Detail:
ANAFRANIL tbl obd 30x25 mg
Názov lieku:
ANAFRANIL
Doplnok názvu:
tbl obd 30x25 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č .
2011/02483PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUžÍVATEľOV

Anafranil® 10
Anafranil® 25
obalené tablety
clomipramini hydrochloridum

Anafranil® SR 75
filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním
clomipramini hydrochloridum

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Anafranil a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Anafranil
3. Ako užívať Anafranil
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Anafranil
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ANAFRANIL A NA ČO SA POUžÍVA

Čo je Anafranil
Anafranil je dostupný vo forme tabliet a tabliet s predĺženým uvoľňovaním.
Liečivo v Anafranile je klomipramíniumchlorid, ktoré patrí do skupiny
liekov označovaných ako tricyklické antidepresíva.

Na čo sa Anafranil používa
Anafranil sa používa na liečbu depresie a porúch nálady. Ďalšie psychické
ochorenia, ktoré možno u dospelých liečiť Anafranilom, sú obsesia (nutkavé
myšlienky), stavy paniky, fóbie (nevysvetliteľného strachu), chronické
bolestivé ochorenia a svalová slabosť (kataplexia) spojená s opakovanými
záchvatmi nesmiernej ospalosti (narkolepsia). U detí vo veku viac ako 5
rokov sa Anafranil používa na liečbu obsesie a nočného pomočovania.

Ako Anafranil pôsobí
Predpokladá sa, že Anafranil pôsobí buď zvyšovaním hladín telu vlastných
chemických prenášačov (noradrenalín a sérotonín) v mozgu alebo predlžovaním
ich účinku.
Ak máte akékoľvek otázky, ako Anafranil pôsobí alebo prečo vám bol
predpísaný, opýtajte sa svojho lekára.


2. SKÔR AKO UžIJETE ANAFRANIL

Neužívajte Anafranil
- keď ste alergický (precitlivený) na klomipramín, niektoré iné
tricyklické antidepresívum alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek
Anafranilu, ktorých zoznam je uvedený na konci tejto písomnej
informácie pre používateľov. Ak si myslíte, že by ste mohli byť
alergický, poraďte sa so svojím lekárom.
- keď užívate iné lieky na liečbu depresie, napr. inhibítory
monoaminooxidázy (inhibítory MAO), selektívne inhibítory spätného
vychytávania sérotonínu (SSRI) alebo inhibítory spätného vychytávania
sérotonínu a noradrenalínu (SNRI).
- keď ste nedávno prekonali srdcový infarkt alebo máte závažné ochorenie
srdca.
Ak sa vás niečo z uvedeného týka, povedzte o tom svojmu lekárovi a neužite
Anafranil.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Anafranilu
- ak máte samovražedné alebo sebapoškodzujúce myšlienky
- ak mávate epileptické záchvaty
- ak máte nepravidelný tep srdca alebo iné srdcové problémy
- ak máte schizofréniu alebo inú duševnú chorobu
- ak máte glaukóm (zvýšený vnútroočný tlak)
- ak máte ochorenie pečene alebo obličiek
- ak máte akékoľvek ochorenie krvi
- ak mávate ťažkosti pri močení (napr. pri ochoreniach prostaty)
- ak máte zvýšenú činnosť štítnej žľazy
- ak často mávate zápchu
- ak často omdlievate.
Ak sa vás niečo z uvedeného týka, povedzte o tom svojmu lekárovi skôr, ako
užijete Anafranil. Váš lekár zohľadní tieto ochorenia pred začatím a počas
vašej liečby Anafranilom.

Samovražedné myšlienky a zhoršovanie depresie alebo úzkosti
Ak máte depresiu a/alebo máte stavy úzkosti, môžete niekedy mať
sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Tieto myšlienky môžu byť
častejšie od začiatku užívania antidepresív, dovtedy, kým tieto lieky začnú
účinkovať, obvykle okolo dvoch týždňov, ale niekedy aj dlhšie.

S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy, ak:
- ste už mali v minulosti samovražedné myšlienky
- ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní ukazujú na
zvyšovanie rizika samovražedného správania u dospelých mladších ako 25
rokov so psychickými poruchami, ktorí boli liečení antidepresívami.
Ak máte kedykoľvek samovražedné a sebapoškodzujúce myšlienky, kontaktujte
svojho lekára alebo priamo nemocnicu.

Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľov o tom, že máte
depresiu alebo stavy úzkosti a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú
informáciu pre používateľov.
Môžete ich požiadať, aby vám povedali, keď si myslia, že sa zhoršila vaša
depresia alebo úzkosť, alebo ich trápia zmeny vo vašom správaní.

Informácia pre rodinných príslušníkov a opatrovateľov
Sledujte, či sa u vášho rodinného príslušníka/pacienta trpiaceho depresiou
objavia zmeny správania, napr. neobvyklá úzkosť, nepokoj, nespavosť,
podráždenosť, agresivita, prílišná rozrušenosť alebo iné nezvyčajné zmeny
správania, zhoršenie depresie alebo úvahy o samovražde. Oznámte takéto
prejavy jeho ošetrujúcemu lekárovi, zvlášť ak sú závažné, objavili sa náhle
alebo ak sa u pacienta predtým nevyskytovali. Vznik takýchto prejavov
vyhodnocujte denne, najmä na začiatku liečby depresie a pri zvyšovaní alebo
znižovaní dávky antidepresíva, pretože k zmenám môže dochádzať náhle.

Takéto prejavy sa môžu spájať so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok
a správania a naznačujú potrebu dôsledného dohľadu a prípadne aj zmeny
liečby.

Anafranil a starší ľudia
Starší pacienti potrebujú spravidla nižšie dávky ako mladí pacienti a
pacienti v strednom veku. Výskyt vedľajších účinkov je pravdepodobnejší u
starších pacientov. Lekár vám poskytne podrobné informácie o opatrnom
dávkovaní lieku a o starostlivom sledovaní, ktoré je potrebné.

Anafranil a deti
Anafranil sa nemá podávať deťom alebo dospievajúcim, pokiaľ to výslovne
neodporučí lekár. Lekár vám poskytne podrobné informácie o opatrnom
dávkovaní lieku a o starostlivom sledovaní, ktoré je potrebné.

Tehotenstvo a dojčenie
Upozornite svojho lekára, ak ste tehotná alebo dojčíte. Anafranil sa nemá
užívať počas tehotenstva, pokiaľ vám to lekár výslovne neodporučí.

Váš lekár sa s vami porozpráva o prípadných rizikách užívania Anafranilu
počas tehotenstva.

Liečivo Anafranilu prechádza do materského mlieka. Matkám sa odporúča, aby
počas liečby Anafranilom nedojčili.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Anafranil môže u niektorých ľudí vyvolať ospalosť alebo zníženie
pozornosti, alebo môže spôsobiť neostré videnie. Ak sa to stane vám,
neveďte vozidlo, neobsluhujte stroje, ani nevykonávajte iné činnosti, ktoré
vyžadujú úplné sústredenie. Pitie alkoholických nápojov môže zvýšiť
ospalosť.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Anafranilu
Obalené tablety Anafranil obsahujú laktózu a sacharózu. Ak viete o vašej
neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojim lekárom ešte
pred užitím obalených tabliet Anafranil.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Keďže Anafranil a mnohé iné lieky sa navzájom ovplyvňujú, možno bude
potrebné upraviť dávkovanie alebo ukončiť užívanie niektorého z vašich
liekov. Je zvlášť dôležité, aby váš lekár a lekárnik vedeli, či denne
pijete alkoholické nápoje, či ste zmenili vaše fajčiarske návyky alebo či
užívate niektoré z nasledujúcich liekov: lieky proti zvýšenému krvnému
tlaku alebo ochoreniu srdca, iné lieky proti depresii (antidepresíva),
lieky na upokojenie (sedatíva, trankvilizéry), lieky na liečbu epilepsie
(napr. barbituráty), lieky brániace vzniku krvných zrazenín
(antikoagulanciá), lieky proti astme alebo alergiám, lieky používané na
liečbu Parkinsonovej choroby, lieky obsahujúce hormóny štítnej žľazy, lieky
používané na liečbu žalúdkových vredov a proti páleniu záhy (napr.
cimetidín), liek terbinafín, ktorý sa používa perorálne (ústami) na liečbu
hubových infekcií kože, vlasov a nechtov, lieky používané na liečbu poruchy
pozornosti spojenej s nadmernou aktivitou (napr. metylfenidát), hormonálne
antikoncepčné prostriedky, estrogény, lieky používané na zvýšenie tvorby
moču, ktorým sa obličky zbavujú soli a vody (diuretiká), lieky používané na
zníženie hladín tukov v krvi a grapefruit/grepový džús, brusnicový džús.
Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Pre vášho lekára je dôležité pravidelne si overovať úspešnosť vašej liečby,
čo mu umožní upraviť dávkovanie a pomôže znížiť nežiaduce účinky. Možno vám
bude chcieť odobrať vzorky krvi a skontrolovať krvný tlak a činnosť srdca
pred začatím liečby a počas nej.

Anafranil môže spôsobovať suchosť v ústach, čo môže zvýšiť nebezpečenstvo
vzniku zubného kazu. Počas dlhodobej liečby si dávajte pravidelne
prehliadať chrup.

Ak používate kontaktné šošovky a vznikne u vás podráždenie očí,
porozprávajte sa o tom so svojím lekárom.

Pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom alebo ošetrením chrupu povedzte
lekárovi, že užívate Anafranil.

Anafranil môže zvýšiť citlivosť kože na slnečné svetlo. Nevystavujte sa
priamemu slnečnému svetlu, chráňte sa odevom a slnečnými okuliarami.


3. AKO UžÍVAť ANAFRANIL

Vždy užívajte Anafranil presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Neprekročte
odporúčané dávkovanie.

Váš lekár rozhodne o najvhodnejšom dávkovaní vo vašom prípade. Proti
depresii, poruchám nálady, obsedantno-kompulzívnym poruchám a fóbiám je
denná dávka obvykle medzi 75 mg a 150 mg. Pri záchvatoch paniky a strachu
z otvorených priestorov a vystupovania na verejnosti (agorafóbia) sa
liečba zvyčajne začína dávkou 10 mg denne a po niekoľkých dňoch sa
dávkovanie pomaly zvýši až na 100 mg. Pri chronických bolestivých stavoch
je denná dávka zvyčajne medzi 10 mg a 150 mg. Pri nočnom pomočovaní u detí
(5-ročných a starších) je denná dávka v závislosti od veku dieťaťa zvyčajne
medzi 20 mg a 75 mg.

Užívajte Anafranil podľa pokynov vášho lekára. Neužívajte ho viac,
častejšie, ani dlhšie, ako vám odporučil lekár. V niektorých prípadoch sa
lekár možno rozhodne, že vás bude liečiť injekčným roztokom Anafranil.
Filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním Anafranil SR 75 sa majú
prehĺtať celé s väčším množstvom tekutiny. Tablety s poliacou ryhou možno
rozlomiť na polovice, nemajú sa však hrýzť. Anafranil sa môže užívať
s jedlom aj bez neho.

Ak prestanete užívať Anafranil
Depresia, obsedantno-kompulzívne poruchy a stavy chronickej úzkosti si
vyžadujú dlhodobú liečbu Anafranilom. Nemeňte a neprerušte liečbu bez toho,
aby ste sa najprv poradili so svojím lekárom. Váš lekár možno bude chcieť,
aby sa dávkovanie znižovalo postupne, kým sa liečba úplne ukončí. Zabráni
sa tak zhoršeniu vášho ochorenia a zníži sa nebezpečenstvo výskytu
príznakov, ktoré vznikajú po náhlom vysadení lieku, napr. bolesti hlavy,
nutkania na vracanie a celkovej nevoľnosti.

Ak zabudnete užiť Anafranil
Ak zabudnete užiť dávku Anafranilu, užite vynechanú dávku čo najskôr a
potom sa vráťte k vášmu obvyklému dávkovaciemu režimu. Ak je už takmer čas
na ďalšiu dávku, neužite vynechanú dávku a pokračujte vo vašom obvyklom
dávkovacom režime. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili
vynechanú dávku. Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

Ak užijete viac Anafranilu ako máte
Ak ste omylom užili priveľa Anafranilu, okamžite sa spojte so svojím
lekárom. Možno potrebujete lekárske ošetrenie.

Nasledujúce príznaky predávkovania sa zvyčajne vyskytnú v priebehu
niekoľkých hodín: výrazná ospalosť, poruchy sústredenia, rýchly, pomalý
alebo nepravidelný tep srdca, nepokoj a rozrušenosť, strata svalovej
koordinácie a stuhnutosť svalov, dýchavičnosť, záchvaty kŕčov, vracanie
alebo horúčka.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Anafranil môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého. Zvyčajne nevyžadujú lekárske ošetrenie a môžu
ustúpiť počas liečby, keď si vaše telo na liek zvykne. Poraďte sa so svojím
lekárom, ak niektoré vedľajšie účinky pretrvávajú alebo vám spôsobujú
ťažkosti.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné
Čo najskôr navštívte lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich
vedľajších účinkov, pretože si môže vyžiadať lekárske ošetrenie: videnie
alebo počutie vecí, ktoré v skutočnosti nie sú (halucinácie), ochorenie
nervového systému prejavujúce sa stuhnutosťou svalov, vysokou horúčkou
a poruchou vedomia, žltačka, kožné reakcie (svrbenie alebo sčervenanie),
časté infekcie sprevádzané horúčkou a bolesťou hrdla (následkom zníženia
počtu bielych krviniek), alergické reakcie s kašľom alebo bez neho
a ťažkosti s dýchaním, neschopnosť koordinácie pohybov, zvýšený tlak
v očiach, silná bolesť žalúdka, závažná strata chuti do jedenia, náhle
svalové sťahy, slabosť alebo stuhnutosť svalov, svalové kŕče, sťažené
močenie, rýchly alebo nepravidelný tep srdca, ťažkosti pri hovorení,
zmätenosť, delírium a kŕče.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek z uvedených účinkov, okamžite to povedzte
svojmu lekárovi.

Niektoré vedľajšie účinky sú veľmi časté (môžu sa prejaviť u viac ako 1
z 10 pacientov)
Ospalosť, únava, závraty, nepokoj, zvýšenie chuti do jedenia, suchosť v
ústach, zápcha, neostré videnie, chvenie, bolesť hlavy, nutkanie na
vracanie, potenie, zvýšenie telesnej hmotnosti a sexuálne ťažkosti. Na
začiatku liečby môže Anafranil zvýšiť vaše pocity úzkosti, ale tento účinok
obyčajne vymizne v priebehu dvoch týždňov.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek z uvedených účinkov ako závažný, povedzte to
svojmu lekárovi.

Niektoré vedľajšie účinky sú časté (môžu sa prejaviť u 1 až 10 zo 100
pacientov)
Dezorientovanosť, nervozita, búšenie srdca, ťažkosti so sústredením,
poruchy spánku, prehnaná rozrušenosť, agresivita, zhoršenie pamäti,
zívanie, nočné mory, znížená citlivosť alebo mravčenie v končatinách,
návaly tepla, rozšírenie zreníc, pokles krvného tlaku spojený so závratmi
pri prudkom vstávaní alebo posadení sa, vracanie, brušné ťažkosti, hnačka,
citlivosť kože na svetlo, zhoršenie depresívnych stavov, zdurenie prsníkov
a vylučovanie mlieka, nepríjemná chuť v ústach, zvonenie v ušiach,
podráždenosť, pocit vzdialenia sa od situácie (akoby pozorovanej z diaľky).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek z uvedených účinkov ako závažný, povedzte to
svojmu lekárovi.

Niektoré vedľajšie účinky sú menej časté (môžu sa prejaviť u 1 až 10 z 1000
pacientov)
Horúčka, zvýšenie krvného tlaku.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek z uvedených účinkov ako závažný, povedzte to
svojmu lekárovi.

Niektoré vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé (môžu sa prejaviť u menej ako
1 z 10000 pacientov)
Edém (opuchy členkov a/alebo rúk a/alebo iných častí tela), vypadávanie
vlasov. Pacienti vo veku 50 rokov a starší, ktorí užívajú liek z tejto
skupiny, majú zvýšené riziko zlomenín kostí.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek z uvedených účinkov ako závažný, povedzte to
svojmu lekárovi.

Tiež boli hlásené (frekvencia neznáma)
Pocit vnútorného chorobného nepokoja a potreba byť v neustálom pohybe,
opakované mimovôľové neúčelné činnosti, rozklad svalstva, zvýšenie hladín
prolaktínu (hormón) v krvi a sérotonínový syndróm (syndróm spôsobený
zvýšením hladín telu vlastného mediátora sérotonínu v mozgu prejavujúci sa
príznakmi ako nervozita, zmätenosť, hnačka, vysoká horúčka, zvýšenie
krvného tlaku, nadmerné potenie a rýchly tlkot srdca).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek z uvedených účinkov ako závažný, povedzte to
svojmu lekárovi.

Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAť ANAFRANIL

- Nepoužívajte Anafranil po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
- Obalené tablety Anafranil 25 chráňte pred vlhkom.
- Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Predávkovanie tohto lieku je
zvlášť nebezpečné u malých detí.


6. ĎALšIE INFORMÁCIEČo je Anafranil
Anafranil je dostupný v nasledovných formách:
- Obalené tablety obsahujúce 10 alebo 25 mg klomipramínu (/Anafranil/
/10, Anafranil 25)/
- Tablety s predĺženým uvoľňovaním obsahujúce 75 mg klomipramínu
(/Anafranil SR 75)/


Čo Anafranil obsahuje
- Liečivo je clomipraminum (klomipramín) a v tabletách je prítomné ako
clomipramini hydrochloridum (klomipramíniumchlorid).

Ďalšie zložky v obalených tabletách /Anafranil 10/ a /Anafranil 25/ sú:


lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), maydis amylum (kukuričný
škrob), hypromellosum (hypromelóza), magnesii stearas
(magnéziumstearát), silica colloidalis anhydrica (bezvodý koloidný oxid
kremičitý), talcum (mastenec), copovidonum (kopovidón), titanii
dioxidum (oxid titaničitý, E171), saccharosum (sacharóza), povidonum
(povidón), ferri oxidum flavum (žltý oxid železitý, E172), macrogolum
8000 (makrogol 8000), cellulosum microcristallinum (mikrokryštalická
celulóza). V tabletách /Anafranil 25/ je okrem toho aj glycerolum
(glycerol) a acidum stearicum (kyselina stearová).

Ďalšie zložky vo filmom obalených tabletách s predĺženým uvoľňovaním
/Anafranil SR 75/ sú: silica colloidalis anhydrica (bezvodý koloidný oxid
kremičitý), calcii hydrogenophosphas dihydricus (dihydrát
hydrogénfosforečnanu vápenatého), calcii stearas (kalciumstearát),
copolymerum methacrylatum (metakrylátový kopolymér), hypromellosum
(hypromelóza), hydrogenoricinomacrogolum 2000 (hydrogénricínomakrogol
2000), ferri oxidum rubrum (červený oxid železitý, E172), titanii
dioxidum (oxid titaničitý, E171), talcum (mastenec).Ako vyzerá Anafranil a obsah balenia
Obalené tablety /Anafranil 10/ sú svetložlté trojuholníkové dvojvypuklé
tablety.

Obalené tablety /Anafranil 25/ sú svetložlté okrúhle dvojvypuklé tablety s
hnedou potlačou CG na jednej a FH na druhej strane.

Filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním /Anafranil SR 75/ sú ružové
oválne dvojvypuklé filmom obalené tablety s poliacou ryhou na oboch
stranách, s označením CG/CG na jednej a GD/GD na druhej strane.Balenie obsahuje 30 obalených tabliet /Anafranil 10/ alebo /Anafranil 25./
Balenie obsahuje 20 filmom obalených tabliet s predĺženým
uvoľňovaním /Anafranil SR 75./

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári
2012.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č .
2011/02483


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Anafranil 10
Anafranil 25
Anafranil SR 75


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Liečivo je clomipramini hydrochloridum.

Anafranil 10: 10 mg klomipramíniumchloridu v obalenej tablete
Anafranil 25: 25 mg klomipramíniumchloridu v obalenej tablete
Anafranil SR 75: 75 mg klomipramíniumchloridu vo filmom obalenej tablete s
predĺženým uvoľňovaním

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Anafranil 10, obalené tablety:
svetložlté trojuholníkové, bikonvexné obalené tablety

Anafranil 25, obalené tablety:
svetložlté okrúhle bikonvexné obalené tablety s hnedou potlačou CG na
jednej a FH na druhej strane

Anafranil SR 75, filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním:
ružové oválne bikonvexné filmom obalené tablety s poliacou ryhou na oboch
stranách, s označením CG/CG na jednej a GD/GD na druhej strane


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Dospelí
- Depresívne epizódy: epizóda stredne ťažkej depresie, epizóda ťažkej
depresie s psychotickými príznakmi alebo bez nich.
- Recidivujúce depresívne poruchy: terajšia stredne ťažká epizóda
recidivujúcej depresívnej poruchy, terajšia ťažká epizóda recidivujúcej
depresívnej poruchy so psychotickými príznakmi alebo bez nich.
- Bipolárne afektívne poruchy: terajšia fáza miernej alebo stredne ťažkej
depresie pri bipolárnej afektívnej poruche, terajšia fáza ťažkej
depresie so psychotickými príznakmi alebo bez nich pri bipolárnej
afektívnej poruche.
- Pretrvávajúce afektívne poruchy: dystýmia.
- Somatoformné poruchy: somatizovaná porucha, hypochondrická porucha,
somatoformná autonómna dysfunkcia, perzistujúca somatoformná bolesťová
porucha.
- Obsedantno-kompulzívne poruchy: prevažne obsedantné myšlienky alebo
ruminácie, prevažne kompulzívne konanie (obsedantné rituály), zmiešané
obsedantné myšlienky a konanie, iné obsedantno-kompulzívne poruchy,
nešpecifikované obsedantno-kompulzívne poruchy.
- Fóbicko-anxiózne poruchy: agorafóbia, sociálne fóbie, iné fóbické
úzkostné poruchy, nešpecifikované fóbické úzkostné poruchy.
- Panická porucha (epizodická záchvatová úzkosť).
- Narkolepsia a kataplexia.

Deti a adolescenti
- Obsedantno-kompulzívne poruchy: prevažne obsedantné myšlienky alebo
ruminácie, prevažne kompulzívne konanie (obsedantné rituály), zmiešané
obsedantné myšlienky a konanie, iné obsedantno-kompulzívne poruchy,
nešpecifikované obsedantno-kompulzívne poruchy.
- Enuresis nocturna (iba u pacientov starších ako 5-ročných a po vylúčení
organických príčin). Pri začatí liečby klomipramínom u detí
a adolescentov s enuresis nocturna sa má starostlivo zvážiť prínos
a riziko liečby pre individuálneho pacienta. Majú sa uvážiť možné
alternatívne druhy liečby. Nie sú dostupné skúsenosti s liečbou detí
mladších ako 5-ročných.

U detí a adolescentov nie je dostatočne preukázaná bezpečnosť a účinnosť
Anafranilu v liečbe depresívnych stavov rôznej etiológie a symptomatológie,
fóbií a záchvatov paniky, kataplexie sprevádzajúcej narkolepsiu
a chronických bolestivých stavov. Preto sa neodporúča použitie Anafranilu
v týchto indikáciách u detí a adolescentov (vo veku 0 – 17 rokov).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí
Pred začatím liečby Anafranilom sa má liečiť hypokaliémia (pozri časť 4.4).

Dávkovanie sa má prispôsobiť individuálnemu stavu pacienta. Cieľom je
dosiahnutie optimálneho účinku, pričom dávky sa udržujú čo najnižšie a
zvyšujú sa opatrne.

Po dosiahnutí odpovede na liečbu je potrebné pokračovať v udržiavacej
liečbe pri optimálnej dávke, aby sa predišlo relapsu. U pacientov s
anamnézou recidivujúcej depresívnej poruchy je pre udržiavaciu liečbu
potrebné dlhšie obdobie. Dĺžka udržiavacej liečby a potreba ďalšej liečby
sa musí pravidelne vyhodnotiť.

Ako bezpečnostné opatrenie proti možnému predĺženiu intervalu QTc a
sérotonínergnej toxicite sa odporúča dodržať odporúčané dávky Anafranilu
a postupovať opatrne pri akomkoľvek zvyšovaní dávky, ak sa súčasne podávajú
lieky, ktoré predlžujú interval QT alebo iné sérotonínergné látky (pozri
časti 4.4 a 4.5).

Z dôvodu možných abstinenčných príznakov je potrebné vyhnúť sa náhlemu
vysadeniu liečby Anafranilom. Po dlhodobom užívaní je pri ukončení liečby
Anafranilom nutné znižovať dávku postupne a pacienta starostlivo
monitorovať.
Liekové formy s okamžitým uvoľňovaním (obalené tablety, kapsuly) a tablety
s predĺženým uvoľňovaním možno pri rovnakých dávkach vzájomne zamieňať.

Depresie, obsedantno-kompulzívne poruchy a fóbie
Liečba sa začína dávkou 50-75 mg/deň (1 obalená tableta 25 mg 2 - 3-krát
denne alebo 1 tableta s predĺženým uvoľňovaním 75 mg 1-krát denne,
najlepšie večer). Denná dávka sa zvyšuje postupne, napr. o 25 mg vždy po
niekoľkých dňoch (v závislosti od toho, ako sa liek znáša), na 100-150 mg v
prvom týždni liečby. V ťažkých prípadoch dávku možno zvýšiť najviac na 250
mg denne. Po dosiahnutí výrazného zlepšenia sa denná dávka upraví na
udržiavaciu dávku 50-100 mg.

Záchvaty paniky, agorafóbia
Začína sa 10 mg denne. V závislosti od toho, ako sa liek znáša, zvyšuje sa
denná dávka až do dosiahnutia želanej odpovede. Potrebná denná dávka sa u
jednotlivých pacientov veľmi líši a je v rozmedzí 25 - 100 mg. Ak je to
potrebné, možno ju zvýšiť na 150 mg. Odporúča sa neukončiť liečbu skôr ako
po 6 mesiacoch a počas tohoto obdobia pomaly znižovať udržiavaciu dávku.

Kataplexia sprevádzajúca narkolepsiu
Denná dávka 25 - 75 mg.

Chronické bolestivé stavy
Dávkovanie musí byť individuálne (10 - 150 mg denne), pričom sa berie do
úvahy sprievodná analgetická liečba (a možnosť znížiť užívanie analgetík).

Dávkovanie a spôsob podávania u osobitných populácií

Geriatrická populácia
Starší pacienti vykazujú spravidla silnejšiu odpoveď na liečbu Anafranilom
ako pacienti strednej vekovej skupiny. U starších pacientov sa má Anafranil
podávať s obozretnosťou a dávky sa majú zvyšovať opatrne. Liečba sa začína
10 mg denne. Dávky sa postupne zvyšujú až na optimálnu hladinu 30 - 50 mg
denne, ktorá sa má dosiahnuť asi za 10 dní a potom udržovať do konca
liečby.

Deti a dospievajúci
Dospievajúci vykazujú spravidla silnejšiu odpoveď na liečbu Anafranilom ako
pacienti strednej vekovej skupiny. U dospievajúcich sa má Anafranil podávať
s obozretnosťou a dávky sa majú zvyšovať opatrne.

Obsedantno-kompulzívne poruchy
Začiatočná dávka je 25 mg denne a postupne sa zvyšuje (rozdelená tiež na
jednotlivé dávky)
počas prvých 2 týždňov podľa znášanlivosti až na denné maximum buď 3 mg/kg,
alebo 100 mg podľa toho, ktorá z týchto dvoch dávok je nižšia. Potom možno
dávkovanie postupne zvyšovať počas niekoľkých nasledujúcich týždňov až na
denné maximum buď 3 mg/kg, alebo 200 mg podľa toho, ktorá z týchto dvoch
dávok je nižšia.

Enuresis nocturna
Začiatočná denná dávka počas prvého týždňa u detí vo veku:
5 - 8 rokov je 20-30 mg;
9 - 12 rokov je 25-50 mg;
nad 12 rokov je 25-75 mg.
Následne možno podať vyššie dávky pacientom, u ktorých sa nedosiahne plná
odpoveď na nižšie dávky. Obalené tablety sa majú zvyčajne podávať ako jedna
dávka po večeri, ale deťom, ktoré sa pomočujú na začiatku noci, sa má podať
časť dávky skôr (o 16. hodine). Po dosiahnutí želanej odpovede sa má v
liečbe pokračovať (1 - 3 mesiace) a postupne znižovať dávku.

Nie sú dostupné skúsenosti s deťmi mladšími ako 5-ročnými.

Poškodenie funkcie obličiek
U pacientov s poškodením funkcie obličiek sa má Anafranil podávať s
opatrnosťou (pozri časť 4.4 a 5.1).

Poškodenie funkcie pečene
U pacientov s poškodením funkcie pečene sa má Anafranil podávať s
opatrnosťou (pozri časť 4.4 a 5.1).

Spôsob podávania
Spôsob podania (perorálne alebo parenterálne) sa má určiť s ohľadom na
individuálny stav pacienta. Tablety s predĺženým uvoľňovaním možno deliť na
polovice, čím je možné individuálne upraviť dávku, nesmú sa však hrýzť.

Anafranil možno podať s jedlom alebo bez jedla.

4.3 Kontraindikácie

- Známa precitlivenosť na klomipramín alebo na ktorúkoľvek z pomocných
látok, alebo skrížená precitlivenosť na tricyklické antidepresíva
dibenzazepínovej skupiny.
- Anafranil sa nesmie podávať súčasne, ani 14 dní pred alebo po liečbe
inhibítorom MAO (pozri časť 4.5). Súčasná liečba selektívnymi
reverzibilnými inhibítormi MAO-A, ako je moklobemid, je tiež
kontraindikovaná.
- Nedávno prekonaný infarkt myokardu.
- Vrodený syndróm dlhého intervalu QT.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Samovražda / samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie
Depresia sa dáva do súvislosti so zvýšeným rizikom samovražedných
myšlienok, sebapoškodením a samovraždou (udalosti spojené so samovraždou).
Toto riziko pretrváva až do nástupu zjavnej remisie.
Nakoľko sa zlepšenie nemusí ukázať počas prvých niekoľkých alebo viacerých
týždňoch liečby, pacienti musia byť starostlivo monitorovaní, až kým
nenastane zlepšenie. Vo všeobecnosti klinické skúsenosti ukazujú, že riziko
samovraždy sa môže zvýšiť v skorých štádiách zotavovania.

Iné psychiatrické stavy, na liečbu ktorých bol Anafranil predpísaný, môžu
byť tiež spojené so zvýšeným rizikom suicidálneho správania. Okrem toho,
tieto stavy môžu byť spojené s veľkou depresívnou poruchou.
Rovnaké opatrenia dodržiavané pri liečbe pacientov s veľkou depresívnou
poruchou majú byť dodržiavané aj pri liečbe pacientov s inými
psychiatrickými poruchami.


Pacienti s anamnézou suicidálnych príhod alebo významnými prejavmi
samovražedných myšlienok pred začatím liečby, majú väčšie riziko
samovražedných myšlienok alebo samovražedných pokusov, a preto majú byť
starostlivo sledovaní počas liečby. Meta-analýza placebom kontrolovaných
klinických skúšaní antidepresívnych liekov u dospelých pacientov so
psychiatrickými poruchami ukázala zvýšené riziko samovražedného správania s
antidepresívami v porovnaní s placebom u pacientov mladších ako 25 rokov.

Pacientov, obzvlášť s vysokým rizikom suicidálnych myšlienok, je potrebné
hlavne na začiatku liečby a po zmene dávkovania starostlivo monitorovať.
Pacienti (a ich opatrovatelia) majú byť upozornení na potrebu sledovania
výskytu klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok
a neobyčajných zmien v správaní a vyhľadať lekársku pomoc hneď, ako sa
tieto príznaky objavia.

U týchto pacientov sa má uvážiť úprava liečebného režimu vrátane prípadného
vysadenia lieku, zvlášť ak sú tieto zmeny závažné, nastupujú náhle alebo
neboli súčasťou pôvodných symptómov pacienta (pozri aj Ukončenie liečby
v časti 4.4).

Má sa predpisovať najmenšie množstvo tabliet Anafranil potrebné na správne
vedenie liečby pacienta, aby sa znížilo riziko predávkovania. V porovnaní s
inými tricyklickými antidepresívami sa v súvislosti s Anafranilom
zaznamenalo menej úmrtí po predávkovaní.

Iné účinky na psychiku
Mnohí pacienti s príznakmi paniky pociťujú na začiatku liečby Anafranilom
zvýšenú úzkosť (pozri časť 4.2). Toto paradoxné začiatočné zvýšenie úzkosti
je najvýraznejšie v prvých dňoch liečby a spravidla ustúpi do dvoch
týždňov.

Príležitostne sa pozorovala aktivácia psychózy u pacientov so
schizofréniou, ktorí dostávali tricyklické antidepresíva.

U pacientov s cyklickými afektívnymi poruchami sa v depresívnej fáze
zaznamenali počas liečby tricyklickými antidepresívami aj hypomanické alebo
manické epizódy. V týchto prípadoch je potrebné znížiť dávkovanie alebo
vysadiť Anafranil a podávať neuroleptikum. Po ústupe takýchto epizód možno
pokračovať v liečbe nízkymi dávkami Anafranilu, ak je to potrebné.

U predisponovaných pacientov môžu tricyklické antidepresíva vyvolať hlavne
v noci farmakogénne (delirantné) psychózy, ktoré zmiznú v priebehu
niekoľkých dní po vysadení lieku.

Poruchy srdca a ciev
Anafranil sa má podávať mimoriadne opatrne pacientom s kardiovaskulárnymi
poruchami, zvlášť pri kardiovaskulárnej insuficiencii, poruchách prevodu
(napr. átrioventrikulárnej blokáde I. až III. stupňa), alebo arytmiách. U
takýchto pacientov je indikované monitorovanie činnosti srdca a EKG.

Riziko predĺženia intervalu QTc a arytmie typu /torsade de pointes/ môže
vzniknúť najmä pri vyšších ako terapeutických dávkach alebo vyšších ako
terapeutických koncentráciách klomipramínu v plazme, aké sa vyskytujú pri
súčasnom podávaní so selektívnymi inhibítormi spätného vychytávania
sérotonínu (SSRI) alebo inhibítormi spätného vychytávania sérotonínu
a noradrenalínu (SNRI). Preto je potrebné vyvarovať sa súčasného podávania
liečiv, ktoré môžu spôsobiť akumuláciu klomipramínu. Rovnako je potrebné
vyvarovať sa súčasného podávania liečiv, ktoré môžu predĺžiť interval QTc
(pozri časť 4.5). Je dokázané, že hypokaliémia je rizikovým faktorom
predĺženia intervalu QTc a arytmie typu /torsade de pointes/. Preto sa má
hypokaliémia liečiť pred začatím liečby Anafranilom (pozri časti 4.2 a
4.5).

Pred začatím liečby Anafranilom sa odporúča skontrolovať krvný tlak,
pretože u pacientov s posturálnou hypotenziou alebo nestabilným krvným
obehom môže dôjsť k poklesu krvného tlaku.

Sérotonínový syndróm
Vzhľadom na riziko sérotonínergnej toxicity sa odporúča dodržať odporúčané
dávky. Sérotonínový syndróm s príznakmi ako hyperpyrexia, myoklónia,
agitovanosť, epileptické záchvaty, delírium a kóma sa môže vyskytnúť pri
súčasnom podávaní klomipramínu so sérotonínergnými liečivami, ako sú SSRI,
SNRI, tricyklické antidepresíva alebo lítium (pozri časti 4.2 a 4.5). Pri
fluoxetíne sa odporúča dvoj- až trojtýždňové obdobie na elimináciu liečiva
pred a po liečbe fluoxetínom.

Kŕče
Je známe, že tricyklické antidepresíva znižujú prah kŕčov a Anafranil sa má
preto podávať s mimoriadnou opatrnosťou pacientom s epilepsiou a inými
predisponujúcimi faktormi, napr. poškodením mozgu rôznej etiológie, pri
súčasnom podávaní neuroleptík, vysadení liekov s antikonvulzívnymi
vlastnosťami (napr. benzodiazepínov) alebo alkoholu. Zdá sa, že výskyt
záchvatov kŕčov závisí od dávky. Preto sa odporúčaná celková denná dávka
Anafranilu nemá prekročiť.

Tak ako príbuzné tricyklické antidepresíva sa má Anafranil podávať pri
elektrokonvulzívnej liečbe len pod starostlivým dohľadom.

Anticholínergné účinky
Pre svoje anticholínergné vlastnosti sa Anafranil má podávať opatrne
pacientom, ktorí majú v anamnéze zvýšený vnútroočný tlak, glaukóm s úzkym
uhlom alebo retenciu moču (napr. ochorenia prostaty).

Znížená lakrimácia a hromadenie mukoidného sekrétu následkom
anticholínergných vlastností tricyklických antidepresív môžu poškodiť
epitel rohovky u pacientov, ktorí používajú kontaktné šošovky.

Populácie s osobitnou liečbou
Opatrnosť sa vyžaduje pri podávaní tricyklických antidepresív pacientom so
závažným ochorením pečene a nádormi drene nadobličky (napr. feochromocytóm,
neuroblastóm), u ktorých môžu vyvolať hypertenznú krízu.

Vzhľadom na možný toxický vplyv na srdce je potrebná opatrnosť u pacientov
s hypertyreoidizmom alebo u pacientov, ktorí dostávajú lieky obsahujúce
hormóny štítnej žľazy.

U pacientov s ochorením pečene a obličiek sa odporúča pravidelné sledovanie
aktivity pečeňových enzýmov a renálnych funkcií.

Opatrnosť je potrebná u pacientov s chronickou zápchou. Tricyklické
antidepresíva môžu vyvolať paralytický ileus predovšetkým u starších
pacientov a pacientov pripútaných na lôžko.

U starších pacientov môžu tricyklické antidepresíva vyvolať hlavne v noci
farmakogénne (delirantné) psychózy, ktoré zmiznú v priebehu niekoľkých dní
po vysadení lieku.
U starších pacientov je indikované monitorovanie činnosti srdca a EKG.

Pri dlhodobej liečbe tricyklickými antidepresívami sa zaznamenal zvýšený
výskyt zubného kazu. Preto sa počas dlhodobej liečby odporúčajú pravidelné
kontroly chrupu.

Údaje o dlhodobej bezpečnosti u detí a adolescentov týkajúce sa rastu,
dospievania a vývoja kognitívnych funkcií a správania nie sú dostupné.

Kontrola krvného obrazu
Hoci zmeny počtu leukocytov sa zaznamenali počas liečby Anafranilom len v
ojedinelých prípadoch, je potrebné predovšetkým v prvých mesiacoch liečby a
počas dlhodobej liečby pravidelne kontrolovať krvný obraz a sledovať
príznaky ako horúčka a bolesti v hrdle.

Anestézia
Pred celkovou alebo miestnou anestéziou je potrebné anesteziológa upozorniť
na to, že pacient dostáva Anafranil (pozri časť 4.5).

Ukončenie liečby
Je potrebné vyhnúť sa náhlemu ukončeniu podávania kvôli možným nežiaducim
účinkom. Ak sa rozhodne o ukončení liečby, dávkovanie sa má znižovať tak
rýchlo, ako je to možné, pričom je potrebné vziať do úvahy, že náhle
vysadenie lieku sa môže spájať s niektorými symptómami (pozri opis rizík
pri ukončení liečby Anafranilom v časti 4.8).

Laktóza a sacharóza
Obalené tablety Anafranil obsahujú laktózu a sacharózu. Pacienti so
zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy, glukózo-
galaktózovej malabsorpcie, intolerancie
fruktózy alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Interakcie, pri ktorých je súčasné podávanie kontraindikované
Inhibítory MAO
Anafranil sa nesmie podávať aspoň dva týždne po ukončení liečby inhibítormi
MAO (pre riziko závažných symptómov ako hypertenzná kríza a hyperpyrexia,
a symptómov zodpovedajúcich sérotonínovému syndrómu, napr. myoklónia,
záchvaty agitovanosti, delírium a kóma). Podávanie inhibítorov MAO, ktoré
sú aj účinnými inhibítormi CYP2D6 /in vivo/, napr. moklobemidu, súčasne
s klomipramínom je kontraindikované (pozri časť 4.3). To isté platí, keď sa
podáva inhibítor MAO po predchádzajúcej liečbe Anafranilom. V oboch
prípadoch sa má Anafranil alebo inhibítor MAO podávať spočiatku v nízkych,
postupne sa zvyšujúcich dávkach a majú sa sledovať ich účinky (pozri časť
4.3).

Na základe jestvujúcich údajov možno predpokladať, že Anafranil sa môže
podávať už 24 hodín po reverzibilnom inhibítore MAO-A, ako je moklobemid,
ale ak sa podáva inhibítor MAO-A po predchádzajúcom užívaní Anafranilu,
musí sa dodržať dvojtýždňové obdobie na elimináciu liečiva.

Interakcie, pri ktorých sa neodporúča súčasné podávanie
Antiarytmiká
Antiarytmiká (napr. chinidín a propafenón), ktoré sú účinnými inhibítormi
CYP2D6, sa nemajú používať v kombinácii s tricyklickými antidepresívami.

Diuretiká
Diuretiká môžu vyvolať hypokaliémiu, ktorá následne zvyšuje riziko
predĺženia intervalu QTc a arytmie typu /torsades de pointes/. Preto je
potrebné liečiť hypokaliémiu pred podaním Anafranilu (pozri časti 4.2
a 4.4).

Selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI)
SSRI, ktoré sú inhibítormi CYP2D6, napr. fluoxetín, paroxetín alebo
sertralín a iných enzýmov vrátane CYP1A2 a CYP2C19 (napr. fluvoxamín), môžu
tiež zvyšovať koncentrácie klomipramínu v plazme, so zodpovedajúcimi
nežiaducimi účinkami. Rovnovážne hladiny klomipramínu v sére sa zvýšili ~4-
násobne súčasným podávaním s fluvoxamínom (N-desmetylklomipramín ~2-násobne
nižší). Súčasné podávanie so SSRI môže viesť k aditívnym účinkom na
sérotonínergný systém (pozri sérotonínergné látky). Pozri časti 4.2 a 4.4.

Sérotonínergné látky
Sérotonínový syndróm sa môže vyskytnúť pri súčasnom podávaní klomipramínu
so sérotonínergnými liečivami, ako sú selektívne inhibítory spätného
vychytávania sérotonínu (SSRI), inhibítory spätného vychytávania sérotonínu
a noradrenalínu (SNRI), tricyklické antidepresíva alebo lítium (pozri časti
4.2 a 4.4). Pri fluoxetíne sa odporúča dvoj- až trojtýždňové obdobie na
elimináciu liečiva pred a po liečbe fluoxetínom.

Interakcie, pri ktorých je potrebná opatrnosť
Interakcie zvyšujúce účinok Anafranilu
Súčasné podávanie inhibítorov CYP2D6 môže mať za následok zvýšenie
koncentrácie oboch aktívnych zložiek až na ~3-násobok u pacientov
s fenotypom extenzívneho metabolizátora debrizochínu/sparteínu, čím sa
zmenia na fenotyp slabého metabolizátora. Pri súčasnom podávaní inhibítorov
CYP1A2, CYP2C19 a CYP3A4 sa očakáva zvýšenie koncentrácií klomipramínu a
zníženie koncentrácií N-desmetylklomipramínu, čo nemusí nevyhnutne
ovplyvniť celkovú farmakológiu.

Terbinafín
Súčasné podávanie Anafranilu s perorálnym antimykotikom terbinafín, ktorý
je silný inhibítor CYP2D6, môže mať za následok zvýšenie expozície
a akumuláciu klomipramínu a jeho N-demetylovaných metabolitov. Vzhľadom na
to môže byť potrebné upraviť dávku v prípade súčasného podávania
s terbinafínom.

Cimetidín
Súčasné podávanie s blokátorom H2-receptorov cimetidínom (inhibítor
niekoľkých enzýmov P450 vrátane CYP2D6 a CYP3A4) môže zvýšiť koncentrácie
tricyklických antidepresív v plazme, preto je potrebné znížiť ich
dávkovanie.

Perorálne kontraceptíva
Nie je doložená interakcia medzi chronickým užívaním perorálnych
kontraceptív (15 alebo 30 mikrogramov etinylestradiolu denne) a Anafranilu
(25 mg denne). Estrogény nie sú známe ako inhibítory CYP2D6, hlavného
enzýmu podieľajúceho sa na klírense klomipramínu, preto sa neočakáva žiadna
interakcia. Hoci sa v niekoľkých prípadoch zaznamenalo zvýšenie nežiaducich
účinkov a terapeutickej odpovede pri vysokých dávkach estrogénu (50
mikrogramov denne) a tricyklickom antidepresíve imipramíne, nie je jasná
významnosť týchto prípadov vzhľadom na klomipramín a režimy s nižšími
dávkami estrogénu. Odporúča sa sledovať terapeutickú odpoveď na tricyklické
antidepresíva pri režimoch vysokých dávok estrogénov (50 mikrogramov denne)
a v prípade potreby upraviť dávkovanie.

Neuroleptiká
Súčasné podávanie s neuroleptikami (napr. fenotiazíny) môže mať za následok
zvýšenie hladín tricyklických antidepresív v plazme, zníženie prahu pre
kŕče a epileptické záchvaty. Kombinácia s tioridazínom môže vyvolať závažné
srdcové arytmie.

Metylfenidát
Metylfenidát tiež môže zvýšiť koncentrácie tricyklických antidepresív
prípadnou inhibíciou ich metabolizmu, takže môže byť potrebné znížiť dávku
tricyklického antidepresíva.

Valproát
Súčasné podávanie valproátu s klomipramínom môže spôsobiť inhibíciu CYP2C
a/alebo glukuronyltransferáz a následne zvýšenie sérových hladín
klomipramínu a N-desmetylklomipramínu.

Grapefruit, grepový džús alebo brusnicový džús
Súčasné podávanie Anafranilu s grapefruitom, grepovým džúsom
alebo brusnicovým džúsom môže zvýšiť plazmatické hladiny klomipramínu.

Interakcie znižujúce účinok Anafranilu
Rifampicín
Rifampicín (induktor CYP3A a CYP2C) môže znížiť koncentrácie klomipramínu,
keďže súčasné podávanie so známymi induktormi enzýmov cytochrómu P450,
obzvlášť CYP3A4 a CYP2C19 môže urýchľovať metabolizmus a znížiť účinnosť
Anafranilu.

Antikonvulzíva
Antikonvulzíva (induktory CYP3A a CYP2C), napr. barbituráty, karbamazepín,
fenobarbital a fenytoín môžu znížiť koncentrácie klomipramínu, keďže
súčasné podávanie so známymi induktormi enzýmov cytochrómu P450, obzvlášť
CYP3A4 a CYP2C19 môže urýchľovať metabolizmus a znížiť účinnosť Anafranilu.

Fajčenie cigariet
Známe induktory CYP1A2 (napr. nikotín/zložky cigaretového dymu) znižujú
koncentrácie tricyklických liečiv v plazme. U fajčiarov cigariet boli
rovnovážne koncentrácie klomipramínu v plazme ~2-násobne nižšie v porovnaní
s nefajčiarmi (žiadna zmena N-desmetylklomipramínu).

Kolestipol a kolestyramín
Súčasné podávanie iónomeničov na báze živíc, ako je kolestipol a
kolestyramín, môže znížiť plazmatické hladiny klomipramínu. Podávanie živíc
a klomipramínu sa odporúča vzájomne oddeliť, t.j. podať klomipramín
najneskôr 2 hodiny pred alebo 4-6 hodín po podaní živíc.

Ľubovník bodkovaný
Súčasné podávanie Anafranilu s ľubovníkom bodkovaným môže znížiť
plazmatické hladiny klomipramínu.

Interakcie ovplyvňujúce iné liečivá
Anticholínergné látky
Tricyklické antidepresíva môžu potencovať účinky týchto liečiv (napr.
fenotiazín, antiparkinsoniká, antihistaminiká, atropín, biperidén) na oko,
centrálny nervový systém, črevá a močový mechúr.

Antiadrenergné látky
Anafranil môže zoslabiť alebo zabrániť antihypertenzívnym účinkom
guanetidínu, betanidínu, rezerpínu, klonidínu a alfa-metyldopy. Pacientom,
u ktorých sa vyžaduje súčasná liečba hypertenzie, sa preto majú podávať
antihypertenzíva iného typu (napr. vazodilatanciá alebo betablokátory).

Látky tlmiace CNS
Tricyklické antidepresíva môžu potencovať účinky alkoholu a iných látok s
centrálnym tlmivým účinkom (napr. barbituráty, benzodiazepíny alebo celkové
anestetiká).

Sympatikomimetiká
Anafranil môže potencovať kardiovaskulárne účinky adrenalínu,
noradrenalínu, izoprenalínu, efedrínu a fenylefrínu (napr. lokálne
anestetiká).

Antikoagulanciá
Niektoré tricyklické antidepresíva môžu potencovať antikoagulačný účinok
kumarínových liečiv, napr. warfarínu, prípadnou inhibíciou ich metabolizmu
(CYP2C9). Nie sú dôkazy o schopnosti klomipramínu inhibovať metabolizmus
antikoagulancií, napr. warfarínu, pri tejto skupine liečiv sa však
odporúčalo starostlivé monitorovanie protrombínu v plazme.

Klomipramín je tiež inhibítor aktivity CYP2D6 (oxidácia sparteínu) /in/
/vitro/ (/K/i = 2,2 µmol) a /in vivo,/ preto môže vyvolať zvýšenie koncentrácií
súčasne podávaných látok, ktoré sú u extenzívnych metabolizátorov primárne
eliminované CYP2D6.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
K dispozícii sú obmedzené údaje o použití Anafranilu u gravidných žien,
ktoré naznačujú možnosť poškodenia plodu a kongenitálnych malformácií.
Anafranil sa má použiť počas gravidity iba v prípade, ak možný prínos
preváži potenciálne riziko pre plod.
U novorodencov, ktorých matky až do pôrodu užívali tricyklické
antidepresíva, sa počas prvých hodín alebo dní prejavili abstinenčné
príznaky ako dyspnoe, letargia, kolika, podráždenosť, hypotenzia alebo
hypertenzia a tremor/spazmy/kŕče. Aby sa predišlo takýmto prejavom,
podávanie Anafranilu sa má, ak je to možné, postupne ukončiť aspoň 7
týždňov pred vypočítaným termínom pôrodu.

Laktácia
Pretože liečivo prestupuje do materského mlieka, má sa Anafranil postupne
vysadiť, ak pacientka dojčí, alebo ukončiť dojčenie.

Fertilita
Pri perorálnych dávkach do 24 mg/kg sa u potkanov nepozorovali žiadne
nežiaduce účinky na schopnosť rozmnožovania, vrátane mužskej a ženskej
fertility.
Pri dávkach do 100 mg/kg u myší, 50 mg/kg u potkanov a 60 mg/kg u zajacov
neboli zaznamenané žiadne teratogénne účinky (pozri časť 5.3).
Nie je doložená interakcia medzi chronickým užívaním perorálnych
kontraceptív (15 alebo 30 mikrogramov etinylestradiolu denne) a Anafranilu
(25 mg denne) (pozri časť 4.5).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pacientov užívajúcich Anafranil je potrebné varovať pred možným výskytom
neostrého videnia, ospalosti a iných zaznamenaných porúch psychiky
a nervového systému, ako sú únava, poruchy koncentrácie, stavy zmätenosti,
dezorientácie, zhoršenie depresívnych stavov, delírium atď. (pozri časť
4.8). Pri výskyte uvedených účinkov pacienti nemajú viesť vozidlo,
obsluhovať stroje alebo vykonávať činnosti, ktoré vyžadujú zvýšenú
pozornosť. Pacientov je potrebné tiež varovať, že alkohol alebo iné lieky
môžu potencovať tieto účinky (pozri časť 4.5).

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sú zvyčajne slabé, prechodné a zmiznú počas ďalšej liečby
alebo pri znížení dávkovania. Nie vždy korelujú s hladinami liečiva v
plazme alebo dávkou. Často je ťažké odlíšiť určité nežiaduce účinky od
prejavov depresie, ako je únava, poruchy spánku, agitovanosť, úzkosť,
zápcha a suchosť v ústach.

Ak vzniknú závažné neurologické alebo psychické reakcie, Anafranil sa má
vysadiť.

Nežiaduce reakcie sú zoradené podľa výskytu, najčastejšie ako prvé, podľa
nasledujúcich dohodnutých kritérií: veľmi časté (( 1/10), časté (( 1/100 až
< 1/10), menej časté (( 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (( 1/10 000 až <
1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) vrátane ojedinelých hlásení; neznáme
(z dostupných údajov). Nižšie uvedené nežiaduce účinky sú založené na
údajoch z klinických skúšaní ako aj z hlásení po uvedení lieku na trh.

Psychické poruchy
Veľmi časté: nepokoj.
Časté: stavy zmätenosti, dezorientácia, halucinácie (zvlášť u starších
pacientov a pacientov s Parkinsonovou chorobou), úzkosť, agitovanosť,
poruchy spánku, mánia, hypománia, agresivita, depersonalizácia, zhoršenie
depresie, nespavosť, zlé sny, delírium.
Menej časté: aktivácia psychotických symptómov.

Neznáme: suicidálne myšlienky a suicidálne správanie.

Prípady suicidálnych myšlienok a suicidálneho správania boli hlásené počas
liečby alebo skoro po ukončení liečby klomipramínom (pozri časť 4.4).Poruchy nervového systému
Veľmi časté: závraty, tremor, bolesť hlavy, myoklónia, ospalosť.
Časté: poruchy reči, parestézie, zvýšenie svalového tonusu, poruchy chuti,
zhoršená pamäť, poruchy koncentrácie.
Menej časté: kŕče, ataxia.
Veľmi zriedkavé: neuroleptický malígny syndróm.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Časté: sínusová tachykardia, palpitácie, ortostatická hypotenzia, klinicky
nevýznamné zmeny EKG (napr. zmeny segmentu ST a T) u pacientov s normálnym
stavom srdca.
Menej časté: arytmie, zvýšenie krvného tlaku.
Veľmi zriedkavé: poruchy srdcového prevodu (napr. rozširovanie komplexu
QRS, predĺženie intervalu QT, zmeny PQ, blokáda Tawarovho ramienka, arytmia
typu /torsade de pointes/ najmä u pacientov s hypokaliémiou).

Poruchy ciev
Časté: návaly tepla.

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Veľmi časté: nauzea, suchosť v ústach, zápcha.
Časté: vracanie, brušné ťažkosti, hnačka.

Poruchy pečene a žlčových ciest
Veľmi zriedkavé: hepatitída so žltačkou alebo bez nej.

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Veľmi časté: hyperhidróza.
Časté: alergická dermatitída (exantém, urtikária), fotosenzitivita,
svrbenie.
Veľmi zriedkavé: purpura.

Poruchy endokrinného systému
Veľmi zriedkavé: SIADH (syndróm neprimeraného vylučovania antidiuretického
hormónu).

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
Veľmi časté: poruchy libida, erektilná dysfunkcia.
Časté: galaktorea, zväčšenie prsníkov.

Poruchy metabolizmu a výživy
Veľmi časté: zvýšená chuť do jedla.
Časté: znížená chuť do jedla.

Poruchy imunitného systému
Veľmi zriedkavé: anafylaktické a anafylaktoidné reakcie vrátane
hypotenzie.

Poruchy krvi a lymfatického systému
Veľmi zriedkavé: leukopénia, agranulocytóza, trombocytopénia, eozinofília.

Poruchy ucha a labyrintu
Časté: tinnitus.

Poruchy oka
Veľmi časté: poruchy akomodácie, neostré videnie.
Časté: mydriáza.
Veľmi zriedkavé: glaukóm.

Poruchy obličiek a močových ciest
Veľmi časté: poruchy mikcie.
Veľmi zriedkavé: retencia moču.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Časté: zívanie.
Veľmi zriedkavé: alergická alveolitída (pneumonitída) s eozinofíliou alebo
bez nej.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Časté: svalová slabosť

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Veľmi časté: únava.
Veľmi zriedkavé: edém (miestny alebo generalizovaný), alopécia,
hyperpyrexia.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Veľmi časté: nárast hmotnosti.
Časté: zvýšenie aktivity aminotransferáz.
Veľmi zriedkavé: zmeny EEG.

Ďalšie nežiaduce účinky zaznamenané zo spontánnych hlásení po uvedení lieku
na trh.
Nasledujúce nežiaduce účinky boli zaznamenané pri perorálnych aj injekčných
liekových formách Anafranilu na základe spontánnych hlásení z trhu. Keďže
uvedené účinky sú hlásené na dobrovoľnej báze z populácie nejasnej
veľkosti, nie je vždy možné hodnoverne odhadnúť ich frekvenciu.

Poruchy nervového systému
Frekvencia neznáma: sérotonínový syndróm, extrapyramidálne symptómy
(vrátane akatízie a tardívnej dyskinézie).

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Frekvencia neznáma: rabdomyolýza (ako komplikácia neuroleptického
malígneho syndrómu).

Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Frekvencia neznáma: zvýšenie hladiny prolaktínu v krvi.

Abstinenčné symptómy
Nasledujúce príznaky sa často vyskytujú po náhlom vysadení alebo znížení
dávok: nauzea, vracanie, bolesť brucha, hnačka, nespavosť, bolesť hlavy,
nervozita a úzkosť (pozri časť 4.4).

Zlomeniny kostí
Epidemiologické štúdie vykonané najmä u pacientov vo veku 50 rokov a
starších ukazujú zvýšené riziko zlomenín kostí u pacientov, ktorí dostávajú
selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) a tricyklické
antidepresíva. Mechanizmus, ktorý vyvoláva toto riziko, nie je známy.

Geriatrická populácia
Starší pacienti sú zvlášť citliví na anticholínergné, neurologické alebo
kardiovaskulárne účinky a na účinky na psychiku. Ich schopnosť
metabolizovať a vylučovať liečivá môže byť znížená, čo má za následok
riziko zvýšených koncentrácií v plazme pri terapeutických dávkach.

4.9 Predávkovanie

Príznaky a prejavy predávkovania Anafranilu sú podobné ako pri iných
tricyklických antidepresívach. Hlavnými komplikáciami sú srdcové
abnormality a neurologické poruchy. U detí sa má považovať náhodné požitie
akéhokoľvek množstva za vážne a potenciálne smrteľné.
Príznaky a prejavy

Príznaky sa obvykle objavujú v priebehu 4 hodín po požití a dosiahnu
najväčšiu závažnosť po 24 hodinách. Následkom spomalenej resorpcie
(anticholínergný účinok), dlhého polčasu a enterohepatálnej cirkulácie
liečiva, môže riziko pre pacienta pretrvávať až 4 - 6 dní.

Môžu sa vyskytnúť nasledujúce príznaky a prejavy:
Centrálny nervový systém: ospalosť, stupor, kóma, ataxia, nepokoj,
agitovanosť, zvýšené reflexy, svalová stuhnutosť a choreoatetoidné pohyby,
kŕče. Môžu sa pozorovať aj symptómy zodpovedajúce sérotonínovému syndrómu
(napr. hyperpyrexia, myoklónia, delírium a kóma).

Kardiovaskulárny systém: hypotenzia, tachykardia, predĺženie intervalu QTc
a arytmie vrátane /torsade de pointes/, poruchy prevodu, šok, zlyhanie srdca;
vo veľmi zriedkavých prípadoch zastavenie srdca.

Môže sa tiež vyskytnúť útlm dýchania, cyanóza, vracanie, horúčka, mydriáza,
potenie a oligúria alebo anúria.
Liečba

Nie je špecifické antidotum, liečba je predovšetkým symptomatická a
podporná.
Pri každom podozrení na požitie príliš vysokej dávky Anafranilu, hlavne u
detí, je potrebné pacienta hospitalizovať a dôsledne sledovať aspoň 72
hodín.

Ak je pacient pri vedomí, má sa čo najskôr vykonať výplach žalúdka alebo
vyvolať vracanie. Ak pacient nie je pri vedomí, majú sa pred výplachom
žalúdka zabezpečiť dýchacie cesty endotracheálnou trubicou s manžetou
a nemá sa vyvolávať vracanie. Tieto opatrenia sa odporúča vykonať až do 12
hodín alebo aj dlhšie po predávkovaní, pretože anticholínergný účinok
liečiva môže spomaliť vyprázdňovanie žalúdka. Podanie aktívneho uhlia môže
pomôcť pri znížení resorpcie liečiva.

Pretože sú správy o tom, že fyzostigmín môže vyvolať ťažkú bradykardiu,
asystóliu a epileptické záchvaty, jeho použitie v prípadoch predávkovania
Anafranilu sa neodporúča. Hemodialýza alebo peritoneálna dialýza nie sú
účinné pre príliš nízke koncentrácie klomipramínu v plazme.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: tricyklické antidepresívum, inhibítor spätného
vychytávania noradrenalínu a hlavne sérotonínu (neselektívny inhibítor
spätného vychytávania monoamínov), ATC kód: N06AA04.

Mechanizmus účinku
Predpokladá sa, že terapeutická účinnosť Anafranilu je založená na jeho
schopnosti inhibovať neurónové spätné vychytávanie noradrenalínu (NA) a
sérotonínu (5-HT), ktoré sa uvoľňujú do synaptickej štrbiny, pričom
dôležitejším z týchto účinkov je inhibícia spätného vychytávania 5-HT.

Anafranil má aj široké farmakologické spektrum účinkov, ktoré zahŕňa
alfa1-adrenolytické, anticholínergné, antihistamínové a antisérotonínergné
(blokovanie receptorov 5-HT) vlastnosti.


Farmakodynamické účinky

Anafranil pôsobí na depresívny syndróm ako celok, najmä však na typické
črty ako psychomotorická retardácia, depresívna nálada a úzkosť. Klinická
odpoveď zvyčajne nastupuje po 2 - 3 týždňoch liečby.

Anafranil má tiež špecifický účinok na obsedantno-kompulzívne poruchy,
ktorý sa líši od jeho antidepresívnych účinkov.

Pri chronickej bolesti, so somatickými príčinami alebo bez nich, sa
pôsobenie Anafranilu pravdepodobne zakladá na uľahčení sérotonínovej a
noradrenalínovej neurotransmisie.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Resorpcia

Po perorálnom podaní sa klomipramín úplne resorbuje z gastrointestinálneho
traktu. Premena na aktívny metabolit N-desmetylklomipramín pri prvom
prechode pečeňou znižuje systémovú biologickú dostupnosť nezmeneného
klomipramínu asi na 50 %.

Po jednorazovom podaní 25 mg obalenej tablety a 75 mg tablety s predĺženým
uvoľňovaním sa pozorovala priemerná hodnota maximálnej plazmatickej
koncentrácie (Cmax) klomipramínu 63,37 ± 12,71 ng/ml resp. 32,55 ± 8,10
ng/ml (Tmax 4,83 ± 0,39 hod. resp. 9,00 ± 1,81 hod.). Denná dávka 75 mg,
ktorá sa podáva buď ako obalené tablety 25 mg 3-krát denne, alebo ako
filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním 75 mg 1-krát denne,
vyvoláva rovnovážne plazmatické koncentrácie v rozmedzí asi 20 - 175 ng/ml.


Rovnovážne plazmatické koncentrácie aktívneho metabolitu N-
desmetylklomipramínu majú podobný priebeh. Pri dennej dávke 75 mg
Anafranilu sú však koncentrácie metabolitu o 40 – 85 % vyššie ako
koncentrácie klomipramínu.


Distribúcia

Na bielkoviny plazmy sa viaže 97,6 % klomipramínu. Klomipramín je v tele
extenzívne distribuovaný so zdanlivým distribučným objemom asi 12 – 17 l/kg
telesnej hmotnosti. Koncentrácie v mozgovomiechovom moku dosahujú asi 2 %
koncentrácie v plazme. Klomipramín prestupuje do materského mlieka a jeho
koncentrácie sú podobné ako v plazme. Klomipramín prestupuje cez placentu.


Metabolizmus

Hlavnou metabolickou dráhou klomipramínu je demetylácia za vzniku aktívneho
metabolitu N-desmetylklomipramínu. N-desmetylklomipramín môže vzniknúť
pôsobením niekoľkých enzýmov P450, predovšetkým CYP3A4, CYP2C19 a CYP1A2.
Klomipramín a N-desmetylklomipramín sú hydroxylované na 8-
hydroxyklomipramín alebo 8-hydroxy-N-desmetylklomipramín. Klomipramín je
hydroxylovaný aj v polohe 2 a N-desmetylklomipramín môže byť ďalej
demetylovaný na didesmetylklomipramín. 2- a 8-hydroxymetabolity sa vylučujú
primárne močom ako glukuronidy. Elimináciu aktívnych zložiek, klomipramínu
a N-desmetylklomipramínu, premenou na 2- a 8-hydroxyklomipramín katalyzuje
CYP2D6.


Eliminácia

Priemerný polčas eliminácie klomipramínu z krvi je 21 hodín (rozmedzie 12 -
36 hodín) a desmetylklomipramínu 36 hodín.

Po jednorazovom podaní klomipramínu sa asi 2/3 dávky vylúčia močom vo forme
konjugátov rozpustných vo vode a 1/3 stolicou. Močom sa z podanej dávky
vylúčia v nezmenenej forme asi 2 % klomipramínu a 0,5 %
desmetylklomipramínu.

Vplyv jedla
Jedlo nemá významný vplyv na farmakokinetiku klomipramínu. Pri podaní
Anafranilu s jedlom môže dôjsť k miernemu oneskoreniu začiatku absorpcie.

Linearita
Farmakokinetika klomipramínu je v rozsahu 25 až 100 mg úmerná dávke.

Vplyv veku
U starších pacientov má v porovnaní s mladšími pacientmi klomipramín
relatívne nízky klírens. Bolo hlásené, že terapeutický rovnovážny stav sa
dosiahne pri nižších dávkach ako u pacientov v strednom veku. U starších
pacientov sa má klomipramín podávať s opatrnosťou.

Poškodenie funkcie obličiek
K dispozícii nie sú žiadne špecifické správy popisujúce farmakokinetiku
klomipramínu u pacientov s poškodením funkcie obličiek. Hoci sa klomipramín
vylučuje do moču a stolice vo forme neaktívnych metabolitov, ich kumulácia
môže následne zapríčiniť kumuláciu materskej zlúčeniny a aktívnych
metabolitov. V prípade stredne závažného a závažného poškodenia funkcie
obličiek sa odporúča počas liečby pacienta monitorovať.

Poškodenie funkcie pečene
Klomipramín je extenzívne metabolizovaný pečeňou prostredníctvom CYP2D6,
CYP3A4, CYP2C19 a CYP1A2, poškodenie pečene môže mať dopad na jeho
farmakokinetiku. U pacientov s poškodením funkcie pečene sa má klomipramín
podávať s opatrnosťou.

Senzitivita v rámci etník
Hoci sa vplyv etnickej a rasovej senzitivity na farmakokinetiku
klomipramínu nijako rozsiahlo neštudoval, metabolizmus klomipramínu a jeho
aktívnych metabolitov je riadený genetickými faktormi, čo vedie k slabým
alebo silným metabolizátorom liečiva a jeho metabolitov. Metabolizmus
klomipramínu u kaukazskej populácie nemožno extrapolovať na ázijskú,
obzvlášť nie na japonskú a čínsku pre výrazné rozdiely v metabolizme
klomipramínu medzi týmito dvoma etnickými skupinami.

Liekové formy s predĺženým uvoľňovaním
Predĺžené uvoľňovanie klomipramínu z Anafranilu v liekovej forme
s predĺženým uvoľňovaním poskytuje vyrovnanejší farmakokinetický profil
s udržiavaním terapeutických koncentrácií v plazme počas 24 hodín.
V priemere sa dosiahnu maximálne plazmatické koncentrácie do 9 hodín po
dávke. Po podaní 75 mg klomipramínu v liekovej forme s predĺženým
uvoľňovaním sa zaznamenala polovičná hodnota Cmax ako je maximálna
plazmatická koncentrácia po podaní 25 mg tabliet trikrát denne. Celková
expozícia však zostala nezmenená. Po viacnásobnom podaní liekovej formy
s predĺženým uvoľňovaním sú v rovnovážnom stave hodnoty Cmin a Cmax
v terapeutickom rozsahu. Tablety s predĺženým uvoľňovaním sú
bioekvivalentné s obalenými tabletami a kapsulami.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxicita po opakovanom podaní
Pri dávkach klomipramíniumchloridu 10-násobne vyšších ako je maximálna
odporúčaná denná dávka u ľudí bola pozorovaná fosfolipidóza a zmeny na
semenníkoch, čo sú účinky bežne spájané s tricyklickými antidepresívami.

Reprodukčná toxicita
Pri perorálnych dávkach do 24 mg/kg sa u potkanov nepozorovali žiadne
nežiaduce účinky na schopnosť rozmnožovania, vrátane mužskej a ženskej
fertility.
Pri dávkach do 100 mg/kg u myší, 50 mg/kg u potkanov a 60 mg/kg u zajacov
neboli zaznamenané žiadne teratogénne účinky.

Mutagenita
S klomipramíniumchloridom bolo vykonaných viacero /in vitro/ a /in vivo/ testov
mutagenity, pričom neboli preukázané žiadne mutagénne vlastnosti.

Karcinogenita
U myší a potkanov neboli po 104 týždňovej liečbe klomipramíniumchloridom
preukázane žiadne dôkazy o karcinogenite.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Anafranil 10: lactosum monohydricum, maydis amylum, hypromellosum, magnesii
stearas, silica colloidalis anhydrica, talcum, copovidonum, titanii
dioxidum (E171), saccharosum, povidonum, ferri oxidum flavum (E172),
macrogolum 8000, cellulosum microcristallinum

Anafranil 25: lactosum monohydricum, maydis amylum, hypromellosum, magnesii
stearas, silica colloidalis anhydrica, talcum, copovidonum, titanii
dioxidum (E171), saccharosum, povidonum, ferri oxidum flavum (E172),
macrogolum 8000, cellulosum microcristallinum, glycerolum (85 %), acidum
stearicum

Anafranil SR 75: silica colloidalis anhydrica, calcii hydrogenophosphas
dihydricus, calcii stearas, copolymerum methacrylatum E, hypromellosum,
hydrogenoricinomacrogolum 2000, ferri oxidum rubrum (E172), titanii
dioxidum (E171), talcum.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Anafranil 10: bez zvláštnych požiadaviek
Anafranil 25: chrániť pred vlhkom
Anafranil SR 75: bez zvláštnych požiadaviek

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Anafranil 10: blister PVC/PE/PVDC/Al; 30 tabliet
Anafranil 25: blister PVC/PE/PVDC/Al; 30 tabliet
Anafranil SR 75: blister PVC/Al; 20 tabliet

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sa majú prehĺtať celé.
Možno ich deliť na polovice, čo umožňuje individuálnu úpravu dávkovania,
ale nemajú sa hrýzť.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Anafranil 10: 30/0006/70-C/S
Anafranil 25: 30/0006/70-C/S
Anafranil SR 75: 30/0172/91-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Anafranil 10: 30.12.1970/bez časového obmedzenia
Anafranil 25: 30.12.1970/bez časového obmedzenia
Anafranil SR 75: 22.05.1991/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Január 2012[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C08557
Skupina ATC:
N06 - Psychoanalepiká
Skupina ATC:
N06AA04 - clomipraminum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
IT -
Účinná látka:
collagenasum
Výrobca lieku:
NOVARTIS FARMA S.P.A.,TORRE ANNUNZIATA, TALIANSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Neurológia aj detská, Psychiatria aj detská
Predajná cena:
3.28 € / 98.81 SK
Úhrada poisťovňou:
3.28 € / 98.81 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.98 € ÚP:5.98 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.59 € ÚP:0.00 € DP:3.59 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.28 € ÚP:3.28 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien