Detail:
Ropira 2 mg tbl plg 84x2 mg (blis. PVC/PCTFE/Al)
Názov lieku:
Ropira 2 mg
Doplnok názvu:
tbl plg 84x2 mg (blis. PVC/PCTFE/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Schválený text k rozhodnutiu o prevode registrácie lieku ev.č. 2012/02791,
2012/02793, 2012/02792
Príloha č. 1 k notifikácii k zmene v registrácii lieku: ev.č. 2012/00882

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ

1. NÁZOV LIEKU

Ropira 2 mg
Ropira 4 mg
Ropira 8 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje 2 mg ropinirolu (vo forme chloridu)
Každá tableta obsahuje 4 mg ropinirolu (vo forme chloridu)
Každá tableta obsahuje 8 mg ropinirolu (vo forme chloridu)

Pomocné látky so známym účinkom:
Každá 2 mg tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 1,7100 mg laktózy.
Každá 4 mg tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 0,8100 mg oranžovej
žlte (E110).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tablety s predĺženým uvoľňovaním

2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: ružové, okrúhle bikonvexné tablety
6,8 ± 0,1 mm.
4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: svetlohnedé, oválne bikonvexné
tablety 12,6x 6,6 ± 0,1 mm.
8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: červené, oválne bikonvexné tablety
19,2 x 10,2 ± 0,2 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba Parkinsonovej choroby za nasledujúcich podmienok:
. Iniciálna liečba v monoterapii s cieľom oddialiť nasadenie levodopy
. V kombinácii s levodopou, v priebehu choroby, pokiaľ účinok levodopy
oslabne alebo sa stane nekonzistentný a v terapeutickom účinku sa
vyskytnú výkyvy („end of dose" alebo fluktuácie „on-off").

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí
Odporúča sa individuálna titrácia dávky v závislosti od účinnosti a
tolerability prípravku. Ropira tablety s predĺženým uvoľňovaním by sa mali
užívať raz denne, každý deň v podobnom čase. Tablety s predĺženým
uvoľňovaním sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla (pozri časť 5.2).

Ropira tablety s predĺženým uvoľňovaním sa musia prehltnúť celé a nesmú sa
žuť, drviť alebo deliť.

/Úvodná titrácia/
Počiatočná dávka ropinirolu tablety s predĺženým uvoľňovaním je 2 mg raz
denne počas prvého týždňa; táto dávka sa zvyšuje počínajúc druhým týždňom
liečby na 4 mg raz denne. Terapeutickú odpoveď možno očakávať pri dávke
4 mg raz denne.

U pacientov, ktorých terapia sa začala dávkou 2 mg ropinirolu tablety s
predĺženým uvoľňovaním denne a u ktorých sa dostavia vedľajšie účinky,
ktoré nedokážu tolerovať, môže byť výhodné prejsť na liečbu tabletami
ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním s nižšou dennou dávkou, rozdelenou na
tri rovnaké dávky.

/Liečebný režim/
Pacientov je nutné držať na najnižšej dávke ropinirolu vo forme tabliet s
predĺženým uvoľňovaním, ktorou sa dosiahne kontrola príznakov.

Ak sa nedosiahne postačujúca kontrola príznakov alebo ak sa nedarí udržať
ju pri jednorazovej dennej dávke 4 mg tabliet ropinirolu s predĺženým
uvoľňovaním, môže sa denná dávka zvyšovať o 2 mg v týždňových alebo dlhších
intervaloch až po jednu dennú 8 mg dávku tabliet ropinirolu s predĺženým
uvoľňovaním.

Ak sa nedosiahne postačujúca kontrola príznakov alebo ak sa nedarí udržať
ju pri jednorazovej dennej dávke 8 mg tabliet ropinirolu s predĺženým
uvoľňovaním, môže sa denná dávka zvyšovať o 2–4 mg v dvojtýždňových alebo
dlhších intervaloch. Maximálna denná dávka ropinirolu v tabletách s
predĺženým uvoľňovaním je 24 mg.

Odporúča sa, aby sa pacientom predpisoval minimálny počet tabliet
ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním, ktoré sú potrebné na dosiahnutie
požadovanej dávky, a to s použitím najvyšších dostupných síl tabliet
ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním.

Ak sa liečba preruší na jeden alebo viac dní, treba zvážiť opätovnú
titráciu dávky (pozri vyššie).

Keď sa Ropira tablety s predĺženým uvoľňovaním podávajú ako prídavná liečba
k levodope, možno v závislosti od klinickej odpovede pristúpiť k postupnej
redukcii dávky levodopy. V klinických skúšaniach sa dávka levodopy postupne
znižovala u približne 30 % pacientov, ktorým súbežne podávali tablety
ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním. U pacientov s pokročilou Parkinsonovou
chorobou, ktorí dostávajú prípravok Ropira tablety s predĺženým uvoľňovaním
v kombinácii s levodopou, sa môžu počas úvodnej titrácie prípravku Ropira
tablety s predĺženým uvoľňovaním vyskytnúť dyskinézie. V klinických
skúšaniach sa preukázalo, že zníženie levodopy môže zlepšiť dyskinézu
(pozri časť 4.8).

Keď sa prechádza z liečby iným dopamínovým agonistom na ropinirol, musia sa
pred začatím liečby ropinirolom dodržať odporúčania držiteľa rozhodnutia o
registrácii pre vysadenie dopamínového agonistu.

Tak ako pri iných dopamínových agonistoch, je potrebné prerušiť liečbu
ropinirolom postupne znižovaním dennej dávky v priebehu obdobia jedného
týždňa.

/Prechod z filmom potiahnutých tabliet ropinirolu (s okamžitým uvoľňovaním)/
/na užívanie prípravku Ropira tablety s predĺženým uvoľňovaním/
Pacienti môžu prejsť z tabliet ropinirolu potiahnutých filmom (s okamžitým
uvoľňovaním) na tablety ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním zo dňa na deň.
Dávka tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním musí vychádzať z celkovej
dennej dávky tabliet ropinirolu potiahnutých filmom (s okamžitým
uvoľňovaním), ktorú pacient užíval. Nižšie uvedená tabuľka ukazuje
odporúčanú dávku prípravku Ropira tablety s predĺženým uvoľňovaním pre
pacientov, ktorí prechádzajú z tabliet ropinirolu potiahnutých filmom (s
okamžitým uvoľňovaním).

/Prechod z filmom potiahnutých tabliet ropinirolu (s okamžitým uvoľňovaním)/
/na prípravok Ropira tablety s predĺženým uvoľňovaním/

|Tablety ropinirolu potiahnuté filmom |Tablety ropinirolu s predĺženým |
|(s okamžitým uvoľňovaním) |uvoľňovaním |
|Celková denná dávka (mg) |Celková denná dávka (mg) |
|0,75–2,25 |2 |
|3–4,5 |4 |
|6 |6 |
|7,5–9 |8 |
|12 |12 |
|15–18 |16 |
|21 |20 |
|24 |24 |

Po prechode na prípravok Ropira tablety s predĺženým uvoľňovaním sa dávka
môže upraviť v závislosti od terapeutickej odpovede (pozri odseky „Úvodná
titrácia" a „Liečebný režim" uvedené vyššie).

Deti a dospievajúci
Vzhľadom na nedostatok údajov o bezpečnosti a účinnosti prípravku Ropira
tablety s predĺženým uvoľňovaním sa jeho aplikácia deťom mladším ako 18
rokov neodporúča.

Starší pacienti
U 65-ročných a starších pacientov je klírens ropinirolu znížený o približne
15 %. Hoci sa úprava dávky nepožaduje, mala by sa dávka ropinirolu
individuálne titrovať na optimálnu klinickú odpoveď, pričom sa musí
starostlivo sledovať jeho tolerabilita pacientom. U pacientov vo veku 75
rokov a starších sa môže zvážiť pomalšia titrácia dávky počas úvodnej fázy
liečby.

Poškodenie funkcie obličiek
U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (s
klírensom kreatinínu medzi 30 a 50 ml/min) nebola pozorovaná žiadna zmena
klírensu ropinirolu, čo naznačuje, že u tejto populácie nie je potrebná
žiadna úprava dávky.

Štúdia užívania ropinirolu u pacientov s chorobou obličiek v konečnom
štádiu (dialyzovaní pacienti) ukázala, že u týchto pacientov sa požaduje
nasledovná úprava dávky: odporúčaná úvodná dávka prípravku Ropira je 2 mg
raz denne. Ďalšie zvyšovanie dávky sa musí opierať o tolerabilitu a
účinnosť. Odporúčaná maximálna dávka prípravku Ropira je u pravidelne
dialyzovaných pacientov 18 mg/deň.
Po hemodialýze nie je potrebné podávať žiadne doplňujúce dávky (pozri časť
5.2).

Užívanie ropinirolu u pacientov s ťažkou poruchou obličiek (s klírensom
kreatinínu nižším ako 30 ml/min), ktorí nie sú pravidelne dialyzovaní,
nebolo študované.

3. Kontraindikácie

- Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok
uvedených v časti 6.1.
- Ťažká porucha funkcie obličiek (s klírensom kreatinínu < 30 ml/min) bez
pravidelnej hemodialýzy.
- Poškodenie funkcie pečene.

4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Ropinirol je spojený so spavosťou a epizódami náhleho nástupu spánku, najmä
u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Náhly nástup spánku počas
každodenných činností, v niektorých prípadoch bez uvedomenia si únavy alebo
varovných príznakov, bol zaznamenaný zriedkavo. Pacienti musia byť o tom
informovaní, aby boli po dobu liečby ropinirolu opatrní pri riadení vozidla
alebo obsluhe strojov. Pacienti, u ktorých sa vyskytla somnolencia a/alebo
epizódy náhleho nástupu spánku, nesmú riadiť vozidlo alebo obsluhovať
stroje. Možno tiež uvážiť zníženie dávky alebo ukončenie liečby.

Pacienti so závažnými psychiatrickými alebo psychotickými poruchami alebo s
poruchami tohto typu v anamnéze by nemali byť liečení agonistami dopamínu
pokiaľ možný úžitok nevyváži riziká.

U pacientov liečených agonistami dopamínu, vrátane ropinirolu, najmä kvôli
Parkinsonovej chorobe boli zaznamenané impulzívne poruchy kontroly
správania zahrňujúce patologické hráčstvo a hypersexualitu, a zvýšené
libido. Tieto poruchy bolo zaznamenané najmä pri vysokých dávkach, a po
znížení dávky alebo ukončení liečby boli spravidla reverzibilné. V
niektorých prípadoch boli prítomné rizikové faktory, ako je kompulzívne
správanie v anamnéze (pozri časť 4.8).

Kvôli riziku hypotenzie sa odporúča u pacientov s ťažkým kardiovaskulárnym
ochorením (zvlášť pri koronárnej insuficiencii) monitorovanie krvného
tlaku, najmä na začiatku liečby.

Ropira 2 mg
Ropira obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo
glukózogalaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

Platí iba Ropiru 4 mg:
Ropira obsahuje oranžovú žlť (E110), ktorá môže spôsobiť alergické reakcie.

5. Liekové a iné interakcie

Medzi ropinirolom a L-dopou alebo domperidónom nie je farmakokinetická
interakcia, ktorá by si vyžadovala úpravu dávkovania týchto liekov.

Neuroleptiká a iné centrálne pôsobiace antagonisty dopamínu, ako je
sulpirid alebo metoklopramid môžu znižovať účinok ropinirolu, a preto je
treba sa vyhnúť súčasnému užívaniu týchto liekov.

U pacientov liečených vysokými dávkami estrogénov boli pozorované zvýšené
plazmatické koncentrácie ropinirolu. U pacientiek, ktoré už užívajú
hormonálnu substitučnú terapiu (HRT), možno začať liečbu ropinirolom
obvyklým spôsobom. Ak sa však HRT ukončila alebo sa začala v priebehu
liečby ropinirolom, môže byť potrebná úprava dávky ropinirolu v súlade s
klinickou odpoveďou.

Ropinirol je metabolizovaný hlavne izoenzýmom CYP1A2 cytochrómu P450.
Farmakokinetická štúdia (s 2 mg dávkou ropinirolu v tablete potiahnutej
filmom (s okamžitým uvoľňovaním) podávanou 3 razy denne) s pacientmi s
Parkinsonovou chorobou odhalila, že ciprofloxacín zvyšuje Cmax a AUC
ropinirolu o 60 %, resp. 84 %, s potenciálnym rizikom nežiaducich účinkov.
U pacientov, ktorí už užívajú ropinirol, môže byť preto nutné upraviť dávku
ropinirolu, keď sa nasadzujú alebo vysadzujú lieky, o ktorých je známe, že
inhibujú CYP1A2, ako napr. ciprofloxacín, enoxacín alebo fluvoxamín.

Farmakokinetická interakčná štúdia na pacientoch s Parkinsonovou chorobou,
zameraná na interakciu medzi ropinirolom (s 2 mg dávkou ropinirolu v
tablete s okamžitým uvoľňovaním, 3-krát denne) a teofylínom, substrátom
CYP1A2, neodhalila žiadnu zmenu vo farmakokinetike ropinirolu alebo
teofylínu.

Je známe, že fajčenie indukuje metabolizmus CYP1A2, a preto ak pacienti
počas liečby ropinirolom prestávajú alebo začínajú fajčiť, môže byť
potrebná úprava dávky.

6. Fertilita, gravidita a laktácia

Zatiaľ nie sú k dispozícii primerané údaje o užívaní ropinirolu tehotnými
ženami.

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).
Keďže potenciálne riziko u ľudí nie je známe, neodporúča sa užívať
ropinirol počas gravidity, pokiaľ možný prínos pre pacientku nevyvažuje
možné riziko pre plod.

Ropinirol nesmú užívať dojčiace matky, nakoľko to môže inhibovať laktáciu.

7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pacienti, u ktorých sa pri liečbe ropinirolom vyskytli epizódy ospalosti
a/alebo náhleho spánku, musia byť poučení, že sa musia vyhýbať riadeniu
vozidiel alebo výkonu činností, pri ktorých môže oslabená pozornosť
vystaviť samotných pacientov alebo iných ľudí nebezpečenstvu vážneho
zranenia alebo smrti (napr. pri obsluhe strojov), a to až dovtedy, kým
tieto opakované epizódy alebo ospalosť nepominú (pozri časť 4.4).

8. Nežiaduce účinky
Nežiaduce účinky sú nižšie uvedené podľa tried orgánových systémov a podľa
frekvencie. V zozname je uvedené, či tieto nežiaduce účinky boli
zaznamenané v klinických skúšaniach v monoterapii alebo ako prídavná liečba
k levodope.
Frekvencie sú definované nasledovne: veľmi časté (>1/10), časté (>1/100 až
<1/10), menej časté (>1/1 000 až <1/100), zriedkavé (>1/10 000 až
<1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nedajú sa stanoviť z
dostupných údajov).
V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané
v poradí klesajúcej závažnosti.

Nežiaduce liekové reakcie zaznamenané v klinických skúšaniach Parkinsonovej
choroby s prípravkom Ropira tablety s predĺženým uvoľňovaním pri dávkach do
24 mg/deň.

| |Pri monoterapii |Pri doplňujúcej terapii |
|Psychické poruchy |
|Časté |halucinácie |halucinácie |
| | | |
|Poruchy nervového systému | |
|Veľmi časté |somnolencia, synkopa |dyskinéza |
| | |U pacientov s pokročilou |
| | |Parkinsonovou chorobou sa |
| | |môžu dyskinézy vyskytnúť |
| | |počas úvodnej titrácie |
| | |ropinirolu. V klinických |
| | |skúšaniach sa preukázalo, |
| | |že zníženie levodopy môže |
| | |zlepšiť dyskinézu (pozri |
| | |časť 4.2). |
|Časté |točenie hlavy (včítane|somnolencia, točenie hlavy|
| |závratu) |(včítane závratu) |
| | | |
|Poruchy ciev |
|Časté | |posturálna hypotenzia, |
| | |hypotenzia |
|Menej časté |posturálna hypotenzia,| |
| |hypotenzia | |
|Poruchy gastrointestinálneho traktu |
|Veľmi časté |nauzea | |
|Časté |zápcha |nauzea, zápcha |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste podania |
|Časté |periférny edém |periférny edém |


Okrem vyššie uvedených nežiaducich liekových reakcií boli nasledujúce
príhody zaznamenané u pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorí užívali
tablety ropinirolu (s okamžitým uvoľňovaním) potiahnuté filmom počas
klinických skúšaní (v dávkach až do 24 mg/deň) a/alebo u pacientov z
postmarketingových hlásení.
| |Pri monoterapii |Pri doplňujúcej terapii |
|Poruchy imunitného systému |
|neznáme |Reakcie z precitlivenosti (vrátane urtikárie, |
| |angioedému, vyrážky a pruritu) |
|Psychické poruchy |
|Časté | |zmätenosť |
| | | |
|Menej časté |psychotické reakcie |psychotické reakcie (iné |
| |(iné ako halucinácie) |ako halucinácie) vrátane |
| |vrátane delíria, |delíria, bludov, paranoje.|
| |bludov a paranoje | |
|neznáme |impulzívne poruchy správania vrátane |
| |patologického hráčstva a |
| |hypersexuality a zvýšeného libida, boli |
| |zaznamenané v |
| |postmarketingových hláseniach (pozri časť 4.4). |
|Poruchy nervového systému |
|Veľmi časté |synkopa |somnolencia |
|Menej časté |náhly nástup spánku, |náhly nástup spánku, |
| |nadmerná somnolencia |nadmerná somnolencia cez |
| |cez deň |deň |
| |Ropinirol je spojený so somnolenciou a bol |
| |menej často spojený s nadmernou somnolenciou v |
| |priebehu dňa a epizódami náhleho nástupu spánku. |
| | |
|Poruchy ciev |
|Menej časté |posturálna hypotenzia alebo hypotenzia sú |
| |zriedkavo ťažké |
|Poruchy gastrointestinálneho traktu |
|Veľmi časté | |nauzea |
|Časté |vracanie, pálenie |pálenie záhy |
| |záhy, | |
| |bolesť brucha | |
|Poruchy pečene a žlčových ciest |
|neznáme |hepatálne reakcie, najmä zvýšené pečeňové enzýmy |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste podania |
|Časté |opuchy nôh | |

9. Predávkovanie

Príznaky predávkovania ropinirolom súvisia s jeho dopaminergným účinkom.
Tieto príznaky sa môžu zmierniť primeranou liečbou antagonistami dopamínu,
ako sú neuroleptiká alebo metoklopramid.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Agonista dopamínu, ATC kód: N04BC04

Ropinirol je neergolínový agonista dopamínu D2/D3, ktorý stimuluje
dopamínové receptory v striáte.

Ropinirol zmierňuje nedostatok dopamínu, ktorý charakterizuje Parkinsonovu
chorobu stimulovaním dopamínových receptorov v striáte.

Ropinirol účinkuje v hypotalame a v hypofýze, kde potláča sekréciu
prolaktínu.

Klinická účinnosť
36-týždňová, dvojito zaslepená štúdia s výmenou liečby (tzv. crossover) v
troch periódach v monoterapii, uskutočnená u 161 pacientov s Parkinsonovou
chorobou v skorom štádiu preukázala, že tablety ropinirolu s predĺženým
uvoľňovaním nie sú menej účinné ako tablety ropinirolu s okamžitým
uvoľňovaním v primárnom koncovom bode, čo bol rozdiel v zmene oproti
východiskovým hodnotám v skóre motorického vyšetrenia na zjednotenej škále
pre hodnotenie Parkinsonovej choroby (Unified Parkinson's Disease Rating
Scale, UPDRS) (bol definovaný 3-bodový rozsah pre nie menšiu účinnosť v
skóre motorického vyšetrenia na UPDRS). Upravený priemerný rozdiel medzi
tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním a s filmom potiahnutými
tabletami ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním v koncovom bode štúdie bol
–0,7 bodov (95 % IS: [-1,51, 0,10], p=0,0842).

Po prechode na podobnú dávku alternatívnej formulácie (liekovej formy)
tabliet zo dňa na deň sa nezistil žiaden rozdiel v profile nežiaducich
účinkov a úprava dávky bola potrebná u menej ako 3 % pacientov (všetky
úpravy dávky boli zvýšením o jednu dávkovaciu hladinu. Žiadni pacienti
nepožadovali zníženie dávky).

24-týždňová, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia s paralelnou
skupinou s tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním u pacientov s
Parkinsonovou chorobou, ktorí neboli optimálne kontrolovaný levodopou,
preukázala, že prídavná terapia tabletami ropinirolu s predĺženým
uvoľňovaním vedie ku klinicky relevantnej a štatisticky významnej vyššej
kvalite než placebo v zmene od východiskových hodnôt v celkovej dobe
bdelého dňa strávenej v stave „off" (upravený priemerný rozdiel liečby –1,7
h, (95 % IS: [–2,34, –1,09], p=0,0001). Toto zistenie podporili
sekundárne parametre účinnosti zmeny oproti východiskovým hodnotám v
celkovej dobe bdenia strávenej v stave „on” (+1,7 h (95 % IS: [1,06, 2,33],
p<0,0001) a v celkovej dobe bdenia strávenej v stave „on” bez rušivých
dyskinézií (+1,5 h (95 % IS: [0,85, 2,13], p=0,0001). Dôležité je, že sa
ani z údajov z denných kariet, ani zo skóre v položkách UPDRS nezistilo
žiadne zvýšenie výskytu stavu „on" s rušivými dyskinézami počas bdenia
oproti východiskovým hodnotám.

Štúdia účinku ropinirolu na kardiálnu repolarizáciu
Cielená štúdia zameraná na interval QT, ktorá sa uskutočnila na zdravých
dobrovoľníkoch mužského a ženského pohlavia a ktorým podávali dávku 0,5 mg,
1 mg, 2 mg a 4 mg ropinirolu jedenkrát denne vo forme filmom obalených
tabliet s okamžitým- uvoľňovaním, preukázala maximálne predĺženie intervalu
QT o 3,46 milisekúnd (bodový odhad) pri dávke 1 mg v porovnaní s placebom.
Horná hranica jednostranného 95 % intervalu spoľahlivosti pre najväčší
priemerný vplyv bola menej ako 7,5 milisekúnd . Účinok ropinirolu pri
vyšších dávkach nebol systematicky vyhodnotený.
Dostupné klinické údaje získané z cielenej štúdie zameranej na interval QT
nepoukazujú na riziko predĺženia intervalu QT pri dávkach ropinirolu do
4 mg/deň. Riziko predĺženia QT sa nemôže vylúčiť, nakoľko cielená štúdia QT
pri dávkach do 24 mg/deň nebola doposiaľ vykonaná.

2. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Biologická dostupnosť ropinirolu je približne 50 % (36–57 %). Po perorálnom
podaní tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním sa plazmatické
koncentrácie zvyšujú pomaly, pričom stredná doba, v ktorej sa vo
všeobecnosti dosahuje Cmax, je medzi 6 a 10 hodinami.
V štúdii rovnovážneho stavu (steady-state study) u pacientov trpiacich
Parkinsonovou chorobou, ktorí dostávali 12 mg tablety ropinirolu s
predĺženým uvoľňovaním raz denne, jedlo s bohatým obsahom tuku zvýšilo
systémovú expozíciu ropinirolu, o čom svedčí priemerne 20 % zvýšenie AUC a
priemerne 44 % zvýšenie Cmax. Tmax bolo oneskorené o 3,0 h. No je
nepravdepodobné, že by tieto zmeny boli klinicky relevantné (napr. zvýšený
výskyt nepriaznivých príhod).
Systémová expozícia ropinirolu je pri rovnakej dennej dávke porovnateľná u
tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním a tabliet ropinirolu
potiahnutých filmom (s okamžitým uvoľňovaním).

Distribúcia
Väzba na plazmatické bielkoviny je nízka (10–40 %). Ropinirol vykazuje
veľký distribučný objem (približne 7 l/kg), čo zodpovedá jeho vysokej
lipofilite.

Biotransformácia
Ropinirol sa z organizmu odstraňuje predovšetkým metabolizmom CYP1A2 a jeho
metabolity sa vylučujú najmä močom. Hlavný metabolit je najmenej 100krát
menej účinný ako ropinirol vo zvieracích modeloch dopaminergnej funkcie.

Eliminácia
Ropinirol sa zo systémovej cirkulácie odstraňuje s priemerným polčasom
eliminácie šesť hodín. Zvýšená systémová expozícia (Cmax a AUC) ropinirolu
je približne proporcionálna rozpätiu terapeutickej dávky. Na perorálnom
klírensi ropinirolu sa neprejavujú žiadne zmeny po jednorazovom alebo
opakovanom perorálnom podaní. Bola pozorovaná širšia interindividuálna
variabilita farmakokinetických parametrov. Pri podaní tabliet ropinirolu s
predĺženým uvoľňovaním po vytvorení rovnovážneho stavu sa interindividuálna
variabilita u Cmax nachádzala medzi 30 % a 55 % a u AUC medzi 40 % a 70 %.

Poškodenie funkcie obličiek
U pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorí mali ľahkú až miernu poruchu
funkcie obličiek, neboli pozorované žiadne zmeny vo farmakokinetike
ropinirolu.

U pacientov s ochorením obličiek konečného štádia, ktorí dostávali
pravidelnú hemodialýzu sa perorálny klírens ropinirolu znížil o približne
30 %. Perorálny klírens metabolitov SKF-104557 a SKF-89124 bol tiež znížený
o približne 80 %, resp. 60 %. Z tohto dôvodu sa u týchto pacientov s
Parkinsonovou chorobou odporúča obmedziť maximálnu dávku na 18 mg/deň
(pozri časť 4.2).

3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Reprodukčná toxicita
Podávanie ropinirolu gravidným samiciam potkanov v dávkach toxických pre
samicu viedlo k zníženiu hmotnosti plodu po dávke 60 mg/kg/deň
(ekvivalentnej približne AUC pri maximálnej dávke u ľudí), k zvýšenému
počtu úmrtí u plodu pri dávke 90 mg/kg/deň (ekvivalentnej približne 3-
násobku AUC pri maximálnej dávke u ľudí) a k malformáciám prstov po dávke
150 mg/kg/deň (ekvivalentnej približne 5-násobku AUC pri maximálnej dávke u
ľudí). Po dávke 120 mg/kg/deň (približne 4-násobku AUC pri maximálnej
dávke u ľudí) sa u potkanov nezistili žiadne teratogénne účinky a u
králikov sa nezistila žiadna známka ovplyvnenia vývoja.

Toxikológia
Toxikologický profil je v zásade determinovaný farmakologickým účinkom
ropinirolu: zmenami v správaní, hypoprolaktinémiou, znížením krvného tlaku
a srdcovej frekvencie, ptózou a saliváciou. Len u potkanov albínov bola v
rámci dlhodobej štúdie pozorovaná degenerácia sietnice pri najvyšších
dávkach (50 mg/kg/deň), ktorá bola pravdepodobne spojená so zvýšeným
vystavením svetlu.

Genotoxicita
Genotoxicita nebola pozorovaná v batérii /in vitro/ a /in vivo/ testov.

Kancerogenita
Dvojročné štúdie uskutočnené na myšiach a potkanoch pri dávkach do 50 mg/kg
nepriniesli žiaden dôkaz nejakého karcinogénneho účinku u myší. U potkanov
boli jedinými léziami vo vzťahu k lieku hyperplázia Leydigových buniek a
testikulárny adenóm v dôsledku hypoprolaktinemického účinku ropinirolu.
Tieto lézie sa považujú za druhovo špecifický jav a nepredstavujú riziko vo
vzťahu ku klinickému použitiu ropinirolu.

Bezpečnostná farmakológia
/In vitro/ štúdie ukázali, že ropinirol inhibuje prestup draslíka
sprostredkovaného kanálom hERG. Hodnota IC50 je 5-krát vyššia ako očakávaná
maximálna plazmatická koncentrácia u pacientov liečených najvyššou
odporúčanou dávkou (24 mg/deň), pozri časť 5.1.


5. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

1. Zoznam pomocných látok

/Jadro tablety:/
metakrylátový kopolymér typ RS
hypromelóza (E464)
nátriumlaurylsulfát
kopovidón
stearan horečnatý (E572)

/Obal 2 mg tablety:/
monohydrát laktózy
hypromelóza (E464)
oxid titaničitý (E171)
triacetín
červený oxid železitý (E172)


/Obal 4 mg tablety:/
oxid titaničitý (E171)
hypromelóza (E464)
makrogol 400
indigokarmín hliníkový lak (E132)
oranžová žlť hliníkový lak (E110)

/Obal 8 mg tablety:/
oxid titaničitý (E171)
hypromelóza (E464)
makrogol 400
červený oxid železitý (E172)
čierny oxid železitý (E172)
žltý oxid železitý (E 172)

2. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

3. Čas použiteľnosti

24 mesiacov

HDPE fľaša: Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu: 60 dní.

4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

5. Druh obalu a obsah balenia

Ropira sa dodáva v bielych nepriehľadných PVC/PCTFE-hliníkových fóliových
blistroch a bielych nepriehľadných fľaškách z HDPE s bielym valcovitým
uzáverom z polypropylénu s tromi lomovými bodmi na bezpečnostnom krúžku a
otvorom pre vložku s vysušovadlom.

Veľkosť balenia
/Pre 2 mg, 4 mg, 8 mg/
Blister: 7, 21, 28, 30, 42, 84, 90, 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním
Fľaška: 7, 21, 28, 30, 42, 84, 90, 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

6. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


PharmaSwiss d.o.o., Ľubľana
Wolfova ul.1
1000 Ľubľana
Slovinsko

7. REGISTRAČNÉ ČÍSLO(-A)


Ropira 2 mg:
Ropira 4 mg:
Ropira 8 mg:

8. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum registrácie: 21.03.2012


9. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Máj 2012
[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C0025A
Skupina ATC:
N04 - Antiparkinsoniká
Skupina ATC:
N04BC04 - ropinirolum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
SI -
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Neurológia aj detská
Predajná cena:
34.14 € / 1028.50 SK
Úhrada poisťovňou:
34.14 € / 1028.50 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2013-11-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:85.11 € ÚP:85.11 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:50.66 € ÚP:50.66 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:34.07 € ÚP:34.07 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:57.89 € ÚP:57.89 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:24.92 € ÚP:24.92 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.91 € ÚP:12.91 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:23.25 € ÚP:0.00 € DP:23.25 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.59 € ÚP:0.00 € DP:2.59 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:25.92 € ÚP:0.00 € DP:25.92 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:117.68 € ÚP:117.68 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien