Detail:
RYTMONORM 300 tbl obd 50x300 mg
Názov lieku:
RYTMONORM 300
Doplnok názvu:
tbl obd 50x300 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k Rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2108//07518


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOVRytmonorm 150 mg

Rytmonorm 300 mg

(propafenoni hydrochloridum)


filmom obalené tablety


Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden, Nemecko


Zloženie lieku

Liečivo: propafenoni hydrochloridum (propafenóniumchlorid) 150 mg alebo 300
mg v jednej filmom obalenej tablete
Pomocné látky: mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karmelózy, hypromelóza,
kukuričný škrob, magnéziumstearát, čistená voda, makrogol 400, makrogol
6000, oxid titaničitý.


Farmakoterapeutická skupina

Antiarytmikum


Charakteristika

Rytmonorm je antiarytmikum (liek upravujúci poruchy srdcového rytmu).
Pôsobí tak, že znižuje dráždivosť buniek srdcového svalu a spomaľuje
vedenie vzruchu v prevodovom systéme srdca priamym účinkom v bunkách
srdcového svalu. Má aj slabý blokujúci účinok na beta receptory.

Rytmonorm má výrazný účinok na poruchy srdcového rytmu najrôznejšieho
pôvodu.


Indikácie

Rytmonorm sa užíva pri rôznych typoch porúch srdcového rytmu, ako sú
symptomatické supraventrikulárne tachyarytmie (rýchla a nepravidelná
srdcová činnosť), napr. predsieňovo-komorová junkčná tachykardia (zrýchlená
srdcová činnosť), supraventrikulárna tachykardia u pacientov s Wolffovým-
Parkinsonovým-Whiteovým syndrómom (zrýchlená činnosť srdca) alebo
paroxyzmálna fibrilácia (záchvatové kmitanie) predsiení a závažné
symptomatické komorové tachyarytmie (rýchla a nepravidelná činnosť
srdcových komôr), ak sú podľa hodnotenia lekára životu nebezpečné.


Kontraindikácie

Rytmonorm sa nesmie podávať pacientom s precitlivenosťou na
propafenóniumchlorid alebo ktorúkoľvek inú zložku lieku, pacientom
so zjavným srdcovým zlyhaním, s kardiogénnym šokom (šokom spôsobeným ťažkou
poruchou srdcovej činnosti), pokiaľ nie je zapríčinený poruchou srdcového
rytmu, ťažkou symptomatickou bradykardiou (spomalenou činnosťou srdca),
počas prvých troch mesiacov po infarkte myokardu alebo pri obmedzenom
výkone srdca (srdcový výdaj < 35 %) okrem pacientov so život ohrozujúcimi
komorovými poruchami rytmu, pacientom s poruchou funkcie sínusového uzla,
poruchou predsieňového vedenia vzruchu, predsieňovo-komorovou blokádou
(porucha vedenia vzruchu z predsiení na komory) druhého alebo vyššieho
stupňa, ramienkovou blokádou alebo distálnou blokádou bez zavedeného
kardiostimulátora, so syndrómom chorého sínusu, závažnou hypotenziou
(znížením krvného tlaku), s manifestnou nerovnováhou elektrolytov (napr.
porucha metabolizmu draslíka) a ťažkou obštrukčnou chorobou pľúc.


Tehotenstvo a dojčenie

V tehotenstve, najmä v prvých troch mesiacoch, sa môže Rytmonorm užívať len
v obzvlášť závažných prípadoch. Rytmonorm sa môže použiť u dojčiacich
matiek len s mimoriadnou opatrnosťou.
Nežiaduce účinky

Zriedkavo, najmä pri vysokej dávke, sa môžu vyskytnúť poruchy tráviaceho
traktu (nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie, zápcha), suchosť v ústach, horká
chuť a znecitlivenie v ústach, rozmazané videnie a závrat.
U starších pacientov, hlavne so zhoršenou funkciou srdca, môže dôjsť
výnimočne k poruchám regulácie krvného obehu so sklonom k prudkému zníženiu
krvného tlaku pri náhlom postavení sa (posturálna hypotenzia) alebo po
dlhom státí (ortostatická hypotenzia).
Môžu sa vyskytnúť proarytmogénne účinky (podporujúce vznik porúch srdcového
rytmu) aúčinky, vedúce k značnému obmedzeniu srdcovej činnosti s možným
zastavením srdca. Tieto účinky sa prejavujú ako výrazné spomalenie srdcovej
frekvencie (bradykardia), poruchy vedenia vzruchu (napr. sínoatriálna,
atrioventrikulárna a intraventrikulárna blokáda) alebo ako zrýchlenie
srdcovej frekvencie (napr. komorová tachykardia). Veľmi zriedka môže dôjsť
k poruchám srdcového rytmu typu fibrilácie (kmitanie) alebo flutteru
(chvenie) srdcových predsiení.
Zriedka sa vyskytuje únava, bolesť hlavy, bolesť na hrudníku, mdloba,
psychické poruchy (úzkosť, zmätenosť, nekľud a poruchy spánku). Zriedka sa
objavujú poruchy koordinácie pohybov, alergická reakcia, poruchy kože
(začervenanie, svrbenie, vyrážka, žihľavka) a dýchacie ťažkosti u pacientov
s náchylnosťou na bronchospazmy (kŕč svalstva priedušiek spôsobujúci ich
zúženie). Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k poruchám funkcie pečene,
ako sú napr. žltačka a zápal pečene. V niektorých prípadoch boli pri
vyšších dávkach propafenónu pozorované poruchy potencie (schopnosti mať
pohlavný styk) a zníženie počtu spermií. Tieto príznaky vymiznú po vysadení
lieku. Môže sa vyskytnúť parestézia (pocit mravčenia) a vertigo (závrat).
Vyskytli sa individuálne prípady syndrómu pripomínajúceho lupus
erythematosus, leukocytopénie, granulocytopénie a trombocytopénie (zníženie
počtu leukocytov, granulocytov, resp. trombocytov v krvi), ktoré sa po
vysadení lieku upravili. V ojedinelých prípadoch bola hlásená
agranulocytóza (vymiznutie granulocytov v krvi).

Pri výskyte týchto nežiaducich účinkov alebo akýchkoľvek iných neobvyklých
reakcií kontaktujte svojho lekára. Pretože liečba Rytmonormom môže byť
životne dôležitá, nesmie sa prerušiť kvôli nežiaducim účinkom bez
konzultácie s lekárom.


Upozornenie

Pri liečbe Rytmonormom môže dôjsť k zmene prahu dráždivosti a citlivosti
kardiostimulátora. Preto je potrebné kontrolovať jeho funkciu a v prípade
nutnosti kardiostimulátor opäť naprogramovať.


Užívanie iných liekov

Účinky Rytmonormu a iných súčasne podávaných liekov sa môžu navzájom
ovplyvňovať. Informujte preto svojho lekára o všetkých liekoch, ktoré
v súčasnej dobe užívate alebo začnete užívať a to na lekársky predpis aj
bez neho. Lekár vám povie, či je predpoklad horšej znášanlivosti liekov
alebo či je potrebné v prípade užívania iného lieku napr. upraviť
dávkovanie.
Účinok Rytmonormu sa môže zosilniť pri súčasnom podávaní lokálnych
anestetík (liekov na miestne znecitlivenie;napr. pri implantácii
kardiostimulátora, operácii alebo dentálnom zákroku) alebo iných liekov,
ktoré znižujú srdcovú frekvenciu a/alebo kontraktilitu (schopnosti srdca
vykonávať sťahy; (napr. betablokátory (lieky na spomalenie činnosti srdca),
tricyklické antidepresíva (lieky proti depresii)).
Zaznamenalo sa zvýšenie koncentrácií propranololu, metoprololu (lieky na
spomalenie srdcovej frekvencie), dezipramínu (liek proti depresii),
cyklosporínu (liek na potlačenie imunitných funkcií, používaný pri
transplantáciách) a digoxínu (liek podporujúci srdcovú činnosť) v krvi
alebo v plazme pri súčasnom podávaní s Rytmonormom. V jednom prípade sa
vyskytlo pri súčasnom podaní Rytmonormu a teofylínu (liek proti astme)
zdvojnásobenie plazmatickej koncentrácie teofylínu. Pri príznakoch
predávkovania uvedenými liekmi sa má stanoviť ich plazmatická koncentrácia
a dávka primerane znížiť.
Ketokonazol (liek proti hubovým infekciám), cimetidín (na liečbu
žalúdkového vredu), chinidín (na liečbu porúch srdcového rytmu),
erytromycín (liek proti infekčným ochoreniam) a grapefruitový džús môžu
zvýšiť plazmatické koncentrácie Rytmonormu. V tomto prípade je potrebné
pacienta pozorne sledovať a dávku lieku primerane upraviť.
Súčasné podávanie Rytmonormu a ritonaviru (na liečbu infekcie HIV)
v dávkach 800 až 1200 mg/deň je kontraindikované vzhľadom na možné zvýšenie
plazmatických koncentrácií.
Kombinovaná liečba amiodarónom (na liečbu porúch srdcového rytmu)
a Rytmonormom môže viesť k odchýlkam, ktoré majú proarytmogénny (poruchy
srdcového rytmu podporujúci) účinok. Na základe odpovede na liečbu môže byť
potrebná úprava dávkovania týchto liekov.
Súčasné podávanie Rytmonormu a intravenózneho lidokaínu (liek používaný
na znecitlivenie) môže viesť k zvýšeniu rizík nežiaducich účinkov lidokaínu
na centrálny nervový systém.
Pri súčasnom užívaní Rytmonormu a fenobarbitalu (liek na upokojenie) alebo
rifampicínu (liek proti tuberkulóze) môže dôjsť k zníženiu antiarytmického
účinku propafenónu (liek proti poruchám srdcového rytmu), ktoré je
spôsobené jeho zníženými plazmatickými koncentráciami.
U pacientov, ktorí užívajú Rytmonorm súčasne s perorálnymi
antikoagulanciami (tablety na zriedenie krvi, napr. fenprokumon, warfarín)
môže dôjsť k zvýšeniu ich účinku, a preto je potrebná starostlivá kontrola
krvnej zrážavosti. Dávky týchto liekov sa majú v prípade potreby upraviť.
Ak sa Rytmonorm užíva súčasne s paroxetínom (liek proti na depresii), môžu
sa vyskytnúť zvýšené hladiny plazmatického propafenónu. Na dosiahnutie
požadovanej odpovede na liečbu môžu postačovať nižšie dávky Rytmonormu.


Dávkovanie

Dávka sa stanovuje pre každého pacienta individuálne pod kontrolou
kardiológa, zahŕňajúcou opakované monitorovanie EKG a kontrolu krvného
tlaku. Počas liečby sa majú vykonávať pravidelné kontrolné vyšetrenia
(napr. raz mesačne štandardné EKG, raz za tri mesiace Holterovo a záťažové
EKG). Pri zhoršení niektorého parametra EKG alebo pri zvýšení počtu alebo
závažnosti porúch srdcového rytmu je potrebné prehodnotiť liečbu.


/Odporúčané dávkovanie/

V úvodnej a udržiavacej fáze je denná dávka 450 až 600 mg, čomu zodpovedajú
3 až 4 tablety Rytmonormu 150 mg alebo 1 a pol tablety až 2 tablety
Rytmonormu 300 mg rozdelené na 2 až 3 jednotlivé dávky. V prípade potreby
je možné zvýšiť dennú dávku na 900 mg, čomu zodpovedá 6 tabliet Rytmonormu
150 mg alebo 3 tablety Rytmonormu 300 mg rozdelené do 3 dávok. Zvýšiť dávku
je možné v intervale 3 až 4 dní. Uvedené dávky sú určené pre pacientov
s telesnou hmotnosťou asi 70 kg. U pacientov s nižšou telesnou hmotnosťou
je potrebné dávku primerane znížiť.

U starších pacientov, najmä pacientov so zníženou funkciou ľavej komory
alebo s ťažkým poškodením srdca, je potrebná mimoriadna opatrnosť. Dávky sa
majú v úvodnej fáze zvyšovať postupne a prípadne sledovať plazmatické
koncentrácie. U týchto pacientov je možné zvýšiť dávku po 5 až 8 dňoch
liečby.

U pacientov so zníženou funkciou pečene alebo obličiek môže dochádzať
ku kumulácii lieku. Rytmonorm sa môže podávať aj týmto pacientom, potrebná
je pravidelná kontrola EKG a plazmatickej koncentrácie propafenónu.


Spôsob podávania

Vzhľadom na horkú chuť a účinok spôsobujúci miestne znecitlivenie sa
užívajú tablety Rytmonormu celé, nerozpustené, nerozhryzené, s trochou
tekutiny po jedle. Dĺžku liečby určí lekár.


Upozornenie

Rytmonorm môže spomaliť rýchlosť reakcie pacienta na vonkajšie podnety
a tým znížiť pozornosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov, a to hlavne
na začiatku liečby, pri zmene dávky, prechode na iný liek a vo zvýšenej
miere v kombinácii s alkoholom.
Varovanie

Nepoužívajte po uplynutí dátumu použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.


Veľkosť balenia

Rytmonorm 150 mg: 50 filmom obalených tabliet
Rytmonorm 300 mg: 50 filmom obalených tabliet

Uchovávanie
Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 °C.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!

Dátum poslednej revízie textu:
Apríl 2009


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k Rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2108/07517
Príloha č. 1 k Rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2108/07518


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU
Rytmonorm 150 mg


Rytmonorm 300 mg

Rytmonorm injekcie


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Rytmonorm 150 mg: propafenoni hydrochloridum 150 mg v jednej filmom
obalenej tablete.
Rytmonorm 300 mg: propafenoni hydrochloridum 300 mg v jednej filmom
obalenej tablete.
Rytmonorm injekcie: propafenoni hydrochloridum 70 mg v jednej 20 ml
ampulke.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Rytmonorm 150 mg a Rytmonorm 300 mg: filmom obalená tableta
/Vzhľad:/ biele, bikonvexné filmom obalené tablety, s vyrazeným označením
„150“, resp. „300“ na jednej strane
Rytmonorm injekcie: injekčný roztok
/Vzhľad:/ číry, bezfarebný roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Symptomatické supraventrikulárne tachyarytmie, ktoré vyžadujú
medikamentózny zásah, ako napr. A-V junkčná tachykardia,
supraventrikulárna tachykardia u pacientov s WPW syndrómom alebo
paroxyzmálna atriálna fibrilácia.

Vážna symptomatická ventrikulárna tachyarytmia, ak je podľa posúdenia
lekára život ohrozujúca.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Nastavenie na liečbu propafenónom vyžaduje u pacientov s poruchami
komorového rytmu starostlivý kardiologický dohľad a má byť vykonané, len ak
je dostupné kardiologické zariadenie prvej pomoci a zabezpečené
monitorovanie. Počas liečby sa majú vykonať pravidelné kontrolné vyšetrenia
(napr. štandardné EKG v mesačných intervaloch, resp. Holterovo
monitorovanie v 3-mesačných intervaloch, záťažové EKG, ak je vhodné). Pri
zhoršení jednotlivých parametrov, napr. predĺženie komplexu QRS, resp. QT
intervalu o viac ako 25 % alebo PR intervalu o viac ako 50 %, resp.
predĺženia QT intervalu na viac ako 500 ms alebo pri zvýšení incidencie
alebo stupňa porúch rytmu sa má liečba prehodnotiť.

Perorálne podávanie
Tablety Rytmonormu 150 mg a 300 mg sa majú vzhľadom na horkú chuť a mierny
povrchovo anestetický účinok užiť nerozhryzené, nerozžuté, s trochou
tekutiny po jedle.
Dávkovanie sa stanovuje pre každého pacienta individuálne.

/Dospelí/
Odporúčaná denná dávka v titračnej a udržiavacej fáze u pacientov
s telesnou hmotnosťou 70 kg je 450 až 600 mg propafenóniumchloridu (t. j. 1
tableta Rytmonormu 150 mg 3-krát denne až 2 tablety Rytmonormu 150 mg 2-
krát denne alebo polovica tablety Rytmonormu 300 mg 3-krát denne až
1 tableta Rytmonormu 300 mg 2-krát denne).

Niekedy je potrebné zvýšiť dennú dávku na 900 mg propafenóniumchloridu
(t. j. 2 tablety Rytmonormu 150 mg 3-krát denne alebo 1 tableta Rytmonormu
300 mg 3-krát denne). Pri nižšej telesnej hmotnosti je potrebné dennú dávku
adekvátne znížiť. Dávku je možné zvýšiť až po 3 - 4 dňoch liečby.

Stanovenie individuálnej udržiavacej dávky má prebiehať pod kardiologickým
dohľadom, zahŕňajúcim kontrolu EKG a opakovanú kontrolu tlaku krvi
(titračná fáza).


/Starší pacienti a pacienti s poškodenou funkciou srdca/

Propafenón sa dávkuje u starších pacientov a u pacientov s poškodenou
funkciou ľavej komory srdca (ejekčná frakcia ľavej komory < 35 %) alebo
štrukturálnou poruchou myokardu v titračnej aj udržiavacej fáze opatrne,
postupne, eventuálne s kontrolou plazmatickej koncentrácie. Akékoľvek
nevyhnutné zvýšenie dávky je možné až po 5 - 8 dňoch liečby.

Pri zníženej funkcii pečene a/alebo obličiek môžu terapeutické dávky viesť
ku kumulácii. Aj týchto pacientov je však možné nastaviť na propafenón za
monitorovania EKG a plazmatickej koncentrácie propafenónu.


/Intravenózne podávanie/

Dávka sa stanovuje individuálne na základe monitorovania EKG a krvného
tlaku. Pri podávaní infúzie je potrebné starostlivo monitorovať EKG (QRS
komplex, PR a QTc interval) a cirkulačné parametre.

Jednorazová dávka je 1 mg/kg telesnej hmotnosti (t. j. 20 ml (1 ampulka)
Rytmonormu injekcie u pacienta s hmotnosťou asi 70 kg). Očakávaný liečebný
účinok sa často dosiahne už pri dávke 0,5 mg/kg telesnej hmotnosti (t.j.
10 ml (1/2 ampulky) Rytmonormu injekcie u pacienta s hmotnosťou asi 70 kg).
Dávku možno podľa potreby zvýšiť na 2 mg/kg telesnej hmotnosti (t. j. 40 ml
(2 ampulky) Rytmonormu injekcie u pacienta s hmotnosťou asi 70 kg). Liečbu
treba začať s čo možno najmenšou dávkou za pozorného sledovania pacienta
a monitorovania EKG a krvného tlaku.

Intravenózna injekcia sa má podávať pomaly počas 3 - 5 minút a interval
medzi injekciami nemá byť kratší ako 90 - 120 minút. Pri predĺžení QRS
komplexu alebo QT intervalu o viac ako 20 % sa má injekcia okamžite
prerušiť.

Krátkodobá infúzia
Pri krátkodobej infúzii (1 - 3 hodiny) je rýchlosť podávania
propafenóniumchloridu 0,5 - 1 mg/min.

Pomalá intravenózna infúzia
Pri pomalej intravenóznej infúzii je maximálna denná dávka
propafenóniumchloridu všeobecne 560 mg (t.j. 160 ml Rytmonormu injekcie).
Na prípravu infúzie sa má použiť 5 % roztok glukózy alebo fruktózy. Na
prípravu infúzie nie je vhodné používať fyziologický roztok vzhľadom na
riziko precipitácie.

Dĺžku liečby určí ošetrujúci lekár.

Mužom sa nemá propafenóniumchlorid podávať intravenózne dlhšie ako 1
týždeň.

Upozornenie
Pre žiadne antiarytmikum triedy I sa zatiaľ nepreukázalo, že jeho podávanie
pri liečbe porúch srdcového rytmu vedie k predĺženiu života.

3. Kontraindikácie

Rytmonorm sa nesmie používať pri:
- známej precitlivenosti na propafenóniumchlorid alebo niektorú z
pomocných látok lieku;
- zjavnom srdcovom zlyhaní;
- kardiogénnom šoku, pokiaľ nie je zapríčinený arytmiou;
- ťažkej symptomatickej bradykardii;
- počas prvých troch mesiacoch po infarkte myokardu alebo pri
nekompenzovanom kongestívnom zlyhaní srdca s ejekčnou frakciou ľavej
komory < 35 %, okrem pacientov so život ohrozujúcimi ventrikulárnymi
poruchami rytmu;
- dysfunkcii sínusového uzla, poruche atriálneho vedenia, A-V blokáde
druhého alebo vyššieho stupňa, ramienkovej blokáde alebo distálnej
blokáde bez zavedeného kardiostimulátora;
- syndróme chorého sínusu;
- ťažkej hypotenzii;
- manifestnej nerovnováhe elektrolytov (napr. porucha metabolizmu
draslíka);
- ťažkej obštrukčnej chorobe pľúc.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Starších pacientov a pacientov so závažným poškodením srdca je potrebné
nastavovať na propafenóniumchlorid s veľkou opatrnosťou.

Pri liečbe paroxyzmálnej atriálnej fibrilácie môže dôjsť pri konverzii
atriálnej fibrilácie na atriálny flutter k prevodu na komory 2:1 alebo 1:1
a následnej veľmi vysokej komorovej frekvencii (napr. ( 180 tepov/min).

Propafenóniumchlorid môže zmeniť dráždivosť aj citlivosť kardiostimulátora.
Kardiostimulátor sa musí v priebehu liečby kontrolovať a podľa potreby
preprogramovať.

Propafenóniumchlorid môže zhoršiť myasténiu gravis.

Podobne ako u iných antiarytmík triedy 1C, aj u propafenónu môžu byť
pacienti so signifikantným štrukturálnym poškodením srdca predisponovaní na
nežiaduce účinky.

4.5 Liekové a iné interakcie

Ak sa súčasne s propafenónom podávajú lokálne anestetiká (napr. pri
implantácii kardiostimulátora, chirurgickom alebo stomatologickom zákroku)
alebo iné lieky, ktoré majú inhibičný účinok na frekvenciu srdca a/alebo
kontraktilitu myokardu (napr. betablokátory, tricyklické antidepresíva),
môžu sa vedľajšie účinky zvýrazniť.

Súčasne podávanie propafenóniumchloridu s liečivami, ktoré sú
metabolizované CYP2D6 (napr. venlafaxín), môže viesť k zvýšeným
koncentráciám týchto liečiv.

Zaznamenalo sa zvýšenie koncentrácií propranololu, metoprololu,
desipraminu, cyklosporínu a digoxínu v krvi alebo v plazme pri súčasnom
podávaní s propafenóniumchloridom. V jednom prípade sa vyskytlo
zdvojnásobenie plazmatickej koncentrácie teofylínu pri súčasnom podaní s
propafenónom. Pri príznakoch predávkovania uvedenými liekmi sa má stanoviť
ich plazmatická koncentrácia a dávka primerane znížiť.

Liečivá, ktoré inhibujú CYP2D6, CYP1A2 a CYP3A4, napr. ketokonazol,
cimetidín, chinidín a erytromycín a grapefruitový džús, môžu viesť
k zvýšeným koncentráciám propafenónu. Ak sa podáva propafenón s inhibítormi
týchto enzýmov, pacienti majú byť pozorne monitorovaní a dávka primerane
upravená.

Súčasné podávanie propafenóniumchloridu a ritonaviru v dávkach
800 až 1200 mg/deň je kontraindikované vzhľadom na možné zvýšenie
plazmatických koncentrácií.

Kombinovaná liečba amiodaronom a propafenóniumchloridom môže ovplyvniť
vedenie a repolarizáciu a viesť k odchýlkam, ktoré majú proarytmogénny
potenciál. Na základe odpovede na liečbu môže byť potrebná úprava
dávkovania oboch liečiv.

Súčasné užívanie lidokaínu a propafenónu nepreukázalo žiadne signifikantné
účinky na farmakokinetiku týchto liečiv. Avšak súčasné podávanie
propafenóniumchloridu a intravenózneho lidokaínu viedlo k zvýšeniu rizík
vedľajších účinkov lidokaínu na centrálny nervový systém.

Fenobarbital je známym induktorom CYP3A4. Preto sa pri dlhotrvajúcom
súčasnom užívaní fenobarbitalu má monitorovať odpoveď na liečbu
propafenóniumchloridom.

Súčasné užívanie propafenónu a fenobarbitalu a/alebo rifampicínu môže
znižovať antiarytmický účinok propafenónu, ktorý je spôsobený zníženými
plazmatickými koncentráciami propafenónu.

U pacientov, ktorí užívajú propafenón súčasne s perorálnymi
antikoagulanciami (napr. fenprokumon, warfarín) je potrebná starostlivá
kontrola parametrov zrážania krvi, pretože propafenón môže zvyšovať
plazmatické koncentrácie týchto liekov a tým predĺžiť protrombínový čas.
Dávky týchto liekov majú byť v prípade potreby upravené.

Súčasné podávanie propafenóniumchloridu a fluoxetínu zvyšuje u extenzívnych
metabolizátorov Cmax a AUC S propafenónu o 39 % a 50 % a Cmax a AUC
R propafenónu o 71 % a 50 %. Ak sa propafenóniumchlorid užíva súčasne
s paroxetínom, môžu sa vyskytnúť zvýšené koncentrácie plazmatického
propafenónu. Na dosiahnutie požadovanej odpovede na liečbu môžu postačovať
nižšie dávky propafenónu.

6. Gravidita a laktácia


/Gravidita/

Neexistujú žiadne adekvátne a dobre kontrolované štúdie u gravidných žien.
Propafenón sa má používať v gravidite iba v prípade, ak jepotenciálny
prínos vyšší ako možné riziko pre plod.
Je známe, že propafenón prechádza u ľudí placentárnou bariérou.
Koncentrácia propafenónu v pupočníku je asi 30 % v porovnaní
s koncentráciou v krvi matky.

/Laktácia:/
Vylučovanie propafenónu do ľudského materského mlieka sa nesledovalo v
štúdiách. Obmedzené údaje naznačujú, že propafenón môže byť vylučovaný do
materského mlieka. Propafenón má byť u dojčiacich matiek používaný s
opatrnosťou.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Rytmonorm môže spôsobiť rozmazané videnie, závrat a posturálne hypotenziu
a tým spomaliť rýchlosť reakcie pacienta a znížiť schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje. Tento stav je výrazný najmä na začiatku liečby, pri
zmene dávkovania alebo pri prechode na iný liek a môže byť zosilnený
súčasným požitím alkoholu.

4.8 Nežiaduce účinky

Pri podávaní propafenónu sa zaznamenali ďalej uvedené nežiaduce účinky.
Kauzálny vzťah nebol vždy potvrdený.

/Poruchy krvi a lymfatického systému/
Leukocytopénia a/alebo granulocytopénia alebo trombocytopénia,
agranulocytóza.

/Poruchy imunitného systému/
Alergické reakcie

/Poruchy metabolizmu a výživy/
Nechutenstvo


/Psychické poruchy/

Anxiozita, zmätenosť

/Poruchy nervového systému/
Synkopa, ataxia, parestézia, bolesť hlavy, závrat, vertigo


/Poruchy oka/

Rozmazané videnie

/Poruchy srdca a srdcovej činnosti/
Môže sa vyskytnúť výrazné zníženie srdcovej frekvencie (bradykardia) alebo
poruchy vedenia (ako atrioventrikulárna alebo interventrikulárna blokáda).
Môže sa vyskytnúť aj proarytmogénny účinok, ktorý sa manifestuje ako
zvýšenie srdcovej frekvencie (tachykardia) alebo ventrikulárna fibrilácia.

/Poruchy krvi a lymfatického systému/

Hypotenzia vrátane posturálnej a ortostatickej hypotenzie/Poruchy gastrointestinálneho traktu/

Nauzea, vracanie, zápcha, suché ústa, horká chuť, abdominálna bolesť

/Poruchy pečene a žlčových ciest/

Pečeňové abnormality vrátane hepatocelulárnych porúch, cholestázy, žltačky
a hepatitídy


/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
Začervenanie kože, vyrážka, pruritus, utrikária, exantém

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/
Syndróm pripomínajúci lupus erythematosus


/Poruchy reprodukčného systému a prsníkov/

Impotencia

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania/
Únava, bolesť na hrudníku

/Laboratórne a funkčné vyšetrenia/
Zvýšené koncentrácie pečeňových enzýmov (sérové transaminázy a alkalická
fosfatáza)

9. Predávkovanie

/Symptómy intoxikácie/
. Myokardiálne symptómy
Toxické účinky propafenóniumchloridu na myokard sa manifestujú
ako poruchy tvorby a vedenia vzruchov, ako je predĺženie PQ intervalu a
QRS komplexu, potlačenie automaticity sínusového uzla, AV blokáda,
ventrikulárna tachykardia, ventrikulárny flutter a fibrilácia. Zníženie
kontraktility (negatívny inotropný účinok) môže spôsobiť hypotenziu,
ktorá môže v ťažkých prípadoch viesť ku kardiovaskulárnemu šoku.
Nemyokardiálne symptómy
Často sa môže vyskytovať bolesť hlavy, závrat, rozmazané videnie,
parestézia, tremor, nauzea, obstipácia a suché ústa.
Pri ťažkých intoxikáciách sa môžu vyskytnúť tonicko-klonické kŕče,
parestézia, somnolencia, kóma, respiračné zlyhanie a smrť.

/Liečba intoxikácie/
Okrem všeobecných postupov sa majú monitorovať a v prípade potreby podporiť
vitálne funkcie pacienta na oddelení intenzívnej starostlivosti.


/Špeciálne opatrenia/


Bradykardia

Zníženie dávky alebo prerušenie podávania lieku, v prípade potreby
podanie atropínu.

SA blokáda a AV blokáda II. alebo III. stupňa

Atropín, orciprenalín, v prípade potreby stimulácia srdca
(kardiostimulátor).
. Intraventrikulárna blokáda (ramienková blokáda)
Zníženie dávky alebo prerušenie podávania lieku, v prípade potreby
elektroterapia, pretože zatiaľ nie je k dispozícii žiadne spoľahlivé
antidotum na ramienkovú blokádu, vyvolanú antiarytmikom triedy I. Ak
nie je možná elektrostimulácia, treba sa pokúsiť o skrátenie QRS
komplexu podaním vysokých dávok orciprenalínu.

Zlyhanie srdca s poklesom krvného tlaku

Prerušenie podávania lieku, podanie srdcových glykozidov, pri pľúcnom
edéme vysoké dávky nitroglycerínu, diuretiká, v prípade potreby
katecholamíny (napr. adrenalín a/alebo dopamín a dobutamín).
. Opatrenia pri ťažkých intoxikáciách (napr. pokus o samovraždu)
- Pri ťažkej hypotenzii a bradykardii (spravidla je pacient
v bezvedomí):
Atropín 0,5 – 1 mg i.v., adrenalín 0,5 – 1 mg i.v. alebo, ak je
potrebné, adrenalín v kontinuálnej kvapkovej infúzii. Rýchlosť
infúzie závisí od klinického účinku.
- Pri cerebrálnych kŕčoch:
Diazepam i.v. Uvoľnenie dýchacích ciest, podľa potreby intubácia
a mechanická respiračná podpora (relaxácia, napr. pankuronium 2 –
6 mg).
. Zastavenie cirkulácie spôsobené asystóliou alebo fibriláciou komôr:
- Základné postupy kardiopulmonálnej resuscitácie (ABC pravidlo):
A/ Uvoľnenie dýchacích ciest a/alebo intubácia
B/ Mechanická respiračná podpora, ak je možné zvýšený prívod
kyslíka
C/ Cirkulácia, tzn. externá masáž srdca (v prípade potreby
niekoľko hodín).
- Adrenalín 0,5 – 1 mg i.v., resp. 1,5 mg, nariedený v 10 ml
fyziologického roztoku, intratracheálne. Opakovať podľa klinického
účinku.
- Nátriumbikarbonát 8,4 %, úvodná dávka 1 ml/kg i.v., opakovať po 15
minútach. Pri fibrilácii komôr defibrilácia.
Pri rezistencii na liečbu opakovať po premedikácii 5 - 15
mmol roztoku chloridu draselného i.v.
- Katecholamíny infúzne (adrenalín a/alebo dopamín/dobutamín)
- V prípade potreby infúzia koncentrovaného roztoku chloridu sodného
(80-100 mmol/l) až kým sa nedosiahne koncentrácia sérového draslíka
145 - 150 mmol/l.
. Gastrická laváž
. Dexametazón 25 – 50 mg i.v.
. Roztok sorbitolu 40 % 1 ml/kg i.v.
. Elektrostimulácia
Symptomatické opatrenia intenzívnej starostlivosti.

Pokusy o elimináciu pomocou hemoperfúzie majú nedostatočný účinok.
Vzhľadom na veľkú väzbu na proteíny (> 95 %) a veľký distribučný objem je
hemodialýza neúčinná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiarytmikum
ATC kód: C01BC03

Propafenóniumchlorid je antiarytmikum, ktoré stabilizuje membránu myocytov
blokádou sodíkových kanálov (trieda IC podľa Vaughan Williamsa). Má aj
slabý blokujúci účinok na beta receptory (trieda II podľa
Vaughan Williamsa). Propafenón znižuje rýchlosť vzostupu akčného potenciálu
a tým spomaľuje vedenie impulzov (negatívny dromotropný efekt): refraktórna
perióda v predsieňach, AV uzle a komorách je predĺžená. Propafenón
predlžuje refraktórnu periódu v alternatívnej ceste u pacientov s Wolffovým-
Parkinsonovým-Whiteovým syndrómom (WPW syndróm).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Propafenóniumchlorid je po perorálnom podaní dobre absorbovaný. Maximálne
plazmatické koncentrácie sa dosiahnu po 2 - 3 hodinách (tmax). Nízka
systémová dostupnosť (cca. 50 %) je spôsobená vysokým first-pass efektom
(intenzívna metabolizácia pri prvom prechode pečeňou). Pri opakovanom
podaní stúpajú plazmatické koncentrácie a biologická dostupnosť v dôsledku
saturácie metabolizmu pri prvom prechode pečeňou. Propafenóniumchlorid je
primárne metabolizovaný izoenzýmom CYP2D6 cytochrómu P450.

Rovnovážny stav sa dosiahne po 3 až 4 dňoch podávania a biologická
dostupnosť sa zvýši na asi 100 %.

Rýchlosť metabolizmu sa pohybuje od extenzívnych (90 % populácie) k pomalým
metabolizátorom (definované podľa schopnosti metabolizovať debrisochín).
Hlavný metabolit 5-OH-propafenón má antiarytmickú účinnosť porovnateľnú s
materským liečivom.

Rozsah väzby na plazmatické bielkoviny je 85 – 95 %, distribučný objem je
1,1 - 3,6 l/kg. Polčas eliminácie je 2,8 - 11 hodín u extenzívnych a asi 17
hodín u slabých metabolizátorov.
Len asi 1 % nezmeneného propafenónu sa vylučuje obličkami.
Terapeutické plazmatické koncentrácie sú v rozsahu 100 - 1500 ng/ml.

Je známe, že propafenón prechádza u ľudí placentárnou bariérou a je
vylučovaný aj do materského mlieka.
Prechod na plod: v jednom prípade bola koncentrácia propafenónu v pupočníku
30 % v porovnaní s koncentráciou v krvi matky. Vylučovanie do materského
mlieka: v jednom prípade sa zaznamenala koncentrácia propafenónu
v materskom mlieku 4 – 9 % v porovnaní s koncentráciou v krvi matky.


Biologická dostupnosť

Výsledky štúdie biologickej dostupnosti Rytmonormu 150 mg filmom obalených
tabliet a Rytmonormu 300 mg filmom obalených tabliet v porovnaní s roztokom
300 mg propafenóniumchloridu, ktorá sa vykonala v roku 1981 u 8 zdravých
jedincov, sú uvedené v tabuľke 1. Rozdiely v relatívnej biodostupnosti
vyplývajú zo špecifických chemicko-fyzikálnych vlastností a saturačnej
kinetiky liečiva. Obr. 2 ukazuje priemerné plazmatické koncentrácie
u pacientov, ktorí boli dlhodobo liečení dávkami v rozsahu od 2-krát 150 mg
do 3-krát 300 mg.

Tabuľka 1.

| |Skúšaný liek |Skúšaný liek |Referenčný liek |
| |150 mg |300 mg |300 mg |
| |filmom obalená |filmom obalená |roztok |
| |tableta |tableta | |
|Maximálna |18,08 (ng/ml) |87,1 (ng/ml) |300,6 (ng/ml) |
|plazmatická |(7,7-52,1) |(14,4-425,7) |(128,1-586,4) |
|koncentrácia | | | |
|(Cmax)* | | | |
|Čas dosiahnutia |3,0 (h) |3,0 (h) |1,0 (h) |
|maximálnej |(1,5-3,0) |(1,3-3,0) |(0,8-1,5) |
|plazmatickej | | | |
|(tmax) | | | |
|Plocha pod |87,83 (ng/ml) |391,4 (ng/ml) |1001,4 (ng/ml) |
|krivkou |(29,4-221,8) |(95,9-1434,9) |(447,1-1660,2) |
|koncentrácia-čas | | | |
|(AUC)* | | | |

Hodnoty sú uvedené ako geometrický priemer resp. medián* a rozpätie ( ).
[pic]

Obr.1: Priebeh priemerných plazmatických koncentrácií (ako
propafenóniumchlorid) po podaní jednej filmom obalenej tablety Rytmonormu
150 m propafenóniumchlorid g (...(...), jednej filmom obalenej tablety
Rytmonormu 300 mg (–-o–-) a roztoku 300 mg propafenóniumchloridu (--(--), n
= 8.[pic]

Obr.2. Vzťah medzi dennou dávkou a priemernou plazmatickou koncentráciou
pri dlhodobej liečbe. Pri lineárnej kinetike by zodpovedajúce hodnoty
ležali na prerušovanej krivke. Body a ich rozpätie dávajú aritmetický
priemer a jeho štandardné odchýlky.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

/Subchronická a chronická toxicita/
V štúdiách subchronickej/chronickej toxicity sa po intravenóznom podaní
zistilo sporadické reverzibilné poškodenie spermatogenézy u opíc (dávka od
2 mg/kg/deň), králikov (dávka od 0,5 mg/kg/deň) a psov (dávka 5 mg/kg/deň),
avšak nie u potkanov. V niekoľkých prípadoch sa pozoroval reverzibilný
pokles počtu spermií u mužov.

/Mutagenita a kancerogenita/
Mutagénne účinky propafenónu sa skúšali v mnohých /in vivo/ a /in/
/vitro/ testoch na mutagénne účinky. Nezistili sa žiadne relevantné dôkazy
mutagenity.

Dlhodobé štúdie na potkanoch a myšiach neodhalili žiadne dôkazy
tumorogénneho potenciálu propafenónu.

/Reprodukčná toxicita/
Štúdie embryotoxicity na potkanoch neposkytli žiadny dôkaz poškodenia
spermatogenézy, avšak tento stav sa pozoroval u rôznych iných zvieracích
druhov. V ojedinelých prípadoch sa pozoroval pokles počtu spermií aj
u mužov. Embryofetálna toxicita sa spozorovala u králikov a potkanov,
u vnímavejších druhov bola dávka, ktorá nevyvolala nežiaduce účinky 15
mg/kg/deň. Zvýšený výskyt úmrtí novonarodených mláďat sa vyskytoval v
dávkach, ktoré boli toxické pre samice. Neštudovali sa potenciálne dlhodobé
účinky pre- alebo postnatálnej expozície u ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok
/Rytmonorm 150 mg/

Carmellosum natricum insolubile, aqua purificata, macrogolum 400,
macrogolum 6000, magnesii stearas, maydis amylum, hypromellosum, cellulosum
microcristallinum, titanii dioxidum E171.


Rytmonorm 300 mg

Carmellosum natricum insolubile, aqua purificata, macrogolum 400,
macrogolum 6000, magnesii stearas, maydis amylum, hypromellosum, cellulosum
microcristallinum, titanii dioxidum E171.


Rytmonorm injekcie

Glucosum monohydricum, aqua pro iniectione

6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.

6.3 Čas použiteľnosti

Rytmonorm 150 mg, 300 mg: 5 rokov
Rytmonorm injekcie: 3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Rytmonorm 150 mg, 300 mg: uchovávať na suchom mieste pri teplote do 25 °C.
Rytmonorm injekcie: uchovávať pri teplote do 30 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Rytmonorm 150 mg: 50 filmom obalených tabliet v PVC/Al blistroch a
papierovej škatuľke, písomná informácia pre používateľov.
Rytmonorm 300 mg: 50 filmom obalených tabliet v PVC/Al blistroch a
papierovej škatuľke, písomná informácia pre používateľov.
Rytmonorm injekcie: 5 sklenených ampuliek po 20 ml v plastovej vložke
a papierovej škatuľke, písomná informácia pre používateľov.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Rytmornom 150 a 300 mg: žiadne zvláštne požiadavky.
Rytmonorm injekcie: Na prípravu infúzie sa má použiť 5 % roztok glukózy
alebo fruktózy. Fyziologický roztok je nevhodný vzhľadom na riziko
precipitácie.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Rytmonorm 150 mg, 300 mg: 13/0133/85–C/S
Rytmonorm injekcie: 13/0134/85–C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE

Rytmonorm 150 mg, 300 mg tbl flm: 30.12.1985
Rytmonorm injekcie: 30.12.1985


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Apríl 2009

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C91004
Skupina ATC:
C01 - Kardiaká
Skupina ATC:
C01BC03 - propafenonum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
saccharomyces boulardii siccatus
Výrobca lieku:
Knoll GmbH, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
11.65 € / 350.97 SK
Úhrada poisťovňou:
11.65 € / 350.97 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.65 € ÚP:11.65 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.28 € ÚP:6.08 € DP:0.20 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.66 € ÚP:0.00 € DP:12.66 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.09 € ÚP:11.09 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien