Detail:
Stadacand Plus tbl 30x16 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Názov lieku:
Stadacand Plus
Doplnok názvu:
tbl 30x16 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2010/01549

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Stadacand Plus
16/12,5 mg
tablety

kandesartan cilexetil/hydrochlorotiazid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Stadacand Plus a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Stadacand Plus
3. Ako užívať Stadacand Plus
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Stadacand Plus
6. Ďalšie informácie1. ČO JE STADACAND PLUS A NA ČO SA POUŽÍVA

Tento liek sa volá Stadacand Plus. Používa sa na liečbu vysokého krvného
tlaku (hypertenzia) u dospelých pacientov. Obsahuje dve liečivá:
kandesartan cilexetil a hydrochlorotiazid. Obe liečivá pomáhajú znižovať
Váš krvný tlak.

. Kandesartan cilexetil patrí do skupiny liečiv nazývaných antagonisty
angiotenzínu II. Spôsobujú rozšírenie a uvoľnenie napätia svalov
krvných ciev. Toto pomáha poklesu Vášho krvného tlaku.
. Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liečiv nazývaných diuretiká
(močopudné látky). Hydrochlorotiazid pomáha Vášmu telu vylučovať vodu
a soli ako je sodík do moču. Toto pomáha poklesu Vášho krvného tlaku.

Váš lekár Vám predpíše Stadacand Plus, ak Váš krvný tlak nie je dostatočne
kontrolovaný kandesartan cilexetilom alebo hydrochlorotiazidom, keď sa
používajú samostatne.


2. SKÔR AKO UŽIJETE STADACAND PLUS

Neužívajte Stadacand Plus, keď:
- ste alergický (precitlivený) na kandesartan cilexetil alebo
hydrochlorotiazid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Stadacandu
Plus (pozri časť 6. Ďalšie informácie).
- ste alergický (precitlivený) na lieky zo skupiny sulfónamidov. Ak si
nie ste istý, či sa Vás to týka, opýtajte sa svojho lekára.
- ste viac než 3 mesiace tehotná (je tiež lepšie vyhnúť sa užívaniu
Stadacandu Plus na začiatku tehotenstva - pozri časť tehotenstvo).
- máte závažné ochorenie obličiek.
- máte závažné ochorenie pečene alebo biliárnu obštrukciu (problémy
s odtokom žlče zo žlčníka).
- máte trvalo nízku hladinu draslíka vo Vašej krvi.
- máte trvalo vysoké hladiny vápnika vo Vašej krvi.
- ste niekedy v minulosti mali dnu.

Ak si nie ste istý, či sa Vás to týka, opýtajte sa na to svojho lekára
alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Stadacand Plus.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Stadacandu Plus
Skôr ako začnete užívať Stadacand Plus, povedzte svojmu lekárovi, ak:
- máte cukrovku.
- máte problémy so srdcom, pečeňou alebo obličkami.
- ste v poslednom čase podstúpili transplantáciu obličky.
- vraciate, v poslednom čase ste mali silné vracanie alebo máte hnačku .
- máte ochorenie nadobličiek – tzv. Connov syndróm (známy tiež ako
primárny hyperaldosteronizmus).
- ste niekedy mali ochorenie nazývané systémový lupus erythematosus
(SLE).
- máte nízky krvný tlak.
- ste v minulosti prekonali cievnu mozgovú príhodu.
- ste niekedy mali alergiu alebo astmu.
- musíte oznámiť svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by
ste mohli otehotnieť). Stadacand Plus sa neodporúča na začiatku
tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste viac ako 3 mesiace tehotná,
pretože môže spôsobiť vážne poškodenie dieťaťa, ak sa užíva v tomto
období (pozri časť tehotenstvo).

Ak sa u Vás zistí niečo z vyššie uvedeného, možno budete musieť chodiť na
kontroly k svojmu lekárovi častejšie a budete musieť absolvovať určité
vyšetrenia.

Ak máte plánovaný operačný zákrok, povedzte svojmu lekárovi alebo zubnému
lekárovi, že užívate Stadacand Plus. Je to kvôli tomu, že Stadacand Plus
v kombinácii s niektorými anestetikami môže spôsobovať pokles krvného
tlaku.

Stadacand Plus môže zvyšovať citlivosť pokožky na slnko.

Používanie u detí
S používaním Stadacandu Plus u detí (do 18 rokov) nie sú žiadne skúsenosti.
Preto sa Stadacand Plus nemá podávať deťom.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Stadacand Plus môže ovplyvniť
účinok niektorých liekov a naopak, niektoré lieky môžu mať vplyv na účinok
Stadacandu Plus. Počas užívania určitých liekov bude možno potrebné, aby
Vám lekár z času na čas urobil krvné testy.

Informujte svojho lekára predovšetkým vtedy, keď užívate niektorý
z nasledovných liekov:
. Iné lieky na zníženie krvného tlaku, vrátane betablokátorov, diazoxidu
a ACE inhibítorov, ako sú enalapril, kaptopril, lizinopril alebo
ramipril.
. Nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs) ako sú ibuprofén, naproxén,
diklofenak,
celekoxib alebo etorikoxib (lieky na úľavu bolesti a zápalu).
. Kyselinu acetylsalicylovú (ak užívate viac než 3 g každý deň) (liek na
úľavu bolesti a
zápalu).
. Doplnky draslíka alebo náhrady soli obsahujúce draslík (lieky, ktoré
zvyšujú hladinu draslíka
v krvi).
. Vápnik alebo vitamín D.
. Lieky znižujúce cholesterol ako sú kolestipol alebo cholestyramín.
. Lieky na cukrovku (tablety alebo inzulín).
. Lieky na kontrolu srdcového rytmu (antiarytmiká) ako sú digoxín
a betablokátory.
. Lieky, ktoré môžu byť ovplyvnené hladinami draslíka v krvi, tak ako
niektoré antipsychotické lieky.
. Heparín (liek na zrieďovanie krvi).
. Močopudné lieky (diuretiká).
. Laxatíva ("preháňadlá").
. Penicilín (antibiotikum).
. Amfotericín (používaný na liečbu plesňových infekcií).
. Lítium (liek na liečbu psychických problémov).
. Steroidy ako je prednizolón.
. Hormón hypofýzy (ACTH).
. Lieky na liečbu rakoviny.
. Amantadín (používaný na liečbu Parkinsonovej choroby alebo závažných
infekčných ochorení spôsobených vírusmi).
. Barbituráty (druh sedatív tiež používaných na liečbu epilepsie).
. Karbenoxolón (používaný na liečbu ochorení pažeráka alebo vredov v
ústnej dutine).
. Anticholinergné lieky ako sú atropín a biperidén.
. Cyklosporín, lieky používané pri transplantáciách orgánov na zabránenie
rejekcie (odmietnutia orgánov).
. Ďalšie lieky, ktoré môžu viesť k zvýšeniu účinku na zníženie krvného
tlaku ako sú baklofén (liek na uvoľnenie kŕčov), amifostín (používaný
v liečbe rakoviny) a nejaké antipsychotické lieky.

Užívanie Stadacandu s jedlom a nápojmi (najmä s alkoholom)
. Môžete užívať Stadacand Plus s jedlom alebo bez jedla.
. Ak máte predpísaný Stadacand Plus, porozprávajte sa so svojím lekárom
skôr, ako požijete alkoholické nápoje. Alkohol môže spôsobiť, že budete
pociťovať mdloby alebo závraty.

Tehotenstvo a dojčenie
Tehotenstvo
Musíte oznámiť svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste tehotná (alebo môžete
otehotnieť). Váš lekár Vám zvyčajne odporučí, aby ste prestali užívať
Stadacand Plus skôr, ako otehotniete alebo hneď ako zistíte, že ste tehotná
a poradí Vám, aby ste užili iný liek namiesto Stadacandu Plus. Stadacand
Plus sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste
tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť vážne poškodenie
dieťaťa, ak sa užíva po treťom mesiaci tehotenstva.

Dojčenie
Informujte svojho lekára, ak dojčíte alebo sa pripravujete začať dojčiť.
Stadacand Plus nie je vhodný pre dojčiace matky a lekár môže pre Vás zvoliť
inú liečbu, ak si želáte dojčiť, zvlášť ak Vaše dieťa je novorodenec alebo
sa narodilo predčasne.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Počas užívania Stadacandu Plus môžu pacienti pociťovať únavu alebo závrat.
Ak sa Vám to stane, neveďte vozidlo, ani nepracujte s rôznymi nástrojmi či
strojmi.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Stadacandu Plus
Stadacand Plus obsahuje laktózu, ktorá predstavuje určitý druh cukru. Ak
Vám lekár v minulosti povedal, že máte problém so znášanlivosťou niektorých
cukrov, poraďte sa s ním predtým, ako začnete užívať tento liek.


3. AKO UŽÍVAŤ STADACAND PLUS

Vždy užívajte Stadacand Plus presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Je
dôležité používať Stadacand Plus každý deň.
Zvyčajná dávka Stadacandu Plus je jedna tableta denne.
Prehltnite tabletu a zapite ju vodou.
Snažte sa užívať tabletu v rovnaký čas každý deň. Pomôže Vám to zapamätať
si, že ju máte užiť.

Ak užijete viac Stadacandu Plus, ako máte
Ak užijete viac Stadacandu Plus, ako Vám predpísal Váš lekár, ihneď sa
poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť Stadacand Plus
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Nasledujúcu dávku jednoducho užite vo zvyčajnom čase.

Ak prestanete užívať Stadacand Plus
Ak prestanete užívať Stadacand Plus, Váš krvný tlak sa môže znova zvýšiť.
Neprestaňte preto užívať Stadacand Plus bez odporúčania svojho lekára.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Stadacand Plus môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého. Je dôležité, aby ste vedeli, aké vedľajšie
účinky sa môžu vyskytnúť. Niektoré z nich sú spôsobené kandesartan
cilexetilom a niektoré hydrochlorotiazidom.

Prestaňte Stadacand Plus užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc
v prípade, ak sa u Vás vyskytnú niektoré z nasledujúcich príznakov
alergickej reakcie:
. sťažené dýchanie sprevádzané opuchom alebo bez opuchu tváre, pier,
jazyka a/alebo hrdla,
. opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobovať ťažkosti
s prehĺtaním,
. výrazné svrbenie kože (s vyvýšenými vyrážkami).

Stadacand Plus môže spôsobiť zníženie počtu bielych krviniek. Vaša odolnosť
voči infekciám sa môže znížiť a môže sa vyskytnúť únava, infekcia alebo
horúčka. Ak sa tak stane, kontaktujte svojho lekára. Lekár Vám môže z času
na čas urobiť krvné testy, aby zistil, či Stadacand Plus neovplyvnil
zloženie krvi (agranulocytózu).

Ďalšie možné vedľajšie účinky:
Časté (postihujú 1 až 10 zo 100 pacientov)
. Zmeny vo výsledkoch krvných testov:
- Znížené množstvo sodíka v krvi. Ak je tento stav závažný, môžete
pociťovať slabosť, nedostatok energie alebo svalové kŕče.
- Zvýšenie alebo zníženie hladiny draslíka v krvi, najmä, ak ste už
mali problémy s obličkami alebo srdcové zlyhanie. V ťažkých
prípadoch sa u Vás môže vyskytnúť únava, slabosť, nepravidelný
srdcový tep alebo mravčenie.
- Zvýšené množstvo cholesterolu, cukru alebo kyseliny močovej vo
Vašej krvi.
. Cukor v moči.
. Pocit závratu/točenie hlavy alebo mdloba.
. Bolesť hlavy.
. Infekcie dýchacích ciest.

Menej časté (postihnú menej ako 1 zo 100 pacientov)
. Nízky tlak krvi, ktorý môže spôsobiť, že sa cítite slabý a pociťujete
závrat.
. Strata chuti do jedla, hnačka, zápcha, podráždenie žalúdka.
. Kožná vyrážka, žihľavka (hrčkovité vyrážky), vyrážka spôsobená
citlivosťou na svetlo.

Zriedkavé (postihnú menej ako 1 z 1000 pacientov)
. Žltačka (žlté sfarbenie kože a očných bielkov). Ak sa Vám to stane,
okamžite kontaktujte svojho lekára.
. Účinky na funkciu Vašich obličiek, najmä ak máte problémy s obličkami
alebo zlyhanie srdca.
. Ťažkosti so spánkom, depresia, pocit nepokoja
. Brnenie alebo mravčenie v rukách a nohách.
. Krátkodobé rozmazané videnie.
. Nepravidelný srdcový tep.
. Ťažkosti s dýchaním (vrátane zápalu pľúc a tekutiny v pľúcach).
. Zvýšená teplota (horúčka).
. Zápal pankreasu. Môže spôsobiť silnú bolesť v žalúdku.
. Svalové kŕče.
. Poškodenie krvných ciev zapríčinené červenými alebo purpurovými bodkami
na koži.
. Zníženie červených a bielych krviniek a krvných doštičiek. Môžete sa
cítiť unavený, môžete mať infekciu, horúčku alebo ľahko tvoriace sa
modriny.
. Závažná vyrážka, ktorá sa rýchlo prejaví, s tvorbou pľuzgierov alebo
olupovaním kože a možnou tvorbou pľuzgierov v ústach.
. Zhoršenie prejavov podobných lupus erythematosus alebo výskyt
nezvyčajných kožných reakcií.

Veľmi zriedkavé (postihnú menej ako 1 z 10 000 pacientov)
. Opuch tváre, pier, jazyka a /alebo hrdla.
. Svrbenie.
. Bolesť chrbta, kĺbov a svalov.
. Zmenená činnosť Vašej pečene, vrátane zápalu pečene (hepatitídy). Môže
sa to prejaviť ako únava, žlté sfarbenie kože a očných bielkov
a príznaky podobné chrípke.
. Kašeľ.
. Pocit na vracanie.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ STADACAND PLUS

. Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
. Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.
. Nepoužívajte Stadacand Plus po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuľke alebo na blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň
v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Stadacand Plus obsahuje

Liečivá sú kandesartan cilexil a hydrochlorotiazid. Každá tableta obsahuje
16 mg kandesartan cilexilu a 12,5 mg hydrochlorotizaidu.

Ďalšie zložku sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, hyprolóza, sodná soľ
karmelózy, magnéziumstearát, trietylcitrát.

Ako vyzerá Stadacand Plus a obsah balenia

Stadacand Plus 16/12,5 mg sú biele bikonvexné tablety s deliacou ryhou na
jednej strane a s vyrazeným CH16 na rovnakej strane.

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na
rozdelenie na rovnaké dávky.

Veľkosti balenia:
7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100, 112, 126, 140, 154, 168, 182, 196
tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Nemecko

Výrobcovia

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Nemecko

STADA Arzneimittel GmbH
Muthgasse 36
1190 Viedeň
Rakúsko

Centrafarm Services B.V.
Nieuwe Donk 9
4879 AC Etten Leur
Holandsko

Eurogenerics N.V.
Heizel Esplanade B22
1020 Brusel
Belgicko

STADA Produktion Ltd.
Waterford Road
Clonmel, Co. Tiperary
Írsko

Lamp San Prospero S.p.A.
Via della Pace 25/A
41030 San Prospero (Modena)
Taliansko

Siegfried Generics Malta Ltd.
HHF070 Hal Far Industrial Estate
Hal Far BBG3000
Malta

Clonmel Heaslthcare Ltd.
Waterford Road
Clonmel, Co. Tiperary
Írsko

Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho
priestoru pod nasledovnými názvami:

|Názov členského |Názov lieku |
|štátu | |
|Belgicko | |
| |Candesartan PLUS HCT EG 16 mg / 12,5 mg |
| |tabletten |
|Dánsko |Atastad Comp |
|Fínsko |Candestad comp |
|Holandsko | |
| |Candesartan cilexetil/HCT CF 16 mg / 12,5 |
| |mg, tabletten |
|Írsko |Candist Plus 16 mg / 12,5 mg tablets |
|Luxembursko | |
| |Candesartan Plus EG 16 mg / 12,5 mg |
| |comprimés |
|Nemecko | |
| |Candesartan / HCT STADA 16 / 12,5 mg |
| |Tabletten |
|Portugalsko |Candesartan + Hidroclorotiazida Ciclum |
|Rakúsko | |
| |Candesartan / HCT STADA 16 mg / 12,5 mg |
| |Tabletten |
|Slovensko | |
| |Stadacand Plus |
|Španielsko | |
| |Candesartán cilexetilo / Hidroclorotiazida |
| |STADA 16 / 12,5 mg comprimidos EFG |
|Švédsko | |
| |Atastad Comp 16 / 12,5 mg tabletter |
| | |
|Taliansko |CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE EG 16 / 12,5 mg|
| |compresse |

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 08/2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2010/01549

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Stadacand Plus
16/12,5 mg
tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna tableta Stadacandu Plus 16 /12, 5 mg obsahuje 16 mg kandesartan
cilexetilu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.
Každá tableta obsahuje 109,30 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta.

Stadacand Plus 16/12,5 mg sú biele bikonvexné tablety s deliacou ryhou na
jednej strane a s vyrazeným CH16 na rovnakej strane.

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na
rozdelenie na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Stadacand Plus je indikovaný na:

. Liečbu esenciálnej hypertenzie u pacientov, ktorých krvný tlak nie je
optimálne kontrolovaný monoterapiou kandesartanom cilexetilom alebo
monoterapiou hydrochlorotiazidom.

2. Dávkovanie a spôsob podávania

/Dávkovanie/
Odporúčaná dávka Stadacandu Plus je jedna tableta jedenkrát denne.

Odporúča sa titrovať dávku jednotlivých zložiek (kandesartan cilexetilu a
hydrochlorotiazidu).
V klinicky vhodných prípadoch sa môže zvážiť priama zmena
z monoterapie na podávanie Stadacandu Plus. Odporúča sa titrovať dávku
kandesartan cilexetilu pred zmenou liečby z monoterapie
hydrochlorotiazidom. Stadacand Plus sa má používať u pacientov, ktorých
krvný tlak nie je optimálne kontrolovaný kandesartan cilexetilom alebo
monoterapiou hydrochlorotiazidom alebo Stadacandom Plus v nižších dávkach.

Maximum antihypertenzného účinku sa dosiahne počas 4 týždňov od začiatku
liečby.

/Osobitné skupiny pacientov/

/Starší pacienti/
U starších pacientov nie je potrebná úprava dávkovania.

/Pacienti s depléciou intravaskulárneho objemu/
U pacientov s rizikom vzniku hypotenzie, akými sú pacienti s možným
znížením cirkulujúceho objemu, sa odporúča titrácia dávky kandesartan
cilexetilu (je potrebné zvážiť u týchto pacientov začiatočnú dávku
kandesartan cilexetilu 4 mg).

/Pacienti s poškodením funkcie obličiek/
U týchto pacientov sa pred tiazidovými diuretikami uprednostňujú slučkové
diuretiká. U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie
obličiek (klírens kreatinínu ( 30 ml/min/1,73 m2 plochy tela, Body Surface
Area (BSA)) sa odporúča pred liečbou Stadacandom Plus titrovať dávku
kandesartan cilexetilu (odporúčaná začiatočná dávka kandesartan cilexetilu
u týchto pacientov súe 4 mg).
Stadacand Plus je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie
obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min/1,73 m2 BSA) (pozri časť 4.3).

/Pacienti s poškodením funkcie pečene/
U pacientov s miernym alebo stredne ťažkým poškodením funkcie pečene sa
odporúča pred liečbou Stadacandom Plus titrovať dávku kandesartan
cilexetilu (odporúčaná začiatočná dávka kandesartan cilexetilu u týchto
pacientov sú 4 mg).
Stadacand Plus je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie
pečene a/alebo
s cholestázou (pozri časť 4.3).

/Deti a dospievajúci/
Bezpečnosť a účinnosť Stadacandu Plus u detí a mladistvých od narodenia do
18 rokov nebola stanovená. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

/Spôsob podávania/
Perorálne.
Stadacand Plus sa môže užívať nezávisle od príjmu potravy.
Biologická dostupnosť kandesartanu nie je ovplyvnená potravou.
Nie sú nijaké klinicky významné interakcie medzi hydrochlorotiazidom a
potravou.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo
na deriváty sulfónamidových liečiv. Liečivo hydrochlorotiazid je
sulfónamidový derivát.
Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).
Ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min/1,73
m2 BSA).
Ťažké poškodenie funkcie pečene a/alebo cholestáza.
Refraktérna hypokaliémia a hyperkalciémia.
Dna.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Poškodenie funkcie obličiek/transplantácia obličiek/
U týchto pacientov sa pred tiazidovými diuretikami uprednostňujú slučkové
diuretiká.
Keď sa Stadacand Plus podáva pacientom s poškodením funkcie obličiek,
odporúča sa vykonávať pravidelnú kontrolu hladiny draslíka, kreatinínu a
kyseliny močovej.
S podávaním Stadacandu Plus pacientom po nedávno vykonanej transplantácii
obličky nie sú zatiaľ žiadne skúsenosti.

/Stenóza renálnej artérie/
Lieky ovplyvňujúce systém renín-angiotenzín-aldosterón, vrátane
antagonistov receptora angiotenzínu II (AIIRAs), môžu zvyšovať hladinu urey
v krvi a kreatinínu v sére pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej
artérie alebo u pacientov so stenózou artérie zásobujúcej solitárnu
obličku.

/Deplécia intravaskulárneho objemu/
U pacientov so znížením intravaskulárneho objemu a/alebo sodíkovou
depléciou môže dôjsť k vzniku symptomatickej hypotenzie, podobne ako pri
iných liekoch ovplyvňujúcich renínový-angiotenzínový-aldosterónový systém.
Z uvedeného dôvodu sa Stadacand Plus odporúča podávať až po úprave tohto
stavu.

/Anestézia a chirurgický zákrok/
U pacientov liečených s AIIRAs sa môže počas anestézie a chirurgického
zákroku vyskytnúť hypotenzia na základe blokády renínového-angiotenzínového
systému. Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže ísť o ťažkú hypotenziu,
ktorá si môže vyžadovať podanie intravenóznych tekutín a/alebo
vazopresorov.

/Poškodenie funkcie pečene/
Tiazidy sa majú podávať s opatrnosťou u pacientov s poškodenou funkciou
pečene alebo s progredujúcimi pečeňovými ochoreniami, pretože už mierna
zmena rovnováhy tekutín a elektrolytov môže vyvolať hepatálnu kómu. Nie je
dostatok klinických skúseností s podávaním Stadacandu Plus pacientom s
poškodením funkcie pečene.

/Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne (obštrukčná hypertrofická/
/kardiomyopatia)/
Podobne, ako je tomu aj pri iných vazodilatátoroch, u pacientov
s hemodynamicky závažnou stenózou aortálnej alebo mitrálnej chlopne alebo
s obštrukčnou hypertrofickou kardiomyopatiou je potrebná zvýšená opatrnosť.


/Primárny hyperaldosteronizmus/
U pacientov s primárnym hyperaldosteronizmom sa všeobecne nedosahujú
pozitívne výsledky pri podávaní antihypertenzív pôsobiacich prostredníctvom
inhibície renín-angiotenzín-aldosterónového systému. Preto sa u týchto
pacientov podávanie Stadacandu Plus neodporúča.

/Nerovnováha elektrolytov/
V primeraných intervaloch sa majú stanovovať hladiny elektrolytov v sére.
Tiazidy, vrátane hydrochlorotiazidu, môžu spôsobiť nerovnováhu tekutín
alebo elektrolytov (hyperkalciémia, hypokaliémia, hyponatriémia,
hypomagneziémia a hypochloremická alkalóza).

Tiazidové diuretiká môžu znižovať vylučovanie vápnika močom a môžu
zapríčiniť prechodné mierne zvýšené koncentrácie vápnika v sére. Značná
hyperkalciémia môže byť znakom skrytej hyperparatyreózy. Pred vyšetrením
funkcie prištítnej žľazy sa má podávanie tiazidov vysadiť.

V závislosti od dávky hydrochlorotiazid zvyšuje vylučovanie draslíka močom,
čo môže mať za následok vznik hypokaliémie. Zdá sa, že tento účinok
hydrochlorotiazidu je menej zjavný v kombinácii s kandesartanom
cilexetilom. Riziko hypokaliémie môže byť zvýšené u pacientov s cirhózou
pečene, u pacientov s rýchlou diurézou, u pacientov s inadekvátnym
perorálnym príjmom elektrolytov a u pacientov, ktorí sú súbežne liečení
kortikosteroidmi alebo adrenokortikotropným hormónom (ACTH).

Liečba s kandesartan cilexetilom môže spôsobiť hyperkaliémiu hlavne
u pacientov so srdcovým zlyhaním a/alebo poškodením obličiek. Súbežné
podávanie Stadacandu Plus a draslík šetriacich diuretík, doplnkov draslíka,
náhrad solí obsahujúcich draslík alebo iných liečiv, ktoré môžu zvyšovať
koncentrácie draslíka (napr. heparín) môže viesť k zvýšeniu koncentrácie
draslíka v sére. Sledovanie draslíka sa má vykonávať podľa potreby.
Ukázalo sa, že tiazidy zvyšujú vylučovanie horčíka do moču, čo môže viesť
k hypomagneziémii.

/Metabolické a endokrinné účinky/
Liečba tiazidovými diuretikami môže znížiť glukózovú toleranciu. Môže byť
potrebné upraviť dávky antidiabetických liekov vrátane inzulínu. Počas
liečby tiazidovými liekmi sa môže manifestovať latentný diabetes mellitus.
Zvýšenie hladiny cholesterolu a triglyceridov v sére sa dáva do súvislosti
s liečbou tiazidovými diuretikami. V dávkach, ktoré obsahuje
Stadacand Plus, sa pozorovali iba minimálne účinky. Tiazidové diuretiká
zvyšujú koncentráciu kyseliny močovej v sére, čo môže u vnímavých pacientov
vyústiť do dny.

/Fotosenzitivita/
Pri užívaní tiazidových diuretík sa hlásili prípady fotosenzitívnej reakcie
(pozri časť 4.8). Ak sa vyskytnú fotosenzitívne reakcie, odporúča sa
ukončenie liečby. Ak je nevyhnutné znovu podať liečbu, odporúča sa chrániť
miesta vystavené slnku alebo umelému UVA žiareniu.

/Všeobecné upozornenia/
U pacientov, ktorých cievny tonus a funkcie obličiek závisia hlavne od
aktivity renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pacienti so
závažným kongestívnym srdcovým zlyhaním alebo s primárnym ochorením
obličiek, vrátane stenózy renálnej artérie), liečba s liekmi ovplyvňujúcimi
tento systém vrátane AIIRAs bola spojená s akútnou hypotenziou, azotémiou,
oligúriou alebo zriedkavejšie s akútnym zlyhaním obličiek. Ako pri všetkých
antihypertenzívach, nadmerné zníženie krvného tlaku u pacientov
s ischemickou chorobou srdca alebo s ischemickým cerebrovaskulárnym
ochorením môže mať za následok infarkt myokardu alebo cievnu mozgovú
príhodu.
Precitlivenosť na hydrochlorotiazid sa môže vyskytnúť u pacientov
s anamnézou alergie alebo bronchiálnej astmy alebo bez nej, avšak je
pravdepodobnejšia u pacientov s touto anamnézou.
V spojitosti s liečbou tiazidovými diuretikami sa zaznamenala exacerbácia
alebo aktivácia systémového lupus erythematosus.

Antihypertenzný účinok Stadacandu Plus sa môže zvýšiť ďalšími
antihypertenzívami.

Tento liek obsahuje laktózu. Preto pacienti so zriedkavými dedičnými
problémami galaktózovej intolerancie, lapónskym deficitom laktázy alebo
glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

/Gravidita/
AIIRAs sa nemajú začať podávať počas gravidity. Ak pokračovanie s AIIRA
terapiou nie je považované za nevyhnutné, pacientky plánujúce graviditu
musia byť prevedené na iné antihypertenzné liečby, ktoré majú stanovený
bezpečnostný profil na použitie v gravidite. Ak sa zistí gravidita, liečba
s AIIRAs musí byť okamžite ukončená, a ak je to vhodné, má sa začať
alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).

4.5 Liekové a iné interakcie

V klinických farmakokinetických štúdiách sa skúmali možné interakcie s
warfarínom, digoxínom, perorálnymi kontraceptívami (t.j.
etinylestradiol/levonorgestrel), glibenklamidom a nifedipínom. V týchto
štúdiách sa nezistili žiadne klinicky významné farmakokinetické liekové
interakcie.

Účinok hydrochlorotiazidu na depléciu draslíka môže byť zvýšený súbežným
podávaním iných liečiv, ktoré majú spojitosť s úbytkom draslíka a
hypokaliémiou (t.j. iné kaliuretické diuretiká, laxatíva, amfotericín,
karbenoxolón, penicilín G sodná soľ, deriváty kyseliny salicylovej,
steroidy, ACTH).

Súbežné podávanie Stadacandu Plus a kálium šetriacich diuretík,
draslíkových doplnkov, náhrad solí obsahujúcich draslík alebo iných liečiv,
ktoré môžu zvyšovať hladinu draslíka v sére (napr. heparín), môže zvyšovať
koncentrácie draslíka. V prípade potreby sa má vykonať monitorovanie hladín
draslíka (pozri časť 4.4).

Hypokaliémia a hypomagneziémia spôsobená diuretikami zvyšuje možnosť
prípadného kardiotoxického účinku digitalisových glykozidov a antiarytmík.
Odporúča sa pravidelná kontrola hladiny draslíka v sére, ak sa
Stadacand Plus používa v kombinácii s takýmito liekmi a nasledovnými
liekmi, ktoré by mohli indukovať torsades de pointes:

. Antiarytmiká, trieda Ia (napr. chinidín, hydrochinidín, dizopyramid)
. Antiarytmiká, trieda III (napr. amiodarón, sotalol, dofetilid,
ibutilid)
. Niektoré antipsychotiká (napr. tioridazín, chlórpromazín,
levomepromazín, trifluoperazín, cyamemazín, sulpirid, sultoprid,
amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol)
. Ďalšie (napr. bepridil, cisaprid, difemanil, erytromycín i.v.,
halofantrín, ketanserín, mizolastín, pentamidín, sparfloxacín,
terfenadín, vinkamín i.v.)

Pri súbežnom podaní lítia s ACE inhibítormi alebo hydrochlorotiazidom sa
zaznamenalo reverzibilné zvýšenie koncentrácie lítia v sére a jeho
toxicita. Podobný účinok sa zaznamenal s AIIRAs. Použitie kandesartanu a
hydrochlorotiazidu s lítiom sa neodporúča. Ak je táto kombinácia potrebná,
odporúča sa starostlivo sledovať koncentrácie lítia v sére.

Pri súbežnom podávaní AIIRAs spolu s nesteroidnými protizápalovými liekmi
(NSAIDs) (t.j. selektívne COX-2 inhibítory, kyselina acetylsalicylová (>3
g/deň) a neselektívne NSAIDs) môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzného
účinku.

Ako u ACE inhibítorov, súbežné užívanie AIIRAs a NSAID môže viesť
k zvýšenému riziku zhoršenia renálnych funkcií, vrátane možného akútneho
zlyhania obličiek a k zvýšeniu hladiny draslíka v sére, predovšetkým
u pacientov s už predtým existujúcou zníženou funkciou obličiek. Táto
kombinácia sa má podávať opatrne, a to najmä u starších pacientov. Pacienti
majú byť primerane hydratovaní a je potrebné zvážiť monitorovanie renálnych
funkcií po začatí súbežnej liečby a neskôr v pravidelných intervaloch.
Diuretický, nátriuretický a antihypertenzný účinok hydrochlorotiazidu je
znížený pri súbežnom podávaní NSAIDs.

Absorpcia hydrochlorotiazidu je znížená kolestipolom alebo cholestyramínom.

Účinok nedepolarizujúcich myorelaxancií (napr. tubokurarínu) môže byť
zosilnený hydrochlorotiazidom.

Tiazidy môžu zvýšiť hladinu vápnika v krvnom sére v dôsledku zníženej
exkrécie. Ak sa zároveň musia predpísať aj doplnky vápnika alebo vitamín D,
má sa monitorovať hladina vápnika v sére, a podľa nej upraviť dávky.

Tiazidy môžu zosilniť hyperglykemizujúci účinok beta-blokátorov
a diazoxidu.

Anticholinergné látky (napr. atropín, biperidén) môžu zvýšiť biologickú
dostupnosť tiazidových diuretík znížením gastrointestinálnej motility
a rýchlosti vyprázdňovania žalúdka.

Tiazidy môžu zvýšiť riziko nežiaducich účinkov spôsobených amantadínom.

Tiazidy môžu znížiť renálnu exkréciu cytotoxických liečiv (napr.
cyklofosfamidu, metotrexátu) a zosilniť ich myelosupresívny účinok.

Posturálna hypotenzia sa môže zhoršiť pri súčasnom príjme alkoholu,
barbiturátov alebo anestetík.

Liečba tiazidovými diuretikami môže zhoršovať glukózovú toleranciu. Môže
byť potrebná úprava dávkovania antidiabetík vrátane inzulínu. Metformín sa
má používať opatrne, pretože je možné riziko laktátovej acidózy indukovanej
možným funkčným zlyhaním obličiek v spojitosti s hydrochlorotiazidom.

Hydrochlorotiazid môže znížiť odpoveď na amíny zvyšujúce krvný tlak (napr.
adrenalín), avšak nie natoľko, aby sa ich účinok na krvný tlak eliminoval.

Hydrochlorotiazid môže zvýšiť riziko akútnej renálnej insuficiencie,
predovšetkým pri vysokých dávkach jódových kontrastných látok.

Súbežná liečba s cyklosporínom môže zvýšiť riziko hyperurikémie a
komplikácií typu dna.

Súbežná liečba s baklofénom, amifostínom, tricyklickými antidepresívami
alebo neuroleptikami môže viesť k zvýšeniu antihypertenzného účinku a môže
navodiť hypotenziu.

4.6 Gravidita a laktácia

/Gravidita/

/Antagonisty receptora angiotenzínu II/ /(AIIRAs):/

Použitie AIIRAs sa neodporúča v prvom trimestri gravidity (pozri časť 4.4).
Použitie AIIRAs je
kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti
4.3 a 4.4).

Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity pri podávaní ACE
inhibítorov počas prvého
trimestra gravidity nie sú presvedčivé, avšak malé zvýšenie rizika nemožno
vylúčiť. Aj keď neexistujú
žiadne kontrolované epidemiologické údaje o riziku s AIIRAs, môžu existovať
podobné riziká pre túto
skupinu liekov. Ak pokračovanie s terapiou AIIRA nie je považované za
nevyhnutné, pacientky
plánujúce graviditu musia byť prevedené na iné antihypertenzné liečby,
ktoré majú stanovený
bezpečnostný profil na použitie v gravidite. Ak sa zistí gravidita, liečba
AIIRAs sa má okamžite
ukončiť, a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba.

Je známe, že vystavenie AIIRA terapii počas druhého a tretieho trimestra
indukuje humánnu
fetotoxicitu (zníženie renálnej funkcie, oligohydramnión, retardácia
osifikácie lebky) a neonatálnu
toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenziu, hyperkaliémiu) (pozri časť 5.3).
Ak dôjde k expozícii AIIRAs od druhého trimestra gravidity, odporúča sa
ultrazvuková kontrola funkcie obličiek a lebky.
Dojčatá, ktorých matky užívali AIIRAs, majú byť starostlivo sledované,
pokiaľ ide o hypotenziu (pozri časti 4.3 a 4.4).

/Hydrochlorotiazid/
Skúsenosti s hydrochlorotiazidom sú počas gravidity obmedzené, obzvlášť
počas prvého trimestra. Štúdie na zvieratách nie sú dostatočné.
Hydrochlorotiazid prechádza placentou. Na základe farmakologického
mechanizmu účinku hydrochlorotiazidu jeho použitie počas druhého a tretieho
trimestra môže ohroziť fetálno-placentárnu perfúziu a môže spôsobiť fetálne
a neonatálne účinky, ako je žltačka, poruchy elektrolytovej rovnováhy a
trombocytopénia.
Vzhľadom na riziko zníženia objemu plazmy a placentárnej hypoperfúzie sa
hydrochlorotiazid nemá používať na gestačný edém, gestačnú hypertenziu
alebo preeklampsiu bez priaznivého vplyvu na priebeh ochorenia.
Hydrochlorotiazid sa nemá používať u tehotných žien na esenciálnu
hypertenziu, s výnimkou
ojedinelých prípadov, kde by sa nemohla použiť žiadna iná liečba.

/Laktácia/

/Antagonisty receptora angiotenzínu II (AIIRAs):/
Keďže nie sú dostupné žiadne informácie o použití Stadacandu Plus počas
dojčenia, Stadacand Plus sa neodporúča a alternatívne liečby s lepšie
stanovenými bezpečnostnými profilmi počas dojčenia sú vhodnejšie, najmä pri
dojčení novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.

/Hydrochlorotiazid:/
Hydrochlorotiazid sa vylučuje v malom množstve do materského mlieka.
Tiazidy vo vyšších dávkach spôsobujúce intenzívnu diurézu môžu inhibovať
produkciu mlieka. Použitie Stadacandu Plus počas dojčenia sa neodporúča.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nevykonali sa žiadne štúdie na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov treba vziať do úvahy, že počas
liečby s Stadacandom Plus sa môže príležitostne vyskytnúť závrat alebo
pocit únavy.

8. Nežiaduce účinky

V kontrolovaných klinických skúšaniach s kandesartan
cilexetilom/hydrochlorotiazidom boli nežiaduce účinky mierne a prechodné.
Výskyt prípadov prerušenia liečby v dôsledku nežiaducich účinkov bol pri
kombinácii kandesartan cilexetil/hydrochlorotiazid (2,3 - 3,3 %) podobný
ako pri placebe (2,7 – 4,3 %).

Nežiaduce účinky získané z klinických štúdií s kandesartan
cilexetilom/hydrochlorotiazidom boli limitované na tie, ktoré boli predtým
hlásené pri samotnom kandesartan cilexetile a/alebo hydrochlorotiazide.

Tabuľka nižšie uvádza nežiaduce reakcie z klinických skúšaní a z hlásení po
uvedení lieku na trh.
V súhrnnej analýze údajov z klinických skúšaní u pacientov s hypertenziou
boli nežiaduce reakcie s kandesartan cilexetilom definované na základe
výskytu nežiaducich udalostí s kandesartan cilexetilom najmenej o 1 %
vyšším ako u placeba.

Frekvencie výskytu použité v tabuľkách v rámci časti 4.8 sú: veľmi časté (?
1/10), časté (? 1/100 až < 1/10), menej časté (? 1/1 000 až < 1/100),
zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé
(< 1/10 000).

|Trieda orgánových systémov|Frekvencia |Nežiaduci účinok |
|Infekcie a nákazy |Časté |Respiračné infekcie |
|Poruchy krvi |Veľmi zriedkavé |Leukopénia, neutropénia a |
|a lymfatického systému | |agranulocytóza |
|Poruchy metabolizmu |Veľmi zriedkavé |Hyperkaliémia, |
|a výživy | |hyponatriémia |
|Poruchy nervového systému |Časté |Závraty/vertigo, bolesť |
| | |hlavy |
|Poruchy dýchacej sústavy, |Veľmi zriedkavé |Kašeľ |
|hrudníka a mediastína | | |
|Poruchy |Veľmi zriedkavé |Nauzea |
|gastrointestinálneho | | |
|traktu | | |
|Poruchy pečene a žlčových |Veľmi zriedkavé |Zvýšenie hladín pečeňových |
|ciest | |enzýmov, poruchy funkcie |
| | |pečene alebo hepatitída |
|Poruchy kože a podkožného |Veľmi zriedkavé |Angioedém, vyrážka, |
|tkaniva | |žihľavka, svrbenie |
|Poruchy kostrovej a |Veľmi zriedkavé |Bolesť chrbta, artralgia, |
|svalovej sústavy | |myalgia |
|a spojivového tkaniva | | |
|Poruchy obličiek |Veľmi zriedkavé |Poškodenie funkcie |
|a močových ciest | |obličiek, vrátane zlyhania |
| | |obličiek u vnímavých |
| | |pacientov (pozri časť 4.4).|

Tabuľka nižšie uvádza nežiaduce reakcie pri monoterapii hydrochlorotiazidom
zvyčajne s
dávkami 25 mg alebo vyššími.

|Trieda orgánových |Frekvencia|Nežiaduci účinok |
|systémov | | |
|Poruchy krvi |Zriedkavé |Leukopénia, |
|a lymfatického systému | |neutropénia/agranulocytóza, |
| | |trombocytopénia, aplastická |
| | |anémia, zníženie tvorby |
| | |kostnej drene, hemolytická |
| | |anémia |
|Poruchy imunitného |Zriedkavé |Anafylaktické reakcie |
|systému | | |
|Poruchy metabolizmu a |Časté |Hyperglykémia, hyperurikémia,|
|výživy | |nerovnováha elektrolytov |
| | |(vrátane hyponatriémie a |
| | |hypokaliémie) |
|Psychické poruchy |Zriedkavé |Poruchy spánku, depresia, |
| | |nepokoj |
|Poruchy nervového |Časté |pocit závratu/mdloby, vertigo|
|systému | | |
| |Zriedkavé |Parestézia |
|Poruchy oka |Zriedkavé |Prechodné neostré (rozmazané)|
| | |videnie |
|Poruchy srdca a srdcovej|Zriedkavé |Srdcové arytmie |
|činnosti | | |
|Poruchy ciev |Menej |Posturálna hypotenzia |
| |časté | |
| |Zriedkavé |Nekrotizujúca angiitída |
| | |(vaskulitída, kožná |
| | |vaskulitída) |
|Poruchy dýchacej |Zriedkavé |Ťažkosti s dýchaním (vrátane |
|sústavy, hrudníka | |pneumonitídy a pľúcneho |
|a mediastína | |edému) |
|Poruchy |Menej |Anorexia, strata chuti do |
|gastrointestinálneho |časté |jedenia, podráždenie žalúdka,|
|traktu | |hnačka, zápcha |
| |Zriedkavé |Pankreatitída |
|Poruchy pečene |Zriedkavé |Žltačka (intrahepatálna |
|a žlčových ciest | |cholestatická forma) |
|Poruchy kože |Menej |Vyrážka, žihľavka, |
|a podkožného tkaniva |časté |fotosenzitívne reakcie |
| |Zriedkavé |Toxická epidermálna |
| | |nekrolýza, kožné reakcie |
| | |podobné lupus erythematosus, |
| | |reaktivácia kožného lupus |
| | |erythematosus |
|Poruchy kostrovej |Zriedkavé |Svalové spazmy |
|a svalovej sústavy | | |
|a spojivového tkaniva | | |
|Poruchy obličiek |Časté |Glykozúria |
|a močových ciest | | |
| |Zriedkavé |Renálna dysfunkcia, |
| | |intersticiálna nefritída |
|Celkové poruchy |Časté |Slabosť |
|a reakcie v mieste | | |
|podania | | |
| |Zriedkavé |Horúčka |
|Laboratórne a funkčné |Časté |Zvýšenie hladín cholesterolu |
|vyšetrenia | |a triglyceridov |
| |Zriedkavé |Zvýšenie koncentrácií dusíka |
| | |močoviny v krvi a sérového |
| | |kreatinínu |

4.9 Predávkovanie


/Symptómy/
Na základe farmakologických úvah je pravdepodobné, že hlavnými prejavmi
predávkovania môžu byť symptomatická hypotenzia a závrat. V jednotlivých
prípadoch predávkovania (až do 672 mg kandesartan cilexetilu) prebehlo
zotavenie pacientov bez komplikácií.

Hlavným príznakom predávkovania hydrochlorotiazidom je náhla strata tekutín
a elektrolytov. Pozorovali sa symptómy ako závrat, hypotenzia, smäd,
tachykardia, komorové poruchy rytmu, sedácia/poruchy vedomia, môžu vzniknúť
aj svalové kŕče.

/Liečba/
O liečbe predávkovania Stadacandom Plus nie je dostupná žiadna osobitná
informácia. V prípade predávkovania sa odporúčajú nasledujúce opatrenia.

Indikované môže byť vyvolanie vracania alebo výplach žalúdka. V prípade
vzniku symptomatickej hypotenzie je potrebné začať symptomatickú liečbu a
sledovať vitálne funkcie. Pacient má byť uložený na chrbát s dolnými
končatinami zdvihnutými nad podložku. Ak to nepostačuje, je nutné doplniť
objem plazmy napr. infúziou izotonického fyziologického roztoku.
Skontrolovať, a ak je potrebné, upraviť hladiny sérových elektrolytov a
acidobázu. Ak sa uvedenými opatreniami nepodarí hypotenziu zvládnuť, môžu
sa podať sympatomimetické látky.

Kandesartan nemožno odstrániť hemodialýzou. Nie je známe, do akej miery sa
dá hemodialýzou odstrániť hydrochlorotiazid.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antagonisty receptora angiotenzínu II a
diuretiká,
ATC kód: C09DA06

Angiotenzín II je primárny vazoaktívny hormón systému renín-angiotenzín-
aldosterón, ktorý zohráva úlohu v patofyziológii hypertenzie a iných
kardiovaskulárnych ochorení. Taktiež má dôležitý význam aj v patogenéze
hypertrofie orgánov a poškodenia cieľových orgánov. Najdôležitejšie
fyziologické účinky angiotenzínu II, akými sú vazokonstrikcia, stimulácia
sekrécie aldosterónu, regulácia homeostázy vody a solí a stimulácia rastu
buniek, sú sprostredkované prostredníctvom receptora typu I (AT1).

Kandesartan cilexetil je rýchlo sa konvertujúcim prekurzorom liečiva,
kandesartanu, tento proces prebieha v dôsledku hydrolýzy esteru počas
vstrebávania v gastrointestinálnom trakte. Kandesartan je AIIRA, selektívny
voči AT1 receptorom, na ktoré sa pevne viaže a z ktorých sa pomaly
uvoľňuje. Nemá žiadnu agonistickú aktivitu.

Kandesartan nemá vplyv na ACE, alebo iné enzymatické systémy zvyčajne
spájané s použitím ACE inhibítorov. Vzhľadom na chýbanie účinku na
degradáciu kinínov alebo na metabolizmus iných látok, ako je substancia P,
nie je pravdepodobné, že by AIIRAs vyvolávali kašeľ. V kontrolovaných
klinických štúdiách, porovnávajúcich kandesartan cilexetil s ACE
inhibítormi, bola incidencia kašľa nižšia u pacientov užívajúcich
kandesartan cilexetil. Kandesartan sa neviaže, ani neblokuje iné receptory
pre hormóny alebo iónové kanály, ktoré sú dôležité v kardiovaskulárnych
regulačných procesoch. Antagonizmus AT1 receptora má za následok na dávke
závislé zvýšenie hladiny renínu v plazme, ako aj koncentrácií angiotenzínu
I a angiotenzínu II, a zníženie koncentrácie plazmatického aldosterónu.

Účinok kandesartan cilexetilu, podávaného raz denne v dávke 8-16 mg
(priemerne 12 mg) na kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu sa hodnotil
v randomizovanej klinickej štúdii, do ktorej bolo zaradených 4937 starších
pacientov (vo veku 70-89 rokov; z toho 21 % 80 ročných a starších) s ľahkou
až stredne ťažkou hypertenziou trvajúcou v priemere 3,7 rokov (Study on
Cognition and Prognosis in the Elderly). Pacienti užívali kandesartan alebo
placebo spolu s ďalšou antihypertenznou liečbou, pridanou podľa potreby.
V skupine pacientov, ktorí užívali kandesartan, bolo pozorované zníženie
krvného tlaku zo 166/90 na 145/80 mmHg a v kontrolnej skupine nastalo
zníženie tlaku zo 167/90 na 149/82 mmHg. V primárnom cieľovom ukazovateli,
t.j. pri závažných kardiovaskulárnych príhodách (kardiovaskulárna
mortalita, nefatálna mozgová príhoda a infarkt myokardu bez smrteľných
následkov) sa nezistili štatisticky významné rozdiely. Vyskytlo sa 26,7
prípadov na 1000 „pacientskych rokov“ v skupine pacientov, ktorí užívali
kandesartan, v porovnaní s 30 prípadmi na 1000 „pacientskych rokov“
v kontrolnej skupine (relatívne riziko 0,89, 95 % CI 0,75 až 1,06, p=0,19).

Hydrochlorotiazid inhibuje aktívnu reabsorpciu sodíka, hlavne v distálnom
tubule a podporuje vylučovanie sodíka, chloridov a vody. Vylučovanie
draslíka a horčíka obličkami sa zvyšuje v závislosti od dávky, zatiaľ čo
vápnik sa vo väčšom rozsahu reabsorbuje. Hydrochlorotiazid znižuje objem
plazmy a extracelulárnych tekutín, zmenšuje srdcový výdaj a krvný tlak.
Počas dlhodobej liečby prispieva znížená periférna rezistencia k poklesu
tlaku krvi.

Rozsiahle klinické skúšky ukázali, že dlhodobá liečba hydrochlorotiazidom
znižuje riziko výskytu kardiovaskulárnych ochorení a úmrtí na tieto
ochorenia.

Kandesartan a hydrochlorotiazid majú aditívny antihypertenzný účinok.

U pacientov s vysokým krvným tlakom Stadacand Plus spôsobuje na dávke
závislé a dlhotrvajúce zníženie arteriálneho krvného tlaku bez reflexného
zvýšenia srdcovej frekvencie. Nebol zistený žiadny náznak závažnej alebo
vystupňovanej hypotenzie po podaní prvej dávky, ani „rebound“ fenomén po
skončení liečby. Po podaní jednorazovej dávky Stadacandu Plus, začiatok
antihypertenzného účinku vo všeobecnosti nastane v priebehu dvoch hodín.
Pri nepretržitej liečbe sa maximálne zníženie tlaku krvi obyčajne dosiahne
v priebehu 4 týždňov a udržuje sa počas dlhodobej liečby. Terapia
Stadacandom Plus v dávkovaní raz denne zabezpečuje účinné a plynulé
zníženie tlaku krvi počas 24-hodín s malou zmenou medzi maximálnym a
minimálnym účinkom počas dávkovacieho intervalu. V dvojito zaslepených,
randomizovaných klinických skúšaniach Stadacand Plus 16 mg/12,5 mg podaný
jedenkrát denne znižoval tlak krvi štatisticky významne viac ako kombinácia
losartan/hydrochlorotiazid 50 mg/12,5 mg podaný jedenkrát denne.

V dvojito zaslepených, randomizovaných klinických skúškach bol výskyt
nežiaducich účinkov, hlavne kašľa, nižší počas liečby kombináciou liečiv
kandesartan cilexetil/hydrochlorotiazid ako počas liečby kombináciou ACE
inhibítor/hydrochlorotiazid.

V dvoch klinických skúšaniach (randomizované, dvojito zaslepené, placebom
kontrolované, s paralelnou skupinou) zahŕňajúcich 275 a 1524
randomizovaných pacientov kombinácia kandesartanu cilexetilu
/hydrochlorotiazidu 32 mg/12,5 mg a 32 mg/25 mg mali za následok redukciu
krvného tlaku na 22/15 mmHg pre nižšiu dávku a na 21/14 mmHg pre vyššiu
dávku a boli signifikantne účinnejšie než samotné zložky.

V randomizovanom, dvojito zaslepenom klinickom skúšaní s paralelnou
skupinou u 1975 randomizovaných pacientov neoptimálne kontrolovaných
kandesartanom cilexetilom v dávke 32 mg jedenkrát denne malo pridanie 12,5
mg alebo 25 hydrochlorotiazidu za následok ďalšiu redukciu krvného tlaku.
Kombinácia kandesartanu cilexetilu 32 mg/25 mg bola signifikantne
účinnejšia než kombinácia 32 mg/12,5 mg, pričom priemerná redukcia krvného
tlaku bola 16/10 mmHg pre dávku 32 mg/25 mg a 13/9 mmHg pre dávku 32
mg/12,5 mg.

Kandesartan cilexetil/hydrochlorotiazid je podobne účinný u všetkých
pacientov bez ohľadu na vek
a pohlavie.

V súčasnosti nie sú k dispozícii údaje o použití kandesartanu
cilexetilu/hydrochlorotiazidu u pacientov s renálnym ochorením/nefropatiou,
zníženou funkciou ľavej komory/kongestívnym srdcovým zlyhaním
a u pacientov, ktorí prekonali infarkt myokardu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Súbežné používanie kandesartanu cilexetilu a hydrochlorotiazidu nemá
klinicky signifikantný účinok na farmakokinetiku oboch liekov.

/Absorpcia a distribúcia/
/Kandesartan cilexetil/
Kandesartan cilexetil sa po perorálnom podaní konvertuje na liečivo
kandesartan. Absolútna biologická dostupnosť kandesartanu po podaní
perorálneho roztoku kandesartanu cilexetilu je približne 40 %. Relatívna
biologická dostupnosť tabletovej formy v porovnaní s tým istým perorálnym
roztokom je približne 34 % s veľmi malými odchýlkami. Priemerné maximálne
sérové koncentrácie (Cmax) sa dosiahnu o 3-4 hodiny po užití tablety.
Sérové koncentrácie kandesartanu sa zvyšujú priamo úmerne so zvyšujúcimi sa
dávkami v terapeutickom rozmedzí. Vo farmakokinetike kandesartanu sa
nepozorovali žiadne rozdiely medzi oboma pohlaviami. Potrava nemá významný
vplyv na veľkosť plochy pod krivkou sérovej koncentrácie kandesartanu v
čase (AUC).

Kandesartan sa výrazne viaže na plazmatické bielkoviny (viac ako 99 %).
Zjavný distribučný objem kandesartanu je 0,1 l/kg.

/Hydrochlorotiazid/
Hydrochlorotiazid sa rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu s
absolútnou hodnotou biologickej dostupnosti približne 70 %. Súčasné podanie
jedla zvýši túto absorpciu približne o 15 %. Biologická dostupnosť môže byť
znížená u pacientov so srdcovým zlyhaním a s výraznými edémami.

Približne 60 % hydrochlorotiazidu sa viaže na plazmatické bielkoviny.
Zjavný distribučný objem je približne 0,8 l/kg.

/Biotransformácia a eliminácia/
/Kandesartan cilexetil/
Kandesartan sa vylučuje do moču a do žlče prevažne v nezmenenej forme, iba
v malej miere sa eliminuje prostredníctvom pečeňového metabolizmu (CYP2C9).
Dostupné interakčné štúdie nenaznačujú účinok na CYP2C9 a CYP3A4. Na
základe údajov získaných /in vitro/ by sa nemala očakávať žiadna interakcia
/in vivo/ s liekmi, ktorých metabolizmus je závislý od izoenzýmov cytochrómu
P450 CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 alebo CYP3A4.
Terminálny polčas eliminácie (t˝) kandesartanu je približne 9 hodín. Po
podaní opakovaných dávok nedochádza ku kumulácii lieku. Polčas eliminácie
kandesartanu zostáva nezmenený (približne 9 h) po podaní kombinácie
kandesartan cilexetil/hydrochlorotiazid. V porovnaní s monoterapiou
nedochádza ani v kombinovanej liečbe ku kumulácii kandesartanu pri
opakovanom podaní.

Celková hodnota plazmatického klírensu kandesartanu je približne 0,37
ml/min/kg, pričom hodnota klírensu v obličkách je približne 0,19 ml/min/kg.
Kandesartan sa eliminuje obličkami - glomerulárnou filtráciou aj aktívnou
tubulárnou sekréciou. Po perorálnom podaní kandesartanu cilexetilu
značeného 14C, približne 26 % dávky sa vylúči močom ako kandesartan a 7 %
ako inaktívny metabolit, zatiaľ čo približne 56 % dávky sa nachádza v
stolici ako kandesartan a 10 % ako inaktívny metabolit.

/Hydrochlorotiazid/
Hydrochlorotiazid sa nemetabolizuje a vylučuje sa glomerulárnou filtráciou
a aktívnou tubulárnou sekréciou takmer úplne ako nezmenená látka.
Terminálny polčas (t˝) hydrochlorotiazidu je približne 8 hodín. Približne
70 % dávky podanej perorálne sa vylúči močom v priebehu 48 hodín. Polčas
eliminácie hydrochlorotiazidu ostáva nezmenený (približne 8 hodín) po
podaní hydrochlorotiazidu v kombinácii s kandesartanom cilexetilom. V
porovnaní s monoterapiou nedochádza ani v kombinovanej liečbe ku kumulácii
hydrochlorotiazidu pri opakovanom podaní.

/Farmakokinetika v osobitných skupinách pacientov/
/Kandesartan cilexetil/
U starších pacientov (nad 65 rokov), v porovnaní s mladšími jedincami, boli
hodnoty Cmax kandesartanu zvýšené približne o 50 % a AUC kandesartanu o
80 %. Odpoveď krvného tlaku a výskyt nežiaducich účinkov po podaní
kandesartan cilexetilu však boli u mladých aj u a starších pacientov
podobné (pozri tiež časť 4.2).

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek, pri
porovnaní s osobami
s normálnou funkciou obličiek, sa pozorovali zvýšené hodnoty Cmax a AUC
kandesartanu pri opakovanom podaní približne o 50 % a 70 %, pričom však
terminálny polčas eliminácie kandesartanu (t˝) zmenený nebol. Zmeny
uvedených parametrov u pacientov s ťažkým poškodením obličkových funkcií
boli približne 50 %, resp. 110 % pri AUC kandesartanu. Terminálny polčas
eliminácie (t˝) kandesartanu bol u tejto skupiny pacientov približne
zdvojnásobený. Farmakokinetika kandesartanu u pacientov liečených
hemodialýzou bola podobná ako u pacientov s ťažkým poškodením funkcie
obličiek.

V dvoch štúdiách u pacientov s ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie
pečene sa pozoroval nárast priemernej AUC kandesartanu približne o 20 % v
jednej štúdii a 80 % v druhej štúdii (pozri časť 4.2). U pacientov s ťažkým
poškodením funkcie pečene nie sú žiadne skúsenosti.

/Hydrochlorotiazid/
Terminálny polčas eliminácie (t˝) hydrochlorotiazidu je predĺžený u
pacientov s poškodením funkcie obličiek.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Nie sú k dispozícii žiadne kvalitatívne nové toxikologické nálezy pri
kombinácii liečiv v porovnaní s nálezmi, ktoré sa pozorovali u jednotlivých
komponentov. V predklinických štúdiách bezpečnosti vykazoval kandesartan
vo vysokých dávkach účinok na obličky a na parametre červeného krvného
obrazu u myší, potkanov, psov a opíc. Kandesartan spôsoboval zníženie
hodnôt parametrov červeného krvného obrazu (erytrocyty, hemoglobín,
hematokrit). Účinky na obličky (ako napr. intersticiálna nefritída,
dilatácia tubulov, bazofilné tubuly, zvýšenie plazmatických koncentrácií
urey a kreatinínu) vyvolané kandesartanom mohli byť sekundárne v dôsledku
hypotenzie, vedúcej k alterácii perfúzie obličiek. Pridanie
hydrochlorotiazidu zosilňuje nefrotoxicitu kandesartanu. Navyše,
kandesartan môže vyvolať hyperpláziu/hypertrofiu juxtaglomerulárnych
buniek.

Tieto zmeny sú spôsobené farmakologickým účinkom kandesartanu a majú len
malý klinický význam.

V pokročilých štádiách brezivosti sa po podaní kandesartanu zaznamenala
fetotoxicita. Pridanie
hydrochlorotiazidu neovplyvnilo signifikantne výsledky fetálnych vývojových
štúdií na potkanoch, myšiach alebo králikoch (pozri časť 4.6).

Kandesartan aj hydrochlorotiazid vykazujú pri veľmi vysokých
koncentráciách/po podaní veľmi vysokých dávok genotoxickú aktivitu. Údaje
z /in vitro/ a /in vivo/ genotoxických testov naznačujú, že je nepravdepodobné,
aby kandesartan a hydrochlorotiazid vykazovali mutagénnu alebo klastogénnu
aktivitu v podmienkach klinického užívania.

Karcinogenita oboch zložiek nebola dokázaná.


6. FARMACEUTICKÉ VLASTNOSTI


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy,
kukuričný škrob,
hyprolóza,
sodná soľ karmelózy,
magnéziumstearát,
trietylcitrát.

6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC-PVDC/ALU blistre.
Veľkosti balenia:
7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100, 112, 126, 140, 154, 168, 182, 196
tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzania s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Nemecko
8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0525/11-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na webovej stránke Štátneho
ústavu pre kontrolu liečiv (ŠUKL): www.sukl.sk[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C10474
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09DA06 - candesartanum a diuretiká
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
DE -
Výrobca lieku:
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať v súlade s indikáciami uvedenými v súhrne charakteristických vlastností lieku. V  indikáciách zhodných pre sartany aj ACE inhibítory sa prednostne indikuje liečba ACE inhibítorom, ak ho pacienti tolerujú.
Môže predpísať:
Geriatria, Vnútorne lekarstvo, Kardiológia aj detská, Klinická farmakológia
Predajná cena:
10.47 € / 315.42 SK
Úhrada poisťovňou:
6.36 € / 191.60 SK
Doplatok pacienta:
4.11 € / 123.82 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.47 € ÚP:6.36 € DP:4.11 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:27.65 € ÚP:20.78 € DP:6.87 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien