Detail:
Mycophenolate Mofetil Mylan 500mg tbl flm 50 x 500 mg
Názov lieku:
Mycophenolate Mofetil Mylan 500mg
Doplnok názvu:
tbl flm 50 x 500 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid. č. 2011/05310-
Z1A

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Mycophenolate Mofetil Mylan 500 mg
filmom obalené tablety
mofetilmykofenolát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, skôr ako začnete užívať Váš
liek.
. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znova prečítali.
. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Mycophenolate Mofetil Mylan a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Mycophenolate Mofetil Mylan
3. Ako užívať Mycophenolate Mofetil Mylan
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Mycophenolate Mofetil Mylan
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN A NA ČO SA POUžÍVA

Mycophenolate Mofetil Mylan patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú
imunosupresíva. Tieto lieky sa používajú na prevenciu odvrhnutia
transplantovanej obličky, srdca alebo pečene Vaším organizmom.
Mycophenolate Mofetil Mylan sa užíva spolu s inými liekmi, ako sú
cyklosporín a kortikosteroidy.


2. SKÔR AKO UžIJETE MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN

Neužívajte Mycophenolate Mofetil Mylan
- keď ste alergický (precitlivený) na mofetilmykofenolát, kyselinu
mykofenolovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Mycophenolate
Mofetil Mylan.
- keď dojčíte.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Mycophenolate Mofetil Mylan
Ihneď informujte Vášho lekára:
- ak pocítite akýkoľvek príznak infekcie (napr. horúčku, zapálené hrdlo),
neočakávané modriny a/alebo krvácanie.
- ak máte alebo ste v minulosti mali problémy s tráviacim systémom, napr.
žalúdočné vredy.

Mycophenolate Mofetil Mylan znižuje obranyschopnosť Vášho organizmu.
Dôsledkom toho existuje zvýšené riziko vzniku rakoviny kože. Preto je
potrebné, aby ste obmedzili slnenie a vystavovanie sa ultrafialovému (UV)
žiareniu nosením vhodného ochranného oblečenia a používaním opaľovacích
krémov s vysokým ochranným faktorom.

Užívanie iných liekov:
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Keď odpoviete na ktorúkoľvek z nasledujúcich otázok „áno“, pred začiatkom
liečby liekom Mycophenolate Mofetil Mylan sa porozprávajte so svojím
lekárom:
. Užívate lieky, ktoré obsahujú: azatioprín alebo iné imunosupresíva
(ktoré sa niekedy podávajú pacientom po transplantácii), cholestyramín
(ktorý sa používa na liečbu pacientov s vysokým cholesterolom v krvi),
rifampicín (antibiotikum), antacidá, viazače fosfátov (ktoré sa
používajú u pacientov s dlhodobým zlyhávaním obličiek na zníženie
vstrebávania fosfátov), alebo akékoľvek iné lieky (vrátane liekov
získaných bez lekárskeho predpisu), o ktorých Váš lekár nevie?
. Potrebujete sa dať zaočkovať (živou vakcínou)? Lekár Vám povie, čo je
pre Vás vhodné.

Užívanie lieku Mycophenolate Mofetil Mylan s jedlom a nápojmi
Požívanie jedla a nápojov nemá žiadny vplyv na Vašu liečbu liekom
Mycophenolate Mofetil Mylan.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak dojčíte, neužívajte Mycophenolate Mofetil Mylan.

Liek Mycophenolate Mofetil Mylan nesmiete užívať počas tehotenstva, pokiaľ
to Váš lekár jasne neodporučí. Váš lekár Vás musí informovať o nutnosti
používania antikoncepcie pred užívaním lieku Mycophenolate Mofetil Mylan,
počas užívania lieku Mycophenolate Mofetil Mylan a 6 týždňov po skončení
liečby liekom Mycophenolate Mofetil Mylan. Tieto opatrenia sú potrebné,
pretože Mycophenolate Mofetil Mylan môže vyvolať spontánne (samovoľné)
potraty alebo poškodiť plod, vrátane problémov s vývojom uší. Ak ste
tehotná, dojčíte, plánujete otehotnieť alebo si v blízkej budúcnosti
plánujete založiť rodinu, ihneď to oznámte svojmu lekárovi.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nepreukázalo sa, že by mal Mycophenolate Mofetil Mylan vplyv na schopnosť
viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. AKO UžÍVAť MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN

Vždy užívajte Mycophenolate Mofetil Mylan presne tak, ako Vám povedal Váš
lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo
lekárnika.
Zvyčajný spôsob užívania lieku Mycophenolate Mofetil Mylan je nasledovný:

Transplantácia obličky

Dospelí: Prvá dávka lieku Vám bude podaná v priebehu 72 hodín po
transplantácii. Odporúčaná denná dávka sú 4 tablety (2 g liečiva), ktoré sa
užívajú v 2 oddelených dávkach. Znamená to, že užijete 2 tablety ráno a 2
tablety večer.

Deti (vo veku 2 až 18 rokov): Podaná dávka sa mení v závislosti od veľkosti
dieťaťa. Váš lekár rozhodne o najvhodnejšej dávke podľa veľkosti povrchu
tela (výšky a hmotnosti). Odporúčaná dávka je 600 mg/m˛ dvakrát denne.

Transplantácia srdca

Dospelí: Prvá dávka lieku Vám bude podaná v priebehu 5 dní po
transplantácii. Odporúčaná denná dávka je 6 tabliet (3 g liečiva), ktoré sa
užívajú v 2 oddelených dávkach. Znamená to, že užijete 3 tablety ráno a 3
tablety večer.

Deti: Nie sú dostupné žiadne údaje odporúčajúce použitie lieku
Mycophenolate Mofetil Mylan u detí po transplantácii srdca.

Transplantácia pečene

Dospelí: Prvá dávka lieku Mycophenolate Mofetil Mylan na vnútorné použitie
Vám bude podaná najmenej 4 dni po transplantácii a keď budete schopný
prehĺtať lieky. Odporúčaná denná dávka je 6 tabliet (3 g liečiva), ktoré sa
užívajú v 2 oddelených dávkach. Znamená to, že užijete 3 tablety ráno a 3
tablety večer.

Deti: Nie sú dostupné žiadne údaje odporúčajúce použitie lieku
Mycophenolate Mofetil Mylan u detí po transplantácii pečene.

Spôsob a cesta podania

Tablety prehltnite celé a zapite ich pohárom vody. Tablety nelámte ani
nedrvte.

Liečba bude pokračovať dovtedy, kým bude potrebná imunosupresia (potlačenie
Vášho imunitného systému) na prevenciu odvrhnutia Vášho transplantovaného
orgánu.

Ak užijete viac lieku Mycophenolate Mofetil Mylan, ako máte
Ak užijete viac tabliet, ako Vám predpísal lekár, alebo ak niekto iný
náhodne užije Váš liek, okamžite vyhľadajte lekára alebo choďte priamo do
nemocnice.

Ak zabudnete užiť Mycophenolate Mofetil Mylan
Ak zabudnete užiť svoj liek v ktoromkoľvek čase, užite ho ihneď, ako si naň
spomeniete a potom pokračujte v jeho užívaní vo zvyčajných intervaloch.
Neužite dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Mycophenolate Mofetil Mylan
Ukončenie liečby liekom Mycophenolate Mofetil Mylan môže zvýšiť možnosť
odvrhnutia Vášho transplantovaného orgánu. Neprestávajte užívať Váš liek,
pokiaľ Vám tak nepovie Váš lekár.

/Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho/
/lekára alebo lekárnika./


4. MOžNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Mycophenolate Mofetil Mylan môže spôsobovať
vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
V porovnaní s dospelými môžu byť deti náchylnejšie na vedľajšie účinky, ako
hnačka, infekcie, menej bielych krviniek a menej červených krviniek v krvi.

Častosť výskytu vedľajších účinkov je definovaná ako:
Veľmi časté: postihujú viac ako 1 pacienta z 10
Časté: postihujú 1 až 10 pacientov zo 100
Menej časté: postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000
Zriedkavé: postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000
Veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000
Neznáme: z dostupných údajov.


/Veľmi časté vedľajšie účinky:/
. Hnačka, vracanie, pocit nevoľnosti (nutkanie na vracanie), bolesť
žalúdka.
. Zníženie bežného počtu niektorých krviniek, čo môže viesť k častejšiemu
výskytu infekcií, tvorbe modrín, krvácaniu, dýchavičnosti a slabosti.
. Bakteriálne, hubové a vírusové infekcie tráviacej sústavy a močových
ciest, opar na perách a pásový opar.


/Časté vedľajšie účinky:/
. Zmeny viacerých laboratórnych parametrov, vrátane zvýšenia hladiny
pečeňových enzýmov, zmeny parametrov obličiek, ako kreatinín, draslík,
hladina cukru v krvi, hladina tukov v krvi, cholesterol, fosfáty, horčík,
vápnik a kyselina močová.
. Zmena krvného obrazu (zvýšený alebo znížený počet krviniek).
. Problémy s obličkami so zvýšenou hladinou močoviny.
. Poruchy tráviaceho systému, ako zápcha, tráviace ťažkosti, plynatosť,
grganie, zápal ústnej dutiny, pažeráka, žalúdka, čriev, pečene alebo
pankreasu a krvácanie do tráviacej sústavy.
. Kŕče, zvýšené napätie v svaloch, tras a slabosť svalov, bolesť kĺbov.
. Zmätenosť, rozrušenie, depresia, úzkosť, nespavosť, závraty a bolesť
hlavy, tŕpnutie alebo znecitlivenie, zmena vnímania chuti, strata chuti
do jedla, úbytok telesnej hmotnosti.
. Zápal a infekcie dýchacej a tráviacej sústavy, bolesť hrdla, zápal dutín,
nádcha a svrbenie nosa.
. Rakovina kože alebo nerakovinové bujnenie kože, hubové infekcie kože a
pošvy, akné, vypadávanie vlasov a vyrážky.
. Zmeny krvného tlaku, zrýchlený tep, rozšírenie krvných ciev.
. Dýchavičnosť, kašeľ, hromadenie tekutiny v pľúcach/hrudnej dutine, dna.
. Zadržiavanie tekutín v organizme, horúčka, nepríjemný pocit, letargia
(ľahostajnosť), slabosť a zväčšenie ďasien.
. Zápal pečene, zožltnutie kože a očných bielok.

/Menej časté vedľajšie účinky:/
. Bujnenie lymfatických tkanív, vrátane malígnych (zhubných) nádorov.
. Zápal alebo infekcie srdca, jeho chlopní a membrány, ktorá pokrýva mozog
a miechu.
. Závažné zníženie počtu bielych krviniek, čo zvyšuje pravdepodobnosť
vzniku infekcií (agranulocytóza).

/Neznáme:/
. Reakcie z precitlivenosti (alergické reakcie), vrátane chripenia alebo
ťažkostí s dýchaním, ťažkostí s prehĺtaním, opuchu tváre, perí, jazyka
alebo iných častí tela, vyrážok, svrbenia kože alebo žihľavky.
. Závažná infekcia mozgových buniek (progresívna multifokálna
leukoencefalopatia).
. Nezvyčajné zjazvenie alebo zhrubnutie pľúcneho tkaniva vyvolávajúce
dýchavičnosť.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.
Váš liek však neprestaňte užívať, kým sa o tom najprv neporozprávate so
svojím lekárom.


5. AKO UCHOVÁVAť MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Mycophenolate Mofetil Mylan po dátume exspirácie, ktorý je
uvedený na škatuli, blistri a fľaši po skratke EXP. Dátum exspirácie sa
vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Blistre: Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na
ochranu pred vlhkosťou.
Fľaše: Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na
ochranu pred vlhkosťou. Spotrebujte do 90 dní po otvorení. Keď už raz fľašu
otvoríte, udržiavajte ju dôkladne uzatvorenú.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
6. ĎALšIE INFORMÁCIE

Čo Mycophenolate Mofetil Mylan obsahuje
. Liečivo je mofetilmykofenolát. Každá filmom obalená tableta obsahuje
500 mg mofetilmykofenolátu.
. Ďalšie zložky sú: /Jadro tablety:/ mikrokryštalická celulóza,
predželatínovaný kukuričný škrob, povidón (K-30), koloidný oxid
kremičitý, magnéziumstearát, nátriumlaurylsulfát, sodná soľ
kroskarmelózy. /Obal tablety:/ polyvinylalkohol, oxid titaničitý
(E 171), makrogol 3350, mastenec (E 553b), červený oxid železitý
(E 172), žltý oxid železitý (E 172).

Ako vyzerá Mycophenolate Mofetil Mylan a obsah balenia

Váš liek je vo forme filmom obalenej tablety.

Filmom obalené tablety lieku Mycophenolate Mofetil Mylan 500 mg sú
svetloružové, oválne tablety s vyrazeným nápisom „MYLAN“ na jednej strane a
„472“ na druhej strane.

Filmom obalené tablety lieku Mycophenolate Mofetil Mylan 500 mg sú dostupné
v blistrových baleniach a vo fľašiach po 20, 50, 60, 120, 150, 180, 300,
450 alebo 500 filmom obalených tabliet.*

*Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
/Držiteľ rozhodnutia o registrácii/
Generics [UK] Ltd.
Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia

/Výrobca/
McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories
35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko
Generics [UK] Ltd.
Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika
Telefónne číslo: +421 2 32 199 100
Web: www.mylan.com


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:
Belgicko: Mycophenolate Mofetil Mylan 500 mg filmomhulde tabletten
Bulharsko: Mycophenolate Mofetil Mylan 500 mg Film-coated Tablets
Česká republika: Mycophenolate Mofetil Mylan 500 mg, potahované tablety
Dánsko: Mykofenolatmofetil Mylan
Fínsko: MYKOFENOLAT MOFETIL MYLAN500 mg, tabletti,
kalvopäällysteiset
Francúzsko: Mycophenolate Mofetil Mylan 500 mg, comprimé pelliculé
Grécko: Mycophenolate Mofetil / Generics 500 mg Film-coated
Tablets
Holandsko: Mycofenolaat Mofetil Mylan 500 mg, filmomhulde tabletten
Írsko: Mycophenolate Mofetil Mylan 500 mg Film-coated
Tablets
Nemecko: Mycophenolatmofetil dura 500 mg Filmtabletten
Nórsko: Mykofenolatmofetil Mylan 500 mg, tablett,
filmdrasjert
Poľsko: Mycophenolate mofetil Mylan, 500mg, tabletki
powlekane
Portugalsko: Micofenolato de mofetil Mylan
Rakúsko: Mycophenolatmofetil Arcana 500 mg Filmtabletten
Rumunsko: Micofenolat mofetil Mylan 500 mg comprimate filmate
Slovenská republika: Mycophenolate Mofetil Mylan 500 mg, filmom obalené
tablety
Slovinsko: Mofetilmikofenolat Mylan 500 mg filmsko obložene tablete
Španielsko: Micofenolato de mofetilo Mylan 500 mg comprimidos con
película
Švédsko: Mykofenolatmofetil Mylan 500 mg filmdragerad tablett
Taliansko: Micofenolato Mofetile Mylan 500 mg Compresse rivestite con
film
Veľká Británia: Mycophenolate Mofetil Mylan 500 mg Film-coated
Tablets


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
01/2012.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid. č. 2011/01622-
Z1B
Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid. č. 2011/02199-
Z1B
Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid. č. 2011/05311-
Z1A

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Mycophenolate Mofetil Mylan 500 mg
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje 500 mg mofetilmykofenolátu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta

Svetloružová, filmom obalená, oválna, bikonvexná tableta so skosenými
hranami a s vyrazeným nápisom „MYLAN“ na jednej strane a „472“ na druhej
strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Mycophenolate Mofetil Mylan je indikovaný v kombinácii s cyklosporínom
a kortikosteroidmi na prevenciu akútneho odvrhnutia transplantátu u
pacientov po alogénnej transplantácii obličky, srdca alebo pečene.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Liečbu liekom Mycophenolate Mofetil Mylan má začať a vykonávať primerane
kvalifikovaný odborník v oblasti transplantácie orgánov.

/Použitie po transplantácii obličiek:/

Dospelí:
Perorálny Mycophenolate Mofetil Mylan sa má začať podávať v priebehu
72 hodín od transplantácie. Odporúčané dávkovanie u pacientov po
transplantácii obličiek je 1 g dvakrát denne (2 g denná dávka).

Deti a dospievajúci (vo veku od 2 do 18 rokov):
Odporúčaná dávka mofetilmykofenolátu je 600 mg/m˛ podávaná perorálne
dvakrát denne (až do maximálnej dávky 2 g denne). Tablety Mycophenolate
Mofetil Mylan sa majú predpísať iba pacientom, ktorých povrch tela je väčší
ako 1,5 m˛, v dávke 1 g dvakrát denne (2 g denná dávka). Keďže v porovnaní
s dospelými pacientmi sa v tejto vekovej skupine niektoré nežiaduce účinky
vyskytujú častejšie (pozri časť 4.8), môže byť potrebné prechodné zníženie
dávky alebo prerušenie liečby; v takom prípade je potrebné vziať do úvahy
relevantné klinické faktory vrátane závažnosti reakcie.

Deti (( 2 roky):
K dispozícii sú len obmedzené údaje o bezpečnosti a účinnosti u detí
mladších ako 2 roky. Tieto sú nedostačujúce na odporúčanie dávkovania, a
preto sa použitie v tejto vekovej skupine neodporúča.

/Použitie po transplantácii srdca:/

Dospelí:
Perorálny Mycophenolate Mofetil Mylan sa má začať podávať v priebehu 5 dní
od transplantácie. Odporúčané dávkovanie u pacientov po transplantácii
srdca je 1,5 g dvakrát denne (3 g denná dávka).

Deti:
Údaje o použití lieku u detí a dospievajúcich po transplantácii srdca nie
sú dostupné.

/Použitie po transplantácii pečene:/

Dospelí:
Intravenózny mofetilmykofenolát sa má podávať prvé 4 dni po transplantácii
pečene, perorálny Mycophenolate Mofetil Mylan sa začína podávať hneď potom,
ako to pacient môže tolerovať. Odporúčané perorálne dávkovanie u pacientov
po transplantácii pečene je 1,5 g dvakrát denne (3 g denná dávka).

Deti:
Údaje o použití lieku u detí a dospievajúcich po transplantácii pečene nie
sú dostupné.

/Použitie u starších pacientov (? 65 rokov):/
Odporúčaná dávka 1 g podávaná dvakrát denne pacientom po transplantácii
obličiek a 1,5 g dvakrát denne u pacientov po transplantácii srdca alebo
pečene je vhodná aj pre starších pacientov.

/Použitie u pacientov s poškodením funkcie obličiek:/
U pacientov po transplantácii obličiek so závažným chronickým poškodením
funkcie obličiek (glomerulárna filtrácia < 25 ml/min/1,73 m2) sa treba
vyhnúť podávaniu dávok vyšších ako 1 g dvakrát denne s výnimkou obdobia
bezprostredne po transplantácii. Týchto pacientov je tiež potrebné
starostlivo sledovať. U pacientov s oneskoreným obnovením funkcie
transplantovaných obličiek nie sú v pooperačnom období potrebné žiadne
úpravy dávkovania lieku (pozri časť 5.2). O pacientoch po transplantácii
srdca alebo pečene s ťažkým chronickým poškodením funkcie obličiek nie sú
dostupné žiadne údaje.

/Použitie u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene:/
U pacientov po transplantácii obličiek so závažným ochorením parenchýmu
pečene nie sú potrebné žiadne úpravy dávkovania lieku. O pacientoch po
transplantácii srdca so závažným chronickým poškodením parenchýmu pečene
nie sú dostupné žiadne údaje.

/Terapia počas rejekčných stavov:/
Kyselina mykofenolová (mycophenolic acid, MPA) je aktívnym metabolitom
mofetilmykofenolátu. Rejekcia obličkového štepu nespôsobuje zmeny vo
farmakokinetike MPA; nevyžaduje si zníženie dávkovania ani prerušenie
podávania lieku Mycophenolate Mofetil Mylan. Nie je dôvod na úpravu
dávkovania lieku Mycophenolate Mofetil Mylan po rejekcii srdcového štepu.
Nie sú dostupné žiadne farmakokinetické údaje počas rejekcie pečeňového
štepu.

4.3 Kontraindikácie

Boli pozorované hypersenzitívne reakcie na mofetilmykofenolát alebo
ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri časť 4.8). Z toho dôvodu je liek
Mycophenolate Mofetil Mylan kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou
na mofetilmykofenolát, kyselinu mykofenolovú alebo na ktorúkoľvek
z pomocných látok lieku.

Mofetilmykofenolát je kontraindikovaný u žien, ktoré dojčia (pozri časť
4.6).

Pre informácie o použití lieku počas gravidity a požiadavky na
antikoncepčné opatrenia, pozri časť 4.6.

4.4 Osobitné opatrenia a upozornenia pri používaní

U pacientov liečených imunosupresívami vrátane kombinácie liekov,
zahŕňajúcich mofetilmykofenolát, existuje zvýšené riziko vzniku lymfómov a
iných malignít, najmä kože (pozri časť 4.8). Zdá sa, že uvedené riziko
súvisí skôr s intenzitou a dĺžkou imunosupresie ako s použitím určitého
liečiva. Na minimalizáciu rizika karcinómu kože sa všeobecne odporúča
nosenie ochranného oblečenia a používanie opaľovacích krémov s vysokým
ochranným faktorom na obmedzenie expozície slnečným lúčom a ultrafialovému
(UV) žiareniu.

Pacientov užívajúcich mofetilmykofenolát treba poučiť o potrebe
bezodkladného hlásenia akýchkoľvek príznakov infekcie, neočakávaných
modrín, krvácania, či akéhokoľvek iného prejavu útlmu kostnej drene.

Pacienti liečení imunosupresívami, vrátane mofetilmykofenolátu, majú
zvýšené riziko oportúnnych infekcií (bakteriálnych, hubových, vírusových a
protozoálnych), fatálnych infekcií a sepsy (pozri časť 4.8). Medzi
oportúnne infekcie patrí nefropatia spojená s BK vírusom a progresívna
multifokálna leukoencefalopatia (PML) spojená s JC vírusom. Tieto infekcie
často súvisia s vysokou celkovou imunosupresívnou záťažou a môžu viesť k
závažným alebo fatálnym stavom, ktoré majú lekári zohľadniť v
diferenciálnej diagnóze u imunosupresívnych pacientov so zhoršujúcou sa
funkciou obličiek alebo neurologickými príznakmi.

Pacientov užívajúcich mofetilmykofenolát je potrebné sledovať z hľadiska
možného vzniku neutropénie, ktorá môže súvisieť s mofetilmykofenolátom
samotným, súbežne podávanými liekmi, vírusovými infekciami alebo nejakou
kombináciou uvedených príčin. U pacientov užívajúcich mofetilmykofenolát
treba vyšetrovať úplný krvný obraz raz týždenne počas prvého mesiaca,
dvakrát mesačne počas druhého a tretieho mesiaca liečby a potom v mesačných
intervaloch počas prvého roka liečby. Ak sa vyvinie neutropénia (absolútny
počet neutrofilov < 1,3 x 103/?l), môže byť vhodné prerušiť alebo ukončiť
liečbu mofetilmykofenolátom.

U pacientov, ktorí boli liečení mofetilmykofenolátom v kombinácii s ďalšími
imunosupresívami, sa hlásili prípady izolovanej aplázie červených krviniek
(pure red cell aplasia, PRCA). Mechanizmus PRCA spôsobenej
mofetilmykofenolátom je neznámy. PRCA je možné odstrániť znížením
dávkovania alebo prerušením liečby mofetilmykofenolátom. Aby sa
minimalizovalo riziko rejekcie štepu (pozri časť 4.8) zmeny v liečbe
mofetilmykofenolátom sa majú urobiť len za predpokladu patričného dohľadu
nad príjemcom transplantátu.

Pacientov je potrebné upozorniť, že počas liečby mofetilmykofenolátom môže
byť vakcinácia menej účinná a podávaniu živých oslabených vakcín sa majú
vyhnúť (pozri časť 4.5). Vakcinácia proti chrípke môže byť prospešná.
Predpisujúci lekár sa má riadiť národnými pokynmi pre vakcináciu proti
chrípke.

Nakoľko sa mofetilmykofenolát spája so zvýšeným výskytom nežiaducich
účinkov zo strany gastrointestinálneho traktu, vrátane zriedkavých prípadov
ulcerácie gastrointestinálneho traktu, krvácania a perforácie,
mofetilmykofenolát sa má pacientom s aktívnym závažným ochorením
gastrointestinálneho traktu podávať s opatrnosťou.

Mofetilmykofenolát je inhibítorom IMPDH (inozínmonofosfátdehydrogenázy). Z
tohto dôvodu sa teoreticky nemá podávať pacientom so zriedkavou dedičnou
deficienciou hypoxantínguanínfosforibozyltransferázy (HGPRT), ako napríklad
s Leschovým-Nyhanovým a Kelleyovým-Seegmillerovým syndrómom.

Užívanie mofetilmykofenolátu počas tehotenstva je spojené so zvýšeným
rizikom vrodených malformácií. Liečba mofetilmykofenolátom sa nesmie začať,
kým nebude získaný negatívny tehotenský test (pozri časť 4.6).

Neodporúča sa podávať mofetilmykofenolát súbežne s azatioprinom, pretože
uvedené súbežné podávanie nebolo preskúmané.

Vzhľadom na významné zníženie AUC MPA cholestyramínom je potrebná opatrnosť
pri súbežnom podávaní mofetilmykofenolátu s liekmi ovplyvňujúcimi
enterohepatálnu recirkuláciu kvôli možnému zníženiu účinnosti
mofetilmykofenolátu.

Pomer „riziko : prínos“ mykofenolátmofetilu v kombinácii s takrolimom alebo
sirolimom nebol stanovený (pozri tiež časť 4.5).

4.5 Liekové a iné interakcie

Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.

Aciklovir
Pri podávaní mofetilmykofenolátu s aciklovirom boli zistené vyššie
plazmatické koncentrácie acikloviru v porovnaní s podávaním samotného
acikloviru. Zmeny farmakokinetiky MPAG (fenolového glukuronidu MPA) – MPAG
zvýšené o 8 % – boli minimálne a nie sú považované za klinicky významné.
Keďže plazmatické koncentrácie MPAG, rovnako ako koncentrácie acikloviru,
sú pri poškodení obličiek zvýšené, existuje u mofetilmykofenolátu a
acikloviru alebo jeho proliečiva (prodrug), napr. valacikloviru, možnosť
súťaženia o tubulárnu sekréciu a môže dôjsť k ďalšiemu zvýšeniu
koncentrácie oboch liečiv.

Antacidá s hydroxidmi horčíka a hliníka
Pri podávaní s antacidami je absorpcia mofetilmykofenolátu znížená.

Cholestyramín
U zdravých jedincov užívajúcich cholestyramín v dávke 4 g trikrát denne
(TID) počas 4 dní bolo po podaní jednorazovej dávky 1,5 g
mofetilmykofenolátu zistené zníženie AUC MPA o 40 % (pozri časť 4.4 a časť
5.2). Pri súbežnom podávaní je potrebná opatrnosť z dôvodu potenciálneho
zníženia účinnosti mofetilmykofenolátu.

Lieky, ktoré interferujú s enterohepatálnou cirkuláciou
Pri liekoch interferujúcich s enterohepatálnou cirkuláciou je potrebná
opatrnosť z dôvodu ich potenciálu znižovať účinnosť mofetilmykofenolátu.

Cyklosporín A
Mofetilmykofenolát neovplyvňuje farmakokinetiku cyklosporínu A (CsA).
Naopak, ak sa však preruší súbežná liečba cyklosporínom, treba očakávať
zvýšenie AUC MPA o približne 30 %.

Ganciklovir
Z výsledkov štúdie založenej na jednorazovom podávaní odporúčaných dávok
perorálneho mykofenolátu a i.v. gancikloviru a na základe známych účinkov
renálneho poškodenia na farmakokinetiku mofetilmykofenolátu (pozri časť
4.2) a gancikloviru sa očakáva, že súbežné podávanie týchto liečiv (ktoré
súťažia o mechanizmus renálnej tubulárnej sekrécie) bude viesť k zvýšeniu
koncentrácií MPAG a gancikloviru. Neočakáva sa žiadna významná zmena
farmakokinetiky MPA a úprava dávky mofetilmykofenolátu sa nevyžaduje. U
pacientov s poškodením funkcie obličiek, ktorým sa súbežne podáva
mofetilmykofenolát a ganciklovir alebo jeho „prodrug“ formy, napr.
valganciklovir, sa má dodržať odporúčané dávkovanie pre ganciklovir a
pacientov treba starostlivo monitorovať.

Perorálne kontraceptíva
Súbežné podávanie mofetilmykofenolátu neovplyvnilo farmakokinetiku a
farmakodynamiku perorálnych kontraceptív (pozri tiež časť 5.2).Rifampicín
U pacientov, ktorí neužívali tiež cyklosporín, viedlo súbežné podávanie
mofetilmykofenolátu a rifampicínu k zníženiu expozície MPA (AUC0-12h)
o 18 % až 70 %. Z tohto dôvodu sa odporúča monitorovať expozičné hladiny
MPA a podľa toho upraviť dávky mofetilmykofenolátu, aby sa pri súbežnom
podávaní rifampicínu zachovala klinická účinnosť.

Sirolimus
U pacientov s obličkovým štepom viedlo súbežné podávanie
mofetilmykofenolátu a CsA k zníženiu expozícií MPA o 30 – 50 % v porovnaní
s pacientmi, ktorí boli liečení kombináciou sirolimu a podobnými dávkami
mofetilmykofenolátu (pozri tiež časť 4.4).

Sevelamér
Bolo pozorované zníženie Cmax MPA o 30 % a AUC0-12 o 25 % bez klinických
následkov (t.j. rejekcie štepu), keď sa mofetilmykofenolát podával súbežne
so sevelamérom. Odporúča sa však podávať mofetilmykofenolát aspoň jednu
hodinu pred užitím sevelaméru alebo tri hodiny po ňom, aby sa minimalizoval
vplyv na absorpciu MPA. Okrem sevelaméru nie sú žiadne údaje
o mofetilmykofenoláte s inými viazačmi fosfátov.

Trimetoprim/sulfametoxazol
Nebol pozorovaný žiadny vplyv na biologickú dostupnosť MPA.

Norfloxacín a metronidazol
U zdravých dobrovoľníkov nebola pozorovaná žiadna významná interakcia, keď
sa mofetilmykofenolát podával súbežne s norfloxacínom a s metronidazolom
samostatne. Naproti tomu, kombinácia norfloxacínu a metronidazolu podaná po
jednorazovej dávke mofetilmykofenolátu znížila expozíciu MPA približne
o 30 %.

Ciprofloxacín a amoxicilín s kyselinou klavulánovou
Pred podaním ďalšej dávky bol u pacientov s transplantovanou obličkou
hlásený pokles (minimálnych) koncentrácií MPA o asi 50 % v dňoch
bezprostredne po začatí perorálneho podávania ciprofloxacínu alebo
amoxicilínu s kyselinou klavulánovou. Pri neprerušenom užívaní antibiotík
majú tieto účinky tendenciu slabnúť a po prerušení liečby antibiotikami
miznú v priebehu niekoľkých dní. Zmena koncentrácie pred podaním ďalšej
dávky nemusí presne reprezentovať zmeny v celkovej expozícii MPA. Ak sa
nevyskytnú klinické znaky dysfunkcie štepu, za normálnych okolností nie je
potrebné upraviť dávku mofetilmykofenolátu. Avšak, počas kombinovanej
liečby a krátko po liečbe antibiotikami je nutné dôsledné klinické
monitorovanie.

Takrolimus
U pacientov s pečeňovým štepom, u ktorých sa liečba začala
mofetilmykofenolátom a takrolimom, hodnoty AUC a Cmax MPA, aktívneho
metabolitu mofetilmykofenolátu, neboli významne ovplyvnené súbežným podaním
s takrolimom. Naopak, došlo však k zvýšeniu AUC takrolimu približne o 20 %
pri podaní viacnásobných dávok mofetilmykofenolátu (1,5 g dvakrát denne)
pacientom užívajúcim takrolimus. Avšak u pacientov po transplantácii
obličky sa koncentrácia takrolimu podávaním mofetilmykofenolátu nemení
(pozri tiež časť 4.4).

Iné interakcie
Súbežné podávanie probenecidu s mofetilmykofenolátom zvýšilo u opíc
plazmatickú AUC MPAG 3-násobne. Takže iné liečivá, o ktorých je známe, že
podliehajú renálnej tubulárnej sekrécii, môžu súťažiť s MPAG, čím môže
dôjsť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií MPAG alebo druhej látky,
podliehajúcej tubulárnej sekrécii.

Živé vakcíny
Živé vakcíny sa nemajú podávať pacientom s oslabenou imunitnou odpoveďou.
Protilátková odpoveď na iné vakcíny môže byť znížená (pozri tiež časť 4.4).4.6 Gravidita a laktácia

Odporúča sa, aby sa liečba mofetilmykofenolátom nezačala skôr, ako sa
potvrdí negatívny výsledok tehotenského testu. Účinná antikoncepcia sa musí
používať pred začiatkom liečby mofetilmykofenolátom, počas liečby a šesť
týždňov po ukončení liečby (pozri časť 4.5). Pacientky treba poučiť o tom,
aby v prípade gravidity okamžite vyhľadali svojho lekára.

Užívanie mofetilmykofenolátu sa počas gravidity neodporúča, a má sa
vyhradiť iba pre prípady, kde nie je dostupná vhodnejšia alternatívna
liečba. Mofetilmykofenolát sa má použiť u tehotných žien len, ak
potenciálny prínos liečby preváži potenciálne riziko pre plod. K dispozícii
sú obmedzené údaje o použití mofetilmykofenolátu u gravidných žien. Avšak
vrodené malformácie, vrátane malformácií ucha, t.j. abnormálne vytvorené
alebo chýbajúce vonkajšie/stredné ucho, boli hlásené u detí pacientok,
ktoré boli počas gravidity exponované mofetilmykofenolátu v kombinácii s
inými imunosupresívami. U pacientok exponovaných mofetilmykofenolátu boli
hlásené prípady spontánnych potratov. Štúdie na zvieratách preukázali
reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).

Ukázalo sa, že mofetilmykofenolát sa vylučuje do mlieka dojčiacich samíc
potkanov. Nie je známe, či sa toto liečivo vylučuje aj do materského mlieka
u ľudí. Vzhľadom na možnosť závažných nežiaducich účinkov
mofetilmykofenolátu na dojčené deti je mofetilmykofenolát kontraindikovaný
u dojčiacich matiek (pozri časť 4.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje. Farmakodynamický profil a hlásené nežiaduce účinky lieku
naznačujú, že ovplyvnenie týchto schopností je nepravdepodobné.

4.8 Nežiaduce účinky

Nasledujúce nežiaduce účinky zahŕňajú nežiaduce účinky z klinických
skúšaní:
Medzi hlavné nežiaduce účinky súvisiace s podávaním mofetilmykofenolátu v
kombinácii s cyklosporínom a kortikosteroidmi patrí hnačka, leukopénia,
sepsa a vracanie, a existujú dôkazy o zvýšenom výskyte niektorých druhov
infekčných ochorení (pozri časť 4.4).

Malignity:
Pacienti liečení imunosupresívami, vrátane kombinácie liekov zahŕňajúcej
mofetilmykofenolát, sú vystavení zvýšenému riziku vzniku lymfómov a iných
malignít, postihujúcich najmä kožu (pozri časť 4.4). V kontrolovaných
klinických skúšaniach trvajúcich najmenej 1 rok sa u pacientov
po transplantácii obličky (údaje pri 2 g), srdca a pečene zistilo, že
lymfoproliferatívne ochorenia alebo lymfómy sa vyvinuli u 0,6 % pacientov
užívajúcich mofetilmykofenolát (2 g alebo 3 g denne) v kombinácii s inými
imunosupresívami. Výskyt nemelanómových karcinómov kože bol u 3,6 %
pacientov, iné typy malignít boli pozorované u 1,1 % pacientov. Údaje
trojročného sledovania bezpečnosti u pacientov s obličkovým a srdcovým
štepom neodhalili neočakávané zmeny vo výskyte malignít v porovnaní s 1-
ročnými údajmi. Pacienti s pečeňovým štepom boli sledovaní aspoň 1 rok,
avšak menej ako 3 roky.

Oportúnne infekcie:
Všetci pacienti po transplantácii majú zvýšené riziko oportúnnych infekcií;
riziko sa zvyšuje s celkovou imunosupresívnou záťažou (pozri časť 4.4). V
kontrolovaných klinických skúšaniach u pacientov sledovaných minimálne 1
rok po transplantácii obličky (údaje pri 2 g), srdca a pečene sa zistilo,
že najčastejšími oportúnnymi infekciami u pacientov užívajúcich mykofenolát
(2 g alebo 3 g denne) v kombinácii s inými imunosupresívami boli
mukokutánna kandidóza, cytomegalovírusová/ý (CMV) virémia/syndróm a herpes
simplex. Pomer pacientov s CMV virémiou/syndrómom bol 13,5 %.

Deti a dospievajúci (vo veku 2 až 18 rokov):
Typ a frekvencia nežiaducich účinkov v klinickej štúdii, ktorej sa
zúčastnilo 92 detských a dospievajúcich pacientov vo veku od 2 do 18 rokov,
ktorým sa mofetilmykofenolát podával perorálne v dávke 600 mg/m˛ dvakrát
denne, boli všeobecne podobné účinkom pozorovaných u dospelých pacientov,
ktorí dostávali 1 g mofetilmykofenolátu dvakrát denne. V porovnaní
s dospelými sa však nasledujúce nežiaduce účinky súvisiace s liečbou
vyskytli častejšie v populácii detí a dospievajúcich, najmä u detí vo veku
do 6 rokov: hnačka, sepsa, leukopénia, anémia a infekcia.

Starší pacienti (? 65 rokov):
U starších pacientov (? 65 rokov) môže celkovo existovať zvýšené riziko
nežiaducich účinkov vyvolaných imunosupresiou. U starších pacientov
užívajúcich mofetilmykofenolát v kombinácii s inými imunosupresívami môže v
porovnaní s mladšími jedincami existovať zvýšené riziko niektorých druhov
infekcií (vrátane cytomegalovírusového invazívneho ochorenia tkaniva) a
možného gastrointestinálneho krvácania a pľúcneho edému.

Iné nežiaduce účinky:
Nežiaduce účinky, ktoré pravdepodobne alebo možno súviseli s
mofetilmykofenolátom, s výskytom u ? 1/10 a u ? 1/100 až < 1/10 pacientov
liečených mofetilmykofenolátom v kontrolovaných klinických skúšaniach u
pacientov po transplantácii obličky (údaje pri 2 g), srdca a pečene, sú
uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Nežiaduce účinky, ktoré pravdepodobne alebo možno súviseli
s mofetilmykofenolátom, hlásené u pacientov s transplantovanou obličkou,
srdcom a pečeňou liečených mofetilmykofenolátom v klinických skúšaniach v
kombinácii s cyklosporínom a kortikosteroidmi

V rámci tried orgánových systémov sú nežiaduce účinky zoradené do skupín
podľa frekvencie s použitím naslovných kategórií: veľmi časté (? 1/10),
časté (? 1/100 až < 1/10), menej časté (? 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé
(? 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme
(z dostupných údajov). V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce
účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


|Trieda orgánových systémov |Nežiaduca reakcia lieku |
|Infekcie a nákazy |Veľmi časté|Sepsa, gastrointestinálna |
| | |kandidóza, infekcie močových |
| | |ciest, herpes simplex, herpes |
| | |zoster |
| |Časté |Pneumónia, chrípka, infekcie |
| | |dýchacích ciest, respiračná |
| | |moniliáza, gastrointestinálna |
| | |infekcia, kandidóza, |
| | |gastroenteritída, infekcia, |
| | |bronchitída, faryngitída, |
| | |sinusitída, plesňové infekcie |
| | |kože, kožná kandida, vaginálna |
| | |kandidóza, rinitída |
|Benígne a malígne |Časté |Rakovina kože, benígne kožné |
|nádory vrátane | |novotvary |
|nešpecifikovaných | | |
|novotvarov (cysty a | | |
|polypy) | | |
|Poruchy krvi a |Veľmi časté|Leukopénia, trombocytopénia, |
|lymfatického systému | |anémia |
| |Časté |Pancytopénia, leukocytóza |
|Poruchy metabolizmu a |Časté |Acidóza, hyperkaliémia, |
|výživy | |hypokaliémia, hyperglykémia, |
| | |hypomagneziémia, hypokalciémia, |
| | |hypercholesterolémia, |
| | |hyperlipidémia, hypofosfatémia, |
| | |hyperurikémia, dna, anorexia |
|Psychické poruchy |Časté |Agitovanosť, stav zmätenosti, |
| | |depresia, úzkosť, poruchy |
| | |myslenia, nespavosť |
|Poruchy nervového |Časté |Kŕče, hypertónia, tremor, |
|systému | |somnolencia, myastenický syndróm, |
| | |závraty, bolesť hlavy, parestézia,|
| | |dyzgeúzia |
|Poruchy srdca a |Časté |Tachykardia |
|srdcovej činnosti | | |
|Poruchy ciev |Časté |Hypotenzia, hypertenzia, |
| | |vazodilatácia |
|Poruchy dýchacej |Časté |Pleurálny výpotok, dyspnoe, kašeľ |
|sústavy, hrudníka a | | |
|mediastína | | |
|Poruchy |Veľmi časté|Vracanie, bolesť brucha, hnačka, |
|gastrointestinálneho | |nauzea |
|traktu | | |
| |Časté |Gastrointestinálne krvácanie, |
| | |peritonitída, ileus, kolitída, |
| | |žalúdkový vred, dvanástnikový |
| | |vred, gastritída, ezofagitída, |
| | |stomatitída, zápcha, dyspepsia, |
| | |plynatosť, eruktácia |
|Poruchy pečene a |Časté |Hepatitída, žltačka, |
|žlčových ciest | |hyperbilirubinémia |
|Poruchy kože a |Časté |Hypertrofia kože, vyrážka, akné, |
|podkožného tkaniva | |alopécia |
|Poruchy kostrovej a |Časté |Artralgia |
|svalovej sústavy a | | |
|spojivového tkaniva | | |
|Poruchy obličiek a |Časté |Poškodenie funkcie obličiek |
|močových ciest | | |
|Celkové poruchy a |Časté |Edém, pyrexia, triaška, bolesť, |
|reakcie v mieste | |malátnosť, asténia |
|podania | | |
|Laboratórne a funkčné |Časté |Zvýšená hladina pečeňových |
|vyšetrenia | |enzýmov, zvýšená hladina |
| | |kreatinínu v krvi, zvýšená hladina|
| | |laktátdehydrogenázy v krvi, |
| | |zvýšená hladina močoviny v krvi, |
| | |zvýšená hladina alkalickej |
| | |fosfatázy v krvi, úbytok telesnej |
| | |hmotnosti |


Poznámka: 501 (2 g mofetilmykofenolátu denne), 289 (3 g
mofetilmykofenolátu denne) a 277 (2 g intravenózne/3 g perorálne
mofetilmykofenolátu denne) pacientov bolo liečených v klinických
skúšaniach vo fáze III na prevenciu rejekcie štepu u pacientov po
transplantácii obličky, srdca a pečene, v uvedenom poradí.

Nasledujúce nežiaduce účinky zahŕňajú nežiaduce účinky z obdobia po uvedení
lieku na trh:
Typy nežiaducich reakcií zaznamenané po uvedení mofetilmykofenolátu na trh
sú podobné ako pri kontrolovaných skúšaniach s pacientmi po transplantácii
obličiek, srdca a pečene. Ďalšie nežiaduce reakcie hlásené po uvedení lieku
na trh sú uvedené nižšie s frekvenciou v zátvorkách, pokiaľ je známa.

Gastrointestinálne
Hyperplázia gingivy (? 1/100 až < 1/10), kolitída vrátane
cytomegalovírusovej kolitídy (? 1/100 až < 1/10), pankreatitída (? 1/100 až
< 1/10) a atrofia črevných klkov.

Poruchy týkajúce sa imunosupresie
Závažné život ohrozujúce infekcie, vrátane meningitídy, endokarditídy,
tuberkulózy a atypickej mykobakteriálnej infekcie. Prípady nefropatie
spojenej s BK vírusom a progresívnej multifokálnej leukoencefalopatie (PML)
spojenej s JC vírusom boli hlásené u pacientov liečených imunosupresívami,
vrátane mofetilmykofenolátu. Boli hlásené agranulocytóza (? 1/1 000 až
< 1/100) a neutropénia; z toho dôvodu sa odporúča pravidelná kontrola
pacientov, ktorí užívajú mofetilmykofenolát (pozri časť 4.4). U pacientov
liečených mofetilmykofenolátom boli hlásené prípady aplastickej anémie a
útlmu kostnej drene, pričom niektoré z nich boli fatálne.


Poruchy krvi a lymfatického systému
U pacientov liečených mofetilmykofenolátom sa objavili prípady izolovanej
aplázie červených krviniek (PRCA) (pozri časť 4.4).
U pacientov liečených mofetilmykofenolátom sa objavili izolované prípady
abnormálnej morfológie neutrofilov, vrátane získanej Pelgerovej-Huetovej
anomálie. Tieto zmeny sa nespájajú s poškodenou funkciou neutrofilov. Pri
hematologickom vyšetrení môžu tieto zmeny naznačovať „posun doľava“
v zrelosti neutrofilov, čo môže byť chybne interpretované ako príznak
infekcie u imunosuprimovaných pacientov, akými sú pacienti, ktorí sú
liečení mofetilmykofenolátom.

Hypersenzitivita
Boli hlásené hypersenzitívne reakcie, vrátane angioneurotického edému a
anafylaktickej reakcie.

Vrodené poruchy
Ďalšie podrobné informácie pozri v časti 4.6.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
U pacientov liečených mofetilmykofenolátom v kombinácii s inými
imunosupresívami boli hlásené izolované prípady intersticiálnej pľúcnej
choroby a pľúcnej fibrózy, niektoré z nich boli fatálne.

4.9 Predávkovanie

Hlásenia o predávkovaní mofetilmykofenolátom boli získané z klinických
skúšaní a z obdobia po uvedení lieku na trh. V mnohých z týchto prípadov
neboli hlásené žiadne nežiaduce účinky. V tých prípadoch predávkovania, v
ktorých boli hlásené nežiaduce účinky, spadajú tieto do známeho
bezpečnostného profilu lieku.

Očakáva sa, že predávkovanie mofetilmykofenolátom môže viesť k nadmernému
potlačeniu imunitného systému a k zvýšeniu vnímavosti pacienta voči
infekčným ochoreniam a k útlmu kostnej drene (pozri časť 4.4). Ak sa
vyvinie neutropénia, podávanie mofetilmykofenolátu sa má prerušiť alebo
dávka znížiť (pozri časť 4.4).

Nie je predpoklad, že hemodialýza odstráni klinicky významné množstvo MPA
alebo MPAG. Sekvestranty žlčových kyselín, napr. cholestyramín, môžu
odstraňovať MPA znižovaním enterohepatálnej recirkulácie liečiva (pozri
časť 5.2).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Imunosupresíva, selektívne imunosupresíva
ATC kód: L04AA06

Mykofenolátmofetil je 2-morfolínoetylester MPA. MPA je účinný, selektívny,
nekompetitívny a reverzibilný inhibítor inozínmonofosfátdehydrogenázy,
a tak inhibuje syntézu guanozínových nukleotidov /de novo/ bez inkorporácie
do DNA. Nakoľko proliferácia T- a B- lymfocytov významne závisí od syntézy
purínov /de novo/, pokým iné typy buniek môžu využívať náhradné dráhy, MPA má
silnejšie cytostatické účinky na lymfocyty než na iné bunky.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní sa mofetilmykofenolát rýchlo a rozsiahlo absorbuje a
úplne presystémovo metabolizuje na aktívny metabolit MPA. Imunosupresívna
aktivita mofetilmykofenolátu koreluje s koncentráciami MPA, čo dokázalo
potlačenie akútnej rejekcie po transplantácii obličiek. Priemerná
biologická dostupnosť perorálneho mofetilmykofenolátu hodnotená na základe
AUC MPA je 94 % v pomere k i.v. podanému mofetilmykofenolátu. Príjem
potravy nemal žiadny vplyv na rozsah absorpcie (MPA AUC)
mofetilmykofenolátu, ak sa liek podával pacientom po transplantácii
obličiek v dávke 1,5 g dvakrát denne. Avšak hodnota Cmax MPA poklesla
v prítomnosti potravy o 40 %. Po perorálnom podaní mofetilmykofenolátu nie
sú plazmatické hladiny systémovo merateľné. Pri klinicky významných
koncentráciách je väzba MPA na plazmatický albumín 97 %.

V dôsledku enterohepatálnej recirkulácie sú približne 6 – 12 hodín po
podaní dávky pozorované sekundárne zvýšenia plazmatickej koncentrácie MPA.
Pri súbežnom podaní s cholestyramínom (4 g trikrát denne) dochádza
približne ku 40 % zníženiu AUC MPA, čo poukazuje na významný stupeň
enterohepatálnej recirkulácie.

MPA sa metabolizuje najmä prostredníctvom glukuronyltransferázy na fenolový
glukuronid MPA (MPAG), ktorý nie je farmakologicky aktívny.

Do moču sa vylučuje zanedbateľné množstvo liečiva vo forme MPA (< 1 %
dávky). Po perorálnom podaní rádioaktívne značeného mofetilmykofenolátu
dochádza k úplnému vylúčeniu podanej dávky, pričom 93 % podanej dávky bolo
zistených v moči a 6 % v stolici. Prevažná časť (približne 87 %) podanej
dávky sa vylučuje do moču vo forme MPAG.

Pri bežných klinických koncentráciách sa MPA a MPAG neodstránia
hemodialýzou. Avšak pri vysokých koncentráciách MPAG v plazme (> 100 ?g/ml)
sa malé množstvá MPAG hemodialýzou odstránia.

V bezprostrednom období po transplantácii obličiek, srdca a pečene (< 40
dní od transplantácie) sú u pacientov priemerné hodnoty MPA AUC nižšie
približne o 30 % a Cmax približne o 40 % v porovnaní s neskorým obdobím po
transplantácii (3 – 6 mesiacov od transplantácie).

Poškodenie funkcie obličiek
V štúdii s jednorazovým podaním lieku (6 jedincov/skupina) boli u pacientov
so závažným chronickým poškodením funkcie obličiek priemerné hodnoty
plazmatickej AUC MPA (rýchlosť glomerulárnej filtrácie < 25 ml/min/1,73 m2)
o 28 – 75 % vyššie ako u normálnych zdravých jedincov alebo jedincov s
miernejším stupňom poškodenia funkcie obličiek. Priemerná hodnota AUC MPAG
bola však po jednorazovom podaní lieku jedincom so závažným poškodením
funkcie obličiek 3 – 6 násobne vyššia ako u jedincov s miernym poškodením
funkcie obličiek alebo u normálnych zdravých jedincov. Tento fakt zodpovedá
známemu spôsobu vylučovania MPAG obličkami. Štúdie s opakovaným podávaním
mofetilmykofenolátu neboli vykonané u pacientov so závažným chronickým
poškodením funkcie obličiek. Nie sú dostupné údaje o pacientoch
po transplantácii srdca alebo pečene so závažným chronickým poškodením
funkcie obličiek.

Oneskorené obnovenie funkcie obličkového štepu
U pacientov s oneskoreným obnovením funkcie štepu po transplantácii
obličiek bola priemerná hodnota AUC MPA (0 – 12 h) porovnateľná s hodnotou
u pacientov po transplantácii bez oneskoreného obnovenia funkcie štepu.
Priemerná plazmatická hodnota AUC MPAG (0 – 12 h) bola 2 – 3 násobne vyššia
ako u pacientov po transplantácii bez oneskoreného obnovenia funkcie štepu.
U pacientov s oneskoreným obnovením funkcie obličkového štepu môže byť
prechodné zvýšenie voľných frakcií a plazmatických koncentrácií MPA. Úprava
dávky mofetilmykofenolátu sa nezdá potrebná.

Poškodenie funkcie pečene
U dobrovoľníkov s alkoholickou cirhózou bolo zistené iba minimálne
ovplyvnenie procesov glukuronizácie MPA v pečeni v dôsledku ochorenia
parenchýmu pečene. Vplyv ochorenia pečene na tento proces pravdepodobne
závisí od typu ochorenia. Avšak ochorenie pečene s prevahou postihnutia
žlčových ciest, ako je napríklad primárna biliárna cirhóza, môže preukázať
iný vplyv.

Deti a dospievajúci (vo veku 2 až 18 rokov)
Farmakokinetické parametre sa hodnotili u 49 detských a dospievajúcich
pacientov po transplantácii obličiek, ktorým bol perorálne podávaný
mofetilmykofenolát v dávke 600 mg/m˛ dvakrát denne. Táto dávka viedla k
hodnotám AUC MPA podobným ako u dospelých pacientov po transplantácii
obličiek, ktorým sa mofetilmykofenolát podával v dávke 1 g dvakrát denne v
bezprostrednom a neskorom potransplantačnom období. Hodnoty AUC MPA v
rôznych vekových skupinách boli v bezprostrednom a neskorom
potransplantačnom období podobné.


Starší pacienti (? 65 rokov)
Farmakokinetika mofetilmykofenolátu nebola u starších pacientov formálne
vyhodnotená.

Perorálne kontraceptíva
Súbežné podávanie mofetilmykofenolátu neovplyvnilo farmakokinetiku
perorálnych kontraceptív (pozri tiež časť 4.5). Štúdia súbežného podávania
mofetilmykofenolátu (1 g dvakrát denne) a kombinovaných perorálnych
kontraceptív, obsahujúcich etinylestradiol (0,02 mg až 0,04 mg) a
levonorgestrel (0,05 mg až 0,15 mg), dezogestrel (0,15 mg) alebo gestodén
(0,05 až 0,10 mg) vykonaná u 18 žien (ktoré nepodstúpili transplantáciu a
neužívali iné imunosupresíva) počas 3 po sebe nasledujúcich menštruačných
cyklov neukázala žiadny klinicky relevantný vplyv mofetilmykofenolátu na
potlačenie ovulácie perorálnymi kontraceptívami. Sérové hladiny LH, FSH a
progesterónu neboli významne ovplyvnené.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V experimentálnych modeloch nevykazoval mofetilmykofenolát karcinogénne
účinky. Podanie najvyššej dávky lieku zvieratám v rámci štúdií
karcinogenity viedlo približne k 2 – 3 násobnej systémovej expozícii (AUC
alebo Cmax) pozorovanej u pacientov po transplantácii obličiek, ktorí
dostávali liek v odporúčanej klinickej dávke 2 g/deň a k 1,3 – 2-násobnej
systémovej expozícii (AUC alebo Cmax) pozorovanej u pacientov po
transplantácii srdca, ktorým sa liek podával v odporúčanej klinickej dávke
3 g/deň.

Dva testy zamerané na genotoxicitu (skúšanie na myšacom lymfóme /in vitro/ a
mikronukleový test kostnej drene u myší /in vivo/) ukázali, že
mofetilmykofenolát môže spôsobovať chromozómové aberácie. Tieto účinky môžu
byť spojené s farmakodynamickým mechanizmom účinku, t.j. s inhibíciou
syntézy nukleotidov v senzitívnych bunkách. Ostatné testy na zisťovanie
génových mutácií /in vitro/ nepreukázali genotoxickú aktivitu.

Mofetilmykofenolát podávaný v perorálnych dávkach do 20 mg/kg/deň nemal
žiadny vplyv na plodnosť potkaních samcov. Systémová expozícia po podaní
tejto dávky predstavuje 2 – 3-násobok klinickej expozície pri odporúčanej
klinickej dávke 2 g/deň u pacientov po transplantácii obličiek a 1,3 – 2-
násobok klinickej expozície pri odporúčanej klinickej dávke 3 g/deň
u pacientov po transplantácii srdca. V štúdiách zameraných na ovplyvnenie
plodnosti a rozmnožovania u potkaních samíc spôsobovali perorálne dávky 4,5
mg/kg/deň vznik malformácií (vrátane anoftalmie, nevyvinutia čeľuste a
hydrocefalu) u prvej generácie potomstva bez prítomnosti toxicity u matky.
Systémová expozícia pri tejto dávke bola približne 0,5-násobkom klinickej
expozície pri odporúčanej klinickej dávke 2 g/deň u pacientov po
transplantácii obličiek a približne 0,3-násobkom klinickej expozície pri
odporúčanej klinickej dávke 3 g/deň u pacientov po transplantácii srdca.
Nebol zistený žiadny vplyv na plodnosť alebo parametre rozmnožovania u
matiek alebo u nasledujúcej generácie.

V štúdiách teratogenity na potkanoch a králikoch boli opísané prípady
rezorpcie a malformácií plodu, ktoré sa vyskytli u potkanov po podaní dávky
6 mg/kg/deň (vrátane anoftalmie, nevyvinutia čeľuste a hydrocefalu) a u
králikov po podaní dávky 90 mg/kg/deň (vrátane anomálií kardiovaskulárneho
systému a obličiek, ako je ektopia srdca, ektopické obličky, diafragmatická
a umbilikálna hernia), bez prítomnosti toxicity pre matku. Systémová
expozícia je pri týchto hladinách približne rovnaká alebo nižšia ako 0,5-
násobok klinickej expozície pri odporúčanej klinickej dávke 2 g/deň u
pacientov po transplantácii obličiek a približne 0,3-násobok klinickej
expozície pri odporúčanej klinickej dávke 3 g/deň u pacientov po
transplantácii srdca.

Pozri časť 4.6.

Najviac ovplyvnenými orgánmi v toxikologických štúdiách s
mofetilmykofenolátom u potkanov, myší, psov a opíc boli hematopoetický a
lymfatický systém. Tieto účinky sa prejavili pri systémovej expozícii,
ktorá bola rovnaká alebo nižšia ako klinická expozícia pri odporúčanej
dávke 2 g/deň u pacientov po transplantácii obličiek. U psov boli
pozorované nežiaduce účinky zo strany gastrointestinálneho traktu pri
systémovej expozícii, ktorá bola rovnaká alebo nižšia ako klinická
expozícia pri odporučenej dávke. U opíc boli tiež po podaní najvyšších
dávok (systémová expozícia rovnaká alebo vyššia ako klinická expozícia)
pozorované nežiaduce účinky zo strany gastrointestinálneho traktu a
obličiek spôsobené dehydratáciou. Zdá sa, že predklinický profil toxicity
mofetilmykofenolátu je v súlade s nežiaducimi účinkami pozorovanými v
klinických skúšaniach u ľudí. Tieto skúšania teraz poskytujú údaje o
bezpečnosti lieku, ktoré predstavujú relevantnejšie údaje pre populáciu
pacientov (pozri časť 4.8).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
Mikrokryštalická celulóza
Predželatínovaný kukuričný škrob
Povidón (K-30)
Koloidný oxid kremičitý
Magnéziumstearát
Nátriumlaurylsulfát
Sodná soľ kroskarmelózy

Obal tablety:
Polyvinylalkohol
Oxid titaničitý (E 171)
Makrogol 3350
Mastenec (E 553b)
Červený oxid železitý (E 172)
Žltý oxid železitý (E 172)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

24 mesiacov.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Blistre: Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na
ochranu pred vlhkosťou.
Fľaše: Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na
ochranu pred vlhkosťou. Spotrebujte do 90 dní po otvorení. Keď už raz fľašu
otvoríte, udržiavajte ju dôkladne uzatvorenú.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Okrúhla nepriehľadná HDPE fľaša s polypropylénovým detským bezpečnostným
uzáverom obsahujúca 20, 50, 60, 120, 150, 180, 300, 450 alebo 500 filmom
obalených tabliet. Fľaša tiež obsahuje nádobku s čiernym adsorpčným uhlím a
granulami silikagélu (vysúšadlo).

Okrúhla nepriehľadná HDPE fľaša s polypropylénovým uzáverom so závitom
obsahujúca 20, 50, 60, 120, 150, 180, 300, 450 alebo 500 filmom obalených
tabliet. Fľaša tiež obsahuje nádobku s čiernym adsorpčným uhlím a granulami
silikagélu (vysúšadlo).

Oválna nepriehľadná HDPE fľaša s polypropylénovým uzáverom so závitom
obsahujúca 20, 50, 60, 120, 150, 180, 300, 450 alebo 500 filmom obalených
tabliet. Fľaša tiež obsahuje nádobku s čiernym adsorpčným uhlím a granulami
silikagélu (vysúšadlo).

Jantárovo žlté jednodávkové blistre typu ACLAR-PVC/Alumínium. Blistrové
balenie pozostáva z priehľadného jantárovo žltého filmu ACLAR/PVC so
spodnou vrstvou hliníkovej fólie. Balenie obsahuje 20, 50, 60, 120, 150,
180, 300, 450 alebo 500 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Vzhľadom na dokázané teratogénne účinky mofetilmykofenolátu u potkanov a
králikov sa filmom obalené tablety Mycophenolate Mofetil Mylan nesmú drviť.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť vrátený do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Generics [UK] Ltd.
Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

59/0060/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

31.01.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Január 2012[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C04525
Skupina ATC:
L04 - Imunosupresíva
Skupina ATC:
L04AA06 - mycophenolatum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradenú liečbu môže indikovať internista alebo nefrológ na profylaxiu akútnej rejekcie transplantátu u dospelých pacientov po alogénnej transplantácii obličky s preukázaným nežiaducim účinkom na klasický mofetyl mykofenolát alebo s anamnézou dyspeptických ťažkostí pred transplantáciou.
Predajná cena:
45.21 € / 1362.00 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
45.21 € / 1362.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:42.93 € ÚP:0.00 € DP:42.93 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:135.75 € ÚP:0.00 € DP:135.75 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:45.21 € ÚP:0.00 € DP:45.21 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:153.00 € ÚP:0.00 € DP:153.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:140.84 € ÚP:0.00 € DP:140.84 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:194.32 € ÚP:194.32 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:72.33 € ÚP:0.00 € DP:72.33 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:97.26 € ÚP:97.26 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien