Detail:
Rivastigmin Orion 1,5 mg cps dur 56x1,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Názov lieku:
Rivastigmin Orion 1,5 mg
Doplnok názvu:
cps dur 56x1,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/01290

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Rivastigmin Orion 1,5 mg
Rivastigmin Orion 3,0 mg
Rivastigmin Orion 4,5 mg
Rivastigmin Orion 6,0 mg
tvrdé kapsuly
Rivastigmín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete
užívať tento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako ťažký alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Rivastigmin Orion a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Rivastigmin Orion
3. Ako užívať Rivastigmin Orion
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Rivastigmin Orion
6. Ďalšie informácie1. ČO JE RIVASTIGMIN ORION A NA ČO SA POUŽÍVA

Rivastigmin Orion patrí do skupiny liečiv označovaných ako inhibítory
cholínesterázy.
Tento liek sa používa
- na liečbu porúch pamäti u pacientov s Alzheimerovou chorobou
- na liečbu demencie u pacientov s Parkinsonovou chorobou
2. SKÔR AKO UŽIJETE RIVASTIGMIN ORION
Je dôležité, aby ste si skôr, ako užijete Rivastigmin Orion, prečítali
nasledujúce odseky a porozprávali sa s Vaším lekárom o všetkých otázkach,
ktoré prípadne budete mať.

Neužívajte Rivastigmin Orion
- keď ste alergický (precitlivený) na rivastigmín, alebo iné karbamátové
deriváty, alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku.
- keď máte závažné ťažkosti s pečeňou.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Rivastigminu Orion

Informujte Vášho lekára, ak máte alebo ste niekedy mali
- zhoršenú funkciu obličiek
- zhoršenú funkciu pečene
- nepravidelný tep srdca
- aktívny vred žalúdka
- astmu alebo závažné ochorenie dýchacích ciest
- ťažkosti pri močení
- epileptické záchvaty (svalové zášklby alebo kŕče).

Taktiež informujte lekára
- keď ste neužívali Rivastigmin Orion niekoľko dní, neužite ďalšiu
dávku, kým sa neporozprávate so svojím lekárom.
- keď sa u Vás vyskytnú reakcie v tráviacej sústave, napríklad nutkanie
na vracanie a vracanie.
- keď máte nízku telesnú hmotnosť.
- keď sa trasiete.

Ak sa Vás to týka, lekár Vás počas liečby týmto liekom možno bude musieť
starostlivejšie sledovať.

Použitie Rivastigminu Orion u detí a dospievajúcich (vo veku menej ako 18
rokov) sa neodporúča.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je
viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.
Rivastigmin Orion sa nemá podávať súčasne s inými liekmi, ktoré majú
podobné účinky ako Rivastigmin Orion. Rivastigmin Orion môže ovplyvňovať
účinok anticholínergík (liekov používaných na zmiernenie kŕčov žalúdka,
liečbu Parkinsonovej choroby alebo na zabránenie nevoľnosti vyvolanej
cestovaním dopravnými prostriedkami).

Ak sa musíte podrobiť operácii
Ak sa musíte podrobiť operácii počas liečby Rivastigminom Orion, upozornite
naň lekára skôr, ako Vám podajú anestetikum, pretože Rivastigmin Orion môže
počas anestézie zosilniť účinky niektorých liekov na uvoľnenie svalstva.

Tehotenstvo a dojčenie
Počas tehotenstva je lepšie vyvarovať sa užívania Rivastigminu Orion, ak to
nie je vyslovene nevyhnutné.
Informujte svojho lekára, ak počas liečby otehotniete. Ženy užívajúce
Rivastigmin Orion nemajú dojčiť. Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek,
poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Vaše ochorenie môže zhoršiť Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať
stroje a Vy nesmiete
vykonávať tieto činnosti, kým Vám lekár nepovie, že je to bezpečné.
Rivastigmin Orion môže hlavne na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky
vyvolať závraty a ospalosť. Ak sa u Vás vyskytnú takéto účinky, nemáte
viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ RIVASTIGMIN ORION

Vždy užívajte Rivastigmin Orion presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak
si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Váš lekár Vám povie, akú dávku Rivastigminu Orion máte užívať. Začína sa
nízkou dávkou a tá sa postupne zvyšuje v závislosti od Vašej odpovede na
liečbu. Najvyššia dávka, ktorá sa má užiť, je 6,0 mg dvakrát denne. Ak ste
neužívali Rivastigmin Orion niekoľko dní, neužite ďalšiu dávku, kým sa
neporozprávate s Vaším lekárom.

Ak má byť liek pre Vás prospešný, užívajte ho každý deň.

Užívajte Rivastigmin Orion dvakrát denne pri jedle (ráno a večer).

Kapsuly prehĺtajte celé a zapíjajte ich nápojom, neotvárajte a nedrvte ich.

Povedzte Vášmu opatrovateľovi, že užívate Rivastigmin Orion.

Tento liek má predpisovať len odborník a Váš lekár si má pravidelne
overovať, či liek má želaný
účinok. Váš lekár bude sledovať Vašu hmotnosť počas užívania tohto lieku.

Ak užijete viac Rivastigminu Orion, ako máte
Povedzte Vášmu lekárovi, ak zistíte, že ste omylom užili viac Rivastigminu
Orion, ako Vám povedal. Možno budete potrebovať lekárske ošetrenie.

Medzi prejavy predávkovania patrí nutkanie na vracanie, vracanie, hnačka,
vysoký tlak krvi a halucinácie (videnie alebo počutie objektov, ktoré nie
sú prítomné). Môže sa vyskytnúť aj pomalý tep srdca a mdloby.

Ak zabudnete užiť Rivastigmin Orion
Ak zistíte, že ste zabudli užiť dávku Rivastigminu Orion , počkajte a užite
ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Rivastigmin Orion môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť najčastejšie na začiatku užívania lieku
alebo pri zvýšení dávky.
Vedľajšie účinky pravdepodobne postupne zmiznú, keď si Vaše telo zvykne na
liek.

Kontaktujte Vášho lekára, ak ste zaznamenali:
- nutkanie na vracanie alebo vracanie
- iné prejavy uvedené nižšie


Vedľajšie účinky u pacientov s Alzheimerovou chorobou:

Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov):
závraty, nutkanie na vracanie,
vracanie, hnačka a strata chuti do jedenia.

Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 zo 100 pacientov): pálenie záhy,
bolesť žalúdka, bolesť
hlavy, ospalosť, vzrušenie, zmätenosť, slabosť, únava, potenie, celková
nevoľnosť, zníženie telesnej hmotnosti a triaška.

Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 z 1 000 pacientov):
depresia, nespavosť,
zmeny funkcie pečene, mdloby alebo náhodné pády.

Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 z 10 000 pacientov): bolesť
na hrudi, epileptické
záchvaty (svalové kŕče alebo zášklby), vyrážky, vredy žalúdka a
dvanástnika.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 000
pacientov): krvácanie do
tráviacej sústavy (krv v stolici alebo pri vracaní), infekcie močových
ciest, zápal podžalúdkovej žľazy
(silná bolesť v hornej časti brucha, často sprevádzaná nutkaním na vracanie
a vracaním), ťažkosti so
srdcovým rytmom (rýchly alebo pomalý tep srdca), vysoký tlak krvi,
halucinácie (videnie alebo počutie objektov, ktoré nie sú prítomné),
zhoršenie Parkinsonovej choroby alebo vznik príznakov podobných ako pri
tejto chorobe (stuhnutosť svalov, ťažkosti pri vykonávaní pohybov).

Neznáme vedľajšie účinky (výskyt nemožno odhadnúť z dostupných údajov):
silné vracanie, ktoré môže spôsobiť natrhnutie pažeráka (trubice spájajúcej
ústa so žalúdkom).

Vedľajšie účinky u pacientov s Parkinsonovou chorobou:

Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov):
triaška, nutkanie na vracanie,
vracanie.

Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 zo 100 pacientov): nespavosť,
úzkosť, nepokoj, nevoľnosť, ospalosť, bolesť hlavy, zhoršenie Parkinsonovej
choroby alebo vznik príznakov podobných ako pri tejto chorobe (stuhnutosť
svalov, ťažkosti pri vykonávaní pohybov), nezvyčajne pomalé alebo
nekontrolovateľné pohyby, pomalý tep srdca, hnačka, bolesť v oblasti
brucha, poruchy trávenia, nadmerná tvorba slín, potenie, strata chuti do
jedenia, dehydratácia, únava, slabosť.

Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 z 1 000 pacientov):
nepravidelný tep srdca a slabá kontrola pohybov.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky,
ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte
to, prosím, svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ RIVASTIGMIN ORION

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Rivastigmin Orion po dátume exspirácie (EXP), ktorý je uvedený
na blistri alebo na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný
deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Rivastigmin Orion obsahuje

- Liečivo je rivastigmíniumhydrogéntartarát.
Každá tvrdá kapsula Rivastigmin 1,5 mg obsahuje
rivastigmíniumhydrogéntartarát v množstve zodpovedajúcom 1,5 mg
rivastigmínu.
Každá tvrdá kapsula Rivastigmin 3 mg obsahuje
rivastigmíniumhydrogéntartarát v množstve zodpovedajúcom 3 mg
rivastigmínu.
Každá tvrdá kapsula Rivastigmin 4,5 mg obsahuje
rivastigmíniumhydrogéntartarát v množstve zodpovedajúcom 4,5 mg
rivastigmínu.
Každá tvrdá kapsula Rivastigmin 6 mg obsahuje
rivastigmíniumhydrogéntartarát v množstve zodpovedajúcom 6 mg
rivastigmínu.


- Ďalšie zložky kapsuly sú magnéziumstearát, hypromelóza,
mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý. Zložky
obalu kapsuly sú želatína, laurylsulfát sodný, žltý oxid železitý
(E172), oxid titaničitý (E171) a pri sile kapsúl 3,0 mg, 4,5 mg a 6,0
mg aj červený oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Rivastigmin Orion a obsah balenia

Tvrdé kapsuly
Rivastigmin Orion 1,5 mg tvrdé kapsuly sú žlté, 3 mg tvrdé kapsuly sú
oranžové, 4,5 mg tvrdé kapsuly sú červené a 6 mg tvrdé kapsuly majú červené
viečko a oranžové telo. Tvrdé nepriehľadné kapsuly obsahujú nažltlý až
slabožltý prášok.

Sú balené v blistroch (PVC/PVdC/Al). Veľkosti balenia sú 28 a 56 kapsúl.
Rivastigmin Orion 3/4,5/6 mg tvrdé kapsuly majú navyše veľkosť balenia 112
kapsúl.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko

Výrobca

Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko

Cemelog-BRS Ltd.
H-2040 Budaörs, Vasút u. 13
Maďarsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva,
Nórsko, Poľsko, Slovenská republika, Švédsko: Rivastigmin Orion
Estónsko, Írsko, Spojené kráľovstvo: Rivastigmine Orion

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 05/2012.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2108/04148,
2108/04149, 2108/04150, 2108/04151

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Rivastigmin Orion 1,5 mg
Rivastigmin Orion 3 mg
Rivastigmin Orion 4,5 mg
Rivastigmin Orion 6 mg
tvrdé kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá kapsula obsahuje rivastigmíniumhydrogéntartarát v množstve
zodpovedajúcom 1,5 mg, 3,0 mg, 4,5 mg alebo 6 mg rivastigmínu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tvrdá kapsula

1,5 mg kapsula: Nažltlý až slabožltý prášok v tvrdej nepriehľadnej
želatínovej kapsule so žltým viečkom a žltým telom.

3 mg kapsula: Nažltlý až slabožltý prášok v tvrdej nepriehľadnej
želatínovej kapsule s oranžovým viečkom a oranžovým telom.

4,5 mg kapsula: Nažltlý až slabožltý prášok v tvrdej nepriehľadnej
želatínovej kapsule s červeným viečkom a červeným telom.

6 mg kapsula: Nažltlý až slabožltý prášok v tvrdej nepriehľadnej
želatínovej kapsule s červeným viečkom a oranžovým telom.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

- Symptomatická liečba ľahkej až stredne ťažkej Alzheimerovej demencie.
- Symptomatická liečba ľahkej až stredne ťažkej demencie u pacientov s
idiopatickou Parkinsonovou chorobou.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Liečbu má začať a viesť lekár, ktorý má skúsenosti s diagnostikovaním a
liečbou Alzheimerovej
demencie alebo demencie spojenej s Parkinsonovou chorobou. Diagnóza sa má
stanoviť v súlade
s platnými smernicami. Liečba rivastigmínom sa má začať len vtedy, ak je
prítomný opatrovateľ, ktorý
bude pravidelne kontrolovať užívanie lieku pacientom.

Rivastigmín sa má podávať dvakrát denne, s ranným a večerným jedlom.
Kapsuly sa majú prehĺtať
celé.

Začiatočná dávka: 1,5 mg dvakrát denne.

Titrovanie dávky: Začiatočná dávka je 1,5 mg dvakrát denne. Ak sa táto
dávka dobre znáša po najmenej dvoch týždňoch liečby, dávku možno zvýšiť na
3 mg dvakrát denne. Následné zvýšenia na 4,5 mg a potom na 6 mg dvakrát
denne majú byť tiež založené na dobrej znášanlivosti aktuálnej dávky a
možno o nich uvažovať po najmenej dvoch týždňoch liečby pri tomto
dávkovaní.
Ak sa počas liečby pozorujú nežiaduce reakcie (napr. nauzea, vracanie,
bolesť brucha alebo strata
chuti do jedenia), pokles telesnej hmotnosti alebo zhoršenie
extrapyramídových symptómov (napr.
tremoru) u pacientov s demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou, môžu sa
zmierniť vynechaním
jednej alebo viacerých dávok. Ak nežiaduce reakcie pretrvávajú, denná dávka
sa má prechodne znížiť
na predchádzajúcu dobre znášanú dávku alebo sa liečba môže ukončiť.

Udržiavacia dávka: Účinná dávka je 3 až 6 mg dvakrát denne; na dosiahnutie
maximálnej terapeutickej prospešnosti sa pacienti majú udržiavať na
najvyššej dávke, ktorú dobre znášajú. Odporúčaná maximálna denná dávka je 6
mg dvakrát denne.

V udržiavacej liečbe možno pokračovať tak dlho, pokiaľ je pre pacienta
terapeuticky prospešná. Preto
sa má klinická prospešnosť rivastigmínu pravidelne prehodnocovať, zvlášť ak
sa pacient lieči dávkami
nižšími ako 3 mg dvakrát denne. Ak sa po 3 mesiacoch liečby udržiavacou
dávkou priaznivo
neovplyvní rýchlosť zhoršovania symptómov demencie, liečba sa má ukončiť.
Rovnako sa má zvážiť
ukončenie liečby, ak už nie sú prítomné dôkazy o terapeutickom účinku.

Individuálnu odpoveď na rivastigmín nemožno predpovedať. Významnejší účinok
liečby sa pozoroval
u pacientov s Parkinsonovou chorobou so stredne ťažkou demenciou. Podobne
sa väčší účinok
pozoroval u pacientov s Parkinsonovou chorobou so zrakovými halucináciami
(pozri časť 5.1).

Účinok liečby sa nesledoval v klinických skúšaniach kontrolovaných placebom
trvajúcich dlhšie ako
6 mesiacov.

Opätovné začatie liečby: Ak sa liečba preruší na viac ako niekoľko dní, má
sa opätovne začať dávkou 1,5 mg dvakrát denne. Titrovanie dávky sa má potom
vykonať tak, ako je opísané vyššie.

Poškodenie funkcie obličiek a pečene: Vzhľadom na zvýšenú expozíciu pri
poškodení funkcie obličiek a miernom až stredne ťažkom poškodení funkcie
pečene sa majú dôsledne dodržiavať odporúčania pre titrovanie dávky podľa
individuálnej znášanlivosti (pozri časť 5.2).

Pacienti s ťažkým poškodením funkcie pečene sa nesledovali (pozri časť
4.3).

Deti: Rivastigmín sa neodporúča používať u detí a adolescentov (mladších
ako 18 rokov).

4.3 Kontraindikácie

Použitie tohto lieku je kontraindikované u pacientov s
- precitlivenosťou na liečivo, iné karbamátové deriváty alebo na
ktorúkoľvek z pomocných
látok lieku,
- ťažkým poškodením funkcie pečene, pretože použitie lieku u tejto
skupiny pacientov sa
nesledovalo.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Výskyt a závažnosť nežiaducich reakcií sa všeobecne zvyšujú pri vyšších
dávkach. Ak sa liečba
preruší na viac ako niekoľko dní, má sa opätovne začať dávkou 1,5 mg
dvakrát denne, aby sa znížila
možnosť nežiaducich reakcií (napr. vracania).

Titrovanie dávky: Nežiaduce reakcie (napr. hypertenzia a halucinácie u
pacientov s Alzheimerovou
demenciou a zhoršovanie extrapyramídových symptómov, najmä tremoru, u
pacientov s demenciou
spojenou s Parkinsonovou chorobou) sa pozorovali krátko po zvýšení dávky.
Môže ich ovplyvniť
zníženie dávky. V iných prípadoch sa Rivastigmin Orion vysadil (pozri časť
4.8).

Gastrointestinálne poruchy, napr. nauzea a vracanie, sa môžu vyskytnúť
predovšetkým na začiatku
liečby a/alebo pri zvýšení dávky. Tieto nežiaduce reakcie sa vyskytujú
častejšie u žien. U pacientov s
Alzheimerovou chorobou sa môže znižovať telesná hmotnosť. Inhibítory
cholínesterázy vrátane
rivastigmínu sa dávali do súvislosti so znížením hmotnosti u týchto
pacientov. Počas liečby sa má
sledovať hmotnosť pacienta.

V prípade silného vracania súvisiaceho s liečbou rivastigmínom sa musí
primerane upraviť dávka, ako
sa odporúča v časti 4.2. Niekoľko prípadov silného vracania bolo spojených
s ruptúrou ezofágu (pozri
časť 4.8). Takéto príhody sa zjavne vyskytli najmä po zvýšení dávky alebo
vysokých dávkach
rivastigmínu.

Keď sa rivastigmín používa u pacientov s dysfunkciou sinoátriového uzla
alebo poruchami vedenia
vzruchov (sinoátriová blokáda, átrioventrikulárna blokáda) (pozri časť
4.8), musí sa postupovať
opatrne.

Rivastigmín môže vyvolať zvýšenie sekrécie žalúdočnej kyseliny. Má sa
postupovať opatrne pri liečbe
pacientov s aktívnym vredom žalúdka alebo dvanástnika alebo u pacientov s
predispozíciou k týmto
ochoreniam.

Opatrne sa má postupovať pri predpisovaní inhibítorov cholínesterázy
pacientom, ktorí majú v
anamnéze astmu alebo obštrukčné ochorenie pľúc.

Cholínomimetiká môžu vyvolať alebo zosilniť retenciu moču a záchvaty kŕčov.
Pri liečbe pacientov s
predispozíciou k týmto ochoreniam sa odporúča opatrnosť.

Použitie rivastigmínu u pacientov s ťažkou demenciou pri Alzheimerovej
chorobe alebo ťažkou demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou, inými
typmi demencie alebo inými typmi poškodenia pamäti (napr. zhoršenie
kognitívnych funkcií súvisiace s vekom) sa nesledovalo, preto sa použitie
u týchto populácií pacientov neodporúča.

Tak ako iné cholínomimetiká, rivastigmín môže zosilniť alebo vyvolať
extrapyramídové symptómy.
Pozorovalo sa zhoršenie stavu (vrátane bradykinézy, dyskinézy a abnormálnej
chôdze) a zvýšená
incidencia alebo intenzita tremoru u pacientov s demenciou spojenou s
Parkinsonovou chorobou (pozri
časť 4.8). Tieto udalosti v niektorých prípadoch viedli k vysadeniu
rivastigmínu (napr. liečba sa
ukončila pre tremor u 1,7% pacientov pri rivastigmíne oproti 0% pri
placebe). Odporúča sa klinické
monitorovanie týchto nežiaducich reakcií.

4.5 Liekové a iné interakcie

Rivastigmín ako inhibítor cholínesterázy môže počas anestézie zvýšiť účinky
myorelaxancií
sukcinylcholínového typu. Pri výbere anestetík sa odporúča opatrnosť. Ak je
to potrebné, možno
uvážiť prípadnú úpravu dávky alebo dočasné vysadenie liečby.

Vzhľadom na jeho farmakodynamické účinky sa rivastigmín nemá podávať
súčasne s inými
cholínomimetikami a môže ovplyvniť účinnosť anticholínergných liekov.

V štúdiách so zdravými dobrovoľníkmi sa nepozorovala farmakokinetická
interakcia medzi
rivastigmínom a digoxínom, warfarínom, diazepamom alebo fluoxetínom.
Podanie rivastigmínu
neovplyvňuje predĺženie protrombínového času vyvolané warfarínom. Po
súčasnom podaní digoxínu a
rivastigmínu sa nepozorovali nepriaznivé účinky na vedenie vzruchov v
srdci.

Vzhľadom na metabolizmus rivastigmínu sú nepravdepodobné metabolické
liekové interakcie, hoci
rivastigmín môže inhibovať metabolizmus iných látok sprostredkovaný
butyrylcholínesterázou.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita
Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených
účinku rivastigmínu.
Nepozorovali sa účinky na fertilitu a embryofetálny vývoj u potkanov a
králikov, s výnimkou dávok
toxických pre matky. V peri- a postnatálnych štúdiách na potkanoch sa
pozoroval predĺžený čas
gestácie. Rivastigmín má byť užívaný počas gravidity iba v nevyhnutných
prípadoch.

Laktácia
U zvierat sa rivastigmín vylučuje do mlieka. Nie je známe, či sa
rivastigmín vylučuje do ľudského
mlieka. Preto ženy liečené rivastigmínom nemajú dojčiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Alzheimerova choroba môže spôsobiť postupné zhoršovanie schopnosti viesť
vozidlo alebo
obsluhovať stroje. Navyše rivastigmín môže vyvolať závraty a ospalosť,
hlavne na začiatku liečby
alebo pri zvýšení dávky. Preto ošetrujúci lekár má pravidelne hodnotiť
schopnosť
pacientov s demenciou liečených rivastigmínom naďalej viesť vozidlo alebo
obsluhovať zložité stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie sa zaznamenali gastrointestinálne nežiaduce reakcie vrátane
nauzey (38%) a vracania
(23%), najmä počas titrácie dávky. V klinických skúšaniach sa zistilo, že
pacientky boli viac náchylné
na gastrointestinálne nežiaduce reakcie a na zníženie telesnej hmotnosti
ako pacienti.

Nasledujúce nežiaduce reakcie, uvedené ďalej v tabuľke 1, sú zhrnutím
údajov u pacientov
s Alzheimerovou demenciou liečených rivastigmínom.

Nežiaduce reakcie sú zoradené podľa frekvencie, najčastejšie ako prvé,
podľa nasledujúcej konvencie:
veľmi časté (?1/10); časté (?1/100, <1/10); menej časté (?1/1 000, <1/100);
zriedkavé (?1/10 000,
<1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).

Tabuľka 1

|Infekcie a nákazy |Infekcie močových ciest |
|Veľmi zriedkavé | |
|Psychické poruchy | |
|Časté |Agitácia |
|Časté |Zmätenosť |
|Menej časté |Nespavosť |
|Menej časté |Depresia |
|Veľmi zriedkavé |Halucinácie |
|Poruchy nervového systému | |
|Veľmi časté |Závraty |
|Časté |Bolesť hlavy |
|Časté |Somnolencia |
|Časté |Tremor |
|Menej časté |Synkopa |
|Zriedkavé |Epileptické záchvaty |
|Veľmi zriedkavé |Extrapyramídové symptómy |
| |(vrátane zhoršenia |
| |Parkinsonovej choroby) |
|Poruchy srdca a srdcovej | |
|činnosti | |
| |Angina pectoris |
|Zriedkavé | |
|Veľmi zriedkavé |Srdcové arytmie (napr. |
| |bradykardia, átrioventrikulárna |
| |blokáda, fibrilácia predsiení a |
| |tachykardia) |
|Cievne poruchy | |
|Veľmi zriedkavé |Hypertenzia |
|Poruchy | |
|gastrointestinálneho traktu | |
|Veľmi časté |Nauzea |
|Veľmi časté |Vracanie |
|Veľmi časté |Hnačka |
|Časté |Bolesť brucha a dyspepsia |
|Zriedkavé |Vredy žalúdka a dvanástnika |
|Veľmi zriedkavé |Gastrointestinálne krvácanie |
|Veľmi zriedkavé |Pankreatitída |
|Neznáme | |
| |Niekoľko prípadov silného |
| |vracania bolo spojených s |
| |ruptúrou ezofágu (pozri časť |
| |4.4) |
|Poruchy metabolizmu a výživy | |
|Veľmi časté |Anorexia |
|Poruchy pečene a žlčových ciest | |
|Menej časté |Zvýšenie hodnôt funkcie pečene |
|Poruchy kože a podkožného | |
|tkaniva |Zvýšené potenie |
|Časté |Vyrážky |
|Zriedkavé | |
|Celkové poruchy a reakcie v | |
|mieste |Únava a asténia |
|podania |Celková nevoľnosť |
|Časté |Náhodné pády |
|Časté | |
|Menej časté | |
|Laboratórne a funkčné vyšetrenia| |
| |Pokles telesnej hmotnosti |
|Časté | |

V tabuľke 2 zaznamenáva nežiaduce reakcie zaznamenané u pacientov s
demenciou spojenou
s Parkinsonovou chorobou, ktorí boli liečení rivastigmínom.

Tabuľka 2

|Psychické poruchy | |
|Časté |Nespavosť |
|Časté |Úzkosť |
|Časté |Nepokoj |
|Poruchy nervového systému | |
|Veľmi časté |Tremor |
|Časté |Závraty |
|Časté |Somnolencia |
|Časté |Bolesť hlavy |
|Časté |Zhoršenie Parkinsonovej choroby |
|Časté |Bradykinéza |
|Časté |Dyskinéza |
|Menej časté |Dystónia |
|Poruchy srdca a srdcovej | |
|činnosti | |
|Časté |Bradykardia |
|Menej časté |Fibrilácia predsiení |
|Menej časté |Átrioventrikulárna blokáda |
|Poruchy gastrointestinálneho | |
|traktu | |
| |Nauzea |
|Veľmi časté |Vracanie |
|Veľmi časté |Hnačka |
|Časté |Bolesť brucha a dyspepsia |
|Časté |Nadmerné vylučovanie slín |
|Časté | |
|Poruchy kože a podkožného | |
|tkaniva |Zvýšené potenie |
|Časté | |
|Poruchy kostrovej a svalovej | |
|sústavy a |Svalová stuhnutosť |
|spojivového tkaniva | |
|Časté | |
|Poruchy metabolizmu a výživy | |
|Časté |Anorexia |
|Časté |Dehydratácia |
|Celkové poruchy a reakcie v | |
|mieste | |
|podania |Únava a asténia |
|Časté |Abnormálna chôdza |
|Časté | |

Tabuľka 3 uvádza počet a percentuálny podiel pacientov zo špecifického
klinického skúšania rivastigmínu trvajúceho 24 týždňov u pacientov s
demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou s vopred definovanými
nežiaducimi udalosťami, ktoré môžu odrážať zhoršenie symptómov
Parkinsonovej choroby.

Tabuľka 3

|Vopred definované nežiaduce |Rivastigmín |Placebo |
|udalosti, ktoré môžu | |n (%) |
|odrážať zhoršenie parkinsonovských |n (%) | |
|symptómov | | |
|u pacientov s demenciou spojenou s | | |
|Parkinsonovou | | |
|chorobou | | |
|Celkový počet sledovaných pacientov |362 (100) |179 (100) |
| |99 (27,3) |28 (15,6) |
| | | |
|Celkový počet pacientov s vopred | | |
|definovanými NU | | |
|Tremor |37 (10,2) |7 (3,9) |
|Pád |21 (5,8) |11 (6,1) |
|Parkinsonova choroba (zhoršenie) |12 (3,3) |2 (1,1) |
|Nadmerná sekrécia slín |5 (1,4) |0 |
|Dyskinéza |5 (1,4) |1 (0,6) |
|Parkinsonizmus |8 (2,2) |1 (0,6) |
|Hypokinéza |1 (0,3) |0 |
|Porucha pohybov |1 (0,3) |0 |
|Bradykinéza |9 (2,5) |3 (1,7) |
|Dystónia |3 (0,8) |1 (0,6) |
|Abnormálna chôdza |5 (1,4) |0 |
|Rigidita svalov |1 (0,3) |0 |
|Porucha rovnováhy |3 (0,8) |2 (1,1) |
|Muskuloskeletová stuhnutosť |3 (0,8) |0 |
|Strnulosť |1 (0,3) |0 |
|Porucha motorickej funkcie |1 (0,3) |0 |

4.9 Predávkovanie

Symptómy
Väčšina prípadov náhodného predávkovania nebola spojená s klinickými
prejavmi alebo príznakmi a
takmer všetci pacienti, u ktorých došlo k predávkovaniu, pokračovali v
liečbe rivastigmínom. Ak sa
príznaky vyskytli, zahŕňali nauzeu, vracanie a hnačku, hypertenziu alebo
halucinácie. Vzhľadom na
známy vagotonický účinok inhibítorov cholínesterázy na srdcovú frekvenciu
sa môže vyskytnúť aj
bradykardia a/alebo synkopa. V jednom prípade došlo k požitiu 46 mg; po
konzervatívnej liečbe sa
pacient úplne zotavil v priebehu 24 hodín.

Liečba
Pretože rivastigmín má polčas v plazme asi 1 hodinu a trvanie inhibície
acetylcholínesterázy asi
9 hodín, odporúča sa v prípadoch asymptomatického predávkovania nepodať
ďalšiu dávku
rivastigmínu počas nasledujúcich 24 hodín. Pri predávkovaní spojenom so
silnou nauzeou a vracaním
sa má zvážiť použitie antiemetík. Podľa potreby sa má podať symptomatická
liečba ďalších
nežiaducich reakcií.

Pri masívnom predávkovaní možno použiť atropín. Odporúča sa začiatočná
dávka 0,03 mg/kg
atropíniumsulfátu podaná intravenózne, ďalšie dávky sa podajú v závislosti
od klinickej odpovede.
Použitie skopolamínu ako antidota sa neodporúča.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: anticholínesterázy, ATC kód: N06D A03

Rivastigmín je inhibítor acetyl- a butyrylcholínesterázy karbamátového
typu, o ktorom sa
predpokladá, že uľahčuje cholínergnú neurotransmisiu spomalením rozkladu
acetylcholínu
uvoľňovaného funkčne neporušenými cholínergnými neurónmi. Rivastigmín tak
môže mať priaznivý
účinok na cholínergne sprostredkované kognitívne poruchy pri demencii
spojenej s Alzheimerovou
chorobou a s Parkinsonovou chorobou.

Interakcia rivastigmínu s jeho cieľovými enzýmami sa zakladá na tvorbe
komplexu s kovalentnou
väzbou, ktorý enzýmy dočasne inaktivuje. U zdravých mladých mužov dávka 3
mg podaná perorálne
zníži aktivitu acetylcholínesterázy (AChE) v mozgovomiechovom moku (CSF) v
priebehu prvej
1,5 hodiny po podaní asi o 40%. Aktivita enzýmu sa vráti na pôvodné hodnoty
asi 9 hodín po
dosiahnutí maximálneho inhibičného účinku. U pacientov s Alzheimerovou
chorobou inhibícia AChE
rivastigmínom v CSF závisela od dávky až do 6 mg podávaných dvakrát denne,
čo bola najvyššia
skúšaná dávka. Inhibícia aktivity butyrylcholínesterázy v CSF 14 pacientov
s Alzheimerovou
chorobou liečených rivastigmínom bola podobná ako inhibícia aktivity AChE.

Klinické skúšania pri Alzheimerovej demencii (s rivastigmínom)

Účinnosť rivastigmínu sa stanovila prostredníctvom troch nezávislých, pre
danú oblasť špecifických
spôsobov hodnotenia, ktoré sa vykonávalo v pravidelných intervaloch počas 6
mesiacov trvania
liečby. Patrí k nim ADAS-Cog (hodnotenie kognitívnych funkcií založené na
výkone), CIBIC-Plus
(všeobecné celkové hodnotenie pacienta lekárom, ktoré zohľadňuje údaje
poskytnuté opatrovateľom) a
PDS (opatrovateľom vykonané hodnotenie činností v každodennom živote
vrátane osobnej hygieny,
jedenia, obliekania sa, prác v domácnosti, napr. nakupovania, zachovania
schopnosti orientovať sa v
prostredí, ako aj podieľania sa na činnostiach súvisiacich s financiami,
atď.).

Sledovaní pacienti mali skóre MMSE (Mini-Mental State Examination) 10–24.

Výsledky pacientov s klinicky významnou odpoveďou, získané v dvoch
skúšaniach s premenlivým
dávkovaním z celkovo troch pilotných multicentrických skúšaní trvajúcich 26
týždňov u pacientov s
ľahkou až stredne ťažkou Alzheimerovou demenciou sú uvedené ďalej v tabuľke
4. Klinicky
významné zlepšenie v týchto skúšaniach sa /a priori/ definovalo ako zlepšenie
ADAS-Cog najmenej o
4 body, zlepšenie CIBIC-Plus, alebo zlepšenie PDS najmenej o 10%.

V tejto tabuľke sa uvádza aj post-hoc definícia odpovede. Druhotná
definícia odpovede vyžadovala
zlepšenie ADAS-Cog o 4 body alebo viac, žiadne zhoršenie CIBIC-Plus a
žiadne zhoršenie PDS.
Priemerná skutočná denná dávka u pacientov s odpoveďou v skupine liečenej
6–12 mg, ktorí
zodpovedali tejto definícii, bola 9,3 mg. Je dôležité si uvedomiť, že
stupnice hodnotenia používané pri
tejto indikácii sa líšia a priame porovnania výsledkov pri rôznych
liečivách nie je možné.

Tabuľka 4

| |Pacienti s klinicky významnou odpoveďou (%) |
| |Úmysel liečiť |Posledné prenesené |
| | |pozorovanie |
|Hodnotenie |Rivastigmí|Placebo |Rivastigmín |Placebo |
|odpovede |n |N=472 |6–12 mg |N=444 |
| |6–12 mg | |N=379 | |
| |N=473 | | | |
|ADAS-Cog: |21 |12 |25 |12 |
|zlepšenie | | | | |
|najmenej o 4 | | | | |
|body | | | | |
|CIBIC-Plus: |29 |18 |32 |19 |
|zlepšenie | | | | |
|PDS: zlepšenie|26 |17 |30 |18 |
|najmenej o 10%| | | | |
|Zlepšenie |10 |6 |12* |6 |
|ADAS-Cog | | | | |
|najmenej o 4 | | | | |
|body, bez | | | | |
|zhoršenia | | | | |
|CIBIC-Plus a | | | | |
|PDS | | | | |


p<0.05, p<0.01, p<0.001

Klinické skúšania pri demencii spojenej s Parkinsonovou chorobou (s
rivastigmínom)

Účinnosť rivastigmínu pri demencii spojenej s Parkinsonovou chorobou sa
preukázala v
multicentrickom, dvojito slepom, placebom kontrolovanom základnom klinickom
skúšaní trvajúcom
24 týždňov a vo fáze otvorenej extenzie trvajúcej 24 týždňov. Pacienti
zaradení do tohto klinického
skúšania mali skóre MMSE (Mini-Mental State Examination) 10–24. Účinnosť sa
stanovila
prostredníctvom dvoch nezávislých hodnotení, ktoré sa vykonávali v
pravidelných intervaloch počas
6 mesiacov trvania liečby, ako ďalej ukazuje tabuľka 5: ADAS-Cog,
hodnotenie kognitívnych funkcií,
a celkové hodnotenie ADCS-CGIC (Alzheimer’s Disease Cooperative Study-
Clinician’s Global
Impression of Change).

Tabuľka 5

|Demencia |ADAS-Cog |ADAS-Cog |ADCSCGIC |ADCS-CGIC |
|spojená |Rivastigmi|Placebo |Rivastigmin |Placebo |
|s |n | | | |
|Parkinsonovou | | | | |
|chorobou | | | | |
|ITT + RDO |(n=329) |(n=161) |(n=329) |(n=165) |
|populácia | | | | |
|Priemerná |23,8 ± |24,3 ± 10,5 |n/a |n/a |
|východisková |10,2 | | | |
|hodnota±SD | | | | |
|Priemerná |2,1 ± 8,2 |-0,7 ± 7,5 |3,8 ± 1,4 |4,3 ± 1,5 |
|zmena po 24 | | | | |
|týždňoch± SD | | | | |
|Upravený |2,88 |n/a |
|rozdiel v |<0,0011 |0,0072 |
|liečbe | | |
|Hodnota p | | |
|oproti placebu| | |
|ITT - LOCF |(n=287) |(n=154) |(n=289) |(n=158) |
|populácia | | | | |
|Priemerná |24,0 ± |24,5 ± 10,6 |n/a |n/a |
|východisková |10,3 | | | |
|hodnota±SD | | | | |
|Priemerná |2,5 ± 8,4 |-0,8 ± 7,5 |3,7 ± 1,4 |4,3=1,5 |
|zmena po 24 | | | | |
|týždňoch± SD | | | | |
|Upravený |3,541 |n/a |
|rozdiel v |<0,0011 |<0,0012 |
|liečbe | | |
|Hodnota p | | |
|oproti placebu| | |


1 Podľa ANCOVA s liečbou a krajinou ako faktormi a východiskovou hodnotou
ADAS-Cog ako
kovarianciou. Pozitívna zmena poukazuje na zlepšenie.
2 Priemerné údaje uvedené pre zjednodušenie, analýza kategórií vykonaná
prostredníctvom
van Elterenovho testu
ITT: úmysel liečiť (Intent-To-Treat); RDO: vysledovaní pacienti, ktorí
svojvoľne ukončili účasť v
klinickom skúšaní (Retrieved Drop Outs); LOCF: posledné prenesené
pozorovanie (Last Observation
Carried Forward)

Hoci sa účinok liečby preukázal u celej populácie v klinickom skúšaní,
údaje naznačujú, že väčší
účinok liečby oproti placebu sa pozoroval v podskupine pacientov so stredne
ťažkou demenciou
spojenou s Parkinsonovou chorobou. Podobne sa väčší účinok pozoroval u
pacientov so zrakovými
halucináciami (pozri tabuľku 6).

Tabuľka 6
|Demencia |ADAS-Cog |ADAS-Cog |ADAS-Cog |ADAS-Cog |
|spojená |Rivastigmin |Placebo |Rivastigmin |Placebo |
|s | | | | |
|Parkinsonovo| | | | |
|u | | | | |
|chorobou | | | | |
| |Pacienti so zrakovými |Pacienti bez zrakových |
| |halucináciami |halucinácií |
|ITT + RDO |(n=107) |(n=60) |(n=220) |(n=101) |
|populácia | | | | |
|Priemerná |25,4 ± 9,9 |27,4 ± 10,4 |23,1 ± 10,4 |22,5 ± 10,1 |
|východisková| | | | |
| | | | | |
|hodnota±SD | | | | |
|Priemerná |1,0 ± 9,2 |-2,1 ± 8,3 |2,6 ± 7,6 |0,1 ± 6,9 |
|zmena po 24 | | | | |
|týždňoch± SD| | | | |
| | | | | |
|Upravený | | |
|rozdiel v |4,271 |2,091 |
|liečbe |0,0021 |0,0151 |
|Hodnota p | | |
|oproti | | |
|placebu | | |
| |Pacienti so stredne ťažkou|Pacienti s ľahkou |
| | |demenciou (MMSE 18-24) |
| |demenciou (MMSE 10-17) | |
|ITT + RDO |(n=87) |(n=44) |(n=237) |(n=115) |
|populácia | | | | |
|Priemerná |32,6 ± 10,4 |33,7 ± 10,3 |20,6 ± 7,9 |20,7 ± 7,9 |
|východisková| | | | |
| | | | | |
|hodnota±SD | | | | |
|Priemerná |2,6 ± 9,4 |-1,8 ± 7,2 |1,9 ± 7,7 |-0,2 ± 7,5 |
|zmena po 24 | | | | |
|týždňoch± SD| | | | |
| | | | | |
|Upravený | | |
|rozdiel v |4,731 |2,141 |
|liečbe |0,0021 |0,0101 |
|Hodnota p | | |
|oproti | | |
|placebu | | |

1 Podľa ANCOVA s liečbou a krajinou ako faktormi a východiskovou hodnotou
ADAS-Cog ako
kovarianciou. Pozitívna zmena poukazuje na zlepšenie.
ITT: úmysel liečiť (Intent-To-Treat); RDO: vysledovaní pacienti, ktorí
svojvoľne ukončili účasť v
klinickom skúšaní (Retrieved Drop Outs)

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia: Rivastigmín sa rýchlo a úplne absorbuje. Maximálne plazmatické
koncentrácie sa dosiahnu približne za 1 hodinu. Následkom interakcie
rivastigmínu s jeho cieľovým enzýmom je zvýšenie biologickej dostupnosti
asi 1,5-krát vyššie, ako sa očakáva od zvýšenia dávky. Absolútna biologická
dostupnosť po dávke 3 mg je asi 36%±13%. Podanie rivastigmínu s jedlom
oddiali absorpciu (tmax) o 90 minút a zníži Cmax a zvýši AUC približne o
30%.

Distribúcia: Väzba rivastigmínu na bielkoviny je približne 40%. Ľahko
prechádza cez hematoencefalickú bariéru a jeho zdanlivý distribučný objem
je v rozmedzí 1,8–2,7 l/kg.

Metabolizmus: Rivastigmín sa rýchlo a vo veľkom rozsahu metabolizuje
(polčas v plazme je približne 1 hodina), hlavne hydrolýzou sprostredkovanou
cholínesterázou na dekarbamylovaný metabolit. /In vitro/ tento metabolit
vykazuje minimálnu inhibíciu acetylcholínesterázy (<10%). Na základe
zistení v
sledovaniach /in vitro/ a na zvieratách sa hlavné izoenzýmy cytochrómu P450
iba veľmi málo podieľajú
na metabolizme rivastigmínu. Celkový plazmatický klírens rivastigmínu bol
približne 130 l/hod po
dávke 0,2 mg podanej intravenózne a znížil sa na 70 l/hod po dávke 2,7 mg
podanej intravenózne.
Vylučovanie: Nezmenený rivastigmín sa nenachádza v moči; vylučovanie
metabolitov obličkami je najvýznamnejší spôsob eliminácie. Po podaní 14C-
rivastigmínu bola eliminácia obličkami rýchla a v podstate úplná (>90%) v
priebehu 24 hodín. Menej ako 1% podanej dávky sa vylučuje stolicou.
Nedochádza k akumulácii rivastigmínu alebo dekarbamylovaného metabolitu u
pacientov s Alzheimerovou chorobou.

Starší pacienti: Zatiaľ čo biologická dostupnosť rivastigmínu je vyššia u
starších ako u mladších zdravých dobrovoľníkov, sledovania u pacientov s
Alzheimerovou chorobou, ktorí boli vo veku 50 až 92 rokov, nepreukázali
zmenu biologickej dostupnosti s vekom.

Pacienti s poškodením funkcie pečene: Cmax rivastigmínu bola približne o
60% vyššia a AUC rivastigmínu bolo viac ako dvojnásobné u osôb s miernym až
stredne ťažkým poškodením funkcie pečene v porovnaní so zdravými osobami.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek: Cmax a AUC rivastigmínu boli viac
ako dvojnásobné u osôb so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek v
porovnaní so zdravými osobami; Cmax a AUC rivastigmínu sa však nezmenili u
osôb s ťažkým poškodením funkcie obličiek.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách toxicity po opakovanom podaní potkanom, myšiam a psom sa
preukázali len účinky
súvisiace s vystupňovaným farmakologickým účinkom. Nepozorovala sa toxicita
pre cieľové orgány.
V sledovaniach na zvieratách sa pre citlivosť použitých zvieracích modelov
nedosiahlo bezpečné
rozmedzie expozície u ľudí.

Rivastigmín nebol mutagénny v štandardnej batérii testov /in vitro/ a /in/
/vivo/, s výnimkou testu
chromozómovej aberácie v ľudských periférnych lymfocytoch pri dávke
104-krát vyššej, ako je
maximálna klinická expozícia. Mikronukleový test /in vivo/ bol negatívny.

Karcinogenita sa nedokázala v sledovaniach na myšiach a potkanoch pri
najvyššej znášanej dávke,
hoci expozícia rivastigmínu a jeho metabolitom bola nižšia, ako je
expozícia u ľudí. Pri prepočte na
plochu povrchu tela bola expozícia rivastigmínu a jeho metabolitom
približne rovnaká, ako je pri
najvyššej odporúčanej dávke u ľudí, t.j. 12 mg/deň; ak sa však porovná s
najvyššou dávkou u ľudí,
dosiahol sa u zvierat asi 6-násobok.

U zvierat rivastigmín prechádza cez placentu a vylučuje sa do mlieka.
Sledovania s perorálnym
podávaním gravidným potkanom a králikom neukázali teratogénny potenciál
rivastigmínu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Obsah kapsuly:

Magnéziumstearát
Hypromelóza
Mikrokryštalická celulóza
Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Obal kapsuly:
Želatína
Laurylsulfát sodný
Žltý oxid železitý (E172)
Oxid titaničitý (E171)

Rivastigmin Orion 3/4,5/6 mg tvrdé kapsuly obsahujú navyše červený oxid
železitý (E172)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blistre (PVC/PVdC/Al): 28 a 56 tvrdých kapsúl
Rivastigmin Orion 3/4,5/6 mg tvrdé kapsuly navyše veľkosť balenia 112
kapsúl.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Rivastigmin Orion 1,5 mg: 06/0355/09-S
Rivastigmin Orion 3 mg: 06/0356/09-S
Rivastigmin Orion 4,5 mg: 06/0357/09-S
Rivastigmin Orion 6 mg: 06/0358/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C76803
Skupina ATC:
N06 - Psychoanalepiká
Skupina ATC:
N06DA03 - rivastigminum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
FI -
Účinná látka:
spironolactonum
Výrobca lieku:
Orion Corporation, Espoo, FINSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri ľahkom a stredne ťažkom stupni demencie Alzheimerovho typu a v symptomatickej liečbe ľahkej až stredne ťažkej demencie u pacientov s idiopatickou Parkinsonovou chorobou, pričom stupeň postihnutia je vyjadrený škálou MMSE rozsahom dosiahnutého skóre 13 až 24 bodov vrátane. Hradená liečba sa môže indikovať pri klinickom potvrdení demencie Alzheimerovho typu (vylúčenie systémového ochorenia ako príčiny demencie) a ľahkej až stredne ťažkej demencie u pacientov s idiopatickou Parkinsonovou chorobou. Každé tri mesiace počas podávania AchE I sa opakuje testovanie kognitívnych funkcií MMSE a zhodnotí sa celkový stav pacienta vrátane hodnotenia globálneho fungovania v denných aktivitách a posúdenia porúch správania. Ak skóre MMSE klesne pod 13 bodov, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Predajná cena:
61.67 € / 1857.87 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
61.67 € / 1857.87 SK
Posledná aktualizácia:
2016-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:30.83 € ÚP:30.83 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:31.61 € ÚP:31.61 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:33.89 € ÚP:33.89 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:35.95 € ÚP:35.95 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien