Detail:
Stadacand 16 mg tbl 98x16 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Názov lieku:
Stadacand 16 mg
Doplnok názvu:
tbl 98x16 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2010/01554,
2010/01555, 2010/01556


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Stadacand 8 mg
Stadacand 16 mg
Stadacand 32 mg
tablety

kandesartan cilexetil


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Stadacand a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Stadacand
3. Ako užívať Stadacand
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Stadacand
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE STADACAND A NA ČO SA POUŽÍVA

Váš liek sa volá Stadacand. Liečivo je kandesartan cilexetil. Patrí do
skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antagonisty receptorov angiotenzínu II.
Jeho účinok je spôsobený tým, že uvoľňuje a rozširuje cievy. Tým pomáha
znižovať Váš krvný tlak. Uľahčuje tiež Vášmu srdcu vháňať krv do všetkých
častí tela.

Tento liek sa používa na:
. liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u dospelých pacientov,
. liečbu dospelých pacientov so zlyhaním srdca so zníženou funkciou
srdcového svalu ako prídavná liečba k inhibítorom angiotenzín
konvertujúceho enzýmu (ACE) alebo v prípadoch, kedy ACE inhibítory
nemožno použiť (ACE inhibítory je skupina liekov, ktorá sa používa
v liečbe srdcového zlyhania).


2. SKÔR AKO UŽIJETE STADACAND

Neužívajte Stadacand
. keď ste alergický (precitlivený) na kandesartan cilexetil alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek Stadacandu (pozri časť 6),
. keď ste viac než 3 mesiace tehotná (je tiež lepšie vyhnúť sa užívaniu
Stadacandu na začiatku tehotenstva - pozri časť tehotenstvo),
. keď máte ťažké ochorenie pečene alebo biliárnu obštrukciu (problém
s odvádzaním žlče zo žlčníka).

Ak si nie ste istý, či sa Vás niečo z vyššie uvedeného týka, poraďte sa
s lekárom alebo lekárnikom predtým ako začnete užívať Stadacand.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Stadacandu
Skôr ako užijete Stadacand, alebo počas jeho užívania, informujte lekára:
. ak máte problémy so srdcom, pečeňou alebo obličkami, alebo ak ste na
dialýze,
. ak ste v poslednom čase podstúpili transplantáciu obličky,
. ak vraciate, v poslednom čase ste mali silné vracanie alebo máte
hnačku,
. ak máte ochorenie nadobličiek – tzv. Connov syndróm (známy tiež ako
primárny hyperaldosteronizmus),
. ak máte nízky krvný tlak,
. ak ste v minulosti prekonali cievnu mozgovú príhodu,
. musíte oznámiť svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo by ste
mohli byť) tehotná. Stadacand sa neodporúča na začiatku tehotenstva, a
nesmie sa užívať, ak ste viac ako 3 mesiace tehotná, pretože môže
spôsobiť vážne poškodenie dieťaťa, ak sa užíva v tomto období (pozri
časť tehotenstvo).

Ak sa u Vás zistí niečo z vyššie uvedeného, možno budete musieť chodiť na
kontroly k svojmu lekárovi častejšie a budete musieť absolvovať určité
vyšetrenia.

Ak máte plánovaný operačný zákrok, povedzte svojmu lekárovi alebo zubnému
lekárovi, že užívate Stadacand. Je to kvôli tomu, že Stadacand v kombinácii
s niektorými anestetikami môže spôsobovať pokles krvného tlaku.

Používanie u detí
S používaním Stadacandu u detí (do 18 rokov) nie sú žiadne skúsenosti.
Preto sa Stadacand nemá podávať deťom.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Stadacand môže ovplyvniť účinok
niektorých liekov a naopak, niektoré lieky môžu mať vplyv na účinok
Stadacandu. Počas užívania určitých liekov bude možno potrebné, aby Vám
lekár z času na čas urobil krvné testy.

Informujte svojho lekára predovšetkým vtedy, keď užívate niektorý
z nasledovných liekov:

. Iné lieky na zníženie krvného tlaku, vrátane betablokátorov, diazoxidu
a ACE inhibítorov, ako sú enalapril, kaptopril, lisinopril alebo
ramipril.
. Nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs) ako sú ibuprofén, naproxén
alebo diklofenak, celekoxib alebo etorikoxib (lieky na úľavu bolesti a
zápalu).
. Kyselinu acetylsalicylovú (ak užívate viac než 3 g každý deň (liek na
úľavu bolesti a zápalu)).
. Doplnky draslíka alebo náhrady soli obsahujúce draslík (lieky, ktoré
zvyšujú hladinu draslíka v krvi).
. Heparín (liek na zriedenie krvi).
. Lieky na odvodňovanie (diuretiká).
. Lítium (liek na psychické problémy).

Užívanie Stadacandu s jedlom a nápojmi (najmä s alkoholom)
. Môžete užívať Stadacand s jedlom alebo bez jedla.
. Ak máte predpísaný Stadacand, informujte svojho lekára skôr, ako
požijete alkoholické nápoje. Alkohol môže spôsobiť, že budete pociťovať
mdloby alebo závraty.

Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo
Musíte oznámiť svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste tehotná (alebo môžete
otehotnieť). Váš lekár Vám zvyčajne odporučí, aby ste prestali užívať
Stadacand skôr, ako otehotniete alebo len čo zistíte , že ste tehotná a
poradí Vám, aby ste užili iný liek namiesto Stadacandu. Stadacand sa
neodporúča na začiatku tehotenstva, a nesmie byť užívaný, ak ste tehotná
dlhšie ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť vážne poškodenie dieťaťa ak sa
užíva aj po treťom mesiaci tehotenstva.

Dojčenie
Informujte svojho lekára, ak dojčíte alebo sa pripravujete začať dojčiť.
Stadacand nie je vhodný pre dojčiace matky, a lekár môže pre Vás zvoliť inú
liečbu, ak si želáte dojčiť, zvlášť ak Vaše dieťa je novorodenec alebo sa
narodilo predčasne.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Počas užívania Stadacandu môžu pacienti pociťovať únavu alebo závrat. Ak sa
Vám to stane, neveďte vozidlo, ani nepracujte s rôznymi nástrojmi či
strojmi.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Stadacandu
Stadacand obsahuje laktózu, ktorá predstavuje určitý druh cukru. Ak Vám Váš
lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred
užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ STADACAND

Vždy užívajte Stadacand presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Je dôležité
užívať Stadacand každý deň.
Stadacand môžete užívať s spolu jedlom alebo bez jedla.
Prehltnite tabletu a zapite ju vodou.
Usilujte sa užívať tabletu každý deň v rovnakom čase. Pomôže Vám to
zapamätať si, aby ste ju užili.

Vysoký krvný tlak:
. Zvyčajná dávka Stadacandu je 8 mg jedenkrát denne. Lekár Vám môže túto
dávku zvýšiť až na 32 mg jedenkrát denne, v závislosti od reakcie Vášho
krvného tlaku.
. Niektorým pacientom, ktorí majú problémy s pečeňou či obličkami alebo,
ktorí v poslednom čase stratili veľa tekutín, napr. kvôli vracaniu
alebo hnačke alebo pri užívaní odvodňovacích tabliet, môže lekár
predpísať nižšiu začiatočnú dávku.
. Reakcia niektorých pacientov čiernej rasy na podanie tohto typu lieku
môže byť znížená, pokiaľ sa podáva ako jediný liek na liečbu vysokého
krvného tlaku a u týchto pacientov sa môžu vyžadovať vyššie dávky
lieku.


Srdcové zlyhanie:
. Zvyčajná začiatočná dávka Stadacandu je 4 mg jedenkrát denne. Lekár
Vám môže túto dávku zdvojnásobením dávky v intervaloch najmenej
12 týždňov zvýšiť až na 32 mg jedenkrát denne. Stadacand možno užívať
spolu s inými liekmi na liečbu srdcového zlyhania a Váš lekár rozhodne,
aký druh liečby je pre Vás vhodný.

Ak užijete viac Stadacandu, ako máte
Ak užijete viac Stadacandu, ako Vám predpísal Váš lekár, ihneď sa poraďte s
lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť Stadacand
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Nasledujúcu dávku jednoducho užite vo zvyčajnom čase.

Ak prestanete užívať Stadacand
Ak prestanete užívať Stadacand, Váš krvný tlak sa môže znova zvýšiť.
Neprestaňte preto užívať Stadacand bez odporúčania Vášho lekára.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Stadacand môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého. Je dôležité, aby ste vedeli, aké vedľajšie účinky
sa môžu vyskytnúť .

Prestaňte Stadacand užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc v prípade,
ak sa u Vás vyskytnú niektoré z nasledujúcich príznakov alergickej reakcie:
. sťažené dýchanie sprevádzané opuchom alebo bez opuchu tváre, pier,
jazyka a/alebo hrdla,
. opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobovať ťažkosti
s prehĺtaním,
. výrazné svrbenie kože (s vyvýšenými vyrážkami).

Stadacand môže spôsobiť zníženie počtu bielych krviniek. Vaša odolnosť voči
infekciám sa môže znížiť a môže sa vyskytnúť únava, infekcia alebo horúčka.
Ak sa tak stane, kontaktujte svojho lekára. Lekár Vám môže z času na čas
urobiť krvné testy, aby zistil, či Stadacand nespôsobil zmeny v zložení
krvi (agranulocytózu).

Ďalšie možné vedľajšie účinky:
Časté (postihujú 1 až 10 zo 100 pacientov)
. Pociťovanie závratu, resp. točenia hlavy.
. Bolesť hlavy.
. Infekcie dýchacích ciest.
. Nízky krvný tlak - môžete preto pociťovať mdloby alebo sa Vám môže
točiť hlava.
. Zmeny vo výsledkoch krvných testov:
- Zvýšenie hladiny draslíka v krvi, najmä, ak ste už mali problémy
s obličkami alebo srdcové zlyhanie. V ťažkých prípadoch sa u Vás
môže vyskytnúť únava, slabosť, nepravidelná činnosť srdca alebo
mravčenie.
. Ovplyvnenie funkcie obličiek, najmä, ak ste už mali ťažkosti
s obličkami alebo srdcovým zlyhaním. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa
môže vyskytnúť zlyhanie obličiek.

Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 10 000 pacientov)
. Opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla.
. Zníženie počtu červených alebo bielych krviniek. Môže sa prejaviť ako
únava, infekcia alebo horúčka.
. Kožné vyrážky, žihľavka.
. Svrbenie.
. Bolesť chrbta, bolesti kĺbov a svalov.
. Zmenená činnosť Vašej pečene, vrátane zápalu pečene (hepatitídy). Môže
sa to prejaviť ako únava, žlté sfarbenie kože a očných bielkov
a príznaky podobné chrípke.
. Nevoľnosť.
. Zmeny vo výsledkoch krvných testov:
- Znížená hladina sodíka v krvi. V ťažkých prípadoch sa môže
vyskytnúť únava, pocit nedostatku energie alebo svalové kŕče.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ STADACAND

. Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
. Nepoužívajte Stadacand po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuľke alebo blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v
mesiaci.
. Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Stadacand obsahuje

Liečivo je candesartanum cilexetilum (kandesartan cilexetil) 8 mg,16 mg
alebo 32 mg v jednej tablete.

Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, hyprolóza, sodná soľ
karmelózy, magnéziumstearát, trietylcitrát.


Ako vyzerá Stadacand a obsah balenia

Stadacand sú biele bikonvexné (obojstranne vypuklé) tablety s deliacou
ryhou na jednej strane a s vyrazeným C8 (C16, C32) na rovnakej strane.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

Veľkosti balenia:
7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100, 112, 126, 140, 154, 168, 182, 196
tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Nemecko

Výrobcovia

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Nemecko

STADA Arzneimittel GmbH
Muthgasse 36
1190 Viedeň
Rakúsko

Centrafarm Services B.V.
Nieuwe Donk 9
4879 AC Etten Leur
Holandsko

Eurogenerics N.V.
Heizel Esplanade B22
1020 Brusel
Belgicko

Lamp San Prospero S.p.A.
Via della Pace 25/A
41030 San Prospero (Modena)
Taliansko

Siegfried Generics Malta Ltd.
HHF070 Hal Far Industrial Estate
Hal Far BBG3000
Malta

Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho
priestoru pod nasledovnými názvami:

|Názov členského |Názov lieku |
|štátu | |
|Belgicko |Candesartan EG 8mg tabletten |
| |Candesartan EG 16mg tabletten |
| |Candesartan EG 32mg tabletten |
|Bulharsko |Repido |
|Dánsko |Atastad |
|Fínsko |Candestad |
|Francúzsko |CANDESARTAN EG 8 mg, comprimé sécable |
| |CANDESARTAN EG 16 mg, comprimé sécable |
| |CANDESARTAN EG 32 mg, comprimé sécable |
|Holandsko |Candesartan cilexetil CF 8 mg, tabletten |
| |Candesartan cilexetil CF 16 mg, tabletten |
| |Candesartan cilexetil CF 32 mg, tabletten |
|Luxembursko |Candesartan EG -8mg comprimés |
| |Candesartan EG 16mg comprimés |
| |Candesartan EG 32mg comprimés |
|Nemecko |Candesartan STADA 8 mg Tabletten |
| |Candesartan STADA 16 mg Tabletten |
| |Candesartan STADA 32 mg Tabletten |
|Portugalsko |Candesartan Ciclum |
|Rakúsko |Candesartan STADA 8 mg Tabletten |
| |Candesartan STADA 16 mg Tabletten |
| |Candesartan STADA 32 mg Tabletten |
|Slovensko |Stadacand 8mg |
| |Stadacand 16 mg |
| |Stadacand 32 mg |
|Španielsko |Candesartán cilexetilo STADA 8 mg |
| |comprimidos EFG |
| |Candesartán cilexetilo STADA 16 mg |
| |comprimidos EFG |
| |Candesartán cilexetilo STADA 32 mg |
| |comprimidos EFG |
|Švédsko |Atastad 4 mg tabletter |
| |Atastad 8 mg tabletter |
| |Atastad 16 mg tabletter |
| |Atastad 32 mg tabletter |
|Taliansko |CANDESARTAN EG 8 mg compresse |
| |CANDESARTAN EG 16 mg compresse |
| |CANDESARTAN EG 32 mg compresse |

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 08/2011.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2010/01554,
2010/01555, 2010/01556


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Stadacand 8 mg
Stadacand 16 mg
Stadacand 32 mg
tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje 8 mg kandesartanu cilexetilu.
Každá tableta obsahuje 16 mg kandesartanu cilexetilu.
Každá tableta obsahuje 32 mg kandesartanu cilexetilu.

Pomocné látky:
Každá tableta obsahuje 129,80 mg monohydrátu laktózy.
Každá tableta obsahuje 121,80 mg monohydrátu laktózy.
Každá tableta obsahuje 243,60 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta
Stadacand 8 mg sú biele bikonvexné tablety s deliacou ryhou na jednej
strane a s vyrazeným C8 na rovnakej strane.
Stadacand 16 mg sú biele bikonvexné tablety s deliacou ryhou na jednej
strane a s vyrazeným C16 na rovnakej strane.
Stadacand 32 mg sú biele bikonvexné tablety s deliacou ryhou na jednej
strane a s vyrazeným C32 na rovnakej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Stadacand je indikovaný na:

. Liečbu esenciálnej hypertenzie u dospelých pacientov
. Liečbu dospelých pacientov so srdcovým zlyhaním a zhoršenou systolickou
funkciou ľavej komory (ejekčná frakcia ľavej komory ? 40 %) ako doplnok
k liečbe ACE inhibítormi alebo keď ACE inhibítory nie sú tolerované
(pozri časť 5.1).

2. Dávkovanie a spôsob podávania

/Dávkovanie pri hypertenzii/

Odporúčaná začiatočná a zvyčajná udržiavacia dávka Stadacandu je 8 mg
jedenkrát denne.
Maximum antihypertenzného účinku sa dosiahne v priebehu 4 týždňov.
U niektorých pacientov, u ktorých krvný tlak nie je dostatočne
kontrolovaný, sa dávka môže zvýšiť na 16 mg jedenkrát denne a maximálne
32 mg jedenkrát denne. Liečba sa má upraviť podľa odpovede krvného tlaku.
Stadacand sa môže podávať aj s inými antihypertenzívami. Pri rôznych
dávkach Stadacandu sa zistilo, že pridaním hydrochlorotiazidu sa dosiahne
aditívny antihypertenzný účinok.

/Starší pacienti/
U starších pacientov nie je potrebná žiadna úprava začiatočnej dávky.

/Pacienti s depléciou intravaskulárneho objemu/
U pacientov s rizikom vzniku hypotenzie, ako napr. u pacientov s možnou
objemovou depléciou, sa odporúča zvážiť iniciálnu dávku 4 mg (pozri tiež
časť 4.4).

/Pacienti s poškodením funkcie obličiek/
Pacientom s poškodením funkcie obličiek, vrátane hemodialyzovaných
pacientov, sa podáva iniciálna dávka 4 mg . Dávka sa má upraviť
v závislosti od reakcie pacienta na liečbu. Klinické skúsenosti s podávaním
Stadacandu pacientom s veľmi ťažkým poškodením funkcie obličiek alebo
s terminálnym štádiom poškodenia funkcie obličiek (klírens kreatinínu
< 15 ml/min) sú obmedzené (pozri časť 4.4).

/Pacienti s poškodením funkcie pečene/
U pacientov s ľahkým alebo so stredne ťažkým poškodením funkcie pečene sa
odporúča začiatočná dávka 4 mg jedenkrát denne. Dávka sa môže upraviť podľa
odpovede pacienta na liečbu. Stadacand je kontraindikovaný u pacientov
s ťažkým poškodením pečene a/alebo cholestázou (pozri časti 4.3 a 5.2).

/Pacienti čiernej pleti/
Antihypertenzný účinok kandesartanu je u pacientov čiernej pleti
v porovnaní s pacientmi inej pleti nižší. Preto dosiahnutie kontroly
krvného tlaku u tejto skupiny pacientov môže častejšie ako u iných
vyžadovať zvyšovanie dávok Stadacandu a súbežne podávaných liekov (pozri
časť 5.1).

/Dávkovanie pri srdcovom zlyhaní/
Zvyčajná odporúčaná začiatočná dávka Stadacandu je 4 mg jedenkrát denne.
Postupné zvyšovanie na cieľovú dávku 32 mg jedenkrát denne (maximálna
dávka) alebo na najvyššiu tolerovanú dávku sa vykonáva zdvojnásobovaním
dávok v najmenej 2-týždňových intervaloch (pozri časť 4.4). Vyšetrenie
pacientov so srdcovým zlyhaním má vždy zahŕňať hodnotenie funkcie obličiek
vrátane monitorovania kreatinínu a draslíka v sére. Stadacand možno podávať
súbežne s inou liečbou srdcového zlyhania, vrátane ACE inhibítorov,
betablokátorov, diuretík a digitalisu alebo kombinácie týchto liekov.
Kombinácia ACE inhibítora, diuretika šetriaceho draslík (napr.
spironolaktón) a Stadacandu sa neodporúča a má sa zvažovať iba po
starostlivom zhodnotení možných prínosov a rizík (pozri časť 4.4, 4.8
a 5.1).

/Osobitné skupiny pacientov/
U starších pacientov alebo u pacientov s depléciou intravaskulárneho
objemu, s poškodením funkcie obličiek alebo ľahkým až stredne ťažkým
poškodením funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava začiatočnej dávky.

/Deti a dospievajúci/
Bezpečnosť a účinnosť Stadacandu v liečbe hypertenzie a srdcového zlyhania
u detí a dospievajúcich od narodenia do 18 rokov neboli stanovené. K
dispozícii nie sú žiadne údaje.

/Spôsob podávania/
Perorálne použitie.
Stadacand sa má užívať jedenkrát denne nezávisle od príjmu potravy.
Biologická dostupnosť kandesartanu nie je ovplyvnená potravou.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na kandesartan cilexetil alebo na ktorúkoľvek z pomocných
látok.
Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časť 4.4 a 4.6).
Ťažké poškodenie funkcie pečene a/alebo cholestáza.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Poškodenie funkcie obličiek/
Podobne ako u iných liekov inhibujúcich renín-angiotenzín-aldosterónový
systém, aj u vnímavých pacientov, liečených Stadacandom, sa dajú očakávať
zmeny vo funkcii obličiek. U hypertonikov s poškodením funkcie obličiek,
ktorým sa podáva Stadacand, sa odporúča pravidelné monitorovanie sérových
koncentrácií draslíka a kreatinínu. Je málo skúseností s podávaním
Stadacandu pacientom s veľmi ťažkým poškodením funkcie obličiek alebo
terminálnym štádiom poškodenia obličiek (klírens kreatinínu < 15 ml/min).
U týchto pacientov sa má dávka Stadacandu titrovať opatrne, pri
starostlivom monitorovaní krvného tlaku.

Sledovanie pacientov so srdcovým zlyhaním má zahŕňať pravidelné hodnotenie
renálnych funkcií, predovšetkým u pacientov vo veku 75 rokov a starších
a u pacientov s poškodením funkcie obličiek. Počas titrácie dávky
Stadacandu sa odporúča monitorovať hladiny kreatinínu a draslíka v sére.
Klinické skúšania u pacientov so srdcovým zlyhaním nezahŕňali subjekty so
sérovým kreatinínom > 265 µmol/l (> 3 mg/dl).

/Súbežná liečba ACE inhibítorom pri srdcovom zlyhaní/
Riziko vzniku nežiaducich účinkov, predovšetkým poškodenia renálnej funkcie
a hyperkaliémie, sa môže zvýšiť, ak sa Stadacand užíva v kombinácii s ACE
inhibítorom (pozri časť 4.8). Pacienti s takouto liečbou majú byť
pravidelne a starostlivo sledovaní.

/Hemodialýza/
Počas dialýzy môže byť krvný tlak obzvlášť citlivý na blokádu AT1-receptora
v dôsledku zníženého objemu plazmy a aktivácie renín-angiotenzín-
aldosterónového systému. U dialyzovaných pacientov sa preto má dávka
Stadacandu titrovať opatrne, pri starostlivom monitorovaní krvného tlaku.

/Stenóza renálnej artérie/
Lieky ovplyvňujúce systém renín-angiotenzín-aldosterón, vrátane
antagonistov receptora angiotenzínu II (AIIRAs), môžu zvyšovať hladinu urey
v krvi a kreatinínu v sére pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej
artérie alebo u pacientov so stenózou artérie zásobujúcej solitárnu
obličku.

/Transplantácia obličiek/
S podávaním Stadacandu pacientom po nedávno vykonanej transplantácii
obličiek nie sú žiadne skúsenosti.

/Hypotenzia/
Počas liečby Stadacandom sa u pacientov so zlyhaním srdca môže vyskytnúť
hypotenzia. Hypotenzia sa tiež môže vyskytnúť u hypertonikov s depléciou
intravaskulárneho objemu, ako napr. u pacientov, ktorí dostávajú vysoké
dávky diuretík. Na začiatku liečby je preto potrebná zvýšená opatrnosť a je
potrebné pokúsiť sa o úpravu hypovolémie.

/Anestézia a chirurgický zákrok/
U pacientov liečených antagonistami angiotenzínu II sa môže počas anestézie
a chirurgického zákroku vyskytnúť hypotenzia na základe blokády renínového-
angiotenzínového systému. Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže ísť o ťažkú
hypotenziu, ktorá si môže vyžadovať podanie intravenóznych tekutín a/alebo
vazopresorov.

/Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne (obštrukčná hypertrofická/
/kardiomyopatia)/
Podobne ako aj pri iných vazodilatátoroch, u pacientov s hemodynamicky
závažnou stenózou aortálnej alebo mitrálnej chlopne alebo s obštrukčnou
hypertrofickou kardiomyopatiou je potrebná zvýšená opatrnosť.

/Primárny hyperaldosteronizmus/
U pacientov s primárnym hyperaldosteronizmom sa všeobecne nedosahujú
pozitívne výsledky pri podávaní antihypertenzív pôsobiacich prostredníctvom
inhibície renín-angiotenzín-aldosterónového systému. Preto sa u týchto
pacientov podávanie Stadacandu neodporúča.

/Hyperkaliémia/
Súbežné podávanie Stadacandu s draslík šetriacimi diuretikami, draslíkovými
doplnkami, náhradami solí obsahujúcimi draslík alebo s inými liekmi, ktoré
môžu zvyšovať koncentrácie draslíka (napr. heparín), môže viesť k zvýšeniu
koncentrácie draslíka v sére u hypertenzných pacientov. V prípade potreby
sa má hladina draslíka monitorovať.

U pacientov so srdcovým zlyhaním liečených Stadacandom sa môže vyskytnúť
hyperkaliémia. Počas liečby Stadacandom sa u pacientov so srdcovým zlyhaním
odporúča pravidelné sledovanie hladín draslíka v sére. Kombinácia ACE
inhibítora, draslík šetriaceho diuretika (napr. spironolaktón) a Stadacandu
sa neodporúča a má sa starostlivo zvažovať iba po dôkladnom zhodnotení
potenciálnych prínosov a rizík.

/Všeobecne/
U pacientov, ktorých cievny tonus a funkcie obličiek závisia hlavne od
aktivity renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pacienti so
závažným kongestívnym srdcovým zlyhaním, alebo s primárnym ochorením
obličiek, vrátane stenózy renálnej artérie), bolo podávanie iných liekov
ovplyvňujúcich tento systém spojené s akútnou hypotenziou, azotémiou,
oligúriou alebo zriedkavejšie s akútnym zlyhaním obličiek. Možnosť
podobného pôsobenia AIIRAs sa nemôže vylúčiť. Ako pri všetkých
antihypertenzívach, nadmerné zníženie krvného tlaku u pacientov
s ischemickou kardiomyopatiou alebo s ischemickým cerebrovaskulárnym
ochorením môže mať za následok infarkt myokardu alebo cievnu mozgovú
príhodu.

Antihypertenzný účinok kandesartanu sa môže zvýšiť ďalšími liekmi s účinkom
na zníženie krvného tlaku, či už predpísané ako antihypertenzíva alebo
predpísané pre ďalšie indikácie.

Stadacand obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-
galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

/Gravidita/
AIIRAs sa nemajú začať podávať počas gravidity. Ak pokračovanie s AIIRA
terapiou nie je považované za nevyhnutné, pacientky plánujúce graviditu
musia byť prevedené na iné antihypertenzné liečby, ktoré majú stanovené
bezpečnostný profil na použitie v gravidite. Ak sa zistí gravidita, liečba
s AIIRAs musí byť okamžite ukončená, a ak je to vhodné, má sa začať
alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).

4.5 Liekové a iné interakcie

V klinických farmakokinetických štúdiách sa skúmali možné interakcie s
hydrochlorotiazidom, warfarínom, digoxínom, perorálnymi kontraceptívami
(t.j. etinylestradiol/levonorgestrel),
glibenklamidom, nifedipínom a enalaprilom. Nezistili sa žiadne klinicky
významné farmakokinetické liekové interakcie.

Súbežné podávanie Stadacandu a draslík šetriacich diuretík, draslíkových
doplnkov, náhrad solí obsahujúcich draslík alebo iných liečiv (napr.
heparín), môže zvyšovať koncentrácie draslíka. V prípade potreby sa má
vykonať monitorovanie hladín draslíka (pozri časť 4.4).

Pri súbežnom podaní lítia a ACE inhibítorov sa zaznamenalo reverzibilné
zvýšenie koncentrácie lítia v sére a jeho toxicita. Podobný účinok sa môže
objaviť u AIIRAs. Použitie kandesartanu s lítiom sa neodporúča. Ak je táto
kombinácia potrebná, odporúča sa starostlivo sledovať koncentrácie lítia v
sére.

Pri súbežnom podávaní AIIRAs spolu s nesteroidnými protizápalovými liekmi
(non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID) (tj. selektívne COX-2
inhibítory, kyselina acetylsalicylová (> 3g /deň) a neselektívne NSAID)
môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzného účinku.

Ako u ACE inhibítorov, súbežné užívanie AIIRAs a NSAID môže viesť
k zvýšenému riziku zhoršenia renálnych funkcií, vrátane možného akútneho
zlyhania obličiek a k zvýšeniu hladiny draslíka v sére, predovšetkým
u pacientov s už predtým existujúcou zníženou funkciou obličiek. Táto
kombinácia sa má podávať opatrne, a to najmä u starších pacientov. Pacienti
majú byť primerane hydratovaní a je potrebné zvážiť monitorovanie renálnych
funkcií po začatí súbežnej liečby a neskôr v pravidelných intervaloch.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

/Gravidita/

Použitie AIIRAs sa neodporúča v prvom trimestri gravidity (pozri časť 4.4).
Použitie AIIRAs je
kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri
časti 4.3 a 4.4).

Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenicity pri podávaní ACE
inhibítorov počas prvého trimestra gravidity nie sú presvedčivé, avšak malé
zvýšenie rizika nemožno vylúčiť. Aj keď neexistujú žiadne kontrolované
epidemiologické údaje o riziku s AIIRAs, môžu existovať podobné riziká pre
túto skupinu liekov. Ak pokračovanie s terapiou AIIRA nie je považované za
nevyhnutné, pacientky plánujúce graviditu musia byť prevedené na iné
antihypertenzné liečby, ktoré majú stanovený bezpečnostný profil na
použitie v gravidite. Ak sa zistí gravidita, liečba AIIRAs sa má okamžite
ukončiť, a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba.

Je známe, že vystavenie AIIRA terapii počas druhého a tretieho trimestra
indukuje humánnu fetotoxicitu (zníženie renálnej funkcie, oligohydramnión,
retardácia osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie,
hypotenziu, hyperkaliémiu) (pozri časť 5.3).
Ak dôjde k expozícii AIIRAs od druhého trimestra gravidity, odporúča sa
ultrazvuková kontrola funkcie obličiek a lebky.
Dojčatá, ktorých matky užívali AIIRAs, majú byť starostlivo sledované,
pokiaľ ide o hypotenziu (pozri časť 4.3 a 4.4).

/Laktácia/
Keďže nie sú k dispozícii informácie o použití Stadacandu počas dojčenia,
Stadacand sa neodporúča, a dáva sa prednosť alternatívnej liečbe s lepšie
stanoveným profilom bezpečnosti počas dojčenia, a to najmä pri dojčení
novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nevykonali sa žiadne štúdie o účinkoch kandesartanu na schopnosť viesť
vozidlá a obsluhovať stroje. Je však potrebné vziať do úvahy, že počas
liečby Stadacandom občas dochádza k výskytu závratu a únavy.

4.8 Nežiaduce účinky

Liečba hypertenzie

V kontrolovaných klinických štúdiách boli nežiaduce účinky mierne
a prechodné. Celkový výskyt nežiaducich účinkov nevykazoval žiadnu
súvislosť s podanou dávkou, či s vekom pacienta. Výskyt prípadov vysadenia
liečby v dôsledku nežiaducich účinkov kandesartan cilexetilu (3,1 %) bol
podobný ako u placeba (3,2 %).

V spojenej analýze údajov z klinických skúšaní u pacientov s hypertenziou
sa zistilo, že výskyt nežiaducich reakcií kandesartan cilexetilu,
definovaný na základe výskytu nežiaducich udalostí kandesartan cilexetilu,
je najmenej o 1% vyšší ako u placeba. Na základe tejto definície sú
najčastejšími nežiaducimi reakciami závrat/vertigo, bolesť hlavy
a respiračné infekcie.

Tabuľka nižšie uvádza nežiaduce reakcie z klinických skúšaní a z hlásení po
uvedení lieku na trh.

Frekvencie výskytu použité v tabuľkách v rámci časti 4.8 sú: veľmi časté
(? 1/10), časté (? 1/100 až < 1/10), menej časté (? 1/1 000 až < 1/100),
zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000).

|Trieda orgánových |Frekvencia |Nežiaduci účinok |
|systémov | | |
|Infekcie a nákazy |Časté |Respiračné infekcie |
|Poruchy krvi |Veľmi |Leukopénia, neutropénia a |
|a lymfatického systému |zriedkavé |agranulocytóza |
|Poruchy metabolizmu |Veľmi |Hyperkaliémia, hyponatriémia |
|a výživy |zriedkavé | |
|Poruchy nervového |Časté |Závrat/vertigo, bolesť hlavy |
|systému | | |
|Poruchy |Veľmi |Nauzea |
|gastrointestinálneho |zriedkavé | |
|traktu | | |
|Poruchy pečene a |Veľmi |Zvýšené hodnoty pečeňových |
|žlčových ciest |zriedkavé |enzýmov, poruchy funkcie |
| | |pečene alebo hepatitída |
|Poruchy kože |Veľmi |Angioedém, vyrážka, žihľavka,|
|a podkožného tkaniva |zriedkavé |pruritus |
|Poruchy kostrovej a |Veľmi |Bolesť chrbta, artralgia, |
|svalovej sústavy |zriedkavé |myalgia |
|a spojivového tkaniva | | |
|Poruchy obličiek |Veľmi |Poškodenie funkcie obličiek, |
|a močových ciest |zriedkavé |vrátane renálneho zlyhania |
| | |u vnímavých pacientov (pozri |
| | |časť 4.4) |

Laboratórne nálezy:
Vo všeobecnosti sa počas terapie Stadacandom nezistilo žiadne klinicky
významné ovplyvnenie bežných laboratórnych parametrov. Podobne ako u iných
inhibítorov renín-angiotenzín-aldosterónového systému sa pozorovalo mierne
zníženie koncentrácie hemoglobínu v krvi. U pacientov užívajúcich Stadacand
nie sú potrebné žiadne rutinné kontroly laboratórnych parametrov. U
pacientov s poškodením funkcie obličiek sa však odporúča pravidelné
sledovanie koncentrácie draslíka a kreatinínu v sére.

Liečba srdcového zlyhania
Profil nežiaducich účinkov Stadacandu u pacientov so srdcovým zlyhaním bol
konzistentný s farmakológiou lieku a zdravotným stavom pacientov.
V klinickom programe CHARM, porovnávajúcom Stadacand v dávkach do 32 mg
(n=3 803) s placebom (n=3 796), 21 % pacientov užívajúcich kandesartan
cilexetil a 16,1 % pacientov, ktorí dostávali placebo, prerušilo liečbu
kvôli nežiaducim udalostiam. Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami
boli hyperkaliémia, hypotenzia a poškodenie funkcie obličiek. Tieto
udalosti boli častejšie u pacientov starších ako 70 rokov, u
diabetikov alebo u osôb, ktoré dostávali ďalšie lieky, ktoré ovplyvňujú
renín-angiotenzín-aldosterónový systém, najmä ACE inhibítory a / alebo
spironolaktón.

Tabuľka nižšie uvádza nežiaduce reakcie podľa hlásení z klinických skúšaní
a z hlásení po uvedení lieku na trh.

|Trieda orgánových |Frekvencia |Nežiaduci účinok |
|systémov | | |
|Poruchy krvi |Veľmi zriedkavé|Leukopénia, neutropénia |
|a lymfatického systému | |a agranulocytóza |
|Poruchy metabolizmu |Časté |Hyperkaliémia |
|a výživy |Veľmi zriedkavé|Hyponatriémia |
|Poruchy nervového |Veľmi zriedkavé|Závrat, bolesť hlavy |
|systému | | |
|Poruchy ciev |Časté |Hypotenzia |
|Poruchy |Veľmi zriedkavé|Nauzea |
|gastrointestinálneho | | |
|traktu | | |
|Poruchy pečene |Veľmi zriedkavé|Zvýšenie hladín pečeňových |
|a žlčových ciest | |enzýmov, poruchy funkcie |
| | |pečene alebo hepatitída |
|Poruchy kože |Veľmi zriedkavé|Angioedém, vyrážka, |
|a podkožného tkaniva | |žihľavka, svrbenie |
|Poruchy kostrovej a |Veľmi zriedkavé|Bolesť chrbta, artralgia, |
|svalovej sústavy | |myalgia |
|a spojivového tkaniva | | |
|Poruchy obličiek |Časté |Poškodenie funkcie obličiek,|
|a močových ciest | |vrátane zlyhania obličiek |
| | |u vnímavých pacientov (pozri|
| | |časť 4.4). |

Laboratórne nálezy:
Hyperkaliémia a poškodenie funkcie obličiek sú u pacientov s indikáciou
srdcového zlyhania liečených Stadacandom časté. Odporúča sa pravidelné
sledovanie sérového kreatinínu a draslíka (pozri časť 4.4).

4.9 Predávkovanie

/Symptómy/
Na základe farmakologických úvah je pravdepodobné, že hlavnými prejavmi
predávkovania môžu byť symptomatická hypotenzia a závrat. V jednotlivých
prípadoch predávkovania (až do 672 mg kandesartan cilexetilu) prebehlo
zotavenie pacientov bez komplikácií.

/Liečba/
V prípade vzniku symptomatickej hypotenzie je potrebné začať symptomatickú
liečbu a sledovať známky vitálnych funkcií. Pacienta je potrebné uložiť do
ležiacej polohy s dolnými končatinami zdvihnutými nad podložku. Ak to
nepostačuje, je potrebné doplniť plazmatický objem infúziou napr. 0,9 %
roztoku chloridu sodného. Ak sa uvedenými opatreniami nepodarí hypotenziu
zvládnuť, môžu sa podať sympatomimetické látky.
Kandesartan sa z cirkulácie nedá odstrániť hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:
Antagonisty angiotenzínu II, samotné, ATC kód: C09CA06

Angiotenzín II je primárny vazoaktívny hormón systému renín-angiotenzín-
aldosterón, ktorý zohráva úlohu v patofyziológii hypertenzie, srdcového
zlyhania a iných kardiovaskulárnych ochorení a má dôležitý význam aj v
patogenéze hypertrofie a poškodenia cieľových orgánov. Najdôležitejšie
fyziologické účinky angiotenzínu II, akými sú vazokonstrikcia, stimulácia
sekrécie aldosterónu, regulácia homeostázy vody a solí a stimulácia rastu
buniek, sú sprostredkované prostredníctvom receptora typu I (AT1).

Kandesartan cilexetil je prekurzorom lieku a je vhodný na perorálne
použitie. Počas vstrebávania v gastrointestinálnom trakte sa rýchlo
konvertuje na aktívnu látku kandesartan v dôsledku hydrolýzy esteru.
Kandesartan je AIIRA a vykazuje selektivitu voči AT1 receptoru, na ktorý sa
viaže pevne a z ktorého sa pomaly uvoľňuje. Nemá žiadnu agonistickú
aktivitu.

Kandesartan neinhibuje ACE, ktorý konvertuje angiotenzín I na angiotenzín
II, a degraduje bradykinín.
Kandesartan nevykazuje žiadny účinok na ACE, ani na potenciáciu bradykinínu
či substancie P.
V kontrolovaných klinických štúdiách, v ktorých sa porovnával kandesartan s
ACE inhibítormi, bol výskyt kašľa nižší u pacientov, ktorí dostávali
kandesartan cilexetil. Kandesartan sa neviaže na iné receptory pre hormóny,
ani neblokuje iné receptory pre hormóny, ani iónové kanály, ktoré sú
dôležité v regulačných procesoch kardiovaskulárneho systému. Výsledkom
antagonistického pôsobenia na AT1 receptory angiotenzínu II je na dávke
závislé zvýšenie plazmatických hladín renínu, hladín angiotenzínu I a II
a zníženie koncentrácie aldosterónu v plazme.

Hypertenzia
U hypertenzných pacientov vyvoláva kandesartan na dávke závislé, dlhodobé
zníženie artériového tlaku krvi. Antihypertenzný účinok je dôsledkom
zníženia systémovej periférnej rezistencie bez reflexného zvýšenia srdcovej
frekvencie. Nie sú náznaky ťažkej alebo zvýraznenej hypotenzie po podaní
prvej dávky, ani syndrómu z vynechania - rebound fenoménu po vysadení
liečby.

Antihypertenzný účinok obvykle nastupuje do 2 hodín od podania jednorazovej
dávky kandesartan cilexetilu. Pri kontinuálnej liečbe v ktorejkoľvek dávke
sa maximálne zníženie tlaku krvi zvyčajne dosiahne v priebehu 4 týždňov a
udržiava sa počas dlhodobej liečby. Výsledky metaanalýzy poukázali na
skutočnosť, že priemerný prídavný účinok zvýšenia dávky zo 16 mg na 32 mg
jedenkrát denne bol nízky. Berúc do úvahy interindividuálnu variabilitu,
u niektorých pacientov sa dá očakávať vyšší ako priemerný účinok. Podaním
kandesartan cilexetilu jedenkrát denne sa účinné a rovnomerné zníženie
tlaku krvi udržiava počas 24 hodín, s malými rozdielmi medzi maximálnymi
hodnotami TK a hodnotami TK na konci dávkovacieho intervalu nameranými
v rámci intervalu dávkovania. Antihypertenzný účinok a tolerabilita
kandesartanu a losartanu sa porovnávali v dvoch randomizovaných, dvojito
zaslepených skúšaniach u 1268 pacientov s ľahkou až stredne ťažkou
hypertenziou. Zníženie krvného tlaku na konci dávkovacieho intervalu
(systolický/diastolický) bolo 13,1/10,5 mm Hg pre kandesartan cilexetil
32 mg podávaný jedenkrát denne a 10/8,7 mm Hg pre draselnú soľ losartanu
100 mg podávanú jedenkrát denne (rozdiel v znížení krvného tlaku
3,1/1,8 mm Hg, p<0,0001/p<0,0001).

Kombinácia kandesartan cilexetilu s hydrochlorotiazidom má aditívny účinok
na znižovanie krvného tlaku. Zvýšený antihypertenzný účinok sa prejavuje aj
pri súbežnom podávaní kandesartan cilexetilu s amlodipínom alebo
felodipínom.

Lieky blokujúce renín-angiotenzín-aldosterónový systém majú menej výrazný
antihypertenzný účinok u pacientov čiernej pleti (zvyčajne ide o „nízko-
renínovú“ populáciu) ako u ostatných pacientov. Týka sa to aj kandesartanu.
V otvorenom klinickom skúšaní, ktorého sa zúčastnilo 5156 pacientov
s diastolickou hypertenziou bolo zníženie krvného tlaku počas liečby
kandesartanom signifikantne nižšie u pacientov čiernej pleti ako
u pacientov inej pleti (14,4/10,3 mm Hg oproti 19/12,7 mm Hg, p< 0,0001/ p<
0,0001).

Kandesartan zvyšuje prietok krvi obličkami a nemá žiadny vplyv na
glomerulárnu filtráciu, ani nezvyšuje rýchlosť glomerulárnej filtrácie,
hoci renálna cievna rezistencia a filtračná frakcia sú znížené.
V trojmesačnej klinickej štúdii u hypertonikov s diabetom 2. typu a s
mikroalbuminúriou antihypertenzná liečba kandesartan cilexetilom redukovala
vylučovanie albumínu močom (pomer albumín/kreatinín: priemerne 30 %, 95%
interval spoľahlivosti: 15 až 42 %). V súčasnosti nie sú k dispozícii údaje
o vplyve kandesartanu na progresiu diabetickej nefropatie.

Účinok kandesartan cilexetilu, podávaného jedenkrát denne v dávke 8-16 mg
(priemerná dávka 12 mg), na kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu sa
hodnotil v randomizovanej klinickej štúdii u 4937 starších pacientov (vek
70-89 rokov; z toho 21 % 80 ročných a starších) s miernou až stredne ťažkou
hypertenziou trvajúcej v priemere 3,7 rokov (Study on Cognition and
Prognosis in the Elderly). Pacienti užívali kandesartan cilexetil alebo
placebo spolu s ďalšou antihypertenznou liečbou, pridanou podľa potreby.
V skupine pacientov, ktorí užívali kandesartan, krvný tlak klesol zo 166/90
na 145/80 mm Hg, v kontrolnej skupine zo 167/90 na 149/82 mm Hg.
V primárnom koncovom ukazovateli, ktorým boli veľké kardiovaskulárne
príhody (kardiovaskulárna mortalita, ischemická mozgová príhoda a infarkt
myokardu bez smrteľných následkov) sa nezistili žiadne štatisticky významné
rozdiely. Vyskytlo sa 26,7 príhod/ 1000 pacientorokov v skupine pacientov
liečených kandesartanom, v porovnaní s 30 prípadmi/ 1000
pacientorokov v kontrolnej skupine (relatívne riziko 0,89; 95 % CI 0,75 až
1,06, p=0,19).

Srdcové zlyhanie

Ako sa ukázalo v programe CHARM – Candesartan in Heart failure-Assessment
of Reduction in Mortality and morbidity, liečba kandesartanom cilexetilom
znižuje mortalitu, redukuje hospitalizáciu z dôvodu srdcového zlyhania
a zlepšuje symptómy u pacientov so systolickou dysfunkciou ľavej komory.

Tento placebom kontrolovaný, dvojito zaslepený program klinického skúšania
u pacientov s chronickým zlyhaním srdca s funkčným stupňom NYHA II-IV
pozostával z troch samostatných štúdií: CHARM-Alternative (n=2028)
u pacientov s LVEF( 40 % neliečených ACE inhibítorom kvôli intolerancii
(hlavne kvôli kašľu, 72 %); CHARM-Added (n=2548) u pacientov s LVEF( 40 % a
liečených ACE inhibítorom a CHARM-Preserved (n=3023) u pacientov
s LVEF( 40 %. Pacienti s optimálnou liečbou srdcového zlyhania pri vstupnom
vyšetrení boli randomizovaní do skupiny užívajúcej placebo alebo do skupiny
užívajúcej kandesartan cilexetil (v dávke od 4 mg alebo 8 mg jedenkrát
denne až po 32 mg jedenkrát denne alebo v najvyššej tolerovanej dávke,
s priemernou dávkou 24 mg ) s mediánom sledovania 37,7 mesiacov. Po
šiestich mesiacoch liečby bolo 63 % pacientov užívajúcich kandesartan
cilexetil (89 %) na cieľovej dávke 32 mg.

V štúdii CHARM-Alternative bol združený koncový
ukazovateľ kardiovaskulárnej mortality alebo prvej hospitalizácie kvôli
chronickému srdcovému zlyhaniu signifikantne znížený s kandesartanom
v porovnaní s placebom (pomer rizika (Hazard ratio, HR) 0,77; 95 % Cl 0,67-
0,89, p( 0,001). Toto zodpovedá 23% zníženiu relatívneho rizika. Tento
ukazovateľ sa zaznamenal u 33% pacientov užívajúcich kandesartan (95%CI:
30,1 až 36,0) a u 40% pacientov dostávajúcich placebo (95%CI: 37,0 až
43,1), absolútny rozdiel 7% (95%CI: 11,2 až 2,8). Na predídenie úmrtiu
jedného pacienta na kardiovaskulárnu príhodu alebo hospitalizácii jedného
pacienta kvôli liečbe srdcového zlyhania potrebovalo liečbu počas trvania
štúdie 14 pacientov. Výskyt združeného koncového
ukazovateľa celkovej mortality zo všetkých príčin alebo
prvej hospitalizácie kvôli chronickému srdcovému zlyhaniu bol tiež
signifikantne znížený pri kandesartane (HR 0,80, 95 % CI: 0,70-0,92,
p=0,001). Tento ukazovateľ sa zaznamenal u 36,6% pacientov užívajúcich
kandesartan (95%CI: 33,7 až 39,7) a u 42,7% pacientov dostávajúcich placebo
(95%CI: 39,6 až 45,8), absolútny rozdiel 6,0% (95%CI: 10,3 až 1,8).
Mortalita i morbidita (hospitalizácia kvôli chronickému srdcovému
zlyhávaniu), ako zložky tohto združeného koncového ukazovateľa prispeli
k priaznivým účinkom kandesartanu. Liečba kandesartan cilexetilom viedla
k zlepšeniu v klasifikácii funkčného stavu podľa NYHA (p=0,008).

V štúdii CHARM-Added bol združený koncový ukazovateľ týkajúci sa
kardiovaskulárnej mortality alebo prvej hospitalizácie kvôli chronickému
srdcovému zlyhaniu signifikantne nižší pri kandesartane ako u placeba (HR
0,85; 95 % CI 0,75-0,96, p=0,011). Toto zodpovedá zníženiu relatívneho
rizika o 15 %. Tento ukazovateľ sa zaznamenal u 37,9% pacientov užívajúcich
kandesartan (95%CI: 35,2 až 40,6) a u 42,3% pacientov dostávajúcich placebo
(95%CI: 39,6 až 45,1), absolútny rozdiel 4,4% (95%CI: 8,2 až 0,6). Na
zabránenie úmrtia jedného pacienta na kardiovaskulárnu príhodu alebo
hospitalizácie jedného pacienta kvôli liečbe srdcového zlyhania potrebovalo
liečbu počas trvania štúdie 23 pacientov.

Združený koncový ukazovateľ mortality zo všetkých príčin alebo
prvej hospitalizácie kvôli chronickému srdcovému zlyhaniu bol tiež
signifikantne znížený pri kandesartane (HR 0,87; 95 % CI 0,78-0,98,
p=0,021). Tento ukazovateľ sa zaznamenal u 42,2% pacientov užívajúcich
kandesartan (95%CI: 39,5 až 45,0) a u 46,1% pacientov dostávajúcich placebo
(95%CI: 43,4 až 48,9), absolútny rozdiel 3,9% (95%CI:7,8 až 0,1).Mortalita
i morbidita ako zložky týchto združených koncových ukazovateľov prispeli
k priaznivým účinkom kandesartanu. Liečba kandesartan cilexetilom viedla
k zlepšeniu v klasifikácii funkčného stavu podľa NYHA (p=0,020).

V štúdii CHARM-Preserved sa nedosiahlo štatisticky signifikantné zníženie
týkajúce sa združeného koncového ukazovateľa kardiovaskulárnej mortality
alebo prvej hospitalizácie kvôli chronickému srdcovému zlyhaniu (HR 0,89;
95 % CI: 0,77-1,03, p=0,118).

Mortalita zo všetkých príčin nebola štatisticky signifikantná pri hodnotení
samostatne v každej z troch CHARM štúdií. Mortalita zo všetkých príčin sa
však posudzovala tiež v súbornej populácii CHARM-Alternative a CHARM-Added
(HR 0,88; 95 % CI 0,79-0,98, p=0,018), ako aj všetkých troch štúdiách, HR
0,91; (95 % CI 0,83-1,00, p=0,055).

Priaznivé účinky kandesartanu boli podobné bez ohľadu na vek, pohlavie
a súbežnú liečbu. Kandesartan bol účinný aj u pacientov, užívajúcich
súbežne beta-blokátory a ACE-inhibítory a prínos sa dosiahol bez ohľadu na
to, či pacienti užívali alebo neužívali ACE-inhibítory v cieľových dávkach
odporúčaných liečebnými smernicami.

U pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním a zníženou systolickou funkciou
ľavej komory (left ventricular ejection fraction, LVEF ? 40 %) kandesartan
znižuje systémovú cievnu rezistenciu a pľúcny kapilárny tlak v zaklínení,
zvyšuje aktivitu renínu v plazme a koncentráciu angiotenzínu II a znižuje
hladiny aldosterónu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Absorpcia a distribúcia/
Po perorálnom podaní sa kandesartan cilexetil konvertuje na aktívne liečivo
kandesartan. Absolútna biologická dostupnosť kandesartanu po perorálnom
podaní roztoku kandesartan cilexetilu je približne 40 %. Relatívna
biologická dostupnosť tabletovej formy v porovnaní s tým istým perorálne
podaným roztokom je približne 34 %, s veľmi malým rozptylom. Odhadovaná
absolútna biologická dostupnosť tabletovej liekovej formy je 14 %.
Priemerná maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) sa dosiahne o 3-
4 hodiny po užití tablety. Sérové koncentrácie kandesartanu sa zvyšujú
lineárne so zvyšujúcimi sa dávkami v terapeutickom rozmedzí. Vo
farmakokinetike kandesartanu sa nepozorovali žiadne rozdiely medzi oboma
pohlaviami. AUC (plocha pod krivkou časovej závislosti koncentrácie
kandesartanu v sére) nie je signifikantne ovplyvnená príjmom potravy.

Kandesartan sa vo veľkej miere viaže na plazmatické bielkoviny (viac ako
99 %). Zdanlivý distribučný objem kandesartanu je 0,1 l/kg.

Biologická dostupnosť kandesartanu nie je ovplyvnená potravou.

/Biotransformácia a eliminácia/
Kandesartan sa vylučuje do moču a do žlče prevažne v nezmenenej forme, iba
v malej miere sa eliminuje prostredníctvom pečeňového metabolizmu (CYP2C9).
Dostupné interakčné štúdie nenaznačujú účinok na CYP2C9 a CYP3A4. Na
základe údajov získaných /in vitro/, by sa nemala očakávať žiadna interakcia
/in vivo/ s liekmi, ktorých metabolizmus je závislý od izoenzýmov cytochrómu
P450 CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 alebo CYP3A4.
Terminálny polčas eliminácie kandesartanu je približne 9 hodín. Po podaní
opakovaných dávok nedochádza ku kumulácii lieku.

Celková hodnota plazmatického klírensu kandesartanu je približne
0,37 ml/min/kg, pričom hodnota renálneho klírensu je približne
0,19 ml/min/kg. Renálna eliminácia kandesartanu prebieha mechanizmom
glomerulárnej filtrácie a aktívnej tubulárnej sekrécie. Po perorálnom
podaní kandesartan cilexetilu značeného 14C sa približne 26 % podanej dávky
vylúči močom ako kandesartan, 7 % ako inaktívny metabolit, približne 56 %
podanej dávky sa vylúči stolicou ako kandesartan a 10 % ako inaktívny
metabolit.

/Farmakokinetika v osobitných skupinách pacientov/
U starších osôb (nad 65 rokov) sú hodnoty Cmax kandesartanu zvýšené
približne o 50 % a AUC kandesartanu o 80 % v porovnaní s mladšími
jedincami. Odpoveď krvného tlaku a výskyt nežiaducich účinkov po podaní
danej dávky Stadacandu mladým a starším jednotlivcom sú však podobné (pozri
časť 4.2).

V porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou obličiek, u pacientov s ľahkým
až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek sa po opakovanom podaní
kandesartanu pozorovali zvýšené hodnoty Cmax a AUC kandesartanu približne
o 50 % a 70 %? avšak t1/2 nebol v porovnaní s hodnotou pri normálnej
funkcii obličiek zmenený. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek
boli tieto parametre zvýšené o približne 50 % a 110 %. Terminálny
t1/2 kansartanu bol u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek
približne dvojnásobný. AUC kandesartanu u dialyzovaných pacientov bola
podobná ako u pacientov s ťažkým renálnym poškodením.

V dvoch štúdiách u pacientov s ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie
pečene sa pozoroval nárast priemernej AUC kandesartanu približne o 20% v
jednej štúdii a 80% v druhej štúdii (pozri časť 4.2). U pacientov s ťažkým
poškodením funkcie pečene nie sú žiadne skúsenosti.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Nie je k dispozícii žiadny dôkaz abnormálnej systémovej toxicity alebo
toxicity týkajúcej sa cieľového orgánu pri klinicky relevantnom dávkovaní
Stadacandu. V predklinických štúdiách bezpečnosti vykazoval kandesartan vo
vysokých dávkach účinok na obličky a na parametre červeného krvného obrazu
u myší, potkanov, psov a opíc. Kandesartan spôsoboval zníženie hodnôt
parametrov červeného krvného obrazu (erytrocyty, hemoglobín, hematokrit).
Účinky na obličky (ako napr. intersticiálna nefritída, dilatácia tubulov,
bazofilné tubuly, zvýšenie plazmatických koncentrácií urey a kreatinínu)
vyvolané kandesartanom mohli byť sekundárne v dôsledku hypotenzie,
vedúcej k alterácii perfúzie obličiek. Kandesartan môže tiež vyvolať
hyperpláziu/hypertrofiu juxtaglomerulárnych buniek. Tieto zmeny sa
pripisujú farmakologickým účinkom kandesartanu. Nepredpokladá sa , že by
hyperplázia/hypertrofia renálnych juxtaglomerulárnych buniek bola pri
použití terapeutických dávok kandesartanu u ľudí klinicky relevantná.

V pokročilých štádiách brezivosti sa zaznamenala fetotoxicita (pozri
časť 4.6).

Na základe /in vitro/ a /in vivo/ testov mutagenity je nepravdepodobné, že by
kandesartan pri klinickom používaní vykazoval mutagénnu či klastogénnu
aktivitu.

Karcinogenita Stadacandu nebola dokázaná.


6. FARMACEUTICKÉ VLASTNOSTI

6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy,
kukuričný škrob,
hyprolóza,
sodná soľ karmelózy,
magnéziumstearát,
trietylcitrát.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC-PVDC/ALU blistre.
Veľkosti balenia:
7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100, 112, 126, 140, 154, 168, 182, 196
tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzania s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Stadacand 8 mg: 58/0522/11-S
Stadacand 16 mg: 58/0523/11-S
Stadacand 32 mg: 58/0524/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na webovej stránke Štátneho
ústavu pre kontrolu liečiv (ŠUKL): www.sukl.sk

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C10517
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09CA06 - candesartanum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
DE -
Výrobca lieku:
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať v súlade s indikáciami uvedenými v súhrne charakteristických vlastností lieku. V  indikáciách, zhodných pre sartany aj ACE inhibítory, sa prednostne indikuje liečba ACE inhibítorom, ak ho pacienti tolerujú.
Môže predpísať:
Geriatria, Vnútorne lekarstvo, Kardiológia aj detská, Klinická farmakológia
Predajná cena:
21.30 € / 641.68 SK
Úhrada poisťovňou:
15.68 € / 472.38 SK
Doplatok pacienta:
5.62 € / 169.31 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.93 € ÚP:3.00 € DP:2.93 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.50 € ÚP:9.80 € DP:2.70 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.67 € ÚP:9.60 € DP:5.07 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:41.32 € ÚP:31.36 € DP:9.96 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.78 € ÚP:4.80 € DP:3.98 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:21.30 € ÚP:15.68 € DP:5.62 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.95 € ÚP:2.80 € DP:2.15 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.97 € ÚP:8.96 € DP:3.01 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.47 € ÚP:4.48 € DP:2.99 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:21.30 € ÚP:15.68 € DP:5.62 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien