Detail:
Epiletam 250 mg tbl flm 60x250 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC)
Názov lieku:
Epiletam 250 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 60x250 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľovPríloha č. 3 k rozhodnutiam o registrácii lieku, ev. č.: 2010/05322;
2010/05323; 2010/05324; 2010/05325


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Epiletam 250 mg
Epiletam 500 mg
Epiletam 750 mg
Epiletam 1000 mg
filmom obalené tablety
levetiracetam


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Epiletam a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Epiletam
3. Ako užívať Epiletam
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Epiletam
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE EPILETAM A NA ČO SA POUŽÍVA

Epiletam je liek proti epilepsii (liek používaný na liečbu epileptických
záchvatov).

Epiletam sa používa:
• samostatne u pacientov vo veku od 16 rokov s novodiagnostikovanou
epilepsiou na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou
alebo bez nej
• ako prídavná liečba k iným antiepileptikám na liečbu:
+ parciálnych záchvatov s generalizáciou alebo bez nej u
pacientov vo veku od jedného
mesiaca
+ myoklonických záchvatov u pacientov vo veku od 12 rokov
s juvenilnou myoklonickou epilepsiou
+ primárnych generalizovaných tonicko-klonických záchvatov u
pacientov vo veku od
12 rokov s idiopatickou generalizovanou epilepsiou.


2. SKÔR AKO UŽIJETE EPILETAM

Neužívajte Epiletam
• Keď ste alergický (precitlivený) na levetiracetam alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Epiletam.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Epiletamu
• Keď máte ťažkosti s obličkami, dbajte na pokyny lekára. Lekár
rozhodne, či sa má Vaša dávka upraviť.
• Keď spozorujete akékoľvek spomalenie rastu alebo neočakávaný rozvoj
puberty u Vášho
dieťaťa, kontaktujte, prosím, svojho lekára.
• Ak spozorujete zvýšenú závažnosť záchvatov (napr. zvýšený výskyt),
povedzte to, prosím,
svojmu lekárovi.
• U niekoľkých osôb liečených antiepileptikami, ako je Epileptam, sa
vyskytli myšlienky na
sebapoškodzovanie alebo samovraždu. Pokiaľ sa u Vás objaví akýkoľvek
príznak depresie
a/alebo samovražedných myšlienok, obráťte sa, prosím, na svojho
lekára.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie Epiletamu s jedlom a nápojmi

Epiletam môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Z bezpečnostných dôvodov
neužívajte Epiletam s alkoholom.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Ak ste tehotná alebo sa domnievate, že by ste mohli byť tehotná, prosím,
informujte o tom svojho lekára.
Epiletam sa neodporúča užívať počas tehotenstva, pokiaľ to nie je
jednoznačne nevyhnutné. Možné riziko pre Vaše nenarodené dieťa nie je
známe. V štúdiách na zvieratách levetiracetam preukázal neželané účinky na
rozmnožovanie pri vyšších hladinách dávok než sú potrebné na kontrolu
Vašich záchvatov.
Počas liečby sa neodporúča dojčiť.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Epiletam môže narušiť Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať
akékoľvek nástroje alebo stroje, pretože Epiletam môže spôsobovať ospalosť.
Pravdepodobnosť je vyššia na začiatku liečby alebo po zvýšení dávky. Nemáte
viesť vozidlo ani obsluhovať stroje, kým sa nestanoví, že Vaša schopnosť
vykonávať takéto činnosti nie je ovplyvnená.

Dôležité informácie o niektorých zložkách

Epiletam 750 mg filmom obalené tablety obsahujú farbivo oranžovú žlť
hlinitého laku (E110), ktoré môže vyvolať alergické reakcie.

3. AKO UŽÍVAŤ EPILETAM

Vždy užívajte Epiletam presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára. Epiletam sa musí užívať dvakrát
denne, jedenkrát ráno a jedenkrát večer, každý deň približne v rovnakom
čase. Užívajte toľko tabliet, koľko Vám predpísal Váš lekár.
/Epiletam 250 mg:/
/Monoterapia/

Dávka u dospelých a dospievajúcich (vo veku od 16 rokov)
Zvyčajná dávka: medzi 1 000 mg (4 tablety) a 3 000 mg (12 tabliet) každý
deň.
Ak začínate užívať Epiletam po prvýkrát, Váš lekár Vám predpíše nižšiu
dávku počas 2 týždňov pred podaním najnižšej zvyčajnej dávky.
/Príklad: ak je Vaša denná dávka 1 000 mg, musíte užívať 2 tablety ráno a 2/
/tablety večer./

/Prídavná liečba/

Dávka u dospelých a dospievajúcich (12 až 17 rokov) s hmotnosťou 50 kg
alebo vyššou:
Zvyčajná dávka: medzi 1 000 mg (4 tablety) a 3 000 mg (12 tabliet) každý
deň.
/Príklad: ak je Vaša denná dávka 1 000 mg, musíte užívať 2 tablety ráno a 2/
/tablety večer./

Dávka u dojčiat (6 až 23 mesiacov), detí (2 až 11 rokov) a dospievajúcich
(12 až 17 rokov) s hmotnosťou nižšou ako 50 kg:
Váš lekár Vám predpíše najvhodnejšiu liekovú formu levetiracetamu podľa
veku, telesnej hmotnosti a dávky.

Pre dojčatá a deti vo veku do 6 rokov je vhodnejšou formou perorálny roztok
levetiracetamu 100 mg/ml.

Zvyčajná dávka: medzi 20 mg na kg telesnej hmotnosti a 60 mg na kg telesnej
hmotnosti každý deň.

/Príklad: pri zvyčajnej dávke 20 mg na kg telesnej hmotnosti každý deň,/
/musíte podať svojmu dieťaťu s hmotnosťou 25 kg 1 tabletu ráno a 1 tabletu/
/večer./

Dávka u dojčiat (1 až 6 mesiacov):
Pre dojčatá je vhodnejšou formou perorálny roztok levetiracetamu 100 mg/ml.

/Epiletam 500 mg:/
/Monoterapia/

Dávka u dospelých a dospievajúcich (vo veku od 16 rokov)
Zvyčajná dávka: medzi 1 000 mg (2 tablety) a 3 000 mg (6 tabliet) každý
deň.
Ak začínate užívať Epiletam po prvýkrát, Váš lekár Vám predpíše nižšiu
dávku počas 2 týždňov pred podaním najnižšej zvyčajnej dávky.
/Príklad: ak je Vaša denná dávka 2 000 mg, musíte užívať 2 tablety ráno a 2/
/tablety večer./

/Prídavná liečba/

Dávka u dospelých a dospievajúcich (12 až 17 rokov) s hmotnosťou 50 kg
alebo vyššou:
Zvyčajná dávka: medzi 1 000 mg (2 tablety) a 3 000 mg (6 tabliet) každý
deň.
/Príklad: ak je Vaša denná dávka 1 000 mg, musíte užívať jednu tabletu ráno/
/a jednu tabletu večer./

Dávka u dojčiat (6 až 23 mesiacov), detí (2 až 11 rokov) a dospievajúcich
(12 až 17 rokov) s hmotnosťou nižšou ako 50 kg:
Váš lekár Vám predpíše najvhodnejšiu liekovú formu levetiracetamu podľa
veku, telesnej hmotnosti a dávky.
Pre dojčatá a deti vo veku do 6 rokov je vhodnejšou formou perorálny roztok
levetiracetamu 100 mg/ml.
Zvyčajná dávka: medzi 20 mg na kg telesnej hmotnosti a 60 mg na kg telesnej
hmotnosti každý deň.

Dávka u dojčiat (1 až 6 mesiacov):
Pre dojčatá je vhodnejšou formou perorálny roztok levetiracetamu 100 mg/ml.

/Epiletam 750 mg:/
/Monoterapia/

Dávka u dospelých a dospievajúcich (vo veku od 16 rokov)
Zvyčajná dávka: medzi 1 000 mg a 3 000 mg každý deň.
Ak začínate užívať Epiletam po prvýkrát, Váš lekár Vám predpíše nižšiu
dávku počas 2 týždňov pred podaním najnižšej zvyčajnej dávky.
/Príklad: ak je Vaša denná dávka 3 000 mg, musíte užívať 2 tablety ráno a 2/
/tablety večer./

/Prídavná liečba/

Dávka u dospelých a dospievajúcich (12 až 17 rokov) s hmotnosťou 50 kg
alebo vyššou:
Zvyčajná dávka: medzi 1 000 mg a 3 000 mg každý deň.
/Príklad: ak je Vaša denná dávka 1 500 mg, musíte užívať jednu tabletu ráno/
/a jednu tabletu večer./

Dávka u dojčiat (6 až 23 mesiacov), detí (2 až 11 rokov) a dospievajúcich
(12 až 17 rokov) s hmotnosťou nižšou ako 50 kg:
Váš lekár Vám predpíše najvhodnejšiu liekovú formu levetiracetamu podľa
veku, telesnej hmotnosti a dávky.

Pre dojčatá a deti vo veku do 6 rokov je vhodnejšou formou perorálny roztok
levetiracetamu 100 mg/ml.

Zvyčajná dávka: medzi 20 mg na kg telesnej hmotnosti a 60 mg na kg telesnej
hmotnosti každý deň.

Dávka u dojčiat (1 až 6 mesiacov):
Pre dojčatá je vhodnejšou formou perorálny roztok levetiracetamu 100 mg/ml.

/Epiletam 1000 mg:/
/Monoterapia/

Dávka u dospelých a dospievajúcich (vo veku od 16 rokov)
Zvyčajná dávka: medzi 1 000 mg a 3 000 mg každý deň.
Ak začínate užívať Epiletam po prvýkrát, Váš lekár Vám predpíše nižšiu
dávku počas 2 týždňov pred podaním najnižšej zvyčajnej dávky.
/Príklad: ak je Vaša denná dávka 2 000 mg, musíte užívať 1 tabletu ráno a 1/
/tabletu večer./

/Prídavná liečba/

Dávka u dospelých a dospievajúcich (12 až 17 rokov) s hmotnosťou 50 kg
alebo vyššou:
Zvyčajná dávka: medzi 1 000 mg a 3 000 mg každý deň.
/Príklad: ak je Vaša denná dávka 2 000 mg, musíte užívať jednu tabletu ráno/
/a jednu tabletu večer./

Dávka u dojčiat (6 až 23 mesiacov), detí (2 až 11 rokov) a dospievajúcich
(12 až 17 rokov) s hmotnosťou nižšou ako 50 kg:
Váš lekár Vám predpíše najvhodnejšiu liekovú formu levetiracetamu podľa
veku, telesnej hmotnosti a dávky.

Pre dojčatá a deti vo veku do 6 rokov je vhodnejšou formou perorálny roztok
levetiracetamu 100 mg/ml.

Zvyčajná dávka: medzi 20 mg na kg telesnej hmotnosti a 60 mg na kg telesnej
hmotnosti každý deň.

Dávka u dojčiat (1 až 6 mesiacov):
Pre dojčatá je vhodnejšou formou perorálny roztok levetiracetamu 100 mg/ml.

Spôsob podania:
Tablety Epiletam sa zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom
vody).

Dĺžka liečby:
• Epiletam sa používa na dlhodobú liečbu. V liečbe Epiletamom
máte pokračovať tak dlho, ako Vám povedal Váš lekár.
Svoju liečbu neukončujte bez dohody so svojím lekárom, pretože
to môže zosilniť Vaše
záchvaty. Ak sa Váš lekár rozhodne ukončiť Vašu liečbu
Epiletamom, on/ona Vás
poučí, ako postupne vysadzovať Epiletam.

Ak užijete viac Epiletamu, ako máte

Možné vedľajšie účinky predávkovania Epiletamom sú ospalosť, motorický
nepokoj, agresivita, zníženie ostražitosti, útlm dýchania a kóma.
Pokiaľ ste užili viac tabliet, ako ste mali, vyhľadajte svojho lekára.
Váš lekár určí najlepšiu možnú liečbu predávkovania.

Ak zabudnete užiť Epiletam

Pokiaľ ste zabudli jednu alebo viacero dávok, vyhľadajte svojho lekára.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať Epiletam

Pri ukončovaní liečby, podobne ako pri iných antiepileptických liekoch, sa
má Epiletam vysadzovať postupne, aby sa zabránilo zvýšenému výskytu
záchvatov.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Epiletam môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u
každého. Povedzte svojmu lekárovi, pokiaľ máte čokoľvek z nasledovného a
znepokojuje Vás
to.
Niektoré vedľajšie účinky ako je ospalosť, únava a závrat sa môžu
vyskytovať častejšie na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky. Tieto
účinky sa však majú časom znižovať.

Častosť možných vedľajších účinkov uvedených nižšie je definovaná pomocou
nasledovného pravidla:
Veľmi časté (postihujú viac ako 1 používateľa z 10)
Časté (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100)
Menej časté (postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000)
Zriedkavé (postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000)
Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000)
Neznáme (častosť nie je možné určiť z dostupných údajov)

Veľmi časté:
• somnolencia (ospalosť);
• asténia/únava (vyčerpanosť).

Časté:
• infekcia, nazofaryngitída (zápal nosohltana);
• znížený počet krvných doštičiek;
• anorexia (strata chuti do jedla), nárast telesnej hmotnosti;
• motorický nepokoj, depresia, emocionálna labilita/zmena nálady,
nepriateľstvo alebo agresivita, nespavosť, nervozita alebo
podráždenosť, poruchy osobnosti (problémy so správaním),
abnormálne myslenie (pomalé myslenie, neschopnosť sústrediť sa);
• závrat (pocit nerovnováhy), kŕče, bolesť hlavy, hyperkinéza
(zvýšená pohybová aktivita), ataxia (porušené zosúladenie
pohybov), trasenie (mimovoľné chvenie), amnézia (strata pamäti),
porucha rovnováhy, narušená pozornosť (strata koncentrácie), porucha pamäti
(zábudlivosť);
• diplopia (dvojité videnie), rozmazané videnie;
• vertigo (pocit točenia);
• kašeľ (zhoršenie existujúceho kašľa);
• bolesť brucha, nutkanie na vracanie, dyspepsia (tráviace ťažkosti),
hnačka, vracanie;
• vyrážka, ekzém, svrbenie;
• myalgia (bolesť svalov);
• náhodné úrazy.

Neznáme:
• znížený počet červených krviniek a/alebo bielych krviniek;
• strata telesnej hmotnosti;
• abnormálne správanie, zúrivosť, úzkosť, zmätenosť, halucinácie,
duševné poruchy, samovražda, pokus o samovraždu a
samovražedné myšlienky;
• parestézia (mravčenie), ťažkosti s kontrolovaním pohybov,
nekontrolovateľné svalové spazmy postihujúce hlavu, trup a
končatiny;
• pankreatitída (zápal podžalúdkovej žľazy), zlyhanie pečene,
hepatitída (zápal pečene),
abnormálne funkčné pečeňové testy;
• vypadávanie vlasov, pľuzgiere na koži, v ústach, v oblasti očí a
pohlavných orgánov, kožná
vyrážka.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ EPILEPTAM

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na kartónovej škatuli a
blistri po EXP.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Epiletam obsahuje

Liečivo je levetiracetam.
Ďalšie zložky sú:

Jadro:
krospovidón (typ B), povidón K30, koloidný bezvodý oxid kremičitý,
magnéziumstearát

Filmová vrstva 250 mg:
hypromelóza, makrogol/PEG 400, oxid titaničitý (E171), čistený mastenec,
indigokarmínový hliníkový lak (E132)

Filmová vrstva 500 mg:
hypromelóza, makrogol/PEG 400, oxid titaničitý (E171), čistený mastenec,
žltý oxid železitý (E172)

Filmová vrstva 750 mg:
hypromelóza, makrogol/PEG 400, oxid titaničitý (E171), čistený mastenec,
oranžová žlť hliníkového laku (E110), červený oxid železitý (E172)

Filmová vrstva 1000 mg:
hypromelóza, makrogol/PEG 400, oxid titaničitý (E171), čistený mastenec

Ako vyzerá Epiletam a obsah balenia

Epiletam 250 mg: Modré, oválne filmom obalené tablety s deliacou ryhou na
jednej strane s rozmermi 12,9 x 6,1 mm, zabalené do ALU/PVC-PE-PVDC
blistrov vložených do
papierovej škatuľky, ktorá obsahuje 10, 20, 30, 50, 60, 80, 100, 120 a 200
filmom obalených tabliet.
Epiletam 500 mg: Žlté, oválne filmom obalené tablety s deliacou ryhou na
jednej strane s rozmermi 16,5 x 7,7 mm, zabalené do ALU/PVC-PE-PVDC
blistrov vložených do
papierovej škatuľky, ktorá obsahuje 10, 20, 30, 50, 60, 80, 100, 120 a 200
filmom obalených tabliet.
Epiletam 750 mg: Oranžové, oválne filmom obalené tablety s deliacou ryhou
na jednej strane s rozmermi 18,8 x 8,9 mm, zabalené do ALU/PVC-PE-PVDC
blistrov vložených do
papierovej škatuľky, ktorá obsahuje 10, 20, 30, 50, 60, 80, 100, 120 a 200
filmom obalených tabliet.
Epiletam 1000 mg: Biele, oválne filmom obalené tablety s deliacou ryhou na
jednej strane s rozmermi 19,2 x 10,2 mm, zabalené do ALU/PVC-PE-PVDC
blistrov vložených do
papirovej škatuľky, ktorá obsahuje 10, 20, 30, 50, 60, 80, 100, 120 a 200
filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

EGIS Pharmaceuticals PLC
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38
Maďarsko

Výrobcovia

Remedica Ltd, Limassol Industrial Estate
P.O. Box 51706, CY-3508 Limassol
Cyprus

Delpharm EVREUX
5 Rue Du Guesclin 27000 EVREUX
Francúzsko

EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120
Maďarsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Bulharsko EPILETAM 250 mg/500 mg/750 mg/1000 mg ????????? ????????
Cyprus Quetra 250 mg/500 mg/750 mg/1000 mg
Česká republika EPILETAM 250 mg/500 mg/750 mg/1000 mg
Holandsko EPILETAM 250 mg/500 mg/750 mg/1000 mg, filmomhulde
tabletten
Litva EPILETAM 250 mg/500 mg/750 mg/1000 mg pl?vele dengtos
tablet?s
Lotyšsko EPILETAM 250 mg/500 mg/750 mg/1000 mg apvalkot? tablet
Maďarsko EPILETAM 250 mg/500 mg/750 mg/1000 mg filmtabletta
Poľsko EPILETAM
Rumunsko EPILETAM 250 mg/500 mg/750 mg/1000 mg comprimate filmate
Slovenská republika Epiletam 250 mg/500 mg/750 mg/1000 mg

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v septembri 2011.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiam o registrácii lieku, ev. č.: 2010/05322;
2010/05323; 2010/05324; 2010/05325

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Epiletam 250 mg
Epiletam 500 mg
Epiletam 750 mg
Epiletam 1000 mg
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Epiletam 250 mg filmom obalené tablety obsahujú 250 mg levetiracetamu.
Epiletam 500 mg filmom obalené tablety obsahujú 500 mg levetiracetamu.
Epiletam 750 mg filmom obalené tablety obsahujú 750 mg levetiracetamu.
Epiletam 1000 mg filmom obalené tablety obsahujú 1000 mg levetiracetamu.

Pomocné látky:
Epiletam 750 mg:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 0,375 mg oranžovej žlte hliníkového
laku (E110).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta

250 mg: Modré, oválne filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej
strane s rozmermi 12,9 x 6,1 mm. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké
polovice.

500 mg: Žlté, oválne filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej
strane s rozmermi 16,5 x 7,7 mm. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké
polovice.

750 mg: Oranžové, oválne filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej
strane s rozmermi 18,8 x 8,9 mm. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké
polovice.

1000 mg: Biele, oválne filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej
strane s rozmermi 19,2 x 10,2 mm. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké
polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Epiletam je indikovaný ako monoterapia pri liečbe parciálnych záchvatov so
sekundárnou
generalizáciou alebo bez nej u pacientov od veku 16 rokov s práve
diagnostikovanou epilepsiou.

Epiletam je indikovaný ako prídavná terapia
• pri liečbe parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo
bez nej u dospelých,
detí a dojčiat vo veku od 1 mesiaca s epilepsiou.
• pri liečbe myoklonických záchvatov u dospelých a dospievajúcich od
veku 12 rokov s juvenilnou myoklonickou epilepsiou.
• pri liečbe primárnych generalizovaných tonicko-klonických záchvatov u
dospelých a
dospievajúcich od veku 12 rokov s idiopatickou generalizovanou
epilepsiou.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

/Monoterapia u dospelých a dospievajúcich od veku 16 rokov/

Odporúčaná úvodná dávka je 250 mg dvakrát denne, ktorú je možné po 2
týždňoch zvýšiť na
začiatočnú terapeutickú dávku 500 mg dvakrát denne. Dávku je možné ďalej
zvyšovať o 250 mg
dvakrát denne každé dva týždne v závislosti od klinickej odpovede.
Maximálna dávka je 1500 mg
dvakrát denne.

/Prídavná liečba u dospelých (? 18 rokov) a dospievajúcich (12 až 17 rokov)/
/s hmotnosťou 50 kg/
alebo vyššou

Začiatočná terapeutická dávka je 500 mg dvakrát denne. S touto dávkou možno
začať v prvý deň
liečby. V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti možno dennú
dávku zvýšiť až na 1500 mg dvakrát denne. Dávku je možné zvyšovať alebo
znižovať o 500 mg dvakrát denne každé dva až štyri týždne.

Osobitné skupiny pacientov

/Starší pacienti (65 rokov a starší)/

U starších pacientov so zhoršenou funkciou obličiek sa odporúča úprava
dávky (pozri nižšie „Porucha funkcie obličiek“).

/Porucha funkcie obličiek/

Denná dávka sa musí upraviť individuálne podľa funkcie obličiek.
Pre dospelých pacientov použite nasledovnú tabuľku a dávku upravte
zodpovedajúcim spôsobom. Pri
použití tejto tabuľky pre dávkovanie je potrebné stanoviť klírens
kreatinínu (CLcr) pacienta v ml/min.
U dospelých a dospievajúcich s hmotnosťou 50 kg alebo vyššou je možné CLcr
v ml/min stanoviť
z merania kreatinínu v sére (mg/dl) pomocou nasledovnej rovnice:

[140-vek (roky)] x hmotnosť (kg)
CLcr (ml/min) = -------------------------------------------- (x 0,85 u
žien)
72 x kreatinín v sére (mg/dl)

CLcr sa potom prepočíta podľa nasledujúceho vzorca na plochu povrchu tela
(body surface area,
BSA):

Clcr (ml/min)
CLcr (ml/min/1,73 m˛) = ------------------------ x 1,73
BSA pacienta (m˛)


Úprava dávky u dospelých a dospievajúcich pacientov s telesnou hmotnosťou
viac ako 50 kg
s poruchou funkcie obličiek:


Skupina Klírens kreatinínu
Dávkovanie a frekvencia
(ml/min/1,73
m2)
Normálna > 80
500 až 1500 mg dvakrát denne

Mierna 50 – 79
500 až 1000 mg dvakrát denne
Stredne závažná 30 – 49
250 až 750 mg dvakrát denne
Závažná < 30
250 až 500 mg dvakrát denne
Dialyzovaní pacienti v terminálnom -
500 až 1000 mg jedenkrát denne (2)
štádiu zlyhania obličiek (1)
(1) V prvý deň liečby levetiracetamom sa odporúča podať úvodnú dávku 750
mg.
(2) Po dialýze sa odporúča dodatočná dávka 250 až 500 mg.

U detí s poruchou funkcie obličiek je potrebné upraviť dávku levetiracetamu
podľa funkcie obličiek,
pretože klírens levetiracetamu závisí od funkcie obličiek. Toto odporúčanie
je založené na štúdii
s dospelými pacientmi s poruchou funkcie obličiek.

CLcr v ml/min/1,73 m˛ je možné odhadnúť zo stanoveného sérového kreatinínu
(mg/dl) pre mladých
dospievajúcich, deti a dojčatá s použitím nasledujúceho vzorca (Schwartzov
vzorec):

Výška (cm) x ks
CLcr (ml/min/1,73 m2) = --------------------------------------
Sérový kreatinín (mg/dl)

ks = 0,45 pre donosené dojčatá vo veku do 1 roka; ks = 0,55 pre deti
mladšie ako 13 rokov
a dospievajúce dievčatá; ks = 0,7 pre dospievajúcich chlapcov.

Úprava dávkovania pre dojčatá, deti a dospievajúcich pacientov s telesnou
hmotnosťou menej ako
50 kg s poruchou funkcie obličiek:

|Skupina |Klírens | Dávka a frekvencia |
| |kreatinínu |(1) |
| |(ml/min/1,73 |Dojčatá od 1 do 6 |
| |m2) |Dojčatá od 6 do 23 |
| | |mesiacov |
| | |mesiacov, deti a |
| | |dospievajúci s hmotnosťou |
| | |do 50 kg |
|Normálna |> 80 |7 až 21 mg/kg (0,07 |10 až 30 mg/kg (0,1 |
| | |až 0,21 ml/kg) |až |
| | |dvakrát denne |0,3 ml/kg) dvakrát |
| | | |denne |
|Mierna |50-79 |7 až 14 mg/kg (0,07 |10 až 20 mg/kg (0,1 |
| | |až |až |
| | |0,14 ml/kg) dvakrát |0,2 ml/kg) dvakrát |
| | |denne |denne |
|Stredne závažná |30 – 49 |3,5 až 10,5 mg/kg |5 až 15 mg/kg (0,05 |
| | |(0,035 až |až |
| | |0,105 ml/kg) dvakrát|0,15 ml/kg) dvakrát |
| | |denne |denne |
|Závažná |< 30 |3,5 až 7 mg/kg |5 až 10 mg/kg (0,05 |
| | |(0,035 až |až |
| | |0,07 ml/kg) dvakrát |0,1 ml/kg) dvakrát |
| | |denne |denne |
|Dialyzovaní |-- |7 až 14 mg/kg (0,07 |10 až 20 mg/kg (0,1 |
|pacienti | |až |až |
|v terminálnom | |0,14 ml/kg) |0,2 ml/kg) jedenkrát|
|štádiu | |jedenkrát denne |denne |
|zlyhania obličiek| |(2) (4) |(3) (5) |

(1) Levetiracetam perorálny roztok sa má používať pre dávky nižšie ako 250
mg a pre pacientov, ktorí nie sú schopní prehĺtať tablety.
(2) V prvý deň liečby levetiracetamom sa odporúča úvodná dávka 10,5 mg/kg
(0,105 ml/kg).
(3) V prvý deň liečby levetiracetamom sa odporúča úvodná dávka 15 mg/kg
(0,15 ml/kg).
(4) Po dialýze sa odporúča dodatočná dávka 3,5 až 7 mg/kg (0,035 až 0,07
ml/kg).
(5) Po dialýze sa odporúča dodatočná dávka 5 až 10 mg/kg (0,05 až 0,1
ml/kg).

/Porucha funkcie pečene/
U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene nie je
potrebná žiadna úprava
dávky. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene môže klírens
kreatinínu podhodnocovať
insuficienciu obličiek. Preto sa pri klírense kreatinínu < 60 ml/min/1,73
m2 odporúča znížiť dennú
udržiavaciu dávku o 50 %.

Deti a dospievajúci

Lekár má predpísať najvhodnejšiu liekovú formu, balenie a silu podľa veku,
hmotnosti a dávky.

Lieková forma tablety nie je prispôsobená pre používanie u dojčiat a detí
vo veku do 6 rokov. Levetiracetam perorálny roztok je uprednostňovaná
lieková forma pre používanie u tejto skupiny pacientov. Okrem toho dostupné
sily tabliet nie sú vhodné pre začiatok liečby u detí s telesnou hmotnosťou
nižšou ako 25 kg, pre pacientov, ktorí nie sú schopní prehĺtať tablety
alebo pre podávanie dávok nižších ako 250 mg. Vo všetkých vyššie uvedených
prípadoch sa má použiť levetiracetam perorálny roztok.

/Monoterapia/

Bezpečnosť a účinnosť levetiracetamu u detí a dospievajúcich vo veku do 16
rokov ako monoterapie neboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

/Prídavná liečba pre dojčatá vo veku 6 až 23 mesiacov, deti (2 až 11 rokov)/
/a dospievajúcich (12 až 17/
rokov) s hmotnosťou nižšou ako 50 kg/./

Levetiracetam perorálny roztok je uprednostňovaná lieková forma pre
používanie u dojčiat a detí vo veku do 6 rokov.

Začiatočná terapeutická dávka je 10 mg/kg dvakrát denne.
V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti možno dávku zvýšiť až na
30 mg/kg dvakrát denne.
Zmeny dávky nemajú prekročiť zvýšenie alebo zníženie o 10 mg/kg dvakrát
denne každé dva týždne.
Má sa použiť najnižšia účinná dávka.
Dávkovanie u detí s hmotnosťou 50 kg alebo vyššou je rovnaká ako u
dospelých.

Odporúčané dávkovanie pre dojčatá vo veku od 6 mesiacov, deti a
dospievajúcich:

|Hmotnosť |Začiatočná dávka: |Maximálna dávka: |
| |10 mg/kg dvakrát denne |30 mg/kg dvakrát denne |
|6 kg (1) |60 mg (0,6 ml) dvakrát |180 mg (1,8 ml) dvakrát|
| |denne |denne |
|10 kg (1) |100 mg (1 ml) dvakrát |300 mg (3 ml) dvakrát |
| |denne |denne |
|15 kg (1) |150 mg (1,5 ml) dvakrát|450 mg (4,5 ml) dvakrát|
| |denne |denne |
|20 kg (1) |200 mg (2 ml) dvakrát |600 mg (6 ml) dvakrát |
| |denne |denne |
|25 kg |250 mg dvakrát denne |750 mg dvakrát denne |
|od 50 kg (2) |500 mg dvakrát denne |1 500 mg dvakrát denne |

(1) Deti s hmotnosťou 25 kg alebo nižšou majú prednostne začať liečbu
perorálnym roztokom levetiracetamu 100 mg/ml.
(2) Dávka u detí a dospievajúcich s hmotnosťou 50 kg alebo vyššou je
rovnaká ako u dospelých.

/Prídavná liečba pre dojčatá vo veku 1 až 6 mesiacov/

Pre používanie u dojčiat je určená lieková forma perorálny roztok.

Spôsob podania

Filmom obalené tablety sa musia užívať perorálne, prehĺtať s dostatočným
množstvom tekutiny a
možno ich užívať s jedlom alebo bez jedla. Denná dávka sa podáva v dvoch
rovnakých čiastkových
dávkach.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na iné deriváty pyrolidónu alebo na
ktorúkoľvek z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Vysadenie
Ak sa musí levetiracetam vysadiť, podľa súčasnej klinickej praxe sa
odporúča vysadzovať ho postupne (napr. u dospelých a dospievajúcich s
telesnou hmotnosťou viac ako 50 kg: znižovanie o 500 mg dvakrát denne každé
dva až štyri týždne, u dojčiat starších ako 6 mesiacov, detí a
dospievajúcich s hmotnosťou do 50 kg: nemá zníženie dávky prekročiť pokles
10 mg/kg dvakrát denne každé dva týždne; u dojčiat (mladších ako 6
mesiacov): nemá zníženie dávky prekročiť pokles 7 mg/kg dvakrát denne každé
dva týždne).

Renálna insuficiencia
Podávanie levetiracetamu pacientom s poruchou funkcie obličiek si môže
vyžadovať úpravu dávky. U
pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene sa pred stanovením dávky
odporúča posúdiť funkciu
obličiek (pozri časť 4.2).

Samovražda
U pacientov liečených antiepileptikami (vrátane levetiracetamu) boli
hlásené prípady samovraždy,
pokusov o samovraždu, samovražedných myšlienok a správania. Meta-analýza
randomizovaných,
placebom kontrolovaných skúšaní s antiepileptikami preukázala malé zvýšenie
rizika samovražedných
myšlienok a správania. Mechanizmus vzniku tohto rizika nie je známy.

Z tohto dôvodu sa majú u pacientov sledovať príznaky depresie a/alebo
samovražedných myšlienok a
správania a má sa zvážiť vhodná liečba. Pacientom (a ich opatrovateľom) sa
má odporučiť,
aby v prípade výskytu príznakov depresie a/alebo samovražedných myšlienok
alebo správania,
okamžite vyhľadali lekársku pomoc.

Deti a dospievajúci
Lieková forma tablety nie je prispôsobená na používanie u dojčiat a detí vo
veku do 6 rokov.

Dostupné údaje u detí nenaznačili vplyv na rast a pubertu. Avšak dlhodobé
účinky u detí na schopnosť
učiť sa, inteligenciu, rast, endokrinnú funkciu, pubertu a plodnosť sú
naďalej neznáme.

Bezpečnosť a účinnosť levetiracetamu sa nehodnotila dôkladne u dojčiat s
epilepsiou mladších ako
1 rok. Len 35 dojčiat mladších ako 1 rok s parciálnymi záchvatmi bolo
exponovaných v klinických
štúdiách, z nich len 13 bolo mladších ako 6 mesiacov.

Pomocné látky
Epiletam 750 mg filmom obalené tablety obsahujú farbivo oranžovú žlť
hliníkového laku (E110), ktoré môže vyvolať alergické reakcie.

4.5 Liekové a iné interakcie

Antiepileptiká
Predmarketingové údaje z klinických štúdií vykonaných na dospelých ukazujú,
že levetiracetam nemal
vplyv na sérové koncentrácie už podávaných antiepileptík (fenytoín,
karbamazepín, kyselina
valproová, fenobarbital, lamotrigín, gabapentín a primidón) a že tieto
antiepileptiká neovplyvnili
farmakokinetiku levetiracetamu.

Rovnako ako u dospelých, ani u detských a dospievajúcich pacientov
užívajúcich až do 60 mg/kg/deň levetiracetamu nie je žiadny dôkaz klinicky
významných liekových interakcií.
Retrospektívne hodnotenie farmakokinetických interakcií u detí a
dospievajúcich s epilepsiou (4 až
17 rokov) potvrdilo, že prídavná liečba s perorálne podávaným
levetiracetamom neovplyvnila sérové
koncentrácie v rovnovážnom stave súbežne podávaného karbamazepínu a
valproátu. Avšak údaje
naznačujú o 20 % vyšší klírens levetiracetamu u detí užívajúcich enzýmy
indukujúce antiepileptiká.
Úprava dávkovania sa nevyžaduje.

Probenecid
Zistilo sa, že probenecid (500 mg štyrikrát denne), blokátor renálnej
tubulárnej sekrécie, inhibuje
renálny klírens primárneho metabolitu, nie však levetiracetamu.
Koncentrácia uvedeného metabolitu
však zostáva nízka. Možno očakávať, že ostatné lieky vylučované aktívnou
tubulárnou sekréciou by
tiež mohli znižovať renálny klírens metabolitu. Účinok levetiracetamu na
probenecid sa nezisťoval a
účinok levetiracetamu na ďalšie aktívne vylučované lieky, napr. NSAID,
sulfónamidy a metotrexát nie
je známy.

Perorálne kontraceptíva a iné farmakokinetické interakcie
Levetiracetam v dávke 1000 mg denne nemal vplyv na farmakokinetiku
perorálnych kontraceptív
(etinylestradiol a levonorgestrel); endokrinné parametre (luteinizačný
hormón a progesterón) sa
nezmenili. Levetiracetam v dávke 2000 mg denne nemal vplyv na
farmakokinetiku digoxínu
a warfarínu; protrombínové časy sa nezmenili. Súbežné podávanie s
digoxínom, perorálnymi
kontraceptívami a warfarínom neovplyvnilo farmakokinetiku levetiracetamu.

Antacída
Nie sú k dispozícií žiadne údaje o vplyve antacíd na vstrebávanie
levetiracetamu.

Jedlo a alkohol
Jedlo neovplyvnilo rozsah vstrebávania levetiracetamu, ale rýchlosť
vstrebávania sa mierne znížila.
Nie sú k dispozícií žiadne údaje o interakcii levetiracetamu s alkoholom.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití levetiracetamu u gravidných
žien. Štúdie na zvieratách
preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne
riziko u ľudí.
Epiletam sa neodporúča užívať počas gravidity a u žien vo fertilnom veku,
ktoré nepoužívajú antikoncepciu, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné.
Rovnako ako u iných antiepileptík, fyziologické zmeny počas gravidity môžu
ovplyvniť koncentráciu
levetiracetamu. Počas gravidity bol pozorovaný pokles plazmatickej
koncentrácie levetiracetamu.
Tento pokles je výraznejší počas tretieho trimestra (do 60 % východiskovej
hodnoty koncentrácie pred
graviditou). Pre gravidnú ženu liečenú levetiracetamom sa má zabezpečiť
adekvátny klinický
manažment. Vysadenie antiepileptickej liečby môže viesť k exacerbácii
ochorenia, ktoré môže
poškodiť matku a plod.

Laktácia
Levetiracetam sa vylučuje do materského mlieka. Dojčenie sa preto
neodporúča. Avšak, v prípade, že
je liečba levetiracetamom potrebná počas dojčenia, pomer prínosu/rizika
liečby sa má zvážiť vzhľadom k významu dojčenia.

Fertilita
V štúdiách u zvierat sa nezistil žiadny vplyv na fertilitu (pozri časť
5.3). Nie sú k dispozícii žiadne
klinické údaje, nie je známe potenciálne riziko u ľudí.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.
Vzhľadom na možnú rozdielnu individuálnu citlivosť niektorí pacienti môžu
najmä na začiatku liečby
alebo po zvýšení dávky pociťovať ospalosť alebo iné symptómy v súvislosti s
centrálnym nervovým
systémom. Preto sa u týchto pacientov odporúča opatrnosť pri vykonávaní
náročných aktivít, napr. pri
vedení vozidiel alebo pri obsluhe strojov. Pacientom sa neodporúča viesť
vozidlá ani obsluhovať
stroje, kým sa nestanoví, že ich schopnosť vykonávať takéto činnosti nie je
ovplyvnená.

4.8 Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu
Súhrnné údaje bezpečnosti z klinických štúdií vykonaných s perorálnymi
formami levetiracetamu u
dospelých pacientov s parciálnymi záchvatmi ukázali, že sa nežiaduce
reakcie vyskytli u 46,4 %
pacientov liečených levetiracetamom a u 42,2 % pacientov v skupine s
placebom. Závažné nežiaduce reakcie sa vyskytli u 2,4 % pacientov liečených
levetiracetamom a u 2,0 % pacientov v skupine s placebom. Najčastejšie
zaznamenanými nežiaducimi reakciami boli somnolencia, asténia a závrat. Pri
analýze súhrnnej bezpečnosti sa nezistil jednoznačný vzťah dávka-odpoveď,
ale výskyt a závažnosť
nežiaducich reakcií v súvislosti s centrálnym nervovým systémom sa časom
znižovala.

V monoterapii sa u 49,8 % jedincov vyskytla minimálne jedna nežiaduca
reakcia súvisiaca s liekom.
Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami boli únava a ospalosť.

Štúdia vykonaná u dospelých a dospievajúcich s myoklonickými záchvatmi (12
až 65 rokov) ukázala,
že u 33,3 % pacientov v skupine s levetiracetamom a u 30,0 % pacientov v
skupine s placebom sa prejavili nežiaduce reakcie, o ktorých sa usudzuje,
že súvisia s liečbou. Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie boli bolesť
hlavy a ospalosť. Incidencia nežiaducich reakcií u pacientov s
myoklonickými záchvatmi bola nižšia ako u dospelých pacientov s parciálnym
nástupom záchvatov (33,3 % oproti 46,4 %).

Štúdia vykonaná u dospelých a detí (4 až 65 rokov) s idiopatickou
generalizovanou epilepsiou
s primárnymi generalizovanými tonicko-klonickými záchvatmi potvrdila, že u
39,2 % pacientov v skupine s levetiracetamom a u 29,8 % pacientov v skupine
s placebom sa prejavili nežiaduce reakcie, o ktorých sa usudzuje, že
súvisia s liečbou. Najčastejšie hlásená nežiaduca reakcia bola únava.
Zvýšenie frekvencie záchvatov o viac ako 25 % sa zaznamenalo u 14 %
dospelých, detských a dospievajúcich pacientov (vo veku 4 až 16 rokov) s
parciálnymi záchvatmi liečených levetiracetamom a u 26 % dospelých a 21 %
detských a dospievajúcich pacientov liečených placebom.
Ak sa levetiracetam použil na liečbu primárne generalizovaných tonicko-
klonických záchvatov u dospelých a dospievajúcich s idiopatickou
generalizovanou epilepsiou, nemalo to žiaden vplyv na frekvenciu absencií.

Zoznam nežiaducich reakcií zoradených do tabuľky

Nežiaduce reakcie hlásené v klinických štúdiách (u dospelých,
dospievajúcich, detí a dojčiat
> 1 mesiac) a z postmarketingových skúseností sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke podľa tried
orgánových systémov a podľa frekvencie. Pre klinické skúšania sa frekvencia
definuje nasledovne: veľmi časté (? 1/10); časté (? 1/100 až < 1/10); menej
časté (? 1/1000 až < 1/100); zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1000); veľmi
zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nie je možné určiť z dostupných údajov).
Údaje z postmarketingových skúseností nie sú dostatočné na podporu odhadu
ich výskytu v liečenej
populácii.

- Infekcie a nákazy
Časté: infekcia, nazofaryngitída

- Poruchy krvi a lymfatického systému
Časté: trombocytopénia
Neznáme: leukopénia, neutropénia, pancytopénia (so supresiou kostnej drene
zistenou v niektorých
prípadoch)

- Poruchy metabolizmu a výživy
Časté: anorexia, nárast telesnej hmotnosti.
Neznáme: zníženie telesnej hmotnosti

- Psychické poruchy
Časté: agitovanosť, depresia, emocionálna labilita/výkyvy nálady,
hostilita/agresivita, insomnia,
nervozita/podráždenosť, poruchy osobnosti, abnormálne myslenie
Neznáme: abnormálne správanie, zúrivosť, úzkosť, zmätenosť, halucinácia,
psychotické poruchy,
samovražda, samovražedný pokus a samovražedné myšlienky

- Poruchy nervového systému
Veľmi časté: somnolencia
Časté: amnézia, ataxia, kŕčovitý záchvat, závrat, bolesť hlavy,
hyperkinéza, tras, porucha rovnováhy, narušená pozornosť, porucha pamäti.
Neznáme: parestézia, choreoatetóza, dyskinéza

- Poruchy oka
Časté: diplopia, rozmazané videnie

- Poruchy ucha a labyrintu
Časté: vertigo

- Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Časté: zhoršenie kašľa

- Poruchy gastrointestinálneho traktu
Časté: bolesť brucha, hnačka, dyspepsia, nauzea, vracanie
Neznáme: pankreatitída

- Poruchy pečene a žlčových ciest
Neznáme: zlyhanie pečene, hepatitída, abnormálne funkčné pečeňové testy

- Poruchy kože a podkožného tkaniva
Časté: vyrážka, ekzém, pruritus
Neznáme: toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm,
multiformný erytém a
alopécia

- Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Časté: myalgia

- Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Veľmi časté: asténia/únava

- Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu
Časté: náhodné úrazy

Popis vybraných nežiaducich reakcií

Riziko anorexie je vyššie, keď sa topiramát podáva súbežne s
levetiracetamom.
V niekoľkých prípadoch alopécie sa po vysadení levetiracetamu pozorovala
úprava stavu.

Deti a dospievajúci

Štúdia vykonaná u detských a dospievajúcich pacientov (vo veku 4 až 16
rokov) s parciálnymi záchvatmi preukázala, že u 55,4 % pacientov v skupine
liečenej levetiracetamom a u 40,2 % pacientov v skupine s placebom sa
vyskytli nežiaduce reakcie. Závažné nežiaduce reakcie sa nevyskytovali u
žiadneho pacienta v skupine liečenej levetiracetamom a u 1,0 % pacientov v
skupine s placebom. Najčastejšie zaznamenanými nežiaducimi reakciami u detí
a dospievajúcich boli somnolencia, hostilita, nervozita, emočná labilita,
agitovanosť, anorexia, asténia a bolesť hlavy. Výsledky bezpečnosti u
detských a dospievajúcich pacientov sa zhodovali s bezpečnostným profilom
levetiracetamu u dospelých, s výnimkou behaviorálnych a psychiatrických
nežiaducich reakcií, ktoré sa častejšie vyskytli u detí než u dospelých
(38,6 % voči 18,6 %). Relatívne riziko však bolo u detí a dospelých
podobné.

Štúdia uskutočnená u detských pacientov (vo veku 1 mesiac až menej ako 4
roky) s parciálnymi
záchvatmi ukázala, že u 21,7 % pacientov v skupine liečenej levetiracetamom
a 7,1 % pacientov v skupine liečenej placebom sa vyskytli nežiaduce
reakcie. U pacientov v skupine liečenej levetiracetamom, ani v skupine
liečenej placebom sa neobjavili žiadne závažné nežiaduce reakcie. Počas
dlhodobej následnej štúdie N01148 boli vo vekovej skupine 1 mesiac až < 4
roky najčastejšími nežiaducimi reakciami v súvislosti s liečbou
podráždenosť (7,9 %), kŕče (7,2 %), somnolencia (6,6 %), psychomotorická
hyperaktivita (3,3 %), porucha spánku (3,3 %) a agresivita (3,3 %).
Výsledky týkajúce sa bezpečnosti u detských pacientov boli v súlade s
bezpečnostným profilom levetiracetamu u starších detí vo veku 4 až 16
rokov.

Dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná pediatrická štúdia bezpečnosti s
non-inferiórnym dizajnom
hodnotila kognitívne a neuropsychologické účinky levetiracetamu u detí vo
veku 4 až 16 rokov s parciálnymi záchvatmi. Bolo konštatované, že
levetiracetam sa neodlišoval (nebol inferiórny) od placeba, pokiaľ ide o
zmenu od východiskového stavu v skóre Leiter-R na pozornosť a pamäť,
zloženom skóre k hodnoteniu pamäti (Leiter-R Attention and Memory, Memory
Screen Composite score) u populácie splňujúcej protokol štúdie. Výsledky
týkajúce sa behaviorálneho a emočného fungovania naznačovali u pacientov
liečených levetiracetamom zhoršenie, pokiaľ ide o agresívne správanie, čo
bolo merané štandardizovaným a systematickým spôsobom s použitím overeného
nástroja (CBCL –Achenbach Child Behavior Checklist; Achenbachov kontrolný
zoznam správania detí). Avšak, u jedincov, ktorí užívali levetiracetam v
dlhodobej nezaslepenej následnej štúdii, nedošlo v priemere k zhoršeniu
behaviorálneho a emočného fungovania; obzvlášť miery agresívneho správania
neboli horšie oproti východiskovému stavu.

4.9 Predávkovanie

Symptómy

Po predávkovaniach levetiracetamom sa pozorovala somnolencia, nepokoj,
agresia, znížený stupeň vedomia, depresia dýchania a kóma.

Liečba predávkovania

Po akútnom predávkovaní možno vyprázdniť žalúdok výplachom žalúdka alebo
vyvolaním vracania.
Neexistuje žiadne špecifické antidotum levetiracetamu. Liečba predávkovania
má byť symptomatická
a môže zahŕňať hemodialýzu. Účinnosť vylučovania levetiracetamu dialýzou je
60 % a primárneho
metabolitu 74 %.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiepileptiká, iné antiepileptiká, ATC kód:
N03AX14.

Liečivo levetiracetam je pyrolidónový derivát (S-enantiomér alfa-etyl-2-oxo-
1-pyrolidín acetamidu),
chemicky nesúvisiaci s liečivami v súčasných antiepileptikách.

Spôsob účinku

Spôsob účinku levetiracetamu nebol doposiaľ celkom objasnený, zdá sa však,
že je odlišný od
účinkov ostatných v súčasnosti používaných antiepileptík. Pokusy /in vitro/ a
/in vivo/ napovedajú, že
levetiracetam neovplyvňuje ani základné charakteristiky buniek ani normálny
prenos nervových
vzruchov.
/In vitro/ štúdie ukazujú, že levetiracetam ovplyvňuje hladinu Ca2+ v
neurónoch čiastočnou inhibíciou
kalciových kanálov typu N a znížením uvoľňovania Ca2+ z intracelulárnych
zásob v neurónoch.
Levetiracetam naviac čiastočne antagonizuje zníženie aktivity GABA- a
glycínových kanálov
spôsobené zinkom a ß-karbolínmi. Okrem toho sa levetiracetam podľa /in vitro/
štúdií viaže na špecifické väzbové miesto v mozgovom tkanive hlodavcov.
Špecifickým väzbovým miestom je synaptický vezikulárny proteín 2A, ktorý je
považovaný za súčasť procesov fúzie a exocytózy vezikúl s
neurotransmitermi. Levetiracetam a jeho analógy majú rôznu afinitu k väzbe
na synaptický
vezikulárny proteín 2A, ktorá koreluje s ich potenciálom k zábrane vzniku
záchvatov v audiogénnych
modeloch u myší. Uvedený nález napovedá, že interakcia medzi
levetiracetamom a synaptickým
vezikulárnym proteínom 2A by mohla prispievať k antiepileptickému
mechanizmu účinku lieku.

Farmakodynamické účinky

Levetiracetam poskytuje ochranu pred záchvatmi vo veľkom počte zvieracích
modelov parciálnych a
primárne generalizovaných záchvatov bez toho, že by mal pro-konvulzívny
účinok. Primárny
metabolit je neaktívny.
Účinok pri parciálnej i generalizovanej epilepsii (epileptiformný výboj
/fotoparoxyzmálna odpoveď) u
človeka potvrdil široké spektrum stanoveného farmakologického profilu
levetiracetamu.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

/Prídavná terapia na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou/
/generalizáciou alebo bez nej u dospelých,dospievajúcich, detí a dojčiat vo/
/veku od 1 mesiaca s epilepsiou:/

U dospelých sa účinnosť levetiracetamu dokázala v 3 dvojito-zaslepených
placebom kontrolovaných
štúdiách pri 1000 mg, 2000 mg alebo 3000 mg/deň podávaných v 2 rozdelených
dávkach s dĺžkou
liečby do 18 týždňov. V sumárnej analýze bolo percento pacientov, ktorí
dosiahli 50 % alebo
významnejšie zníženie frekvencie parciálnych záchvatov na týždeň v
porovnaní s východiskovým
stavom pri stabilnej dávke (12/14 týždňov), 27,7 %, 31,6 % a 41,3 % u
pacientov s 1000, 2000 alebo
3000 mg levetiracetamu a 12,6 % u pacientov s placebom.

/Deti a dospievajúci/

U detských a dospievajúcich pacientov (vek 4 až 16 rokov) sa účinnosť
levetiracetamu stanovila v dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej
štúdii, do ktorej bolo zaradených 198 pacientov a malo dĺžku liečby 14
týždňov. V tejto štúdii pacienti užívali levetiracetam vo fixnej dávke 60
mg/kg/deň (s
dávkovaním dvakrát denne).
44,6 % pacientov liečených levetiracetamom a 19,6 % pacientov s placebom
malo 50 % alebo
významnejšie zníženie frekvencie parciálnych záchvatov za týždeň v
porovnaní s východiskovým
stavom. Pri dlhodobom pokračovaní v liečbe 11,4 % pacientov nemalo záchvaty
minimálne
6 mesiacov a 7,2 % nemalo záchvat minimálne 1 rok.

U detí (vo veku 1 mesiac až 4 roky) bola stanovená účinnosť levetiracetamu
v dvojito zaslepenej,
placebom kontrolovanej štúdii, ktorá zahrňovala 116 pacientov a liečba
trvala 5 dní. V tejto štúdii
dostávali pacienti dennú dávku 20 mg/kg, 25 mg/kg, 40 mg/kg alebo 50 mg/kg
perorálneho roztoku
na základe titračného rozpisu podľa veku. V tejto štúdii bola použitá dávka
20 mg/kg/deň titrovaná na
40 mg/kg/deň pre dojčatá vo veku jeden mesiac až 6 mesiacov, a dávka 25
mg/kg/deň titrovaná na
50 mg/kg/deň pre deti vo veku 6 mesiacov až 4 roky. Celková denná dávka
bola podávaná dvakrát
denne.
Primárnym ukazovateľom účinnosti bola miera odpovede na liečbu (percento
pacientov s ? 50 %
poklesom priemernej dennej frekvencie parciálnych záchvatov od
východiskového stavu), ktorá bola
hodnotená zaslepene centrálnym hodnotiteľom s použitím 48-hodinového video
EEG záznamu.
Analýza účinnosti pozostávala zo 109 pacientov, ktorí mali najmenej 24
hodín video EEG záznamu
v obidvoch obdobiach, východiskovom aj testovacom. 43,6 % pacientov
liečených levetiracetamom a
19,6 % pacientov liečených placebom boli považovaní za respondentov.
Výsledky sa zhodujú naprieč
vekovými skupinami. Pri dlhodobom pokračovaní v liečbe 8,6 % pacientov
nemalo záchvaty
minimálne 6 mesiacov a 7,8 % bolo bez záchvatov minimálne 1 rok.

/Monoterapia na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou/
/alebo bez nej u pacientov od veku 16 rokov s novo diagnostikovanou/
/epilepsiou./

Účinnosť levetiracetamu v monoterapii bola preukázaná v dvojito zaslepenej
paralelnej skupine „noninferiority“ v porovnaní s karbamazepínom s riadeným
uvoľňovaním (CR) u 576 pacientov vo veku 16 rokov alebo starších s novo
alebo nedávno diagnostikovanou epilepsiou. U pacientov sa mohli
vyskytovať len nevyprovokované parciálne záchvaty alebo generalizované
tonicko-klonické záchvaty.
Pacienti boli randomizovaní na liečbu karbamazepínom CR 400 – 1200 mg/deň
alebo levetiracetamom
1000 - 3000 mg/deň, dĺžka liečby bola do 121 týždňov v závislosti od
reakcie.
Šesťmesačné obdobie bez výskytu záchvatov sa dosiahlo u 73,0 % pacientov
liečených
levetiracetamom a 72,8 % pacientov liečených karbamazepínom CR; upravená
absolútna diferencia
medzi liečbami bola 0,2 % (95 % CI: -7,8 8,2). Viac ako polovica jedincov
nemala záchvaty
12 mesiacov (56,6 % jedincov s levetiracetamom a 58,5 % s karbamazepínom
CR).
V štúdii odrážajúcej klinickú prax bolo možné u obmedzeného počtu
pacientov, ktorí reagovali na
prídavnú liečbu levetiracetamom (36 dospelých pacientov zo 69), vysadiť
súbežnú antiepileptickú
liečbu.

/Prídavná terapia na liečbu myoklonických záchvatov u dospelých a/
/dospievajúcich od veku 12 rokov/
s juvenilnou myoklonickou epilepsiou.

Účinnosť levetiracetamu bola preukázaná v dvojito zaslepenej placebom
kontrolovanej štúdii
s trvaním 16 týždňov u pacientov vo veku 12 rokov a starších, ktorí trpeli
na idiopatickú
generalizovanú epilepsiu s myoklonickými záchvatmi s rôznymi syndrómami.
Väčšina pacientov mala
výskyt juvenilnej myoklonickej epilepsie.
V tejto štúdii bola dávka levetiracetamu 3000 mg/deň podávaná v 2
rozdelených dávkach.
58,3 % pacientov liečených levetiracetamom a 23,3 % pacientov s placebom
malo minimálne 50 %
zníženie denných myoklonických záchvatov na týždeň. Pri dlhodobom
pokračovaní v liečbe 28,6 %
pacientov nemalo myoklonické záchvaty minimálne 6 mesiacov a 21,0 % nemalo
myoklonické
záchvaty minimálne 1 rok.

/Prídavná terapia na liečbu primárnych generalizovaných tonicko-klonických/
/záchvatov u dospelých/
a dospievajúcich od veku 12 rokov s idiopatickou generalizovanou
epilepsiou.

Účinnosť levetiracetamu bola preukázaná v 24-týždňovej dvojito zaslepenej
placebom kontrolovanej
štúdii, do ktorej boli zaradení dospelí, dospievajúci a obmedzený počet
detí, ktorí trpeli na idiopatickú
generalizovanú epilepsiu s primárnymi generalizovanými tonicko-klonickými
(PGTC) záchvatmi
s rôznymi syndrómami (juvenilná myoklonická epilepsia, juvenilná absencia
epilepsie, absencia
epilepsie v detstve alebo epilepsia s Grand Mal záchvatmi pri prebudení). V
tejto štúdii bola dávka
levetiracetamu 3000 mg/deň pre dospelých a dospievajúcich alebo 60
mg/kg/deň pre deti podávaná v 2
rozdelených dávkach.
72,2 % pacientov liečených levetiracetamom a 45,2 % pacientov s placebom
malo 50 % alebo
významnejšie zníženie frekvencie PGTC záchvatov na týždeň. Pri dlhodobom
pokračovaní v liečbe
47,4 % pacientov nemalo tonicko-klonické záchvaty minimálne 6 mesiacov a
31,5 % nemalo tonicko-klonické záchvaty minimálne 1 rok.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Levetiracetam je vysoko rozpustná látka s vysokou schopnosťou prieniku.
Farmakokinetický profil je
lineárny pri nízkej intra- i interindividuálnej variabilite. Pri opakovanom
podávaní sa nemení klírens.
Nie sú žiadne dôkazy o akejkoľvek príslušnej variabilite medzi pohlaviami,
rasami alebo cirkadiálnej
variabilite. Farmakokinetický profil zdravých dobrovoľníkov a pacientov s
epilepsiou je porovnateľný.

Vzhľadom na úplné a lineárne vstrebávanie možno predvídať plazmatické
hladiny z perorálnej dávky
levetiracetamu, vyjadrenej v mg/kg telesnej hmotnosti. Plazmatické hladiny
levetiracetamu teda nie je
potrebné monitorovať.

Bola preukázaná významná korelácia medzi koncentráciami v slinách a v
plazme u dospelých a detí
(pomer koncentrácií v slinách/v plazme sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 1,7
pre perorálnu tabletu
a 4 hodiny po dávke pre perorálny roztok).

Dospelí a dospievajúci

Absorpcia

Levetiracetam sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Absolútna
biologická dostupnosť po
perorálnom užití sa blíži ku 100 %. Maximálne plazmatické koncentrácie
(Cmax) sa dosiahnu 1,3 hodiny po podaní dávky. Rovnovážny stav sa dosiahne
po dvoch dňoch pri dávkovacom režime dvakrát denne.
Maximálne koncentrácie (Cmax) sú zvyčajne 31 ?g/ml po jednorazovej dávke
1000 mg a 43 ?g/ml po
opakovanej dávke 1000 mg dvakrát denne.
Rozsah vstrebávania nezávisí od dávky a nie je ovplyvnený podaním jedla.

Distribúcia

Nie sú dostupné žiadne údaje o distribúcii v tkanivách ľudí.
Levetiracetam a ani jeho primárny metabolit sa vo významnej miere neviažu
na bielkoviny v plazme
(< 10 %). Distribučný objem levetiracetamu je približne 0,5 až 0,7 l/kg, čo
je hodnota blízka celkovému objemu vody v organizme.

Biotransformácia

Levetiracetam sa u ľudí extenzívne nemetabolizuje. Hlavnou metabolickou
cestou (24 % dávky) je
enzýmová hydrolýza acetamidovej skupiny. Izoenzýmy pečeňového cytochrómu
P450 nepodporujú
vznik primárneho metabolitu ucb L057. Hydrolýza acetamidovej skupiny sa
merala vo veľkom počte
tkanív vrátane krviniek. Metabolit ucb L057 je farmakologicky neúčinný.

Stanovili sa tiež dva menej významné metabolity. Jeden sa získal
hydroxyláciou pyrolidónového
kruhu (1,6 % dávky) a druhý otvorením pyrolidónového kruhu (0,9 % dávky).
Ďalšie neidentifikované zložky predstavovali iba 0,6 % dávky.

/In vivo/ sa nezistila žiadna enantiomerová interkonverzia pri levetiracetame
ani pri jeho primárnom
metabolite.

/In vitro/ sa zistilo, že levetiracetam a jeho primárny metabolit neinhibujú
hlavné izoformy ľudského
pečeňového cytochrómu P450 (CYP3A4, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 1A2),
aktivitu glukuronylových transferáz (UGT1A1 a UGT1A6) a epoxidovej
hydroxylázy. Okrem toho levetiracetam neovplyvňuje /in vitro/ glukuronidáciu
kyseliny valproovej.
V kultúrach ľudských hepatocytov mal levetiracetam minimálny alebo žiadny
účinok na CYP1A2,
SULT1E1 alebo UGT1A1. Levetiracetam spôsoboval miernu indukciu CYP2B6 a
CYP3A4. /In vitro/
a /in vivo/ údaje o interakcii s perorálnymi kontraceptívami, digoxínom a
warfarínom ukazujú, že /in/
/vivo/ sa neočakáva žiadna významná indukcia enzýmov. Preto je interakcia
levetiracetamu s inými liečivami alebo naopak nepravdepodobná.

Vylučovanie

Plazmatický polčas u dospelých bol 7±1 hodina a nelíšil sa ani podľa dávky,
spôsobu podania ani pri
opakovanom podávaní. Priemerný celkový systémový klírens bol 0,96
ml/min/kg.

Hlavnou cestou vylučovania bol moč, ktorým sa vylučovalo priemerne 95 %
dávky (približne 93 %
dávky sa vylúčilo do 48 hodín). Stolicou sa vylúčilo len 0,3 % dávky.
Kumulatívne vylučovanie levetiracetamu močom počas prvých 48 hodín dosiahlo
66 % dávky; v
prípade jeho primárneho metabolitu 24 % dávky.
Renálny klírens levetiracetamu je 0,6 ml/min/kg a pre ucb L057 je 4,2
ml/min/kg, čo ukazuje, že
levetiracetam sa vylučuje glomerulárnou filtráciou s následnou tubulárnou
reabsorpciou a že primárny
metabolit sa okrem glomerulárnej filtrácie vylučuje aj aktívnou tubulárnou
sekréciou.
Vylučovanie levetiracetamu koreluje s klírensom kreatinínu.

Starší pacienti

U starších pacientov je polčas predĺžený približne o 40 % (10 až 11 hodín).
Súvisí to so znížením
funkcie obličiek u tejto populácie (pozri časť 4.2).

Porucha funkcie obličiek

Zdanlivý systémový klírens levetiracetamu a jeho primárneho metabolitu
koreluje s klírensom
kreatinínu. Preto sa odporúča upraviť udržiavaciu dennú dávku
levetiracetamu podľa klírensu kreatinínu u pacientov so stredne závažnou a
závažnou poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.2).

U anurických dospelých jedincov s terminálnym štádiom zlyhania obličiek bol
polčas medzi dialýzami
približne 25 hodín a počas dialýzy približne 3,1 hodiny.
Frakčné vylučovanie levetiracetamu počas typickej 4-hodinovej dialýzy
tvorilo 51 %.

Porucha funkcie pečene

U osôb s miernou a stredne závažnou poruchou funkcie pečene nedochádzalo k
žiadnej významnej
zmene klírensu levetiracetamu. U väčšiny osôb so závažnou poruchou funkcie
pečene bol klírens
levetiracetamu znížený o vyše 50 % v dôsledku sprievodnej poruchy funkcie
obličiek (pozri časť 4.2).

Deti a dospievajúci

Deti (4 až 12 rokov)

Po podaní jednorazovej perorálnej dávky (20 mg/kg) deťom s epilepsiou (6 –
12 rokov) bol polčas
levetiracetamu 6 hodín. Zdanlivý systémový klírens bol približne o 30 %
vyšší než u dospelých s
epilepsiou.

Po podaní opakovaných perorálnych dávok (20 až 60 mg/kg/deň) deťom s
epilepsiou (4 až 12 rokov)
sa levetiracetam rýchlo absorboval. Maximálna plazmatická koncentrácia sa
pozorovala 0,5 až
1 hodinu po podaní. Pozorovalo sa lineárne a dávkovo úmerné zvýšenie
maximálnych plazmatických
koncentrácií a plochy pod krivkou. Eliminačný polčas bol približne 5 hodín.
Zdanlivý telesný klírens
bol 1,1 ml/min/kg.

Dojčatá a deti (1 mesiac až 4 roky)

Po jednorazovom podaní dávky (20 mg/kg) 100 mg/ml perorálneho roztoku deťom
s epilepsiou (1
mesiac až 4 roky) sa levetiracetam rýchlo absorboval a maximálne
plazmatické koncentrácie sa
pozorovali približne 1 hodinu po podaní. Farmakokinetické výsledky ukazujú
kratší eliminačný polčas
(5,3 hodiny) ako u dospelých (7,2 hodiny) a rýchlejší zdanlivý telesný
klírens (1,5 ml/min/kg) ako
u dospelých (0,96 ml/min/kg).

V populačnej farmakokinetickej analýze uskutočnenej u pacientov vo veku od
1 mesiaca do 16 rokov
telesná hmotnosť významne korelovala so zdanlivým klírensom (klírens sa
zvyšoval so zvýšením
telesnej hmotnosti) a so zdanlivým distribučným objemom. Na obidva
parametre mal vplyv aj vek.
Tento efekt bol zvýraznený u mladších dojčiat a ustupoval so zvyšujúcim sa
vekom, pričom okolo
4. roku veku sa stal zanedbateľným.

V oboch farmakokinetických analýzach populácie došlo k asi 20 % zvýšeniu
zdanlivého klírensu
levetiracetamu, keď bol levetiracetam podávaný spolu s antiepileptikami,
ktoré indukujú enzýmy.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií
bezpečnosti, genotoxicity,
karcinogenicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.
Nežiaduce účinky nepozorované v klinických štúdiách, ale zistené u
potkanov, a v menšom rozsahu u
myší, pri expozícii hladinám, ktoré boli podobné expozičným hladinám u
človeka a s potenciálnym
významom pre použitie v klinickej praxi, boli pečeňové zmeny naznačujúce
adaptívnu odpoveď, ako
je zvýšená hmotnosť a centrilobulárna hypertrofia, infiltrácia tuku a
zvýšené pečeňové enzýmy v
plazme.

U potkanov sa nepozorovali žiadne nežiaduce účinky na fertilitu alebo
reprodukčnú výkonnosť
samcov alebo samičiek pri dávkach až do 1800 mg/kg/deň (6-násobok
maximálnej dennej dávky
odporúčanej pre ľudí prepočítanej na mg/m2 alebo expozíciu) u rodičov a
generácie F1.

Boli uskutočnené dve štúdie embryo-fetálneho vývoja (EFV štúdie) u potkanov
s dávkami 400, 1200 a
3600 mg/kg/deň. Pri dávke 3600 mg/kg/deň došlo len v jednej z týchto dvoch
EFV štúdií
k nepatrnému zníženiu fetálnej hmotnosti, spojenému s hraničným nárastom
počtu kostných
zmien/menších anomálií. Nedošlo k žiadnemu ovplyvneniu mortality embryí ani
k zvýšeniu výskytu
malformácií. NOAEL (hladina bez pozorovaných nežiaducich účinkov) bola 3600
mg/kg/deň pre
gravidné samice potkanov (12-násobok maximálnej dennej dávky odporúčanej
pre ľudí prepočítanej
na mg/m2 plochy povrchu tela) a 1200 mg/kg/deň pre plody.

Boli uskutočnené štyri štúdie embryo-fetálneho vývoja u králikov s dávkami
200, 600, 800, 1200 a
1800 mg/kg/deň. Dávka 1800 mg/kg/deň viedla k značnej toxicite u samíc-
matiek a k zníženiu
fetálnej hmotnosti, spojenému so zvýšeným výskytom plodov s
kardiovaskulárnymi/kostrovými
anomáliami. NOAEL bola < 200 mg/kg/deň pre samice-matky a 200 mg/kg/deň pre
plody (rovnajúca
sa maximálnej dennej dávke odporúčanej pre ľudí prepočítanej na
mg/m2 plochy povrchu tela).

Štúdia perinatálneho a postnatálneho vývoja bola realizovaná u potkanov s
dávkami levetiracetamu
70, 350 a 1800 mg/kg/deň. NOAEL bola ? 1800 mg/kg/deň pre samice F0,
rovnako ako pre prežitie,
rast a vývoj mláďat F1 až do odstavenia (6 násobok maximálnej dennej dávky
odporúčanej pre ľudí
prepočítanej na mg/m2 plochy povrchu tela).

Štúdie s novorodencami a mláďatami u potkanov a psov nepreukázali žiadne
nežiaduce účinky pri
štandardných koncových ukazovateľoch vývoja a dozrievania v dávkach až do
1800 mg/kg/deň (6 až
17 násobok maximálnej dennej dávky odporúčanej pre ľudí prepočítanej na
mg/m2 plochy povrchu tela).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

1. Zoznam pomocných látok

Jadro:
Krospovidón (typ B)
Povidón K30
Koloidný bezvodý oxid kremičitý
Magnéziumstearát

Filmová vrstva 250 mg:
Hypromelóza
Makrogol/PEG 400
Oxid titaničitý (E171)
Čistený mastenec
Indigokarmínový hliníkový lak (E132)

Filmová vrstva 500 mg:
Hypromelóza
Makrogol/PEG 400
Oxid titaničitý (E171)
Čistený mastenec
Žltý oxid železitý (E172)

Filmová vrstva 750 mg:
Hypromelóza
Makrogol/PEG 400
Oxid titaničitý (E171)
Čistený mastenec
Oranžová žlť hliníkového laku (E110)
Červený oxid železitý (E172)

Filmová vrstva 1000 mg:
Hypromelóza
Makrogol/PEG 400
Oxid titaničitý (E171)
Čistený mastenec

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Epiletam 250 mg filmom obalené tablety sú zabalené do ALU/PVC-PE-PVDC
blistrov vložených do
papierovej škatuľky, ktorá obsahuje 10, 20, 30, 50, 60, 80, 100, 120 a 200
filmom obalených tabliet.

Epiletam 500 mg filmom obalené tablety sú zabalené do ALU/PVC-PE-PVDC
blistrov vložených do
papierovej škatuľky, ktorá obsahuje 10, 20, 30, 50, 60, 80, 100, 120 a 200
filmom obalených tabliet.

Epiletam 750 mg filmom obalené tablety sú zabalené do ALU/PVC-PE-PVDC
blistrov vložených do
papierovej škatuľky, ktorá obsahuje 10, 20, 30, 50, 60, 80, 100, 120 a 200
filmom obalených tabliet.

Epiletam 1000 mg filmom obalené tablety sú zabalené do ALU/PVC-PE-PVDC
blistrov vložených do
papierovej škatuľky, ktorá obsahuje 10, 20, 30, 50, 60, 80, 100, 120 a 200
filmom obalených tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38
Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Epiletam 250 mg: 21/0555/11-S
Epiletam 500 mg: 21/0556/11-S
Epiletam 750 mg: 21/0557/11-S
Epiletam 1 000 mg: 21/0558/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C10908
Skupina ATC:
N03 - Antiepileptiká
Skupina ATC:
N03AX14 - levetiracetamum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
HU -
Výrobca lieku:
EGIS Pharmaceuticals Ltd., Budapešť, MADARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov, u ktorých liečba základnými antiepileptikami je neúčinná alebo nedostatočne účinná.
Môže predpísať:
Neurológia aj detská
Predajná cena:
7.97 € / 240.10 SK
Úhrada poisťovňou:
7.97 € / 240.10 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:43.88 € ÚP:0.00 € DP:43.88 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:26.07 € ÚP:26.07 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.04 € ÚP:4.00 € DP:1.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.33 € ÚP:0.00 € DP:13.33 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:85.63 € ÚP:0.00 € DP:85.63 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:38.95 € ÚP:38.95 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.08 € ÚP:0.00 € DP:20.08 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:39.77 € ÚP:0.00 € DP:39.77 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.78 € ÚP:0.00 € DP:10.78 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:78.90 € ÚP:0.00 € DP:78.90 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien