Detail:
Exemestane Pharmacenter 25 mg filmom obalené table tbl flm 90x25 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Názov lieku:
Exemestane Pharmacenter 25 mg filmom obalené table
Doplnok názvu:
tbl flm 90x25 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Exemestane Pharmacenter 25 mg filmom obalené tablety
exemestan

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Exemestane Pharmacenter 25 mg a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Exemestane Pharmacenter 25 mg
3. Ako užívať Exemestane Pharmacenter 25 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Exemestane Pharmacenter 25 mg
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE EXEMESTANE PHARMACENTER 25 mg A NA ČO SA POUŽÍVA

Exemestan patrí do skupiny liekov, ktoré sú známe ako inhibítory aromatázy.
Tieto lieky reagujú s látkou nazývanou aromatáza, ktorá je potrebná na
tvorbu ženských pohlavných hormónov, estrogénov, najmä u postmenopauzálnych
žien. Zníženie hladín estrogénov v tele je spôsob ako liečiť karcinóm
prsníka závislý od hormónov.

Exemestan sa používa na liečbu hormonálne závislého včasného karcinómu
prsníka u žien po menopauze po ukončení 2 – 3 ročnej liečby tamoxifénom.

Exemestan sa tiež používa na liečbu hormonálne závislého pokročilého
karcinómu prsníka u postmenopauzálnych žien, ak iná hormonálna liečba
nebola dostatočné účinná.


2. SKÔR AKO UŽIJETE EXEMESTANE PHARMACENTER 25 mg

Neužívajte Exemestane Pharmacenter 25 mg
. keď ste alebo ste boli alergická (precitlivená) na exemestan alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek Exemestanu Pharmacenter 25 mg. Pozri časť
6, úplný zoznam ďalších zložiek.
. ak ešte nie ste v menopauze, t.j. ak stále mávate menštruáciu,
. ak ste tehotná, môžete byť tehotná alebo dojčíte.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Exemestanu Pharmacenter 25 mg
. Exemestane Pharmacenter 25 mg obsahuje zakázanú látku, ktorá môže
spôsobiť pozitívny výsledok pri kontrolných dopingových testoch.
. Pred liečbou s Exemestanom Pharmacenter 25 mg Vám môže lekár odobrať
krv, aby sa uistil, že ste už v menopauze.
. Pred užívaním Exemestanu Pharmacenter 25 mg povedzte svojmu lekárovi,
ak máte problémy s pečeňou alebo s obličkami.
. Povedze svojmu lekárovi, ak ste v minulosti alebo teraz trpíte na
akékoľvek ochorenie, ktoré ovplyvňuje pevnosť Vašich kostí. Váš lekár
sa môže rozhodnúť, že Vám zmeria hustotu kostí pred liečbou a počas
liečby s Exemestanom Pharmacenter 25 mg. Je to z toho dôvodu, že lieky
tejto skupiny znižujú hladiny ženských hormónov a to môže viesť
k úbytku obsahu minerálov v kostiach, čo môže znížiť ich pevnosť.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi.

Exemestane Pharmacenter 25 mg sa nesmie podávať v rovnakom čase ako
hormonálna substitučná liečba (HRT).
Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:
. rifampicín (antibiotikum)
. lieky na liečbu epilepsie (karbamazepin alebo fenytoín)
. rastlinné lieky, ktoré sa používajú ako antidepresívum (ľubovník
bodkovaný (/Hypericum perforatum/)),

Užívanie Exemestanu Pharmacenter 25 mg s jedlom a nápojmi
Exemestane Pharmacenter 25 mg sa má užívať po jedle v približne rovnakom
čase každý deň.

Tehotenstvo a dojčenie
Neužívajte Exemestane Pharmacenter 25 mg, ak ste tehotná alebo dojčíte. Ak
ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná, povedzte to svojmu
lekárovi.
Ak existuje možnosť, že môžete otehotnieť, porozprávajte sa Vašim lekárom o
použití vhodnej antikoncepcie.

Skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Ak počas užívania Exemestanu Pharmacenter 25 mg pocitujete ospalosť,
závraty alebo slabosť, nepokúšajte sa viesť vozidlo alebo obsluhovať
stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ EXEMESTANE PHARMACENTER 25 mg

Exemestane Pharmacenter 25 mg sa má užívať po jedle v približne rovnakom
čase každý deň.
Vždy užívajte Exemestane Pharmacenter 25 mg presne tak, ako Vám povedal Váš
lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo
lekárnika.

Odporúčaná dávka je jedna 25 mg tableta denne.

Ak počas užívania Exemestanu Pharmacenter 25 mg musíte ísť do nemocnice,
povedzte nemocničnému personálu, aké lieky užívate.

Deti
Exemestane Pharmacenter 25 mg nie je vhodný pre použitie u detí.

Ak užijete viac Exemestanu Pharmacenter 25 mg, ako máte
Ak sa nedopatrením užilo veľké množstvo tabliet, kontaktujte svojho lekára
alebo choďte ihneď na najbližšiu pohotovosť do nemocnice. Ukážte im balenie
Exemestanu Pharmacenter 25 mg.

Ak zabudnete užiť Exemestane Pharmacenter 25 mg
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak zabudnete užiť tabletu, užite ju, akonáhle si na to spomeniete. Ak sa
blíži čas na užitie ďalšej dávky, užite ju vo zvyčajnom čase.

Ak prestanete užívať Exemestane Pharmacenter 25 mg
Neprerušte užívanie Vašich tabliet, dokonca ani v prípade, ak sa dobre
cítite, pokiaľ Vám to nepovie Váš lekár.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Exemestane Pharmacenter 25 mg môže spôsobovať
vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Exemestane Pharmacenter 25 mg je dobre znášaný a nasledujúce vedľajšie
účinky pozorované u pacientok liečených Exemestanom Pharmacenter 25 mg sú
väčšinou mierneho až stredne ťažkého stupňa. Väčšina vedľajších účinkov je
pripisovaná nedostatku estrogénov (napr. návaly horúčavy).

Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené u pacientok užívajúcich
Exemestane Pharmacenter 25 mg.

Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 osobu z 10):
. ťažkosti so spánkom
. bolesť hlavy
. návaly horúčavy
. nevoľnosť
. zvýšené potenie
. bolesť svalov a kĺbov (vrátane osteoartritídy, bolesti v
krížoch, artritídy a stuhnutosti kĺbov)
. únava

Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 osôb zo 100):
. strata chuti do jedla
. depresia
. závrat, syndróm karpálneho tunela (kombinácia tŕpnutia, necitlivosti
a bolesti celej ruky okrem malíčka)
. bolesť žalúdka, vracanie (nutkanie na vracanie), zápcha, poruchy
trávenia, hnačka
. kožné vyrážky, vypadávanie vlasov
. rednutie kostí, ktoré môže znížiť ich pevnosť (osteoporóza) a
v niektorých prípadoch môže viesť k fraktúram kostí (zlomeniny alebo
praskliny)
. bolesť, opuch rúk a nôh

Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 osôb z 1 000):
. ospalosť
. svalová slabosť

Vyskytnúť sa môže zápal pečene (hepatitída). Príznaky zahŕňajú celkový
pocit nepohodlia, nutkanie na vracanie, žltačku (žltnutie pokožky a očí),
svrbenie, pravostrannú bolesť brucha a strata chuti do jedla. Ihneď
kontaktujte svojho lekára, ak si myslíte, že máte niektorý z týchto
príznakov.

Ak Vám vykonali krvné vyšetrenia, môžu sa ukázať zmeny vo fukcii Vašej
pečene. Môžu sa vyskytnúť zmeny v počte určitých krvných buniek
(lymfocytov) a krvných doštičiek cirkulujúcich vo Vašej krvi, najmä
u pacientiek s už existujúcou lymfopéniou (znížený počet lymfocytov
v krvi).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ EXEMESTANE PHARMACENTER 25 mg

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Exemestane Pharmacenter 25 mg po dátume exspirácie, ktorý je
uvedený na škatuľke a blistri (EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na
posledný deň v mesiaci, napr. mm/rrrr.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne požiadavky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Exemestane Pharmacenter 25 mg obsahuje

Liečivo je exemestan. Jedna filmom obalená tableta obsahuje 25 mg
exemestanu.

Ďalšie zložky sú:
Jadro: manitol, mikrokryštalická celulóza, krospovidón, sodná soľ
karboxymetylškrobu (typ A), hypromelóza E5, polysorbát 80, koloidný oxid
kremičitý bezvodý, magnéziumstearát
Obal: hypromelóza 6cp (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400

Ako Exemestane Pharmacenter 25 mg vyzerá a obsah balenia

Exemestane Pharmacenter 25 mg sú biele až šedobiele, okrúhle, bikonvexné
filmom obalené tablety s označením „E25“ na jednej strane a hladké na
druhej strane.

Exemestane Pharmacenter 25 mg sa dodávajú v bielych nepriehľadných
PVC/PVdC/hliníkových blistrových baleniach po 15, 20, 28, 30, 90, 98, 100
a 120 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Pharmacenter Europe Ltd.
Zápor utca 1., 2089 Telki, Maďarsko
office@pharmacentereurope.hu

Výrobcovia:
Accord Healthcare Ltd.
Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex
HA1 4HF, Veľká Británia

CEMELOG-BRS Ltd.
Vasut ut.13, H-2040, Budaors, Maďarsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 09/2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Exemestane Pharmacenter 25 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 25 mg exemestanu.
Pomocné látky: manitol 90,40 mg

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta

Biele až šedobiele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s vytlačeným
nápisom “E25“ na jednej strane a hladké na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Exemestane Pharmacenter 25 mg je indikovaný na adjuvantnú liečbu
invazívneho včasného karcinómu prsníka s pozitívnymi estrogénovými
receptormi u žien v postmenopauzálnom stave ako pokračovanie po 2 – 3
rokoch iniciálnej adjuvantnej liečby tamoxifénom.

Exemestane Pharmacenter 25 mg je indikovaný na liečbu pokročilého karcinómu
prsníka u žien v prirodzene alebo umelo navodenom postmenopauzálnom stave,
u ktorých ochorenie progreduje po antiestrogénovej terapii. U pacientok
s karcinómom prsníka s negatívnymi estrogénovými receptormi sa účinnosť
liečby nedokázala.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelé a staršie pacientky
Odporúčaná dávka Exemestanu Pharmacenter 25 mg je jedna 25 mg tableta
užívaná 1-krát denne po jedle.

U pacientok so včasným karcinómom prsníka má liečba s Exemestanom
Pharmacenter 25 mg pokračovať až do zavŕšenia päťročnej kombinovanej
sekvenčnej adjuvantnej hormonálnej liečby (tamoxifén nasledovaný
Exemestanom Pharmacenter 25 mg) alebo sa ukončí skôr v prípade, že nastane
relaps nádoru.

U pacientok s pokročilým karcinómom prsníka má liečba s Exemestanom
Pharmacenter 25 mg pokračovať až do evidentnej progresie tumoru.

U pacientok s hepatálnou alebo renálnou insuficienciou sa úprava dávky
nevyžaduje (pozri časť 5.2).

Deti

Podávanie deťom sa neodporúča.

4.3 Kontraindikácie

Exemestane Pharmacenter 25 mg je kontraindikovaný u pacientok so známou
precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok,
u premenopauzálnych a gravidných žien alebo dojčiacich žien (pozri časť
4.6).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Exemestane Pharmacenter 25 mg sa nemá podávať ženám s premenopauzálnym
endokrinným stavom. Preto, ak je to z klinického hľadiska náležité,
postmenopauzálny stav má byť potvrdený vyšetrením hladín LH, FSH
a estradiolu.

Exemestane Pharmacenter 25 mg sa má obozretne používať u pacientok
s poškodením pečene alebo obličiek.

Exemestane Pharmacenter 25 mg obsahuje zakázanú látku, ktorá môže spôsobiť
pozitívny výsledok pri kontrolných dopingových testoch.

Exemestane Pharmacenter 25 mg je látka silne znižujúca hladinu estrogénu a
po jeho podávaní sa pozorovalo zníženie minerálnej denzity v kostiach
a zvýšený počet fraktúr (pozri časť 5.1). Počas adjuvantnej liečby
s Exemestanom Pharmacenter 25 mg sa má ženám s osteoporózou alebo rizikom
vzniku osteoporózy pred zahájením liečby formálne stanoviť denzita
kostných minerálov použitím denzitometrie DEXA (Dual-Energy X-Ray
Absorptiometry).
I keď nie sú k dispozícii adekvátne údaje, ktoré by preukázali účinky
terapie pri liečbe poklesu denzity kostných minerálov spôsobeného
Exemestanom Pharmacenter 25 mg, má sa začať liečba osteoporózy u rizikových
pacientok. Pacientky liečené Exemestanom Pharmacenter 25 mg musia byť
pozorne sledované.

4.5 Liekové a iné interakcie

/In vitro/ údaje ukázali, že liečivo sa metabolizuje cez cytochróm P450 (CYP)
3A4 a aldoketoreduktázy (pozri časť 5.2) a neinhibuje žiadny z hlavných
izoenzýmov CYP. V klinickej farmakokinetickej štúdii sa pri špecifickej
inhibícii CYP 3A4 ketokonazolom nepreukázal signifikantný vplyv na
farmakokinetiku exemestanu.

V interakčnej štúdii s rifampicínom, silným induktorom CYP450, pri dávke
600 mg denne a jednorazovej dávke exemestanu 25 mg, bola AUC exemestanu
znížená o 54 % a Cmax o 41 %. Aj keď klinický význam tejto interakcie nebol
vyhodnotený, spoločné podávanie takých liečiv, ako sú rifampicín,
antikonvulzíva (napr. fenytoín a karbamazepín) a rastlinné prípravky
obsahujúce /Hypericum perforatum/ (ľubovník bodkovaný), o ktorých je známe,
že indukujú CYP3A4, môže znížiť účinnosť Exemestanu Pharmacenter 25 mg.
Exemestane Pharmacenter 25 mg sa má používať opatrne s liekmi, ktoré sa
metabolizujú cez CYP3A4 a majú úzke terapeutické okno. Nie sú k dispozícii
žiadne klinické skúsenosti so súbežnou liečbou Exemestanom Pharmacenter
25 mg spolu s inými protinádorovými liekmi.

Exemestane Pharmacenter 25 mg sa nesmie podávať spolu s liekmi obsahujúcimi
estrogény, pretože by mohli potláčať jeho farmakologický účinok.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita
Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených
účinku Exemestanom Pharmacenter 25 mg. Štúdie na zvieratách preukázali
reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Preto je Exemestane Pharmacenter
25 mg kontraindikovaný u gravidných žien.

Laktácia
Nie je známe, či sa exemestan vylučuje do materského mlieka u ľudí.
Exemestane Pharmacenter 25 mg sa nemá podávať dojčiacim ženám.

Ženy v perimenopauzálnom období alebo vo fertilnom veku
Lekár má prediskutovať potrebu používania adekvátnej antikoncepcie u žien,
ktoré môžu otehotnieť, vrátane žien v perimenopauze alebo u ktorých práve
nastala menopauza, pokiaľ sa úplne nepotvrdí ich postmenopauzálny stav
(pozri časti 4.3 a 4.4).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pri užívaní lieku boli zaznamenané ospalosť, somnolencia, asténia
a závraty. Pacientky majú byť poučené, že ak sa objavia tieto účinky, ich
fyzické a/alebo psychické schopnosti potrebné pre obsluhu strojov alebo
vedenie vozidla môžu byť znížené.

4.8 Nežiaduce účinky

Exemestane Pharmacenter 25 mg bol všeobecne dobre tolerovaný vo všetkých
klinických štúdiách vykonávaných so štandardnou dávkou 25 mg exemestanu
denne a nežiaduce účinky boli zväčša mierneho až stredne ťažkého stupňa.

Percentuálny podiel ukončenia liečby kvôli nežiaducim účinkom bol 7,4 % u
pacientok so včasným karcinómom prsníka, ktorým bol Exemestane Pharmacenter
25 mg podávaný v rámci adjuvantnej liečby následne po iniciálnej
adjuvantnej liečbe tamoxifénom. Najčastejšími hlásenými nežiaducimi
účinkami boli návaly horúčavy (22 %), bolesti kĺbov (18 %) a únava (12 %).

Percentuálny podiel ukončenia liečby kvôli nežiaducim účinkom bol v
celkovej populácii pacientok s pokročilým karcinómom prsníka 2,8 %.
Najčastejšími hlásenými nežiaducimi účinkami boli návaly horúčavy (14 %)
a nauzea (12 %).

Väčšinu nežiaducich reakcií možno pripísať bežným farmakologickým dôsledkom
nedostatku estrogénu (napr. návaly horúčavy).

Hlásené nežiaduce reakcie sú uvedené nižšie podľa tried orgánových systémov
a podľa frekvencie výskytu.

Frekvencie výskytu sú definované ako: veľmi časté (?1/10), časté (?1/100 až
<1/10), menej časté (?1/1000 až <1/100), zriedkavé (?1/10000 až
<1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10000) a neznáme
(z dostupných údajov).

|Poruchy metabolizmu a výživy: |
|Časté |Anorexia |
|Psychické poruchy: |
|Veľmi časté |Nespavosť |
|Časté |Depresia |
|Poruchy nervového systému: |
|Veľmi časté |Bolesť hlavy |
|Časté |Závrat, syndróm karpálneho tunela |
|Menej časté |Ospalosť |
|Poruchy ciev: |
|Veľmi časté |Návaly horúčavy |
|Poruchy gastrointestinálneho traktu: |
|Veľmi časté |Nauzea |
|Časté |Bolesť brucha, vracanie, zápcha, |
| |dyspepsia, hnačka |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva: |
|Veľmi časté |Zvýšené potenie |
|Časté |Vyrážky, vypadávanie vlasov |
|Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového |
|tkaniva: |
|Veľmi časté |Bolesti kĺbov a kostrového svalstva(*) |
|Časté |Osteoporóza, fraktúry |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: |
|Veľmi časté |Únava |
|Časté |Bolesť, periférny edém |
|Menej časté |Asténia |


(*) Zahŕňa: bolesť kĺbov a menej častú bolesť končatín, osteoartritídu,
bolesti v krížoch, artritídu, bolesti svalov a stuhnutosť kĺbov

/Poruchy krvi a lymfatického systému/
U pacientok s pokročilým karcinómom prsníka boli trombocytopénia a
leukopénia zriedkavo hlásené. Občasný úbytok lymfocytov bol pozorovaný u
približne 20 % pacientok, ktoré dostávali Exemestane Pharmacenter 25 mg,
predovšetkým u pacientok, ktoré už predtým mali lymfopéniu; avšak stredné
hodnoty lymfocytov u týchto pacientok sa však v priebehu času významne
nezmenili a nebol pozorovaný nijaký korešpondujúci zvýšený výskyt vírusovej
infekcie. Tieto účinky neboli pozorované u pacientok liečených na včasný
karcinóm prsníka.

/Poruchy pečene a žlčových ciest/
Bolo pozorované zvýšenie hodnôt pečeňových testov vrátane enzýmov,
bilirubínu a alkalickej fosfatázy.

Nižšie uvedená tabuľka ukazuje častosť výskytu vopred stanovených
nežiaducich účinkov a ochorení v štúdii zameranej na včasný karcinóm
prsníka (IES) bez ohľadu na príčinnosť, udávaných pacientkami, ktoré
podstúpili experimentálnu liečbu, až do 30 dní od skončenia experimentálnej
liečby.

|Nežiaduce účinky a |exemestan |tamoxifén |
|ochorenia |(N = 2249) |(N = 2279) |
|Návaly horúčavy |491 (21,8 %) |457 (20,1 %) |
|Únava |367 (16,3 %) |344 (15,1 %) |
|Bolesti hlavy |305 (13,6 %) |255 (11,2 %) |
|Nespavosť |290 (12,9 %) |204 (9,0 %) |
|Zvýšené potenie |270 (12,0 %) |242 (10,6 %) |
|Gynekologické ťažkosti |235 (10,5 %) |340 (14,9 %) |
|Závraty |224 (10,0 %) |200 (8,8 %) |
|Nauzea |200 (8,9 %) |208 (9,1 %) |
|Osteoporóza |116 (5,2 %) | 66 (2,9 %) |
|Krvácanie z pošvy | 90 (4,0 %) |121 (5,3 %) |
|Ďalší primárny karcinóm| 84 (3,6 %) |125 (5,3 %) |
|Vracanie | 50 (2,2 %) | 54 (2,4 %) |
|Poruchy zraku | 45 (2,0 %) | 53 (2,3 %) |
|Tromboembolizmus | 16 (0,7 %) | 42 (1,8 %) |
|Fraktúry z osteoporózy | 14 (0,6 %) | 12 (0,5 %) |
|Infarkt myokardu | 13 (0,6 %) | 4 (0,2 %) |

V IES štúdii bola frekvencia výskytu ischemických srdcových udalostí
v liečebnom ramene s exemestanom 4,5 % a s tamoxifénom 4,2 %. Nebol
zaznamenaný významný rozdiel v jednotlivých kardiovaskulárnych udalostiach
vrátane hypertenzie (9,9 % verzus 8,4 %), infarktu myokardu (0,6 % verzus
0,2 %) a zlyhania srdca (1,1 % verzus 0,7 %).

V IES štúdii sa s exemestanom spája vyššia incidencia hypercholesterolémie
(3,7 %) v porovnaní s tamoxifénom (2,1 %).

V separátnej dvojito zaslepenej, randomizovanej štúdii u postmenopauzálnych
žien so včasným karcinómom prsníka s nízkym rizikom liečených s exemestanom
(N=73) alebo placebom (N=73) po dobu 24 mesiacov, sa s exemestanom spája
v priemere 7 – 9 % stredné zníženie plazmatického HDL-cholesterolu oproti
1 % zvýšeniu s placebom. V exemestanovej skupine sa tiež pozorovalo 5-6 %
zníženie apolipoproteínu A1 oproti 0-2 % s placebom. Účinok na ostatné
analyzované lipidové parametre (celkový cholesterol, LDL-cholesterol,
triacylglyceroly, apolipoproteín-B a apolipoproteín-a) bol veľmi podobný
u obidvoch liečebných skupín. Klinický význam týchto výsledkov nie je
jasný.

V IES štúdii bol vred žalúdka pozorovaný vo vyššej frekvencii v ramene
s exemestanom (0,7 %) ako s tamoxifénom (<0,1 %). Väčšina pacientok liečená
exemestanom s vredom žalúdka dostávala súbežnú liečbu s nesteroidnými
protizápalovými liekmi a/alebo túto liečbu dostávala v minulosti.

Nežiaduce reakcie z postmarketingových skúseností
Poruchy pečene a žlčových ciest: hepatitída, cholestatická hepatitída.

Pretože reakcie sú hlásené dobrovoľne z populácie neznámej veľkosti, nie je
vždy možné spoľahlivo odhadnúť ich frekvenciu alebo stanoviť kauzálny vzťah
k expozícii liekom.

4.9 Predávkovanie

Klinické štúdie s exemestanom sa robili až do dávky 800 mg podávanej v
jednotlivej dávke zdravým dobrovoľníčkam a až do 600 mg denne podávaných
ženám po menopauze s pokročilým karcinómom prsníka( tieto dávky boli dobre
tolerované. Jednorazová dávka exemestanu, ktorá by mohla viesť k život
ohrozujúcim prejavom, nie je známa. U potkanov a psov sa úmrtnosť
zaznamenala po jednorazovej perorálnej dávke zodpovedajúcej 2 000 až 4 000-
násobku odporúčanej dávky u ľudí na základe výpočtu v mg/m˛. Pri
predávkovaní neexistuje špecifické antidotum a liečba musí byť
symptomatická. Odporúča sa všeobecná podporná liečba vrátane častého
sledovania základných životných funkcií a starostlivé sledovanie pacienta.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: steroidný inhibítor aromatázy, cytostatikum,
ATC kód: L02BG06

Exemestan je ireverzibilný steroidný inhibítor aromatázy, štruktúrou
podobný prirodzenému substrátu androstendiónu. U postmenopauzálnych žien
vznikajú estrogény predovšetkým konverziou z androgénov na estrogény
pôsobením enzýmu aromatázy v periférnych tkanivách. Potlačenie syntézy
estrogénov inhibíciou aromatázy je efektívnou a selektívnou liečbou
hormonálne dependentného karcinómu prsníka u postmenopauzálnych žien.
U postmenopauzálnych žien perorálne podaný exemestan významne znižoval
sérovú koncentráciu estrogénov začínajúc dávkou 5 mg, dosahujúc maximálnu
supresiu (( 90 %) pri dávke 10 - 25 mg. U postmenopauzálnych pacientok s
karcinómom prsníka liečených dávkou 25 mg denne sa celková aromatizácia
v tele redukuje o 98 %.

Exemestan nevykazuje žiadnu progesterónovú alebo estrogénovú aktivitu.
Pozorovaná bola mierna androgénna aktivita, pravdepodobne z dôvodu 17-
hydroderivátu, hlavne pri vysokých dávkach. V štúdiách s viacnásobným
denným dávkovaním exemestan nemal preukázateľný účinok na biosyntézu
kortizolu alebo aldosterónu v nadobličkách, meranú pred stimuláciou ACTH
alebo po nej, čím sa demonštrovala jeho selektivita, čo sa týka ostatných
enzýmov zahrnutých v procese syntézy steroidov.

Náhrada glukokortikoidov alebo mineralokortikoidov nie je preto potrebná.
Boli pozorované od dávky nezávislé mierne zvýšenia sérových hladín LH a FSH
aj pri nízkom dávkovaní: tento účinok sa však pre túto farmakologickú
skupinu očakáva a je pravdepodobne výsledkom spätnej väzby na úrovni
hypofýzy vo vzťahu k redukcii hladiny estrogémov, ktoré stimulujú
hypofýzovú sekréciu gonadotropínov aj u postmenopauzálnych žien.

Adjuvantná liečba včasného karcinómu prsníka
V multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej štúdii uskutočnenej
na 4 724 postmenopauzálnych pacientkach s primárnym karcinómom prsníka s
pozitívnymi alebo neznámymi estrogénovými receptormi boli pacientky, ktoré
ostali bez choroby po podstúpení adjuvantnej liečby tamoxifénom po dobu 2
až 3 rokov randomizované do 2 liečebných ramien: 3 až 2 roky exemestan (25
mg/deň) alebo tamoxifén (20 alebo 30 mg/deň), aby zavŕšili celú 5-ročnú
hormonálnu liečbu.

Po mediáne trvania liečby približne 30 mesiacoch a mediáne sledovania
približne 52 mesiacov výsledky ukázali, že sekvenčná liečba exemestanom po
2 až 3 rokoch adjuvantnej liečby tamoxifénom bola spojená so štatisticky
významným zlepšením prežívania bez ochorenia (Disease Free Survival – DFS)
v porovnaní s pokračovaním v liečbe tamoxifénom. Analýza ukázala, že
v pozorovanom období štúdie exemestan znížil riziko recidívy karcinómu
prsníka o 24 % v porovnaní s tamoxifenom (miera rizika - hazard ratio 0,76;
p = 0,00015). Prospešný účinok exemestanu v porovnaní s tamoxifenom čo sa
DFS týka, bol zjavný bez ohľadu na stav uzlín alebo predchádzajúcu
chemoterapiu.

Exemestan tiež signifikantne znížil riziko vzniku kontralaterálneho
karcinómu prsníka (miera rizika 0,57, p = 0,04158).

V celej skúšanej populácii sa pozoroval trend zlepšenia celkového
prežívania u exemestanu (222 úmrtí) v porovnaní s tamoxifénom (262 úmrtí)
s mierou rizika 0,85 (log-rank test: p = 0,07362), čo predstavuje 15 %
zníženie rizika úmrtia v prospech exemestanu. Štatisticky významné 23 %
zníženie rizika úmrtia (miera rizika pre celkové prežívanie 0,77; Wald chi-
square test: p = 0,0069) sa pozorovalo u exemestanu v porovnaní
s tamoxifénom, ak sa upravili vopred špecifikované prognostické faktory
(t.j. stav estrogénových receptorov (ER status), stav uzlín, predchádzajúca
chemoterapia, používanie HRT a bisfosfonátov).

Hlavné výsledky týkajúce sa účinnosti u všetkých pacientok (populácia podľa
liečebného zámeru -intention to treat population) a u pacientok
s pozitívnymi estrogénovými receptormi (ER+) sú zhrnuté v nasledujúcej
tabuľke:


|Cieľ |Exemestan |Tamoxifén |Miera rizika |p-hodnota*|
|Populácia |počet |počet |– HR (95 % | |
| |udalostí/N (%) |udalostí/N (%) |Cl) | |
|Prežívanie bez ochoreniaa |
|Všetky |354 /2352 (15,1|453 /2372 (19,1|0,76 |0,00015 |
|pacientky |%) |%) |(0,67–0,88) | |
|Pacientky |289 /2023 (14,3|370 /2011 (18,3|0,75 |0,00030 |
|s ER+ |%) |%) |(0,65–0,88) | |
|Kontralaterálny karcinóm prsníka |
|Všetky |20 /2352 (0,9 |35 /2372 (1,5 |0,57 | 0,04158 |
|pacientky |%) |%) |(0,33–0,99) | |
|Pacientky |18 /2023 (0,9 |33 /2021 (1,6 |0,54 |0,03048 |
|s ER+ |%) |%) |(0,30–0,95) | |
|Prežívanie bez karcinómu prsníkab |
|Všetky |289 /2352 (12,3|373 /2372 (15,7|0,76 |0,00041 |
|pacientky |%) |%) |(0,65–0,89) | |
|Pacientky |232 /2023 |305 /2021 |0,73 |0,00038 |
|s ER+ |(11,5 %) |(15.1 %) |(0,62–0,87) | |
|Prežívanie bez vzdialenej recidívyc |
|Všetky |248 /2352 (10,5|297 /2372 (12,5|0,83 |0,02621 |
|pacientky |%) |%) |(0,70–0,98) | |
|Pacientky |194 /2023 (9,6 |242 /2021 (12,0|0,78 |0,01123 |
|s ER+ |%) |%) |(0,65–0,95) | |
|Celkové prežívanied |
|Všetky |222 /2352 (9,4 |262 /2372 (11,0|0,85 |0,07362 |
|pacientky |%) |%) |(0,71–1,02) | |
|Pacientky |178 /2023 (8,8 |211 /2021 (10,4|0,84 |0,07569 |
|s ER+ |%) |%) |(0,68–1,02) | |

* Log-rank test; pacientky s ER+ = pacientky s pozitívnymi estrogénovými
receptormi;
a Prežívanie bez ochorenia je definované ako prvý výskyt lokálnej alebo
vzdialenej recidívy, kontralaterálneho karcinómu prsníka alebo smrť z
akejkoľvek príčiny;
b Prežívanie bez karcinómu prsníka je definované ako prvý výskyt lokálnej
alebo vzdialenej recidívy, kontralaterálneho karcinómu prsníka alebo smrť z
dôvodu karcinómu prsníka;
c Prežívanie bez vzdialenej recidívy je definované ako prvý výskyt
vzdialenej recidívy alebo smrť z dôvodu karcinómu prsníka;
d Celkové prežívanie je definované ako výskyt smrti z akejkoľvej príčiny.

V ďalšej analýze podskupiny pacientok s pozitívnymi estrogénovými
receptormi alebo receptormi s neznámym stavom, bola neupravená miera rizika
celkového prežívania 0,83 (log-rank test: p=0,04250), predstavujúca
klinicky a štatisticky významné 17 % zníženie rizika úmrtia.

Výsledky z podštúdie o štruktúre kostí preukázali, že u žien liečených
exemestanom po 2- až 3-ročnej liečbe tamoxifénom nastalo mierne zníženie
denzity kostných minerálov. V celkovej štúdii bola vyhodnotená incidencia
liečby nečakaných fraktúr počas 30 mesiacov doby liečby vyššia u pacientok
liečených exemestanom (4,5 %) v porovnaní s tamoxifénom (3,3 %, p=0,038).
Výsledky z endometriálnej podštúdie ukazujú, že po 2 rokoch liečby bol
medián zmenšenia hrúbky endometria 33 % u pacientok liečených exemestanom,
zatiaľ čo u pacientok liečených tamoxifénom sa neprejavila žiadna významná
zmena. Zhrubnutie endometria hlásené na začiatku liečby v štúdii sa vrátilo
do normálneho stavu (< 5 mm) u 54 % pacientok liečených exemestanom.

Liečba pokročilého karcinómu prsníka
V randomizovanej, vzájomne hodnotenej, kontrolovanej klinickej štúdii
exemestan pri dennej dávke 25 mg preukázal štatisticky významné predĺženie
prežívania, času do progresie choroby (Time to Progression – TTP) a času do
zlyhania liečby (Time to Treatment Failure – TTF) v porovnaní so
štandardnou hormonálnou liečbou s megestrol acetátom u postmenopauzálnych
pacientok s pokročilým karcinómom prsníka, ktorý progredoval po liečbe
alebo počas liečby tamoxifénom podávaným buď ako adjuvantná liečba alebo
ako liečba v prvej línii pokročilého ochorenia.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia:
Po perorálnom podaní Exemestanu Pharmacenter 25 mg sa exemestan rýchle
absorbuje. Frakcia dávky, ktorá sa absorbuje z tráviaceho traktu, je
vysoká. Absolútna biologická dostupnosť u ľudí nie je známa, aj keď sa
predpokladá, že je limitovaná rozsiahlou metabolizáciou v rámci prvého
prechodu pečeňou. Výsledkom podobného účinku bola 5 % absolútna biologická
dostupnosť u potkanov a psov. Po podaní jednorazovej dávky 25 mg sa
dosiahnu maximálne plazmatické hladiny 18 ng/ml po 2 hodinách. Súčasné
užívanie s jedlom zvyšuje biologickú dostupnosť o 40 %.

Distribúcia:
Distribučný objem exemestanu, nekorigovaný pre biologickú dostupnosť po
perorálnom podaní, je cca 20 000 l. Kinetika je lineárna a terminálny
polčas eliminácie je 24 hodín. Väzba na plazmatické proteíny je 90 % a
nezávisí od celkovej koncentrácie. Exemestan ani jeho metabolity sa neviažu
na červené krvinky.
Exemestan sa nekumuluje neočakávaným spôsobom po opakovanom podávaní dávok.

Metabolizmus a exkrécia:
Exemestan sa metabolizuje oxidáciou metylénovej skupiny na pozícii 6 cez
CYP 3A4 izoenzým a/alebo redukciou 17-ketoskupiny prostredníctvom
aldoketoreduktázy, po ktorej nasleduje konjugácia. Klírens exemestanu
nekorigovaný pre biologickú dostupnosť po perorálnom podaní je cca 500
l/hod.
Metabolity sú buď inaktívne, alebo majú menšiu aktivitu v inhibícii
aromatázy ako pôvodná zlúčenina.
Množstvo nezmeneného lieku vylúčeného močom je 1 % dávky. 14C - značený
exemestan sa vylúčil do jedného týždňa v približne rovnakom množstve močom
aj stolicou (40 %).


Osobitné skupiny pacientok

Vek: Nezaznamenala sa významná korelácia medzi systémovou expozíciou
exemestanu a vekom pacientok.

Renálna insuficiencia:
U pacientok s ťažkým poškodením obličiek (klírens kreatinínu ( 30 ml/min)
bola systémová expozícia exemestanu 2-krát vyššia ako u zdravých
dobrovoľníčok. Vzhľadom na bezpečnostný profil exemestanu nie je potrebné
uvažovať o zmene dávkovania.

Hepatálna insuficiencia:
U pacientok so stredne ťažkým alebo ťažkým poškodením pečene je expozícia
exemestanu 2 - 3 krát vyššia ako u zdravých dobrovoľníčok. Vzhľadom na
bezpečnostný profil exemestanu nie je potrebné uvažovať o zmene dávkovania.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxikologické štúdie: Výsledky z toxikologických štúdií s opakovaným
podávaním exemestanu potkanom a psom, ako napr. účinky na pohlavné
a prídavné orgány, sa vo všeobecnosti pripísali farmakologickej aktivite
exemestanu. Iné toxické účinky (na pečeň, obličky alebo centrálnu nervovú
sústavu) sa pozorovali iba pri expozíciach považovaných za dostatočne
prevyšujúce maximálnu ľudskú expozíciu, z čoho vyplýva ich malý význam pre
klinické použitie.

Mutagenita: Exemestan nebol genotoxický pri baktériách (Amesov test), vo
V79 bunkách čínskeho škrečka, v potkaních hepatocytoch alebo pri myšacej
mikronukleárnej skúške. Hoci exemestan bol klastogenický v lymfocytoch /in/
/vitro/, nebol klastogenický v dvoch štúdiach /in vivo/.

Reprodukčná toxikológia: Exemestan bol embryotoxický u potkanov a králikov
po systémovej expozícii hladinami podobnými tými, aké sa získajú u ľudí
pri dávkach 25 mg/deň. Teratogenita nebola zistená.

Karcinogenita: V dvojročnej štúdii na karcinogenitu u potkaních samíc
neboli pozorované žiadne tumory súvisiace s liečbou. U potkaních samcov sa
štúdia ukončila v 92. týždni z dôvodu včasného úhynu pre chronickú
nefropatiu. V dvojročnej štúdii na karcinogenitu u myší bol pozorovaný
zvýšený výskyt nádorov pečene u oboch pohlaví pri stredných a vysokých
dávkach (150 a 450 mg/kg/deň). Tento nález pravdepodobne súvisí s indukciou
pečeňových mikrozomálnych enzýmov, pričom tento účinok bol pozorovaný
u myší, ale nie v klinických štúdiách. Nárast výskytu obličkových
tubulárnych adenómov sa zistil u myších samcov pri vysokej dávke (450
mg/kg/deň). Táto zmena sa považuje za typickú pre druh a pohlavie
a vyskytla sa pri dávke, ktorá predstavuje 63-násobne väčšiu expozíciu ako
pri ľudskej terapeutickej dávke. Ani jeden z týchto pozorovaných účinkov sa
nepovažuje za klinicky významný pre liečbu pacientok exemestanom.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
manitol
mikrokryštalická celulóza
krospovidón
sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)
hypromelóza E5
polysorbát 80
koloidný oxid kremičitý bezvodý
magnéziumstearát

Obal tablety
hypromelóza 6cp (E464)
makrogol (400)
oxid titamičitý (E171)

6.2 Inkompability

Neaplikovateľné

6.3 Čas použiteľnosti

30 mesiacov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Exemestane Pharmacenter 25 mg tablety sú zabalené v bielom nepriehľadnom
PVC/PVdC/hliníkovom blistri.

Veľkosť balenia:
15, 20, 28, 30, 90, 98, 100 a 120 tabliet v blistrových baleniach.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s
miestnymi požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pharmacenter Europe Ltd., Telki, Maďarsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0359/10-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

15. 06. 2010

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

September 2011[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C20334
Skupina ATC:
L02 - Hormonálna liečba neoplastických ochorení
Skupina ATC:
L02BG06 -
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
SK Slovenská republika
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u postmenopauzálnych pacientiek s pozitívnymi estrogénovými alebo progesterónovými receptormi pri a) pokročilom karcinóme prsníka po zlyhaní predchádzajúcej liečby antiestrogénmi v  druhej línii, b) adjuvantnej liečbe včasného štádia karcinómu prsníka po predchádzajúcej štandardnej adjuvantnej liečbe tamoxifénom trvajúcej dva až tri roky.
Môže predpísať:
Klinická onkológia
Predajná cena:
59.31 € / 1786.77 SK
Úhrada poisťovňou:
59.31 € / 1786.77 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:196.73 € ÚP:0.00 € DP:196.73 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:68.76 € ÚP:68.76 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:164.88 € ÚP:164.88 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:37.16 € ÚP:0.00 € DP:37.16 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:48.70 € ÚP:0.00 € DP:48.70 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:222.97 € ÚP:0.00 € DP:222.97 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien