Detail:
FANHDI 25 I.U./ml plv iol 1x250 UT + sol.
Názov lieku:
FANHDI 25 I.U./ml
Doplnok názvu:
plv iol 1x250 UT + sol.
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľovPríloha č.2 k Rozhodnutiu o zmene registrácie, ev.č.: 2107/9967, 2107/9968


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Fanhdi 25 I.U./ml, 50 I.U./ml a 100 I.U./ml (1000 I.U./10 ml a
1500 I.U./15 ml),
prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Komplex ľudského koagulačného faktora VIII a von Willebrandovho faktora

|Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete |
|používať Váš liek. |
|Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si|
|ju znovu prečítali. |
|Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo |
|lekárnika. |
|Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu |
|uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy. |
|- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak |
|spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej |
|informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi |
|alebo lekárnikovi. |


V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Fanhdi a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Fanhdi
3. Ako používať Fanhdi
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Fanhdi
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE FANHDI A NA ČO SA POUŽÍVA


Fanhdi je dodávaný vo forme prášku, určeného na prípravu injekčného roztoku
obsahujúceho 250, 500, 1000 alebo 1500 I.U. ľudského koagulačného faktora
VIII a 300, 600, 1200 alebo 1800 I.U. ľudského von Willebrandovho faktora v
jednej liekovke.

Po nariedení v odpovedajúcom množstve rozpúšťadla (voda na injekciu), každá
liekovka obsahuje 25, 50 alebo 100 I.U. FVIII/ml a 30, 60 alebo 120 I.U.
VWF/ml.


Farmakoterapeutická skupina: Antihemoragikum: krvné koagulačné faktory
VIII: von Willebrandov faktor a krvný koagulačný faktor VIII v kombinácii.


Fanhdi je indikovaný na liečbu a profylaxiu krvácania u pacientov s
hemofíliou A (vrodený deficit faktora VIII).

Fanhdi je indikovaný na liečbu a prevenciu krvácania alebo chirurgického
krvácania u pacientov s von Willebrandovou chorobou (VWD), keď je liečba
samotným desmopresínom (DDAVP) neúčinná alebo kontraindikovaná.Tento liek je možné použiť pri liečbe získaného deficitu faktora VIII.
2. SKÔR AKO POUŽIJETE FANHDI


Nepoužívajte Fanhdi

Keď ste alergický (precitlivený) na komplex ľudského koagulačného faktora
VIII a von Willebrandovho faktora alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku
Fanhdi.

Ak chcete podrobnejšie informácie, spýtajte sa svojho lekára.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Fanhdi

. Pretože vo vzácnych prípadoch môže dôjsť k anafylaktickej reakcii
(náhla ťažká alergická reakcia). Ak pozorujete na sebe vyrážku alebo
generalizovanú žihľavku, tlak na hrudi, točenie hlavy, závrat alebo
nevoľnosť alebo pociťujete točenie hlavy, keď stojíte, je možné, že
trpíte anafylaktickou reakciou na liek Fanhdi. Ak sa vyskytnú tieto
príznaky, musíte okamžite prerušiť podávanie lieku a kontaktovať svojho
lekára.

. Váš lekár pravdepodobne uskutoční niektoré testy, aby sa ubezpečil, že
dávka lieku Fanhdi, ktorú dostávate, je dostatočná na dosiahnutie a
držanie odpovedajúcej hladiny faktora VIII.

. Ak Vaše krvácanie nie je možné zvládnuť pomocou lieku Fanhdi, okamžite
sa poraďte so svojím lekárom. Pravdepodobne u Vás vznikli inhibítory
faktora VIII, a preto Váš lekár urobí niektoré testy, ktoré to
potvrdia. Inhibítory faktora VIII sú protilátky prítomné v krvi, ktoré
blokujú používaný faktor VIII. Výsledkom je nižšia účinnosť faktora
VIII pri zvládaní krvácania.


. Pri liečbe von Willebrandovej choroby existuje riziko výskytu
trombotických príhod, hlavne u pecientov so známymi faktormi klinického
rizika. Preto by mal Váš lekár uskutočniť niektoré testy na zistenie
včasných príznakov trombózy a zahájiť liečbu žilovej tromboembólie
podľa aktuálnych odporúčaní.


. U pacientov s von Willebrandovou chorobou, hlavne u pacientov s typom
3, sa môžu vyvinúť neutralizujúce protilátky (inhibítory) proti von
Willebrandovmu faktoru. Inhibítory von Willebrandovho faktora sú
protilátky prítomné v krvi, ktoré môžu blokovať von Willebrandov
faktor, ktorý užívate. Ak sa nedosiahnu očakávané hladiny aktivity von
Willebrandovho faktora v plazme alebo ak sa nedarí príslušnou dávkou
krvácanie zastaviť, mala by byť uskutočnená skúška na zistenie, či nie
je prítomný inhibítor von Willebrandovho faktora. U pacientov s vysokou
hladinou inhibítorov je liečba von Willebrandovým faktorom menej
účinná.


Pri výrobe liekov z ľudskej krvi alebo plazmy je dodržiavaný rad
opatrení na prevenciu prenosu infekcií na pacientov. Patrí sem
starostlivý výber darcov krvi a plazmy, aby sa zabezpečilo vylúčenie
možných prenášačov infekčných ochorení a testovanie všetkých odberov a
plazmových poolov na prítomnosť vírusov/infekcií. Výrobcovia týchto
prípravkov do procesov spracovania krvi alebo plazmy zahrňujú tiež kroky
na inaktiváciu alebo odstránenie vírusov. Napriek týmto opatreniam, pri
podaní liekov vyrábaných z ľudskej krvi alebo plazmy nie je možné celkom
vylúčiť možnosť prenosu infekcie. Platí to i pre akékoľvek neznáme alebo
vznikajúce vírusy či iné infekcie.

Prijaté opatrenia sa považujú za účinné u vírusov s obalom ako je vírus
ľudskej imunodeficiencie (HIV), vírus hepatitídy B a vírus hepatitídy C a u
vírusov bez obalu ako je vírus hepatitídy A. Prijaté opatrenia môžu mať
limitovanú účinnosť proti vírusom bez obalu ako je parvovírus B19. Infekcia
spôsobená parvovírusom B19 môže byť závažná pre tehotné ženy (infekcia
plodu) a pre osoby so zníženým imunitným systémom alebo s niektorým typom
anémie (napr. kosákovitá anémia alebo hemolytická anémia).

Váš lekár Vám môže doporučiť, aby ste uvažovali o očkovaní proti hepatitíde
A a B, ak pravidelne dostávate prípravky faktora VIII vyrobené z ľudskej
plazmy.

Dôrazne sa doporučuje, aby ste pri každom podaní lieku Fanhdi zaznamenali
názov a číslo šarže prípravku, aby sa uchovali záznamy o použitých
šaržiach.

Pozri tiež časť 4.

Tehotenstvo a dojčenie

Vzhľadom na zriedkavý výskyt hemofílie A u žien, nie sú k dispozícii
skúsenosti s použitím komplexu FVIII/VWF počas tehotenstva a dojčenia.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Fanhdi nemá žiadny alebo zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Nie sú známe žiadne interakcie komplexu ľudského koagulačného faktora
VIII a von Willebrandovho faktora s inými liekmi.


3. AKO POUŽÍVAť FANHDI

Rozpustite liek tak, ako je opísané na konci tejto písomnej informácie pre
používateľov. Liek musí byť podaný intravenózne. Rýchlosť podania nesmie
byť vyššia ako 10 ml/min.

Množstvo lieku Fanhdi, ktoré je treba použiť, závisí od mnohých faktorov,
napríklad od Vašej hmotnosti, klinického stavu a druhu a závažnosti
krvácania. Váš lekár vypočíta dávku, frekvenciu a intervaly podávania lieku
Fanhdi tak, aby boli dosiahnuté potrebné hladiny faktora VIII alebo von
Willebrandovho faktora vo Vašej krvi.

Váš lekár Vás informuje o dobe trvania Vašej liečby prípravkom Fanhdi.

Ak použijete viac Fanhdi ako máte

Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania komplexom faktora VIII a von
Willebrandovho faktora. Ak ste však použili väčšie množstvo prípravku
Fanhdi ako ste mali, obráťte sa ihneď na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak zabudnete použiť Fanhdi

. Okamžite si podajte ďalšiu dávku a pokračujte v pravidelných
intervaloch podľa pokynov lekára.
. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Fanhdi môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Vo vzácnych prípadoch sa u Vás po podaní lieku Fanhdi môžu prejaviť
niektoré z nasledujúcich vedľajších účinkov:
. Svrbenie, reakcie v mieste vpichu (napr. pálenie a prechodné
sčervenanie)
. Alergické reakcie (napr. tlak na hrudi/pocit nevoľnosti, točenie hlavy,
závrat a ľahký pokles krvného tlaku, ktorý môže spôsobiť pocit točenia
hlavy, keď stojíte)
. Podivná chuť v ústach
. Horúčka
. Tachykardia

Zriedkavo môže dôjsť k anafylaktickému šoku. Ak pozorujete počas
injekcie/infúzie niektoré z týchto príznakov:

. Tlak na hrudi/pocit nevoľnosti
. Točenie hlavy
. Ľahkú hypotenziu (mierny pokles krvného tlaku s točením hlavy, keď
stojíte)
. Nevoľnosť

môžu to byť prvotné príznaky precitlivenosti a anafylaktickej reakcie. V
prípade anafylaktickej alebo alergickej reakcie, prerušte injekciu/infúziu
a okamžite sa obráťte na svojho lekára.

Alergické reakcie na zložky prípravku nie je možné úplne vylúčiť. Známou
komplikáciou pri liečbe pacientov s hemofíliou A je vznik neutralizujúcich
protilátok (inhibítorov). Podľa štúdií vykonaných u prípravkov s faktorom
VIII ľudského pôvodu je vytváranie inhibítorov pozorované hlavne u
hemofilických pacientov, ktorí neboli predtým liečení. Na zistenie vzniku
týchto inhibítorov musíte byť starostlivo sledovaný pomocou príslušných
klinických pozorovaní a laboratórnych testov.

Obzvlášť ak ste pacientom s von Willebrandovou chorobou 3. typu, môžu u Vás
vo vzácnych prípadoch vzniknúť neutralizujúce protilátky (inhibítory) na
von Willebrandov faktor. Ak sa objavia tieto inhibítory, je von
Willebrandov faktor pri zvládaní krvácania menej účinný. Tieto protilátky
sa môžu objaviť v súvislosti s anafylaktickými reakciami. Z tohto dôvodu, u
pacientov prekonávajúcich anafylaktické reakcie je nutné vyhodnocovať
prítomnosť inhibítorov. V týchto prípadoch sa okamžite spojte so svojím
lekárom.

Existuje riziko výskytu trombotických príhod, hlavne u pacientov so známymi
klinickými rizikovými faktormi.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ FANHDI

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 şC. Neuchovávajte v mrazničke.

Nepoužívajte Fanhdi po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a
krabici po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v
mesiaci.

Nepoužívajte Fanhdi, ak spozorujete, že je roztok kalný alebo obsahuje
usadeniny. Všeobecne je roztok číry alebo slabo opalescentný.

Po rozpustení musí byť roztok zlikvidovaný, ak v ňom boli pozorované
častice alebo zmeny zafarbenia.

Chemická a fyzikálna stabilita rozpusteného prípravku bola dokázaná po dobu
12 hodín pri teplote 25 °C a z mikrobiologického hľadiska prípravok by mal
byť spotrebovaný ihneď po nariedení. Pokiaľ nie je možné spotrebovať
produkt ihneď, dĺžka a podmienky skladovania predchádzajúce použitiu sú na
zodpovednosti užívateľa. Prípravok by však nemal byť skladovaný dlhšie ako
24 hodín pri teplote 2-8 şC, pokiaľ k rekonštitúcii nedošlo za
kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s
miestnymi požiadavkami.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte
sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto
opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Fanhdi obsahuje

Liečivo je komplex ľudského koagulačného faktora VIII a von Willebrandovho
faktora.

Fanhdi sa dodáva ako prášok na injekčný roztok obsahujúci 250, 500, 1000
alebo 1500 I.U. ľudského koagulačného FVIII a 300, 600, 1200 alebo
1800 I.U. ľudského VWF v jednej liekovke. Prípravok sa rozpúšťa v 10 ml
vody na injekciu pri prezentáciach 250, 500 a 1000 I.U. alebo v 15 ml vody
na injekciu pri prezentácii 1500 I.U.

Ďalšie zložky sú albumín, histidín a arginín.

Ako vyzerá Fanhdi a obsah balenia

Liekovka obsahuje biely alebo slabo žltý prášok a injekčná striekačka vodu
na injekciu (rozpúšťadlo).

/Veľkosť balenia:/

Fanhdi 25 I.U./ml ( 250 I.U./10 ml)
Fanhdi 50 I.U./ml ( 500 I.U./10 ml)
Fanhdi 100 I.U./ml (1000 I.U./10 ml)
Fanhdi 100 I.U./ml (1500 I.U./15 ml)

Balenie obsahuje: 1 liekovku s lyofilizátom, 1 predplnenú injekčnú
striekačku s rozpúšťadlom a príslušenstvo (adaptér liekovky, filter,
2 tampóny s alkoholom a ihla s krídelkami).

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Instituto Grifols, S.A.
Can Guasch, 2 - Parets del Vallčs
08150 Barcelona - ŠPANIELSKO

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júni
2008.

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke
Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) http://www.sukl.sk/


……………………………………………………………………………………………………………


Návod na použitie/manipuláciu

Dodržujte tieto pokyny, pokiaľ Váš lekár neuviedol inak.

Akékoľvek prípadné zvyšky nesmú sa odkladať na neskoršie použitie, ani
skladovať v chladničke.

Príprava roztoku:

1. Liekovku s koncentrátom a injekčnú striekačku zohrejte maximálne na
30şC.
2. Na injekčnú striekačku s rozpúšťadlom nasaďte piest.
3. Z balenia vyberte filter. Z konca striekačky odstráňte kryt a nasaďte
filter.
4. Z balenia vyberte adaptér liekovky a nasaďte ho na filter so
striekačkou.
5. Z liekovky s koncentrátom odstráňte klobúčik a zátku liekovky potrite
priloženým antiseptickým tampónom.
6. Zátku liekovky prepichnite ihlou adaptéra.
7. Roztok zo striekačky preneste kompletne do liekovky s koncentrátom.
8. Liekovkou jemne miešajte, až sa preparát dokonale rozpustí. Rovnako ako
u ostatných parenterálne aplikovaných roztokov nepoužite prípravok,
ktorý nie je dokonale rozpustený alebo sú v ňom viditeľné častice.
9. Na odstránenie vákua na okamih oddeľte striekačku/filter od
nádobky/adaptéra.
10. Obraťte liekovku a roztok natiahnite do striekačky.
11. Pripravte miesto vpichu. Striekačku oddeľte a prípravok aplikujte
použitím dodanej ihly s krídelkami. Rýchlosť intravenóznej aplikácie
musí byť približne 3 ml/min. a nesmie prekročiť 10 ml/min., aby nedošlo
k nežiaducim vazomotorickým reakciám.

Aplikačný set je určený výhradne na jedno použitie.
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


1. NÁZOV LIEKU

Fanhdi 25 I.U./ml, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Fanhdi 50 I.U./ml, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Fanhdi 100 I.U./ml, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Liečivo: Komplex ľudského koagulačného faktora VIII a von Willebrandovho
faktora.

Fanhdi je dodávaný vo forme lyofilizátu, určeného na prípravu injekčného
roztoku obsahujúceho nominálne 250, 500, 1000 alebo 1500 I.U. ľudského
koagulačného faktora VIII a 300, 600, 1200 alebo 1800 I.U. ľudského von
Willebrandovho faktora (VWF) v jednej liekovke.

Liek po rozpustení v 10 ml vody na injekciu pri prezentácii 250, 500 a
1000 I.U. alebo v 15 ml vody na injekciu pri prezentácii 1500 I.U. obsahuje
približne:

/Fanhdi 25 I.U./ml:/ 25 I.U. ľudského koagulačného FVIII a 30 I.U.
ľudského VWF v 1 ml.
/Fanhdi 50 I.U./ml:/ 50 I.U. ľudského koagulačného FVIII a 60 I.U.
ľudského VWF v 1 ml.
/Fanhdi 100 I.U./ml:/ 100 I.U. ľudského koagulačného FVIII a 120 I.U.
ľudského VWF v 1 ml.

Účinnosť FVIII:C (I.U.) sa stanovuje pomocou chromogénnych testov v súlade
s Európskym liekopisom. Špecifická aktivita lieku Fanhdi je minimálne 2,5
až 10 I.U. FVIII:C/1 mg proteínu v závislosti od sily lieku (250, 500, 1000
alebo 1500 I.U.).

Účinnosť von Willebrandovho faktora (I.U.) sa meria podľa aktivity
ristocetínového kofaktora (VWF:RCo) v porovnaní s medzinárodným štandardom
pre koncentráty von Willebrandovho faktora (WHO).

Úpný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

PRÁšOK A ROZPÚšťADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK.

/Vzhľad lieku:/ Liekovka obsahujúca biely alebo slabo nažltlý prášok a
striekačka je naplnená vodou na injekciu (rozpúšťadlo).


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. TERAPEUTICKÉ INDIKÁCIE

Fanhdi je indikovaný na liečbu a profylaxiu krvácania u pacientov s
hemofíliou A (vrodený deficit faktora VIII).

Fanhdi je indikovaný na prevenciu a liečbu krvácania alebo chirurgického
krvácania u pacientov s von Willebrandovou chorobou (VWD), keď je liečba
samotným desmopresínom (DDAVP) neúčinná alebo kontraindikovaná.

Tento liek je možné použiť pri liečbe získaného deficitu faktora VIII.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Liečba sa musí začať pod dohľadom lekára so skúsenosťami v oblasti liečby
hemostatických porúch.

Dávkovanie

Deficit faktora VIII

Dávkovanie a doba trvania substitučnej terapie závisí od závažnosti
deficitu faktora VIII, od miesta a intenzity krvácania a od klinického
stavu pacienta.

Počet podaných jednotiek faktora VIII sa vyjadruje v medzinárodných
jednotkách (I.U.), podľa súčasného štandardu WHO pre prípravky s faktorom
VIII. Aktivita faktora VIII v plazme je vyjadrená buď percentuálne
(vzhľadom na jeho obsah v normálnej ľudskej plazme) alebo v medzinárodných
jednotkách (vzhľadom na medzinárodný štandard pre obsah faktora VIII v
plazme).

Jedna medzinárodná jednotka (I.U.) aktivity faktora VIII je ekvivalentná
množstvu faktora VIII v 1 ml normálnej ľudskej plazmy. Výpočet veľkosti
potrebnej dávky faktora VIII je založený na skúsenosti, že podanie 1
medzinárodnej jednotky (I.U.) faktora VIII na 1 kg telesnej hmotnosti
spôsobí nárast plazmatickej aktivity faktora VIII o 2,1 ( 0,4% v porovaní s
normálnou aktivitou. Veľkosť potrebnej dávky sa stanoví podľa nasledujúceho
vzorca:

Potrebná dávka = telesná hmotnosť (kg) ( požadovaný nárast faktora VIII (%)
(I.U./dl) ( 0.5

Podávané množstvo ako i frekvencia podávania sa určujú individuálnymi
potrebami pacienta, s cieľom dosiahnúť maximálne klinické účinky.

V nasledujúcich prípadoch krvácania nesmie počas trvania terapie poklesnúť
aktivita faktora VIII v plazme pod uvedenú hladinu (uvádzanú v % normálnej
aktivity alebo v I.U./dl). Nasledujúca tabuľka môže byť použitá ako návod
na dávkovanie lieku pri stavoch krvácania a po vykonaní chirurgických
zákrokov:

|Stupeň krvácania/ Druh|Potrebná hladina |Frekvencia podávania |
|chirurgického zákroku |faktora VIII |jednotlivých dávok (hodiny)/|
| |(%) (I.U./dl) | |
| | |Doba trvania terapie (dni) |
| | | |
|Krvácanie | | |
|Mierne krvácanie do |20 - 40 |Podávanie opakujte každých |
|kĺbov, svalov alebo do| |12 až 24 hodín. Trvanie |
|ústnej dutiny | |liečby aspoň 1 deň, pokiaľ |
| | |nedôjde k úprave stavu |
| | |krvácania (indikovaného |
| | |bolesťou) alebo až sa |
| | |dosiahne zahojenie. |
|Rozsiahlejšie |30 - 60 |Infúzie opakujte každých 12 |
|krvácanie do kĺbov, | |až 24 hodín po dobu 3-4 dní |
|svalov alebo | |príp. dlhšie, až do |
|vytváranie hematómov | |vymiznutia bolesti a |
| | |dosiahnutia adekvátnej |
| | |úpravy stavu. |
|Krvácanie ohrozujúce |60 - 100 |Infúzie opakujte každých 8 |
|život | |až 24 hodín, pokiaľ sa |
| | |pacient nedostane mimo |
| | |ohrozenia života. |
| | | |
|Chirurgické zákroky | | |
|Menšie |30 - 60 |Infúzie opakujte každých 24 |
|Vrátane trhania zubov | |hodín, najmenej 1 deň, až sa|
| | |dosiahne zahojenie. |
|Veľké |80 - 100 |Infúzie opakujte každých |
| |(pred zákrokom a |8-24 hodín až do |
| |po jeho vykonaní) |uspokojivého zahojenia rany.|
| | |Potom v terapii pokračujte |
| | |minimálne ďalších 7 dní |
| | |takým spôsobom, aby sa |
| | |aktivita faktora VIII |
| | |udržiavala v rozsahu 30% až |
| | |60% (I.U./dl). |

V priebehu liečby sa odporúča vhodným spôsobom sledovať hladinu faktora
VIII a na základe zistených hodnôt určovať veľkosť dávok a frekvenciu
opakovania podávaných infúzií. Predovšetkým v prípadoch rozsiahlych
chirurgických zákrokov je nevyhnutné presné monitorovanie priebehu
substitučnej terapie prostredníctvom koagulačnej analýzy (sledovanie
aktivity faktora VIII v plazme). Jednotliví pacienti sa môžu líšiť odozvou
na podávanie faktora VIII z hľadiska dosahovanej hladiny obnovenia “/in/
/vivo”/ a polčasu faktora v ich organizme.

V rámci dlhodobej prevencie krvácania u pacientov s hemofíliou A ťažkého
stupňa, obvyklé dávky predstavujú 20 až 40 I.U. faktora VIII na 1 kg
telesnej hmotnosti, podávané v 2 - 3 denných intervaloch. V niektorých
prípadoch, obzvlášť u mladších pacientov, môže byť potrebné skrátenie
intervalov podávania alebo zvýšenie veľkosti podávaných dávok.

U pacientov je nutné monitorovať prípadné vytváranie inhibítorov faktora
VIII. Ak sa nepodarí dosiahnúť očakávané aktivity faktora VIII v plazme
alebo ak sa nedarí podávaním zvolených dávok krvácanie zastaviť, je nutné
uskutočniť analýzu so zameraním na zistenie, či nie je prítomný inhibítor
faktora VIII. U pacientov s vysokou hladinou inhibítorov, sa môže liečba
podávaním faktora VIII ukázať ako neúčinná a v týchto prípadoch je nutné
zvážiť iné terapeutické postupy. Liečba týchto pacientov musí byť vedená
pod dohľadom lekárov so skúsenosťami v oblasti liečby pacientov s
hemofíliou.

Pozri tiež časť 4.4.

Von Willebrandova choroba

Všeobecne, podanie 1 I.U./kg VWF:RCo/kg vedie k zvýšeniu hladiny VWF:RCo v
krvnom riečišti o 2%. Mali by sa dosiahnúť hladiny VWF:RCo > 0,6 I.U./ml
(60%) a FVIII:C > 0,4 I.U./ml (40%).

Na dosiahnutie zastavenia krvácania sa obvykle odporúča podávať 40 - 80
I.U. von Willebrandovho faktora (VWF:RCo)/kg a 20 - 40 I.U. FVIII:C/kg.

Môže byť nutná počiatočná dávka 80 I.U. von Willebrandovho faktora/kg,
predovšetkým u pacientov s von Willebrandovou chorobou 3. typu, u ktorej
môžu byť na udržanie odpovedajúcich hladín potrebné vyššie dávky než u
ostatných typov von Willebrandovej choroby.

Príslušná dávka by sa mala podávať opakovane každých 12 - 24 hodín. Veľkosť
dávky a trvanie liečby závisia od klinického stavu pacienta, od typu a
závažnosti krvácania a od oboch hladín VWF:RCo a FVIII:C.

Pri používaní prípravku s von Willebrandovým faktorom obsahujúceho FVIII,
ošetrujúci lekár mal by si byť vedomý toho, že dlhodobá liečba môže
spôsobiť nadmerné zvýšenie FVIII:C. Po 24 - 48 hodinách liečby by sa malo
zvážiť zníženie dávok a/alebo predĺženie intervalov medzi dávkami alebo
uvažovať o použití prípravku VWF obsahujúceho menšie množstvo FVIII.

U indikácií, na ktoré je prípravok určený, nie je k dispozícii dostatok
výsledkov klinických testov, na základe ktorých by bolo možné používanie
Fanhdi doporučiť u detí mladších ako 6 rokov.

/Spôsob podávania/

Lyofilizovaný prípravok rozpustite spôsobom opísaným v časti 6.6. Takto
pripravený roztok podávajte intravenózne. Rýchlosť podávania lieku Fanhdi
nesmie prekročiť 10 ml/min.

4.3. Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok.

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Rovnako ako u iných intravenóznych prípravkov obsahujúcich proteíny, môžu
sa vyskytnúť reakcie precitlivenosti alergického typu. Liek obsahuje okrem
faktora VIII i stopové množstvá iných ľudských proteínov. Pacienti musia
byť vopred informovaní o prvotných príznakoch precitlivenosti ich organizmu
ako sú žihľavka, celková urtikária, napätie na hrudi, ťažké dýchanie,
hypotenzia a anafylaxia. Ak sa vyskytnú tieto symptómy, odporúča sa
pacientom ihneď prerušiť podávanie lieku a vyhľadať svojho lekára.

V prípade šoku je nutné postupovať podľa súčasných medicínskych štandardov
na protišokovú terapiu.

Štandardné opatrenia na prevenciu infekcií spôsobených užívaním liekov
vyrobených z ľudskej krvi alebo plazmy zahŕňajú starostlivý výber darcov,
testovanie jednotlivých odberov a plazmatických poolov na špecifické
markery infekcií a zaradenie účinných postupov na inaktiváciu/elimináciu
vírusov do výrobného procesu. Napriek tomu, pri podávaní liekov vyrobených
z ľudskej krvi alebo plazmy nie je možné celkom vylúčiť možnosť prenosu
infekčných agensov. Platí to i pre neznáme alebo vznikajúce vírusy a iné
patogény. Prijaté opatrenia sa považujú za účinné u vírusov s obalom ako sú
HIV, HBV a HCV a u vírusov bez obalu ako je HAV. Tieto opatrenia môžu mať
limitovanú účinnosť proti vírusom bez obalu ako je parvovírus B19. Infekcia
spôsobená parvovírusom B19 môže byť závažná u tehotných žien (fetálna
infekcia) a u jedincov s imunitným deficitom alebo so zvýšenou erytropoézou
(napr. hemolytická anémia).

Vytváranie neutralizujúcich protilátok (inhibítorov) proti faktoru VIII je
známou komplikáciou pri liečbe jedincov s hemofíliou A. Tieto inhibítory
predstavujú zvyčajne IgG imunoglobulíny, ktoré pôsobia proti koagulačnej
aktivite faktora VIII a sú kvantifikované v Bethesdových jednotkách (BU) na
1 ml plazmy a zisťované použitím modifikovanej Nijmegenovej metódy. Riziko
vzniku inhibítorov je vo vzťahu s expozíciou organizmu anti-hemofilickému
faktoru VIII, pričom riziko je najvyššie v prvých 20 dňoch expozície.
Výnimočne sa inhibítory môžu vytvoriť až po prvých 100 dňoch expozície.
Pacienti liečení koagulačným faktorom VIII musia byť starostlivo sledovaní
a monitorovaní z hľadiska vytvárania inhibítorov prostredníctvom
primeraného klinického pozorovania a laboratórnych testov. Pozri tiež časť
4.8.

Pri použití tohto lieku u pacientov s von Willebrandovou chorobou,
predovšetkým u pacientov so známymi klinickými alebo laboratórnymi
rizikovými faktormi, existuje riziko výskytu trombotických príhod. Z tohto
dôvodu musia byť títo pacienti sledovaní na zistenie prvotných príznakov
trombózy. Mala by byť zahájená profylaxia proti žilovej tromboembólie podľa
aktuálnych odporúčaní.

Pri používaní prípravku s von Willebrandovým faktorom obsahujúceho faktor
VIII, ošetrujúci lekár mal by si byť vedomý toho, že dlhodobá liečba môže
spôsobiť nadmerné zvýšenie FVIII:C. U pacientov, ktorí sú liečení
prípravkami s von Willebrandovým faktorom obsahujúcimi faktor VIII, je
potrebné monitorovať hladinu FVIII:C, aby sa zabránilo trvalo nadmerným
hladinám FVIII:C v plazme, čo by mohlo zvýšiť riziko trombotických príhod.

U pacientov s von Willebrandovou chorobou, hlavne u pacientov s typom 3, sa
môžu vytvoriť neutralizujúce protilátky (inhibítory) proti von
Willebrandovmu faktoru. Ak sa nedosiahnu očakávané hladiny aktivity VWF:RCo
v plazme, alebo ak sa nedarí podávaním zvolených dávok krvácanie zastaviť,
je nutné uskutočniť príslušnú analýzu na zistenie, či nie je prítomný
inhibítor von Willebrandovho faktora. U pacientov s vysokou hladinou
inhibítorov, liečba podávaním von Willebrandovho faktora nemusí byť účinná
a mali by sa zvážiť iné terapeutické možnosti.

U pacientov, ktorí pravidelne dostávajú koncetráty faktora VIII vyrobené z
ľudskej plazmy, sa musí zvážiť adekvátne očkovanie (hepatitída A a B).

Dôrazne sa odporúča, aby sa pri každom podaní lieku Fanhdi pacientovi
zaznamenal názov a číslo šarže lieku, aby sa zachovalo spojenie medzi
pacientom a šaržou podávaného lieku.

4.5. Liekové a iné interakcie

Nie sú známe žiadne interakcie ľudského komplexu FVIII/VWF s inými liekmi.

4.6. Gravidita a laktácia

Neuskutočnili sa reprodukčné štúdie na zvieratách s komplexom FVIII/VWF.

Vzhľadom na zriedkavý výskyt hemofílie A u žien nie sú k dispozícii
skúsenosti s použitím komplexu FVIII/VWF počas gravidity a laktácie.

Z tohto dôvodu by sa mal komplex FVIII/VWF podávať počas gravidity a
laktácie iba v prípadoch, keď je to jednoznačne indikované.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Fanhdi nemá žiadny alebo zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.

4.8. Nežiaduce účinky

U pacientov liečených prípravkami obsahujúcimi faktor VIII boli zriedka
pozorované príznaky precitlivenosti alebo alergických reakcií (ako je
angioedém, pálenie a štípanie v mieste infúzie, zimnica, sčervenanie,
celková urtikária, bolesti hlavy, žihľavka, hypotenzia, letargia,
nevoľnosť, nepokoj, tachykardia, napätie na hrudi, mravenčenie, vracanie,
ťažké dýchanie), ktoré sa môžu v niektorých prípadoch rozvinúť do podoby
ťažkej anafylaxie (vrátane šoku).

V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť horúčka.

U pacientov s hemofíliou A môže dochádzať k vytváraniu protilátok
(inhibítorov) proti faktoru VIII. V prípade tvorby inhibítorov, ktoré sa
prejavujú nedostatočnou klinickou odozvou, odporúča sa vyhľadať
špecializované centrum na liečbu hemofílie.

U pacientov s von Willebrandovou chotrobou, predovšetkým u pacientov s
typom 3, môžu vo vzácnych prípadoch vzniknúť neutralizujúce protilátky
(inhibítory) proti von Willebrandovmu faktoru. Ak sa vytvoria takéto
inhibítory, prejavujú sa nedostatočnou klinickou odpoveďou. Tieto
protilátky sa môžu objaviť v súvislosti s anafylaktickými reakciami. Preto
by sa u pacientov prekonávajúcich anafylaktické reakcie mala vyhodnocovať
prítomnosť inhibítorov. V týchto prípadoch sa odporúča kontaktovať
špecializované centrum na liečbu hemofílie.

Pri používaní tohto lieku u pacientov s von Willebrandovou chorobou
existuje riziko výskytu trombotických príhod, hlavne u pacientov so známymi
klinickými alebo laboratórnymi rizikovými faktormi.

U pacientov liečených prípravkami s von Willebrandovým faktorom
obsahujúcimi faktor VIII môžu trvalo nadmerné hladiny FVIII:C zvýšiť riziko
trombotických príhod.

Informácie o bezpečnosti s ohľadom na prenosné agensy nájdete v časti 4.4.

4.9. Predávkovanie

Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania komplexom FVIII/VWF. V prípade
veľkého predávkovania sa môžu vyskytnúť tromboembolické príhody.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. FARMAKODYNAMICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Antihemoragikum: krvné koagulačné faktory: von
Willebrandov faktor a koagulačný faktor VIII v kombinácii.
ATC kód: B02BD06.

V prípavku Fanhdi je faktor VIII prítomný vo forme komplexu s von
Willebrandovým faktorom.

Komplex faktora VIII/von Willebrandovho faktora sa skladá z dvoch molekúl
(faktor VIII a von Willebrandov faktor) s odlišnými fyziologickými
funkciami.

Deficit faktora VIII

Po infúzii do organizmu hemofilického pacienta sa takto podaný faktor VIII
viaže na von Willebrandov faktor, ktorý sa nachádza v jeho obehovom
systéme.

Aktivovaný faktor VIII pôsobí ako kofaktor aktivovaného faktora IX a
urýchľuje konverziu faktora X na aktivovanú formu faktora X. Aktivovaný
faktor X premieňa protrombín na trombín, ktorý mení fibrinogén na fibrín a
môže vzniknúť krvná zrazenina.

Hemofília A je na pohlavie viazanou dedičnou poruchou krvnej zrážanlivosti
v dôsledku zníženej hladiny FVIII, jej dôsledkom dochádza k profúznemu
krvácaniu do kĺbov, svalov alebo vnútorných orgánov, a to buď samovoľne
alebo v dôsledku náhodných či chirurgicky vzniknutých poranení.
Substitučnou liečbou sa hladina faktora VIII v plazme zvyšuje, čím sa
dosahuje dočasná náprava nedostatku koagulačného faktora a korekcia
uvedených sklonov ku krvácaniu.Von Willebrandova choroba

Liek Fanhdi sa správa rovnakým spôsobom ako endogénny von Willebrandov
faktor.

Podávanie von Willebrandovho faktora umožňuje korekciu hemostatických
abnormalít u pacientov trpiacich deficitom von Willebrandovho faktora (von
Willebrandovou chorobou) na dvoch úrovniach:

- - Von Willebrandov faktor obnovuje adhéziu krvných doštičiek k
vaskulárnemu sub-endotelu v mieste poškodenia cievy (pretože sa viaže
tak k sub-endotelu cievy, ako i k membráne krvnej doštičky), čo
zaisťuje primárnu hemostázu, čo sa odráža v skrátení doby krvácania. K
tomuto efektu dochádza okamžite a je známe, že do značnej miery závisí
od úrovne polymerizácie proteínu;

- - Von Willebrand faktor vyvoláva oneskorenú korekciu súvisiaceho
deficitu faktora VIII. Po intravenóznom podaní sa von Willebrandov
faktor viaže na endogénny faktor VIII (ktorý je normálne vytváraný
pacientom), stabilizáciou tohto faktora zabraňuje jeho rýchlej
degradácii.

Podávaním prípravku s VWF obsahujúceho FVIII:C obnovuje hladinu FVIII:C
na normálnu úroveň ihneď po prvej infúzii.

Nie je k dispozícií dostatok výsledkov z klinických štúdií, na základe
ktorých by bolo možné užívanie prípravku Fanhdi doporučiť u detí mladších
ako 6 rokov.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Aktivita plazmatického faktora VIII v organizme s časom exponenciálne klesá
v dvoch fázach.

Klinickým skúšaním sa zistilo, že biologický polčas ľudského faktora VIII
získaného z prípravku Fanhdi je 14,18 ± 2,55 hodiny a “in vivo” recovery je
105,5 ± 18,5%, čo je približne ekvivalentné 2,1 ± 0,4 IU/dl na každú podanú
IU/kg hmotnosti (stanovenie bolo uskutočnené štandardnou chromogénnou
metódou). Ďalšie sledované hodnoty: MRT 20,6 + 4,8 h, AUC
19,3 + 3,7 IU h/ml a „clearence“ 2,6 + 0,5 ml/h/kg.

Klinickým skúšaním lieku Fanhdi u pacientov s von Willebrandovou chorobou
sa zistilo, že biologický polčas ľudského faktora VIII a von Willebrandovho
faktora je 14,4 ± 10,5 hodín pre von Willebrandov faktor a
33,4 ± 16,4 hodín pre faktor VIII, s “in vivo” recovery 1,9 ± 0,6 I.U./dl
pri podaní I.U./kg hmotnosti pre von Willebrandov faktor a 2,6 ± 0,6
I.U./dl pri podaní I.U./kg hmotnosti pre FVIII. Stanovenie von
Willebrandovho faktora sa uskutočnilo pomocou merania ristocetínového
kofaktora a stanovenie faktora VIII ako meranie faktora VIII:C chromogénnou
metódou. Ďalšie sledované hodnoty pre nasledujúce parametre: AUC pre
VWF:RCo je 15,29 ± 10,03; AUC pre FVIII:C je 49,41 ± 37,74 I.U. h/ml;
clearance pre VWF:RCo je 5,6 ± 3,3 a pre FVIII:C je 1,4 ± 1,1 ml/h/kg.

K najvyšším hladinám von Willebrandovho faktora v plazme obvykle dochádza
do 30 minút po podaní injekcie.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Ľudský koagulačný faktor VIII a von Willebrandov faktor (aktívne zložky
lieku Fanhdi) sú normálnymi zložkami ľudskej plazmy a pôsobia ako príslušné
endogénne proteíny. Testovanie toxicity podaním jednorázovej dávky nie je
relevantné, nakoľko podávanie vyšších dávok má za následok preťaženie
organizmu.

Testovanie toxicity na zvieratách opakovanými dávkami nie je možné vzhľadom
na interferenciu tvoriacich sa protilátok k heterológnemu proteínu.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

- Histidín
- Albumín (ľudský)
- Arginín
- Voda na injekciu (rozpúšťadlo)

6.2. Inkompatibility

Liek Fanhdi sa nesmie miešať s inými liekmi.

Na aplikáciu je nutné výhradne používať dodané infúzne súpravy z dôvodu, že
zlyhanie liečby môže byť dôsledkom adsorpcie komplexu FVIII/VWF na
vnútorných stenách použitých infúznych súprav iného druhu.

6.3. Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti prípravku Fanhdi sú 3 roky, ak sa skladuje pri teplote
maximálne do 30°C.

Chemická a fyzikálna stabilita rozpusteného prípravku bola dokázaná po dobu
12 hodín pri teplote 25 °C a z mikrobiologického hľadiska prípravok by mal
byť spotrebovaný ihneď po nariedení. Pokiaľ nie je možné spotrebovať
produkt ihneď, dĺžka a podmienky skladovania predchádzajúce použitiu sú na
zodpovednosti užívateľa. Prípravok by však nemal byť skladovaný dlhšie ako
24 hodín pri teplote 2-8 şC, pokiaľ k rekonštitúcii nedošlo za
kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 şC. Neuchovávajte v mrazničke.

Informácie ohľadne podmienok uchovávania rekonštituovaného prípravku, pozri
časť 6.3.

6.5. Druh obalu a obsah balenia

Prípravok Fanhdi je dodávaný v sklenej liekovke typu I/II, obsahujúcej 250,
500, 1000 alebo 1500 I.U. faktora VIII (lyofilizát) spolu so sklenenou
predplnenou injekčnou striekačkou typu I, ktorá obsahuje 10 ml vody na
injekciu (rozpúšťadlo) pre sily 250, 500 a 1000 I.U. alebo 15 ml vody na
injekciu pre silu 1500 I.U.

Na prípravu a aplikáciu prípravku Fanhdi je dodávané v balení nasledujúce
príslušenstvo: adaptér liekovky, filter, 2 tampóny s alkoholom a infúzna
súprava.

Veľkosť balenia: 1 liekovka s lyofilizátom, 1 predplnená injekčná
striekačka s rozpúšťadlom a príslušenstvo.

6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.

Akékoľvek prípadné zvyšky nesmú sa odkladať na neskoršie použitie, ani
skladovať v chladničke.

Príprava roztoku:

1. Liekovku s koncentrátom a injekčnú striekačku zohrejte maximálne na
30şC.
2. Na injekčnú striekačku s rozpúšťadlom nasaďte piest.
3. Z balenia vyberte filter. Z konca striekačky odstráňte kryt a nasaďte
filter.
4. Z balenia vyberte adaptér liekovky a nasaďte ho na filter so
striekačkou.
5. Z liekovky s koncentrátom odstráňte klobúčik a zátku liekovky potrite
priloženým antiseptickým tampónom.
6. Zátku liekovky prepichnite ihlou adaptéra.
7. Roztok zo striekačky preneste kompletne do liekovky s koncentrátom.
8. Liekovkou jemne miešajte, až sa preparát dokonale rozpustí. Rovnako ako
u ostatných parenterálne aplikovaných roztokov nepoužite prípravok,
ktorý nie je dokonale rozpustený alebo sú v ňom viditeľné častice.
9. Na odstránenie vákua na okamih oddeľte striekačku/filter od
nádobky/adaptéra.
10. Obraťte liekovku a roztok natiahnite do striekačky.
11. Pripravte miesto vpichu. Striekačku oddeľte a prípravok aplikujte
použitím dodanej ihly s krídelkami. Rýchlosť intravenóznej aplikácie
musí byť približne 3 ml/min. a nesmie prekročiť 10 ml/min., aby nedošlo
k nežiaducim vazomotorickým reakciám.

Aplikačný set je určený výhradne na jedno použitie.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s
miestnymi požiadavkami.

Roztok má byť číry alebo slabo opalescentný. Nepoužívať roztoky, ktoré sú
zakalené alebo obsahujú sediment.

Pred použitím je potrebné aplikačný roztok vizuálne skontrolovať, či
neobsahuje nerozpustené pevné častice alebo nejaví známky zmeny zafarbenia.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

INSTITUTO GRIFOLS, S.A.
Can Guasch, 2 - Parets del Vallčs
08150 Barcelona - Španielsko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Fanhdi 25 I.U./ml: 16/0427/97-S
Fanhdi 50 I.U./ml: 16/0427/97-S
Fanhdi 100 I.U./ml (1000 I.U./10 ml): 16/0427/97-S
Fanhdi 100 I.U./ml (1500 I.U./15 ml): 16/0250/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Október 1997/ (FANHDI 25 I.U./ml, 50 I.U./ml, 100 I.U./ml
(1000 I.U./10 ml)) /
August 2005 (FANHDI 100 I.U./ml (1500 I.U./15 ml)) /


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Jún 2008

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke
Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) http://www.sukl.sk/


[pic]


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C87238
Skupina ATC:
B02 - Antihemorrhagiká
Skupina ATC:
B02BD06 - von willebrand faktor a koagulačný faktor VIII v kombinácii
Spôsob úhrady:
Podávané v ambulancii - bez doplatku
Krajina pôvodu:
ES -
Účinná látka:
fibrinum humanum
Výrobca lieku:
Instituto Grifols, S.A., Barcelona, SPANIELSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a liečbe krvácavých stavov spôsobených vrodeným alebo získaným nedostatkom faktoru VIII. (hemofília A, von Willebrandova choroba).
Môže predpísať:
Hematológia a transfuziológia
Predajná cena:
123.46 € / 3719.36 SK
Úhrada poisťovňou:
123.46 € / 3719.36 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:466.94 € ÚP:0.00 € DP:466.94 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:235.15 € ÚP:164.81 € DP:70.34 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:271.81 € ÚP:0.00 € DP:271.81 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:465.07 € ÚP:0.00 € DP:465.07 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:164.81 € ÚP:164.81 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:343.21 € ÚP:343.21 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:458.96 € ÚP:432.72 € DP:26.24 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:229.02 € ÚP:164.81 € DP:64.21 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:207.91 € ÚP:164.81 € DP:43.10 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien