Detail:
NAKOM tbl 100x275 mg
Názov lieku:
NAKOM
Doplnok názvu:
tbl 100x275 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.3 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č. 2106/2802 a
2106/2803
Príloha č.2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č. 2107/1926 a
2107/1927.
Príloha č.2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev.č. 1061/2005
a 1432/2005.


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Nakom 250 mg/25 mg
Nakom mite 100 mg/25 mg
tablety
levodopa a karbidopa

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácií pre používateľov:
1. Čo je Nakom a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Nakom
3. Ako užívať Nakom
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Nakom
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE NAKOM A NA ČO SA POUŽÍVA

Nakom je kombináciou karbidopy (inhibítor dekarboxylázy aromatických
aminokyselín) a levodopy (metabolický prekurzor dopamínu). Zmierňuje
príznaky Parkinsonovej choroby.

Váš lekár Vám predpísal Nakom na liečbu príznakov Parkinsonovej choroby.

Parkinsonova choroba je chronické ochorenie charakterizované pomalými
a roztrasenými pohybmi, stuhnutosťou svalov a trasom. Ak sa nelieči,
Parkinsonova choroba môže spôsobiť ťažkosti vo vykonávaní bežných denných
činností.

Ako Nakom lieči Parkinsonovu chorobu?
Nakom obsahuje dve liečivá: levodopu a karbidopu.

Predpokladá sa, že príznaky Parkinsonovej choroby sú spôsobené nedostatkom
dopamínu, prirodzene sa vyskytujúcej chemickej látky, ktorú produkujú
určité bunky v mozgu. Dopamín zohráva úlohu pri prenose informácií
v určitých oblastiach mozgu, ktoré riadia pohyby svalov. Ťažkosti s pohybom
nastávajú, ak sa vytvára príliš málo dopamínu.

Účinok levodopy spočíva v doplnení dopamínu v mozgu, zatiaľ čo karbidopa
zabezpečuje, aby sa dostatočné množstvo levodopy dostalo na miesto potreby,
teda do mozgu. U väčšiny pacientov sa týmto pôsobením zmierňujú príznaky
Parkinsonovej choroby.


2. SKÔR AKO UŽIJETE NAKOM

Neužívajte Nakom
5. keď ste alergický (precitlivený) na niektorú zo zložiek Nakomu.
6. keď máte podozrivé kožné poruchy (materské znamienka), ktoré Vám lekár
doteraz nevyšetril alebo ste niekedy mali rakovinu kože
7. keď užívate na liečbu depresie lieky, ktoré patria medzi inhibítory
monoaminooxidázy (MAO)
8. keď máte glaukóm s ostrým uhlom

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Nakomu
Informujte svojho lekára o ďalších ochoreniach, ktoré máte alebo ste mali
niekedy v minulosti, vrátane alergie, depresie alebo duševných porúch,
ochorení pľúc, obličiek, pečene, srdca alebo hormonálnych porúch, vredového
ochorenia žalúdka, kŕčov alebo glaukómu.

Informujte svojho lekára, ak ste boli predtým liečený levodopou.

U pacientov s Parkinsonovou chorobou užívajúcich lieky nazývané dopamínové
agonisty, vrátane Nakomu, sa zaznamenala chorobná hráčska závislosť
a nutkavá zvýšená sexuálna túžba.

Použitie u detí:
Nakom sa neodporúča užívať pacientom mladším ako 18 rokov.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinky tohto lieku a účinky iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom
ovplyvňovať.
Preto musí byt' Váš lekár informovaný o všetkých liekoch, ktoré práve
užívate, alebo začnete užívať v priebehu liečby Nakomom. Skôr ako začnete
užívať iný liek, poraďte sa so svojím lekárom. Hoci sa Nakom môže užívať
s inými liekmi, existujú výnimky. Lekár Vás môže varovať pred jeho užívaním
spolu s určitými liekmi používanými na liečbu psychiatrických porúch alebo
duševných depresií, tuberkulózy, vysokého krvného tlaku, svalových kŕčov
alebo kŕčovitých záchvatov.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.
Nie je známe, aký účinok môže mať Nakom na tehotné ženy. Jedno z liečiv,
levodopa, prechádza do materského mlieka. Ak ste tehotná, môžete otehotnieť
alebo plánujete dojčiť, informujte svojho lekára, ktorý zváži prínos liečby
voči možným rizikám.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Individuálne reakcie na liečbu môžu byť rôzne. Určité vedľajšie účinky,
ktoré sa vyskytli pri liečbe Nakomom, môžu ovplyvniť schopnosť niektorých
pacientov viesť vozidlo a obsluhovať stroje (pozri časť 4. Možné vedľajšie
účinky).

Nakom môže spôsobiť ospalosť (výraznú ospalosť) a epizódy náhleho zaspania.
Preto sa vyhnite vedeniu vozidiel alebo vykonávaniu činností, pri ktorých
Vás môže narušená pozornosť vystaviť riziku, spôsobiť Vám zranenie alebo
dokonca smrť. Nevykonávajte tieto činnosti, až kým nedôjde k ústupu týchto
vedľajších účinkov.


3. AKO UŽÍVAŤ NAKOM

Vždy užívajte Nakom presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie Nakomu môže byť rôzne a lekár ho prispôsobí závažnosti Vášho
ochorenia a Vašej odpovedi na liečbu.

Zvyčajná začiatočná dávka je 1 tableta Nakomu mite 100 mg/25 mg trikrát
denne. Dávkovanie sa môže v prípade potreby zvýšiť o 1 tabletu denne alebo
každý druhý deň až do maximálne 8 tabliet Nakomu mite 100 mg/25 mg denne.

Začiatočná dávka u pacientov, ktorí začínajú liečbu Nakomom 250 mg/25 mg,
je polovica tablety jeden alebo dvakrát denne. V prípade potreby sa pridáva
polovica tablety každý deň alebo každý druhý deň, až kým sa dosiahne
optimálna odpoveď na liečbu.

Váš lekár Vás bude pravidelne sledovať a v prípade potreby Vám upraví
dávkovanie.

Tablety sa môžu poliť, ak je to potrebné a lekár tak rozhodne.

Aby sa zabezpečili dobré výsledky liečby, Nakom sa musí užívať každý deň.
Je veľmi dôležité, aby ste starostlivo dodržiavali odporúčania lekára, čo
sa týka počtu užívaných tabliet a intervalu užívania počas dňa. Okamžite
informujte svojho lekára, ak vo Vašom stave nastanú nejaké zmeny, ako
napríklad pocit na vracanie alebo neprirodzené pohyby, pretože tento stav
si môže vyžadovať úpravu dávkovania.

Bez súhlasu lekára náhle neprerušujte užívanie lieku.

Ak užijete viac Nakomu, ako máte
Ak ste užili viac tabliet, ako ste mali, ihneď vyhľadajte svojho lekára
alebo najbližšie zdravotnícke zariadenie.

Ak zabudnete užiť Nakom
Snažte sa liek užívať presne podľa pokynov svojho lekára. Ak sa však stane,
že zabudnete tabletu užiť, užite ju hneď, ako si na to spomeniete. Ak je už
však čas na užitie ďalšej dávky, neužívajte ju a pokračujte podľa zvyčajnej
dávkovacej schémy.

Ak prestanete užívať Nakom
Neukončujte liečbu alebo neznižujte dávkovanie bez toho, aby ste sa
poradili s lekárom. Môže sa vyskytnúť celý rad príznakov, ako je stuhnutosť
svalov, horúčka a duševné zmeny.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Nakom môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Nakom sa všeobecne dobre znáša. Tak ako iné lieky aj Nakom však môže mať
neočakávané alebo nežiaduce účinky známe ako vedľajšie účinky.

Najčastejšie sa vyskytujúce vedľajšie účinky sú: neprirodzené pohyby
vrátane zášklbov alebo kŕčov (ktoré sa môžu alebo nemusia podobať na
parkinsonské príznaky) a pocit na vracanie.

Ďaľšie možné vedľajšie účinky sú: duševné zmeny, abnormálne sny,
vypadávanie vlasov, zmena farby moču, zvýšené potenie a/alebo slinenie,
hnačka, mdloby, zvýšená sexuálna túžba, búšenie srdca, pocit závratu pri
náhlom vzpriamení sa, závraty, ospalosť, epizódy náhleho zaspania,
vracanie, strata chuti do jedla, pomalý pohyb.
Najmä po podaní vysokých dávok sa zaznamenala chorobná hráčska závislosť
a nutkavá zvýšená sexuálna túžba, ktoré po znížení dávky alebo prerušení
liečby ustúpili.

Môžu sa objaviť reakcie z precitlivenosti ako sú žihľavka, svrbenie,
vyrážka a opuchy tváre, perí, jazyka a/alebo hrdla, čo môže spôsobiť
ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním. Ak sa tieto príznaky objavia,
okamžite vyhľadajte svojho lekára.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ NAKOM

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25?C, na suchom a tmavom mieste.

Nepoužívajte Nakom po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na
vonkajšom obale po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň
v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte
sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto
opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎAĽŠIE INFORMÁCIE

Čo Nakom obsahuje

Nakom 250 mg/25 mg
- Liečivo je levodopa, MSD 250 mg a karbidopa, MSD 25 mg v jednej
tablete.
- Ďalšie zložky sú kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza,
predželatinovaný škrob, magnéziumstearát, indigokarmín E 132.


Nakom mite 100 mg/25 mg
- Liečivo je levodopa, MSD 100 mg a karbidopa, MSD 25 mg v jednej
tablete.
- Ďalšie zložky sú kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza,
predželatinovaný škrob, magnéziumstearát, chinolínová žltá E104.

Ako vyzerá Nakom a obsah balenia

Nakom 250 mg/25 mg sú modré, oválne bikonvexné tablety s deliacou ryhou na
oboch stranách.

Nakom® mite 100 mg/25 mg sú žlté, oválne bikonvexné tablety s deliacou
ryhou na oboch stranách.

Liek je dostupny v blistrovom balení po 100 tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1000 Ľubľana, Slovinsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 04/2008.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č. 2106/2802 a
2106/2803
Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č. 2107/1926 a
2107/1927.
Príloha č.1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev.č. 1061/2005
a 1432/2005

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Nakom 250 mg/25 mg
Nakom mite 100 mg/25 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE

Nakom 250 mg/25 mg:
Každá tableta obsahuje 250 mg levodopy, MSD a 25 mg karbidopy, MSD.

Nakom mite 100 mg/25 mg:
Každá tableta obsahuje 100 mg levodopy, MSD a 25 mg karbidopy, MSD.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

tablety

Nakom 250 mg/25 mg: modré, oválne bikonvexné tablety s deliacou ryhou na
oboch stranách.
Nakom® mite 100 mg/25 mg: žlté, oválne bikonvexné tablety s deliacou ryhou
na oboch stranách.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Nakom sa indikuje na liečbu Parkinsonovej choroby a Parkinsonovho syndrómu.
Zmierňuje mnohé symptómy parkinsonizmu, predovšetkým rigiditu
a bradykinézu. Nakom sa často úspešne podáva na liečbu tremoru, dysfágie,
sialorey a posturárnej nestability, ktoré sú spojené s Parkinsonovou
chorobou a Parkinsonovým syndrómom.

Zatiaľ čo terapeutická odpoveď po podaní samotnej levodopy je nepravidelná,
príznaky a prejavy Parkinsonovej choroby nie sú rovnomerne kontrolované
počas celého dňa, jej nahradením Nakomom dôjde zvyčajne k účinnému
potlačeniu výkyvov terapeutickej odpovede.

Podávaním Nakomu sa zredukujú niektoré nežiaduce reakcie spôsobené samotnou
levodopou, a tým sa umožní viacerým pacientom dosiahnuť adekvátne
zmiernenie symptómov Parkinsonovej choroby.

Nakom sa tiež podáva pacientom s parkinsonizmom, ktorí užívajú vitamínové
prípravky s obsahom vitamínu B6 (pyridoxín hydrochlorid).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Optimálne denné dávkovanie Nakomu sa stanoví u každého pacienta
individuálne opatrnou titráciou. Nakom tablety sú dostupné v dvoch rôznych
pomeroch kombinácie levodopy a karbidopy: Nakom mite 100 mg/25 mg, pomer
4:1 a Nakom 250 mg/25 mg, pomer 10:1. Tablety oboch síl sa podávajú
samostatne alebo vo vzájomnej kombinácii, ak je to potrebné na zabezpečenie
optimálneho dávkovania.
Každú tabletu Nakomu je možné ľahko rozpoliť.

Všeobecné pokyny
Dávkovanie sa má prispôsobiť individuálnym potrebám pacienta, čo môže
vyžadovať úpravu individuálnej dávky a frekvencie podávania.

Štúdie poukazujú na to, že periférna dopadekarboxyláza sa saturuje
karbidopou pri dennej dávke 70 až 100 mg. Pacienti, ktorí užívajú menšie
množstvo karbidopy, sú náchylnejší na výskyt nauzey a vracania.

Počas podávania Nakomu sa môžu podávať štandardné antiparkinsoniká, s
výnimkou samotnej levodopy, avšak ich dávkovanie bude pravdepodobne
potrebné upraviť.

Zvyčajné začiatočné dávkovanie
Dávkovanie je najvhodnejšie začať 1 tabletou Nakomu mite 100 mg/25 mg 3-
krát denne, čím sa podá 75 mg karbidopy denne. Dávkovanie sa môže v prípade
potreby zvyšovať o 1 tabletu denne alebo každý druhý deň až do maximálne 8
tabliet Nakomu 100 mg/25 mg denne.

Úvodná dávka u pacientov, ktorí začínajú liečbu Nakomom 250 mg/25 mg je
polovica tablety 1 alebo 2-krát denne. Toto dávkovanie však u mnohých
pacientov nemusí zabezpečiť optimálne množstvo karbidopy. V prípade potreby
sa pridáva polovica tablety každý deň alebo každý druhý deň, až kým sa
dosiahne optimálna odpoveď na liečbu.

Terapeutická odpoveď sa pozorovala už počas prvého dňa, niekedy po jednej
dávke. Maximálna účinnosť sa zvyčajne dosiahne počas 7 dní, v porovnaní
s týždňami alebo mesiacmi pri podávaní samotnej levodopy.

Pokyny pri prechode z liečby levodopou na Nakom
Pretože terapeutické i nežiaduce účinky sa pri liečbe Nakomom objavujú
rýchlejšie ako pri podávaní samotnej levodopy, pacienta treba pri úprave
dávkovania starostlivo sledovať. Predovšetkým mimovoľné pohyby sa pri
liečbe Nakomom objavujú rýchlejšie ako pri liečbe levodopou. Pri výskyte
mimovoľných pohybov môže byť potrebné znížiť dávku. Blefarospazmus môže byť
u niektorých pacientov včasným príznakom predávkovania.

Podávanie levodopy sa má prerušiť najmenej 12 hodín pred začatím liečby
Nakomom (24 hodín v prípade liekov s pomalým uvoľňovaním levodopy). Denná
dávka Nakomu má predstavovať približne 20% dennej dávky predtým podávanej
levodopy.

Pacienti, ktorí užívajú menej ako 1500 mg levodopy denne, majú začať
s užívaním 1 tablety Nakomu mite 25/100 3-4-krát denne. Odporúčaná
začiatočná dávka u väčšiny pacientov, ktorí užívajú viac ako 1500 mg
levodopy denne, je 1 tableta Nakomu 25/250 3-4-krát denne.

Udržiavacie dávkovanie
Terapia sa má stanoviť individuálne a má sa upraviť podľa požadovanému
terapeutickému účinku. Na dosiahnutie optimálnej inhibície extracerebrálnej
dekarboxylácie levodopy sa má podať najmenej 70 až 100 mg karbidopy denne.

Ak je potrebné podať viac levodopy, Nakom mite 100 mg/25 mg sa nahradí
Nakomom 250 mg/25 mg. V prípade potreby sa môže dávka Nakomu 250 mg/25 mg
zvýšiť o polovicu tablety alebo 1 tabletu každý deň alebo každý druhý deň
až po maximálnu dávku 8 tabliet denne. Skúsenosti s podávaním celkových
denných dávok karbidopy prevyšujúcich 200 mg sú len obmedzené.

Maximálna odporúčaná dávka
Maximálna odporúčaná denná dávka Nakomu 250 mg/25 mg je 8 tabliet (200 mg
karbidopy a 2 g levodopy), čo predstavuje u pacienta s telesnou hmotnosťou
70 kg 3 mg/kg karbidopy a 30 mg/kg levodopy.

4.3 Kontraindikácie

Súbežné užívanie neselektívnych inhibítorov monoaminooxidázy (MAO) s
Nakomom je kontraindikované. Podávanie týchto inhibítorov sa musí ukončiť
najmenej 2 týždne pred začatím liečby Nakomom. Nakom sa môže súbežne užívať
s inhibítorom MAO selektívnym pre MAO typu B (napr. selegilin HCl)
v odporúčaných dávkach (pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie).

Nakom je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na
niektorú zo zložiek lieku a pacientov s glaukómom s ostrým uhlom.

Keďže levodopa môže aktivovať malígny melanóm, Nakom sa nemá podávať
pacientom s podozrivými nediagnostikovanými kožnými léziami alebo pacientom
s melanómom v anamnéze.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Nakom sa neodporúča na liečbu extrapyramídových reakcií spôsobených liekmi.

Nakom sa môže podávať pacientom, ktorí už užívali samotnú levodopu.
Podávanie levodopy sa však musí ukončiť najmenej 12 hodín pred začiatkom
podávania Nakomu. Nakom sa má podávať v dávke, ktorá predstavuje približne
20% predchádzajúcej dávky levodopy (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob
podávania).

U pacientov liečených samotnou levodopou sa môžu objaviť dyskinézy. Je to
spôsobené tým, že karbidopa umožňuje prestup väčšieho množstva levodopy do
mozgu a tým tvorbu väčšieho množstva dopamínu. Výskyt dyskinézy si môže
vyžiadať zníženie dávky.

Tak ako levodopa aj Nakom môže spôsobiť mimovoľné pohyby a psychické
poruchy. Predpokladá sa, že tieto reakcie sú spôsobené zvýšením hladiny
dopamínu v mozgu po podaní levodopy. Užívanie Nakomu môže spôsobiť
recidívu. V tomto prípade môže byť potrebné znížiť dávku. Všetkých
pacientov je potrebné starostlivo sledovať, či sa u nich nevyvíja depresia
sprevádzaná sklonom ku samovražde. S opatrnosťou treba Nakom
podávať pacientom s psychózou alebo psychózou v anamnéze.

Pri súbežnom podávaní psychoaktívnych liekov a Nakomu je potrebná opatrnosť
(pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie).

Nakom sa musí opatrne podávať pacientom s ťažkými kardiovaskulárnymi
a pľúcnymi ochoreniami, bronchiálnou astmou, s ochorením obličiek, pečene
alebo endokrinnou poruchou, pacientom s peptickou vredovou chorobou
v anamnéze (z dôvodu možného krvácania z hornej časti gastrointestinálneho
traktu) a tiež pacientom s kŕčmi.

Tak ako levodopa aj Nakom sa má opatrne podávať pacientom s infarktom
myokardu v anamnéze, ktorí majú reziduálnu predsieňovú, uzlovú alebo
komorovú arytmiu. U týchto pacientov sa má monitorovať funkcia srdca
obzvlášť starostlivo na začiatku liečby a počas titrácie dávky.

Pacientov s chronickým glaukómom so širokým uhlom je možné opatrne liečiť
Nakomom za predpokladu, že ich vnútroočný tlak je dobre regulovaný a zmeny
vnútroočného tlaku pacienta sú počas liečby starostlivo sledované.

Po náhlom prerušení podávania antiparkinsoník sa zaznamenal komplex
symptómov pripomínajúci malígny neuroleptický syndróm vrátane svalovej
rigidity, zvýšenej telesnej teploty, duševných zmien a zvýšenia hodnôt
kreatinínfosfokinázy v sére. Z týchto dôvodov je potrebné pacientov pri
náhlom znížení dávky alebo liečby Nakomom starostlivo sledovať a to
predovšetkým vtedy, keď pacient užíva neuroleptiká.

Podávanie levodopy sa dáva do súvislosti s výskytom somnolencie a epizód
náhleho zaspania. Veľmi zriedkavo sa hlásil náhly nástup spánku počas
dennej aktivity, v niektorých prípadoch bez toho, aby si to pacient
uvedomoval alebo bez varovných príznakov. Pacientov je potrebné o tom
informovať a tiež upozorniť na to, že majú byť pri vedení vozidiel alebo
obsluhe strojov počas liečby levodopou opatrní. Pacienti, u ktorých sa
vyskytne somnolencia a/alebo epizódy náhleho zaspania, nesmú viesť vozidlá
a obsluhovať stroje.

Podobne ako pri liečbe levodopou sa pri dlhodobej liečbe Nakomom odporúča
pravidelné vyšetrenie pečeňových, hematopoetických, kardiovaskulárnych
a renálnych funkcií.

Ak je potrebná celková anestézia, Nakom sa podáva tak dlho, kým je pacient
schopný prijímať liek ústami. Ak sa liečba prerušila postupne, zvyčajné
denné dávky sa môžu podať ihneď, ako je pacient schopný liek užiť.

U pacientov s Parkinsonovou chorobou liečených dopamínovými agonistami,
vrátane levodopy/karbidopy, sa zaznamenala patologická hráčska závislosť,
zvýšené libido a hypersexualita.

Použitie u detí
Bezpečnosť a účinnosť Nakomu u detí sa nestanovila. Použitie lieku
u pacientov mladších ako 18 rokov sa neodporúča.

4.5 Liekové a iné interakcie

Pri súbežnom užívaní nasledujúcich liekov s Nakomom je potrebná opatrnosť:

Antihypertenzíva
Ak sa Nakom podával pacientom, ktorí užívali niektoré antihypertenzíva,
vyskytla sa symptomatická postulárna hypotenzia. Preto, ak sa začne liečba
Nakomom, môže byť potrebná úprava dávky antihypertenzív.

Antidepresíva
V prípade, že pacienti užívajú inhibítory monoaminooxidázy, pozri časť 4.3
Kontraindikácie.

Pri súbežnom užívaní tricyklických antidepresív a Nakomu sa zriedkavo
hlásili prípady nežiaducich účinkov, vrátane hypertenzie a dyskinézy.

Železo
Zo štúdií vyplýva, že pri súbežnom užívaní so síranom železnatým alebo
glukonanom železnatým dochádza k zníženiu biodostupnosti karbidopy a/alebo
levodopy.

Iné lieky
Antagonisty dopamínových D2 receptorov (napr. fenotiazíny, butyrofenóny
a risperidón) a izioniazid môžu znížiť terapeutické účinky levodopy. Uvádza
sa, že fenytoín a papaverín môžu zvrátiť priaznivé účinky levodopy v liečbe
Parkinsonovej choroby. Pacientov užívajúci tieto liečivá spolu s Nakomom je
potrebné starostlivo sledovať kvôli možnému zníženiu terapeutickej odpovede
.

Súbežná liečba kombináciou karbidopy/levodopy so selegilínom môže spôsobiť
ťažkú ortostatickú hypotenziu, ktorú pravdepodobne kombinácia
karbidopy/levodopy v monoterapii nespôsobuje (pozri časť 4.3
Kontraindikácie).

Keďže levodopa kompetituje s niektorými aminokyselinami, absorpcia levodopy
sa môže u niektorých pacientov, ktorí užívajú stravu s vysokým obsahom
bielkovín, znížiť.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita
Hoci účinky Nakomu na graviditu nie sú známe, levodopa i kombinácia
karbidopy a levodopy spôsobili u králikov viscerálne a skeletálne
malformácie (pozri časť 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti). Preto sa
Nakom môže podávať ženám vo fertilnom veku len vtedy, ak predpokladaný
prínos liečby preváži riziko, ktoré môže vzniknúť počas gravidity.

Dojčiace matky
Nie je známe, či sa karbidopa vylučuje do materského mlieka. V štúdii
s jednou dojčiacou matkou s Parkinsonovou chorobou sa zaznamenalo
vylučovanie levodopy do materského mlieka. Pretože mnohé lieky sa vylučujú
do materského mlieka a existuje možnosť výskytu závažných nežiaducich
účinkov u dojčiat, je potrebné s ohľadom na význam terapie pre matku
rozhodnúť, či ukončiť dojčenie alebo prerušiť podávanie Nakomu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Počas užívania Nakomu pacient nemá viesť vozidlá, obsluhovať stroje,
vykonávať práce vo výškach a iné činnosti, ktoré si vyžadujú pozornosť
a sústredenie.

4.8 Nežiaduce účinky

U pacientov užívajúcich Nakom sa často vyskytujú nežiaduce účinky, ktoré sú
spojené s účinkom dopamínu na centrálny nervový systém. Tieto účinky sa
zvyčajne zmiernia redukciou dávky. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce
nežiaduce účinky patrí dyskinéza, vrátane choreaformných, dystonických
a iných mimovoľných pohybov a nauzea. Svalové zášklby a blefarospazmus sa
považujú za včasný príznak toho, že je potrebné zníženie dávky.

V klinických štúdiách alebo v postmarketingovej praxi sa hlásili
nasledujúce nežiaduce účinky:

/Telo ako celok/: synkopa, bolesť v hrudi, anorexia

/Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti:/ srdcová nepravidelnosť a/alebo
palpitácie, ortostatické prejavy vrátane hypotenzívnych epizód,
hypertenzia, flebitída.

/Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu/: vracanie, krvácanie z GIT,
vývoj vredu dvanástnika, hnačka, tmavé sliny.

/Ochorenia krvi a lymfatického systému/: leukopénia, hemolytická
a nehemolytická anémia, trombocytopénia, agranulocytóza.

/Precitlivenosť/: angioedém, urtikária, pruritus, Henochova-Schonleinova
purpura

/Poruchy nervového systému / Psychiatrické poruchy a ochorenia/: malígny
neuroleptický syndróm (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri
používaní), epizódy bradykinézy („on-off“ fenomén), závraty, somnolencia
vrátane veľmi zriedkavej nadmernej somnolencie počas dňa a epizód náhleho
zaspania, parestézia, psychotické epizódy vrátane klamlivých predstáv,
halucinácie a paranoidné predstavy, depresia so sklonom k samovražde alebo
bez neho, demencia, abnormálne sny, agitácia, zmätenosť, zvýšené libido.

U pacientov s Parkinsonovou chorobou liečených dopamínovými agonistami,
vrátane levodopy/karbidopy, sa najmä po podaní vysokých dávok zaznamenala
patologického hráčska závislosť, zvýšené libido a hypersexualita, ktoré
boli vo všeobecnosti po znížení dávky alebo ukončení liečby reverzibilné.

/Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:/ dyspnoe

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/: alopécia, vyrážka, tmavý pot

/Poruchy obličiek a močovej sústavy/: tmavý moč

Zriedkavo sa vyskytujú kŕče, avšak príčinná súvislosť s Nakomom sa
nepotvrdila.

Ďalšie nežiaduce účinky levodopy alebo kombinácie levodopa/karbidopa, ktoré
sa potencionálne môžu vyskytnúť pri liečbe Nakomom:

/Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu/: dyspepsia, suchosť
v ústach, horká chuť v ústach, slinenie, dysfágia, bruxizmus, čkanie,
abdominálna bolesť a tráviace ťažkosti, zápcha, flatulencia, pocit pálenia
na jazyku

/Poruchy metabolizmu a výživy/: zvýšenie alebo zníženie telesnej hmotnosti,
edém

/Poruchy nervového systému / Psychiatrické poruchy a ochorenia/: asténia,
pokles mentálnej ostrosti, dezorientácia, ataxia, znížená citlivosť,
zosilnený tras rúk, svalové kŕče, trizmus, aktivácia latentného Hornerovho
syndrómu, insomnia, úzkosť, eufória, pády a poruchy chôdze

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/: začervenanie, zvýšené potenie

/Poruchy obličiek a močových sústavy/: retencia moču, inkontinencia moču

/Ochorenia reprodukčného systému a prsníkov:/ priapizmus

/Ochorenia oka/: diplopia, rozmazané videnie, rozšírenie zreníc, okulogyrická
kríza

/Rôzne/: celková slabosť, mdloby, únava, bolesť hlavy, chrapot, nevoľnosť,
návaly horúčavy, pocit podráždenia, atypické dýchanie, malígny melanóm
(pozri časť 4.3 Kontraindikácie)

Laboratórne vyšetrenia

Lieky s obsahom karbidopa/levodopa spôsobujú odchýlky v niektorých
laboratórnych testoch. Tieto odchýlky sa môžu vyskytnúť aj pri užívaní
Nakomu. Patrí sem zvýšenie hodnôt funkčných pečeňových testov, ako je
alkalická fosfatáza, AST, ALT, laktátdehydrogenáza, bilirubín, dusík
močoviny v krvi, kreatinín, kyselina močová a pozitívny Coombsov test.

Zaznamenalo sa zníženie hemoglobínu a hematokritu, zvýšenie glukózy v sére
a leukocytov, baktérie a krv v moči.

Ak sa na stanovenie ketonúrie používajú testovacie prúžky, lieky s obsahom
karbidopa/levodopa môžu spôsobovať falošne pozitívnu reakciu na ketolátky.
Táto reakcia sa nemení ani prevarením vzorky moču. Falošne pozitívne
výsledky sa tiež môžu objaviť pri stanovení glykozúrie použitím
glukózooxidázových metód.

4.9 Predávkovanie

Liečba akútneho predávkovania Nakomom je v zásade taká istá, ako liečba
akútneho predávkovania levodopou. Pyridoxín však nemá schopnosť zvrátiť
účinky Nakomu.

Má sa zaviesť elektrokardiografické monitorovanie a pacienta pozorne
sledovať z dôvodu možného vývoja srdcových arytmií. V prípade potreby sa má
zahájiť vhodná antiarytmická liečba. Treba vziať do úvahy aj možnosť, že
pacient užil spolu s Nakomom aj iné lieky. Doteraz nie sú k dispozícii
skúsenosti s dialýzou, preto nie je známy jeho význam v liečbe
predávkovania.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiparkinsonikum, ATC kód: N04BA02

Nakom je kombinácia karbidopy, MSD, inhibítora dekarboxylázy aromatickej
aminokyseliny a levodopy, MSD, metabolického prekurzora dopamínu, určená na
liečbu Parkinsonovej choroby a syndrómu.

Levodopa zmierňuje príznaky Parkinsonovej choroby tým, že sa v mozgu
dekarboxyluje na dopamín. Karbidopa, ktorá neprechádza hematoencefalickou
bariérou, inhibuje len extracerebrálnu dekarboxyláciu levodopy, čím sa
zvyšuje dostupnosť levodopy pre transport do mozgu a následnú premenu na
dopamín.
Nakom v porovnaní s levodopou zlepšuje celkovú terapeutickú odpoveď. Nakom
zabezpečuje účinné dlhodobo pretrvajúce plazmatické hladiny levodopy pri
dávkach, ktoré sú približne o 80% nižšie ako tie, ktoré sú potrebné pri
užívaní samotnej levodopy.

Kým pyridoxín hydrochlorid (vitamín B6) urýchľuje periférny metabolizmus
levodopy na dopamín, karbidopa tomuto účinku zabraňuje.

Symptomatika Parkinsonovej choroby súvisí s depléciou dopamínu v corpus
striatum v mozgu. Levodopa, metabolický prekurzor dopamínu, zmierňuje
symptómy Parkinsonovej choroby pravdepodobne tým, že sa v mozgu premieňa na
dopamín.

Po perorálnom podaní sa rýchlo dekarboxyluje a v
extracerebrálnych tkanivách sa mení na dopamín a len malé množstvo
nezmenenej levodopy prechádza do centrálneho nervového systému. Preto, aby
sa dosiahol adekvátny terapeutický účinok, je potrebné podávať veľké dávky
levodopy v častých intervaloch. Tieto sú často sprevádzané mnohými
nežiaducimi účinkami, z ktorých niektoré sú prejavmi dopamínu vznikajúceho
v extracerebrálnych tkanivách.

Karbidopa, ktorá neprechádza hematoencefalickou bariérou, inhibuje len
extracerebrálnu dekarboxyláciu levodopy, čím sa zvyšuje dostupnosť levodopy
pre transport do mozgu a následnú premenu na dopamín.

Pretože schopnosť karbidopy inhibovať aktivitu dekarboxylázy je obmedzená
na extracerebrálne tkanivá, podávanie karbidopy spolu s levodopou zvyšuje
dostupnosť levodopy pre transport do mozgu. Znížená tvorba dopamínu
v extracerebrálnych tkanivách psov, napr. v srdci, zabezpečí ochranu pred
rozvojom srdcovej arytmie indukovanej dopamínom. Hoci výsledky klinických
štúdií majú tendenciu podporiť hypotézu o podobnom ochrannom účinku
karbidopy u ľudí, v súčasnosti existuje len obmedzené množstvo známych
a preverených údajov na to, aby sa dali urobiť solídne závery.

Po súbežnom podaní karbidopy a levodopy u ľudí boli plazmatické hladiny
levodopy zreteľne vyššie ako tie, ktoré sa zistili po podaní rovnakej dávky
samotnej levodopy. Plazmatické hladiny dopamínu a kyseliny homovanilovej,
dvoch hlavných metabolitov levodopy, boli výrazne znížené.

Zistilo sa, že perorálne podanie pyridoxín hydrochloridu (vitamín B6) v
dávke od 10 mg do 25 mg rýchlo ruší antiparkinsonické účinky levodopy.
Karbidopa zabraňuje tomuto účinku pyridoxínu. V štúdii, v ktorej pacienti
dostávali 100 až 500 mg pyridoxínu denne a zároveň boli liečení kombináciou
karbidopy a levodopy, nedošlo k zvratu antiparkinsonických účinkov
levodopy.

Nástup účinku po podaní zvyčajných dávok
Terapeutická odpoveď sa pozorovala po prvom dni a v niektorých prípadoch už
po podaní prvej dávky. Maximálne účinné dávky sa zvyčajne dosiahnu počas 7
dní podávania.

Karbidopa, liečivo Nakomu, neznižuje nežiaduce účinky zapríčinené pôsobením
levodopy na CNS. Tým, že sa do mozgu dostane väčšie množstvo levodopy, môžu
sa pri liečbe Nakomom vyskytnúť určité nežiaduce účinky na CNS už po podaní
nižších dávok a skôr ako pri liečbe samotnou levodopou a to predovšetkým
vtedy, ak nauzea a vracanie nie sú limitujúcim faktorom dávkovania.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Biologický polčas
Plazmatický biologický polčas je približne 50 minút. Ak sa levodopa podáva
spolu s karbidopou, jej biologický polčas sa zvýši na 1,5 hodiny.

Metabolizmus karbidopy
Po perorálnom podaní rádioaktívne značenej karbidopy sa u zdravých jedincov
dosiahli maximálne plazmatické hladiny rádioaktivity po 2 až 4 hodinách
a u pacientov s Parkinsonovou chorobou 1,5 až 5 hodín po podaní. Približne
rovnaké množstvo sa vylúčilo u oboch skupín močom a stolicou.

Porovnanie metabolitov v moči zdravých jedincov a pacientov naznačuje, že
liek sa metabolizuje rovnakým spôsobom u oboch skupín. V priebehu 7 hodín
sa v podstate ukončilo vylučovanie lieku do moču v nezmenenej forme
a predstavovalo 35% celkovej rádioaktivity v moči. Neskôr boli prítomné len
metabolity. Nenašli sa žiadne hydrazíny.

Medzi vylúčenými metabolitmi u človeka boli kyselina alfa-metyl-3-metoxy-4-
hydroxyfenylpropiónová a kyselina alfa-metyl-3,4-dihydroxyfenylpropiónová.
Tieto predstavujú približne 14% (kyselina alfa-metyl-3-metoxy-4-
hydroxyfenylpropiónová) a 10% (kyselina alfa-metyl-3,4-
dihydroxyfenylpropiónová) vylúčených rádioaktívne značených metabolitov.
Zistili sa aj dva menej významné metabolity, jeden určený ako 3,4-
dihydroxyfenylacetón a druhý zatiaľ predbežne ako N-metyl-karbidopa. Každý
z nich predstavoval menej ako 5% zo všetkých metabolitov v moči.
V nezmenenej forme bola v moči prítomná aj karbidopa. Nezistili sa žiadne
konjugované metabolity.

Metabolizmus levodopy
Levodopa sa rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu a extenzívne sa
metabolizuje. Hoci sa môže tvoriť viac ako 30 rôznych metabolitov, mení sa
hlavne na dopamín, adrenalín a noradrenalín, prípadne na kyselinu
dihydroxyfenyloctovú, kyselinu homovanilovú a kyselinu vanilmandlovú.
V plazme a v cerebrospinálnom moku sa nachádza 3-0-metyldopa. Jej význam
zatiaľ nie je známy.

Keď sa pacientom s Parkinsonovou chorobou podajú nalačno jednorazové
testovacie dávky rádioaktívne značenej levodopy, plazmatické hladiny
rádioaktivity dosiahnu maximálne hodnoty v čase od pol hodiny do 2 hodín
a zostávajú merateľné počas 4 až 6 hodín. Pri maximálnej hladine asi 30%
rádioaktivity predstavujú katecholamíny, 15% dopamín a 10% dopa.
Rádioaktívne zlúčeniny sa rýchlo vylučujú do moču, 1/3 podanej dávky sa
objaví do 2 hodín. 80-90% metabolitov v moči predstavujú fenylkarboxylové
kyseliny, hlavne homovanilová. 1% až 2% zachytenej rádioaktivity počas 24
hodín pripadá na dopamín a menej ako 1% na adrenalín, noradrenalín
a nezmenenú levodopu.

Účinok karbidopy na metabolizmus levodopy
U zdravých jedincov karbidopa v porovnaní s placebom štatisticky významne
zvyšuje plazmatickú hladinu levodopy. Toto sa dokázalo, keď sa karbidopa
podávala pred samotnou levodopou, ale tiež pri ich súbežnom podávaní.
V jedinej štúdii, v ktorej sa podávala pred levodopou karbidopa, došlo po
podaní jednorazovej dávky levodopy k päťnásobnému zvýšeniu jej
plazmatických hladín a k predĺženiu prítomnosti merateľných koncentrácií
levodopy v plazme zo 4 hodín na 8 hodín. Keď sa v iných štúdiách podávali
tieto dve liečivá súbežne, dosiahli sa podobné výsledky.

V štúdii, v ktorej sa pacientom s Parkinsonovou chorobou najskôr podala
karbidopa a následne jednorazová dávka levodopy značenej na základnom
reťazci, došlo k predĺženiu polčasu celkovej plazmatickej rádioaktivity
odvodenej od levodopy z 3 na 15 hodín. Podiel zvyškovej rádioaktivity
pripadajúcej na nemetabolizovanú levodopu bol v prítomnosti karbidopy
zvýšený najmenej 3-krát. V skupine, v ktorej sa pred levodopou podala
karbidopa, došlo k zníženiu koncentrácie dopamínu a kyseliny homovanilovej
v plazme a v moči.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxikológia
LD50 po perorálnom podaní karbidopy u dospelých samíc myší je 1750 mg/kg,
u mladých dospelých samíc potkanov 4810 mg/kg a u mladých dospelých samcov
potkanov 5610 mg/kg. Akútna perorálna toxicita karbidopy je rovnaká
u odstavených a dospelých potkanov, látka je však toxickejšia pre mláďatá.
Príznaky účinku lieku boli podobné u myší aj potkanov a spočívali v ptóze,
ataxii a zníženej aktivite. U myší sa vyskytlo bradypnoe. Úhyny zvyčajne
nastali počas noci, s ojedinelými úhynmi až do 12 dní.

LD50 po perorálnom podaní levodopy sa pohybuje v rozmedzí od 800 mg/kg
u mláďat samcov a samíc potkanov do 2260 mg/kg u mladých dospelých samíc
potkanov. Príznaky účinku lieku boli vokalizácia, iritabilita,
excitabilita, ataxia a zvýšená aktivita nasledovaná poklesom aktivity za 1-
2 hodiny. Úhyny zvyčajne nastali do 30 minút až cez noc, s ojedinelými
úhynmi do 5 dní.

LD50 po perorálnom podaní rôznych kombinácií karbidopy a levodopy u myší sa
pohybovala od 1930 mg/kg pri pomere 1:1 až do 3270 mg/kg pri pomere 1:3.
Tieto množstvá predstavujú súčet jednotlivých dávok karbidopy a levodopy.
Testované pomery vyššie ako 1:3 (1:4, 1:5, 1:10) podstatne nezmenili
hodnotu LD50, ktorá bola zistená pre pomer 1:3. Pomery 1:3 a vyššie boli
menej toxické ako pomery 1:1 a 1:2. Príznaky toxicity zahŕňali vzpriamenie
chvosta, zježenie chlpov, ataxiu, slzenie a zvýšenie aktivity. Po podávaní
dávok 1500 mg/kg a vyšších sa vyskytli klonické kŕče a zvýšená dráždivosť.
Po podaní dávok 4120 mg/kg a vyšších sa vyskytla strata orientácie a tras
tela. Po podaní dávok 4120 mg/kg a 5780 mg/kg nastali úhyny do 30 minút až
24 hodín a po podaní dávky 2940 mg/kg do 12 dní.

Vykonali sa štúdie chronickej toxicity s perorálnym podávaním karbidopy
v trvaní 1 roku u opíc a 96 týždňov u potkanov. Podávali sa dávky od 25 do
135 mg/kg/deň. U opíc sa nepozorovali žiadne účinky spojené s užívaním
lieku. Vo všetkých skupinách dávkovania sa u niektorých potkanov vyskytla
ochabnutosť svalov. Priemerná hmotnosť obličiek potkanov v skupinách
s najvyšším dávkovaním bola výrazne vyššia ako v kontrolných skupinách,
hoci sa v súvislosti s tým nepozorovali žiadne makroskopické alebo
mikroskopické zmeny. Neprejavili sa žiadne histologické zmeny
spôsobené liečbou. V 96-týždňovej štúdii u potkanov nemala karbidopa vplyv
na typ alebo výskyt nádorového ochorenia .

Karbidopa podávaná psom spôsobila deficit pyridoxínu. Deficitu sa zabránilo
súčasným podaním karbidopy s pyridoxínom.

Okrem deficitu pyridoxínu nespôsobila karbidopa u psov žiadne iné toxické
prejavy, ktoré by súviseli s hydrazínmi.

Perorálne podanie troch rôznych pomerov dávok karbidopy a levodopy opiciam
počas 54 týždňov a potkanom počas 106 týždňov preukázalo, že základné
telesné účinky boli výsledkom farmakologického účinku oboch liečiv.
Testované dávky (karbidopa/levodopa) boli 10/20, 10/50 a 10/100 mg/kg/deň.
Dávky 10/20 mg/kg/deň nemali zjavné telesné účinky.

U opíc sa vyskytla hyperaktivita po podaní dávok 10/50 a 10/100 mg/kg/deň
a pretrvávala 32 týždňov pri vyššom dávkovaní. Pri dávkovaní 10/50
mg/kg/deň aktivita poklesla pri pokračujúcej štúdii a nepozorovala sa po
14. týždni. Pri dávkovaní 10/100 mg/kg/deň sa pozorovala do 22. týždňa
svalová nekoordinovanosť a slabosť. Patologické štúdie nepreukázali žiadne
morfologické zmeny.

Potkany, ktorým sa podávali dávky 10/50 a 10/100 mg/kg/deň mali zníženú
normálnu aktivitu a zaujímali nezvyčajné polohy. Vyššie dávky spôsobili
nadmernú saliváciu. Hmotnostné prírastky boli znížené. Patologické štúdie
odhalili veľmi miernu hypertrofiu acinárnych buniek submaxilárnych slinných
žliaz u dvoch potkanov, ktoré dostávali dávku 10/100 mg/kg/deň počas 26
týždňov. Žiadne histomorfologické účinky sa nepozorovali po podaní
akýchkoľvek dávok po 54 alebo 106 týždňoch. Hypertrofia acinárnych buniek
slinných žliaz sa zaznamenala u potkanov, ktorým sa podávali vyššie dávky
kombinácie liečiv v kratších časových intervaloch a samotná levodopa.

Teratológia a štúdie reproduktivity
Karbidopa v dávke 120 mg/kg/deň nevykazovala u myší alebo králikov žiadne
teratogénne účinky.

Levodopa v dávke 125 a 250 mg/kg/deň spôsobovala viscelárne a skeletárne
malformácie u králikov.

Kombinácia karbidopy a levodopy v dávkach od 25/250 mg/kg/deň do 100/500
mg/kg/deň nevykazovala teratogénne účinky u myší, ale u králikov sa
vyskytli viscelárne a skeletárne malformácie, ktoré boli kvantitatívne
a kvalitatívne podobné tým, ktoré sa pozorovali pri podávaní samotnej
levodopy.

Karbidopa, ktorá sa podávala perorálne potkanom v dávkach 30, 60 alebo 120
mg/kg/deň nemala vplyv na párenie, fertilitu alebo prežitie mláďat.
Najvyššie dávky spôsobili u samcov mierne zníženie nárastu telesnej
hmotnosti.

Podávanie kombinácie karbidopy/levodopy v dávkach 10/20, 10/50 alebo 10/100
mg/kg/deň nemalo nepriaznivý vplyv na fertilitu samcov alebo samíc
potkanov, ich reprodukčnú výkonnosť, rast a prežitie ich mláďat.

Karcinogenita
V 96-týždňovej štúdii, pri ktorej sa perorálne podávala karbidopa v dávkach
25, 45 alebo 135 mg/kg/deň, sa nezistili významné rozdiely medzi liečenou
a kontrolnou skupinou z pohľadu hodnotenia mortality alebo karcinogenity.

106 týždňov sa potkanom perorálne podávala karbidopa/levodopa v dávkach
(10/20, 10/50 a 10/100 mg/kg/deň). Pri porovnaní so súbežnými kontrolnými
skupinami sa nepozoroval žiadny vplyv na mortalitu alebo výskyt a typ
nádorového ochorenia.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, predželatinovaný škrob,
magnéziumstearát, indigokarmín E 132 (Nakom) a chinolínová žltá E104 (Nakom
mite).

6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25?C, na suchom a tmavom mieste.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov

Veľkosť balenia: 100 tabliet

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Nie je žiadne.


7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1000 Ľubľana
Slovinsko

Nakom® je chránený názov firmy Merck&Co, Inc., of Whitehouse Station, New
Jersey, U.S.A.


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Nakom 250 mg/25 mg: 27/0102/76-C/S
Nakom mite 100 mg/25 mg: 27/0146/85-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹžENIA REGISTRÁCIE:

Nakom 250 mg/25 mg: 1976 /
Nakom mite 100 mg/25 mg: 1985 /


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

apríl 2008


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C03591
Skupina ATC:
N04 - Antiparkinsoniká
Skupina ATC:
N04BA02 - levodopum a inhibítor dekarboxylázy
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
SI -
Účinná látka:
magnesii hydroxidum,carrageen
Výrobca lieku:
LEK Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, SLOVINSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
14.23 € / 428.69 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
14.23 € / 428.69 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.76 € ÚP:13.76 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.23 € ÚP:0.00 € DP:14.23 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.92 € ÚP:3.06 € DP:1.86 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:46.44 € ÚP:0.00 € DP:46.44 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:15.28 € ÚP:0.00 € DP:15.28 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.50 € ÚP:0.00 € DP:9.50 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:18.47 € ÚP:0.00 € DP:18.47 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:17.65 € ÚP:15.88 € DP:1.77 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.75 € ÚP:0.00 € DP:7.75 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien