Detail:
GLEMID 3 mg tbl 90x3 mg
Názov lieku:
GLEMID 3 mg
Doplnok názvu:
tbl 90x3 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č. 2009/09431,
2009/09432, 2009/09433, 2009/09434, 2009/09435
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

GLEMID 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg
tablety
Glimepirid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné aby ste si ju
znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov:

1. Čo je GLEMID a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete GLEMID
3. Ako užívať GLEMID
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať GLEMID
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE GLEMID A NA ČO SA POUŽÍVA

GLEMID je jeden zo skupiny liekov, ktoré sa nazývajú perorálne lieky
znižujúce hladinu glukózy v krvi. Tento liek patrí do skupiny liekov
znižujúcich hladinu cukru v krvi nazývaných deriváty sulfonylmočoviny.
GLEMID znižuje hladinu cukru v krvi, sčasti podporovaním tvorby inzulínu v
tele a sčasti zvyšovaním účinnosti inzulínu v tele.
GLEMID sa používa na liečbu určitej formy cukrovky (diabetes mellitus
2. typu), v prípadoch kedy samotná diéta, redukcia hmotnosti a fyzické
cvičenie nemajú za následok dostatočnú reguláciu hladiny cukru v krvi.
GLEMID sa môže užívať v kombinácii s inzulínom.


2. SKÔR AKO UŽIJETE GLEMID

Neužívajte GLEMID
- ak ste alergický (precitlivený) na liečivo (glimepirid) alebo na iné
deriváty sulfonylmočoviny (lieky, ktoré sa používajú na zníženie
hladiny cukru v krvi, ako napríklad glibenklamid) alebo na sulfónamidy
(lieky používané na liečbu bakteriálnych infekcií ako napríklad
sulfametoxazol), alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek GLEMIDU (sú
vymenované v časti 6 Čo GLEMID obsahuje).
- ak máte cukrovku závislú na inzulíne (diabetes mellitus 1.typu).
- ak ste v diabetickej kóme (vyvolanej buď príliš nízkou alebo príliš
vysokou hladinou cukru v krvi).
- ak máte diabetickú ketoacidózu (komplikácia pri cukrovke, keď sa Vám
v tele zvýši hladina kyseliny a vtedy môžete pocítiť niektoré z týchto
príznakov: únava, nevoľnosť, časté močenie a stuhnutie svalov).
- ak máte ťažké ochorenie obličiek.
- ak máte ťažké ochorenie pečene.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní GLEMIDU
Skôr ako užijete GLEMID, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom:
- ak sa zotavujete po úraze, po operácii, po infekcii spojenej
s horúčkou alebo z iných druhov stresu, informujte svojho lekára,
pretože môže byť nutná dočasná zmena liečby.
- ak máte poruchu pečene alebo obličiek.
Ak ste si nie istý, či sa na Vás vzťahuje niektorý z vyššie uvedených
bodov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi skôr, ako užijete
GLEMID.

U pacientov s chýbajúcim enzýmom glukózo-6-fostát-dehydrogenázou sa môže
vyskytnúť zníženie hladiny hemoglobínu a rozpad červených krviniek
(hemolytická anémia).

Sú dostupné iba obmedzené informácie o používaní GLEMIDU u pacientov
mladších ako 18 rokov. Preto sa jeho používanie u týchto pacientov
neodporúča.

Dôležité informácie o hypoglykémii (nízka hladina cukru v krvi)
Ak užívate GLEMID, je možné, že sa u Vás vyskytne hypoglykémia (nízka
hladina cukru v krvi). Riziko výrazného poklesu hladiny cukru v krvi
(hypoglykémia) je najvyššie v priebehu prvých týždňov liečby GLEMIDOM.
Pozrite si, prosím, nižšie uvedené podrobnejšie informácie o hypoglykémii,
jej príznakoch a liečbe.

Nasledovné faktory môžu zvýšiť riziko vzniku hypoglykémie (nízka hladina
cukru v krvi):
- ak súčasne užívate iné lieky alebo prírodné liečivé produkty (pozrite
časť Užívanie iných liekov)
- ak užívate väčšie dávky lieku než je predpísané
- ak ste podvyživený, prijímate potravu v nepravidelných intervaloch,
vynechávate jedlo alebo oneskorene prijímate jedlo alebo hladujete
- ak ste zmenili diétu
- ak máte zníženú funkciu obličiek
- ak máte ťažké ochorenie pečene
- ak trpíte určitými poruchami spôsobenými hormónmi (poruchy štítnej
žľazy, hypofýzy alebo kôry nadobličiek)
- ak sa vystavujete väčšiemu fyzickému vypätiu alebo cvičeniu než
obvykle a dostatočne nejete alebo jedlo obsahuje menej uhľohydrátov
ako obyčajne
- ak konzumujete alkohol (hlavne pri vynechaní jedla).

K príznakom hypoglykémie (nízka hladina cukru v krvi) patria:
- pálčivý hlad, bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie, pomalosť,
ospalosť, poruchy spánku,
nepokoj, agresivita, zhoršená schopnosť sústrediť sa, znížená
pozornosť a reakčný čas,
depresia, zmätenosť, poruchy reči a videnia, nezrozumiteľná reč,
trasenie, čiastočné ochrnutie,
zmyslové poruchy, závrat, bezradnosť.
- Taktiež sa môžu objaviť aj nasledovné príznaky: studený pot,
vlhká koža, úzkosť,
zrýchlený tep srdca, vysoký krvný tlak, palpitácie (búšenie srdca),
náhla silná bolesť v
hrudi, ktorá môže vystreľovať do okolitých častí tela (angina
pectoris) a nepravidelný
tep srdca (srdcová arytmia).

Ak hladina cukru v krvi naďalej klesá, môžete sa dostať do stavu veľkej
zmätenosti (delírium), môžu nastať kŕče, strata sebakontroly, dýchanie sa
môže stať plytkým a poklesne Vám tep srdca, môžete upadnúť do bezvedomia.
Klinický obraz veľkého poklesu hladiny cukru v krvi môže pripomínať
mŕtvicu.

Liečba hypoglykémie:
Vo väčšine prípadov vymiznú príznaky zníženej hladiny cukru v krvi veľmi
rýchlo, keď skonzumujete v nejakej forme cukor, napríklad kocku cukru,
sladký džús, osladený čaj. Preto vždy musíte so sebou nosiť nejakú formu
cukru, napr. kocky cukru, ovocný džús, čokoládu atď. Umelé sladidlá nie sú
účinné. Ak skonzumovanie cukru nepomáha alebo ak sa príznaky opäť objavia,
prosím, spojte sa so svojím lekárom alebo okamžite vyhľadajte lekársku
pomoc.

K príznakom hyperglykémie (vysoká hladina cukru v krvi) patria: smäd, častá
potreba močiť, suché ústa a suchá pokožka. Ak pociťujete tieto príznaky,
poraďte sa so svojim lekárom.

V prípade úrazu, operácie alebo vysokej telesnej teploty, je potrebné
pristúpiť k liečbe inzulínom.

Laboratórne vyšetrenia
Hladina cukru v krvi alebo v moči sa musí pravidelne kontrolovať.
Váš lekár Vám môže urobiť aj krvné testy kvôli sledovaniu krvného obrazu a
funkcie pečene.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Ak užívate aj iné lieky, ktoré môžu oslabiť alebo zosilniť účinok GLEMIDU
na zníženie hladiny cukru v krvi, môže to byť dôvod, že Vám lekár bude
chcieť zmeniť dávku GLEMIDU.

Nasledovné lieky môžu zosilniť účinok GLEMIDU na zníženie hladiny cukru v
krvi, čo môže viesť k vzniku hypoglykémie (nízka hladina cukru v krvi):

- inzulín a iné lieky na liečbu cukrovky (napr. metformín)
- lieky na liečbu infekcií močových ciest (napr. dlhodobo účinkujúce
sulfónamidy)
- lieky na ličbu bakteriálnych infekcií (tetracyklíny, chloramfenikol,
chinolóny, klaritromycín)
- lieky na liečbu bolesti a zápalu (fenylbutazón, azopropazón,
oxyfenbutazón, podobné lieky
ako kyselina acetylsalicylová)
- lieky na liečbu depresie (fluoxetín, MAO-inhibítory)
- lieky, ktoré sa používajú pri mužskej hormonálnej substitučnej liečbe
(androgény)
- lieky podporujúce rast svalov (anaboliké steroidy)
- lieky na potláčanie zrážania krvi (deriváty kumarínu ako napr.
warfarín)
- lieky na liečbu hubových infekcií (mikonazol, flukonazol)
- lieky znižujúce vysoký krvný tlak (ACE inhibítory)
- lieky znižujúce vysokú hladinu cholesterolu (fibráty)
- lieky na liečbu dny (alopurinol, probenecid, sulfinpyrazón)
- lieky na liečbu rakoviny (cyklofosfamid, ifosfamid, trofosfamid)
- lieky, ktoré sa používajú na zníženie hmotnosti (fenfluramín)
- liek na zlepšenie krvného obehu, keď sa podáva vnútrožilovo vo
vysokej dávke (pentoxifylín)
- lieky na liečbu nosových alergií ako je senná nádcha (tritokvalín)
- lieky (nazývané sympatolytiká) na liečbu vysokého krvného tlaku,
zlyhania srdca alebo
problémov s prostatou.

Nasledovné lieky môžu oslabiť účinok GLEMIDU na zníženie hladiny cukru v
krvi, čo môže viesť ku vzniku hyperglykémie (vysoká hladina cukru v krvi):
- lieky obsahujúce ženské hormóny (estrogény, progestagény)
- lieky podporujúce tvorbu moču (saluretiká, tiazidové diuretiká)
- lieky, ktoré sa používajú na stimuláciu štítnej žľazy
(napr.levotyroxín)
- lieky na liečbu alergií a zápalov (glukokortikoidy)
- lieky na liečbu ťažkých duševných porúch (deriváty fenotiazínu,
chlórpromazín)
- lieky, ktoré sa používajú na zrýchlenie tepu srdca, na liečbu
astmy alebo odpuchnutie sliznice
nosa, na liečbu kašľa a nádchy, na zníženie hmotnosti alebo sa
používajú v situáciach pri
ohrození života (adrenalín a sympatomimetiká)
- lieky na liečbu vysokej hladiny cholesterolu (kyselina
nikotínová)
- lieky na liečbu zápchy, ak sa používajú dlhodobo (preháňadlá)
- lieky na liečbu záchvatov (fenytoín)
- lieky na liečbu závažného poklesu hladiny cukru v krvi (glukagón)
- lieky na liečbu nervozity a problémov so spánkom (barbituráty)
- lieky na liečbu vysokého krvného tlaku alebo zníženie hladiny
cukru v krvi (diazoxid)
- lieky na liečbu infekcií, napr. tuberkulózy (rifampicín)
- lieky na liečbu zvýšeného očného tlaku (azetazolamid).

Nasledovné lieky môžu zosilniť alebo oslabiť účinok GLEMIDU na zníženie
hladiny cukru v krvi:
- lieky na liečbu vredov žalúdka (nazývané H2-antagonisty)
- lieky na liečbu vysokého krvného tlaku alebo zlyhania srdca ako sú
napr. betablokátory,
klonidín, guanetidín a rezerpín. Tieto lieky môžu taktiež
prekryť príznaky hypoglykémie,
preto je potrebné, aby ste boli zvlášť opatrný, ak tieto lieky
užívate.

GLEMID môže buď zosilniť alebo oslabiť účinky nasledovných liekov:
- lieky potláčajúce zrážanie krvi (deriváty kumarínu ako napr.
warfarín)

Užívanie GLEMIDU s jedlom a nápojmi
Príjem alkoholu môže nepredvídateľným spôsobom zosilniť alebo oslabiť
účinok GLEMIDU na zníženie hladiny cukru v krvi.

Tehotenstvo a dojčenie
GLEMID počas tehotenstva neužívajte.
Ak si myslíte, že ste alebo by ste mohli byť tehotná alebo tehotenstvo
plánujete, povedzte to svojmu lekárovi.

GLEMID prechádza do materského mlieka. Neužívajte GLEMID, ak dojčíte.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
V dôsledku nízkej alebo vysokej hladiny cukru v krvi môže byť pri užívaní
lieku schopnosť koncentrovať sa a reagovať na isté situácie znížená. Môže
sa dostaviť aj zhoršené (neostré) videnie. Tieto príznaky môžu byť
nebezpečné v situáciách, kedy sú vyššie uvedené schopnosti dôležité, ako
vedenie motorového vozidla alebo obsluha strojov. Prosím, spýtajte sa
svojho lekára, či môžete viesť vozidlo, ak:
- máte časté príhody hypoglykémie,
- máte slabšie alebo chýbajúce varovné príznaky hypoglykémie.

Dôležité informácie o niektorých zložkách GLEMIDU
GLEMID obsahuje laktózu (mliečny cukor). Ak Vám Váš lekár povedal, že
neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto
lieku.

GLEMID 6 mg tablety obsahujú farbivo E110, ktoré môže vyvolať alergické
reakcie.


3. AKO UŽÍVAŤ GLEMID

Vždy užívajte GLEMID presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Zvyčajná úvodná dávka pre dospelých je jedna tableta GLEMIDU 1 mg denne. Ak
je to potrebné, môže Vám lekár dávku zvýšiť po každom 1 – 2 týždňoch liečby
na 2 mg, 3 mg, 4 mg GLEMIDU denne. Najvyššia odporúčaná denná dávka je
6 mg. Dávka GLEMIDU závisí od Vašej potreby, stavu a výsledkov vyšetrení
hladiny cukru v krvi a v moči a určí ju Váš lekár. Neužívajte viac tabliet
ako Vám predpísal Váš lekár.

GLEMID sa užíva jedenkrát za deň krátko pred raňajkami alebo počas raňajok
(alebo pred alebo počas prvého hlavného jedla dňa). Tablety prehltnite celé
s aspoň pol pohárom vody. Veľmi dôležité je, aby ste počas liečby GLEMIDOM
nevynechávali hlavné jedlá dňa.

Inzulín je možné pridať ku liečbe. V takomto prípade Vám lekár predpíše
dávkovanie inzulínu.
Ak vaša cukrovka nie je dostatočne kontrolovaná maximálnymi dennými dávkami
samotného metformínu (iný perorálny liek na zníženie hladiny glukózy
v krvi), GLEMID sa môže pridať k liečbe. V takomto prípade Vám lekár
predpíše dávkovanie GLEMIDU.

Zmena Vašej telesnej hmotnosti alebo zmena životného štýlu alebo stres si
môže vyžiadať zmenu dávok GLEMIDU, preto informujte o takýchto situáciách
svojho lekára.

Ak cítite, že účinok GLEMIDU je príliš silný alebo príliš slabý, nemeňte si
dávku sám od seba, ale poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Ak užijete viac GLEMIDU ako máte
Ak ste užili príliš veľa GLEMIDU, alebo dávku navyše, nastáva
nebezpečenstvo hypoglykémie (príznaky hypoglykémie si pozrite v časti 2 –
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní GLEMIDU) a preto musíte okamžite
skonzumovať dostatočné množstvo cukru (napr. kockový cukor, sladký džús,
osladený čaj) a okamžite informovať lekára alebo navštíviť oddelenie
pohotovosti v nemocnici. Možno bude treba urobiť ďalšie vyšetrenia. Ak sa
lieči hypoglykémia po náhodnom užití lieku dieťaťom, množstvo podaného
cukru sa musí dôsledne kontrolovať, aby sa vylúčila možnosť, že dôjde
k nebezpečnej hyperglykémii. Osobám v bezvedomí sa nesmie podávať žiadne
jedlo ani nápoj.

Nakoľko stav hypoglykémie môže trvať nejaký čas, je veľmi dôležité pacienta
starostlivo sledovať až dovtedy, kým už nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Môže
byť potrebná hospitalizácia, taktiež ako preventívne opatrenie. Zoberte so
sebou túto Písomnú informáciu pre používateľov a všetky zostávajúce
tablety, aby ste ich mohli ukázať lekárovi. Príznaky sa môžu prejaviť až 24
hodín po užití tabliet GLEMIDU.

Ťažké prípady hypoglykémie spojené so stratou vedomia a ťažkou
neurologickou poruchou sú lekársky naliehavými prípadmi, ktoré si vyžadujú
okamžitý lekársky zásah a príjem do nemocnice. Je potrebné zabezpečiť, aby
vždy bola k dispozícii dobre informovaná osoba, ktorá môže v prípade núdze
zavolať lekára.

Ak zabudnete užiť GLEMID
Ak zabudnete užiť tabletu GLEMIDU, neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste
nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať GLEMID
Môže dôjsť k zvýšeniu hladiny cukru v krvi. Pred prerušením liečby GLEMIDOM
sa poraďte so svojim lekárom. Pokračujte v užívaní GLEMIDU dovtedy, kým Vám
lekár nepovie, aby ste prestali.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj GLEMID môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.
Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak spozorujete niektorý z nasledovných
príznakov:
- Alergické reakcie (vrátane zápalu krvných ciev, často spojeného s
kožnou vyrážkou) ktoré môžu prerásť do ťažkých reakcií spojených s
ťažkosťami s dýchaním, poklesom krvného tlaku a niekedy môžu vyústiť do
šoku
- Abnormálna funkcia pečene vrátane zožltnutia kože a očí (žltačka),
problémov s odtokom žlče (cholestáza), zápalu pečene (hepatitída) alebo
zlyhania pečene
- Alergia (precitlivenosť) kože ako je svrbenie, vyrážka, žihľavka a
zvýšená citlivosť na slnečné žiarenie. Niektoré mierne alergické
reakcie môžu prerásť do ťažkých reakcií
- Ťažká hypoglykémia vrátane straty vedomia, záchvatov alebo kómy.

Zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytli sa u 1 až 10 pacientov z 10 000)
- Pokles počtu krviniek (vo všeobecnosti sa problémy zlepšia, keď
prestanete užívať GLEMID):
. krvných doštičiek (čo zvyšuje riziko krvácania alebo vzniku modrín)
. bielych krviniek (čo zvyšuje pravdepodobnosť infekcie)
. červených krviniek (čo spôsobuje bledosť pokožky a slabosť alebo
dýchavicu).
- Pokles hladiny cukru v krvi. Hypoglykémia (nižšia hladina cukru v
krvi ako je normál) vzniká
zvyčajne náhle, môže byť závažná a nie vždy je ľahké ju upraviť.
(pozrite časť 2 – Buďte
zvlášť opatrný pri užívaní GLEMIDU).

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytli sa u menej ako u 1 pacienta z 10
000)
- Alergické (precitlivelosť) reakcie (vrátane zápalu krvných ciev,
často spojeného s kožnou
vyrážkou), ktoré môžu prerásť do ťažkých reakcií s ťažkosťami s
dýchaním, poklesom krvného
tlaku a niekedy môžu vyústiť do šoku. Ak spozorujete niektorý z
týchto príznakov, okamžite to
povedzte svojmu lekárovi
- Abnormálna funkcia pečene vrátane zožltnutia pokožky a očí (žltačka),
zhoršenia odtoku žlče (cholestáza), zápalu pečene (hepatitída) alebo
zlyhania pečene. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, okamžite
to povedzte svojmu lekárovi
- Pocit na vracanie alebo vracanie, hnačka, pocit plnosti alebo
nadúvania a bolesť brucha
- Pokles hladiny sodíka v krvi (čo sa preukáže krvnými testami).

Ďalšie vedľajšie účinky (frekvencia nie je známa, nie je možné určiť ich
z dostupných údajov) sú:
- Môže sa vyskytnúť alergia (precitlivenosť) kože ako je svrbenie,
vyrážka, žihľavka a zvýšená citlivosť na slnko. Niektoré mierne
alergické reakcie sa môžu rozvinúť do závažných reakcií spojených s
ťažkosťami s prehĺtaním a dýchaním, opuchnutím pier, hrdla alebo
jazyka. Preto prípadný výskyt niektorého z týchto vedľajších účinkov,
okamžite oznámte lekárovi
- Môžu sa vyskytnúť alergické reakcie so sulfonylmočovinou,
sulfónamidmi, alebo ich derivátmi
- Na začiatku liečby GLEMIDOM sa môžu vyskytnúť problémy so zrakom. Je
to v dôsledku zmeny hladiny cukru v krvi a mali by sa skoro zlepšiť
- Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov (čo sa preukáže krvnými testami).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ GLEMID

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Neužívajte GLEMID po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum
exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Neužívajte GLEMID, ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia lieku (napr.
odfarbenie).
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo GLEMID obsahuje

- Liečivo je: glimepirid 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg alebo 6 mg

- Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, sodná soľ karboxymetylškrobu
(typ A), mikrokryštalická celulóza, povidón K30, magnéziumstearát.,
- Tablety obsahujú nasledovné farbivá:
? 1 mg tablety: červený oxid železitý (E172)
? 2 mg tablety: žltý oxid železitý (E172) a indigokarmín (E132)
? 3 mg tablety: žltý oxid železitý (E172)
? 4 mg tablety: indigokarmín (E132)
? 6 mg tablety: žlť oranžovú (E110, azofarbivo).

Ako vyzerá Glemid a obsah balenia

Lieková forma: tableta.


Všetky sily tabliet GLEMIDU sú oválne s poliacou ryhou na oboch stranách
- 1 mg tablety sú ružové
- 2 mg tablety sú zelené
- 3 mg tablety sú bledožlté
- 4 mg tablety svetlomodré
- 6 mg tablety sú svetlooranžové

GLEMID 2 mg, 4 mg a 6 mg tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.

GLEMID 1 mg a 3 mg tablety: Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na
ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

- Obsah balenia: PVC/alumíniové blistre s 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 120
tabletami, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.
- Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

EGIS Pharmaceuticals PLC
Keresztúri út 30-38
1106 Budapešť
Maďarsko

Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho
priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika Glemid 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg
Maďarsko Glempid 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletta
Poľsko Glemid

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 07/
2010.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č. 2009/09431,
2009/09432, 2009/09433, 2009/09434, 2009/09435

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

GLEMID 1 mg
GLEMID 2 mg
GLEMID 3 mg
GLEMID 4 mg
GLEMID 6 mg
tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg alebo 6 mg glimepiridu

/Pomocné látky:/
Každá tableta GLEMID 1 mg obsahuje 138,95 mg monohydrátu laktózy.
Každá tableta GLEMID 2 mg obsahuje 137,20 mg monohydrátu laktózy.
Každá tableta GLEMID 3 mg obsahuje 136,95 mg monohydrátu laktózy.
Každá tableta GLEMID 4 mg obsahuje 135,85 mg monohydrátu laktózy.
Každá tableta GLEMID 6 mg obsahuje 133,95 mg monohydrátu laktózy.

GLEMID 6 mg: tableta obsahuje farbivo žlť oranžovú (E110, azofarbivo).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta.

Tablety sú podlhovasté s deliacou ryhou na oboch stranách.
1 mg tablety sú ružové
2 mg tablety sú zelené
3 mg tablety sú bledožlté
4 mg tablety sú svetlomodré
6 mg tablety sú svetlooranžové

Tablety GLEMID 2 mg, 4 mg a 6 mg: Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké
polovice.

Tablety GLEMID 1 mg a 3 mg: Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na
ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

GLEMID je určený na liečbu diabetu mellitus 2. typu vtedy, keď diéta,
fyzická aktivita ani redukcia telesnej hmotnosti nepostačujú.

2. Dávkovanie a spôsob podávania

Perorálne použitie.

Základom pre úspešnú liečbu cukrovky je správna diéta, pravidelná fyzická
aktivita, ako aj pravidelné kontroly krvi a moču. Podávanie tabliet alebo
inzulínu nebudú postačujúce, ak pacient nedodržiava odporúčanú diétu.

Dávkovanie závisí od výsledkov vyšetrenia hladiny glukózy v krvi a moči.

Úvodná dávka je 1 mg glimepiridu denne. Ak sa tým dosiahne dostatočná
kontrola glykémie, toto dávkovanie sa odporúča dodržiavať počas celej doby
liečby.

V prípade, že je kompenzácia diabetu nepostačujúca, dávku je potrebné
zvyšovať postupne na základe kontroly glykémie, v jedno- až dvojtýždňových
intervaloch na 2, 3 alebo 4 mg glimepiridu denne.

Denná dávka vyššia než 4 mg glimepiridu je účinnejšia len vo výnimočných
prípadoch.

Maximálna odporúčaná dávka je 6 mg glimepiridu denne.

U pacientov, u ktorých nedochádza k dostatočnej kontrole glykémie podávaním
maximálnej dennej dávky metformínu, je možné začať súčasne liečbu
glimepiridom. Počas podávania tej istej dávky metformínu sa liečba
glimepiridom začne nízkymi dávkami, ktoré sa postupne zvyšujú v závislosti
od požadovaného stupňa metabolickej kompenzácie až na maximálnu dennú
dávku. Kombinovanú liečbu je potrebné začať pod prísnym lekárskym dohľadom.

U pacientov, u ktorých nedochádza k dostatočnej regulácii podávaním
maximálnej dennej dávky GLEMIDU je v prípade potreby možné začať súčasne
liečbu inzulínom. Počas podávania tej istej dávky glimepiridu sa liečba
inzulínom začne nízkymi dávkami, ktoré sa postupne zvyšujú v závislosti od
požadovaného stupňa metabolickej kompenzácie. Kombinovanú liečbu je
potrebné začať pod prísnym lekárskym dohľadom.

Za normálnych okolností je jedna dávka glimepiridu denne postačujúca.
Odporúča sa užiť túto dávku lieku krátko pred alebo počas výdatných raňajok
alebo – ak pacient neraňajkuje – krátko pred alebo počas prvého hlavného
jedla. V prípade, že sa jedna dávka lieku vynechá, neodporúča sa nahradiť
túto dávku zvýšením nasledujúcej dávky. Tabletu je potrebné prehltnúť
vcelku a zapiť tekutinou.

Ak sa u pacienta prejaví hypoglykemická reakcia pri 1 mg glimepiridu denne,
potom je možné realizovať liečbu len prostredníctvom úpravy stravy.

V priebehu liečby sa môže potreba glimepiridu znížiť v dôsledku zlepšenia
regulácie diabetu, čo je spojené s vyššou citlivosťou na inzulín. V snahe
predísť hypoglykémii je nevyhnutné včasné zníženie dávky alebo prerušenie
liečby. Zmeniť dávkovanie je potrebné aj pri zmenách hmotnosti alebo
životnom štýle pacienta, prípadne iných faktoroch, ktoré môžu mať za
následok zvýšenie rizika hypo- alebo hyperglykémie.

/Prechod z iných perorálne podávaných hypoglykemík na GLEMID:/

Vo všeobecnosti existuje možnosť prejsť z iných perorálne podávaných
hypoglykemík na GLEMID. K prechodu na GLEMID je potrebné vziať do úvahy
silu a biologický polčas lieku užívaného predtým. V niektorých prípadoch,
najmä u antidiabetík s dlhším biologickým polčasom (napr. chlórpropamid),
sa odporúča niekoľkodňový „vymývací“ proces, čím sa minimalizuje riziko
hypoglykemickej reakcie v dôsledku pridania inej látky. Odporúčaná úvodná
dávka je 1 mg glimepiridu denne.
Na základe reakcie na dávku glimepiridu je možné túto dávku postupne zvýšiť
tak, ako je uvedené vyššie.

/Prechod z inzulínu na GLEMID:/

Vo výnimočných prípadoch, kedy je diabetes 2. typu u pacientov liečený
inzulínom, je možné indikovať prechod na GLEMID. Túto zmenu je potrebné
uskutočniť pod prísnym lekárskym dohľadom.

/Osobitné skupiny pacientov:/

/Pacienti so zhoršenou funkciou obličiek alebo pečene:/

Pozri časť 4.3.

/Pediatrickí pacienti/

O používaní glimepiridu u pacientov vo veku do 8 rokov nie sú k dispozícii
žiadne údaje. O používaní glimepiridu v monoterapii u pacientov vo veku od
8 do 17 rokov sú údaje obmedzené (pozri časti 5.1 a 5.2).
Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti v pediatrickej populácii sú
nedostatočné a preto sa používanie glimepiridu pre túto skupinu pacientov
neodporúča.

3. Kontraindikácie

/Glimepirid je kontraindikovaný u pacientov pri týchto stavoch:/
? precitlivenosť na glimepirid, iné deriváty sulfonylmočoviny alebo
sulfonamidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok,
? diabetes závislý na inzulíne,
? diabetická kóma,
? ketoacidóza,
? ťažká porucha funkcie obličiek alebo pečene. V prípade ťažkej poruchy
funkcie obličiek alebo pečene sa vyžaduje prestavenie na inzulín.

4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

GLEMID sa musí užiť krátko pred jedlom alebo počas jedla.

Pri nepravidelnom prijímaní potravy, prípadne pri vynechávaní jedál, môže
viesť liečba GLEMIDOM k hypoglykémii. K možným príznakom hypoglykémie
patria: bolesti hlavy, silný pocit hladu, nevoľnosť, vracanie, malátnosť,
ospalosť, poruchy spánku, nepokoj, agresivita, znížená schopnosť
koncentrácie a reagovania, znížená ostražitosť, depresia, zmätenosť,
poruchy reči a videnia, afázia, tremor, paréza, senzorické poruchy, závrat,
bezmocnosť, strata sebakontroly, delírium, cerebrálne kŕče, somnolencia
a strata vedomia až po kómu, plytké dýchanie a bradykardia. Okrem toho sa
môžu vyskytnúť známky adrenergnej kontraregulácie, ako potenie, vlhká
pokožka, úzkosť, tachykardia, hypertenzia, palpitácie, angina pectoris a
srdcové arytmie.

Klinický obraz ťažkého hypoglykemického šoku sa môže podobať na obraz
mozgovej príhody.
Príznaky sa takmer vždy dajú zvládnuť okamžitým prísunom uhľohydrátov
(cukru). Umelé sladidlá nemajú žiaden účinok.Na základe skúseností s inými
derivátmi sulfonylmočoviny je známe, že môže dôjsť k hypoglykémii aj
napriek úspešným počiatočným protiopatreniam.

Ťažká alebo predĺžená hypoglykémia, ktorá bola len dočasne zvládnutá bežným
množstvom cukru, si vyžaduje okamžitý lekársky zásah a prípadne aj
hospitalizáciu.

Medzi faktory podporujúce hypoglykémiu patria:

- neochota alebo (bežnejšie u starších pacientov) neschopnosť pacientov
spolupracovať,
- podvýživa, nepravidelné stravovanie, prípadne vynechanie jedla alebo
hladovanie,
- zmeny v stravovaní,
- nerovnováha medzi fyzickou námahou a prísunom uhľohydrátov,
- konzumácia alkoholu, najmä v kombinácii s vynechaním stravy,
- zhoršené renálne funkcie,
- ťažká dysfunkcia pečene,
- predávkovanie GLEMIDOM,
- niektoré nekompenzované poruchy endokrinného systému s vplyvom na
metabolizmus uhľohydrátov
alebo kontrareguláciu hypoglykémie (ako napríklad pri niektorých
poruchách štítnej žľazy a pri
insuficiencii prednej hypofýzy alebo kôry nadobličiek),
- súčasné podávanie niektorých iných liekov (pozri časť 4.5).

Liečba GLEMIDOM si vyžaduje pravidelné monitorovanie hladín glukózy v krvi
a v moči. Okrem toho sa odporúča stanovenie podielu glykovaného
hemoglobínu.

Počas liečby GLEMIDOM sa musia pravidelne sledovať hepatálne
a hematologické parametre
(najmä leukocyty a trombocyty).

V stresových situáciách (napr. nehody, akútne operácie, infekcie
sprevádzané horúčkou atď.) je možné indikovať dočasné prestavenie na
inzulín.

S použitím glimepiridu u pacientov s ťažkým poškodením funkcií pečene
alebo u dialyzovaných pacientov nie sú skúsenosti. U pacientov s ťažkým
poškodením funkcií obličiek alebo pečene sa indikuje prechod na liečbu
inzulínom.

Ličba pacientov s deficitom enzýmu glukózo-6-fosfodehydrogenázy (G6PD)
derivátmi sulfonylmočoviny môže vyvolať hemolytickú anémiu. Pretože
glimepirid patrí do skupiny derivátov sulfonylmočoviny, opatrnosť je
nevyhnutná u pacientov s deficitom enzýmu G6PD a treba zvážiť alternatívnu
terapiu liekom, ktorý nie je derivátom sulfonylmočoviny.

GLEMID obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými
problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo
glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.
GLEMID 6 mg: tableta obsahuje farbivo E 110, ktoré môže vyvolať alergické
reakcie.

4.5 Liekové a iné interakcie

Ak sa GLEMID podáva súčasne s inými liekmi, môže sa vyskytnúť nežiaduce
zvýšenie alebo zníženie hypoglykemizujúceho efektu glimepiridu.
Z toho dôvodu by sa iné lieky mali užívať len s vedomím (prípadne na
predpis) lekára.

Glimepirid sa metabolizuje cytochrómom P450 2C9 (CYP2C9). Teda na jeho
metabolizmus vplýva súbežné podanie induktorov CYP2C9 (napr. rifampicín)
alebo inhibítorov CYP2C9 (napr. flukonazol).

Podľa literárnych údajov výsledky interakčnej štúdie /in vivo/ ukazujú, že
oblasť AUC glimepiridu je približne dvojnásobne zväčšená vplyvom
flukonazolu, jedného z najsilnejších inhibítorov CYP2C9.

Na základe skúsenosti s glimepiridom a inými derivátmi sulfonylmočoviny je
nevyhnutné uviesť nasledovné interakcie.

Zosilnenie hypoglykemizujúceho účinku a tým v niektorých prípadoch
hypoglykémia sa môže dostaviť vtedy, keď sa súčasne podáva jeden z
nasledovných liekov, napr.:
- fenylbutazón, azapropazón a oxyfenbutazón
- inzulín a perorálne antidiabetiká, ako napr. metformín
- salicyláty a kyselina paraaminosalicylová
- anabolické steroidy a mužské pohlavné hormóny
- chloramfenikol, niektoré sulfonamidy s dlhotrvajúcim účinkom,
tetracyklíny, chinolónové antibiotiká a klaritromycín
- kumarínové antikoagulanciá
- fenfluramín
- disopyramid
- fibráty
- ACE inhibítory
- fluoxetín, inhibítory MAO
- alopurinol, probenecid, sulfinpyrazón
- sympatolytiká
- cyklofosfamid, trofosfamid a ifosfamidy
- mikonazol, flukonazol
- pentoxifylín (vysoká parenterálna dávka)
- tritokvalín

Oslabenie hypoglykemizujúceho účinku, ktoré vedie k zvýšeniu hladín glukózy
v krvi môže nastať, keď sa súčasne podáva jeden z nasledovných liekov,
napr.:
- estrogény a gestagény,
- saluretiká, tiazidové diuretiká,
- látky stimulujúce činnosť štítnej žľazy, glukokortikoidy,
- fenotiazínové deriváty, chlórpromazín,
- adrenalín a sympatomimetiká,
- kyselina nikotínová (vysoké dávky) a deriváty kyseliny nikotínovej,
- laxatíva (dlhodobé užívanie),
- fenytoín, diazoxid,
- glukagón, barbituráty a rifampicín,
- acetazolamid.

Antagonisty H2 receptorov, betablokátory, klonidín a rezerpín môžu viesť
k zosilneniu alebo zoslabeniu hypoglykemizujúceho účinku.

Znaky adrenergnej kontraregulácie hypoglykémie sa môžu pod vplyvom
sympatolytických liekov, akými sú betablokátory, klonidín, guanetidín
a rezerpín, zredukovať alebo úplne stratiť.

Príjem alkoholu môže nepredvídateľne posilniť alebo oslabiť
hypoglykemizujúci účinok glimepiridu.

Glimepirid môže zosilniť alebo oslabiť účinky kumarínových derivátov.

4.6 Gravidita a laktácia

/Gravidita/

Riziko súvisiace s diabetom

Abnormálne hladiny cukru v krvi počas gravidity súvisia s vyšším výskytom
kongenitálnych abnormalít a perinatálnej mortality. Takže hladina cukru
v krvi sa musí počas gravidity dôkladne monitorovať, aby sa zabránilo
riziku teratogenity. Za týchto okolností sa vyžaduje používanie inzulínu.
Pacientky, ktoré uvažujú o gravidite, musia o tom informovať svojho lekára.

Riziko súvisiace s glimepiridom
Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití glimepiridu u gravidných
žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu, ktorá
pravdepodobne súvisela s farmakologickým účinkom (hypoglykémia) glimepiridu
(pozri časť 5.3).

Na základe uvedeného sa glimepirid nemá užívať počas celého obdobia
gravidity.
V prípade liečby glimepiridom, ak pacientka plánuje graviditu alebo ak
zistí, že je gravidná, musí čo najskôr prejsť na inzulínovú liečbu.

/Laktácia/

Nie je známe, či sa glimepirid vylučuje do materského mlieka. U potkanov sa
glimepirid vylučuje do materského mlieka. Keďže iné deriváty
sulfonylmočoviny sa vylučujú do materského mlieka a pre riziko hypoglykémie
u dojčených novorodencov, dojčenie počas liečby glimepiridom sa neodporúča.

7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje.

Schopnosť pacienta koncentrovať sa a reagovať na podnety môže byť
ovplyvnená ako dôsledok hypoglykémie, hyperglykémie, alebo napríklad
poškodenia zraku. Táto skutočnosť predstavuje riziko v situáciách, kedy sú
tieto schopnosti nevyhnutné (napr. pri vedení motorového vozidla alebo
obsluhe strojov).

Pacienti by mali prijať potrebné opatrenia, aby sa počas jazdy vyhli
hypoglykémii. Je to zvlášť potrebné u pacientov so zníženým uvedomením si,
resp. bez schopnosti uvedomenia si, varovných príznakov hypoglykémie, alebo
u tých s častým výskytom hypoglykémie. V týchto prípadoch sa odporúča
zvážiť nevyhnutnosť viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.

8. Nežiaduce účinky

Na základe skúseností z klinických štúdií s GLEMIDom a inými derivátmi
sulfonylmočoviny sa musia vziať do úvahy nasledovné nežiaduce účinky
zoradené podľa orgánovej klasifikácie a v poradí klesajúceho výskytu:
Veľmi časté: ?1/10
Časté: ?1/100 až <1/10
Menej časté: ?1/1 000 až <1/100
Zriedkavé: ?1/10 000 až <1/1 000
Veľmi zriedkavé: <1/10 000
Neznáme: nemožno odhadnúť z dostupných údajov

/Poruchy krvi a lymfatického systému/
/Zriedkavé:/ trombocytopénia, leukopénia, granulocytopénia, agranulocytóza,
erytropénia, hemolytická anémia a pancytopénia, ktoré sa obyčajne dajú
zvrátiť po prerušení liečby.

/Poruchy imunitného systému/
/Veľmi zriedkavé:/ leukocytoklastová vaskulitída, mierne hypersenzitívne
reakcie, ktoré môžu prerásť do závažných reakcií spojených s dyspnoe,
poklesom krvného tlaku a niekedy so šokom.
/Neznáme:/ možnosť skríženej alergizácie so sulfonylmočovinou, sulfonamidmi
alebo príbuznými látkami.

/Poruchy metabolizmu a výživy/
/Zriedkavé:/ hypoglykémia.
Tieto hypoglykemické reakcie sa zväčša objavia okamžite, môžu byť ťažké a
nie vždy sa dajú ľahko korigovať. Výskyt hypoglykemických reakcií závisí,
podobne ako pri iných hypoglykemických terapiách, od individuálnych
faktorov ako sú stravovacie návyky a dávka lieku (viac pozri v časti 4.4).

/Poruchy oka/
/Neznáme:/ dočasné poruchy videnia najmä na začiatku liečby, z dôvodu zmien
hladín cukru v krvi.

/Poruchy gastrointestinálneho traktu/
/Veľmi zriedkavé:/ nauzea, vracanie, hnačka, abdominálna distenzia,
abdominálna nepohoda a bolesti brucha, ktoré si málokedy vyžadujú vysadenie
liečby.

/Poruchy pečene a žlčových ciest/
/Neznáme:/ zvýšenie hladín hepatálnych enzýmov.
/Veľmi zriedkavé:/ poškodenie funkcií pečene (napr. cholestáza a žltačka),
hepatitída a zlyhanie pečene.

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
/Neznáme:/ hypersenzitívne reakcie kože ako je svrbenie, vyrážky, žihľavka a
precitlivenosť na svetlo.

/Laboratórne a funkčné vyšetrenia/
/Veľmi zriedkavé:/ zníženie koncentrácie sodíka v sére.

4.9 Predávkovanie

Po užití príliš veľkej dávky lieku môže vzniknúť hypoglykémia, trvajúca 12
až 72 hodín, pričom sa po prvotnom zvládnutí môže znovu vrátiť. Príznaky sa
nemusia prejaviť do 24 hodín po užití dávky. Vo všeobecnosti sa odporúča
hospitalizácia pacienta a jeho pozorovanie. Môže sa objaviť nauzea,
vracanie a bolesti v epigastriu. Sprievodným javom hypoglykémie môžu byť
neurologické príznaky ako napríklad nepokoj, tremor, poruchy videnia,
koordinácie, ospalosť, kóma a kŕče.

Primárna liečba pozostáva zo zamedzenia absorpcie vyvolaním vracania a
vypitím vody alebo limonády s aktívnym uhlím (adsorbent) a síranom sodným
(laxatívum). V prípade užitia veľkého množstva lieku sa odporúča výplach
žalúdka a následne podanie aktívneho uhlia a síranu sodného. V prípade
(ťažkého) predávkovania je potrebná hospitalizácia pacienta na
jednotke intenzívnej starostlivosti. Glukózu je nevyhnutné podať čo
najskôr, v prípade potreby vo forme intravenózneho bolusu s obsahom
50 ml 50 % roztoku. Následne sa podáva infúzia s 10% roztokom za prísneho
monitorovania hladín cukru v krvi. Následná liečba je symptomatická.

Najmä pri liečbe hypoglykémie vyvolanej náhodným užitím GLEMIDU dojčaťom a
malým dieťaťom, sa musí dávka glukózy starostlivo prispôsobiť s cieľom
zabrániť možnosti vzniku nebezpečnej hyperglykémie. Hladiny cukru v krvi
musia byť pod prísnym dohľadom.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: lieky na zníženie hladiny cukru v krvi, okrem
inzulínov: sulfonamidy, deriváty močoviny. ATC kód: A10BB12.

Glimepirid je perorálne antidiabetikum patriace do skupiny derivátov
sulfonylmočoviny. Používa sa pri liečbe non-inzulín dependentného diabetu
mellitus.

Glimepirid účinkuje najmä tak, že stimuluje uvoľňovanie inzulínu z beta-
buniek pankreasu.
Tak ako aj u iných derivátov sulfonylmočoviny, je tento účinok založený na
zvýšenej odpovedi pankreatických beta-buniek na fyziologický glukózový
podnet. Okrem toho má glimepirid aj výrazné extrapankreatické účinky, ktoré
sú popísané aj u iných derivátov sulfonylmočoviny.

/Uvoľňovanie inzulínu:/

Deriváty sulfonylmočoviny regulujú vylučovanie inzulínu uzatvorením ATP-
závislého draslíkového kanála v membráne beta-buniek. Uzatvorenie
draslíkového kanála spôsobuje depolarizáciu beta-buniek a má za následok –
otvorením vápnikových kanálov – zvýšený vtok vápnika do bunky. Toto vedie
k uvoľneniu inzulínu prostredníctvom exocytózy.

Glimepirid sa pevne viaže na proteín v membráne beta-buniek, ktorý je
spojený s ATP-závislým draslíkovým kanálom, ktorý je však iný ako ten, na
ktorý sa zvyčajne viažu deriváty sulfonylmočoviny.

/Extrapankreatická aktivita:/

Extrapankreatickými účinkami sú napríklad zvýšenie citlivosti periférnych
tkanív na inzulín a zníženie vychytávania inzulínu pečeňou.

Vychytávanie glukózy z krvi periférnymi svalmi a tukovým tkanivom sa
uskutočňuje prostredníctvom špeciálnych transportných proteínov, ktoré sa
nachádzajú v bunkovej membráne. Presun glukózy do týchto tkanív limituje
rýchlosť využívania glukózy. Glimepirid veľmi rýchlo zvyšuje počet
aktívnych transportných molekúl pre glukózu v plazmatickej membráne svalov
a tukových buniek, čo následne vedie k stimulácii vychytávania glukózy.

Glimepirid zvyšuje činnosť glykozyl-fosfatidylinozitol špecifickej
fosfolipázy C, čo môže súvisieť s liekom navodenou lipogenézou
a glykogenézou v izolovaných tukových a svalových bunkách.

Glimepirid potláča tvorbu glukózy v pečeni zvyšovaním vnútrobunkovej
koncentrácie fruktózy-2,6-bifosfátu, čo následne inhibuje glukoneogenézu.

/Všeobecne/

U zdravých osôb je minimálna účinná perorálna dávka približne 0,6 mg.
Účinok glimepiridu závisí od dávky a je reprodukovateľný. Fyziologická
odpoveď na intenzívne fyzické cvičenie, zníženie sekrécie inzulínu je aj
počas užívania glimepiridu zachovaná.

Výrazný rozdiel v účinku sa nepozoroval, či bol liek požitý 30 minút pred
jedlom alebo bezprostredne pred ním. U diabetikov je možné docieliť
dostatočnú 24-hodinovú metabolickú kompenzáciu už jednou dávkou lieku za
deň.

Hoci hydroxymetabolit glimepiridu u zdravých osôb spôsobil malý, ale
významný pokles glukózy v sére, tento účinok sa ráta len za menej podstatný
z celkového účinku lieku.

/Kombinovaná liečba s metformínom/

V jednej štúdii sa zistilo, že u pacientov nedostatočne metabolicky
kompezovaných maximálnou dávkou metformínu sa metabolická kompenzácia
zlepšila súčasným podávaním metformínu a glimepiridu v porovnaní so
samotným metformínom.

/Kombinovaná liečba s inzulínom/

Údaje o kombinovanej liečbe s inzulínom sú nedostatočné . U pacientov,
ktorých stav nie je dostatočne kompenzovaný maximálnymi dávkami
glimepiridu, je možné začať sprievodnú liečbu inzulínom. V dvoch štúdiách
mala kombinovaná liečba za následok rovnaké zlepšenie metabolickej
kompenzácie ako liečba len inzulínom; v kombinovanej liečbe bola však
potrebná nižšia dávka inzulínu.

Osobitné skupiny pacientov

/Deti a adolescenti/
Do aktívneho kontrolovaného klinického skúšania (glimepirid v dávke do 8 mg
denne alebo metformín v dávke do 2 000 mg denne) v trvaní 24 týždňov bolo
zaradených 285 detí (vo veku 8 - 17 rokov) s diabetom 2.typu.
Pri obidvoch liečivách, glimepiride aj metformíne, bol pozorovaný
signifikantný pokles HbA1c v porovnaní s východiskovou hodnotou (glimepirid
-0,95 (se 0,41); metformín -1,39 (se 0,40)). Avšak, pokiaľ ide o priemer
zmeny HbA1c z východiskovej hodnoty pri glimepiride sa nedosiahli kritériá
non-inferiority v porovnaní s metformínom. Rozdiel medzi liečenými
skupinami bol 0,44 % v prospech metformínu. Horná hranica (1,05) 95 %
intervalu spoľahlivosti pre rozdiel nebola pod hodnotou
0,3 % rozpätia non-inferiority.
Počas liečby glimepiridom neboli u detí zaznamenané žiadne nové skutočnosti
týkajúce sa bezpečnosti lieku v porovnaní s dospelými pacientami s diabetes
mellitus 2.typu. V skupine pediatrických pacientov nie sú k dispozícii
žiadne dlhodobé údaje o účinnosti a bezpečnosti.

2. Farmakokinetické vlastnosti

/Absorpcia:/

Biologická dostupnosť glimepiridu je po perorálnom podaní úplná. Príjem
potravy nemá na vstrebávanie podstatný vplyv, len rýchlosť absorpcie je
mierne znížená. Maximálne sérové koncentrácie (Cmax) sa dosahujú za
približne 2,5 hodiny po perorálnom požití lieku (priemerne 0,3 µg/ml počas
viacnásobného dávkovania 4 mg denne) a existuje lineárny vzťah ako medzi
dávkou a Cmax, tak aj dávkou a AUC (plocha pod časovou/koncentračnou
krivkou).

/Distribúcia:/

Glimepirid má veľmi nízky distribučný objem (asi 8,8 litrov), ktorý je
približne rovnaký ako albumínový distribučný priestor, má tiež vysokú
schopnosť viazať sa na bielkoviny (> 99%) a nízky klírens (asi 48 ml/min).
U zvierat sa glimepirid vylučuje do mlieka. Glimepirid prechádza do
placenty. Prechod cez hematoencefalickú bariéru je nízky.

/Metabolizmus:/

Glimepirid sa úplne metabolizuje oxidatívnou biotransformáciou. Hlavnými
metabolitmi sú cyklohexylhydroxylmetylderivát (M1) a karboxylderivát (M2).
Cytochróm P450 2C9 sa podieľa na biotransformácii glimepiridu na M1. M1 sa
následne metabolizuje na M2 jedným alebo viacerými cytozolovými enzýmami.

/Biotransformácia a eliminácia:/

Stredný dominantný sérový polčas, ktorý je dôležitý pre sérové koncentrácie
pri viacnásobnom dávkovaní, je približne 5 až 8 hodín. Po podaní väčších
dávok sa zaznamenali o niečo dlhšie polčasy.

Po podaní jednej dávky rádioaktívne označeného glimepiridu sa 58 % izotopom
značenej látky našlo v moči a 35% v stolici. V moči sa nenašla žiadna
nezmenená látka. Dva metabolity – pravdepodobne výsledok hepatálneho
metabolizmu (najmä cez CYP2C9) – sa našli v moči aj v stolici, a to:
hydroxy-derivát a karboxy-derivát. Po perorálnom podaní glimepiridu boli
terminálne polčasy rozpadu týchto metabolitov 3 až 6 resp. 5 až 6 hodín.

Porovnanie jednej dávky a opakovaného dávkovania jedenkrát denne
nepreukázalo žiadne významné zmeny vo farmakokinetike a intraindividuálna
variabilita bola veľmi nízka. Nezaznamenala sa žiadna podstatná akumulácia
glimepiridu.

Farmakokinetika bola podobná u mužov i žien, ako aj u mladých a starších
(nad 65 rokov) pacientov. U pacientov s nízkym klírensom kreatinínu sa
zaznamenala tendencia rastu klírensu glimepiridu a tendencia poklesu
priemerných sérových koncentrácií, čo je najpravdepodobnejšie spôsobené
rýchlejším vylučovaním glimepiridu vďaka menšej väzbe na bielkoviny.
Renálna eliminácia oboch metabolitov bola narušená. U týchto pacientov sa
celkovo nepredpokladá ďalšie riziko kumulácie glimepiridu.

Farmakokinetika u 5 nediabetikov po operácii žlčových ciest bola podobná
farmakokinetike u zdravých osôb.

/Deti a adolescenti/
V štúdii po jedle, kde sa skúmala farmakokinetika, bezpečnosť
a tolerabilita glimepiridu podávaného ako jednotlivá dávka 1 mg v skupine
30 pediatrických pacientov (4 deti vo veku 10 - 12 rokov a 26 detí vo veku
12 až 17 rokov) s diabetom 2.typu, sa preukázalo, že priemerná
hodnota AUC(0-last), Cmax a t1/2 je podobná ako u dospelých.

3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické účinky sa pozorovali iba po dávkach považovaných za dostatočne
vyššie, než je maximálna dávka u ľudí, čo poukazuje na malý význam týchto
zistení pre klinické využitie, alebo boli spôsobené farmakodynamickým
účinkom (hypoglykémiou) prípravku. Údaje boli získané štandardnými
farmakologickými testami, testami toxicity pri opakovaných dávkach,
genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity. V testoch
reprodukčnej toxicity (ktoré pokrývajú embryotoxicitu, teratogenitu
a vývojovú toxicitu) sa zistilo, že nežiaduce účinky indukované
glimepiridom u samíc a ich mláďat sú odvodené od jeho hypoglykemického
efektu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

1. Zoznam pomocných látok

monohydrát laktózy
sodná soľ karboxymetylškrobu
mikrokryštalická celulóza
povidón K30
magnéziumstearát

1 mg tablety: červený oxid železitý (E172)
2 mg tablety: žltý oxid železitý (E172), indigokarmín (E132)
3 mg tablety: žltý oxid železitý (E172)
4 mg tablety: indigokarmín (E132)
6 mg tablety: žlť oranžová (E110, azofarbivo)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

1 mg: 2 roky
2, 3, 4, 6 mg: 3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/Al blistre s obsahom 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 120 tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6. Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC
Keresztúri út 30-38
1106 Budapešť
Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

GLEMID 1 mg: 18/0460/05-S
GLEMID 2 mg: 18/0461/05-S
GLEMID 3 mg: 18/0462/05-S
GLEMID 4 mg: 18/0463/05-S
GLEMID 6 mg: 18/0464/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE

December 2005


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Júl 2010

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C95550
Skupina ATC:
A10 - Antidiabetiká
Skupina ATC:
A10BB12 - glimepiridum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
HU -
Účinná látka:
herbarum extractum pro passit
Výrobca lieku:
EGIS Pharmaceuticals Ltd., Budapešť, MADARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
17.54 € / 528.41 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
17.54 € / 528.41 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.79 € ÚP:10.79 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.91 € ÚP:3.30 € DP:1.61 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.41 € ÚP:3.15 € DP:1.26 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.81 € ÚP:2.07 € DP:0.74 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.88 € ÚP:0.00 € DP:2.88 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.54 € ÚP:12.54 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien