Detail:
Rispolux 2 mg tbl flm 20x2 mg
Názov lieku:
Rispolux 2 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 20x2 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č.:
2009/00372, 2009/00373


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

RISPOLUX 1 mg
RISPOLUX 2 mg
filmom obalené tablety

risperidón

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je RISPOLUX a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete RISPOLUX
3. Ako užívať RISPOLUX
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať RISPOLUX
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE RISPOLUX A NA ČO SA POUŽÍVA

Risperidón patrí do skupiny liekov nazývaných „antipsychotiká“.

Risperidón sa používa na:
. liečbu schizofrénie, pri ktorej môžete vidieť, počuť alebo cítiť veci,
ktoré nie sú, veriť tomu, čo nie je pravda alebo byť nezvyčajne
podozrievavý alebo zmätený
. liečbu mánie, pri ktorej sa môžete cítiť veľmi vzrušený, rozradostený,
nepokojný, nadšený alebo hyperaktívny. Mánia sa vyskytuje pri ochorení
nazývanom „bipolárna porucha“.
. krátkodobú liečbu (do 6 týždňov) dlhodobej agresivity u ľudí
s Alzheimerovou demenciou, ktorí ubližujú sebe alebo ostatným, po
alternatívnej liečbe (bez liekov)
. krátkodobú liečbu (do 6 týždňov) dlhodobej agresivity u intelektuálne
nespôsobilých detí (od 5 rokov) a dospievajúcich s poruchami správania.


2. SKÔR AKO UŽIJETE RISPOLUX

Neužívajte RISPOLUX
. keď ste alergický (precitlivený) na risperidón alebo na ktorúkoľvek z
ďalších zložiek tohto lieku (uvedené v časti 6 nižšie).

Ak si nie ste istý, či sa Vás týka niečo z vyššie uvedeného, pred začatím
užívania RISPOLUXU sa porozprávajte so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní RISPOLUXU:
Pred začatím užívania RISPOLUXU, povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi
ak:
. máte problémy so srdcom, napr. nepravidelný srdcový rytmus alebo máte
sklony k nízkemu krvnému tlaku alebo užívate lieky na tlak. RISPOLUX
môže znížiť krvný tlak. Vašu dávku lieku bude možno potrebné upraviť.
. viete o niečom, čo by znamenalo, že máte sklony k mozgovej príhode, ako
je vysoký krvný tlak, srdcovocievne ochorenie alebo problémy s krvnými
cievami v mozgu
. máte Parkinsonovu chorobu alebo demenciu
. máte cukrovku
. máte epilepsiu
. ste muž a už máte skúsenosť s predĺženou alebo bolestivou erekciou. Ak
sa tak stane počas užívania RISPOLUXU, okamžite kontaktujte svojho
lekára
. máte problémy s kontrolou telesnej teploty alebo prehriatím
. máte problémy s obličkami
. máte problémy s pečeňou
. máte veľmi zvýšenú hladinu hormónu prolaktínu v krvi alebo máte nádor,
ktorý je pravdepodobne závislý od prolaktínu
. ste vy alebo niekto z Vašej rodiny trpel problémami so zrážaním krvi,
pretože tieto lieky môžu spôsobiť zvýšené zrážanie krvi.

Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak sa u Vás vyskytne:
. mimovoľný rytmický pohyb jazyka, úst alebo svalov tváre. Možno bude
potrebné, aby ste prestali RISPOLUX užívať.
. horúčka, závažná svalová stuhnutosť, potenie alebo zníženie hladiny
vedomia (porucha nazývaná „neuroleptický maligný syndróm). Možno budete
potrebovať okamžitú lekársku starostlivosť.

Ak si nie ste istý, či sa Vás týka niečo z vyššie uvedeného, pred začatím
užívania RISPOLUXU sa porozprávajte so svojim lekárom alebo lekárnikom.

RISPOLUX môže spôsobiť nárast telesnej hmotnosti.

Starší pacienti s demenciou
U starších pacientov s demenciou je zvýšené riziko mozgovocievnej príhody.
Ak trpíte demenciou vyvolanou mozgovocievnou poruchou, nemali by ste
RISPOLUX užívať.
Počas liečby risperidónom by ste mali často navštevovať svojho lekára.
Ak Vy alebo Váš/Vaša opatrovateľ/ka zistíte náhle zmeny Vášho duševného
stavu alebo náhlu únavu alebo necitlivosť tváre, rúk alebo nôh, najmä na
jednej strane, alebo budete rozprávať nezrozumiteľne, aj keď len krátky
čas, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Deti a dospievajúci
Pred začatím liečby porúch správania je potrebné vylúčiť iné príčiny
agresívneho správania.
Ak sa počas liečby risperidónom vyskytne únava, problémy s pozornosťou môže
zlepšiť zmena času podávania lieku.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Je veľmi dôležité, aby ste povedali svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, že
užívate nasledujúce lieky:
. lieky, ktoré ovplyvňujú Váš mozog, ako sú lieky na upokojenie
(benzodiazepíny) alebo niektoré lieky proti bolesti (opiáty), lieky na
alergiu (niektoré antihistaminiká), pretože risperidón môže zosilniť
tlmiaci účinok týchto liekov
. lieky, ktoré môžu meniť vedenie vzruchov vo Vašom srdci, ako sú lieky
proti malárii, na problémy so srdcovým rytmom (ako je chinidín),
alergie (antihistaminiká), niektoré antidepresíva alebo iné lieky na
liečbu duševných problémov
. lieky, ktoré spomaľujú tlkot srdca
. lieky, ktoré znižujú hladinu draslíka v krvi (napr. niektoré diuretiká)
. lieky, ktoré zvyšujú krvný tlak. RISPOLUX môže znížiť krvný tlak.
. lieky na liečbu Parkinsonovej choroby (ako je levodopa)
. tablety na odvodnenie (diuretiká) používané pri problémoch so srdcom
alebo opuchom niektorých častí tela kvôli zadržiavaniu väčšieho
množstva vody v organizme (ako je furosemid alebo chlorotiazid).
U starších pacientov s demenciou môže RISPOLUX samotný alebo
v kombinácii s furosemidom zvýšiť riziko mozgovocievnej príhody alebo
úmrtia.

Nasledujúce lieky môžu zoslabiť účinok risperidónu:
. rifampicín (liek na liečbu niektorých infekcií)
. karbamazepín, fenytoín (lieky na liečbu epilepsie)
. fenobarbital

Ak začínate alebo prestávate tieto lieky užívať, môže byť potrebné zmeniť
dávku risperidónu.

Nasledujúce lieky môžu zosilniť účinok risperidónu
. chinidín (používaný pri niektorých typoch srdcových chorôb)
. antidepresíva ako je paroxetín, fluoxetín, tricyklické antidepresíva
. lieky, známe ako beta-blokátory (používané na liečbu vysokého krvného
tlaku)
. fenotiazíny (napr. používané na liečbu psychóz alebo na upokojenie)
. cimetidín, ranitidín (blokátory žalúdkovej kyseliny)

Ak začínate alebo prestávate tieto lieky užívať, môže byť potrebné zmeniť
dávku risperidónu.

Ak si nie ste istý, či sa Vás týka niečo z vyššie uvedeného, pred začatím
užívania RISPOLUXU sa porozprávajte so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Užívanie RISPOLUXU s jedlom a nápojmi
Tento liek môžete užívať s jedlom alebo bez neho. Pokým užívate RISPOLUX,
vyhnite sa konzumácii alkoholu.

Tehotenstvo a dojčenie
. Ak ste tehotná, snažite sa otehotnieť alebo dojčíte, pred začatím
užívania RISPOLUXU sa porozprávajte so svojim lekárom. Váš lekár
rozhodne, či tento liek možete užívať.
. Počas užívania RISPOLUXU v poslednom trimestri tehotenstva sa
u novorodencov pozoroval prechodný tras, svalová stuhnutosť alebo
problémy s prijímaním potravy.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Počas liečby RISPOLUXOM sa môže vyskytnúť závrat, únava alebo problémy
s videním. Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje pokiaľ sa o tom
neporozprávate s Vašim lekárom.

Dôležité informácie o niektorých zložkách RISPOLUXU
Liek obsahuje laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré
cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ RISPOLUX

Vždy užívajte RISPOLUX presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Váš lekár Vám povie, akú dávku a ako dlho budete tento liek užívať. Závisí
to od Vášho stavu a u každého človeka môže byť iná. Množstvo lieku, ktoré
by ste mali užívať je vysvetlené v časti „Koľko lieku máte užívať“ nižšie.

. Tabletu prehltnite a zapite vodou.

Koľko lieku máte užívať

Na liečbu schizofrénie

Dospelí
. zvyčajná úvodná dávka je 2 mg za deň, ktorá sa môže na druhý deň zvýšiť
na 4 mg za deň
. Váš lekár Vám môže dávku upraviť v závislosti od toho, ako reagujete na
liečbu
. väčšina ľudí sa cíti lepšie pri užívaní denných dávok 4 - 6 mg
. celková denná dávka sa môže podať ako jedna dávka alebo sa rozdeliť do
dvoch dávok. Váš lekár Vám povie, ktorá dávka bude pre Vás najlepšia.

Starší ľudia
. úvodná dávka je za normálnych okolností 0,5 mg dvakrát denne
. Váš lekár Vám potom môže dávku zvýšiť na 1 mg až 2 mg dvakrát denne
. Váš lekár Vám povie, ktorá dávka bude pre Vás najlepšia.

Deti a dospievajúci
. Schizofrénia u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov sa nemá
liečiť RISPOLUXOM.

Na liečbu mánie

Dospelí
. zvyčajná úvodná dávka je 2 mg raz denne
. Váš lekár Vám môže dávku postupne upraviť v závislosti od toho, ako
reagujete na liečbu
. väčšina ľudí sa cíti lepšie pri užívaní denných dávok 1 - 6 mg

Starší ľudia
. úvodná dávka je zvyčajne 0,5 mg dvakrát denne
. Váš lekár Vám potom môže dávku postupne upraviť na 1 mg až 2 mg dvakrát
denne v závislosti od toho, ako reagujete na liečbu

Deti a dospievajúci
. Bipolárna mánia u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov sa nemá
liečiť RISPOLUXOM.

Na liečbu dlhotrvajúcej agresivity u ľudí s Alzheimerovou demenciou

Dospelí (vrátane starších ľudí)
. úvodná dávka je za normálnych okolností 0,25 mg dvakrát denne
. Váš lekár Vám potom môže dávku postupne upraviť v závislosti od toho,
ako reagujete na liečbu
. väčšina ľudí sa cíti lepšie pri užívaní dávky 0,5 mg dvakrát denne.
Niektorí pacienti môžu potrebovať dávku 1 mg dvakrát denne.
. liečba u pacientov s Alzheimerovou demenciou nemá trvať dlhšie ako 6
týždňov.

Na liečbu porúch správania u detí a dospievajúcich

Dávka bude závisieť od telesnej hmotnosti Vášho dieťaťa:

Detí s telesnou hmotnosťou menej ako 50 kg
. úvodná dávka je za normálnych okolností 0,25 mg raz denne
. dávka sa môže zvyšovať každý druhý deň o 0,25 mg za deň
. zvyčajná udržiavacia dávka je 0,25 mg až 0,75 mg raz denne.

Detí s telesnou hmotnosťou 50 kg a viac
. úvodná dávka je za normálnych okolností 0,5 mg raz denne
. dávka sa môže zvyšovať každý druhý deň o 0,5 mg za deň
. zvyčajná udržiavacia dávka je 0,5 mg až 1,5 mg raz denne.

Liečba u pacientov s poruchami správania nemá trvať dlhšie ako 6 týždňov.
Poruchy správania u detí mladšich ako 5 rokov sa nemajú liečiť RISPOLUXOM.

Ľudia s poruchou obličiek alebo pečene
Všetky úvodné a nasledujúce dávky risperidónu by sa mali znížiť o polovicu,
bez ohľadu na diagnózu. U týchto pacientov je potrebné zvýšovať dávky
pomalšie.
V tejto skupine pacientov sa má risperidón užívať s opatrnosťou.

Ak užijete viac RISPOLUXU, ako máte
. okamžite navštívte lekára. Liek si zoberte so sebou.
. v prípade predávkovania sa môžete cítiť ospalý alebo unavený, alebo mať
nenormálne pohyby tela, problémy zo státim a chôdzou, cítiť závrat
kvôli zníženiu krvného tlaku, alebo mať nenormálny tlkot srdca alebo
záchvaty.

Ak zabudnete užiť RISPOLUX
. ak ste zabudli užiť dávku, užite ju hneď ako si na to spomeniete. Ak
je už však čas na užitie ďalšej dávky, zabudnutú dávku vynechajte
a pokračujte ako zvyčajne. Ak ste zabudli užiť dve alebo viac dávok,
kontaktujte svojho lekára.
. Neužívajte dvojitú dávku (dve dávky v tom istom čase), aby ste
nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať RISPOLUX
. neprestaňte tento liek užívať, pokiaľ Vám to nepovedal Váš lekár.
Príznaky Vašej choroby sa môžu objaviť znova. Ak Váš lekár rozhodol
o skončení liečby RISPOLUXOM, dávku Vám bude znižovať postupne počas
niekoľkých dní.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj RISPOLUX môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.
Veľmi časté: prejavia sa u viac ako 1 z 10 pacientov
Časté: prejavia sa u 1 až 10 zo 100 pacientov
Menej časté: prejavia sa u 1 až 10 z 1000 pacientov
Zriedkavé: prejavia sa u 1 až 10 z 10 000 pacientov
Veľmi zriedkavé: prejavia sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov
Neznáme: z dostupných údajov.

Môžu sa vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:

Veľmi časté (prejavia sa u viac ako 1 z 10 pacientov):
. Parkinsonizmus. Je to medicínsky názov, ktorý v sebe zahŕňa viacero
príznakov. Každý z príznakov sa môže vyskytnúť menej často ako u 1 z 10
ľudí. Parkinsonizmus zahŕňa: zvýšené vylučovanie slín, stuhnutosť
kostry a svalov, slintanie, trhavý pohyb pri ohýbaní končatín, pomalé,
skrátené alebo porušené telesné pohyby, zastretý výraz tváre, napnutie
svalov, stuhnutie šije, svalovú stuhnutosť, malé, šúchavé, rýchle kroky
a nedostatočnú pohyblivosť rúk pri chôdzy, pretrvávajúce žmurkanie ako
reakciu na poklepávanie na čelo (abnormálny reflex).
. Bolesť hlavy, ťažkosti so zaspávaním a spánkom.

Časté (prejavia sa u 1 až 10 zo 100 pacientov):
. Ospanlivosť, únava, nepokoj, neschopnosť obsedieť, podráždenosť,
úzkosť, ospalosť, závrat, nepozornosť, pocit vyčerpania, poruchy
spánku.
. Zvýšenie telesnej hmotnosti, zvýšenie telesnej teploty, zníženie chuti
do jedla.
. Ťažkosti s dýchaním, infekcia pľúc (pneumónia), chrípka, infekcia
dýchacích ciest, rozmazané videnie, výtok z nosa, krvácanie z nosa,
kašeľ.
. Infekcie močových ciest, pomočovanie sa.
. Svalové kŕče, mimovoľné pohyby tváre alebo rúk a nôh, bolesť kĺbov,
bolesť chrbta, opuch rúk a nôh, bolesť rúk a nôh.
. Vyrážka, začervenanie kože.
. Zvýšenie hladín prolaktínu v krvi.

Menej časté (prejavia sa u 1 až 10 z 1000 pacientov):
. Nadmerné pitie vody, neschopnosť udržať stolicu, smäd, veľmi tvrdá
stolica, chrapľavosť alebo porucha hlasu.
. Infekcie pľúc spôsobené vdýchnutím jedla do dýchacích ciest, infekcie
močového mechúra, infekčný zápal očných spojiviek, infekcie nosovej
dutiny, vírusové infekcie, infekcie ucha, infekcie krčných mandlí,
podkožné infekcie, infekcie oka, infekcie žalúdka, prevrátenie očí,
kvasinkové infekcie nechtov.
. Abnormálne vedenie vzruchov v srdci, pokles krvného tlaku pri
postavení, nízky krvný tlak, pocit závratu po zmene polohy tela,
abnormality na EKG, abnormálny srdcový rytmus, uvedomovanie si tlkotu
srdca, zrýchlený alebo spomalený tep.
. Neschopnosť udržať moč, bolesť primočení, časté močenie.
. Zmätenosť, narušená pozornosť, nízka úroveň vedomia, nadmerné spanie,
nervozita, nadšená nálada (mánia), nedostatok energie a záujmu.
. Zvýšená hladina cukru v krvi, zvýšené hladiny pečeňových enzýmov,
znížený počet bielych krviniek, znížená hladina hemoglobínu alebo počtu
červených krviniek (anémia), zvýšená hladina eozinofilov (špeciálne
biele krvinky), zvýšená hladina kreatinínfosfokinázy v krvi, znížený
počet krvných doštičiek (bunky krvi, ktoré napomáhajú zastaveniu
krvácania).
. Svalová slabosť, svalová bolesť, bolesť ucha, bolesť krku, opuch kĺbov,
abnormálne držanie tela, stuhnutosť kĺbov, svalovokostrová bolesť na
hrudníku, problémy s dýchaním.
. Rany na kožy, porucha kože, suchá koža, intenzívne svrbenie kože, akné,
vypadávanie vlasov, zápal kože spôsobený roztočmi, zmena zafarbenia
kože, zhrubnutie kože, začervenanie, znížená citlivosť kože na bolesť
alebo dotyk, zápal mastnej pokožky.
. Vynechanie menštruácie, pohlavná dysfunkcia, erektilná dysfunkcia,
poruchy ejakulácie, výtok z prsníkov, zväčšenie prsníkov u mužov,
znížená sexuálna túžba, nepravidelná menštruácia, výtok z pošvy.
. Mdloby, porucha držania tela pri chôdzy, pomalosť, znížená chuť do
jedla vedúca k podvýžive a strate telesnej hmotnosti, pocit
znepokojenia a depresie, poruchy rovnováhy, alergia, edém, poruchy
reči, nachladnutie, abnormálna koordinácia.
. Bolestivá precitlivenosť na svetlo, zvýšené prekrvenie očí, opuch očí,
sucho v očiach, zvýšené slzenie.
. Porucha dýchania, pľúcny výpotok, chrčanie v pľúcach, výpotok
v dýchacích cestách, problémy s hovorením, problémy s prehĺtaním,
hlienovitý kašeľ, hrubý/pískajúci zvuk pri dýchaní, ochorenie podobné
chrípke, výtok z nosa.
. Nereagovanie na podnety, strata vedomia, náhly opuch pier a očí
s problémami s dýchaním, náhla slabosť alebo znecitlivenie tváre, rúk
alebo nôh najmä na jednej strane tela alebo zle zrozumiteľná reč počas
menej ako 24 hodín (nazývané mini-mozgová príhoda alebo mozgová
príhoda), mimovoľné pohyby tváre, rúk alebo nôh, zvonenie v ušiach,
opuch tváre.

Zriedkavé (prejavia sa u 1 až 10 z 10 000 pacientov):
. neschopnosť dosiahnúť orgazmus, poruchy menštruácie
. tvorba lupín
. alergia na lieky, pocit chladu v rukách a nohách, opuch pier, zápal
pier
. glaukóm, znížená ostrosť videnia, chrastavitosť okraja očného viečka,
prevrátenie očí
. nedostatok emócií
. zmeny vedomia so zvýšenou telesnou teplotou a svalovými zášklbmi, opuch
celého tela, abstinenčné príznaky, zníženie telesnej teploty
. zrýchlené plytké dýchanie, problémy s dýchaním počas spánku, chronický
zápal stredného ucha
. upchatie čriev
. znížené prekrvenie mozgu
. zníženie počtu bielych krviniek, neprimerané vylučovanie hormónu, ktorý
kontroluje množstvo moču
. rozpad svalových tkanív a svalová bolesť (rabdomyolýza), pohybové
poruchy
. kóma vyvolaná nekontrolovanou cukrovkou
. zožltnutie kože a očí (žltačka)
. zápal podžalúdkovej žľazy.

Veľmi zriedkavé (prejavia sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov):
. život ohrozujúce komplikácie vyvolané nekontrolovanou cukrovkou.

Neznáme z dostupných údajov:
. ťažké alergické reakcie spôsobujúce ťažkosti s dýchaním a šok
. chýbanie granulocytov (typ bielych krviniek, ktoré pomáhajú bojovať
proti infekcii)
. predĺžená a bolestivá erekcia
. príjem nadmerného množstva tekutín
. tvorba krvných zrazením v žilách, najmä nôh (príznakmi sú opuch, bolesť
a zečervenanie nôh), ktoré sa krvnými cievami môžu dostať až do pľúc
a spôsobiť bolesť na hrudníku a ťažkosti s dýchaním. Ak spozorujete
niektorý z príznakov okamžite vahľadajte lekársku pomoc.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ RISPOLUX

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte RISPOLUX po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale, po
EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo RISPOLUX obsahuje

Liečivo je risperidón.
RISPOLUX 1 mg
Jedna filmom obalená tableta obsahuje 1 mg risperidónu.
RISPOLUX 2 mg
Jedna filmom obalená tableta obsahuje 2 mg risperidónu.

Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety
monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza (E460), hydrolyzát
kukuričného škrobu, koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551),
magnéziumstearát (E470b).
Filmová vrstva:
RISPOLUX 1 mg: hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 4000,
monohydrát laktózy.
RISPOLUX 2 mg: hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 4000,
monohydrát laktózy, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý
(E172).

Ako vyzerá RISPOLUX a obsah balenia

RISPOLUX 1 mg sú biele podlhovasté filmom obalené tablety s deliacou
ryhou, na jednej strane s označením „1“
RISPOLUX 2 mg sú žltooranžové podlhovasté filmom obalené tablety s deliacou
ryhou, na jednej strane s označením „2“

Veľkosť balenia:
PVC/COC/PVDC/Al blister: 6, 10, 20, 30, 50, 60, 100, 100x1 a 250 filmom
obalených tabliet
HDPE fľaša s polypropylénovým viečkom s vysúšadlom: 6, 10, 20, 30, 50, 60,
100 and 250
filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
6250 Kundl
Rakúsko

Výrobca
Lek Pharmaceuticals d.d
Verovškova 57
1526 Ľubľana
Slovinsko

Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben
Nemecko

Salutas Pharma GmbH
Dieselstrasse 5
D-70839 Gerlingen
Nemecko

Lek S.A
ul. Podlipie 16
95-010 Stryków
Poľsko

Lek S.A
ul. Domaniewska 50C
02-672 Varšava
Poľsko

Lek Pharmaceuticals d.d.
Trimlini 2D
9220 Lendava
Slovinsko

S.C. Sandoz, S.R.L.
Str. Livezeni nr. 7A
RO-540472 Targu-Mures
Rumunsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:
Rakúsko: Risperidon Sandoz 1 mg – Filmtabletten
Risperidon Sandoz 2 mg – Filmtabletten
Risperidon Sandoz 3 mg – Filmtabletten
Risperidon Sandoz 4 mg – Filmtabletten
Česká republika: Rispolux 1 mg potahované tablety
Rispolux 2 mg potahované tablety
Rispolux 3 mg potahované tablety
Rispolux 4 mg potahované tablety
Maďarsko: Rispolux
Holandsko: Risperidon Sandoz 1
Risperidon Sandoz 2
Risperidon Sandoz 3
Risperidon Sandoz 4
Poľsko: Rispolux 1 mg tabletki Powlekane
Rispolux 2 mg tabletki Powlekane
Rispolux 3 mg tabletki Powlekane
Rispolux 4 mg tabletki Powlekane
Potugalsko: Risperidona Sandoz 1 mg Comprimidos
Risperidona Sandoz 2 mg Comprimidos
Risperidona Sandoz 3 mg Comprimidos
Slovinsko: Rispolux 1 mg filmskko obložene tablete
Rispolux 2 mg filmskko obložene tablete
Rispolux 3 mg filmskko obložene tablete
Rispolux 4 mg filmskko obložene tablete


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 03/2010.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č.:
2009/00372, 2009/00373SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

RISPOLUX 1 mg
RISPOLUX 2 mg
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

RISPOLUX 1 mg: Jedna filmom obalená tableta obsahuje 1 mg risperidónu.
RISPOLUX 2 mg: Jedna filmom obalená tableta obsahuje 2 mg risperidónu.

Pomocné látky :
RISPOLUX 1 mg: Každá tableta obsahuje 51,25 mg laktózy (vo forme
monohydrátu laktózy).
RISPOLUX 2 mg: Každá tableta obsahuje 101,45 mg laktózy (vo forme
monohydrátu laktózy).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta

RISPOLUX 1 mg: biele, podlhovasté filmom obalené tablety s deliacou ryhou,
na jednej strane s označením „1“
RISPOLUX 2 mg: žltooranžové, podlhovasté filmom obalené tablety s deliacou
ryhou, na jednej
strane s označením „2“


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

RISPOLUX je indikovaný na liečbu schizofrénie.

RISPOLUX je indikovaný na liečbu stredne závažných až závažných manických
epizód spojených s bipolárnymi poruchami.

RISPOLUX je indikovaný na krátkodobú liečbu (trvajúcu do 6 týždňov)
perzistentnej agresivity u pacientov so stredne závažnou až závažnou
Alzheimerovou demenciou, ktorí neodpovedajú na žiadnu farmakologickú liečbu
a u ktorých je riziko, že poškodia seba alebo iných.

RISPOLUX je indikovaný na krátkodobú symptomatickú liečbu (trvajúcu do 6
týždňov) perzistentnej agresivity pri poruchách správania u detí od 5 rokov
a dospievajúcich s podpriemernou úrovňou intelektuálnych funkcií alebo
s mentálnou retardáciou diagnostikovanou podľa kritérií DSM-IV, u ktorých
závažnosť agresivity alebo iného disruptívneho správania vyžaduje
farmakologickú liečbu. Farmakologická liečba má byť integrálnou súčasťou
komplexnejšieho liečebného programu, zahŕňajúceho psychosociálnu a edukačnú
intervenciu. Odporúča sa, aby risperidón predpisoval špecialista v oblasti
detskej neurológie a psychiatrie detí a dospievajúcich alebo lekár, ktorý
má skúsenosti s liečbou porúch správania u detí a dospievajúcich.

2. Dávkovanie a spôsob podávania

Schizofrénia

/Dospelí/
Risperidón sa môže podávať jeden alebo dvakrát denne. Terapia sa má začať
dávkou 2 mg risperidónu denne. Na druhý deň sa môže dávka zvýšiť na 4 mg.
Potom môže dávka ostať nezmenená alebo, ak je to potrebné, ďalej sa
titrovať. Zvyčajná optimálna denná dávka je 4-6 mg. U niektorých pacientov
môže byť vhodná pomalšia titračná fáza a nižšia úvodná a udržiavacia dávka.
Pri dávkach nad 10 mg/deň sa nepreukázala vyššia účinnosť ako pri nižších
dávkach a tieto vyššie dávky môžu spôsobiť zvýšenú incidenciu
extrapyramídových symptómov. Bezpečnosť dávok nad 16 mg/deň sa nehodnotila
a preto sa neodporúčajú.

/Starší pacienti/
Odporúča sa úvodná dávka 0,5 mg* dvakrát denne. Túto dávku je možné
individuálne upravovať a to dávkovacím režimom po 0,5 mg* dvakrát denne až
na dávky 1-2 mg dvakrát denne.
* pre dávky, ktoré sa nedajú dosiahnúť RISPOLUXOM sú k dispozícii iné lieky
obsahujúce risperidón.

/Pediatrická populácia/
RISPOLUX sa neodporúča u detí mladších ako 18 rokov so schizofréniou
z dôvodu nedostatku údajov o účinnosti v tejto skupine pacientov.

Manické epizódy pri bipolárnej afektívnej poruche

/Dospelí/
RISPOLUX sa má podávať raz denne s úvodnou dávkou 2 mg risperidónu. Ak je
to potrebné, dávkovanie sa má upraviť v intervaloch nie kratších ako
24 hodín zvýšením dávky o 1 mg denne. RISPOLUX sa môže podávať vo
flexibilných dávkach v rozpätí 1 - 6 mg denne za účelom optimalizácie
stupňa účinnosti a tolerancie u jednotlivých pacientov. U pacientov
s manickými epizódami sa denné dávky nad 6 mg risperidónu nehodnotili.
Tak ako pri všetkých symptomatických liečbach, dlhodobé užívanie RISPOLUXU
sa musí neustále prehodnocovať.

/Starší pacienti/
Odporúča sa úvodná dávka 0,5 mg* dvakrát denne. Túto dávku je možné
individuálne upravovať a to dávkovacím režimom po 0,5 mg* dvakrát denne až
na dávky 1 - 2 mg dvakrát denne. Keďže klinické skúsenosti u starších
pacientov sú obmedzené, je potrebné byť opatrný.
* pre dávky, ktoré sa nedajú dosiahnúť RISPOLUXOM sú k dispozícii iné lieky
obsahujúce risperidón.

/Pediatrická populácia/
RISPOLUX sa neodporúča u detí mladších ako 18 rokov so schizofréniou
z dôvodu nedostatku údajov o účinnosti u tejto skupiny pacientov.

Perzistentná agresivita u pacientov so stredne závažnou až závažnou
Alzheimerovou demenciou.

Odporúča sa úvodná dávka 0,25 mg* dvakrát denne. Toto dávkovanie sa môže
upraviť zvýšeniami dávky o 0,25 mg* dvakrát denne podľa individuálnej
potreby pacienta, nie však častejšie ako každý druhý deň. U väčšiny
pacientov je optimálna dávka 0,5 mg* dvakrát denne. Niektorí pacienti však
môžu potrebovať dávky až 1 mg dvakrát denne.
U pacientov s perzistentnou agresivitou u Alzheimerovej demencie sa
risperidón nemá používať dlhšie ako 6 týždňov. Počas liečby je potrebné
pacienta často a pravidelne kontrolovať a pokračovanie liečby
prehodnocovať.
* pre dávky, ktoré sa nedajú dosiahnúť RISPOLUXOM sú k dispozícii iné lieky
obsahujúce risperidón.
Poruchy správania

/Deti a dospievajúci od 5 do 18 rokov/
U jedincov s telesnou hmotnosťou ? 50 kg sa odporúča úvodná dávka 0,5 mg*
raz denne. Toto dávkovanie sa môže upraviť zvýšeniami dávky o 0,5 mg* raz
denne podľa individuálnej potreby pacienta, nie však častejšie ako každý
druhý deň. U väčšiny pacientov je optimálna dávka 1 mg* raz denne. Niektorí
pacienti však môžu potrebovať dávky 0,5 mg dvakrát denne zatiaľ čo iní
1,5 mg raz denne.
U jedincov s telesnou hmotnosťou < 50 kg sa odporúča úvodná dávka 0,25 mg*
raz denne. Toto dávkovanie sa môže upraviť zvýšeniami dávky o 0,25 mg* raz
denne podľa individuálnej potreby pacienta, nie však častejšie ako každý
druhý deň. U väčšiny pacientov je optimálna dávka 0,5 mg* raz denne.
Niektorí pacienti však môžu potrebovať dávky 0,25 mg dvakrát denne, zatiaľ
čo iní 0,75 mg raz denne.
* pre dávky, ktoré sa nedajú dosiahnúť RISPOLUXOM sú k dispozícii iné lieky
obsahujúce risperidón.
Tak ako pri všetkých symptomatických liečbach, dlhodobé užívanie RISPOLUXU
sa musí neustále prehodnocovať.
RISPOLUX sa neodporúča u detí mladších ako 5 rokov z dôvodu chýbania
skúseností o podávaní risperidónu deťom mladším ako 5 rokov trpiacim týmto
ochorením.


Porucha funkcie obličiek a pečene


Pacienti s poruchou funkcie obličiek majú nižšiu schopnosť eliminovať
aktívnu antipsychotickú
frakciu ako dospelí s normálnou funkciou obličiek. Pacienti s poruchou
funkcie pečene majú vyššiu
plazmatickú koncentráciu voľnej frakcie risperidónu.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek a pečene, bez ohľadu na indikáciu,
úvodná a udržiavacia
dávka má byť polovičná a titrácia dávky má byť pomalšia.
U týchto skupín pacientov sa má risperidón používať opatrne.

Spôsob podávania:

RISPOLUX je určený na perorálne použitie. Potrava nemá vplyv na absorpciu
RISPOLUXU.
Pri ukončovaní liečby sa odporúča postupné vysadzovanie lieku. Po náhlom
vysadení lieku boli veľmi zriedkavo hlásené akútne abstinenčné symptómy,
vrátane nauzey, vracania, potenia a nespavosti (pozri časť 4.8). Môže sa
tiež vyskytnúť recidíva psychotických symptómov a boli hlásené aj poruchy
mimovoľných pohybov (ako je akatízia, dystónia a dyskinéza).

/Prechod z iného antipsychotika na risperidón/
Na začiatku terapie risperidónom sa odporúča ukončiť predchádzajúcu liečbu
postupne, ak je to klinicky potrebné. V prípade potreby, pri prechode
z depotnej formy antipsychotika na risperidón sa odporúča začať terapiu
risperidónom v čase plánovanej nasledovnej injekčnej dávky. Potreba
pokračovania existujúcej liečby antiparkinsonikami sa má pravidelne
prehodnocovať.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri
časť 6.1. Pomocné látky).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Starší pacienti s demenciou

/Celková mortalita/
U starších pacientov s demenciou, liečených atypickými antipsychotikami,
bola zvýšená mortalita v porovnaní s placebom v meta-analýze 17
kontrolovaných štúdií atypických antipsychotík, vrátane
risperidónu. V placebom kontrolovaných štúdiách s risperidónom u tejto
populácie, bola mortalita 4,0% u pacientov liečených risperidónom v
porovnaní s 3,1% u pacientov, ktorí dostávali placebo. Pomer
pravdepodobnosti (95% presný interval spoľahlivosti) bol 1,21 (0,7, 2,1).
Priemerný vek pacientov, ktorí zomreli bol 86 rokov (v rozsahu 67 – 100).

/Súčasné užívanie s furosemidom/
V placebom kontrolovaných štúdiách s risperidónom u starších pacientov s
demenciou bola súbežná liečba risperidónom a furosemidom spojená s vyššou
mortalitou (7,3 %; priemerný vek 89 rokov, v rozsahu 75-97 rokov) v
porovnaní s liečbou samotným risperidónom (3,1 %; priemerný vek 84 rokov, v
rozsahu 70-96 rokov) alebo samotným furosemidom (4,1 %; priemerný vek 80
rokov, v rozsahu 67-90). Zvýšená mortalita u pacientov liečených súbežne
furosemidom a risperidónom bola pozorovaná v dvoch zo štyroch klinických
štúdií. Pri súbežnom užívaní risperidónu s inými diuretikami (najmä nízkymi
dávkami tiazidových diuretík) sa podobné zistenia nepotvrdili.
Nezistili sa žiadne patofyziologické mechanizmy, ktoré by jasne
vysvetľovali tento nález, a nepozoroval sa žiadny zodpovedajúci mechanizmus
vedúci k úmrtiu. Aj napriek tomu, je potrebná opatrnosť a pred rozhodnutím,
či danú kombináciu použiť, sa má zvážiť pomer rizika a prínosu.
U pacientov liečených inými diuretikami v kombinácii s risperidónom sa
mortalita nezvýšila. Bez ohľadu na liečbu, dehydratácia bola celkovým
rizikovým faktorom mortality, preto u starších pacientov s demenciou je
potrebné jej predísť.

Cerebrovaskulárne nežiaduce účinky (CVAE – Cerebrovascular Adverse Events)

V placebom kontrolovaných štúdiách u starších pacientov s demenciou bola
vyššia incidencia CVAE (približne trojnásobne vyššia) ako
cerebrovaskulárnej príhody (vrátane úmrtí) a prechodného ischemického
záchvatu u pacientov liečených risperidónom v porovnaní s pacientmi, ktorí
dostávali placebo (priemerný vek 85 rokov; v rozsahu 73-97). Údaje zo
šiestich placebom kontrolovaných štúdií prevažne u starších pacientov (> 65
rokov) s demenciou ukázali, že CVAE (závažné a nezávažné, kombinované) sa
vyskytli u 3,3% (33/1009) pacientov liečených risperidónom a u 1,2% (8/712)
pacientov užívajúcich placebo. Pomer pravdepodobnosti (95% presný interval
spoľahlivosti) bol 2,96 (1,34, 7,50). Mechanizmus tohto zvýšeného rizika
nie je známy. Nie je možné vylúčiť zvýšené riziko u iných antipsychotík
alebo u iných skupín pacientov.
RISPOLUX sa má používať s opatrnosťou u pacientov s rizikovými faktormi pre
vznik cerebrovaskulárnej príhody. Riziko CVAE bolo významne vyššie u
pacientov so zmiešaným alebo vaskulárnym typom demencie v porovnaní s
Alzheimerovou demenciou. Z tohto dôvodu, pacienti s iným typom demencie ako
je Alzheimerova demencia nemajú byť liečení risperidónom.
Lekárom sa odporúča vyhodnotiť pomer rizika a prínosu použitia risperidónu
u starších pacientov s demenciou, pričom je potrebné vziať do úvahy
rizikové predpoklady pre vznik cerebrovaskulárnej príhody u jednotlivých
pacientov. Pacienti/opatrovatelia musia byť upozornení na potrebu
okamžitého hlásenia známok a symptómov potenciálnej CVAE ako je náhla únava
alebo znecitlivenie tváre, rúk alebo nôh a problémy s rečou alebo videním.
Bezodkladne je potrebné zvážiť všetky možnosti liečby, vrátane prerušenia
liečby RISPOLUXOM.

RISPOLUX sa má používať len krátkodobo na liečbu perzistentnej agresivity u
pacientov so stredne závažnou až závažnou Azheimerovou demenciou ako
doplnok ku nefarmakologickej liečbe, ktorá má obmedzenú alebo žiadnu
účinnosť a pri potenciálnom riziku poškodzovania seba alebo iných.
Pacientov je potrebné pravidelne kontrolovať a potrebu ďalšej liečby
prehodnocovať.

Ortostatická hypotenzia

Vzhľadom na inhibičnú aktivitu risperidónu na alfa-receptoroch môže nastať
ortostatická hypotenzia, najmä v úvodnom období titrovania dávky. Klinicky
významná hypotenzia sa pozorovala po uvedení lieku na trh pri súbežnom
použití risperidónu a antihypertenzív. Risperidón sa má podávať
s opatrnosťou pacientom so známym kardiovaskulárnym ochorením (napr.
zlyhanie srdca, infarkt myokardu, poruchy prevodového systému,
dehydratácia, hypovolémia alebo cerebrovaskulárne ochorenie) a dávka sa má
postupne titrovať podľa odporúčania (pozri časť 4.2). Ak nastane
hypotenzia, treba zvážiť zníženie dávky.

Tardívna dyskinéza/Extrapyramídové symptómy (TD/EPS)

Lieky s vlastnosťami antagonistov dopamínových receptorov spôsobujú vznik
tardívnych dyskinéz charakterizovaných rytmickými mimovoľnými pohybmi,
predovšetkým jazyka a tváre.
Výskyt extrapyramídových symptómov je rizikovým faktorom pre rozvoj
tardívnych dyskinéz. Pokiaľ sa objavia známky a symptómy tardívnej
dyskinézy, má sa zvážiť prerušenie podávania všetkých liekov s
antipsychotickým účinkom.

Neuroleptický malígny syndróm (NMS)

Pri liečbe antipsychotikami bol zaznamenaný neuroleptický malígny syndróm
charakterizovaný hypertermiou, svalovou rigiditou, vegetatívnou labilitou,
poruchami vedomia a zvýšenými hladinami kreatínfosfokinázy. Ďalšími
symptómami môže byť myoglobinúria (rabdomyolýza) a akútne zlyhanie
obličiek. Ak sa tieto symptómy vyskytnú, treba ukončiť podávanie všetkých
liekov s antipsychotickým účinkom vrátane risperidónu.

Parkinsonova choroba a demencia s Lewyho telieskami

Pri predpisovaní antipsychotík, vrátane risperidónu, u pacientov s
Parkinsonovou chorobou alebo s demenciou s Lewyho telieskami (DLB –
Dementia with Lewy Bodies) musí lekár posúdiť pomer rizika a prínosu liečby
risperidónom. Risperidón môže zhoršiť Parkinsonovu chorobu. U oboch skupín
pacientov môže byť zvýšené riziko neuroleptického malígneho syndrómu alebo
zvýšená citlivosť na antipsychotickú liečbu. Takíto pacienti boli vylúčení
z klinického skúšania. Táto zvýšená citlivosť sa môže prejavovať
zmätenosťou, otupenosťou, posturálnou nestabilitou s vysokým výskytom pádov
a taktiež aj extrapyramídovými symptómami.

Hyperglykémia

Počas liečby risperidónom sa veľmi zriedkavo vyskytla hyperglykémia alebo
exacerbácia latentného diabetu. U diabetických pacientov a u pacientov
s rizikovými faktormi rozvoja diabetu mellitus sa preto odporúča vhodné
klinické monitorovanie.

Hyperprolaktinémia

Štúdie tkanivových kultúr naznačujú, že rast buniek v tumoroch prsníka
u ľudí môže byť stimulovaný prolaktínom.
Aj napriek tomu, že v klinických a epidemiologických štúdiách nebola
potvrdená jasná spojitosť s podávaním antipsychotík, u pacientov
s relevantnou anamnézou je potrebná opatrnosť.
Risperidón sa má používať s opatrnosťou u pacientov s latentnou
hyperprolaktinémiou a u pacientov s možnými prolaktín-dependentnými
tumormi.

Predĺženie QT intervalu

Po uvedení lieku na trh bolo veľmi zriedkavo hlásené predĺženie QT
intervalu. Tak ako pri iných antipsychotikách, opatrnosť je potrebná pri
predpisovaní risperidónu pacientom so známym kardiovaskulárnym ochorením,
rodinnou anamnézou predĺženia QT intervalu, bradykardiou alebo poruchami
elektrolytov (hypokaliémia, hypomagneziémia) z dôvodu rizika arytmogénnych
účinkov a pri súbežnom podávaní s liekmi, o ktorých je známe, že predĺžujú
QT interval.

Záchvaty

Risperidón sa má používať s opatrnosťou u pacientov s anamnézou záchvatov
alebo iných stavov, ktoré potenciálne znižujú prah záchvatu.

Priapizmus

Vzhľadom na blokádu alfa-adrenergných receptorov, sa môže pri liečbe
risperidónom vyskytnúť priapizmus.

Regulácia telesnej teploty

Antipsychotiká spôsobujú narušenie schopnosti znižovať telesnú teplotu. Pri
predpisovaní risperidónu pacientom so stavmi, pri ktorých môže dôjsť
k zvýšeniu telesnej teploty napr. namáhavé cvičenie, vystavenie sa vysokým
teplotám, súbežná liečba s anticholinergikami, dehydratácia, sa odporúča
primeraná starostlivosť.

Venózny tromboembolizmus

Pri antipsychotikách boli hlásené prípady venózneho tromboembolizmu (VTE).
Vzhľadom na to, že u pacientov liečených antipsychotikami sa často
vyskytujú rizikové faktory pre VTE, všetky rizikové faktory sa musia
identifikovať pred a počas liečby RISPOLUXOM a vykonať preventívne
opatrenia.

Deti a dospievajúci

Pred predpísaním risperidónu dieťaťu alebo dospievajúcemu s poruchami
správania je potrebné u pacienta komplexne vyšetriť fyzické a sociálne
príčiny agresívneho správania ako je bolesť alebo nevhodné životné
prostredie.
Sedatívny účinok risperidónu sa má starostlivo monitorovať u tejto skupiny
pacientov z dôvodu možného ovplyvnenia schopnosti učiť sa. Zmena času
podávania risperidónu by mohla zlepšiť dopad sedácie na pozornosť u detí
a dospievajúcich.
Risperidón bol spojený s miernym nárastom telesnej hmotnosti a BMI. Zmeny
výšky v dlhodobých otvorených rozsiahlych štúdiách boli vzhľadom k veku
v norme. Účinok dlhodobej liečby risperidónom na sexuálne dospievanie
a výšku sa adekvátne neštudoval. Z dôvodu potenciálnych účinkov
dlhotrvajúcej hyperprolaktinémie na rast a sexuálne dospievanie u detí
a dospievajúcich, je potrebné zvážiť pravidelné klinické hodnotenie
endokrinologického stavu, vrátane meraní výšky, hmotnosti, sexuálneho
dospievania, sledovanie menštruačného cyklu a ďalších možných účinkov
spojených s prolaktínom.
Počas liečby risperidónom sa má vykonávať aj pravidelné hodnotenie
extrapyramídových symptómov a iných pohybových porúch.
Odporúčania na spôsob podávania u detí a dospievajúcich pozri v časti 4.2.

Pomocné látky

RISPOLUX obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými
problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo
glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Tak ako pri iných antipsychotikách, opatrnosť sa odporúča pri predpisovaní
risperidónu s liekmi, o ktorých je známe, že predĺžujú QT interval, napr.
antiarytmiká triedy Ia (napr. chinidín, dysopyramid, prokainamid),
antiarytmiká triedy III (napr. amiodaron, sotalol), tricyklické
antidepresíva (t.j. amitriptylín), tetracyklické antidepresíva (t.j.
maprotilín), niektoré antihistaminiká, ostatné antipsychotiká, niektoré
antimaláriká (t.j. chinín a meflochín) a lieky spôsobujúce nerovnováhu
elektrolytov (hypokaliémia, hypomagneziémia), bradykardiu alebo tie, ktoré
inhibujú hepatálny metabolizmus risperidónu. Tento zoznam je indikatívny
a nie je kompletný.

/Potenciál risperidónu ovplyvňovať iné lieky/

Risperidón sa má s opatrnosťou používať v kombinácii s inými centrálne
pôsobiacimi látkami vrátane alkoholu, opiátov, antihistaminík
a benzodiazepínov z dôvodu zvýšeného rizika sedácie.
Risperidón môže antagonizovať účinok levodopy a iných agonistov dopamínu.
Ak je takáto kombinácia nevyhnutná, najmä v konečnom štádiu Parkinsonovej
choroby, má sa predpísať najnižšia účinná dávka každého z nich.
Pri súbežnom používaní risperidónu a antihypertenzív bola po uvedení lieku
na trh pozorovaná klinicky významná hypotenzia.
Risperidón nepreukázal klinicky relevantný účinok na farmakokinetiku lítia,
valproátu, digoxínu alebo topiramátu.

/Potenciál iných liekov ovplyvňovať risperidón/

Preukázalo sa, že karbamazepín znižuje plazmatickú koncentráciu aktívnej
antipsychotickej frakcie risperidónu. Podobné účinky sa môžu pozorovať pri
napr. rifampicíne, fenytoíne a fenobarbitále, ktoré tiež indukujú hepatálny
enzým CYP 3A4 ako aj P-glykoproteín. Pri začatí alebo ukončovaní liečby
karbamazepínom alebo inými induktormi enzýmu CYP 3A4/P-glykoproteínu (P-gp)
lekár musí prehodnotiť dávkovanie RISPOLUXU.
Fluoxetín a paroxetín, inhibítory CYP 2D6, zvyšujú plazmatickú koncentráciu
risperidónu, ale menej ako koncentráciu aktívnej antipsychotickej frakcie.
Predpokladá sa, že ostatné inhibítory CYP 2D6, ako je chinidín, môžu
ovplyvňovať plazmatickú koncentráciu risperidónu podobným spôsobom. Pri
začatí alebo ukončovaní súbežnej liečby fluoxetínom alebo paroxetínom,
lekár musí prehodnotiť dávkovanie RISPOLUXU.
Verapamil, inhibítor CYP 3A4 a P-gp, zvyšuje plazmatickú koncentráciu
risperidónu. Galantamín a donepezil nepreukázali klinicky relevantný vplyv
na farmakokinetiku risperidónu a aktívnej antipsychotickej frakcie.
Fenotiazíny, tricyklické antidepresíva a niektoré beta-blokátory môžu
zvýšiť plazmatickú koncentráciu risperidónu, ale nie koncentráciu aktívnej
antipsychotickej frakcie. Amitriptylín neovplyvňuje farmakokinetiku
risperidónu alebo aktívnej antipsychotickej frakcie.
Cimetidín a ranitidín zvyšujú biologickú dostupnosť risperidónu, ale len
obmedzene biologickú dostupnosť aktívnej antipsychotickej frakcie.
Erytromycín, inhibítor CYP 3A4, nemení farmakokinetiku risperidónu ani
aktívnej antipsychotickej frakcie.
Kombinované použitie psychostimulancií (napr. metylfenidátu) s RISPOLUXOM
u detí a dospievajúcich nemá vplyv na farmakokinetiku a účinnosť RISPOLUXU.
Zvýšenie mortality u starších pacientov s demenciou, ktorí súbežne užívajú
furosemid, pozri v časti 4.4.
Súbežné používanie perorálneho RISPOLUXU s paliperidónom sa neodporúča,
pretože paliperidón je aktívny metabolit risperidónu a ich kombinácia môže
viesť k aditívnej expozícii aktívnou antipsychotickou frakciou.

Gravidita a laktácia


/Gravidita/


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití risperidónu u gravidných
žien. Podľa postmarketingových údajov boli u novorodencov matiek, ktoré
užívali risperidón v treťom trimestri gravidity, pozorované reverzibilné
extrapyramídové symptómy. Z toho vyplýva, že novorodencov je potrebné
starostlivo sledovať. Risperidón nemal teratogénne účinky v štúdiách na
zvieratách, avšak boli pozorované iné typy reprodukčnej toxicity (pozri
časť 5.3). Potenciálne riziko u ľudí nie je známe. Z tohto dôvodu sa má
risperidón použiť počas gravidity len ak je to nevyhnutné. V prípade
potreby ukončenia liečby počas gravidity, vysadenie lieku nesmie byť náhle.


/Laktácia/


V štúdiách na zvieratách sa risperidón a 9-hydroxy-risperidón vylučovali do
mlieka. Potvrdilo sa, že risperidón a 9-hydroxy-risperidón sa v malom
množstve vylučujú do materského mlieka aj u ľudí. Nie sú k dispozícii
žiadne údaje o nežiaducich reakciách na dojčené deti. Z tohto dôvodu,
výhody dojčenia musia prevážiť potenciálne riziká pre dieťa.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Risperidón má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje z dôvodu potenciálnych účinkov na nervový systém a
schopnosť videnia (pozri časť 4.8). Pacientom preto treba odporučiť, aby
neviedli vozidlo ani neobsluhovali stroje, kým nie je známa ich
individuálna reakcia na risperidón.
4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami (ADR – adverse drug reaction)
(incidencia ?10%) sú: parkinsonizmus, bolesť hlavy a nespavosť.
Nižšie sú uvedené všetky ADR, ktoré boli hlásené v klinických štúdiách a po
uvedení lieku na trh za použitia nasledujúcich termínov a frekvencií: veľmi
časté (>1/10), časté (>1/100,<1/10), menej časté (>1/1 000, <1/100),
zriedkavé (>1/10 000, <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (z
dostupných klinických štúdií).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané
v poradí klesajúcej závažnosti.

Nežiaduce reakcie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie

Laboratórne a funkčné vyšetrenia
/Časté:/ zvýšené hladiny prolaktínu v krvia, zvýšenie telesnej
hmotnosti
/Menej časté:/ predĺženie QT na EKG, abnormality na EKG, zvýšená hladina
glukózy v krvi, zvýšené hladiny transamináz, zníženie počtu
leukocytov, zvýšenie telesnej teploty, zvýšenie počtu
eozinofilov, zníženie hladiny hemoglobínu, zvýšenie hladiny
kreatínfosfokinázy v krvi
/Zriedkavé:/ zníženie telesnej teploty

Poruchy srdca a srdcovej činnosti
/Časté:/ tachykardia
/Menej časté:/ atrioventrikulárna blokáda, blokáda ramienka, atriálna
fibrilácia, sínusová bradykardia, palpitácie

Poruchy krvi a lymfatického systému
/Menej časté:/ anémia, trombocytopénia
/Zriedkavé:/ granulocytopénia
/Neznáme:/ agranulocytóza

Poruchy nervového systému
/Veľmi časté:/ parkinsonizmusb, bolesť hlavy
/Časté:/ akatíziab, závrat, tremorb, dystóniab, ospalosť, sedácia,
letargia, dyskinézab
/Menej časté:/ nereagovanie na stimuly, strata vedomia, synkopa, znížené
vedomie, cerebrovaskulárna príhoda, prechodný ischemický
záchvat, dysartria, poruchy pozornosti, nadmerná spavosť, závrat
pri vstaní, poruchy rovnováhy, tardívna dyskinéza, poruchy reči,
abnormálna koordinácia, hypoestézia
/Zriedkavé:/ neuroleptický malígny syndróm, diabetická kóma,
cerebrovaskulárna porucha, cerebrálna ischémia, poruchy
pohyblivosti

Poruchy oka
/Časté:/ rozmazané videnie
/Menej časté:/ konjunktivitída, očná hyperémia, výtok z oka, opuch oka,
suché oko, nadmerné slzenie, fotofóbia
/Zriedkavé:/ zhoršená ostrosť videnia, prevrátenie očí, glaukóm

Poruchy ucha a labyrintu
/Menej časté:/ bolesť ucha, tinnitus

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
/Časté:/ dyspnoe, epistaxa, kašeľ, nosová kongescia,
faryngolaryngeálna bolesť
/Menej časté:/ dýchavičnosť, aspiračná pneumónia, pľúcna kongescia,
respiračné poruchy, šelest, kongescia respiračného traktu,
dysfónia
/Zriedkavé:/ syndróm spánkového apnoe, hyperventilácia

Poruchy gastrointestinálneho traktu
/Časté:/ vracanie, hnačka, zápcha, nauzea, abdominálna bolesť,
dyspepsia, sucho v ústach, žalúdočné problémy
/Menej časté:/ dysfágia, gastritída, inkontinencia stolice, fekalóm
/Zriedkavé:/ intestinálna obštrukcia, pankreatitída, opuch pier, cheilitída

Poruchy obličiek a močových ciest
/Časté:/ enuréza
/Menej časté:/ dyzúria, inkontinencia moča, polakizúria

Poruchy kože a podkožného tkaniva
/Časté:/ vyrážka, erytém
/Menej časté:/ angioedém, kožné lézie, poruchy kože, pruritus, akné,
zmena zafarbenia kože, alopécia, seboroická dermatitída, suchá
koža, hyperkeratóza
/Zriedkavé:/ tvorba lupín

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
/Časté:/ artralgia, bolesť chrbta, bolesť končatín
/Menej časté:/ svalová slabosť, myalgia, bolesť krku, opuch kĺbov,
abnormálne držanie tela, stuhnutie kĺbov, kostrovosvalová bolesť
hrudníka
/Zriedkavé:/ rabdomyolýza

Poruchy endokrinného systému
/Zriedkavé:/ neprimeraná sekrécia antidiuretického hormónu

Poruchy metabolizmu a výživy
/Časté:/ zvýšená chuť do jedla, znížená chuť do jedla
/Menej časté:/ anorexia, polydipsia
/Veľmi zriedkavé:/ diabetická ketoacidóza
/Neznáme:/ intoxikácia vodou

Infekcie a nákazy
/Časté:/ pneumónia, chrípka, bronchitída, infekcie horných dýchacích
ciest, infekcie močového ústrojenstva
/Menej časté:/ sinusitída, vírusová infekcia, ušná infekcia, tonzilitída,
celulitída, otitis media, očná infekcia, lokalizovaná infekcia,
akarodermatitída, infekcie dýchacích ciest, cystitída,
onychomykóza
/Zriedkavé:/ chronická otitis media

Poruchy ciev
/Menej časté:/ hypotenzia, ortostatická hypotenzia, sčervenanie
/Neznáme:/ prípady venózneho tromboembolizmu, vrátane pulmonálneho
embolizmu a prípadov hlbokej venóznej trombózy boli hlásené pri
antipsychotikách

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
/Časté:/ pyrexia, únava, periférny edém, asténia, bolesť na hrudníku
/Menej časté:/ edém tváre, poruchy chôdze, abnormálne pocity, pomalosť,
ochorenie podobné chrípke, smäd, problémy s dýchaním,
prechladnutie
/Zriedkavé:/ generalizovaný edém, hypotermia, abstinečný syndróm, pocit
chladu v periférnych oblastiach

Poruchy imunitného systému
/Menej časté:/ precitlivenosť
/Zriedkavé:/ lieková precitlivenosť
/Neznáme:/ anafylaktická reakcia

Poruchy pečene a žlčových ciest
/Zriedkavé:/ žltačka

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
/Menej časté:/ amenorea, sexuálna dysfunkcia, erektilná dysfunkcia,
poruchy ejakulácie, galaktorea, gynekomastia, poruchy
menštruačného cyklu, vaginálny výtok
/Neznáme:/ priapizmus

Psychické poruchy
/Veľmi časté:/ insomnia
/Časté:/ úzkosť, agitovanosť, poruchy spánku
/Menej časté:/ stavy zmätenosti, mánia, znížené libido, apatia, nervozita
/Zriedkavé:/ anorgazmia, emočná otupenosť

a) Hyperprolaktinémia môže v niektorých prípadoch viesť ku gynekomastii,
poruchám menštruačného cyklu, amenoree, galaktoree.
b) Môžu sa vyskytnúť extrapyramídové poruchy: parkinsonizmus (hypersekrécia
slín, muskuloskeletálna stuhnutosť, parkinsonizmus, slintanie, „cogwheel“
rigidita, bradykinéza, hypokinéza, maskovitý výraz tváre, napätie svalov,
akinéza, rigidita šije, svalová rigidita, parkinsonová chôdza a abnormálny
glabelárny reflex), akatízia (akatízia, nepokoj, hyperkinéza a syndróm
nepokojných nôh), tremor, dyskinéza (dyskinéza, trhavý pohyb svalov,
choreoatetóza, atetóza a myoklonus), dystónia. Dystónia zahŕňa dystóniu,
svalové kŕče, hypertóniu, tortikolis, mimovoľné svalové kontrakcie,
svalové kontrakcie, blefarospazmus, okulogyrácia, paralýza jazyka, spazmy
tváre, laryngospazmus, myotónia, opistotonus, orofaryngeálny spazmus,
pleurotonus, spazmy jazyka a trizmus. Tremor zahŕňa tremor a parkinsonový
tremor v kľude. Je potrebné si všimnúť, že široké spektrum zahrnutých
symptómov nemusí byť nevyhnutne extrapyramídového pôvodu.

/Účinky triedy/
Tak ako pri iných antipsychotikách, po uvedení risperidónu na trh, boli
hlásené veľmi zriedkavé prípady predĺženia QT intervalu. Iné účinky na
srdce týkajúce sa celej triedy antipsychotík, ktoré predĺžujú QT interval
sú ventrikulárna arytmia, ventrikulárna fibrilácia, ventrikulárna
tachykardia, náhla smrť, infarkt myokardu a /torsades de pointes/.

/Zvýšenie telesnej hmotnosti/
Porovnanie u pacientov so schizofréniou liečených risperidónom alebo
placebom s kritériom nárastu telesnej hmotnosti ? 7% telesnej hmotnosti v 6-
8 týždňov trvajúcom, placebom kontrolovanom skúšaní preukázalo štatisticky
významne vyššiu incidenciu zvýšenia telesnej hmotnosti pri risperidóne
(18%) ako pri placebe (9%). V placebom kontrolovanej 3-týždňovej štúdií u
dospelých pacientov s akútnou mániou, incidencia nárastu hmotnosti ? 7% ako
koncový ukazovateľ bola porovnávaná v skupine s risperidónom (2,5%) a
placebom (2,4%) a bola mierne vyššia v kontrolnej skupine s liečivom
(3,5%).
V populácii detí a dospievajúcich s poruchami správania v dlhodobej štúdii
sa telesná hmotnosť zvýšila v priemere o 7,3 kg po 12 mesiacoch liečby.
Predpokladaný nárast hmotnosti u normálnych detí vo veku 5-12 rokov je 3-
5 kg za rok. U dospievajúcich vo veku 12-16 rokov sa u dievčat zvýšila
hmotnosť o 3-5 kg za rok a u chlapcov o 5 kg za rok.

Ďalšie informácie o osobitných skupinách pacientov

Nežiaduce reakcie, ktoré boli hlásené s vyššou incidenciou u starších
pacientov s demenciou alebo u pediatrických pacientov ako u dospelej
populácie sú uvedené nižšie:

/Starší pacienti s demenciou/
V klinických skúšaniach boli u starších pacientov s demenciou hlásené
nežiaduce reakcie s nasledujúcou frekvenciou: prechodný ischemický záchvat
(1,4%) a cerebrovaskulárna príhoda (1,5%). Okrem toho, boli hlásené
nasledujúce nežiaduce reakcie s frekvenciou ? 5% u starších pacientov
s demenciou a s minimálne dvojnásobnou frekvenciou pozorovanou u iných
skupín dospelých pacientov: infekcie močových ciest, periférny edém,
letargia a kašeľ.

/Pediatrickí pacienti/
U pediatrických pacientov (5-17 rokov) boli hlásené nasledujúce nežiaduce
reakcie s frekvenciou ? 5% a s minimálne dvojnásobnou frekvenciou
pozorovanou v klinických skúšaniach u dospelých: somnolencia/sedácia,
únava, bolesť hlavy, zvýšenie chuti do jedla, vracanie, infekcie horných
ciest dýchacích, nazálna kongescia, abdominálna bolesť, závrat, kašeľ,
pyrexia, tremor, hnačka a enuréza.

4.9 Predávkovanie

/Symptómy/
Vo všeobecnosti, hlásené znaky a symptómy možno rozpoznať ako zosilnenie
známych farmakologických účinkov risperidónu. Zahŕňajú: ospalosť a sedáciu,
tachykardiu a hypotenziu, a extrapyramídové symptómy. Pri predávkovaní bolo
hlásené predĺženie QT intervalu a konvulzie.
Pri kombinovanom predávkovaní risperidónu a paroxetínu boli hlásené prípady
/torsade de pointes/.
V prípade akútneho predávkovania je potrebné brať do úvahy aj možnosť
spolupôsobenia iných liekov.

/Liečba/
Je potrebné spriechodniť dýchacie cesty a tento stav udržať a zabezpečiť
adekvátnu oxygenáciu a ventiláciu.
Ak bol liek užitý nie dlhšie ako pred 1 hodinou, je potrebné zvážiť
vykonanie výplachu žalúdka (ak je pacient v bezvedomí, až po
predchádzajúcej intubácii) a podanie aktívneho uhlia spolu s laxatívom. Je
potrebné okamžite sledovať kardiovaskulárne hodnoty a EKG, aby bolo možné
diagnostikovať prípadné arytmie.
Na risperidón neexistuje žiadne špecifické antidotum, preto je potrebné
zaviesť primerané podporné opatrenia. Pri hypotenzii a kolapse krvného
obehu sa majú použiť adekvátne postupy ako podanie /i.v./ infúzie a/alebo
sympatomimetík. Ak sa objavia vážne extrapyramídové symptómy je potrebné
podať anticholinergiká. Pacienta je potrebné dôsledne monitorovať
a pokračovať až do úplného zotavenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: iné antipsychotiká
ATC kód: N05AX08

/Mechanizmus účinku/
Risperidón je selektívny monoamínergný antagonista so špecifickými
vlastnosťami. Vykazuje vysokú afinitu k sérotonínovým 5-HT2 a dopamínovým
D2 receptorom.Viaže sa aj na alfa1-adrenoreceptory a s menšou afinitou na
histamínové receptory H1 a alfa2-adrenoreceptory. Risperidón nemá afinitu
ku cholinergným receptorom. Aj keď je risperidón silný antagonista
D2 receptorov, čiže sa predpokladá, že zlepšuje pozitívne symptómy
schizofrénie, spôsobuje menšiu depresiu motorickej aktivity a znižuje
indukciu katalepsie v porovnaní s klasickými antipsychotikami. Vyvážený
centrálny sérotonínový a dopamínový antagonistický účinok môže znižovať
riziko výskytu extrapyramídových nežiaducich účinkov a rozširovať
terapeutickú účinnosť aj na negatívne a afektívne symptómy schizofrénie.

/Farmakodynamické účinky/

Schizofrénia
Účinnosť risperidónu v krátkodobej liečbe schizofrénie bola preukázaná
v štyroch štúdiách, trvajúcich 4-8 týždňov, na 2500 pacientoch, ktorí
spĺňali kritéria pre schizofréniu podľa DSM-IV.
V 6-týždňovom, placebom kontrolovanom skúšaní, v ktorom sa titrovala dávka
až do 10 mg/deň podaná dvakrát denne sa preukázalo, že risperidón má lepšie
celkové skóre BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale) ako placebo. V 8-
týždňovom, placebom kontrolovanom skúšaní so štyrmi fixnými dávkami
risperidónu (2, 6, 10 a 16 mg/deň, podané dvakrát denne), vo všetkých
štyroch skupinách dosiahol risperidón lepšie celkové skóre PANSS (Positive
and Negative Syndrome Scale).
V 8-týždňovom skúšaní zameranom na porovnávanie piatich fixných dávok
risperidónu (1, 4, 8, 12 a 16 mg/deň podané dvakrát denne), dávky
risperidónu 4, 8 a 16 mg/deň mali lepšie celkové skóre PANSS ako skupina
s dávkou 1 mg. V 4-týždňovom, placebom kontrolovanom skúšaní porovnávajúcom
dve fixné dávky (4 a 8 mg/deň podané raz denne), obe skupiny risperidónu
dosiahli lepšie skóre vo väčšine PANSS meraní, vrátane celkového PANSS
a odpovedí (>20% redukcia v celkovom skóre PANSS) ako placebo. V dlhodobom
skúšaní s dospelými ambulantnými pacientmi, ktorí prevažne spĺňali kritéria
pre schizofréniu podľa DSM-IV a ktorých stav bolo klinicky stabilizovaný
minimálne 4 týždne antipsychotikami, boli randomizovaní do skupiny
s risperidónom v dávke 2-8 mg/deň alebo skupiny s haloperidolom na 1-2-
ročné pozorovanie relapsu. U pacientov, ktorí dostávali risperidón, bol čas
do relapsu dlhší ako u pacientov, ktorí dostávali haloperidol.

/Manické epizódy bipolárnej afektívnej poruchy/
Účinnosť monoterapie risperidónom v akútnej liečbe manických epizód
spojených s bipolárnou afektívnou poruchou sa študovala v troch dvojito
zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách monoterapie u približne 820
pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou I, ktorí splňali kritériá podľa
DSM-IV. V týchto troch štúdiách sa preukázalo, že risperidón v dávke 1-
6 mg/deň (úvodná dávka 3 mg v dvoch štúdiách a 2 mg v jednej štúdií) bol
významne lepší než placebo vo vopred stanovených primárnych koncových
ukazovateľoch, t.j. zmena v celkovom skóre YMRS (Young Mania Rating Scale)
v 3. týždni oproti východiskovej hodnote. Výsledky sekundárnej účinnosti
boli vo všeobecnosti konzistentné s výsledkami primárnej účinnosti.
Percento pacientov so znížením o ? 50% v celkovom skóre YMRS oproti
východiskovej hodnote po troch týždňoch, bolo výrazne vyššie u risperidónu
ako u placeba. Jedna z týchto troch štúdií zahrňovala rameno
s haloperidolom a 9-týždňovú dvojito zaslepenú udržiavacu fázu. Účinnosť sa
udržala počas 9-týždňovej udržiavacej liečby. Zmeny v celkovom YMRS oproti
východiskovým hodnotám potvrdili kontinuálne zlepšovanie a porovnateľné
medzi risperidónom a haloperidolom v 12. týždni.

Účinnosť risperidónu ako stabilizátora nálady v liečbe akútnej mánie sa
potvrdila v jednej z dvoch
3-týždňových dvojito zaslepených štúdií u približne 300 pacientov, ktorí
spĺňali kritéria podľa DSM-IV pre bipolárnu afektívnu poruchu I. V jednej 3-
týždňovej štúdii risperidón v dávke 1-6 mg/deň s úvodnou dávkou 2 mg/deň
pridaný k lítiu alebo valproátu, dosiahol lepšie výsledky ako lítium alebo
valproát samostatne vo vopred stanovených primárnych koncových
ukazovateľoch, t.j. zmena v celkovom skóre YMRS v 3. týždni oproti
východiskovej hodnote. V druhej 3-týždňovej štúdii, risperidón v dávke 1-
6 mg/deň s úvodnou dávkou 2 mg/deň kombinovaný s lítiom, valproátom alebo
karbamazepínom nedosiahol lepšie výsledky ako lítium, valproát alebo
karbamazepín samostatne v redukcii celkového skóre YMRS. Možné vysvetlenie
zlyhania tejto štúdie je indukcia klírensu risperidónu a 9-hydroxy-
risperidónu karbamazepínom, vedúca k subterapeutickým hladinám risperidónu
a 9-hydroxy-risperidónu.
V následnej analýze bola skupina s karbamazepínom vylúčená a risperidón
v kombinácii s lítiom alebo valproátom dosiahol lepšie výsledky ako lítium
alebo valproát samostane v redukcii celkového skóre YMRS.

/Perzistentná agresivita pri demencii/
Účinnosť risperidónu v liečbe BPSD (Behavioural and Psychological Symptoms
of Dementia), ktoré zahŕňajú poruchy správania, ako je agresivita,
agitovanosť, psychóza, aktivita, a afektívna porucha, bola potvrdená
v troch dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách u 1150
starších pacientov so stredne závažnou až závažnou demenciou. Jedna štúdia
zahŕňala fixné dávky risperidónu 0,5, 1 a 2 mg/deň. Dve štúdie
s flexibilnou dávkou zahŕňali skupiny s dávkou risperidónu v rozpätí
0,5 - 4 mg/deň resp. 0,5 - 2 mg/deň. Risperidón preukázal štatisticky
významnejšiu a klinicky dôležitejšiu účinnosť v liečbe agresivity a menej
významnú v liečbe agitovanosti a psychózy u starších pacientov s demenciou
(merané podľa BEHAVE-AD [Behavioural Pathology in Alzheimer´s Disease
Rating Scale] a CMAI [Cohen-Mansfield Agitation Inventory]). Terapeutický
účinok risperidónu nezávisel od skóre MMSE (Mini-Mental State Examination)
(a tým od závažnosti demencie); sedatívnych vlastností risperidónu;
prítomnosti alebo absencie psychózy; a typu demencie, Alzheimerovej,
vaskulárnej alebo zmiešanej. (Pozri tiež časť 4.4).

/Poruchy správania/
Účinnosť risperidónu v krátkodobej liečbe narušeného správania sa potvrdila
v dvoch dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách u približne
240 pacientov vo veku 5 - 12 rokov s diagnózou DBD (Disruptive Behaviour
Disorders) podľa DSM-IV a hraničnou hodnotou intelektuálnej funkcie alebo
miernej až stredne závažnej mentálnej retardácie/porúch učenia sa. V dvoch
štúdiách bol risperidón v dávke 0,02 - 0,06 mg/kg/deň výrazne lepší než
placebo vo vopred stanovených primárnych koncových ukazovateľoch, t.j.
zmena v N-CBRF (Conduct Problem subscale of the Nisonger-Child Behaviour
Rating Form) v 6. týždni oproti východiskovej hodnote.

2. Farmakokinetické vlastnosti


Risperidón sa metabolizuje na 9-hydroxy-risperidón, ktorý má podobný
farmakologický účinok ako risperidón (pozri /Biotransformácia a eliminácia/).

/Absorpcia/
Risperidón sa po perorálnom podaní úplne absorbuje, maximálne plazmatické
koncentrácie dosahuje v priebehu 1-2 hodín. Absolútna perorálna biologická
dostupnosť risperidónu je 70% (CV=25%). Relatívna perorálna biologická
dostupnosť risperidónu z tabliet je 94% (CV=10%) v porovnaní s roztokom.
Absorpcia nie je ovplyvnená jedlom a preto sa risperidón môže užívať
s jedlom alebo bez jedla. Rovnovážny stav risperidón dosiahne v priebehu
jedného dňa u väčšiny pacientov. Rovnovážny stav 9-hydroxy-risperidónu sa
dosiahne v priebehu 4-5 dní.

/Distribúcia/
Risperidón sa rýchlo distribuuje, distribučný objem je 1-2 l/kg. Risperidón
sa viaže na albumín a kyslý ?1-glykoproteín v plazme. Väzba risperidónu na
plazmatické bielkoviny je 90%, z toho 9-hydroxy-risperidónu je 77%.

/Biotransformácia a eliminácia/
Risperidón sa metabolizuje prostredníctvom CYP 2D6 na 9-hydroxy-risperidón,
ktorý má podobné farmakologické účinky ako risperidón. Risperidón spolu s 9-
hydroxy-risperidónom vytvárajú aktívnu antipsychotickú frakciu.
Metabolizmus prostredníctvom CYP 2D6 je podmienený genetickým
polymorfizmom. Silné metabolizéry CYP 2D6 rýchlo menia risperidón na 9-
hydroxy-risperidón, zatiaľ čo slabé metabolizéry CYP 2D6 menia risperidón
na 9-hydroxy-risperidón o niečo pomalšie. Aj keď silné metabolizéry majú
nižšiu koncentráciu risperidónu a vyššiu koncentráciu 9-hydroxy-risperidónu
než slabé metabolizéry, farmakokinetiky kombinovaného risperidónu a 9-
hydroxy-risperidónu (t.j. aktívnej antipsychotickej frakcie), po
jednorazových a viacnásobných dávkach, sú podobné u silných aj slabých
metabolizérov CYP 2D6.
Ďalšou metabolickou cestou risperidónu je N-dealkylácia. Štúdie /in vitro/ na
mikrozómoch ľudskej pečene preukázali, že risperidón v klinicky
relevantných koncentráciách výrazne neinhibuje metabolizmus liekov
metabolizovaných prostredníctvom izoenzýmov cytochrómu P 450, vrátane CYP
1A2, CYP 2A6, CYP 2C8/9/10, CYP 2D6, CYP 2E1, CYP 3A4 a CYP 3A5. Týždeň po
podaní sa 70% dávky risperidónu vylúči močom a 14% stolicou. 35-45% dávky
v moči tvorí risperidón a 9-hydroxy-risperidón. Po perorálnom podaní
psychotickým pacientom sa risperidón eliminuje s polčasom približne 3
hodiny. Eliminačný polčas 9-hydroxy-risperidónu a aktívnej antipsychotickej
frakcie je 24 hodín.

/Linearita/
Plazmatické koncentrácie risperidónu sú proporcionálne dávke v rámci
terapeutického rozpätia dávok.

/Starší pacienti, porucha funkcie pečene a obličiek/
Štúdia jednorazoveho dávkovania preukázala priemerne o 43% vyššiu
koncentráciu aktívnej antipsychotickej frakcie v plazme, o 38% dlhší polčas
a o 30% znížený klírens aktívnej antipsychotickej frakcie u starších
pacientov. Vyššie plazmatické koncentrácie aktívnej antipsychotickej
frakcie a v priemere o 60% znížený klírens aktívnej antipsychotickej
frakcie sa pozoroval u pacientov s renálnou insuficienciou. U pacientov
s pečeňovou insuficienciou bola plazmatická koncentrácia risperidónu
normálna, ale voľná frakcia risperidónu v plazme sa zvýšila približne
o 35%.

/Pediatrickí pacienti/
Farmakokinetiky risperidónu, 9-hydroxy-risperidónu a aktívnej
antipsychotickej frakcie u detí sú podobné ako u dospelých.

/Pohlavie, rasa a fajčenie/
Analýzy farmakokinetiky populácii neodhalili zjavný vplyv pohlavia, rasy
alebo fajčenia na farmakokinetiky risperidónu alebo aktívnej
antipsychotickej frakcie.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách (sub)chronickej toxicity, v ktorých sa risperidón začal podávať
sexuálne nezrelým potkanom a psom, sa vyskytli účinky závislé od dávky na
genitálny trakt a prsné žľazy samcov a samíc. Tieto účinky súviseli so
zvýšenými hladinami prolaktínu v sére, spôsobenými blokádou dopamínových
D2 receptorov risperidónom. Okrem toho, štúdie na kultúrach tkanív
naznačujú, že rast buniek tumoru prsníka u ľudí môže byť stimulovaný
prolaktínom. Risperidón nemal teratogénny účinok u potkanov a králikov.
V reprodukčných štúdiách risperidónu na potkanoch boli pozorované nežiaduce
účinky na správanie sa pri párení, na pôrodnú hmotnosť a prežívanie mláďat.
U potkanov bola intrauterinná expozícia risperidónom spojená s kognitívnym
deficitom v dospelosti. Iné antagonisty dopamínu, pri podávaní gravidným
zvieratám, vyvolali u mláďat negatívne účinky na motorický vývoj
a schopnosť učiť sa. Risperidón nemal genotoxický účinok v súbore testov.
V štúdiách karcinogenity risperidónu u potkanov a myší sa pozoroval zvýšený
počet adenómov hypofýzy (myši), adenómov pankreasu (potkany) a adenómov
prsnej žľazy (obidva druhy). Tieto tumory môžu súvisieť s predĺženým
antagonizmom na dopamínových D2-receptoroch a hyperprolaktinémiou. Význam
týchto zistení pre ľudí nie je známy. Zvieracie modely /in vitro/ a /in/
/vivo/ preukázali, že vysoké dávky risperidónu môžu spôsobiť predĺženie QT
intervalu, čo môže byť spojené s teoreticky zvýšeným rizikom /torsade de/
/pointes/ u pacientov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok
Tablety obsahujú:

Jadro:
Monohydrát laktózy
Mikrokryštalická celulóza (E460)
Hydrolyzát kukuričného škrobu
Koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551)
Magnéziumstearát (E470b)

Obalová vrstva:
/RISPOLUX 1 mg:/
Hypromelóza (E464)
Oxid titaničitý (E171)
Makrogol 4000
Monohydrát laktózy

/RISPOLUX 2 mg:/
Hypromelóza (E464)
Oxid titaničitý (E171)
Makrogol 4000
Monohydrát laktózy
Žltý oxid železitý (E172)
Červený oxid železitý (E172)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/COC/PVDC/Al blister
HDPE fľaša s polypropylénovým viečkom s vysúšadlom

Veľkosť balenia:
6, 10, 20, 30, 50, 60, 100, 100x1 a 250 filmom obalených tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

SANDOZ GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl
Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

RISPOLUX 1 mg: 68/0266/05-S
RISPOLUX 2 mg: 68/0267/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

17.08.2005


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2010[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C92834
Skupina ATC:
N05 - Psycholeptiká
Skupina ATC:
N05AX08 - risperidonum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
AT -
Účinná látka:
spiraprili hydrochloridum
Výrobca lieku:
SANDOZ PHARMACEUTICALS, SVAJCIARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s a) psychotickými poruchami vo vyššom veku, kde treba titrovať dávku, b) poruchami deglutinácie, c) diagnózou autizmu.
Predajná cena:
4.32 € / 130.14 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
4.32 € / 130.14 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.92 € ÚP:0.00 € DP:1.92 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.32 € ÚP:0.00 € DP:4.32 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.07 € ÚP:0.00 € DP:2.07 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien