Detail:
MADOPAR DISPERSIBLE 125 MG (F.) tbl dsp 100x125 mg
Názov lieku:
MADOPAR DISPERSIBLE 125 MG (F.)
Doplnok názvu:
tbl dsp 100x125 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha /č//. 2/ /k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č.2011/03290/


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Madopar Dispersible 125 mg
Dispergovateľné tablety
Levodopa a benserazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Madopar Dispersible a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Madopar Dispersible
3. Ako užívať Madopar Dispersible
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Madopar Dispersible
6. Ďalšie informácie1. ČO JE MADOPAR DISPERSIBLE A NA ČO SA POUžÍVA

Madopar Dispersible obsahuje dve liečivá: levodopu, čo je takzvané
antiparkinsonikum (liek proti Parkinsonovej chorobe) a benserazid (vo forme
benserazidiumchloridu), čo je takzvaný inhibítor dekarboxylázy, ktorý
zlepšuje účinok levodopy.

Madopar Dispersible sa používa na liečbu Parkinsonovej choroby.

Je známe, že ľudia s touto chorobou majú nedostatočné množstvo látky
nazývanej dopamín v určitých oblastiach mozgu. Prejavmi tejto choroby sú
pomalé pohyby, stuhnuté svaly a chvenie rúk a tieto prejavy môžu byť u
jednotlivých pacientov veľmi rôznorodé. Levodopa sa v mozgu premieňa na
dopamín, čím zvyšuje jeho množstvo v mozgu na normálne hladiny. Benserazid
sám o sebe sa nedostane do mozgu, ale zabraňuje tomu, aby sa levodopa
premenila na dopamín na miestach mimo mozgu, a tým pomáha znižovať výskyt
nežiaducich účinkov v iných častiach tela.

Užívanie tohto lieku zmierňuje príznaky pacientov s Parkinsonovou chorobu.
Madopar Dispersible však túto chorobu nevylieči, pretože nedokáže odstrániť
príčinu nedostatku dopamínu v mozgu.


2. SKÔR AKO UžIJETE MADOPAR DISPERSIBLE

Neužívajte Madopar Dispersible
. keď ste alergický (precitlivený) na levodopu alebo benserazid alebo na
niektorú z ďalších
zložiek lieku Madopar Dispersible.
. keď máte hormonálnu poruchu, napr. nadmerne činnú štítnu žľazu
. keď máte ochorenie obličiek, pečene alebo srdca
. keď máte niektoré nervové alebo psychiatrické ochorenia
. keď máte glaukóm so zatvoreným uhlom (vysoký tlak v oku)
. keď máte alebo ste mali rakovinu kože (malígny melanóm)
. keď užívate alebo ste užívali lieky nazývané inhibítory
monoaminooxidázy v priebehu
. posledných 14 dní
. keď ste tehotná alebo dojčíte
. keď máte menej ako 25 rokov (pretože tento liek môže ovplyvňovať rast
kostí).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Madopar Dispersible
Je dôležité, aby ste svojho lekára informovali:
. ak máte podstúpiť chirurgický zákrok
. ak máte ochorenie pľúc
. ak máte žalúdkový vred
. ak máte mäknutie kostí, ak máte prieduškovú astmu, pretože lieky,
ktoré možno užívate na jej
liečbu (sympatomimetiká) môžu ovplyvniť účinok lieku Madopar
Dispersible
. ak užívate liek na vysoký krvný tlak
. ak užívate akékoľvek iné lieky (pozri nižšie uvedené „Užívanie iných
liekov“).

Váš lekár Vám možno bude chcieť robiť niektoré pravidelné vyšetrenia, ako
sú odbery vzorky krvi, vzorky moču a kontrola srdcovej frekvencie a krvného
tlaku.

Ak ste diabetik, môže byť potrebné, aby ste si častejšie kontrolovali
hladiny glukózy v krvi.

Ak sa počas liečby liekom Madopar Dispersible Váš stav zlepší, k
vykonávaniu obvyklých aktivít sa vráťte postupne. Príliš veľká námaha alebo
príliš rýchle pohyby môžu zvýšiť riziko úrazu.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súbežnom užívaní viacerých liekov môže dôjsť k zosilneniu alebo
oslabeniu účinkov týchto liekov.

Svojho lekára musíte informovať, ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich
liekov:
. inhibítory monoaminooxidázy (používajú sa na liečbu depresívnej
(skľúčenej) nálady)
. rezerpín (používa sa na liečbu hypertenzie (vysokého krvného tlaku))
. heptahydrát síranu železnatého (používa sa na liečbu nedostatku
železa)
. tetrabenazín alebo trihexyfenidyl (používajú sa na zmiernenie
nezvyčajných pohybov ako je chvenie rúk)
. metoklopramid (používa sa na liečbu napínania na vracanie a vracania)
. fenotiazíny, tioxantény, butyrofenóny (používajú sa na liečbu
niektorých psychiatrických porúch zahŕňajúcich závažnú úzkosť
alebo telesný nepokoj (agitovanosť) a na liečbu napínania na
vracanie, vracania a čkania)
. amfetamíny (liečivá, ktoré stimulujú nervový systém)
. papaverín (používa sa na liečbu impotencie)
. opiáty (napr. morfín) (používajú sa na zmiernenie bolesti)
. akékoľvek iné lieky na Parkinsonovu chorobu (napr. anticholinergiká,
amantadín, agonisty dopamínu, inhibítor COMT)
. akékoľvek liečivo, ktoré ovplyvňuje nervový systém.

Madopar Dispersible môže ovplyvniť výsledky vyšetrení merajúcich hladiny
glukózy a iných chemických látok v krvi.

Tehotenstvo a dojčenie
Neužívajte tento liek počas tehotenstva. Ak ste tehotná, ak sa domnievate,
že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, musíte o tom povedať svojmu
lekárovi. Matky, ktoré dojčia, nemajú užívať tento liek.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Používanie levodopy je spojené so somnolenciou (nadmernou ospalosťou)
a veľmi zriedkavo bolo spojené s nadmernou ospalosťou počas dňa a epizódami
náhleho upadnutia do spánku. Ak sa u Vás tieto príznaky vyskytnú, musíte
o tom informovať svojho lekára a nesmiete viesť vozidlo alebo vykonávať
činnosti (napr. obsluha strojov), v ktorých by narušená bdelosť mohla pre
Vás alebo pre ostatné osoby predstavovať riziko závažného zranenia, a to až
dovtedy, kým takéto opakované epizódy alebo somnolencia neustúpia.


3. AKO UžÍVAť MADOPAR DISPERSIBLE

Vždy užívajte Madopar Dispersible 125 mg presne tak, ako Vám povedal Váš
lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo
lekárnika.

Váš lekár Vám predpíše vhodnú dávku. Dávka, ktorú Vám lekár predpíše, bude
závisieť od Vašich individuálnych príznakov a od toho, ako bude Váš
organizmus reagovať na tento liek. Zvyčajná začiatočná dávka je jedna
polovica rozpustnej tablety Madopar Dispersible 125 mg trikrát až štyrikrát
denne. Táto dávka sa môže zvýšiť o jednu dispergovateľnú tabletu lieku
Madopar Dispersible 125 mg jedenkrát alebo dvakrát týždenne. Udržiavacia
dávka je zvyčajne v rozmedzí od štyroch do ôsmich tabliet Madopar
Dispersible 125 mg denne. Liečba sa zvyčajne začína nízkou dávkou. Túto
dávku bude Váš lekár pomaly zvyšovať, kým sa nezistí dávka, ktorá bude
dostatočne zmierňovať Vaše príznaky. Počas tejto začiatočnej fázy liečby
môže dôjsť k zhoršeniu Vášho stavu trvajúcemu dovtedy, kým sa nezistí
dávka, ktorá je pre Vás najvhodnejšia.

Tablety Madopar Dispersible 125 mg sa majú prehltnúť celé alebo rozpustiť
v 25-50 ml vody. V priebehu niekoľkých minút, po úplnom rozpustení tablety,
vznikne roztok mliečneho vzhľadu. Pred použitím sa má roztok premiešať a
vypiť v priebehu pol hodiny po rozpustení tablety.

Vždy keď je to možné, majú sa tablety Madopar Dispersible 125 mg užívať pol
hodiny pred jedlom alebo 1 hodinu po jedle.

Predpísanú dávku si sami nemeňte. Ak sa domnievate, že účinok Vášho lieku
je priveľmi slabý alebo priveľmi silný, poraďte sa so svojím lekárom.

Váš lekár Vám odporučí, kedy máte prestať užívať tento liek. Madopar
Dispersible 125 mg sa zvyčajne užíva dlhodobo, pretože nahrádza látku
dopamín, ktorá sa u pacientov s Parkinsonovou chorobu netvorí v dostatočnom
množstve.

Ak užijete viac lieku Madopar Dispersible 125 mg ako máte
Ak užijete príliš veľa tabliet alebo ak iná osoba náhodne užije Váš liek,
ihneď kontaktujte svojho lekára, lekárnika alebo najbližšiu nemocnicu.

Ak zabudnete užiť Madopar Dispersible 125 mg
Ak zabudnete užiť dávku Vášho lieku, ďalšiu dávku užite až v obvyklom čase,
je však možné, že medzitým sa u Vás znovu vyskytne zhoršenie príznakov
Parkinsonovej choroby.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Madopar Dispersible 125 mg
Ak chcete prestať užívať Váš liek, musíte to povedať svojmu lekárovi. Aj
keď je to zriedkavé, náhle ukončenie liečby môže spôsobiť závažné nežiaduce
účinky. Po náhlom ukončení liečby liekmi obsahujúcimi levodopu bol
napríklad hlásený neuroleptický malígny syndróm (veľké zvýšenie telesnej
teploty, stuhnutie svalov a poruchy vedomia). Aby sa predišlo vzniku týchto
účinkov, Váš lekár Vám odporučí, ako máte ukončiť Vašu liečbu.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Madopar Dispersible 125 g môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Na začiatku liečby sa môže vyskytnúť nechutenstvo, napínanie na vracanie,
vracanie a hnačka. Tieto príznaky zvyčajne ustúpia, keď sa liek užije
s malým množstvom jedla alebo tekutiny alebo, keď sa dávka zvyšuje pomaly.

Môžu sa vyskytnúť aj zmeny srdcového rytmu alebo zmeny krvného tlaku.
U pacientov s Parkinsonovou chorobou, vrátane pacientov liečených
levodopou, sa často vyskytujú psychiatrické ťažkosti, ktoré zahŕňajú pocit
povznesenej nálady, agresivitu, bludy (nereálne presvedčenia), halucinácie
(videnie ľudí alebo vecí, ktoré nie sú skutočné), objavenie sa závažných
duševných porúch. Môžu sa vyskytnúť poruchy spánku, pocit nepokoja, úzkosť,
depresívna nálada, somnolencia (nadmerná ospalosť), epizódy náhleho
upadnutia do spánku a iné psychiatrické reakcie.

Môžu sa vyskytnúť ďalšie zmeny súvisiace so správaním zahŕňajúce
patologickú hráčsku závislosť (neschopnosť odolať nutkaniu k hre, a to aj
napriek tomu, že to má závažné osobné alebo rodinné dôsledky), zvýšenú
sexuálnu túžbu a hypersexualitu (závažne zvýšený sexuálny pud a sexuálna
aktivita).

V neskorších fázach liečby a v mnohých prípadoch po mnohoročnom užívaní
lieku sa môžu vyskytnúť aj ďalšie nežiaduce účinky. Najčastejšie z nich sú
nekontrolovateľné, nezvyčajné pohyby rúk, nôh, tváre a jazyka. Môžu
vymiznúť po zmene dennej dávky alebo po lepšom časovom rozvrhnutí užívania
jednotlivých dávok. Po dlhoročnom užívaní lieku sa môžu vyskytnúť zmeny
v odpovedi na liečbu. Zahŕňajú epizódy, počas ktorých sa môže pohyb náhle
stať ťažkým (náhle „zamrznutie“ na mieste), návrat príznakov skôr, ako je
naplánované užitie ďalšej dávky lieku (zhoršenie stavu hybnosti na konci
intervalu medzi dávkami), alebo náhle prechody z obdobia dobrej hybnosti do
obdobia horšej hybnosti (náhle chaotické kolísanie stavu hybnosti). Ich
výskyt môže zmierniť zníženie dávky alebo rozdelenie dávky do menších dávok
užívaných častejšie. U pacientov užívajúcich levodopu boli hlásené
ojedinelé prípady krvácania do mozgu, návalov tepla, potenia a ospalosti.
Niekedy môže dôjsť k sfarbeniu moču do svetločervenej farby, ktorá po
odstátí stmavne. Tieto zmeny sú dôsledkom účinku lieku a nie sú dôvodom pre
obavy. Krvné vyšetrenia môžu ukázať zvýšenie hladín pečeňových enzýmov
a zvýšenie hladín kyseliny močovej v sére a hladín močoviny v krvi.
Zriedkavo môže dôjsť k zníženiu počtu vytvorených krviniek.

U niektorých ľudí môže dôjsť k strate alebo k zmenám vnímania chuti a k
alergickým kožným reakciám (svrbenie, vyrážka).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek nežiaduci účinok ako závažný alebo ak
spozorujete nežiaduce účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAť MADOPAR DISPERSIBLE

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 (C. Uchovávajte v pôvodnom obale.
Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.
Pripravený roztok je potrebné použiť v priebehu pol hodiny po rozpustení
tablety.

Nepoužívajte Madopar Dispersible 125 mg po dátume exspirácie, ktorý je
uvedený na škatuli po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň
v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom.
Nespotrebované lieky odovzdajte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť
životné prostredie.


6. ĎALšIE INFORMÁCIE

Čo Madopar Dispersible 125 mg obsahuje

( Liečivá sú levodopa a benserazid. Každá tableta obsahuje 100,0 mg
levodopy a 25 mg benserazidu (vo forme benserazidiumchloridu).
( Ďalšie zložky sú bezvodá kyselina citrónová (E330), predželatínovaný
škrob, mikrokryštalická celulóza (E460) a magnéziumstearát (E572).

Ako vyzerá Madopar Dispersible 125 mg a obsah balenia

Tablety lieku Madopar Dispersible 125 mg sú okrúhle biele tablety
s označením ROCHE 125 na jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane.
Madopar Dispersible 125 mg sa dodáva vo fľašiach s obsahom 30 alebo 100
tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Roche Slovensko s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v septembri 2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2011/03290

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Madopar Dispersible 125 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje 100 mg levodopy a 25 mg benserazidu (vo forme
benserazidium hydrochloridu).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Dispergovateľná tableta.

Okrúhle biele tablety s označením ROCHE 125 na jednej strane a s deliacou
ryhou na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Madopar dispersible 125 mg je indikovaný na liečbu Parkinsonovej choroby.
Madopar dispersible 125 mg je vhodný pre pacientov, u ktorých je potrebný
rýchlejší nástup účinku, napr. u pacientov so skorou rannou alebo
popoludňajšou akinézou, alebo u ktorých sa prejavuje oneskorenie účinku
(fenomén „delayed on“) alebo skracovanie doby účinnosti jednotlivej dávky
levodopy (fenomén „wearing off“).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Schéma dávkovania a podávania je rôzna a je možné poskytnúť iba usmernenie.

/Dospelí/
/Pacienti bez predchádzajúcej liečby levodopou/
Odporúčaná začiatočná dávka je jedna polovica (62,5 mg) dispergovateľnej
tablety Madopar Dispersible 125 mg trikrát alebo štyrikrát denne. Ak je
ochorenie v pokročilom štádiu, začiatočná dávka má byť jedna
dispergovateľná tableta Madopar Dispersible 125 mg trikrát denne.

Následne sa má denná dávka zvýšiť o jednu dispergovateľnú tabletu Madopar
Dispersible 125 mg jedenkrát alebo dvakrát týždenne až do dosiahnutia
úplného terapeutického účinku alebo do výskytu vedľajších účinkov.

U niektorých starších pacientov môže byť postačujúce začať liečbu jednou
polovicou (62,5 mg) dispergovateľnej tablety Madopar Dispersible 125 mg
jedenkrát alebo dvakrát denne, pričom dávka sa raz za tri alebo štyri dni
zvýši o jednu polovicu dispergovateľnej tablety Madopar Dispersible
125 mg.

Účinná dávka je zvyčajne v rozmedzí od štyroch do ôsmich dispergovateľných
tabliet lieku Madopar Dispersible 125 mg denne rozdelených do jednotlivých
dávok, pričom väčšina pacientov potrebuje najviac šesť dispergovateľných
tabliet Madopar Dispersible 125 mg denne.

Optimálne zlepšenie sa zvyčajne pozoruje v priebehu jedného až troch
týždňov, ale úplný terapeutický účinok môže byť zjavný až po nejakej dobe.
Z tohto dôvodu sa odporúča nechať uplynúť niekoľko týždňov pred tým, ako sa
zváži zvýšenie dávky nad priemerné dávkovacie rozmedzie. Ak sa ani potom
nedosiahne uspokojivé zlepšenie, dávka Madoparu sa môže zvyšovať, avšak
opatrne. Zriedkavo je potrebné podávať viac ako desať 125 mg
dispergovateľných tabliet Madopar Dispersible denne.

Liečba má pokračovať aspoň šesť mesiacov, pred tým, ako sa na základe
absencie klinickej odpovede skonštatuje zlyhanie liečby.

/Pacienti po predchádzajúcej liečbe levodopou/
/Odporúča sa nasledujúci postup:/ Levodopa v monoterapii sa má vysadiť
a liečba Madoparom sa má začať nasledujúci deň. Pacient má začať liečbu
dispergovateľnými tabletami Madopar Dispersible 125 mg, ktorých celkový
počet je o jednu dispergovateľnú tabletu nižší ako celkový počet 500 mg
tabliet užívaných predtým (napríklad ak pacient predtým užíval 2 g levodopy
denne, nasledujúci deň má začať liečbu troma dispergovateľnými tabletami
lieku Madopar Dispersible 125 mg). Pacient má byť pozorovaný jeden týždeň
a potom sa má v prípade potreby dávka zvyšovať spôsobom určeným pre nových
pacientov.

/Pacienti po predchádzajúcej liečbe inými kombináciami levodopy/inhibítora/
/dekarboxylázy/
Predchádzajúca liečba sa má vysadiť na 12 hodín. Aby sa minimalizovali
akékoľvek možné účinky z vysadenia levodopy, môže byť prospešné ukončiť
predchádzajúcu liečbu večer a liečbu Madoparom začať nasledujúce ráno.
Začiatočná dávka Madoparu má byť jedna polovica (62,5 mg) dispergovateľnej
tablety Madopar Dispersible 125 mg trikrát alebo štyrikrát denne. Následne
sa táto dávka má zvyšovať spôsobom určeným pre pacientov bez
predchádzajúcej liečby levodopou.

Madopar sa môže podávať súbežne s inými antiparkinsonikami. Počas
začiatočnej fázy liečby Madoparom sa má pokračovať v už zavedenej liečbe
inými antiparkinsonikami, napr. anticholinergikami alebo amantadínom.
V ďalšej fáze liečby Madoparom, v ktorej sa jeho terapeutický účinok stane
zjavným, však môže byť potrebné zníženie dávky iných liečiv alebo ich
postupné vysadenie.

/Starší pacienti/
Aj keď u starších pacientov môže byť v súvislosti s vekom znížená
znášanlivosť levodopy, Madopar je zrejme dobre znášaný a vedľajšie účinky
zvyčajne nie sú problémové.

/Deti/
Madopar sa nemá podávať pacientom mladším ako 25 rokov: z tohto dôvodu nie
sú k dispozícii odporúčania pre dávkovanie lieku Madopar Dispersible 125 mg
pre deti.

/Spôsob podávania/
Madopar Dispersible 125 mg tablety sa majú prehltnúť celé alebo rozpustiť
v 25-50 ml vody. Po úplnom rozpustení tablety sa v priebehu niekoľkých
minút vytvorí roztok mliečneho vzhľadu. Pred použitím treba roztok
premiešať a použiť v priebehu pol hodiny po rozpustení tablety.

Ak je to možné, Madopar Dispersible 125 mg tablety sa majú užiť 30 minút
pred jedlom alebo 1 hodinu po jedle.
Dispergovateľné tablety Madoparu sú obzvlášť vhodné pre pacientov, ktorí
majú ťažkosti s prehĺtaním pevných liekových foriem.

4.3 Kontraindikácie

Madopar sa nesmie podávať pacientom so známou precitlivenosťou na levodopu
alebo benserazid a na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Madopar je kontraindikovaný u pacientov s glaukómom so zatvoreným uhlom
(môže sa používať u pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom za predpokladu,
že vnútroočný tlak zostáva pod kontrolou), u pacientov s ťažkými
psychoneurózami alebo psychózami a u pacientov s ťažkými poruchami
endokrinného systému, funkcie obličiek, pečene alebo srdca.

Madopar sa nemá používať súbežne s inhibítormi monoaminooxidázy (MAO) alebo
v priebehu 2 týždňov po ich vysadení, s výnimkou selektívnych inhibítorov
MAO-B (napr. selegilín) alebo selektívnych inhibítorov MAO-A (napr.
moklobemid).

Madopar sa nemá podávať pacientom mladším ako 25 rokov.

Madopar sa nesmie podávať gravidným ženám alebo ženám vo fertilnom veku,
ktoré nepoužívajú účinnú antikoncepciu (pozri časť 4.6). Ak žena, ktorá
užíva Madopar otehotnie, liek sa musí vysadiť (podľa pokynov ošetrujúceho
lekára).

Existuje podozrenie, že levodopa môže aktivovať malígny melanóm. Z tohto
dôvodu nemajú Madopar užívať osoby, ktoré majú malígny melanóm v anamnéze
alebo ktoré môžu trpieť malígnym melanómom.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Keď sa súbežne s Madoparom musia podávať iné liečivá, pacient má byť
dôkladne pozorovaný kvôli prípadným nezvyčajným nežiaducim účinkom alebo
zosilneným účinkom.

Ak je potrebná celková anestézia, liečba Madoparom môže pokračovať dovtedy,
dokiaľ pacient môže užívať tekutiny a liek perorálne. Ak sa liečba dočasne
preruší, zvyčajná denná dávka sa môže podávať ihneď, ako bude pacient môcť
užívať perorálny liek. Vždy keď sa liečba preruší na dlhší čas, dávka sa má
znovu upravovať postupne; v mnohých prípadoch je však možný rýchly návrat
pacienta k jeho predchádzajúcej terapeutickej dávke.

Ak má pacient podstúpiť urgentný chirurgický zákrok v prípade, keď Madopar
nebol vysadený, má sa vyhnúť anestézii halotanom.

Po náhlom vysadení liekov obsahujúcich levodopu boli ojedinelé hlásenia
neuroleptického malígneho syndrómu, vrátane hypertermie. Z tohto dôvodu sa
má vyhnúť náhlemu vysadeniu Madoparu bez pozorného dohľadu alebo jeho
dočasnému vysadeniu.

Pyridoxín (vitamín B6) sa môže podávať s Madoparom, keďže inhibítor
dekarboxylázy, ktorý je súčasťou Madoparu, chráni pred periférnou
transformáciou levodopy vyvolanou pyridoxínom.

Použitie levodopy je spojené so somnolenciou a epizódami náhleho upadnutia
do spánku. Veľmi zriedkavo bolo hlásené náhle upadnutie do spánku počas
denných aktivít, v niektorých prípadoch bez zjavnej ospalosti alebo
varovných príznakov. Pacienti musia byť o tejto skutočnosti informovaní
a musia byť upozornení na to, aby boli počas liečby levodopou pri vedení
vozidla alebo obsluhe strojov opatrní. Pacienti, u ktorých sa vyskytne
somnolencia a/alebo epizóda náhleho upadnutia do spánku, nesmú viesť
vozidlo alebo obsluhovať stroje. Okrem toho sa u nich môže zvážiť zníženie
dávky alebo ukončenie liečby.

/Dopaminergné lieky/
Patologická hráčska závislosť, zvýšené libido a hypersexualita boli hlásené
u pacientov liečených agonistami dopamínu a/alebo levodopou pre
Parkinsonovu chorobu. Nie je preukázaná príčinná súvislosť medzi Madoparom,
ktorý nie je agonistom dopamínu, a týmito nežiaducimi udalosťami.

/Pri používaní Madoparu je potrebná opatrnosť v nasledujúcich/
/situáciách:/ pri endokrinnom, obličkovom, pľúcnom alebo kardiovaskulárnom
ochorení, hlavne u pacientov s infarktom myokardu alebo arytmie v anamnéze;
pri psychiatrických poruchách (napr. pri depresii); pri ochorení pečene;
pri peptickom vrede; pri osteomalácii; pri možnej potrebe sympatomimetík
(napr. pri bronchiálnej astme) kvôli možnému zosilneniu kardiovaskulárnych
účinkov levodopy; pri používaní antihypertenzív kvôli možnému zvýšeniu
hypotenzného účinku.

Odporúča sa pravidelné hodnotenie funkcie pečene, krvného obrazu, funkcie
obličiek a kardiovaskulárnych funkcií.

U pacientov s diabetom sa majú často kontrolovať hladiny cukru v krvi a
dávka antidiabetík sa má upraviť podľa hladín cukru v krvi.

Pacientom, ktorých stav sa počas liečby Madoparom zlepší, sa má odporučiť,
aby sa k vykonávaniu obvyklých aktivít vrátili postupne, pretože rýchla
mobilizácia môže zvýšiť riziko úrazu.

4.5 Liekové a iné interakcie

Síran železnatý znižuje maximálnu plazmatickú koncentráciu a AUC levodopy
o 30-50 %. Farmakokinetické zmeny pozorované počas súbežnej liečby síranom
železnatým sú pravdepodobne klinicky významné u niektorých pacientov, ale
nie u všetkých.

Vždy, keď je to možné, sa má vyhnúť podávaniu opiátov a liečiv, ktoré
narúšajú mechanizmus pôsobenia amínov v centrálnom nervovom systéme, ako sú
alkaloidy rauwolfie (rezerpín), tetrabenazín (Nitoman), metoklopramid,
fenotiazíny, tioxantény, butyrofenóny, amfetamíny a papaverín. Ak sa však
ich podávanie považuje za nevyhnutné, je potrebná mimoriadna opatrnosť
a pozorné sledovanie kvôli prípadným prejavom zosilneného účinku,
antagonizmu alebo iných interakcií a kvôli prípadným nezvyčajným vedľajším
účinkom. Preukázalo sa, že metoklopramid zvyšuje rýchlosť absorpcie
levodopy.

Súbežné podávanie trihexyfenidylu (anticholinergikum) s Madoparom znižuje
rýchlosť, ale nie rozsah absorpcie levodopy.

Kombinácia s inými antiparkinsonikami (anticholinergikami, amantadínom,
agonistami dopamínu) je dovolená, i keď môže k dôjsť k zintenzívneniu
žiaducich aj nežiaducich účinkov liečby. Môže byť potrebné zníženie dávky
Madoparu alebo súbežne podávanej látky. Pri začatí adjuvantnej liečby
inhibítorom COMT môže byť potrebné zníženie dávky Madoparu. Pri začatí
liečby Madoparom sa nemajú anticholinergiká náhle vysadiť, pretože levodopa
začne účinkovať až po nejakej dobe.

Boli hlásené zriedkavé prípady možného antagonistického pôsobenia diazepamu
na účinok levodopy. Pri súbežnom používaní tricyklických antidepresív bola
v jednotlivých prípadoch hlásená hypertenzná kríza. Madopar sa nesmie
podávať súbežne s inhibítormi MAO (pozri časť 4.3).

Súbežné použitie s antihypertenzívami môže viesť k zvýšeniu hypotenznej
odpovede, zatiaľ čo sympatomimetiká môžu zvýšiť kardiovaskulárne vedľajšie
účinky levodopy.

Levodopa môže chemicky ovplyvňovať výsledky niekoľkých diagnostických
laboratórnych vyšetrení vrátane vyšetrení na stanovenie glukózy, ketolátok
alebo katecholamínov v moči a na stanovenie glukózy alebo kyseliny močovej
v krvi. Bolo hlásené, že levodopa inhibuje odpoveď na protirelín vo
vyšetreniach funkcie štítnej žľazy. Pacienti užívajúci Madopar môžu mať
falošne pozitívny výsledok Coombsovho testu.

4.6 Gravidita a laktácia

Madopar je kontraindikovaný počas gravidity a u žien vo fertilnom veku,
ktoré nepoužívajú účinnú antikoncepciu, pretože v štúdiách na gravidných
králikoch boli preukázané škodlivé účinky a zistilo sa, že zložka
benserazid spôsobuje u potkanov malformácie skeletu. Ak žena, ktorá užíva
Madopar otehotnie, liek sa musí vysadiť. Pacientky užívajúce Madopar nemajú
dojčiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pacienti liečení levodopou, u ktorých sa vyskytuje somnolencia a/alebo
epizódy náhleho upadnutia do spánku, musia byť informovaní, že nesmú viesť
vozidlo alebo vykonávať činnosti (napr. obsluha strojov), v ktorých
narušená bdelosť môže pre nich alebo pre ostatné osoby predstavovať riziko
závažného zranenia alebo úmrtia, a to až dovtedy, kým u nich takéto
opakované epizódy alebo somnolencia neustúpia (pozri časť 4.4).

4.8 Nežiaduce účinky

/Poruchy krvi a lymfatického systému:/
Hemolytická anémia, prechodná leukopénia a trombocytopénia boli hlásené
v zriedkavých prípadoch. Z tohto dôvodu sa odporúča, rovnako ako pri
dlhodobom podávaní akéhokoľvek lieku obsahujúceho levodopu, pravidelné
kontrolovanie krvného obrazu a funkcie pečene a obličiek.

/Poruchy metabolizmu a výživy:/
Bola hlásená anorexia.

/Psychické poruchy:/
Depresia môže byť u pacientov s Parkinsonovou chorobou súčasťou klinického
obrazu a môže sa vyskytnúť aj u pacientov liečených Madoparom. Agitovanosť,
úzkosť, nespavosť, halucinácie, bludy a časová dezorientácia sa môžu
vyskytnúť hlavne u starších pacientov a u pacientov, ktorí tieto poruchy už
majú v anamnéze.

/Poruchy nervového systému:/
Boli hlásené jednotlivé prípady ageúzie a dysgeúzie. V neskorších fázach
liečby sa môžu vyskytnúť dyskinézy (napr. choreiformné alebo atetotické).
Znížením dávky je ich zvyčajne možné úplne odstrániť alebo zmierniť na
znesiteľnú mieru. Počas dlhodobej liečby môžu vzniknúť aj fluktuácie
v odpovedi na liečbu. Tieto zahŕňajú epizódy náhleho „zamrznutia“ na mieste
(fenomén „freezingu“), zhoršenie stavu na konci dávkovacieho intervalu
(fluktuácie typu „end of dose“) a náhle chaotické kolísanie stavu
(fluktuácie typu „on-off“). Úpravou dávky alebo častejším podávaním menších
jednotlivých dávok je ich zvyčajne možné úplne odstrániť alebo zmierniť na
znesiteľnú mieru. Následne je možné pokúsiť sa o opätovné zvýšenie dávky za
účelom zintenzívnenia terapeutického účinku. Používanie lieku Madopar je
spojené so somnolenciou a veľmi zriedkavo bolo spojené s nadmernou
ospalosťou počas dňa a epizódami náhleho upadnutia do spánku.

/Poruchy srdca a srdcovej činnosti:/
Ojedinele sa môžu vyskytnúť srdcové arytmie.

/Poruchy ciev:/
Ojedinele sa môže vyskytnúť ortostatická hypotenzia. Ortostatické poruchy
zvyčajne ustúpia po znížení dávky Madoparu.

/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/
Pri používaní Madoparu boli hlásené nauzea, dávenie a hnačka.
Gastrointestinálne nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť najmä
v skorých fázach liečby, je zvyčajne možné zvládnuť užívaním Madoparu
s malým množstvom jedla alebo nápoja alebo pomalým zvyšovaním dávky.

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/
V zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť alergické reakcie ako sú pruritus
a vyrážka.

/Laboratórne a funkčné vyšetrenia:/
Môže dôjsť k prechodnému zvýšeniu hladín pečeňových transamináz
a alkalickej fosfatázy. Boli hlásené prípady zvýšenej hladiny
gamaglutamyltransferázy.
Pri používaní Madoparu bolo zaznamenané zvýšenie hladiny močoviny v krvi.
Môže dôjsť k zmene sfarbenia moču, zvyčajne do svetločervenej farby, ktorá
po odstátí stmavne.

4.9 Predávkovanie

/Príznaky a znaky/
Príznaky a znaky predávkovania sú kvalitatívne podobné vedľajším účinkom
terapeutických dávok Madoparu, ale môžu byť závažnejšie.

Predávkovanie môže spôsobiť kardiovaskulárne vedľajšie účinky (napr.
srdcové arytmie), psychiatrické poruchy (napr. zmätenosť a nespavosť),
gastrointestinálne účinky (napr. nauzeu a dávenie) a abnormálne mimovoľné
pohyby (pozri časť 4.8).

/Liečba/
Je potrebné monitorovať vitálne funkcie pacienta a prijať podporné
opatrenia tak, ako si to vyžaduje klinický stav pacienta. U pacientov môže
byť potrebná najmä symptomatická liečba kardiovaskulárnych účinkov (napr.
antiarytmiká) alebo účinkov na centrálny nervový systém (napr. dychové
stimulanciá, neuroleptiká).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiparkinsonikum. ATC kód: N04BA02

Dopamín, ktorý pôsobí v mozgu ako neurotransmiter, sa v bazálnych gangliách
pacientov s Parkinsonovou chorobou nenachádza v dostatočnom množstve.
Levodopa (INN) alebo L-DOPA (3,4-dihydroxy L-fenylalanín) je intermediárnou
látkou v biosyntéze dopamínu. Levodopa (prekurzor dopamínu) sa používa ako
prekurzor (prodrug) na zvýšenie hladín dopamínu, pretože má schopnosť
prechádzať hematoencefalickou bariérou, zatiaľ čo samotný dopamín túto
schopnosť nemá. Len čo sa levodopa dostane do centrálneho nervového systému
(CNS), prostredníctvom dekarboxylázy aromatických L-aminokyselín sa
metabolizuje na dopamín.

Levodopa sa po podaní rýchlo dekarboxyluje na dopamín v extracerebrálnych
ako aj cerebrálnych tkanivách. Následkom toho sa väčšina podanej levodopy
nedostane do bazálnych ganglií a periférne vytvorený dopamín často
spôsobuje nežiaduce účinky. Z tohto dôvodu je obzvlášť žiaduca inhibícia
extracelulárnej dekarboxylácie levodopy. To je možné dosiahnuť súbežným
podávaním levodopy a benserazidu, ktorý je inhibítorom periférnej
dekarboxylázy.

Madopar je kombinácia dvoch liečiv v pomere 4:1 - tento pomer sa preukázal
ako optimálny v klinických štúdiách a počas terapeutického používania -
a je rovnako účinný ako veľké dávky samostatne podávanej levodopy.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Absorpcia/
Vo vzorkách krvi odobratých pred podaním dávky sú zistiteľné nízke hladiny
endogénnej levodopy. Po perorálnom podaní Madoparu sa levodopa a benserazid
rýchlo absorbujú, hlavne v horných častiach tenkého čreva, v ktorom
absorpcia nie je závislá od miesta. Interakčné štúdie poukazujú na to, že
keď sa levodopa podáva v kombinácii s benserazidom, absorbuje sa väčšie
množstvo levodopy ako pri samostatnom podávaní levodopy. Maximálna
plazmatická koncentrácia levodopy sa dosiahne približne do 1 hodiny po
podaní Madoparu. Absolútna biologická dostupnosť levodopy zo štandardného
lieku Madopar je približne 98 %.

Maximálna plazmatická koncentrácia levodopy a rozsah absorpcie (AUC) sa
zvyšujú úmerne dávke (50 - 200 mg levodopy). Po podaní Madoparu so
štandardným jedlom je maximálna plazmatická koncentrácia levodopy nižšia
o 30 % a dosahuje sa neskôr. Príjem jedla zvyčajne znižuje rozsah absorpcie
levodopy o 15 %, to však môže byť rôzne.

/Distribúcia/
Levodopa prechádza hematoencefalickou bariérou prostredníctvom
saturovateľného transportného mechanizmu. Neviaže sa na plazmatické
bielkoviny. Benserazid podávaný v terapeutických dávkach neprechádza
hematoencefalickou bariérou. Benserazid sa koncentruje hlavne v obličkách,
pľúcach, tenkom čreve a pečeni.

/Metabolizmus/
Dve hlavné cesty metabolizmu levodopy sú dekarboxylácia, pri ktorej vzniká
dopamín, ktorý sa následne v menšej miere premieňa na noradrenalín a vo
väčšej miere na neúčinné metabolity, a O-metylácia, pri ktorej vzniká 3-O-
metyldopa, ktorá má eliminačný polčas približne 15 hodín a kumuluje sa
u pacientov užívajúcich terapeutické dávky Madoparu. Pri podávaní levodopy
spolu s benserazidom sa znížená periférna dekarboxylácia levodopy prejavuje
vyššími plazmatickými hladinami levodopy a 3-O-metyldopy.

Benserazid sa hydrolyzuje na trihydroxybenzylhydrazín v sliznici čreva a v
pečeni. Tento metabolit je silný inhibítor dekarboxylázy aromatických
aminokyselín.

/Eliminácia/
V prítomnosti inhibítora periférnej dekarboxylázy, benserazidu, je
eliminačný polčas levodopy približne 1,5 hodiny. U starších pacientov je
eliminačný polčas mierne (o 25 %) predĺžený. Klírens levodopy je
430 ml/min.

Benserazid sa takmer úplne vylučuje vo forme metabolitov. Metabolity sa
vylučujú hlavne obličkami (64 %) a v malom rozsahu stolicou (24 %).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Neaplikovateľné.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Bezvodá kyselina citrónová (E330)
Predželatínovaný škrob
Mikrokryštalická celulóza (E460)
Magnéziumstearát (E572)
6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 (C. Uchovávajte v pôvodnom obale.
Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.
Madopar Dispersible 125 mg sa má užiť v priebehu pol hodiny po rozpustení
tablety.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Fľaša z hnedého skla so skrutkovým polyetylénovým uzáverom, vysúšadlo,
vatový tampón, papierová škatuľa, písomná informácia pre používateľov.
Veľkosť balenia: 30 tabliet alebo100 tabliet
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Roche Slovensko, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

27/0156/00-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 2.5.2000
Dátum predĺženia registrácie: 30.1.2008 - bez obmedzenia platnosti


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

September 2011


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C14607
Skupina ATC:
N04 - Antiparkinsoniká
Skupina ATC:
N04BA02 - levodopum a inhibítor dekarboxylázy
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
CH Švajčiarsko
Účinná látka:
magnesii hydroxidum,benzynamidi hydrochloridum
Výrobca lieku:
F. Hoffmann-La Roche, Ltd., Bazilej, SVAJCIARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Neurológia aj detská, Psychiatria aj detská
Predajná cena:
11.80 € / 355.49 SK
Úhrada poisťovňou:
10.21 € / 307.59 SK
Doplatok pacienta:
1.59 € / 47.90 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.76 € ÚP:13.76 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.23 € ÚP:0.00 € DP:14.23 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.92 € ÚP:3.06 € DP:1.86 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:46.44 € ÚP:0.00 € DP:46.44 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:15.28 € ÚP:0.00 € DP:15.28 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.50 € ÚP:0.00 € DP:9.50 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:18.47 € ÚP:0.00 € DP:18.47 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:17.65 € ÚP:15.88 € DP:1.77 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.75 € ÚP:0.00 € DP:7.75 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien