Detail:
Sindranol 4mg tbl plg 84x4mg
Názov lieku:
Sindranol 4mg
Doplnok názvu:
tbl plg 84x4mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľovPríloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č.: 2011/08665


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Sindranol 2 mg
Sindranol 3 mg
Sindranol 4 mg
Sindranol 8 mg
tablety s predĺženým uvoľňovaním
RopinirolPozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať
tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste
si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho
lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,
ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Sindranol a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Sindranol
3. Ako užívať Sindranol
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Sindranol
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Sindranol a na čo sa používa

Liečivo v Sindranole je ropinirol, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných
agonisty dopamínu. Agonisty dopamínu ovplyvňujú mozog podobným spôsobom ako
prirodzená látka, ktorá sa nazýva dopamín.

Sindranol tablety s predĺženým uvoľňovaním sa používajú na liečbu
Parkinsonovej choroby.

Ľudia s Parkinsonovou chorobou majú v niektorých častiach mozgu nízke
hladiny dopamínu. Ropinirol má podobné účinky ako prirodzený dopamín, a tak
pomáha zmierňovať príznaky Parkinsonovej choroby.

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Sindranol

Neužívajte Sindranol:
? ak ste alergický (precitlivený) na ropinirol alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek tohto lieku
(uvedených v časti 6)
? ak máte závažné ochorenie obličiek
? ak máte ochorenie pečene

Oznámte svojmu lekárovi, ak si myslíte, že sa vás môže týkať niečo
z uvedeného.

Upozornenia a opatrenia
Váš lekár musí vedieť skôr ako užijete Sindranol:
- ak ste tehotná, alebo si myslíte, že ste tehotná
- ak dojčíte
- ak máte menej ako 18 rokov
- ak máte závažné srdcové ťažkosti
- ak máte závažný problém duševného zdravia
- ak sa u vás vyskytlo akékoľvek nezvyčajné nutkanie a/alebo
správanie (ako je nadmerné hazardné hráčstvo alebo prehnané sexuálne
správanie)
- ak neznášate niektoré cukry (napr. laktózu)

Oznámte svojmu lekárovi, ak si myslíte, že sa vás môže týkať niečo
z uvedeného. Váš lekár môže rozhodnúť, že Sindranol pre vás nie je vhodný,
alebo že počas užívania Sindranolu potrebujete dodatočné vyšetrenia.

Počas užívania Sindranolu
Povedzte lekárovi, ak vy alebo niekto z vašej rodiny u vás spozoruje
akékoľvek nezvyčajné správanie (ako je nezvyčajné nutkanie na hazardné
hráčstvo alebo zvýšená sexuálna túžba a/alebo zvýšené sexuálne správanie
sa) počas Sindranolu. Možno bude potrebné, aby vám váš lekár upravil dávku
alebo ukončil liečbu.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Sindranol môže spôsobiť pocit ospalosti. U ľudí môže spôsobiť pocit veľmi
silnej ospalosti a niekedy spôsobí, že ľudia úplne náhle zaspia bez toho,
že by cítili zjavnú ospalosť.

Ak na vás Sindranol takto pôsobí: neveďte vozidlo, neobsluhujte stroje
a nezapájajte sa do činností, v ktorých pocit ospalosti alebo zaspatia môže
pre vás (alebo iných ľudí) predstavovať riziko závažného zranenia alebo
úmrtia. Do takýchto činností sa môžete zapojiť až vtedy, keď na vás
Sindranol už viac nebude takto pôsobiť.

Porozprávajte sa so svojim lekárom, ak vám toto spôsobuje problémy.

Fajčenie a Sindranol
Povedzte svojmu lekárovi, ak počas užívania Sindranolu začnete fajčiť alebo
prestanete fajčiť. Možno bude potrebné, aby vám váš lekár upravil dávku.

Iné lieky a Sindranol
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie
lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak počas užívania Sindranolu začnete užívať nový liek, nezabudnite to
povedať svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Niektoré lieky môžu ovplyvniť spôsob, akým Sindranol účinkuje, alebo zvýšiť
pravdepodobnosť, že sa u vás vyskytnú vedľajšie účinky. Sindranol môže
taktiež ovplyvniť spôsob, akým účinkujú niektoré iné lieky.
Tieto zahŕňajú:
? antidepresívum fluvoxamín
? liek na iné problémy duševného zdravia, napríklad sulpirid
? HST (hormonálna substitučná terapia ženskými
sexuálnymi hormónami, estrogénmi a
progestagénmi)
? metoklopramid, ktorý sa používa na liečbu nevoľnosti a pálenia záhy
? antibiotiká ciprofloxacín alebo enoxacín
? akýkoľvek iný liek na Parkinsonovu chorobu;

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate alebo ste v poslednej dobe užívali
ktorýkoľvek z týchto liekov.

Sindranol a jedlo, nápoje
Sindranol môžete užívať s jedlom alebo nalačno.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo
lekárnikom.

Sindranol sa neodporúča, ak ste tehotná, pokiaľ vám váš lekár nepovie, že
prínos liečby týmto liekom je pre vás väčší ako riziko pre váš plod.
Sindranol sa neodporúča, ak dojčíte, pretože u vás môže ovplyvniť tvorbu
mlieka.

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že môžete byť tehotná alebo ak plánujete
otehotnieť, okamžite to povedzte svojmu lekárovi. So svojím lekárom sa
poraďte aj vtedy, ak dojčíte alebo ak plánujete dojčiť. Váš lekár vám môže
odporučiť, aby ste Sindranol prestali užívať.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Sindranolu
/Sindranol 2 mg a Sindranol 3 mg/
Sindranol tablety s predĺženým uvoľňovaním obsahujú cukor, ktorý sa nazýva
laktóza (mliečny cukor). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré
cukry, poraďte sa so svojim lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

/Sindranol 3 mg a Sindranol 4 mg/
Sindranol tablety s predĺženým uvoľňovaním obsahujú farbivo, ktoré sa
nazýva oranžová žlť (E110), ktoré môže vyvolať alergické reakcie.


3. Ako užívať Sindranol

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Nepodávajte Sindranol deťom. Sindranol sa zvyčajne nepredpisuje ľuďom
mladším ako 18 rokov.

Na liečbu príznakov Parkinsonovej choroby môžete užívať samotný Sindranol
alebo môžete Sindranol užívať spolu s ďalším liekom nazývaným L-dopa
(nazývaným aj levodopa). Ak užívate L-dopu, môžu sa u vás vyskytnúť
nekontrolovateľné, trhavé pohyby, keď začnete Sindranol užívať po prvý
krát. Ak sa vám to prihodí, povedzte to svojmu lekárovi, keďže môžete
potrebovať, aby vám znížil dávku liekov, ktoré užívate.

Akú dávku Sindranolu budete potrebovať?
Môže trvať istý čas, kým sa zistí, aká dávka Sindranolu je pre vás
najlepšia.

Zvyčajná počiatočná dávka Sindranolu je 2 mg jedenkrát denne počas prvého
týždňa. Váš lekár vám môže zvýšiť dávku na 4 mg Sindranolu tabliet
s predĺženým uvoľňovaním, a to od druhého týždňa liečby. Ak ste osoba vo
veľmi vysokom veku, váš lekár vám môže zvyšovať dávku pomalšie. Následne
vám váš lekár môže upravovať dávku až dovtedy, kým nebudete užívať dávku,
ktorá je pre vás najlepšia. Niektorí ľudia užívajú každý deň až 24 mg
Sindranolu tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

Ak sa u vás na začiatku liečby vyskytnú vedľajšie účinky, ktoré sú pre vás
ťažko znesiteľné, informujte o tom svojho lekára. Váš lekár vám môže
odporučiť, aby ste prešli na nižšiu dávku filmom obalených tabliet
ropinirolu (s okamžitým uvoľňovaním), ktoré budete užívať trikrát denne.

Neužívajte väčšie množstvo Sindranolu, ako vám odporučil váš lekár.
Môže trvať niekoľko týždňov, kým u vás Sindranol začne pôsobiť.

Užívanie vašej dávky Sindranolu

Sindranol užívajte jedenkrát denne, každý deň v rovnakom čase.
Prehltnite Sindranol tabletu(y) s predĺženým uvoľňovaním vcelku a zapite
pohárom vody.

Tabletu(y) s predĺženým uvoľňovaním nelámte, nežujte ani nedrvte. Ak tak
urobíte, hrozí vám riziko predávkovania, pretože liek vám prenikne do tela
veľmi rýchlo.

Ak prechádzate z liečby filmom obalenými (s okamžitým uvoľňovaním)
tabletami ropinirolu

Váš lekár vám vypočíta dávku Sindranolu tabliet s predĺženým uvoľňovaním
podľa dávky filmom obalených (s okamžitým uvoľňovaním) tabliet ropinirolu
obvyklým spôsobom.

Deň pred zmenou liečby užívajte filmom obalené tablety (s okamžitým
uvoľňovaním) ropinirolu obvyklým spôsobom. Ráno nasledujúceho dňa užite
Sindranol tablety s predĺženým uvoľňovaním a už viac neužívajte žiadne
ďalšie filmom obalené (s okamžitým uvoľňovaním) tablety ropinirolu.

Ak užijete viac Sindranolu, ako máte
Okamžite sa skontaktujte so svojim lekárom alebo lekárnikom. Ak je to
možné, ukážte mu balenie Sindranolu.

Niekto, kto užil nadmernú dávku Sindranolu, môže mať ktorýkoľvek z týchto
príznakov: napínanie na vracanie (nevoľnosť), vracanie, závraty (pocit
točenia sa), pocit ospalosti, duševnú alebo telesnú únavu, mdloby,
halucinácie.

Ak zabudnete užiť Sindranol
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak zabudnete užiť Sindranol počas jedného alebo viacerých dní, poraďte sa
so svojim lekárom o tom, ako máte Sindranol znovu začať užívať.

Ak prestanete užívať Sindranol
Neprestaňte užívať Sindranol bez odporúčania lekára.
Užívajte Sindranol tak dlho, ako vám odporučí váš lekár.

Ak prestanete užívať Sindranol náhle, príznaky Parkinsonovej choroby sa vám
môžu veľmi rýchlo zhoršiť.

Ak potrebujete prestať užívať Sindranol, lekár vám bude dávku znižovať
postupne.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Výskyt vedľajších účinkov Sindranolu je pravdepodobnejší, keď ho začínate
užívať po prvýkrát, alebo keď vám práve zvýšili jeho dávku.
Vedľajšie účinky sú zvyčajne mierne a je možné, že sa stanú menej
nepríjemnými po nejakom čase užívania dávky. Ak ste znepokojení pre tieto
vedľajšie účinky, povedzte to svojmu lekárovi.

/Veľmi časté vedľajšie účinky/
vyskytujú sa u viac ako 1 pacienta z 10, ktorí užívajú Sindranol
. mdloby
. pocit ospalosti
. nevoľnosť (nauzea).

/Časté vedľajšie účinky/
vyskytujú sa u 1 z 10 pacientov, ktorí užívajú Sindranol
. halucinácie („videnie“ vecí, ktoré v skutočnosti neexistujú)
. vracanie
. pocit závratov (pocit točenia)
. pálenie záhy
. bolesť žalúdka
. zápcha
. opuch nôh, chodidiel alebo rúk

/Menej časté vedľajšie účinky/
vyskytujú sa u 1 zo 100 pacientov, ktorí užívajú Sindranol
. pocit závratu alebo mdloby, najmä pri náhlom vstávaní (to je
spôsobené poklesom krvného tlaku)
. pocit silnej ospalosti počas dňa (/nadmerná somnolencia/)
. veľmi náhle zaspatie bez predchádzajúceho pocitu ospalosti (/epizódy/
/náhleho nástupu spánku)/
. problémy duševného zdravia, napríklad delírium (závažná zmätenosť),
bludy (klamlivé predstavy) alebo paranoja (bezdôvodná
podozrievavosť).

Niektorí pacienti môžu mať nasledujúce vedľajšie účinky
. alergické reakcie, napríklad červené, svrbivé hrčky na koži
(žihľavka), opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, ktorý môže
spôsobovať ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním, vyrážka alebo silné
svrbenie (pozri časť 2).
. nutkanie správať sa nezvyčajne ako je nezvyčajné nutkanie na hazardné
hráčstvo alebo zvýšená sexuálna túžba a/alebo zvýšené sexuálne
správanie
. zmenenú funkciu pečene, ktorá sa prejavila v krvných vyšetreniach.

Ak užívate Sindranol s L-dopou
U ľudí, ktorí užívajú Sindranol spolu s L-dopou, môžu po istom čase
vzniknúť ďalšie vedľajšie účinky:

. nekontrolovateľné trhavé pohyby (dyskinézia) sú veľmi častý vedľajší
účinok.
Ak užívate L-dopu, môžu sa u vás vyskytnúť nekontrolovateľné pohyby
(dyskinézia), keď začnete Sindranol užívať po prvý krát. Ak sa vám
to prihodí, povedzte to svojmu lekárovi, keďže môžete potrebovať,
aby vám znížil dávku liekov, ktoré užívate.
. pocit zmätenosti je častý vedľajší účinok.

Ak sa u vás objavia vedľajšie účinky
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára
alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú
uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

5. Ako uchovávať Sindranol

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri,
na liekovke a na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň
v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 (C.
HDPE liekovka: Doba použiteľnosti je po prvom otvorení 60 dní.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek
vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Sindranol obsahuje

Liečivo v Sindranole je ropinirol.
Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 2 mg, 3 mg, 4 mg alebo 8 mg
ropinirolu (ako hydrochlorid).


Ďalšie zložky sú:
? Jadro tabliet s predĺženým uvoľňovaním: Kopolymér kyseliny
metakrylovej typ RS, hypromelóza (E464), laurylsulfát sodný, kopovidón,
magnéziumstearát (E572).
? Filmový obal:

2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: Hypromelóza (464), červený oxid
železitý (E172), monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E171), triacetín.

3 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: Hypromelóza (E464), monohydrát
laktózy, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, makrogol 4000, karmín
(E120), hlinitý lak indigokarmínu (E132),
hlinitý lak oranžovej žlte (E110).

4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: Makrogol 400, hypromelóza (E464),
hlinitý lak oranžovej žlte (E110), oxid titaničitý (E171), hlinitý lak
indigokarmínu (E132).

8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: hypromelóza (E464), červený oxid
železitý (E172), čierny oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172),
makrogol 400, oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Sindranol a obsah balenia
Sindranol 2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: ružové, okrúhle,
obojstranne vypuklé tablety s priemerom 6,8 ± 0,1 mm a hrúbkou 5,5 ± 0,2
mm.
Sindranol 3 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: fialové, okrúhle,
obojstranne vypuklé tablety s priemerom 8,1 ± 0,1 mm a hrúbkou 4,7 ± 0,2
mm.
Sindranol 4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: svetlohnedé, oválne,
obojstranne vypuklé tablety s rozmermi 12,6 x 6,6 ± 0,1 mm a hrúbkou 5,3 ±
0,2 mm.
Sindranol 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: červené, oválne,
obojstranne vypuklé tablety s rozmermi 19,2 x 10,2 ± 0,1 mm a hrúbkou 5,2 ±
0,2 mm.

Všetky sily sa dodávajú v bielych nepriehľadných PVC/PCTFE-Alumíniových
blistroch a v bielych nepriehľadných HDPE liekovkách s bielymi
cylindrickými vrchnákmi z polypropylénu s tromi bodmi zlomu bezpečnostného
prúžku a s vloženým pohlcovačom vlhkosti.

Veľkosti balenia:
Blister: 7, 21, 28, 30, 42, 56, 84, 420 tabliet s predĺženým uvoľňovaním
Liekovka: 21, 28, 30, 42, 56, 84 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
Maďarsko

Výrobcovia
Pharmathen S.A.
6 Dervenakion str., 153 51 Pallini, Attiki
Grécko

Pharmathen International S.A.
Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300
Grécko

EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120.
Maďarsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovými názvami:

Nemecko: Ropinirol-neuraxpharm 2 mg, 3 mg, 4 mg, 8 mg
Retardtabletten
Bulharsko: Nervamat 2 mg, 3 mg, 4 mg, 8 mg prolonged-release tablets
Česká republika: Sindranol 2 mg, 3 mg, 4 mg, 8 mg
Litva: Ropodrin 2 mg, 3 mg, 4 mg, 8 mg pailginto
atpalaidavimo tabletés
Lotyšsko: Ropodrin 2 mg, 3 mg, 4 mg, 8mg ilgstoš?s darb?bas tabletes
Maďarsko: Nervamat 2 mg, 3 mg, 4 mg, 8 mg módosított
hatóanyagleadású tabletta
Poľsko: Ropodrin
Rumunsko: Nervamat 2 mg, 3 mg, 4 mg, 8 mg comprimate cu eliberare
prelungită
Slovenská republika: Sindranol 2 mg, 3 mg, 4 mg, 8 mg
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná
v máji 2012.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti liekuPríloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č.: 2011/08665
Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č.: 2012/00964

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Sindranol 2 mg
Sindranol 3 mg
Sindranol 4 mg
Sindranol 8 mg
tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje 2 mg ropinirolu (vo forme hydrochloridu).
Každá tableta obsahuje 3 mg ropinirolu (vo forme hydrochloridu).
Každá tableta obsahuje 4 mg ropinirolu (vo forme hydrochloridu).
Každá tableta obsahuje 8 mg ropinirolu (vo forme hydrochloridu).

Pomocné látky so známym účinkom:
Každá 2 mg tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 1,7100 mg laktózy.
Každá 3 mg tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 0,3211 mg laktózy
a 0,0040 mg oranžovej žlte (E110).
Každá 4 mg tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 0,8100 mg oranžovej
žlte (E110).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta s predĺženým uvoľňovaním.

2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: ružové, okrúhle, bikonvexné tablety
6,8 ± 0,1 mm.
3 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: fialové, okrúhle, bikonvexné tablety
8,1 ± 0,1 mm.
4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: svetlohnedé, oválne, bikonvexné
tablety 12,6 x 6,6 ± 0,1 mm.
8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: červené, oválne, bikonvexné tablety
19,2 x 10,2 ± 0,2 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba Parkinsonovej choroby za nasledujúcich podmienok:
. Úvodná liečba ako monoterapia, aby sa oddialil začiatok liečby
levodopou
. V kombinácii s levodopou, v priebehu ochorenia, keď sa účinok
levodopy skracuje alebo sa stáva neúplným a nastanú fluktuácie
terapeutického účinku (fluktuácie typu "end of dose" alebo typu "on-
off")

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí
Odporúča sa individuálna titrácia dávky na základe účinnosti a
znášanlivosti. Sindranol tablety s predĺženým uvoľňovaním sa majú užívať
raz denne, v približne rovnaký čas. Tablety s predĺženým uvoľňovaním sa
môžu užívať s jedlom alebo bez jedla (pozri časť 5.2).

Sindranol tablety s predĺženým uvoľňovaním sa musia prehltnúť vcelku a
nesmú sa žuvať, drviť ani deliť.

/Úvodná titrácia dávky/
Počiatočná dávka tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním je 2 mg
jedenkrát denne počas prvého týždňa; táto dávka sa má v druhom týždni
liečby zvýšiť na 4 mg jedenkrát denne. Terapeutická odpoveď sa môže
dosiahnuť pri jednej dennej 4 mg dávke tabliet ropinirolu s predĺženým
uvoľňovaním.

U pacientov, ktorí začnú liečbu tabletami ropinirolu s predĺženým
uvoľňovaním dávkou 2 mg/deň a vyskytnú sa u nich nežiaduce účinky, ktoré
nevedia tolerovať, môže byť prínosom prechod na liečbu tabletami ropinirolu
s okamžitým uvoľňovaním v nižšej dennej dávke, ktorá sa rozdelí do troch
rovnakých dávok.

/Terapeutický režim/
Pacienti majú pokračovať v užívaní najnižšej dávky tabliet ropinirolu s
predĺženým uvoľňovaním, pri ktorej sa dosiahne kontrola príznakov.

Ak sa pri dávke 4 mg jedenkrát denne tabletami ropinirolu s predĺženým
uvoľňovaním nedosiahne alebo neudrží dostatočná kontrola príznakov, denná
dávka sa môže zvyšovať o 2 mg v týždňových alebo dlhších intervaloch, a to
až na jednu dennú 8 mg dávku tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním.

Ak sa ani pri dávke 8 mg jedenkrát denne tabletami ropinirolu s predĺženým
uvoľňovaním nedosiahne alebo neudrží dostatočná kontrola príznakov, denná
dávka sa môže zvyšovať o 2 mg až 4 mg v dvojtýždňových alebo dlhších
intervaloch. Maximálna denná dávka tabliet ropinirolu s predĺženým
uvoľňovaním je 24 mg.

Odporúča sa predpísať pacientom minimálny počet tabliet ropinirolu s
predĺženým uvoľňovaním, ktoré sú potrebné na dosiahnutie potrebnej dávky, a
to s využitím najvyšších dostupných síl tabliet ropinirolu s predĺženým
uvoľňovaním.

Ak sa liečba preruší na jeden alebo viac dní, má sa zvážiť opätovné začatie
titrácie dávky (pozri vyššie uvedené).

Keď sa Sindranol tablety s predĺženým uvoľňovaním podávajú ako prídavná
liečba k levodope, je možné postupne znižovať dávku levodopy v závislosti
od klinickej odpovede. V klinických skúšaniach bola u pacientov súčasne
užívajúcich ropinirol tablety s predĺženým uvoľňovaním dávka levodopy
postupne znížená približne o 30 %. U pacientov s pokročilou Parkinsonovou
chorobou sa pri kombinovanej liečbe s levodopou môžu vyskytnúť dyskinézy
počas úvodnej titrácie dávky Sindranolu tabliet s predĺženým uvoľňovaním.
Klinické skúšania dokázali, že zníženie dávky levodopy môže zlepšiť
dyskinézu (pozri časť 4.8).

Keď sa prechádza z liečby iným dopamínovým agonistom na liečbu ropinirolom,
pred začatím liečby ropinirolom sa musia dodržať odporúčania držiteľa
rozhodnutia o registrácii pre vysadenie dopamínového agonistu.

Tak ako pri iných dopamínových agonistoch, liečbu ropinirolom je potrebné
ukončiť postupným znižovaním dennej dávky v priebehu obdobia jedného
týždňa.

/Prechod z filmom obalených tabliet ropinirolu (s okamžitým uvoľňovaním) na/
/Sindranol tablety s predĺženým uvoľňovaním/
Pacienti môžu prejsť z filmom obalených tabliet ropinirolu (s okamžitým
uvoľňovaním) na ropinirol tablety s predĺženým uvoľňovaním zo dňa na deň.
Dávka ropinirolu tabliet s predĺženým uvoľňovaním sa má zakladať na
celkovej dennej dávke filmom obalených tabliet ropinirolu (s okamžitým
uvoľňovaním), ktorú pacient užíval. Nižšie uvedená tabuľka uvádza
odporúčanú dávku Sindranolu tabliet s predĺženým uvoľňovaním pre pacientov,
ktorí prechádzajú z filmom obalených tabliet ropinirolu (s okamžitým
uvoľňovaním):

/Prechod z filmom obalených tabliet ropinirolu ( s okamžitým uvoľňovaním)/
/na Sindranol/ /tablety s predĺženým uvoľňovaním/

|Filmom obalené tablety ropinirolu|Ropinirol tablety s predĺženým |
|s okamžitým uvoľňovaním |uvoľňovaním |
|Celková denná dávka (mg) |Celková denná dávka (mg) |
|0,75 – 2,25 |2 |
|3 – 4,5 |4 |
|6 |6 |
|7,5 – 9 |8 |
|12 |12 |
|15 – 18 |16 |
|21 |20 |
|24 |24 |

Po prechode na Sindranol tablety s predĺženým uvoľňovaním sa dávka môže
upraviť v závislosti od terapeutickej odpovede (pozri vyššie uvedenú
„Úvodnú titráciu dávky“ a „Terapeutický režim“).

Deti a dospievajúci
Sindranol tablety s predĺženým uvoľňovaním sa neodporúča používať u detí
a dospievajúcich vo veku do 18 rokov z dôvodu chýbajúcich údajov o
bezpečnosti a účinnosti.

Starší pacienti
U pacientov starších ako 65 rokov je klírens ropinirolu znížený približne
o 15 %. Aj keď úprava dávky nie je potrebná, dávka ropinirolu sa má
titrovať individuálne pri starostlivom monitorovaní znášanlivosti až po
optimálnu klinickú odpoveď. U pacientov vo veku 75 rokov a starších sa
môže zvážiť pomalšia titrácia dávky počas úvodnej fázy liečby.

Porucha funkcie obličiek
U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens
kreatinínu medzi 30 a 50 ml/min) sa nepozorovala žiadna zmena v klírense
ropinirolu, čo svedčí o tom, že u tejto populácie nie je potrebná žiadna
úprava dávkovania.

Štúdia s ropinirolom u pacientov s konečným štádiom renálneho ochorenia
(hemodialyzovaní pacienti)
ukázala, že u týchto pacientov je potrebná nasledovná úprava dávky:
odporúčaná úvodná dávka Sindranolu je 2 mg denne. Ďalšie zvyšovanie dávky
má byť na základe znášanlivosti a účinnosti.
Odporúčaná maximálna dávka Sindranolu u pravidelne hemodialyzovaných
pacientov je 18 mg/deň.
Doplňujúce dávky po hemodialýze nie sú potrebné (pozri časť 5.2).

Použitie ropinirolu u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens
kreatinínu nižší ako 30 ml/min) bez pravidelnej hemodialýzy sa nesledovalo.

3. Kontraindikácie

- Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
- Ťažká porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) bez
pravidelnej hemodialýzy.
- Porucha funkcie pečene.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Podávanie ropinirolu bolo spojené so somnolenciou a epizódami náhleho
nástupu spánku, najmä u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Menej často bol
hlásený náhly nástup spánku počas denných aktivít, v niektorých prípadoch
bez uvedomenia si únavy alebo varovných znakov. Pacienti musia byť o tejto
skutočnosti poučení, aby boli opatrní pri vedení vozidiel a obsluhe strojov
počas liečby ropinirolom. Pacienti, u ktorých sa vyskytla somnolencia
a/alebo epizódy náhleho nástupu spánku nesmú viesť vozidlo alebo obsluhovať
stroje. Môže sa zvážiť zníženie dávkovania alebo ukončenie terapie.

Pacienti so závažnými psychickými alebo psychotickými poruchami, alebo
ktorí majú tieto poruchy v anamnéze, sa majú liečiť dopamínovými agonistami
len vtedy, ak potenciálne prínosy prevažujú riziká.

Impulzívne poruchy zahŕňajúce patologické hráčstvo a hypersexualitu
i zvýšené libido sa hlásili u pacientov liečených dopamínovými agonistami,
vrátane ropinirolu, najmä pri liečbe Parkinsonovej choroby. Takéto poruchy
sa hlásili najmä po vysokých dávkach a spravidla boli po znížení dávky
alebo ukončení liečby reverzibilné. V niektorých prípadoch boli prítomné
rizikové faktory ako je kompulzívne správanie sa v anamnéze (pozri časť
4.8).

Z dôvodu rizika hypotenzie sa u pacientov s ťažkým kardiovaskulárnym
ochorením (najmä koronárnou insuficienciou) odporúča sledovanie krvného
tlaku, najmä na začiatku liečby.

Sindranol 2 mg a 3 mg:
Sindranol 2 mg a Sindranol 3 mg obsahujú laktózu. Pacienti so zriedkavými
dedičnými poruchami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy
alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

Sindranol 3 mg a 4 mg:
Sindranol 3 mg a Sindranol 4 mg obsahujú oranžovú žlť (E110), ktorá môže
vyvolať alergické reakcie.

4.5 Liekové a iné interakcie

Medzi ropinirolom a levodopou alebo domperidónom nie je farmakokinetická
interakcia, ktorá by si vyžadovala úpravu dávkovania týchto liekov.

Neuroleptiká a iné centrálne pôsobiace antagonisty dopamínu, ako sú
sulpirid alebo metoklopramid, môžu znižovať účinok ropinirolu, a preto sa
má zabrániť súčasnému použitiu týchto liekov s ropinirolom.

U pacientov liečených vysokými dávkami estrogénov boli pozorované zvýšené
plazmatické koncentrácie ropinirolu. U pacientov, u ktorých už bola začatá
hormonálna substitučná terapia (HRT) sa liečba ropinirolom môže začať
obvyklým spôsobom. Ak sa však HRT ukončila alebo sa začala v priebehu
liečby ropinirolom, môže byť potrebná úprava dávky ropinirolu v súlade s
klinickou odpoveďou.

Ropinirol je metabolizovaný hlavne izoenzýmom CYP1A2 cytochrómu P450. Vo
farmakokinetickej štúdii (s 2 mg dávkou ropinirolu v tablete s okamžitým
uvoľňovaním, trikrát denne) u pacientov s Parkinsonovou chorobou sa
zistilo, že ciprofloxacín zvýšil Cmax ropinirolu o 60 % a AUC o 84 %,
s potenciálnym rizikom nežiaducich udalostí. U pacientov, ktorí už užívajú
ropinirol, môže byť preto pri zavádzaní alebo prerušovaní liečby liekmi, o
ktorých je známe, že inhibujú CYP1A2, napr. ciprofloxacínom, enoxacínom
alebo fluvoxamínom, potrebná úprava dávky ropinirolu.

Štúdia u pacientov s Parkinsonovou chorobou zameraná na farmakokinetické
interakcie medzi ropinirolom (s 2 mg dávkou ropinirolu v tablete
s okamžitým uvoľňovaním, trikrát denne) a teofylínom, substrátom CYP1A2,
neodhalila žiadnu zmenu vo farmakokinetike ropinirolu, ani teofylínu.

Je známe, že fajčenie ovplyvňuje metabolizmus CYP1A2, a preto ak pacienti
prestávajú alebo začínajú fajčiť počas liečby ropinirolom, môže byť
potrebná úprava dávky.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o používaní ropinirolu u gravidných
žien.

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).
Keďže potenciálne riziko u ľudí nie je známe, odporúča sa nepoužívať
ropinirol počas gravidity, pokiaľ možný prínos pre pacientku neprevyšuje
možné riziko pre plod.

Ropinirol sa nemá používať u dojčiacich matiek, keďže môže inhibovať
laktáciu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pacienti liečení ropinirolom, u ktorých sa prejavila somnolencia a/alebo
epizódy náhleho spánku musia byť poučení, aby sa vyhli vedeniu vozidiel a
zapájaniu sa do činností, pri ktorých narušená bdelosť môže pre nich alebo
pre ostatné osoby predstavovať riziko závažných zranení alebo úmrtia (napr.
obsluha strojov) až dovtedy, kým sa takéto opakované epizódy a somnolencia
nevyriešia (pozri časť 4.4).

4.8 Nežiaduce účinky

Hlásené nežiaduce účinky sú nižšie uvedené podľa triedy orgánových systémov
a frekvencie. Je vyznačené, či boli tieto nežiaduce účinky hlásené v
klinických štúdiách pri monoterapii, alebo pri prídavnej liečbe k levodope.

Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (?1/10), časté (? 1/100 až
< 1/10), menej časté (? 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (? 1/10 000 až
< 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané
v poradí klesajúcej závažnosti.

Nežiaduce liekové reakcie hlásené v klinických skúšaniach Parkinsonovej
choroby s tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním v dávkach až do
24 mg/deň

| |Pri monoterapii |Pri prídavnej liečbe |
|Psychické poruchy |
|Časté |Halucinácie |Halucinácie |
|Poruchy nervového systému |
|Veľmi časté |Somnolencia, synkopa |Dyskinéza |
| | |U pacientov s rozvinutou |
| | |Parkinsonovou chorobou sa |
| | |môže počas iniciálnej |
| | |titrácie ropinirolu objaviť|
| | |dyskinéza. Klinické |
| | |skúšania dokázali, že |
| | |zníženie dávky levodopy |
| | |môže zlepšiť dyskinézu |
| | |(pozri časť 4.2). |
|Časté |Závrat (vrátane vertiga)|Somnolencia, závrat |
| | |(vrátane vertiga) |
|Poruchy ciev |
|Časté | |Posturálna hypotenzia, |
| | |hypotenzia |
|Menej časté |Posturálna hypotenzia, | |
| |hypotenzia | |
|Poruchy gastrointestinálneho traktu |
|Veľmi časté |Nauzea | |
|Časté |Zápcha |Nauzea, zápcha |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste podania |
|Časté |Periférny edém |Periférny edém |

Okrem vyššie uvedených nežiaducich liekových reakcií boli nasledujúce
nežiaduce udalosti hlásené u pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorí
užívali filmom obalené tablety ropinirolu (s okamžitým uvoľňovaním) počas
klinických skúšaní (v dávkach až do 24 mg/deň) a/alebo z hlásení po uvedení
na trh:

| |Pri monoterapii |Pri prídavnej liečbe |
|Poruchy imunitného systému |
|Neznáme |Reakcie |Reakcie z precitlivenosti |
| |z precitlivenosti |(zahŕňajúce urtikáriu, |
| |(zahŕňajúce urtikáriu, |angioedém, vyrážku, |
| |angioedém, vyrážku, |pruritus). |
| |pruritus). | |
|Psychické poruchy |
|Časté | |Zmätenosť |
|Menej časté |Psychotické reakcie (iné|Psychotické reakcie (iné |
| |než halucinácie) |než halucinácie) zahŕňajúce|
| |zahŕňajúce delírium, |delírium, bludy, paranoju. |
| |bludy, paranoju. | |
|Neznáme |Impulzívne poruchy |Impulzívne poruchy |
| |zahŕňajúce patologické |zahŕňajúce patologické |
| |hráčstvo |hráčstvo a hypersexualitu |
| |a hypersexualitu |i zvýšené libido boli |
| |i zvýšené libido boli |hlásené po uvedení lieku na|
| |hlásené po uvedení lieku|trh (pozri časť 4.4) |
| |na trh (pozri časť 4.4) | |
|Poruchy nervového systému |
|Veľmi časté |Synkopa |Somnolencia |
|Menej časté |Náhly nástup spánku, |Náhly nástup spánku, |
| |nadmerná somnolencia |nadmerná somnolencia počas |
| |počas dňa |dňa |
| |Ropinirol sa spája so somnolenciou a menej často |
| |bola spojená s nadmernou somnolenciou počas dňa |
| |a epizódami náhleho nástupu spánku. |
|Poruchy ciev |
|Menej časté |Posturálna hypotenzia |Posturálna hypotenzia alebo|
| |alebo hypotenzia ( |hypotenzia ( zriedkavo |
| |zriedkavo ťažká) |ťažká) |
|Poruchy gastrointestinálneho traktu |
|Veľmi časté | |Nauzea |
|Časté |Vracanie, pálenie záhy, |Pálenie záhy |
| |bolesť brucha | |
|Poruchy pečene a žlčových ciest |
|Neznáme |Hepatálne reakcie, |Hepatálne reakcie, hlavne |
| |hlavne zvýšená hladina |zvýšená hladina pečeňových |
| |pečeňových enzýmov |enzýmov |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste podania |
|Časté |Edém nôh | |


4.9 Predávkovanie

Príznaky predávkovania ropinirolom súvisia s jeho dopaminergnou aktivitou.
Tieto príznaky môžu byť zmiernené zodpovedajúcou liečbou antagonistami
dopamínu, ako sú neuroleptiká alebo metoklopramid.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: agonisty dopamínu, ATC kód: N04BC04.

Ropinirol je neergolínový agonista dopamínu D2/D3, ktorý stimuluje
dopamínové receptory v striate.

Ropinirol zmierňuje nedostatok dopamínu, ktorý je charakteristický pre
Parkinsonovu chorobu tým, že stimuluje dopamínové receptory v striate.

Ropinirol pôsobí v hypotalame a hypofýze, čím inhibuje sekréciu prolaktínu.

Klinická účinnosť
36-týždňová, dvojito zaslepená štúdia s výmenou liečby (tzv. “crossover”) v
troch periódach v monoterapii, uskutočnená u 161 pacientov s Parkinsonovou
chorobou v skorom štádiu preukázala, že tablety ropinirolu s predĺženým
uvoľňovaním nie sú menej účinné ako filmom obalené tablety ropinirolu s
okamžitým uvoľňovaním v primárnom koncovom bode, čo bol rozdiel v zmene
proti východiskovým hodnotám v skóre motorického vyšetrenia na zjednotenej
škále pre hodnotenie Parkinsonovej choroby (Unified Parkinson’s Disease
Rating Scale, UPDRS) (bol definovaný trojbodový rozsah pre nie menšiu
účinnosť v skóre motorického vyšetrenia na UPDRS) pri jednotlivých
liečbach. Upravený priemerný rozdiel medzi tabletami ropinirolu s
predĺženým uvoľňovaním a filmom obalenými tabletami ropinirolu s okamžitým
uvoľňovaním v koncovom bode štúdie bol -0,7 bodov (95 % CI: [-1,51; 0,10],
p=0,0842).

Po prechode zo dňa na deň na podobnú dávku alternatívnej formy tabliet sa
nezistil žiaden rozdiel v profile nežiaducich udalostí a úpravu dávky
potrebovalo menej ako 3 % pacientov (všetky úpravy dávky boli zvýšením o
jednu úroveň dávky. Pacienti nepotrebovali zníženie dávky).

24-týždňová, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná, paralelná štúdia
ropinirolu tabliet s predĺženým uvoľňovaním u pacientov s Parkinsonovou
chorobou, ktorí nedosiahli optimálnu kontrolu s levodopou, preukázala
klinicky relevantnú a štatisticky významne lepšiu účinnosť oproti placebu
v primárnom koncovom bode, v zmene od východiskových hodnôt v dobe bdelého
dňa strávenej v “off” stave (t.j. v stave zlej pohyblivosti) (upravený
priemerný rozdiel liečby -1,7 hodiny (95 % CI: [-2,34; -1,09], p<0,0001).
Toto zistenie podporili sekundárne parametre účinnosti zmeny proti
východiskovým hodnotám v celkovej dobe bdelého dňa strávenej v “on” stave
(t.j. v stave dobrej pohyblivosti) (+1,7 hodiny (95 % CI: [1,06; 2,33],
p<0,0001) a celkovej dobe bdenia strávenej v “on” fáze bez rušivých
dyskinéz (+1,5 hodiny (95 % CI: [0,85; 2,13], p<0,0001). Dôležité je, že sa
nezistilo žiadne zvýšenie výskytu “on” stavu s rušivými dyskinézami počas
bdenia, proti východiskovým hodnotám , ani z údajov z denných kariet ani zo
skóre v položkách UPDRS.

Štúdia vplyvu ropinirolu na repolarizáciu srdca
Cielená štúdia zameraná na QT interval vykonaná u zdravých dobrovoľníkov a
dobrovoľníčok, ktorým sa podávali tablety ropinirolu s okamžitým
uvoľňovaním v dávke 0,5 mg, 1 mg, 2 mg a 4 mg jedenkrát denne preukázala
maximálne predĺženie QT intervalu o 3,46 milisekúnd (bodový odhad) pri 1 mg
dávke oproti placebu. Horná hranica jednostranného 95 % intervalu
spoľahlivosti pre najväčší priemerný vplyv bola menej ako 7,5 milisekúnd.
Vplyv ropinirolu pri vyšších dávkach sa systematicky nehodnotil.
Dostupné klinické údaje získané z cielenej štúdie zameranej na QT interval
nepoukazujú na riziko predĺženia QT intervalu pri dávkach ropinirolu do
4 mg/deň. Riziko predĺženia QT intervalu nemožno vylúčiť, keďže cielená
štúdia overujúca vplyv na QT interval pri dávkach do 24 mg/deň sa
neuskutočnila.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Biologická dostupnosť ropinirolu je približne 50 % (36 – 57 %). Po
perorálnom podaní tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním sa
plazmatické koncentrácie zvyšujú pomaly, pričom Cmax sa zvyčajne dosiahne
v priemere po 6 až 10 hodinách.
V štúdii za rovnovážneho stavu, v ktorej sa 25 pacientom s Parkinsonovou
chorobou podávalo jedenkrát denne 12 mg ropinirolu v tabletách s predĺženým
uvoľňovaním, jedlo s vysokým obsahom tuku zvýšilo systémovú expozíciu
ropinirolu, čo sa preukázalo priemerným zvýšením AUC o 20 % a priemerným
zvýšením Cmax o 44 %. Tmax sa predĺžil o 3 hodiny. Je však nepravdepodobné,
že by mali tieto zmeny klinický význam (napr. Zvýšenie početnosti
nežiaducich udalostí).
Systémová expozícia ropinirolu je pri tabletách ropinirolu s predĺženým
uvoľňovaním a filmom obalených tabletách ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním
porovnateľná, keď sa podávajú v rovnakej dennej dávke.

Distribúcia
Väzba ropinirolu na plazmatické proteíny je nízka (10 – 40 %). Veľký
distribučný objem (približne 7 l/kg) ropinirolu je v zhode s jeho vysokou
lipofilitou.

Biotransformácia
Ropinirol je odstránený hlavne metabolizmom CYP1A2 a jeho metabolity sú
vylučované najmä močom. Hlavný metabolit je najmenej 100-krát menej účinný
ako ropinirol u zvieracích modelov skúmajúcich dopaminergnú funkciu.

Eliminácia
Ropinirol je odstránený zo systémovej cirkulácie s priemerným polčasom
eliminácie približne 6 hodín.
Zvýšenie systémovej expozície (Cmax a AUC) ropinirolu je približne úmerné
v celom rozsahu terapeutických dávok. Po jednorazovom a opakovanom
perorálnom podaní nie je pozorovaná žiadna zmena v perorálnom klírense
ropinirolu. Vo farmakokinetických parametroch bola pozorovaná značná
interindividuálna variabilita. Pri podávaní tabliet ropinirolu s predĺženým
uvoľňovaním za rovnovážneho stavu bola interindividuálna variabilita pri
Cmax 30 % až 55 % a pri AUC 40 % až 70 %.

Porucha funkcie obličiek
U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek sa
nepozorovala žiadna zmena vo
farmakokinetike ropinirolu.

U pacientov s konečným štádiom renálneho ochorenia a pravidelne
hemodialyzovaných je orálny
klírens ropinirolu znížený asi o 30 %. Orálny klírens metabolitu SKF-104557
je zníženy asi o 80 % a
metabolitu SKF-89124 asi o 60 %. Preto je u týchto pacientov
s Parkinsonovou chorobou odporúčaná
maximálna dávka limitovaná na 18 mg/deň (pozri časť 4.2).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Reprodukčná toxicita
Podávanie ropinirolu gravidným potkanom v dávkach toxických pre matku
viedlo k zníženej telesnej hmotnosti plodu pri dávke 60 mg/kg/deň
(približne ekvivalentné hodnote AUC dosiahnutej pri maximálnej dávke u
ľudí), k zvýšenej úmrtnosti plodov pri dávke 90 mg/kg/deň (približne 3-
násobok hodnoty AUC dosiahnutej pri maximálnej dávke u ľudí) a k
malformáciám prstov pri dávke 150 mg/kg/deň (približne 5-násobok hodnoty
AUC dosiahnutej pri maximálnej dávke u ľudí). U potkanov sa pri dávke
120 mg/kg/deň (približne 4-násobok hodnoty AUC dosiahnutej pri maximálnej
dávke u ľudí) nezistili teratogénne účinky a u králikov sa nepreukázal
žiaden vplyv na vývoj.

Toxikológia
Toxikologický profil je určený hlavne farmakologickým pôsobením ropinirolu:
zmeny správania, hypoprolaktinémia, zníženie krvného tlaku a srdcovej
frekvencie, ptóza a salivácia. V dlhodobej štúdii bola po vysokých dávkach
(50 mg/kg/deň) pozorovaná degenerácia sietnice len u bielych potkanov a
pravdepodobne súvisela so zvýšenou expozíciou svetlu.

Genotoxicita
V súbore testov /in vitro/ a /in vivo/ nebol zistený žiadny genotoxický
potenciál.

Karcinogenita
V dvojročných štúdiách vykonaných na myšiach a potkanoch s dávkovaniami až
do 50 mg/kg/deň sa u myší nezistili žiadne dôkazy o karcinogénnom účinku. U
potkanov boli jedinými léziami súvisiacimi s ropinirolom hyperplázia
Leydigových buniek a testikulárny adenóm, ktoré boli dôsledkom
hypoprolaktinemického účinku ropinirolu. Tieto lézie sa pokladajú za
druhovo špecifický jav a nepredstavujú nebezpečenstvo pre klinické
používanie ropinirolu.

Farmakologické štúdie bezpečnosti
/In vitro/ štúdie preukázali, že ropinirol inhibuje prestup draslíka
sprostredkovaného hERG kanálom. Hodnota IC50 je 5-násobne vyššia ako
predpokladaná maximálna plazmatická koncentrácia u pacientov liečených
najvyššou odporúčanou dávkou (24 mg/deň), pozri časť 5.1.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Jadro tablety:/
Kopolymér kyseliny metakrylovej typ RS
Hypromelóza (E464)
Laurylsulfát sodný
Kopovidón
Magnéziumstearát (E572)

/Obal 2 mg tablety:/
Monohydrát laktózy
Hypromelóza (464)
Oxid titaničitý (E171)
Triacetín
Červený oxid železitý (E172)

/Obal 3 mg tablety:/
Monohydrát laktózy
Oxid titaničitý (E171)
Hypromelóza (E464)
Makrogol 4000
Makrogol 400
Karmín (E120)
Hlinitý lak indigokarmínu (E132)
Hlinitý lak oranžovej žlte (E110)

/Obal 4 mg tablety:/
Oxid titaničitý (E171)
Hypromelóza (E464)
Makrogol 400
Hlinitý lak indigokarmínu (E132)
Hlinitý lak oranžovej žlte (E110)

/Obal 8 mg tablety:/
Oxid titaničitý (E171)
Hypromelóza (E464)
Makrogol 400
Červený oxid železitý (E172)
Čierny oxid železitý (E172)
Žltý oxid železitý (E172)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

24 mesiacov

HDPE liekovky: čas použiteľnosti je po prvom otvorení 60 dní.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Sindranol sa dodáva v bielych nepriehľadných PVC/PCTFE-Alumíniových
blistroch a v bielych nepriehľadných HDPE liekovkách s bielymi
cylindrickými vrchnákmi z polypropylénu s tromi bodmi zlomu bezpečnostného
prúžku a s vloženým pohlcovačom vlhkosti.

Veľkosti balení

Blister: 7, 21, 28, 30, 42, 56, 84, 420 tabliet s predĺženým uvoľňovaním
Liekovka: 21, 28, 30, 42, 56, 84 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Sindranol 2 mg: 27/0019/12-S
Sindranol 3 mg: 27/0020/12-S
Sindranol 4 mg: 27/0021/12-S
Sindranol 8 mg: 27/0022/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum registrácie: 20.1.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Máj 2012

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C31238
Skupina ATC:
N04 - Antiparkinsoniká
Skupina ATC:
N04BC04 - ropinirolum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
HU -
Výrobca lieku:
EGIS Pharmaceuticals Ltd., Budapešť, MADARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Neurológia aj detská
Predajná cena:
50.66 € / 1526.18 SK
Úhrada poisťovňou:
50.66 € / 1526.18 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:85.11 € ÚP:85.11 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:50.66 € ÚP:50.66 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:34.07 € ÚP:34.07 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:57.89 € ÚP:57.89 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:24.92 € ÚP:24.92 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.91 € ÚP:12.91 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:23.25 € ÚP:0.00 € DP:23.25 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.59 € ÚP:0.00 € DP:2.59 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:25.92 € ÚP:0.00 € DP:25.92 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:117.68 € ÚP:117.68 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien