Detail:
Ramixole 0,18 mg tbl 30x0,18 mg
Názov lieku:
Ramixole 0,18 mg
Doplnok názvu:
tbl 30x0,18 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.3 k rozhodnutiu o registrácii lieku ev. č. 2107/10326-R;
2107/10327-R; 2107/10328-R; 2107/10329-R a 2107/10330-RPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Ramixole 0,088 mg tablety
Ramixole 0,18 mg tablety
Ramixole 0,35 mg tablety
Ramixole 0,7 mg tablety
Ramixole 1,1 mg tablety
Pramipexol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať
Váš liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Ramixole a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Ramixole
3. Ako užívať Ramixole
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Ramixole
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Ramixole A NA ČO SA POUŽÍVA

Ramixole patrí do skupiny liekov nazývaných agonisti dopamínu, ktoré
stimulujú receptory dopamínu v mozgu.. Stimulácia dopamínových receptorov
spúšťa nervové impulzy v mozgu, ktoré pomáhajú kontrolovať pohyby tela.

Ramixole sa používa na:
liečbu príznakov primárnej Parkinsonovej choroby. Môže sa užívať samostatne
alebo v kombinácii s levodopou.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Ramixole

Neužívajte Ramixole
keď ste alergický (precitlivený) na pramipexol alebo na ktorúkoľvek z
ďalších zložiek tabliet (pozri časť 6, „Ďalšie informácie“).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Ramixole
Povedzte svojmu lekárovi ak máte (ak ste mali) alebo ak sa u Vás objavili
akékoľvek zdravotné ťažkosti alebo príznaky, najmä niektoré z nasledovných:
- ochorenie obličky
- halucinácie (zrakové, sluchové alebo pocitové vnemy, ktoré nie sú
prítomné). Väčšina halucinácií je vizuálnych (zrakových).
- dyskinézy (t.j. abnormálne, nekontrolované pohyby končatín)
Ak máte pokročilú Parkinsonovu chorobu a užívate tiež levodopu, môže
sa objaviť dyskinéza v priebehu zvyšovania titrácií Ramixole.
- spavosť a epizódy náhleho zaspatia
- zmeny správania (napr. patologické hráčstvo, chorobné nakupovanie),
zvýšené libido (napr. zvýšená sexuálna žiadostivosť), nekontrolované
prejedanie sa.
- psychóza, (napr. porovnateľné príznaky ako pri schizofrénii)
- poškodenie zraku
Počas liečby Ramixole je potrebné chodiť na pravidelné vyšetrenia
zraku.
- závažné ochorenie srdca alebo krvných ciev
Budete potrebovať pravidelné kontroly Vášho krvného tlaku, najmä na
začiatku liečby. Je to preto, aby ste sa vyhli posturálnej hypotenzii
(pokles krvného tlaku pri postavení sa)

Deti a mladiství
U detí alebo mladistvých do 18 rokov sa použitie Ramixole neodporúča.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Toto zahrňuje lieky, rastlinné
prípravky, výživové potraviny alebo doplnky, ktorých výdaj nie je viazaný
na lekársky predpis.

Užívaniu Ramixole spolu s antipsychotickými liekmi sa treba vyhýbať.

Buďte opatrný ak užívate nasledovné lieky:
- cimetidín (na liečbu nadprodukcie žalúdočnej kyseliny a žalúdočných
vredov
- amantadín (ktorý môže byť použitý na liečbu Parkinsonovej choroby)

Ak užívate levodopu, odporúča sa znížiť dávku levodopy ak začínate liečbu s
Ramixole.

Buďte obozretný ak užívate akékoľvek lieky, ktoré spôsobujú upokojenie
(majú sedatívny účinok), alebo ak pijete alkohol. V týchto prípadoch
Ramixole môže ovplyvniť Vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.

Užívanie Ramixole s jedlom a nápojmi
Máte byť obozretný, ak pijete alkohol počas liečby Ramixole.
Ramixole sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety prehltnite a
zapite vodou.

Tehotenstvo a dojčenie
Oznámte Vášmu lekárovi ak ste tehotná, ak si myslíte, že môžete byť
tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť. Váš lekár prediskutuje s Vami či
máte pokračovať s užívaním Ramixole.

Účinok Ramixole na nenarodené dieťa nie je známy. Preto neužívajte Ramixole
ak ste tehotná, pokiaľ Vám Váš lekár nepovie, aby ste ho užívali.

Ramixole sa nemá používať počas dojčenia. Ramixole môže znížiť tvorbu
materského mlieka. Môže tiež prechádzať do materského mlieka a dostať sa
tak do Vášho dieťaťa. Ak je užívanie Ramixole nevyhnutné, dojčenie treba
zastaviť.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Ramixole môže spôsobiť halucinácie (zrakové, sluchové alebo pocitové vnemy,
ktoré nie sú prítomné). Ak sa objavia, neveďte vozidlo a neobsluhujte
stroje.

Ramixole sa spája so spavosťou a epizódami náhleho zaspatia, najmä u
pacientov s Parkinsonovou chorobou. Ak pociťujete tieto vedľajšie účinky,
nesmiete viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Oznámte to tiež svojmu
lekárovi.


3. AKO UŽÍVAŤ Ramixole

Vždy užívajte presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Lekár Vás poučí o
správnom dávkovaní.

Ramixole môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety prehltnite a
zapite vodou.

Parkinsonova choroba
Denná dávka sa má užívať rozdelená na 3 rovnaké dávky.

Počas prvého týždňa, obvyklá dávka je 1 tableta Ramixole 0,088 mg trikrát
denne (čo je ekvivalentné 0,264 mg denne):

| |Prvý týždeň |
|Počet tabliet |1 tableta Ramixole 0,088 mg trikrát |
| |denne |
|Celková denná |0,264 |
|dávka (mg) | |

Tá sa bude zvyšovať každých 5 - 7 dní podľa odporúčania Vášho lekára, kým
sa Vaše príznaky nedostanú pod kontrolu (udržiavacia dávka).

| |Druhý týždeň |Tretí týždeň |
|Počet |1 tableta Ramixole 0,18 mg |1 tableta Ramixole 0,35 mg |
|tabliet |trikrát denne |trikrát denne |
| |ALEBO |ALEBO |
| |2 tablety Ramixole 0,088 mg |2 tablety Ramixole 0,18 mg |
| |trikrát denne |trikrát denne |
|Celková |0,54 |1,1 |
|denná | | |
|dávka (mg)| | |

Obvyklá udržiavacia dávka je 1,1 mg denne. Avšak Vaša dávka môže byť
zvýšená ešte viac. Ak je to potrebné, Váš lekár môže zvýšiť dávkovanie
tabliet až na maximum 3,3 mg pramipexolu denne. Tiež je možná aj nižšia
udržiavacia dávka troch Ramixole 0,088 mg tabliet denne.

| |Najnižšia udržiavacia dávka |Najvyššia udržiavacia dávka |
|Počet |1 tableta Ramixole 0,088 mg |1 tableta Ramixole 1,1 mg |
|tabliet |trikrát denne |trikrát denne |
|Celková |0,264 |3,3 |
|denná | | |
|dávka (mg)| | |

/Pacienti s ochorením obličky:/
Ak máte stredne ťažké alebo ťažké ochorenie obličiek, Váš lekár Vám
predpíše nižšiu dávku. V tomto prípade budete musieť užívať tablety len raz
alebo dvakrát denne. Ak máte stredne ťažké ochorenie obličky, obvyklá
štartovacia dávka je 1 tableta Ramixole 0,088 mg dvakrát denne. Pri ťažkom
ochorení obličiek obvyklá štartovacia dávka je iba 1 tableta Ramixole 0,088
mg raz denne.

Ak užijete viac Ramixole ako máte
Ak náhodou užijete príliš veľa tabliet,
- poraďte sa okamžite s Vašim lekárom alebo oddelením urgentnej
medicíny najbližšej nemocnice.
- môžete pocítiť vracanie, nepokoj alebo niektoré z vedľajších účinkov
popísaných v časti 4 (Možné vedľajšie účinky).

Ak zabudnete užiť Ramixole
Neznepokojujte sa. Jednoducho úplne vypustite dávku a potom užite Vašu
nasledujúcu dávku v príslušnom čase. Nepokúšajte sa užiť zabudnutú dávku.

Ak prestanete užívať Ramixole
Neprestaňte užívať Ramixole bez predchádzajúcej konzultácie s Vašim
lekárom. Ak máte ukončiť užívanie tohto lieku Váš lekár bude znižovať dávku
postupne. Tým sa znižuje riziko zhoršenia príznakov.

Ak trpíte na Parkinsonovu chorobu, liečba Ramixole nemá byť ukončená náhle.
Náhle ukončenie môže u Vás spôsobiť vznik zdravotného stavu nazývaného
malígny neuroleptický syndróm, ktorý môže predstavovať vážne zdravotné
riziko. Príznaky zahŕňajú:
- akinézu (strata svalovej hybnosti)
- svalovú rigiditu (svalová stuhnutosť)
- horúčku
- nestabilný krvný tlak,
- tachykardiu (zvýšená srdcová frekvencia)
- zmätenosť
- zníženú hladinu vedomia (t.j. kómu).

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte
sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Ramixole môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého. Hodnotenie týchto vedľajších účinkov vychádza z
nasledujúcich frekvencií:

|Veľmi časté: |postihne viac ako 1 užívateľa z 10 |
|Časté: |postihne 1 až 10 užívateľov zo 100 |
|Menej časté: |postihne 1 až 10 užívateľov z 1000 |
|Zriedkavé: |postihne 1 až 10 užívateľov z 10 000 |
|Veľmi |postihne menej ako 1 užívateľa z 10 000 |
|zriedkavé: | |
|Neznáme |frekvencia sa z dostupných údajov nedá odhadnúť |

Ak trpíte Parkinsonovou chorobou, môžete pociťovať nasledovné vedľajšie
účinky:

Veľmi časté:
- Dyskinézy (t.j. abnormálne, mimovoľné pohyby končatín)
- Ospanlivosť
- Závraty
- Nevoľnosť (vracanie)
- Hypotenzia (nízky tlak krvi)

Časté:
- Naliehavá potreba neobvyklého správania
- Halucinácie (zrakové alebo sluchové vnemy, ktoré nie sú prítomné)
- Zmätenosť
- Únava (vyčerpanosť)
- Nespavosť (insomnia)
- Zadržiavanie tekutín, obvykle v nohách (periférny opuch)
- Bolesti hlavy
- Abnormálne sny
- Zápcha
- Nepokoj
- Amnézia (porucha pamäti)
- Poruchy videnia
- Vracanie (pocit na vracanie)
- Zníženie telesnej hmotnosti

Menej časté:
- Paranoja (napr. pocity prenasledovania a prílišného strachu o seba)
- Falošné predstavy
- Nadmerná denná spavosť a epizódy náhleho spánku
- Hyperkinéza (abnormálne zvýšená pohyblivosť a neschopnosť zotrvať v
pokoji)
- Zvýšenie telesnej hmotnosti
- Zvýšená sexuálna žiadostivosť (napr. zvýšené libido)
- Alergické reakcie (napr. vyrážka, svrbenie, precitlivenosť)
- Mdloby
- Patologické hráčstvo, zvlášť ak užívate vysoké dávky Ramixole
- Zvýšená sexualita
- Chorobné nakupovanie

Neznáma frekvencia výskytu:
- zvýšená chuť do jedla (nekontrolované prejedanie sa, hyperfágia)

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Ramixole

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Ramixole po dátume exspirácie, ktorý je uvedený obale. Dátum
exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte
sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto
opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Ramixole obsahuje
7. Liečivo je pramipexol.
Každá 0,088 mg tableta Ramixole obsahuje 0,088 mg bázy pramipexolu (ako
0,125 mg monohydrát pramipexoliumdichloridu).
Každá 0,18 mg tableta Ramixole obsahuje 0,18 mg bázy pramipexolu (ako
0,25 mg monohydrát pramipexoliumdichloridu).
Každá 0,35 mg tableta Ramixole obsahuje 0,35 mg bázy pramipexolu (ako
0,5 mg monohydrát pramipexoliumdichloridu).
Každá 0,7 mg tableta Ramixole obsahuje 0,7 mg bázy pramipexolu (ako 1,0
mg monohydrát pramipexoliumdichloridu).
Každá 1,1 mg tableta Ramixole obsahuje 1,1 mg bázy pramipexolu (ako 1,5
mg monohydrát pramipexoliumdichloridu).
8. Ďalšie zložky sú pre predželatínovaný škrob (kukuričný škrob 1500),
manitol, mikrokryštalická celulóza, povidón (27,0 - 32,4), mastenec a
magnéziumstearát.


Ako vyzerá Ramixole a obsah balenia
0,088 mg Biele, okrúhle tablety, označené na jednej strane „0“ (nula),
bez akýchkoľvek defektov a s priemerom 6,0 ± 0,1 mm a hrúbkou 3,0
mm ± 0,2 mm
0,18 mg Biele, okrúhle tablety, označené na jednej strane „1“ (jeden),
s ryhou na opačnej strane bez akýchkoľvek defektov a s priemerom
6,0 ± 0,1 mm a hrúbkou 3,0 mm ± 0,2 mm
0,35 mg Biele, okrúhle tablety, označené na jednej strane „2“ (dva), s
ryhou na opačnej strane bez akýchkoľvek defektov a s priemerom 6,0
± 0,1 mm a hrúbkou 3,0 mm ± 0,2 mm
0,70 mg Biele, okrúhle tablety, označené na jednej strane „3“ (tri), s
ryhou na opačnej strane bez akýchkoľvek defektov a s priemerom 6,0
± 0,1 mm a hrúbkou 3,0 mm ± 0,2 mm
1,1 mg Biele, okrúhle tablety, označené na jednej strane „4“ (štyri),
s ryhou na opačnej strane bez akýchkoľvek defektov a s priemerom
6,0 ± 0,1 mm a hrúbkou 3,0 mm ± 0,2 mm

Ramixole je dostupný v blistroch po 10 tabliet, v škatuliach obsahujúcich 3
alebo 10 blistrov (30 alebo 100 tabliet).

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držitel rozhodnutia o registrácii
Temapharm Sp. z.o.o.
Żwirki i Wigury 81
02-091 Warszawa
Poľsko

Výrobca
Pharmathen S.A.,
Dervenakion 6, 15351,
Pallini, Attiki ,
Grécko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

|Česká |Ramixole 0,088 mg, 0,18 mg, 0,35 mg, 0,7 mg, 1,1 mg |
|republika |Tableta |
|Dánsko |Ramixole |
|Taliansko |Ramixole 0,088 mg, 0,18 mg, 0,35 mg, 0,7 mg, 1,1 mg |
| |Compressa |
|Poľsko |Ramixole |
|Slovensko |Ramixole 0,088 mg, 0,18 mg, 0,35 mg, 0,7 mg, 1,1 mg |
| |tablety |
|Španielsko |Ramixole 0,18 mg, 0,7 mg Comprimidos |

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júni
2009.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.2 k rozhodnutiu o registrácii lieku ev. č. 2107/10326-R;
2107/10327-R; 2107/10328-R; 2107/10329-R a 2107/10330-R


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Ramixole 0,088 mg tablety
Ramixole 0,18 mg tablety
Ramixole 0,35 mg tablety
Ramixole 0,7 mg tablety
Ramixole 1,1 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Ramixole 0,088 mg tablety obsahujú 0,088 mg bázy pramipexolu (čo zodpovedá
0,125 mg monohydrátu pramipexoliumdichloridu).
Ramixole 0,18 mg tablety obsahujú 0,18 mg bázy pramipexolu (čo zodpovedá
0,25 mg monohydrátu pramipexoliumdichloridu).
Ramixole 0,35 mg tablety obsahujú 0,35 mg bázy pramipexolu (čo zodpovedá
0,5 mg monohydrátu pramipexoliumdichloridu).
Ramixole 0,7 mg tablety obsahujú 0,7 mg bázy pramipexolu (čo zodpovedá 1,0
mg monohydrátu pramipexoliumdichloridu).
Ramixole 1,1 mg tablety obsahujú 1,1 mg bázy pramipexolu (čo zodpovedá 1,5
mg monohydrátu pramipexoliumdichloridu).

/Poznámka:/
Dávky pramipexolu publikované v literatúre sa vzťahujú na formu soli.
Preto sa dávkovanie udáva ako pramipexolová báza, ako aj soľ pramipexolu (v
zátvorkach).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta.
0,088 mg Biele, okrúhle tablety, označené na jednej strane „0“ (nula),
bez akýchkoľvek defektov a s priemerom 6,0 ± 0,1 mm a hrúbkou 3,0
mm ± 0,2 mm

0,18 mg Biele, okrúhle tablety, označené na jednej strane „1“ (jeden),
s ryhou na opačnej strane bez akýchkoľvek defektov a s priemerom
6,0 ± 0,1 mm a hrúbkou 3,0 mm ± 0,2 mm

0,35 mg Biele, okrúhle tablety, označené na jednej strane „2“ (dva),
s ryhou na opačnej strane bez akýchkoľvek defektov a s priemerom
6,0 ± 0,1 mm a hrúbkou 3,0 mm ± 0,2 mm

0,70 mg Biele, okrúhle tablety, označené na jednej strane „3“ (tri),
s ryhou na opačnej strane bez akýchkoľvek defektov a s priemerom
6,0 ± 0,1 mm a hrúbkou 3,0 mm ± 0,2 mm

1,1 mg Biele, okrúhle tablety, označené na jednej strane „4“ (štyri),
s ryhou na opačnej strane bez akýchkoľvek defektov a s priemerom
6,0 ± 0,1 mm a hrúbkou 3,0 mm ± 0,2 mm


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Ramixole je určený na liečbu znakov a symptómov idiopatickej Parkinsonovej
choroby, samotný (bez levodopy) alebo v kombinácii s levodopou, t.j. počas
priebehu choroby k neskorým štádiám, keď účinok levodopy slabne alebo sa
stáva nepravidelný a objavujú sa výkyvy liečebného efektu (dosiahnutie
hornej hranice dávky alebo striedanie stavov „on-off“).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Parkinsonova choroba

Tablety sa užívajú perorálne, zapíjajú sa vodou, môžu sa užívať s jedlom
alebo bez neho. Denná dávka sa podáva rozdelená na tri rovnaké časti.

Začiatok liečby
Dávka sa má zvyšovať postupne, každých 5 - 7 dní, so začiatočnou dávkou
0,264 mg bázy (0,375 mg soli) denne. Potrebná dávka sa má titrovať tak, aby
došlo k maximálnemu liečebnému efektu pri najnižšej možnej miere vzniku
netolerovateľných nežiaducich účinkov.

|VZOSTUPNE – DÁVKOVACIA SCHÉMA RAMIXOLE |
|Týždeň |Dávkovanie |Celková denná |Dávkovanie |Celková denná |
| |(mg bázy) |dávka |(mg soli) |dávka |
| | |(mg bázy) | |(mg soli) |
|1 |3 x 0,088 |0,264 |3 x 0,125 |0,375 |
|2 |3 x 0,18 |0,54 |3 x 0,25 |0,75 |
|3 |3 x 0,35 |1,1 |3 x 0,5 |1,50 |

Ak je potrebné ďalšie zvyšovanie dennej dávky, má sa zvyšovať po 0,54 mg
bázy (0,75 mg soli) v týždňových intervaloch až do maximálnej dennej dávky
3,3 mg bázy (4,5 mg soli).

Treba však poznamenať, že pri dávkach vyšších ako 1,5 mg/deň sa zvyšuje
výskyt somnolencie (pozri časť 4.8).

Udržiavacia liečba
Individuálna dávka má byť v rozmedzí od 0,264 mg bázy (0,375 mg soli) do
maximálne 3,3 mg bázy (4,5 mg soli) denne. Pri zvyšovaní dávky v troch
kľúčových štúdiách sa účinnosť pozorovala po dosiahnutí dennej dávky 1,1 mg
bázy (1,5 mg soli). Ďalšia úprava dávkovania má byť založená na klinickej
odpovedi a na výskyte nežiaducich účinkov. V klinických štúdiách približne
5% pacientov bolo liečených dávkami menšími než 1,1 mg bázy (1,5 mg soli).
Pri pokročilej Parkinsonovej chorobe môžu byť dávky vyššie ako 1,1 mg bázy
(1,5 mg soli) denne užitočné pre pacientov, kde sa predpokladá redukcia
dávok levodopy. Odporúča sa, aby sa dávkovanie levodopy znižovalo tak počas
zvyšovania dávky, ako aj pri udržiavacej liečbe pramipexolom v závislosti
od reakcie jednotlivých pacientov.

Prerušenie liečby
Náhle prerušenie dopamínovej terapie môže viesť k rozvoju neuroleptického
malígneho syndrómu. Preto sa má postupne znižovať dávka pramipexolu po 0,54
mg bázy (0,75 mg soli) denne do dosiahnutia dennej dávky zredukovanej na
0,54 mg bázy (0,75 mg soli). Potom sa dávka znižuje po 0,264 mg bázy (0,375
mg soli) denne (pozri časť 4.4).

Dávkovanie u pacientov s poškodením obličiek
Vylučovanie pramipexolu závisí od funkcie obličiek. Pre začiatok liečby sa
navrhuje nasledovná schéma dávkovania:

U pacientov s klírensom kreatinínu nad 50 ml/min sa nevyžaduje zníženie
dennej dávky.

U pacientov s hodnotami klírensu kreatinínu medzi 20 a 50 ml/min sa má
počiatočná denná dávka pramipexolu podávať rozdelená na dve časti, najprv
0,088 mg bázy (0,125 mg soli) dvakrát denne (0,176 mg bázy/0,25 mg soli
denne).

Pacientom s klírensom kreatinínu nižším ako 20 ml/min sa denná dávka
pramipexolu má podávať jednorazovo v dávke začínajúcej od 0,088 mg bázy
(0,125 mg soli) denne.

Ak sa počas udržiavacej terapie znížia funkcie obličiek, denná dávka
pramipexolu sa má znížiť percentuálne v rovnakom rozsahu, ako sa znížil
klírens kreatinínu, t.j. ak sa klírens kreatinínu znížil o 30%, potom
redukujte dennú dávku pramipexolu o 30 %. Ak je klírens kreatinínu medzi 20
a 50 ml/min, denná dávka môže byť rozdelená na dve časti, a ak je klírens
kreatinínu nižší ako 20 ml/min, denná dávka sa podáva jednorazovo.

Dávkovanie u pacientov s poškodením pečene
Úprava dávky u pacientov so zlyhaním pečene pravdepodobne nie je
nevyhnutná, pretože približne 90 % absorbovaného liečiva sa vylučuje
obličkami. Možný vplyv insuficiencie pečene na farmakokinetiku pramipexolu
sa však neskúmal.

Dávkovanie u deti a mladistvých
S ohľadom na nedostatok údajov o bezpečnosti a účinnosti sa neodporúča
používať pramipexol u detí mladších ako 18 rokov.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na pramipexol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pri predpisovaní tabliet pramipexol pacientom s Parkinsonovou chorobou a s
poškodením obličiek sa odporúča znížené dávkovanie podľa časti 4.2.

Halucinácie
Pri liečbe dopamínovými agonistami a levodopou sú známym nežiaducim účinkom
halucinácie. Pacienti majú byť informovaní, že sa môžu objaviť (prevažne
vizuálne) halucinácie.

Dyskinéza
Pri pokročilej Parkinsonovej chorobe sa pri kombinácii s levodopou môže
počas začiatočnej titrácie dávky pramipexolu objaviť dyskinéza. Ak sa
objaví, dávka levodopy sa má znížiť.

Epizódy náhleho spánku a somnolencia
Pramipexol bol spájaný so somnolenciou a epizódami náhleho spánku, najmä
u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Menej často bol zaznamenaný náhly
spánok počas bežných denných aktivít, niekedy bez toho, aby si to pacient
uvedomil alebo pocítil varovné príznaky. Pacienti musia byť o tomto
informovaní a má sa im odporučiť zvýšená opatrnosť pri vedení vozidiel
a obsluhe strojov počas liečby pramipexolom. Pacienti, u ktorých sa
vyskytla somnolencia a/alebo epizódy náhleho spánku, sa musia zdržať
vedenia vozidla alebo obsluhy strojov. Okrem toho sa môže zvážiť zníženie
dávky alebo ukončenie liečby. Kvôli možným aditívnym účinkom sa má
odporučiť zvýšená obozretnosť, najmä keď pacienti užívajú v kombinácii
s pramipexolom ďalšie sedatívne lieky alebo alkohol (pozri časť 4.7 a 4.8).

Poruchy správania - impulzívne a kompulzívne správanie
Patologické hráčstvo, zvýšené libido a hypersexualita sa zaznamenali
u pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorí boli liečení dopamínovými
agonistami vrátane pramipexolu. Navyše, pacienti a ošetrujúci personál si
majú uvedomiť skutočnosť, že sa môžu vyskytnúť zmeny správania. Má sa
zvážiť zníženie dávky/postupné vysadenie lieku.

Pacienti s psychotickými poruchami
Pacienti s psychotickými poruchami majú byť liečení agonistami dopamínu len
vtedy, ak očakávaný prínos prevýši riziko. Je nutné sa vyvarovať súčasného
podávania pramipexolu a antipsychotických liekov (pozri časť 4.5).

Oftalmologické sledovanie
Odporúča sa pravidelné oftalmologické sledovanie v pravidelných intervaloch
alebo v prípade výskytu poruchy zraku.

Závažné kardiovaskulárne ochorenie
V prípade závažného kardiovaskulárneho ochorenia je potrebná opatrnosť.
Odporúča sa sledovať krvný tlak, najmä na začiatku liečby, vzhľadom na
všeobecné riziko posturálnej hypotenzie spojenej s dopaminergnou liečbou.

Neuroleptický malígny syndróm
Po náhlom ukončení dopaminergnej terapie boli hlásené príznaky naznačujúce
neuroleptický malígny syndróm (pozri časť 4.2)

Augmentácia
Hlásenia v literatúre naznačujú, že liečba inej indikácie s dopamínergnými
liekmi môže viesť k augmentácii. Augmentácia hovorí o skoršom začiatku
príznakov večer (alebo aj poobede), zvýšeniu príznakov a rozšíreniu sa
príznakov aj na iné končatiny. V kontrolovaných klinických štúdiách nebola
zhodnotená frekvencia augmentácie po dlhšom používaní pramipexolu ani
vhodný management týchto príhod.

4.5 Liekové a iné interakcie

Väzba na plazmatické bielkoviny
U ľudí je pozorovaná malá biotransformácia a veľmi nízka (< 20 %) väzba
pramipexolu na plazmatické bielkoviny. Preto je interakcia s inými liekmi
pôsobiacimi na väzbu na plazmatické bielkoviny alebo na vylučovanie
biotransformáciou nepravdepodobná. Pretože anticholínergiká sa vylučujú
prevažne biotransformáciou, možnosť interakcie je obmedzená, hoci sa
interakcia s anticholínergikami neskúmala. Neexistujú farmakokinetické
interakcie so selegilínom ani levodopou.

Inhibítory/kompetítory aktívneho renálneho vylučovania
Cimetidín znižuje renálny klírens pramipexolu približne o 34 %,
pravdepodobne inhibíciou katiónového vylučovacieho transportného systému
renálnych tubulov. Preto lieky, ktoré sú inhibítory tohoto aktívneho
renálneho vylučovania alebo sa vylučujú touto cestou, ako sú cimetidín
alebo amantadín, sa môžu vzájomne ovplyvňovať s pramipexolom, čo má za
následok zníženie klírensu jedného alebo oboch liekov. Ak sa tieto lieky
podávajú súčasne s pramipexolom, má sa zvážiť zníženie dávky pramipexolu.

Kombinácia s levodopou
Ak sa pramipexol podáva v kombinácii s levodopou, odporúča sa pri zvyšovaní
dávky pramipexolu zníženie dávky levodopy a dávkovanie ďalších
antiparkinsoník sa má udržiavať konštantné.

Kvôli možným vedľajším účinkom sa vyžaduje opatrnosť u pacientov
užívajúcich iné sedatívne lieky alebo alkohol v kombinácii s pramipexolom.

Antipsychotiká
Treba sa vyhýbať súčasnému podávaniu antipsychotík s pramipexolom (pozri
časť 4.4) napr. ak je možné očakávať antagonistický učinok.

4.6 Gravidita a laktácia

Vplyv na priebeh gravidity a laktácie u ľudí nebol skúmaný. Pramipexol
nebol teratogénny u potkanov a králikov, ale bol embryotoxický u potkanov
pri dávkach toxických pre gravidnú samicu (pozri časť 5.3). Pramipexol sa
nemá používať počas gravidity, len ak je to výslovne nevyhnutné, t.j. ak
možný prínos preváži možné riziko pre plod.

Pretože liečba pramipexolom inhibuje vylučovanie prolaktínu u ľudí, možno
očakávať aj inhibíciu laktácie.
Vylučovanie pramipexol do materského mlieka u žien sa neskúmalo. U potkanov
bola koncentrácia rádioaktívne označeného liečiva vyššia v materskom mlieku
ako v plazme.
Pre chýbajúce údaje u ľudí sa pramipexol nemá užívať počas dojčenia. Ak je
však jeho užívanie nevyhnuté, dojčenie sa má prerušiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pramipexol môže mať veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať
stroje.

Môžu sa objaviť halucinácie alebo somnolencia.

Pacienti liečení pramipexolom, u ktorých sa vyskytla somnolencia a/alebo
epizódy náhleho spánku, musia byť informovaní, že nemajú viesť vozidlo
alebo sa zaoberať činnosťami, kde by im nedostatok pozornosti mohol
spôsobiť riziko vážneho zranenia alebo smrti (napr. obsluhovanie strojov),
kým takéto rekurentné epizódy a somnolencia neustúpia (pozri aj časti 4.4,
4.5 a 4.8).

8. Nežiaduce účinky

Očakávané nežiaduce účinky
Pri užívaní pramipexolu sa predpokladajú nasledovné nežiaduce účinky:
neobvyklé sny, amnézia, príznaky poruchy správania-impulzívne a kompulzívne
správanie, ako prejedanie sa, nutkavé nakupovanie, hypersexualita
a patologické hráčstvo; stav zmätenosti, zápcha, ilúzie, závraty,
dyskinéza, únava, halucinácie, bolesť hlavy, hyperkinéza, hyprefágia,
hypotenzia, nespavosť, poruchy libida, nauzea, paranoja; periférny edém,
svrbenie, vyrážka a iná hypersenzitivita, nepokoj, somnolencia, náhly
nástup spánku, synkopa, poruchy videnia zahŕňajúce rozmazané videnie
a obmedzenú zrakovú ostrosť, vracanie, zníženie telesnej hmotnosti,
zvýšenie telesnej hmotnosti.

Z analýzy združených placebom kontrolovaných štúdií vyplýva, že pri
porovnaní celkovo 1923 pacientov užívajúcich pramipexol a 1354 pacientov
užívajúcich placebo boli nežiaduce účinky často hlásené u obidvoch skupín.
63 % pacientov užívajúcich pramipexol a 52 % pacientov užívajúcich placebo
hlásili aspoň jeden nežiaduci účinok.

Tabuľka 1 zobrazuje frekvenciu výskytu nežiaducich účinkov z placebom
kontrolovaných klinických štúdií u Parkinsonovej choroby. Nežiaduce účinky
uvedené v tejto tabuľke sú tie, ktoré sa objavili u 0,1 % alebo u viacerých
pacientov liečených pramipexolom a boli hlásené signifikantne častejšie
u pacientov užívajúcich pramipexol než u pacientov užívajúcich placebo,
alebo ak udalosť bola posúdená ako klinický relevantná. Väčšina nežiaducich
účinkov lieku však bola mierna až stredne závažná, zvyčajne sa začali na
začiatku liečby a väčšinou mali tendenciu počas pokračovania liečby
ustupovať.

V systéme orgánovej klasifikácie sú nežiaduce účinky evidované podľa
výskytu (počet pacientov, u ktorého sa očakáva výskyt reakcie) použitím
nasledujúcich kategórií: veľmi časté (? 1/10); časté (? 1/100, < 1/10);
menej časté (? 1/1 000, < 1/100); zriedkavé (? 1/10 000, < 1/1 000); veľmi
zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nedajú sa odhadnúť z dostupných údajov).

Parkinsonova choroba, najčastejšie nežiaduce účinky
Najčastejšie hlásené (? 5 %) nežiaduce účinky u pacientov s Parkinsonovou
chorobou boli častejšie pri liečbe pramipexolom ako pri liečbe placebom
hlásené nauzea, dyskinéza, hypotenzia, závrat, ospanlivosť, nespavosť,
zápcha, halucinácie, bolesť hlavy a únava. Výskyt ospanlivosti sa zvyšuje
pri dávkach vyšších ako 1,5 mg/deň (pozri časť 4.2). Častejším nežiaducim
účinkom v kombinácii s levodopou bola dyskinéza. Na začiatku liečby sa môže
objaviť hypotenzia hlavne, ak je pramipexol titrovaný príliš rýchlo.

Tabuľka 1: Parkinsonova choroba
|Systém orgánovej |Nežiaduci účinok |
|klasifikácie | |
|Psychické poruchy |
|Časté |abnormálne sny, príznaky poruchy |
| |správania-impulzívne a kompulzívne |
| |správanie, zmätenosť, halucinácie, |
| |nespavosť, nepokoj |
|Menej časté |patologické nakupovanie, bludy, |
| |hypersexualita, poruchy libida, |
| |paranoja, patologické hráčstvo |
|Neznáme |zvýšená chuť do jedla, hyperfágia |
|Poruchy nervového systému |
|Veľmi časté |závraty, dyskinéza, somnolencia |
|Časté |amnézia, bolesť hlavy |
|Menej časté |hyperkinéza, epizódy náhleho spánku, |
| |synkopa |
|Poruchy oka |
|Časté |poruchy videnia zahŕňajúce rozmazané |
| |videnie a obmedzenú zrakovú ostrosť |
|Poruchy ciev |
|Veľmi časté |hypotenzia |
|Poruchy gastrointestinálneho traktu |
|Veľmi časté |nauzea |
|Časté |zápcha, vracanie |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva |
|Menej časté |precitlivenosť, svrbenie, vyrážka |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste podania |
|Časté |únava, periférny opuch |
|Laboratórne a funkčné vyšetrenia |
|Časté |zníženie telesnej hmotnosti |
|Menej časté |zvýšenie telesnej hmotnosti |

Ospanlivosť
Pramipexol sa spája s ospanlivosťou (8,6 %) a v zvláštnych prípadoch sa
spája s nadmernou ospanlivosťou počas dňa a s epizódami náhleho nutkania na
spanie (0,1 %). Pozri časť 4.4.

Poruchy libida
Pramipexol sa môže spájať s poruchami libida (zvýšenie (0,1 %) alebo
zníženie (0,4 %)).

Poruchy správania - impulzívne a kompulzívne správanie
Bolo zaznamenané, že pacienti liečení dopamínovými agonistami vrátane
pramipexolu pre Parkinsonovu chorobu, hlavne pri vysokých dávkach,
preukazovali znaky patologického hráčstva, zvýšeného libida
a hypersexuality, ktoré sú vo všeobecnosti reverzibilné po znížení dávky
alebo prerušení liečby. Pozri časť 4.4.

V prierezovej, retrospektívnej štúdii typu case-control zahŕňajúcej 3090
pacientov s Parkinsonovou chorobou, 13,6 % všetkých pacientov užívajúcich
dopaminergnú a nedopaminergnú liečbu malo príznaky poruchy impulzívneho
správania za posledných 6 mesiacov. Pozorovali sa prejavy vrátane
patologického hráčstva, chorobného nakupovania, zvýšenej chuti do jedla
a kompulzívneho sexuálneho správania (hypersexualita). Možné nezávislé
rizikové faktory poruchy impulzívneho správania zahŕňali dopaminergnú
liečbu a vyššie dávky dopaminergnej liečby, nižší vek (? 65 rokov),
slobodný a pacientom uvedené hráčstvo v rodinnej anamnéze.

4.9 Predávkovanie

So závažným predávkovaním nie sú klinické skúsenosti. Očakávané nežiaduce
účinky môžu byť tie, ktoré súvisia s farmakodynamickým profilom
dopamínových agonistov vrátane nauzey, vracania, hyperkinézy, halucinácií,
nepokoja a hypotenzie. Nie je stanovená protilátka pre predávkovanie
dopamínovými agonistami. Ak sa vyskytnú príznaky stimulácie centrálneho
nervového systému, môže byť indikované podanie neuroleptík. Zvládnutie
predávkovania môže vyžadovať všeobecné podporné prostriedky zahŕňajúce
výplach žalúdka, intravenózne podávanie tekutín podávanie aktivovaného
uhlia a monitorovanie EKG.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: agonisti dopamínu, ATC kód: N04BC05

Pramipexol je dopamínový agonista, ktorý sa viaže s veľkou selektívnosťou
a špecifickosťou na dopamínové receptory podtriedy D2 a má prednostnú
afinitu k D3 receptorom. Má plnú vnútornú aktivitu.

Pramipexol zmierňuje parkinsonovský motorický deficit stimuláciou
dopamínových receptorov v striate. Pokusy na zvieratách ukázali, že
pramipexol inhibuje syntézu dopamínu, jeho vylučovanie a premenu.

U zdravých dobrovoľníkov sa sledovalo zníženie sekrécie prolaktínu
v závislosti od dávky.

Klinické štúdie Parkinsonovej choroby
U pacientov užívajúcich pramipexol sa zmiernili znaky a príznaky
idiopatickej Parkinsonovej choroby. Kontrolované klinické štúdie zahrňovali
približne 2100 pacientov v štádiu I – IV podľa Hoehna a Yahra. Okrem nich
bolo približne 900 pacientov v pokročilejších štádiách, ktorí užívali
súčasne levodopu a mali motorické komplikácie.

Pri ranej a pokročilej Parkinsonovej chorobe bola účinnosť pramipexolu
v kontrolovaných klinických štúdiách udržiavaná na rovnakej úrovni po dobu
približne 6 mesiacov. V otvorených pokračovacích štúdiách trvajúcich viac
ako 3 roky sa nezaznamenali znaky klesajúcej účinnosti. V kontrolovanej
dvojročnej dvojito zaslepenej štúdii začiatok liečby pramipexolom
v porovnaní so začatím liečby levodopou výrazne oddialil nástup motorických
komplikácií a znížil ich výskyt. Toto oddialenie motorických komplikácií
pri pramipexole má vyrovnať vyššie zlepšenie motorických funkcií
s levodopou (merané ako stredná hodnota zmeny v UPDRS škále). Celkový
výskyt halucinácií a somnolencie bol všeobecne vyšší vo fáze zvyšovania
dávky v skupine užívajúcej pramipexol. Avšak počas udržiavacej fázy sa
výrazný rozdiel nezaznamenal. Tieto skutočnosti sa majú zvážiť, keď sa
u pacientov s Parkinsonovou chorobou začína liečba pramipexolom.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Pramipexol sa po perorálnom podaní absorbuje rýchlo a úplne. Absolútna
biologická dostupnosť je vyššia ako 90 % a maximálne plazmatické
koncentrácie sa objavujú po 1 až 3 hodinách. Súčasné podanie s jedlom
neznižovalo množstvo absorbovaného pramipexolu, ale znižovalo rýchlosť
absorpcie. Pramipexol preukazuje lineárnu kinetiku a malú variabilitu
plazmatických hladín medzi jednotlivými pacientami.
U ľudí je väzba pramipexolu na bielkoviny veľmi nízka (< 20 %)
a distribučný objem je rozsiahly (400 l). Vysoké koncentrácie v mozgovom
tkanive sa pozorovali u potkanov (približne 8-násobok koncentrácie
v plazme).

Pramipexol sa u ľudí metabolizuje len v malom rozsahu.

Hlavnou cestou vylučovania je renálna exkrécia nezmeneného pramipexolu.
Približne 90% 14C označenej dávky sa vylúči obličkami a menej ako 2 % sa
nachádzalo v stolici. Celkový klírens pramipexolu je približne 500 ml/min
a renálny klírens je približne 400 ml/min. Eliminačný polčas (t˝) kolíše od
8 hodín u mladých do 12 hodín u starších pacientov.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Štúdie toxicity po opakovanom podaní ukázali, že pramipexol má vplyv
prevažne na funkcie CNS a ženského reprodukčného systému, pravdepodobne
v dôsledku svojho zvýšeného farmakodynamického účinku.

U miniprasiat bolo zaznamenané zníženie diastolického i systolického tlaku
a pokles tepovej frekvencie. Sklon k hypotenznému účinku sa zaznamenal
u opíc.

U potkanov a králikov boli skúmané možné účinky pramipexolu na reprodukčnú
funkciu. Pramipexol nebol teratogénny u potkanov a králikov, ale bol
embryotoxický u potkanov pri dávkach toxických pre matku. V dôsledku výberu
živočíšnych druhov a obmedzenia sledovaných parametrov neboli nežiaduce
účinky pramipexolu na graviditu a mužskú fertilitu plne objasnené.

Pramipexol nebol genotoxický. V štúdii karcinogenity sa u samcov potkanov
rozvinula hyperplázia Leydigových buniek a adenómy, ktoré sa vysvetľujú
inhibičným účinkom pramipexolu na prolaktín. Toto zistenie nie je klinicky
relevantné pre človeka. Rovnaká štúdia tiež preukázala, že pri dávkach
pramipexolu 2 mg/kg (vo forme soli) a vyšších sa u albínskych potkanov
pozorovala degenerácia sietnice. Toto posledné zistenie sa však
nepozorovalo u pigmentovaných potkanov, ako ani pri dvojročnej štúdii
karcinogenity u albínskych myší či iných sledovaných živočíšnych druhov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Predželatínovaný škrob (kukuričný škrob 1500)
Manitol
Mikrokryštalická celulóza
Povidón (27,0 - 32,4)
Mastenec
Magnéziumstearát

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie

5. Druh obalu a obsah balenia

Blister (PA/ALU/PVC - hliník): 10 tabliet v každom blistri.
Papierová skladačka obsahuje 3 alebo 10 blistrov (30 alebo 100 tabliet).

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Temapharm Sp. z.o.o.
Żwirki i Wigury 81
02-091 Warszawa
Poľsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

Ramixole 0,088 mg tablety: 27/0350/09-S
Ramixole 0,18 mg tablety: 27/0351/09-S
Ramixole 0,35 mg tablety: 27/0352/09-S
Ramixole 0,7 mg tablety: 27/0353/09-S
Ramixole 1,1 mg tablety: 27/0354/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C76896
Skupina ATC:
N04 - Antiparkinsoniká
Skupina ATC:
N04BC05 - pramipexolum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
PL Polsko
Účinná látka:
rilmenidini dihydrogenophosphas
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Neurológia aj detská
Predajná cena:
4.74 € / 142.80 SK
Úhrada poisťovňou:
3.06 € / 92.19 SK
Doplatok pacienta:
1.68 € / 50.61 SK
Posledná aktualizácia:
2013-06-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:18.44 € ÚP:13.92 € DP:4.52 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.91 € ÚP:0.00 € DP:13.91 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien