Detail:
ANDROCUR 50 tbl 50x50 mg
Názov lieku:
ANDROCUR 50
Doplnok názvu:
tbl 50x50 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku
Schválený text k Rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.
č.:2009/01664, 2009/12812

PRÍLOHA Č. 2 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCIE LIEKU, EV. Č.: 2011/08232
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
(pre použitie u žien)


1. NÁZOV LIEKU

Androcur- 50


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje 50 mg cyproterónacetátu.

Pomocná látka: 105,5 mg monohydrátu laktózy v tablete (pozri časť 4.4)

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

4.1.1 Indikácie u ženy
Závažné príznaky androgenizácie, t.j. veľmi ťažký hirzutizmus, závažná
androgenetická alopécia, často sprevádzaná ťažkými formami akné a/alebo
seborey.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

4.2.1 Dávkovanie u ženy

Spôsob podávania

Perorálne použitie

Dávkovanie
Tablety sa užívajú po jedle a zapíjajú trochou tekutiny.


Dávkovanie u žien

Fertilné ženy


Androcur-50 nesmú užívať gravidné ženy. Preto sa pred začiatkom liečby musí
vylúčiť gravidita.

U fertilných žien sa liečba začína v prvý deň cyklu (prvý deň krvácania).
Iba ženy s amenoreou môžu začať s liečbou kedykoľvek. V tomto prípade sa
prvý deň liečby považuje za prvý deň cyklu a ďalej sa pokračuje podľa
nasledovných odporúčaní.

Od prvého do desiateho dňa cyklu (10 dní) sa užívajú denne 2 tablety
Androcuru-50 po jedle s dostatočným množstvom tekutiny. Navyše tieto ženy
užívajú liek obsahujúci estrogén a gestagén, ktorý zaistí antikoncepčnú
ochranu a stabilizuje cyklus, napr. od 1. do 21. dňa cyklu 1 obalenú
tabletu Diane-35 denne.

Ženy užívajúce cyklickú kombinovanú liečbu musia tabletu užívať vždy
v rovnaký čas dňa.

Po 21 dňoch užívania nasleduje 7-dňová prestávka počas ktorej sa objaví
krvácanie z vysadenia. Presne 4 týždne od začiatku liečby , t.j. v rovnaký
deň týždňa sa začne ďalší cyklus kombinovanej liečby bez ohľadu na to, či
krvácanie prestalo alebo nie.

Po klinickom zlepšení sa denná dávka Androcuru-50 počas prvých 10 dní
kombinovanej liečby s Diane-35 môže znížiť na 1 alebo 1/2 tablety, prípadne
môže postačovať samotná Diane-35.


/Vynechanie krvácania/

Ak sa počas prestávky v užívaní krvácanie neobjaví, liečba sa musí prerušiť
a pred obnovením užívania tabliet sa musí vylúčiť gravidita.


/Vynechanie tabliet/

Pri užívaní cyklickej kombinovanej liečby, musí žena dodržiavať stanovený
čas dňa na užívanie tablety. Ak od času zvyčajného užívania obalených
tabliet Diane-35 uplynie viac ako 12 hodín, kontraceptívna ochrana v tomto
cykle sa môže znížiť. Musia sa zohľadniť špeciálne upozornenia (najmä čo sa
týka spoľahlivosti antikoncepcie a odporúčaní ohľadom vynechaných obalených
tabliet) uvedené v súhrne charakteristických vlastností lieku Diane-35. Ak
po tomto cykle nenastane krvácanie, pred obnovením užívania tabliet sa musí
vylúčiť gravidita.

Vynechané tablety Androcuru-50 môžu znížiť liečebný účinok a viesť k medzi
menštruačnému krvácaniu. Vynechaná tableta Androcuru-50 sa neberie do
úvahy (nesmie sa užiť dvojnásobná dávka na nahradenie vynechanej tablety)
a ďalšie užívanie tabliet pokračuje vo zvyčajný čas spolu s užívaním
Diane-35.


Postmenopauzálne pacientky alebo pacientky po hysterektómii


Pacientkám v postmenopauze alebo po hysterektómii sa môže Androcur-50
podávať samostatne.
Podľazávažnosti ťažkostí má byť priemerná dávka 1 tableta až 1/2 tablety
Androcuru-50 denne počas 21 dní so 7-dňovou prestávkou bez užívania
tabliet.

/Ďalšie informácie pre špeciálne skupiny pacientov/

/Deti a mladiství/
Ženy: Adrocur-50 je indikovaný na použitie len pre dievčatá po ukončení
puberty. Nie sú žiadne údaje, ktoré odporúčajú potrebu úpravy dávkovania.

Androcur-50 sa nemá podávať pred skončením puberty, pretože nemožno vylúčiť
nepriaznivý vplyv na telesný rast a doposiaľ nestabilizované endokrinné
funkcie.

/Geriatrickí pacienti/
Nie sú žiadne údaje, ktoré odporúčajú potrebu úpravy dávkovania u starších
pacientov.

/Pacienti s poškodením funkcie pečene/
U pacientov s ochoreniami pečene je použitie Androcuru-50 kontraindikované
(t.j. pokiaľ sa hodnoty pečeňových funkcií nevrátia do normálnych hodnôt).

/Pacienti s poškodením funkcie obličiek/
Nie sú žiadne údaje, ktoré odporúčajú potrebu úpravy dávkovania u pacientov
s poškodením funkcie obličiek.

4.3 Kontraindikácie

Liek sa nesmie použiť u pacientov s meningiómom alebo s meningiómom v
anamnéze.

Kontraindikácie u žien
. gravidita
. laktácia,
. ochorenia pečene,
. Dubinov-Johnsonov syndróm, Rotorov syndróm
. žltačka v anamnéze alebo pretrvávajúci pruritus v priebehu
predchádzajúcej gravidity
. herpes gestationis v anamnéze
. v minulosti zistený alebo existujúci nádor pečene
. kachektizujúce ochorenie
. ťažká chronická depresia
. predchádzajúce alebo súčasné tromboembolické procesy
. ťažký diabetes so zmenami na cievach
. kosáčikovitá anémia
. precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok
Androcuru-50
. v minulosti zistený alebo existujúci meningióm

Pri cyklickej kombinovanej liečbe ťažkých príznakov androgenizácie sa má
tiež venovať pozornosť údajom o kontraindikáciách, uvedených v súhrne
charakteristických vlastností lieku Diane-35, ktorý sa používa v kombinácii
s Androcurom-50.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Pečeň/
U žien sa po použití Androcuru-50 pozorovali h benígne a malígne nádory
pečene, ktoré môžu v ojedinelých prípadoch viesť k život ohrozujúcemu
vnútrobrušnému krvácaniu.

Ak sa objavia silné bolesti v nadbruší, zväčšenie pečene alebo znaky
vnútrobrušného krvácania, treba zahrnúť do diferenciálne diagnostických
úvah aj nádor pečene.

/Trombembolické príhody/
U pacientov, ktorí užívali Androcur-50, sa hlásil výskyt trombembolických
príhod, no príčinná súvislosť sa nepotvrdila. U pacientov
s predchádzajúcimi arteriálnymi alebo venóznymi trombotickými /
trombembolickými príhodami (napr. hlboká žilová trombóza, pľúcna embólia,
infarkt myokardu) alebo výskytom cerebrovaskulárnych príhod v anamnéze
a so zhubnými nádormi v pokročilom štádiu je zvýšené riziko ďalších
trombembolických príhod.

/Anémia/
Počas liečby Androcurom-50 sa hlásila anémia u mužov. Preto sa má počas
liečby pravidelne vyšetrovať počet červených krviniek.

/Diabetes mellitus/
Ak má pacient/pacientka diabetes, je potrebný prísny dohľad lekára, pretože
počas liečby Androcurom-50 sa môže zmeniť potreba perorálnych antidiabetík
alebo inzulínu (pozri tiež časť Kontraindikácie).

/Dýchavičnosť/
Pri liečbe vysokými dávkami Androcuru-50 sa môže vyskytnúť pocit
dýchavičnosti. V takýchto prípadoch musí diferenciálna diagnóza zahŕňať
stimulačný účinok na dýchanie známy pri progesteróne a syntetických
gestagénoch, ktorý sa spája s hypokapniou a kompenzovanou respiračnou
alkalózou a nevyžaduje si liečbu.

/Adrenokortikálna funkcia/
Počas liečby sa má pravidelne vyšetrovať adrenokortikálna funkcia, pretože
predklinické údaje poukazujú na možnú supresiu v dôsledku toho, že Androcur-
50 má účinok podobný kortikoidom (pozri časť Predklinické údaje
o bezpečnosti).

/Meningióm/
V súvislosti s dlhodobým (roky) podávaním cyproterónacetátu v dávkach 25 mg
denne a vyšších sa hlásil výskyt (ojedinelých a mnohopočetných)
meningiómov. Ak sa u pacienta liečeného Androcurom-50 diagnostikuje
meningióm, liečba Androcurom-50 sa musí ukončiť (pozri časť
Kontraindikácie).

/Ďalšie upozornenia/
Androcur-50 obsahuje 105,50 mg laktózy v tablete. Pacienti so zriedkavými
dedičnými problémami intolerancie galaktózy, laponskej deficiencie laktázy
alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú užívať tento liek.

Kombinovaná liečba

Ak sa v priebehu kombinovanej liečby vyskytne špinenie počas 3 týždňov,
v ktorých sa tablety užívajú, užívanie tabliet sa nemá prerušiť. Ak sa však
vyskytne v nepravidelných intervaloch pretrvávajúce alebo opakované
krvácanie, musí sa vykonať gynekologické vyšetrenie na vylúčenie
organického ochorenia.

Vzhľadom na potrebu súbežného použitia Diane-35 sa musí tiež venovať
pozornosť všetkým dôležitým údajom o použití tohto lieku.
Tento liek obsahuje 105,50 mg laktózy v tablete. Pacienti so zriedkavými
dedičnými problémami intolerancie galaktózy, laponskej deficiencie laktázy
alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú užívať tento liek.

. Špeciálne pozorované u žien
Pred začiatkom liečby sa musí vykonať celkové lekárske vyšetrenie a
gynekologické vyšetrenie (vrátane prsníkov a cytologického steru
z cervixu). U fertilných žien sa musí vylúčiť gravidita.

Ak sa v priebehu kombinovanej liečby vyskytne špinenie počas 3 týždňov,
v ktorých sa tablety užívajú, užívanie tabliet sa nemá prerušiť. Ak sa však
vyskytne v nepravidelných intervaloch pretrvávajúce alebo opakované
krvácanie, musí sa vykonať gynekologické vyšetrenie na vylúčenie
organického ochorenia.

Vzhľadom na potrebu súbežného použitia Diane-35 sa musí tiež venovať
pozornosť všetkým dôležitým údajom o použití tohto lieku.

4.5 Liekové a iné interakcie

Hoci sa nevykonali klinické štúdie interakcií, vzhľadom na to, že sa liek
metabolizuje prostredníctvom CYP3A4, očakáva sa, že ketokonazol,
itrakonazol, klotrimazol, ritonavir a iné silné inhibítory CYP3A4 inhibujú
metabolizmus cyproterónacetátu. Na druhej strane induktory CYP3A4, ako je
napr. rifampicín, fenytoín a prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného
môžu znížiť hladiny cyproterónacetátu.

Na základe štúdií inhibície /in vitro/ je po vysokých terapeutických dávkach
cyproterónacetátu 3-krát denne 100 mg možná inhibícia cytochrómu P450
enzýmov CYP2C8, 2C9, 2C19, 3A4 a 2D6.

Riziko statínov súvisiace s myopatiou alebo rabdomyolýzou sa môže zvýšiť,
ak sa inhibítory HMGCoA (statíny), ktoré sa primárne metabolizujú
prostredníctvom CYP 3A4, súbežne podávajú
s vysokými terapeutickými dávkami cyproterónacetátu, keďže sa delia
o rovnakú metabolickú dráhu.

4.6 Fertlita, gravidita a laktácia

Androcur-50 je ,v indikáciách určených pre ženy, v gravidite a počas
laktácie kontraindikovaný.

V štúdii so 6 ženami, ktoré užívali jednorazovú perorálnu dávku 50 mg
cyproterónacetátu, sa do materského mlieka vylúčilo 0,2 % podanej dávky.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pacientov, ktorých činnosť si vyžaduje zvýšenú pozornosť (napr. pri vedení
vozidla a obsluhe strojov), treba upozorniť, že Androcur-50 môže viesť k
únave a zníženiu pozornosti a môže zhoršiť schopnosť koncentrácie.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky u pacientok liečených Androcurom-50
sú špinenie, zvýšenie telesnej hmotnosti a depresívne nálady.

Najzávažnejšie nežiaduce účinky u pacientok liečených Androcurom-50 sú
hepatálna toxicita, benígne a malígne tumory pečene, ktoré môžu viesť
k intraabdominálnej hemorágii a trombembolickým príhodám.

Frekvencie nežiaducich účinkov hlásené v súvislosti s Androcurom-50 sú
zhrnuté v tabuľke nižšie. Frekvencie sú definované ako veľmi časté ((
1/10), časté (( 1/100 až < 1/10), menej časté (( 1/1 000 až < 1/100),
zriedkavé (( 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000).
Nežiaduce účinky identifikované len počas dohľadu po uvedení lieku na trh
a pre ktoré frekvenciu nemožno odhadnúť sú uvedené ako „neznáme“.
Na opis niektorých uvedených nežiaducich účinkov sa použila najvhodnejšia
MedDRA terminológia (verzia 8.0). Synonymá alebo súvisiace stavy nie sú
uvedené, no majú sa tiež zohľadniť.


|Trieda |Veľmi |Časté |Menej |Zriedkavé |Veľmi |Neznáme |
|orgánových |časté | |časté | |zriedka| |
|systémov | | | | |vé | |
|MedDRA | | | | | | |
|Benígne a | | | | |Benígne|Benígne |
|malígne | | | | |a |cerebrálne |
|nádory, | | | | |malígne|meningiómy*) |
|vrátane | | | | |tumory | |
|nešpecifický| | | | |pečene*| |
|ch | | | | |) | |
|novotvarov | | | | | | |
|(cysty a | | | | | | |
|polypy) | | | | | | |
|Poruchy krvi| | | | | |Anémia *) |
|a | | | | | | |
|lymfatického| | | | | | |
|systému | | | | | | |
|Poruchy | | | |Reakcia | | |
|imunitného | | | |precitlive| | |
|systému | | | |nosti | | |
|Poruchy | |Zvýšenie | | | | |
|metabolizmu | |telesnej | | | | |
|a výživy | |hmotnosti | | | | |
| | |alebo | | | | |
| | |zníženie | | | | |
| | |telesnej | | | | |
| | |hmotnosti | | | | |
|Psychické |Znížené |Depresívne| | | | |
|poruchy |libido, |nálady, | | | | |
| |erektilná|Nervozita | | | | |
| |dysfunkci|(prechodná| | | | |
| |a |) | | | | |
|Poruchy ciev| | | | |Trombem| |
| | | | | |bolické| |
| | | | | |príhody| |
| | | | | |) *) | |
|Poruchy | |Dýchavično| | | | |
|dýchacej | |sť *) | | | | |
|sústavy, | | | | | | |
|hrudníka a | | | | | | |
|mediastína | | | | | | |
|Poruchy | | | | |Intraab| |
|gastrointest| | | | |dominál| |
|inálneho | | | | |na | |
|traktu | | | | |hemorág| |
| | | | | |ia *) | |
|Poruchy | |Hepatálna | | | | |
|pečene a | |toxicita | | | | |
|žlčových | |vrátane | | | | |
|ciest | |žltačky, | | | | |
| | |hepatitídy| | | | |
| | |, zlyhania| | | | |
| | |pečene *) | | | | |
|Poruchy kože| | |Vyrážk| | | |
|a podkožného| | |a | | | |
|tkaniva | | | | | | |
|Poruchy | | | | | |Osteoporóza |
|kostrovej a | | | | | | |
|svalovej | | | | | | |
|sústavy a | | | | | | |
|spojivového | | | | | | |
|tkaniva | | | | | | |
|Poruchy |Reverzibi|Gynekomast| | | | |
|reprodukčnéh|l-ná |ia | | | | |
|o systému a |inhibícia| | | | | |
|prsníkov |spermato-| | | | | |
| |genézy | | | | | |
|Celkové | |Únava, | | | | |
|poruchy a | |návaly | | | | |
|reakcie v | |horúčavy, | | | | |
|mieste | |potenie | | | | |
|podania | | | | | | |


*) Pre ďalšiu informáciu pozri časť „Osobitné upozornenia a opatrenia pri
používaní”.
†) Kauzálny vzťah s Adrocurom-50 nie je potvrdený.

U žien je počas kombinovanej liečby inhibovaná ovulácia, takže v tomto
období nie sú plodné.

Vzhľadom na potrebu súbežného použitia Diane-35 sa musí venovať pozornosť
všetkým nežiaducim účinkom uvedeným v súhrne charakteristických vlastností
lieku Diane-35.

4.9 Predávkovanie

Štúdie akútnej toxicity po jednorazovom podaní preukázali, že
cyproterónacetát, liečivo Androcuru-50, možno klasifikovať ako prakticky
netoxický. Riziko akútnej intoxikácie sa neočakáva ani po náhodnom
jednorazovom podaní mnohonásobne vyššej dávky než je terapeutická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Antiandrogény, čisté ATC kód: G03HA01

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Androcur-50 je hormonálny liek s antiandrogénnym účinkom.

U žien priaznivo ovplyvňuje kompetitívnu substitúciu androgénov na
cieľových orgánoch pri androgén-dependentných stavoch, ako je patologický
rast vlasov pri hirzutizme, androgénna alopécia a zvýšená činnosť mazových
žliaz pri akné a seborey. Zníženie koncentrácie androgénov, ktoré vyplýva
z antigonádotropných vlastností cyproterónacetátu, má ďalšie terapeutické
účinky.

Tieto zmeny sú po ukončení liečby reverzibilné.

Počas kombinovanej liečby s Diane-35 je inhibovaná ovariálna funkcia.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Absorpcia/
Cyproterónacetát sa po perorálnom podaní úplne absorbuje v širokom rozmedzí
dávok.
Absolútna biologická dostupnosť cyproterónacetátu je takmer úplná (88 %
dávky).

/Distribúcia/
Po podaní 50 mg cyproterónacetátu sa dosiahnu maximálne hladiny v sére asi
140 ng/ml po približne 3 hodinách. Potom hladiny liečiva v sére klesajú
v časovom intervale 24 až 120 hodín, s konečným polčasom 43,9 ( 12,8 hod.
Celkový klírens cyproterónacetátu zo séra sa stanovil na 3,5 ( 1,5
ml/min/kg

Cyproterónacetát sa takmer výlučne viaže na plazmatický albumín. Asi 3,5 -
4 % z celkových koncentrácií liečiva v plazme sú prítomné vo voľnej forme.
Keďže väzbový proteín je nešpecifický, zmeny v hladine SHBG (globulín
viažuci pohlavné hormóny) farmakokinetiku cyproterónacetátu neovplyvnia.

Vzhľadom na dlhý polčas terminálneho vylúčenia z plazmy (séra) a dennú
dávku sa môže po opakovanom dennom podaní očakávať v sére asi trojnásobná
akumulácia cyproterónacetátu.

/Metabolizmus/biotransformácia/
Cyproterónacetát sa metabolizuje rôznymi cestami vrátane hydroxylácie a
konjugácie. Hlavný metabolit v ľudskej plazme je 15(- hydroxyderivát. Prvá
fáza metabolizácie cyproterónacetátu je prevažne katalýzou prostredníctvom
cytochrómu P450 enzýmu CYP3A4.

/Eliminácia/
Určitá časť dávky sa nezmenená vylúči žlčou. Väčšina dávky sa vo forme
metabolitov vylučuje urinárne a biliárne v pomere 3:7. Polčas priebehu
renálnej a biliárnej exkrécie sa stanovil na 1,9 dňa. Metabolity z plazmy
sa eliminovali podobne (polčas 1,7 dňa).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Systémová toxicita
Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií toxicity po opakovanom
podávaní neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Embryotoxicita/teratogenita
Štúdie embryotoxicity nepreukázali žiadne účinky indikujúce teratogénny
účinok liečby počas organogenézy pred vývojom vonkajších pohlavných
orgánov. Podávanie cyproterónacetátu počas na hormóny citlivej
diferenciačnej fázy genitálnych orgánov môže vo vyšších dávkach viesť u
mužských plodov k znakom feminizácie. U novorodencov mužského pohlavia,
vystavených v utere pôsobeniu cyproterónacetátu sa však žiadne príznaky
feminizácie nepotvrdili. Gravidita je však pri použití Androcuru-50
kontraindikáciou.

Reprodukčná toxicita
Dočasná inhibícia fertility u samcov potkanov po dennej perorálnej liečbe v
žiadnom prípade neznamená, že liečba Androcurom-50 vedie k poškodeniu
spermií, ktoré môže byť príčinou malformácií alebo poškodenia fertility u
potomstva.

Genotoxicita a karcinogenita
Uznávané prvolíniové testy genotoxicity s cyproterónacetátom poskytli
negatívne výsledky. Ďalšie testy však ukázali, že cyproterónacetát je
schopný tvoriť adukty s DNA (a zvýšiť reparačnú aktivitu DNA) v pečeňových
bunkách potkanov a opíc a tiež v čerstvo izolovaných ľudských hepatocytoch,
kým v pečeňových bunkách psa bola hladina adduktov s DNA veľmi nízka.

Tvorba aduktov s DNA sa vyskytuje pri systémových expozíciách
cyproterónacetátu a jej výskyt možno očakávať pri odporúčanom dávkovaní. /In/
/vivo/ bol v dôsledku liečby cyproterónacetátom u samíc potkanov zvýšený
výskyt fokálnych, možno prekanceróznych poškodení pečene, ktoré sa
vyznačovali zmenami bunkových enzýmov u samíc potkanov a u transgénnych
potkanov nesúcich vo svojom genóme bakteriálny gén ako cieľ mutácií bola
zvýšená frekvencia mutácií.

Doterajšie klinické skúsenosti a správne vedené epidemiologické skúšania
nepotvrdzujú zvýšenú incidenciu hepatálnych tumorov u ľudí. Ani výskumy
karcinogenity cyproterónacetátu u hlodavcov neodhalili náznaky špecifického
karcinogénneho potenciálu.

Musí sa však zohľadniť, že pohlavné steroidy môžu podporiť rast niektorých
hormón-dependentných tkanív a nádorov.

Celkovo možno zhrnúť, že dostupné údaje neposkytujú žiadne dôvody, ktoré
by vyvolávali pochybnosti o vhodnosti použitia Androcuru-50 u ľudí, ak sa
použije v súlade s pokynmi pre dané indikácie a v odporúčanom dávkovaní.

Experimentálna analýza po vyšších dávkach vyvolala na nadobličkách
potkanov a psov účinky podobné kortikoidom, čo môže signalizovať podobné
účinky u ľudí po najvyššej podanej dávke (300 mg/deň).6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Monohydrát laktózy, kukuričný škrob, povidón 25 000, bezvodý koloidný oxid
kremičitý, magnéziumstearát.

6.2 Inkompatibility

Nie sú žiadne

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Pretláčacie balenie (blister) PVC/hliník alebo liekovka z hnedého skla typu
III, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.
Veľkosť balenia:
Blister: 20 x 50 mg
50 x 50 mg
Liekovka: 250 x 50 mg

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bayer Pharma AG
D-13342 Berlín
Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

34/0151/73-C/S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

30.12.1973/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
Marec 2012

Schválený text k Rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.
č.:2009/01664, 2009/12812

PRÍLOHA Č. 2 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCIE LIEKU, EV. Č.: 2011/08232SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
(pre použitie u mužov)


1. NÁZOV LIEKU

Androcur® - 50


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje 50 mg cyproterónacetátu.

Pomocná látka: 105,5 mg monohydrátu laktózy v tablete (pozri časť 4.4)

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

4.1.1 Indikácie u muža
Potlačenie intenzity patologicky zmeneného pohlavného pudu u muža (sexuálna
deviácia)
Antiandrogénna liečba inoperabilného karcinómu prostaty

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

4.2.1 Dávkovanie u muža

Spôsob podávania

Perorálne použitie

Dávkovanie
Tablety sa užívajú po jedle a zapíjajú trochou tekutiny.

Maximálna denná dávka je 300 mg.


. Potlačenie intenzity patologicky zmeneného pohlavného pudu u muža
(sexuálna deviácia)

Liečba zvyčajne začína 1 tabletou Androcuru-50 dvakrát denne. Dávku možno
zvýšiť na 2 tablety dvakrát denne alebo na krátke obdobie aj na 2 tablety
trikrát denne. Po dosiahnutí uspokojivého výsledku treba skúsiť udržať
terapeutický účinok s čo najnižšou možnou dávkou. Dosť často postačuje 1/2
tablety dvakrát denne. Pri nastavovaní udržiavacej dávky alebo pri vysadení
lieku sa dávka nesmie redukovať náhle, ale postupne. Preto sa má denná
dávka znižovať o 1 tabletu alebo ešte vhodnejšie o 1/2 tablety
v intervaloch niekoľkých týždňov.

Na stabilizovanie terapeutického účinku je potrebné užívať Androcur-50
dlhodobo. Ak je to možné, tak spolu so súbežným psychoterapeutickým
dohľadom.


Antiandrogénna liečba inoperabilného karcinómu prostaty


2 tablety Androcuru-50 2x až 3xt denne (= 200 - 300 mg).

Ani po zlepšení stavu alebo pri remisii sa nesmie prerušiť liečba alebo
redukovať dávkovanie.

/Zníženie začiatočného vzostupu mužských pohlavných hormónov pri liečbe LH-/
/RH agonistmi:/
Na začiatku 5 - 7 dní po 2 tablety samotného Androcuru-50 dvakrát denne (=
200 mg), potom 3 - 4 týždne 2 tablety Androcuru-50 dvakrát denne (= 200 mg)
spolu s LH-RH agonistom v dávkovaní podľa odporúčania držiteľa rozhodnutia
o registrácii (pozri súhrn charakteristických vlastností lieku LH-RH
agonistu).

/Zvládnutie návalov horúčavy u pacientov s kombinovanou liečbou s LH-RH/
/agonistmi alebo po orchiektómii:/

1 – 3 tablety Androcuru-50 denne (50-150 mg). Ak je potrebné, dávka sa môže
vytitrovať až na 2 tablety trikrát denne (300 mg).

/Ďalšie informácie pre špeciálne skupiny pacientov/

/Deti a mladiství/
Muži: Adrocur-50 sa neodporúča používať u malých chlapcov a mladistvých do
18 rokov v dôsledku chýbajúcich údajov o bezpečnosti a účinnosti.

Androcur-50 sa nemá podávať pred skončením puberty, pretože nemožno vylúčiť
nepriaznivý vplyv na telesný rast a doposiaľ nestabilizované endokrinné
funkcie.

/Geriatrickí pacienti/
Nie sú žiadne údaje, ktoré odporúčajú potrebu úpravy dávkovania u starších
pacientov.

/Pacienti s poškodením funkcie pečene/
U pacientov s ochoreniami pečene je použitie Androcuru-50 kontraindikované
(t.j. pokiaľ sa hodnoty pečeňových funkcií nevrátia do normálnych hodnôt).

/Pacienti s poškodením funkcie obličiek/
Nie sú žiadne údaje, ktoré odporúčajú potrebu úpravy dávkovania u pacientov
s poškodením funkcie obličiek.

4.3 Kontraindikácie

Liek sa nesmie použiť u pacientov s meningiómom alebo s meningiómom v
anamnéze.

Kontraindikácie u mužov
/Potlačenie intenzity patologicky zmeneného pohlavného pudu u muža (sexuálna/
/deviácia)/
. ochorenia pečene
. Dubinov-Johnsonov syndróm, Rotorov syndróm
. v minulosti zistený alebo existujúci nádor pečene
. kachektizujúce ochorenia
. ťažká chronická depresia
. predchádzajúce alebo súčasné trombembolické procesy
. ťažký diabetes mellitus s cievnymi zmenami
. kosáčikovitá anémia
. precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok
Androcuru-50
. v minulosti zistený alebo existujúci meningióm


/Antiandrogénna liečba pri inoperabilnom karcinóme prostaty/
. ochorenia pečene,
. Dubinov-Johnsonov syndróm, Rotorov syndróm,
. v minulosti zistený alebo existujúci nádor pečene (len vtedy, ak nie sú
následkom
metastáz karcinómu prostaty),
. kachektizujúce ochorenia (s výnimkou pri inoperabilnom karcinóme
prostaty),
. ťažká chronická depresia,
. trombembolické príhody prebiehajúce v súčasnosti,
. precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok
Androcuru-50.
. v minulosti zistený alebo existujúci meningióm4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Pečeň/
U pacientov liečených Androcuru-50 sa pozorovalo priama hepatotoxicita
vrátane žltačky, hepatitídy a zlyhania pečene., ktoré bolo v niektorých
prípadoch fatálne. Väčšina hlásených prípadov boli muži s karcinómom
prostaty. Toxicita je závislá od dávky a zvyčajne sa vyvíja niekoľko
mesiacov po začiatku liečby. Pečeňové funkčné testy sa majú vykonať pred
liečbou, v pravidelných intervaloch počas liečby a kedykoľvek, ak sa počas
liečby objavia akékoľvek príznaky alebo znaky naznačujúce hepatotoxicitu.
Ak sa potvrdí hepatotoxicita, Androcur-50je potrebné vysadiť, pokiaľ
hepatotoxicitu nemožno vysvetliť inou príčinou, napr. metastatickým
ochorením. V tomto prípade má liečba Androcurom-50 pokračovať, pokiaľ
pozorovaný prínos liečby prevažuje riziko.

U mužov boli po podaní Androcuru-50 popísané vo veľmi zriedkavých prípadoch
benígne a malígne zmeny pečene, ktoré môžu v ojedinelých prípadoch viesť k
život ohrozujúcemu vnútrobrušnému krvácaniu.

Ak sa objavia silné bolesti v nadbruší, zväčšenie pečene alebo znaky
vnútrobrušného krvácania, treba zahrnúť do diferenciálne diagnostických
úvah aj nádor pečene.

/Trombembolické príhody/
U pacientov, ktorí užívali Androcur-50, sa hlásil výskyt trombembolických
príhod, no príčinná súvislosť sa nepotvrdila. U pacientov
s predchádzajúcimi arteriálnymi alebo venóznymi trombotickými /
trombembolickými príhodami (napr. hlboká žilová trombóza, pľúcna embólia,
infarkt myokardu) alebo výskytom cerebrovaskulárnych príhod v anamnéze
a so zhubnými nádormi v pokročilom štádiu je zvýšené riziko ďalších
trombembolických príhod.

U mužských pacientov s inoperabilným karcinómom prostaty, ktorí majú v
anamnéze trombembolické príhody alebo kosáčikovitú anémiu či ťažký diabetes
s cievnymi zmenami, sa musí osobitne u každého pacienta pred začatím liečby
Androcurom-50 starostlivo zvážiť pomer rizika k prínosu liečby.

/Anémia/
Počas liečby Androcurom-50 sa hlásila anémia u mužov. Preto sa má počas
liečby pravidelne vyšetrovať počet červených krviniek.

/Diabetes mellitus/
Ak má pacient/pacientka diabetes, je potrebný prísny dohľad lekára, pretože
počas liečby Androcurom-50 sa môže zmeniť potreba perorálnych antidiabetík
alebo inzulínu (pozri tiež časť Kontraindikácie).

/Dýchavičnosť/
Pri liečbe vysokými dávkami Androcuru-50 sa môže vyskytnúť pocit
dýchavičnosti. V takýchto prípadoch musí diferenciálna diagnóza zahŕňať
stimulačný účinok na dýchanie známy pri progesteróne a syntetických
gestagénoch, ktorý sa spája s hypokapniou a kompenzovanou respiračnou
alkalózou a nevyžaduje si liečbu.

/Adrenokortikálna funkcia/
Počas liečby sa má pravidelne vyšetrovať adrenokortikálna funkcia, pretože
predklinické údaje poukazujú na možnú supresiu v dôsledku toho, že Androcur-
50 má účinok podobný kortikoidom (pozri časť Predklinické údaje
o bezpečnosti).

/Meningióm/
V súvislosti s dlhodobým (roky) podávaním cyproterónacetátu v dávkach 25 mg
denne a vyšších sa hlásil výskyt (ojedinelých a mnohopočetných)
meningiómov. Ak sa u pacienta liečeného Androcurom-50 diagnostikuje
meningióm, liečba Androcurom-50 sa musí ukončiť (pozri časť
Kontraindikácie).

/Ďalšie upozornenia/
Androcur-50 obsahuje 105,50 mg laktózy v tablete. Pacienti so zriedkavými
dedičnými problémami intolerancie galaktózy, laponskej deficiencie laktázy
alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú užívať tento liek.

. Špeciálne pozorované u mužov
V dôsledku dezinhibičného vplyvu alkoholu sa môže znížiť účinok Androcuru-
50 na tlmenie sexuálneho pudu v indikácii „potlačenie sexuálneho pudu pri
sexuálnych deviáciách“.


4.5 Liekové a iné interakcie

Hoci sa nevykonali klinické štúdie interakcií, vzhľadom na to, že sa liek
metabolizuje prostredníctvom CYP3A4, očakáva sa, že ketokonazol,
itrakonazol, klotrimazol, ritonavir a iné silné inhibítory CYP3A4 inhibujú
metabolizmus cyproterónacetátu. Na druhej strane induktory CYP3A4, ako je
napr. rifampicín, fenytoín a prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného
môžu znížiť hladiny cyproterónacetátu.

Na základe štúdií inhibície /in vitro/ je po vysokých terapeutických dávkach
cyproterónacetátu 3-krát denne 100 mg možná inhibícia cytochrómu P450
enzýmov CYP2C8, 2C9, 2C19, 3A4 a 2D6.

Riziko statínov súvisiace s myopatiou alebo rabdomyolýzou sa môže zvýšiť,
ak sa inhibítory HMGCoA (statíny), ktoré sa primárne metabolizujú
prostredníctvom CYP 3A4, súbežne podávajú
s vysokými terapeutickými dávkami cyproterónacetátu, keďže sa delia
o rovnakú metabolickú dráhu.

4.6 Fertlita, gravidita a laktácia

Liečba Androcurom-50 na použitie u mužov nie je indikovaná u žien.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pacientov, ktorých činnosť si vyžaduje zvýšenú pozornosť (napr. pri vedení
vozidla a obsluhe strojov), treba upozorniť, že Androcur-50 môže viesť k
únave a zníženiu pozornosti a môže zhoršiť schopnosť koncentrácie.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie pozorované nežiaduce účinky u pacientov liečených Androcurom-
50 sú znížené libido, erektilná dysfukcia a reverzibilná inhibícia
spermatogenézy.

Najzávažnejšie nežiaduce účinky u pacientov liečených Androcurom-50 sú
hepatálna toxicita, benígne a malígne tumory pečene, ktoré môžu viesť
k intraabdominálnej hemorágii a trombembolickým príhodám.

Frekvencie nežiaducich účinkov hlásené v súvislosti s Androcurom-50 sú
zhrnuté v tabuľke nižšie. Frekvencie sú definované ako veľmi časté ((
1/10), časté (( 1/100 až < 1/10), menej časté (( 1/1 000 až < 1/100),
zriedkavé (( 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000).
Nežiaduce účinky identifikované len počas dohľadu po uvedení lieku na trh
a pre ktoré frekvenciu nemožno odhadnúť sú uvedené ako „neznáme“.
Na opis niektorých uvedených nežiaducich účinkov sa použila najvhodnejšia
MedDRA terminológia (verzia 8.0). Synonymá alebo súvisiace stavy nie sú
uvedené, no majú sa tiež zohľadniť.

|Trieda |Veľmi |Časté |Menej |Zriedkavé |Veľmi |Neznáme |
|orgánových |časté | |časté | |zriedka| |
|systémov | | | | |vé | |
|MedDRA | | | | | | |
|Benígne a | | | | |Benígne|Benígne |
|malígne | | | | |a |cerebrálne |
|nádory, | | | | |malígne|meningiómy§*)|
|vrátane | | | | |tumory | |
|nešpecifický| | | | |pečene*| |
|ch | | | | |) | |
|novotvarov | | | | | | |
|(cysty a | | | | | | |
|polypy) | | | | | | |
|Poruchy krvi| | | | | |Anémia *) |
|a | | | | | | |
|lymfatického| | | | | | |
|systému | | | | | | |
|Poruchy | | | |Reakcia | | |
|imunitného | | | |precitlive| | |
|systému | | | |nosti | | |
|Poruchy | |Zvýšenie | | | | |
|metabolizmu | |telesnej | | | | |
|a výživy | |hmotnosti | | | | |
| | |alebo | | | | |
| | |zníženie | | | | |
| | |telesnej | | | | |
| | |hmotnosti | | | | |
|Psychické |Znížené |Depresívne| | | | |
|poruchy |libido, |nálady, | | | | |
| |erektilná|Nervozita | | | | |
| |dysfunkci|(prechodná| | | | |
| |a |) | | | | |
|Poruchy ciev| | | | | |Trombembolick|
| | | | | | |é príhody *) |
| | | | | | |) |
|Poruchy | |Dýchavično| | | | |
|dýchacej | |sť *) | | | | |
|sústavy, | | | | | | |
|hrudníka a | | | | | | |
|mediastína | | | | | | |
|Poruchy | | | | |Intraab| |
|gastrointest| | | | |dominál| |
|inál-neho | | | | |na | |
|traktu | | | | |hemorág| |
| | | | | |ia *) | |
|Poruchy | |Hepatálna | | | | |
|pečene a | |toxicita | | | | |
|žlčových | |vrátane | | | | |
|ciest | |žltačky, | | | | |
| | |hepatitídy| | | | |
| | |, zlyhania| | | | |
| | |pečene *) | | | | |
|Poruchy kože| | |Vyrážk| | | |
|a podkožného| | |a | | | |
|tkaniva | | | | | | |
|Poruchy | | | | | |Osteoporóza |
|kostrovej a | | | | | | |
|svalovej | | | | | | |
|sústavy a | | | | | | |
|spojivového | | | | | | |
|tkaniva | | | | | | |
|Poruchy |Reverzibi|Gynekomast| | | | |
|reprodukčnéh|l-ná |ia | | | | |
|o systému a |inhibícia| | | | | |
|prsníkov |spermato-| | | | | |
| |genézy | | | | | |
|Celkové | |Únava, | | | | |
|poruchy a | |návaly | | | | |
|reakcie v | |horúčavy, | | | | |
|mieste | |potenie | | | | |
|podania | | | | | | |


*) Pre ďalšiu informáciu pozri časť „Osobitné upozornenia a opatrenia pri
používaní”.
) Kauzálny vzťah s Adrocurom-50 nie je potvrdený.

U mužov sa počas liečby Androcurom-50 znižuje pohlavný pud a potencia
a je potlačená funkcia gonád. Tieto zmeny sú po ukončení liečby
reverzibilné.

Androcur-50 v dôsledku antiandrogénneho a antigonádotropného účinku
postupne inhibuje v priebehu niekoľkých týždňov spermatogenézu.
Spermatogenéza sa postupne opäť obnoví počas niekoľkých mesiacov po
ukončení liečby.

U mužov môže viesť Androcur-50 ku gynekomastii (čiastočne spojenej s
citlivosťou bradaviek na dotyk), ktorá zvyčajne ustúpi po vysadení lieku.

Dlhodobý deficit androgénov vyvolaný Androcurom-50 môže viesť u mužov,
podobne ako iné typy antiandrogénnej liečby, k osteoporóze.

V súvislosti s dlhodobým (roky) podávaním cyproterónacetátu v dávkach 25 mg
denne a vyšších sa hlásil výskyt meningiómov.


4.9 Predávkovanie

Štúdie akútnej toxicity po jednorazovom podaní preukázali, že
cyproterónacetát, liečivo Androcuru-50, možno klasifikovať ako prakticky
netoxický. Riziko akútnej intoxikácie sa neočakáva ani po náhodnom
jednorazovom podaní mnohonásobne vyššej dávky než je terapeutická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Antiandrogény, čisté ATC kód: G03HA01

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Androcur-50 je hormonálny liek s antiandrogénnym účinkom.

U mužov sa počas liečby Androcurom-50 znižuje pohlavný pud a potencia a je
potlačená funkcia gonád. Tieto zmeny sú po ukončení liečby reverzibilné.
Cyproterónacetát kompetitívne inhibuje účinok androgénov na androgén-
dependentných cieľových orgánoch, napr. chráni prostatu pred vplyvom
androgénov z gonád a/alebo z kôry nadobličiek. Okrem toho má gestagénny a
antigonádotropný účinok.

Cyproterónacetát má centrálne inhibičný účinok. Antigonádotropný účinok
vedie k zníženiu syntézy testosterónu v testes, a preto znižuje sérovú
koncentráciu testosterónu.

Antigonádotropný účinok cyproterónacetátu sa tiež využíva pri kombinácii
liečiva s LH-RH agonistami. Začiatočné zvýšenie testosterónu vyvolané touto
skupinou liečiv sa cyproterónacetátom znižuje.

Po použití vyšších dávok cyproterónacetátu sa občas prejavila tendencia
mierneho zvýšenia hladín prolaktínu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Absorpcia/
Cyproterónacetát sa po perorálnom podaní úplne absorbuje v širokom rozmedzí
dávok.
Absolútna biologická dostupnosť cyproterónacetátu je takmer úplná (88 %
dávky).

/Distribúcia/
Po podaní 50 mg cyproterónacetátu sa dosiahnu maximálne hladiny v sére asi
140 ng/ml po približne 3 hodinách. Potom hladiny liečiva v sére klesajú
v časovom intervale 24 až 120 hodín, s konečným polčasom 43,9 ( 12,8 hod.
Celkový klírens cyproterónacetátu zo séra sa stanovil na 3,5 ( 1,5
ml/min/kg

Cyproterónacetát sa takmer výlučne viaže na plazmatický albumín. Asi 3,5 -
4 % z celkových koncentrácií liečiva v plazme sú prítomné vo voľnej forme.
Keďže väzbový proteín je nešpecifický, zmeny v hladine SHBG (globulín
viažuci pohlavné hormóny) farmakokinetiku cyproterónacetátu neovplyvnia.

Vzhľadom na dlhý polčas terminálneho vylúčenia z plazmy (séra) a dennú
dávku sa môže po opakovanom dennom podaní očakávať v sére asi trojnásobná
akumulácia cyproterónacetátu.

/Metabolizmus/biotransformácia/
Cyproterónacetát sa metabolizuje rôznymi cestami vrátane hydroxylácie a
konjugácie. Hlavný metabolit v ľudskej plazme je 15(- hydroxyderivát. Prvá
fáza metabolizácie cyproterónacetátu je prevažne katalýzou prostredníctvom
cytochrómu P450 enzýmu CYP3A4.

/Eliminácia/
Určitá časť dávky sa nezmenená vylúči žlčou. Väčšina dávky sa vo forme
metabolitov vylučuje urinárne a biliárne v pomere 3:7. Polčas priebehu
renálnej a biliárnej exkrécie sa stanovil na 1,9 dňa. Metabolity z plazmy
sa eliminovali podobne (polčas 1,7 dňa).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Systémová toxicita
Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií toxicity po opakovanom
podávaní neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Embryotoxicita/teratogenita
Štúdie embryotoxicity nepreukázali žiadne účinky indikujúce teratogénny
účinok liečby počas organogenézy pred vývojom vonkajších pohlavných
orgánov. Podávanie cyproterónacetátu počas na hormóny citlivej
diferenciačnej fázy genitálnych orgánov môže vo vyšších dávkach viesť u
mužských plodov k znakom feminizácie. U novorodencov mužského pohlavia,
vystavených v utere pôsobeniu cyproterónacetátu sa však žiadne príznaky
feminizácie nepotvrdili. Gravidita je však pri použití Androcuru-50
kontraindikáciou.

Reprodukčná toxicita
Dočasná inhibícia fertility u samcov potkanov po dennej perorálnej liečbe v
žiadnom prípade neznamená, že liečba Androcurom-50 vedie k poškodeniu
spermií, ktoré môže byť príčinou malformácií alebo poškodenia fertility u
potomstva.

Genotoxicita a karcinogenita
Uznávané prvolíniové testy genotoxicity s cyproterónacetátom poskytli
negatívne výsledky. Ďalšie testy však ukázali, že cyproterónacetát je
schopný tvoriť adukty s DNA (a zvýšiť reparačnú aktivitu DNA) v pečeňových
bunkách potkanov a opíc a tiež v čerstvo izolovaných ľudských hepatocytoch,
kým v pečeňových bunkách psa bola hladina adduktov s DNA veľmi nízka.

Tvorba aduktov s DNA sa vyskytuje pri systémových expozíciách
cyproterónacetátu a jej výskyt možno očakávať pri odporúčanom dávkovaní. /In/
/vivo/ bol v dôsledku liečby cyproterónacetátom u samíc potkanov zvýšený
výskyt fokálnych, možno prekanceróznych poškodení pečene, ktoré sa
vyznačovali zmenami bunkových enzýmov u samíc potkanov a u transgénnych
potkanov nesúcich vo svojom genóme bakteriálny gén ako cieľ mutácií bola
zvýšená frekvencia mutácií.

Doterajšie klinické skúsenosti a správne vedené epidemiologické skúšania
nepotvrdzujú zvýšenú incidenciu hepatálnych tumorov u ľudí. Ani výskumy
karcinogenity cyproterónacetátu u hlodavcov neodhalili náznaky špecifického
karcinogénneho potenciálu.

Musí sa však zohľadniť, že pohlavné steroidy môžu podporiť rast niektorých
hormón-dependentných tkanív a nádorov.

Celkovo možno zhrnúť, že dostupné údaje neposkytujú žiadne dôvody, ktoré
by vyvolávali pochybnosti o vhodnosti použitia Androcuru-50 u ľudí, ak sa
použije v súlade s pokynmi pre dané indikácie a v odporúčanom dávkovaní.

Experimentálna analýza po vyšších dávkach vyvolala na nadobličkách
potkanov a psov účinky podobné kortikoidom, čo môže signalizovať podobné
účinky u ľudí po najvyššej podanej dávke (300 mg/deň).6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Monohydrát laktózy, kukuričný škrob, povidón 25 000, bezvodý koloidný oxid
kremičitý, magnéziumstearát.

6.2 Inkompatibility

Nie sú žiadne

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Pretláčacie balenie (blister) PVC/hliník alebo liekovka z hnedého skla typu
III, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.
Veľkosť balenia:
Blister: 20 x 50 mg
50 x 50 mg
Liekovka: 250 x 50 mg

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bayer Pharma AG
D-13342 Berlín
Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

34/0151/73-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

30.12.1973/bez časového obmedzenia10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
Marec 2012
[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C03783
Skupina ATC:
G03 - Pohlavné hormony a lieky ovplyvňujúce genitálny systém
Skupina ATC:
G03HA01 - cyproteronum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
dexamethasonum + antiinf. ?
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Endokrinológia aj detská, Gynekológia, porodníctvo, aj detská gyn., Klinická onkológia, Psychiatria aj detská, Sexuologia, Urológia aj detská
Predajná cena:
24.01 € / 723.33 SK
Úhrada poisťovňou:
21.00 € / 632.65 SK
Doplatok pacienta:
3.01 € / 90.68 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:29.64 € ÚP:0.00 € DP:29.64 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.98 € ÚP:0.00 € DP:20.98 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:25.96 € ÚP:24.11 € DP:1.85 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:24.01 € ÚP:21.00 € DP:3.01 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:32.74 € ÚP:0.00 € DP:32.74 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.81 € ÚP:0.00 € DP:11.81 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien