Detail:
ENAP HL tbl 30x10/12,5 mg
Názov lieku:
ENAP HL
Doplnok názvu:
tbl 30x10/12,5 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č: 2009/018444,
2009/08445


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Enap H
Enap HL
Enap HL 20
enalapriliummaleát, hydrochlorotiazid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Enap H, Enap HL a Enap HL 20a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Enap H, Enap HL a Enap HL 20
3. Ako užívať Enap H, Enap HL a Enap HL 20
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Enap H, Enap HL a Enap HL 20
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ENAP H, ENAP HL A ENAP HL 20 A NA ČO SA POUŽÍVA

Čo je Enap H, Enap HL a Enap HL 20?
Enap H, Enap HL a Enap HL 20 sa používajú na zníženie arteriálneho krvného
tlaku.
Enalapril patrí do skupiny inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu
(ACE inhibítor). Liečivo zabraňuje účinku ACE. Počas liečby enalaprilom,
krvné cievy sa rozšíria, čo má za následok zníženie krvného tlaku a zvýši
sa zásobovanie srdcového svalu a iných orgánov krvou a kyslíkom.
Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov, ktoré zvyšujú vylučovanie moču
(diuretiká). Liečivo zvyšuje vylučovanie moču, a tým znižuje krvný tlak.
Účinok kombinácie enalaprilu a hydrochlorotiazidu na zníženie zvýšeného
krvného tlaku je silnejší ako účinok jednotlivých liečiv.
Maximálny účinok enalaprilu sa prejaví za 6 až 8 hodín. Účinok
hydrochlorotiazidu sa prejaví zvyčajne po 2 hodinách po užití zvýšeným
vylučovaním moču a najsilnejší je po 3 až 4 hodinách. Účinok na krvný tlak
sa prejaví za 3 až 4 dni liečby. Účinok tejto kombinácie pretrváva
24 hodín. Ustálený terapeutický účinok sa dosiahne po niekoľkých týždňoch
liečby.


Na čo sa používa Enap H, Enap HL a Enap HL 20?


Tento liek sa odporúča na liečbu vysokého krvného tlaku (arteriálna
hypertenzia), ak je vhodná kombinovaná liečba.2. SKÔR AKO UŽIJETE ENAP H, ENAP HL ALEBO ENAP HL 20

Neužívajte Enap H, Enap HL a Enap HL 20
- keď ste alergický (precitlivený) na enalapriliummaleát,
hydrochlorotiazid, sulfónamidy, ACE inhibítory alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek lieku;
- keď Vám už v minulosti užívanie ACE inhibítorov spôsobilo
hypersenzitívnu reakciu s náhlym opuchom pier a tváre, krku alebo rúk
a chodidiel alebo dusenie alebo chrapľavosť (angioedém);
- keď máte dedičný angioedém alebo angioedém z iných neznámych príčin;
- keď trpíte ťažkým poškodením funkcie obličiek alebo pečene;
- keď trpíte primárnym hyperaldosteronizmom (vysoký krvný tlak spojený
so zvýšeným vylučovaním hormónu aldosterónu a zníženou aktivitou
hormónu renínu v krvi);
- keď máte transplantované obličky;
- keď ste tehotná viac ako 3 mesiace. (Je tiež lepšie vyhnúť sa
užívaniu Enapu H, Enapu HL a Enapu HL 20 v rannom štádiu tehotenstva.)

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Enapu H, Enapu HL a Enapu HL 20
Počas liečby Enapom H, Enapom HL alebo Enapom HL 20 si kontrolujte
pravidelne krvný tlak. Opýtajte sa lekára, aká je optimálny výška Vášho
krvného tlaku a kedy máte prísť na kontrolu.
Predtým ako začnete užívať Enap H, Enap HL alebo Enap HL 20, povedzte
lekárovi ak ste liečený na cukrovku, dnu, astmu, ochorenie pečene,
obličiek, srdcovo cievneho systému (infarkt alebo porážka), pankreas,
kostnú dreň, imunitný systém alebo alergie. Tiež musíte povedať lekárovi ak
ste prekonali srdcový infarkt, porážku, máte poruchu elektrolytov,
podrobili ste sa zákroku nazývanému sympatektómia (chirurgická preťatie
nervstva, ktoré inervuje určitú oblasť). Informujte lekára ak máte diétu,
najmä s nízkym obsahom soli.
Na začiatku liečby je potrebných viacero lekárskych vyšetrení. Nesmiete
vynechať vyšetrenie, aj keď sa cítite dobre. Lekár vám určí frekvenciu
kontrolných návštev.
Po prvej dávke lieku a niekoľko hodín po užití môže dôjsť k výraznému
poklesu krvného tlaku (hypotenzia). Zvyčajne sa to prejaví ako nevoľnosť,
zrýchlený tlkot srdca, závrat, mdloby. Ak sa prejaví hypotenzia, ľahnite si
so zníženou hlavou a zavolajte lekára. Hypotenzia a jej následky sú mierne
a prechodné. Prechodná hypotenzia nie je dôvod na prerušenie liečby týmto
liekom. Po hypotenzii budete zvyčajne tolerovať ďalšiu dávku dobre. Pri
opakovanej hypotenzii (ako nevoľnosť, zrýchlený tlkot srdca, mdloby)
poraďte sa s lekárom.
Ak sa počas liečby Enapom H, Enapom HL alebo Enapom HL 20 vyskytne závrat,
mdloby, bezvedomie pri vstávaní z ležiacej alebo sediacej polohy, poraďte
sa s lekárom. Odporúča sa, aby ste vstávali pomaly, najmä ak ste starší.
Pred chirurgickým zákrokom informujte lekára, že užívate Enap H, Enap HL
alebo Enap HL 20, pretože je tam zvýšené riziko hypotenzie počas celkovej
anestézie.
Ak počas liečby Enapom H, Enapom HL alebo Enapom HL 20 máte ťažkú hnačku,
vraciate alebo sa potíte, poraďte sa s lekárom, pretože strata tekutín môže
mať za následok hypotenziu.
Pred liečbou hemodialýzou alebo inými krv čistiacimi procedúrami (aferéza)
a liečbou precitlivenosti na osí alebo včelí jed (desenzibilizácia),
informujte lekára, že užívate Enap H, Enap HL alebo Enap HL 20, pretože sa
zvyšuje riziko nežiaducich hypersenzitívnych reakcií.
Pred prevedením testu na funkciu prištítnych teliesok informujte lekára, že
užívate Enap H, Enap HL alebo Enap HL 20.
Účinnosť a bezpečnosť u detí nebola doposiaľ stanovená, takže Enap H,
Enap HL alebo Enap HL 20 sa nesmie podávať deťom.
Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná povedzte to svojmu
lekárovi. Neodporúča sa, aby ste užívali Enap H, Enap HL alebo Enap HL 20 v
rannom štádiu tehotenstva a nesmiete ho užívať ak ste tehotná viac ako
3 mesiace, pretože jeho užívanie môže v tomto období vážne poškodiť Vaše
dieťa (pozri časť Tehotenstvo).

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Predtým ako prestanete užívať liek, ktorý ste pravidelne užívali alebo
začnete užívať iný liek, musíte sa poradiť s lekárom. To platí najmä pre
lieky, ktoré sa užívajú na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie),
srdcového zlyhania, cukrovky, vylučovanie moču, tabletky draslíka, lieky
proti bolesti kĺbov, kyselinu acetylsalicylovú, sedatíva (lieky na
upokojenie), hypnotiká (lieky na liečbu nespavosti), lieky na liečbu reumy,
dny, psychických ochorení, poškodení tráviaceho traktu, zníženie
cholesterolu v krvi alebo chronickej bronchitídy (zápalu priedušiek)
a/alebo astmy. Súčasné užívanie Enapu H, Enapu HL alebo Enapu HL 20
a niektorých liekov na liečbu spomínaných ochorení môže oslabiť účinok
týchto liekov alebo zosilniť ich nežiaduce účinky, ovplyvniť účinok
Enapu H, Enapu HL alebo Enapu HL 20 alebo zvýšiť riziko poškodenia funkcií
obličiek. Môžu tiež vyvolať alergické reakcie.
Neužívajte lieky bez lekárskeho predpisu bez predchádzajúcej konzultácie
s lekárom. To platí najmä pre lieky na liečbu chrípky, zmiernenie bolesti,
náhrady soli alebo lieky obsahujúce draslík.

Užívanie Enapu H, Enapu HL alebo Enapu HL 20 s jedlom a nápojmi
Liek môžete užiť počas alebo po jedle a zapiť tekutinou.
Počas liečby nepite alkohol, pretože môže zosilniť účinok Enapu H, Enapu HL
a Enapu HL 20 na zníženie krvného tlaku.

Tehotenstvo a dojčenie
/Tehotenstvo/
Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná povedzte to svojmu
lekárovi. Váš lekár Vám odporučí, aby ste prestali užívať Enap H, Enap HL a
Enap HL 20 predtým ako otehotniete alebo hneď ako zistíte, že ste tehotná a
poradí Vám aby ste užívali iný liek namiesto Enapu H, Enapu HL a
Enapu HL 20. Neodporúča sa, aby ste užívali Enap H, Enap HL a Enap HL 20 v
rannom štádiu tehotenstva a nesmiete ho užívať ak ste tehotná viac ako
3 mesiace, pretože jeho užívanie po treťom mesiaci tehotenstva môže vážne
poškodiť Vaše dieťa.
/Dojčenie/
Ak dojčíte alebo ste začali dojčiť, povedzte to svojmu lekárovi. Neodporúča
sa, aby ste počas užívania Enapu H, Enapu HL a Enapu HL 20 dojčili
novorodencov (prvé týždne po narodení) a najmä predčasne narodené deti. V
prípade starších detí, by Vás mal lekár informovať o výhodách a rizikách
užívania Enapu H, Enapu HL a Enapu HL 20 počas dojčenia v porovnaní s inými
liečbou.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
U niektorých pacientov môže Enap H, Enap HL a Enap HL 20 vyvolať hypotenziu
a závrat najmä na začiatku liečby a tak nepriamo a prechodne môže ovplyvniť
schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Pokiaľ nebudete vedieť,
ako reagujete na liečbu, neriaďte vozidlá a neobsluhujte stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Enapu H, Enapu HL a Enapu HL 20
Enap H, Enap HL a Enap HL 20 obsahujú monohydrát laktózy.
Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho
lekára pred užitím tohto lieku.

3. AKO UŽÍVAŤ ENAP H, ENAP HL A ENAP HL 20

Vždy užívajte Enap H, Enap HL a Enap HL 20 presne tak, ako Vám povedal Váš
lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo
lekárnika.
Zvyčajná dávka je 1 až 2 tablety raz denne. Tablety musíte prehltnúť celé
buď počas jedla alebo po jedle a zapiť tekutinou. Liek musíte užívať
pravidelne, najlepšie ráno a vždy v tú istú dobu.
Liečba Enapom H, Enapom HL a Enapom HL 20 je dlhodobá, aj keď sa môžu
vyskytnúť okolnosti jej prerušenia. Pretože musíte užívať tento liek
pravidelne, zabezpečte si, aby ste vždy mali dostatok tabliet na
pokračovanie liečby.
Ak máte pocit, že účinok liečby je príliš silný alebo slabý, poraďte sa s
lekárom alebo lekárnikom.

Ak užijete viac Enapu H, Enapu HL alebo Enapu HL 20 ako máte
/Ak užijete zvýšenú dávku, ľahnite si na nízky vankúš a zavolajte lekára./
Najčastejšími príznakmi predávkovania je nevoľnosť, zrýchlený tep, závraty
a mdloba pre nadmerný pokles krvného tlaku (hypotenzia).
/Po užití veľkého množstva tabliet možno pozorovať nasledovné: zvýšené/
/a časté močenie,/ závažný pokles krvného tlaku s poruchami srdcového rytmu,
kŕče, čiastočná paralýza a bezvedomie. Ak je pacient pri vedomí po
predávkovaní, pokúste sa vyvolať dávenie a zavolajte lekára okamžite.

Ak zabudnete Enap H, Enap HL alebo Enap HL 20
/Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku./
Ak ste zabudli užiť tabletu v riadny čas, užite ju čo najskôr, ak uplynulo
len pár hodín po termíne. Ak sa už blíži čas nasledujúcej dávky, užite
nasledujúcu dávku vo zvyčajný čas bez zdvojenia dávky

Ak prestanete užívať Enap H, Enap HL alebo Enap HL 20
Je potrebné vedieť, že lieky na znižovanie krvného tlaku neliečia
ochorenie, ale pomáhajú znižovať krvný tlak a udržiavať ho na prijateľnej
úrovni. Týmto sa predchádza alebo zabraňuje možným komplikáciám spôsobených
hypertenziou.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Enap H, Enap HL a Enap HL 20 môže spôsobovať
vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Prestaňte užívať liek a ihneď kontaktujte lekára, ak sa u Vás prejaví:
. zmätenosť, závrat, točenie hlavy, mdloby alebo bezvedomie;
. zrýchlený alebo nepravidelný tlkot srdca alebo bolesti na hrudníku;
. náhla horúčka, zimnica, ťažkosti pri prehĺtaní;
. nezvyčajná únava alebo slabosť;
. svalové kŕče najmä v oblasti hlavy;
. bolesti brucha, vracanie;
. zhoršenie dny;
. žltačka;
. náhly opuch pier, tváre, krku, rúk a chodidiel, dusenie alebo
chrapľavosť;
. kožná vyrážka, silné svrbenie kože, modriny, červené škvrny po celej
pokožke.
Ak máte suchý, dráždivý kašeľ, bolesti hlavy, nevoľnosť, hnačku, zvýšenú
citlivosť na slnko, ste vyčerpaný alebo unavený a je to pre Vás obťažujúce
a ovplyvňuje to kvalitu vášho života, poraďte sa s lekárom.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ENAP H, ENAP HL A ENAP HL 20

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Enap H, Enap HL: Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred vlhkom.
Enap HL 20: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte Enap H, Enap HL a Enap HL 20 po dátume exspirácie, ktorý je
uvedený na obale.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Enap H, Enap HL a Enap HL 20 obsahuje

- Liečivá sú enalapriliummaleát a hydrochlorotiazid.
Každá tableta Enapu H obsahuje 10 mg enalapriliummaleátu 25 mg
hydrochlorotiazidu.
Každá tableta Enapu HL obsahuje 10 mg enalapriliummaleátu a 12,5 mg
hydrochlorotiazidu.
Každá tableta Enapu HL 20 obsahuje 20 mg enalapriliummaleátu a 12,5 mg
hydrochlorotiazidu.
- Ďalšie zložky sú:
Enap H: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, kukuričný škrob
predželatinovaný, mastenec, hydrogenuhličitan sodný, magnéziumstearát,
chinolínová žltá E104.
Enap HL: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, kukuričný škrob
predželatinovaný, mastenec, hydrogenuhličitan sodný, magnéziumstearát.
Enap HL 20: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, kukuričný škrob
predželatinovaný, mastenec, hydrogenuhličitan sodný, magnéziumstearát.

Ako vyzerá Enap H, Enap HL a Enap HL 20 a obsah balenia
Enap H: žlté okrúhle ploché tablety s deliacou ryhou na jednej strane.
Enap HL: biele okrúhle ploché tablety s deliacou ryhou na jednej strane.
Enap HL 20: biele okrúhle ploché tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

Tabety sú balené v AL-OPA/Al/PVC blistroch.
Obsah balenia:
Enap H: 20, 30, 60, 100 tabliet
Enap HL: 20, 30, 60, 100 tabliet
Enap HL 20: 30, 100 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

KRKA, d.d., Novo mesto
Smarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovinsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
KRKA Slovensko, s.r.o, Moyzesova 4, 811 05 Bratislava,
krka.slovakia@krka.biz, tel.č.02/571 04 501

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 11/2009.
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č.: 2009/08444,
2009/08445
Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č.: 2009/08708


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Enap H
Enap HL
Enap HL 20


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta Enapu H obsahuje 10 mg enalapriliummaleátu 25 mg
hydrochlorotiazidu.
Každá tableta Enapu HL obsahuje 10 mg enalapriliummaleátu a 12,5 mg
hydrochlorotiazidu.
Každá tableta Enapu HL 20 obsahuje 20 mg enalapriliummaleátu a 12,5 mg
hydrochlorotiazidu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta.
Enap H: žlté okrúhle ploché tablety s deliacou ryhou na jednej strane.
Enap HL: biele okrúhle ploché tablety s deliacou ryhou na jednej strane.
Enap HL 20: biele okrúhle ploché tablety s deliacou ryhou na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba arteriálnej hypertenzie pri ktorej sa odporúča kombinovaná terapia.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Liečba hypertenzie sa nikdy nezačína kombináciou liečiv. Najskôr sa musí
nastaviť adekvátna dávka jednotlivých zložiek. Dávka musí byť upravená
každému pacientovi individuálne.
Zvyčajná dávka je jedna tableta alebo dve tablety raz denne. Pacient musí
prehltnúť tabletu celú, počas alebo po jedle a zapiť tekutinou. Musí si
vybudovať návyk na užívanie lieku pravidelne, podľa možnosti ráno v tú istú
hodinu. Ak vynechá tabletu, musí užiť ďalšiu ihneď, ako je to možné, ale
nie v prípade, ak chýba iba pár hodín do nasledujúcej dávky. Vtedy musí
počkať a užiť dávku podľa odporúčania. Nikdy nesmie zdvojnásobiť dávku.
Pre väčšinu pacientov je 20 mg (výnimočne 40 mg) enalaprilu alebo 50 mg
hydrochlorotiazidu denne dostačujúce a preto sa neodporúča užívať viac ako
2 tablety Enapu H, Enapu HL alebo Enapu HL 20 denne. Ak sa nedosiahne
uspokojivá odozva, odporúča sa pridať tretie liečivo alebo zmeniť liečbu.
U pacientov, ktorí už užívajú diuretiká, sa odporúča, aby sa najmenej 3 dni
pred začatím liečby liekom Enap H, Enap HL alebo Enap HL 20 prerušila
liečba alebo znížili dávky, aby sa predišlo náhlej hypotenzii. Pred začatím
liečby sa musia vyšetriť funkcie obličiek.
Nie je časové ohraničenie pre dĺžku liečby.
Dávkovanie pri poškodení funkcie obličiek
Pacienti s klírensom kreatinínu vyšším ako 0,5 ml/s alebo kreatinínom
v sére nižším, ako 265 (mol/l
(3 mg/100 ml) môžu užívať zvyčajnú dávku Enapu H, Enapu HL alebo
Enapu HL 20.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na ktorúkoľvek zložku lieku alebo na sulfónamidy, angioedém
v anamnéze (angioedém po aplikácii iných inhibítorov angiotenzín
konvertujúceho enzýmu, hereditárny angioedém alebo z iných
nevysvetliteľných príčin), ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens
kreatinínu menej ako 30 ml/min lebo kreatinín v sére viac ako 265 (mol/l
(3 mg /100 ml), stav po transplantácii obličiek, ťažké poškodenie funkcie
pečene, primárny hyperaldosteronizmus, druhý a tretí trimester gravidity
(pozri časť 4.4 a 4.6).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Hypotenzia so všetkými klinickými následkami sa môže objaviť po prvej
tablete Enapu H, Enapu HL alebo Enapu HL 20 u pacientov s ťažkým srdcovým
zlyhaním a hyponatriémiou, ťažkým poškodením funkcie obličiek, hypertenziou
alebo dysfunkciou ľavej komory a čiastočne u pacientov, ktorí sú
hypovolemickí, pretože sú na diuretickej liečbe, neslanej diéte, majú
hnačky, vracajú alebo sú hemodialyzovaní. Hypotenzia po prvej dávke a jej
závažnejšie následky sú zriedkavé a prechodné. Dá sa im predísť prerušením
diuretickej liečby pred začatím liečby Enapom H, Enapom HL alebo
Enapom HL 20, ak je to možné.
Ak sa hypotenzia prejaví, pacient sa umiestni do ležiacej polohy s nižšie
položenou hlavou a jeho plazmatický objem, ak je to potrebné, sa musí
upraviť infúziou fyziologického roztoku. Prechodná hypotenzia nie je
kontraindikáciou na pokračovanie liečby. Po úprave krvného tlaku a objemu
plazmy pacienti zvyčajne dobre tolerujú ďalšiu dávku.
Opatrnosť je potrebná u pacientov s poškodením funkcie obličiek (klírens
keatinínu od 30 do 80 ml/min). U pacientov, užívajúcich hydrochlorotiazid
sa môže vyvinúť azotémia. Účinok akumulácie lieku sa môže prejaviť
u niektorých pacientov s poškodením funkcie obličiek. Preto sa vždy musia
monitorovať renálne funkcie pred liečbou a počas nej. Ak je potrebné,
liečba sa môže zmeniť na kombináciu enalaprilu a hydrochlorotiazidu
s nižším obsahom hydrochlorotiazidu (Enap HL alebo Enap HL 20) alebo sa
kombinovaná liečba enalaprilom a hydrochloroziazidom preruší.
Liečba Enapom H, Enapom HL alebo Enapom HL 20 sa neodporúča pre pacientov
s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo solitárnej obličky, pretože
môže viesť k excesívnej exacerbácii renálnej funkcie alebo dokonca
k renálnemu zlyhaniu (účinok enalaprilu). Preto sa musia vždy sledovať
renálne funkcie pred liečbou a počas nej.
Renovaskulárna hypertenzia sa má liečiť iba skúsenými odborníkmi.
Opatrnosť sa odporúča taktiež u pacientov s ťažkou ischemickou chorobou
srdca, ťažkým cerebrovaskulárnym ochorením, ťažkou stenózou aorty alebo
inou stenózou vo výtokovom trakte ľavej komory, generalizovanou
aterosklerózou a u starých pacientov pre riziko hypotenzie a zhoršenej
krvnej perfúzii srdca, mozgu a obličiek.
Počas liečby musia byť pravidelne monitorované hladiny elektrolytov v sére
pre ich možnú nerovnováhu a v tom prípade je potrebné zabezpečiť potrebné
opatrenia. Stanovenie hladín elektrolytov v sére je nutné u pacientov
s dlhodobými a ťažkými hnačkami, dlhodobým vracaním a tých, ktorí dostávajú
infúzie.
Pacienti liečení Enapom H, Enapom HL alebo Enapom HL 20 musia byť sledovaní
pre možné klinické príznaky nerovnováhy elektrolytov ako sú suché ústa,
smäd, slabosť, únava, zmätenosť, letargia, agitácia, bolesti svalov a kŕče
(hlavne v hlave), hypotenzia, tachykardia, oligúria a poruchy trávenia
(nevoľnosť, vracanie).
Enap H, Enap HL a Enap HL 20 musia s opatrnosťou užívať pacienti
s poškodením funkcie pečene alebo progresiou pečeňového ochorenia, pretože
hydrochlorotiazid môže viesť k hepatálnej kóme už pri malých zmenách
elektrolytickej rovnováhy.
Počas liečby Enapom H, Enapom HL alebo Enapom HL 20 sa môže objaviť
hypomagneziémia a výnimočne mierna hyperkalciémia ako výsledok zvýšeného
vylučovania magnézia močom a zníženého vylučovania kalcia spôsobené
hydrochlorotiazidom. Výrazné zvýšenie hladín kalcia v sére môže byť
príznakom skrytého hyperparatyreoidizmu.
U niektorých pacientov sa môže objaviť hyperurikémia alebo zhoršenie dny
ako výsledok účinku hydrochlorotiazidu. Ak sa hladiny urátov v sére zvýšia,
liečbu treba prerušiť. Môže sa v nej pokračovať po normalizovaní hladín,
ale treba ich kontrolovať vhodnými laboratórnymi testami.
Opatrnosť je potrebná u všetkých pacientov liečených perorálnymi
antidiabetikami alebo inzulínom, pretože hydrochlorotiazid môže oslabiť
a enalapril zosilniť ich účinok. Preto pacienti s diabetom musia byť
častejšie kontrolovaní a odporúča sa úprava dávky antidiabetík.
Ak sa prejaví angioedém tváre a krku, zvyčajne je dostačujúce prerušiť
liečbu a podať antihistaminiká. V ťažších prípadoch (edém jazyka, hlasiviek
a hrtanu), angioedém sa lieči adrenalínom a udržujú sa priechodné dýchacie
cesty (intubáciou alebo laryngotómiou).
Antihypertenzný účinok Enapu H, Enapu HL a Enapu HL 20 sa môže zosilniť po
sympatektómii.
Pre zvýšené riziko anafylaktickej reakcie sa nesmie podávať Enap H, Enap HL
a Enap HL 20 pacientom hemodialyzovaným na polyakrylových membránach,
podstupujúcim aferézu
s dextransulfátom a bezprostredne po desenzibilizácii proti osiemu alebo
včeliemu jedu.
Počas liečby Enapom H, Enapom HL alebo Enapom HL 20 sa môžu objaviť
hypersenzitívne reakcie u pacientov s alergiou alebo astmou v anamnéze
alebo bez nej. Bola hlásená exacerbácia systémového lupus erythematosus.
Počas liečby ACE inhibítormi bolo hlásených niekoľko málo prípadov akútneho
pečeňového poškodenia so žltačkou, fulminantná hepatálna nekróza a
(zriedkavo) s fatálnym vyústením. Príčina týchto syndrómov nebola kompletne
objasnená. Ak sa vyskytne žltačka alebo zvýšenie aktivity hepatálnych
enzýmov počas liečby, liečba sa musí okamžite prerušiť a pacient musí byť
prísne sledovaný alebo liečený v prípade potreby.
Opatrnosť je potrebná u pacientov, užívajúcich sulfónamidy alebo perorálne
antidiabetiká zo skupiny sulfonylurey (možná skrížená hypersenzitivita).
V literatúre sa vyskytli prípady ťažkej neutropénie a agranulocytózy, pri
ktorých nebol vylúčený možný vzťah s enalaprilom. Počas liečby sa preto
odporúča pravidelné sledovanie počtu leukocytov, predovšetkým u pacientov
s ochorením spojivového tkaniva a obličiek.
U pacientov podstupujúcich operačné chirurgické výkony a u pacientov,
ktorým sú podávané hypotenzíva počas anestézie môže enalapril blokovať
tvorbu angiotenzínu II sekundárne až po kompenzačné uvoľnenie renínu. Ak
lekár zistí hypotenziu spôsobenú týmto mechanizmom, môže sa upraviť
zvýšením množstva cirkulujúcej tekutiny.
Počas liečby sa musia sledovať sérové koncentrácie elektrolytov, glukózy,
urey a kreatinínu, aktivity transamináz a prítomnosť bielkovín v moči.
/Gravidita:/ ACE inhibítory sa nemajú začať podávať počas gravidity. Pokiaľ
sa nepovažuje pokračovanie liečby ACE inhibítormi za nevyhnutné, pacientky
plánujúce graviditu majú byť prevedené na iný typ antihypertenzívnej
liečby, ktorej bezpečnosť pri použití v gravidite je známa. Ak sa už
gravidita diagnostikuje, liečba ACE inhibítormi má byt okamžite prerušená a
pacientke má byť ordinovaný iný terapeutický režim (pozri časť 4.3 a 4.6).
Enap H, Enap HL a Enap HL 20 sa nepoužívajú u detí.
Enap H, Enap HL a Enap HL 20 obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými
dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy
alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Súčasné podávanie iných antihypertenzív, barbiturátov, tricyklických
antidepresív, fenotiazínov a narkotík ako aj alkoholu, potencuje
antihypertenzný účinok Enapu H, Enapu HL alebo Enapu HL 20.
Analgetiká a nesteroidové protizápalové lieky alebo väčšie množstvo soli
v diéte a súčasná liečba cholestyramínom alebo colestipolom redukujú účinok
Enapu H, Enapu HL alebo Enapu HL 20.
Súčasné užívanie Enapu H, Enapu HL alebo Enapu HL 20 a lítia môže viesť
k lítiovej intoxikácii, pretože enalapril a hydrochlorotiazid redukujú
vylučovanie lítia. Musí sa kontrolovať sérová hladina lítia počas liečby
a podľa toho upraviť dávky. Ak je to možné, je lepšie sa vyhnúť súčasnému
podávaniu Enapu H, Enapu HL alebo Enapu HL 20 a lítia.
Súčasné užívanie Enapu H, Enapu HL alebo Enapu HL 20 s nesteroidovými
protizápalovými liekmi a analgetikami (pre inhibíciu syntézy
prostaglandínov) môže redukovať účinok enalaprilu a zvýšiť riziko
exacerbácie renálneho a/alebo srdcového zlyhania. U niektorých pacientov sa
môže redukovať diuretický a antihypertenzný účinok hydrochlorotiazidu pre
súčasnú liečbu Enapom H, Enapom HL alebo Enapom HL 20 a nesteroidovými
protizápalovými liekmi. Preto musia byť pacienti prísne sledovaní. Súčasná
liečba s kálium šetriacimi liečivami (spironolaktónom, amiloridom,
triamterénom) alebo káliom môže spôsobiť hyperkaliémiu.
Súčasné podávanie alopurinolu, cytostatík, imunosupresív alebo systémových
kortikosteroidov môže viesť k leukopénii, anémii alebo pancytopénii, preto
sa odporúča pravidelné sledovanie krvného obrazu.
Bolo hlásené akútne renálne zlyhanie po transplantácii obličiek u dvoch
pacientov, ktorí súčasne dostávali enalapril a cyklosporín. Predpokladá sa,
že akútne renálne zlyhanie vyplývalo zo zníženého prekrvenia obličky,
spôsobeného cyklosporínom a pre zníženú glomerulárnu filtráciu spôsobenú
enalaprilom. Preto sa odporúča opatrnosť pri súčasnom podávaní enalaprilu
a cyklosporínu.
Súčasné podávanie sulfónamidov alebo perorálnych antidiabetík zo skupiny
sulfonylurey môžu spôsobiť hypersenzitívnu reakciu (možná je skrížená
hypersenzitivita).
Opatrnosť je potrebná pri súčasnom podávaní s digoxínom. Možná hypovolémia,
indukovaná hydrochlorotiazidom, hypokaliémia a hypomagneziémia môžu zvýšiť
toxicitu digoxínu.
Súčasné podávanie kortikosteroidov zvyšuje riziko hypokaliémie.
Počas súčasného užívania Enapu H, Enapu HL alebo Enapu HL 20 s teofylínom,
môže enalapril skrátiť polčas teofylínu.
Počas súčasného užívania Enapu H, Enapu HL alebo Enapu HL 20 s cimetidínom
sa môže predĺžiť polčas enalaprilu. Riziko hypotenzie sa zvyšuje počas
celkovej anestézii alebo podávania nedepolarizujúcich svalových relaxancií
(napr. tubokurarín).
Liečba Enapom H, Enapom HL alebo Enapom HL 20 sa musí prerušiť pred
vykonaním vyšetrení na funkciu paratyreoidey.

4.6 Gravidita a laktácia

/Gravidita/
Podávanie ACE inhibítorov sa neodporúča v prvom trimestri tehotenstva
(pozri časť 4.4).
Podávanie ACE inhibítorov je kontraindikované počas druhého a tretieho
trimestra tehotenstva (pozri časť 4.3 a 4.4).
Epidemiologické dôkazy teratogenity po expozícii ACE inhibítorom počas
prvého trimestra gravidity nie sú presvedčivé, avšak malý vzostup rizika
nemožno vylúčiť. Pokiaľ sa nepovažuje pokračovanie liečby ACE inhibítormi
za nevyhnutné, pacientky plánujúce tehotenstvo majú byť prevedené na iný
typ antihypertenzívnej liečby, ktorej bezpečnosť pri použití v tehotenstve
je známa. Ak je už tehotenstvo diagnostikované, liečba ACE inhibítormi má
byť okamžite prerušená a pacientke má byť ordinovaný iný terapeutický
režim.
O expozícii ACE inhibítorom počas druhého a tretieho trimestra je známe, že
môžu indukovať u ľudí fetotoxicitu (pokles renálnych funkcií,
oligohydramnión, oneskorenie lebečnej osifikácie) a novorodeneckú toxicitu
(obličkové zlyhanie, hypotenziu, hyperkaliémiu) (pozri časť 5.3).
Ak sa expozícia ACE inhibítorom vyskytovala od druhého trimestra
tehotenstva, odporúča sa ultrazvuková kontrola obličiek a lebky.
Deti, ktorých matky užívali ACE inhibítory, majú byt prísne sledované pre
možnosť hypotenzie (pozri časť 4.3 a 4.4).

/Laktácia/
Obmedzené farmakokinetické dáta poukazujú na veľmi nízku koncentráciu
v materskom mlieku (pozri časť 5.2). Aj keď sa tieto koncentrácie zdajú byť
klinicky nevýznamné, používanie Enapu H, Enapu HL alebo Enapu HL 20 sa
neodporúča počas dojčenia predčasne narodených detí a v prvých týždňoch po
narodení z dôvodu hypotetického rizika vplyvu na kardiovaskulárny systém
a obličky a pre nedostatok klinických skúseností. V prípade starších detí
sa môže zvažovať podávanie Enapu H, Enapu HL alebo Enapu HL 20 dojčiacim
matkám, ak je táto liečba pre matku nevyhnutná a dieťa je sledované
z dôvodu možného výskytu nežiaducich účinkov.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Enap H, ENAP HL a Enap HL 20 neovplyvňuje schopnosti viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.
Čiastočne, najmä na začiatku liečby, môže liek vyvolať výrazné zníženie
krvného tlaku a únavu u niektorých pacientov, preto môže dôjsť k nepriamemu
a prechodnému ovplyvneniu schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať
stroje. Ak sa začína liečba, pacienta treba upozorniť, aby sa vyhol vedeniu
motorových vozidiel, obsluhe strojov alebo iným aktivitám, ktoré si
vyžadujú schopnosť sústrediť sa, pokiaľ sa odozva na liečbu neustáli.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sú obyčajne mierne a prechodné a iba zriedkavo si vyžadujú
prerušenie liečby. Môžu sa vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky:
neproduktívny kašeľ, katarálne príznaky, závrat, točenie hlavy, bolesti
hlavy, únava, slabosť a svalové kŕče, zriedkavejšie hypotenzia,
ortostatická hypotenzia, vracanie, hnačka, kožná vyrážka a fotosenzitivita,
zriedkavo angioedém, anémia, trombocytopénia, leukopénia a agranulocytóza,
hepatálna, pankreatická alebo renálna dysfunkcia a exacerbácia dny.
Zoznam nežiaducich účinkov zaradených podľa jednotlivých systémov:
. Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: asténia, anafylaktoidné
a hypersenzitívne reakcie (angioedém, purpura, fotosenzitivita,
urtikária, nekrotizujúca angitída, teplota, respiračný distress
vrátane pneumónie a pľúcneho edému, poruchy čuchu, anafylaktické
rakcie).
. Poruchy srdca a srdcovej činnosti: palpitácie, rôzne poruchy srdcového
rytmu, hypotenzia, ortostatická hypotenzia, zastavenie srdca, infarkt
myokadu, cerebrovaskulárna porážka, angina pectoris.
. Cievne poruchy: Raynaudov fenomén.
. Poruchy gastrointestinálneho traktu: suchosť v ústach, glositída,
stomatitída, zápal slinnej žľazy, anorexia, nauzea, vracanie, hnačka,
zápcha, bolesť v epigastriu, kŕče brucha, ileus, pankreatitída,
meléna, poruchy chuti.
. Poruchy pečene a žlčových ciest: poškodenie pečene, hepatitída,
žltačka.
. Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínia: rinitída,
sinusitída, faryngitída, chrapľavosť, bronchospazmus, astma,
pneumónia, pulmonálna infiltrácia, eozinofílna pneumónia, pľúcna
embólia, infarkt pľúc, pľúcny edém.
. Poruchy obličiek a močových ciest: oligúria, lumbalgia, zlyhania
obličiek, renálne dysfunkcie, intersticiálna nefritída.
. Poruchy reprodukčného systému a prsníkov: gynekomastia, impotencia.
. Poruchy kože a podkožného tkaniva: urtikária, pruritus, flush,
svrbenie, pemfigus, exfoliatívna dermatitída, toxická epidermálna
nekrolýza, multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, herpes
zoster, alopécia, fotosenzitivita.
. Poruchy oka: neostré videnie, konjunktivitída, suchá konjunktivitída,
slzenie, xantopsia.
. Poruchy ucha a labyrintu: tinnitus,
. Poruchy nervového systému: ataxia, somnolencia, insomnia, periférna
neuropatia (parestézia, dyzestézia).
. Psychické poruchy: depresie, zmätenosť, nepokoj, nervozita.
. Laboratórne a funkčné vyšetrenia: hypokaliémia, hyperkaliémia,
hypomagneziémia, hyperkalciémia, hyponatriémia, hypochloremická
alkalóza, hyperglykémia, glykozúria, hyperurikémia,
hypercholesterolémia, hypertriglyceridémia, zvýšenie hepatálnych
enzýmov, hyperbilirubinémia, leukocytóza, eozinofília, neutropénia,
leukopénia, agranulocytóza, anémia, hypoglobulinémia, pancytopénia.
Iné: v literatúre sa vyskytol syndróm podobný lupus erytematosus (zvýšená
teplota, myalgia a artralgia, serozitída, vaskulitída, zrýchlená
sedimentácia, leukocytóza a eozinofília, fotosenzitivita, kožná vyrážka,
pozitívne ANA).

4.9 Predávkovanie

Hlavným príznakom predávkovania je hypotenzia. Ak sa vyskytne hypotenzia,
uložte pacienta do ležiacej polohy na nízkom vankúši. V ťažších prípadoch
sa môže podať infúzia fyziologického roztoku.
Najčastejšími príznakmi intoxikácie je zvýšená diuréza, ťažká hypotenzia
s bradykardiou alebo inými poruchami srdcového rytmu, kŕče, paréza,
paralytický ileus, poruchy vedomia (tiež kóma), renálne zlyhanie, zníženie
hladín elektrolytov v sére a porucha acidobázickej rovnováhy.
V prípade požitia väčšieho množstva tabliet sa odporúča okamžitý výplach
žalúdka, podanie aktívneho uhlia a laxatív. Liečba je symptomatická.
Hypotenzia sa lieči podaním infúzie fyziologického roztoku. Je potrebné
sledovanie krvného tlaku, pulzu, respirácie, sérových hladín urey,
kreatinínu, elektrolytov a diurézy.
V ťažkých prípadoch sa toxické množstvo enalaprilu a/alebo enalaprilátu
môže odstrániť z krvného obehu hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antihypertenzíva, ATC kód: C09BA02

Enap H, Enap HL a Enap HL 20 sú kombináciou inhibítoru angiotenzín
konvertujúceho enzýmu (enalapriliummaleátu) a diuretika
(hydrochlorotiazidu).
/Enalapril/ je inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu. V tele sa rýchlo
metabolizuje na enalaprilát, ktorý je účinným inhibítorom angiotenzín
konvertujúceho enzýmu. Hlavnými účinkami inhibície angiotenzín
konvertujúceho enzýmu sú: redukcia koncentrácie angiotenzínu II
a aldosterónu v krvnej cirkulácii, inhibícia aktivity tkanivového
angiotenzínu II, zvýšené uvoľnovanie renínu, stimulácia vasodepresorického
systému kalikrein-kinín, supresia sympatiku, a zvýšené uvoľňovanie
prostaglandínov a relaxačného faktoru z endotelu ciev. Antihypertenzný
a hemodynamický účinok enalaprilu zahŕňa: dilatáciu rezistentných ciev
a redukciu systémovej periférnej rezistencie, čo postupne redukuje krvný
tlak. Srdcový pulz a minútový objem zvyčajne zostávajú nezmenené.
Enalapril redukuje preload a afterload, čiže uvoľňuje komoru, znižuje
ventrikulárnu hypertrofiu, expanziu kolagénu a predchádza poškodeniu
myokardiálnych buniek. Redukciou srdcovej frekvencie a odľahčením srdca
(pri kongestívnom srdcovom zlyhaní) zlepšuje koronárnu hemodynamiku,
redukuje spotrebu kyslíka v myokardiálnych bunkách, čo ďalej znižuje
vnímavosť srdca na ischémiu a redukuje frekvenciu a nebezpečenstvo
ventrikulárnych arytmií. Maximálny účinok enalaprilu sa prejaví po 6 až
8 hodinách. Účinok enalaprilu zvyčajne pretrváva do 24 hodín, čo umožňuje
dávkovanie jeden alebo dvakrát denne.
/Hydrochlorotiazid/ je diuretikum. Tiazidové diuretiká inhibujú najmä dilučnú
schopnosť obličiek v distálnych tubuloch, čím bránia reabsorpcii
Na+ a Cl- v tejto časti nefrónu. Takže zvyšujú vylučovanie sodíka,
draslíka, chlóru a vody.
Na začiatku liečby hydrochlorotiazidom, objem tekutiny v cievach sa zníži
pre zvýšené vylučovanie vody a soli, čo má za následok zníženie krvného
tlaku a zníženie minútového objemu srdca. Ako odozva na zníženie krvného
tlaku a zníženie minútového objemu srdca, tekutina sa premiestni
z intersticiálneho priestoru do intravaskulárneho kompártmentu, preto sa
objem tekutiny v cievach a minútový objem srdca normalizujú za 3 až
4 mesiace. S pokračovaním užívania sa zníži periférna cievna rezistencia
a dosiahne nižšie hladiny ako pred liečbou. Mechanizmus tohto fenoménu nie
je úplne objasnený.
Pacienti s miernou hypertenziou a normálnou funkciou obličiek odpovedajú na
liečbu tiazidmi tak dobre, ako na liečbu kľučkovými diuretikami, alebo aj
lepšie. Hypotenzívna odpoveď sa objaví postupne a nie je závislá na sérovej
koncentrácii liečiva. Nástup diuretického účinku sa zvyčajne pozoruje
2 hodiny po podaní hydrochlorotiazidu, dosahuje vrchol po 3 až 4 hodinách.
Účinok pretrváva 6 až 12 hodín. Hypotenzný účnok sa pozoruje po 3 až
4 dňoch liečby a vrchol dosahuje po 3 až 4 týždňov. Antihypertenzný účinok
pretrváva až 7 dní po prerušení liečby. Mierny úbytok soli zvyšuje účinok
diuretika a redukuje riziko hypokaliémie. Výskyt nežiaducich účinkov počas
liečby tiazidovými diuretikami je závislý od dávky, preto mierne a stredne
závažná arteriálna hypertenzia je dnes liečená nižšími dávkami tiazidových
diuretík, ako v minulosti.
/Kombinácia enalapril/hydrochlorotiazid/
Na začiatku liečby hydrochlorotiazidom je objem tekutiny v krvných cievach
znížený pre zvýšené vylučovanie vody a soli, čo vedie k redukcii krvného
tlaku a zmenšeniu srdcového výdaju.
Aktivuje sa systém renín-angiotenzín-aldosterón kvôli hyponatriémii
a zníženiu objemu telesnej tekutiny. Reaktívny vzostup koncentrácie
angiotenzínu II čiastočne limituje pokles krvného tlaku, ktorý by sa inak
prejavil. V dôsledku predchádzajúcej liečby je hypotenzný účinok
hydrochlorotiazidu založený na poklese periférnej cievnej rezistencie,
ktorá sa dosiahne pri hladine nižšej, ako pred liečbou.
Výsledkom aktivácie renínového-angiotenzínového-aldosterónoveho systému sú
metabolické vplyvy na plazmatické elekrolyty, kyselinu močovú, glukózu
a lipidy, čo taktiež čiastočne neutralizuje účinky antihypertenzívnej
liečby. Aj keď sú tiazidy účinné na zníženie krvného tlaku, neredukujú
štrukturálne zmeny na srdci a vaskulárnom systéme. Aj keď liečba tiazidmi
redukuje výskyt cerebrovaskulárnych príhod, tiazidy nemajú preventívny
účinok na rozvoj ľavokomorovej hypertrofie a koronárnych srdcových
ochorení. Podľa niektorých štúdií tiazidové diuretiká môžu obnoviť
diastolickú ventrikulárnu funkciu a myokardiálnu ischémiu a zvýšiť výskyt
náhlej kardiálnej smrti.
Enalapril má antihypertenzný účinok – inhibuje renínový-angiotenzínový-
aldosterónový systém, t.j. produkciu angiotenzínu II a jeho účinok. Naviac,
redukuje vylučovanie aldosterónu a potencuje účinok bradykinínu a uvoľňuje
prostaglandín. Preto má často aj prirodzený diuretický účinok, čím môže
zvýšiť účinok hydrochlorotiazidu.
Enalapril redukuje preload a afterload, čím odľahčí komoru, redukuje komorú
hypertrofiou, expanziu kolagénu a predchádza poškodeniu myokardovej bunky.
Ako výsledok poklesu tepovej frekvencie a odľahčenie srdca (pri
kongestívnom srdcovom zlyhaní) sa zlepšuje koronárna hemodynamika
a redukuje sa konzumpcia kyslíka v bunkách myokardu. Takto sa znižuje
pravdepodobnosť ischemického poškodenia srdca a taktiež aj výskyt
nebezpečných srdcových arytmií. Má priaznivý účinok na cerebrálnu
cirkuláciu u pacientov s hypertenziou a chronickými kardiovaskulárnymi
ochoreniami. Bráni poškodeniu glomerulárneho mezangia a rozvoju
glomerulosklerózy, chráni a zlepšuje renálne funkcie a spomaľuje rozvoj
chronických progresívnych renálnych ochorení aj u pacientov, u ktorých sa
ešte neprejavila hypertenzia.
Je známe, že antihypertenzný účinok inhibítorov angiotenzín konvertujúceho
enzýmu je silnejší u pacientov s hyponatriémiou, hypovolémiou a zvýšenou
renínovou aktivitou, nakoľko je účinok diuretík nezávislý od pacientovej
hladiny renínu. Preto súčasné podávanie enalaprilu a hydrochlorotiazidu má
aditívny antihypertenzný účinok.
Naviac enalapril predchádza alebo tlmí metabolický účinok diuretickej
liečby a má priaznivý vplyv na štrukturálne zmeny v srdcovom a vaskulárnou
systéme.
Súčasné podávanie inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu
a hydrochlorotiazidu je preto opodstatnené, ak každý z liekov podaný
jednotlivo nie je dostatočne účinný. Toto súčasné podávanie má možný
a lepší terapeutický účinok pri nižších dávkach enalaprilu
a hydrochlorotiazidu s menším výskytom nežiaducich účinkov.
Antihypertenzný účinok kombinácie zvyčajne trvá do 24 hodín.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Enalapril/ sa rýchlo vstrebáva z gastrointestinálneho traktu. 60 % lieku sa
absorbuje. Absorpcia enalaprilu nezávisí od príjmu potravy. Maximálnu
sérovú koncentráciu dosahuje do 1 hodiny, koncentrácia rapídne klesne po 4
hodinách. V pečeni sa metabolizuje na aktívnu formu enalaprilát. Vylučuje
sa močom (60 %) a stolicou (33 %) väčšinou ako enalaprilát.
Enalaprilát sa distribuuje skoro do väčšiny telesných tkanív, predovšetkým
do pľúc, obličiek a krvných ciev, ale nie sú dôkazy o prechode
terapeutických dávok do mozgu. Distribučný polčas je 4 hodiny. 50 až 60 %
lieku sa viaže na plazmatické proteíny. V koncentrácii nižšej ako 8 ng/ml
sa viaže na miesta s vysokou afinitou a nízkou kapacitou (pravdepodobne na
ACE v cirkulácii), zatiaľ čo vo vysokých koncentráciách sa viaže na miesta
s nízkou afinitou a vysokou kapacitou (pravdepodobne na tkanivové
angiotenzín-konvertujúce enzýmy). Enalaprilát sa ďalej nemetabolizuje
a v 100 % sa vylučuje močom. Vylučovanie je kombináciou glomerulárnej
filtrácie a tubulárnej sekrécie. Obličkový klírens enalaprilu je 300 ml/min
(18 l/h) a enalaprilátu je od 135 ml/min (8,1 l/h) do 158 ml/min (9,5 l/h).
Vylučovanie prebieha v niekoľkých stupňoch. Dlhodobý biologický polčas
naznačuje silnú väzbu medzi enalaprilátom a angiotenzín-konvertujúcim
enzýmom v sére. Metabolický polčas enalaprilátu po opakovanom podávaní
enalaprilu je 11 hodín. Polčas vylučovania enalaprilátu je 35 hodín.
Enalapril a enalaprilát prestupuje cez placentárnu bariéru a vylučuje sa do
materského mlieka.
Enalaprilát sa môže odstrániť z organizmu hemodialýzou alebo peritoneálnou
dialýzou. Hemodialyzačný klírens enalaprilátu je 38 až 62 ml/min, sérová
koncentrácia enalaprilátu po 4 hodinovej hemodialýze sa redukuje o 45 až
57 %.
Vylučovanie enalaprilátu je spomalené u pacientov s poškodenými obličkami,
preto je nevyhnutné upraviť dávky podľa funkcie obličiek najmä u pacientov
s ťažkým poškodením. U pacientov s poškodením pečene môže byť metabolizmus
enalaprilu spomalený bez ovplyvnenia farmakodynamického účinku. U pacientov
so srdcovým zlyhaním sú absorpcia a metabolizmus enalaprilu spomalené,
distribučný objem je redukovaný. Možné obličkové poškodenie tiež môže
spomaliť vylučovanie enalaprilu u týchto pacientov. Farmakokinetika
enalaprilu môže byť tiež zmenená u starších pacientov pre pridružené
ochorenia a pre vek.
Laktácia: Po jednorazovej perorálnej dávke 20 mg 5 ženám po pôrode bola po
4 až 6 hodinách po užití priemerná maximálna hladina enalaprilu v materskom
mlieku 1,7 ?g/l (rozmedzie od 0,54 do 5,9 ?g/l). Priemerná maximálna
hladina enalaprilátu bola 1,7 ?g/l (rozmedzie od 1,2 do 2,3 ?g/l);
maximálne koncentrácie sa vyskytovali v rôznych časoch v priebehu 24-
hodinového obdobia. Berúc do úvahy údaje o maximálnych koncentráciách
enalaprilu v materskom mlieku, odhadovaný maximálny príjem enalaprilu u
výlučne dojčených detí má byť asi 0,16 % dávky prerátanej na hmotnosť
matky. U žien, ktoré 11 mesiacov užívali perorálne 10 mg enalaprilu boli po
4 hodinách maximálne hladiny enalaprilu v mlieku 2 ?g/l a maximálne hladiny
enalaprilátu po približne 9 hodinách po užití boli 0,75 ?g/l. Celkový objem
enalaprilu nameraný počas 24 hodín bol 1,44 ?g/l mlieka a enalaprilátu bol
0,63 ?g/l mlieka. Hladiny enalaprilátu boli nedetegovateľné (<0,2 ?g/l)
4 hodiny po podaní dávky 5 mg enalaprilu jednej matke a 10 mg dvom matkám;
hladiny enalaprilu neboli stanovené.
/Hydrochlorotiazid/ sa absorbuje hlavne v duodéne a hornej časti jejúna.
Miera vstrebávania je 70 % a zvýši sa o 10 %, ak hydrochlorotiazid sa užije
s jedlom. Maximálne sérové koncentrácie sa dosahujú medzi 1,5 až
5 hodinami. Distribučný objem je asi 3 l/kg. Viaže sa plazmatické proteíny
v množstve 40 %. Taktiež sa kumulujú v erytrocytoch - neznámym mechanizmom.
Pretrváva obyčajne nemetabolizovaný, viac ako 95 % nemetabolizovaného
hydrochlorotiazidu sa vylučuje obličkami. Vylučovanie je výsledkom
tubulárnej sekrécie. Renálny klírens hydrochlorotiazidu u zdravých jedincov
a pacientov s hypertenziou je priemerne 335 ml/min. Tubulárna sekrécia
hydrochlorotiazidu môže byť kompetitívne zdržiavaná endogénnymi kyslými
metabolitmi (zvyčajne sa tvoriace u pacientov s renálnym alebo pečeňovým
poškodením) a endogénnymi slabými kyselinami (napr. probenecid, salyciláty
a penicilín). Hydrochlorotiazid má bifázický vylučovací profil. Plazmatický
polčas je asi 2,5 hodín, polčas vylučovania je od 5,6 do 14,8 hodín.
Hydrochlorotiazid účinne preniká cez placentárnu bariéru a akumuluje sa
v amniovej tekutine. Sérové hladiny hydrochlorotiazidu v umbilikálnej véne
sú približne také isté ako v materskom sére. Koncentrácia v amniovej
tekutine prekračuje koncentráciu v sére v umbilikálnej véne (dokonca až 19-
krát). Hladiny hydrochlorotiazidu v ľudskom mlieku sú veľmi nízke. V sére
dojčiat, ktorých matky užívali hydrochlorotiazid počas laktácie, sa
nenašiel žiadny obsah hydrochlorotiazidu,.
U starých pacientov hydrochlorotiazid neovplyvňuje farmakokinetiku
enalaprilu, ale sérové koncentrácie enalaprilátu sú vyššie. To je dôsledok
zníženej glomerulárnej filtrácie kôli účinku hydrochlorotiazidu alebo pre
prelínanie tubulárnej sekrécie enalaprilátu a hydrochlorotiazidu.
Ak sa hydrochlorotiazid podáva pacientom so srdcovým zlyhaním, je zistené,
že vstrebávanie sa znižuje úmerne k závažnosti ochorenia od 20 do 70 %.
Polčas vylučovania hydrochlorotiazidu sa predĺžil až na 28,9 hodín,
renálny klírens bol v rozsahu 10 až 187 ml/min (priemerná hodnota
77 ml/min).
U pacientov, ktorí podstúpili črevnú shuntovú operáciu pre obezitu bolo
vstrebávanie hydrochlorotiazidu znížené o 30 % a sérové koncentrácie o 50 %
v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi.
Súčasné podávanie enalaprilu a hydrochlorotiazidu nemalo vplyv na
biologickú dostupnosť a farmakokinetiku jednotlivých liekov.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxikologické štúdie na myšiach a potkanoch ukázali nízku akútnu toxicitu
kombinácie
enalaprilu a hydrochlorotiazidu ako enalaprilu samotného. Perorálna hodnota
LD50 kombinácie v pomere 1:2,5 presiahla 5 g/kg tak u myší, ako aj
u potkanov. Predĺžené podávanie uvedenej kombinácie spôsobilo zmeny vo
funkcii obličiek a morfologické poškodenia gastrointestinálneho traktu.
Klasické štúdie reprodukčnej toxicity kombinácie enalaprilu
a hydrochlorotiazidu na myšiach a potkanoch nie sú dostupné. Štúdie
reprodukčnej toxicity po podaní jednotlivých aktívnych substancií
demonštrovali u oboch fetotoxický účinok. S ohľadom na tieto údaje sa zdá,
že enalapril a hydrochlorotiazid v kombinácii je správne kontraindikovaný
na liečbu hypertenzie počas gravidity.
Mutagenita enalaprilu a hydrochlorotiazidu v kombinácii nebola stanovená.
Nakoľko enalapril a hydrochlorotiazid samostatne nevyvolávajú
karcinogenitu, to isté platí aj pre kombináciu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Enap H: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, hydrogenuhličitan sodný,
kukuričný škrob predželatinovaný, mastenec, magnéziumstearát, chinolínová
žltá.
Enap HL: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, hydrogenuhličitan sodný,
kukuričný škrob predželatinovaný, mastenec, magnéziumstearát.
Enap HL 20: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, hydrogenuhličitan sodný,
kukuričný škrob predželatinovaný, mastenec, magnéziumstearát.

6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Enap H a Enap HL: Uchovávať pri teplote do 25 (C. Chrániť pred vlhkom.
Enap HL 20: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blister – AL fólia - OPA/Al/PVC fólia
Enap H: 20, 30, 60, 100 tabliet
Enap HL: 20, 30, 60, 100 tabliet
Enap HL 20: 30, 100 tabliet

Papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko.


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Enap H 58/0117/92-S
Enap HL 58/0044/97-S
Enap HL 20 58/0523/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE

Enap H: 10.6.1992
Enap HL: 11.2.1997
Enap HL 20: 14.12.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2009

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C55429
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09BA02 - enalaprilum a diuretiká
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
SI -
Účinná látka:
estramustini phosphas,ibandronasum
Výrobca lieku:
KRKA d.d., Novo Mesto, SLOVINSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
2.43 € / 73.21 SK
Úhrada poisťovňou:
2.43 € / 73.21 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.53 € ÚP:0.00 € DP:8.53 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.86 € ÚP:0.00 € DP:11.86 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:19.76 € ÚP:0.00 € DP:19.76 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.43 € ÚP:2.43 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:16.47 € ÚP:0.00 € DP:16.47 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:17.96 € ÚP:0.00 € DP:17.96 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.57 € ÚP:0.00 € DP:8.57 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.85 € ÚP:3.99 € DP:0.86 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien