Detail:
Clarithromycin-Teva 500 mg tbl flm 14x500 mg
Názov lieku:
Clarithromycin-Teva 500 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 14x500 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k Rozhodnutiu o zmene v registrácii ev.č. 2011/01693

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Clarithromycin - Teva 250 mg
Clarithromycin - Teva 500 mg
Klarithromycín
Filmom obalené tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Clarithromycin - Teva a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Clarithromycin - Teva
3. Ako užívať Clarithromycin - Teva
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Clarithromycin - Teva
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE CLARITHROMYCIN - TEVA A NA ČO SA POUŽÍVA

Clarithromycin - Teva patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú
makrolidové antibiotiká.
Clarithromycin - Teva sa používa na liečbu infekcíí ako sú:
- Infekcie dolných dýchacích ciest, napríklad bronchitída (zápal
priedušiek) a pneumónia (zápal pľúc).
- Infekcie horných dýchacích ciest, napríklad faryngitída (zápal hltanu)
a sinusitída (zápal vedľajších nosových dutín).
- infekcie kože a mäkkých tkanív.
- Infekcie spôsobené baktériou /Helicobacter pylori/, spájané s
duodenálnymi vredmi.


2. SKÔR AKO UŽIJETE CLARITHROMYCIN - TEVA

Neužívajte Clarithromycin - Teva
- keď ste alergický (precitlivený) na klaritromycín alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek tohto lieku
- keď ste alergický (precitlivený) na iné makrolidové antibiotiká, napr.
erytromycín
- keď Vám povedal Váš lekár, že máte nízke hladiny draslíka v krvi
- keď máte problémy so srdcom ako je nepravidelný srdcový rytmus
- keď máte problémy s pečeňou v kombinácii s problémami s obličkami

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Clarithromycinu - Teva
1. ak ste alergický (precitlivený) na antibiotiká linkomycín alebo
klindamycín
2. ak máte problémy s pečeňou
3. ak máte problémy s obličkami
4. ak trpíte srdcovými problémami
5. ak trpíte ochorením svalov, ktoré sa nazýva myasthenia gravis
6. ak užívate lieky, ktoré znižujú Vás cukor v krvi (perorálne
hypoglykemiká) alebo inzulín

Užívanie iných liekov
NEUŽÍVAJTE Clarithromycin – Teva ak užívate:
7. ergotamín alebo dihydroergotamín (na liečbu migrény)
8. terfenadín alebo astemizol (používaný na liečbu sennej nádchy alebo
iných alergií)
9. pimozid (na liečbu mentálnych ochorení)
10. cisaprid (na liečbu žalúdočných ochorení)
11. simvastatín, alebo lovastatín (na zníženie hladiny cholesterolu)
12. iné makrolidy napr. erytromycín alebo azitromycín

Užívanie Clarithromycin – Teva s jedlom a nápojmi
Môžete užiť Clarithromycin – Teva s jedlom alebo bez jedla, čokoľvek
uprednostníte.

Povedzte svojmu lekárovi ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:
- Kumarínové antikoagulanciá, ktoré sa používajú na zriedenie krvi,
napr. warfarín
- Lieky, ktoré sa používajú na liečbu porúch srdcového rytmu, napr.
dizopyramid alebo chinidín.
- Lieky, ktoré sa používajú na liečbu srdcového zlyhania napr.
digoxín
- Lieky, ktoré sa používajú na liečbu epilepsie, napr. fenytoín,
valproát alebo karbamazepín.
- Theofylín, používaný na liečbu astmy.
- Benzodiazepíny, používané ako sedatíva, napr. alprazolam, midazolam
alebo triazolam.
- Fenobarbital, používaný ako sedatívum a antikonvulzívum.
- Rifabutín alebo rifampicín, rifapentín alebo aminoglykozidy
používané na liečbu niektorých
infekcií.
- Cyklosporín alebo takrolímus alebo sirolimus , používané po
orgánových transplantáciach.
- Lieky používané na zníženie cholesterolu, napr. atorvastatín alebo
cerivastatín alebo
rosuvastatín.
- Ritonavir, atazanavir, sachinavir, efavirenz, nevirapín alebo
zidovudín, používané na liečbu
HIV pozitívnych pacientov.
- Lieky z ľubovníka bodkovaného, používaného na liečbu depresií
- Sildenafil, tadalafil, vardenafil, používaný na liečbu problémov s
erekciou
- Omeprazol, používaný na liečbu problémov s trávením
- Tolterodin, používaný na časté močenie
- Kolchicín na liečbu dny
- Itrakonazol alebo flukonazol používaný na plesňové infekcie
- Verapamil, používaný na liečbu srdcových porúch.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím,
oznámte o to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Užívanie Clarithromycinu - Teva sa neodporúča ak ste tehotná, plánujete
otehotnieť alebo dojčíte.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Užívanie Vašich tabliet môže spôsobiť ospalosť, závraty alebo zmätenosť.
Neveďte preto vozidlá a neobsluhujte stroje, ak sa u Vás vyskytnú tieto
reakcie.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Clarithromycinu - Teva
Lak tartrazínu (E102) môže spôsobiť alergické reakcie.


3. AKO UŽÍVAŤ CLARITHROMYCIN - TEVA

Vždy užívajte Clarithromycin - Teva presne tak, ako Vám povedal Váš lekár.
Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo
lekárnika.

Tablety sa musia prehĺtať celé a zapíjajú sa pohárom vody.

Zvyčajné dávkovanie lieku je popísané nižšie:

Dospelí vrátane starších a detí nad 12 rokov:
Infekcie dolných ciest dýchacích, horných ciest dýchacích, infekcie kože
a mäkkých tkanív:

250 mg dvakrát denne. U závažných infekcií Vám lekár môže dávku zvýšiť na
500 mg dvakrát denne.
Obvyklá dĺžka liečby je 7 až 14 dní. Je nutné pokračovať v liečbe najmenej
2 dni po vymiznutí príznakov.

Infekcie spôsobené baktériou /Helicobacter pylori/, spájané s duodenálnymi
vredmi:
Clarithromycin - Teva sa užíva v dávke 500 mg dvakrát denne v kombinácii
s ďalšími liekmi na liečbu
infekcie /Helicobacter pylori/
Váš lekár rozhodne o najlepšej kombinovanej liečbe pre Vás. Ak si nie ste
istý, ktorý liek máte užiť a kedy, overte si to u svojho lekára.

Pacienti s poruchou pečene a obličiek
Keď trpíte poruchou pečene alebo závažným ochorením obličiek, môže Vám
lekár znížiť dávku lieku.
Ak máte tieto problémy Clarithromycin - Teva sa nesmie užívať dlhšie ako 14
dní.

Deti do 12 rokov
Užívanie Clarithromycinu - Teva sa neodporúča u detí do 12 rokov.

Ak užijete viac Clarithromycinu - Teva ako máte
Ak Vy (alebo niekto iný) prehltol spolu veľa tabliet , alebo ak si myslíte,
že dieťa prehtlo nejakú tabletu, ihneď navštívte najbližšiu nemocnicu
pohotovostné oddelenie alebo vyhľadajte lekára.
Predávkovanie môže pravdepodobne spôsobiť vracanie a bolesti brucha.
Prosím, zoberte so sebou túto písomnú informáciu pre používateľov,
ostatné tablety a obal k lekárovi, aby vedel o ktorý liek sa jedná.

Ak zabudnete užiť Clarithromycin - Teva
Keď ste zabudli užiť Clarithromycin - Teva, užijte zvyčajnú dávku okamžite
keď si spomeniete, pokiaľ nie je čas na užitie ďalšej dávky. Neužívajte
dvojnásobnú dávku. Užite zvyšné dávky v správnom čase.

Ak prestanete užívať Clarithromycin – Teva
Ak sa cítite lepšie NEPRESTÁVAJTE užívať tento liek. Je dôležité, aby ste
dokončili Vašu predpísanú liečbu, inak sa Vám môžu vrátiť problémy
a tento liek môže byť nabudúce menej účinný.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Clarithromycin - Teva môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ukončite užívanie Clarithromycin-Teva a ihneď povedzte svojmu lekárovi
alebo navštívte oddelenie pohotovosti v najbližšej nemocnici, ak sa stane
nasledovné:
- Alergické reakcie spôsobujúce opuch pier, tváre a krku , ktoré vedú
k závažným ťažkostiam v dýchaní alebo závažná kožná vyrážka alebo
žihľavka
- Torsades de pointes, život ohrozujúci nepravidelný tlkot srdca
- Pľuzgiere na koži, na perách, očiach, ústach a genitáliach? toto môže
byť spôsobené Stevensovým-Johnsonovým syndrómom alebo toxickou
epidermálnou nekrolýzou, čo sú závažné ochorenia
- Dlhotrvajúce hnačky s prímesou krvi alebo hlienu

Toto sú vážne nežiaduce účinky, ktoré sa však vyskytujú zriedkavo. Možno
bude potrebné vyhľadať
lekára.

Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené s uvedenou frekvenciou výskytu:

/Časté (postihujúce menej ako jedného pacienta z 10):/
- Žalúdočné obtiaže ako nevoľnosť, vracanie, tráviace obtiaže, bolesti
žalúdka alebo hnačka.
- Zmeny chuti alebo čuchu, kovová alebo horká chuť v ústach.
- Zápal alebo vredy v ústach alebo na jazyku, zmeny farby jazyka.
- Zmeny farby zubov (zvyčajne ich ide odstrániť profesionálnym
čistením).
- Bolesti hlavy.
- Problémy so spaním
- Zmenené testy pečeňových funkcií
- Vyrážka, zvýšené potenie
- Návaly horúčavy
- Zmeny hladín dusíka v krvi v krvných testoch./Menej časté (postihujúce/
/menej ako jedného pacienta zo 100):/
/-/ Hubová infekcia, pošvová bakteriálna infekcia
- Krvné poruchy ako je zníženie počtu bielych krviniek, čo zvyšuje
pravdepodobnosť infekcie. Tieto môžu byť charakterizované horúčkou,
bolesťou v krku, vredmi v ústach.
- Bolesti kĺbov a svalov, svalová strnulosť.
- Zvýšením času zrážanlivosti krvi, krvácanie z nosa
- Zmenené funkčné testy pečene alebo obličiek alebo zmenené krvné testy
- Poruchy pečene alebo žlčníka.
- - Žltačka - zažltnutie kože a očných bielkov so zvýšenou hladinou
pečeňových enzýmov v krvi.
- Žihľavka, svrbenie,
- Strata chuti do jedla, znížená chuť do jedla
- Úzkosť, nervozita, nápadnosť
- Závraty, ospalosť, tremor (trasenie)
- Vertigo (pocit točenia), zvonenie v ušiach, narušený sluch
- Zmeny srdcovej frekvencie/rytmu (abnormálne rýchlo, pomaly alebo
nepravidelný pulz)
- Zápal výstelky žalúdka, nadúvanie, zápcha, suchosť v ústach, grganie,
plynatosť (vetry)
- Pocit slabosti alebo diskomfort, strata vedomia, letargia, celkový
pocit nepohodlia, bolesť hrudníka alebo akákoľvek iná bolesť,
abnormality EKG
- Zimnica, únava, horúčka
- Reakcie z precitlivenosti (alergická reakcia)

/Veľmi zriedkavé(postihujúce menej ako jedného pacienta z 10 000):/
/-/ zmeny pocitov (parestézia)
- Znížená citlivosť, mravčenie
-

Neznáme (z dostupných údajov)
- Erysipelas alebo erytrasma (infekcie kože)
- Pseudomembranózna kolitída (infekcia čreva s ťažkou a predĺženou
hnačkou, ktorá môže obsahovať krv alebo sliz)
- Znížený počet krvných doštičiek
- Agranulocytóza (závažné zníženie bielych krviniek so zvýšeným rizikom
infekcie)
- Zmätenosť, zmeny vnímania reality a pocit strachu, dezorientácia,
halucinácie
- Zmeny srdcového rytmu (torsade de poites, ventrikulárna tachykadia)
- Zmena farby zubov (toto možno zvyčajne upraviť profesionálnym
čistením)
- Zápal alebo vred v ústach alebo jazyka alebo zmenená farba jazyka
(afty),
- Poruchy obličiek alebo zlyhanie
- Pankreatitída (zápal slinivky brušnej) - nevoľnosť, vracanie, bolesti
brucha a chrbta.
- anafylaktická reakcia (závažná alergická reakcia), kožné reakcie ako
vyrážka, svrbenie, sčervenanie alebo olupovanie kože
- Psychické poruchy (mentálne problémy) , depresia, nezvyčajné sny
- Strata chuti, zmena čuchu, strata schopnosti cítiť vôňu
- Strata sluchu
- Zlé sny
- Nezvyčajné krvácanie alebo nevysvetliteľné modriny
- Nízke hladiny cukru v krvi (známej ako „hypo“) u diabetických
pacientov
- Vyrážka z lieku s eozinofíliou (zvýšenie počtu typov blielych
krviniek) a systémové príznaky (DRESS) , akné
- Myopatia (svalová slabosť)
- Zvýšený pomer INR (zvýšený čas krvného zrážania), nezvyčajné sfarbenie
moču

Môžete mať vedľajšie účinky, o ktorých neviete, ako sú zmeny v počte
určitých krviniek, iných zložiek krvi alebo pečeňových enzýmov. Váš lekár
sa môže rozhodnúť vykonať krvné testy, aby ich skontroloval.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ CLARITHROMYCIN - TEVA

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Uchovávajte blister vo
vonkajšom obale. Nepresúvajte do iného obalu.
Nepoužívajte Clarithromycin - Teva po dátume expirácie, ktorý je uvedený na
blistri a obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň
v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Clarithromycin - Teva obsahuje
- Liečivo je klaritromycín.
- Ďalšie zložky sú sodná soľ karboxymethylškrobu, mikrokryštalická
celulóza, povidón (PVP K-30), hydroxid horečnatý, sodná soľ
kroskarmelózy, koloidný bezvodý oxid kremičitý, kyselina
stearová, magnézium stearát, hypromelóza (E464), oxid titaničitý
(E171), makrogól 400, lak tartrazínu, červeň Allura AC (E129), lak
indigokarmínu (E132), vanilín.

Ako vyzerá Clarithromycin - Teva a obsah balenia
Každá tableta obsahuje buď 250 mg alebo 500 mg klaritromycínu.
Clarithromycin - Teva 250 mg sú svetlo žlté okrúhle filmom obalené tablety
s vyrazeným „93“ na
jednej strane a „7157“ na druhej strane.
Clarithromycin - Teva 500 mg sú svetlo žlté okrúhle filmom obalené tablety
s vyrazeným „93“ na
jednej strane a „7158“ na druhej strane.

Veľkosti balenia:
Clarithromycin - Teva 250 mg: sú dostupné v baleniach s 8, 10, 12, 14, 14
(kalendárne balenie), 16, 20, 30, 100 a 120 (10x12) tabliet (klinické
balenie).
Clarithromycin - Teva 500 mg: 8, 10, 14, 14 (kalendárne balenie), 16, 20,
21, 30, 42 a 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobcovia
- TEVA UK Ltd., Eastbourne, Veľká Británia
- Pharmachemie B.V., Haarlem, Holandsko
- Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Maďarsko

Liek je schválený s členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:
AT: Clarithromycin Teva 250 , 500 mg Filmtabletten
BE: Clarithromycine TEVA 250 , 500 mg filmomhulde tabletten
CZ: Clarithromycin-Teva 250, 500 mg
DE: Clarithromycin-TEVA® 250 , 500 mg Filmtabletten
FI: Clarithromycin Teva 250, 500 mg Tabletti, kalvopäällysteinen
HU: Cidoclar 250, 500 mg filmtabletta
IT: Claritromicina Teva 250, 500 mg Compresse rivestite con film
LT: Clarithromycin-Teva 250, 500 mg plëvele dengtos tabletës
NO: Clarithromycin Teva 250, 500 mg tabletter, filmdrasjerte
PL: Clarithromycin Teva 250, 500 mg tabletki powlekane
PT: Claritromicina Teva 250, 500 mg Comprimidos
SE: Clarithromycin Teva 250 , 500 mg filmdragerad tablett
SK: Clarithromycin-Teva 250 , 500 mg
UK: Clarithromycin 250 , 500 mg Film-coated Tablets

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
novembri 2011.
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k Rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č. 2011/01693


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Clarithromycin - Teva 250 mg
Clarithromycin - Teva 500 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 250 mg klaritromycínu.
Jedna filmom obalená tableta obsahuje 500 mg klaritromycínu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.
Žltá filmom obalená oválna tableta s vyrazeným „93“ na jednej strane
a „7157“ na druhej strane.
Svetlo žltá filmom obalená oválna tableta s vyrazeným „93“ na jednej
strane a „7158“ na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Klaritromycín je indikovaný na liečbu akútnych a chronických
bakteriálnych infekcií spôsobených baktériami citlivými na
klaritromycín.

- Infekcie horných dýchacích ciest, napríklad faryngitída a sinusitída.
- Infekcie dolných dýchacích ciest, napríklad akútna exacerbácia
chronickej bronchitídy a komunitne získaná pneumónia.
- Mierne až stredne závažné infekcie mäkkých tkanív a kože.

Liek je rovnako indikovaný na eradikáciu /H. pylori/ u pacientov
s vredmi, pokiaľ sa pripojí vhodná kombinácia, ktorá zahŕňa
antibakteriálny režim liečby a vhodný liek na liečbu peptických vredov
(pozri časť 4.2.).

Do úvahy sa musia vziať odporúčania, ktoré sa týkajú používania
antibakteriálnych liekov.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie klaritromycínu závisí od klinického stavu pacienta a musí
ho vždy stanoviť lekár.

Dostupné sú tablety s obsahom 250 a 500 mg.

Dospelí a dospievajúci
Zvyčajná dávka je 250 mg dvakrát denne.
Pri závažných infekciách sa dávka môže zvýšiť na 500 mg dvakrát
denne.

Vzhľadom k vysokej pravdepodobnosti rezistencie niektorých
patogenických mikroorganizmov (napr. /S. pneumoniae/) u infekcií
respiračného traktu, zostáva antibiotikom prvej voľby penicilín.
Klaritromycín sa môže použiť u pacientov so známou precitlivenosťou na
penicilín alebo v prípade, keď penicilín nie je z iných dôvodov vhodný.

Deti
Klaritromycín vo forme tabliet nie je vhodný pre deti do 12 rokov
s telesnou hmotnosťou nižšou ako 30 kg. Pre týchto pacientov sú vhodnejšie
iné liekové formy.

Starší pacienti
Ako pre dospelých.

Eradikácia /H. pylori/ u dospelých
U pacientov s peptickými vredmi spôsobenými infekciou /H. pylori/ sa
klaritromycín môže podávať v dávke 500 mg dvakrát denne v kombinácii
s inou vhodnou antimikrobiálnou liečbou a inhibítorom protónovej pumpy.

Renálna porucha
Úprava dávkovania zvyčajne nie je potrebná s výnimkou pacientov so
závažnou renálnou poruchou (klírens kreatinínu < 30 ml/min). Ak je
úprava potrebná, celková denná dávka sa musí znížiť o polovicu, t.j.
250 mg raz denne alebo 250 mg dvakrát denne pri závažnejších
infekciách. Dĺžka liečby u týchto pacientov nesmie prekročiť 14 dní.

Dĺžka liečby
Dĺžka liečby klaritromycínom závisí od klinického stavu pacienta
a vždy ju musí určiť lekár.
- Zvyčajná dĺžka liečby je 7 až 14 dní.
- V liečbe sa musí pokračovať najmenej 2 dni po vymiznutí príznakov.
- Pri infekciách spôsobených /Streptococcus pyogenes/ (beta-hemolytické
streptokoky skupiny A) musí dĺžka liečby trvať najmenej 10 dní.
Kombinovaná liečba pri eradikácii infekcie /H. pylori/, je napr.
klaritromycín 500 mg (dve 250 mg tablety alebo jedna 500 mg tableta)
dvakrát denne v kombinácii s amoxycilínom 1 000 mg dvakrát denne a s
omeprazolom 20 mg dvakrát denne počas 7 dní.

Spôsob podania
Klaritromycín sa môže podávať bez ohľadu na príjem potravy (pozri
časť 5.2).

4.3 Kontraindikácie

- Precitlivenosť na liečivo klaritromycín, na ostatné makrolidové
antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
- Súbežné podávanie derivátov námeľových alkaloidov (pozri časť 4.5).
- Súbežné podávanie s cisapridom, pimozidom a terfenadínom. Zvýšené
hladiny cisapridu, pimozidu a terfenadínu môžu spôsobiť predĺženie QT
intervalu a srdcové arytmie vrátane komorovej tachykardie, komorovej
fibrilácie a torsade de pointes. Podobné účinky sa pozorovali aj pri
súbežnom podaní astemizolu a ostatných makrolidov (pozri časť 4.5).
- Hypokaliémia (riziko predĺženia QT intervalu).
- Klaritromycín sa nesmie súbežne užívať so simvastatínom alebo
lovastatínom. Tieto lieky musia byť počas liečby klaritromycínom
vysadené (pozri časť 4.5).
- Pacienti, ktorí majú v anamnéze predĺženie QT intervalu alebo komorovú
arytmiu, vrátane /torsades de pointes/ (pozri časti 4.4 a 4.5).
- Závažné zlyhanie pečene v kombinácii s poruchou funkcie obličiek.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Lekári nemajú predpisovať klaritromycín gravidným ženám bez
starostlivého zváženia prínosov oproti riziku, najmä počas prvých troch
mesiacov gravidity (pozri časť 4.6).

Klaritromycín sa vylučuje predovšetkým pečeňou. Preto sa musí
postupovať opatrne pri podávaní klaritromycínu pacientom s poruchou
hepatálnej funkcie alebo pacientom, ktorí užívajú potenciálne
hepatotoxické lieky.

Hlásené boli prípady fatálneho zlyhania pečene (pozri časť 4.8). Je
možné, že niektorí pacienti už mali jestvujúce ochorenie pečene alebo
užívali iné hepatotoxické lieky. Pacientov treba upozorniť na to, aby
v prípade objavenia sa prejavov a príznakov ochorenia pečene, akými sú
anorexia, žltačka, tmavý moč, pruritus a bolestivé brucho, ukončili
liečbu a skontaktovali sa so svojím lekárom.

U pacientov so závažnou renálnou insuficienciou sa odporúča
obozretnosť (pozri časť 4.2).
Pri poškodení renálnej funkcie musí byť tak ako pri ostatných
antibiotikách dávkovanie vhodne znížené podľa stupňa poškodenia (pozri
časť 4.2). U starších pacientov sa musí uvažovať o možnosti poruchy
obličiek.

Liečba infekcie /H. pylori/ klaritromycínom môže spôsobiť selekciu
rezistentných mikroorganizmov.

Pacienti, ktorí sú precitlivení na linkomycín alebo klindamycín, môžu
byť tiež precitlivení na klaritromycín. Preto sa vyžaduje opatrnosť pri
predpisovaní klaritromycínu týmto pacientom.
Takisto je potrebné venovať pozornosť možnosti skríženej rezistencie
medzi klaritromycínom a inými makrolidmi, ako aj linkomycínom
a klindamycínom.

Pri dlhodobom alebo opakovanom podávaní klaritromycínu môže vzniknúť
superinfekcia necitlivými organizmami. V prípade superinfekcie sa
liečba klaritromycínom musí ukončiť.

Pseudomembranózna kolitída bola hlásená takmer pri všetkých
antibakteriálnych látkach, vrátane makrolidov, a jej závažnosť sa môže
pohybovať od miernej formy až po stavy ohrozujúce život. Hnačka
vyvolaná /Clostridium difficile/ (CDAD) bola hlásená pri podávaní takmer
všetkých antibakteriálnych látok, vrátane klaritromycínu a jej
závažnosť sa môže pohybovať od miernej hnačky až po fatálnu kolitídu.
Liečba antibakteriálnymi látkami narúša normálnu flóru hrubého čreva,
čo môže viesť k pomnoženiu /C. difficile/. CDAD sa musí vziať do úvahy u
všetkých pacientov, u ktorých sa po podávaní antibiotík objaví hnačka.
V takomto prípade je nutná podrobná lekárska anamnéza, nakoľko výskyt
CDAD bol hlásený aj viac ako dva mesiace po podávaní antibakteriálnych
látok. Preto sa má zvážiť ukončenie liečby klaritromycínom bez ohľadu
na indikáciu. Treba vykonať mikrobiálne testy a začať náležitú liečbu.
Podávaniu liekov inhibujúcich peristaltiku sa treba vyhnúť.

Tak ako u iných makrolidov, aj klaritromycín môže spôsobiť
exacerbáciu alebo zhoršenie myastenia gravis, preto je potrebná
opatrnosť u týchto pacientov.

Po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady toxicity kolchicínu pri
súbežnom používaní klaritromycínu a kolchicínu, najmä u starších
pacientov, pričom niektoré z týchto prípadov sa vyskytli u pacientov s
renálnou insuficienciou. U niektorých z týchto pacientov bolo hlásené
úmrtie (pozri časť 4.5). Ak je súbežné podávanie kolchicínu
a klaritromycínu nevyhnutné, pacientov treba sledovať kvôli klinickým
príznakom toxicity kolchicínu.

Pri súbežnom podávaní klaritromycínu a triazolobenzodiazepínov, akým
je triazolam a midazolam, sa odporúča obozretnosť (pozri časť 4.5).

Pri súbežnom podávaní klaritromycínu s ďalšími ototoxickými liekmi,
najmä s aminoglykozidmi, sa odporúča obozretnosť. Počas liečby a po jej
skončení sa má kontrolovať funkcia vestibulárneho aparátu a sluchu.

Vzhľadom na riziko predĺženia QT intervalu sa klaritromycín musí
podávať s opatrnosťou u pacientov s ischemickým ochorením srdca, s
komorovou arytmiou v anamnéze, s ťažkou srdcovou nedostatočnosťou, s
nekompenzovanou hypokaliémiou a/alebo hypomagneziémiou, bradykardiou
(< 50 tepov za minútu) alebo pri súbežnom podávaní iných liekov
s účinkom na predĺženie QT intervalu. Klaritromycín sa nesmie používať
u pacientov s vrodeným alebo zdokumentovaným získaným predĺžením QT
intervalu (pozri časť 4.3).

/Pneumónia/
Vzhľadom na to, že sa objavuje rezistencia /Streptococcus pneumoniae/
na makrolidy, pri predpisovaní klaritromycínu na liečbu pnemónie
získanej v komunite je dôležité vykonať testy citlivosti. Pri liečbe
pnemónie získanej v nemocnici sa má klaritromycín podávať v kombinácii
s ďalšími vhodnými antibiotikami.

/Mierne až stredne závažné infekcie kože a mäkkých tkanív/
Uvedené infekcie najčastejšie spôsobuje /Staphylococcus aureus/ a
/Streptococcus pyogenes/, pričom oba z nich môžu byť rezistentné na
makrolidy. Preto je dôležité vykonať testy citlivosti. V prípadoch,
v ktorých sa nemôžu použiť betalaktámové antibiotiká (napr. kvôli
alergii), môžu byť liekom prvej voľby iné antibiotiká, napríklad
klindamycín. V súčasnosti sa makrolidy považujú za významné iba pri
liečbe niektorých infekcií kože a mäkkých tkanív, akými sú infekcie
spôsobené /Corynebacterium minutissimum/ (erytrazma), acne vulgaris
a eryzipel, a v prípadoch, v ktorých sa nemôže použiť penicilínová
liečba.

V prípade ťažkých akútnych reakcií z precitlivenosti, akými sú
anafylaxia, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna
nekrolýza, sa má liečba klaritromycínom ihneď ukončiť a urýchlene začať
vhodná liečba.

Klaritromycín sa musí s opatrnosťou podávať vždy, ak sa používa
u pacientov liečených induktormi CYP3A4 (pozri časť 4.5).

Klaritromycín je inhibítor CYP3A4 a jeho súbežné užívanie s ostatnými
liekmi, ktoré sú metabolizované vo veľkej miere týmto enzýmom, musí byť
obmedzené len na prípady, ktoré sú jasne indikované (pozri časť 4.5).

/Inhibítory HMG-CoA reduktázy/
Súbežné použitie klaritromycínu s lovastatínom alebo simvastatínom je
kontraindikované (pozri časť 4.3). Tak ako iné makrolidy, aj
klaritromycín zvyšuje koncentrácie inhibítorov HMG-CoA reduktázy (pozri
časť 4.5). U pacientov, ktorí uvedené liečivá užívali súbežne, boli
hlásené zriedkavé prípady rabdomyolýzy. Pacientov treba sledovať kvôli
prejavom a príznakom myopatie. Zriedkavé prípady rabdomyolýzy boli
hlásené aj u pacientov užívajúcich atorvastatín alebo rosuvastatín
súbežne s klaritromycínom. Atorvastatín alebo rosuvastatín sa majú pri
súbežnom použití klaritromycínu podávať v najnižších možných dávkach.
Má sa uvažovať o úprave dávky statínu alebo o použití statínu, ktorého
metabolizmus nie je závislý od CYP3A (napr. fluvastatín alebo
pravastatín).

/Perorálne hypoglykemiká/inzulín/
Súbežné použitie klaritromycínu a perorálnych hypoglykemík a/alebo
inzulínu môže viesť k závažnej hypoglykémii. Pri niektorých
hypoglykemikách, akými sú nateglinid, pioglitazón, repaglinid a
rosiglitazón, môže dochádzať k inhibícii enzýmu CYP3A klaritromycínom,
čo by pri ich súbežnom použití mohlo spôsobiť hypoglykémiu. Odporúča sa
pozorné sledovanie hladín glukózy.

/Perorálne antikoagulanciá/
Pri súbežnom podávaní klaritromycínu s warfarínom existuje riziko
závažného krvácania a významných zvýšení hodnôt medzinárodného
normalizovaného pomeru (/International Normalized Ratio/ (INR))
a protrombínového času (pozri časť 4.5). U pacientov súbežne liečených
klaritromycínom a perorálnymi antikoagulanciami majú byť hodnoty INR
a protrombínového času často kontrolované.

Tento liek obsahuje tartrazín, ktorý môže spôsobiť alergické reakcie.

4.5 Liekové a iné interakcie

Použitie nasledujúcich liečiv je prísne kontraindikované z dôvodu
možnosti výskytu závažných účinkov liekových interakcií.

/Cisaprid, pimozid, astemizol a terfenadín/
U pacientov súbežne liečených klaritromycínom a cisapridom boli
hlásené zvýšené hladiny cisapridu. To môže mať za následok predĺženie
QT intervalu a vznik srdcových arytmií vrátane komorovej tachykardie,
komorovej fibrilácie a /torsades de pointes/. Podobné účinky sa
pozorovali u pacientov súbežne užívajúcich klaritromycín a pimozid
(pozri časť 4.3).

Zaznamenalo sa, že makrolidy narúšajú metabolizmus terfenadínu,
dôsledkom čoho sú zvýšené hladiny terfenadínu, ktoré boli v ojedinelých
prípadoch spájané so vznikom srdcových arytmií, akými sú predĺženie
QT intervalu, komorová tachykardia, komorová fibrilácia a /torsades/
/de pointes/ (pozri časť 4.3). V jednej štúdii so 14 zdravými
dobrovoľníkmi viedlo súbežné podávanie klaritromycínu a terfenadínu k
dvoj- až trojnásobnému zvýšeniu hladiny kyslého metabolitu terfenadínu
v sére a k predĺženiu QT intervalu, ktoré neviedlo ku klinicky
zistiteľnému účinku. Podobné účinky sa pozorovali pri súbežnom podávaní
astemizolu a iných makrolidov.

/Ergotamín/dihydroergotamín/
Hlásenia z obdobia po uvedení lieku na trh svedčia o tom, že súbežné
podávanie klaritromycínu s ergotamínom alebo dihydroergotamínom
súviselo s akútnou ergotovou toxicitou charakterizovanou vazospazmom a
ischémiou končatín a iných tkanív, vrátane centrálneho nervového
systému. Súbežné podávanie klaritromycínu a týchto liečiv je
kontraindikované (pozri časť 4.3).

Účinok ostatných liekov na klaritromycín tablety

Liečivá, ktoré sú induktory CYP3A4 (napr. rifampicín, fenytoín,
karbamazepín, fenobarbital, ľubovník bodkovaný) môžu indukovať
metabolizmus klaritromycínu. To môže viesť k subterapeutickým hladinám
klaritromycínu, a tým k zníženej účinnosti. Keď je klaritromycín jasne
indikovaný, môže byť nutné zvýšiť dávku klaritromycínu a pozorne
sledovať jeho účinnosť a bezpečnosť. Navyše môže byť nutné sledovanie
plazmatických hladín induktora CYP3A4, pretože jeho hladiny môžu byť
zvýšené v dôsledku inhibície CYP 3A4 klaritromycínom (pozri tiež
príslušný Súhrn charakteristických vlastností podávaného induktora
CYP3A4). Súbežné podávanie rifabutínu a klaritromycínu malo za následok
zvýšené hladiny rifabutínu a znížené hladiny klaritromycínu v sére
a následne zvýšené riziko uveitídy.

Klaritromycín sa metabolizuje prostredníctvom enzýmu CYP3A4. Preto
silné inhibítory tohto enzýmu môžu inhibovať metabolizmus
klaritromycínu, dôsledkom čoho je zvýšenie plazmatických koncentrácií
klaritromycínu.

Nasledujúce liečivá sú známe tým, alebo sa o nich predpokladá, že
ovplyvňujú cirkulujúce koncentrácie klaritromycínu: môže byť potrebná
úprava dávkovania klaritromycínu alebo zváženie alternatívnej liečby.

/Efavirenz, nevirapín, rifampicín, rifabutín a rifapentín/
Silné induktory metabolického systému cytochrómu P450, akými sú
efavirenz, nevirapín, rifampicín, rifabutín a rifapentín, môžu
urýchľovať metabolizmus klaritromycínu, a tak znižovať plazmatické
hladiny klaritromycínu pri súčasnom zvyšovaní koncentrácií 14-OH-
klaritromycínu, metabolitu, ktorý je tiež mikrobiologicky aktívny.
Keďže mikrobiologické účinky klaritromycínu a 14-OH-klaritromycínu sú
odlišné na rôzne baktérie, zamýšľaný terapeutický účinok môže byť počas
súbežného podávania klaritromycínu a induktorov enzýmov oslabený.

/Flukonazol/
Súbežné podávanie 200 mg flukonazolu denne s 500 mg klaritromycínu
dvakrát denne 21 zdravým dobrovoľníkom viedlo k zvýšeniu priemernej
minimálnej koncentrácie (Cmin) klaritromycínu v rovnovážnom stave
o 33 % a jeho plochy pod časovou krivkou koncentrácie (AUC) o 18 %.
Rovnovážne koncentrácie účinného metabolitu 14-OH-klaritromycínu neboli
významne ovplyvnené súbežným podávaním flukonazolu. Nie je potrebná
žiadna úprava dávky klaritromycínu.

Zvýšené plazmatické koncentrácie klaritromycínu sa tiež môžu
vyskytnúť pri súbežnom podávaní antacíd alebo ranitidínu. Nie je
potrebné upravovať dávkovanie.

/Ritonavir/
Bolo dokázané, že ritonavir (200 mg trikrát denne) inhibuje
metabolizmus klaritromycínu (500 mg dvakrát denne), pričom zvýšenie
Cmax, Cmin a AUC pri súbežnom podávaní s ritonavirom je 31, 182 a 77 %.
Tvorba aktívneho 14-OH-hydroxy-metabolitu sa takmer úplne inhibovala.
Vo všeobecnosti sa nevyžaduje redukcia dávky u pacientov s normálnou
renálnou funkciou, ale denná dávka klaritromycínu nesmie prekročiť 1 g.
U pacientov s renálnou poruchou sa musí zvážiť zníženie dávky.
U pacientov s klírensom kreatinínu 30 až 60 ml/min sa dávka
klaritromycínu musí znížiť o 50 % a pri klírense kreatinínu < 30 ml/min
sa dávka musí znížiť o 75 %.

Podobné úpravy dávky sa majú zvážiť aj u pacientov so zníženou
funkciou obličiek v prípade, keď sa ritonavir používa na podporu
farmakokinetiky spolu s inými inhibítormi HIV proteázy, vrátane
atazanaviru a sachinaviru (pozri časť uvedenú nižšie, Obojsmerné
liekové interakcie).

Účinok klaritromycínu na ostatné lieky

/Interakcie založené na CYP3A/
Súbežné podávanie klaritromycínu, ktorý je známy tým, že inhibuje
CYP3A, a liečiva metabolizovaného prevažne prostredníctvom CYP3A sa
môže spájať so zvýšením koncentrácií daného liečiva, čo môže zvýšiť
alebo predĺžiť tak liečebné, ako aj nežiaduce účinky súbežne podávaného
liečiva. Klaritromycín sa má používať obozretne u pacientov
podstupujúcich liečbu inými liečivami, ktoré sú známe substráty enzýmu
CYP3A, najmä ak má substrát CYP3A úzky bezpečnostný profil (napr.
karbamazepín) a/alebo ak je substrát týmto enzýmom intenzívne
metabolizovaný.
U pacientov súbežne užívajúcich klaritromycín sa môže uvažovať
o úprave dávkovania a keď je to možné, majú sa pozorne sledovať sérové
koncentrácie liečiv metabolizovaných prevažne prostredníctvom CYP3A.

Nasledujúce liečivá alebo liekové skupiny sú známe tým, alebo sa
o nich predpokladá, že sú metabolizované tým istým izoenzýmom CYP3A:
alprazolam, astemizol, karbamazepín, cilostazol, cisaprid, cyklosporín,
dizopyramid, námeľové alkaloidy, lovastatín, metylprednizolón,
midazolam, omeprazol, perorálne antikoagulanciá (napr. warfarín),
pimozid, chinidín, rifabutín, sildenafil, simvastatín, sirolimus,
takrolimus, terfenadín, triazolam a vinblastín. Liečivá interagujúce
podobnými mechanizmami sprostredkovaným inými izoenzýmami v rámci
systému cytochrómu P450 zahŕňajú fenytoín, teofylín a valproát.

/Antiarytmiká/
Po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady /torsades de/
/pointes/ vyskytujúce sa pri súbežnom použití klaritromycínu a chinidínu
alebo dizopyramidu. Počas súbežného podávania klaritromycínu s týmito
liečivami sa má monitorovať elektrokardiogram kvôli predĺženiu
QT intervalu. Počas liečby klaritromycínom sa majú sledovať hladiny
chinidínu a dizopyramidu v sére.

/Omeprazol/
Zdravým dospelým jedincom bol klaritromycín (500 mg každých 8 hodín)
podávaný v kombinácii s omeprazolom (40 mg denne). Pri súbežnom
podávaní klaritromycínu boli plazmatické koncentrácie omeprazolu v
rovnovážnom stave zvýšené (hodnota Cmax sa zvýšila o 30 %, AUC0-24
o 89 % a t1/2 o 34 %). Priemerná hodnota pH v žalúdku počas 24 hodín
bola 5,2 pri podávaní samotného omeprazolu a 5,7 pri súbežnom podávaní
klaritromycínu.

/Sildenafil, tadalafil a vardenafil/
Každý z týchto inhibítorov fosfodiesterázy sa minimálne čiastočne
metabolizuje prostredníctvom CYP3A a CYP3A môže byť súbežným podávaním
klaritromycínu inhibovaný. Súbežné podávanie klaritromycínu so
sildenafilom, tadalafilom alebo vardenafilom pravdepodobne povedie k
zvýšenej expozícii inhibítoru fosfodiesterázy. Je potrebné zvážiť
zníženie dávky sildenafilu, tadalafilu a vardenafilu, keď sa tieto
liečivá podávajú súbežne s klaritromycínom.

/Teofylín, karbamazepín/
Výsledky klinických štúdií ukazujú, že došlo k miernemu, ale
štatisticky významnému (p ? 0,05) zvýšeniu cirkulujúcich hladín
teofylínu alebo karbamazepínu, keď bolo každé z týchto liečiv podávané
súbežne s klaritromycínom. Môže byť potrebné zvážiť zníženie dávky.

/Tolterodín/
Primárna metabolická cesta tolterodínu je sprostredkovaná izoformou
2D6 cytochrómu P450 (CYP2D6). V podskupine populácie, ktorej chýba
CYP2D6, sa však zistila metabolická cesta sprostredkovaná CYP3A. V
tejto podskupine populácie vedie inhibícia CYP3A k významne vyšším
koncentráciám tolterodínu v sére. U pacientov, ktorí sú pomalí
metabolizátori CYP2D6, môže byť v prítomnosti inhibítorov CYP3A, akým
je klaritromycín, nutné zníženie dávky tolterodínu.

/Triazolobenzodiazepíny (napr. alprazolam, midazolam, triazolam)/
Keď sa midazolam podával súbežne s tabletami klaritromycínu (500 mg
dvakrát denne), hodnota AUC midazolamu sa zvýšila 2,7-násobne po
intravenóznom podaní midazolamu a 7-násobne po perorálnom podaní.
Súbežnému podávaniu perorálneho midazolamu a klaritromycínu sa treba
vyhnúť. Pri súbežnom podávaní intravenózneho midazolamu a
klaritromycínu musí byť pacient starostlivo sledovaný, aby bolo možné
upraviť dávkovanie. Rovnaké opatrenia majú platiť aj pre iné
benzodiazepíny, ktoré sú metabolizované prostredníctvom CYP3A, vrátane
triazolamu a alprazolamu. Pri benzodiazepínoch, ktorých vylučovanie
nezávisí od CYP3A (temazepam, nitrazepam, lorazepam), je klinicky
významná interakcia s klaritromycínom nepravdepodobná.

Po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady liekových interakcií a
účinkov na centrálny nervový systém (CNS) (napr. ospanlivosť a
zmätenosť) pri súbežnom podávaní klaritromycínu a triazolamu. Odporúča
sa sledovanie pacienta zamerané na zvýšené farmakologické účinky
na CNS.

Inhibítory HMG-CoA reduktázy
Klaritromycín inhibuje metabolizmus niektorých inhibítorov HMG-CoA
reduktázy, čo spôsobuje zvýšené plazmatické koncentrácie týchto liekov.
V zriedkavých prípadoch sa pozorovala rabdomyolýza v spojení so
zvýšenými koncentráciami u pacientov liečených klaritromycínom
a simvastatínom alebo lovastatínom. Preto sa klaritromycín nesmie
užívať súbežne so simvastatínom alebo lovastatínom (pozri časť 4.3).
Klaritromycín môže spôsobovať podobnú interakciu s atorvastatínom a v
menšej miere interakciu s cerivastatínom. Ak sa liečba klaritromycínom
indikuje u pacientov užívajúcich atorvastatín alebo cerivastatín,
u týchto pacientov sa musí sledovať výskyt príznakov myopatie.

Cyklosporín, takrolimus a sirolimus
Súbežné podávanie perorálneho klaritromycínu a cyklosporínu alebo
takrolimusu spôsobuje viac ako 2-násobné zvýšenie koncentrácií
Cmin cyklosporínu a takrolimusu. Podobné účinky tiež možno očakávať pre
sirolimus. Ak sa začína liečba klaritromycínom u pacientov užívajúcich
niektoré z týchto imunosupresívnych liekov, musia byť starostlivo
sledované plazmatické hladiny cyklosporínu, takrolimusu alebo
sirolimusu a v prípade potreby sa musia znížiť dávky. Ak sa u týchto
pacientov klaritromycín vysadí, je rovnako potrebné sledovať
plazmatické hladiny cyklosporínu, takrolimusu alebo sirolimusu.

Warfarín
Použitie klaritromycínu u pacientov užívajúcich warfarín môže
spôsobiť zosilnenie účinkov warfarínu. Preto sa u týchto pacientov
musí častejšie sledovať protrombínový čas.

Iné liekové interakcie

/Kolchicín/
Kolchicín je substrát tak CYP3A, ako aj efluxného transportéra, P-
glykoproteínu (Pgp). Klaritromycín a ďalšie makrolidy sú známe tým, že
inhibujú CYP3A a Pgp. Keď sa klaritromycín podáva spolu s kolchicínom,
inhibícia Pgp a/alebo CYP3A klaritromycínom môže viesť k zvýšenej
expozícii kolchicínu. Pacientov treba sledovať kvôli klinickým
príznakom toxicity kolchicínu (pozri časť 4.4).

/Digoxín/
Predpokladá sa, že digoxín je substrát efluxného transportéra, P-
glykoproteínu (Pgp). Klaritromycín je známy tým, že inhibuje Pgp. Keď
sa klaritromycín podáva spolu s digoxínom, inhibícia Pgp
klaritromycínom môže viesť k zvýšenej expozícii digoxínu. U pacientov
súbežne liečených klaritromycínom a digoxínom boli zvýšené koncentrácie
digoxínu v sére hlásené aj v rámci sledovania po uvedení lieku na trh.
U niektorých pacientov sa objavili klinické príznaky zodpovedajúce
toxicite digoxínu, vrátane potenciálne fatálnych arytmií. U pacientov
súbežne liečených digoxínom a klaritromycínom je potrebné starostlivo
sledovať koncentrácie digoxínu v sére.

/Zidovudín/
Súbežné perorálne podávanie tabliet klaritromycínu a zidovudínu
dospelým pacientom s infekciou HIV môže mať za následok znížené
rovnovážne koncentrácie zidovudínu. Keďže klaritromycín zrejme
ovplyvňuje absorpciu súbežne podávaného perorálneho zidovudínu, tejto
interakcii sa dá z veľkej miery vyhnúť rozvrhnutím užívania dávok
klaritromycínu a zidovudínu tak, aby bol medzi užitím jednotlivých
liekov 4-hodinový časový odstup. Táto interakcia sa zrejme neobjavuje u
pediatrických pacientov s infekciou HIV užívajúcich klaritromycín
vo forme suspenzie spolu so zidovudínom a dideoxyinozínom. Táto
interakcia nie je pravdepodobná v prípade, keď sa klaritromycín podáva
formou intravenóznej infúzie.

/Fenytoín a valproát/
Zaznamenali sa spontánne hlásené alebo publikované prípady interakcií
inhibítorov CYP3A, vrátane klaritromycínu, a liečiv, ktoré
pravdepodobne nie sú metabolizované prostredníctvom CYP3A (napr.
fenytoín a valproát). Keď sa uvedené liečivá podávajú súbežne
s klaritromycínom, odporúča sa kontrolovať ich hladiny v sére. Hlásené
boli zvýšené hladiny v sére.

Obojsmerné liekové interakcie

/Atazanavir/
Klaritromycín aj atazanavir sú substráty a inhibítory CYP3A
a preukázala sa medzi nimi obojsmerná lieková interakcia. Súbežné
podávanie klaritromycínu (500 mg dvakrát denne) s atazanavirom (400 mg
jedenkrát denne) viedlo k 2-násobnému zvýšeniu expozície klaritromycínu
a 70 % zníženiu expozície 14-OH-klaritromycínu a zároveň k 28 %
zvýšeniu hodnoty AUC atazanaviru. Vzhľadom na široké terapeutické okno
klaritromycínu, u pacientov s normálnou funkciou obličiek nie je
potrebné zníženie dávok. U pacientov so stredne závažnou poruchou
funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 až 60 ml/min) je potrebné
znížiť dávku klaritromycínu o 50 %. U pacientov s klírensom kreatinínu
< 30 ml/min sa má dávka klaritromycínu znížiť o 75 %, s použitím
vhodnej liekovej formy klaritromycínu. Dávky klaritromycínu vyššie ako
1 000 mg denne sa nemajú podávať súbežne s inhibítormi proteázy.

/Itrakonazol/
Klaritromycín aj itrakonazol sú substráty a inhibítory CYP3A, čo
vedie k obojsmernej liekovej interakcii. Klaritromycín môže zvyšovať
plazmatické hladiny itrakonazolu, kým itrakonazol môže zvyšovať
plazmatické hladiny klaritromycínu. Pacientov, ktorí súbežne užívajú
itrakonazol a klaritromycín, je potrebné starostlivo sledovať kvôli
prejavom alebo príznakov zvýšeného alebo predĺženého farmakologického
účinku.

/Sachinavir/
Klaritromycín aj sachinavir sú substráty a inhibítory CYP3A
a preukázala sa medzi nimi obojsmerná lieková interakcia. Súbežné
podávanie klaritromycínu (500 mg dvakrát denne) a sachinaviru (mäkké
želatínové kapsuly 1 200 mg trikrát denne) 12 zdravým dobrovoľníkom
viedlo k hodnotám AUC a Cmax sachinaviru v rovnovážnom stave, ktoré
boli o 177 % a 187 % vyššie ako pri podávaní samotného sachinaviru.
Hodnoty AUC a Cmax klaritromycínu boli približne o 40 % vyššie ako
hodnoty pozorované pri podávaní samotného klaritromycínu. Nie je
potrebná žiadna úprava dávkovania, keď sú tieto dve liečivá podávané
súbežné počas obmedzenej doby a v dávkach/liekových formách sledovaných
v štúdiách. Pozorovania zo štúdií liekových interakcií sachinaviru s
použitím liekovej formy mäkkých želatínových kapsúl nemusia zodpovedať
účinkom pozorovaným pri použití tvrdých želatínových kapsúl
sachinaviru. Pozorovania zo štúdií liekových interakcií so samotným
sachinavirom nemusia zodpovedať účinkom pozorovaným pri liečbe
kombináciou sachinavir/ritonavir. Pri súbežnom podávaní sachinaviru a
ritonaviru je potrebné zvážiť možné účinky ritonaviru na klaritromycín.

/Verapamil/
U pacientov súbežne užívajúcich klaritromycín a verapamil sa
pozorovala hypotenzia, bradyarytmia a laktátová acidóza.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Bezpečnosť použitia klaritromycínu počas gravidity a dojčenia nebola
stanovená.

Gravidita
Údaje o použití klaritromycínu počas prvého trimestra u viac ako 200
gravidných žien neukázali jasné teratogénne účinky alebo nežiaduce
účinky na zdravie novorodenca. Údaje od obmedzeného počtu gravidných
žien, ktoré boli vystavené počas prvého trimestra naznačujú možné
zvýšené riziko potratov. Doposiaľ nie sú dostupné iné relevantné
epidemiologické údaje.
Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť
5.3). Riziko pre ľudí nie je známe. Klaritromycín sa u gravidných žien
môže podávať len po starostlivej analýze prínosu a rizika.

Laktácia:
Klaritromycín a jeho aktívny metabolit sa vylučujú do materského
mlieka. Pretože sa u dojčených detí môže vyskytnúť hnačka a hubové
infekcie na slizniciach, musí byť dojčenie prerušené. Musí sa vziať do
úvahy aj možnosť senzibilizácie. Prínosy liečby pre matku musia byť
porovnané s potenciálnym rizikom pre dieťa.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie sú k dispozícii údaje o účinkoch klaritromycínu na schopnosť
viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Pri vykonávaní týchto činností
sa musí vziať to do úvahy možný výskyt nežiaducich reakcií ako sú
závraty, vertigo, zmätenosť a dezorientácia.

4.8 Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu
Najčastejšie sa vyskytujúce a bežné nežiaduce reakcie súvisiace
s liečbou klaritromycínom u dospelých aj pediatrických pacientov sú
bolesť brucha, hnačka, nauzea , vracanie a porucha vnímania chuti.
Tieto nežiaduce reakcie majú zvyčajne miernu intenzitu a zhodujú sa so
známym bezpečnostným profilom makrolidových antibiotík (Pozri „Zoznam
nežiaducich reakcií“ v časti 4.8).
Počas klinických štúdií sa medzi pacientami s už jestvujúcimi
mykobakteriálnymi infekciami a u pacientov bez nich nezistil významný
rozdiel vo výskyte uvedených gastrointestinálnych nežiaducich reakcií.

Zoznam nežiaducich reakcií
V nasledujúcom zozname sú uvedené nežiaduce reakcie klaritromycínu vo
forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním, granulátu pre perorálnu
suspenziu, prášku na injekčný roztok, tabliet s predĺženým a riadeným
uvoľňovaním, ktoré boli hlásené v klinických štúdiách a v období po
uvedení lieku na trh.

Reakcie, pri ktorých sa predpokladala minimálne možná súvislosť
s klaritromycínom, sú uvedené podľa triedy orgánových systémov
a frekvencie s použitím nasledujúcej konvencie: veľmi časté (? 1/10),
časté (? 1/100 až < 1/10), menej časté (? 1/1 000 až < 1/100), veľmi
zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (nežiaduce reakcie z obdobia po
uvedení lieku na trh; z dostupných údajov nie je možné odhadnúť ich
výskyt). Vrámci každej skupiny frekvencii, nežiaduce reakcie sú
zoradené v poradí zníženia závažnosti ak závažnosť možno odhadnúť.


|Trieda |veľmi |časté |menej časté |veľmi |neznáme |
|orgánových |časté |(? 1/100 až|(? 1/1 000 až |zriedkavé|(z dostupných |
|systémov |(? 1/10|< 1/10) |< 1/100) |(< 1/10 0|údajov nie je |
| |) | | |00) |možné odhadnúť |
| | | | | |ich výskyt) |
|Infekcie | | |Celulitída1, | |Pseudomembranóz|
|a nákazy | | |kandidóza, | |na kolitída, |
| | | |gastroenteritída2,| |eryzipel, |
| | | |infekcia3 , | |erytrazma |
| | | |vaginálna infekcia| | |
|Poruchy krvi | | |Leukopénia, | |Agranulocytóza,|
|a lymfatického | | |neutropénia4, | |trombocytopénia|
|systému | | |trombocytopénia3 | | |
| | | |eozinofília4 | | |
|Poruchy | | |Anafylaktoidná | |Anafylaktická |
|imunitného | | |reakcia1, | |reakcia |
|systému | | |precitlivenosť | | |
|Poruchy | | |Anorexia, znížená | |Hypoglykémia6 |
|metabolizmu | | |chuť do jedla | | |
|a výživy | | | | | |
|Psychické | |Nespavosť |Úzkosť, | |Psychotická |
|poruchy | | |nervozita3, | |porucha, stav |
| | | |nápadnosť3 | |zmätenosti, |
| | | | | |depersonalizáci|
| | | | | |a, depresia, |
| | | | | |dezorientácia, |
| | | | | |halucinácie, |
| | | | | |nezvyčajné sny |
|Poruchy | |Dysgeúzia, |Strata vedomia1, |Parestézi|Kŕče, ageúzia, |
|nervového | |bolesť |dyskinézia1, |a |parosmia, |
|systému | |hlavy, |závraty, | |anosmia |
| | |poruchy |somnolencia7, | | |
| | |čuchu |tremor | | |
|Poruchy ucha | | |Vertigo, zhoršený | |Hluchota |
|a labyrintu | | |sluch, tinitus | | |
|Poruchy srdca | | |Srdcová zástava1, | |Torsades de |
|a srdcovej | | |atriálna | |pointes8, |
|činnosti | | |fibrilácia, | |komorová |
| | | |Predĺženie QT | |tachykardia8 |
| | | |intervalu na | | |
| | | |elektrokardiograme| | |
| | | |8, extrasystoly1, | | |
| | | |palpitácie | | |
|Poruchy ciev | |Vazodilatác| | |Krvácanie9 |
| | |ia1 | | | |
|Poruchy | | |Astma1, epistaxa2,| | |
|dýchacej | | |pulmonárny | | |
|sústavy, | | |embolizmus1 | | |
|hrudníka a | | | | | |
|mediastína | | | | | |
|Poruchy | |Hnačka10, |Ezofagitída1, | |Akútna |
|gastrointestiná| |vracanie, |gastrezofageálna | |pankreatitída, |
|lneho traktu | |dyspepsia, |refluxná choroba2,| |zmena sfarbenia|
| | |nauzea, |gastritída, | |jazyka, zmena |
| | |bolesti |proktalgia2, | |sfarbenia zubov|
| | |brucha, |stomatitída, | | |
| | | |glositída, | | |
|Poruchy pečene | |Abnormálne |Cholestáza4, | |Pečeňové |
|a žlčových | |výsledky |hepatitída4, | |zlyhani |
|ciest | |funkčných |zvýšené hladiny | |Hepatocelulárna|
| | |vyšetrení |alanínaminotransfe| |žltačka |
| | |pečene |rázy, zvýšené | | |
| | | |hladiny | | |
| | | |aspartátaminotrans| | |
| | | |ferázy, zvýšené | | |
| | | |hladiny | | |
| | | |gamaglutamyltransf| | |
| | | |erázy | | |
|Poruchy kože | |Vyrážka, |Bulózna | |Stevensov-Johns|
|a podkožného | |hyperhidróz|dermatitída1, | |onov syndróm5, |
|tkaniva | |a |pruritus, | |toxická |
| | | |urtikária, | |epidermálna |
| | | |makulo-papulárna | |nekrolýza5, |
| | | |vyrážka3 | |lieková vyrážka|
| | | | | |s eozinofíliou |
| | | | | |a systémovými |
| | | | | |príznakmi |
| | | | | |(DRESS), akné. |
|Poruchy | | |Spazmus svalu3, | |Rabdomyolýza2,1|
|kostrovej a | | |muskuloskeletálna | |2, myopatia |
|svalovej | | |strnulosť1, | | |
|sústavy a | | |myalgia2, | | |
|spojivového | | |artralgia, | | |
|tkaniva | | | | | |
|Poruchy | | |Zvýšený kreatiním | |renálne |
|obličiek | | |v krvi1, zvýšená | |zlyhanie, |
|a močových | | |močovina v krvi1 | |intersticiálna |
|ciest | | | | |nefritída |
|Celkové poruchy|Flebití|Bolesť |Malátnosť4, | | |
|a reakcie |da |v mieste |pyrexia3, asténia,| | |
|v mieste |v miest|injekcie1, |bolesť na | | |
|podania |e |zápal |hrudníku4, | | |
| |injekci|v mieste |triaška4, únava4 | | |
| |e1 |injekcie1 | | | |
|Laboratórne | | |Abnormálny pomer | |Zvýšená hodnota|
|a funkčné | | |albumínu | |medzinárodného |
|vyšetrenia | | |globulínu1, | |normalizovaného|
| | | |zvýšená hladina | |pomeru9, |
| | | |alkalickej | |predĺženie |
| | | |fosfatázy v krvi4,| |protrombínového|
| | | |zvýšená hladina | |času, |
| | | |laktátdehydrogenáz| |abnormálna |
| | | |y v krvi4 | |farba moču |

Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Časté: Zvýšenie dusíka močoviny v krvi.
Menej časté: Predĺženie protrombínového času, zvýšený sérový
kreatinín, zvýšená hladina alkalickej fosfatázy
v krvi, zvýšená hladina
laktátdehydrogenázy v krvi.
Neznáme: Zvýšená hodnota medzinárodného normalizovaného
pomeru9, abnormálna farba moču.

1 ADR hlásené oba pre formu prášok na injekčný roztok
2 ADR hlásené iba pre formu tablety s predĺženým uvoľňovaním
3 ADR hlásené iba pre formu granulát na perorálnu suspenziu
4 ADR hlásené iba pre formu tablety s okamžitým uvoľňovaním
5,8,10,11,12 Pozri „Súhrn bezpečnostného profilu“
6,7,9 Pozri podčasť „Opis vybratých nežiaducich reakcií“

Opis vybratých nežiaducich reakcií
Flebitída v mieste vpichu, bolesť v mieste vpichu, prepichnutie cievy
v mieste vpichu a zápal v mieste vpichu sú špecifické pre intravenóznu
formu klaritromycínu.
Vo veľmi zriedkavých prípadoch bolo hlásené zlyhanie pečene
s fatálnym koncom a obvykle súviselo so závažnými základnými
ochoreniami a/alebo súbežne užívanými liekmi (pozri časť 4.4).
Zvýšenú pozornosť treba venovať hnačke, keďže hnačka vyvolaná
/Clostridium difficile/ (CDAD) bola hlásená pri podávaní takmer všetkých
antibakteriálnych látok, vrátane klaritromycínu, a jej závažnosť sa
môže pohybovať od miernej hnačky až po fatálnu kolitídu (pozri časť
4.4).
V prípade ťažkých akútnych reakcií z precitlivenosti, akými sú
anafylaxia, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna
nekrolýza, sa má liečba klaritromycínom ihneď ukončiť a urýchlene začať
vhodná liečba (pozri časť 4.4).

Tak ako pri iných makrolidoch, aj pri podávaní klaritromycínu boli
zriedkavo hlásené predĺženie QT intervalu, komorová tachykardia a
/torsade de pointes/ (pozri časti 4.4 a 4.5).
Pseudomembranózna kolitída bola hlásená takmer pri všetkých
antibakteriálnych látkach, vrátane makrolidov, a jej závažnosť sa môže
pohybovať od miernej formy až po stavy ohrozujúce život. Preto je
dôležité zvážiť túto diagnózu u pacientov, u ktorých sa po podávaní
antibakteriálnych látok objaví hnačka (pozri časť 4.4).
V niektorých hlásených prípadoch rabdomyolýzy bol klaritromycín
podávaný súbežne so statínmi, fibrátmi, kolchicínom alebo alopurinolom
(pozri časti 4.3 a 4.4).
Po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady toxicity kolchicínu pri
súbežnom používaní klaritromycínu a kolchicínu, najmä u starších
pacientov a/alebo u pacientov s renálnou insuficienciou, pričom
niektoré prípady mali fatálny koniec (pozri časti 4.4 a 4.5).
Hlásené boli zriedkavé prípady hypoglykémie, z ktorých niektoré sa
vyskytli u pacientov súbežne liečených perorálnymi hypoglykemikami
alebo inzulínom (pozri časti 4.4 a 4.5).
Po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady liekových interakcií a
účinkov na centrálny nervový systém (CNS) (napr. ospanlivosť a
zmätenosť) pri súbežnom podávaní klaritromycínu a triazolamu. Odporúča
sa sledovanie pacienta zamerané na zvýšené farmakologické účinky na CNS
(pozri časť 4.5).
Pri súbežnom podávaní klaritromycínu s warfarínom existuje riziko
závažného krvácania a významných zvýšení hodnôt INR a protrombínového
času. U pacientov súbežne liečených klaritromycínom a perorálnymi
antikoagulanciami majú byť hodnoty INR a protrombínového času často
kontrolované (pozri časti 4.4 a 4.5).
Hlásené boli zriedkavé prípady výskytu zvyškov tabliet s predĺženým
uvoľňovaním klaritromycínu v stolici, z ktorých sa mnohé vyskytli
u pacientov s anatomickými (vrátane ileostómie alebo kolostómie) alebo
funkčnými poruchami gastrointestinálneho traktu so skráteným časom
prechodu gastrointestinálnym traktom.V niekoľkých prípadoch sa zvyšky
tabliet vyskytli v kontexte hnačky. U pacientov, u ktorých sa objavia
zvyšky tabliet v stolici a u ktorých nedôjde k žiadnemu zlepšeniu ich
stavu, sa odporúča prejsť na inú liekovú formu klaritromycínu (napr.
suspenziu) alebo na iné antibiotikum.
Osobitné skupiny pacientov: Nežiaduce reakcie u pacientov s oslabeným
imunitným systémom (pozri podčasť „Ďalšie osobitné skupiny pacientov“).

Deti a dospievajúci
Uskutočnili sa klinické štúdie s pediatrickou suspenziou
klaritromycínu u detí vo veku od 6 mesiacov do 12 rokov. Preto sa
pediatrická suspenzia klaritromycínu nemá používať u detí mladších ako
12 rokov. K dispozícii nie sú dostatočné údaje na odporúčania
dávkovacieho režimu pre použitie i.v. foriem klaritromycínu u pacientov
mladších ako 18 rokov.

Predpokladá sa, že frekvencia výskytu, typ a závažnosť nežiaducich
reakcií sú u detí rovnaké ako u dospelých.

Ďalšie osobitné skupiny pacientov

/Pacienti s oslabeným imunitným systémom/
U pacientov s AIDS a ďalších pacientov s oslabeným imunitným
systémom, ktorí boli dlhodobo liečení vyššími dávkami klaritromycínu na
mykobakteriálne infekcie, bolo často ťažké odlíšiť nežiaduce udalosti
pravdepodobne súvisiace s podávaním klaritromycínu od základných
prejavov ochorenia vyvolaného vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti
alebo pridruženého ochorenia.
U dospelých pacientov boli v skupine pacientov liečených celkovou
dennou dávkou 1 000 mg klaritromycínu a v skupine pacientov liečených
celkovou dennou dávkou 2 000 mg klaritromycínu najčastejšie hlásené
tieto nežiaduce reakcie: nauzea, vracanie, porucha vnímania chuti,
bolesť brucha, hnačka, vyrážka, plynatosť, bolesť hlavy, zápcha,
zhoršený sluch, vzostupy sérových hladín aspartátaminotransferázy (ALT)
a alanínaminotransferázy (ASP). Medzi ďalšie nežiaduce udalosti
s nízkou frekvenciou výskytu patrili dyspnoe, nespavosť a suchosť
v ústach. Ich výskyt bol u pacientov liečených buď 1 000 mg, alebo
2 000 mg klaritromycínu porovnateľný, ale u pacientov, ktorí boli
liečení celkovou dennou dávkou 4 000 mg klaritromycínu, sa zvyčajne
vyskytovali asi 3- až 4-násobne častejšie.
U týchto pacientov s oslabeným imunitným systémom sa vyhodnotenie
laboratórnych hodnôt vykonalo prostredníctvom analýzy tých hodnôt,
ktoré boli mimo závažne abnormálnej hladiny (t.j. extrémne vysoká alebo
nízka hraničná hodnota) špecifikovaného testu. Na základe týchto
kritérií mali asi 2% až 3% pacientov, ktorí užívali buď 1 000 mg, alebo
2 000 mg klaritromycínu denne, závažne abnormálne zvýšené hladiny AST
a ALT a abnormálne nízky počet bielych krviniek a krvných doštičiek.
Nižšie percento pacientov v týchto dvoch dávkových skupinách malo
takisto zvýšené hladiny dusíka močoviny v krvi. U pacientov, ktorí
užívali 4 000 mg denne, sa zaznamenal mierne vyšší výskyt abnormálnych
hodnôt pri všetkých parametroch, okrem počtu bielych krviniek.

4.9 Predávkovanie

Príznaky intoxikácie:
Bolo hlásené, že pri požití nadmerného množstva klaritromycínu možno
očakávať vznik gastrointestinálnych príznakov. Príznaky predávkovania
môžu vo väčšej miere zodpovedať profilu nežiaducich účinkov. U pacienta
s bipolárnou poruchou v anamnéze boli po užití 8 gramov klaritromycínu
hlásené zmeny mentálneho stavu, paranoidné správanie, hypokaliémia
a hypoxémia.

Liečba intoxikácie:
Nie je známe špecifické antidotum pri predávkovaní. Sérové hladiny
klaritromycínu nie je možné znížiť hemodialýzou alebo peritoneálnou
dialýzou.

Nežiaduce reakcie sprevádzajúce predávkovanie sa musia liečiť
výplachom žalúdka
a podpornou liečbou. Veľmi zriedkavo možno pozorovať závažné akútne
alergické reakcie, napr. anafylaktický šok. Pri prvých príznakoch
hypersenzitívnych reakcií musí byť liečba klaritromycínom prerušená
a okamžite sa musia zahájiť vhodné opatrenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: makrolidy
ATC kód: J01F A09

Mechanizmus účinku
Klaritromycín je polosyntetický derivát erytromycínu A. Jeho
antibakteriálny účinok je daný väzbou na 50S ribozomálnu podjednotku
citlivých baktérií a potlačením syntézy proteínov. Je vysoko účinný
proti mnohým aeróbnym a anaeróbnym gram-pozitívnym a gram-negatívnym
organizmom. Minimálne inhibičné koncentrácie (MIC) klaritromycínu sú vo
všeobecnosti 2-násobne nižšie ako MIC erytromycínu.

14-hydroxymetabolit klaritromycínu má tiež antimikrobiálnu aktivitu.
MICs tohto metabolitu sú rovnaké alebo 2-násobne vyššie ako MICs
materskej molekuly, s výnimkou pre /H. influenzae/, kde 14-
hydroxymetabolit je dva a viac násobne účinnejší ako pôvodná molekula.

Mechanizmus rezistencie
Mechanizmus rezistencie proti makrolidovým antibiotikám zahŕňa zmenu
cieľového miesta antibiotika alebo je odvodený od modifikácie a/alebo
aktívneho efluxu antibiotika. Rozvoj rezistencie môže byť
sprostredkovaný chromozómami alebo plazmidmi, indukovaný alebo
existujúci od základu. Baktérie rezistentné na makrolidy tvoria enzýmy,
ktoré spôsobia metyláciu reziduálneho adenínu ribozomálnej RNA
a následne to vedie k inhibícii väzby antibiotika na ribozóm. Pre
organizmy rezistentné na makrolidy platí vo všeobecnosti skrížená
rezistencia s linkozamidmi a streptogramínom B na základe metylácie
miesta väzby na ribozómoch. Klaritromycín sa radí medzi silné induktory
tohto enzýmu. Okrem toho makrolidy majú bakteriostatický účinok
inhibíciou peptidyltransferázy ribozómov.

Medzi klaritromycínom, erytromycínom a azitromycínom existuje úplná
skrížená rezistencia.
Meticilín rezistentné stafylokoky a penicilín rezistentný
/Streptococcus pneumoniae/ sú rezistentné na makrolidy ako je
klaritromycín.

Hraničné koncentrácie
Podľa NCCLS (US National Committee on Clinical Laboratory Standards)
sa v r. 2003 definovali nasledovné hraničné koncentrácie pre
klaritromycín:
- /Staphylococcus/ spp.: ? 2 ?g/ml citlivé, ? 8 ?g/ml
rezistentné
- /Haemophilus/ spp.: ? 8 ?g/ml citlivé
- /Streptococcus/ spp. vrátane /S. pneumoniae/: ? 0,25 ?g/ml
citlivé, ? 1 ?g/ml rezistentné

Citlivosť
Výskyt získanej rezistencie u vybraných druhov môže byť rozdielny
geograficky a s časom a najmä pri liečbe závažných infekcií je vhodné
sledovať lokálne informácie o rezistencii. V prípade potreby je nutná
konzultácia s odborníkom, ak je lokálny výskyt rezistencie taký, že
povaha agens je u niektorých typov infekcií nejasná.

|Zvyčajné citlivé druhy (t.j. rezistencia < 10 % vo všetkých |
|členských štátoch EU) |
|Aeróbne Gram-pozitívne mikroorganizmy |
|Streptococcus skupiny A |
|Streptococcus skupiny B |
|Streptococcus skupiny C, F, G |
|Aeróbne Gram-negatívne mikroorganizmy |
|Moraxella catarrhalis |
|Pasteurella multocida |
|Legionella spp. |
|Anaeróbne mikroorganizmy |
|Bacteroides spp. |
|Peptococcus/Peptostreptococcus spp. |
|Clostridium spp. iné ako C. difficile |
|Fusobacterium spp. |
|Ostatné mikroorganizmy |
|Mycoplasma pneumoniae |
|Chlamydia trachomatis |
|Chlamydia pneumoniae |
|Druhy, u ktorých môže byť problémom získaná rezistencia (t.j. |
|rezistencia ? 10 % najmenej v 1 členskom štáte EU) |
|Aeróbne Gram-pozitívne mikroorganizmy |
|Staphylococcus aureus, meticilín-citlivé |
|Streptococcus pneumoniae* |
|Aeróbne Gram-negatívne mikroorganizmy |
|Haemophilus influenzae |
|Helicobacter pylori |
|Prirodzene rezistentné mikroorganizmy |
|Aeróbne Gram-pozitívne mikroorganizmy |
|Enterococcus spp. |
|Staphylococcus aureus, meticilín-rezistentné alebo |
|erytromycín-rezistentné |
|Ostatné mikroorganizmy |
|Mycobacterium tuberculosis |


*poznámky k rezistencii - pozri časť „Mechanizmus rezistencie“

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Po perorálnom podaní sa klaritromycín rýchlo a dobre absorbuje
z gastrointestinálneho traktu - primárne v jejúnu - ale je pri prvom
prechode pečeňou z veľkej časti metabolizovaný. Absolútna biodostupnosť
po podaní 250 mg tablety je približne 50 %. Potrava môže mierne
spomaliť nástup absorpcie, ale neovplyvňuje mieru biodostupnosti. Preto
sa klaritromycín tablety môžu užívať bez ohľadu na príjem potravy.
Kvôli jeho chemickej štruktúre (6-O-metylerytromycín) je klaritromycín
úplne rezistentný k degradácii v žalúdočnej kyseline. Maximálne
plazmatické hladiny 1-2 ?g/ml klaritromycínu sa pozorovali u dospelých
po perorálnom podaní 250 mg dvakrát denne. Po podaní 500 mg
klaritromycínu dvakrát denne bola maximálna plazmatická hladina
2,8 ?g/ml.

Po podaní klaritromycínu 250 mg dvakrát denne mikrobiologicky účinný
14-hydroxymetabolit dosahoval maximálne plazmatické koncentrácie
0,6 ?g/ml. Rovnovážny stav sa dosiahol po podávaní do 2 dní.

Distribúcia
Klaritromycín dobre vstupuje do mnohých orgánov, pričom dosahuje
distribučný objem 200-400 l. Klaritromycín dosahuje koncentrácie
v niektorých tkanivách, ktoré sú niekoľkonásobne vyššie ako hladiny
lieku v obehu. Zvýšené hladiny možno pozorovať v tonzilárnom a pľúcnom
tkanive. Klaritromycín tiež preniká do žalúdočnej sliznice.

Klaritromycín sa pri terapeutických dávkach približne z 80 % viaže na
plazmatické proteíny.

Biotransformácia a eliminácia
Klaritromycín sa rýchlo a extenzívne metabolizuje v pečeni.
Metabolizmus zahŕňa prevažne N-dealkyláciu, oxidáciu a stereošpecifickú
hydroxyláciu v pozícii C14.

Farmakokinetika klaritromycínu je nelineárna v dôsledku saturácie
hepatálneho metabolizmu pri vysokých dávkach. Polčas eliminácie sa
zvyšuje z 2-4 hodín po podaní 250 mg klaritromycínu dvakrát denne na 5
hodín po podaní 500 mg klaritromycínu dvakrát denne. Polčas aktívneho
14-hydroxymetabolitu je v rozmedzí 5-6 hodín po podaní 250 mg
klaritromycínu dvakrát denne.

Po perorálnom podaní rádioaktívne značeného klaritromycínu sa
rádioaktivita zaznamenala v stolici. Približne 20-30 % klaritromycínu
sa vylúčilo v nezmenenej forme močom. Množstvo sa zvýšilo, ak sa
zvýšila dávka. Renálna insuficiencia zvyšuje plazmatické hladiny
klaritromycínu, ak sa nezníži dávka.

Celkový plazmatický klírens sa stanovil približne na 700 ml/min
s renálnym klírensom približne 170 ml/min.

Špeciálne populácie:
Poškodenie obličiek: znížená renálna funkcia spôsobuje zvýšené
plazmatické hladiny klaritromycínu a aktívneho metabolitu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V 4-týždennej štúdii u zvierat sa zistilo, že toxicita klaritromycínu
závisí od dávky a dĺžky liečby. U všetkých druhov sa prvé príznaky
toxicity pozorovali v pečeni, kde sa po 14 dňoch u psov a opíc
pozorovali lézie. Systémové hladiny lieku, ktoré viedli k toxicite, nie
sú detailne známe, ale toxické dávky boli jasne vyššie ako sú
odporúčané terapeutické dávky pre ľudí.

Žiadne mutagénne účinky sa nezistili v /in vitro/ alebo /in/
/vivo/ štúdiách s klaritromycínom.

Štúdie reprodukčnej toxicity ukázali, že podávanie klaritromycínu v 2-
násobných klinických dávkach králikom (i.v.) a 10-násobných klinických
dávkach opiciam (p.o.) spôsobilo zvýšený výskyt spontánnych potratov.
Tieto dávky súviseli s toxicitou pre matku. Žiadne embryotoxické ani
teratogénne účinky sa nezistili v štúdiách u potkanov. Kardiovaskulárne
malformácie sa však pozorovali u potkanov liečených dávkami
150 mg/kg/deň. U myší pri 70-násobných klinických dávkach sa vyskytol
rázštep podnebia s rôznou incidenciou (3-30 %).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
Natriumkarboxymetylškrob
Mikrokryštalická celulóza
Povidón (PVP K-30)
Hydroxid horečnatý
Sodná soľ kroskarmelózy
Koloidný oxid kremičitý bezvodý
Kyselina stearová
Stearan horečnatý

Filmový obal:
Hypromelóza (E 464)
Oxid titaničitý (E 171)
Makrogol 400
Tartrazín (E 102)
Allura červená AC (E 129)
Indigokarmín (E 132)
Vanilín

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Uchovávajte blister vo
vonkajšom obale.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blistre z priehľadného alebo bieleho nepriehľadného PVC alebo
PVC/PVdC, uzatvorené alumíniovou fóliou.
250 mg: Veľkosti balenia: 8, 10, 12, 14, 14 (kalendárne balenie), 16,
20, 30, 100 a 120 (10x12) tabliet (klinické balenie).
500 mg: Veľkosti balenia: 8, 10, 14, 14 (kalendárne balenie), 16, 20,
21, 30, 42 a 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

250 mg: 15/0052/06-S
500 mg: 15/0051/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

21.2.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C96277
Skupina ATC:
J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie
Skupina ATC:
J01FA09 - clarithromycinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
cocoamphocarboxyglycinatum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
5.93 € / 178.65 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
5.93 € / 178.65 SK
Posledná aktualizácia:
2016-09-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.77 € ÚP:0.00 € DP:7.77 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.11 € ÚP:0.00 € DP:4.11 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.20 € ÚP:4.63 € DP:1.57 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.88 € ÚP:2.32 € DP:1.56 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien