Detail:
TRUND 500 mg tbl flm 60x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC)
Názov lieku:
TRUND 500 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 60x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

TRUND® 250 mg
TRUND® 500 mg
TRUND® 750 mg
TRUND® 1 000 mg
filmom obalené tablety

levetiracetam

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu
prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca
aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete
vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii
pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je TRUND® a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete TRUND®
3. Ako užívať TRUND®
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať TRUND®
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE TRUND® A NA ČO SA POUŽÍVA

TRUND® je liek proti epilepsii (liek, ktorý sa používa na liečbu
epileptických záchvatov).

TRUND®sa používa:
• samostatne u pacientov vo veku od 16 rokov s novodiagnostikovanou
epilepsiou na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou
alebo bez nej.
• ako prídavná liečba k iným antiepileptikám na liečbu:
- parciálnych záchvatov s generalizáciou alebo bez nej u pacientov vo
veku od
jedného mesiaca,
- myoklonických záchvatov u pacientov vo veku od 12 rokov s
juvenilnou
myoklonickou epilepsiou
- primárnych generalizovaných tonicko-klonických záchvatov u
pacientov vo veku
od 12 rokov s idiopatickou generalizovanou epilepsiou.


2. SKÔR AKO UŽIJETE TRUND®

Neužívajte TRUND®
- Keď ste alergický (precitlivený) na levetiracetam alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek TRUNDu®.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní TRUNDu®
- Keď máte ťažkosti s obličkami, dbajte na pokyny lekára. Lekár rozhodne,
či sa má Vaša dávka upraviť.
- Keď spozorujete akékoľvek spomalenie rastu alebo neočakávaný rozvoj
puberty u Vášho
dieťaťa, kontaktujte, prosím, svojho lekára.
- Keď spozorujete zvýšenú závažnosť záchvatov (napr. zvýšený výskyt),
povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.
- U niekoľkých osôb liečených antiepileptikami, ako je TRUND®, sa
vyskytli myšlienky na sebapoškodzovanie alebo samovraždu. Pokiaľ sa u
Vás objaví akýkoľvek príznak depresie a/alebo samovražedných myšlienok,
obráťte sa, prosím, na svojho lekára.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie TRUNDu®s jedlom a nápojmi
TRUND® môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Z bezpečnostných dôvodov
neužívajte TRUND® s alkoholom.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Ak ste tehotná alebo sa domnievate, že by ste mohli byť tehotná, prosím,
informujte o tom svojho lekára.
TRUND® sa nemá užívať počas gravidity, ak to nie je úplne nevyhnutné. Možné
riziko pre Vaše nenarodené dieťa nie je známe. V štúdiách na zvieratách
TRUND® preukázal vedľajšie účinky na rozmnožovanie pri vyšších hladinách
dávok než sú potrebné na kontrolu Vašich záchvatov.
Počas liečby sa neodporúča dojčiť.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
TRUND® môže narušiť Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať akékoľvek
nástroje alebo stroje, pretože TRUND® môže spôsobovať ospalosť.
Pravdepodobnosť je vyššia na začiatku liečby alebo po zvýšení dávky. Nemali
by ste viesť vozidlo ani obsluhovať stroje, kým sa nestanoví, že Vaša
schopnosť vykonávať takéto činnosti nie je ovplyvnená.

Dôležité informácie o niektorých zložkách TRUNDu®

TRUND® 750 mg obsahuje farbivo oranžovú žlť (E110), ktoré môže spôsobiť
alergické reakcie.


3. AKO UŽÍVAŤ TRUND®

Vždy užívajte TRUND® presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára. TRUND® sa musí užívať dvakrát
denne, jedenkrát ráno a jedenkrát večer, každý deň približne v rovnakom
čase. Užívajte toľko tabliet, koľko Vám predpísal lekár.

/Monoterapia/

TRUND® 250 mg:
Dávka u dospelých a dospievajúcich (vo veku od 16 rokov):
Zvyčajná dávka: medzi 1 000 mg (4 tablety) a 3 000 mg (12 tabliet) každý
deň.
Ak začínate užívať TRUND® po prvýkrát, Váš lekár Vám predpíše nižšiu dávku
počas 2 týždňov pred podaním najnižšej zvyčajnej dávky.
/Príklad: ak je Vaša denná dávka 1 000 mg, musíte užívať 2 tablety ráno a 2/
/tablety večer./

/Prídavná liečba/

Dávka u dospelých a dospievajúcich (12 až 17 rokov) s hmotnosťou 50 kg
alebo vyššou:
Zvyčajná dávka: medzi 1 000 mg (4 tablety) a 3 000 mg (12 tabliet) každý
deň.
/Príklad: ak je Vaša denná dávka 1 000 mg, musíte užívať 2 tablety ráno a 2/
/tablety večer./

Dávka u dojčiat (6 až 23 mesiacov), detí (2 až 11 rokov) a dospievajúcich
(12 až 17 rokov)
s hmotnosťou nižšou ako 50 kg:
Váš lekár Vám predpíše najvhodnejšiu liekovú formu TRUNDu® podľa veku,
hmotnosti a dávky.
Pre dojčatá a deti vo veku do 6 rokov je vhodnejšou liekovou formou
perorálny roztok TRUNDu® 100 mg/ml.
Zvyčajná dávka: medzi 20 mg na kg telesnej hmotnosti a 60 mg na kg telesnej
hmotnosti každý deň.
/Príklad: pri zvyčajnej dávke 20 mg na kg telesnej hmotnosti každý deň,/
/musíte podať svojmu dieťaťu s hmotnosťou 25 kg 1 tabletu ráno a 1 tabletu/
/večer./

Dávka u dojčiat (1 až 6 mesiacov):
Pre dojčatá je vhodnejšou liekovou formou perorálny roztok TRUNDu® 100
mg/ml.

TRUND® 500 mg:

/Monoterapia/

Dávka u dospelých a dospievajúcich (vo veku od 16 rokov):
Zvyčajná dávka: medzi 1 000 mg (2 tablety) a 3 000 mg (6 tabliet) každý
deň.
Ak začínate užívať TRUND® po prvýkrát, Váš lekár Vám predpíše nižšiu dávku
počas 2 týždňov pred podaním najnižšej zvyčajnej dávky.
/Príklad: ak je Vaša denná dávka 2 000 mg, musíte užívať 2 tablety ráno a 2/
/tablety večer./

/Prídavná liečba/

Dávka u dospelých a dospievajúcich (12 až 17 rokov) s hmotnosťou 50 kg
alebo vyššou:
Zvyčajná dávka: medzi 1 000 mg (2 tablety) a 3 000 mg (6 tabliet) každý
deň.
/Príklad: ak je Vaša denná dávka 1 000 mg, musíte užívať 1 tabletu ráno a 1/
/tabletu večer./

Dávka u dojčiat (6 až 23 mesiacov), detí (2 až 11 rokov) a dospievajúcich
(12 až 17 rokov)
s hmotnosťou nižšou ako 50 kg:
Váš lekár Vám predpíše najvhodnejšiu liekovú formu TRUNDu® podľa veku,
hmotnosti a dávky.
Pre dojčatá a deti vo veku do 6 rokov je vhodnejšou liekovou formou
perorálny roztok TRUNDu® 100 mg/ml.
Zvyčajná dávka: medzi 20 mg na kg hmotnosti a 60 mg na kg hmotnosti každý
deň.

Dávka u dojčiat (1 až 6 mesiacov):
Pre dojčatá je vhodnejšou liekovou formou perorálny roztok TRUNDu® 100
mg/ml.

TRUND® 750 mg:

/Monoterapia/

Dávka u dospelých a dospievajúcich (vo veku od 16 rokov):
Zvyčajná dávka: medzi 1 000 mg a 3 000 mg každý deň.
Ak začínate užívať TRUND® po prvýkrát, Váš lekár Vám predpíše nižšiu dávku
počas 2 týždňov pred podaním najnižšej zvyčajnej dávky.
/Príklad: ak je Vaša denná dávka 3 000 mg, musíte užívať 2 tablety ráno a 2/
/tablety večer./

/Prídavná liečba/

Dávka u dospelých a dospievajúcich (12 až 17 rokov) s hmotnosťou 50 kg
alebo vyššou:
Zvyčajná dávka: medzi 1 000 mg a 3 000 mg každý deň.
/Príklad: ak je Vaša denná dávka 1 500 mg, musíte užívať 1 tabletu ráno a 1/
/tabletu večer./

Dávka u dojčiat (6 až 23 mesiacov), detí (2 až 11 rokov) a dospievajúcich
(12 až 17 rokov)
s hmotnosťou nižšou ako 50 kg:
Váš lekár Vám predpíše najvhodnejšiu liekovú formu TRUNDu® podľa veku,
hmotnosti a dávky.
Pre dojčatá a deti vo veku do 6 rokov je vhodnejšou liekovou formou
perorálny roztok TRUNDu® 100 mg/ml.
Zvyčajná dávka: medzi 20 mg na kg hmotnosti a 60 mg na kg hmotnosti každý
deň.

Dávka u dojčiat (1 až 6 mesiacov):
Pre dojčatá je vhodnejšou liekovou formou perorálny roztok TRUNDu® 100
mg/ml.

TRUND® 1 000 mg:

/Monoterapia/

Dávka u dospelých a dospievajúcich (vo veku od 16 rokov):
Zvyčajná dávka: medzi 1 000 mg a 3 000 mg každý deň.
Ak začínate užívať TRUND® po prvýkrát, Váš lekár Vám predpíše nižšiu dávku
počas 2 týždňov pred podaním najnižšej zvyčajnej dávky.
/Príklad: ak je Vaša denná dávka 2 000 mg, musíte užívať 1 tabletu ráno a 1/
/tabletu večer./

/Prídavná liečba/

Dávka u dospelých a dospievajúcich (12 až 17 rokov) s hmotnosťou 50 kg
alebo vyššou:
Zvyčajná dávka: medzi 1 000 mg a 3 000 mg každý deň.
/Príklad: ak je Vaša denná dávka 2 000 mg, musíte užívať 1 tabletu ráno a 1/
/tabletu večer./

Dávka u dojčiat (6 až 23 mesiacov), detí (2 až 11 rokov) a dospievajúcich
(12 až 17 rokov)
s hmotnosťou nižšou ako 50 kg:
Váš lekár Vám predpíše najvhodnejšiu liekovú formu TRUNDu® podľa veku,
hmotnosti a dávky.
Pre dojčatá a deti vo veku do 6 rokov je vhodnejšou liekovou formou
perorálny roztok TRUNDu® 100 mg/ml.
Zvyčajná dávka: medzi 20 mg na kg hmotnosti a 60 mg na kg hmotnosti každý
deň.

Dávka u dojčiat (1 až 6 mesiacov):
Pre dojčatá je vhodnejšou liekovou formou perorálny roztok TRUNDu® 100
mg/ml.

Spôsob podania:
Tablety TRUNDu® zapite dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody).

Dĺžka liečby:
• TRUND® sa používa na dlhodobú liečbu. V liečbe TRUNDom® pokračujte
tak dlho, ako Vám povedal Váš lekár.
Liečbu neukončujte bez dohody so svojím lekárom, pretože to môže
zosilniť Vaše záchvaty. Ak sa Váš lekár rozhodne ukončiť liečbu
TRUNDom®, poučí Vás, ako
postupne TRUND® vysadzovať.

Ak užijete viac TRUNDu®, ako máte:
Možné vedľajšie účinky predávkovania TRUNDom® sú ospalosť, motorický
nepokoj, agresivita, zníženie ostražitosti, útlm dýchania a kóma.
Pokiaľ ste užili viac tabliet, ako ste mali, vyhľadajte svojho lekára.
Váš lekár určí najlepšiu možnú liečbu predávkovania.

Ak zabudnete užiť TRUND®:
Pokiaľ ste zabudli jednu alebo viacero dávok, vyhľadajte svojho lekára.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať TRUND®:
Pri ukončovaní liečby, podobne ako pri iných antiepileptických liekoch, sa
má TRUND® vysadzovať postupne, aby sa zabránilo zvýšenému výskytu
záchvatov.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj TRUND® môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého. Povedzte svojmu lekárovi, pokiaľ máte čokoľvek z
nasledovného a znepokojuje Vás to.

Niektoré vedľajšie účinky ako je ospalosť, únava a závrat sa môžu
vyskytovať častejšie na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky. Tieto
účinky sa však majú časom znižovať.

Frekvencia možných vedľajších účinkov uvedených nižšie je definovaná
pomocou nasledovného
pravidla:
Veľmi časté (postihujú viac ako 1 užívateľa z 10)
Časté (postihujú 1 až 10 užívateľov zo 100)
Menej časté (postihujú 1 až 10 užívateľov z 1 000)
Zriedkavé (postihujú 1 až 10 užívateľov z 10 000)
Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 užívateľa z 10 000)
Neznáme (z dostupných údajov)

Veľmi časté:
- somnolencia (ospalosť);
- asténia/únava (vyčerpanosť).

Časté:
- infekcia, nazofaryngitída
- znížený počet krvných doštičiek;
- anorexia (strata chuti do jedla), nárast telesnej hmotnosti;
- motorický nepokoj, depresia, emocionálna labilita/zmena nálady,
nepriateľstvo alebo
agresivita, nespavosť, nervozita alebo podráždenosť, poruchy
osobnosti (problémy so
správaním), abnormálne myslenie (pomalé myslenie, neschopnosť
sústrediť sa);
- závrat (pocit nerovnováhy), kŕče, bolesť hlavy, hyperkinéza (zvýšená
pohybová aktivita),
ataxia (porušená koordinácia pohybu), trasenie (mimovoľné chvenie),
amnézia (strata
pamäti), porucha rovnováhy, narušená pozornosť (strata koncentrácie),
porucha pamäti
(zábudlivosť);
- diplopia (dvojité videnie), rozmazané videnie;
- vertigo (pocit točenia);
- kašeľ (zhoršenie existujúceho kašľa);
- bolesť brucha, nutkanie na vracanie, dyspepsia (tráviace ťažkosti),
hnačka, vracanie;
- vyrážka, ekzém, svrbenie;
- myalgia (bolesť svalov);
- náhodné úrazy.

Neznáme:
- znížený počet červených krviniek a/alebo bielych krviniek;
- strata telesnej hmotnosti;
- abnormálne správanie, zúrivosť, úzkosť, zmätenosť, halucinácie, duševné
poruchy,
samovražda, pokus o samovraždu a samovražedné myšlienky;
- parestézia (mravčenie), ťažkosti s kontrolovaním pohybov,
nekontrolovateľné svalové
spazmy postihujúce hlavu, trup a končatiny;
- pankreatitída (zápal podžalúdkovej žľazy), zlyhanie pečene, hepatitída
(žltačka),
abnormálne funkčné pečeňové testy;
- vypadávanie vlasov, pľuzgiere na koži, v ústach, v oblasti očí a
pohlavných orgánov,
kožná vyrážka.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ TRUND®

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na kartónovej škatuľke
a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo TRUND®obsahuje
Liečivo je levetiracetam.

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:
sodná soľ kroskarmelózy (typ B), povidón K30, koloidný oxid kremičitý
bezvodý, magnéziumstearát.

Filmová vrstva 250 mg:
hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol/PEG 400, čistený mastenec,
indigokarmínový hlinitý lak (E132).

Filmová vrstva 500 mg:
hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol/PEG 400, čistený mastenec,
žltý oxid železa (E172).

Filmová vrstva 750 mg:
hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol/PEG 400, čistený mastenec,
žlť oranžová (E110), červený oxid železa (E172).

Filmová vrstva 1 000 mg:
hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol/PEG 400, čistený mastenec

Ako vyzerá TRUND® a obsah balenia
250 mg: modré, podlhovasté filmom obalené tablet s deliacou ryhou s
rozmermi 12,9x6,1 mm zabalené do Al/PVC-PE-PVDC blistrov vložené do
papierovej skladačky obsahujúcej 20, 30, 50, 60, 100 a 200 filmom obalených
tabliet.

500 mg: žlté, podlhovasté filmom obalené tablety s deliacou ryhou s
rozmermi 16,5x7,7 mm zabalené do Al/PVC-PE-PVDC blistrov vložené do
papierovej skladačky obsahujúcej 10, 20, 30, 50, 60, 100, 120 a 200 filmom
obalených tabliet.

750 mg: oranžové, podlhovasté filmom obalené tablety s deliacou ryhou s
rozmermi 18,8x8,9 mm zabalené do Al/PVC-PE-PVDC blistrov vložené do
papierovej skladačky obsahujúcej 20, 30, 50, 60, 80, 100 a 200 filmom
obalených tabliet.

1000 mg: biele, podlhovasté filmom obalené tablet s deliacou ryhou s
rozmermi 19,2 x 10,2 mm zabalené do Al/PVC-PE-PVDC blistrov vložené do
papierovej skladačky obsahujúcej 10, 20, 30, 50, 60, 100 a 200 filmom
obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
/Držiteľ rozhodnutia o registrácii:/
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hv?zdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká
republika

/Výrobca:/
1) Remedica Ltd, Limassol Industrial Estate, P.O. Box 51706, CY-3508
Limassol, Cyprus
2) Delpharm EVREUX, 5 Rue Du Guesclin 27000 EVREUX, Francúzsko
3) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto,
Česká republika

Tento liek je schválený v členských krajinách Európskej Únie pod
nasledujúcim názvom:

|Bulharsko |TRUND 250 mg/500 mg/750 mg/1000 mg |
| |????????????????? |
|Česká republika |TRUND 250 mg/500 mg/750 mg/1000 mg |
| |potahované tablety |
|Holandsko |TRUND 250 mg/500 mg/750 mg/1000 mg, |
| |filmomhulde tabletten |
|Maďarsko |TRUND 250 mg/500 mg/750 mg/1000 mg |
| |filmtabletta |
|Poľsko |TRUND |
|Rumunsko |TRUND 250 mg/500 mg/750 mg/1 000mg |
| |comprimate filmate |
|Slovenská republika |TRUND 250 mg/500 mg/750 mg/1 000 mg |


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri
2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

TRUND 250 mg
TRUND 500 mg
TRUND 750 mg
TRUND 1 000 mg
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

TRUND 250 mg filmom obalené tablety obsahujú 250 mg levetiracetamu.
TRUND 500 mg filmom obalené tablety obsahujú 500 mg levetiracetamu
TRUND 750 mg filmom obalené tablety obsahujú 750 mg levetiracetamu.
TRUND 1 000 mg filmom obalené tablety obsahujú 1 000 mg levetiracetamu.

Pomocná látka:
TRUND 750 mg: obsahuje 0,375 mg farbiva oranžová žlť (E110).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.
250 mg: modré, podlhovasté filmom obalené tablety s deliacou ryhou s
rozmermi 12,9 x 6,1 mm.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.
500 mg: žlté, podlhovasté filmom obalené tablety s deliacou ryhou s
rozmermi 16,5 x 7,7 mm.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.
750 mg: oranžové, podlhovasté filmom obalené tablety s deliacou ryhou s
rozmermi 18,8 x 8,9 mm. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.
1000 mg: biele, podlhovasté filmom obalené tablety s deliacou ryhou s
rozmermi 19,2 x 10,2 mm.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

TRUND je indikovaný ako monoterapia pri liečbe parciálnych záchvatov so
sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u pacientov od veku 16 rokov s
práve diagnostikovanou epilepsiou.

TRUND je indikovaný ako prídavná terapia
• pri liečbe parciálnych záchvatov s alebo bez sekundárnej
generalizácie u dospelých, detí a dojčiat vo veku od 1 mesiaca s
epilepsiou.
• pri liečbe myoklonických záchvatov u dospelých a dospievajúcich od
veku 12 rokov s juvenilnou myoklonickou epilepsiou.
• pri liečbe primárnych generalizovaných tonicko-klonických záchvatov u
dospelých a dospievajúcich od veku 12 rokov s idiopatickou
generalizovanou epilepsiou.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

/Monoterapia u dospelých a dospievajúcich od veku 16 rokov/

Odporúčaná úvodná dávka je 250 mg dvakrát denne, ktorú je možné po 2
týždňoch zvýšiť na začiatočnú terapeutickú dávku 500 mg dvakrát denne.
Dávku je možné ďalej zvyšovať o 250 mg dvakrát denne každé dva týždne v
závislosti od klinickej odpovede. Maximálna dávka je 1500 mg dvakrát denne.

/Prídavná liečba u dospelých (? 18 rokov) a dospievajúcich (12 až 17 rokov)/
/s hmotnosťou 50 kg alebo vyššou/

Začiatočná terapeutická dávka je 500 mg dvakrát denne. S touto dávkou možno
začať v prvý deň
liečby. V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti možno dennú
dávku zvýšiť až na 1500 mg dvakrát denne. Dávku je možné zvyšovať alebo
znižovať o 500 mg dvakrát denne každé dva až štyri týždne.

Osobitné skupiny pacientov

/Starší pacienti (65 rokov a starší)/

U starších pacientov so zhoršenou funkciou obličiek sa odporúča úprava
dávky (pozri nižšie „Porucha funkcie obličiek“).

/Porucha funkcie obličiek/

Denná dávka sa musí podľa funkcie obličiek upraviť individuálne.

Pre dospelých pacientov použite nasledovnú tabuľku a dávku upravte
zodpovedajúcim spôsobom. Pri použití tejto tabuľky pre dávkovanie je
potrebné stanoviť klírens kreatinínu (CLcr) pacienta v ml/min. U dospelých
a dospievajúcich s hmotnosťou 50 kg alebo vyššou je možné CLcr v ml/min
stanoviť
z merania kreatinínu v sére (mg/dl) pomocou nasledovnej rovnice.

[140-vek (roky)] x hmotnosť (kg)
CLcr (ml/min) = -------------------------------------------- (x 0,85 u
žien)
72 x kreatinín v sére (mg/dl)

CLcr sa potom prepočíta podľa nasledujúceho vzorca na plochu povrchu tela
(body surface area, BSA):

Clcr (ml/min)
CLcr (ml/min/1,73 m˛) = ------------------------ x 1,73
BSA pacienta (m˛)

Úprava dávky u dospelých a dospievajúcich pacientov s telesnou hmotnosťou
viac ako 50 kg s poruchou funkcie obličiek:

|Skupina |Klírens kreatinínu |Dávkovanie a frekvencia |
| |(ml/min/1,73 m2) | |
|Normálna |> 80 |500 až 1500 mg dvakrát |
| | |denne |
|Mierna |50-79 |500 až 1000 mg dvakrát |
| | |denne |
|Stredne závažná |30-49 |250 až 750 mg dvakrát denne|
|Závažná |< 30 |250 až 500 mg dvakrát denne|
|Dialyzovaní pacienti v |- |500 až 1 000 mg jedenkrát |
|terminálnom štádiu | |denne (2) |
|zlyhania obličiek (1) | | |


(1) V prvý deň liečby levetiracetamom sa odporúča podať úvodnú dávku 750
mg.
(2) Po dialýze sa odporúča dodatočná dávka 250 až 500 mg.

U detí s poruchou funkcie obličiek je potrebné upraviť dávku levetiracetamu
podľa funkcie obličiek, pretože klírens levetiracetamu závisí od funkcie
obličiek. Toto odporúčanie je založené na štúdii s dospelými pacientmi s
poruchou funkcie obličiek.

CLcr v ml/min/1,73 m˛ je možné odhadnúť zo stanoveného sérového kreatinínu
(mg/dl) pre mladých dospievajúcich, deti a dojčatá s použitím nasledujúceho
vzorca (Schwartzov vzorec):

Výška (cm) x ks
CLcr (ml/min/1,73 m2) = --------------------------------------
Sérový kreatinín (mg/dl)

ks = 0,45 pre donosené dojčatá vo veku do 1 roka; ks = 0,55 pre deti
mladšie ako 13 rokov a dospievajúce dievčatá; ks = 0,7 pre dospievajúcich
chlapcov

Úprava dávkovania pre dojčatá, deti a dospievajúcich pacientov s hmotnosťou
menej ako
50 kg s poruchou funkcie obličiek:

|Skupina |Klírens |Dávka a frekvencia (1) |
| |kreatinínu | |
| |(ml/min/1,73 | |
| |m2) | |
| | |Dojčatá od 1 do 6 |Dojčatá od 6 do |
| | |mesiacov |23 mesiacov, deti a|
| | | |dospievajúci s |
| | | |hmotnosťou do 50 kg|
|Normálna |> 80 |7 až 21 mg/kg (0,07 |10 až 30 mg/kg (0,1|
| | |až |až |
| | |0,21 ml/kg) dvakrát |0,3 ml/kg) dvakrát |
| | |denne |denne |
|Mierna |50-79 |7 až 14 mg/kg (0,07 |10 až 20 mg/kg (0,1|
| | |až |až |
| | |0,14 ml/kg) dvakrát |0,2 ml/kg) dvakrát |
| | |denne |denne |
|Stredne závažná|30-49 |3,5 až 10,5 mg/kg |5 až 15 mg/kg (0,05|
| | |(0,035 až |až |
| | |0,105 ml/kg) dvakrát |0,15 ml/kg) dvakrát|
| | |denne |denne |
|Závažná |< 30 |3,5 až 7 mg/kg (0,035|5 až 10 mg/kg (0,05|
| | |až |až |
| | |0,07 ml/kg) dvakrát |0,1 ml/kg) dvakrát |
| | |denne |denne |
|Dialyzovaní |-- |7 až 14 mg/kg (0,07 |10 až 20 mg/kg (0,1|
|pacienti | |až |až |
|v terminálnom | |0,14 ml/kg) jedenkrát|0,2 ml/kg) |
|štádiu zlyhania| |denne |jedenkrát denne |
|obličiek | |(2) (4) |(3) (5) |

(1) TRUND perorálny roztok sa má používať pre dávky nižšie ako 250 mg a pre
pacientov, ktorí nie sú schopní prehĺtať tablety.
(2) V prvý deň liečby levetiracetamom sa odporúča úvodná dávka 10,5 mg/kg
(0,105 ml/kg).
(3) V prvý deň liečby levetiracetamom sa odporúča úvodná dávka 15 mg/kg
(0,15 ml/kg).
(4) Po dialýze sa odporúča dodatočná dávka 3,5 až 7 mg/kg (0,035 až 0,07
ml/kg).
(5) Po dialýze sa odporúča dodatočná dávka 5 až 10 mg/kg (0,05 až 0,10
ml/kg).

/Porucha funkcie pečene/

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene nie je
potrebná žiadna úprava dávky. U pacientov so závažnou poruchou funkcie
pečene môže klírens kreatinínu podhodnocovať insuficienciu obličiek. Preto
sa pri klírense kreatinínu < 60 ml/min/1,73 m2 odporúča znížiť dennú
udržiavaciu dávku o 50%.

Deti a dospievajúci

Lekár má predpísať najvhodnejšiu liekovú formu, balenie a silu podľa veku,
hmotnosti a dávky.

Lieková forma tabliet nie je prispôsobená pre používanie u dojčiat a detí
vo veku do 6 rokov. Levetiracetam perorálny roztok je uprednostňovaná
lieková forma pre používanie v tejto skupine pacientov. Okrem toho dostupné
sily tabliet nie sú vhodné pre začiatok liečby u detí s telesnou hmotnosťou
nižšou ako 25 kg, pre pacientov, ktorí nie sú schopní prehĺtať tablety
alebo pre podávanie dávok nižších ako 250 mg. Vo všetkých vyššie uvedených
prípadoch sa má použiť levetiracetam perorálny roztok.

/Monoterapia/

Bezpečnosť a účinnosť levetiracetamu u detí a dospievajúcich vo veku do 16
rokov ako monoterapia neboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

/Prídavná liečba pre dojčatá vo veku 6 až 23 mesiacov, deti (2 až 11 rokov)/
/a dospievajúcich (12 až 17 rokov) s hmotnosťou nižšou ako 50 kg/

Levetiracetam perorálny roztok je uprednostňovaná lieková forma pre
používanie u dojčiat a detí vo veku do 6 rokov.

Začiatočná terapeutická dávka je 10 mg/kg dvakrát denne.
V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti možno dávku zvýšiť až na
30 mg/kg dvakrát denne. Zmeny dávky nemajú prekročiť zvýšenie alebo
zníženie o 10 mg/kg dvakrát denne každé dva týždne. Má sa použiť najnižšia
účinná dávka.
Dávkovanie u detí s hmotnosťou 50 kg alebo vyššou je rovnaká ako u
dospelých.

Odporúčané dávkovanie pre dojčatá vo veku od 6 mesiacov, deti a
dospievajúcich:


(1)Deti s hmotnosťou 25 kg alebo nižšou majú prednostne začať liečbu
perorálnym roztokom levetiracetamu 100 mg/ml.
(2)Dávka u detí a dospievajúcich s hmotnosťou 50 kg alebo vyššou je rovnaká
ako u dospelých.

/Prídavná liečba pre dojčatá vo veku 1 až 6 mesiacov/
Pre používanie u dojčiat je určená lieková forma perorálny roztok.

Spôsob podania
Filmom obalené tablety sa musia užívať perorálne, prehĺtať s dostatočným
množstvom tekutiny a možno ich užívať s jedlom alebo bez jedla. Denná dávka
sa podáva v dvoch rovnakých čiastkových dávkach.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na iné deriváty pyrolidónu alebo na
ktorúkoľvek z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Vysadenie
Ak sa musí levetiracetam vysadiť, podľa súčasnej klinickej praxe sa
odporúča vysadzovať ho postupne (napr. u dospelých a dospievajúcich s
hmotnosťou viac ako 50 kg: znižovanie o 500 mg dvakrát denne každé dva až
štyri týždne, u dojčiat starších ako 6 mesiacov, detí a dospievajúcich s
hmotnosťou do 50 kg: nemá zníženie dávky prekročiť pokles 10 mg/kg dvakrát
denne každé dva týždne; u dojčiat (mladších ako 6 mesiacov): nemá zníženie
dávky prekročiť pokles 7 mg/kg dvakrát denne každé dva týždne).

Renálna insuficiencia
Podávanie Levetiracetamu pacientom s poruchou funkcie obličiek si môže
vyžadovať úpravu dávky. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene sa
pred stanovením dávky odporúča posúdiť funkciu obličiek (pozri časť 4.2).

Samovražda
U pacientov liečených antiepileptikami (vrátane levetiracetamu) boli
hlásené prípady samovraždy, pokusov o samovraždu, samovražedných myšlienok
a správania. Meta-analýza randomizovaných, placebom kontrolovaných štúdií s
antiepileptikami preukázala malé zvýšenie rizika samovražedných myšlienok a
správania. Mechanizmus vzniku tohto rizika nie je známy.

Z tohto dôvodu sa majú u pacientov sledovať príznaky depresie a/alebo
samovražedných myšlienok a správania a má sa zvážiť vhodná liečba.
Pacientom (a ich opatrovateľom) sa má odporučiť, aby v prípade výskytu
príznakov depresie a/alebo samovražedných myšlienok alebo správania,
okamžite vyhľadali lekársku pomoc.

Deti a dospievajúci
Lieková forma tabliet nie je prispôsobená pre používanie u dojčiat a detí
vo veku do 6 rokov.

Dostupné údaje u detí nenaznačili vplyv na rast a pubertu. Avšak dlhodobé
účinky u detí na schopnosť učiť sa, inteligenciu, rast, endokrinnú funkciu,
pubertu a plodnosť sú naďalej neznáme.

Bezpečnosť a účinnosť levetiracetamu sa nehodnotila dôkladne u dojčiat s
epilepsiou mladších ako
1 rok. Len 35 dojčiat mladších ako 1 rok s parciálnymi záchvatmi bolo
exponovaných v klinických štúdiách, z nich len 13 bolo mladších ako 6
mesiacov.

TRUND 750 mg filmom obalené tablety obsahujú oranžovú žlť (E110), ktorá
môže spôsobiť alergickú reakciu.

4.5 Liekové a iné interakcie

Antiepileptiká
Predmarketingové údaje z klinických štúdií vykonaných na dospelých ukazujú,
že levetiracetam nemal vplyv na sérové koncentrácie už podávaných
antiepileptík (fenytoín, karbamazepín, kyselina valproová, fenobarbital,
lamotrigín, gabapentín a primidon) a že tieto antiepileptiká neovplyvnili
farmakokinetiku levetiracetamu.

Rovnako ako u dospelých, ani u detských pacientov užívajúcich až do 60
mg/kg/deň levetiracetamu nie je žiadny dôkaz klinicky významných liekových
interakcií.
Retrospektívne hodnotenie farmakokinetických interakcií u detí a
dospievajúcich s epilepsiou (4 až
17 rokov) potvrdilo, že prídavná liečba s perorálne podávaným
levetiracetamom neovplyvnila sérové koncentrácie v rovnovážnom stave
súbežne podávaného karbamazepínu a valproátu. Avšak údaje naznačujú o 20%
vyšší klírens levetiracetamu u detí užívajúcich enzýmy indukujúce
antiepileptiká. Úprava dávkovania sa nevyžaduje.

Probenecid
Zistilo sa, že probenecid (500 mg štyrikrát denne), blokátor renálnej
tubulárnej sekrécie, inhibuje renálny klírens primárneho metabolitu, nie
však levetiracetamu. Koncentrácia uvedeného metabolitu však zostáva nízka.
Možno očakávať, že ostatné lieky vylučované aktívnou tubulárnou sekréciou
by tiež mohli znižovať renálny klírens metabolitu. Účinok levetiracetamu na
probenecid sa nezisťoval a účinok levetiracetamu na ďalšie aktívne
vylučované lieky, napr. NSAID, sulfónamidy a metotrexát nie je známy.

Perorálne kontraceptíva a iné farmakokinetické interakcie
Levetiracetam v dávke 1000 mg denne nemal vplyv na farmakokinetiku
perorálnych kontraceptív (etinylestradiol a levonorgestrel); endokrinné
parametre (luteinizačný hormón a progesterón) sa nezmenili. Levetiracetam v
dávke 2000 mg denne nemal vplyv na farmakokinetiku digoxínu a warfarínu;
protrombínové časy sa nezmenili. Súbežné podávanie s digoxínom, perorálnymi
kontraceptívami a warfarínom neovplyvnilo farmakokinetiku levetiracetamu.

Antacída
Nie sú k dispozícií žiadne údaje o vplyve antacíd na vstrebávanie
levetiracetamu.

Jedlo a alkohol
Jedlo neovplyvnilo rozsah vstrebávania levetiracetamu, ale rýchlosť
vstrebávania sa mierne znížila.

Nie sú k dispozícií žiadne údaje o interakcii levetiracetamu s alkoholom.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití levetiracetamu u gravidných
žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť
5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí.
TRUND sa neodporúča užívať počas gravidity ani u žien vo fertilnom veku,
ktoré nepoužívajú antikoncepciu, pokiaľ to nie jednoznačne nevyhnutné.

Rovnako ako u iných antiepileptík, fyziologické zmeny počas gravidity môžu
ovplyvniť koncentráciu levetiracetamu. Počas gravidity bol pozorovaný
pokles plazmatickej koncentrácie levetiracetamu. Tento pokles je výraznejší
počas tretieho trimestra (do 60% východiskovej hodnoty koncentrácie pred
graviditou). Pre gravidnú ženu liečenú levetiracetamom sa má zabezpečiť
adekvátny klinický manažment. Vysadenie antiepileptickej liečby môže viesť
k exacerbácii ochorenia, ktoré môže poškodiť matku a plod.

Laktácia
Levetiracetam sa vylučuje do materského mlieka. Dojčenie sa preto
neodporúča. Avšak, v prípade, že je liečba levetiracetamom potrebná počas
dojčenia, pomer prínosu/rizika liečby by sa mal uvážiť vzhľadom k významu
dojčenia.

Fertilita
V štúdiách u zvierat sa nezistil žiadny vplyv na fertilitu (pozri časť
5.3). Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje, nie je známe potenciálne
riziko u ľudí.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.
Vzhľadom na možnú rozdielnu individuálnu citlivosť niektorí pacienti môžu
najmä na začiatku liečby alebo po zvýšení dávky pociťovať ospalosť alebo
iné symptómy v súvislosti s centrálnym nervovým systémom. Preto sa u týchto
pacientov odporúča opatrnosť pri vykonávaní náročných aktivít, napr. pri
vedení vozidiel alebo pri obsluhe strojov. Pacientom sa neodporúča viesť
vozidlá ani obsluhovať stroje, kým sa nestanoví, že ich schopnosť vykonávať
takéto činnosti nie je ovplyvnená.

4.8 Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Súhrnné údaje bezpečnosti z klinických štúdií vykonaných s perorálnymi
formami levetiracetamu s dospelými pacientmi s parciálnymi záchvatmi
ukázali, že sa nežiaduce reakcie vyskytli u 46,4% pacientov liečených
levetiracetamom a u 42,2% pacientov v skupine s placebom. Závažné nežiaduce
reakcie sa vyskytli u 2,4% pacientov liečených levetiracetamom a u 2,0%
pacientov v skupine s placebom. Najčastejšie zaznamenanými nežiaducimi
reakciami boli somnolencia, asténia a závrat. Pri analýze súhrnnej
bezpečnosti sa nezistil jednoznačný vzťah dávka-odpoveď, ale výskyt a
závažnosť nežiaducich reakcií v súvislosti s centrálnym nervovým systémom
sa časom znižovala.

V monoterapii sa u 49,8% jedincov vyskytla minimálne jedna nežiaduca
reakcia súvisiaca s liekom. Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami
boli únava a ospalosť.

Štúdia vykonaná u dospelých a dospievajúcich s myoklonickými záchvatmi (12
až 65 rokov) ukázala, že u 33,3% pacientov v skupine s levetiracetamom a u
30,0% pacientov v skupine s placebom sa prejavili nežiaduce reakcie, o
ktorých sa usudzuje, že súvisia s liečbou. Najčastejšie hlásené nežiaduce
reakcie boli bolesť hlavy a ospalosť. Incidencia nežiaducich reakcií u
pacientov s myoklonickými záchvatmi bola nižšia ako u dospelých pacientov s
parciálnym nástupom záchvatov (33,3% oproti 46,4%).

Štúdia vykonaná u dospelých a detí (4 až 65 rokov) s idiopatickou
generalizovanou epilepsiou
s primárnymi generalizovanými tonicko-klonickými záchvatmi potvrdila, že u
39,2% pacientov
v skupine s levetiracetamom a u 29,8 % pacientov v skupine s placebom sa
prejavili nežiaduce reakcie, o ktorých sa usudzuje, že súvisia s liečbou.
Najčastejšie hlásená nežiaduca reakcia bola únava.

Zvýšenie frekvencie záchvatov o viac ako 25% sa zaznamenalo u 14% dospelých
a detských pacientov (vo veku 4 až 16 rokov) s parciálnymi záchvatmi
liečených levetiracetamom a u 26% dospelých a 21% detských pacientov
liečených placebom.
Ak sa levetiracetam použil na liečbu primárne generalizovaných tonicko-
klonických záchvatov u dospelých a dospievajúcich s idiopatickou
generalizovanou epilepsiou, nemalo to žiaden vplyv na frekvenciu absencií.

Zoznam nežiaducich reakcií zoradených do tabuľky

Nežiaduce reakcie hlásené v klinických štúdiách (u dospelých,
dospievajúcich, detí a dojčiat
> 1 mesiac) a z postmarketingových skúseností sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke podľa tried orgánových systémov a podľa frekvencie. Pre klinické
štúdie sa frekvencia definuje nasledovne: veľmi časté (? 1/10); časté (?
1/100 až < 1/10); menej časté (? 1/1000 až < 1/100); zriedkavé (? 1/10 000
až < 1/1000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).
Údaje z postmarketingových skúseností nie sú dostatočné na podporu odhadu
ich výskytu v liečenej populácii.

- Infekcie a nákazy
Časté: infekcia, nazofaryngitída

- Poruchy krvi a lymfatického systému
Časté: trombocytopénia
Neznáme: leukopénia, neutropénia, pancytopénia (so supresiou kostnej drene
zistenou v niektorých prípadoch)

- Poruchy metabolizmu a výživy
Časté: anorexia, nárast telesnej hmotnosti.
Neznáme: zníženie telesnej hmotnosti

- Psychické poruchy
Časté: agitovanosť, depresia, emocionálna labilita/výkyvy nálady,
hostilita/agresivita, insomnia, nervozita/podráždenosť, poruchy osobnosti,
abnormálne myslenie
Neznáme: abnormálne správanie, zúrivosť, úzkosť, zmätenosť, halucinácia,
psychotické poruchy, samovražda, samovražedný pokus a samovražedné
myšlienky

- Poruchy nervového systému
Veľmi časté: somnolencia
Časté: amnézia, ataxia, záchvat, závrat, bolesť hlavy, hyperkinéza, tras,
porucha rovnováhy, narušená pozornosť, porucha pamäti.
Neznáme: parestézia, choreoatetóza, dyskinéza

- Poruchy oka
Časté: diplopia, rozmazané videnie

- Poruchy ucha a labyrintu
Časté: vertigo

- Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Časté: zhoršenie kašľa

- Poruchy gastrointestinálneho traktu
Časté: bolesť brucha, hnačka, dyspepsia, nauzea, vracanie
Neznáme: pankreatitída

- Poruchy pečene a žlčových ciest
Neznáme: zlyhanie pečene, hepatitída, abnormálne funkčné pečeňové testy

- Poruchy kože a podkožného tkaniva
Časté: vyrážka, ekzém, pruritus
Neznáme: toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm,
multiformný erytém a alopécia

- Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Časté: myalgia

- Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Veľmi časté: asténia/únava

- Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu
Časté: náhodné úrazy

Popis vybraných nežiaducich reakcií

Riziko anorexie je vyššie pri súbežnom podaní topiramátu s levetiracetamom.
V niekoľkých prípadoch alopécie sa po vysadení levetiracetamu pozorovala
úprava stavu.

Deti a dospievajúci

Štúdia vykonaná u detských pacientov (vo veku 4 až 16 rokov) s parciálnymi
záchvatmi preukázala, že u 55,4 % pacientov v skupine liečenej
levetiracetamom a u 40,2 % pacientov v skupine s placebom sa vyskytli
nežiaduce reakcie. Závažné nežiaduce reakcie sa nevyskytovali u žiadneho
pacienta v skupine liečenej levetiracetamom a u 1,0 % pacientov v skupine s
placebom. Najčastejšie zaznamenanými nežiaducimi reakciami u detí a
dospievajúcich boli somnolencia, hostilita, nervozita, emočná labilita,
agitovanosť, anorexia, asténia a bolesť hlavy. Výsledky bezpečnosti u
detských pacientov sa zhodovali s bezpečnostným profilom levetiracetamu u
dospelých, s výnimkou behaviorálnych a psychiatrických nežiaducich reakcií,
ktoré sa častejšie vyskytli u detí než u dospelých (38,6% voči 18,6%).
Relatívne riziko však bolo u detí a dospelých podobné.

Štúdia uskutočnená u detských pacientov (vo veku 1 mesiac až menej ako 4
roky) s parciálnymi záchvatmi ukázala, že u 21,7% pacientov v skupine
liečenej levetiracetamom a 7,1% pacientov v skupine liečenej placebom sa
vyskytli nežiaduce reakcie. U pacientov v skupine liečenej levetiracetamom
ani v skupine liečenej placebom sa neobjavili žiadne závažné nežiaduce
reakcie. Počas dlhodobej následnej štúdie N01148 boli vo vekovej skupine 1
mesiac až < 4 roky najčastejšími nežiaducimi reakciami v súvislosti s
liečbou podráždenosť (7,9%), kŕče (7,2%), somnolencia (6,6%),
psychomotorická hyperaktivita (3,3%), porucha spánku (3,3%) a agresivita
(3,3%). Výsledky týkajúce sa bezpečnosti u detských pacientov boli v súlade
s bezpečnostným profilom levetiracetamu u starších detí vo veku 4 až 16
rokov.

Dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná pediatrická štúdia bezpečnosti s
non-inferiórnym dizajnom hodnotila kognitívne a neuropsychologické účinky
levetiracetamu u detí vo veku 4 až 16 rokov s parciálnymi záchvatmi. Bolo
konštatované, že levetiracetam sa neodlišoval (nebol inferiórny) od
placeba, pokiaľ ide o zmenu od východiskového stavu v skóre Leiter-R na
pozornosť a pamäť, zloženom skóre k hodnoteniu pamäti (Leiter-R Attention
and Memory, Memory Screen Composite score) u populácie splňujúcej protokol
štúdie. Výsledky týkajúce sa behaviorálneho a emočného fungovania
naznačovali u pacientov liečených levetiracetamom zhoršenie, pokiaľ ide o
agresívne správanie, čo bolo merané štandardizovaným a systematickým
spôsobom s použitím overeného nástroja (CBCL -Achenbach Child Behavior
Checklist; Achenbachov kontrolný zoznam správania detí).
Avšak, u jedincov, ktorí užívali levetiracetam v dlhodobej nezaslepenej
následnej štúdii, nedošlo v priemere k zhoršeniu behaviorálneho a emočného
fungovania; obzvlášť miery agresívneho správania neboli horšie oproti
východiskovému stavu.

4.9 Predávkovanie

Symptómy

Po predávkovaniach levetiracetamom sa pozorovala somnolencia, nepokoj,
agresia, znížený stupeň vedomia, depresia dýchania a kóma.

Liečba predávkovania

Po akútnom predávkovaní možno vyprázdniť žalúdok výplachom žalúdka alebo
vyvolaním vracania. Neexistuje žiadne špecifické antidotum levetiracetamu.
Liečba predávkovania má byť symptomatická a môže zahŕňať hemodialýzu.
Účinnosť vylučovania levetiracetamu dialýzou je 60% a primárneho metabolitu
74%.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiepileptiká, iné antiepileptiká, ATC kód:
N03AX14.

Liečivo levetiracetam je pyrolidónový derivát (S-enantiomér ?-etyl-2-oxo-1-
pyrolidín acetamid), chemicky nesúvisiaci s liečivami v súčasných
antiepileptikách.

Mechanizmus účinku

Mechanizmus účinku levetiracetamu nebol doposiaľ celkom objasnený, zdá sa
však, že je odlišný od účinkov ostatných v súčasnosti používaných
antiepileptík. Pokusy /in vitro/ a /in vivo/ napovedajú, že levetiracetam
neovplyvňuje ani základné charakteristiky buniek ani normálny prenos
nervových vzruchov.
/In vitro/ štúdie ukazujú, že levetiracetam ovplyvňuje hladinu Ca2+ v
neurónoch čiastočnou inhibíciou kalciových kanálov typu N a znížením
uvoľňovania Ca2+ z intracelulárnych zásob v neurónoch.
Levetiracetam naviac čiastočne antagonizuje zníženie aktivity GABA- a
glycínových kanálov
spôsobené zinkom a ß-karbolínmi. Okrem toho sa levetiracetam podľa /in vitro/
štúdií viaže na špecifické väzbové miesto v mozgovom tkanive hlodavcov.
Špecifickým väzbovým miestom je synaptický vezikulárny proteín 2A, ktorý je
považovaný za súčasť procesov fúzie a exocytózy vezikúl s
neurotransmitermi. Levetiracetam a jeho analógy majú rôznu afinitu k väzbe
na synaptický vezikulárny proteín 2A, ktorá koreluje s ich potenciálom k
zábrane vzniku záchvatov v audiogénnych modeloch u myší. Uvedený nález
napovedá, že interakcia medzi levetiracetamom a synaptickým vezikulárnym
proteínom 2A by mohla prispievať k antiepileptickému mechanizmu účinku
lieku.

Farmakodynamické účinky

Levetiracetam poskytuje ochranu pred záchvatmi vo veľkom počte zvieracích
modelov parciálnych a primárne generalizovaných záchvatov bez toho, že by
mal pro-konvulzívny účinok. Primárny metabolit je neaktívny.
Účinok pri parciálnej i generalizovanej epilepsii (epileptiformný výboj
/fotoparoxyzmálna odpoveď) u človeka potvrdil široké spektrum stanoveného
farmakologického profilu levetiracetamu.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

/Prídavná terapia na liečbu parciálnych záchvatov s alebo bez sekundárnej/
/generalizácie u dospelých, dospievajúcich, detí a dojčiat vo veku od 1/
/mesiaca s epilepsiou./

U dospelých sa účinnosť levetiracetamu dokázala v 3 dvojito-zaslepených
placebom kontrolovaných štúdiách pri 1000 mg, 2000 mg alebo 3000 mg/deň
podávaných v 2 rozdelených dávkach s dĺžkou liečby do 18 týždňov. V
sumárnej analýze bolo percento pacientov, ktorí dosiahli 50 % alebo
významnejšie zníženie frekvencie parciálnych záchvatov na týždeň v
porovnaní s východiskovým stavom pri stabilnej dávke (12/14 týždňov), 27,7
%, 31,6 % a 41,3 % u pacientov s 1000, 2000 alebo 3000 mg levetiracetamu a
12,6 % u pacientov s placebom.

/Deti a dospievajúci/

U pediatrických pacientov (vek 4 až 16 rokov) sa účinnosť levetiracetamu
stanovila v dvojito- zaslepenej placebom kontrolovanej štúdii, do ktorej
bolo zaradených 198 pacientov a malo dĺžku liečby 14 týždňov. V tejto
štúdii pacienti užívali levetiracetam vo fixnej dávke 60 mg/kg/deň (s
dávkovaním dvakrát denne).
44,6 % pacientov liečených levetiracetamom a 19,6 % pacientov s placebom
malo 50 % alebo významnejšie zníženie frekvencie parciálnych záchvatov za
týždeň v porovnaní s východiskovým stavom. Pri dlhodobom pokračovaní v
liečbe 11,4 % pacientov nemalo záchvaty minimálne 6 mesiacov a 7,2 % nemalo
záchvat minimálne 1 rok.

U detí (vo veku 1 mesiac až 4 roky) bola stanovená účinnosť levetiracetamu
v dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii, ktorá zahrňovala 116
pacientov a liečba trvala 5 dní. V tejto štúdii dostávali pacienti dennú
dávku 20 mg/kg, 25 mg/kg, 40 mg/kg alebo 50 mg/kg perorálneho roztoku na
základe titračného rozpisu podľa veku. V tejto štúdii bola použitá dávka 20
mg/kg/deň titrovaná na 40 mg/kg/deň pre dojčatá vo veku jeden mesiac až 6
mesiacov, a dávka 25 mg/kg/deň titrovaná na 50 mg/kg/deň pre deti vo veku 6
mesiacov až 4 roky. Celková denná dávka bola podávaná dvakrát denne.

Primárnym ukazovateľom účinnosti bola miera odpovede na liečbu (percento
pacientov s ? 50 % poklesom priemernej dennej frekvencie parciálnych
záchvatov od východiskového stavu), ktorá bola hodnotená zaslepene
centrálnym hodnotiteľom s použitím 48- hodinového video EEG záznamu.
Analýza účinnosti pozostávala zo 109 pacientov, ktorí mali najmenej 24
hodín video EEG záznamu v obidvoch obdobiach, východiskovom aj testovacom.
43,6 % pacientov liečených levetiracetamom a 19,6 % pacientov liečených
placebom boli považovaní za respondentov. Výsledky sa zhodujú naprieč
vekovými skupinami. Pri dlhodobom pokračovaní v liečbe 8,6 % pacientov
nemalo záchvaty minimálne 6 mesiacov a 7,8 % bolo bez záchvatov minimálne 1
rok.

/Monoterapia na liečbu parciálnych záchvatov s alebo bez sekundárnej/
/generalizácie u pacientov od veku 16 rokov s novo diagnostikovanou/
/epilepsiou./

Účinnosť levetiracetamu v monoterapii bola preukázaná v dvojito zaslepenej
paralelnej skupine „non- inferiority“ v porovnaní s karbamazepínom s
riadeným uvoľňovaním (CR) u 576 pacientov vo veku 16 rokov alebo starších s
novo alebo nedávno diagnostikovanou epilepsiou. U pacientov sa mohli
vyskytovať len nevyprovokované parciálne záchvaty alebo generalizované
tonicko-klonické záchvaty. Pacienti boli randomizovaní na liečbu
karbamazepínom CR 400 – 1200 mg/deň alebo levetiracetamom 1000 - 3000
mg/deň, dĺžka liečby bola do 121 týždňov v závislosti od reakcie.
Šesťmesačné obdobie bez výskytu záchvatov sa dosiahlo u 73,0 % pacientov
liečených levetiracetamom a 72,8 % pacientov liečených karbamazepínom CR;
upravená absolútna diferencia medzi liečbami bola 0,2 % (95 % CI: -7,8
8,2). Viac ako polovica jedincov nemala záchvaty 12 mesiacov (56,6 %
jedincov s levetiracetamom a 58,5 % s karbamazepínom CR).

V štúdii odrážajúcej klinickú prax bolo možné u obmedzeného počtu
pacientov, ktorí reagovali na prídavnú liečbu levetiracetamom (36 dospelých
pacientov zo 69), vysadiť súbežnú antiepileptickú liečbu.

/Prídavná terapia na liečbu myoklonických záchvatov u dospelých a/
/dospievajúcich od veku 12 rokov s juvenilnou myoklonickou epilepsiou./

Účinnosť levetiracetamu bola preukázaná v dvojito zaslepenej placebom
kontrolovanej štúdii s trvaním 16 týždňov u pacientov vo veku 12 rokov a
starších, ktorí trpeli na idiopatickú generalizovanú epilepsiu s
myoklonickými záchvatmi s rôznymi syndrómami. Väčšina pacientov mala výskyt
juvenilnej myoklonickej epilepsie.
V tejto štúdii bola dávka levetiracetamu 3000 mg/deň podávaná v 2
rozdelených dávkach. 58,3 % pacientov liečených levetiracetamom a 23,3 %
pacientov s placebom malo minimálne 50 % zníženie denných myoklonických
záchvatov na týždeň. Pri dlhodobom pokračovaní v liečbe 28,6 % pacientov
nemalo myoklonické záchvaty minimálne 6 mesiacov a 21,0 % nemalo
myoklonické záchvaty minimálne 1 rok.

/Prídavná terapia na liečbu primárnych generalizovaných tonicko-klonických/
/záchvatov u dospelých a dospievajúcich od veku 12 rokov s idiopatickou/
/generalizovanou epilepsiou./

Účinnosť levetiracetamu bola preukázaná v 24-týždňovej dvojito zaslepenej
placebom kontrolovanej štúdii, do ktorej boli zaradení dospelí,
dospievajúci a obmedzený počet detí, ktorí trpeli na idiopatickú
generalizovanú epilepsiu s primárnymi generalizovanými tonicko-klonickými
(PGTC) záchvatmi s rôznymi syndrómami (juvenilná myoklonická epilepsia,
juvenilná absencia epilepsie, absencia epilepsie v detstve alebo epilepsia
s Grand Mal záchvatmi pri prebudení). V tejto štúdii bola dávka
levetiracetamu 3000 mg/deň pre dospelých a dospievajúcich alebo 60
mg/kg/deň pre deti podávaná v 2 rozdelených dávkach.
72,2 % pacientov liečených levetiracetamom a 45,2 % pacientov s placebom
malo 50 % alebo významnejšie zníženie frekvencie PGTC záchvatov na týždeň.
Pri dlhodobom pokračovaní v liečbe 47,4 % pacientov nemalo tonicko-klonické
záchvaty minimálne 6 mesiacov a 31,5 % nemalo tonicko- klonické záchvaty
minimálne 1 rok.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Levetiracetam je vysoko rozpustná látka s vysokou schopnosťou prieniku.
Farmakokinetický profil je lineárny pri nízkej intra- i interindividuálnej
variabilite. Pri opakovanom podávaní sa nemení klírens. Nie sú žiadne
dôkazy o akejkoľvek príslušnej variabilite medzi pohlaviami, rasami alebo
cirkadiálnej variabilite. Farmakokinetický profil zdravých dobrovoľníkov a
pacientov s epilepsiou je porovnateľný.

Vzhľadom na úplné a lineárne vstrebávanie možno predvídať plazmatické
hladiny z perorálnej dávky levetiracetamu, vyjadrenej v mg/kg telesnej
hmotnosti. Plazmatické hladiny levetiracetamu teda nie je potrebné
monitorovať.

Bola preukázaná významná korelácia medzi koncentráciami v slinách a v
plazme u dospelých a detí
(pomer koncentrácií v slinách/v plazme sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 1,7
pre perorálnu tabletu a 4 hodiny po dávke pre perorálny roztok).

Dospelí a dospievajúci

Absorpcia

Levetiracetam sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Absolútna
biologická dostupnosť po perorálnom užití sa blíži ku 100 %.
Maximálne plazmatické koncentrácie (Cmax) sa dosiahnu 1,3 hodiny po podaní
dávky.
Rovnovážny stav sa dosiahne po dvoch dňoch pri dávkovacom režime dvakrát
denne.
Maximálne koncentrácie (Cmax) sú zvyčajne 31 µg/ml po jednorazovej dávke
1000 mg a 43 µg/ml po opakovanej dávke 1000 mg dvakrát denne.
Rozsah vstrebávania nezávisí od dávky a nie je ovplyvnený podaním jedla.

Distribúcia

Nie sú dostupné žiadne údaje o distribúcii v tkanivách ľudí.
Levetiracetam a ani jeho primárny metabolit sa vo významnej miere neviažu
na bielkoviny v plazme
(< 10%). Distribučný objem levetiracetamu je približne 0,5 až 0,7 l/kg, čo
je hodnota blízka celkovému objemu vody v organizme.

Biotransformácia

Levetiracetam sa u ľudí extenzívne nemetabolizuje. Hlavnou metabolickou
cestou (24 % dávky) je enzýmová hydrolýza acetamidovej skupiny. Izoenzýmy
pečeňového cytochrómu P450 nepodporujú vznik primárneho metabolitu ucb
L057. Hydrolýza acetamidovej skupiny sa merala vo veľkom počte tkanív
vrátane krviniek. Metabolit ucb L057 je farmakologicky neúčinný.

Stanovili sa tiež dva menej významné metabolity. Jeden sa získal
hydroxyláciou pyrolidónového
kruhu (1,6 % dávky) a druhý otvorením pyrolidónového kruhu (0,9 % dávky).
Ďalšie neidentifikované zložky predstavovali iba 0,6 % dávky.

/In vivo/ sa nezistila žiadna enantiomerová interkonverzia levetiracetamu ani
jeho primárného metabolitu.

/In vitro/ sa zistilo, že levetiracetam a jeho primárny metabolit neinhibujú
hlavné izoformy ľudského pečeňového cytochrómu P450 (CYP3A4, 2A6, 2C9,
2C19, 2D6, 2E1 a 1A2), aktivitu glukuronylových transferáz (UGT1A1 a
UGT1A6) a epoxidovej hydroxylázy. Okrem toho levetiracetam neovplyvňuje /in/
/vitro/ glukuronidáciu kyseliny valproovej.
V kultúrach ľudských hepatocytov mal levetiracetam minimálny alebo žiadny
účinok na CYP1A2, SULT1E1 alebo UGT1A1. Levetiracetam spôsoboval miernu
indukciu CYP2B6 a CYP3A4. In vitro a in vivo údaje o interakcii s
perorálnymi kontraceptívami, digoxínom a warfarínom ukazujú, že in vivo sa
neočakáva žiadna významná indukcia enzýmov. Preto je interakcia
levetiracetamu s inými liečivami alebo /naopak/ nepravdepodobná.

Eliminácia

Plazmatický polčas u dospelých bol 7±1 hodina a nelíšil sa ani podľa dávky,
spôsobu podania ani pri opakovanom podávaní. Priemerný celkový systémový
klírens bol 0,96 ml/min/kg.

Hlavnou cestou vylučovania bol moč, ktorým sa vylučovalo priemerne 95%
dávky (približne 93%
dávky sa vylúčilo do 48 hodín). Stolicou sa /vylúčilo/ len 0,3 % dávky.
Kumulatívne vylučovanie levetiracetamu močom počas prvých 48 hodín dosiahlo
66 % dávky; v prípade jeho primárneho metabolitu 24% dávky.
Renálny klírens levetiracetamu je 0,6 ml/min/kg a pre ucb L057 je 4,2
ml/min/kg, čo ukazuje, že levetiracetam sa vylučuje glomerulárnou
filtráciou s následnou tubulárnou reabsorpciou a že primárny metabolit sa
okrem glomerulárnej filtrácie vylučuje aj aktívnou tubulárnou sekréciou.

Vylučovanie levetiracetamu koreluje s klírensom kreatinínu.

Starší pacienti

U starších pacientov je polčas predĺžený približne o 40 % (10 až 11 hodín).
Súvisí to so znížením funkcie obličiek u tejto populácie (pozri časť 4.2).

Porucha funkcie obličiek

Zdanlivý systémový klírens levetiracetamu a jeho primárneho metabolitu
koreluje s klírensom kreatinínu. Preto sa odporúča upraviť udržiavaciu
dennú dávku levetiracetamu podľa klírensu kreatinínu u pacientov so stredne
závažnou a závažnou poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.2).

U anurických dospelých jedincov s terminálnym štádiom zlyhania obličiek bol
polčas medzi dialýzami približne 25 hodín a počas dialýzy približne 3,1
hodiny.
Frakčné vylučovanie levetiracetamu počas typickej 4-hodinovej dialýzy
tvorilo 51%.

Porucha funkcie pečene

U osôb s miernou a stredne závažnou poruchou funkcie pečene nedochádzalo k
žiadnej významnej zmene klírensu levetiracetamu. U väčšiny osôb so závažnou
poruchou funkcie pečene bol klírens levetiracetamu znížený o vyše 50 % v
dôsledku sprievodnej poruchy funkcie obličiek (pozri časť 4.2).

Deti a dospievajúci

Deti (4 až 12 rokov)

Po podaní jednorazovej perorálnej dávky (20 mg/kg) deťom s epilepsiou (6-12
rokov) bol polčas levetiracetamu 6 hodín. Zdanlivý systémový klírens bol
približne o 30% vyšší než u dospelých s epilepsiou.

Po podaní opakovaných perorálnych dávok (20 až 60 mg/kg/deň) deťom s
epilepsiou (4 až 12 rokov) sa levetiracetam rýchlo absorboval. Maximálna
plazmatická koncentrácia sa pozorovala 0,5 až 1 hodinu po podaní.
Pozorovalo sa lineárne a dávkovo úmerné zvýšenie maximálnych plazmatických
koncentrácií a plochy pod krivkou. Eliminačný polčas bol približne 5 hodín.
Zdanlivý telesný klírens bol 1,1 ml/min/kg.

Dojčatá a deti (1 mesiac až 4 roky)

Po jednorazovom podaní dávky (20 mg/kg) 100 mg/ml perorálneho roztoku deťom
s epilepsiou (1 mesiac až 4 roky) sa levetiracetam rýchlo absorboval a
maximálne plazmatické koncentrácie sa pozorovali približne 1 hodinu po
podaní. Farmakokinetické výsledky ukazujú kratší eliminačný polčas (5,3
hodiny) ako u dospelých (7,2 hodiny) a rýchlejší zdanlivý telesný klírens
(1,5 ml/min/kg) ako u dospelých (0,96 ml/min/kg).

V populačnej farmakokinetickej analýze uskutočnenej u pacientov vo veku od
1 mesiaca do 16 rokov telesná hmotnosť významne korelovala so zdanlivým
klírensom (klírens sa zvyšoval so zvýšením telesnej hmotnosti) a so
zdanlivým distribučným objemom. Na obidva parametre mal vplyv aj vek. Tento
efekt bol zvýraznený u mladších dojčiat a ustupoval so zvyšujúcim sa vekom,
pričom okolo 4. roku veku sa stal zanedbateľným.

V oboch farmakokinetických analýzach populácie došlo k asi 20% zvýšeniu
zdanlivého klírensu levetiracetamu, keď bol levetiracetam podávaný spolu s
antiepileptikami, ktoré indukujú enzýmy.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií
bezpečnosti, genotoxicity, karcinogenicity neodhalili žiadne osobitné
riziko pre ľudí.
Nežiaduce účinky nepozorované v klinických štúdiách, ale zistené u
potkanov, a v menšom rozsahu u myší, pri expozícii v podobných hladinách
ako boli expozičné hladiny u človeka a s potenciálnym významom pre použitie
v klinickej praxi, boli pečeňové zmeny naznačujúce adaptívnu odpoveď, ako
je zvýšená hmotnosť a centrilobulárna hypertrofia, infiltrácia tuku a
zvýšené pečeňové enzýmy v plazme.

U potkanov sa nepozorovali žiadne nežiaduce účinky na fertilitu alebo
reprodukčnú výkonnosť samcov alebo samičiek pri dávkach až do 1800
mg/kg/deň (6-násobok maximálnej dennej dávky odporúčanej pre ľudí
prepočítanej na mg/m2 alebo expozíciu) u rodičov a generácie F1.

Boli uskutočnené dve štúdie embryo-fetálneho vývoja (EFV štúdie) u potkanov
s dávkami 400, 1200 a 3600 mg/kg/deň. Pri dávke 3600 mg/kg/deň došlo len v
jednej z týchto dvoch EFV štúdií
k nepatrnému zníženiu fetálnej hmotnosti, spojenému s hraničným nárastom
počtu kostných zmien/menších anomálií. Nedošlo k žiadnemu ovplyvneniu
mortality embryí ani k zvýšeniu výskytu malformácií. NOAEL (hladina bez
pozorovaných nežiaducich účinkov) bola 3600 mg/kg/deň pre gravidné samice
potkanov (12 násobok maximálnej dennej dávky odporúčanej pre ľudí
prepočítanej na mg/m2 plochy povrchu tela) a 1200 mg/kg/deň pre plody.

Boli uskutočnené štyri štúdie embryo-fetálneho vývoja u králikov s dávkami
200, 600, 800, 1200 a
1800 mg/kg/deň. Dávka 1800 mg/kg/deň viedla k značnej toxicite u samíc-
matiek a k zníženiu fetálnej hmotnosti, spojenému so zvýšeným výskytom
plodov s kardiovaskulárnymi/kostrovými anomáliami. NOAEL bola < 200
mg/kg/deň pre samice- matky a 200 mg/kg/deň pre plody (rovnajúca sa
maximálnej dennej dávke odporúčanej pre ľudí prepočítanej na mg/m2 plochy
povrchu tela).

Štúdia perinatálneho a postnatálneho vývoja bola realizovaná u potkanov s
dávkami levetiracetamu
70, 350 a 1800 mg/kg/deň. NOAEL bola ? 1800 mg/kg/deň pre samice F0,
rovnako ako pre prežitie, rast a vývoj mláďat F1 až do odstavenia (6
násobok maximálnej dennej dávky odporúčanej pre ľudí prepočítanej na
mg/m2 plochy povrchu tela).

Štúdie s novorodencami a mláďatami u potkanov a psov nepreukázali žiadne
nežiaduce účinky pri štandardných koncových ukazovateľoch vývoja a
dozrievania v dávkach až do 1800 mg/kg/deň (6 až 17 násobok maximálnej
dennej dávky odporúčanej pre ľudí prepočítanej na mg/m2 plochy povrchu
tela).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro:
Sodná soľ kroskarmelózy (typ B)
Povidón K30
Koloidný bezvodý oxid kremičitý
Magnéziumstearát

Filmová vrstva 250 mg:
Hypromelóza
Makrogol /PEG 400
Oxid titaničitý (E171)
Čistený mastenec
Indigokarmínový hliníkový lak (E132)

Filmová vrstva 500 mg:
Hypromelóza
Makrogol /PEG 400
Oxid titaničitý (E171)
Čistený mastenec
Žltý oxid železa (E172)

Filmová vrstva 750 mg:
Hypromelóza
Makrogol /PEG 400
Oxid titaničitý (E171)
Čistený mastenec
Žlť oranžová (E110)
Červený oxid železa (E172)

Filmová vrstva 1 000 mg:
Hypromelóza
Makrogol /PEG 400
Oxid titaničitý (E171)
Čistený mastenec

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

TRUND 250 mg filmom obalené tablety sú zabalené do Al/PVC-PE-PVDC blistrov
vložené do papierovej skladačky, ktorá obsahuje 20, 30, 50, 60, 100 a 200
filmom obalených tabliet.

TRUND 500 mg filmom obalené tablety sú zabalené do Al/PVC-PE-PVDC blistrov
vložené do papierovej skladačky, ktorá obsahuje 10, 20, 30, 50, 60, 100,
120 a 200 filmom obalených tabliet.

TRUND 750 mg filmom obalené tablety sú zabalené do Al/PVC-PE-PVDC blistrov
vložené do papierovej skladačky, ktorá obsahuje 20, 30, 50, 60, 80, 100 a
200 filmom obalených tabliet.

TRUND 1000 mg filmom obalené tablety sú zabalené do Al/PVC-PE-PVDC blistrov
vložené do papierovej skladačky, ktorá obsahuje 10, 20, 30, 50, 60, 100 a
200 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hv?zdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká
republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

TRUND 250 mg: 21/0546/11-S
TRUND 500 mg: 21/0547/11-S
TRUND 750 mg: 21/0548/11-S
TRUND 1 000 mg: 21/0549/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Október 2011.


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

-----------------------
|Hmotnosť |Začiatočná dávka: |Maximálna dávka: |
| |10 mg/kg dvakrát denne |30 mg/kg dvakrát denne |
|6 kg (1) |60 mg (0,6 ml) dvakrát |180 mg (1,8 ml) dvakrát|
| |denne |denne |
|10 kg (1) |100 mg (1 ml) dvakrát |300 mg (3 ml) dvakrát |
| |denne |denne |
|15 kg (1) |150 mg (1,5 ml) dvakrát|450 mg (4,5 ml) dvakrát|
| |denne |denne |
|20 kg (1) |200 mg (2 ml) dvakrát |600 mg (6 ml) dvakrát |
| |denne |denne |
|25 kg |250 mg dvakrát denne |750 mg dvakrát denne |
|od 50 kg (2) |500 mg dvakrát denne |1 500 mg dvakrát denne |


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C11484
Skupina ATC:
N03 - Antiepileptiká
Skupina ATC:
N03AX14 - levetiracetamum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Účinná látka:
dextromethorfanum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov, u ktorých liečba základnými antiepileptikami je neúčinná alebo nedostatočne účinná.
Predajná cena:
43.88 € / 1321.93 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
43.88 € / 1321.93 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:43.88 € ÚP:0.00 € DP:43.88 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:26.07 € ÚP:26.07 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.04 € ÚP:4.00 € DP:1.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.33 € ÚP:0.00 € DP:13.33 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:85.63 € ÚP:0.00 € DP:85.63 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:38.95 € ÚP:38.95 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.08 € ÚP:0.00 € DP:20.08 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:39.77 € ÚP:0.00 € DP:39.77 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.78 € ÚP:0.00 € DP:10.78 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:78.90 € ÚP:0.00 € DP:78.90 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien