Detail:
Atorvastatin Mylan 40mg tbl flm 90x40mg
Názov lieku:
Atorvastatin Mylan 40mg
Doplnok názvu:
tbl flm 90x40mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid. č. 2011/05803-
Z1B

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Atorvastatin Mylan 10 mg
Atorvastatin Mylan 20 mg
Atorvastatin Mylan 40 mg
filmom obalené tablety
(atorvastatín)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste
si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Atorvastatin Mylan a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Atorvastatin Mylan
3. Ako užívať Atorvastatin Mylan
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Atorvastatin Mylan
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ATORVASTATIN MYLAN A NA ČO SA POUŽÍVA

Atorvastatin Mylan patrí do skupiny liekov nazývaných lieky znižujúce
hladinu lipidov (tukov) v krvi (bežne známych ako statíny). Atorvastatin
Mylan znižuje hladiny cholesterolu a iných tukov (triglyceridov) v krvi,
keď samotná diéta s nízkym obsahom tukov a zmeny v životnom štýle zlyhali.
Vysoké hladiny cholesterolu a triglyceridov môžu zvýšiť riziko vzniku
srdcového ochorenia, keďže tuky môžu v tele upchať krvné cievy. Ak je u Vás
riziko vzniku kardiovaskulárneho ochorenia (ochorenie srdca a ciev),
Atorvastatin Mylan môže znížiť riziko srdcového infarktu alebo porážky aj
vtedy, keď je Vaša hladina cholesterolu v norme.

Váš lekár Vám vysvetlí význam dodržiavania diéty a nízkym obsahom tukov,
ako aj rizikové faktory ochorení srdcovo-cievneho systému, ako je fajčenie,
vysoký krvný tlak, vysoká hladina cukru v krvi, vysoká telesná hmotnosť a
nedostatok pohybu.

Cholesterol je látka prirodzene sa vyskytujúca v tele, ktorá je potrebná
pre normálny rast. Ak sa však v krvi nachádza priveľké množstvo
cholesterolu, môže sa ukladať na stenách krvných ciev, čo napokon môže
viesť k ich upchaniu. Toto je jednou z najčastejších príčin srdcového
ochorenia. Je známe, že zvýšené hladiny cholesterolu zvyšujú riziko vzniku
srdcového ochorenia. Medzi ďalšie faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku
srdcového ochorenia, patria vysoký krvný tlak, cukrovka, zvýšená telesná
hmotnosť, nedostatok pohybu, fajčenie alebo výskyt srdcového ochorenia v
rodine.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ATORVASTATIN MYLAN

Neužívajte Atorvastatin Mylan
0. keď ste alergický (precitlivený) na atorvastatín alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek tohto lieku
0. keď ste tehotná alebo keď dojčíte
keď ste žena v plodnom veku a nepoužívate spoľahlivú antikoncepciu alebo
sa pokúšate otehotnieť (pozrite časť “Tehotenstvo a dojčenie”)
0. keď máte ochorenie, ktoré postihuje pečeň
0. keď máte neobjasnené, abnormálne hodnoty krvných vyšetrení funkcie
pečene
0. keď máte poruchu svalov

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Atorvastatinu Mylan

Informujte svojho lekára, ak:
. ak máte problémy s obličkami
. ak máte nedostatočnú činnosť štítnej žľazy (hypotyreózu)
. ak ste mali opakované alebo neobjasnené bolesti svalov, alebo ak sa
svalové problémy v minulosti vyskytli u Vás alebo u vo Vašej rodine
. ak pravidelne pijete veľké množstvo alkoholu
0. ak ste v minulosti mali svalové problémy počas liečby inými liekmi
znižujúcimi hladinu lipidov v krvi (napr. inými „statínmi“ alebo
„fibrátmi“)
ak ste v minulosti trpeli ochorením pečene
. ak máte viac ako 70 rokov
. ak ste v nedávnej minulosti utrpeli mozgovú cievnu príhodu (porážku)

Ak sa Vás týka ktorékoľvek z uvedeného, Váš lekár Vám bude musieť urobiť
vyšetrenie krvi pred a pravdepodobne aj počas Vašej liečby
Atorvastatinom Mylan, aby zistil, či u Vás existuje riziko vzniku
vedľajších účinkov na svaly. Je známe, že riziko vzniku vedľajších účinkov
na svaly (napr. rabdomylózy) sa zvyšuje, keď sa s Atorvastatinom Mylan
súčasne užívajú niektoré ďalšie lieky (pozrite časť 2 „Užívanie iných
liekov“). Váš lekár Vám tiež urobí krvný test, ktorým pred začatím liečby a
v jej priebehu skontroluje správnu činnosť Vašej pečene.

Informujte svojho lekára, keď zrazu zaznamenáte bolesť, citlivosť alebo
slabosť svalov spolu s horúčkou (pozrite časť 4 „Možné vedľajšie účinky”).

Pri liečbe niektorými statínmi bolo výnimočne zaznamenané určité ochorenie
pľúc, predovšetkým pri dlhodobom podávaní (pozrite časť 4 „Možné vedľajšie
účinky”).

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi:
0. antikoagulanciá (lieky na riedenie krvi), ako je warfarín, pretože bude
potrebné Vám zmeniť dávkovanie
0. lieky na zníženie vysokého krvného tlaku (hypertenzie), napr. amlodipín
0. iné lieky na zníženie hladiny tuku v krvi, napr. gemfibrozil a iné
fibráty, kolestipol, ezetimib, niacin (tiež známy ako kyselina
nikotínová)
0. cyklosporín - liek tlmiaci imunitný systém
0. nefazodon - antidepresívum
0. antibiotiká ako sú erytromycín, telitromycín, klaritromycín,
rifampicín, kyselina fusidová (tiež známa ako fusidát sodný)
0. niektoré antivirotiká (lieky proti vírusovej infekcii), napr.
nelfinavir, efavirenz
0. lieky proti plesňovým infekciám ako sú itrakonazol, ketokonazol
0. lieky používané pri ochorení srdca, ako sú digoxín, verapamil,
diltiazem, amiodarón
0. bylinné prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného
0. perorálne (ústami užívané) antikoncepčné tablety,
0. antacidá (obsahujúce hliník a horčík) na tráviace ťažkosti.

Užívanie Atorvastatinu Mylan s jedlom a nápojmi

Nevypite viac ako jeden alebo dva malé poháre grapefruitovej šťavy denne,
pretože grapefruitová šťava môže zmeniť schopnosť Vášho organizmu rozkladať
tento liek, čo spôsobí, že atorvastatín zostane vo Vašom tele dlhší čas. To
môže viesť k závažným zdravotným rizikám, a to aj v prípade, že ste užili
správnu dávku lieku.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Neužívajte Atorvastatin Mylan, ak ste tehotná, myslíte, že by ste mohli byť
tehotná alebo ak sa pokúšate otehotnieť. Ak otehotniete počas užívania
lieku Atorvastatin Mylan, prestaňte tablety okamžite užívať a informujte
svojho lekára. Ak sa pokúšate otehotnieť, Váš lekár Vám odporučí, aby ste
prestali užívať Atorvastatin Mylan približne jeden mesiac pred plánovaným
počatím.

Neužívajte Atorvastatin Mylan ak dojčíte.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie je známe, že by Atorvastatin Mylan ovplyvňoval schopnosť viesť vozidlá
alebo obsluhovať stroje. Príležitostne sa však môžu vyskytnúť niektoré
vedľajšie účinky ako napr. závrat. V prípade takého účinku nešoférujte ani
neobsluhujte stroje.

Dôležité informácie o niektorých pomocných látkach Atorvastatinu Mylan

Atorvastatin Mylan obsahuje laktózu. Ak Vás lekár informoval o tom, že
trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, ako je laktóza, kontaktujte
svojho lekára pred tým, ako začnete tento liek užívať.


3. AKO UŽÍVAŤ ATORVASTATIN MYLAN

Vždy používajte užívajte Atorvastatin Mylan presne tak, ako Vám povedal Váš
lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo
lekárnika.

Dospelí (vrátane starších pacientov)
Zvyčajná začiatočná dávka Atorvastatinu Mylan je 10 mg jedenkrát denne.
Túto dávku Vám môže lekár v prípade potreby zvyšovať v 4-týždňových alebo
dlhších intervaloch až po maximálnu dávku 80 mg jedenkrát denne.
Ak trpíte ochorením pečene alebo pijete veľké množstvá alkoholických
nápojov, Váš lekár Vás bude pozorne sledovať.

Deti
Atorvastatin Mylan má podávať deťom výhradne špecialista. Bezpečnosť
podávania Atorvastatinu Mylan deťom nie je doposiaľ známa.

Tablety Atorvastatinu Mylan sa majú prehltnúť vcelku a zapiť vodou, spolu
s jedlom alebo bez jedla. (pozrite časť „Užívanie Atorvastatinu Mylan s
jedlom a nápojmi“)

Pre obmedzenie množstva tuku vo Vašej krvi je významné pravidelné telesné
cvičenie a správne stravovanie. Váš lekár Vám predpíše diétu s nízkym
obsahom cholesterolu, ktorú budete musieť dodržiavať počas liečby
Atorvastatinom Mylan.

Ak užijete viac Atorvastatinu Mylan , ako máte
Okamžite kontaktujte svojho lekára alebo pohotovostné oddelenie najbližšej
nemocnice. Zoberte so sebou obal od liekov a zvyšné tablety.

Ak zabudnete užiť Atorvastatin Mylan
Užite dávku hneď ako si spomeniete, ak však už nie je skoro čas na Vašu
ďalšiu dávku. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú
dávku.

Ak prestanete užívať Atorvastatin Mylan
Neukončujte ani nemeňte svoju liečbu pred tým než sa poradíte so svojím
lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Atorvastatin Mylan môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u Vás objavia ktorékoľvek z nasledujúcich účinkov, prestaňte užívať
Atorvastatin Mylan a okamžite kontaktujte svojho lekára alebo pohotovostné
oddelenie najbližšej nemocnice:
. alergické reakcie ako je napríklad kožná vyrážka, červená opuchnutá
svrbiaca koža, opuch tváre alebo hrdla, stiahnutie hrudníka a ťažkosti
pri dýchaní
. bolesť alebo citlivosť svalov, slabosť alebo kŕče svalov, poškodenie
väzov, pocit nevoľnosti alebo horúčky
. bolesť brucha s nevoľnosťou
. ťažké kožné reakcie, ktoré môžu spôsobiť pľuzgiere, rany a vredy
. problémy s pečeňou, ktoré môžu spôsobiť zožltnutie Vašej kože alebo
očného bielka, tmavý moč, svetlá stolica.
Tieto vedľajšie účinky sú závažné. Môžete potrebovať naliehavú lekársku
starostlivosť.

Časté nežiaduce účinky (postihujúce menej ako 1 z 10 pacientov):
. bolesť hlavy
. pocit slabosti alebo nezvyčajnej únavy
. bolesť žalúdka, poruchy trávenia, nevoľnosť, vetry, zápcha alebo
hnačka
. problémy so spánkom
. závrat, znecitlivenie, strata citu na dotyk alebo vnímania bolesti na
koži
. bolesť hrudníku alebo chrbta
. opuchnutie rúk alebo členkov
. bolesť kĺbov

Niektoré statíny môžu vyvolať poruchy spánku vrátane nočných mor, depresie
a vo výnimočných prípadoch aj pľúcne komplikácie. Informujte svojho lekára,
ak budete zadychčaný, budete kašlať a ak sa budete cítiť celkovo zle (napr.
unavený, horúčkovitý a zníži sa Vaša telesná hmotnosť).

Menej časté vedľajšie účinky (postihujúce menej ako 1 zo 100 pacientov):
. zníženie počtu krvných doštičiek, čo zvyšuje riziko krvácania alebo
tvorby modrín
. vypadávanie vlasov
. zmena hladín cukru v krvi, čo vyvoláva príznaky hypoglykémie (nízka
hladina cukru v krvi spôsobujúca potenie, tras, zrýchlené údery srdca)
alebo hyperglykémie (zvýšená hladina cukru v krvi vyvolávajúca smäd,
pocit únavy, veľké objemy moču, zníženie telesnej hmotnosti)
. strata pamäti
. necitlivosť alebo mravčenie v prstoch na rukách a nohách
. zvonenie v ušiach
. strata chuti do jedla, nevoľnosť
. impotencia
. prírastok telesnej hmotnosti
. celkový pocit choroby.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (pozorované u menej ako 1 z 10 000
pacientov):
. zmeny chuti
. zmeny zraku
. strata sluchu
. opuch prsníkov u mužov.

Vyšetrenie krvi môže ukázať zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov alebo
kreatinínfosfokinázy (enzým naznačujúci poškodenie svalov).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ATORVASTATIN MYLAN

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25(C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu
pred svetlom a vlhkosťou.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke
alebo fľaši po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci

Nepoužívajte dlhšie ako 3 mesiace od prvého otvorenia fľaše.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Atorvastatin Mylan obsahuje

Liečivo je atorvastatín (vo forme vápenatej soli atorvastatínu).
Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg, 20 mg, 40 mg or 80 mg
atorvastatínu vo forme vápenatej soli atorvastatínu.
Ďalšie zložky sú bezvodý koloidný oxid kremičitý, bezvodý uhličitan sodný,
mikrokryštalická celulóza, L-arginín, bezvodá laktóza, sodná soľ
kroskarmelózy, hydroxypropylcelulóza (E463) a magnéziumstearát.
Filmový obal obsahuje polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), mastenec,
sójový lecitín (E322) a xantánovú gumu (E415).

Ako vyzerá Atorvastatin Mylan a obsah balenia

Filmom obalené tablety sú oválne a biele. 10 mg tableta je na jednej strane
označená nápisom ‘10’; 20 mg tableta nápisom ‘20’; 40 mg tableta nápisom
‘40’.
20 mg a 40 mg tablety majú na druhej strane deliacu ryhu, ktorá pomáha
rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké
dávky.

Atorvastatin Mylan sa na trh dodáva v nepriehľadných plastikových fľašiach
po 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100, 200, 250 a 500 tabliet. Nie všetky
veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Generics [UK] Ltd.
Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia

Výrobca
McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories
35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika
Telefónne číslo: +421 2 32 199 100
Web: www.mylan.com

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Írsko, Nórsko,
Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko:
Atorvastatin Mylan
Bulharsko: Atorgen
Cyprus: Atorvastatin/Generics
Grécko: Atorvastatin/Generics
Maďarsko: ATORGEN
Poľsko: ATORVAGEN
Rakúsko: Atorvastatin Arcana
Veľká Británia: Atorvastatin Film-coated Tablets


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 03/2012.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid. č. 2011/05803-
Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Atorvastatin Mylan 10 mg
Atorvastatin Mylan 20 mg
Atorvastatin Mylan 40 mg
Filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg atorvastatínu vo forme
vápenatej soli atorvastatínu.
Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg atorvastatínu vo forme
vápenatej soli atorvastatínu.
Každá filmom obalená tableta obsahuje 40 mg atorvastatínu vo forme
vápenatej soli atorvastatínu.

Pomocné látky:
Atorvastatin Mylan 10 mg: Každá filmom obalená tableta obsahuje 42,5 mg
laktózy (vo forme bezvodej laktózy). Atorvastatin Mylan 20 mg: Každá filmom
obalená tableta obsahuje 85 mg laktózy (vo forme bezvodej laktózy).
Atorvastatin Mylan 40 mg: Každá filmom obalená tableta obsahuje 170 mg
laktózy (vo forme bezvodej laktózy).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta
Biele, oválne, bikonvexné, filmom obalené tablety na jednej strane hladké a
s vyrazeným nápisom ‘10’ na druhej strane.
Biele, oválne, bikonvexné, filmom obalené tablety s deliacou ryhou na
jednej strane a s vyrazeným nápisom ‘20’ na druhej strane.
Biele, oválne, bikonvexné, filmom obalené tablety s deliacou ryhou na
jednej strane a s vyrazeným nápisom ‘40’ na druhej strane.

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na
rozdelenie na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

/Hypercholesterolémia/
Atorvastatin Mylan je indikovaný ako doplnok k diéte na zníženie zvýšených
hladín celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu, apolipoproteínu B a
triglyceridov u dospelých pacientov s primárnou hypercholesterolémiou
vrátane familiárnej hypercholesterolémie (heterozygotná forma) alebo
s kombinovanou (zmiešanou) hyperlipidémiou (zodpovedajúcou typu IIa alebo
typu IIb podľa Fredricksona), keď diéta a iné nefarmakologické postupy nie
sú dostatočné účinné. Atorvastatín Mylan je tiež indikovaný na zníženie
hladín celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu u dospelých pacientov
s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou ako doplnok k iným
liečebným metódam na zníženie hladiny lipidov (napr. LDL aferézy
lipoproteínov s nízkou hustotou), alebo keď sú takéto liečebné metódy
nedostupné.

/Prevencia kardiovaskulárneho ochorenia/
Prevencia kardiovaskulárnych príhod u pacientov, u ktorých sa zistilo, že
majú vysoké riziko vzniku prvej kardiovaskulárnej príhody (pozri časť 5.1),
ako doplnok k úprave ďalších rizikových faktorov.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Na perorálne podanie.

Pred začatím liečby Atorvastatinom Mylan sa má pacient nastaviť na
štandardnú nízkocholesterolovú diétu a v tejto diéte má pokračovať aj počas
liečby Atorvastatinom Mylan.

Obvyklá začiatočná dávka je 10 mg jedenkrát denne. Dávkovanie má byť
individuálne v závislosti od východiskových hodnôt LDL-cholesterolu, cieľa
liečby a pacientovej odpovede na liečbu.

Úprava dávky sa má vykonávať v 4-týždňových alebo dlhších intervaloch.
Maximálna dávka je 80 mg jedenkrát denne.

Každá denná dávka Atorvastatinu Mylan sa užije naraz a jej podanie nie je
závislé na čase alebo príjme potravy.

/Primárna hypercholesterolémia a kombinovaná (zmiešaná) hyperlipidémia/
Pre väčšinu pacientov je dávka Atorvastatinu Mylan 10 mg jedenkrát denne
dostačujúca. Terapeutický účinok sa prejaví do 2 týždňov a maximálny
terapeutický účinok sa zvyčajne dosiahne do 4 týždňov. Účinok je počas
dlhodobej liečby zachovaný.

/Heterozygotná familiárna hypercholesterolémia/
Liečba pacientov Atorvastatinom Mylan sa má začať s dávkou 10 mg denne.
Dávky sa majú upravovať individuálne každé 4 týždne až na 40 mg denne.
Potom sa dávka môže zvýšiť buď na maximálne 80 mg denne, alebo sa podáva
40 mg atorvastatínu jedenkrát denne v kombinácii so sekvestrantom žlčovej
kyseliny.

/Homozygotná familiárna hypercholesterolémia/
/V štúdii umožňujúcej poskytnúť pacientovi liek z humanitárnych dôvodov,/
/v ktorej bolo zaradených 64 pacientov, bola u 46 pacientov dostupná/
/potvrdená informácia o LDL receptore. U týchto 46 pacientov došlo/
/k priemernému zníženiu hladiny LDL-cholesterolu asi o 21 %. Atorvastatín sa/
/podával v dávkach až do 80 mg/deň./

Dávkovanie Atorvastatinu Mylan u pacientov s homozygotnou familiárnou
hypercholesterolémiou je 10 až 80 mg denne. Atorvastatin Mylan sa má
u týchto pacientov používať ako doplnok k iným liečebným metódam na
zníženie hladiny lipidov (napr. LDL-aferéza), alebo keď sú podobné liečebné
metódy nedostupné.

/Prevencia kardiovaskulárneho ochorenia/
V štúdiách primárnej prevencie bola dávka 10 mg/deň. Na dosiahnutie hladiny
(LDL-) cholesterolu zodpovedajúce súčasným odporúčaniam môžu byť potrebné
vyššie dávky.

/Dávkovanie u pacientov s renálnou insuficienciou/
Ochorenie obličiek nemá vplyv na plazmatické koncentrácie Atorvastatinu
Mylan, ani na účinky Atorvastatinu Mylan na hladiny lipidov v krvi, takže
úprava dávky nie je potrebná.

/Použitie u starších pacientov/
Účinnosť a bezpečnosť u pacientov starších ako 70 rokov užívajúcich
odporúčané dávky je podobná ako účinnosť pozorovaná v celkovej populácii.


/Použitie u detí/
Liečbu u detí majú vykonávať iba špecialisti.
Skúsenosti s použitím tohto lieku u detí sa obmedzujú na malý počet
pacientov (vo veku 4 - 17 rokov) so závažnými formami dyslipidémií, akou je
homozygotná familiárna hypercholesterolémia. Pre túto skupinu pacientov sa
odporúča počiatočná dávka 10 mg atorvastatínu denne. Avšak obmedzený počet
týchto pacientov bol liečený dávkami až 80 mg denne. Dávky nad 20mg/deň sa
inak u pacientov do 18 rokov neskúmali. Údaje o bezpečnosti liečby
s ohľadom na vývoj detí sa v tejto skupine pacientov neboli hodnotené.

4.3 Kontraindikácie

Atorvastatin Mylan je kontraindikovaný u pacientov:
- s precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
- trpiacich aktívnym ochorením pečene alebo s neobjasneným,
pretrvávajúcim zvýšením hodnôt sérových transamináz nad trojnásobok
hornej hranice normálnych hodnôt (ULN).
- s myopatiou.
- počas gravidity, v období dojčenia a u žien vo fertilnom veku, ktoré
nepoužívajú vhodnú antikoncepciu (pozri časť 4.6).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Vplyv na pečeň/

Funkčné vyšetrenia pečene sa majú vykonať pred začiatkom liečby a
pravidelne počas liečby

Funkčné vyšetrenia pečene sa tiež majú vykonať u pacientov, u ktorých
vzniknú akékoľvek znaky alebo príznaky možného poškodenia pečene.
Pacientov, u ktorých sa zvýšia hladiny transamináz, treba sledovať, pokiaľ
sa ich hodnoty neznormalizujú. Pokiaľ zvýšené hodnoty transamináz o viac
než trojnásobok hornej hranice normálnych hodnôt pretrvávajú, odporúča sa
znížiť dávku alebo liečbu Atorvastatinom Mylan ukončiť (pozri časť 4.8,
Nežiaduce účinky).

Atorvastatin Mylan sa má používať opatrne u pacientov, ktorí konzumujú
veľké množstvo alkoholu a/alebo majú v anamnéze ochorenie pečene.

/Prevencia náhlej cievnej mozgovej príhody agresívnym znížením hladín/
/cholesterolu („Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol/
/Levels“, SPARCL)/
V post-hoc analýze podtypov náhlej cievnej mozgovej príhody u pacientov bez
ischemickej choroby srdca (ICHS), ktorí nedávno prekonali náhlu cievnu
mozgovú príhodu alebo tranzitórny ischemický atak (TIA), bol v porovnaní
s placebom vyšší výskyt hemoragických náhlych cievnych mozgových príhod
u pacientov, ktorí začali liečbu atorvastatínom v dávke 80 mg. Zvýšené
riziko sa pozorovalo najmä u pacientov, ktorí už pri zaradení do štúdie
mali v anamnéze hemoragickú náhlu cievnu mozgovú príhodu alebo lakunárny
mozgový infarkt. U pacientov, ktorí majú v anamnéze hemoragickú náhlu
cievnu mozgovú príhodu alebo lakunárny mozgový infarkt, je pomer rizika
a prínosu 80 mg atorvastatínu neistý, a preto sa pred začatím liečby musí
starostlivo zvážiť možné riziko hemoragickej náhlej cievnej mozgovej
príhody (pozri časť 5.1)/./

/Vplyv na kostrové svalstvo/
Liečba inhibítormi HMG-CoA reduktázy (statíny) bola spojená s s nástupom
myalgie, myopatie, a veľmi zriedkavo rabdomyolýzy. Tak ako iné inhibítory
HMG-CoA reduktázy (statíny), môže mať v zriedkavých prípadoch vplyv na
kostrové svalstvo a spôsobiť myalgiu, myozitídu a myopatiu, ktoré môžu
progredovať do rabdomyolýzy, čo je stav charakterizovaný výrazným zvýšením
hodnôt kreatínfosfokinázy (CPK) (>10-násobok ULN), do myoglobinémiou
a myoglobinúriou, ktoré môžu viesť k zlyhaniu obličiek a v zriedkavých
prípadoch môže byť tento stav fatálny.

/Pred začiatkom liečby/
Atorvastatin Mylan sa má predpisovať opatrne pacientom s predispozičnými
faktormi pre vznik rabdomyolýzy. Pred začatím liečby statínmi sa má hladina
kreatínfosfokinázy stanoviť v nasledujúcich prípadoch:
- porucha funkcie obličiek,
- hypotyreóza,
- osobná alebo rodinná anamnéza dedičných svalových ochorení,
- predchádzajúci výskyt svalového poškodenia v súvislosti s liečbou
statínmi alebo fibrátmi v anamnéze,
- predchádzajúci výskyt ochorenia pečene a/alebo nadmerného požívania
alkoholu v anamnéze,
- potreba takéhoto vyšetrenia sa má zvážiť u starších pacientov
(starších ako 70 rokov), ak sú u nich prítomné iné predispozičné
faktory pre vznik rabdomyolýzy.

V takýchto prípadoch sa riziko liečby musí starostlivo zvážiť vo vzťahu k
možnému prínosu a odporúča sa klinické monitorovanie. Ak je východisková
hodnota CPK významne zvýšená (> 5-násobok ULN), liečba sa nemá začať.

/Stanovenie hladín kreatínfosfokinázy/
Hladina kreatínfosfokinázy (CPK) sa nemá stanovovať po namáhavom cvičení
alebo v prípade akejkoľvek inej možnej príčiny zvýšenia CPK, keďže sa tým
sťažuje interpretácia zistených hodnôt. Ak je východisková hodnota CPK
významne zvýšená (na > 5-násobok ULN), musí sa stanoviť znovu po 5 až
7 dňoch kvôli potvrdeniu výsledkov.

/Počas liečby/
0. Pacientov je nutné požiadať, aby ihneď nahlásili bolesti svalov,
svalové kŕče alebo svalovú slabosť, najmä ak sú sprevádzané malátnosťou
alebo horúčkou.
0. Ak sa takéto príznaky vyskytnú počas liečby pacienta atorvastatínom, je
potrebné stanoviť hodnoty CPK. Ak sa zistí, že tieto hodnoty sú
významne zvýšené (na > 5-násobok ULN), liečba sa má ukončiť.
0. Ak sú svalové príznaky závažné a spôsobujú každodenné ťažkosti, má sa
zvážiť prerušenie liečby, aj vtedy, ak sú hodnoty CPK zvýšené na ( 5-
násobok ULN.
0. Ak príznaky ustúpia a hodnoty CPK sa znormalizujú, možno uvažovať o
opätovnom nasadení atorvastatínu alebo o nasadení alternatívneho
statínu, a to za použitia najnižšej dávky a pri súčasnom dôkladnom
sledovaní pacienta.
0. Liečba Atorvastatinom Mylan sa musí prerušiť, ak dôjde ku klinicky
významnému zvýšeniu hodnôt CPK (nad 10-násobok ULN), alebo v prípade
diagnostikovanej či suspektnej rabdomyolýzy.
0. Riziko rabdomyolýzy sa zvyšuje pri súbežnom podávaní Atorvastatinu
Mylan a niektorých liečiv, ktoré môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu
atorvastatínu, akými sú napríklad cyklosporín, erytromycín,
klaritromycín, itrakonazol, ketokonazol, nefazodon, niacín,
gemfibrozil, iné deriváty kyseliny fibrínovej alebo inhibítory HIV-
proteázy. Riziko myopatie sa tiež môže zvýšiť pri súbežnom podávaní
ezetimibu. Ak je to možné, majú sa namiesto týchto látok zvážiť
alternatívne (neinteragujúce) formy liečby. V prípadoch, keď je súbežné
podávanie týchto látok s Atorvastatinom Mylan nevyhnutné, sa má
starostlivo zvážiť prínos a riziko súbežnej liečby.
0. Pre pacientov užívajúcich ďalšie látky, ktoré môžu zvýšiť plazmatickú
koncentráciu atorvastatínu, sa odporúča nižšia počiatočná dávka
atorvastatínu. V prípade cyklosporínu, klaritromycínu a itrakonazolu sa
má podávať nižšia maximálna dávka atorvastatínu. (pozri časť 4.5).

/Pomocné látky/
Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie,
lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú
užívať tento liek.

/Intersticiálna pľúcna choroba/
Pri užívaní niektorých statínov, hlavne pri dlhodobej liečbe, boli hlásené
výnimočné prípady výskytu intersticiálnej pľúcnej choroby (pozri časť 4.8).
Medzi jej prejavy patrí dyspnoe, neproduktívny kašeľ a celkové zhoršenie
zdravia (únava, strata telesnej hmotnosti a horúčka). Ak je podozrenie, že
u pacienta vzniklo intersticiálne ochorenie pľúc, liečba statínmi sa má
ukončiť

Pri liečbe kyselinou fusidovovou môže byť vhodné dočasné prerušenie liečby
atorvastatínom (pozri časť 4.5)

4.5 Liekové a iné interakcie

Riziko myopatie sa počas liečby Atorvastatinom Mylan, podobne ako v prípade
iných liekov tejto skupiny, zvyšuje pri súbežnom podávaní cyklosporínu,
derivátov kyseliny fibrínovej, makrolidových antibiotík, vrátane
erytromycínu, antimykotík azolového typu, inhibítorov HIV-proteázy alebo
niacínu a v zriedkavých prípadoch viedlo k rabdomyolýze a poruche funkcie
obličiek spôsobenej myoglobinúriou. V prípadoch, keď je súbežné podávanie
týchto látok s atorvastatínom nevyhnutné, sa má starostlivo zvážiť prínos
a riziko súbežnej liečby.

Pre pacientov užívajúcich látky, ktoré zvyšujú plazmatickú koncentráciu
atorvastatínu, sa odporúča nižšia počiatočná dávka atorvastatínu .
V prípade cyklosporínu, klaritromycínu a itrakonazolu sa má zvážiť
podávanie nižšej maximálnej dávky atorvastatínu a odporúča sa klinické
sledovanie týchto pacientov (pozri časť 4.4).

/Inhibítory cytochrómu P450 3A4/
Atorvastatin je metabolizovaný cytochrómom P450 3A4. Interakcie môžu nastať
pri podávaní Atorvastatinu Mylan s inhibítormi cytochrómu P450 3A4 (napr.
cyklosporínom, makrolidovými antibiotikami vrátane erytromycínu
a klaritromycínu, nefazodonom, antimykotikami azolového typu vrátane
itrakonazolu a inhibítormi HIV-proteázy). Súbežné podávanie môže viesť k
zvýšeným plazmatickým koncentráciám atorvastatínu. Preto je potrebná
zvýšená opatrnosť, keď sa atorvastatín používa v kombinácii s takýmito
látkami (pozri časť 4.4.).

/Transportérové inhibítory/
Atorvastatín a metabolity atorvastatínu sú substráty transportéru OATP1B1.
Súbežné podávanie atorvastatínu v dávke 10 mg a cyklosporínu v dávke
5,2 mg/kg/deň malo za následok 7,7-násobne vyššiu expozíciu atorvastatínom.
V prípadoch, keď je súbežné podávanie atorvastatínu s cyklosporínom
nevyhnutné, nesmie dávka atorvastatínu prekročiť 10 mg.

/Erytromycín, klaritromycín/
Erytromycín a klaritromycín sú známe inhibítory cytochrómu P450 3A4.
Súbežné podávanie atorvastatínu v dávke 80 mg jedenkrát denne a
erytromycínu v dávke 500 mg štyrikrát denne viedlo k 33 % vzostupu celkovej
aktivity atorvastatínu. Súbežné podávanie atorvastatínu v dávke 10 mg
jedenkrát denne a klaritromycínu v dávke 500 mg dvakrát denne malo za
následok 3,4-násobne vyššiu expozíciu atorvastatínu. V prípadoch, keď je
súbežná liečba klaritromycínom a atorvastatínom nevyhnutná, sa odporúčajú
nižšie udržiavacie dávky atorvastatínu. Pri dávkach prekračujúcich 40 mg sa
odporúča klinické monitorovanie týchto pacientov.

/Itrakonazol/
Súbežné podávanie atorvastatínu v dávke 20 mg až 40 mg a itrakonazolu
v dávke 200 mg denne malo za následok 1,5- až 2,3-násobne vyššiu expozíciu
atorvastatínu. V prípadoch, keď je súbežné podávanie itrakonazolu
s atorvastatínom nevyhnutné, sa odporúčajú nižšie udržiavacie dávky
atorvastatínu. Pri dávkach prekračujúcich 40 mg sa odporúča klinické
monitorovanie týchto pacientov.

/Inhibítory proteáz/
Súbežné podávanie atorvastatínu a inhibítorov proteáz, známych inhibítorov
cytochrómu P450 3A4, bolo spojené so zvýšenými plazmatickými koncentráciami
atorvastatínu.

/Diltiazemiumchlorid/
Súčasné podávanie 40 mg atorvastatínu s 240 mg diltiazemu malo za následok
51 % nárast expozície atorvastatínu. Po začatí liečby diltiazemom alebo po
úpravách dávky sa odporúča klinické monitorovanie týchto pacientov.

/Ezetimib/
Použitie ezetimibu v monoterapii je spojené s myopatiou. Riziko myopatie
môže byť preto pri súbežnom použití ezetimibu a atorvastatínu zvýšené.

/Grapefruitová šťava/
Grapefruitová šťava obsahuje jednu alebo viac zložiek, ktoré inhibujú
CYP3A4 a môže zvyšovať plazmatické koncentrácie liekov metabolizovaných
prostredníctvom CYP3A4. Príjem 240 ml grapefruitovej šťavy mal za následok
zvýšenie AUC (plocha pod krivkou) atorvastatínu o 37 % a zníženie AUC jeho
aktívneho ortohydroxy metabolitu o 20,4 %.

Avšak veľké množstvo grapefruitovej šťavy (vyše 1,2 l denne počas 5 dní)
zvýšilo AUC atorvastatínu 2,5 krát a AUC aktívnych (atorvastatín a
metabolity) inhibítorov HMG CoA reduktáz 1,3 krát. Súčasný príjem veľkého
množstva grapefruitovej šťavy a atorvastatínu sa preto neodporúča.

/Induktory cytochrómu P450 3A4/
Súčasné podávanie atorvastatínu s induktormi cytochrómu P450 3A4 (napr.
efavirenzom, rifampínom, ľubovníkom bodkovaným) môže viesť k variabilnému
poklesu plazmatických koncentrácií atorvastatínu. Súčasné podávanie
atorvastatínu s rifampínom sa odporúča vďaka duálnemu mechanizmu interakcií
rifampínu (indukcia cytochrómu P450 3A4 a inhibícia vychytávania
hepatocytovým transportérom OATP1B1), keďže podanie atorvastatínu až po
určitom čase po podaní rifampínu bolo spojené so signifikantným poklesom
plazmatických koncentrácií atorvastatínu.

/Verapamil a amiodarón/
Interakčné štúdie verapamilom a amiodarónom sa nevykonali. O verapamile ako
aj o amiodaróne je známe, že inhibujú aktivitu CYP3A4 a ich súbežné
podávanie s atorvastatínom môže viesť k zvýšenej expozícii atorvastatínu.

/Digoxín/
Súbežné opakované podávanie digoxínu a 10 mg atorvastatínu nemalo vplyv na
rovnovážne plazmatické koncentrácie digoxínu. Avšak po súbežnom podávaní
digoxínu a 80 mg atorvastatínu denne sa koncentrácie digoxínu zvýšili
približne o 20 %. Táto interakcia sa dá vysvetliť inhibíciou membránového
transportného proteínu, P-glykoproteínu. Pacientov užívajúcich digoxín
treba náležite monitorovať.

/Perorálne kontraceptíva/
Súbežné podávanie atorvastatínu s perorálnym kontraceptívom obsahujúcim
noretisterón a etinylestradiol viedlo k zvýšeniu plazmatických koncentrácií
noretisterónu a etinylestradiolu. Tieto zvýšené koncentrácie sa musia brať
do úvahy pri voľbe dávkovania perorálnych kontraceptív.

/Amlodipín/
V rámci liekovej interakčnej štúdie so zdravými jedincami viedlo súbežné
podávanie atorvastatínu 80 mg a amlodipínu 10 mg k 18 % zvýšeniu expozície
atorvastatínu.

/Gemfibrozil/deriváty kyseliny fibrínovej/
Použitie fibrátov v monoterapii je občas spojené s myopatiou. Riziko vzniku
atorvastatínom vyvolanej myopatie sa pri súbežnom použití fibrátov môže
zvýšiť (pozri časť 4.4). Súbežné podávanie gemfibrozilu v dávke 600 mg
dvakrát denne viedlo k 24% zvýšeniu expozície atorvastatínu.

/Antacidum/
Súbežné podávanie atorvastatínu s perorálnou suspenziou antacida
obsahujúcou hydroxid horečnatý a hlinitý znížilo plazmatické koncentrácie
atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov približne o 35 %, avšak nebola
zaznamenaná zmena v redukcii LDL-cholesterolu.

/Warfarín/
Súbežné podávanie atorvastatínu a warfarínu viedlo počas prvých dní
podávania k miernemu skráteniu protrombínového času, ktorý sa do 15 dní
opäť znormalizoval. Aj napriek tomu treba pacientov užívajúcich warfarín
starostlivo monitorovať, ak je ich liečba doplnená o atorvastatín.

/Kolestipol/
Súbežné podávanie atorvastatínu s kolestipolu bolo spojené so znížením
plazmatických koncentrácií atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov
(približne o 25 %). Hypolipidemický účinok však bol ešte väčší pri podávaní
atorvastatínu a kolestipolu v rovnakom čase než keď sa podávalo každé
liečivo osobitne.

/Fenazón/
Súbežné podávanie opakovaných dávok atorvastatínu a fenazónu malo len malý
alebo nedetegovateľný účinok na klírens fenazónu.

/Cimetidín/
V interakčnej štúdii s cimetidínom a atorvastatínom sa nepozorovali žiadne
interakcie.

/Kyselina fusidová/
Aj keď sa interakčné štúdie s atorvastatínom a kyselinou fusidovou
neuskutočnili, v priebehu postmarketingového sledovania účinkov tejto
kombinácie liekov boli hlásené závažné svalové poruchy, ako je
rabdomyolýza. Pacienti sa majú starostlivo monitorovať, vrátane
stanovovania sérovej kreatinínfosfokinázy (CPK) a môže byť vhodné dočasné
prerušenie liečby atorvastatínom .

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Atorvastatin Mylan je počas gravidity a dojčenia kontraindikovaný. Ženy vo
fertilnom veku musia používať účinnú antikoncepciu. Bezpečnosť
atorvastatínu počas gravidity a laktácie nebola preukázaná (pozri časť
4.3).
Štúdie na zvieratách preukázali, že inhibítory HMG-CoA reduktázy môžu
ovplyvniť vývoj embryí alebo plodov. Vývoj potomkov potkanov bol oneskorený
a ich postnatálne prežívanie bolo skrátené počas expozície samíc potkanov
atorvastatínom v dávkach nad 20 mg/kg/deň (klinická systémová expozícia).

Laktácia
U potkanov sú koncentrácie atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov
v plazme podobné koncentráciám v mlieku. Nie je známe, či sa toto liečivo
alebo jeho metabolity vylučujú do ľudského mlieka (pozri časť 5.3).

Fertilita
V rámci štúdií na zvieratách nevykázal atorvastatín v dávkach do 175
mg/kg/deň žiadny účinok na fertilitu samcov a v dávke 225 mg/kg/deň ani na
fertilitu samíc.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Z hlásených nežiaducich účinkov nevyplýva, že by schopnosti viesť vozidlá a
obsluhovať stroje pacientov liečených atorvastatínom mali byť ovplyvnené.

8. Nežiaduce účinky

Nežiaduce reakcie boli väčšinou mierne a prechodné. Z klinických štúdií
bolo z dôvodu nežiaducich účinkov v súvislosti s atorvastatínom vyradených
menej ako 2 % pacientov.

Najčastejšie (1% alebo viac) nežiaduce účinky spojené s liečbou
atorvastatínom u pacientov, ktorí sa zúčastňovali klinických skúšok boli:

/Poruchy nervového systému/
Bolesť hlavy

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania/
Asténia

/Poruchy gastrointestinálneho traktu/
Bolesť brucha, dyspepsia, nauzea, flatulencia, zápcha, hnačka

/Psychické poruchy/
Nespavosť

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:/

/Myalgia/
Tak ako pri liečbe inými inhibítormi HMG-CoA reduktázy aj u pacientov
užívajúcich atorvastatín bol hlásený vzostup hladín sérových transamináz.
Tieto zmeny boli zvyčajne mierne, prechodné a nevyžadovali prerušenie
liečby. Klinicky významné (( trojnásobok hornej hranice normálu) zvýšenie
sérových transamináz sa vyskytlo u 0,7 % pacientov liečených
atorvastatínom. Výskyt týchto abnormalitít bol pre dávku 10, 20, 40 a 80mg
atorvastatínu 0,2%, 0,2%, 0,6% a 2,3% v uvedenom poradí. Toto zvýšenie bolo
u všetkých pacientov reverzibilné.

K zvýšeniu hodnôt sérovej kreatínfosfokinázy (CPK) nad 3-násobok hornej
hranice referenčného rozpätia došlo u 2,5 % pacientov liečených
atorvastatínom, podobne ako v klinických štúdiách s inými inhibítormi HMG-
CoA reduktázy. K zvýšeniu hodnôt nad 10-násobok hornej hranice referenčného
rozpätia došlo u 0,4 % pacientov liečených atorvastatínom. Z týchto
pacientov súčasne trpelo 0,1% bolesťou, citlivosťou alebo slabosťou svalov.
Ďalšie nežiaduce reakcie hlásené v rámci klinických skúšok s atorvastatínom
sú uvedené v nasledujúcej tabuľke podľa orgánových systémov a frekvencie
výskytu.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nežiaduce účinky atorvastatínu
z klinických štúdií a postmarketingových skúseností.

Odhadované frekvencie výskytu nežiaducich účinkov sú zoradené nasledovne:
veľmi časté (( 1/10); časté (( 1/100, ( 1/10); menej časté (( 1/1 000,
( 1/100); zriedkavé (( 1/10 000, ( 1/1 000); veľmi zriedkavé (? 1/10 000)

|Orgánový |Veľmi |Časté |Menej časté|Zriedkavé |Veľmi |
|systém |časté |(?1/100, | |(?1/10 000,|zriedkavé |
| |(?1/10): |< 1/10) |(?1/1 000, |< 1/1 000) |(< 1/10 000|
| | | |< 1/100) | |). |
|Poruchy | | |Trombocytop| | |
|krvi | | |énia | | |
|a lymfatick| | | | | |
|ého systému| | | | | |
|Poruchy | |Alergické | | |Anafylaxia |
|imunitného | |reakcie | | | |
|systému | | | | | |
|Poruchy | | |Alopécia, | | |
|endokrinnéh| | |hyperglykém| | |
|o systému | | |ia, | | |
| | | |hypoglykémi| | |
| | | |a, | | |
| | | |pankreatití| | |
| | | |da | | |
|Psychické | |Nespavosť |Amnézia | | |
|poruchy | | | | | |
|Poruchy | |Bolesť |Periférna | |Dysgeúzia |
|nervového | |hlavy, |neuropatia | |(porucha |
|systému | |závraty, | | |chuti) |
| | |parestézia, | | | |
| | |hypestézia | | | |
|Poruchy oka| | | | |Poruchy |
| | | | | |zraku |
|Poruchy | | |Tinitus | |Strata |
|ucha a | | | | |sluchu. |
|labyrintu | | | | | |
|Poruchy | |Zápcha, |Anorexia, | | |
|gastrointes| |flatulencia,|vracanie | | |
|tinálneho | |dyspepsia, | | | |
|traktu | |nauzea, | | | |
| | |hnačka | | | |
|Poruchy | | | |Hepatitída,|Zlyhanie |
|pečene | | | |obštrukčný |pečene |
|a žlčových | | | |ikterus | |
|ciest | | | | | |
|Poruchy | |Kožná |Urtikária | |Angioneurot|
|kože | |vyrážka, | | |ický edém, |
|a podkožnéh| |pruritus | | |bulózny |
|o tkaniva | | | | |exantém |
| | | | | |(vrátane |
| | | | | |multiformné|
| | | | | |ho erytému,|
| | | | | |Stevensovho|
| | | | | |-Johnsonovh|
| | | | | |o syndrómu |
| | | | | |a toxickej |
| | | | | |epidermálne|
| | | | | |j nekrolýzy|
| | | | | |) |
|Poruchy | |Myalgia, |Myopatia |Myozitída, |Pretrhnutie|
|kostrovej a| |artralgia | |rabdomyolýz|šľachy |
|svalovej | | | |a, svalové | |
|sústavy a | | | |kŕče | |
|spojivového| | | | | |
|tkaniva | | | | | |
|Poruchy | | |Impotencia | |Gynekomasti|
|reprodukčné| | | | |a |
|ho systému | | | | | |
|a prsníkov | | | | | |
|Celkové | |Asténia, |Nevoľnosť, | | |
|poruchy a | |bolesť na |zvýšenie | | |
|reakcie v | |hrudníku, |telesnej | | |
|mieste | |bolesť |hmotnosti | | |
|podania | |chrbta, | | | |
| | |periférny | | | |
| | |edém, únava | | | |
Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Tak ako pri liečbe inými inhibítormi HMG-CoA reduktázy aj u pacientov
užívajúcich atorvastatín bol hlásený vzostup hladín sérových transamináz.
Tieto zmeny boli zvyčajne mierne, prechodné a nevyžadovali prerušenie
liečby. Klinicky významné (nad trojnásobok hornej hranice normálnych
hodnôt) zvýšenie sérových transamináz sa vyskytlo u 0,8 % pacientov
liečených atorvastatínom. Toto zvýšenie bolo závislé od dávky a u všetkých
pacientov bolo vratné.

K zvýšeniu hodnôt sérovej kreatínfosfokinázy (CPK) (nad 3-násobok hornej
hranice normálnych hodnôt) došlo u 2,5 % pacientov liečených
atorvastatínom, podobne ako v klinických štúdiách s inými inhibítormi HMG-
CoA reduktázy. K zvýšeniu hodnôt nad 10-násobok hornej hranice normálnych
hodnôt došlo u 0,4 % pacientov liečených atorvastatínom (pozri časť 4.4).

V súvislosti s niektorými statínmi boli hlásené nasledujúce nežiaduce
účinky:
( poruchy spánku vrátane nočných môr
( depresia
Výnimočné prípady intersticiálnej choroby pľúc vyskytujúcej sa najmä pri
dlhodobej liečbe (pozri časť 4.4).

4.9 Predávkovanie

Špeciálna liečba pri predávkovaní atorvastatínom neexistuje. Pokiaľ dôjde
k predávkovaniu, pacienta treba liečiť symptomaticky a v prípade potreby
začať s podpornou liečbou. Majú sa vykonať funkčné vyšetrenia pečene a
treba sledovať hladiny CPK v krvnom sére. Keďže sa atorvastatín výrazne
viaže na plazmatické bielkoviny, hemodialýza zrejme významne nezvýši
klírens atorvastatínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibítory HMG-CoA reduktázy
ATC kód: C10AA05.

Atorvastatín je selektívny, kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy,
enzýmu, ktorý určuje rýchlosť syntézy cholesterolu a je zodpovedný za
premenu 3-hydroxy-3-metylglutaryl-koenzýmu A na mevalonát, čo je prekurzor
sterolov vrátane cholesterolu.
Triglyceridy a cholesterol sú v pečeni zabudované do lipoproteínov s veľmi
nízkou hustotou (VLDL) a plazmou sú transportované do periférnych tkanív.
Lipoproteíny s nízkou hustotou (LDL) sa tvoria z VLDL a primárne sú
katabolizované receptormi s vysokou afinitou k LDL.

Atorvastatín znižuje plazmatické koncentrácie cholesterolu a sérové
koncentrácie lipoproteínov inhibíciou HMG-CoA reduktázy a inhibíciou
biosyntézy cholesterolu v pečeni a zvyšuje počet LDL receptorov na povrchu
pečeňových buniek, čím sa urýchľuje vychytávanie a katabolizmus LDL.

Atorvastatín znižuje tvorbu LDL a počet LDL častíc. Atorvastatín vyvoláva
výrazné a trvalé zvýšenie aktivity LDL receptorov spojené s priaznivou
zmenou kvality cirkulujúcich LDL častíc. Atorvastatín účinne znižuje
hladiny LDL cholesterolu u pacientov s homozygotnou familiárnou
hypercholesterolémiou, čo je populácia, ktorá zvyčajne neodpovedá na liečbu
hypolipidemikami.

Ukázalo sa, že atorvastatín v závislosti od dávkovania znižuje koncentrácie
celkového cholesterolu o 30 - 46 %, LDL cholesterolu o 41 - 61 %,
apolipoproteínu B o 34 - 50 % a triglyceridov o 14 - 33 %. Atorvastatín
vyvolal premenlivé ale malé zvýšenie koncentrácie apolipoproteínu A1. Jasná
závislosť tohto účinku na dávke však nebola zistená. Vyhodnotenie aktuálnej
klinickej databázy 24 dokončených štúdií ukazuje, že atorvastatín zvyšuje
koncentráciu HDL cholesterolu a znižuje pomer LDL/HDL cholesterolu a pomer
celkového cholesterolu/HDL cholesterolu.

Tieto výsledky sú zhodné u pacientov s heterozygotnou familiárnou
hypercholesterolémiou, nefamiliárnymi formami hypercholesterolémie
a zmiešanými hyperlipidémiami vrátane pacientov s diabetes mellitus
nezávislým od inzulínu.
Bolo dokázané, že zníženie hladín celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu
a apolipoproteínu B znižuje riziko kardiovaskulárnych príhod
a kardiovaskulárnej mortality.

/Ateroskleróza/

V štúdii „Reverzia aterosklerózy agresívnym znížením hladiny lipidov“
(REVERSAL „Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid-Lowering“ ) sa
pomocou intravaskulárneho ultrazvuku (IVUS) počas angiografie hodnotil
účinok atorvastatínu 80 mg a pravastatínu 40 mg na koronárnu aterosklerózu
u pacientov s ischemickou chorobou srdca. V tejto randomizovanej, dvojito
zaslepenej, multicentrickej, kontrolovanej klinickej štúdii bol na začiatku
liečby a v 18. mesiaci liečby u 502 pacientov vykonaný IVUS. V skupine
liečenej atorvastatínom (n = 253) nedošlo k žiadnej progresii
aterosklerózy. Medián percentuálnej zmeny v celkovom objeme aterómu
(primárne kritérium štúdie) oproti jeho hodnote na začiatku štúdie bol
v skupine liečenej atorvastatínom - 0,4 % (p = 0,98) a + 2,7 % (p = 0,001)
v skupine liečenej pravastatínom (n = 249). Pri porovnaní s pravastatínom
boli účinky atorvastatínu štatisticky významné (p = 0,02). Stredné zníženie
koncentrácie C-reaktívneho proteínu (CRP) bolo v skupine liečenej
atorvastatínom 36,4% oproti hodnote zníženia 5,2% v skupine liečenej
pravastatínom (p<0,0001).

V skupine liečenej atorvastatínom sa hodnota LDL-cholesterolu
3,89 mmol/l ± 0,7 (150 mg/dl ± 28) zistená na začiatku liečby znížila
v priemere na 2,04 mmol/l ± 0,8 (78,9 mg/dl ± 30) a v skupine liečenej
pravastatínom sa hodnota LDL-cholesterolu 3,89 mmol/ ± 0,7 (150 mg/dl ± 26)
zistená na začiatku liečby znížila v priemere na 2,85 mmol/l ± 0,7
(110 mg/dl ± 26) (p < 0,0001). Atorvastatín významne znížil aj priemernú
hodnotu celkového cholesterolu o 34,1 % (pravastatín: - 18,4 %,
p < 0,0001), priemernú hodnotu triglyceridov o 20 % (pravastatín: - 6,8 %,
p < 0,0009) a priemernú hodnotu apolipoproteínu B o 39,1 % (pravastatín:
- 22,0 %, p < 0,0001). Atorvastatín zvýšil priemernú hodnotu HDL-
cholesterolu o 2,9 % (pravastatín: + 5,6 %, p = bez štatistickej
významnosti).

Výsledky štúdie boli získané pri dávke 80 mg. Preto ich nemožno
extrapolovať na nižšie dávky.

Profily bezpečnosti a tolerability dvoch liečených skupín boli
porovnateľné.


/Prevencia kardiovaskulárneho ochorenia/


Účinok atorvastatínu na výskyt fatálnych a nefatálnych prípadov ischemickej
choroby srdca bol hodnotený v randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom
kontrolovanej štúdii ASCOT-LLA („Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial
Lipid Lowering Arm“: Anglo-škandinávska štúdia zameraná na kardiálne
výsledky v hypolipidemickom ramene). Pacienti boli hypertonici vo veku 40 -
79 rokov bez predchádzajúceho infarktu myokardu alebo liečby anginy
pectoris a s hladinami celkového cholesterolu (TC) ? 6,5 mmol/l
(251 mg/dl). Všetci pacienti mali aspoň tri z vopred definovaných
kardiovaskulárnych rizikových faktorov: mužské pohlavie, vek ? 55 rokov,
fajčenie, diabetes mellitus, pozitívnu anamnézu ICHS u prvostupňového
príbuzného, TC:HDL-C > 6, periférnu ischemickú chorobu, hypertrofiu ľavej
srdcovej komory, cerebrovaskulárnu príhodu v minulosti, špecifické zmeny na
EKG, proteinúriu/albuminúriu. Nie u všetkých zaradených pacientov bolo
zistené vysoké riziko vzniku prvej kardiovaskulárnej príhody. Pacientom sa
podávala antihypertenzná liečba (buď amlodipín, alebo režim na báze
atenololu) a buď atorvastatín v dávke 10 mg denne (n = 5168) alebo placebo
(n = 5137).

Účinok atorvastatínu na zníženie absolútneho a relatívneho rizika bol
nasledovný:


| |Zníženie |Počet príhod |Zníženie |Hodnota p |
| |relatívneho |(atorvastatín |absolútneho | |
| |rizika (%) |oproti |rizika1 (%) | |
| | |placebu) | | |
|Fatálna ICHS |36% |100 versus 154|1,1% |0,0005 |
|plus nefatálny| | | | |
|IM | | | | |
|Všetky |20% |389 versus 483|1,9% |0,0008 |
|kardiovaskulár| | | | |
|ne príhody | | | | |
|a revaskulariz| | | | |
|ačné zákroky | | | | |
|Všetky |29% |178 versus 247|1,4% |0.0006 |
|koronárne | | | | |
|príhody | | | | |


1 Na základe rozdielu v približnom výskyte príhod počas priemerného obdobia
sledovania 3,3 roka.

ICHS = ischemická choroba srdca; IM = infarkt myokardu.

Celková mortalita a kardiovaskulárna mortalita sa významne neznížili (185
oproti 212 príhodám, p = 0,17 a 74 oproti 82 príhodám, p = 0,51).
V analýzach podskupín podľa pohlavia (81 % mužov, 19 % žien) sa pozoroval
pozitívny účinok atorvastatínu u mužov, ale nedal sa zistiť u žien,
pravdepodobne v dôsledku nízkeho výskytu príhod v podskupine žien. Celková
a kardiovaskulárna mortalita boli číselne vyššie u pacientok (38 oproti 30
a 17 oproti 12), ale toto nebolo štatisticky významné. Zaznamenala sa
významná interakcia s liečbou vyvolaná základnou antihypertenznou liečbou.
Výskyt primárneho cieľového ukazovateľa (fatálna ICHS plus nefatálny IM) sa
pri užívaní atorvastatínu významne znížil u pacientov liečených amlodipínom
(Hazard Ratio (HR) 0,47 (0,32 - 0,69), p = 0,00008), ale neznížil sa
u tých, ktorí boli liečení atenololom (HR 0,83 (0,59 - 1,17), p = 0,287).

Účinok atorvastatínu na výskyt fatálnych a nefatálnych prípadov
kardiovaskulárnych chorôb sa tiež posudzoval v randomizovanej, dvojito
zaslepenej, multicentrickej, placebom kontrolovanej štúdii CARDS
(„Collaborative Atorvastatin Diabetes Study“ = Štúdia zameraná na podporný
účinok atorvastatínu pri diabete) u pacientov s diabetes mellitus 2. typu
vo veku 40 - 75 rokov bez pozitívnej anamnézy kardiovaskulárneho ochorenia
a s hodnotou LDL-cholesterolu ? 4,14 mmol/l (160 mg/dl) a s hodnotou
triglyceridov (TG) ? 6,78 mmol/l (600 mg/dl). Všetci pacienti mali aspoň
1 z nasledujúcich rizikových faktorov: hypertenziu, aktívne fajčenie,
retinopatiu, mikroalbuminúriu alebo makroalbuminúriu.

Pacienti boli liečení buď atorvastatínom v dávke 10 mg denne (n = 1428)
alebo placebom (n = 1410) s mediánom obdobia sledovania 3,9 roka.

Účinok atorvastatínu na zníženie absolútneho a relatívneho rizika bol
nasledovný:

| |Zníženie |Počet príhod |Zníženie |Hodnota p |
| |relatívneho |(atorvastatín |absolútneho | |
| |rizika (%) |oproti |rizika1 (%) | |
| | |placebu) | | |
|Závažné |37% |83 versus 127 |3,2% |0,0010 |
|kardiovaskulár| | | | |
|ne príhody | | | | |
|(fatálny | | | | |
|a nefatálny | | | | |
|AIM, tichý IM,| | | | |
|akútna smrť | | | | |
|pri ICHS, | | | | |
|nestabilná | | | | |
|angina | | | | |
|pectoris, | | | | |
|CABG, PTCA, | | | | |
|revaskularizác| | | | |
|ia, náhla | | | | |
|cievna mozgová| | | | |
|príhoda) | | | | |
|IM (fatálny |42% |38 versus 64 |1,9% |0,0070 |
|a nefatálny | | | | |
|AIM, tichý IM)| | | | |
|Náhla cievna |48% |21 versus 39 |1,3% |0,0163 |
|mozgová | | | | |
|príhoda | | | | |
|(fatálna | | | | |
|a nefatálna) | | | | |

1 Na základe rozdielu v približnom výskyte príhod počas obdobia s mediánom
sledovania 3,9 roka.

AIM = akútny infarkt myokardu; CABG = aortokoronárny bypass;
ICHS = ischemická choroba srdca; IM = infarkt myokardu; PTCA = perkutánna
transluminálna koronárna angioplastika.

Nepreukázal sa žiaden rozdiel v účinku liečby v závislosti od pohlavia
pacienta, jeho veku alebo východiskovej hodnoty LDL-cholesterolu. Priaznivý
trend sa pozoroval čo sa týka výskytu mortality (82 úmrtí v skupine
užívajúcej placebo oproti 61 úmrtiam v skupine užívajúcej atorvastatín,
p = 0,0592).

/Rekurentná náhla cievna mozgová príhoda/

V štúdii SPARCL (Prevencia náhlej cievnej mozgovej príhody agresívnym
znížením hladín cholesterolu) sa hodnotil účinok 80 mg atorvastatínu denne
alebo placeba na výskyt náhlej cievnej mozgovej príhody u 4 731 pacientov,
ktorí mali náhlu cievnu mozgovú príhodu alebo tranzitórny ischemický atak
(TIA) v priebehu predchádzajúcich 6 mesiacov a nemali pozitívnu anamnézu
ischemickej choroby srdca (ICHS). 60 % pacientov boli muži vo veku 21 -
92 rokov (priemerný vek 63 rokov) a ich priemerná východisková hodnota LDL-
cholesterolu bola 133 mg/dl (3,4 mmol/l). Priemerná hodnota LDL-
cholesterolu počas liečby atorvastatínom bola 73 mg/dl 1,9 mmol/l)
a 129 mg/dl (3,3 mmol/l) počas liečby placebom. Medián sledovania bol
4,9 rokov.

Atorvastatín v dávke 80 mg znižoval riziko primárneho cieľového
ukazovateľa, ktorým bol výskyt fatálnej alebo nefatálnej náhlej cievnej
mozgovej príhody, o 15 % (HR 0,85; 95 % IS, 0,72 - 1,00; p = 0,05 alebo
0,84; 95 % IS, 0,71 - 0,99; p = 0,03 po úprave vzhľadom na východiskové
faktory) v porovnaní s placebom. Celková mortalita pri podávaní
atorvastatínu bola 9,1 % (216/2365) oproti 8,9 % (211/2366) pri placebe.

. Riziko vzniku hemoragickej náhlej cievnej mozgovej príhody bolo
zvýšené u pacientov, ktorí už pri zaradení do štúdie mali hemoragickú
náhlu cievnu mozgovú príhodu v anamnéze (7/45 pri atorvastatíne oproti
2/48 pri placebe; HR 4,06; 95 % IS, 0,84 - 19,57) a riziko vzniku
ischemickej náhlej cievnej mozgovej príhody bolo v oboch skupinách
podobné (3/45 pri atorvastatíne oproti 2/48 pri placebe; HR 1,64; 95 %
IS, 0,27 - 9,82).


. Riziko vzniku hemoragickej náhlej cievnej mozgovej príhody bolo
zvýšené u pacientov, ktorí už pri zaradení do štúdie mali v anamnéze
lakunárny mozgový infarkt (20/708 pri atorvastatíne oproti 4/701
pri placebe; HR 4,99; 95 % IS, 1,71 - 14,61), ale u týchto pacientov
bolo tiež znížené riziko vzniku ischemickej náhlej cievnej mozgovej
príhody (79/708 pri atorvastatíne oproti 102/701 pri placebe; HR 0,76;
95 % IS, 0,57 - 1,02). Je možné, že výsledné riziko vzniku náhlej
cievnej mozgovej príhody je zvýšené u pacientov s lakunárnym mozgovým
infarktom v anamnéze, ktorí užívajú 80 mg atorvastatínu/deň.

Celková mortalita v podskupine pacientov s hemoragickou náhlou cievnou
mozgovou príhodou v anamnéze bola pri podávaní atorvastatínu 15,6 % (7/45)
oproti 10,4 % (5/48) pri placebe. V podskupine pacientov s lakunárnym
mozgovým infarktom v anamnéze bola celková mortalita pri podávaní
atorvastatínu 10,9 % (77/708) oproti 9,1 % (64/701) pri placebe.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Absorpcia/
Po perorálnom podaní sa atorvastatín rýchlo absorbuje; maximálne
plazmatické koncentrácie (Cmax) sa dosiahnu do 1 až 2 hodín. Rozsah
absorpcie sa zvyšuje úmerne dávke atorvastatínu. Po perorálnom podaní majú
filmom obalené tablety atorvastatínu v porovnaní s perorálnym roztokom 95 -
99 % biologickú dostupnosť. Absolútna biologická dostupnosť atorvastatínu
je približne 12 % a systémovo dosiahnuteľná inhibičná aktivita voči HMG-CoA
reduktáze je približne 30 %. Nízka systémová dostupnosť býva pripisovaná
presystémovému klírensu na sliznici GIT a/alebo metabolizmu pri prvom
prechode liečiva pečeňou.

/Distribúcia/
Priemerný distribučný objem atorvastatínu je približne 381 l. Atorvastatín
sa viaže na plazmatické bielkoviny z ( 98 %.

/Metabolizmus/
Atorvastatín je metabolizovaný cytochrómom P450 3A4 na orto-
a parahydroxylované deriváty a rôzne produkty beta-oxidácie. Okrem iných
ciest sa tieto produkty ďalej metabolizujú glukuronidáciou. V podmienkach
/in vitro/ je inhibícia HMG-CoA reduktázy orto- a parahydroxylovanými
metabolitmi rovnocenná inhibícii atorvastatínom. Približne 70 %
cirkulujúcej inhibičnej aktivity voči HMG-CoA reduktáze sa pripisuje
aktívnym metabolitom.

/Vylučovanie/
Atorvastatín sa primárne vylučuje žlčou po hepatálnej a extrahepatálnej
metabolizácii. Liek však zrejme nepodlieha významnej enterohepatálnej
recirkulácii. U ľudí je priemerný polčas eliminácie atorvastatínu z plazmy
približne 14 hodín. Polčas inhibičnej aktivity voči HMG-CoA reduktáze je
približne 20 až 30 hodín vďaka príspevku aktívnych metabolitov.

/Osobitné skupiny pacientov/

/Starší pacienti/
Plazmatické koncentrácie atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov sú
vyššie u zdravých starších pacientov ako u mladých dospelých osôb, pričom
účinky na hladiny lipidov boli porovnateľné s účinkami u populácie mladších
pacientov.

/Deti a dospievajúci/
Farmakokinetické údaje týkajúce sa detí a dospievajúcich nie sú
k dispozícii.

/Pohlavie/
Koncentrácie atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov u žien sa líšia od
koncentrácií u mužov (ženy: približne o 20 % vyššie Cmax a približne o 10 %
nižšia hodnota AUC). Tieto rozdiely nie sú klinicky významné a nemajú za
následok žiadne klinicky významné rozdiely v účinkoch na hladiny lipidov
mužov a žien.

/Renálna insuficiencia/
Ochorenie obličiek nemá vplyv na plazmatické koncentrácie atorvastatínu
alebo jeho aktívnych metabolitov ani na ich účinok na hladiny lipidov.

/Hepatálna insuficiencia/
U pacientov s chronickým ochorením pečene zapríčineným konzumáciou alkoholu
(stupeň B Childovej-Pughovej klasifikácie) sú plazmatické koncentrácie
atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov výrazne zvýšené (hodnota
Cmax približne 16-násobne a hodnota AUC približne 11-násobne).

3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Atorvastatín nebol u potkanov karcinogénny. Maximálna použitá dávka bola 63-
násobne vyššia než je najvyššia dávka pre ľudí (80 mg/deň) po prepočítaní
na mg/kg telesnej hmotnosti a 8- až 16-násobne vyššia po prepočítaní na
hodnotu AUC(0–24) určenú podľa celkovej inhibičnej aktivity. V 2-ročnej
štúdii na myšiach sa výskyt hepatocelulárneho adenómu u samcov
a hepatocelulárnych karcinómov u samíc zvýšil pri použití maximálnej dávky,
pričom maximálna použitá dávka bola 250-násobne vyššia než je najvyššia
dávka pre ľudí po prepočítaní na mg/kg telesnej hmotnosti. Systémová
expozícia bola 6 až 11-násobne vyššia po prepočítaní na AUC(0–24).
Atorvastatín nevykazoval ani mutagénny ani klastogénny potenciál v štyroch
testoch /in vitro/ s metabolickou aktiváciou alebo bez nej a ani v jednom
skúšaní /in vivo/. V štúdiách na zvieratách nemal atorvastatín žiaden vplyv
na samčiu fertilitu pri podávaní dávok do 175 mg/kg denne, ani na samičiu
fertilitu pri podávaní dávok do 225 mg/kg denne a nevykazoval teratogénne
účinky.

U potkanov sú koncentrácie atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov v
plazme podobné ako v materskom mlieku. Nie je známe, či sa liek alebo jeho
metabolity vylučujú do ľudského materského mlieka.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Jadro tablety/
Bezvodý koloidný oxid kremičitý
Bezvodý uhličitan sodný
Bezvodá mikrokryštalická celulóza
L-arginín
Bezvodá laktóza
Sodná soľ kroskarmelózy
Hydroxypropylcelulóza
Magnéziumstearát

/Filmový obal/
/Opadry AMB OY-B-28929 obsahuje:/
Polyvinylalkohol
Oxid titaničitý (E171)
Mastenec
Sójový lecitín
Xantánová guma (E415)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

18 mesiacov

Fľaše: Nepoužívajte dlhšie ako 3 mesiace od prvého otvorenia fľaše.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25(C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu
pred svetlom a vlhkosťou.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Nepriehľadné fľaše z HDPE (so stabiloxom) a PP uzáverom, obsahujúce 10, 14,
28, 30, 50, 56, 60 a 90 tabliet.

Nemocničné balenia:
Nepriehľadné fľaše z HDPE (so stabiloxom) a PP uzáverom, obsahujúce 100,
200, 250 a 500 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s
národnými požiadavkami

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Generics [UK] Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL,
Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Atorvastatin Mylan 10 mg: 31/0775/10-S
Atorvastatin Mylan 20 mg: 31/0776/10-S
Atorvastatin Mylan 40 mg: 31/0777/10-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

28.10.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

marec 2012

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C00991
Skupina ATC:
C10 - Látky redukujúce sérové lipidy
Skupina ATC:
C10AA05 - atorvastatinum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať v indikáciách schválených pri registrácii. Pred začatím hradenej liečby, po troch mesiacoch a následne v polročných intervaloch sa monitoruje aktivita enzýmov alanínaminotransferázy (ALT) a kreatinínkinázy (CK) s cieľom eliminovať možné významné nežiaduce účinky. Liečba je kontraindikovaná, ak aktivita enzýmu a) ALT pred začiatkom alebo počas liečby presahuje trojnásobok hornej hranice normy, b) CK presahuje päťnásobok hornej hranice normy alebo sa v priebehu liečby objaví myalgia alebo myopatia. Efekt liečby na lipidové spektrum sa zhodnotí po troch mesiacoch od začiatku liečby. Podmienkou hradenej liečby je abstinencia alkoholu, fajčenia a nedostatočný efekt minimálne trojmesačného diétneho stravovania s nízkym obsahom cholesterolu a živočíšnych tukov spolu s trojmesačným pravidelným telesným cvičením. Pri hodnotách BMI nad 30 je podmienkou začiatku hradenej liečby statínmi pokles hmotnosti najmenej o tri kg po trojmesačnom diétnom režime.
Môže predpísať:
Diabetológia, poruchy látk.premeny a vyz., Endokrinológia aj detská, Geriatria, Vnútorne lekarstvo, Kardiológia aj detská, Klinická farmakológia
Predajná cena:
13.47 € / 405.80 SK
Úhrada poisťovňou:
12.24 € / 368.74 SK
Doplatok pacienta:
1.23 € / 37.05 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.57 € ÚP:0.00 € DP:3.57 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.17 € ÚP:0.00 € DP:11.17 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien