Detail:
PRESTARIUM COMBI A tbl flm 30x5mg/1,25mg
Názov lieku:
PRESTARIUM COMBI A
Doplnok názvu:
tbl flm 30x5mg/1,25mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č.: 2011/02700

Písomná informácia pre používateľov

PRESTARIUM COMBI A
perindopril arginín 5 mg/indapamid 1,25 mg
filmom obalené tablety

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete
užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
4. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho
lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,
ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je PRESTARIUM COMBI A a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete PRESTARIUM COMBI A
3. Ako užívať PRESTARIUM COMBI A
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať PRESTARIUM COMBI A
6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je PRESTARIUM COMBI A a na čo sa používa

Čo je PRESTARIUM COMBI A?
PRESTARIUM COMBI A je kombinácia dvoch liečiv, perindoprilu a indapamidu.
Je to antihypertenzívum a používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku
(hypertenzie).

Na čo sa PRESTARIUM COMBI A používa?
Perindopril patrí do skupiny liečiv nazývaných ACE inhibítory. Tie fungujú
tak, že rozširujú krvné cievy, čo uľahčí vášmu srdcu pumpovať cez ne krv.
Indapamid je diuretikum. Diuretiká zvyšujú množstvo moču vytvoreného
obličkami. Indapamid je však iný ako ostatné diuretiká, pretože spôsobuje
len mierne zvýšenie množstva vytvoreného moču. Obidve tieto liečivá znižujú
krvný tlak a spolu zabezpečujú kontrolu vášho krvného tlaku.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete PRESTARIUM COMBI A

Neužívajte PRESTARIUM COMBI A
- ak ste alergický na perindopril alebo na ktorýkoľvek iný ACE
inhibítor, alebo na indapamid alebo na ktorýkoľvek iný sulfónamid alebo
na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
5. ak sa u vás vyskytli príznaky ako sipot, opuchnutie tváre alebo jazyka,
silné svrbenie alebo závažné kožné vyrážky pri predchádzajúcej liečbe
ACE inhibítorom, alebo keď sa tieto príznaky vyskytli u vás alebo
u člena vašej rodiny za akýchkoľvek iných okolností (stav nazývaný
angioedém),
6. ak máte závažné ochorenie pečene alebo trpíte stavom nazývaným hepatálna
encefalopatia (degeneratívne ochorenie mozgu),
7. ak máte závažné ochorenie obličiek alebo keď podstupujete dialýzu,
8. ak máte nízku alebo vysokú hladinu draslíka v krvi,
9. ak je podozrenie, že máte neliečené dekompenzované srdcové zlyhanie
(závažná retencia vody, ťažkosti s dýchaním),
10. ak ste tehotná viac ako 3 mesiace (Je tiež lepšie sa vyhnúť užívaniu
PRESTARIA COMBI A na začiatku tehotenstva - pozri časť
„Tehotenstvo a dojčenie“),
11. ak dojčíte.

Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať PRESTARIUM COMBI A:
ak máte aortálnu stenózu (zúženie hlavnej krvnej cievy vedúcej zo srdca)
alebo hypertrofickú kardiomyopatiu (ochorenie srdcového svalu) alebo
stenózu renálnej tepny (zúženie tepny zásobujúcej obličku krvou),
ak máte akékoľvek iné problémy so srdcom alebo s vašimi obličkami,
ak máte problémy s pečeňou,
ak trpíte kolagénovým ochorením (kožným ochorením), ako je systémový lupus
erythematosus alebo sklerodermia,
ak máte aterosklerózu (tvrdnutie tepien),
ak trpíte hyperparatyreoidizmom (nadmernou funkciou prištítnych teliesok),
ak trpíte dnou,
ak máte cukrovku,
ak ste na diéte s obmedzeným príjmom soli alebo používate soľné náhrady
obsahujúce draslík,
ak užívate lítium alebo draslík šetriace diuretiká (spironolaktón,
triamterén), pretože ich použitiu s PRESTARIOM COMBI A sa treba vyhnúť
(pozri „Iné lieky a PRESTARIUM COMBI A“).

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu
lekárovi. PRESTARIUM COMBI A sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva,
a ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, nesmiete ho užívať, pretože môže
spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva v tomto štádiu
tehotenstva (pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“).

Ak užívate PRESTARIUM COMBI A, tiež máte informovať svojho lekára
alebo zdravotnícky personál:
ak máte podstúpiť anestéziu a/alebo chirurgický zákrok,
ak ste nedávno trpeli hnačkou alebo vracaním, alebo ste dehydratovaný,
ak máte podstúpiť dialýzu alebo LDL aferézu (čo je odstránenie cholesterolu
z vašej krvi pomocou prístroja),
ak máte podstúpiť desenzibilizačnú liečbu na zníženie alergických prejavov
na včelie alebo osie žihadlo,
ak máte podstúpiť lekárske vyšetrenie vyžadujúce injekciu jódovanej
kontrastnej látky (látka, ktorá spôsobí, že orgány ako obličky alebo
žalúdok sa stanú na röntgene viditeľné).

Športovci si musia uvedomiť, že PRESTARIUM COMBI A obsahuje liečivo
(indapamid), ktoré môže vyvolať pozitívnu reakciu dopingových testov.

PRESTARIUM COMBI A sa nemá dávať deťom.

Iné lieky a PRESTARIUM COMBI A
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie
lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vyhnite sa užívaniu PRESTARIA COMBI A s:
- lítiom (používa sa na liečbu depresie),
- draslík šetriacimi diuretikami (spironolaktón, triamterén), soľami
draslíka.

Liečba PRESTARIOM COMBI A môže byť ovplyvnená inými liekmi. Určite vášmu
lekárovi povedzte, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, pretože môže
byť potrebná zvláštna opatrnosť:
- iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku,
- prokaínamid (na liečbu nepravidelného srdcového tepu),
- alopurinol (na liečbu dny),
- terfenadín alebo astemizol (antihistaminiká na sennú nádchu alebo
alergie),
- kortikosteroidy používané na liečbu rôznych stavov vrátane závažnej astmy
a reumatoidnej artritídy,
- imunosupresíva používané na liečbu autoimunitných ochorení alebo
po transplantácii na prevenciu odmietnutia tkaniva (napr. cyklosporín),
- lieky na liečbu rakoviny,
- erytromycín podaný injekčne (antibiotikum),
- halofantrín (používaný na liečbu niektorých typov malárie),
- pentamidín (používaný na liečbu zápalu pľúc),
- zlato vo forme injekcie (používané na liečbu reumatoidnej polyartritídy),
- vinkamín (používaný na liečbu symptomatických kognitívnych porúch
u starších pacientov vrátane straty pamäte),
- bepridil (používaný na liečbu angíny pektoris),
- sultoprid (na liečbu psychóz),
- lieky používané pri problémoch so srdcovým rytmom (napr. chinidín,
hydrochinidín, disopyramid, amiodarón, sotalol),
- digoxín alebo iné srdcové glykozidy (na liečbu problémov so srdcom),
- baklofén (na liečbu tuhosti svalov vyskytujúcej sa pri ochoreniach ako
skleróza multiplex),
- lieky na liečbu cukrovky ako inzulín alebo metformín,
- vápnik vrátane doplnkov s vápnikom,
- stimulačné laxatíva (napr. sena),
- nesteroidné protizápalové lieky (napr. ibuprofén) alebo vysoké dávky
salicylátov (napr. aspirín),
- amfotericín B podaný injekčne (na liečbu závažného hubovitého ochorenia),
- lieky na liečbu mentálnych porúch ako depresia, pocit úzkosti,
schizofrénia…(napr. tricyklické antidepresíva, neuroleptiká),
- tetrakosaktid (na liečbu Crohnovej choroby).

PRESTARIUM COMBI A a jedlo a nápoje
Odporúča sa užívať PRESTARIUM COMBI A pred jedlom.

Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo
Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu
lekárovi.
Zvyčajne vám váš lekár odporučí, aby ste ukončili užívanie
PRESTARIA COMBI A pred tým ako otehotniete alebo len čo zistíte, že ste
tehotná, a odporučí vám užívať iný liek namiesto
PRESTARIA COMBI A. PRESTARIUM COMBI A sa neodporúča užívať na začiatku
tehotenstva a nesmie sa užívať, ak tehotenstvo trvá viac ako 3 mesiace,
pretože môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa po treťom mesiaci
tehotenstva.

Dojčenie
PRESTARIUM COMBI A nesmiete užívať, ak dojčíte.
Oznámte ihneď svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť.

Navštívte ihneď svojho lekára.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
PRESTARIUM COMBI A obvykle neovplyvňuje bdelosť, avšak u niektorých
pacientov sa môžu vyskytnúť rôzne reakcie súvisiace s poklesom krvného
tlaku, ako sú závraty a slabosť. V takomto prípade môže byť vaša schopnosť
viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje znížená.

PRESTARIUM COMBI A obsahuje laktózu.
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho
lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať PRESTARIUM COMBI A

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Zvyčajná
dávka je jedna tableta raz denne. Váš lekár sa môže rozhodnúť zmeniť
dávkovací režim, ak trpíte poškodením obličiek. Užívajte vašu tabletu
prednostne ráno a pred jedlom. Zapite tabletu pohárom vody.

Deliaca ryha nie je určená na rozlomenie tablety.

Ak užijete viac PRESTARIA COMBI A, ako máte
Ak užijete príliš veľa tabliet, kontaktujte ihneď svojho lekára alebo
pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice. Najpravdepodobnejším prejavom
v prípade predávkovania je nízky krvný tlak. Ak dôjde k výrazne nízkemu
krvnému tlaku (symptómy ako závrate alebo upadanie do mdlôb), môže pomôcť
ľahnutie si so zdvihnutými nohami.

Ak zabudnete užiť PRESTARIUM COMBI A
Je dôležité, aby ste vaše lieky užívali každý deň, pretože pravidelná
liečba je účinnejšia. Ak však zabudnete užiť dávku PRESTARIA COMBI A,
ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste
nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať PRESTARIUM COMBI A
Keďže liečba vysokého krvného tlaku je obyčajne celoživotná, predtým ako
tento liek prestanete užívať, poraďte sa o tom so svojím lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov, prestaňte liek
užívať a okamžite to oznámte svojmu lekárovi:
- opuchnutie tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, ťažkosti
s dýchaním,
- závažné závrate alebo upadanie do mdlôb,
- nezvyčajne rýchly alebo nepravidelný srdcový tep.


Vedľajšie účinky zoradené zostupne podľa častosti výskytu môžu zahŕňať:

- Časté (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 užívajúcich, ale viac ako 1
zo 100 užívajúcich): bolesť hlavy, závraty, mdloby, mravčenie,
poruchy videnia, tinnitus (hučanie v ušiach), točenie hlavy z dôvodu
nízkeho krvného tlaku, kašeľ, dýchavica, žalúdočno-črevné poruchy
(nevoľnosť, bolesť nadbruška, nechutenstvo, vracanie, bolesť brucha,
poruchy chuti, suchosť v ústach, poruchy trávenia alebo ťažkosti
s trávením, hnačka, zápcha), alergické reakcie (ako sú kožné
vyrážky, svrbenie), svalové kŕče, pocit únavy.


- Menej časté (vyskytujú sa u menej ako 1 zo 100 užívajúcich, ale viac
ako 1 z 1 000 užívajúcich): zmeny nálady, poruchy spánku,
bronchospazmus (stiahnutie hrudníka, sipot a dýchavica), angioedém
(príznaky ako chripot, opuch tváre alebo jazyka), žihľavka, purpura
(červené bodky na koži), problémy s obličkami, impotencia, potenie.

- Veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 užívajúcich):
zmätenosť, kardiovaskulárne poruchy (nepravidelný tep srdca, angína,
infarkt myokardu), eozinofilná pneumónia (zriedkavý typ zápalu
pľúc), rinitída (zablokovaný alebo tečúci nos), závažné kožné
prejavy ako multiformný erytém. Ak trpíte systémovým lupus
erythematosus (typ kolagenózy), môže sa zhoršiť. Tiež boli hlásené
prípady fotosenzitívnych reakcií (zmena vo vzhľade kože) po
vystavení slnku alebo umelému UVA.


- Neznáme (z dostupných údajov): mdloby, život ohrozujúci
nepravidelný tep (/torsade de pointes/), abnormálne EKG, zvýšené
hodnoty pečeňových enzýmov.


Môžu sa vyskytnúť poruchy krvi, obličiek, pečene alebo pankreasu a zmeny
v laboratórnych parametroch (krvné testy). Váš lekár vám možno bude musieť
urobiť krvné testy na kontrolu vášho stavu.
V prípade hepatálnej insuficiencie (problémy s pečeňou) je možnosť vzniku
hepatálnej encefalopatie (degeneratívne ochorenie mozgu).

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára
alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú
uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať PRESTARIUM COMBI A

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke
a obale na tablety.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený na ochranu pred vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek
vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Ďalšie informácie

Čo PRESTARIUM COMBI A obsahuje

27. Liečivá sú perindopril arginín a indapamid. Jedna filmom obalená
tableta obsahuje 5 mg perindopril arginínu (množstvo zodpovedajúce
3,395 mg perindoprilu) a 1,25 mg indapamidu.
28. Ďalšie zložky v jadre tablety sú: monohydrát laktózy, magnéziumstearát
(E470B), maltodextrín, koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551), sodná
soľ karboxymetylškrobu (typ A), a vo filmotvornej vrstve tablety:
glycerol (E422), hypromelóza (E464), makrogol 6000, magnéziumstearát
(E470B), oxid titaničitý (E171).

Ako vyzerá PRESTARIUM COMBI A a obsah balenia

Tablety PRESTARIUM COMBI A sú biele, podlhovasté, filmom obalené tablety.
Jedna filmom obalená tableta obsahuje 5 mg perindopril arginínu a 1,25 mg
indapamidu.
Tablety sú dostupné v obaloch na tablety so 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90,
100 alebo 500 tabletami.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Les Laboratoires Servier
22, rue Garnier
92200 Neuilly-sur-Seine
Francúzsko

Výrobca:
Les Laboratoires Servier Industrie
905, route de Saran
45520 Gidy
Francúzsko

a

Servier (Ireland) Industries Ltd
Gorey Road
Arklow, Co. Wicklow
Írsko

a

EGIS Pharmaceuticals Public Limited Company
1106 Budapešť
Kereszturi ut 30-38
Maďarsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

|Belgicko |COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg |
|Česká republika |Prestarium Neo Combi |
|Estónsko |PRESTARIUM COMBI ARGININE |
|Francúzsko |PRETERVAL 5 mg/1,25 mg |
|Maďarsko |Coverex-AS Komb |
|Taliansko |PRELECTAL 5 mg/1,25 mg |
|Lotyšsko |PRESTARIUM COMBI ARGININE |
|Litva |Perindopril / Indapamide Servier 5 mg / 1,25 mg |
| |pl?vele dengtos tabletčs |
|Luxembursko |COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg |
|Malta |Coversyl Plus Arginine |
|Poľsko |NOLIPREL FORTE |
|Portugalsko |PREDONIUM 5 mg/1,25 mg |
|Rumunsko |PRESTARIUM ARG PLUS 5 mg/ 1,25 mg |
|Slovensko |PRESTARIUM COMBI A |
|Slovinsko |BIOPREXANIL COMBI 5mg/1.25mg |

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná
v 04/2012.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č.: 2011/02700

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

PRESTARIUM COMBI A
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 3,395 mg perindoprilu, množstvo
zodpovedajúce 5 mg perindopril arginínu, a 1,25 mg indapamidu.

Pomocná látka: 71,33 mg monohydrátu laktózy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.
Biela, podlhovastá, filmom obalená tableta.

Deliaca ryha nie je určená na rozlomenie tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba esenciálnej hypertenzie, PRESTARIUM COMBI A je indikovaný
u pacientov, ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný samotným
perindoprilom.

2. Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Jedna filmom obalená tableta PRESTARIUM COMBI A denne, užitá ako jednotlivá
dávka, prednostne ráno a pred jedlom.
/Ak je to možné, odporúča sa individuálna titrácia dávky zložkami lieku./
/PRESTARIUM COMBI A sa má použiť, keď krvný tlak nie je adekvátne/
/kontrolovaný liekom Perindopril Arginine 2,5/ mg/Indapamide 0,625 mg Servier
(kde je dostupný). Ak je to klinicky vhodné, môže sa zvážiť priama zmena
z monoterapie na PRESTARIUM COMBI A.

/Starší pacienti (pozri časť 4.4)/
Liečba sa má začať po prehodnotení odozvy krvného tlaku a renálnych
funkcií.

/Pacienti s renálnym poškodením (pozri časť 4.4)/
Pri závažnom renálnom poškodení (klírens kreatinínu pod 30 ml/min) je
liečba kontraindikovaná.
U pacientov so stredne závažným renálnym poškodením (klírens kreatinínu
30 – 60 ml/min) sa odporúča začať liečbu adekvátnou dávkou voľnej
kombinácie.
U pacientov s klírensom kreatinínu vyšším alebo rovnajúcim sa 60 ml/min nie
je potrebná úprava dávky.
Bežné lekárske sledovanie bude zahŕňať časté monitorovanie kreatinínu
a draslíka./Pacienti s hepatálnym poškodením (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2)/
Pri závažnom hepatálnom poškodení je liečba kontraindikovaná.
U pacientov so stredne závažným hepatálnym poškodením nie je potrebná
úprava dávky.
/Deti a dospievajúci/

Bezpečnosť a účinnosť kombinácie perindopril arginínu/indapamidu u detí
a dospievajúcich neboli doteraz stanovené.
PRESTARIUM COMBI A sa nemá používať u detí a dospievajúcich.

Spôsob podania

Perorálne použitie.

4.3 Kontraindikácie

/Súvisiace s perindoprilom:/
- Precitlivenosť na perindopril alebo na ktorýkoľvek iný ACE inhibítor
- Anamnéza angioedému (Quinckeho edému) súvisiaceho s predchádzajúcou
liečbou ACE inhibítorom
- Hereditárny/idiopatický angioedém
- Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

/Súvisiace s indapamidom:/
- Precitlivenosť na indapamid alebo na ktorékoľvek iné sulfónamidy
- Závažné renálne poškodenie (klírens kreatinínu pod 30 ml/min)
- Hepatálna encefalopatia
- Závažné hepatálne poškodenie
- Hypokaliémia
- Vo všeobecnosti sa tento liek neodporúča v kombinácii s liekmi bez
antiarytmických účinkov vyvolávajúcimi /torsades de pointes/ (pozri časť
4.5)
- Laktácia (pozri časť 4.6).

/Súvisiace s PRESTARIOM COMBI A:/
- Precitlivenosť na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti
6.1
Pre nedostatok dostatočných terapeutických skúseností sa PRESTARIUM COMBI A
nemá používať u:
- dialyzovaných pacientov
- pacientov s neliečeným dekompenzovaným srdcovým zlyhaním.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Osobitné upozornenia/

Spoločné pre perindopril a indapamid/:/

/Lítium:/
Kombinácia lítia s kombináciou perindoprilu a indapamidu sa zvyčajne
neodporúča (pozri časť 4.5).

/Súvisiace s perindoprilom//:/
/Neutropénia/agranulocytóza:/
U pacientov užívajúcich ACE inhibítory bola zaznamenaná
neutropénia/agranulocytóza, trombocytopénia a anémia. U pacientov
s normálnou funkciou obličiek a bez ďalších komplikujúcich faktorov sa
neutropénia vyskytuje zriedkavo. Perindopril sa má používať s najvyššou
opatrnosťou u pacientov s kolagénovým vaskulárnym ochorením, u pacientov
užívajúcich imunosupresívnu liečbu, alopurinol alebo prokaínamid, alebo pri
kombinácii týchto komplikujúcich faktorov, najmä ak má pacient
preexistujúce poškodenie renálnych funkcií. U niektorých pacientov sa
vyvinuli závažné infekcie, ktoré v niekoľkých prípadoch neodpovedali na
intenzívnu antibiotickú liečbu. Ak sa perindopril používa u takýchto
pacientov, odporúča sa pravidelne monitorovať počet leukocytov a pacientov
poučiť, aby oznámili akýkoľvek náznak infekcie (napr. bolesť hrdla,
horúčku).

/Precitlivenosť/angioneurotický edém:/
U pacientov liečených inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu,
vrátane perindoprilu, bol zriedkavo hlásený angioneurotický edém tváre,
končatín, pier, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana. Môže sa vyskytnúť
kedykoľvek počas liečby. V týchto prípadoch sa má liečba perindoprilom
ihneď zastaviť a pacienta je potrebné primerane monitorovať, aby sa
zabezpečilo, že pred prepustením pacienta došlo k úplnému vymiznutiu
príznakov. V prípadoch, kde sa opuch obmedzil na oblasť tváre a pier, sa
stav zvyčajne upravil bez liečby, hoci antihistaminiká boli pri zmierňovaní
symptómov užitočné.
Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť fatálny. Pri postihnutí jazyka,
hlasiviek alebo hrtana, ktoré môže viesť k obštrukcii dýchacích ciest, má
byť ihneď poskytnutá adekvátna liečba, ktorá môže zahŕňať subkutánne
podanie roztoku adrenalínu 1:1 000 (0,3 ml až 0,5 ml) a/alebo opatrenia na
zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest.

U černošských pacientov užívajúcich ACE inhibítory bol hlásený početnejší
výskyt angioedému v porovnaní s pacientmi iných rás.

U pacientov s anamnézou angioedému nesúvisiaceho s liečbou ACE inhibítormi
môže byť zvýšené riziko vzniku angioedému počas užívania ACE inhibítorov
(pozri časť 4.3).

Črevný angioedém bol hlásený zriedkavo u pacientov liečených ACE
inhibítormi. Títo pacienti mali bolesti brucha (s alebo bez nauzey alebo
vracania); v niektorých prípadoch bez predchádzajúceho angioedému tváre,
pričom hladiny C-1 esterázy boli v norme. Angioedém bol diagnostikovaný
prostredníctvom vyšetrení zahŕňajúcich CT brucha, alebo ultrazvuk alebo pri
chirurgickom zákroku a symptómy ustúpili po zastavení podávania ACE
inhibítorov. Črevný angioedém má byť zahrnutý do diferenciálnej diagnózy
pacientov užívajúcich ACE inhibítory s bolesťou brucha.


/Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie:/

Boli zaznamenané jednotlivé hlásenia o pacientoch, u ktorých sa vyskytli
pretrvávajúce, život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie pri užívaní ACE
inhibítorov počas desenzibilizačnej liečby jedom blanokrídlovcov (včely,
osy). ACE inhibítory sa majú používať s opatrnosťou u alergických pacientov
liečených desenzibilizáciou, a ich používaniu sa treba vyhnúť u tých, ktorí
sa podrobujú imunoterapii jedom. Avšak u pacientov vyžadujúcich ACE
inhibítory, aj desenzibilizáciu, sa dá týmto reakciám predísť dočasným
prerušením podávania ACE inhibítora najmenej 24 hodín pred liečbou.

/Anafylaktoidné reakcie počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL):/
Zriedkavo sa u pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas aferézy
lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) síranom dextránu vyskytli život
ohrozujúce anafylaktoidné reakcie. Týmto reakciám sa predišlo dočasným
vysadením liečby ACE inhibítormi pred každou aferézou.

/Hemodialyzovaní pacienti:/
U pacientov dialyzovaných pomocou vysokopriepustných membrán (napr. AN 69®)
a súbežne liečených ACE inhibítorom boli zaznamenané anafylaktoidné
reakcie. U týchto pacientov je potrebné zvážiť použitie iného typu
dialyzačnej membrány alebo inej triedy antihypertenzív.


/Draslík šetriace diuretiká, soli draslíka:/

Kombinácia perindoprilu a draslík šetriacich diuretík, solí draslíka sa
zvyčajne neodporúča (pozri časť 4.5).

/Gravidita:/
Liečba ACE inhibítormi sa nemá začať počas gravidity. Pokiaľ je pokračujúca
liečba ACE inhibítorom považovaná za nevyhnutnú, pacientkam, ktoré plánujú
graviditu, sa má liečba zmeniť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu,
ktorá má stanovený bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. Keď je
gravidita potvrdená, liečba ACE inhibítormi má byť ihneď ukončená, a ak je
to vhodné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).

/Súvisiace s indapamidom//:/
Pri poškodení funkcie pečene môžu tiazidové diuretiká a tiazidom príbuzné
diuretiká spôsobiť hepatálnu encefalopatiu. V takomto prípade sa má
podávanie diuretika ihneď ukončiť.

/Fotosenzitivita:/
Pri tiazidových a tiazidom podobných diuretikách boli hlásené prípady
fotosenzitívnych reakcií (pozri časť 4.8). Ak sa počas liečby vyskytnú
fotosenzitívne reakcie, odporúča sa zastaviť liečbu. Ak je opätovné
podávanie diuretík považované za nevyhnutné, odporúča sa chrániť obnažené
časti pred slnkom alebo umelým UVA žiarením.

/Opatrenia pri používaní/

/Spoločné pre perindopril a indapamid//:/
/Renálne poškodenie:/
V prípade ťažkého renálneho poškodenia (klírens kreatinínu ( 30 ml/min) je
liečba kontraindikovaná.
U niektorých hypertenzných pacientov bez predošlých zjavných obličkových
lézií, a u ktorých renálne krvné testy potvrdzujú funkčnú renálnu
insuficienciu, sa má liečba ukončiť, a ak je to možné znova začať, buď pri
nižšej dávke alebo len s jednou zložkou lieku.
U týchto pacientov bude bežné lekárske sledovanie zahŕňať časté
monitorovanie draslíka a kreatinínu po dvoch týždňoch liečby a potom každé
dva mesiace počas obdobia terapeutickej stabilizácie. Renálne zlyhanie bolo
zaznamenané hlavne u pacientov so závažným srdcovým zlyhaním
alebo so základným renálnym zlyhaním, vrátane stenózy renálnej artérie.
Liek sa zvyčajne neodporúča v prípade bilaterálnej stenózy renálnych
artérií alebo pri jednej funkčnej obličke.

/Hypotenzia a deplécia vody a elektrolytov:/
V prípade pre-existujúcej deplécie sodíka (zvlášť u pacientov so stenózou
renálnej artérie) existuje riziko náhlej hypotenzie. Preto sa má vykonávať
systematické sledovanie klinických príznakov deplécie vody a elektrolytov,
ktorá môže nastať pri pridruženej epizóde hnačky alebo vracania. U týchto
pacientov sa má vykonávať pravidelné monitorovanie plazmatických
elektrolytov.
Výrazná hypotenzia môže vyžadovať podanie intravenóznej infúzie
fyziologického roztoku.
Prechodná hypotenzia nie je kontraindikáciou pokračovania liečby. Po
opätovnom dosiahnutí uspokojivého krvného objemu a krvného tlaku sa môže
liečba znova začať, buď pri nižšej dávke alebo len s jednou zložkou lieku.

/Hladiny draslíka:/
Kombinácia perindoprilu a indapamidu nezabraňuje vzniku hypokaliémie,
obzvlášť u diabetických pacientov alebo u pacientov s renálnym zlyhaním.
Tak ako pri ktoromkoľvek antihypertenzíve obsahujúcom diuretikum sa má
vykonávať pravidelné monitorovanie plazmatických hladín draslíka.

/Pomocné látky:/
Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intlerancie,
lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorbcie nesmú
užívať tento liek.

/Súvisiace s perindoprilom//:/
Kašeľ:
Pri používaní ACE inhibítorov bol zaznamenaný suchý kašeľ. Je
charakteristický svojou perzistenciou a vymiznutím po vysadení liečby.
V prípade výskytu tohto symptómu sa má uvažovať o iatrogénnej etiológii. Ak
sa naďalej uprednostňuje preskripcia ACE inhibítora, môže sa zvážiť
pokračovanie liečby.

/Deti a dospievajúci:/
Účinnosť a znášanlivosť perindoprilu u detí a dospievajúcich, samotného
alebo v kombinácii, neboli stanovené.

/Riziko arteriálnej hypotenzie a/alebo renálnej insuficiencie (v prípade/
/srdcovej insuficiencie, deplécie vody a elektrolytov, atď...):/
Výrazná stimulácia renín-angiotenzín-aldosterónového systému bola
pozorovaná obzvlášť pri výraznej deplécii vody a elektrolytov (prísna diéta
bez príjmu sodíka alebo dlhodobá diuretická liečba), u pacientov, ktorých
krvný tlak bol na začiatku nízky, v prípade stenózy renálnej artérie,
kongestívneho srdcového zlyhania alebo cirhózy s edémom a ascitom.
Blokovanie tohto systému ACE inhibítorom môže preto spôsobiť, obzvlášť
v čase prvého podania a počas prvých dvoch týždňov liečby, náhly pokles
krvného tlaku a/alebo zvýšenie plazmatických hladín kreatinínu s prejavom
funkčnej renálnej insuficiencie. Príležitostne môže mať táto akútny nástup,
hoci zriedka, a môže sa prejaviť s rôznou latenciou.
V takýchto prípadoch sa má potom liečba začať nižšou dávkou a tá sa má
postupne zvyšovať.

/Starší pacienti//:/
Pred začatím liečby sa majú vyšetriť renálne funkcie a hladiny draslíka.
Úvodná dávka sa následne upraví podľa odpovede krvného tlaku, najmä
v prípade deplécie vody a elektrolytov, aby sa zabránilo náhlemu vzniku
hypotenzie.

/Pacienti so známou aterosklerózou/:
Riziko hypotenzie existuje u všetkých pacientov, avšak zvláštna opatrnosť
sa vyžaduje u pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrálnou
cirkulačnou insuficienciou, kedy sa liečba začína nízkou dávkou.

/Renovaskulárna hypertenzia:/
Liečba renovaskulárnej hypertenzie je revaskularizácia. Aj napriek tomu
môžu byť ACE inhibítory prínosné u pacientov s renovaskulárnou
hypertenziou, ktorí čakajú na chirurgický zákrok, alebo keď uskutočnenie
tohto zákroku nie je možné.
Ak je PRESTARIUM COMBI A predpísaný pacientom so známou alebo
predpokladanou stenózou renálnej artérie, liečba sa má začať v nemocničnom
zariadení nízkou dávkou a majú sa monitorovať renálne funkcie a hladiny
draslíka, pretože u niektorých pacientov došlo k vzniku funkčnej renálnej
insuficiencie, ktorá sa upravila po zastavení liečby.

/Ďalšie rizikové skupiny pacientov:/
U pacientov s ťažkou srdcovou insuficienciou (stupeň IV) alebo u pacientov
s inzulíndependentným diabetes mellitus (spontánna tendencia k zvýšeným
hladinám draslíka) sa má liečba začať pod lekárskym dohľadom zníženou
úvodnou dávkou. Liečba beta-blokátormi u hypertenzných pacientov
s koronárnou insuficienciou sa nemá prerušiť: ACE inhibítor sa má pridať
k beta-blokátoru.

/Diabetickí pacienti:/
U diabetických pacientov v minulosti liečených perorálnymi antidiabetikami
alebo inzulínom majú byť dôkladne monitorované hladiny glykémie, hlavne
počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítormi.

/Etnické rozdiely:/
Rovnako ako ostatné inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu,
perindopril je zjavne menej účinný v znižovaní krvného tlaku u černochov
ako u ľudí iných rás, pravdepodobne z dôvodu vyššej prevalencie stavov
s nízkou hladinou renínu u hypertenznej černošskej populácie.

/Chirurgický zákrok/anestézia:/
Inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu môžu v prípade anestézy
spôsobovať hypotenziu, najmä ak je podané anestetikum látka s hypotenzívnym
potenciálom.
Preto sa odporúča liečbu dlhodobo účinkujúcimi inhibítormi angiotenzín-
konvertujúceho enzýmu, ako je perindopril, podľa možnosti prerušiť jeden
deň pred chirurgickým zákrokom.

/Aortálna stenóza alebo stenóza mitrálnej chlopne/hypertrofická/
/kardiomyopatia:/
ACE inhibítory sa majú používať s opatrnosťou u pacientov s obštrukciou
výtokovej časti ľavej komory.

/Hepatálne zlyhanie:/
ACE inhibítory boli zriedkavo spojené so vznikom syndrómu, ktorý sa začína
cholestatickou žltačkou a progreduje do fulminantnej hepatálnej nekrózy
a (niekedy) úmrtia. Mechanizmus tohto syndrómu nie je známy. Pacienti
užívajúci ACE inhibítory, u ktorých sa rozvinie žltačka, alebo u ktorých
dôjde k výraznému zvýšeniu hepatálnych enzýmov, majú ukončiť užívanie ACE
inhibítora a majú zostať pod náležitým lekárskym dohľadom (pozri časť 4.8).

/Hyperkaliémia:/
Zvýšenie hladín draslíka v sére bolo pozorované u niektorých pacientov
liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu. Medzi rizikové faktory
výskytu hyperkaliémie patria renálna insuficiencia, zhoršenie renálnej
funkcie, vek (> 70 rokov), diabetes mellitus, pridružené udalosti, obzvlášť
dehydratácia, akútna srdcová dekompenzácia, metabolická acidóza a súbežné
užívanie draslík šetriacich diuretík (napr. spironolaktón, eplerenon,
triamterén alebo amilorid), doplnkov draslíka alebo soľných náhrad
s obsahom draslíka; alebo pacienti užívajúci iné lieky spôsobujúce zvýšenie
hladín draslíka v sére (napr. heparín). Použitie doplnkov draslíka, draslík
šetriacich diuretík alebo soľných náhrad s obsahom draslíka môže hlavne
u pacientov s poškodenou renálnou funkciou viesť k významnému nárastu
draslíka v sére. Hyperkaliémia môže spôsobiť vážne, niekedy fatálne
arytmie. Ak sa súbežné použitie vyššie uvedených látok považuje za
potrebné, majú sa užívať s opatrnosťou a častým sledovaním hladiny draslíka
v sére (pozri časť 4.5).

/Súvisiace s indapamidom//:/

/Rovnováha vody a/ /elektrolytov:/
/Hladiny sodíka:/
Tieto majú byť skontrolované pred začatím liečby, potom v pravidelných
intervaloch. Každá diuretická liečba môže spôsobiť zníženie hladín sodíka,
čo môže mať vážne následky. Pokles hladín sodíka môže byť spočiatku
asymptomatický, preto je potrebné pravidelné sledovanie. Sledovanie má byť
ešte častejšie u starších a u cirhotických pacientov (pozri časti 4.8 a
4.9).

/Hladiny draslíka:/
Deplécia draslíka s hypokaliémiou je hlavné riziko spojené s tiazidovými
a tiazidom príbuznými diuretikami. Riziku zníženia hladín draslíka
(( 3,4 mmol/l) sa má zabrániť u niektorých vysoko rizikových skupín, ako sú
starší pacienti a/alebo podvyživené osoby, užívajúci viac liekov súbežne
alebo nie, cirhotickí pacienti s opuchmi a ascitom, pacienti s ochorením
koronárnych artérií a pacienti so srdcovým zlyhaním.
V takýchto prípadoch hypokaliémia zvyšuje kardiotoxicitu kardioglykozidov
a riziko vzniku porúch rytmu.
Rizikoví sú aj pacienti s predĺženým QT intervalom, či už kongenitálneho
alebo iatrogénneho pôvodu. Hypokaliémia, tak ako bradykardia, pôsobí ako
faktor, ktorý podporuje vznik závažných porúch rytmu, obzvlášť /torsades de/
/pointes/, ktoré môžu byť fatálne.
Vo všetkých prípadoch je potrebné častejšie vyšetrovanie hladín draslíka.
Prvé vyšetrenie plazmatických hladín draslíka sa má uskutočniť počas prvého
týždňa po začatí liečby.
Ak sa zaznamenajú nízke hladiny draslíka, vyžaduje sa ich úprava.

/Hladiny vápnika:/
Tiazidové diuretiká a tiazidom príbuzné diuretiká môžu znížiť vylučovanie
vápnika v moči a spôsobiť mierne a prechodné zvýšenie plazmatických hladín
vápnika. Významne zvýšené hladiny vápnika môžu byť spojené
s nediagnostikovaným hyperparatyreoidizmom. V takomto prípade má byť pred
vyšetrením funkcie prištítnych teliesok liečba zastavená.

/Glukóza v krvi/:
Monitorovanie glukózy v krvi je dôležité u diabetických pacientov, obzvlášť
pri nízkych hladinách draslíka.

/Kyselina močová:/
Tendencia k vzniku záchvatov dny môže byť zvýšená u hyperurikemických
pacientov.

/Renálna funkcia a diuretiká:/
Tiazidové diuretiká a tiazidom príbuzné diuretiká sú plne účinné len pri
normálnej alebo len mierne zníženej renálnej funkcii (hladiny kreatinínu
nižšie ako približne 25 mg/l, t.j. 220 (mol/l u dospelých).
U starších pacientov majú byť hodnoty plazmatických hladín kreatinínu
upravené pri zohľadnení veku, telesnej hmotnosti a pohlavia pacienta podľa
Cockroftovho vzorca:
clcr = (140 – vek) x telesná hmotnosť / 0,814 x plazmatická hladina
kreatinínu
s: vekom vyjadreným v rokoch
telesnou hmotnosťou v kg
plazmatickou hladinou kreatinínu v mikromol/l.
Tento vzorec platí u starších mužov a pre ženy má byť prispôsobený
vynásobením výsledku koeficientom 0,85.
Hypovolémia, ktorá je výsledkom straty vody a sodíka spôsobenej diuretikom
na začiatku liečby, spôsobuje zníženie glomerulárnej filtrácie. Toto môže
viesť k zvýšeniu hladín močoviny a kreatinínu v krvi. Táto prechodná
funkčná renálna insuficiencia nemá žiadne nežiaduce následky pre pacientov
s normálnou renálnou funkciou, môže však zhoršiť už existujúce renálne
poškodenie.

/Športovci:/
Športovci si majú uvedomiť, že tento liek obsahuje liečivo, ktoré môže
vyvolať pozitívnu reakciu dopingových testov.

4.5 Liekové a iné interakcie

/Spoločné pre perindopril a indapamid//:/

/Súbežné použitie, ktoré sa neodporúča:/
Lítium: Počas súbežného podávania lítia s ACE inhibítormi boli zaznamenané
reverzibilné zvýšenia sérových koncentrácií lítia a jeho toxicity. Súbežné
použitie tiazidových diuretík môže ešte viac zvýšiť hladiny lítia a ešte
viac zvýrazniť už ACE inhibítormi zvýšené riziko toxicity lítia. Použitie
perindoprilu v kombinácii s indapamidom spolu s lítiom sa neodporúča, ale
ak sa potvrdí, že táto kombinácia je nutná, majú sa starostlivo monitorovať
hladiny lítia v sére (pozri časť 4.4).

/Súbežné použitie, ktoré vyžaduje osobitnú pozornosť:/
- Baklofén: Zosilnenie antihypertenzného účinku. Monitorovanie krvného
tlaku a renálnych funkcií, a v prípade potreby prispôsobenie dávky
antihypertenzíva.
- Nesteroidné antiflogistiká (vrátane vysokých dávok kyseliny
acetylsalicylovej): ak sa ACE inhibítory podávajú súbežne s nesteroidnými
antiflogistikami (t.j. kyselina acetylsalicylová v dávkovacích režimoch
antiflogistík, COX-2 inhibítory a neselektívne NSAIDs), môže sa vyskytnúť
zoslabenie antihypertenzného účinku. Súbežné použitie ACE inhibítorov
a NSAIDs môže zvýšiť riziko zhoršenia renálnych funkcií, vrátane možného
akútneho renálneho zlyhania a zvýšenia draslíka v sére, obzvlášť
u pacientov s predošlou nedostatočnou renálnou funkciou. Kombinácia sa má
podávať s opatrnosťou, obzvlášť u starších pacientov. Pacienti majú byť
primerane hydratovaní a má sa zvážiť monitorovanie renálnych funkcií po
začatí súbežnej liečby a potom v pravidelných intervaloch.


/Súbežné použitie, ktoré vyžaduje určitú pozornosť:/
- Imipramínové antidepresíva (tricyklické), neuroleptiká: Zvýšený
antihypertenzný účinok a zvýšené riziko ortostatickej hypotenzie
(aditívny účinok).
- Kortikosteroidy, tetrakosaktid: Zníženie antihypertenzného účinku
(retencia solí a vody spôsobená kortikosteroidmi).
- Iné antihypertenzíva: Použitie iných antihypertenzív
s perindoprilom/indapamidom môže viesť k ďalšiemu zníženiu krvného tlaku.

/Súvisiace s perindoprilom//:/

/Súbežné použitie, ktoré sa neodporúča:/
- Draslík šetriace diuretiká (spironolaktón, triamterén, samotné alebo
v kombinácii), draslík (soli): ACE inhibítory znižujú stratu draslíka
navodenú diuretikom. Draslík šetriace diuretiká, napr. spironolaktón,
triamterén alebo amilorid, doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom
draslíka môžu viesť k signifikantnému zvýšeniu hladiny draslíka v sére
(potenciálne letálnemu). Ak je ich súbežné použitie indikované z dôvodu
potvrdenej hypokaliémie, majú sa používať s opatrnosťou a pri častom
monitorovaní hladín draslíka v sére a EKG.


/Súbežné použitie, ktoré vyžaduje osobitnú pozornosť:/
- Antidiabetiká (inzulín, hypoglykemizujúce sulfónamidy): Zaznamenané pri
kaptoprile a enalaprile. Používanie ACE inhibítorov môže zvýšiť
hypoglykemizujúci účinok u diabetikov liečených inzulínom alebo
hypoglykemizujúcimi sulfónamidmi. Vznik hypoglykemických epizód je veľmi
zriedkavý (zlepšenie glukózovej tolerancie vedie k zníženiu potreby
inzulínu).

/Súbežné použitie, ktoré vyžaduje určitú pozornosť:/
- Alopurinol/,/ cytostatiká alebo imunosupresíva, systémové kortikosteroidy
alebo prokaínamid: Súbežné podávanie s ACE inhibítormi môže viesť
k zvýšenému riziku leukopénie.
- Anestetiká: ACE inhibítory môžu zosilniť hypotenzné účinky niektorých
anestetík.
- Diuretiká (tiazidové alebo kľučkové diuretiká): Pri začatí liečby
perindoprilom môže viesť predchádzajúca liečba vysokými dávkami diuretík
k deplécii objemu a riziku vzniku hypotenzie.
- Zlato: nitritoidné reakcie (symptómy zahŕňajú sčervenanie tváre,
nauzeu, vracanie a hypotenziu) boli hlásené zriedkavo u pacientov
liečených injekčným zlatom (sodium aurothiomalate) a súbežne ACE
inhibítormi vrátane perindoprilu.

/Súvisiace s indapamidom//:/

/Súbežné použitie, ktoré vyžaduje osobitnú pozornosť:/
- Lieky vyvolávajúce /torsades de pointes/: Pre riziko vzniku hypokaliémie
sa má indapamid podávať s opatrnosťou v kombinácii s liekmi vyvolávajúcimi
/torsades de pointes/, ako sú antiarytmiká triedy IA (chinidín,
hydrochinidín, disopyramid); antiarytmiká triedy III (amiodarón,
dofetilid, ibutilid, bretýlium, sotalol); niektoré neuroleptiká
(chlórpromazín, cyamemazín, levomepromazín, tioridazín, trifluoperazín),
benzamidy (amisulprid, sulpirid, sultoprid, tiaprid), butyrofenóny
(droperidol, haloperidol), iné neuroleptiká (pimozid); iné látky ako
bepridil, cisaprid, difemanil, i.v. erytromycín, halofantrín, mizolastín,
moxifloxacín, pentamidín, sparfloxacín, i.v. vinkamín, metadon, astemizol,
terfenadín. Prevencia nízkych hladín draslíka a v prípade potreby ich
úprava: monitorovanie QT intervalu.
- Lieky znižujúce hladiny draslíka: amfotericín B (i.v. podanie),
glukokortikoidy a mineralokortikoidy (systémové podanie), tetrakosaktid,
stimulačné laxatíva: Zvýšené riziko hypokaliémie (aditívny účinok).
Monitorovanie hladín draslíka a v prípade potreby ich úprava; zvláštna
pozornosť je potrebná v prípade liečby kardioglykozidmi. Majú sa používať
nestimulačné laxatíva.
- Kardioglykozidy: Nízke hladiny draslíka podporujú toxické účinky
kardioglykozidov. Majú sa monitorovať hladiny draslíka a EKG a v prípade
potreby sa má prehodnotiť liečba.

/Súbežné použitie, ktoré vyžaduje určitú pozornosť:/
- Metformín: Laktátová acidóza vyvolaná metformínom, spôsobená možnou
funkčnou renálnou insuficienciou súvisiacou s diuretikami a najmä
s kľučkovými diuretikami. Nepoužívajte metformín, ak plazmatické hladiny
kreatinínu prekročia 15 mg/l (135 mikromol/l) u mužov a 12 mg/l
(110 mikromol/l) u žien.
- Jódované kontrastné látky: V prípade dehydratácie spôsobenej
diuretikami existuje zvýšené riziko vzniku akútnej renálnej
insuficiencie, najmä ak sú použité vysoké dávky jódovaných kontrastných
látok. Pred podaním jódovanej zlúčeniny sa má vykonať rehydratácia.
- Vápnik (soli): Riziko hyperkalciémie v dôsledku zníženého vylučovania
vápnika v moči.
- Cyklosporín: Riziko zvýšených hladín kreatinínu s nezmenenými
hladinami cirkulujúceho cyklosporínu, aj pri stavoch bez deplécie solí
a vody.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Vzhľadom na účinky jednotlivžch zložiek v tejto kombinácii lieku na
graviditu a laktáciu sa PRESTARIUM COMBI A neodporúča užívať počas prvého
trimestra gravidity. PRESTARIUM COMBI A je kontraindikovaný počas druhého
a tretieho trimestra gravidity.
PRESTARIUM COMBI A je kontraindikovaný počas laktácie. Pri rozhodnutí, či
prerušiť dojčenie alebo prerušiť liečbu PRESTARIOM COMBI A, sa má preto
vziať do úvahy význam tejto liečby pre matku.

/Gravidita:/
/Súvisiace s perindoprilom:/

Použitie ACE inhibítorov sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity
(pozri časť 4.4). Použitie ACE inhibítorov je kontraindikované počas
druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).

Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po expozícii ACE
inhibítormi počas prvého trimestra gravidity nie sú presvedčivé; avšak malý
vzostup rizika nemožno vylúčiť. Pokiaľ je pokračujúca liečba ACE
inhibítorom považovaná za nevyhnutnú, pacientkam, ktoré plánujú graviditu,
sa má liečba zmeniť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má
stanovený bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. Keď je gravidita
potvrdená, liečba ACE inhibítormi má byť ihneď ukončená, a ak je to vhodné,
má sa začať alternatívna liečba.
O expozícii ACE inhibítormi počas druhého a tretieho trimestra je známe, že
môže vyvolať humánnu fetotoxicitu (znížené renálne funkcie,
oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu
(renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3).
Ak sa expozícia ACE inhibítormi vyskytovala od druhého trimestra gravidity,
odporúča sa ultrazvuková kontrola renálnych funkcií a lebky.
Deti, ktorých matky užívali ACE inhibítory, sa majú prísne sledovať pre
možnosť hypotenzie (pozri časti 4.3 a 4.4).

/Súvisiace s indapamidom:/
Dlhodobé vystavenie účinku tiazidu počas tretieho trimestra gravidity môže
znížiť plazmatický objem matky, ako aj uteroplacentárny tok krvi, čo môže
spôsobiť fetoplacentárnu ischémiu a spomalenie rastu. Okrem toho boli
hlásené zriedkavé prípady hypoglykémie a trombocytopénie u novorodencov po
vystavení účinku na konci gravidity.

/Laktácia:/
PRESTARIUM COMBI A je počas laktácie kontraindikovaný.
/Súvisiace s perindoprilom:/
Pretože nie sú k dispozícii žiadne informácie týkajúce sa použitia
perindoprilu počas laktácie, perindopril sa neodporúča a vhodnejšia je
alternatívna liečba s lepším bezpečnostným profilom počas laktácie, najmä
počas dojčenia novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.

/Súvisiace s indapamidom:/
Indapamid sa vylučuje do materského mlieka. Indapamid je príbuzný
s tiazidovými diuretikami, ktoré boli počas dojčenia spojené s poklesom
alebo až potlačením vylučovania mlieka. Môže sa vyskytnúť precitlivenosť na
deriváty sulfónamidov, hypokaliémia a jadrový ikterus.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

/Súvisiace s perindoprilom, indapamidom a PRESTARIOM COMBI A:/
Ani tieto dve liečivá samostatne, ani kombinované v PRESTARIU COMBI A,
neovplyvňujú bdelosť, ale u niektorých pacientov sa môžu vyskytnúť rôzne
reakcie súvisiace s nízkym krvným tlakom, obzvlášť na začiatku liečby alebo
pri kombinácii s iným antihypertenzným liekom.
Dôsledkom toho môže byť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje
znížená.

8. Nežiaduce účinky

Podávanie perindoprilu inhibuje renín-angiotenzín-aldosterónový systém a má
tendenciu znižovať straty draslíka spôsobené indapamidom. U štyroch percent
pacientov liečených PRESTARIOM COMBI A sa vyskytla hypokaliémia (hladina
draslíka < 3,4 mmol/l).

Nasledujúce nežiaduce účinky môžu byť pozorované počas liečby a sú zoradené
podľa nasledujúcej frekvencie:
Veľmi časté (? 1/10); časté (? 1/100, < 1/10); menej časté (? 1/1 000,
< 1/100); zriedkavé (? 1/10 000, < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000);
neznáme (z dostupných údajov).

Poruchy krvi a lymfatického systému:
/Veľmi zriedkavé:/
- Trombocytopénia, leukopénia/neutropénia, agranulocytóza, aplastická
anémia, hemolytická anémia.
- Anémia (pozri časť 4.4) bola zaznamenaná pri používaní ACE inhibítorov
za osobitných okolností (pacienti po transplantácii obličky,
hemodialyzovaní pacienti).

Psychické poruchy:

/Menej časté:/ Poruchy nálady alebo poruchy spánku/./

Poruchy nervového systému:

/Časté:/ Parestézia, bolesť hlavy, asténia, závraty, mdloby.
/Veľmi zriedkavé/: Zmätenosť.
/Neznáme/: Synkopa.

Poruchy oka:
/Časté/: Porucha videnia.

Poruchy ucha a labyrintu:
/Časté:/ Hučanie v ušiach.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti:
/Veľmi zriedkavé/: Arytmia vrátane bradykardie, ventrikulárna tachykardia,
atriálna fibrilácia, angína pektoris a infarkt myokardu, pravdepodobne ako
sekundárny jav pri nadmernej hypotenzii u vysoko rizikových pacientov
(pozri časť 4.4).
/Neznáme/: /Torsade de pointes/ (potenciálne smrteľné) (pozri časti 4.4 a 4.5).

Poruchy ciev:
/Časté:/ Hypotenzia, či už ortostatická alebo nie (pozri časť 4.4).

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:
/Časté:/ Pri používaní inhibítorov angiotenzín-konvertujúceho enzýmu bol
zaznamenaný suchý kašeľ. Je charakteristický svojou perzistenciou
a vymiznutím po vysadení liečby. Pri výskyte tohto symptómu sa má uvažovať
o iatrogénnej etiológii. Dýchavičnosť.
/Menej časté/: Bronchospazmus.
/Veľmi zriedkavé/: Eozinofilná pneumónia, rinitída.

Poruchy gastrointestinálneho traktu:
/Časté:/ Obstipácia, suchosť v ústach, nauzea, bolesť nadbruška, anorexia,
vracanie, bolesti brucha, porucha chuti, porucha trávenia, hnačka.
/Veľmi zriedkavé:/ Pankreatitída.

Poruchy pečene a žlčových ciest:
/Veľmi zriedkavé:/ Cytolytická alebo cholestatická hepatitída (pozri časť
4.4).
/Neznáme:/ V prípade hepatálnej insuficiencie je možný vznik hepatálnej
encefalopatie (pozri časti 4.3 a 4.4).

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
/Časté:/ Vyrážka, svrbenie, makulopapulárne vyrážky.
/Menej časté:/
- Angioedém tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo
hrtana, žihľavka (pozri časť 4.4).
- Hypersenzitívne, hlavne dermatologické reakcie u pacientov
s predispozíciou na alergické a astmatické reakcie.
- Purpura.
- Možné zhoršenie už existujúceho akútneho diseminovaného lupus
erythematosus.
/Veľmi zriedkavé:/ Multiformný erytém, toxická epidermálna nekrolýza,
Stevensov-Johnsonov syndróm.
Boli hlásené prípady fotosenzitívnych reakcií (pozri časť 4.4).

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:
/Časté/: Kŕče.

Poruchy obličiek a močových ciest:
/Menej časté/: Renálna insuficiencia.
/Veľmi zriedkavé/: Akútne renálne zlyhanie.

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:
/Menej časté/: Impotencia.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
/Časté/: Asténia.
/Menej časté/: Potenie.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia:
/Neznáme:/
- Predĺženie intervalu QT elektrokardiogramu (pozri časti 4.4 a 4.5).
- Zvýšenie hladín glukózy a hladín kyseliny močovej v krvi počas liečby.
- Mierne zvýšenie hladín močoviny a plazmatických hladín kreatinínu,
reverzibilné po zastavení liečby. Toto zvýšenie je častejšie v prípade
stenózy renálnej artérie, arteriálnej hypertenzie liečenej diuretikami,
renálnej insuficiencie.
- Zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov.

Poruchy metabolizmu a výživy:
/Zriedkavé/: Hyperkalcémia.
/Neznáme/:
- Deplécia draslíka s obzvlášť závažným poklesom hladín draslíka
u niektorých rizikových populácií (pozri časť 4.4).
- Zvýšené hladiny draslíka, zvyčajne prechodné.
- Hyponatrémia s hypovolémiou zodpovedná za dehydratáciu a ortostatickú
hypotenziu.

4.9 Predávkovanie

Najpravdepodobnejším nežiaducim účinkom v prípade predávkovania je
hypotenzia, niekedy sprevádzaná nauzeou, vracaním, kŕčmi, závratmi,
ospalosťou, zmätenosťou, oligúriou, ktorá sa môže vyvinúť do anúrie
(v dôsledku hypovolémie). Môžu sa vyskytnúť poruchy rovnováhy solí a vody
(nízke hladiny sodíka, nízke hladiny draslíka).
Prvé opatrenia, ktoré je potrebné prijať, pozostávajú z rýchlej eliminácie
požitého lieku výplachom žalúdka a/alebo podaním živočíšneho uhlia,
s následnou obnovou rovnováhy tekutín a elektrolytov do normálu
v špecializovanom zdravotníckom zariadení.
Ak nastane výrazná hypotenzia, dá sa zvládnuť uložením pacienta do polohy
ležmo so zníženou hlavou. V prípade potreby môže byť podaná intravenózna
infúzia fyziologického roztoku, alebo môže byť použitá iná metóda zväčšenia
objemu.
Perindoprilát, aktívna forma perindoprilu, sa dá dialyzovať (pozri časť
5.2).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: perindopril a diuretiká, ATC kód: C09BA04
PRESTARIUM COMBI A je kombinácia arginínovej soli perindoprilu, inhibítora
angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, a indapamidu, chlorosulfamoylového
diuretika. Jeho farmakologické vlastnosti vychádzajú z vlastností každej
tejto zložky branej oddelene, ako aj z aditívneho synergického účinku
týchto dvoch liekov po ich kombinácii.


/Spôsob účinku/

/Súvisiaci s PRESTARIOM COMBI A:/
PRESTARIUM COMBI A vytvára aditívnu synergiu antihypertenzných účinkov jeho
dvoch zložiek.

/Súvisiaci s perindoprilom:/
Perindopril je inhibítor angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítor),
ktorý mení angiotenzín I na angiotenzín II, vazokonstrikčnú látku;
okrem toho tento enzým stimuluje sekréciu aldosterónu kôrou nadobličiek
a stimuluje degradáciu bradykinínu, vazodilatačnej látky, na neaktívne
heptapeptidy.
Toto vedie k:
- zníženiu sekrécie aldosterónu,
- zvýšeniu plazmatickej aktivity renínu, keďže aldosterón už
nezabezpečuje negatívnu spätnú väzbu,
- poklesu celkovej periférnej rezistencie s preferenčným účinkom na
cievne riečisko v svale a obličke, bez sprievodnej retencie solí a vody
alebo reflexnej tachykardie pri dlhodobej liečbe.

Antihypertenzný účinok perindoprilu sa prejavuje aj u pacientov s nízkymi
alebo normálnymi koncentráciami renínu.

Perindopril účinkuje prostredníctvom svojho aktívneho metabolitu,
perindoprilátu. Ostatné metabolity sú neaktívne.
Perindopril znižuje prácu srdca:
- vazodilatačným účinkom na žily, pravdepodobne spôsobeným zmenami
v metabolizme prostaglandínov: zníženie /pre-loadu/,
- znížením celkovej periférnej rezistencie: zníženie /after-loadu./

Štúdie uskutočnené na pacientoch so srdcovou insuficienciou preukázali:
- zníženie plniacich tlakov ľavej a pravej komory,
- zníženie celkovej periférnej cievnej rezistencie,
- zvýšenie srdcového výdaja a zlepšenie kardiálneho indexu,
- zvýšenie regionálneho prietoku krvi v svale.
Výsledky záťažových testov tiež ukázali zlepšenie.

/Súvisiace s indapamidom:/
Indapamid je sulfónamidový derivát s indolovým kruhom, farmakologicky
príbuzný s tiazidovou skupinou diuretík. Indapamid inhibuje re-absorpciu
sodíka v kortikálnom dilučnom segmente. Zvyšuje vylučovanie sodíka
a chloridov močom a v menšej miere aj vylučovanie draslíka a horčíka, čím
zvyšuje objem tvoreného moču a pôsobí antihypertenzne.

Farmakodynamické účinky
/Súvisiace s PRESTARIOM COMBI A:/
U hypertenzných pacientov, nezávisle od veku, vykazuje PRESTARIUM COMBI A
od dávky závislý antihypertenzný účinok na diastolický a systolický
arteriálny tlak v ľahu i v stoji. Tento antihypertenzný účinok trvá
24 hodín. Zníženie krvného tlaku sa dosiahne za menej ako jeden mesiac bez
tachyfylaxie; ukončenie liečby nevedie k rebound efektu. Počas klinických
štúdií vytvorilo súbežné podávanie perindoprilu a indapamidu
antihypertenzný účinok, synergický vo vzťahu ku každému lieku podávanému
samostatne.

PICXEL, multicentrická, randomizovaná, dvojito slepá, aktívne kontrolovaná
štúdia hodnotila účinok kombinácie perindoprilu/indapamidu v porovnaní
s monoterapiou enalaprilom, na základe hodnotenia hypertrofie ĽK
echokardiograficky.
V štúdii PICXEL boli hypertenzní pacienti s hypertrofiou ĽK (definovanou
ako index masy ľavej komory srdca (LVMI) > 120 g/m2 u mužov
a > 100 g/m2 u žien) randomizovaní buď na perindopril terc-butylamín 2 mg
(množstvo zodpovedajúce 2,5 mg perindopril arginínu)/indapamid 0,625 mg
alebo na enalapril 10 mg jedenkrát denne po dobu jedného roku. Dávka bola
prispôsobená podľa kontroly krvného tlaku, perindopril terc-butylamín až na
8 mg (množstvo zodpovedajúce 10 mg perindopril arginínu) a indapamid na
2,5 mg alebo enalapril na 40 mg jedenkrát denne. Len 34 % osôb zostalo
liečených dávkou perindopril terc-butylamínu 2 mg (množstvo zodpovedajúce
2,5 mg perindopril arginínu)/indapamid 0,625 mg (verzus 20 %
s Enalaprilom 10 mg).
Na konci liečby sa LVMI znížil signifikantne viac v skupine
perindopril/indapamid (-10,1 g/m˛) v porovnaní so skupinou na enalaprile (-
1,1 g/m˛) u celej populácie randomizovaných pacientov. Medziskupinový
rozdiel v zmene LVMI bol -8,3 (95 % IS (-11,5;-5,0), p < 0,0001).
Lepší účinok na LVMI bol dosiahnutý s vyššími dávkami
perindopril/indapamidu ako povolenými dávkami PRESTARIUM COMBI A.
Čo sa týka krvného tlaku, boli zistené priemerné medziskupinové rozdiely
v randomizovanej populácii -5,8 mmHg (95 % IS (-7,9; -3,7), p < 0,0001) pre
systolický krvný tlak a -2,3 mmHg (95 % IS (-3,6;-0,9), p = 0,0004) pre
diastolický krvný tlak, a to v prospech skupiny
s perindoprilom/indapamidom.

/Súvisiace s perindoprilom:/
Perindopril je účinný pri všetkých stupňoch hypertenzie: pri miernej
až stredne ťažkej alebo ťažkej. Zníženie systolického a diastolického
arteriálneho tlaku sa pozoruje v ľahu i v stoji.
Antihypertenzný účinok po jednotlivej dávke je maximálny medzi
4. až 6. hodinou a pretrváva počas 24 hodín.
Stupeň reziduálnej blokády angiotenzín-konvertujúceho enzýmu po 24 hodinách
je vysoký, približne 80 %.
U pacientov, ktorí reagujú na liečbu, sa normálny krvný tlak dosiahne po
jednom mesiaci a udrží sa bez tachyfylaxie.
Vysadenie liečby nemá na hypertenziu /rebound/ efekt.
Perindopril má vazodilatačné účinky a obnovuje elasticitu hlavných
arteriálnych kmeňov, upravuje histomorfometrické zmeny v rezistencii
artérií a spôsobuje zmenšenie hypertrofie ľavej komory.
V prípade potreby vedie pridanie tiazidového diuretika k aditívnej
synergii.
Kombinácia ACE inhibítora s tiazidovým diuretikom znižuje riziko vzniku
hypokaliémie, ktoré je spojené so samotným diuretikom.

/Súvisiace s indapamidom:/
Indapamid, ako monoterapia, má antihypertenzný účinok, ktorý trvá 24 hodín.
Tento účinok nastáva pri dávkach, pri ktorých sú diuretické vlastnosti
minimálne.
Jeho antihypertenzný účinok je proporcionálny zlepšeniu arteriálnej
compliance a zníženiu celkovej cievnej rezistencie a periférnej cievnej
rezistencie arteriol.
Indapamid zmenšuje hypertrofiu ľavej komory.
Ak sa dávka tiazidového diuretika a tiazidom príbuzného diuretika prekročí,
antihypertenzný účinok dosiahne plató, kým nežiaduce účinky sa ďalej
zhoršujú. Ak je liečba neúčinná, dávka sa nemá zvyšovať.
Okrem toho bolo preukázané, že z krátko-, stredne- a dlhodobého hľadiska
u hypertenzných pacientov indapamid:
- neovplyvňuje metabolizmus tukov: triglyceridy, LDL-cholesterol a HDL-
cholesterol,
- neovplyvňuje metabolizmus cukrov, ani u diabetických hypertenzných
pacientov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Súvisiace s PRESTARIOM COMBI A:/
Súbežné podávanie perindoprilu a indapamidu nemení ich farmakokinetické
vlastnosti v porovnaní s ich oddeleným podávaním.

/Súvisiace s perindoprilom//:/
Po perorálnom podaní je absorpcia perindoprilu rýchla a maximálna
koncentrácia sa dosiahne v priebehu 1 hodiny. Plazmatický polčas
perindoprilu je 1 hodina.
Perindopril je prolátka. Dvadsaťsedem percent podanej dávky perindoprilu sa
dostane do krvného obehu ako aktívny metabolit perindoprilát. Okrem
aktívneho perindoprilátu poskytuje perindopril ďalších päť metabolitov,
ktoré sú všetky neaktívne. Maximálna plazmatická koncentrácia
perindoprilátu sa dosiahne v priebehu 3 až 4 hodín.
Keďže požitie jedla znižuje premenu na perindoprilát, a tým aj
biodostupnosť, perindopril arginín sa má podávať perorálne v jednorazovej
dennej dávke ráno pred jedlom.
Bol dokázaný lineárny vzťah medzi dávkou perindoprilu a jeho expozíciou
v plazme.
Distribučný objem neviazaného perindoprilátu je približne 0,2 l/kg. Väzba
perindoprilátu na plazmatické bielkoviny je 20 %, prevažne na angiotenzín-
konvertujúci enzým, ale je závislá od koncentrácie.
Perindoprilát sa vylučuje močom a konečný polčas neviazanej frakcie je
približne 17 hodín, takže rovnovážny stav sa dosiahne v priebehu 4 dní.
Vylučovanie perindoprilátu je znížené u starších osôb, a tiež u pacientov
so srdcovým alebo renálnym zlyhaním. Úprava dávkovania pri renálnej
insuficiencii sa vyžaduje v závislosti od stupňa poškodenia (klírensu
kreatinínu).
Dialyzačný klírens perindoprilátu je 70 ml/min.
Kinetika perindoprilu je modifikovaná u pacientov s cirhózou: hepatálny
klírens pôvodnej molekuly je znížený o polovicu. Množstvo vytvoreného
perindoprilátu však nie je znížené, a preto nie je potrebná úprava
dávkovania (pozri časti 4.2 a 4.4).

/Súvisiace s indapamidom:/
Indapamid je z tráviaceho traktu rýchlo a úplne absorbovaný.
Maximálna plazmatická hladina sa u ľudí dosiahne približne jednu hodinu po
perorálnom podaní lieku. Väzba na plazmatické proteíny je 79 %.
Eliminačný polčas je 14 až 24 hodín (priemerne 18 hodín). Opakované podanie
nevedie k akumulácii. Vylučovanie je prevažne močom (70 % dávky) a stolicou
(22 %) vo forme neaktívnych metabolitov.
Farmakokinetika sa u pacientov s renálnou insuficienciou nemení.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

PRESTARIUM COMBI A má oproti svojím jednotlivým zložkám mierne zvýšenú
toxicitu. U potkana sa renálne prejavy nezdajú byť potencované. Avšak
kombinácia vyvoláva gastrointestinálnu toxicitu u psov a u potkanov sa
zdajú byť zvýšené maternotoxické účinky (v porovnaní s perindoprilom).
Aj napriek tomu sa tieto nežiaduce účinky prejavili až v dávkových
hladinách, ktoré v porovnaní s používanými terapeutickými dávkami
korešpondujú s veľmi vysokými hranicami bezpečnosti.
Predklinické štúdie uskutočnené oddelene s perindoprilom a indapamidom
nepotvrdili genotoxický, karcinogénny alebo teratogénny potenciál.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Jadro:/
Monohydrát laktózy
Magnéziumstearát (E470B)
Maltodextrín
Koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551)
Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

/Filmotvorná vrstva:/
Glycerol (E422)
Hypromelóza (E464)
Makrogol 6000
Magnéziumstearát (E470B)
Oxid titaničitý (E171)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený na ochranu pred vlhkosťou.

5. Druh obalu a obsah balenia

14, 20, 28, 30 alebo 50 tabliet v bielom polypropylénovom obale na tablety
vybavenom reduktorom prietoku z polyetylénu s nízkou hustotou a bielou
nepriehľadnou zátkou z polyetylénu s nízkou hustotou obsahujúcou biele
gélové vysúšadlo.
Veľkosť balenia: 1 x 14, 1 x 20, 1 x 28, 1 x 30 alebo 1 x 50 tabliet
2 x 28, 2 x 30 alebo 2 x 50 tabliet
3 x 30 tabliet
10 x 50 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Les Laboratoires Servier
22, rue Garnier
92200 Neuilly-sur-Seine
Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

58/0493/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 23. november 2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Apríl 2012


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C37173
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09BA04 - perindoprilum, indapamidum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
FR -
Účinná látka:
povidonum iodinatum,isoprenalini sulfas
Výrobca lieku:
Les Laboratoires Servier, Neuilly -sur-Seine, FRANCUZSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
8.18 € / 246.43 SK
Úhrada poisťovňou:
4.35 € / 131.05 SK
Doplatok pacienta:
3.83 € / 115.38 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:29.77 € ÚP:13.05 € DP:16.72 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien