Detail:
Equeta 150 mg tbl flm 60x150 mg
Názov lieku:
Equeta 150 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 60x150 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, evid.č. 2107/8384,
2107/8385, 2107/8386, 2107/8387, 2107/8388, 2107/9554


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Equeta 25 mg
Equeta 100 mg
Equeta 150 mg
Equeta 200 mg
Equeta 300 mg
Equeta 4-dňové štartovacie balenie

Filmom obalené tablety

Kvetiapín


Pred tým, než začnete užívať liek, pozorne si prečítajte celú písomnú
informáciu.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na ošetrujúceho lekára
alebo lekárnika.
- Tento liek predpísali Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť,
dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, ošetrujúcemu lekárovi
alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Equeta a na čo sa používa.
2. Skôr ako užijete Equetu.
3. Ako užívať Equetu.
4. Možné vedľajšie účinky.
5. Ako uchovávať Equetu.
6. Ďalšie informácie.


1. ČO JE EQUETA A NA ČO SA POUžÍVA

Equeta patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká (neuroleptiká),
ktoré zmierňujú príznaky, ako napríklad halucinácie, zvláštne alebo
znepokojujúce myšlienky, zmeny správania, pocit osamelosti a zmätenosti.

Equeta sa môže používať aj na liečbu ľudí s ochorením, ktoré ovplyvňuje ich
náladu, a pri ktorom pociťujú mimoriadnu povznesenosť alebo vzrušenie.
Ľudia s týmto ochorením môžu zistiť, že majú menšiu potrebu spánku ako
zvyčajne, že sú zhovorčivejší a majú rýchly tok myšlienok a nápadov. Často
môžu pociťovať aj nezvyčajnú podráždenosť.


2. SKÔR AKO UžIJETE EQUETU

Neužívajte Equetu
( ak ste alergický (precitlivený) na kvetiapín alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Equety.
( ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:
- inhibítory cytochrómu P450 3A4, napríklad inhibítory HIV-proteázy,
- lieky azolového typu (proti plesňovým infekciám),
- erytromycín alebo klaritromycín (proti infekciám),
- nefazodón (proti depresii).

Ak sa na Vás uvedené vzťahuje, neužívajte Equetu. Ak si nie ste istý,
poraďte sa s ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom pred tým, než užijete
Equetu.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Equety
( ak ste tehotná, pokúšate sa otehotnieť, alebo ak dojčíte,
( ak máte problém so srdcom,
( ak máte nízky krvný tlak,
( ak máte problémy s pečeňou,
( ak máte zaznamenané v chorobopise epileptické záchvaty,
( ak ste prekonali cievnu mozgovú príhodu (mŕtvicu),
( ak máte diabetes (cukrovku),
( ak ste starší človek a trpíte demenciou.

Informujte ošetrujúceho lekára, ak budete mať:
( vysokú teplotu (horúčku), strnulé svaly, pocit zmätenosti,
( nekontrolovateľné pohyby, najmä tváre alebo jazyka.
Takéto stavy môžu byť vyvolané týmto typom lieku.

Equetu nesmú užívať starší ľudia s demenciou (stratou mozgových funkcií).
Je to kvôli tomu, že skupina liekov, do ktorej patrí Equeta, môže u
starších ľudí s demenciou zvyšovať riziko cievnej mozgovej príhody, alebo v
niektorých prípadoch aj riziko smrti.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi.

Neužívajte Equetu, ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:
( niektoré lieky proti infekcii vyvolanej vírusom HIV,
( lieky azolového typu (proti plesňovým infekciám),
( erytromycín alebo klaritromycín (proti infekciám),
( nefazodón (proti depresii).

Vždy informujte ošetrujúceho lekára alebo lekárnika, ak užívate alebo
dostávate ktorýkoľvek z liekov proti:
( epilepsii (napríklad fenytoín alebo karbamazepín),
( vysokému krvnému tlaku,
( nespavosti (napríklad barbituráty),
( proti psychózam (antipsychotiká, napríklad tioridazín).
Tieto lieky pozmeňujú účinnosť Equety.

Užívanie Equety s jedlom a nápojmi
Equeta sa užíva spolu s tekutinou (s pohárom vody). Kvetiapín sa
neodporúča užívať spolu s grapefruitovou šťavou.
Jedlo nemá na tento liek žiadny vplyv. Počas užívania Equety treba obmedziť
konzumáciu alkoholu, pretože to môže vyvolať ospalosť.

Tehotenstvo a dojčenie
Equeta sa môže užívať počas tehotenstva iba vtedy, ak prínosy liečby
opodstatňujú možné riziká. Preto sa Equeta môže užívať počas tehotenstva
iba na odporúčanie lekára. Počas užívania Equety sa taktiež neodporúča
dojčiť.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Equeta môže vyvolať ospalosť. Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje,
pokiaľ neviete, ako na Vás tento liek pôsobí.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Equety
Tento liek obsahuje laktózu. Ak Vám lekár povedal, že neznášate niektoré
cukry, skontaktujte sa so svojím lekárom pred tým, než užijete tento liek.
Jedna zo zložiek Equety 25 mg, oranžová žlť (E110), môže vyvolať alergické
reakcie.


3. AKO UžÍVAť EQUETU

Vždy užívajte Equetu presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u lekára alebo lekárnika.

Dospelí:

Schizofrénia
Počiatočná dávka počas prvých štyroch dní liečby je
( buď 50 mg (1. deň), 100 mg (2. deň), 200 mg (3. deň) a 300 mg (4.
deň),
( alebo 100 mg (1. deň), 200 mg (2. deň), 300 mg (3. deň) a 400 mg (4.
deň).
Ošetrujúci lekár Vám povie, koľko tabliet máte denne užívať od 4. dňa
liečby. Dávka môže byť upravená v rozmedzí od 150 do 750 mg/deň, a to v
závislosti od Vašej individuálnej liečby a potrieb.

Pacienti v manickej fáze:
Počiatočná dávka počas prvých štyroch dní liečby je
( 100 mg (1. deň), 200 mg (2. deň), 300 mg (3. deň) a 400 mg (4. deň).
Ošetrujúci lekár Vám povie, koľko tabliet máte denne užívať od 4. dňa
liečby. Dávka môže byť upravená v rozmedzí od 200 do 800 mg/deň, a to v
závislosti od Vašej individuálnej liečby a potrieb.


Starší pacienti:

Počiatočná dávka môže byť znížená, ak ste starší človek, alebo ak máte
problémy s pečeňou alebo obličkami.

Deti:
Vzhľadom na nedostatočné skúsenosti sa liečba Equetou u detí a mladistvých
(mladších ako 18 rokov) neodporúča.

Spôsob užívania
( Tablety budete užívať buď jedenkrát denne pred spaním, alebo dvakrát
denne, a to v závislosti od Vášho ochorenia.
( Prehltnite tablety vcelku a zapite vodou.
( Tablety môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.
( Počas užívania Equety nepite grapefruitovú šťavu. Môže ovplyvniť
spôsob, akým liek účinkuje.Rozdelenie 100, 200 a 300 mg tabliet: Tabletu držte oboma rukami, s
deliacou ryhou mimo palca. Jemne potlačte, aby ste tabletu rozdelili na dve
časti.

Neprestaňte užívať tablety, dokonca ani vtedy, ak sa cítite lepšie, pokiaľ
Vám to lekár neodporučí.

Ak užijete viac Equety, ako máte
Ak náhodne užijete príliš veľa tabliet, môže sa u Vás vyskytnúť ospalosť,
závraty, tachykardia (rýchly tlkot srdca) a hypotenzia (nízky krvný tlak).
Obráťte sa, prosím, ihneď na lekára alebo na najbližšiu nemocnicu.

Ak zabudnete užiť Equetu
Ak zabudnete užiť tabletu, môžete ju užiť, len čo si na to spomeniete.
Nikdy neužívajte dvojnásobnú dávku Equety, aby ste nahradili vynechanú
dávku.

Ak prestanete užívať Equetu
Liečba sa smie zmeniť alebo ukončiť až po konzultácii s ošetrujúcim
lekárom.

Ak prestanete užívať Equetu náhle, môžete trpieť nespavosťou (insomniou),
nevoľnosťou (napínaním na vracanie - nauzeou) alebo sa u Vás môže vyskytnúť
bolesť hlavy, hnačka, vracanie (dávenie), závraty alebo podráždenosť. Lekár
Vám môže odporučiť, aby ste dávku znižovali postupne pred tým, než ju
ukončíte úplne.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY

Tak ako všety lieky, aj Equeta môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Ihneď sa skontaktujte s ošetrujúcim lekárom alebo choďte do nemocnice, ak
sa u Vás vyskytne silná ospalosť, kŕče alebo bolestivá erekcia.

/Veľmi časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 pacientov):/
( závraty,
( pocit ospalosti (ktorý môže vymiznúť počas pokračujúceho užívania
tabliet),
( bolesť hlavy,
( vzostupy hodnôt triglyceridov a cholesterolu.

Medzi príznaky z vysadenia (príznaky, ktoré sa vyskytujú po ukončení liečby
Equetou) patria: nespavosť (insomnia), pocit nevoľnosti (napínanie na
vracanie - nauzea), bolesť hlavy, hnačka, vracanie (dávenie), závraty a
podráždenosť. Tieto príznaky zvyčajne vymiznú po uplynutí 1 týždňa od
užitia poslednej dávky.

/Časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10, ale u viac ako 1/
/zo 100 pacientov):/
( rýchly tlkot srdca,
( suchosť v ústach,
( zápcha,
( tráviace ťažkosti,
( mierna asténia (pocit slabosti),
( opuch horných alebo dolných končatín,
( prírastok telesnej hmotnosti, najmä počas prvých týždňov liečby,
( nádcha (upchaný nos),
( nízky krvný tlak pri postavení sa,
( prechodná strata vedomia,
( vzostup hodnôt CK (kreatínkinázy),
( zvýšené hladiny pečeňových enzýmov,
( zvýšené hladiny cukru v krvi,
( nízky počet bielych krviniek,
( mdloba.

/Menej časté vedľajšie účinky/ /(vyskytujú sa u menej ako 1 zo 100, ale u viac/
/ako 1 z 1 000 pacientov)/:
( alergické reakcie, ktoré môžu zahŕňať vyvýšené hrčky, opuch kože a
opuch v okolí úst,
( kŕče (záchvaty kŕčov),
( nepríjemné pocity v nohách (syndróm nepokojných nôh).


/Zriedkavé vedľajšie účinky/ /(vyskytujú sa u menej ako 1 z 1 000, ale u viac/
/ako 1 z 10 000 pacientov):/
( žltačka (zožltnutie kože),
( priapizmus (dlhotrvajúca a bolestivá erekcia),
( neuroleptický malígny syndróm (stav s príznakmi, akými sú zmeny
duševného stavu, horúčka, výrazná ospalosť, svalová strnulosť, výrazné
zmeny krvného tlaku a tlkotu srdca).

/Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000/
/pacientov):/
( ťažká alergická reakcia (nazývaná anafylaxia), ktorá môže spôsobiť
ťažkosti s dýchaním alebo šok,
( vysoká hladina glukózy v krvi (hyperglykémia) alebo zhoršenie už
jestvujúcej cukrovky (diabetes mellitus),
( nekontrolovateľné pohyby, hlavne tváre alebo jazyka (tardívna
dyskinéza),
( zápal pečene (hepatitída),
( opuch tváre, hrtana, horných a dolných končatín a dýchacie ťažkosti
(angioedém),
( ťažká alergická reakcia, ktorá môže zahŕňať vyvýšené hrčky (pupence),
opuch kože a opuch v okolí úst (Stevensov-Johnsonov syndróm).

/Vedľajšie účinky s neznámym výskytom (ich výskyt nie je možné odhadnúť z/
/dostupných údajov):/
( nízke hladiny špecifického druhu krvných buniek (neutropénia).

Niektoré vedľajšie účinky sa zistia iba pomocou krvného vyšetrenia. Tieto
zahŕňajú vzostup množstva tukov (triglyceridov a celkového cholesterolu)
alebo cukru v krvi a pokles počtu špecifických druhov krvných buniek. Lekár
Vás môže požiadať, aby ste si občas dali urobiť krvné vyšetrenia.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAť EQUETU

( Uchovávajte v pôvodnom obale.
( Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
( Nepoužívajte Equetu po dátume expirácie (použiteľnosti), ktorý je
uvedený na škatuľke. Dátum expirácie (použiteľnosti) sa vzťahuje na
posledný deň v mesiaci.
( Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom.
Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť
životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Equeta obsahuje

- Liečivo je kvetiapín.


Equeta 25 mg:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg kvetiapínu (vo forme
kvetiapíniumfumarátu).


Equeta 100 mg:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg kvetiapínu (vo forme
kvetiapíniumfumarátu).


Equeta 150 mg:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg kvetiapínu (vo forme
kvetiapíniumfumarátu).


Equeta 200 mg:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 200 mg kvetiapínu (vo forme
kvetiapíniumfumarátu).


Equeta 300 mg:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg kvetiapínu (vo forme
kvetiapíniumfumarátu).


Equeta, 4-dňové úvodné balenie:
4-dňové úvodné balenie obsahuje šesť 25 mg tabliet kvetiapínu (vo forme
kvetiapíniumfumarátu), tri 100 mg tablety kvetiapínu a jednu 200 mg
tabletu kvetiapínu.


- Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: hydroxypropylmetylcelulóza 2910 (E464), dihydrát
fosforečnanu vápenatého, monohydrát laktózy, kukuričný škrob, sodná soľ
karboxymetylškrobu (typ A), magnéziumstearát, mikrokryštalická celulóza pH
102, mastenec, koloidný oxid kremičitý.

Obal tablety:
Equeta 25 mg: červený a žltý oxid železitý (E172),
hydroxypropylmetylcelulóza 2910 (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol
400, oranžová žlť/hlinitý lak oranžovej žlti (E110).

Equeta 100 mg: žltý oxid železitý (E172), hydroxypropylmetylcelulóza 2910
(E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400.

Equeta 150 mg: žltý oxid železitý (E172), hydroxypropylmetylcelulóza 2910
(E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400, hydroxypropylcelulóza (E463),
mastenec.

Equeta 200 mg a Equeta 300 mg: hydroxypropylcelulóza (E463),
hydroxypropylmetylcelulóza 2910 (E464), mastenec, oxid titaničitý (E171).

Ako vyzerá Equeta a obsah balenia

Equeta 25 mg: okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety broskyňovej farby
s priemerom približne 5,7 mm.

Equeta 100 mg: žlté, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s deliacou
ryhou na jednej strane a s priemerom približne 9,1 mm.

Equeta 150 mg: svetložlté, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s
priemerom približne 10,45 mm.

Equeta 200 mg: biele, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s
deliacou ryhou na jednej strane a s priemerom približne 12,1 mm.

Equeta 300 mg: biele, podlhovasté, bikonvexné, filmom obalené tablety s
deliacou ryhou na jednej strane.

100, 200 a 300 mg tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.

4-dňové úvodné balenie obsahuje šesť 25 mg tabliet kvetiapínu (vo forme
kvetiapíniumfumarátu), tri 100 mg tablety kvetiapínu a jednu 200 mg tabletu
kvetiapínu.

Veľkosti balenia:
Equeta 25 mg, Equeta 100 mg, Equeta 150 mg, Equeta 200 mg a Equeta 300 mg -
10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 tabliet (v blistri po 10).
4-dňové úvodné balenie
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
ICN Polfa Rzeszów S.A.,
Przemysłowa 2,
35-959 Rzeszów, Poľsko
Výrobca
Genepharm S.A.
18th klm Marathonos Avenue,
153 51 Pallini Attikis
Grécko
a
ICN Polfa Rzeszów S.A.
Przemyslowa 2 ,
35-959, Rzeszów, Poľsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Holandsko: Quentapil
Poľsko: Quentapil
Maďarsko: Equepin
Česká republika: EquetaTáto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v decembri 2008.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.2 k Rozhodnutiu o registrácii, evid.č.:2107/8384, 2107/8385,
2107/8386, 2107/8387, 2107/8388, 2107/9554
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Equeta 25 mg
Equeta 100 mg
Equeta 150 mg
Equeta 200 mg
Equeta 300 mg
Equeta, 4-dňové úvodné balenie

Filmom obalené tablety2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Equeta 25 mg:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg kvetiapínu (vo forme
kvetiapíniumfumarátu).

Equeta 100 mg:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg kvetiapínu (vo forme
kvetiapíniumfumarátu).

Equeta 150 mg:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg kvetiapínu (vo forme
kvetiapíniumfumarátu).

Equeta 200 mg:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 200 mg kvetiapínu (vo forme
kvetiapíniumfumarátu).

Equeta 300 mg:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg kvetiapínu (vo forme
kvetiapíniumfumarátu).

Equeta, 4-dňové úvodné balenie:
4-dňové úvodné balenie obsahuje šesť 25 mg tabliet kvetiapínu (vo forme
kvetiapíniumfumarátu), tri 100 mg tablety a jednu 200 mg tabletu.

Pomocné látky: monohydrát laktózy a oranžová žlť (E110).

Equeta 25 mg:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 7,00 mg monohydrátu laktózy a
0,003 mg oranžovej žlti (E110).

Equeta 100 mg:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 28,00 mg monohydrátu laktózy.

Equeta 150 mg:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 42,00 mg monohydrátu laktózy.

Equeta 200 mg:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 56,00 mg monohydrátu laktózy.

Equeta 300 mg:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 84,00 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Equeta 25 mg: okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety broskyňovej farby
s priemerom približne 5,7 mm.

Equeta 100 mg: žlté, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s deliacou
ryhou na jednej strane a s priemerom približne 9,1 mm.

Equeta 150 mg: svetložlté, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s
priemerom približne 10,45 mm.

Equeta 200 mg: biele, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s
deliacou ryhou na jednej strane a s priemerom približne 12,1 mm.

Equeta 300 mg: biele, podlhovasté, bikonvexné, filmom obalené tablety s
deliacou ryhou na jednej strane.

100, 200 a 300 mg tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Liečba schizofrénie.

Liečba stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód. Nepreukázalo sa,
že Equeta zabraňuje relapsom manických alebo depresívnych epizód (pozri
časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Equeta sa podáva dvakrát denne, s jedlom alebo bez jedla.

Dospelí:
Pri liečbe schizofrénie je celková denná dávka počas prvých štyroch dní
liečby 50 mg (1. deň), 100 mg (2. deň), 200 mg (3. deň) a 300 mg (4. deň).

Od 4. dňa treba dávku vytitrovať na zvyčajnú účinnú dávku 300 až
450 mg/deň. Dávku je možné v závislosti od klinickej odpovede a
znášanlivosti jednotlivého pacienta upraviť v rozmedzí
od 150 do 750 mg/deň.

Pri liečbe manických epizód spojených s bipolárnou poruchou je celková
denná dávka počas prvých štyroch dní liečby 100 mg (1. deň), 200 mg (2.
deň), 300 mg (3. deň ) a 400 mg (4. deň). Ďalšia úprava dávkovania sa má
vykonávať zvyšovaním dennej dávky najviac o 200 mg/deň, až do dosiahnutia
800 mg/deň do 6. dňa liečby.
Dávku je možné v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti
jednotlivého pacienta upraviť v rozmedzí od 200 do 800 mg/deň. Zvyčajná
účinná dávka je v rozmedzí od 400 do 800 mg/deň.

Starší pacienti:
Tak ako iné antipsychotiká, aj kvetiapín treba starším pacientom podávať
opatrne, najmä v období úvodného titrovania dávky. V závislosti od
klinickej odpovede a znášanlivosti jednotlivého pacienta môže byť nutné
dlhšie obdobie titrovania dávky a nižšia denná terapeutická dávka ako pri
liečbe mladších pacientov. Priemerná hodnota plazmatického klírensu
kvetiapínu bola u starších pacientov o 30 - 50 % nižšia než u mladších
pacientov.

Deti a mladiství:
Bezpečnosť a účinnosť liečby kvetiapínom sa u detí a mladistvých
nehodnotila.

Porucha funkcie obličiek:
U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania.

Porucha funkcie pečene:
Kvetiapín sa intenzívne metabolizuje v pečeni. Preto ho treba pacientom
so známou poruchou funkcie pečene podávať opatrne, najmä v období úvodného
titrovania dávky. Pacienti so známou poruchou funkcie pečene majú začať
liečbu dávkou 25 mg/deň. Dávka sa má v závislosti od klinickej odpovede a
znášanlivosti jednotlivého pacienta denne zvyšovať o 25 - 50 mg/deň, pokým
sa nedosiahne účinná dávka.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok tohto
lieku.

Kontraindikované je súbežné podávanie inhibítorov cytochrómu P450 3A4, ako
napríklad inhibítorov HIV-proteázy, antimykotík azolového typu,
erytromycínu, klaritromycínu a nefazodónu. Pozri aj (4.5) Liekové a iné
interakcie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Kardiovaskulárne ochorenia:
Kvetiapín treba podávať opatrne pacientom so známym kardiovaskulárnym
ochorením, cerebrovaskulárnym ochorením alebo inými stavmi, ktoré ich
predisponujú k hypotenzii. Kvetiapín môže vyvolať ortostatickú hypotenziu,
najmä v období úvodného titrovania dávky, a preto sa má pri jej výskyte
zvážiť zníženie dávky alebo pozvoľnejšia titrácia dávky.

Epileptické záchvaty:
V kontrolovaných klinických štúdiách sa nezistil rozdiel vo výskyte
epileptických záchvatov medzi pacientmi liečenými kvetiapínom a tými, ktorí
užívali placebo. Tak ako pri iných antipsychotikách, pri liečbe pacientov s
epileptickými záchvatmi v anamnéze treba postupovať opatrne (pozri časť
4.8).

Extrapyramídové symptómy:
V kontrolovaných klinických štúdiách sa nezistil rozdiel vo výskyte
extrapyramídových symptómov medzi pacientmi, ktorí užívali dávky v
odporúčanom terapeutickom rozmedzí a tými, ktorí užívali placebo.

Tardívna dyskinéza:
Ak sa objavia znaky a príznaky tardívnej dyskinézy, treba zvážiť zníženie
dávky alebo ukončenie liečby kvetiapínom (pozri časť 4.8).

Neuroleptický malígny syndróm:
Liečba antipsychotikami, vrátane kvetiapínu, je spojená s výskytom
neuroleptického malígneho syndrómu (pozri časť 4.8). Klinické prejavy
zahŕňajú hypertermiu, zmeny duševného stavu, svalovú strnulosť, nestabilitu
vegetatívneho nervového systému a zvýšené hladiny kreatínfosfokinázy.
V takomto prípade treba liečbu kvetiapínom ukončiť a začať náležitú
medikamentóznu liečbu.

Ťažká neutropénia:
V klinických štúdiách s kvetiapínom bola ťažká neutropénia (počet
neutrofilov < 0,5 x 109/l) hlásená menej často. Prípady ťažkej neutropénie
sa väčšinou vyskytli v priebehu niekoľkých mesiacov od začiatku liečby
kvetiapínom. Nezistila sa zjavná súvislosť s dávkou. Možné rizikové faktory
vzniku neutropénie zahŕňajú už jestvujúci nízky počet leukocytov a anamnézu
liekmi vyvolanej neutropénie. U pacientov s počtom
neutrofilov < 1,0 x 109/l sa má liečba kvetiapínom prerušiť. Pacientov
treba sledovať kvôli znakom a príznakom infekcie a treba vyšetrovať počet
neutrofilov (až dovtedy, kým nebude nad 1,5 x 109/l) (pozri časť 4.8).

Interakcie:
Pozri aj (4.5) Liekové a iné interakcie.

Súbežné podávanie kvetiapínu spolu so silne účinným induktorom pečeňových
enzýmov, napríklad s karbamazepínom alebo fenytoínom, značne znižuje
plazmatické koncentrácie kvetiapínu, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby
kvetiapínom. U pacientov, ktorí sú liečení induktorom pečeňových enzýmov,
sa má liečba kvetiapínom začať iba vtedy, ak podľa lekára prínos liečby
kvetiapínom prevažuje riziko spojené s vysadením induktora pečeňových
enzýmov. Dôležité je, aby bola každá zmena v liečbe induktorom postupná a v
prípade potreby treba induktor nahradiť liekom, ktorý neindukuje pečeňové
enzýmy (napr. valproátom sodným).

Hyperglykémia:
Počas liečby kvetiapínom bola hlásená hyperglykémia alebo zhoršenie už
jestvujúceho diabetu. U diabetikov a u pacientov s rizikovými faktormi
vzniku diabetes mellitus sa odporúča náležité klinické monitorovanie (pozri
aj časť 4.8).

Lipidy:
V klinických štúdiách s kvetiapínom sa pozorovali vzostupy hodnôt
triglyceridov a cholesterolu (pozri časť 4.8). Vzostupy hodnôt lipidov
treba korigovať klinicky vhodným spôsobom.

Predĺženie QT intervalu:
V klinických štúdiách a pri užívaní v súlade so súhrnom charakteristických
vlastností lieku (SPC) nebola liečba kvetiapínom spojená s trvalým zvýšením
absolútnej hodnoty QT intervalu. Predĺženie QT intervalu sa však pozorovalo
pri predávkovaní (pozri časť 4.9). Tak ako pri iných antipsychotikách, aj
pri predpisovaní kvetiapínu pacientom s kardiovaskulárnym ochorením alebo
s predĺžením QT intervalu v rodinnej anamnéze treba postupovať opatrne.
Opatrnosť sa taktiež vyžaduje pri predpisovaní kvetiapínu s liekmi, o
ktorých je známe, že predlžujú QTc interval a so súbežne užívanými
neuroleptikami, a to najmä u starších pacientov, u pacientov s vrodeným
syndrómom dlhého QT intervalu, s kongestívnym srdcovým zlyhaním, s
hypertrofiou srdca, s hypokaliémiou alebo s hypomagneziémiou (pozri časť
4.5).

Príznaky z vysadenia:
Po náhlom ukončení liečby kvetiapínom sa zaznamenali akútne príznaky
z vysadenia, akými sú nauzea, bolesť hlavy, hnačka, závraty, podráždenosť,
vracanie a insomnia. Odporúča sa postupné ukončovanie liečby v priebehu
obdobia minimálne jedného až dvoch týždňov.

Starší pacienti so psychózou vzniknutou v súvislosti s demenciou:
Equeta nie je schválená na liečbu psychózy vzniknutej v súvislosti
s demenciou.

V randomizovaných, placebom kontrolovaných štúdiách sa pri použití
niektorých atypických antipsychotík u pacientov s demenciou pozorovalo
približne 3-násobne zvýšené riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich príhod.
Mechanizmus vzniku tohto zvýšeného rizika nie je známy. Zvýšené riziko nie
je možné vylúčiť ani pri použití iných antipsychotík, ani v iných skupinách
pacientov. Pacientom s rizikovými faktormi vzniku cievnej mozgovej príhody
sa má Equeta podávať opatrne.

V rámci meta-analýzy atypických antipsychotík sa zistilo, že starší
pacienti so psychózou vzniknutou v súvislosti s demenciou sú vystavení
zvýšenému riziku úmrtia v porovnaní s placebom. Avšak v dvoch 10-
týždňových, placebom kontrolovaných štúdiách s kvetiapínom vykonaných v
rovnakej skupine pacientov (n = 710; priemerný vek: 83 rokov; rozmedzie:
56 - 99 rokov) bola úmrtnosť u pacientov liečených kvetiapínom 5,5 % oproti
3,2 % v skupine užívajúcej placebo. U pacientov z týchto štúdií boli
príčiny úmrtia rôzne a zhodovali sa s tými, ktoré sa očakávali v tejto
skupine pacientov. Tieto údaje nepreukazujú u starších pacientov s
demenciou príčinnú súvislosť medzi liečbou kvetiapínom a úmrtím.

Ďalšie informácie:
K dispozícii sú obmedzené údaje o užívaní kvetiapínu v kombinácii s
divalproexom alebo lítiom pri liečbe stredne ťažkých až ťažkých foriem
manických epizód; kombinovaná liečba sa však dobre znášala (pozri časť 4.8
a 5.1). Údaje preukázali aditívny účinok v 3. týždni. Druhá štúdia
nepreukázala aditívny účinok v 6. týždni. Údaje o kombinovanej liečbe
trvajúcej dlhšie než 6 týždňov nie sú k dispozícii.

Tablety kvetiapínu obsahujú monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými
dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy
alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

Jedna zo zložiek Equety 25 mg, oranžová žlť (E110), môže vyvolať alergické
reakcie.
4.5 Liekové a iné interakcie


Keďže kvetiapín pôsobí hlavne na centrálny nervový systém, pri podávaní
Equety v kombinácii s inými liekmi pôsobiacimi na CNS a s alkoholom treba
postupovať opatrne.

Cytochróm P450 (CYP) 3A4 je hlavný enzým, ktorý sa podieľa na metabolizme
kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450. V interakčnej štúdii u
zdravých dobrovoľníkov viedlo súbežné podanie kvetiapínu (v 25 mg dávke) s
ketokonazolom, inhibítorom CYP3A4, k 5- až 8-násobnému zvýšeniu AUC
kvetiapínu. Na základe tohto zistenia je súbežné podanie kvetiapínu a
inhibítorov CYP3A4 kontraindikované. Kvetiapín sa taktiež neodporúča užívať
spolu s grapefruitovou šťavou.

V štúdii hodnotiacej farmakokinetiku kvetiapínu, v ktorej sa pacientom
podávali opakované dávky kvetiapínu pred a počas liečby karbamazepínom
(známym induktorom pečeňových enzýmov), súbežne podaný karbamazepín
významne zvýšil klírens kvetiapínu. Toto zvýšenie klírensu znížilo
systémovú expozíciu kvetiapínom (čo sa zistilo pomocou AUC) v priemere na
13 % hodnoty expozície dosiahnutej pri podaní samotného kvetiapínu; i keď u
niektorých pacientov sa pozoroval ešte väčší účinok. V dôsledku tejto
interakcie sa môžu vyskytnúť nižšie plazmatické koncentrácie, čo môže
ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom. Súbežné podanie kvetiapínu s
fenytoínom (ďalším induktorom mikrozómových enzýmov) spôsobilo značné
zvýšenie klírensu kvetiapínu, a to približne o 450 %. U pacientov, ktorí sú
liečení induktorom pečeňových enzýmov, sa má liečba kvetiapínom začať iba
vtedy, ak podľa lekára prínos liečby kvetiapínom prevažuje riziko spojené s
vysadením induktora pečeňových enzýmov. Dôležité je, aby bola každá zmena v
liečbe induktorom postupná a v prípade potreby treba induktor nahradiť
liekom, ktorý neindukuje pečeňové enzýmy (napr. valproátom sodným) (pozri
aj časť 4.4).

Farmakokinetika kvetiapínu sa významne nezmenila pri súbežnom podávaní
antidepresív, konkrétne imipramínu (známy inhibítor CYP 2D6) alebo
fluoxetínu (známy inhibítor CYP 3A4 a CYP 2D6).

Farmakokinetika kvetiapínu sa významne nezmenila pri súbežnom podávaní
antipsychotík, konkrétne risperidónu alebo haloperidolu. Súbežné podávanie
kvetiapínu a tioridazínu spôsobilo zvýšenie klírensu kvetiapínu približne o
70 %.

Farmakokinetika kvetiapínu sa nezmenila po súbežnom podávaní cimetidínu.

Farmakokinetika lítia sa nezmenila pri súbežnom podávaní kvetiapínu.

Farmakokinetika valproátu sodného a kvetiapínu sa klinicky významne
nezmenila pri ich súbežnom podávaní.

Formálne interakčné štúdie s bežne podávanými liekmi ovplyvňujúcimi
kardiovaskulárny systém sa neuskutočnili.

Opatrnosť sa vyžaduje pri súbežnom podávaní kvetiapínu a liekov, o ktorých
je známe, že spôsobujú nerovnováhu elektrolytov alebo predlžujú QTc
interval.


4.6 Gravidita a laktácia


Bezpečnosť a účinnosť liečby kvetiapínom sa u gravidných žien zatiaľ
nestanovila. Štúdie na zvieratách doteraz nepreukázali jeho škodlivosť,
hoci možné účinky na zrak plodu sa neskúmali. Preto sa má kvetiapín podávať
počas gravidity iba vtedy, ak prínosy opodstatňujú možné riziká.
U novorodencov matiek, ktoré boli počas gravidity liečené kvetiapínom, sa
pozorovali príznaky z vysadenia liečby.

Nie je známe, do akej miery sa kvetiapín vylučuje do materského mlieka.
Ženám, ktoré dojčia, preto treba odporučiť, aby počas užívania Equety
nedojčili.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Keďže kvetiapín pôsobí hlavne na centrálny nervový systém, môže nepriaznivo
ovplyvniť činnosti, ktoré vyžadujú mentálnu bdelosť. Preto treba pacientom
odporučiť, aby neviedli vozidlo alebo neobsluhovali stroje, pokým nebude
známa ich individuálna vnímavosť na tento liek.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie na liek („Adverse Drug Reactions“,
ADRs) pri liečbe kvetiapínom sú somnolencia, závraty, suchosť v ústach,
mierna asténia, zápcha, tachykardia, ortostatická hypotenzia a dyspepsia.

Tak ako pri iných antipsychotikách, aj s liečbou kvetiapínom bol spojený
prírastok telesnej hmotnosti, synkopa, neuroleptický malígny syndróm,
leukopénia, neutropénia a periférny edém.

Výskyt ADRs spojených s liečbou kvetiapínom je v tabuľke uvedený vo formáte
odporúčanom Radou pre medzinárodné organizácie medicínskych vied („Council
for International Organizations of Medical Sciences“ - pracovná skupina
CIOMS III; 1995).

|Frekvencie nežiaducich udalostí sú zoradené do nasledujúcich |
|kategórií: veľmi časté (> 1/10), časté (> 1/100, < 1/10), menej |
|časté (> 1/1 000, < 1/100), zriedkavé (> 1/10 000, < 1/1 000) a |
|veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov). |
|Poruchy krvi a lymfatického systému |
|Časté: |Leukopénia 1 |
|Menej časté: |Eozinofília |
|Neznáme: |Neutropénia 1 |
|Poruchy imunitného systému |
|Menej časté: |Precitlivenosť |
|Veľmi |Anafylaktická reakcia 6 |
|zriedkavé: | |
|Poruchy metabolizmu a výživy |
|Veľmi |Diabetes Mellitus 1, 5,6 |
|zriedkavé: | |
|Poruchy nervového systému |
|Veľmi časté: |Závraty 4, somnolencia 2, | |
| |bolesť hlavy | |
|Časté: |Synkopa 4 | |
|Menej časté: |Epileptické záchvaty 1, | |
| |syndróm nepokojných nôh | |
|Veľmi |Tardívna dyskinéza 6 | |
|zriedkavé: | | |
|Poruchy srdca a srdcovej činnosti |
|Časté: |Tachykardia 4 | |
|Cievne poruchy |
|Časté: |Ortostatická hypotenzia 4 | |
|Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína |
|Časté: |Rinitída | |
|Poruchy gastrointestinálneho traktu |
|Časté: |Suchosť v ústach, zápcha, | |
| |dyspepsia | |
|Poruchy pečene a žlčových ciest |
|Zriedkavé: |Žltačka 6 | |
|Veľmi |Hepatitída 6 | |
|zriedkavé: | | |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva |
|Veľmi |Angioedém 6, | |
|zriedkavé: |Stevensov-Johnsonov syndróm| |
| |6 | |
|Poruchy reprodukčného systému a prsníkov |
|Zriedkavé: |Priapizmus | |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste podania |
|Veľmi časté: |Príznaky z vysadenia 1, 8 |
|Časté: |Mierna asténia, periférny edém |
|Zriedkavé: |Neuroleptický malígny | |
| |syndróm 1 | |
|Laboratórne a funkčné vyšetrenia |
|Veľmi časté: |Vzostupy hladín triglyceridov v sére 9 , |
| |vzostupy hodnôt celkového cholesterolu (hlavne |
| |LDL-cholesterolu)10 |
|Časté: |Prírastok telesnej hmotnosti, zvýšenie hladín |
| |transamináz (ALT, AST) v sére3, pokles počtu |
| |neutrofilov, zvýšenie hladín glukózy v krvi na |
| |hodnoty vyvolávajúce hyperglykémiu 7 |
|Menej časté: |Zvýšenie hladín gama-GT3 |

1 Pozri časť 4.4.
2 Môže sa vyskytnúť somnolencia, zvyčajne počas prvých dvoch týždňov liečby
a pri pokračujúcom podávaní Equety obvykle vymizne.
3 U niektorých pacientov užívajúcich Equetu sa pozoroval asymptomatický
vzostup hladín transamináz (ALT, AST) alebo gama-GT
(gamaglutamyltransferázy) v sére. Tieto vzostupy boli pri pokračujúcej
liečbe Equetou zvyčajne reverzibilné.
4 Tak ako iné antipsychotiká, ktoré blokujú alfa1-adrenergné receptory, aj
Equeta môže bežne vyvolávať ortostatickú hypotenziu spojenú so závratmi,
tachykardiou a u niektorých pacientov so synkopou, a to najmä v období
úvodného titrovania dávky (pozri časť 4.4).
5 Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa hlásilo zhoršenie už jestvujúceho
diabetu.
6 Frekvencia týchto ADRs sa vypočítala len z údajov získaných po uvedení
lieku na trh.
7 Hladina glukózy v krvi meraná nalačno ( 126 mg/dl (( 7,0 mmol/l) alebo
hladina glukózy v krvi meraná po jedle ( 200 mg/dl (( 11,1 mmol/l) aspoň
pri jednom meraní.
8 V placebom kontrolovaných klinických štúdiách overujúcich monoterapiu pri
akútnej mánii, ktoré hodnotili príznaky z vysadenia, sa najčastejšie
pozorovali nasledujúce príznaky z vysadenia: insomnia, nauzea, bolesť
hlavy, hnačka, vracanie, závraty a podráždenosť. Výskyt týchto reakcií sa
významne znížil po uplynutí 1 týždňa od ukončenia liečby.
9 Hodnota triglyceridov ( 200 mg/dl (( 2,258 mmol/l) aspoň pri jednom
meraní.
10 Hodnota cholesterolu ( 240 mg/dl (( 6,2064 mmol/l) aspoň pri jednom
meraní.

Pri podávaní neuroleptík sa hlásili prípady predĺženia QT intervalu,
ventrikulárnej arytmie, náhleho nevysvetliteľného úmrtia, zastavenia srdca
a torsades de pointes a usudzuje sa, že sa pri nich jedná o skupinový efekt
neuroleptík.

Liečba kvetiapínom bola spojená s miernym, od dávky závislým poklesom
hladín tyreoidálnych hormónov, najmä hladín celkového T4 a voľného T4.
Pokles hladín celkového a voľného T4 bol najväčší počas prvých dvoch až
štyroch týždňov liečby kvetiapínom a počas dlhodobej liečby už ďalej
neklesal. Takmer vo všetkých prípadoch nezávisle od dĺžky liečby, došlo po
vysadení kvetiapínu k úprave hladín celkového a voľného T4. Menšie poklesy
hladín celkového T3 a reverzného T3 sa pozorovali iba pri vyšších dávkach.
Hladiny TBG (globulínu viažuceho tyroxín) zostali nezmenené a obvykle sa
nepozoroval ani recipročný vzostup hladín TSH (tyreostimulačného hormónu) a
nepreukázalo sa, že kvetiapín spôsobuje klinicky významnú hypotyreózu.


4.9 Predávkovanie


V klinických štúdiách sa hlásilo úmrtie po akútnom predávkovaní dávkou
13,6 gramu a v rámci sledovania po uvedení lieku na trh už po 6 gramoch
samotného kvetiapínu. Hlásilo sa však aj prežitie po akútnom predávkovaní
dávkou do 30 gramov. V rámci sledovania po uvedení lieku na trh sa hlásili
veľmi zriedkavé prípady predávkovania samotným kvetiapínom, ktoré mali za
následok úmrtie pacienta alebo kómu alebo predĺženie QT intervalu.

Pacienti s už jestvujúcim závažným kardiovaskulárnym ochorením môžu byť
vystavení zvýšenému riziku vzniku účinkov predávkovania (pozri časť 4.4).

Hlásené znaky a príznaky boli zvyčajne dôsledkom zvýrazneného, známeho
farmakologického účinku lieku a zahŕňali ospalosť a útlm, tachykardiu a
hypotenziu.

Špecifické antidotum proti kvetiapínu nie je známe. V prípade závažnej
intoxikácie treba zvážiť možnosť užitia viacerých liekov a odporúča sa
intenzívna starostlivosť, vrátane zabezpečenia a udržiavania priechodnosti
dýchacích ciest, zaistenia adekvátnej oxygenácie a ventilácie, sledovania a
podpory kardiovaskulárneho systému. Hoci sa opatrenia na zabránenie
absorpcie pri predávkovaní neskúmali, treba zvážiť výplach žalúdka (po
intubácii, ak je pacient v bezvedomí) a podanie aktívneho uhlia v
kombinácii s laxatívom.

Prísny lekársky dohľad a monitorovanie pacienta má trvať až do jeho úplného
zotavenia.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antipsychotiká
ATC kód: N05A H04

/Mechanizmus účinku:/
Kvetiapín je atypické antipsychotikum. Kvetiapín a jeho aktívny metabolit v
ľudskej plazme, N-dezalkyl kvetiapín, interagujú s celým radom
neurotransmiterových receptorov. Kvetiapín a N-dezalkyl kvetiapín vykazujú
afinitu k serotonínovým (5HT2) a k dopamínovým D1 a D2 receptorom v mozgu.
Predpokladá sa, že práve táto kombinácia receptorového antagonizmu s vyššou
selektivitou pre 5HT2 receptory oproti D2 receptorom sa podieľa na
klinických antipsychotických vlastnostiach a na nízkej tendencii kvetiapínu
vyvolávať extrapyramídové symptómy (EPS). N-dezalkyl kvetiapín má navyše
vysokú afinitu k transportéru noradrenalínu („norepinephrine transporter“,
NET). Kvetiapín a N-dezalkyl kvetiapín majú tiež vysokú afinitu k
histamínovým a adrenergným ?1-receptorom a nižšiu afinitu k adrenergným
?2-receptorom a k serotonínovým 5HT1A receptorom. Kvetiapín nemá žiadnu
zjavnú afinitu k cholinergným, muskarínovým alebo benzodiazepínovým
receptorom.

/Farmakodynamické účinky:/
Kvetiapín je účinný v testoch na zistenie antipsychotického účinku, akými
sú testy na podmienené obranné reflexy. Potláča tiež účinky dopamínových
agonistov, čo sa zistilo na základe behaviorálnych hodnotení alebo
elektrofyziologických meraní, a zvyšuje koncentráciu dopamínových
metabolitov, čo predstavuje neurochemický index blokády D2 receptorov.

V predklinických testoch určených na pravdepodobnosť vyvolania EPS sa
kvetiapín nepodobá štandardným antipsychotikám a má profil atypického
antipsychotika. Kvetiapín pri chronickom podávaní nevyvoláva
supersenzitivitu dopamínových D2 receptorov. Kvetiapín vyvoláva len slabú
katalepsiu pri podávaní dávok, ktoré účinne blokujú D2 receptory. Kvetiapín
má pri chronickom podávaní selektívny účinok na limbický systém, pretože
blokuje depolarizáciu mezolimbických neurónov, nepôsobí však na
nigrostriatálne dopaminergné neuróny. Po akútnom a chronickom podávaní
kvetiapínu opiciam rodu /Cebus/, po predchádzajúcej senzibilizácii
haloperidolom alebo bez neho, vykazuje kvetiapín minimálnu tendenciu k
vyvolaniu dystonických reakcií. Na základe výsledkov týchto testov sa
predpokladá, že kvetiapín by mal mať minimálnu tendenciu k vyvolaniu EPS a
predpokladá sa, že liečivá s nižšou tendenciou k vyvolaniu EPS môžu mať
tiež nižšiu tendenciu k vyvolaniu tardívnej dyskinézy (pozri časť 4.8).

Nie je známe, do akej miery sa metabolit N-dezalkyl kvetiapín podieľa na
farmakologickom účinku kvetiapínu u ľudí.

/Klinická účinnosť:/
V troch placebom kontrolovaných klinických štúdiách u pacientov so
schizofréniou, ktorí užívali rôzne dávky kvetiapínu, sa nezistil rozdiel vo
výskyte EPS a v spotrebe súbežne podávaných anticholinergík medzi skupinou
liečenou kvetiapínom a skupinou užívajúcou placebo. Placebom kontrolovaná
štúdia hodnotiaca liečbu fixnými dávkami kvetiapínu v rozmedzí od
75 do 750 mg/deň nepreukázala zvýšený výskyt EPS ani zvýšenú spotrebu
súbežne podávaných anticholinergík.

V štyroch placebom kontrolovaných klinických štúdiách hodnotiacich účinok
dávok kvetiapínu do 800 mg/deň pri liečbe stredne ťažkých až ťažkých foriem
manických epizód, pričom v dvoch štúdiách sa podával v monoterapii a v
dvoch štúdiách v kombinovanej liečbe s lítiom alebo divalproexom, sa
nezistil rozdiel vo výskyte EPS ani v spotrebe súbežne podávaných
anticholinergík medzi skupinou liečenou kvetiapínom a skupinou užívajúcou
placebo.

Nedostatočný potenciál pre vyvolanie EPS sa považuje za vlastnosť
atypických antipsychotík.

V placebom kontrolovaných štúdiách u starších pacientov so psychózou
vzniknutou v súvislosti s demenciou sa nezistil vyšší výskyt
cerebrovaskulárnych nežiaducich príhod na 100 pacientorokov u pacientov
liečených kvetiapínom v porovnaní s pacientmi užívajúcimi placebo.

Kvetiapín, na rozdiel od mnohých iných antipsychotík, nevyvoláva trvalé
zvýšenie hladín prolaktínu, čo sa taktiež považuje za vlastnosť atypických
antipsychotík. V klinickej štúdii s opakovaným podávaním fixne stanovenej
dávky vykonanej u pacientov so schizofréniou sa pri ukončení štúdie
nezistil rozdiel v hladinách prolaktínu medzi pacientmi užívajúcimi
kvetiapín v rozmedzí odporúčaného dávkovania a pacientmi užívajúcimi
placebo.

V dvoch štúdiách s kvetiapínom v monoterapii sa pri liečbe stredne ťažkých
až ťažkých foriem manických epizód preukázalo, že kvetiapín je účinnejší
než placebo pri zmierňovaní manických príznakov po 3 a 12 týždňoch liečby.
K dispozícii nie sú údaje z dlhodobých štúdií, ktoré by preukazovali
účinnosť kvetiapínu pri prevencii vzniku následných manických alebo
depresívnych epizód. Údaje o užívaní kvetiapínu v kombinácii s divalproexom
alebo lítiom po 3 a 6 týždňoch liečby stredne ťažkých až ťažkých foriem
manických epizód sú obmedzené; kombinovaná liečba však bola dobre znášaná.
Údaje preukázali aditívny účinok v 3. týždni. Druhá štúdia nepreukázala
aditívny účinok v 6. týždni. Údaje o kombinovanej liečbe trvajúcej dlhšie
než 6 týždňov nie sú k dispozícii.

Priemerná stredná dávka kvetiapínu v poslednom týždni liečby bola u
pacientov reagujúcich na liečbu približne 600 mg/deň a približne 85 %
pacientov reagujúcich na liečbu užívalo dávku v rozmedzí
od 400 do 800 mg/deň.

Klinické štúdie preukázali, že kvetiapín je účinný, keď sa podáva dvakrát
denne, hoci farmakokinetický polčas kvetiapínu je približne 7 hodín. Tento
výsledok podporujú aj údaje zo štúdie využívajúcej pozitrónovú emisnú
tomografiu (PET), v ktorej sa zistilo, že obsadenie 5HT2 a D2 receptorov
kvetiapínom je zachované počas až 12 hodín. Bezpečnosť a účinnosť dávok
vyšších ako 800 mg/deň sa nehodnotila.


Dlhodobá účinnosť kvetiapínu pri prevencii relapsov sa v zaslepených
klinických štúdiách neoverovala. V otvorených štúdiách u pacientov so
schizofréniou bol kvetiapín účinný pri udržiavaní zlepšenia klinického
stavu počas pokračujúcej liečby u pacientov, ktorí dosiahli skorú odpoveď
na liečbu, čo poukazuje na istú dlhodobú účinnosť.


V placebom kontrolovaných štúdiách s kvetiapínom v monoterapii vykonaných u
pacientov s počiatočným počtom neutrofilov ? 1,5 x 109/l sa počet
neutrofilov < 1,5 x 109/l zistený aspoň pri jednom meraní vyskytoval u
1,72 % pacientov liečených kvetiapínom v porovnaní s 0,73 % pacientov
užívajúcich placebo. Vo všetkých klinických štúdiách (placebom
kontrolovaných, otvorených, aktívnou látkou kontrolovaných; u pacientov s
počiatočným počtom neutrofilov ? 1,5 x 109/l) sa počet neutrofilov
< 0,5 x 109/l zistený aspoň pri jednom meraní vyskytoval u 0,21 % pacientov
liečených kvetiapínom a u 0 % pacientov užívajúcich placebom a počet
neutrofilov ? 0,5 - < 1,0 x 109/l sa vyskytoval u 0,75% pacientov liečených
kvetiapínom a u 0,11 % pacientov užívajúcich placebo.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Kvetiapín sa po perorálnom podaní dobre absorbuje a intenzívne sa
metabolizuje. Biologická dostupnosť kvetiapínu nie je významne ovplyvnená
príjmom potravy. Väzba kvetiapínu na plazmatické bielkoviny je približne
83 %. Maximálne rovnovážne molárne koncentrácie aktívneho metabolitu N-
dezalkyl kvetiapínu predstavujú 35 % koncentrácií kvetiapínu. Eliminačný
polčas kvetiapínu je približne 7 hodín a N-dezalkyl kvetiapínu je 12 hodín.

Farmakokinetika kvetiapínu a N-dezalkyl kvetiapínu je v rámci schváleného
rozsahu dávok lineárna. V kinetike kvetiapínu u mužov a u žien nie je
rozdiel.

Priemerná hodnota klírensu kvetiapínu u starších pacientov je približne o
30 až 50 % nižšia než u dospelých vo veku od 18 do 65 rokov.

U jedincov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod
30 ml/min/1,73 m2) bola priemerná hodnota plazmatického klírensu kvetiapínu
znížená približne o 25 %, ale individuálne hodnoty klírensu sú v rozmedzí
hodnôt nameraných u zdravých jedincov. Močom sa vylučuje < 5 % molárnej
frakcie dávky vo forme voľného (neviazaného) kvetiapínu a aktívneho
metabolitu v ľudskej plazme, N-dezalkyl kvetiapínu.

Kvetiapín sa intenzívne metabolizuje v pečeni, pričom po podaní
rádioaktívne značeného kvetiapínu sa v moči alebo v stolici zistila pôvodná
zlúčenina zodpovedajúca menej ako 5 % nezmenených látok súvisiacich
s liečivom. Približne 73 % rádioaktívne značenej látky sa vylúči močom a
21 % stolicou. U jedincov so známou poruchou funkcie pečene (kompenzovaná
alkoholická cirhóza) sa priemerná hodnota plazmatického klírensu kvetiapínu
znižuje približne o 25 %. Keďže kvetiapín sa intenzívne metabolizuje v
pečeni, očakávajú sa zvýšené plazmatické hladiny u pacientov s poruchou
funkcie pečene. U týchto pacientov môže byť nutná úprava dávky (pozri časť
4.2 Dávkovanie a spôsob podávania).

/In vitro/ skúšania potvrdili, že hlavným enzýmom, ktorý sa podieľa na
metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450, je CYP3A4. N-
dezalkyl kvetiapín sa tvorí a vylučuje predovšetkým pomocou CYP3A4.

Zistilo sa, že kvetiapín a niekoľko jeho metabolitov (vrátane N-dezalkyl
kvetiapínu) sú slabými inhibítormi aktivity izoenzýmov ľudského cytochrómu
P450 - 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 v podmienkach /in vitro/. Inhibícia CYP /in/
/vitro/ sa pozoruje iba pri koncentráciách, ktoré sú približne 5- až 50-
násobne vyššie než sú koncentrácie dosiahnuté u ľudí pri dávke v rozmedzí
od 300 do 800 mg/deň. Na základe výsledkov týchto /in vitro/ skúšaní je
nepravdepodobné, že by súbežné podávanie kvetiapínu a iných liečiv viedlo
ku klinicky významnej inhibícii metabolizmu druhého liečiva, ktorý je tiež
sprostredkovaný cytochrómom P450. Na základe údajov zo štúdií na zvieratách
sa predpokladá, že kvetiapín môže indukovať enzýmy cytochrómu P450. V
špecifickej interakčnej štúdii u psychotických pacientov sa však po podaní
kvetiapínu nezistilo žiadne zvýšenie aktivity cytochrómu P450.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V súbore /in vitro/ a /in vivo/ štúdií genotoxicity sa nepreukázala
genotoxicita kvetiapínu. Pri podávaní klinicky významných dávok kvetiapínu
laboratórnym zvieratám sa zistili nasledujúce odchýlky, ktoré sa však
v dlhodobých klinických štúdiách nepotvrdili: u potkanov sa pozorovalo
ukladanie pigmentu do tkaniva štítnej žľazy, hypertrofia a adenómy
tyreoidálnych folikulárnych buniek; u opíc rodu /Cynomolgus/ sa pozorovala
hypertrofia tyreoidálnych folikulárnych buniek, zníženie plazmatických
hladín T3, znížená koncentrácia hemoglobínu a znížený počet červených
a bielych krviniek; u psov sa pozoroval zákal šošovky a katarakta.
/Tieto zistenia treba vziať do úvahy pri porovnávaní prínosu liečby/
/kvetiapínom oproti možnému riziku bezpečnosti liečby pre pacienta./6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


/Jadro tablety:/
hydroxypropylmetylcelulóza 2910 (E464)
dihydrát fosforečnanu vápenatého,
monohydrát laktózy,
kukuričný škrob,
sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A),
magnéziumstearát,
mikrokryštalická celulóza pH 102,
mastenec,
koloidný oxid kremičitý.

/Obal tablety:/
Equeta 25 mg:
červený a žltý oxid železitý (E172),
hydroxypropylmetylcelulóza 2910 (E464),
oxid titaničitý (E171),
makrogol 400,
oranžová žlť/hlinitý lak oranžovej žlti (E110).

Equeta 100 mg:
žltý oxid železitý (E172),
hydroxypropylmetylcelulóza 2910 (E464),
oxid titaničitý (E171),
makrogol 400.

Equeta 150 mg:
žltý oxid železitý (E172),
hydroxypropylmetylcelulóza 2910 (E464),
oxid titaničitý (E171),
makrogol 400,
hydroxypropylcelulóza (E463),
mastenec.

Equeta 200 mg a Equeta 300 mg:
hydroxypropylcelulóza (E463),
hydroxypropylmetylcelulóza 2910 (E464),
mastenec,
oxid titaničitý (E171).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


30 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Nepriehľadné PVC/hliníkové blistre

Veľkosti balenia:

Equeta 25 mg, Equeta 100 mg, Equeta 150 mg, Equeta 200 mg a Equeta 300 mg -
10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 tabliet (v blistri po 10).
4-dňové úvodné balenie

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ICN Polfa Rzeszów S.A.,

Przemysłowa 2,

35-959 Rzeszów, Poľsko
8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Equeta 25 mg: 68/0647/08-S
Equeta 100 mg: 68/0648/08-S
Equeta 150 mg: 68/0649/08-S
Equeta 200 mg: 68/0650/08-S
Equeta 300 mg: 68/0651/08-S
Equeta, 4-dňové úvodné balenie: 68/0652/08-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE
10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C59956
Skupina ATC:
N05 - Psycholeptiká
Skupina ATC:
N05AH04 - quetiapinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Účinná látka:
serpylli extractum fluidum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) ako ďalšia voľba pri nedostatočnej účinnosti alebo výskyte nežiadúcich účinkov po predchádzajúcej antipsychotickej liečbe perorálnym risperidónom, b) ak je liečba perorálnym risperidónom nevhodná podľa údajov v súhrne charakteristických vlastností lieku.
Predajná cena:
11.88 € / 357.90 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
11.88 € / 357.90 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:47.14 € ÚP:41.54 € DP:5.60 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:34.44 € ÚP:0.00 € DP:34.44 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.54 € ÚP:9.53 € DP:1.01 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.81 € ÚP:0.00 € DP:12.81 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:18.28 € ÚP:18.28 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.60 € ÚP:0.00 € DP:20.60 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.48 € ÚP:0.00 € DP:6.48 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.71 € ÚP:0.00 € DP:12.71 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.57 € ÚP:9.57 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.48 € ÚP:0.00 € DP:6.48 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien