Detail:
Ciclosporin Mylan 100 mg cps mol 50x100 mg (blis. Al/Al)
Názov lieku:
Ciclosporin Mylan 100 mg
Doplnok názvu:
cps mol 50x100 mg (blis. Al/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č. 2108/09873,
09877 a 09881
Príloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č. 2108/09875,
09879 a 09883
Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č. 2009/03551,
03553, 03555, 03552, 03554 a 03556


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Ciclosporin Mylan 25 mg
Ciclosporin Mylan 50 mg
Ciclosporin Mylan 100 mg

Mäkké kapsuly

cyklosporín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
0. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
1. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
2. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Ciclosporin Mylan a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Ciclosporin Mylan
3. Ako používať Ciclosporin Mylan
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Ciclosporin Mylan
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Ciclosporin Mylan A NA ČO SA POUŽÍVA

Ciclosporin Mylan je imunosupresívum. Potláča reakcie imunitného systému
a zmierňuje zápal.

Ciclosporin Mylan sa používa na prevenciu odvrhnutia nedávno
transplantovaných orgánov alebo transplantátov kostnej drene.
Ciclosporin Mylan sa používa aj na liečbu ťažkej psoriázy, ochorenia
obličiek (nefrotický syndróm), závažnej artritídy (zápal kĺbov) a ťažkého
ekzému (atopická dermatitída).


2. SKÔR AKO UŽIJETE Ciclosporin Mylan

Neužívajte Ciclosporin Mylan
ak ste alergický (precitlivený) na cyklosporín alebo na niektorú z ďalších
zložiek Ciclosporinu Mylan;
ak užívate tento liek na liečbu psoriázy alebo iných závažných ochorení
kože, alebo na liečbu reumatoidnej artritídy a trpíte problémami s funkciou
obličiek. Ak užívate tento liek na liečbu nefrotického syndrómu, pokračujte
vo Vašej liečbe, keďže Váš lekár bude starostlivo sledovať funkciu Vašich
obličiek.;
ak trpíte inou poruchou funkcie obličiek ako je nefrotický syndróm;
ak trpíte psoriázou a podstupujete liečbu PUVA (liečbu psoralénom a UV
svetlom), UVB (liečbu ultrafialovým B žiarením), liečbu uhoľným dechtom,
radiačnú liečbu alebo liečbu inými imunosupresívami;
ak trpíte nekontrolovaným vysokým krvným tlakom;
ak trpíte akoukoľvek nekontrolovanou infekciou;
ak Vám bolo oznámené, že máte nejaký druh nádoru;
ak užívate produkty / rastlinné lieky, ktoré obsahujú ľubovník bodkovaný
/(Hypericum perforatum)/;
ak trpíte reumatoidnou artritídou a máte menej ako 18 rokov;
ak užívate takrolimus.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Ciclosporinu Mylan
Oznámte Vášmu lekárovi, ak sa Vás týka niektorý z nasledovných stavov:
ak ste liečený iným imunosupresívom (napr. metotrexátom);
ak Vaša diéta obsahuje veľké množstvo draslíka alebo ak užívate liek, ktorý
obsahuje draslík (poraďte sa s Vaším lekárom);
ak trpíte nízkou hladinou horčíka (magnézia) v krvi;
ak trpíte nadmerným množstvom kyseliny močovej v krvi (napr. ak trpíte
ochorením obličiek alebo určitým typom artritídy);
ak trpíte nadmerným množstvom lipidov (tukov a látok tukom podobným)
v krvi;
ak máte oslabenú funkciu obličiek a/alebo pečene;
ak máte vysoký krvný tlak alebo ak ste liečený na vysoký krvný tlak (s
diuretikami šetriacimi draslík, ACE inhibítormi, antagonistami receptoru
pre angiotenzín II).


Ciclosporin Mylan má predpisovať len lekár špecializujúci sa na
transplantáciu orgánov, dermatológiu (kožné ochorenia), nefrológiu
(ochorenia obličiek) alebo reumatológiu.

Pacienti liečení Ciclosporinom Mylan sa majú vyhnúť nadmernému nechránenému
pobytu na slnku.
Pacientom liečeným Ciclosporinom Mylan je potrebné pravidelne sledovať ich
krvný tlak a funkciu obličiek. Pravidelné krvné odbery sú potrebné na
sledovanie koncentrácie cyklosporínu a lipidov v krvi a kontrolu funkcie
pečene.
Koncentráciu Ciclosporinu Mylan v krvi je potrebné sledovať aj v prípade,
ak užívate niektoré iné lieky alebo ak sa ukončuje liečba iným liekom.
Prosím, informujte svojho lekára, ak trpíte akútnou infekciou, ktorá nie je
liečená žiadnym liekom.
Odporúčajú sa pravidelné zubné prehliadky.


Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Nasledovné liečivá znižujú účinok Ciclosporinu Mylan:
Barbituráty, karbamazepín, fenytoín, fenobarbital, primidon (na liečbu
epilepsie); nafcilín, rifampicín, griseofulvín, sulfadiazín, trimetoprim
a sulfadimidín i.v. (antibiotiká); oktreotid (liečivo, ktoré obmedzuje
uvoľňovanie určitých hormónov); probukol (na liečbu vysokého cholesterolu);
orlistat (na liečbu obezity); troglitazón (na liečbu diabetu – cukrovky
typu II); tiklopidín (na zabránenie zrážania krvi); metamizol (analgetikum
– liek proti bolesti), ľubovník bodkovaný /(Hypericum perforatum)/.

Nasledovné liečivá zvyšujú účinok Ciclosporinu Mylan:
Makrolidové antibiotiká, napr. erytromycín, doxycyklín, josamycín,
roxitromycín, pristinamycín a klaritromycín (antibiotiká); ketokonazol,
flukonazol, itrakonazol (antimykotiká – na liečbu infekcií spôsobených
hubami); diltiazem, nikardipín, verapamil (na liečbu vysokého krvného tlaku
a ochorení srdca); metoklopramid (na liečbu nevoľnosti); perorálne
kontraceptíva (antikoncepcia); danazol (na liečbu stavu spojeného
s cyklickými bolesťami); bromokryptín (na liečbu neplodnosti
a Parkinsonovej choroby); metylprednizolón vo vysokých dávkach (na liečbu
zápalu); alopurinol (na liečbu artritídy); amiodaron, propafenón (na liečbu
srdcových arytmií); cimetidín, ranitidín (znižuje hladinu kyseliny
v žalúdku); chlorochín (na liečbu malárie); inhibítory proteáz (používané
na liečbu HIV infekcií).


Ciclosporin Mylan môže zvyšovať účinok nasledovných liečiv:
Diklofenak (na liečbu reumatickej bolesti); digoxín (na liečbu srdcových
arytmií); kolchicín (na liečbu artritídy); lovastatín, pravastatín,
simvastatín, atorvastatín (na liečbu vysokého cholesterolu); prednizolón;
nifedipín (na liečbu vysokého krvného tlaku a ochorení srdca).

Iné liečivá, ktoré môžu interagovať (vzájomne sa ovplyvňovať)
s Ciclosporinom Mylan: aminoglykozidy (ako je gentamycín a tobramycín),
ciprofloxacín, vankomycín (antibiotiká); amfotericín B (antimykotikum);
sulfametoxazol (na infekciu močovej sústavy); nesteroidné protizápalové
lieky (na liečbu reumatickej bolesti); melfalan (cytostatikum – na liečbu
nádorov); takrolimus a sirolimus (imunosupresíva).

Vakcíny môžu byť menej účinné počas liečby Ciclosporinom Mylan.


Užívanie Ciclosporinu Mylan s jedlom a nápojmi
Ciclosporin Mylan môžete užiť spolu s jedlom alebo bez jedla.
21. Vyhnite sa pitiu grapefruitového džúsu, pretože môže zvyšovať účinok
Ciclosporinu Mylan.


Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.


Tehotenstvo

Ak ste tehotná, plánujete otehotnieť alebo ak otehotniete počas užívania
Ciclosporinu Mylan, ihneď kontaktujte svojho lekára. Ciclosporin Mylan sa
nemá užívať počas tehotenstva, pokiaľ to s Vami neprediskutoval Váš lekár.


Dojčenie

Ciclosporin Mylan sa nemá užívať počas dojčenia.


Vedenie vozidla a obsluha strojov
Ciclosporin Mylan neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať
stroje. Avšak Ciclosporin Mylan obsahuje alkohol (etanol), a preto ak to
bude mať na Vás vplyv, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.Dôležité informácie o niektorých zložkách Ciclosporinu Mylan

Tento liek obsahuje hydroxystearoylmakrogol-glycerol, ktorý môže vyvolávať
žalúdočnú nevoľnosť a hnačku.
Tento liek obsahuje malé množstvo etanolu, t.j. do 525 mg etanolu v 1 dávke
(maximálnej dávke); napr. 5 mäkkých kapsúl Ciclosporinu Mylan 100 mg alebo
11 mäkkých kapsúl Ciclosporinu Mylan 50 mg alebo 21 mäkkých kapsúl
Ciclosporinu Mylan 25 mg, čo zodpovedá približne 13 ml piva alebo približne
6 ml vína. To môže byť škodlivé pre pacientov, ktorí trpia alkoholizmom.
Obsah alkoholu treba brať do úvahy u tehotných alebo dojčiacich žien,
u detí a u vysoko-rizikových skupín, ako sú pacienti s ochorením pečene
alebo s epilepsiou.


3. AKO POUŽÍVAŤ Ciclosporin Mylan

Vždy užívajte Ciclosporin Mylan presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak
si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Denná dávka Ciclosporinu Mylan sa má vždy rozdeliť na 2 čiastkové dávky,
ktoré sa majú užiť ráno a večer.

Kapsuly sa majú prehltnúť vcelku.

Transplantácia orgánov:
Individuálne dávkovanie. Je dôležité, aby ste sa veľmi dôsledne riadili
predpismi lekára.

Transplantácia kostnej drene:
Individuálne dávkovanie. Je dôležité, aby ste sa veľmi dôsledne riadili
predpismi lekára.

Nefrotický syndróm (ochorenie obličiek):
Na začiatku liečby je odporúčaná perorálna dávka 5 mg na kg telesnej
hmotnosti denne, rozdelená do dvoch čiastkových dávok, pre dospelých a 6 mg
na kg telesnej hmotnosti denne pre deti. Koncentrácia cyklosporínu sa má
pravidelne sledovať. U pacientov s oslabenou funkciou obličiek začiatočná
dávka nemá presiahnuť 2,5 mg na kg telesnej hmotnosti denne.

Reumatoidná artritída:
Na začiatku liečby je odporúčaná dávka 2,5-5 mg na kg telesnej hmotnosti
denne, rozdelená do dvoch čiastkových dávok. Na dosiahnutie plného
terapeutického účinku môže byť nevyhnutná liečba Ciclosporinom Mylan po
dobu až 12 týždňov.

Psoriáza:
Odporúčaná perorálna začiatočná dávka je 2,5 mg na kg telesnej hmotnosti
denne, rozdelená do dvoch čiastkových dávok. Po 1 mesiaci liečby sa denná
dávka môže postupne zvyšovať na maximálne 5 mg na kg telesnej hmotnosti.
/V udržiavacej liečbe/ sa dávka upravuje individuálne na najnižšiu klinicky
účinnú hladinu.

Atopická dermatitída:
Liečba tohto stavu sa nastavuje individuálne, keďže ochorenie sa značne
líši u jednotlivých pacientov. Odporúčaná dávka je 2,5-5 mg na kg telesnej
hmotnosti denne, rozdelená do dvoch čiastkových perorálnych dávok.

Starší pacienti:
Nie je potrebná žiadna mimoriadna úprava dávky. Poraďte sa s Vaším lekárom.


Deti:
Skúsenosť u detí je obmedzená. Avšak cyklosporín sa používal v odporúčanej
dávke u detí od 1 roka bez spozorovania zvláštnych ťažkostí.

Ak užijete viac Ciclosporinu Mylan, ako máte
Ihneď kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu lekársku službu prvej
pomoci.

Ak zabudnete užiť dávku Ciclosporinu Mylan
Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete, pokiaľ už nie je
takmer čas užitia nasledujúcej dávky. Potom pokračujte v užívaní tak ako
predtým. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

/Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu/
/lekárovi alebo lekárnikovi./


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Ciclosporin Mylan môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Veľmi časté (postihujúce viac ako 1 z 10 liečených pacientov):
zvýšená hladina lipidov v krvi, chvenie, bolesti hlavy, vysoký krvný tlak,
problémy s funkciou obličiek.

Časté (postihujúce 1 zo 100 až 1 z 10 liečených pacientov):
zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi, zvýšená hladina draslíka v krvi,
znížená hladina horčíka (magnézia) v krvi, brnenie, pichanie alebo
znecitlivenie pokožky (parestézia), strata chuti do jedla, nevoľnosť,
vracanie, bolesť žalúdka, hnačka, opuch ďasien, problémy s funkciou pečene,
zvýšený rast vlasov, svalové kŕče alebo bolesť svalov, únava.

Menej časté (postihujúce 1 z 1 000 až 1 zo 100 liečených pacientov):
anémia (málokrvnosť), znížený počet trombocytov (krvných doštičiek),
príznaky neurologickej poruchy (napr. kŕče, zmätenosť, pocit
dezorientovanosti, znížená schopnosť reakcie, nepokoj, nespavosť, poruchy
zraku, slepota, čiastočné ochrnutie svalov, porucha koordinácie svalov,
bezvedomie), vyrážka, zadržiavanie vody, prírastok na váhe, rast malígnych
(zhubných) nádorov.

Zriedkavé (postihujúce 1 z 10 000 až 1 z 1 000 liečených pacientov):
anémia v úzkych krvných cievach, hemolyticko-uremický syndróm (akútne
zlyhanie obličiek a anémia), poruchy menštruácie, zväčšenie prsníka
u mužov, zvýšená hladina glukózy v krvi, zhoršujúca sa svalová slabosť,
zápal pankreasu (podžalúdkovej žľazy), svalová slabosť alebo stuhnutosť
alebo kŕč.

Veľmi zriedkavé (postihujúce menej ako 1 z 10 000 liečených pacientov):
opuch zrakového nervu s možným zhoršením zraku v prípade benígnej
intrakraniálnej hypertenzie (zvýšený tlak v mozgu).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Ciclosporin Mylan

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Ciclosporin Mylan nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Uchovávajte v pôvodnom obale.

Nepoužívajte Ciclosporin Mylan po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte
sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto
opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Ciclosporin Mylan obsahuje

Liečivo je cyklosporín 25 mg, 50 mg alebo 100 mg.

Ďalšie zložky sú etanol, tokoferolacetát, dietylénglykolmonoetyléter,
oleoylmakrogol-glyceroly, hydroxystearoylmakrogol-glycerol, želatína,
glycerol, propylénglykol, oxid titaničitý (E 171), čierny oxid železitý
(E 172) /(Ciclosporin Mylan 25 mg a 100 mg)/, čistená voda.

Ako vyzerá Ciclosporin Mylan a obsah balenia

Ciclosporin Mylan je dostupný v 3 silách:
Ciclosporin Mylan 25 mg, čo sú kapsuly šedej farby; Ciclosporin Mylan
50 mg, čo sú kapsuly bielej farby a Ciclosporin Mylan 100 mg, čo sú kapsuly
šedej farby.

Veľkosť balenia: Ciclosporin Mylan, mäkké kapsuly sú dostupné v hliník-
hliník blistroch po:
10, 20, 30, 50, 60 a 100 kapsúl.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca
Laboratório Medinfar – Produtos Farmacęuticos S.A.
Rua Henrique Paiva Couceiro, n°29, Venda Nova 2700-451 Amadora, Portugalsko
McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories
35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko
Monteresearch S.R.L.
Via IV Novembre No 92, 20021 Bollate (MI), Taliansko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
06/2009.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č. 2108/09873,
09877 a 09881
Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č. 2108/09875,
09879 a 09883SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Ciclosporin Mylan 25 mg
Ciclosporin Mylan 50 mg
Ciclosporin Mylan 100 mg
Mäkké kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

/Ciclosporin Mylan 25 mg:/
Každá mäkká kapsula obsahuje 25 mg cyklosporínu.

/Ciclosporin Mylan 50 mg:/
Každá mäkká kapsula obsahuje 50 mg cyklosporínu.

/Ciclosporin Mylan 100 mg:/
Každá mäkká kapsula obsahuje 100 mg cyklosporínu.

Každá mäkká kapsula Ciclosporin Mylan 25 mg obsahuje 25,00 mg etanolu
a 95,00 mg hydroxystearoylmakrogol-glycerolu.
Každá mäkká kapsula Ciclosporin Mylan 50 mg obsahuje 50,00 mg etanolu
a 190,00 mg hydroxystearoylmakrogol-glycerolu.
Každá mäkká kapsula Ciclosporin Mylan 100 mg obsahuje 100,00 mg etanolu
a 380,00 mg hydroxystearoylmakrogol-glycerolu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Mäkká kapsula.


Ciclosporin Mylan 25 mg: šedé želatínové kapsuly


Ciclosporin Mylan 50 mg: biele želatínové kapsuly


Ciclosporin Mylan 100 mg: šedé želatínové kapsuly4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Prevencia akútneho a chronického odvrhnutia štepu po alogénnej
transplantácii obličiek, pečene, srdca, kombinácie srdca a pľúc, pľúc alebo
pankreasu v kombinácii s inými imunosupresívnymi látkami.

Liečba odvrhnutia transplantátov u pacientov, ktorí predtým užívali iné
imunosupresíva.

Prevencia a liečba reakcie štepu proti príjemcovi (GVHD: graft-versus-host
disease) po alogénnej transplantácii kostnej drene.

Liečba ťažkých foriem psoriázy, obzvlášť pri výskyte psoriatických plakov,
ktoré nie sú dostatočne liečiteľné konvenčnou systémovou liečbou.

Liečba závažnej atopickej dermatitídy u pacientov, u ktorých je konvenčná
liečba nevhodná alebo neúčinná.

Liečba nefrotického syndrómu závislého od steroidov alebo rezistentného na
steroidy, ktorý vznikol následkom glomerulárnych porúch, ako sú nefropatia
s minimálnymi glomerulárnymi zmenami, fokálna segmentálna glomeruloskleróza
alebo membranózna glomerulonefritída u dospelých a detí, u ktorých sú
glukokortikoidy alebo alkylačné látky buď nedostatočne účinné alebo
predstavujú neakceptovateľné riziká.
Ciclosporin Mylan sa môže podávať na dosiahnutie remisie alebo udržanie
tohto stavu. Možno ho tiež použiť na udržanie steroidmi navodenej remisie,
a tak umožniť zníženie dávky kortikosteroidov.

Liečba závažnej, aktívnej reumatoidnej artritídy u dospelých, u ktorých sa
konvenčná liečba zahŕňajúca aspoň jedno vysoko účinné ochorenie
modifikujúce antireumatikum (DMARD) (napr. nízko-dávkový metotrexát)
preukázala ako nedostatočná.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Perorálne podávanie
Denná dávka Ciclosporinu Mylan má byť vždy rozdelená na 2 čiastkové dávky.
Kapsuly sa majú prehĺtať celé.

U pacientov po transplantácii je potrebné vykonávať pravidelné kontroly
hladiny cyklosporínu v krvi, aby sa predišlo riziku nežiaducich účinkov (ak
sú hladiny v krvi príliš vysoké) a odvrhnutia orgánu (ak sú hladiny v krvi
príliš nízke).

Kvôli možným odlišnostiam v biologickej dostupnosti by sa pacienti nemali
prestavovať na inú alebo z inej perorálnej liekovej formy cyklosporínu bez
primeraného dôkladného monitorovania koncentrácie cyklosporínu v krvi,
hladiny kreatinínu v sére a krvného tlaku. Z tohto dôvodu môže byť vhodné
predpisovať liek na základe označenia.

Z hľadiska monitorovania hladiny lieku sa uprednostňuje nezmiešaná krv,
pričom na meranie sa používajú špecifické analytické metódy. Na stanovenie
hladiny cyklosporínu bolo vyvinutých niekoľko metód, ktoré merajú nezmenený
cyklosporín (HPLC, špecifická rádioimunoanalýza s použitím špecifických
monoklonálnych protilátok) rovnako ako aj nešpecifické metódy, ktoré merajú
i niektoré z metabolitov: Výsledky rôznych metód na stanovenie nie sú
vzájomne zameniteľné. Uprednostňuje sa stanovenie hladiny cyklosporínu
spôsobom využívajúcim špecifické monoklonálne protilátky alebo HPLC.
Rozpätie cieľovej koncentrácie závisí na druhu orgánu, čase, ktorý uplynul
od transplantácie a režime imunosupresívnej liečby.

Je potrebné si uvedomiť, že aj iné faktory okrem hladiny cyklosporínu v
krvi môžu mať vplyv na klinický stav pacienta. Výsledky preto slúžia len
ako návod pri určení dávkovania a majú sa používať spolu s ostatnými
klinickými a laboratórnymi parametrami.
V prípade zníženej absorpcie v dôsledku porúch gastrointestinálneho traktu
môžu byť potrebné vyššie perorálne dávky cyklosporínu alebo intravenózne
podanie.

Transplantácia orgánov
Liečba Ciclosporinom Mylan sa začína 12 hodín pred zákrokom s dávkou 10-
15 mg/kg, podanou v dvoch čiastkových dávkach. S touto dennou dávkou sa
pokračuje počas 1-2 týždňov po operácii, a potom sa denná dávka postupne
znižuje podľa koncentrácie v krvi až po dosiahnutie udržiavacej dávky
približne 2-6 mg/kg, podávanej v dvoch čiastkových dávkach.

Ak sa Ciclosporin Mylan užíva s inými imunosupresívami (napr. s
kortikosteroidmi alebo v kombinácii s viacerými liekmi), podávajú sa nižšie
dávky (napr. zo začiatku 3-6 mg/kg, podaných v dvoch čiastkových dávkach).

Transplantácia kostnej drene
Na prevenciu reakcie štepu proti príjemcovi (GVHD) sa cyklosporín často
používa na začiatku, krátkodobo, v kombinácii s metotrexátom. Optimálna
dávka sa má upraviť individuálne. Liečba sa obyčajne začína intravenóznym
cyklosporínom (v dávke 2,5 až 5 mg/kg denne) 1 až 2 dni
pred transplantáciou kostnej drene. Z intravenóznej liečby sa na perorálne
podávanie prechádza hneď, ako sú pacienti schopní tolerovať perorálne
podávané lieky (spravidla v dávke 12,5 mg/kg denne). Perorálna liečba má
pokračovať najmenej po dobu 3-6 mesiacov pred postupným znižovaním dávky
a konečným prerušením.
Alternatívne liečebné režimy sú monoterapia intravenózne podávaným
cyklosporínom v dávke 5 mg/kg denne (deň -1 až deň 3) a 3 mg/kg denne (deň
4 až deň 14) alebo kombinovaná liečba intravenóznym cyklosporínom v dávke 3-
5 mg/kg denne s kortikosteroidmi. Aj v týchto prípadoch sa má liečba zmeniť
na perorálny spôsob podania akonáhle je to možné a pokračovať počas
dlhšieho obdobia.

Ak sa na začatie liečby používa Ciclosporin Mylan, odporúčaná dávka,
s ktorou sa začína deň pred transplantáciou, je 12,5 až 15 mg/kg denne,
podávaná v dvoch čiastkových dávkach.

U niektorých pacientov sa po prerušení liečby cyklosporínom môže vyvinúť
GVHD, ale zvyčajne odpovedajú pozitívne na opätovné začatie liečby. Pri
miernej, chronickej GVHD je možné použiť nízke dávky Ciclosporinu Mylan.

Nefrotický syndróm
/Na dosiahnutie remisie/ je odporúčaná denná dávka u dospelých 5 mg/kg denne,
podávaná v dvoch čiastkových dávkach, a 6 mg/kg denne u detí v prípade
normálnej funkcie obličiek. U pacientov so zníženou funkciou obličiek
začiatočná dávka nemá prekročiť 2,5 mg/kg denne.
Aby sa predišlo predávkovaniu u detí, odporúča sa primerané monitorovanie
hladiny cyklosporínu pred podaním dávky.
Pri fokálnej segmentálnej glomeruloskleróze sa môže osvedčiť kombinácia
cyklosporínu s kortikosteroidmi.

V prípade nedostatočnej účinnosti po 3-mesačnej liečbe nefropatie s
minimálnymi zmenami a fokálnej segmentálnej glomerulosklerózy alebo po 6-
mesačnej liečbe membranóznej glomerulonefritídy je potrebné ukončiť liečbu
cyklosporínom.

Dávka sa má upraviť individuálne podľa účinku (proteinúrie) a bezpečnosti
(hlavne podľa hladiny kreatinínu v sére), ale nemá presiahnuť 5 mg/kg denne
u dospelých a 6 mg/kg denne u detí.
/V udržiavacej liečbe/ sa dávka pomaly znižuje na najnižšiu terapeuticky
účinnú hladinu.

Reumatoidná artritída
Počas prvých šesť týždňov liečby je odporúčaná dávka 2,5 mg/kg denne,
podávaná v dvoch čiastkových dávkach. Dávku je možné znížiť v závislosti na
tolerancii. Denná dávka sa môže postupne zvyšovať v prípade, ak sa klinický
účinok považuje za nedostatočný. Normálne denná dávka nemá presiahnuť
4 mg/kg denne. V individuálnych prípadoch je možné dávku zvýšiť až do
5 mg/kg denne. Ak sa dávka zvýši príliš skoro, hrozí riziko predávkovania.

U pacientov s hmotnosťou nižšou ako 80 kg nemusia byť kapsuly o sile 100 mg
vhodné na presnú titráciu dávky.
Pri udržiavacej liečbe sa má dávka upraviť individuálne na najnižšiu účinnú
dávku.
Nízke dávky kortikosteroidov a/alebo NSAID (nesteroidné antiflogistiká) sa
môžu používať v kombinácii s Ciclosporinom Mylan (pozri tiež časť 4.5
Liekové a iné interakcie).

Psoriáza
Vzhľadom na značnú variabilitu tohto ochorenia sa liečba tohto stavu
nastavuje individuálne. /Na dosiahnutie remisie/ sa odporúča začiatočná dávka
2,5 mg/kg denne podávaná perorálne v dvoch čiastkových dávkach. Ak sa po 1
mesiaci nepozoruje žiadne zlepšenie, dennú dávku je možné postupne zvyšovať
až na maximálnu dávku 5 mg/kg. Liečba sa má ukončiť u pacientov
s psoriatickými léziami, u ktorých sa nepreukáže dostatočná odpoveď počas
6 týždňov pri dávke 5 mg/kg denne alebo ak klinicky účinná dávka nie je
kompatibilná s ustanovenými bezpečnostnými smernicami.

Začiatočná dávka 5 mg/kg denne je opodstatnená u pacientov, ktorých stav si
vyžaduje rýchle zlepšenie. Po dosiahnutí uspokojivej odpovede je možné
liečbu Ciclosporinom Mylan vysadiť a prípadný relaps sa môže liečiť
Ciclosporinom Mylan v dávke, ktorá bola predtým klinicky účinná.
U niektorých pacientov môže byť potrebná nepretržitá udržiavacia liečba.

/V udržiavacej liečbe/ sa dávka titruje individuálne na najnižšiu účinnú
hladinu a dávka nemá presiahnuť 5 mg/kg denne, podávaná v dvoch čiastkových
dávkach.

Atopická dermatitída
Vzhľadom na značnú variabilitu tohto ochorenia sa liečba tohto stavu
nastavuje individuálne. Odporúčaná dávka je 2,5-5 mg/kg denne podávaná
perorálne v dvoch čiastkových dávkach, maximálne po dobu 8 týždňov. Ak
začiatočná dávka 2,5 mg/kg denne neprinesie uspokojivé výsledky v priebehu
2 týždňov liečby, dennú dávku je možné zvýšiť na maximálnu dávku 5 mg/kg.
Vo veľmi závažných prípadoch je možné ochorenie kontrolovať so začiatočnou
dávkou 5 mg/kg denne. Po dosiahnutí uspokojivej odpovede sa dávka môže
postupne znižovať a liečba vysadiť.

Spôsob podávania
Rozmedzie dávok má slúžiť len ako usmernenie. Dosiahnutie optimálnych
terapeutických koncentrácií u každého pacienta individuálne si vyžaduje
pravidelné monitorovanie hladiny cyklosporínu v krvi. Monitorovanie sa môže
uskutočňovať metódou RIA (rádioimunologická analýza) založenej na použití
monoklonálnych protilátok.
Celková denná dávka sa má vždy podávať v dvoch čiastkových dávkach.
Čiastkové dávky sa majú podávať vždy v rovnakom čase dňa a medzi
jednotlivými dávkami sa má dodržiavať približne rovnaký časový interval. Z
tohto dôvodu sa odporúča užívať dve čiastkové dávky ráno a večer.
Ciclosporin Mylan sa môže podávať s jedlom alebo bez jedla.
Ciclosporin Mylan sa má zapiť tekutinou a prehltnúť vcelku.


/Prechod z iných perorálnych liekov s obsahom cyklosporínu na Ciclosporin/
/Mylan/

Pri prestavovaní pacientov z iných perorálnych liekov s obsahom
cyklosporínu na Ciclosporin Mylan je potrebné ešte pred prechodom (t.j.
ešte počas užívania iných perorálnych liekov s obsahom cyklosporínu)
skontrolovať hladinu cyklosporínu v krvi, hladinu kreatinínu v sére a krvný
tlak. Pacient má byť prestavený na rovnakú dennú dávku Ciclosporinu Mylan,
ktorá bola použitá pri predošlej liečbe cyklosporínom (prechod mg na mg).
Odporúča sa kontrola hladiny cyklosporínu v krvi, kreatinínu v sére a
krvného tlaku po 4-7 dňoch. V prípade potreby sa má dávka Ciclosporinu
Mylan primerane upraviť. Počas prvých dvoch mesiacov po prestavení (napr.
v 2., 4., a 8. týždni) môžu byť potrebné dodatočné kontroly a primeraná
úprava dávky.


/Dávkovanie pri renálnej insuficiencii/

Neuskutočnili sa špecifické vyšetrenia farmakokinetiky cyklosporínu u
pacientov po transplantácii, ktorí majú poruchu funkcie obličiek. Osobitná
opatrnosť je potrebná, ak po začatí liečby Ciclosporinom Mylan dôjde k
rýchlemu vzostupu hladiny kreatinínu v sére (aj pokiaľ je ešte v rámci
normálneho rozmedzia). Vzostup hladiny kreatinínu v sére alebo pokles
klírensu kreatinínu môže byť aj vyjadrením akútnej reakcie odvrhnutia,
obzvlášť po transplantácii obličiek. Zahájenie liečby Ciclosporinom Mylan v
prípade existujúcej poruchy funkcie obličiek a následná úprava dávky sa má
vykonať len po starostlivom zvážení prospechu a rizika liečby, pričom je
potrebné vziať do úvahy celkový klinický obraz a hladinu cyklosporínu v
krvi.

U pacientov s nefrotoxickým syndrómom a stredne závažným poškodením funkcie
obličiek (základné hodnoty kreatinínu v sére u dospelých < 200 µmol/l, u
detí < 140 µmol/l) sa nemá prekročiť začiatočná dávka 2,5 mg
cyklosporínu/kg telesnej hmotnosti denne. Pacienti musia byť pozorne
sledovaní.

/Dávkovanie pri poruche funkcie pečene/
Poškodená funkcia pečene môže v niektorých prípadoch značne pozmeniť
farmakokinetiku cyklosporínu. U pacientov s poruchou funkcie pečene musí
byť koncentrácia cyklosporínu v krvi (cmin) pozorne monitorovaná a dávka
primerane upravená.
U pacientov so psoriázou sa má podávanie Ciclosporinu Mylan ukončiť v
prípade, ak pečeňové enzýmy a hladiny bilirubínu sú dvojnásobné oproti
východiskovým hodnotám.
U pacientov s nefrotickým syndrómom so závažnými poruchami funkcie pečene
sa má začiatočná dávka znížiť o 25% až 50%.

Starší pacienti
Skúsenosť s použitím cyklosporínu u starších pacientov je obmedzená, ale
pri podávaní odporúčaných dávok neboli pozorované žiadne zvláštne ťažkosti.
Avšak faktory spojené so starnutím, ako je porucha funkcie obličiek, si
vyžadujú starostlivú kontrolu a možnú úpravu dávky.

Deti
Skúsenosť u detí je obmedzená. Avšak cyklosporín sa používa v odporúčanej
dávke u detí od 1 roka bez spozorovania zvláštnych ťažkostí. V niektorých
štúdiách bolo u detí potrebné podanie vyššej dávky cyklosporínu na kg
telesnej hmotnosti ako u dospelých a deti vyššiu dávku tolerovali, hoci
pri dávkach vyšších, ako je horná hranica odporúčaného rozmedzia, sa deti
javia byť náchylnejšie na retenciu tekutín, kŕče a hypertenziu. Tieto
prejavy ustúpia po znížení dávky.


4.3 Kontraindikácie

. Precitlivenosť na liečivo cyklosporín alebo na niektorú z pomocných
látok lieku.
. Cyklosporín je kontraindikovaný u pacientov so psoriázou a atopickou
dermatitídou s abnormálnou funkciou obličiek, nekontrolovanou
hypertenziou, nekontrolovanou infekciou alebo akýmkoľvek druhom
malignity okrem kožnej (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia
a opatrenia pri používaní).
. Cyklosporín je kontraindikovaný u pacientov s reumatoidnou artritídou
s abnormálnou funkciou obličiek, nekontrolovanou hypertenziou,
nekontrolovanou infekciou alebo akýmkoľvek druhom malignity.
. Poruchy funkcie obličiek okrem pacientov s nefrotickým syndrómom a
pacientov s miernou –stredne závažnou renálnou insuficienciou.
. Cyklosporín je kontraindikovaný u pacientov so psoriázou, ktorým sa
podáva PUVA (liečba psoralénom a UV svetlom), UVB, uhoľný decht,
radiačná terapia a iné imunosupresíva.
. Cyklosporín je kontraindikovaný u pacientov s nefrotickým syndrómom s
nekontrolovanou hypertenziou, nekontrolovanou infekciou alebo
akýmkoľvek druhom malignity.
. Cyklosporín sa nemá používať na liečbu reumatoidnej artritídy u detí a
dospievajúcich z dôvodu nedostatku skúseností v tejto populácii.
. Súbežné použitie takrolimusu je výslovne kontraindikované.
. Súbežné použitie /Hypericum perforatum/ (Ľubovníka bodkovaného)
radikálne znižuje plazmatickú koncentráciu cyklosporínu. To môže viesť
k strate terapeutického účinku (pozri časť 4.5 Liekové a iné
interakcie).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Ciclosporin Mylan by mal predpisovať iba lekár špecializujúci sa na
transplantáciu orgánov, dermatológiu, nefrológiu alebo reumatológiu.
Pacienti majú byť monitorovaní v zariadeniach s dostatočným laboratórnym
vybavením a podpornými lekárskymi prostriedkami. Zodpovedný lekár má mať v
rámci prípravy všetky dostupné informácie potrebné na ďalšie sledovanie
pacientov.

Cyklosporín sa nemá podávať v kombinácii s inými inhibítormi kalcineurínu,
ako je takrolimus, keďže sa očakáva, že spoločné podávanie môže viesť k
zvýšeniu výskytu nežiaducich účinkov (pozri tiež časť 4.5 Liekové a iné
interakcie) bez vzostupu účinnosti.

U pacientov užívajúcich Ciclosporin Mylan je potrebné vyhnúť sa použitiu
diuretík šetriacich draslík, liekov s obsahom draslíka, ACE inhibítorov,
antagonistov receptora pre angiotenzín II a vysokému príjmu draslíka v
potrave.

Grapefruitový džús môže zvyšovať hladiny cyklosporínu v krvi
prostredníctvom interakcie so systémom cytochrómu P 450. Rozsah týchto
zmien v hladinách cyklosporínu v krvi sa však v individuálnych prípadoch
líši a nie je predvídateľný. Grapefruitová šťava sa preto nemá piť
v kombinácii s Ciclosporinom Mylan.

Je potrebné vyhnúť sa použitiu liekov, ktoré môžu spôsobovať hyperpláziu
ďasien (napr. nifedipín), u pacientov, u ktorých sa vyvinie gingiválna
proliferácia počas užívania Ciclosporinu Mylan (pozri časť 4.8 Nežiaduce
účinky).

Pri očkovaní inaktivovanými vakcínami alebo vakcínami s toxoidom sa má vždy
kontrolovať imunitná odpoveď prostredníctvom stanovenia titra (pozri časť
4.5 Liekové a iné interakcie).

Opatrnosť je potrebná u pacientov s hyperurikémiou, pretože cyklosporín
môže ďalej zvyšovať hladiny kyseliny močovej.

Cyklosporín môže poškodiť funkciu obličiek. Z toho dôvodu je potrebné ešte
pred začatím liečby Ciclosporinom Mylan stanoviť spoľahlivú východiskovú
hodnotu kreatinínu. Počas prvých troch mesiacov liečby sa hladina
kreatinínu v sére a hladina močoviny v sére musí kontrolovať každé dva
týždne.
V prípade pacientov s transplantovanou obličkou, ktorí majú veľmi vysokú
hladinu cyklosporínu v krvi s neustále sa zhoršujúcimi parametrami funkcie
obličiek a ak tieto neodpovedajú na zodpovedajúce zníženie dávky, je
potrebné vykonať rozsiahlejšie diagnostické testy, napr. biopsiu obličiek.

Cyklosporín môže tiež poškodiť funkciu pečene. Z tohto dôvodu sa parametre
funkcie pečene majú kontrolovať pravidelne.

Keďže cyklosporín môže príležitostne urýchliť vznik hyperkaliémie alebo
hypomagnezémie, alebo zhoršiť existujúce poruchy elektrolytov tohto druhu,
odporúča sa sledovať hladinu draslíka a horčíka v sére, obzvlášť u
pacientov so zjavnou renálnou dysfunkciou.

Počas liečby cyklosporínom sa vyžaduje pravidelná kontrola krvného tlaku
(pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky). Liečba Ciclosporinom Mylan sa má ukončiť
v prípade, ak hypertenziu nie je možné kontrolovať prostredníctvom vhodnej
antihypertenzívnej liečby.
Pri užívaní cyklosporínu sa môže objaviť reverzibilné zvýšenie hladiny
lipidov v krvi. Z tohto dôvodu sa odporúča vyšetrenie hladiny lipidov v
krvi ešte pred začatím liečby a následne po prvom mesiaci liečby. Ak
hladiny lipidov v krvi zostávajú zvýšené, je potrebné obmedziť príjem tukov
v potrave a/alebo znížiť dávku cyklosporínu.

Odporúčajú sa pravidelné zubné kontroly (napr. každé tri mesiace). S cieľom
predísť alebo zmierniť výskyt hyperplázie ďasien sa majú zuby čistiť
profesionálne a pacient má byť poučený o opatreniach potrebných v rámci
osobnej dentálnej hygieny.

Počas liečby cyklosporínom je zvýšená frekvencia výskytu nádorov kože. Z
tohto dôvodu majú byť pacienti upozornení, aby sa vyhýbali nadmernému
vystavovaniu sa slnečným lúčom. Odporúča sa pravidelné kožné vyšetrenie ako
aj histologické vyšetrenie podozrivých zmien.

Osobitná opatrnosť je potrebná u pacientov s neliečenými akútnymi
infekciami.

Pravidelné stanovenie minimálnej koncentrácie cyklosporínu v celkovej krvi
je dôležitým bezpečnostným meradlom v rámci monitoringu liečby u pacientov
po transplantácii (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania, odsek
„Transplantácia orgánov”).

Je potrebné vziať do úvahy, že stanovenie hladiny cyklosporínu v celkovej
krvi, plazme alebo v sére je iba jedným z faktorov prispievajúcim ku
klinickému hodnoteniu stavu pacienta. Hladiny cyklosporínu v krvi majú
preto slúžiť iba ako doporučenie na liečbu a je potrebné ich doplniť
ďalšími klinickými a laboratórnymi parametrami.

Cyklosporín môže zvyšovať riziko výskytu benígnej intrakraniálnej
hypertenzie. Pacientov s prejavmi zvýšeného intrakraniálneho tlaku je
potrebné vyšetriť a v prípade diagnostikovania benígnej intrakraniálnej
hypertenzie sa má liečba cyklosporínom vysadiť z dôvodu možného rizika
trvalej straty zraku.

Ďalšie opatrenia pri nefrotickom syndróme
Keďže Ciclosporin Mylan môže zoslabiť funkciu obličiek, je potrebné časté
monitorovanie a v prípade, že hladiny kreatinínu v sére sú viac ako o 30%
vyššie v porovnaní s východiskovou hodnotou pri viac ako 1 meraní, dávku
Ciclosporinu Mylan je potrebné znížiť o 25-50%. Pacienti s abnormálnymi
východiskovými hodnotami funkcie obličiek majú byť na začiatku liečení
dávkou 2,5 mg/kg denne a treba ich pozorne sledovať.

Treba si uvedomiť, že samotný nefrotický syndróm môže u niektorých
pacientov spôsobiť zmenu funkcie obličiek. V súvislosti s liečbou
cyklosporínom sa takto pozorovali štrukturálne zmeny obličiek, bez vzostupu
hladiny kreatinínu v sére. U pacientov liečených cyklosporínom viac ako
jeden rok je indikovaná biopsia obličiek na zhodnotenie progresie ochorenia
obličiek a rozsahu akýchkoľvek s cyklosporínom súvisiacich zmien v
morfológii obličiek, ktoré môžu koexistovať.
U pacientov s nefrotickým syndrómom liečených imunosupresívami (vrátane
cyklosporínu) sa zaznamenal výskyt malignít (vrátane Hodgkinovho lymfómu).

Dlhodobé údaje týkajúce sa cyklosporínu v liečbe nefrotického syndrómu sú
obmedzené. V rámci klinického skúšania však pacienti dostávali liečbu počas
1 až 2 rokov. Dlhodobú liečbu je možné zvážiť v prípade signifikantného
zníženia proteinúrie s udržiavaním klírensu kreatinínu a za predpokladu
prijatia primeraných opatrení.

Ďalšie opatrenia pri reumatoidnej artritíde
Keďže Ciclosporin Mylan môže zoslabiť funkciu obličiek, pred liečbou je
potrebné stanoviť spoľahlivú východiskovú hladinu kreatinínu v sére aspoň
dvoma meraniami. Hladinu kreatinínu v sére je potom potrebné monitorovať
každý týždeň po dobu jedného mesiaca. Následne sa má hladina kreatinínu v
sére monitorovať každé dva týždne počas prvých troch mesiacov liečby a
potom raz za mesiac. Častejšie kontroly sú potrebné v prípade zvýšenia
dávky Ciclosporinu Mylan, pri začatí súbežnej liečby nesteroidným
protizápalovým liečivom alebo pri zvýšení jeho dávky.

Ak hladina kreatinínu v sére je viac ako o 30% vyššia oproti východiskovej
hodnote pri viacerých meraniach, je potrebné znížiť dávku Ciclosporinu
Mylan. Ak sa hladina kreatinínu v sére zvýši o viac ako 50%, dávkovanie je
potrebné znížiť o 50%. Tieto odporúčania platia aj v prípade, ak sú hodnoty
v rámci normálneho laboratórneho rozmedzia. Ak sa hladiny kreatinínu v sére
neznížia v priebehu 1 mesiaca, liečba Ciclosporinom Mylan sa má ukončiť.

Liečbu je potrebné ukončiť aj v prípade, keď hypertenziu, ktorá vznikla
počas liečby, nie je možné zvládnuť vhodnou antihypertenzívnou liečbou.
Tak ako aj pri dlhodobej liečbe inými imunosupresívami, existuje zvýšené
riziko výskytu lymfoproliferatívnych porúch. Opatrnosť sa odporúča, ak sa
Ciclosporin Mylan používa súbežne s metotrexátom.

Pri liečbe reumatoidnej artritídy, berúc do úvahy bezpečnosť pre pacienta,
je potrebné vykonať dodatočné kontroly v súlade s nasledovným časovým
rozvrhom:
- hematologický profil (počet erytrocytov, leukocytov a trombocytov): na
začiatku liečby a potom každé 4 týždne
- hepatálne enzýmy: na začiatku liečby a potom každé 4 týždne
- vyšetrenie moču: na začiatku liečby a potom každé 4 týždne
- krvný tlak: na začiatku liečby a potom každé 2 týždne počas 3 mesiacov.
Následne každé 4 týždne.
- draslík, lipidy: na začiatku liečby a potom každé 4 týždne.

Skúsenosti sú dostupné z klinických štúdií s trvaním do 12 mesiacov. V
súčasnosti nie sú dostatočné skúsenosti s dlhšie trvajúcou liečbou. Ak sa
zreteľný účinok liečby nedostaví po 3 mesiacoch jej trvania, podávanie
Ciclosporinu Mylan sa má ukončiť.

Ďalšie opatrenia pri psoriáze
Keďže Ciclosporin Mylan môže zoslabiť funkciu obličiek, pred liečbou je
potrebné stanoviť spoľahlivú východiskovú hladinu kreatinínu v sére aspoň
dvoma meraniami, a hladina kreatinínu v sére sa má monitorovať každé dva
týždne počas prvých 3 mesiacov liečby a následne raz za mesiac. Ak sa
hladina kreatinínu v sére zvýši na viac ako 30% oproti východiskovej
hodnote a ostáva nepretržite zvýšená pri viac ako jednom meraní, je
potrebné znížiť dávku Ciclosporinu Mylan o 25-50%. Ak sa hladina kreatinínu
v sére zvýši o viac ako 50%, dávku je potrebné znížiť o 50%. Tieto
odporúčania platia aj v prípade, ak sú hodnoty v rámci normálneho
laboratórneho rozmedzia. Ak sa hladiny kreatinínu v sére neznížia
v priebehu 1 mesiaca, liečba Ciclosporinom Mylan sa má ukončiť.

Liečbu je potrebné ukončiť aj v prípade, keď hypertenziu, ktorá vznikla
počas liečby, nie je možné zvládnuť vhodnou antihypertenzívnou liečbou.

Starší pacienti sa majú liečiť len pri vysiľujúcej psoriáze, pričom je
potrebné starostlivo monitorovať funkciu ich obličiek.

Trvanie liečby je obvykle 12 týždňov. K dispozícii nie je dostatočná
skúsenosť s liečebným režimom trvajúcim viac ako 24 týždňov. Ukončenie
liečby sa odporúča v prípade, ak sa počas liečby Ciclosporinom Mylan
zaznamená vysoký krvný tlak, ktorý nie je možné primerane kontrolovať.

U pacientov so psoriázou liečených cyklosporínom, rovnako ako aj
u pacientov liečených konvenčnými imunosupresívami, sa zaznamenal vznik
malignít (najmä kožných). Je potrebné vykonať snímky z hľadiska
preexistujúceho výskytu všetkých druhov nádorov, vrátane nádorov kože a
cervixu. Pred začatím cyklosporínovej liečby kožných lézií, ktoré sú pre
psoriázu netypické, sa má vykonať biopsia na vylúčenie nádorov kože,
mycosis fungoides alebo iných premalígnych zmien. Pacienti s malígnymi
alebo premalígnymi zmenami na koži sa majú liečiť Ciclosporinom Mylan len
po náležitej liečbe týchto lézií, a to len v prípade, ak neexistuje iná
možnosť liečby.

U malého počtu pacientov so psoriázou liečených cyklosporínom sa rozvinuli
lymfoproliferatívne poruchy, ktoré boli reverzibilné po okamžitom ukončení
liečby. Pacienti liečení Ciclosporinom Mylan nemajú súbežne dostávať liečbu
ožarovaním s UV-B žiarením alebo PUVA fotochemoterapiou.

Z hľadiska možného rizika výskytu kožných malignít majú byť pacienti
užívajúci Ciclosporin Mylan upozornení na to, aby sa vyhýbali nadmernému
nechránenému pobytu na slnku.

Ďalšie opatrenia pri atopickej dermatitíde
Keďže Ciclosporin Mylan môže zoslabiť funkciu obličiek, pred liečbou je
potrebné stanoviť spoľahlivú východiskovú hladinu kreatinínu v sére aspoň
dvoma meraniami, a hladina kreatinínu v sére sa má monitorovať každé dva
týždne počas prvých 3 mesiacov liečby a následne raz za mesiac. Ak sa
hladina kreatinínu v sére zvýši na viac ako 30% oproti východiskovej
hodnote a ostáva nepretržite zvýšená pri viac ako jednom meraní, je
potrebné znížiť dávku Ciclosporinu Mylan o 25-50%. Tieto odporúčania platia
aj v prípade, ak sú hodnoty v rámci referenčného laboratórneho rozmedzia.
Ak sa hladiny kreatinínu v sére neznížia v priebehu 1 mesiaca, liečba
Ciclosporinom Mylan sa má ukončiť.

Liečbu je potrebné ukončiť aj v prípade, keď hypertenziu, ktorá vznikla
počas liečby, nie je možné zvládnuť vhodnou antihypertenzívnou liečbou.

Keďže skúsenosti s cyklosporínom u detí s atopickou dermatitídou sú
obmedzené, použitie Ciclosporinu Mylan u detí sa neodporúča.

Starší pacienti sa majú liečiť len pri vysiľujúcej atopickej dermatitíde,
pričom je potrebné starostlivo monitorovať funkciu ich obličiek.

So vzplanutím atopickej dermatitídy sa často spája benígna lymfadenopatia,
ktorá vymizne spontánne alebo pri celkovom ústupe ochorenia.
Lymfadenopatia, ktorá sa objaví v súvislosti s liečbou cyklosporínom, sa má
pozorne sledovať. Pri lymfadenopatii, ktorá pretrváva napriek zmierneniu
ochorenia, sa má preventívne vykonať biopsia na vylúčenie prítomnosti
lymfómu.

Aktívne infekcie vírusom herpes simplex treba pred začatím liečby
Ciclosporinom Mylan nechať vyhojiť, ale prerušenie liečby cyklosporínom je
odôvodnené len v prípade, ak sa v priebehu liečby rozvinú závažné infekcie.


Kožné infekcie spôsobené /Staphylococcus aureus/ nie sú absolútnou
kontraindikáciou liečby Ciclosporinom Mylan, majú sa však liečiť vhodnými
antibiotikami. Perorálny erytromycín môže zvyšovať koncentráciu
cyklosporínu v krvi (pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie) a preto je
potrebné vyhnúť sa jeho podaniu. Ak nie je k dispozícii iná alternatíva, je
potrebné pozorne sledovať koncentráciu cyklosporínu v krvi, funkciu
obličiek a možné nežiaduce účinky cyklosporínu.
Vzhľadom na možné riziko kožnej malignity, pacientov liečených
Ciclosporinom Mylan je potrebné upozorniť, aby sa bez ochrany nevystavovali
slnečnému žiareniu. Títo pacienti nemajú súbežne dostávať rádioterapiu s UV-
B žiarením alebo PUVA fotochemoterapiou.

Pomocné látky Ciclosporinu Mylan
Tento liek obsahuje hydroxystearoylmakrogol-glycerol, ktorý môže vyvolávať
žalúdočnú nevoľnosť a hnačku.

Tento liek obsahuje etanol:
Ciclosporin Mylan 25 mg mäkká kapsula obsahuje 25,00 mg čistého etanolu.
Ciclosporin Mylan 50 mg mäkká kapsula obsahuje 50,00 mg čistého etanolu.
Ciclosporin Mylan 100 mg mäkká kapsula obsahuje 100,00 mg čistého etanolu.

Tento liek obsahuje 12,7 objemových % etanolu (alkoholu), t.j. do 525 mg v
1 dávke, čo zodpovedá 13 ml piva, 6 ml vína na jednu dávku. Môže byť
škodlivý pre pacientov, ktorí trpia alkoholizmom. Obsah alkoholu treba brať
do úvahy u gravidných alebo dojčiacich žien, u detí a u vysoko-rizikových
skupín, ako sú pacienti s ochorením pečene alebo epilepsiou.


4.5 Liekové a iné interakcie

Interakcie s potravou
Pri súbežnom požití grapefruitovej šťavy sa zaznamenalo zvýšenie
biologickej dostupnosti cyklosporínu.

Liekové interakcie
V nasledujúcej časti je uvedený zoznam liekov, u ktorých sa dostatočne
preukázala interakcia s cyklosporínom, ktorá sa považuje za klinicky
významnú.
Rôzne lieky buď zvyšujú alebo znižujú koncentráciu cyklosporínu v plazme
alebo v celkovej krvi, zvyčajne prostredníctvom inhibície alebo indukcie
enzýmov zúčastňujúcich sa na metabolizme cyklosporínu (hlavne cytochróm
P 450).
Liek obsahuje etanol (pozri časť 4.4). Etanol sa môže vzájomne ovplyvňovať
s inými liekmi.

/Liečivá, ktoré znižujú koncentráciu cyklosporínu:/
Barbituráty, karbamazepín, fenytoín, fenobarbital; primidon; griseofulvin;
metamizol; nafcilín; sulfadimidín a trimetoprim i.v.; rifampicín;
oktreotid; probukol; sulfadiazín; orlistat; troglitazón; /Hypericum/
/perforatum/ (ľubovník bodkovaný); tiklopidín.

Pacienti liečení cyklosporínom nemajú užívať produkty/rastlinné lieky s
obsahom /Hypericum perforatum/ (ľubovníka bodkovaného), pretože tento môže
spôsobiť výrazný pokles plazmatickej koncentrácie cyklosporínu
prostredníctvom indukcie CYP 3A4, a tak viesť k zníženiu terapeutickej
účinnosti (pozri 4.3 Kontraindikácie).

/Liečivá, ktoré zvyšujú koncentráciu cyklosporínu:/
Makrolidové antibiotiká (najmä erytromycín, klaritromycín, josamycín,
roxitromycín a pristinamycín); ketokonazol, flukonazol, itrakonazol;
blokátory vápnikových kanálov (ako je diltiazem, nikardipín, verapamil);
metoklopramid; perorálne kontraceptíva; propafenón; danazol;
metylprednizolón (vo vysokých dávkach); alopurinol; antagonisti
H2 receptorov (cimetidín, ranitidín); chlorochín; amiodaron; bromokryptín;
inhibítory proteáz; doxycyklín.

/Iné významné formy liekových interakcií:/
Opatrnosť sa odporúča pri súbežnom použití iných liečiv s cyklosporínom,
ktoré vedie k synergickému nefrotoxickému účinku: aminoglykozidy (vrátane
gentamycínu, tobramycínu), amfotericín B, ciprofloxacín, vankomycín,
trimetoprim (+sulfametoxazol); nesteroidné protizápalové liečivá (vrátane
diklofenaku, naproxenu, sulindaku); melfalan, takrolimus a sirolimus.

Vakcinácia počas liečby cyklosporínom môže byť menej účinná, a preto sa
treba vyhnúť podávaniu živých oslabených vakcín.

Súbežné podávanie nifedipínu s cyklosporínom môže zhoršiť hyperpláziu
ďasien, ktorá sa pozoruje pri užívaní samotného cyklosporínu.

Pri kombinácii Ciclosporinu Mylan s kortikosteroidmi, metylprednizolónom,
prednizónom alebo prednizolónom sa zaznamenalo zvýšené riziko výskytu
epileptických záchvatov. Toto sa týka hlavne podávania vysokých dávok
kortikosteroidov.

Ukázalo sa, že súbežné použitie diklofenaku a cyklosporínu vedie k
výraznému zvýšeniu biologickej dostupnosti diklofenaku, čo môže zapríčiniť
reverzibilné oslabenie funkcie obličiek. Zvýšenie biologickej dostupnosti
diklofenaku je pravdepodobne vyvolané znížením intenzívnej metabolizácie
diklofenaku pri prvom prechode pečeňou (first-pass efekt). Ak sa
nesteroidné protizápalové liečivá s nízkym stupňom metabolizmu pri prvom
prechode pečeňou (napr. kyselina acetylsalicylová) používajú súbežne s
cyklosporínom, neočakáva sa zvýšenie ich biologickej dostupnosti.
Cyklosporín môže tiež znižovať vylučovanie digoxínu, kolchicínu,
lovastatínu, pravastatínu, simvastatínu, atorvastatínu a prednizolónu,
a môže tak viesť k toxicite digoxínu alebo k zvýšenému riziku svalovej
toxicity (vrátane bolesti svalov a svalovej slabosti, myozitídy a
príležitostne rabdomyolýzy) vyvolanej kolchicínom, lovastatínom,
pravastatínom, simvastatínom a atorvastatínom.

Odporúčania
Ak nie je možné vyhnúť sa súbežnému podaniu liečiv, ktoré sa vzájomne
ovplyvňujú s cyklosporínom, treba dodržať nasledovné základné odporúčania:

Pri súbežnom podávaní liečiv, ktoré spôsobujú synergický nefrotoxický
účinok, je potrebné starostlivo monitorovať funkciu obličiek (najmä hladinu
kreatinínu v sére). Ak dôjde k značnému zhoršeniu funkcie obličiek, je
potrebné znížiť dávku súbežne podávaného liečiva alebo sa má zvážiť
alternatívna liečba.

/Liečivá, o ktorých je známe, že znižujú alebo zvyšujú biologickú dostupnosť/
/cyklosporínu:/
U pacientov po transplantácii sa vyžaduje časté stanovovanie koncentrácie
cyklosporínu s možnou úpravou dávky, najmä v priebehu začatia alebo
ukončenia liečby súbežne podávaným liečivom. U pacientov s
netransplantačnými indikáciami je hodnota monitorovania koncentrácie
cyklosporínu v krvi otázna, pretože u týchto pacientov nebol jednoznačne
stanovený vzťah medzi koncentráciou v krvi a klinickým účinkom. Ak sa
súbežne podávajú liečivá, ktoré zvyšujú koncentráciu cyklosporínu, môže byť
vhodnejšie časté hodnotenie funkcie obličiek a starostlivé monitorovanie
pacienta z hľadiska nežiaducich účinkov súvisiacich s podávaním
cyklosporínu.

U pacientov s hyperpláziou ďasien je potrebné sa vyhnúť súbežnému použitiu
nifedipínu.
Nesteroidné protizápalové liečivá, o ktorých je známe, že sa intenzívne
metabolizujú pri prvom prechode pečeňou (napr. diklofenak), sa majú podávať
v nižších dávkach než dávky, ktoré sú bežne odporúčané u pacientov, ktorí
neužívajú cyklosporín.
Keďže hepatotoxicita je možným nežiaducim účinkom liečby nesteroidnými
protizápalovými liekmi, odporúča sa pravidelné sledovanie funkcie pečene v
prípade, ak sa Ciclosporin Mylan podáva spolu s týmito liekmi u pacientov s
reumatoidnou artritídou.

Ak sa digoxín, kolchicín, lovastatín, pravastatín alebo simvastatín podáva
súbežne s cyklosporínom, vyžaduje sa dôsledné klinické monitorovanie.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Skúsenosti s cyklosporínom u gravidných žien sú obmedzené.
Cyklosporín nepreukázal teratogenicitu u experimentálnych zvierat.
Obmedzené skúsenosti týkajúce sa bezpečnosti podávania cyklosporínu u
gravidných žien nepreukázali žiadne známky teratogenicity. Cyklosporín
prechádza cez placentu. Počiatočné skúsenosti u pacientov po transplantácii
však naznačili, že cyklosporín ako aj iné imunosupresívne látky, zvyšuje
pravdepodobnosť špecifických komplikácii počas gravidity, ako je
preeklampsia a predčasný pôrod dieťaťa s nízkou pôrodnou hmotnosťou.
Ciclosporin Mylan sa má počas gravidity podávať len v prípade, ak prospech
liečby preváži jej riziká. Gravidné ženy, ktoré sú liečené Ciclosporinom
Mylan, majú byť pozorne sledované.


Laktácia

Cyklosporín sa vylučuje do materského mlieka. Ženy liečené Ciclosporinom
Mylan nemajú dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neexistujú údaje o vplyve cyklosporínu na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.
Liek obsahuje etanol (pozri časť 4.4). Etanol môže mať vplyv na schopnosť
viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky

Mnohé nežiaduce účinky na cyklosporín sú závislé od dávky a je možné sa im
vyhnúť znížením dávky. Nežiaduce účinky sú vo všeobecnosti rovnaké v
rôznych indikáciách, ale vyskytujú sa v rozličných frekvenciách. Keďže po
transplantácii sa vyžaduje vyššia začiatočná dávka a dlhšia udržiavacia
liečba, nežiaduce účinky sú pozorované častejšie a zvyčajne sú
závažnejšieho charakteru u pacientov po transplantácii ako u pacientov
liečených v iných indikáciách.

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je stanovená nasledovne:
Veľmi časté (? 1/10)
Časté (? 1/100, < 1/10)
Menej časté (? 1/1 000, < 1/100)
Zriedkavé (? 1/10 000, < 1/1 000)
Veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)


/Ochorenia krvi a lymfatického systému/

Menej časté: anémia, trombocytopénia
Zriedkavé: mikroangiopatická hemolytická anémia, hemolyticko-uremický
syndróm


/Poruchy endokrinného systému/

Menej časté: U niektorých pacientov sa zaznamenala malígna neoplázia alebo
lymfoproliferatívne ochorenia, s incidenciou a výskytom podobnou ako
u pacientov užívajúcich tradičnú imunosupresívnu liečbu.
Zriedkavé: poruchy menštruácie, gynekomastia


/Poruchy metabolizmu a výživy/

Veľmi časté: hyperlipidémia
Časté: hyperurikémia, hyperkaliémia, hypomagneziémia
Zriedkavé: hyperglykémia


/Poruchy nervového systému/

Veľmi časté: tremor, bolesti hlavy
Časté: parestézia
Menej časté: príznaky encefalopatie, napríklad kŕče, zmätenosť,
dezorientácia, znížená reaktivita, agitácia, insomnia, poruchy zraku,
kortikálna slepota, kóma, paréza, cerebelárna ataxia
Zriedkavé: motorická polyneuropatia
Veľmi zriedkavé: edém papily zrakového nervu, vrátane edému terča zrakového
nervu s možným zhoršením zraku v dôsledku benígnej intrakraniálnej
hypertenzie


/Cievne poruchy/

Veľmi časté: hypertenzia


/Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu/

Časté: anorexia, nauzea, vracanie, abdominálna bolesť, hnačka, hyperplázia
ďasna


/Ochorenia pečene a žlčových ciest/

Časté: porucha funkcie pečene
Zriedkavé: pankreatitída


/Poruchy kože a podkožného tkaniva/

Časté: hypertrichóza
Menej časté: alergický exantém


/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/

Časté: svalové kŕče, bolesť svalov
Zriedkavé: svalová slabosť, myopatia


/Poruchy obličiek a močovej sústavy/

Veľmi časté: porucha funkcie obličiek (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia
a opatrenia pri používaní)


/Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania/

Časté: únava
Menej časté: edém, prírastok na váhe


4.9 Predávkovanie

/a) Symptómy intoxikácie/
Existuje len málo skúseností s predávkovaním. Po požití dávok až do 10 g
cyklosporínu (približne 150 mg/kg) sa pozorovalo vracanie, ospalosť, bolesť
hlavy, tachykardia a u niektorých pacientov stredne závažná, reverzibilná
porucha funkcie obličiek. Zaznamenali sa prejavy ťažkej intoxikácie
u predčasne narodených detí po neúmyselnom parenterálnom predávkovaní.

/b) Liečba intoxikácie/
Možné prejavy nefrotoxicity sú vo väčšine prípadov reverzibilné po ukončení
podávania Ciclosporinu Mylan. V prípade predávkovania je potrebná
symptomatická liečba a všeobecné podporné opatrenia. Cyklosporín nie je
dialyzovateľný, ani sa nedá odstrániť hemoperfúziou za použitia aktívneho
uhlia.
Z toho dôvodu je eliminácia obmedzená na nešpecifickú liečbu, napr. výplach
žalúdka. Pomocou aktívneho uhlia je však predsa len možné eliminovať malé
množstvá cyklosporínu z enterohepatálnej cirkulácie. Počas prvých
niekoľkých hodín po predávkovaní môže byť pre pacienta prospešné vyvolanie
vracania.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Imunosupresíva
ATC kód: L04AA01

Cyklosporín (nazývaný aj cyklosporín A) je cyklický polypeptid zložený z 11
aminokyselín. Je to silná imunosupresívna látka, ktorá u zvierat predlžuje
prežívanie alogénnych transplantátov kože, srdca, obličiek, pankreasu,
kostnej drene, tenkého čreva a pľúc. Štúdie ukazujú, že cyklosporín potláča
vznik reakcií sprostredkovaných bunkami, vrátane imunity voči
alotransplantátu, oneskorenú kožnú precitlivenosť, experimentálnu alergickú
encefalomyelitídu, Freundovu adjuvantnú artritídu, reakciu štepu proti
príjemcovi (GVHD) a tvorbu protilátok závislých od T-lymfocytov. Na
bunkovej úrovni cyklosporín tlmí tvorbu a uvoľňovanie lymfokínov, vrátane
interleukínu 2 (rastový faktor T-lymfocytov, TCGF). Cyklosporín zjavne
blokuje lymfocyty v kľudovej fáze G0 alebo G1 bunkového cyklu a tlmí
antigénom vyvolané uvoľňovanie lymfokínov z aktivovaných T-lymfocytov.

Dostupné dôkazy naznačujú, že cyklosporín pôsobí špecificky a reverzibilne
na lymfocyty. Na rozdiel od cytostatík, cyklosporín netlmí hemopoézu a nemá
vplyv na funkciu fagocytov. Pacienti liečení cyklosporínom sú menej
náchylní na infekciu oproti pacientom, ktorí sú liečení inými
imunosupresívami.
U ľudí sa uskutočnili úspešné transplantácie orgánov a kostnej drene, pri
ktorých sa cyklosporín použil na prevenciu a liečbu odvrhnutia štepu a
GVHD.
Liečba cyklosporínom sa preukázala prospešnou aj v skupine iných ochorení,
o ktorých je známe alebo sa predpokladá, že sú autoimúnneho pôvodu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Maximálna koncentrácia v krvi (Cmax) sa dosahuje počas 1-2 hodín (Tmax).
Absolútna biologická dostupnosť je 30-60%. Inter- a intraindividuálna
farmakokinetická variabilita je 10-20% pre hodnoty AUC a Cmax u zdravých
dobrovoľníkov. Ciclosporin Mylan sa môže podávať spolu s jedlom alebo bez
jedla.

Výsledky niektorých štúdií ukázali, že sledovanie plochy cyklosporínu pod
krivkou čas-koncentrácia počas prvých 4 hodín po podaní dávky (AUC0-4)
umožňuje presnejšie predpovedať expozíciu cyklosporínu než pri sledovaní na
začiatku (C0).

Výsledky z ďalších štúdií naznačujú, že jednoduchý testovací bod 2 hodiny
po podaní dávky (C2) dobre koreluje s hodnotou AUC0-4 u pacientov po
transplantácii.

V lekárskej praxi sa v rámci farmakoterapeutického dohľadu môže použiť buď
monitorovanie hladiny cyklosporínu alebo sledovanie C2.

Cyklosporín sa distribuuje prevažne mimo krvného objemu. V krvi je 33-47%
cyklosporínu prítomného v plazme, 4-9% v lymfocytoch, 5-12% v granulocytoch
a 41-58% v erytrocytoch. Približne 90% cyklosporínu v plazme sa viaže na
bielkoviny, väčšinou na lipoproteíny.

Cyklosporín sa biotransformuje viacerými metabolickými cestami na približne
15 metabolitov. Eliminuje sa prevažne žlčou, pričom iba 6% perorálne
podanej dávky sa vylučuje močom. Iba 0,1% sa vylučuje močom v nezmenenej
podobe.
Existuje značná odlišnosť v dostupných údajoch o terminálnom polčase
cyklosporínu v závislosti od použitého spôsobu stanovenia a cieľovej
populácie. Terminálny polčas sa pohybuje v rozmedzí od 6,3 hodín u zdravých
dobrovoľníkov do 20,4 hodín u pacientov s závažným ochorením pečene.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Cyklosporín nepreukázal žiadne mutagénne alebo teratogénne účinky na
vhodných testovacích systémoch. V reprodukčných štúdiách na potkanoch sa
zistili nežiaduce účinky iba pri dávkach, ktoré boli toxické pre samice.
Pri toxických dávkach (potkany pri 30 mg/kg a králiky pri 100 mg/kg denne
podávaných perorálne) bol cyklosporín embryotoxický a fetotoxický, čo sa
preukázalo zvýšenou prenatálnou a postnatálnou mortalitou, zníženou
hmotnosťou plodu a spomalenou tvorbou kostí.
V rozsahu dávok, ktoré boli dobre tolerované (perorálne dávky u potkanov do
17 mg/kg/deň a u králikov do 30 mg/kg/deň), cyklosporín nepreukázal žiadne
embryoletálne alebo teratogénne účinky.

Štúdie karcinogenity sa vykonali na samcoch a samiciach potkanov a myší. V
štúdii na myšiach trvajúcej 78 týždňov sa v porovnaní s kontrolnými
zvieratami pri dávkach 1, 4 a 16 mg/kg denne zaznamenala štatisticky
signifikantne vyššia incidencia lymfocytových lymfómov u samíc a značne
vyšší výskyt hepatocelulárnych karcinómov u samcov. V štúdii na potkanoch
trvajúcej 24 mesiacov, v ktorej sa podávali dávky 0,5; 2 a 8 mg/kg denne,
incidencia adenómov Langerhansových ostrovčekov pankreasu významne
prekročila kontrolné hodnoty pri nízkych dávkach. Výskyt hepatocelulárnych
karcinómov a adenómov Langerhansových ostrovčekov pankreasu nebol závislý
od dávky.

V štúdiách na samcoch a samiciach potkana sa nepreukázalo zhoršenie
fertility.

Mutagenita / genotoxicita cyklosporínu sa nedokázala v Amesovom teste,
teste v79-hgprt a mikronukleovom teste na myšiach a čínskych škrečkoch,
alebo v testoch chromozómových aberácií v kostnej dreni čínskych škrečkov,
stanovení dominantnej mortality na myšiach a v teste reparácie DNA v
spermiách liečených myší. /In vitro/ analýza výmeny sesterských chromatidov
(SCE) v ľudských lymfocytoch preukázala v tomto systéme pozitívny účinok
cyklosporínu vo vysokých dávkach.
Zvýšený výskyt malignít je známou komplikáciou spojenou s imunosupresiou u
príjemcov orgánových transplantátov. Najčastejšími druhmi nádorov sú non-
Hodgkinove lymfómy a kožné karcinómy. Riziko výskytu malignít počas liečby
cyklosporínom je vyššie ako v normálnej, zdravej populácii, ale je podobné
ako riziko u pacientov, ktorí sú liečení inými imunosupresívami.
K dispozícii sú záznamy o tom, že zníženie dávky alebo ukončenie liečby
imunosupresívami môže spôsobiť regresiu lézií.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Obsah mäkkých kapsúl
Etanol, tokoferolacetát, dietylénglykolmonoetyléter, oleoylmakrogol-
glyceroly, hydroxystearoylmakrogol-glycerol


Obal kapsuly

Želatína, glycerol, propylénglykol, oxid titaničitý (E 171), čierny oxid
železitý (E 172) /(Ciclosporin Mylan 25 mg a 100 mg)/, čistená voda


6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti

3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

Ciclosporin Mylan, mäkké kapsuly sú dostupné v Al-Al blistroch po:
10, 20, 30, 50, 60 a 100 kapsúl.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s
miestnymi požiadavkami.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Generics [UK] Ltd.
Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO:

Ciclosporin Mylan 25 mg: 59/0169/08-S
Ciclosporin Mylan 50 mg: 59/0171/08-S
Ciclosporin Mylan 100 mg: 59/0170/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

09.05.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Jún 2009
[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C50500
Skupina ATC:
L04 - Imunosupresíva
Skupina ATC:
L04AD01 -
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
clindamycini hydrochloridum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri a) ťažkých autoimunitných chorobách, b) prevencii a liečbe rejekcie po transplantáciách.
Môže predpísať:
Lekárska imunológia, Dermatovenerologia aj detská, Hematológia a transfuziológia, Vnútorne lekarstvo, Kardiológia aj detská, Klinická farmakológia, Nefrológia, Ophtalmológia, Reumatológia, TBC a pľúcne choroby
Predajná cena:
51.19 € / 1542.15 SK
Úhrada poisťovňou:
51.19 € / 1542.15 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:31.81 € ÚP:31.81 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:16.80 € ÚP:16.80 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:54.26 € ÚP:54.26 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:56.49 € ÚP:56.49 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:32.21 € ÚP:0.00 € DP:32.21 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:18.27 € ÚP:0.00 € DP:18.27 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien