Detail:
URSOSAN cps 100x250 mg
Názov lieku:
URSOSAN
Doplnok názvu:
cps 100x250 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

URSOSAN
kapsuly
liečivo: kyselina ursodeoxycholová

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.

. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je URSOSAN a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete URSOSAN
3. Ako užívať URSOSAN
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať URSOSAN
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE URSOSAN A NA ČO SA POUŽÍVA


Ursodeoxycholová kyselina je žlčová kyselina, ktorá sa prirodzene vyskytuje
aj v ľudskej žlči. V porovnaní s inými žlčovými kyselinami je takmer
netoxická. Po podaní ústami sa vstrebáva z tenkého čreva a krvným obehom je
transportovaná do pečene. Zvýšená koncentrácia kyseliny ursodeoxycholovej v
zmesi žlčových kyselín má za následok zníženie nasýtenia žlče
cholesterolom, ako aj rozpustnosť cholesterolu na povrchu už vzniknutých
kameňov.

/Na rozdiel od ostatných žlčových kyselín má kyselina ursodeoxycholová/
/priaznivý vplyv na pečeňové funkcie a s úspechom/ sa podáva pacientom s
pečeňovými ochoreniami sprevádzanými hromadením žlče.

URSOSAN sa používa pri rozpúšťaní cholesterolových žlčových kameňov u
chorých s vysokým operačným rizikom a u chorých po rozbití kameňov iným
spôsobom. Podmienkou úspešnosti liečby je funkčný žlčník a prítomnosť
nezvápenatených cholesterolových kameňov, ktorých priemer nepresahuje 1,5
cm. Ďalej sa používa pri zápale sliznice žalúdka a pažeráka vyvolaného
žlčou, pri zápale drobných žlčových ciest vo vnútri pečene, spôsobujúci
hromadenie žlče a majúci za následok poškodenie pečene I. a II. štádia
(primárna biliárna cirhóza). URSOSAN sa používa aj pri primárnom zápale
drobných pečeňových žlčovodov (primárnej sklerotizujúcej cholangoitíde),
pri zápale pečene s hromadením žlče, pri poruchách trávenia sprevádzajúcich
ochorenia žlčníka a žlčovodov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE URSOSAN

Neužívajte URSOSAN, ak:

. ste alergický (precitlivený) na kyselinu ursodeoxycholovú alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek URSOSANu
. ak máte akútny zápal žlčníka a žlčových ciest
. ak máte obštrukciu vývodových žlčových ciest (choledochu alebo
cystiku)
. ak máte röntgenologicky nekontrastný žlčník
. ak máte kalcifikované žlčové kamene
. ak máte porušenú kontraktilitu (zmrštiteľnosť) žlčníka
. ak trpíte častými biliárnymi (žlčníkovými) kolikami
. ak máte pokročilé štádium primárnej biliárnej cirhózy vzhľadom
k možnosti nedostatočného terapeutického účinku
. ak máte závažné poruchy obličkových a pečeňových funkcií


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní URSOSANu

Liečba URSOSANom vyžaduje pravidelné lekárske kontroly. V priebehu liečby
je potrebné hodnotiť liečebný účinok röntgenologicky alebo sonograficky
a pravidelne kontrolovať krvné pečeňové testy (AST, ALT, GMT, ALP). Pri
kontrolách je potrebné taktiež sledovať, či nenastalo zvápenatenie kameňov.
Ak áno, musí sa liečba ukončiť. Preto sa dostavujte na pravidelné kontroly
a dbajte na pokyny svojho lekára. Pečeňové testy sa kontrolujú počas prvých
troch mesiacov liečby každé 4 týždne, neskôr každé 3 mesiace.

Užívanie URSOSANu s jedlom a nápojmi

Kapsuly sa užívajú celé a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Tehotenstvo
Pri podávaní kyseliny ursodeoxycholovej pokusným zvieratám boli zistené
negatívne účinky na plod (embryotoxické účinky). Skúsenosti s vplyvom lieku
na ľudský plod v prvých troch mesiacoch tehotenstva sú nedostatočné.
Z týchto dôvodov ženy vo fertilnom veku majú byť liečené URSOSANom iba pri
používaní spoľahlivých antikoncepčných prostriedkov. Pred začatím liečby sa
musí vylúčiť tehotenstvo. V záujme bezpečnosti sa URSOSAN nemá podávať
ženám v prvých troch mesiacoch tehotenstva. O možnosti podávania lieku
v ďalších mesiacoch posúdi lekár.

Dojčenie
Nie je známe, či kyselina ursodeoxycholová prechádza do materského mlieka.
O užívaní lieku pri dojčení rozhodne lekár.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nie sú známe žiadne negatívne účinky na schopnosť vedenia vozidiel a na
obsluhu strojov.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Ak užívate URSOSAN, účinok nasledovných liekov sa môže znížiť:
cholestyramín, kolestipol (na zníženie lipidov v krvi) alebo antacidá
(látky viažuce žalúdočnú kyselinu) s obsahom hydroxidu hlinitého a smektidu
(oxid hlinitý). Ak musíte užívať liek, ktorý obsahuje niektoré z týchto
liečiv, musíte ho užiť minimálne dve hodiny pred alebo po užití URSOSANu.
Ciprofloxacín, dapsón (antibiotiká), nitrendipín (používa sa na liečbu
vysokého krvného tlaku) a ďalšie lieky, ktoré sa metabolizujú podobným
spôsobom. Môže byť potrebné, aby Vám Váš lekár upravil dávku týchto liekov.

Ak užívate URSOSAN, účinok nasledovných liekov sa môže zvýšiť:
cyklosporín (na zníženie aktivity imunitného systému). Ak sa liečite
cyklosporínom, Váš lekár Vám má skontrolovať množstvo cyklosporínu v krvi.
Ak to bude potrebné, upraví Vám jeho dávku.

Ak užívate URSOSAN na rozpúšťanie žlčníkových kameňov, informujte, prosím,
svojho lekára o tom, že užívate akýkoľvek liek, ktorý obsahuje estrogénne
hormóny alebo liečivá znižujúce cholesterol v krvi, ako je klofibrát. Tieto
lieky môžu stimulovať tvorbu žlčníkových kameňov, čo je protiúčinok liečby
URSOSANom.


3. AKO UŽÍVAŤ URSOSAN

Vždy užívajte liek URSOSAN presne podľa pokynov svojho lekára. Ak nie ste
si istý (á), poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
Dávku a dĺžku liečby u dospelých určí vždy lekár. K rozpúšťaniu žlčových
kameňov sa odporúča zvyčajne dávka 2 až 5 kapsúl denne v závislosti na
telesnej hmotnosti (10 mg/kg/deň). Celá dávka sa má užiť naraz, večer pred
spaním. Kapsuly sa prehĺtajú celé, nerozhryzené, zapíjajú sa dostatočným
množstvom tekutín. Liek užívajte pravidelne.
Obvyklé dávkovanie podľa telesnej hmotnosti:

telesná hmotnosť kyselina počet
ursodeoxycholová kapsúldo 60 kg 500 mg 2

do 80 kg 750 mg 3

do 100 kg 1000 mg 4

nad 100 kg 1250 mg 5Dĺžka liečby a jej účinnosť sú závislé na veľkosti kameňov a spolupráci
pacienta a pohybuje sa od pol roka do dvoch rokov. Ak nenastane v priebehu
jedného roka zmenšenie kameňov, neodporúča sa v liečbe pokračovať. Po
rozpúšťaní kameňov je vhodné pokračovať v liečbe počas ďalších troch
mesiacov na zaistenie úplného odstránenia zvyškov kameňov.

Pri primárnej biliárnej cirhóze I. a II. štádia a iných stavoch spojených
s cholestázou (porucha odtoku žlče) je denná dávka závislá na telesnej
hmotnosti, obvykle je to približne 14 – 16 mg/kg/deň (2 – 7 kapsúl)
rozdelených do 2 - 3 dávok.

Počas prvých 3 mesiacov liečby sa má URSOSAN užívať ráno, na obed a večer.
Keď sa pečeňové testy zlepšia, celková denná dávka sa môže užiť raz denne
večer.|Telesná |Denná dávka|URSOSAN |
|hmotnosť | | |
|(kg) |(mg/kg) | |
| | |Prvé 3 mesiace |Následne |
| | |Ráno |Na obed |Večer |Večer |
| | | | | |(jedenkrát |
| | | | | |denne) |
|47 – 62 |12 – 16 |1 |1 |1 |3 |
|63 – 78 |13 – 16 |1 |1 |2 |4 |
|79 – 93 |13 – 16 |1 |2 |2 |5 |
|94 – 109 |14 - 16 |2 |2 |2 |6 |
|nad 110 | |2 |2 |3 |7 |

V prípade primárnej biliárnej cirhózy nie je užívanie URSOSANu časovo
ohraničené.

Poznámka:
U pacientov s primárnou biliárnou cirhózou sa môžu na začiatku liečby
zhoršiť klinické príznaky, napr. môže sa zintenzívniť svrbenie. Toto sa
vyskytuje len v zriedkavých prípadoch. V takomto prípade možno v liečbe
pokračovať nižšou dennou dávkou URSOSANu. Potom Vám Váš lekár každý týždeň
postupne zvýši dennú dávku, až kým sa nedosiahne požadovaná dávka.


Pri liečení zápalu sliznice žalúdka vyvolaného žlčou a pri poruche trávenia
je odporúčaná dávka 1 kapsula (250 mg) denne. Užíva sa večer pred spaním.
Celá nerozhryzená kapsula sa zapíja s dostatočným množstvom tekutín.
Odporúčaná dĺžka liečby URSOSANom je 10 až 14 dní.

Ak užijete viac URSOSANu, ako máte

Ak užijete viac ako predpísanú dávku, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Predávkovanie
Pri predávkovaní nie sú potrebné žiadne špecifické opatrenia. Pri hnačke sa
podávajú symptomaticky tekutiny a elektrolyty.

Ak zabudnete užiť URSOSAN

Užite zvyčajnú dávku hneď, ako to bude možné, a potom pokračujte podľa
predpisu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Pokračujte dávkami, ktoré Vám odporučil lekár.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj URSOSAN môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 ale u viac ako 1 zo
100 liečených pacientov):
mäkká redšia stolica alebo hnačka

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000
liečených pacientov):
počas liečby primárnej biliárnej cirhózy: silné bolesti na pravej strane
nadbrušia, závažné zhoršenie (dekompenzácia) cirhózy pečene, ktoré
čiastočne ustúpili po vysadení liečby
zvápenatenie žlčníkových kameňov
žihľavka (urtikária)

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ URSOSAN

Uchovávajte pri teplote do 25 ° C, v pôvodnom obale, chránený pred
vlhkosťou.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Liek nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo URSOSAN obsahuje

Liečivom je acidum ursodeoxycholicum (kyselina ursodeoxycholová). Každá
kapsula obsahuje 250 mg kyseliny ursodeoxycholovej.
Pomocnými látkami sú kukuričný škrob, predželatínovaný kukuričný škrob,
koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, oxid titaničitý,
želatína.

Ako vyzerá URSOSAN a obsah balenia

URSOSAN sú biele kapsuly obsahujúce biely granulát.
Dodávané sú v baleniach po 50 alebo 100 kapsúl.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh..

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

PRO.MED.CS Praha a.s.
Telčská 1
140 00 Praha 4
Česká republika
Tel: + 44 00 241 013 111
Fax: + 44 00 241 480 092


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci
2011.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU
URSOSAN2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 kapsula obsahuje:
Acidum ursodeoxycholicum 250,00 mg

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Kapsuly
Tvrdé biele želatínové kapsuly obsahujúce biely granulát.

4. KLINICKÉ ÚDAJE


1. Terapeutické indikácie

. Rozpúšťanie cholesterolových žlčových kameňov u pacientov s vysokým
operačným rizikom a u pacientov po litotrypsii. Podmienkou úspešnosti
liečby je funkčný žlčník a prítomnosť čistých rádiotransparentných
cholesterolových kameňov, ktorých priemer nepresahuje 15 mm.
. Primárna biliárna cirhóza I. a II. štádia
. Primárna sklerotizujúca cholangoitída
. Hepatitída rôznej etiológie s cholestatickým syndrómom
. Biliárna dyspepsia
. Žlčová refluxná gastritída a ezofagitída

2. Dávkovanie a spôsob podávania

Pre užívanie URSOSANu nie je stanovená veková hranica, liek je vhodný pre
pacientov s telesnou hmotnosťou vyššou ako 47 kg.
K rozpusteniu žlčových kameňov a k liečbe stavov, ktoré vznikli následkom
hromadenia žlče je odporúčaná dávka 2 až 5 kapsúl denne v závislosti na
telesnej hmotnosti (10 mg/kg/deň):

telesná hmotnosť kyselina ursodeoxycholová (UDCA) počet kapsúl
do 60 kg 500 mg 2
do 80 kg 750 mg 3
do 100 kg 1000 mg 4
nad 100 kg 1250 mg 5

Liek je treba užívať pravidelne. Celá dávka má byť podaná naraz, večer pred
spaním. Kapsuly sa prehltávajú celé, nerozhryzené, zapíjajú sa dostatočným
množstvom tekutiny.
Dĺžka liečby a jej účinnosť sú závislé na veľkosti kameňov a spolupráci
pacienta; pohybuje sa od pol roka až do 2 rokov. Pokiaľ nedôjde v priebehu
1 roka k zmenšeniu konkrementov, neodporúča sa v liečbe pokračovať. V
priebehu prvých 3 mesiacov liečby je potrebná kontrola sérových
aminotransferáz v pravidelných 4 týždenných intervaloch. V prípade ich
patologických hodnôt sa odporúča prechodné zníženie dávky lieku URSOSAN.
Stav rozpúšťania je potrebné ultrasonograficky sledovať najmenej v 6
mesačných intervaloch. Po rozpustení kameňov je vhodné pokračovať v liečbe
počas ďalších 3 mesiacov k zaisteniu úplného rozpustenia konkrementov.

V indikácii biliárnej refluxnej gastritídy je odporúčaná dávka 1 kapsula
(250 mg) denne. Podáva sa večer pred spaním. Celá nerozhryzená kapsula sa
zapíja dostatočným množstvom tekutín. V tejto indikácii je odporúčaná dĺžka
liečby liekom URSOSAN 10 - 14 dní.

Pri symptomatickej liečbe stavov spojených s cholestázou denná dávka závisí
od telesnej hmotnosti a pohybuje sa medzi 3 až 7 kapsulami (14 ± 2 mg UDCA
na kilogram telesnej hmotnosti).
Počas prvých 3 mesiacov liečby sa má URSOSAN užívať v rozdelených dávkach,
3 dávky počas dňa. Keď sa parametre pečeňových funkcií zlepšia, celkovú
dennú dávku možno podávať raz denne večer.

|Telesná |Denná dávka|URSOSAN |
|hmotnosť | | |
|(kg) |(mg/kg) | |
| | |Prvé 3 mesiace |Následne |
| | |Ráno |Na obed |Večer |Večer |
| | | | | |(jedenkrát |
| | | | | |denne) |
|47 – 62 |12 – 16 |1 |1 |1 |3 |
|63 – 78 |13 – 16 |1 |1 |2 |4 |
|79 – 93 |13 – 16 |1 |2 |2 |5 |
|94 – 109 |14 - 16 |2 |2 |2 |6 |
|nad 110 | |2 |2 |3 |7 |

Kapsuly sa užívajú celé a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.
Kapsuly sa musia užívať pravidelne.

V prípade primárnej biliárnej cirhózy nie je užívanie URSOSANu časovo
ohraničené.
U pacientov s primárnou biliárnou cirhózou sa môžu v zriedkavých prípadoch
klinické symptómy na začiatku liečby zhoršiť, napr. môže sa zintenzívniť
svrbenie. V takýchto prípadoch sa v liečbe pokračuje s 1 kapsulou URSOSAN
denne a potom sa dávka postupne zvyšuje (denná dávka sa zvyšuje týždenne
o 1 kapsulu), až kým sa opäť nedosiahne uvedená dávka podľa požadovanej
dávkovacej schémy.

3. Kontraindikácie

URSOSAN sa nesmie používať u pacientov s:
- precitlivenosťou na žlčové kyseliny alebo na ktorúkoľvek z pomocných
látok lieku
- akútnym zápalom žlčníka alebo žlčových ciest
- obštrukciou žlčových ciest (obštrukcia choledochu a cystiku)
- častými záchvatmi žlčníkovej koliky
- rádiologicky nepriehľadnými kalcifikovanými žlčníkovými kameňmi
- narušenou kontraktilitou žlčníka.

4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Podávanie lieku nie je vhodné pri častých biliárnych kolikách a tam, kde
nie je možné preukázať zachované funkcie žlčníka.
Liek sa má podávať len pod dohľadom lekára.
Ošetrujúci lekár má kontrolovať hepatálne testy AST, ALT a gama - GT počas
prvých 3 mesiacov liečby každé 4 týždne, potom každé 3 mesiace.
Na posúdenie účinkov liečby a prípadné včasné odhalenie kalcifikácie
žlčových kameňov je potrebné, v závislosti od veľkosti kameňov, za 6 až 10
mesiacov po začatí liečby urobiť RTG vyšetrenie žlčníka (perorálna
cholecystografia). Snímky majú byť urobené postojačky a tiež ležmo
(ultrazvukové vyšetrenie/)./
Ak sa používa na liečbu pokročilého štádia primárnej biliárnej cirhózy:
Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa pozorovala dekompenzácia pečeňovej
cirhózy, ktorá po ukončení liečby čiastočne ustúpila.
Ak sa vyskytne hnačka, dávka sa musí znížiť a v prípadoch pretrvávajúcej
hnačky sa má liečba ukončiť.

5. Liekové a iné interakcie

K závažnejším liekovým interakciám nedochádza. Iba antihyperlipidemiká typu
cholestyramínu, colestipolu a antacída, obsahujúce aluminiumhydroxid, môžu
znižovať absorpciu kyseliny ursodeoxycholovej a tým znižovať účinok lieku.
Ak je potrebné podávať liek, ktorý obsahuje niektoré z týchto liečiv, musí
sa užiť minimálne 2 hodiny pred alebo po podaní URSOSANu.
URSOSAN môže zvyšovať vstrebávanie cyklosporínu z čreva. Lekár má preto
u pacientov, ktorí užívajú cyklosporín, skontrolovať jeho koncentráciu
v krvi a prípadne upraviť dávkovanie. V ojedinelých prípadoch môže URSOSAN
znížiť absorpciu ciprofloxacínu.
Potvrdilo sa, že kyselina ursodeoxycholová znižuje maximálne plazmatické
koncentrácie (Cmax) a plochu pod krivkou (AUC) antagonistu kalciového
kanála nitrendipínu. Hlásila sa aj interakcia so zníženým terapeutickým
účinkom dapsónu.
Tieto pozorovania spolu s /in vitro/ nálezmi môžu naznačovať možnosť, že
kyselina ursodeoxycholová indukuje enzýmy cytochrómu P450 3A. Kontrolované
klinické skúšania však ukázali, že UDCA nemá významný indukčný účinok na
enzýmy cytochrómu P450 3A.
Nevhodná je tiež aplikácia u osôb, užívajúcich antihyperlipidemiká typu
klofibrát, bezafibrát alebo probucol. Tieto lieky zvyšujú sekréciu
cholesterolu do žlče a tým znižujú účinnosť terapie. Perorálne
kontraceptíva, estrogény alebo diéta s nízkym obsahom vlákniny a vysokým
obsahom cholesterolu zhoršujú vyhliadky na úspech liečenia.

6. Fertilita, gravidita a laktácia

V skúšaniach na experimentálnych zvieratách sa pri podávaní UDCA zistili
negatívne účinky na plod v ranných štádiách brezivosti. Nie sú dostatočné
skúsenosti o účinkoch lieku na ľudský plod v prvých troch mesiacoch
gravidity. Z týchto dôvodov majú ženy vo fertilnom veku počas liečby liekom
URSOSAN používať spoľahlivú antikoncepciu. Pred začatím liečby sa musí
vylúčiť tehotenstvo. V záujme bezpečnosti liečby sa UDCA nemá podávať ženám
v prvých troch mesiacoch gravidity. Pri podávaní lieku v 2. a v 3.
trimestri gravidity je potrebné zvážiť pomer prínosu liečby a rizika pre
plod. V súčasnom období sú zatiaľ zozbierané pozitívne skúsenosti s liečbou
tehotenskej intrahepatálnej cholestázy s UDCA.
Nie je známe, či UDCA prechádza do materského mlieka. Plazmatické hladiny
u matky sú minimálne. O možnosti podávania UDCA počas laktácie musí zvážiť
odborný lekár po zhodnotení prínosu liečby a teoretického rizika.

7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Nie je.


8. Nežiaduce účinky

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané
v poradí klesajúcej závažnosti.

Veľmi časté (1/10
Časté (1/100 - <1/10
Menej časté (1/1000 - <1/100
Zriedkavé (1/10 000 - <1/1000
Veľmi zriedkavé / Neznáme <1/10 000, z dostupných údajov.

/Poruchy gastrointestinálneho traktu/

V klinických skúšaniach sa počas liečby kyselinou ursodeoxycholovou udávali
ako časté bledá stolica alebo hnačka.
Pri liečbe primárnej biliárnej cirhózy sa veľmi zriedkavo vyskytli silné
bolesti na pravej hornej strane brucha.

/Poruchy pečene a žlčových ciest/

Počas liečby kyselinou ursodeoxycholovou sa veľmi zriedkavo môže vyskytnúť
zvápenatenie žlčových kameňov.
Počas liečby pokročilých štádií primárnej biliárnej cirhózy sa vo veľmi
zriedkavých prípadoch pozorovala dekompenzácia cirhózy pečene, ktorá
čiastočne ustúpila po vysadení liečby.

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/

Veľmi zriedkavo sa môže vyskytnúť urtikária.

9. Predávkovanie

Pri predávkovaní sa môžu vyskytnúť hnačky. Všeobecne nie sú pravdepodobné
iné príznaky predávkovania, pretože zvyšovanie dávky kyseliny
ursodeoxycholovej znižuje absorpciu, a preto sa viac vylúči stolicou.
Nie sú potrebné žiadne protiopatrenia a následky hnačky sa majú liečiť
symptomaticky náhradou tekutín a elektrolytov.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: choleretiká, cholekinetiká
ATC kód: A05AA02

Kyselina ursodeoxycholová (UDCA) je endogénna terciárna žlčová kyselina,
vyskytujúca sa u človeka. Syntetizuje sa v pečeni z 7-ketolitocholovej
kyseliny, ktorá je produktom bakteriálnej oxidácie chenodeoxycholovej
kyseliny (CDC). UDCA je hydrofilnejšia ako ostatné žlčové kyseliny, v
porovnaní s inými žlčovými kyselinami je takmer netoxická.
Po perorálnom podaní UDCA inhibuje vstrebávanie cholesterolu z čreva,
znižuje jeho syntézu v pečeni a vylučovanie endogénneho cholesterolu do
žlče. Disperziou cholesterolu a tvorbou tekutých kryštálov s UDCA je
spôsobené postupné rozpúšťanie drobných cholesterolových kameňov.
Zmenou podielu koncentrácií lipofilných žlčových kyselín a hydrofilnej UDCA
vyvolanou prívodom exogénnej UDCA a tvorbou netoxických zmiešaných micel
je daný i priaznivý účinok kyseliny ursodeoxycholovej u cholestatických
pečeňových chorôb a refluxnej gastritídy. Spolu s apolárnou žlčovou
kyselinou CDC tvorí zmiešané micely, v ktorých CDC vytvára apolárne jadro a
UDCA obal. Toxická CDC je týmto spôsobom blokovaná vo vnútri micely, takže
je znížený toxický a membrány poškodzujúci účinok refluxnej tekutiny
v žalúdočnej šťave.
Vďaka polárnemu charakteru UDCA sa navyše vytvárajú dvojice molekúl, ktoré
sa môžu inkorporovať do bunkových membrán bohatých na fosfolipidy. To
znamená, že bunková membrána je stabilizovaná a nie je už prístupná
agresívnym účinkom cytotoxických micel.
Na tomto účinku sa podieľa rovnako cytoprotektívne a imunologické
pôsobenie UDCA.
Účinok UDCA na primárnu biliárnu cirhózu je daný tromi mechanizmami účinku:
. Vytesnením apolárnych žlčových kyselín (tvorbou netoxických zmiešaných
micel)
. Stabilizáciou bunkovej membrány.
. Imunologickým pôsobením.


1. Farmakokinetické vlastnosti

Kyselina ursodeoxycholová sa po perorálnom podaní rýchle absorbuje
predovšetkým v jejune a v proximálnej časti ilea, podlieha intenzívnej
pečeňovej extrakcii, viaže sa na glycín a na taurín a vylučuje z pečene
žlčou. Vrchol plazmatickej koncentrácie sa dosiahne za 30- 60 minút po
podaní. Zatiaľ čo po podaní kyseliny chenodeoxycholovej tvorí táto
70 – 90 % celkových žlčových kyselín, pri liečbe UDCA táto žlčová kyselina
tvorí iba okolo 50 % celkových žlčových kyselín. V čreve je UDCA
dekonjugovaná a dehydroxylovaná na kyselinu litocholovú. Enterohepatálnym
obehom je táto kyselina privádzaná do pečene a retransformovaná opäť na
kyselinu chenodeoxycholovú a UDCA. Vzhľadom na uvedenú transformáciu sa
zdá, že v priebehu liečby UDCA je dôležité množstvo kyseliny litocholovej.
Kyselina litocholová je čiastočne viazaná na sulfátový anión a ďalej
konjugovaná s glycínom a taurínom a vylučovaná do žlče. Tieto deriváty sú
málo vstrebávané v čreve a sú vylučované stolicou, čo predstavuje účinný
mechanizmus eliminácie tejto toxickej žlčovej kyseliny.

1. Predklinické údaje o bezpečnosti
Akútna toxicita:

Priemerné hodnoty LD50 u potkanov >5 g/kg, u myší >10 g/kg, u psov >10
g/kg.
Subakútna toxicita:

Po perorálnom podávaní dávok od 0,5 g/kg do 4 g/kg počas 5 týždňov neboli
zaznamenané patologicko-anatomické a histopatologické zmeny.
Po parenterálnych dávkach 62,5 mg/kg, 125 mg/kg, 250 mg/kg a 500 mg/kg boli
v histopatologickom obraze nájdené zmeny u dávok 125 mg/kg a vyšších
(nekróza pečene, cholangitída, bunková proliferácia, proliferácia
spojivových vlákien a drobných žlčovodov, absces obličiek).
Mutagenita:

V testoch „reverzibilná mutácia, mikronukleárny test, chromozomálne
aberácie, mutácia myšieho lymfómu“ neboli mutagénne prejavy preukázané.
Karcinogenita:

Počas dvojročných štúdií na myšiach (dávky 25, 150 a 1000 mg/kg/deň) neboli
do dávky 150 mg/kg/deň preukázané zmeny v incidencii tumorov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


1. Zoznam pomocných látok


. Maydis amylum
. Maydis amylum pregelificatum
. Silicii dioxidum colloidale
. Magnesii stearas
. Titanii dioxidum
. Gelatina

2. Inkompatibility


Nie sú známe.

3. Čas použiteľnosti


4 roky.

4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Na suchom mieste pri teplote do 25 şC.

5. Druh obalu a obsah balenia

Al/PVC blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.
Veľkosť balenia: 50 alebo 100 kapsúl.

6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRžITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

PRO.MED.CS Praha a.s.
Telčská 1
140 00 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

87/0178/92-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCE /DÁTUM PREDĹžENIA REGISTRÁCIE
28.10.1997/27.2.2007DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU
MAREC 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C95094
Skupina ATC:
A05 - Lieky žlčových ciest a pečene
Skupina ATC:
A05AA02 - acidum ursodeoxycholicum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Účinná látka:
ademetionini hydrogenobutandisulfonas
Výrobca lieku:
PRO.MED.CS PRAHA A.S., CESKA REPUBLIKA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u a) detských pacientov, b) pacientov s poruchami deglutinácie.
Môže predpísať:
Geriatria, Gastroenterológia, aj detská, Prenosné choroby, Vnútorne lekarstvo, Klinická farmakológia
Predajná cena:
27.47 € / 827.56 SK
Úhrada poisťovňou:
23.43 € / 705.85 SK
Doplatok pacienta:
4.04 € / 121.71 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:27.47 € ÚP:23.43 € DP:4.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:16.29 € ÚP:11.72 € DP:4.57 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:39.95 € ÚP:39.95 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:23.42 € ÚP:23.42 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:35.00 € ÚP:0.00 € DP:35.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:16.99 € ÚP:0.00 € DP:16.99 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:31.24 € ÚP:0.00 € DP:31.24 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:61.47 € ÚP:0.00 € DP:61.47 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:26.09 € ÚP:23.43 € DP:2.66 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien