Detail:
FRAGMIN 10000 IU (anti-Xa)/1,0 ml sol inj 1x10 ml (liek.inj.skl.viacdávk.)
Názov lieku:
FRAGMIN 10000 IU (anti-Xa)/1,0 ml
Doplnok názvu:
sol inj 1x10 ml (liek.inj.skl.viacdávk.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č.2 K OZNÁMENIU O ZMENE V REGISTRÁCII, ev. č. 2011/07477

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUžÍVATEľOV

FRAGMIN 2 500 IU (anti-Xa)/0,2 ml
FRAGMIN 5 000 IU (anti-Xa)/0,2 ml
FRAGMIN 7 500 IU (anti-Xa)/0,3 ml
FRAGMIN 10 000 IU (anti-Xa)/0,4 ml
FRAGMIN 12 500 IU (anti-Xa)/0,5 ml
FRAGMIN 15 000 IU (anti-Xa)/0,6 ml
FRAGMIN 18 000 IU (anti-
Xa)/0,72 ml
FRAGMIN 2 500 IU (anti-Xa)/ml
FRAGMIN 10 000 IU (anti-Xa)/ml
FRAGMIN 25 000 IU (anti-Xa)/ml
sodná soľ dalterarínu
injekčný roztok


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať
Váš liek.
. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znova prečítali.
. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
. Tento liek bol predpísaný Vám a nesmiete ho dávať nikomu inému. Môže
mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Fragmin a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Fragmin
3. Ako používať Fragmin
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Fragmin
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE FRAGMIN A NA ČO SA POUŽÍVA

Fragmin je liek (antitrombotikum ), ktorý zabraňuje vzniku trombov (krvných
zrazenín).
Fragmin sa používa na liečbu nasledujúcich ochorení/:/

Liečba náhle vzniknutej hĺbkovej žilovej trombózy (krvnej zrazeniny)
a pľúcnej embólie, keď nie je vhodná trombolytická liečba alebo operácia.
Prevencia zrážania krvi pri mimotelovom obehu počas hemodialýzy
a hemofiltrácie pri akútnom obličkovom zlyhaní alebo chronickej obličkovej
nedostatočnosti.
Tromboprofylaxia (predchádzanie vzniku krvných zrazenín) pri chirurgických
výkonoch.
Profylaxia u pacientov s významne zvýšeným rizikom žilového
tromboembolizmu, ktorí sú dočasne pripútaní na lôžko v dôsledku náhle
vzniknutého ochorenia ako napríklad srdcovej nedostatočnosti, dychovej
nedostatočnosti, závažných infekcií.
Nestabilné formy ischemickej choroby srdca, t.z. nestabilná angína pektoris
a non-Q infarkt myokardu
6. Liečba náhle vzniknutej hĺbkovej žilovej trombózy a embólie do pľúc
a predĺžená profylaxia vzniku žilových trombov u pacientov s nádorovým
ochorením.
2. SKÔR AKO POUŽIJETE FRAGMIN
/Nepoužívajte/ Fragmin

. keď ste alergický (precitlivený) na Fragmin alebo iné nízkomolekulárne
heparíny a/alebo heparín
. pri akútnom vrede žalúdka a dvanástorníka a krvácaní do mozgu alebo pri
inom aktívnom krvácaní
. pri závažných poruchách zrážanlivosti krvi
. pri septickej endokarditíde
. pri poraneniach a operáciách centrálneho nervového systému, oka alebo
ucha
. u pacientov liečených vysokými dávkami Fragminu pre akútnu hĺbkovú
žilovú trombózu, pľúcnu embóliu alebo nestabilnú angínu pektoris sa
nesmie vykonať lumbálna punkcia, spinálna alebo epidurálna anestézi

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Fragminu
. Ak máte znížený počet krvných doštičiek a poruchu ich funkcií
. ak máte ťažkú pečeňovú a obličkovú nedostatočnosť
. ak máte nekontrolovanú hypertenziu
. pri postihnutí sietnice následkom vysokého krvného tlaku alebo cukrovky
. pri podávaní vysokých dávok Fragminu u pacientov tesne po operácii
alebo v prípade iných ochorení, u ktorých existuje podozrenie na
zvýšené riziko krvácania.

Pred začatím liečby Fragminom sa odporúča stanoviť počet krvných doštičiek
a počas liečby ich pravidelne sledovať.

Osobitná opatrnosť je potrebná pri náhlom vzniku trombocytopénie (nízkej
hladine krvných doštiek) a pri závažnej trombocytopénii.

Pacienti podstupujúci chronický hemodialyzačný program liečení Fragminom
obvykle potrebujú iba malé prispôsobenie dávkovania, a preto postačuje len
niekoľko kontrol hladín anti-Xa. Pacienti na akútnej hemodialýze majú užší
terapeutický rozsah, a preto má byť u nich zabezpečené dôkladnejšie
sledovanie hladín anti-Xa.

Ak u pacienta s nestabilnou formou ischemickej choroby srdca, t.j.
nestabilnou angínou pektoris alebo non-Q infarktom myokardu, dôjde k
infarktu myokardu, môže byť indikovaná trombolytická liečba. To neznamená,
že sa musí prerušiť liečba Fragminom, ale že táto liečba zvyšuje riziko
krvácania.

Jednotlivé nízkomolekulárne heparíny sa líšia svojimi vlastnosťami,
biologickou aktivitou a majú odlišné odporúčané dávkovanie. Z tohto
hľadiska sa vyžaduje opatrnosť, a preto je dôležité, aby sa dodržiavali
pokyny týkajúce sa použitia jednotlivých liekov.


Fragmin sa nesmie podávať do svalu.


Používanie iných liekov
Súčasné podávanie iných liekov ovplyvňujúcich zrážanlivosť krvi
(hemostázu), ako sú kyselina acetylsalicylová, nesteroidové antiflogistiká
(NSAID), antagonisty vitamínu K, trombolytiká a dextrán, môže zosilniť
protizrážanlivý účinok Fragminu.
Avšak, ak neexistujú špecifické kontraindikácie, pacienti s nestabilnými
formami ischemickej choroby srdca, t.j. s nestabilnou angínou pektoris
alebo non-Q infarktom myokardu, sa majú liečiť nízkymi dávkami kyseliny
acetylsalicylovej.
Tehotenstvo a dojčenie
Inječný roztok Fragminu vo viacdávkových injekčných liekovkách obsahuje
benzylalkohol ako konzervačnú prísadu. Benzylalkohol môže prechádzať
placentou. Počas tehotenstva sa preto musí používať Fragmin bez
konzervačnej prísady.
Malé množstvá sodnej soli dalteparínu prechádzajú do materského mlieka.
Účinok, ktorého výsledkom je zníženie zrážanlivosti krvi, je u dojčaťa
nepravdepodobný.
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Fragmin neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. AKO POUŽÍVAŤ FRAGMIN
Tento liek Vám podá Váš lekár alebo zdravotná sestra podkožne.


Dávkovanie
Dávku lieku a dĺžku trvania liečby Vám určí lekár na základe Vašej
hmotnosti a bude závisieť od toho, na čo ste liečený a či nemáte problémy
s obličkami alebo pečeňou.1. Umyte si ruky.
2. Vyberte vhodné miesto na aplikáciu injekcie pohodlne sa posaďte tak,
aby ste videli svoje brucho.

- Vhodným miestom pre aplikáciu podkožnej injekcie je oblasť pod pupkom.- Alternatívnym miestom je horná vonkajšia časť stehna, ale je potrebná

- opatrnosť, aby ste si injekciu nevpichli do svalu.

- Je vhodné striedať miesta vpichu každý deň.

3. Vydezinfikujte miesto vpichu a pripravte si injekciu.

- Dôkladne vyčistite miesto vpichu dezinfekčným tampónom.

- Odstráňte ochranný obal z naplnenej striekačky.

- Bezprostredne pred vpichnutím injekcie odstráňte ochranný kryt ihly.

- Ak sa v striekačke nachádza vzduchová bublina, nevytláčajte ju piestom
zo striekačky, pretože môže dojsť ku zníženiu potrebnej dávky lieku.4. Vytvorte kožnú riasu.

- Medzi palcom a ukazovákom uchopte kožu.- Túto kožnú riasu držte počas celej aplikácie.5. Aplikujte Fragmin.

- Celú ihlu zaveďte kolmo do vytvorenej kožnej riasy a pomaly aplikujte
liek do podkožia.

- Ihlu najskôr vytiahnite a až potom kožu uvoľnite.

- Ak sa v mieste vpichu objaví krv, jemne naň zatlačte sterilným
tampónom a počkajte, kým krv zaschne.

- Miesto vpichu nešúchajte, pretože to môže podporiť tvorbu modrín.

- Ihlu opatrne zakryte ochranným krytom.

- Prázdne striekačky vráťte pri kontrolnej návšteve lekárovi na bezpečnézlikvidovanie v spaľovni biologického odpadu.
Použitie u detí a dospievajúcich
Klinické skúsenosti s použitím u detí sú obmedzené. V prípade použitia
u detí je nutné sledovať hladiny anti-Xa.
Injekčný roztok vo viacdávkových injekčných liekovkách obsahuje
benzylalkohol. Tieto balenia sa nesmú podávať predčasne narodeným deťom,
pretože benzylalkohol môže u týchto detí vyvolať syndróm dychovej tiesne
(Gasping syndrom).

Ak použijete viac Fragminu, ako máte
Ak si myslíte, že Vám podali príliš veľa Fragminu, ihneď to oznámte Vášmu
lekárovi alebo zdravotnej sestre.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Fragmin môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Často hlásenými nežiaducimi účinkami sú podkožné krvné podliatiny
(hematómy) v mieste podania injekcie, mierny pokles krvných doštičiek (typ
I), ktorý je väčšinou počas liečby reverzibilný, krvácanie a prechodné
zvýšenie pečeňových enzýmov. Zriedkavé nežiaduce účinky sú odumretie
kožného tkaniva v mieste podania a reakcie z precitlivenosti.
Bolo hlásené malé množstvo prípadov ťažkých reakcií z precitlivenosti
(anafylaktických reakcií) a malé množstvo prípadov ťažkého imunologicky
sprostredkovaného poklesu krvných doštičiek (typ II) spojeného s tepnovou
alebou žilovou trombózou alebo tromboembolizáciou. Riziko krvácania je
závislé na dávke.

Prípadný výskyt týchto nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií
oznámte Vášmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
Boli hlásené prípady závažného krvácania , niektoré z nich s fatálnym
koncom.

5. AKO UCHOVÁVAŤ FRAGMIN

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na papierovej škatuľke.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Fragmin injekčný roztok s konzervačnou látkou benzylalkohol balený vo
viacdávkových injekčných liekovkách s obsahom 10 000 IU (anti-Xa)/ml
(10 ml) a 25 000 (anti-Xa)IU/ml (4 ml) sa má použiť do 14 dní po prvom
otvorení viacdávkovej injekčnej liekovky.

Injekčný roztok pripravený na infúziu sa má použiť do 12 hodín.
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Fragmin obsahuje
Liečivo je sodná soľ dalteparínu. Jeden ml injekčného roztoku obsahuje
2 500 IU, 10 000 IU, 12 500 IU alebo 25 000 IU (anti-Xa) sodnej soli
dalteparínu. Sila je uvedená v medzinárodných anti-Xa jednotkách (IU) 1.
medzinárodného štandardu pre nízkomolekulárne heparíny.
Dalšia zložka je: voda na injekciu.
Okrem toho injekčný roztok Fragminu vo viacdávkových injekčných liekovkach
obsahuje benzylalkohol.
Chlorid sodný obsahujú nasledujúce veľkosti balenia: jednorazová naplnená
injekčná striekačka obsahujúca 2 500 IU (anti-Xa)/0,2 ml; injekčná liekovka
obsahujúca 2 500 IU (anti-Xa)/0,4 ml a ampulka obsahujúca 2 500 IU (anti-
Xa)/4 ml a 10 000 IU (anti-Xa)/1 ml.

Ako vyzerá Fragmin a obsah balenia
Fragmin je dostupný ako injekčný roztok v nasledujúcich baleniach:


/jednorazové naplnené injekčné striekačky:/

FRAGMIN 2 500 IU (anti-Xa)/0,2 ml, 10 x 0,2 ml
FRAGMIN 5 000 IU (anti-Xa)/0,2 ml, 10 x 0,2 ml, 25 x 0,2 ml
FRAGMIN 7 500 IU (anti-Xa)/0,3 ml, 10 x 0,3 ml
FRAGMIN 10 000 IU (anti-Xa)/0,4 ml, 10 x 0,4 ml
FRAGMIN 12 500 IU (anti-Xa)/0,5 ml, 10 x 0,5 ml
FRAGMIN 15 000 IU (anti-Xa)/0,6 ml, 10 x 0,6 ml
FRAGMIN 18 000 IU (anti-Xa)/0,72 ml, 10 x 0,72 mlJednorazové naplnené injekčné striekačky sa môžu dodávať bez bezpečnostného
systému alebo s bezpečnostným systémom Needle trap.


/ampulky:/

FRAGMIN 2 500 IU (anti-Xa)/ml, 10 x 4 ml
FRAGMIN 10 000 IU (anti-Xa)/ml, 10 x 1 ml


/injekčné liekovky/

FRAGMIN 2 500 IU (anti-Xa)/ml, 10 x 4 ml
FRAGMIN 10 000 IU (anti-Xa)/ml, 1 x 10 ml – viacdávková injekčná liekovka
FRAGMIN 10 000 IU (anti-Xa)/ml, 10 x 10 ml – viacdávková injekčná liekovka
FRAGMIN 25 000 IU (anti-Xa)/ml, 1 x 4 ml – viacdávková injekčná liekovka
FRAGMIN 25 000 IU (anti-Xa)/ml, 10 x 4 ml – viacdávková injekčná liekovka

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pfizer Europe MA EEIG


Ramsgate Road,


Sandwich


Kent CT13 9NJ


Veľká BritániaTáto písomná informácia bola naposledy schválená vo februári 2012.
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Názov lieku
FRAGMIN 2 500 IU (anti-Xa)/0,2 ml
FRAGMIN 5 000 IU (anti-Xa)/0,2 ml
FRAGMIN 7 500 IU (anti-Xa)/0,3 ml
FRAGMIN 10 000 IU (anti-Xa)/0,4 ml
FRAGMIN 12 500 IU (anti-Xa)/0,5 ml
FRAGMIN 15 000 IU (anti-Xa)/0,6 ml
FRAGMIN 18 000 IU (anti-Xa)/0,72 ml
FRAGMIN 2 500 IU (anti-Xa)/ml
FRAGMIN 10 000 IU (anti-Xa)/ml
FRAGMIN 25 000 IU (anti-Xa)/ml
1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE

1 ml injekčného roztoku obsahuje 2 500 IU, 10 000 IU, 12 500 IU alebo
25 000 IU (anti-Xa) sodnej soli dalteparínu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


2. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok

Číry, bezfarebný až slamovo sfarbený roztok.

3. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

. Liečba akútnej hĺbkovej žilovej trombózy a pľúcnej embólie, keď nie je
vhodná trombolytická liečba alebo operácia.
. Tromboprofylaxia – antikoagulácia pri mimotelovom obehu počas
hemodialýzy a hemofiltrácie.
. Tromboprofylaxia v súvislosti s operáciou.
. Tromboprofylaxia u pacientov s významne zvýšeným rizikom venózneho
trombembolizmu, ktorí sú dočasne imobilizovaní v dôsledku akútneho
ochorenia ako napríklad kardiálnej insuficiencie, respiračnej
insuficiencie, závažných infekcií.
. Nestabilné formy ischemickej choroby srdca (nestabilná angína pektoris
a non-Q infarkt myokardu).
. Liečba akútnej hĺbkovej žilovej trombózy a embólie do pľúc a predĺžená
tromboprofylaxia u pacientov s nádorovým ochorením.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

1. Liečba akútnej hĺbkovej žilovej trombózy
Injekčný roztok Fragminu sa podáva subkutánne, buď ako jedna injekcia
jedenkrát denne alebo v dvoch injekciách denne.


/Podávanie jedenkrát denne:/

200 IU/kg telesnej hmotnosti podávaných subkutánne jedenkrát denne. Nie je
potrebné sledovať plazmatickú aktivitu Fragminu (anti-Xa). Maximálna
jednorazová dávka nesmie prekročiť 18 000 IU, čo sa musí dodržať
u pacientov s telesnou hmotnosťou > 90 kg. Dávku je možné prispôsobiť podľa
dostupnosti jednorazových naplnených injekčných striekačiek podľa tabuľky:

Hmotnosť Dávka Jednorazová
naplnená
injekčná striekačka
(kg) (25
000 IU/ml)
46 – 56 10 000 IU
0,4 ml
57 – 68 12 500 IU
0,5 ml
69 – 82 15 000 IU
0,6 ml
83 alebo viac 18 000 IU
0,72 ml/Podávanie dvakrát denne/

U pacientov s komplikovaným trombotickým ochorením alebo u pacientov so
zvýšeným rizikom krvácania sa môže podávať dávka 100 IU/kg telesnej
hmotnosti subkutánne dvakrát denne. Sledovanie plazmatickej aktivity nie je
obvykle nevyhnutné, ale v prípade potreby je možné sledovať aktivitu
Fragminu metódou stanovovania anti-Xa. Vzorka krvi sa má odobrať 3 až 4
hodiny po subkutánnom podaní injekcie, kedy sa dosahujú maximálne
plazmatické hladiny. Odporúčaná hodnota plazmatických hladín pri podávaní
dvakrát denne je medzi 0,5 a 1,0 anti-Xa/ml.

Spravidla sa začne súčasne s liečbou antagonistami vitamínu K. Liečba
Fragminom má pokračovať dovtedy, pokiaľ hladiny faktorov protrombínového
komplexu (faktory II, VII, IX a X) neklesnú na terapeutickú hladinu.
Zvyčajne je nevyhnutné, aby kombinovaná liečba trvala aspoň 5 dní.


2. Liečba pľúcnej embólie

Injekčný roztok Fragmin sa podáva subkutánne jeden alebo dvakrát denne
v súlade s pokynmi pre liečbu hĺbkovej žilovej trombózy. Pri dávkovaní
dvakrát denne sa podáva 100 - 120 IU/kg telesnej hmotnosti za 12 hodín. Pri
voľbe dávky a času podania sa majú vziať do úvahy závažnosť ochorenia
a možné riziká krvácania.

Monitorovanie plazmatickej aktivity obvykle nie je nevyhnutné, ale
v prípade, že je indikované, pozri časť liečba akútnej hlbokej venóznej
trombózy.

3. Tromboprofylaxia – antikoagulácia pri mimotelovom obehu počas
hemodialýzy a hemofiltrácie
/Pri chronickom zlyhaní obličiek, pacienti bez známeho rizika krvácania v/
/anamnéze/
/Hemodialýza a hemofiltrácia trvajúca maximálne 4 hodiny:/
Podáva sa dávka, ako je uvedené nižšie, alebo len ako /i.v./ bolus s dávkou
5 000 IU.

/Hemodialýza a hemofiltrácia trvajúca viac ako 4 hodiny:/
I.v. bolus injekcia s dávkou 30 - 40 IU/kg telesnej hmotnosti s následnou
/i.v./ infúziou 10 - 15 IU/kg telesnej hmotnosti za hodinu. Hladiny anti-Xa
v plazme sa pri tejto dávke obvykle pohybujú v rozsahu 0,5 – 1,0 IU anti-
Xa/ml.


/Pri akútnom zlyhaní obličiek, pacienti s vysokým rizikom krvácania/

/I.v./ bolus injekcia s dávkou 5 – 10 IU/kg telesnej hmotnosti s následnou
/i.v./ infúziou 4 - 5 IU/ kg telesnej hmotnosti za hodinu.
Plazmatická hladina má byť v rozsahu 0,2 - 0,4 IU anti-Xa/ml.


4. Tromboprofylaxia v súvislosti s operáciou


/Všeobecná chirurgia s rizikom trombombolických komplikácií/

Dávka 2 500 IU subkutánne 1 - 2 hodiny pred operáciou a potom 2 500 IU
subkutánne každé ráno. Liečba trvá do úplnej mobilizácie pacienta,
všeobecne 5 - 7 dní alebo dlhšie.


/Všeobecná chirurgia s ďalšími rizikovými faktormi a elektívna operácia/
/bedrového kĺbu/


/Existujú 3 možnosti pre začatie liečby (pozri tabuľku)/
V súvislosti s elektívnou operáciou bedrového kĺbu existujú skúsenosti
s predĺženou tromboprofylaxiou Fragminom po dobu až 5 týždňov po operácii
(pozri časť 5.1).

| |Dávkovanie |
|Začiatok liečby|10-14 hodín |V priebehu |4-8 hodín po |Pooperačné |
| |pred |2 hodín pred |operácii1 |obdobie |
| |operáciou |operáciou | | |
|Večer pred |5000 IU |- |5000 IU |5000 IU denne|
|operáciou2 | | | | |
|Začiatok pred |- |2500 IU |2500 IU |5000 IU |
|operáciou – | | | |denne3 |
|v deň operácie | | | | |
|Začiatok po |- |- |2500 IU |5000 IU denne|
|operácii | | | |3 |


1 Alebo neskôr, ak sa nedosiahne hemostáza.
2 Injekcie sa podávajú približne v 24-hodinových intervaloch
3 Injekcia v prvý pooperačný deň sa musí podať po uplynutí aspoň 6 hodín od
podania predchádzajúcej dávky.

5. Tromboprofylaxia u pacientov s významne zvýšeným rizikom venózneho
trombembolizmu, ktorí sú dočasne imobilizovaní v dôsledku akútneho
ochorenia ako napríklad kardiálnej insuficiencie, respiračnej
insuficiencie, závažných infekcií.
Fragmin sa podáva formou subkutánnej injekcie jedenkrát denne 5000 IU až do
momentu mobilizácie pacienta v trvaní až 14 dní.

6. Nestabilné formy ischemickej choroby srdca (nestabilná angína pektoris a
non–Q infarkt myokardu)
Podáva sa 120 IU/kg telesnej hmotnosti subkutánne dvakrát denne. Maximálna
dávka je 10 000 IU/12 hodín. Liečba má trvať aspoň 6 dní alebo dlhšie, ak
to ošetrujúci lekár považuje za prospešné.
U pacientov, ktorí čakajú na revaskularizáciu, sa odporúča podávať Fragmin
až do dňa uskutočnenia invazívneho zákroku (PTCA a CABG). Po úvodnej
stabilizácii dávkou 120 IU/kg telesnej hmotnosti dvakrát denne sa podáva
udržiavacia dávka 5 000 IU dvakrát denne (u žien s hmotnosťou < 80 kg
a u mužov s hmotnosťou < 70 kg) alebo 7 500 IU dvakrát denne (u žien s
hmotnosťou ( 80 kg a u mužov s hmotnosťou ( 70 kg). Celková dĺžka liečby
nemá prevýšiť 45 dní.

Odporúča sa súčasné podávanie nízkych dávok kyseliny acetylsalicylovej.

7. Liečba akútnej hĺbkovej žilovej trombózy a embólie do pľúc a predĺžená
tromboprofylaxia u pacientov s nádorovým ochorením
/1. mesiac:/
Dalteparín sa podáva v dávke 1-krát denne 200 IU/ kg telesnej hmotnosti
subkutánne počas prvých 30 dní liečby. Celková denná dávka nesmie
presiahnuť 18 000 IU.

/2.- 6. mesiac:/
Dalteparín sa má podať subkutánne v dávke približne 150 IU/ kg jedenkrát
denne. Dávkovanie je upravené na použitie jednorazových naplnených
injekčných striekačiek s fixnou dávkou podľa tabuľky nižšie.

Tabuľka 1. Dávkovanie na 2.- 6. mesiac

|Telesná hmotnosť |Dávka dalteparínu |Jednorazové naplnené |
|(kg) |(IU) |injekčné striekačky |
| | | |
| | |(25 000 IU/ml) |
|(56 |7 500 |0,3 ml |
|57 - 68 |10 000 |0,4 ml |
|69 - 82 |12 500 |0,5 ml |
|83 - 98 |15 000 |0,6 ml |
|(99 |18 000 | 0,72 ml |

Redukcia dávky pri trombocytopénii následkom chemoterapie

V klinických skúškach sa použilo nasledujúce dávkovanie:
Trombocytopénia: v prípade trombocytopénie s počtom trombocytov < 50 x109/l
ktorá vznikla následkom chemoterapie, podávanie dalteparínu sa má prerušiť,
až pokiaľ sa počet trombocytov nevráti nad 50 x109/l.

V prípade, že počet trombocytov sa pohybuje medzi 50 x109/l až 100 x109/l ,
dávka dalteparínu sa má znížiť v porovnaní s bežne užívanou o 17 až 33 %
v závislosti od telesnej hmotnosti pacienta (pozri tabuľku 1). Len čo sa
počet trombocytov vráti na ( 100 x109/l, dalteparín sa má znovu podávať
v plnej dávke.

|Tabuľka 2. Zníženie dávky dalteparínu pri trombocytopénii 50 - |
|100 x109/l |
|pri použití jednorazových naplnených injekčných striekačiek |
|Telesná |Neredukovaná |Redukovaná dávka|Priemerné |
|hmotnosť (kg)|dávka dalteparínu|dalteparínu |zníženie dávky |
| |(IU) |(IU) |(v %) |
|(56 |7 500 | 5000 |33 |
|57 - 68 |10 000 | 7500 |25 |
|69 - 82 |12 500 |10,000 |20 |
|83 - 98 |15,000 |12 500 |17 |
|(99 |18 000 |15 000 |17 |


Skratka: IU = International unit (medzinárodná jednotka)

Obličkové zlyhávanie: v prípade signifikantného obličkového zlyhávania
definovaného hladinou kreatinínu vyššou ako 3-násobok hornej hranice normy,
má byť dávka dalteparínu upravená tak, aby sa udržala terapeutická hladina
anti-Xa 1 IU/ml v rozmedzí od 0,5 do 1,5 U/ml) hodnotená zo vzorky krvi
odobranej 4 - 6 hodín po podaní injekcie dalteparínu. Ak je hladina anti-Xa
nižšia alebo vyššia ako terapeutické rozmedzie, dávka dalteparínu sa má buď
zvýšiť alebo znížiť na najbližšiu vyššiu alebo nižšiu dávku dostupnú v
jednorazovej naplnenej injekčnej striekačke. Meranie hladiny anti-Xa sa má
opakovať po 3 - 4 ďalších dávkach. Táto úprava dávky sa má opakovať, až
pokiaľ sa nedosiahne terapeutická hladina anti-Xa.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na Fragmin alebo iné nízkomolekulárne heparíny a/alebo
heparín, napr. predtým dokázaná heparínom navodená trombocytopénia alebo
podozrenie na imunologicky sprostredkovanú heparínom navodenú
trombocytopéniu (typ II).
Akútny gastroduodenálny vred a cerebrálne krvácanie alebo iné aktívne
krvácanie.
Závažné poruchy hemokoagulácie.
Septická endokarditída.
Poranenia a operácie centrálneho nervového systému, oka alebo ucha.
Lumbálna punkcia , spinálna alebo epidurálna anestézia sú kontraindikované
pri súbežnej liečbe vysokými dávkami dalteparínu (potrebnými na liečbu
akútnej hĺbkovej žilovej trombózy, pľúcnej embólie alebo nestabilnej angíny
pektoris.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Opatrnosť sa odporúča pri trombocytopénii, poruchách funkcií krvných
doštičiek, pri ťažkej hepatálnej a renálnej insuficiencii, nekontrolovanej
hypertenzii, hypertenzívnej alebo diabetickej retinopatii. Opatrnosť je
tiež potrebná pri podávaní vysokých dávok dalteparínu u pacientov tesne po
operácii alebo v prípade iných ochorení, u ktorých existuje podozrenie na
zvýšené riziko krvácania.

Keď sa vykoná zvodová anestézia (epidurálna/spinálna) alebo lumbálna
punkcia, je u pacientov riziko vývoja epidurálneho alebo spinálneho
hematómu, ktorý môže viesť k dlhodobej alebo trvalej paralýze. Riziko
takýchto príhod je zvýšené pri ponechaní zavedených epidurálnych katétrov
alebo pri súčasnom použití liekov ovplyvňujúcich hemostázu, ako napríklad
nesteroidových antireumatík (NSAID), antiagregancií alebo iných
antikoagulancií. K zvýšenému riziku vedie traumatická alebo opakovaná
epidurálna alebo lumbálna punkcia. Pri podávaní antikoagulancií súčasne
s epidurálnou/spinálnou anestéziou pacienti musia byť často kontrolovaní
kvôli znakom a príznakom neurologického poškodenia.

Pri dlhodobej liečbe nestabilných foriem ischemickej choroby srdca, ako
napr. pred revaskularizáciou, v prípade zníženej funkcie obličiek (S-
kreatinín > 150 (mol/l) sa musí zvážiť zníženie dávky.

Pred začatím liečby dalteparínom sa odporúča stanoviť počet krvných
doštičiek a tento počas liečby pravidelne sledovať.

Osobitná opatrnosť je potrebná pri náhlom vzniku trombocytopénie a pri
ťažkej trombocytopénii
(< 10.109/l) spojenej s pozitívnym alebo neznámym výsledkom /in vitro/ testov
za prítomnosti dalteparínu alebo iných nízkomolekulárnych heparínov a/alebo
heparínu na prítomnosť trombocytárnych protilátok.

Monitorovanie antikoagulačného účinku dalteparínu vo všeobecnosti nie je
nevyhnutné, ale musí sa zvážiť v prípade špecifických skupín pacientov, ako
sú napríklad deti, pacienti s obličkovým zlyhávaním, veľmi chudí alebo
chorobne obézni, u gravidných žien, u pacientov so zvýšeným rizikom
krvácania, respektíve opakujúcej sa trombózy.

Heparín môže potláčať sekréciu aldosterónu nadobličkami spôsobujúcu
heperkaliémiu, najmä u pacientov s diabetom mellitus, chronickým obličkovým
zlyhávaním, pre-existujúcou metabolickou acidózou, zvýšenou plazmatickou
hladinou draslíka alebo užívaním kálium šetriacich liekov. Riziko
hyperkaliémie sa zvyšuje s trvaním liečby, ale je zvyčajne reverzibilné.
U rizikových pacientov sa má hladina plazmatického draslíka stanoviť pred
začatím liečby heparínom a potom pravidelne monitorovať najmä ak liečba
trvá viac ako 7 dní.

Dalteparín má iba stredne silný prolongačný účinok na tvorbu krvného
koagula hodnotený APTT testom. Zvyšovanie dávky za účelom predĺženia APTT
môže preto predstavovať riziko predávkovania a krvácania. Na laboratórne
monitorovanie týchto účinkov sa odporúča použiť metódy stanovenia funkčných
hladín anti-Xa.

Pacienti podstupujúci chronickú hemodialýzu s dateparínom obvykle
potrebujú upraviť niekoľko prvých dávok, a teda aj niekoľko kontrol hladín
anti-Xa. Pacienti podstupujúci akútnu hemodialýzu majú užší terapeutický
rozsah, a preto sa má u nich zabezpečiť dôkladnejšie sledovanie hladín anti-
Xa.

Biologická aktivita rovnakých dávok rôznych nízkomolekulárnych heparínov,
nefrakciovaného heparínu alebo syntetických polysacharidov sa nedá vyjadriť
jednoduchým porovnaním dávky medzi rôznymi liekmi. Preto je dôležité
dodržiavať pokyny týkajúce sa použitia jednotlivých liekov.

Fragmin sa nesmie podávať intramuskulárne. Vzhľadom na riziko vzniku
hematómu sa má predísť intramuskulárnemu podávaniu iných liekov, ak 24-
hodinová dávka dalteparínu presiahne hodnotu 5 000 IU.

Ak u pacienta s nestabilnou formou ischemickej choroby srdca (nestabilnou
angínou pektoris alebo non-Q infarktom myokardu) dôjde k infarktu myokardu,
môže byť indikovaná trombolytická liečba. Neznamená to, že sa musí prerušiť
liečba dalteparínom, avšak zvyšuje sa riziko krvácania.

Deti a dospievajúci
Klinické skúsenosti s liečbou u detí sú obmedzené. V prípade použitia
dalteparínu u detí je nutné monitorovať hladiny anti-Xa.
Podanie liekov obsahujúcich benzylalkohol ako konzervačnú látku môže
u predčasne narodených detí súvisieť s fatálnym syndrómom dychovej tiesne
„Gasping syndrom“ (pozri časť 4.6).

Starší pacienti (najmä pacienti starší ako 80 rokov) môžu mať v rámci
terapeutických dávok zvýšené riziko krvácavých komplikácií. Odporúča sa
preto dôkladné klinické sledovanie.

4.5 Liekové a iné interakcie

Súčasné podávanie iných liekov ovplyvňujúcich hemostatické funkcie, ako sú
antiagreganciá, nesteroidové antiflogistiká (NSAIDs), inhibítory
glykoproteínových receptorov IIb/IIIa, antagonisty vitamínu K, trombolytiká
a dextrán, môže zosilniť antikoagulačný účinok deltaparínu.

Pretože NSAID a ASA v analgetických/protizápalových dávkach redukujú
tvorbu vazodilatačných prostaglandínov a tým prietok krvi obličkami
a renálnu exkréciu, mimoriadnu pozornosť treba venovať podávaniu
deltaparínu súbežne s NSAIDs alebo vysokými dávkami ASA u pacientov
so zlyhávaním obličiek.

Avšak, ak neexistujú špecifické kontraindikácie, pacienti s nestabilnými
formami ischemickej choroby srdca (s nestabilnou angínou pektoris alebo non-
Q infarktom myokardu) majú byť liečení nízkymi dávkami kyseliny
acetylsalicylovej.

Pretože sa u heparínu pozorovala interakcia s intravenóznym
nitroglycerínom, vysokými dávkami penicilínu, sulfinpyrazónom,
probenecidom, kyselinou etakrinovou, cytostatikami, chinínom,
antihistaminikami, digoxínom, tetracyklínmi, fajčením a kyselinou
askorbovou, interakcie s dalteparínom sa nedajú vylúčiť.

4.6 Gravidita a laktácia


/Gravidita/

Skúsenosti doteraz nepriniesli dôkaz o poškodení embrya alebo fétu pri
liečbe matky nízkomolekulárnym heparínom. Dosiaľ je k dispozícii len veľmi
málo kontrolovaných štúdií o použití nízkomolekulárnych heparínov
počas gravidity. Dalteparín neprechádza placentou.

Epidurálna anestéza je počas pôrodu absolútne kontraindikovaná u žien,
ktoré sú liečené vysokými dávkami antikoagulancií (pozri časť 4.3).
U gravidných žien v poslednom trimestri sa nameral biologický polčas
dalteparínu anti-Xa 4 až 5 hodín.

Pokusy na zvieratách nepreukázali teratogénne alebo fetotoxické vlastnosti
dalteparínu (pozri časť 5.3).

Fragmin 10 000 IU/ml (10 ml) a Fragmin 25 000 IU/ml (4 ml) injekčný roztok
vo viacdávkových injekčných liekovkách obsahuje benzylakohol ako
konzervačnú látku. Benzylalkohol môže prechádzať placentou. Počas gravidity
sa preto musí používať Fragmin bez konzervačnej látky (pozri časť 4.4).


/Laktácia/

Malé množstvá sodnej soli dalteparínu prechádzajú do materského mlieka.
Štúdie doteraz preukázali hladiny faktoru anti-Xa v materskom mlieku
predstavujúce 2 až 8 % plazmatických hladín (15 žien, na 3. až 5. deň
dojčenia, 2 až 3 hodiny po /s.c./ podaní dalteparínu. Antikoagulačný účinok
na dojča je nepravdepodobný, ale dalteparín sa môže podávať počas laktácie
keď úžitok pre matku prevýši potenciálne riziko pre dojča.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Dalteparín neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Asi u 3 % pacientov, liečených profylaktickými dávkami Fragminu sa vyskytli
nežiaduce účinky.

Hlásené nežiaduce reakcie, ktoré môžu byť spojené so sodnou soľou
dalteparínu, sú uvedené nižšie podľa orgánových systémov a frekvencie
výskytu: časté (?1/100 až <1/10), menej časté (?1/1000 až <1/100),
zriedkavé (?1/10 000).

|Orgánový systém |Frekvencia |Nežiaduce reakcie |
|Poruchy krvi |Časté |mierna trombocytopénia (typ I), ktorá |
|a lymfatického | |je počas liečby obvykle reverzibilná, |
|systému | |krvácanie |
| | | |
|Poruchy pečene |Časté |prechodný vzostup transamináz |
|a žlčových ciest | | |
| | | |
|Poruchy kože |Zriedkavé |nekróza, prechodná alopécia |
|a podkožného | | |
|tkaniva | | |
| | | |
|Celkové poruchy |Časté |podkožný hematóm v mieste podania |
|a reakcie v mieste| |injekcie, bolesť v |
|podania | |mieste podania injekcie. |
| |Zriedkavé |alergická reakcia |

Po uvedení lieku na trh boli hlásené nasledovné nežiaduce účinky:

Poruchy krvi a lymfatického systému: imunologicky sprostredkovaná heparínom
indukovaná trombocytopénia (typu II s asociovanými trombotickými
komplikáciami alebo bez nich)
Poruchy imunitného systému: anafylaktické reakcie
Poruchy nervového systému: hlásené bolo intrakraniálne krvácanie
v niektorých prípadoch fatálne
Poruchy ciev: hemorágie (krvácanie na ktoromkoľvek mieste), niektoré
prípady boli fatálne
Poruchy gastrointestinálneho traktu: retroperitoneálne krvácanie
v niektorých prípadoch fatálne
Poruchy kože a podkožného tkaniva: nekróza kože, vyrážka
Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu: spinálny alebo epidurálny
hematóm

Riziko krvácania je závislé na dávke. Väčšina krvácaní má mierny charakter.
Boli hlásené prípady závažného krvácania, niektoré z nich s fatálnym
koncom.

Heparínové lieky môžu zapríčiniť hypoaldosteronizmus, ktorý môže viesť
k zvýšeniu hladiny draslíka v plazme. Zriedkavo sa môže klinicky
signifikantná hyperkaliémia vyskytnúť u pacientov s chronickým zlyhávaním
obličiek a diabetom mellitus (pozri časť 4.4).


Dlhodobá liečba heparínom súvisela s rizikom osteoporózy. Tento stav sa
nepozoroval pri liečbe dalteparínom, avšak riziko osteoporózy sa nedá
vylúčiť.

9. Predávkovanie

Antikoagulačný účinok indukovaný sodnou soľou dalteparínu môže byť
inhibovaný protamínom (1 mg). Protamín neutralizuje predĺženie času
koagulácie vyvolaného 100 anti-Xa jednotkami dalteparinu, pričom dochádza
ku zníženiu aktivity anti-Xa na asi 25 až 50 %. Keďže protamín samotný má
inhibičný účinok na primárnu hemostázu, má sa podávať len vo výnimočných
prípadoch, keď je to skutočne nevyhnutné.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: antitrombotiká / heparínová skupina /
dalteparín
ATC kód: B01AB04

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Dalteparín je antitrombotická látka, ktorá obsahuje sodnú soľ dalteparínu.
Sodná soľ dalteparínu je sodná soľ nízkomolekulárneho heparínu a vyrába sa
kontrolovanou depolymerizáciou heparínu. Sodná soľ dalteparínu obsahuje
silne kyslé sulfátové polysacharidové reťazce s priemernou molekulárnou
hmotnosťou 5 000. Sodná soľ dalteparínu sa získava zo sliznice ošípaných.
Antitrombotický účinok sodnej soli dalteparínu je výsledkom jeho schopnosti
potencovať inhibíciu faktora Xa a trombínu. Sodná soľ dalteparínu má vo
všeobecnosti väčšiu schopnosť potencovať inhibíciu faktora Xa ako
predlžovať čas tvorby krvného koagula v plazme (APTT = activated partial
thromboplastin time). Funkciu a adhéziu krvných doštičiek ovplyvňuje sodná
soľ dalteparínu relatívne menej než heparín, a preto má malý vplyv na
primárnu hemostázu. Dalteparín sa porovnával s placebom ako doplnok
k štandardnej liečbe u pacientov s nestabilnými formami ischemickej choroby
srdca. Incidencia infarktu myokardu sa znížila počas prvých 6 dní liečby z
4,3 % na 1,4 % bez ovplyvnenia mortality (95 %CI - 4,7 % - 1,3 %). Po 40
dňoch tento rozdiel už nebol signifikantný. Počas prvých 6 dní bola znížená
potreba podania infúzie s nitroglycerínom a potreba revaskularizácie; tento
rozdiel pretrvával a bol signifikantný počas 40 dní.

Vykonali sa dve štúdie v severnej Európe s celkovým počtom 496 pacientov za
účelom skúmať účinok a bezpečnosť predĺženej tromboprofylaxie po elektívnej
operácii bedrového kĺbu. Dalteparín v dávke 5000 IU jedenkrát denne sa
podával po dobu 35 dní po operácii a porovnával sa s placebom. V oboch
štúdiách Fragmin dosiahol signifikantné zníženie frekvencie výskytu
flebograficky zistenej venóznej trombózy a taktiež sa zistila tendencia
k zníženiu výskytu proximálnej venóznej trombózy. Nepozoroval sa žiadny
významný účinok na frekvenciu pľúcnej embólie. Liečba prebehla bez ťažkých
hemoragických komplikácií.
V randomizovanej štúdii s 1501 pacientmi, ktorí sa podrobili elektívnej
operácii s náhradou bedrového kĺbu, sa porovnávali 3 profylaktické
dávkovacie režimy. Dávkovací režim, keď sa začalo s podávaním dalteparínu
predoperačne (2500 IU podaných 2 hodiny pred operáciou) s režimom, keď sa
začal podávať pooperačne a režimom za použitia warfarínu. V skupine
pacientov, ktorí dostali prvú dávku predoperačne, incidencia venograficky
alebo klinicky zisteného venózneho trombembolizmu bola 10,9 % v porovnaní s
13,1 % u pacientov, u ktorých sa s podávaním dalteparínu začalo až po
operácii (rozdiel 2,2 %, 95 % CI-0,3 %; 7,1 %). Incidencia venózneho
trombembolizmu vo warfarínovej skupine bola 24 %.

V dvojito zaslepenej randomizovanej štúdii FRISC II sa preukázal význam
včasne vykonanej angiografie a revaskularizácie u pacientov s nestabilnými
formami ischemickej choroby srdca. V skupine pacientov, u ktorých nebola
vykonaná včasná angiografia/revaskularizácia, ale ktorých možno považovať
za indikovaných na revaskularizáciu, pokračujúca liečba Fragminom (v dávke
5000 – 7500 IU 2-krát denne) znížila počet prípadov úmrtí/srdcových
infarktov po 40 dňoch dvojito zaslepenej liečby z 8,3 % v skupine
používajúcej placebo na 3,6 % v skupine používajúcej Fragmin. Údaje od
pacientov, ktorí sa podrobili revaskularizácii nie sú v analýze zahrnuté.
Na úvod boli všetci pacienti liečení Fragminom v dávke 120 IU/ kg telesnej
hmotnosti dvakrát denne počas 5 až 7 dní. U pacientov liečených Fragminom
bol zvýšený výskyt krvácania.

2. Farmakokinetické vlastnosti


Polčas aktivity anti-Xa po intravenóznom podaní je približne dve hodiny, po
subkutánnom podaní 3 - 4 hodiny a nezávisí na dávke, ak sa táto pohybuje
v terapeutickom rozmedzí. U uremických pacientov je polčas predĺžený, čo
dokazuje, že sodná soľ dalteparínu sa vylučuje predovšetkým obličkami.
Biologická dostupnosť po subkutánnom podaní je približne 90 %.

3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita sodnej soli dalteparínu je podstatne nižšia ako u heparínu.
Jediná signifikantná reakcia, ktorá sa stále objavovala počas štúdií
toxicity po podaní vysokých dávok, bolo lokálne krvácanie v mieste podania
injekcie. Tento účinok bol závislý na dávke, ako z hľadiska frekvencie
výskytu, tak aj z hľadiska stupňa závažnosti, a nebol kumulatívny.

Lokálna hemoragická reakcia priamo súvisela so zmenami v antikoagulačných
účinkoch, ktoré záviseli od dávky a boli hodnotené pomocou APTT testu a
aktivity anti-Xa.
Zistilo sa, že sodná soľ dalteparínu nemá silnejší osteopenický účinok ako
heparín pri podávaní ekvivalentných dávok.
Bez ohľadu na spôsob podania, dávku a dĺžku liečby sa nezaznamenala žiadna
organotoxicita. Nezaznamenali sa žiadne mutagénne účinky. Nezaznamenali sa
žiadne embryotoxické alebo teratogénne účinky, ani žiadne účinky na
fertilitu, kopuláciu alebo na peri- a postnatálny vývoj.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

1. Zoznam pomocných látok

voda na injekciu – obsahujú všetky sily (koncentrácie)/veľkosti balenia
chlorid sodný – obsahuje Fragmin injekčný roztok dostupný iba
v nasledujúcich obaloch a veľkostiach balenia
- jednorazové naplnené injekčné striekačky 2500 IU (anti-Xa)/0,2 ml
- injekčné liekovky 2 500 IU (anti-Xa)/ml (4 ml)
- ampulky 2 500 IU (anti-Xa)/ml (4 ml) a 10 000 IU (anti-Xa)/ml (1
ml).
benzylalkohol - ako konzervačnú látku obsahuje Fragmin injekčný roztok
dostupný iba vo viacdávkových injekčných liekovkách s veľkosťou balenia
10 000 IU (anti-Xa)/ml (10 ml) a 25 000 (anti-Xa)/ml (4 ml).

2. Inkompatibility

Fragmin injekčný roztok je kompatibilný s izotonickým roztokom chloridu
sodného (9 mg/ml) alebo s izotonickým roztokom glukózy na infúziu (50
mg/ml) v sklenených fľaškách alebo plastových vakoch. Kompatibilita
Fragminu s inými látkami nebola skúmaná.

3. Čas použiteľnosti

3 roky - injekčný roztok bez konzervačnej látky benzylakohol je dostupný:
- vo všetkých dostupných ampulkách - s obsahom 2 500 IU (anti-Xa)/ml
(4 ml) a 10 000 IU (anti-Xa)/ml (1 ml)
- vo všetkých dostupných jednorazových naplnených injekčných
striekačkách - s obsahom 2 500 IU (anti-Xa)/0,2 ml, 5 000 IU (anti-
Xa)/0,2 ml, 7 500 IU (anti-Xa)/0,3 ml, 10 000 IU (anti-Xa)/0,4 ml,
12 500 IU (anti-Xa)/0,5 ml, 15 000 IU (anti-Xa)/0,6 ml,
18 000 IU (anti-Xa)/0,72 ml
- v injekčných liekovkách - s obsahom 2 500 IU (anti-Xa)/ml (4 ml).


2 roky - injekčný roztok s konzervačnou látkou benzylalkohol je dostupný vo
viacdávkových injekčných liekovkách s obsahom 10 000 IU (anti-Xa)/ml (10
ml) a 25 000 IU (anti-Xa)/ml (4 ml).


Fragmin injekčný roztok s konzervačnou látkou benzylalkohol dostupný vo
viacdávkových injekčných liekovkách s obsahom 10 000 IU (anti-Xa)/ml
(10 ml) a 25 000 IU (anti-Xa)/ml (4 ml) sa má použiť do 14 dní po prvom
otvorení viacdávkovej injekčnej liekovky.

Injekčný roztok pripravený na infúziu sa má použiť do 12 hodín.

4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

. jednorazová naplnená injekčná striekačka zo skla typu I, chlorobutylová
gumená zátka, blister, písomná informácia pre používateľov, papierová
škatuľka
alebo:
. jednorazová naplnená injekčná striekačka zo skla typu I, chlorobutylová
gumená zátka, bezpečnostný systém Needle trap, blister, písomná
informácia pre používateľov, papierová škatuľka

Fragmin injekčný roztok v jednorazových naplnených injekčných striekačkách
je dostupný v nasledujúcich veľkostiach balenia:

FRAGMIN 2 500 IU (anti-Xa)/0,2 ml, 10 x 0,2 ml
FRAGMIN 5 000 IU (anti-Xa)/0,2 ml, 10 x 0,2 ml, 25 x 0,2 ml
FRAGMIN 7 500 IU (anti-Xa)/0,3 ml, 10 x 0,3 ml
FRAGMIN 10 000 IU (anti-Xa)/0,4 ml, 10 x 0,4 ml
FRAGMIN 12 500 IU (anti-Xa)/0,5 ml, 10 x 0,5 ml
FRAGMIN 15 000 IU (anti-Xa)/0,6 ml, 10 x 0,6 ml
FRAGMIN 18 000 IU (anti-Xa)/0,72 ml, 10 x 0,72 ml

. ampulka zo skla typu I, výlisok z umelej hmoty, písomná informácia pre
používateľov, papierová škatuľka

FRAGMIN injekčný roztok v ampulkách je dostupný v nasledujúcich veľkostiach
balenia:

FRAGMIN 2 500 IU (anti-Xa)/ml, 10 x 4 ml
FRAGMIN 10 000 IU (anti-Xa)/ml, 10 x 1 ml

. injekčná liekovka zo skla typu I, bromobutylová gumená zátka, hliníková
plomba a odnímateľné viečko, písomná informácia pre používateľov,
papierová škatuľka

Fragmin injekčný roztok v injekčných liekovkách je dostupný v nasledujúcich
veľkostiach balenia:

FRAGMIN 2 500 IU (anti-Xa)/ml, 10 x 4 ml
FRAGMIN 10 000 IU (anti-Xa)/ml, 1 x 10 ml – viacdávková injekčná liekovka
FRAGMIN 10 000 IU (anti-Xa)/ml, 10 x 10 ml – viacdávková injekčná liekovka
FRAGMIN 25 000 IU (anti-Xa)/ml, 1 x 4 ml – viacdávková injekčná
liekovka
FRAGMIN 25 000 IU (anti-Xa)/ml, 10 x 4 ml – viacdávková injekčná liekovka

6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Europe MA EEIG
Ramsgate Road
Sandwich, Kent CT13 9NJ
Veľká Británia

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

16/0400/92-C/S

9. DÁTUM REGISTRÁCIE/ DÁTUM PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE

17. 06.1992/bez časového obmedzenia

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Február 2012[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C91488
Skupina ATC:
B01 - Antitrombotiká
Skupina ATC:
B01AB04 - dalteparinum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
dextromethorfanum
Výrobca lieku:
PFIZER H.C.P. Corporation, New York, USA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri a) akútnom koronárnom syndróme bez elevácie ST segmentu, b) predoperačnej a pooperačnej prevencii tromboembolickej choroby, c) liečbe hlbokej žilovej trombózy, arteriálnej trombózy a trombo-embólie, d) prevencii zrážania krvi počas hemodialýzy a hemofiltrácie, e) prevencii trombózy A-V fistuly alebo kaválneho katétra, f) prevencii tromboembolickej choroby u pacientov s pretrvávajúcimi rizikovými faktormi pri nevhodnosti kumarínovej liečby.
Predajná cena:
74.26 € / 2237.16 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
74.26 € / 2237.16 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien