Detail:
PERINDASAN 2mg/0,625mg tablety tbl 90x2mg/0,625 mg
Názov lieku:
PERINDASAN 2mg/0,625mg tablety
Doplnok názvu:
tbl 90x2mg/0,625 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v rozhodnutí o registrácii lieku, ev.č.:
2011/02687
Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v rozhodnutí o registrácii lieku, ev. č.:
2010/04516


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

PERINDASAN 2 mg/0,625 mg tablety

erbumínová soľ perindoprilu/ indapamid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je PERINDASAN 2 mg/0,625 mg a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete PERINDASAN 2 mg/0,625 mg
3. Ako užívať PERINDASAN 2 mg/0,625 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať PERINDASAN 2 mg/0,625 mg
6. Ďalšie informácie1. ČO JE PERINDASAN 2 mg/0,625 mg A NA ČO SA POUŽÍVA

Tablety PERINDASAN 2 mg/0,625 mg sú kombináciou dvoch liečiv, perindoprilu
a indapamidu. Tento liek sa používa na liečbu vysokého tlaku krvi
(hypertenzie).
. Perindopril patrí do skupiny liekov nazývaných ACE inhibítory. Tie
účinkujú tak, že rozširujú krvné cievy, čo uľahčuje Vášmu srdcu cez ne
pumpovať krv.
. Indapamid je diuretikum. Diuretiká zvyšujú množstvo moču vytvoreného
obličkami a niekedy sa nazývajú ako tablety na odvodnenie. Indapamid sa
však od ostatných diuretík odlišuje, pretože spôsobuje len mierne
zvýšenie množstva vytvoreného moču.

Každé z liečiv znižuje tlak krvi a spolu účinkujú tak, že upravujú Váš tlak
krvi.


2. SKÔR AKO UŽIJETE PERINDASAN 2 mg/0,625 mg

NEUŽÍVAJTE PERINDASAN 2 mg/0,625 mg, keď
- ste alergický (precitlivený) na perindopril alebo na ktorýkoľvek iný
ACE inhibítor alebo na indapamid alebo iné sulfónamidy alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek v týchto tabletách (pozri časť 6)
- sa u Vás počas predchádzajúcej liečby ACE inhibítorom objavili
príznaky ako sipot, opuch tváre alebo jazyka, intenzívne svrbenie alebo
závažná forma kožnej vyrážky alebo keď ste Vy alebo člen Vašej rodiny
mali tieto príznaky pri niektorých iných stavoch (stav nazývaný
angioedém)
- máte závažné ochorenie pečene alebo stav nazývaný hepatálna
encefalopatia (degeneratívne ochorenie mozgu)
- máte závažné ochorenie obličiek alebo podstupujete dialýzu
- máte nízku alebo vysokú hladinu draslíka
- existuje u Vás podozrenie na neliečené dekompenzované zlyhávanie
srdca (závažné zadržiavanie vody, ťažkosti s dýchaním)
- ste viac ako 3 mesiace tehotná (Takisto je lepšie vyhnúť sa
PERINDASANU 2 mg/0,625 mg na začiatku tehotenstva – pozri časť
o tehotenstve.)
- dojčíte (pozri časť o dojčení).

Tieto tablety NEDÁVAJTE deťom.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní PERINDASANU 2 mg/0,625 mg
Porozprávajte sa so svojím lekárom PREDTÝM, ako užijete tieto tablety, ak:
- máte zúženú hlavnú krvnú cievu, ktorá vedie zo srdca (stenóza aorty)
- máte zúženú ľavú chlopňu srdca (stenóza mitrálnej chlopne)
- máte ochorenie srdcového svalu (hypertrofická kardiomyopatia)
- máte zúženú tepnu, ktorá zásobuje obličky krvou (stenóza renálnej
artérie)
- máte akékoľvek iné problémy so srdcom alebo problémy s Vašimi
obličkami
- máte problémy s pečeňou
- trpíte kolagénovým ochorením (ochorenie kože), ako je napr.
systémový /lupus erythematosus/ alebo skleroderma
- máte aterosklerózu (kôrnatenie tepien)
- trpíte hyperparatyreoidizmom (porušená činnosť prištítnej žľazy)
- máte dnu
- máte cukrovku
- ste na diéte s obmedzeným prísunom soli alebo používate náhrady soli,
ktoré obsahujú draslík
- užívate lítium alebo tablety na odvodnenie nazývané draslík šetriace
diuretiká (spironolaktón, triamterén), pretože ich užívaniu
s PERINDASANOM 2 mg/0,625 mg sa má zabrániť (pozri „Užívanie iných
liekov“)
- máte viac ako 70 rokov
- myslíte si, že ste (alebo môžete byť) tehotná. PERINDASAN 2 mg/0,625
mg sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste
tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže vážne poškodiť Vaše dieťa, ak
sa užíva počas tohto obdobia (pozri časť o tehotenstve).

O užívaní týchto tabliet musíte tiež informovať svojho lekára alebo
zdravotnícky personál, ak:
4. podstupujete anestéziu a/alebo chirurgický zákrok
5. ste v minulosti trpeli hnačkou alebo vracaním alebo nedostatkom tekutín
6. ste spozorovali zvýšenú citlivosť pokožky na slnečné žiarenie
7. máte pretrvávajúci suchý kašeľ
8. máte bolesť brucha s nutkaním na vracanie alebo vracaním alebo bez
nich; toto môžu byť príznaky závažnej alergickej reakcie nazývanej
intestinálny angioedém
9. podstupujete dialýzu alebo LDL-aferézu (odstraňovanie cholesterolu
z Vašej krvi pomocou prístroja)
10. plánuje sa u Vás liečba desenzibilizáciou, kvôli zníženiu účinkov
alergie pri uštipnutí včelou alebo osou
11. podstupujete lekárske vyšetrenie, ktoré si vyžaduje injekčné podanie
jódovanej kontrastnej látky (látka, ktorá umožní pozorovať orgány, ako
je oblička alebo žalúdok pomocou röntgenu).

PERINDASAN 2 mg/0,625 mg tablety môžu byť menej účinné u pacientov čiernej
pleti.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, rastlinných
liekov alebo prírodných prípravkov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.

Zabráňte užívaniu týchto tabliet s:
. lítiom (užíva sa na liečbu depresie)
. liekmi na odvodnenie (draslík šetriace diuretiká, ako napr.
spironolaktón, triamterén)
. soľami s obsahom draslíka.

Pred užitím týchto tabliet si osobitne overte u svojho lekára, či neužívate
ktorékoľvek z nasledujúcich:
. iné lieky na liečbu vysokého tlaku krvi
. lieky používané na liečbu problémov so srdcovým rytmom (napr.
prokaínamid, digoxín, hydrochinidín, disopyramid, chinidín, amiodarón,
sotalol, difemanil)
. antihistaminiká na liečbu sennej nádchy alebo alergií, napr.
terfenadín, astemizol, mizolastín
. bepridil (na liečbu angíny pektoris)
. benzamidy (na liečbu duševných porúch, napr. sultoprid)
. butyrofenón (na liečbu porúch psychiky, napr. haloperidol)
. cisaprid (liek na liečbu tráviaceho traktu)
. erytromycín podávaný injekčne (antibiotikum)
. moxifloxacín alebo sparfloxacín (antibiotiká)
. metadón (liek proti závislosti)
. alopurinol (na liečbu dny)
. kortikosteroidy používané na liečbu stavov zahŕňajúcich závažnú formu
astmy a reumatoidnú artritídu
. imunosupresíva používané na liečbu autoimunitných ochorení alebo po
transplantácii (napr. cyklosporín)
. lieky na liečbu rakoviny
. halofantrín (na liečbu malárie)
. pentamidín (na liečbu zápalu pľúc)
. vinkamín (na liečbu príznakov porúch rozpoznávacích schopností
u starších ľudí)
. baklofén (na liečbu svalovej stuhnutosti, ktorá sa objavuje pri
ochoreniach, ako napr. roztrúsená skleróza)
. lieky na liečbu cukrovky, ako napr. inzulín, metformín alebo glimepirid
. vápnik
. stimulačné lieky na vyprázdňovanie (napr. senna)
. nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) na zmiernenie bolesti alebo
vysokú dávku salicylátov (napr. kyselina acetylsalicylová)
. amfotericín B podávaný injekčne (na niektoré hubové ochorenia)
. lieky na liečbu porúch duševného zdravia, ako napr. depresia, úzkosť,
rozdvojená osobnosť (napr. tricyklické antidepresíva, neuroleptiká)
. tetrakosaktid (na liečbu Crohnovej choroby)
. zlato (nátrium aurotiomalát) podávané injekčne (na liečbu reumatických
ochorení).

/Opýtajte sa svojho lekára, ak si nie ste istý o aké lieky ide./

Užívanie PERINDASANU 2 mg/0,625 mg s jedlom a nápojmi
Vaše tablety užite s pohárom vody, najlepšie ráno pred jedlom. Buďte zvlášť
opatrný, ak ste na diéte s obmedzeným prísunom soli. Predtým, ako
užijete tieto tablety, navštívte svojho lekára.

Tehotenstvo a dojčenie
/Tehotenstvo/
Ak myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu
lekárovi. Váš lekár Vám zvyčajne odporučí, aby ste prestali užívať
PERINDASAN 2 mg/0,625 mg predtým, ako otehotniete alebo hneď ako budete
vedieť, že ste tehotná a odporučí Vám, aby ste namiesto PERINDASANU
2 mg/0,625 mg užívali iný liek. PERINDASAN 2 mg/0,625 mg sa neodporúča
na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak tehotenstvo trvá dlhšie
ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie Vášho dieťaťa,
ak sa používa po treťom mesiaci tehotenstva.

/Dojčenie/
Ak dojčíte, nesmiete užívať PERINDASAN 2 mg/0,625 mg.
Ak dojčíte alebo začínate dojčiť, okamžite to oznámte svojmu lekárovi.

/Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo/
/lekárnikom./

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Tento liek nemá vplyv na Vašu pozornosť, avšak v dôsledku zníženia Vášho
tlaku krvi, najmä na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky, môžete
pociťovať závrat alebo slabosť. Ak toto nastane, Vaša schopnosť viesť
vozidlo alebo obsluhovať stroje môže byť ovplyvnená.

Dôležité informácie o niektorých zložkách PERINDASANU 2 mg/0,625 mg
Zložkou tohto lieku je laktóza. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate
niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pre užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ PERINDASAN 2 mg/0,625 mg

Vždy užívajte PERINDASAN 2 mg/0,625 mg presne tak, ako Vám povedal Váš
lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo
lekárnika.

Vaše tablety užite s pohárom vody, najlepšie ráno a pred jedlom.

Dospelí
Zvyčajná dávka je jedna tableta raz denne. Váš lekár sa môže rozhodnúť, že
dávkovanie zvýši na 2 tablety denne.

Starší pacienti
Váš lekár sa rozhodne o najvhodnejšej dávke pre Vás. Váš lekár začne liečbu
zvyčajne jednou tabletou PERINDASANU 2 mg/0,625 mg raz denne.

Pacienti so zlyhávajúcimi obličkami
Ak trpíte poruchou činnosti obličiek, Váš lekár môže rozhodnúť o zmene
dávkovacieho režimu.

Deti
Tieto tablety nie sú vhodné na použitie u detí.

Ak užijete viac PERINDASANU 2 mg/0,625 mg, ako máte
Ak užijete príliš veľa tabliet, kontaktujte svoje najbližšie pohotovostné
oddelenie v nemocnici alebo okamžite to povedzte svojmu lekárovi.
Najpravdepodobnejším účinkom v prípade predávkovania je nízky tlak
krvi. Ak sa objaví výrazne nízky tlak krvi (príznaky ako závrat alebo
slabosť), môže pomôcť ľahnutie si do polohy s vyvýšenými nohami.

Ak zabudnete užiť PERINDASAN 2 mg/0,625 mg
Je dôležité, aby ste Váš liek užívali každý deň, pretože pravidelná liečba
je účinnejšia. Ak však zabudnete užiť jednu alebo viac dávok, ďalšiu
dávku užite hneď ako si spomeniete a potom pokračujte podľa predpisu.
NEUŽÍVAJTE dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať PERINDASAN 2 mg/0,625 mg
Ak si želáte prestať užívať tento liek, vždy sa o tom porozprávajte so
svojím lekárom. Aj keď sa cítite lepšie, môže byť nevyhnutné pokračovať
v užívaní tohto lieku.

/Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho/
/lekára alebo lekárnika./


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj PERINDASAN 2 mg/0,625 mg môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, PRESTAŇTE
užívať tablety a okamžite kontaktujte svojho lekára. Sú to príznaky
závažnej formy alergickej reakcie a musia sa okamžite liečiť, zvyčajne
v nemocnici.
. opuch tváre, pier, úst, jazyka, očí alebo hrdla
. ťažkosti s dýchaním
. závažná forma závratu alebo slabosť
. tvorba pľuzgierov na koži, ústach, očiach alebo pohlavných orgánoch.

Okamžite tiež kontaktujte svojho lekára, ak spozorujte akýkoľvek
z nasledujúcich vedľajších účinkov:
. nezvyčajne rýchly alebo nepravidelný tlkot srdca
. bolesť na hrudníku

/Ďalšie vedľajšie účinky/

Časté /(postihujú 1 až 10 používateľov zo 100)/
. zápcha
. sucho v ústach
. nutkanie na vracanie
. vracanie
. ťažkosti s trávením po jedle (dyspepsia)
. bolesti brucha
. bolesti v podbrušku
. nechutenstvo
. hnačka
. poruchy vo vnímaní chuti
. suchý kašeľ
. ťažkosti s dýchaním
. poruchy videnia
. zvonenie alebo hučanie v ušiach
. svalové kŕče
. pocit slabosti (asténia)
. nízky tlak krvi a závrat, mdloby pri vstávaní
. bolesť hlavy
. pocit závratu
. pocit šteklenia, svrbenia alebo tŕpnutia bez zjavnej príčiny
(parasténia)
. pocit točenia (vertigo)
. kožné reakcie (vyrážka, vyvýšené vyrážky, svrbenie)
. nízke hladiny draslíka v krvi

Menej časté /(postihujú 1 až 10 používateľov z 1000)/
. fialové škvrny na koži (purpura)
. svrbiaca kožná vyrážka (urtikária)
. poruchy nálady a/alebo poruchy spánku
. ťažkosti s dýchaním so sipotom alebo kašľom (bronchospazmus)
. opuch tváre, pier, úst, jazyka, očí alebo hrdla
. poruchy obličiek (zlyhávanie obličiek)
. impotencia
. potenie

Ak už trpíte systémovým /lupus erythematosus/ (typ kolagénového ochorenia),
tento sa môže zhoršiť.

Zriedkavé /(postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000)/
. zvýšené hladiny vápnika v plazme
. intestinálny angioedém (prejavuje sa bolesťou brucha alebo s nutkaním
na vracanie alebo vracaním alebo bez nich)

Veľmi zriedkavé /(postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000)/
. zápal pankreasu (pankreatitída)
. zníženie počtu krvných doštičiek
. zníženie počtu bielych krviniek, ktoré je príčinou častejších infekcií
. zníženie počtu červených krviniek, ktoré môže spôsobiť bledosť pokožky
alebo spôsobiť slabosť alebo dýchavičnosť (anémia u pacientov, ktorí
boli po transplantácii obličiek alebo u pacientov podstupujúcich
hemodialýzu, aplastická anémia, hemolytická anémia)
. zápal pečene (hepatitída)
. porucha činnosti obličiek so závažne zníženou tvorbou moču (akútne
zlyhávanie obličiek)
. zápal pľúc
. upchatý nos alebo nádcha
. porucha činnosti srdca (pomalý alebo nezvyčajne rýchly alebo
nepravidelný tlkot srdca, bolesť na hrudníku alebo infarkt srdca)
. závažné kožné reakcie (prejavujúce sa ako vyrážka, začervenanie kože,
tvorba pľuzgierov na perách, očiach alebo ústach, olupovanie kože
s horúčkou alebo bez nej)
. zvýšená citlivosť pokožky na slnečné žiarenie
. zmätenosť

Neznáme /(z dostupných údajov)/
. v prípade zlyhávania pečene (problémy s pečeňou) je pravdepodobnosť
porúch mozgu (zmeny osobnosti, zmätenosť, strnulosť, tras, kŕče,
zmätenosť, poruchy vedomia)
. zmeny v laboratórnych parametroch, ktoré sa zobrazujú pri vyšetreniach
krvi

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ PERINDASAN 2 mg/0,625 mg

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte PERINDASAN 2 mg/0,625 mg po dátume exspirácie, ktorý je
uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v
mesiaci.

Al/Al blistre
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 (C.

PVC/PVDC/Al blister v hliníkovom vrecku s vloženým vysušovadlom
Vysušovadlo neprehĺtajte.
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 (C.
Po prvom otvorení vrecka: 6 mesiacov.
Po prvom otvorení uchovávajte vrecko pri teplote neprevyšujúcej 25 (C.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo PERINDASAN 2 mg/0,625 mg obsahuje

- Liečivo je erbumínová soľ perindoprilu a indapamid. Každá tableta
obsahuje 2,00 mg erbumínovej soli perindoprilu, čo zodpovedá 1,669 mg
perindoprilu a 0,625 mg indapamidu.
- Ďalšie zložky sú hydroxypropylbetadex, monohydrát laktózy, povidón
K25, kremičitá mikrokryštalická celulóza, hydratovaný oxid kremičitý,
bezvodý koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát.


Ako vyzerá PERINDASAN 2 mg/0,625 mg a obsah balenia

/Tablety/

/PERINDASAN 2 mg/0,625 mg tablety/
Biele, podlhovasté, po obidvoch stranách vypuklé tablety s deliacou ryhou
a vyrazeným PI na jednej strane (deliaca ryha medzi P a I).

Al/Al blister
PVC/PVDC//Al blister v hliníkovom vrecku s vloženým vysušovadlom.

Veľkosti balenia: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90 a 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57, 1000 Ľubľana
Slovinsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko: Perindapam 2 mg/0,625 mg tabletten
Česká republika: Perinalon 2/0,625 mg Combi
Francúzsko: PERINDOPRIL/INDAPAMIDE Sandoz 2 mg/0,625 mg, comprimé
Nemecko: Perindopril Indapamid Sandoz 2 mg/0,625 mg Tabletten
Maďarsko: Perinalon Combi 2 mg/0,625 mg tabletta
Poľsko: Panoprist
Portugalsko: Perindopril + Indapamida Sandoz
Rumunsko: Panindoril 2 mg/0,625 mg comprimate
Slovinsko: Voxim Combo 2 mg/0.625 mg tablete
Slovenská republika: PERINDASAN 2 mg/0,625 mg tablety
Veľká Británia: Perindopril / Indapamide 2 mg/0,625 mg Tablets

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 11/2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v rozhodnutí o registrácii lieku, ev.č.:
2011/02687


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ


1. NÁZOV LIEKU

PERINDASAN 2 mg/0,625 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje 2 mg erbumínovej soli perindoprilu, čo zodpovedá
1,699 mg perindoprilu a 0,625 mg indapamidu.

Pomocná látka: monohydrát laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta.

Biela, podlhovastá, bikonvexná tableta s deliacou ryhou a vyrazeným „PI“ na
jednej strane (deliaca ryha medzi P a I).
Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť
a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Esenciálna hypertenzia.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Na perorálne použitie.

Zvyčajná dávka je jedna tableta PERINDASANU 2 mg/0,625 mg denne ako
jednorazová dávka, ktorá sa užíva najlepšie ráno a pred jedlom. Ak nedôjde
k úprave krvného tlaku počas jedného mesiaca liečby, dávka sa môže
zdvojnásobiť.

/Starší pacienti (pozri časť 4.4)/
Liečba sa má začať pri zvyčajnej dávke jednou tabletou PERINDASANU 2
mg/0,625 mg denne.

/Pacienti s poškodením činnosti obličiek (pozri časť 4.4)/
Pri závažnej forme poškodenia činnosti obličiek (klírens kreatinínu menej
ako 30 ml/min), je liečba kontraindikovaná.

U pacientov so stredne závažným poškodením činnosti obličiek (klírens
kreatinínu 30-60 ml/min), má byť maximálna dávka PERINDASANU 2 mg/0,625 mg
jedna tableta denne. U pacientov s klírensom kreatinínu vyšším ako alebo
rovným 60 ml/min nie je potrebná úprava dávky. Obvyklé sledovanie lekárom
bude zahŕňať časté sledovanie hladiny kreatinínu a draslíka.

/Pacienti s poškodením činnosti pečene (pozri časť 4.3, 4.4 a 5.2)/
Pri závažnej forme poškodenia činnosti pečene je liečba kontraindikovaná.
U pacientov so stredne závažným poškodením činnosti pečene nie je potrebná
úprava dávky.

/Deti a dospievajúci/
Vzhľadom k tomu, že sa účinnosť a znášanlivosť samotného perindoprilu alebo
jeho kombinácie u detí a dospievajúcich nestanovila, PERINDASAN 2 mg/0,625
mg sa u detí a dospievajúcich nemá používať.

4.3 Kontraindikácie

/Vzťahujúce sa na perindopril/

- Precitlivenosť na perindopril alebo ktorýkoľvek iný ACE inhibítor
- Angioedém (Quinckeho edém) spojený s predchádzajúcou liečbou ACE
inhibítorom v anamnéze
- Vrodený/idiopatický angioedém
- Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časť 4.4 a 4.6).

/Vzťahujúce sa na indapamid/

- Precitlivenosť na indapamid alebo na ktorékoľvek iné sulfónamidy
- Závažné poškodenie činnosti obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30
ml/min)
- Hepatálna encefalopatia
- Závažné poškodenie činnosti pečene
- Hypokaliémia
- Vo všeobecnosti sa tento liek neodporúča v kombinácii s liečivami bez
antiarytmického účinku, ktoré spôsobujú /torsades de pointes/ (pozri časť
4.5)
- Laktácia (pozri časť 4.6).

/Vzťahujúce sa na PERINDASAN 2 mg/0,625 mg tablety/

Precitlivenosť na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Na základe nedostatočných terapeutických skúseností sa PERINDASAN 2
mg/0,625 mg nemá používať u:
- dialyzovaných pacientov
- pacientov s dekompenzovaným zlyhávajúcim srdcom.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Osobitné upozornenia

/Spoločné pre perindopril a indapamid:/

Pri kombinácii nízkych dávok PERINDASANU 2 mg/0,625 mg nebolo pozorované
významné zníženie nežiaducich reakcií vzťahujúcich sa na liek, v porovnaní
s najnižším schválenými dávkami jednotlivých monokomponentných liekov,
okrem hypokaliémie (pozri časť 4.8). Ak sa pacient súbežne vystaví účinku
dvoch nových liečiv s antihypertenzívnym účinkom, nie je možné vylúčiť
výskyt zvýšenej frekvencie idiosynkratických reakcií. Aby sa toto riziko
minimalizovalo, pacient má byť pozorne sledovaný.

/Lítium:/
Kombinácia lítia s kombináciou perindoprilu a indapamidu sa zvyčajne
neodporúča (pozri časť 4.5).

/Vzťahujúce sa na perindopril:/

/Neutropénia/agranulocytóza:/
U pacientov, ktorí dostávali inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu
bola hlásená neutropénia/agranulocytóza, trombocytopénia a anémia.
U pacientov s fyziologickou funkciou obličiek a so žiadnymi inými faktormi
spôsobujúcimi komplikácie, sa neutropénia objavuje zriedkavo. Perindopril
sa má používať s maximálnou opatrnosťou u pacientov s kolagénovým
vaskulárnym ochorením, imunosupresívnou liečbou, liečbou alopurinolom alebo
prokaínamidom alebo s kombináciou týchto faktorov spôsobujúcich
komplikácie, najmä ak už existuje predispozícia k poškodeniu funkcie
obličiek. U niektorých z týchto pacientov sa objavili závažné infekcie,
ktoré v malom počte prípadov nereagovali na intenzívnu liečbu
antibiotikami. Ak sa perindopril používa u takýchto pacientov, odporúča sa
pravidelné sledovanie počtu bielych krviniek a pacienti majú byť poučení,
aby akýkoľvek príznak infekcie (napr. bolesť hrdla, horúčka) hlásili.

/Precitlivenosť/angioedém:/
U pacientov liečených inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu,
vrátane perindoprilu, bol zriedkavo hlásený angioedém tváre, končatín,
pier, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana. Toto môže nastať kedykoľvek počas
liečby. V takýchto prípadoch sa má perindopril okamžite vysadiť a má sa
vykonať adekvátne sledovanie, aby za zabezpečilo úplné odstránenie
príznakov pred prepustením pacienta.
V tých prípadoch, kedy sa opuch vzťahoval na tvár a pery, sa tento stav
zvyčajne vrátil do pôvodného bez liečby, hoci použitie antihistaminík
pomohlo pri zmiernení príznakov.
Angioedém spojený s opuchom hrtanu môže byť fatálny. Ak je postihnutý
jazyk, hlasivky a hrtan, ktoré by mohli spôsobiť obštrukciu dýchacích
ciest, má sa okamžite podať vhodná liečba, ktorá môže zahŕňať subkutánne
podanie roztoku adrenalínu 1:1000 (0,3 ml až 0,5 ml) a/alebo vykonať
opatrenie pre zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest u pacienta.

Pacienti čiernej pleti užívajúci ACE inhibítory v porovnaní s pacientmi
bielej pleti hlásili zvýšenú incidenciu angioedému.

U pacientov s anamnézou angioedému, ktorý nesúvisel s liečbou ACE
inhibítormi, sa počas užívania ACE inhibítora môže vyskytnúť zvýšené riziko
vzniku angioedému (pozri časť 4.3).

U pacientov liečených ACE inhibítormi bol zriedkavo hlásený intestinálny
angioedém. U týchto pacientov sa objavila abdominálna bolesť (s nauzeou
alebo vracaním alebo bez nich); v niektorých prípadoch sa nevyskytol
predchádzajúci angioedém tváre a hladiny C-1 esterázy boli fyziologické.
Angioedém bol diagnostikovaný vyšetreniami, ktoré zahrňovali CT vyšetrenie
brucha alebo ultrazvuk alebo pri chirurgickom výkone a príznaky vymizli po
vysadení ACE inhibítora. Intestinálny angioedém sa má zahrnúť do
diferenciálnej diagnózy pacientov užívajúcich ACE inhibítory, u ktorých sa
vyskytuje abdominálna bolesť.

/Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie:/
Objavili sa ojedinelé hlásenia o pacientoch, u ktorých sa vyskytli
dlhodobé, život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie, keď užívali ACE
inhibítory počas desenzibilizačnej liečby jedom blanokrýdlovcov (včely
a osy). ACE inhibítory sa majú používať s opatrnosťou u pacientov
s alergiou, ktorí sú liečení desenzibilizáciou a má sa mu predísť u tých
pacientov, ktorí podstupujú imunologickú liečbu jedom. Týmto reakciám sa
však môže zabrániť dočasným vysadením ACE inhibítora na minimálne 24 hodín
pred začiatkom liečby u pacientov, ktorí vyžadujú aj liečbu ACE inhibítormi
a aj desenzibilizáciu.

/Anafylaktoidné reakcie počas LDL-aferézy:/
U pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas aferézy lipoproteínov s nízkou
hustotou (LDL) so sulfátom dextránu sa vyskytli život ohrozujúce
anafylaktoidné reakcie. Týmto reakciám sa predišlo pozastavením liečby ACE
inhibítorom pred každou aferézou.

/Hemodialýza:/
U pacientov s dialýzou vysokopriepustnými membránami (napr. AN 69®)
a súbežne liečenými ACE inhibítorom boli hlásené anafylaktoidné reakcie.
U týchto pacientov sa má zvážiť použitie iného typu dialyzačnej membrány
alebo iný typ liečiva s antihypertenzívnym účinkom.

/Kálium šetriace diuretiká, soli s obsahom draslíka:/
Kombinácia perindoprilu a kálium šetriacich diuretík, solí s obsahom
draslíka sa vo všeobecnosti neodporúča (pozri časť 4.5).

/Gravidita:/
Počas tehotenstva sa nesmie začať liečba ACE inhibítormi. Pokiaľ sa
pokračovanie v liečbe ACE inhibítorom považuje za nevyhnutné, pacientky,
ktoré plánujú otehotnieť sa majú prestaviť na alternatívne
antihypertenzívne liečby, ktoré majú stanovený bezpečnostný profil pre
použitie v tehotenstve. V prípade potvrdenia gravidity sa má liečba ACE
inhibítormi okamžite zastaviť a ak je to vhodné, má sa začať
s alternatívnou liečbou (pozri časť 4.3 a 4.6).

/Vzťahujúce sa na indapamid:/

V prípade poškodenia činnosti pečene môžu tiazidové diuretiká a tiazidom
príbuzné diuretiká spôsobovať hepatálnu encefalopatiu. Ak sa toto objaví,
má sa podávanie diuretika okamžite zastaviť.

/Fotosenzitivita:/
Pri tiazidových diuretikách a tiazidom príbuzných diuretikách boli hlásené
prípady fotosenzitivity (pozri časť 4.8). Ak sa počas liečby objaví
fotosenzitívna reakcia, odporúča sa liečbu zastaviť. Ak sa opätovné podanie
diuretika považuje za nevyhnutné, odporúča sa chrániť časti vystavené
slnečnému alebo umelému UVA žiareniu.

Opatrenia pri používaní

/Spoločné pre perindopril a indapamid:/

/Poškodenie činnosti obličiek:/
V prípade závažného poškodenia činnosti obličiek (klírens kreatinínu > 30
ml/min) je liečba kontraindikovaná.
U niektorých pacientov s hypertenziou bez už existujúcich zjavných
poškodení obličiek a u ktorých krvné vyšetrenia obličiek dokazujú funkčné
zlyhávanie obličiek, sa má liečba zastaviť a prípadne znovu začať, buď pri
nízkych dávkach alebo len s jedným liečivom.
U týchto pacientov bude po dvoch týždňoch liečby lekárske vyšetrenie
zvyčajne zahŕňať časté sledovanie hladiny draslíka a kreatinínu a následne
každé dva mesiace počas obdobia terapeutickej stabilizácie. Zlyhanie
obličiek bolo hlásené najmä u pacientov so závažným zlyhávaním srdca alebo
so základným zlyhaním obličiek, vrátane stenózy renálnej artérie.
Liek sa zvyčajne neodporúča v prípade bilaterálnej stenózy renálnej artérie
alebo pri jednej funkčnej obličke.

/Hypotenzia a deplécia vody a elektrolytov:/
Existuje riziko náhlej hypotenzie v prípade už existujúcej deplécie sodíka
(najmä u jednotlivcov so stenózou renálnej artérie). Z tohto dôvodu sa majú
vykonať systematické vyšetrenia na klinické príznaky deplécie elektrolytov
a vody, ktoré sa môžu objaviť s opakujúcou sa epizódou hnačky alebo
vracania. U takýchto pacientov sa má vykonať pravidelné sledovanie
elektrolytov v plazme.
Výrazná hypotenzia si môže vyžadovať podanie intravenóznej infúzie
izotonického fyziologického roztoku.
Prechodná hypotenzia nie je kontraindikáciou pre pokračovanie v liečbe. Po
opätovnej úprave uspokojivého krvného objemu a tlaku krvi sa môže s liečbou
opäť začať, buď pri zníženej dávke alebo len s jedným z liečiv.

/Hladiny draslíka:/
Kombinácia perindoprilu a indapamidu nezabraňuje vzniku hypokaliémie, najmä
u pacientov s diabetes mellitus alebo u pacientov so zlyhávaním obličiek.
Ako pri každom liečive s antihypertenzívnym účinkom s obsahom diuretika, má
sa vykonávať pravidelné sledovanie hladín draslíka v plazme.

/Pomocné látky:/
PERIDASAN 2 mg/0,625 mg obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými
problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo
glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

/Vzťahujúce sa na perindopril/

/Kašeľ:/
Pri užívaní inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu sa hlásil suchý
kašeľ. Je charakteristický svojím pretrvávaním a jeho vymiznutím po
vysadení liečby. V prípade tohto príznaku sa má zvážiť iatrogénna
etiológia. Ak sa napriek tomu preferuje predpísanie ACE inhibítora, má sa
zvážiť pokračovanie v liečbe.

/Deti a dospievajúci:/
Účinnosť a znášanlivosť perindoprilu v monoterapii alebo v kombinácii
u detí a dospievajúcich nebola stanovená.

/Riziko arteriálnej hypotenzie a/alebo zlyhávania obličiek (v prípadoch/
/zlyhávania srdca, deplécie vody a elektrolytov a pod.)/
Výrazná stimulácia renín-angiotenzín-aldosterónového systému sa pozorovala
najmä počas výraznej deplécie vody a elektrolytov (prísna diéta bez obsahu
soli alebo dlhodobá liečba diuretikami) u pacientov, u ktorých bol na
začiatku tlak krvi nízky, v prípadoch stenózy renálnej artérie,
kongestívneho zlyhávania srdca alebo cirhózy s edémom a ascitom.
Blokovanie tohto systému inhibítorom angiotenzín konvertujúceho enzýmu môže
preto spôsobiť, najmä pri prvom podaní a počas prvých dvoch týždňoch
liečby, náhly pokles tlaku krvi a/alebo zvýšenie hladín kreatinínu
v plazme, poukazujúcim na funkčné zlyhávanie obličiek. Toto môže mať občas
náhly nástup, hoci zriedkavo a s rozdielnym časom do nástupu.

V takýchto prípadoch sa má potom liečba začať pri nízkych dávkach
a postupne zvyšovať.

/Starší pacienti:/
Pred začatím liečby sa má vyšetriť činnosť obličiek a hladiny draslíka.
Úvodná dávka sa má upraviť na základe odpovede krvného tlaku, najmä
v prípadoch deplécie vody a elektrolytov, aby sa zabránilo náhlemu vzniku
hypotenzie (pozri časť 4.2).

/Pacienti s diagnostikovanou aterosklerózou:/
Riziko hypotenzie existuje u všetkých pacientov, avšak osobitná opatrnosť
sa vyžaduje na začiatku liečby nízkymi dávkami u pacientov s ischemickou
chorobou srdca alebo s nedostatočnou cirkuláciou v mozgu.

/Renovaskulárna hypertenzia:/
Liečba renovaskulárnej hypertenzie je revaskularizácia. Avšak u pacientov
s renovaskulárnou hypertenziou čakajúcich na chirurgickú korekciu alebo aj
u pacientov, u ktorých nie je korekcia možná, môže byť použitie inhibítorov
angiotenzín konvertujúceho enzýmu výhodné.
Ak sa PERINDASAN 2 mg/0,625 mg predpisuje pacientom so známou alebo
predpokladanou stenózou renálnej artérie, liečba sa má začať nízkou dávkou
v nemocničnom zariadení a musí sa sledovať činnosť obličiek a hladiny
draslíka, keďže u niektorých pacientov môže dôjsť k funkčnému zlyhaniu
obličiek, ktoré je po zastavení liečby zvyčajne reverzibilné.

/Ďalšie rizikové skupiny pacientov:/
Liečba pacientov so závažným zlyhávaním srdca (stupeň IV) alebo u pacientov
s inzulín-dependentným diabetes mellitus (spojeným so spontánnou tendenciou
k zvýšeným hladinám draslíka) sa má liečba začať pri nízkej úvodnej dávke
pod prísnym lekárskym dohľadom. U pacientov s hypertenziou s koronárnou
insuficienciou sa liečba beta-blokátormi nemusí prerušiť: ACE inhibítor sa
má pridať k beta-blokátoru.

/Pacienti s diabetes mellitus:/
U pacientov s diabetes mellitus po predchádzajúcej liečbe perorálnymi
antidiabetikami alebo inzulínom, najmä počas prvého mesiaca liečby ACE
inhibítorom, sa majú hladiny glykémie pozorne sledovať.

/Etnické rozdiely:/
Tak ako pri iných inhibítoroch angiotenzín konvertujúceho enzýmu, aj
perindopril je zjavne menej účinný v znižovaní tlaku krvi u ľudí čiernej
pleti, ako u belochov, pravdepodobne v dôsledku vyššej prevalencie stavov
z nízkou hladinou renínu u populácie čiernej pleti s hypertenziou.

/Chirurgický zákrok/anestézia:/
Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu môžu v prípade anestézie
spôsobiť hypotenziu, najmä ak podávané anestetikum je látka s hypotenzívnym
potenciálom. Odporúča sa preto, aby sa liečba dlhodobo pôsobiacimi
inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu, ako je napr. perindopril,
podľa možnosti vysadila jeden deň pred chirurgickým zákrokom.

/Stenóza aorty alebo mitrálnej chlopne/hypertrofická kardiomyopatia:/
ACE inhibítory sa majú používať s opatrnosťou u pacientov s obštrukciou
výtokovej časti ľavej komory.

/Zlyhávanie pečene:/
ACE inhibítory sa zriedkavo spájali so syndrómom, ktorý začína
cholestatickou žltačkou a vyvíja sa do prudkej nekrózy pečene a (niekedy)
končí smrťou. Mechanizmus tohto syndrómu nie je známy. U pacientov
liečených ACE inhibítormi, u ktorých sa objaví žltačka alebo výrazné
zvýšenie hladín hepatálnych enzýmov, sa má liečba ACE inhibítorom zastaviť
a má sa im venovať primeraná lekárska starostlivosť (pozri časť 4.8).

/Hyperkaliémia:/
U niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu,
bolo pozorované zvýšenie draslíka v sére. Rizikové faktory pre vznik
hyperkaliémie zahrňujú pacientov s zlyhávaním obličiek, zhoršenou činnosťou
obličiek, vekom ( > 70 rokov), diabetes mellitus, opakujúcimi sa stavmi,
najmä s dehydratáciou, akútnou dekompenzáciou srdca, metabolickou acidózou
a súbežným užívaním kálium šetriacich diuretík (napr. spironolaktón,
eplerenón, triamterén alebo amilorid), doplnkov s obsahom draslíka alebo
náhrad soli s obsahom draslíka; alebo tých pacientov, ktorí užívajú iné
lieky spôsobujúce zvýšenie hladiny draslíka v sére (napr. heparín).
Užívanie doplnkov s obsahom draslíka, kálium šetriacich diuretík alebo
náhrad soli s obsahom draslíka, môže najmä u pacientov s poškodenou
činnosťou obličiek viesť k výraznému zvýšeniu hladiny draslíka v sére.
Hyperkaliémia môže spôsobiť závažné, niekedy fatálne arytmie. Ak sa súbežné
užívanie vyššie uvedených liečiv považuje za nevyhnutné, majú sa užívať
s opatrnosťou a pri pravidelnom sledovaní hladín draslíka v sére (pozri
časť 4.5).

/Vzťahujúce sa na indapamid:/

/Vodno-elektrolytová rovnováha:/

/Hladiny sodíka/
Tieto sa majú stanoviť pred začiatkom liečby, potom kontrolovať v
pravidelných intervaloch. Všetky liečby diuretikami môžu spôsobiť pokles
hladín sodíka, ktoré môže mať vážne následky. Pokles hladín sodíka môže byť
spočiatku asymptomatický, a preto je nevyhnutná pravidelná kontrola.
Stanovenie sa má častejšie vykonávať u starších pacientov a u pacientov
s cirhózou pečene (pozri časť 4.8 a 4.9).

/Hladiny draslíka/
Hlavným rizikom pri tiazidových diuretikách a tiazidom príbuzných
diuretikách je deplécia draslíka spojená s hypokaliémiou. Má sa predchádzať
riziku vzniku znížených hladín draslíka (< 3,4 mmol/l) u niektorých vysoko
rizikových populácií, ako sú starší pacienti a/alebo podvýživení
jednotlivci, ktorí užívajú alebo neužívajú viaceré lieky, pacienti
s cirhózou s edémom a ascitom, pacienti s koronárnym ochorením a pacienti
so zlyhávajúcim srdcom.

V takýchto prípadoch hypokaliémia zvyšuje kardiotoxicitu kardioglykozidov
a riziko vzniku porúch srdcového rytmu.

Rizikoví sú tiež jednotlivci s dlhým QT-intervalom, či už vrodeného alebo
iatrogénneho pôvodu. Hypokaliémia, tak ako bradykardia, pôsobí ako faktor,
ktorý vedie k vzniku závažných porúch rytmu, najmä /torsades de pointes/,
ktoré môžu byť fatálne.
Vo všetkých prípadoch je potrebné častejšie stanovenie hladín draslíka.
Prvé stanovenie hladín draslíka v plazme sa má vykonať počas prvého týždňa
po začatí liečby.
V prípade, že sa zistia nízke hladiny draslíka, potrebná je úprava.

/Hladiny vápnika/
Tiazidové diuretiká a tiazidom príbuzné diuretiká môžu znižovať vylučovanie
vápnika močom a spôsobiť mierne a dočasné zvýšenie hladín vápnika v plazme.
Výrazne zvýšené hladiny vápnika môžu súvisieť s nediagnostikovaným
hyperparatyreoidizmom. V takýchto prípadoch sa má liečba pred vyšetrením
činnosti prištítnej žľazy zastaviť.

/Glukóza v krvi:/
U pacientov s diabetes mellitus je dôležité sledovanie glukózy v krvi,
najmä ak sú hladiny draslíka nízke.

/Kyselina močová:/
U pacientov s hyperurikémiou existuje zvýšená tendencia k záchvatom dny.

/Činnosť obličiek a diuretiká:/
Tiazidové diuretiká a tiazidom príbuzné diuretiká sú plne účinné len vtedy,
ak je činnosť obličiek fyziologická alebo len mierne porušená (hladiny
kreatinínu nižšie ako približne 25 mg/l t.j. 220 ?mol/l u dospelého).

U starších pacientov sa po zvážení veku, telesnej hmotnosti a pohlavia
pacienta, majú upraviť hodnoty hladín kreatinínu v plazme na základe
Cockroftovho vzorca:

clcr = (140 – vek) x telesná hmotnosť
0,814 x hladina kreatinínu v plazme

kde: vek je vyjadrený v rokoch
telesná hmotnosť je vyjadrená v kg
hladina kreatinínu v plazme je vyjadrená v ?mol/l.

Tento vzorec sa vzťahuje na starších pacientov mužského pohlavia a u žien
sa má upraviť vynásobením výsledku číslom 0,85.

Hypovolémia, ktorá je výsledkom straty vody a sodíka, zapríčinená
diuretikami na začiatku liečby, spôsobuje zníženie glomerulárnej filtrácie.
Môže viesť k zvýšeným hladinám kyseliny močovej a kreatinínu v krvi. Toto
prechodné zlyhávanie obličiek nemá žiadny nežiaduci následok u pacientov
s fyziologickou činnosťou obličiek, avšak môže spôsobiť zhoršenie už
existujúceho poškodenia obličiek.

4.5 Liekové a iné interakcie

/Spoločné pre perindopril a indapamid:/

Súbežné používanie, ktoré sa neodporúča:

/Lítium:/
Počas súbežnej liečby lítiom s ACE inhibítormi sa hlásilo reverzibilné
zvýšenie toxicity a koncentrácií lítia v sére. Súbežné užívanie tiazidových
diuretík môže ďalej zvyšovať hladiny draslíka a zvýšiť tým riziko toxicity
lítia pri ACE inhibítoroch. Použitie kombinácie perindoprilu a indapamidu
s lítiom sa neodporúča. Ak sa však kombinácia ACE inhibítora a diuretika
preukáže ako nevyhnutná, má sa vykonávať pozorné sledovanie hladín lítia
v sére (pozri časť 4.4).

Súbežné používanie, ktoré si vyžaduje zvláštnu opatrnosť:

/Baklofén:/
Zvýšenie antihypertenzívneho účinku. Potrebné je sledovať tlak krvi
a činnosti obličiek a v prípade potreby upraviť dávky antihypertenzíva.

/Nesteroidné protizápalové lieky (vrátane vysokých dávok kyseliny/
/acetylsalicylovej):/
Ak sa ACE inhibítory podávajú súbežne s nesteroidnými protizápalovými
liekmi (napr. kyselina acetylsalicylová pri dávkovacích režimoch proti
zápalu, inhibítory COX-2 a neselektívne NSAID), môže dôjsť k zníženiu
antihypertenzívneho účinku. Súbežné užívanie ACE inhibítorov a NSAID môže
viesť k zvýšenému riziku zhoršenia činnosti obličiek, vrátane možného
zlyhania obličiek a k zvýšeniu hladiny draslíka v sére, najmä u pacientov
s už existujúcou slabou činnosťou obličiek. Kombinácia sa má podávať
s opatrnosťou najmä u starších pacientov. Na začiatku súbežnej liečby majú
byť pacienti dostatočne hydratovaní a následne sa má zvážiť sledovanie
činnosti obličiek v pravidelných intervaloch.

Súbežné používanie, ktoré si vyžaduje určitú pozornosť:

/Antidepresíva imipramínového typu (tricyklické antidepresíva), neuroleptiká/
Zvýšený antihypertenzívny účinok a zvýšené riziko ortostatickej hypotenzie
(aditívny účinok).

/Kortikosteroidy, tetrakosaktid/
Zníženie antihypertenzívneho účinku (retencia soli a vody zapríčinená
kortikosteroidmi).

/Iné antihypertenzívne liečivá/
Použitie iných antihypertenzívnych liekov s perindoprilom/indapamidom by
mohlo viesť k aditívnemu účinku na zníženie tlaku krvi.

/Vzťahujúce sa na perindopril:/

Súbežné používanie, ktoré sa neodporúča:

/Kálium šetriace diuretiká (spironolaktón, triamterén v monoterapii alebo/
/v kombinácii), draslík (soli):/
ACE inhibítory znižujú stratu draslíka spôsobenú diuretikami. Kálium
šetriace diuretiká napr. spironolaktón, triamterén alebo amilorid, doplnky
s obsahom draslíka alebo náhrady soli s obsahom draslíka môžu viesť
k výraznému zvýšeniu hladiny draslíka v sére (potenciálne letálnemu). Ak je
na základe zdokumentovanej hypokaliémie indikované súbežné užívanie, majú
sa užívať s opatrnosťou a pri častom sledovaní hladiny draslíka v sére
a pomocou ECG.

Súbežné používanie, ktoré si vyžaduje zvláštnu opatrnosť:

/Antidiabetické liečivá (inzulín, hypoglykemizujúce sulfónamidy):/ hlásené
pri kaptoprile a enalaprile.
Použitie ACE inhibítorov môže u pacientov s diabetes mellitus dostávajúcich
liečbu inzulínom alebo hypoglykemizujúcimi sulfónamidmi zvýšiť
hypoglykemický účinok. Výskyt hypoglykemických epizód je veľmi zriedkavý
(zlepšenie v tolerancii glukózy s výsledným znížením potreby inzulínu).

Súbežné používanie, ktoré si vyžaduje určitú pozornosť:

/Alopurinol, cytostatiká alebo imunosupresíva, systémové kortikosteroidy/
/alebo prokaínamid:/
Súbežné podávanie s ACE inhibítormi môže viesť k zvýšenému riziku
leukopénie.

/Liečivá s anestetickým účinkom:/
ACE inhibítory môžu zvýšiť hypotenzívne účinky niektorých liečiv
s anestetickým účinkom.

/Diuretiká (tiazidy alebo kľučkové diuretiká):/
Predchádzajúca liečba vysokými dávkami diuretík môže na začiatku liečby
perindoprilom viesť k deplécii objemu a k riziku hypotenzie.

/Zlato:/
U pacientov liečených zlatom (nátrium aurotiomalát) podávaným injekčne
a súbežnej liečbe ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu, boli zriedkavo
hlásené nitroidné reakcie (príznaky zahrňujú sčervenanie tváre, nauzeu,
vracanie a hypotenziu).

/Vzťahujúce sa na indapamid:/

Súbežné používanie, ktoré si vyžaduje zvláštnu opatrnosť:

/Lieky, ktoré indukujú torsades de pointes/
V dôsledku rizika vzniku hypokaliémie sa má indamapid podávať s opatrnosťou
v prípade, ak sa pridáva k liekom, ktoré indukujú /torsades de pointes/, ako
napr. antiarytmiká triedy IA (chinidín, hydrochinidín, disopyramid);
antiarytmiká triedy III (amiodarón, dofetilid, ibutilid, bretýlium,
sotalol); niektoré neuroleptiká (chlórpromazín, cyamemazín, levomepromazín,
tioridazín, trifluoperazín), benzamidy (amisulprid, sulprid, sultoprid,
tiaprid), butyrofenóny (droperidol, haloperidol), ostatné neuroleptiká
(pimozid); ostatné liečivá ako bepridil, cisaprid, difenamil, erytromycín
i.v., halofantrín, mizolastín, moxifloxacín, pentamidín, sparfloxacín,
vinkamín i.v., metadón, astemizol, terfenadín. Prevencia nízkych hladín
draslíka a v prípade potreby úprava: sledovanie QT-intervalu.

/Lieky znižujúce hladinu draslíka: amfotericín B (podávaný i.v.),/
/glukokortikoidy a mineralokortikoidy (systémovo podávané), tetrakosaktid,/
/stimulačné laxatíva:/
Zvýšené riziko výskytu nízkych hladín draslíka (aditívny účinok).
Sledovanie hladín draslíka a v prípade potreby úprava; osobitné posúdenie
sa vyžaduje v prípadoch liečby kardioglykozidmi. Majú sa používať
nestimulačné laxatíva.

/Kardioglykozidy/
Nízke hladiny draslíka podporujú toxické účinky kardioglykozidov. Majú sa
sledovať hladiny draslíka a ECG a liečba sa má v prípade potreby
prehodnotiť.

Súbežné používanie, ktoré si vyžaduje určitú pozornosť:

/Metformín:/
Laktátová acidóza zapríčinená metformínom, spôsobená možným funkčným
zlyhaním obličiek, vzťahujúcim sa na diuretiká a najmä na kľučkové
diuretiká. Nepoužívajte metformín, ak hladiny kreatinínu v plazme presiahnu
15 mg/l (135 ?mol/l) u mužov a 12 mg/l (110 ?mol/l) u žien.

/Jódované kontrastné látky:/
V prípade dehydratácie spôsobenej diuretikami existuje zvýšené riziko
akútneho zlyhávania obličiek, najmä ak sa používajú vysoké dávky jódovaných
kontrastných látok. Pred podaním jódovanej látky sa má zabezpečiť
rehydratácia.

/Vápnik (soli):/
Riziko zvýšených hladín vápnika v dôsledku zníženého vylučovania vápnika do
moču.

/Cyklosporín:/
Riziko zvýšených hladín kreatinínu s nezmenenými hladinami cirkulujúceho
cyklosporínu, hoci sa nevyskytuje deplécia soli alebo vody.

4.6 Gravidita a laktácia

Pri posúdení účinkov jednotlivých zložiek na graviditu a laktáciu v tomto
kombinovanom lieku sa PERINDASAN 2 mg/0,625 mg neodporúča počas prvého
trimestra gravidity. PERINDASAN 2 mg/0,625 mg je kontraindikovaný počas
druhého a tretieho trimestra gravidity.

PERINDASAN 2 mg/0,625 mg je kontraindikovaný počas laktácie. Má sa preto
rozhodnúť, či prerušiť dojčenie alebo prerušiť užívanie PERINDASANU 2
mg/0,625 mg, po zvážení nevyhnutnosti tejto liečby pre matku.

/Gravidita/

/Vzťahujúce sa na perindopril/

Užívanie ACE inhibítorov počas prvého trimestra gravidity sa neodporúča
(pozri časť 4.4).
Užívanie ACE inhibítorov počas druhého a tretieho trimestra gravidity je
kontraindikované (pozri časť 4.3 a 4.4).

Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po expozícii ACE
inhibítormi počas prvého trimestra gravidity neboli presvedčivé; avšak malé
zvýšenie rizika sa nemôže vylúčiť. Pokiaľ sa pokračovanie v liečbe ACE
inhibítormi považuje za nevyhnutné, pacientky, ktoré plánujú graviditu sa
majú prestaviť na alternatívne antihypertenzívne liečby, ktoré majú
stanovený bezpečnostný profil pre použitie počas gravidity. V prípade
potvrdenia gravidity, sa má liečba ACE inhibítormi okamžite prerušiť a ak
je to vhodné, má sa začať s alternatívnou liečbou.

Je známe, že vystavenie sa liečbe ACE inhibítorom počas druhého a tretieho
trimestra indukuje u ľudí fetotoxicitu (znížená činnosť obličiek,
oligohydramnióza, oneskorená osifikácia lebky) a neonatálnu toxicitu
(zlyhávanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3).

Ak by došlo k expozícii ACE inhibítormi od druhého trimestra gravidity,
odporúča sa kontrola činnosti obličiek a lebky ultrazvukom.
Dojčatá, ktorých matky užívali ACE inhibítory sa majú pozorne sledovať
kvôli hypotenzii (pozri časť 4.3 a 4.4)

/Vzťahujúce sa na indapamid/

Dlhodobé vystavenie sa tiazidovým diuretikám počas tretieho trimestra
gravidity môže znížiť objem plazmy u matky ako aj uteroplacentárny prietok
krvi, čo môže spôsobiť fetoplacentárnu ischémiu a rozvoj retardácie. Okrem
toho, po krátkodobej expozícii sa u novorodencov hlásili zriedkavé prípady
hypoglykémie a trombocytopénie.

/Laktácia/

PERINDASAN 2 mg/0,625 mg je počas dojčenia kontraindikovaný.

/Vzťahujúce sa na perindopril/

Keďže nie sú k dispozícii údaje týkajúce sa užívania perindoprilu počas
laktácie, perindopril sa počas laktácie neodporúča a uprednostňujú sa
alternatívne liečby s lepšie stanovenými bezpečnostnými profilmi, najmä
počas dojčenia novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.

/Vzťahujúce sa na indapamid/

Indapamid sa u ľudí vylučuje do materského mlieka. Indapamid je veľmi
podobný tiazidovým diuretikám, ktoré sa počas laktácie spájali so znížením
alebo dokonca potlačením laktácie. Môže sa objaviť precitlivenosť na lieky
odvodené od sulfónamidov, hypokaliémia a nukleárny ikterus.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

/Vzťahujúce sa na perindopril, indapamid a PERINDASAN 2 mg/0,625 mg tablety/

Ani obidve liečivá samostatne ani PERINDASAN 2 mg/0,625 mg nemajú vplyv na
schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, avšak u niektorých pacientov
sa môžu vyskytnúť individuálne reakcie súvisiace s nízkym tlakom krvi,
obzvlášť na začiatku liečby alebo pri kombinácii s inou antihypertenzívnou
liečbou.
Výsledkom môže byť znížená schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Podávanie perindoprilu inhibuje renín-angiotenzín-aldosterónovú os a vedie
k zníženiu straty draslíka spôsobeného indapamidom. U dvoch percent
pacientov liečených PERINDASANOM 2 mg/0,625 mg sa objavila hypokaliémia
(hladina draslíka < 3,4 mmol/l).

Počas liečby boli pozorované nasledujúce nežiaduce účinky a boli
usporiadané podľa nasledujúcej frekvencie:

Veľmi časté (( 1/10); Časté (( 1/100 až < 1/10); Menej časté (( 1/1000 až
< 1/100);
Zriedkavé (( 1/10 000 až < 1/1000); Veľmi zriedkavé (< 1/10 000); Neznáme
(z dostupných údajov).

/Poruchy krvi a lymfatického systému:/
/Veľmi zriedkavé:/ trombocytopénia, leukopénia/neutropénia, agranulocytóza,
aplastická anémia, hemolytická anémia.
Za osobitných okolností (pacienti s transplantovanou
obličkou, pacienti podstupujúci hemodialýzu) sa pri
inhibítoroch angiotenzín konvertujúceho enzýmu hlásila
anémia (pozri časť 4.4).

/Poruchy psychiky:/
/Menej časté:/ poruchy nálady alebo spánku.

/Poruchy nervového systému:/
/Časté:/ parastézia, bolesť hlavy, závrat, vertigo.
/Veľmi zriedkavé:/ zmätenosť.

/Poruchy oka:/
/Časté:/ poruchy videnia.

/Poruchy ucha a labyrintu:/
/Časté:/ tinitus.

/Poruchy srdca a srdcovej činnosti:/
/Veľmi zriedkavé:/ arytmia zahrňujúca bradykardiu, ventrikulárnu tachykardiu,
atriálnu fibriláciu;
angína pektoris a infarkt myokardu pravdepodobne sekundárne
v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysoko rizikových
pacientov (pozri časť 4.4).

/Poruchy ciev:/
/Časté:/ hypotenzia alebo ortostatická hypotenzia (pozri časť
4.4).

/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:/
/Časté:/ pri užívaní inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu bol
hlásený suchý kašeľ. Je charakteristický svojim
pretrvávaním a jeho vymiznutím po ukončení liečby.
V prípade tohto príznaku sa má zvážiť iatrogénna etiológia.
Dyspnoe.
/Menej časté:/ bronchospazmus
/Veľmi zriedkavé:/ eozínofilná pneumónia, rinitída.

/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/
/Časté:/ zápcha, sucho v ústach, nauzea, bolesť v epigastriu, anorexia,
vracanie, abdominálna bolesť, poruchy vo vnímaní chuti,
dyspepsia, hnačka.
/Veľmi zriedkavé:/ pakreatitída.

/Poruchy žlčníka a žlčových ciest:/
/Veľmi zriedkavé:/ cytolytická alebo cholestatická hepatitída (pozri časť
4.4)
/Neznáme:/ v prípade zlyhávania pečene existuje možnosť vzniku hepatálnej
encefalopatie (pozri časť 4.3 a 4.4).

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/
/Časté:/ vyrážka, pruritus, makulopapulárne erupcie.
/Menej časté:/ angioedém tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka,
hlasiviek a/alebo hrtana, urtikária (pozri časť 4.4).
Reakcie z precitlivenosti, najmä dermatologické
u jednotlivcov s predispozíciou k alergickým a astmatickým
reakciám.
Purpura.
Možné zhoršenie už existujúceho akútneho diseminovaného
/lupus erythematosus/.
/Veľmi zriedkavé:/ multiformný erytém, toxická epidermálna nekrolýza,
Stevensov-Johnsonov syndróm. Boli hlásené prípady
fotosenzitívnych reakcií (pozri časť 4.4).

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:/
/Časté:/ svalové kŕče.

/Poruchy obličiek a močových ciest:/
/Menej časté:/ zlyhávanie obličiek.
/Veľmi zriedkavé:/ akútne zlyhanie obličiek.

/Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:/
/Menej časté:/ impotencia.

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:/
/Časté:/ asténia.
/Menej časté:/ potenie.

/Laboratórne a funkčné vyšetrenia:/
- Deplécia draslíka s obzvlášť závažným znížením hladín
draslíka u niektorých rizikových populácií (pozri časť
4.4).
- Znížené hladiny sodíka s hypovolémiou, spôsobujúce
dehydratáciu a ortostatickú hypotenziu.
- Zvýšenie hladín kyseliny močovej a kreatinínu v plazme,
ktoré je reverzibilné po zastaní liečby. Toto zvýšenie je
častejšie v prípadoch stenózy renálnej artérie, arteriálnej
hypertenzie liečenej diuretikami, zlyhávania obličiek.
- Zvýšené hladiny draslíka, zvyčajne prechodné.
/Zriedkavé:/ Zvýšené hladiny vápnika v plazme.

4.9 Predávkovanie

Najpravdepodobnejšou nežiaducou reakciou v prípade predávkovania je
hypotenzia, niekedy spojená s nauzeou, vracaním, kŕčmi, závratmi,
ospalosťou, duševnou zmätenosťou, oligúriou, ktorá sa môže vyvinúť do
anúrie (v dôsledku hypovolémie). Môžu sa objaviť poruchy solí a vody (nízke
hladiny sodíka, nízke hladiny draslíka).
Prvé opatrenie, ktoré sa má vykonať, predstavuje rýchle odstránenie užitého
lieku (liekov) výplachom žalúdka a/alebo podaním živočíšneho uhlia,
následne obnova rovnováhy tekutín a elektrolytov v špecializovanom centre
dovtedy, kým sa neupravia na fyziologické.
Ak nastane výrazná hypotenzia, pacient sa má uložiť do polohy v ľahu
s hlavou uloženou nižšie. V prípade potreby sa môže podať intravenózna
infúzia fyziologického roztoku alebo sa môže použiť iná metóda doplnenia
zníženého objemu.
Perindoprilát, aktívna forma perindoprilu, sa môže dialyzovať (pozri časť
5.2).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: perindopril a diuretiká. ATC kód: C09BA04

PERINDASAN 2 mg/0,625 mg je kombináciou erbumínovej soli perindoprilu,
inhibítora angiotenzín konvertujúceho enzýmu a indapamidu, diuretika
chlórsulfamoylového typu. Jeho farmakologické vlastnosti sú odvodené od
vlastností každého liečiva užívaného separátne, ako aj z aditívneho
synergického účinku týchto dvoch liekov v prípade ich kombinácie.

Farmakologický mechanizmus účinku

/Vzťahujúci sa na PERINDASAN 2 mg/0,625 mg/

PERINDASAN 2 mg/0,625 mg vytvára aditívnu synergiu antihypertenzívnych
účinkov dvoch liečiv.

/Vzťahujúci sa perindopril/

Perindopril je inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE), ktorý
premieňa angiotenzín I na na vazokonstrikčnú látku angiotenzín II; enzým
navyše stimuluje sekréciu aldosterónu v kôre nadobličiek a stimuluje
degradáciu vazodilatačnej látky bradykinínu na neaktívny heptapeptid. To
vedie k:
- redukcii sekrécie aldosterónu
- zvýšeniu aktivity renínu v plazme, keďže aldosterón už nevyvoláva
negatívnu spätnú odpoveď
- zníženie celkového periférneho odporu s periférnym účinkom na krvné
riečisko vo svaloch a obličkách bez sprievodnej retencie vody alebo
reflexnej tachykardie pri chronickej liečbe.

Antihypertenzívny účinok perindoprilu sa tiež objavuje u pacientov s nízkou
alebo fyziologickou koncentráciou renínu.

Perindopril účinkuje prostredníctvom svojho aktívneho metabolitu,
perindoprilátu. Ostatné metabolity sú neúčinné.

Peridopril znižuje prácu srdca:
- vazodilatačným účinkom na cievy, pravdepodobne spôsobeným zmenami
v metabolizme prostaglandínov: znižuje predťaženie
- znížením celkového periférneho odporu: znižuje doťaženie.

Štúdie vykonané na pacientoch so zlyhávaním srdca preukázali:
- pokles plniaceho tlaku v ľavej a pravej komore
- zníženie celkového periférneho odporu ciev
- zvýšenie srdcového výdaja a zlepšenie srdcového indexu
- zvýšenie miestneho prekrvenia v svale.
Zlepšenie preukázali aj výsledky záťažových testov.

/Vzťahujúci sa na indapamid/

Indapamid je sulfónamidový derivát s indolovým cyklom, farkamokologicky
podobný diuretikám tiazidového typu. Indapamid inhibuje reabsorpciou sodíka
v kortikálnom dilučnom segmente. Zvyšuje sekréciu sodíka a chloridov do
moču a v menšej miere exkréciu draslíka a horčíka, čím zvyšuje objem moču
a má antihypertenzívny účinok.

/Vlastnosti antihypertenzívneho účinku/

/Vzťahujúce sa na PERINDASAN 2 mg/0,625 mg/

U pacientov s hypertenziou, nezávisle od veku, vykazuje PERINDASAN 2
mg/0,625 mg od dávky závislý antihypertenzívny účinok na diastolický a
systolický arteriálny tlak počas ľahu alebo v stoji. Tento
antihypertenzívny účinok pretrváva 24 hodín. Zníženie krvného tlaku sa
dosahuje za menej ako jeden mesiac bez tachyfylaxie; ukončenie liečby
nesprevádza /rebound/ fenomén. Počas klinických štúdií vytvorilo súbežné
podávanie perindoprilu a indapamidu synergický antihypertenzívny účinok vo
vzťahu ku každému lieku podávanému samostatne.

V multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, aktívne
kontrolovanej štúdii PICXEL bol echograficky vyhodnocovaný účinok
kombinácie perindopril/indapamid na hypertrofiu ľavej komory LVH oproti
enalaprilu v monoterapii.

V štúdii PICXEL boli náhodne vyberaní pacienti s hypertenziou s LVH
(definované ako index masy ľavej komory (LVMI) > 120 g/m2 u mužov a > 100
g/m2 u žien) na liečbu kombináciou perindopril 2 mg/indapamid 0,625 mg
alebo 10 mg enalaprilu raz denne počas jedného roka liečby. Dávky boli
upravené na základe kontrolovania hodnôt krvného tlaku až do 8 mg
perindoprilu a 2,5 mg indapamidu alebo 40 mg enalaprilu raz denne. Iba 34 %
pacientov zostalo pri liečbe s 2 mg perindoprilu/0,625 mg indapamidu
(verzus 20 % pacientov s 10 mg enalaprilu).

Na konci liečby sa LVMI výraznejšie znížil v skupine perindopril/indapamid
(-10,1 g/m2) v porovnaní so skupinou s enalaprilom (-1,1 g/m2) v celej
randomizovanej populácii pacientov. Rozdiel v LVMI medzi skupinami bol -8,3
(95 % Cl (-11,5, - 5,0), p < 0,0001).

Lepší účinok na LVMI sa dosiahol pri vysokých dávkach
perindoprilu/indapamidu ako sú tie, ktoré sú schválené pre PERINDASAN 2
mg/0,625 mg tablety a PERINDASAN 4 mg/1,25 mg tablety

Čo sa týka krvného tlaku, odhadované hlavné rozdiely medzi skupinami
v randomizovanej populácii boli -5,8 mmHg (95 % Cl (-7,9 – 3,7),
p < 0,0001) pre systolický krvný tlak a -2,3 mmHg (95 % Cl
( -3,6 – 0,9), p < 0,0004) pre diasolický krvný tlak v prospech skupiny
perindopril/indapamid.

/Vzťahujúce sa na perindopril/

Perindopril je účinný pri všetkých stupňoch hypertenzie (miernej, stredne
ťažkej alebo ťažkej). Zníženie systolického a diastolického arteriálneho
tlaku sa pozorovalo v ľahu a v stoji.
Maximálny antihypertenzívny účinok po jednorazovej dávke je medzi 4. až 6.
hodinou a udržiava sa počas 24 hodín.
Vyskytuje sa vysoký stupeň reziduálneho blokovania angiotenzín
konvertujúceho enzýmu počas 24 hodín, približne 80 %.
U pacientov, ktorí reagovali sa fyziologický tlak krvi dosiahol po jednom
mesiaci a bol udržiavaný bez tachyfylaxie.
Vysadenie liečby nemá na hypertenziu /rebound/ efekt.
Perindopril má vazodilatačné účinky a obnovuje elasticitu hlavných
arteriálnych kmeňov, upravuje histomorfometrické zmeny v rezistencii
artérií a spôsobuje zmenšenie hypertrofie ľavej komory.
V prípade potreby vedie pridanie tiazidového diuretika k aditívnej
synergii.

Kombinácia inhibítora angiotenzín konvertujúceho enzýmu s tiazidovým
diuretikom znižuje riziko hypokaliémie, ktoré je spojené so samotným
diuretikom.

/Vzťahujúce sa na indapamid/

Indapamid v monoterapii má antihypertenzívny účinok, ktorý pretrváva 24
hodín. Tento účinok nastáva pri dávkach, pri ktorých sú diuretické
vlastnosti minimálne.
Jeho antihypertenzívny účinok je proporcionálny zlepšeniu arteriálnej
kompliance a zníženiu celkového a arteriálneho periférneho cievneho odporu.
Indapamid zmenšuje hypertrofiu ľavej komory.
Ak sa dávka tiazidového diuretika a diuretika príbuzného tiazidom prekročí,
antihypertenzívny účinok dosiahne plató, kým nežiaduce účinky sa ďalej
zhoršujú. Ak je liečba neúčinná, dávka sa nemá zvyšovať.
Okrem toho bolo preukázané, že z krátko-, stredne- a dlhodobého hľadiska
indapamid u pacientov s hypertenziou:
- neovplyvňuje metabolizmus tukov: triglyceridy, LDL-cholesterol a HDL-
cholesterol,
- neovplyvňuje metabolizmus cukrov, ani u pacientov s diabetes mellitus s
hypertenziou.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Vzťahujúce sa na PERINDASAN 2 mg/0,625 mg/

Podávanie perindoprilu a indapamidu v kombinácii nespôsobuje zmenu v ich
farmakokinetických vlastnostiach v porovnaní s ich separátnym podávaním.

/Vzťahujúci sa na perindopril/

Po perorálnom podaní je absorpcia perindoprilu rýchla a maximálna
koncentrácia sa dosahuje po 1 hodine. Plazmatický polčas perindoprilu sa
rovná 1 hodine.

Perindopril je proliečivo. 27 % podanej dávky perindoprilu prechádza do
krvného riečiska vo forme perindoprilátu, aktívneho metabolitu. Okrem
aktívneho perindoprilátu sa perindopril metabolizuje na päť ďalších
metabolitov, ktoré sú všetky neaktívne. Maximálna plazmatická koncentrácia
perindoprilátu sa dosahuje počas 3 – 4 hodín.

Keďže príjem potravy znižuje premenu na perindoprilát, a tým aj jeho
biologickú dostupnosť, erbumínová soľ perindoprilu sa má užívať perorálne
v jednorazovej dennej dávke ráno pred jedlom.
Medzi dávkou perindoprilu a jeho množstvom v plazme bol dokázaný lineárny
vzťah.

Distribučný objem neviazaného perindoprilátu je približne 0,2 l/kg. Väzba
perindoprilátu na plazmatické bielkoviny je 20 %, predovšetkým na
angiotenzín konvertujúci enzým, ale závisí od koncentrácie.

Perindoprilát sa vylučuje močom a terminálny polčas neviazanej frakcie je
približne 17 hodín, ustálený stav sa dosiahne počas 4 dní.

Eliminácia perindoprilátu sa u starších pacientov a tiež u pacientov so
zlyhávaním srdca a obličiek znižuje. Pri zlyhávaní obličiek je potrebná
úprava dávky v závislosti od stupňa poškodenia (klírens kreatinínu).

Klírens perindoprilátu pri dialýze je 70 ml/min.

U pacientov s cirhózou je kinetika perindoprilu zmenená: hepatálny klírens
materskej molekuly je znížený o polovicu. Avšak množstvo vytvoreného
perindoprilátu nie je znížené a úprava dávky nie je preto potrebná (pozri
časť 4.2 a 4.4).

/Vzťahujúce sa na indapamid/

Indapamid sa rýchlo a úplne absorbuje z tráviaceho traktu.
Maximálna plazmatická hladina sa u ľudí dosiahne približne jednu hodinu po
perorálnom podaní lieku. Väzba na plazmatické bielkoviny je 79 %.

Polčas eliminácie je v rozmedzí 14 až 24 hodín (v priemere 18 hodín).
Opakované podávanie nevedie k akumulácii. Eliminácia je prevažne močom
(70 % dávky) a stolicou (22 %) vo forme neaktívnych metabolitov.

Farmakokinetické parametre sa u pacientov so zlyhávaním obličiek nemenia.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

PERINDASAN 2 mg/ 0,625 mg má mierne zvýšenú toxicitu ako je toxicita jeho
jednotlivých zložiek. U potkanov sa renálne prejavy nezdajú byť
potenciované. Avšak kombinácia vyvoláva gastrointestinálnu toxicitu u psov
a toxické účinky u matiek sa zdajú byť u potkanov zvýšené (v porovnaní s
perindoprilom).

Avšak tieto nežiaduce účinky sa objavili pri vysokých hladinách dávok,
ktoré zodpovedajú veľmi výraznej hranici bezpečnosti v porovnaní
s používanými terapeutickými dávkami.

Predklinické štúdie vykonané samostatne s perindoprilom a indpamidom
nepreukázali genotoxický, karcinogénny alebo teratogénny potenciál.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Hydroxypropylbetadex
Monohydrát laktózy
Povidón K 25
Kremičitá mikrokryštalická celulóza
Hydratovaný oxid kremičitý
Bezvodý koloidný oxid kremičitý
Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

PVC/PVDC//Al blister v hliníkovom vrecku s vloženým vysušovadlom.
Po otvorení vrecka: 6 mesiacov.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Al/Al blistre
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

PVC/PVDC//Al blister v hliníkovom vrecku s vloženým vysušovadlom.
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.
Po otvorení vrecka uchovávajte pre teplote neprevyšujúcej 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

Al/Al blistre
PVC/PVDC//Al blister v hliníkovom vrecku s vloženým vysušovadlom.

Veľkosti balenia:
Blister obsahuje 7,10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57, 1000 Ľubľana,
Slovinsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

58/0271/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

06.05.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2011[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C89112
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09BA04 - perindoprilum, indapamidum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
SI -
Výrobca lieku:
SANDOZ PHARMACEUTICALS, SVAJCIARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
9.06 € / 272.94 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
9.06 € / 272.94 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:29.77 € ÚP:13.05 € DP:16.72 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien