Detail:
MENOGON plv iud 10+10 solv.
Názov lieku:
MENOGON
Doplnok názvu:
plv iud 10+10 solv.
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii, ev.č. 2009/02382


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

MENOGON


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Menotropinum (ľudský menopauzálny gonadotropín, HMG) zodpovedajúci 75 I.U.
FSH (folikuly stimulujúci hormón) a 75 I.U. LH (luteinizačný hormón) v 1
ampulke so suchou substanciou.


3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

Sterilita u žien s hypo- alebo normogonadotropnou ovariálnou
insuficienciou: stimulácia rastu folikulov. Používa sa na kontrolovanú
hyperstimuláciu rastu a na indukciu dozrievania viacerých folikulov pri
metódach asistovanej reprodukcie, napr. in vitro fertilizácia,
intracytoplazmatická injekcia spermií.
Sterilita u mužov s hypo- alebo normogonadotropným hypogonadizmom:
stimulácia spermatogenézy (v kombinácii s HCG - humánnym
choriogonadotropínom).

4.2 Dávkovanie a spôsob podania

Sterilita u žien
Dávkovanie HMG na vyvolanie rastu folikulu je u normo- alebo
hypogonadotropných žien individuálne. Závisí od reakcie vaječníka, ktorá by
mala byt' kontrolovaná ultrazvukovým vyšetrovaním vaječníkov a meraním
hladín estradiolu. Ak je dávka HMG pre liečenú pacientku príliš vysoká,
môže dôjst' k mnohonásobnému jednostrannému i obojstrannému rastu folikulu.

Liek sa podáva intramuskulárne alebo subkutánne. Liečba sa zvyčajne začína
dennou dávkou zodpovedajúcou 75 - 150 I.U. FSH (1 - 2 ampulky). Ak
vaječníky nereagujú, dávku je možné postupne zvyšovat', kým sa nezvýši
sekrécia estradiolu a nedôjde k evidentnému rastu folikulu. Pokračuje sa v
liečbe dávkou, pri ktorej došlo k rastu folikulu, až kým sa nedosiahne
predovulačná hladina estradiolu v krvi. Ak sa hladina zvyšuje príliš
rýchlo, je potrebné dávku znížit'.

Na vyvolanie ovulácie sa podáva intramuskulárne 5 000 alebo 10 000 I.U. HCG
1 až 2 dni po poslednom podaní HMG.

Po podaní príliš vysokej dávky HMG pre danú pacientku môže následné podanie
HCG spôsobit' neželanú hyperstimuláciu vaječníkov.

Sterilita u mužov
Najskôr sa podáva 1 000 až 3 000 I.U. HCG trikrát týždenne, kým sa
nedosiahne normálna hladina testosterónu v krvi. Potom sa počas niekol'kých
mesiacov podávajú 1 - 2 ampulky HMG (75-150 I.U. FSH + 75-150 I.U. LH)
trikrát týždenne.

Menogon sa aplikuje intramuskulárne alebo subkutánne.
Dĺžka liečby závisí od indikácie.

4.3. Kontraindikácie

U žien: tehotenstvo, zväčšenie vaječníkov alebo cysty, ktoré nie sú
spôsobené syndrómom polycystických ovárií, gynekologické krvácanie neznámej
príčiny, tumory maternice, vaječníkov a prsníkov.

U mužov: karcinóm prostaty, nádory semenníkov.

Pred začatím liečby HMG je potrebné riadne vyšetrit' a liečiť tieto stavy:
dysfunkcia štítnej žl'azy a kôry nadobličiek, hyperprolaktinémia, tumory
hypofýzy alebo hypotalamu.

4.4. Špeciálne upozornenie

Ak u pacientky došlo po aplikácii HMG k neželanej hyperstimulácii
vaječníkov, nesmie sa jej podat' HCG na vyvolanie ovulácie.

Pri liečbe sterilných žien je pred aplikáciou HMG potrebné vyšetrit'
činnost' vaječníkov ultrazvukom a stanovením hladiny estradiolu v sére.
Počas liečby je nevyhnutný prísny lekársky dozor a činnost' vaječníkov
treba kontrolovat' denne alebo každý druhý deň, kým nedôjde k stimulácii.
Ak dôjde k prejavom hyperstimulácie, treba liečbu okamžite prerušit'.

4.5. Liekové a iné interakcie

Interakcie s inými liečivami nie sú známe.
Pri liečbe sterility u mužov je možné HMG injikovat' spolu s HCG.

4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie

Neexistujú žiadne indikácie pre podávanie Menogonu počas gravidity a
laktácie.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viest' motorové vozidlá a obsluhovat' stroje

Liek nemá vplyv na schopnost' riadenia motorových vozidiel a obsluhu
strojov.

4.8. Nežiaduce účinky

Občas môže liečbu sprevádzat' nevol'nost' a vracanie.

V ojedinelých prípadoch sa môžu v priebehu liečby s HMG vyskytnút' reakcie
z precitlivenosti a horúčka. Podávanie Menogonu môže viest' k reakciám v
mieste vpichu: sčervenanie, bolest', opuch a svrbenie.

Vo vel'mi zriedkavých prípadoch môže viest' dlhodobé užívanie k tvorbe
protilátok, ktoré znemožnia liečebný efekt.

Aplikácia HMG môže vyvolat' ovariálnu hyperstimuláciu, ktorá sa prejaví až
po podaní HCG (humánny choriový gonadotropín) na vyvolanie ovulácie. To
môže viest' k vytváraniu vel'kých ovariálnych cýst s tendenciou k
prasknutiu a k vzniku vnútrobrušného krvácania. Niekedy môže dôjst' až k
vzniku ascitu a hydrotoraxu, k oligúrii, hypotenzii alebo k
tromboembolickým stavom. Akonáhle sa objavia prvé príznaky hyperstimulácie
- bolest' v bruchu a zväčšenie podbruška alebo ak lekár zistí príznaky
hyperstimulácie pri vyšetrení ultrazvukom, treba liečbu okamžite prerušit'.

Ak pacientka otehotnie po aplikácii HMG a dôjde k ovariálnej
hyperstimulácii, môže táto hyperstimulácia viest' až k ohrozeniu života.

Pri liečbe HMG dochádza častejšie k viacpočetnému tehotenstvu.

4.9. Predávkovanie

Liečba HMG môže viest' k hyperstimulácii vaječníkov, ktorá sa klinicky
prejaví až po podaní HCG na vyvolanie ovulácie (pozri 4.8. Nežiaduce
účinky).

Mierna hyperstimulácia (stupeň I) sa prejaví miernym zväčšením vaječníkov
(vel'kost' vaječníkov 5 – 7 cm), nadmernou sekréciou steroidov a bolest'ami
v bruchu. Liečba nie je potrebná, pacientka by však mala byt' informovaná a
starostlivo sledovaná.

Hyperstimulácia stredného stupňa (stupeň II) s ovariálnymi cystami
(vel'kost' vaječníkov 8 - 10 cm) sa prejaví bolest'ami brucha,
nevol'nost'ou a vracaním. V takom prípade je nutná symptomatická liečba,
odborný dozor a prípadná intravenózna náhrada objemu.

Závažná hyperstimulácia (stupeň III) s vel'kými ovariálnymi cystami
(vel'kost' vaječníkov viac než 10 cm) sprevádzaná brušným ascitom,
hydrotoraxom, zväčšeným bruchom, bolest'ami v bruchu, dýchavičnost'ou,
retenciou solí, zvýšenou koncentráciou hemoglobínu, zvýšenou viskozitou
krvi a zhlukovaním doštičiek s nebezpečenstvom tromboembólie si vyžaduje
hospitalizáciu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina – hormóny, gonadotropíny
ATC skupina: G03GA02 ľudský menopauzálny gonadotropín

HMG pôsobí priamo na vaječníky a semenníky, kde má gametotropný a
steroidogénny efekt.
FSH komponent HMG vyvoláva zvýšenie počtu rastúcich folikulov vo
vaječníkoch a stimuluje ich vývoj. FSH zvyšuje produkciu estradiolu v zona
granulosa aromatizáciou androgénov vznikajúcich v bunkách theky v dôsledku
pôsobenia komponentu LH.

V semenníkoch vyvoláva FSH dozrievanie Sertoliho buniek. To spôsobuje
predovšetkým dozrievanie spermatických kanálikov a vývoj spermií. Potrebnou
podmienkou je vysoká koncentrácia androgénov v semenníkoch, ktorú je možné
dosiahnut' predchádzajúcou terapiou HCG.

Dennou dávkou zodpovedajúcou 150 I.U. HMG, podávanou v priebehu 7 dní i.m.
a s.c., bol zaznamenaný folikulový rast počas 11 dní.
Ako dodatočný farmakodynamický parameter bol v rovnakom období zaznamenaný
nárast hladinyestradiolu.

Farmakologická odpoveď na podávanie Menogonu i.m. a s.c. je ekvivalentná
pre folikulový rast, ako aj pre hladinu estradiolu. Medzi hladinou
estradiolu a folikulovým rastom existuje vysoká korelácia.

5.2. Farmakokinetické vlatnosti

HMG je pri perorálnom použití neefektívny, preto sa aplikuje
intramuskulárne alebo subkutánne. Jeho biologická účinnost' je daná
predovšetkým obsahom FSH.

Farmakokinetika HMG bola po intramuskulárnej a subkutánnej aplikácii
testovaná špecificky so zameraním na liek.

Biologická dostupnost' Menogonu pri intramuskulárnej a subkutánnej
aplikácii 300 I.U. je nasledujúca:

i.m.: AUC0-? = 320,1 mI.U./ml.h; Cmax = 4,15 ml.U./ml; t max = 18 h
s.c.: AUC0-? = 385,2 ml.U./ml.h; Cmax = 5,62 mI.U./ml; t max = 12 h

Maximálna hladina FSH v sére bola dosiahnutá 6 - 48 hodín po i.m. injekcii
a 6 - 36 hodín po s.c. injekcii. Potom táto hladina klesala s polčasom 56
hodín (aplikácia i.m.), resp. 51 hodín (aplikácia s.c.).

Väčšina aplikovaného HMG sa vylučuje renálne.

5.3. Predklinické údaje bezpečnosti

Toxický efekt aplikácie HMG nie je u človeka známy.

Teratogénny, mutagénny a karcinogénny efekt HMG nebol preukázaný.

V jednotlivých prípadoch môže po cyklickom opakovaní aplikácie HMG dôjst' k
vzniku protilátok, ktoré znemožnia liečebný efekt.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam všetkých pomocných látok ( kvalitatívne)

Ampulka s práškom na injekčnú suspenziu:
Lactosum monohydricum, Natrii hydroxidum na úpravu pH.

Ampulka s disperzným prostredím na injekčnú suspenziu:
Natrii chloridum, Aqua ad injectabilia, Acidum hydrochloricum dilutum
(zriedená kyselina chlorovodíková) na úpravu pH.

6.2. Inkompatibility

Nie sú známe.

6.3. Čas použitel'nosti

3 roky

6.4. Skladovanie

Skladovat' pri teplote do 25°C, chránit' pred svetlom a mrazom. Po
nariedení ihneď spotrebovať!

6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, vel'kosť balenia

Prášok na injekčnú suspenziu: sklenená ampulka 2 ml
Disperzné prostredie na injekčnú suspenziu: sklenená ampulka 1 ml

Písomná informácia pre používateľa, papierová skladačka.

Veľkost balenia:
5 ampuliek s práškom na injekčnú suspenziu a 5 ampuliek disperzného
prostredia
10 ampuliek s práškom na injekčnú suspenziu a 10 ampuliek disperzného
prostredia

6.6. Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom

Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu zmiešať až tesne pred
aplikáciou lieku.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Ferring GmbH, Wittland 11, Kiel, Spolková republika Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

56/0404/97-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

2.10. 1997
Predĺžené do: bez obmedzenia platnosti


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

marec 2009


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C12979
Skupina ATC:
G03 - Pohlavné hormony a lieky ovplyvňujúce genitálny systém
Skupina ATC:
G03GA02 - menotropin (ľudský menopauzálny gonadotropin)
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
glatiramerum acetatum,medrogestonum
Výrobca lieku:
Ferring AB, Limhamn, SVEDSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) na schválenom pracovisku pre in vitro fertilizáciu (IVF) pri zdravotnej indikácii, resp. v prípade 1. chýbania alebo nepriechodnosti vajcovodov na podklade laparoskopického, laparotomického, hysterosalpingografického alebo hysterosonosalpingografického dôkazu, 2. endometriózy malej panvy potvrdenej laparoskopicky alebo laparotomicky, 3. príznakov syndrómu polycystických ovárií (PCOS) potvrdených hormonálne, ultrazvukovo a klinicky, 4. idiopatickej sterility po zlyhaní troch inseminácií, 5. mužskej neplodnosti potvrdenej dvoma spermiogramami a overenej urológom alebo andrológom, 6. imunologických príčin sterility, potvrdených imunológom, 7. genetických príčin sterility, potvrdených genetikom, 8. endokrinných príčin sterility, potvrdených endokrinológom. b) v špecializovanej ambulancii pre diagnostiku a liečbu sterility po preukázaní hormonálnych výsledkov a priechodnosti vajíčkovodov, pri hypogonadotropných stavoch, pri ľahkých formách oligoasthenospermií (2 mil. spermií /1ml) alebo pri potvrdenej anovulácii. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Predajná cena:
86.99 € / 2620.66 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
86.99 € / 2620.66 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:156.66 € ÚP:0.00 € DP:156.66 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.98 € ÚP:6.66 € DP:5.32 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:97.98 € ÚP:66.60 € DP:31.38 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.04 € ÚP:0.00 € DP:22.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:191.98 € ÚP:0.00 € DP:191.98 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.95 € ÚP:11.94 € DP:9.01 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:92.67 € ÚP:59.69 € DP:32.98 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:181.36 € ÚP:119.38 € DP:61.98 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:39.10 € ÚP:23.88 € DP:15.22 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:181.36 € ÚP:119.38 € DP:61.98 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien