Detail:
MEDIPYRIN 500 tbl 10x500 mg
Názov lieku:
MEDIPYRIN 500
Doplnok názvu:
tbl 10x500 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov
Príloha č.3 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2009/06061

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUžÍVATEľOV

MEDIPYRIN® 500
(paracetamolum)

tablety

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká
republika


Zloženie lieku
/Liečivo:/
paracetamolum (paracetamol) 500 mg v 1 tablete
/Pomocné látky:/
kukuričný škrob, povidón K 25, mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát

Farmakoterapeutická skupina
analgetikum, antipyretikum

Charakteristika
Liek je určený na liečbu miernej až stredne silnej bolesti a na zníženie
horúčky. Liek nezhoršuje žalúdkové ťažkosti, nevyvoláva krvácanie, a preto
ho môžu užívať aj chorí so žalúdkovými a dvanástnikovými vredmi, ktorí
z týchto dôvodov nemôžu užívať lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú.

Indikácie
Medipyrin 500 sa užíva pri miernych a stredne silných bolestiach zubov,
hlavy, bolestiach pri menštruácii a bolestiach pohybového ústrojenstva.
Užíva sa pri horúčke, napríklad pri chrípkovom ochorení.
Liek môžu užívať dospelí, mladiství, deti od 6 rokov a krátkodobo i
dojčiace ženy.

Kontraindikácie
Liek sa nesmie užívať pri precitlivenosti na paracetamol alebo pomocné
látky lieku, pri ťažkých poruchách obličiek, pri akútnej žltačke a pri
ťažkých poruchách pečene.
V tehotenstve nie je vhodné užívať paracetamol dlhodobo a je potrebné
poradiť sa s lekárom.
Vzhľadom na vysoký obsah účinnej látky liek nie je určený pre deti mladšie
ako 6 rokov.
Ak sa stavy uvedené v tomto odseku u vás vyskytnú až počas užívania lieku,
informujte o tom svojho ošetrujúceho lekára.

Nežiaduce účinky
Liek sa obyčajne dobre znáša, ojedinele sa však môžu vyskytnúť nevoľnosť a
vracanie. Výnimočne, najmä po dlhodobom podávaní sa môže vyskytnúť
poškodenie pečene. U precitlivených osôb sa môžu objaviť alergické prejavy
ako začervenanie, svrbenie kože a vyrážka.
Pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií
sa o ďalšom užívaní lieku poraďte s lekárom.

Interakcie
Účinky Medipyrinu 500 a iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom
ovplyvňovať. Váš lekár by preto mal byť informovaný o všetkých liekoch,
ktoré v súčasnosti užívate alebo ktoré začnete užívať, a to na lekársky
predpis i bez neho.
Medipyrin 500 môže zosilniť nežiaduce účinky niektorých liekov
ovplyvňujúcich činnosť pečene (lieky proti epilepsii, alkohol).

Dávkovanie
Ak lekár neurčí inak, dospelí a mladiství nad 15 rokov zvyčajne užívajú 1-2
tablety každých 4-6 hodín. Maximálna denná dávka 8 tabliet sa nesmie
prekročiť.

Dávkovanie u detí:

|Maximálna |Vek |Jednotlivá dávka |Denná dávka |
|hmotnosť | | | |
|22-30 kg |6-9 rokov |1/2 tablety |1,5 tablety |
|30-40 kg |do 12 rokov |1/2-1 tableta |3 tablety |
|nad 40 kg |nad 12 rokov |1 tableta |4 tablety |

Spôsob podávania
Tablety je potrebné zapiť dostatočným množstvom tekutiny.

Upozornenie
Počas liečby nepite alkoholické nápoje a neužívajte súčasne iné lieky
s obsahom paracetamolu. Na zmiernenie bolestí neužívajte liek dlhšie ako 10
dní. Ak teplota u detí školského veku trvá dlhšie ako 3 dni, je potrebné
navštíviť lekára.

Predávkovanie

Pri predávkovaní lieku Medipyrin 500 môže dôjsť k ťažkému poškodeniu
pečene. Predávkovanie sa prejavuje vracaním, nechutenstvom, potením a
bledosťou. Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku dieťaťom sa poraďte
s lekárom!

Varovanie
Liek nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na obale.

Balenie
10 tabliet

Uschovávanie
Liek uchovávajte v suchu pri teplote 15 až 25 °C, chráňte pred svetlom.
Liek uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Dátum poslednej revízie
Jún 2009


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku
Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2009/06061
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

MEDIPYRIN 500


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

paracetamolum 500 mg v 1 tablete


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta
Biele až slabo žlté mramorovité tablety s deliacou ryhou.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liek sa podáva pri horúčke, najmä pri akútnych vírusových a bakteriálnych
infektoch. Ako analgetikum je vhodný pri bolesti miernej a strednej
intenzity rôzneho pôvodu napr: bolesti hlavy, kĺbov a svalov, bolesti
zubov, neuralgii, bolesti vertebrogénneho pôvodu, menštruačné bolesti.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Paracetamol sa podáva dospelým v perorálnej dávke 0,5-1g zvyčajne každých 4-
6 hodín pri rešpektovaní maximálnej dennej dávky 4 g. Maximálna jednorazová
dávka 1 g sa nemá prekračovať.
Deťom sa paracetamol podáva v perorálnej liekovej forme vo veku od 3
mesiacov do 1 roka v dávke 60-120 mg/kg 3-4-krát denne, vo veku 1-5 rokov
v dávke 120-250 mg 3-4-krát denne a vo veku 6-12 rokov v dávke 500 mg 3-4-
krát denne. Zvyčajná terapeutická dávka pre deti je teda 10-15 mg/kg
každých 4-6 hodín.
Pri renálnej insuficiencii je potrebné upraviť dávkovacie intervaly. Pri
glomerulárnej filtrácii (GF) nad 50 ml/min nie je nutné dávku ani dávkovací
interval upraviť. Pri GF 50-100 ml/min je možné podávať 500 mg každých 6
hodín a pri GF menšej ako 10 ml/min 500 mg každých 8 hodín. Paracetamol sa
veľmi dobre eliminuje hemodialýzou.

/Spôsob podávania:/
Tablety prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Užitie lieku pri
jedle alebo bezprostredne po ňom znižuje incidenciu žalúdočných obtiaží.

4.3 Kontraindikácie

Liek je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na liečivo alebo na
ktorúkoľvek z pomocných látok lieku, pri ťažkom stupni hepatálnej alebo
renálnej insuficiencie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Paracetamol je vhodný ako účinné analgetikum-antipyretikum jednak
u dospelých ako aj detí. Je vhodnou alternatívou kyseliny acetylsalicylovej
(ASA) preto, že nemá niektoré jej nežiaduce účinky predovšetkým na
(gastrointestinálny trakt) GIT a krvnú zrážanlivosť. Je vhodný tiež
u diabetikov, hemofilikov a u pacientov užívajúcich liečivá, ktoré
nepriaznivo interagujú s ASA.
Paracetamol na rozdiel od ASA nevyvoláva Reyov syndróm u detí, je preto
liekom voľby pri horúčkovitých ochoreniach u detí do 15 rokov, kde je ASA
kontraindikovaná.
Je známe, že liečivá obsahujúce aromatickú aminoskupinu (fenacetín,
acetanylid) môžu indukovať vznik methemoglobinémie. V terapeutických
dávkach však nebola pozorovaná methemoglobinémia po paracetamole. Dávky
nad 4 g vyvolávajú methemoglobinémiu s incidenciou zhodnou s fenacetínom.

4.5 Liekové a iné interakcie

Súčasné podanie paracetamolu s ASA vedie ku zvýšeniu plazmatickej hladiny
ASA. Paracetamol predlžuje biologický polčas chloramfenikolu. Rovnako
paracetamol podľa niektorých autorov zvyšuje účinok dikumarolových
antikoagulancií. Cholestyramín znižuje účinky paracetamolu. Ku koncu 80.
rokov boli publikované práce, ktoré varovali pred súčasným podávaním
paracetamolu a zidovudínu, pri ktorom malo dôjsť ku výraznému zvýšeniu
hepatotoxicity tohto antivirotika. Posledné publikované práce však túto
liekovú interakciu nepotvrdili. Cimetidín môže svojim inhibičným
vplyvom na cytochróm P-450 znižovať toxicitu paracetamolu (predovšetkým
pri jeho vyššom dávkovaní). Nemôže však zabrániť poškodeniu pečene pri
predávkovaní paracetamolom. Induktory cytochrómu P-450 (rifampicín a
fenobarbital) môžu naopak toxicitu paracetamolu zvyšovať tým, že pri jeho
biotransformácii vzniká vyšší podiel toxického epoxidu. Podávanie
paracetamolu súčasne s perorálnymi kontraceptívami zvyšuje klírens
paracetamolu o 30-40 % čo je spôsobené zvýšením produkcie metabolitov
konjugovaných s kyselinou glukurónovou. Množstvo liečív, ktoré sa v
organizme biotransformuje konjugáciou na glukuronidy može mať vo väčšej
alebo menšej miere vplyv na biotransformáciu paracetamolu (morfín a jeho
deriváty, dikumarol, metronidazol, chloramfenikol, disulfiram,
sulfónamidy). Klinický význam týchto interakcií je však sporný.

4.6 Gravidite a laktácia

/Gravidita/
Epidemiologické štúdie vykonané počas gravidity nepreukázali škodlivé
účinky paracetamolu užívaného v odporučených dávkach.
Paracetamol predstavuje relatívne bezpečné analgetikum-antipyretikum v
gravidite, mal by však byť podávaný len krátkodobo a v odôvodnených
prípadoch a podľa možností sa vyhnúť jeho aplikácii počas prvého trimestra
gravidity.
/Laktácia/
Paracetamol sa vylučuje do materského mlieka v množstvách, ktoré nie sú
klinicky signifikantné.
Pri jednorazovom podávaní paracetamolu dojčiacim matkám v bežných
terapeutických dávkach nehrozí dojčatám žiadne nebezpečenstvo.
Pri krátkodobej liečbe a súčasnom starostlivom sledovaní dojčaťa nie je
nutné prerušiť laktáciu.
Vzhľadom k malej terapeutickej šírke paracetamolu u novorodencov je
opakované podávanie počas dojčenia vhodné až 4 týždne po pôrode.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Liek neovplyvňuje pozornosť.

4.8 Nežiaduce účinky

Paracetamol v terapeutických dávkach vyvoláva nežiaduce účinky iba
zriedkavo a ich klinický význam je malý.
Niekedy sa môžu vyskytnúť mierne nežiaduce účinky zo strany
gastrointestinálneho traktu (nauzea, vracanie).
Zriedka môže dôjsť k výskytu alergickej reakcie vo forme kožného exantému
alebo ojedinele bronchospazmu.
V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť poruchy krvotvorby
(trombocytopénia, leukopénia, pancytopénia, neutropénia, agranulocytóza),
ktoré sú však obyčajne reverzibilného charakteru.
Zriedkavo sa zaznamenali prípady vzniku hemolytickej anémie pri liečbe
paracetamolom. Väčšinou išlo o pacientov s deficitom glukózo-6-
fosfátdehydrogenázy.
Poškodenie pečene pri užívaní terapeutických dávok paracetamolu je veľmi
zriedkavé.

4.9 Predávkovanie

Hoci paracetamol predstavuje relatívne bezpečné liečivo, jeho hlavným
nebezpečenstvom zostáva akútna intoxikácia s poškodením parenchýmu pečene,
ktorá môže skončiť letálne. Boli publikované aj údaje o toxickom poškodení
myokardu alebo akútnej renálnej insuficiencii bez poškodenia pečene po
otrave paracetamolom.
Toxická dávka paracetamolu pre dospelého pacienta je 5-10 g užitých
jednorazovo, u detí je to 65 mg/kg jednorazovo. Za toxickú je považovaná
plazmatická hladina 200 mg/l.
Príznaky predávkovania:
K príznakom predávkovania paracetamolom patrí: nevoľnosť, vracanie, hnačky,
potenie, bledosť, letargia, nechutenstvo; neskôr (po 12-24 hod.) sa môžu
objaviť príznaky poškodenia pečene (bolesti brucha môžu byť jedným z prvých
príznakov poškodenia pečene). Komplikáciami hepatálneho zlyhávania sú:
acidóza, edém mozgu, krvácavé prejavy, hypoglykémia, hypotenzia, infekcia
a renálne zlyhanie. Môže vzniknúť hepatálna insuficiencia, encefalopatia,
kóma až smrť.
Predĺženie protrombínového času je indikátorom zhoršenia pečeňových
funkcií, preto sa doporučuje jeho monitorovanie.
Liečba predávkovania:
Akútna intoxikácia má prognózu závislú od celkovej požitej dávky, rýchlosti
transportu do zdravotníckeho zariadenia a adekvátnej liečby. V každom
prípade je potrebné vykonať výplach žalúdka s následným podaním aktívneho
uhlia. V našich podmienkach je najvhodnejším a dostupným antidotom N-
acetyl-L-cysteín. Podáva sa perorálne alebo gastrickou sondou v dávke 70-
140 mg/kg 3-krát denne, alebo formou i.v. infúzie v dávke 65-300 mg/kg
denne (v 5 % glukóze). Liečbu antidotom je potrebné započať najneskôr do
10 hodín po požití paracetamolu.
U veľmi ťažkých otráv paracetamolom je na mieste hemodialýza alebo
hemoperfúzia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

/Farmakoterapeutická skupina:/
analgetikum-antipyretikum
/ATC skupina:/ N02BE01

/Mechanizmus účinku:/
Paracetamol má prakticky zhodné antipyretické a analgetické účinky ako
kyselina acetylsalicylová. Na rozdiel od nej má iba minimálny efekt na
cyklooxygenázu, enzým ktorý začína biosyntézu prostaglandínov. Môže však
modulovať efekt prostaglandínov nepriamo. V experimente injekčná aplikácia
paracetamolu do 3. mozgovej komory zabráni pyretickej reakcii vyvolanej
parenterálnym podaním bakteriálnych pyrogénov, alebo pyretickej reakcii
vyvolanej uvoľnením endogénnych pyrogénov. Antipyretický účinok
paracetamolu je sprostredkovaný pravdepodobne selektívnou inhibíciou
syntézy prostaglandínu E1 vyvolanou prítomnosťou pyrogénov v prednej časti
hypotalamu.
Analgetický účinok paracetamolu spočíva pravdepodobne v urýchlení
metabolizácie prostaglandínu G2 (a tým výraznému zníženiu jeho
koncentrácie) na prostaglandín H2. Prostaglandín G2 je pravdepodobne
zodpovedný za vznik bolesti a edému pri akútnom zápale. Prostaglandín H2
nemá vplyv na bolesť.
Vedľa týchto centrálnych účinkov sa paracetamol vyznačuje tiež periférnym
efektom, ktorý spočíva v zabránení účinku bradykinínu na periférne uložené
chemoreceptory.
Analgetický a antipyretický efekt paracetamolu je pomerne krátky a po
jednorazovej dávke 0,3 - 1 g trvá 3-6 hodín.
Paracetamol potencuje efekt antidiuretického hormónu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia paracetamolu po perorálnom podaní dávok do 1 g je rýchla
a prakticky kompletná. Biologická dostupnosť závisí na podanej dávke
a rastie s jej zvyšovaním.
Pri dávkach cca 0,5 g je 60-75 % a pri dávke 1 g je biologická dostupnosť
90 %. Vysoké neterapeutické dávky (nad 1 g) sa vstrebávajú nekompletne
s veľkou interindividuálnou variabilitou.
Maximálne plazmatické koncentrácie 10 až 20 mg/l sa dosahujú v priebehu 40-
120 minút po perorálnej aplikácii 1 g paracetamolu nalačno. Pri podaní po
jedle sú dosahované rovnaké alebo vyššie hladiny ale značne rýchlejšie (v
priebehu 20 minút). Paracetamol sa pri podaní večer pred spaním pomalšie
vstrebáva a v priebehu prvých 6 hodín sa vylúči o 36 % menej než pri
podaní ráno.
Paracetamol sa veľmi rýchlo distribuuje prakticky do všetkých
kompartmentov. Veľmi dobre preniká do CNS, kde môže vytvárať koncentrácie
až 3-krát vyššie ako plazmatické. Koncentrácie paracetamolu v slinách
a v materskom mlieku sú prakticky zhodné s plazmatickými koncentráciami.
Distribučný objem paracetamolu v ustálenom stave je okolo 1 l/kg.
Paracetamol sa veľmi málo viaže na plazmatické proteíny (asi 11 %
u dospelých). Metabolity paracetamolu glukuronid a sulfát sa na plazmatické
bielkoviny neviažu. Celkový klírens paracetamolu je 19,3 l/hod.
Paracetamol sa veľmi intenzívne biotransformuje, pričom okrem konjugácie
ktorá je dominantná prebiehajú tiež oxidatívne procesy. Tieto procesy
prebiehajú na cytochróme P-450 pričom vznikajú veľmi reaktívne a toxické
epoxidové metabolity a N-acetyl-4-benzochinoimin. Tieto metabolity sú
zodpovedné za vysokú hepatotoxicitu predovšetkým vysokých neterapeutických
dávok paracetamolu.
Pri podaní terapeutických dávok dochádza ku rýchlej biotransformácii
intermediárnych metabolitov za účasti glutationu pričom vznikajú
merkapturové kyseliny, ktoré sa vylučujú močom. Glutation-transferáza je
však saturabilný enzymatický systém. Pri vysokom prísune toxických epoxidov
nie je tento systém schopný ich inaktivovať a tak dochádza ku ich
kovalentnej väzbe na organely hepatocytov, čo vedie v konečnom dôsledku
k poškodeniu pečene.
Približne 85 % podanej dávky paracetamolu sa vylúči močom za 24 hodín po
podaní a z toho 1-4 % v nezmenenej forme, 20-30 % ako sulfát, 40-60 % ako
glukuronid, 5-19 % ako 3-methoxysulfát a 5-10 % ako merkapturové kyseliny
alebo konjugáty s cysteínom. Po podaní vysokých neterapeutických dávok
výrazne stúpa podiel metabolitov v skupine merkapturových kyselín
a konjugátov s cysteínom. Biologický polčas paracetamolu je značne
variabilný, 1,9 - 2,2 hodiny.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Bezpečnosť lieku bola overená dostatočne dlhodobým používaním v klinickej
praxi.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok

cellulosum microcrystallinum, maydis amylum, magnesii stearas, polyvidonum
K 25

6.2 Inkompatibility

Chemická a fyzikálna inkompatibilita neprichádza vzhľadom na liekovú formu
do úvahy.

6.3 Čas použiteľnosti

4 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

V suchu pri teplote 15 až 25 °C, chrániť pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blister (PVC fólia, hliníková fólia s tlačou), papierová škatuľka, písomná
informácia pre používateľov

Veľkosť balenia: a) 10 tabliet

b) 13,5 kg t.j. 22500 tabliet

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká
republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

07/0123/94-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹžENIA REGISTRÁCIE

5.04.1994


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Jún 2009


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C15569
Skupina ATC:
N02 - Analgetiká
Skupina ATC:
N02BE01 - paracetamolum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Účinná látka:
policosanol
Výrobca lieku:
MEDICAMENTA A.S.(MVM) VYSOKÉ MÝTO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
0.71 € / 21.39 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
0.71 € / 21.39 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.82 € ÚP:0.00 € DP:3.82 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.14 € ÚP:0.00 € DP:2.14 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien