Detail:
CIPROLON 750 tbl flm 10x750 mg blister PVC/Alu
Názov lieku:
CIPROLON 750
Doplnok názvu:
tbl flm 10x750 mg blister PVC/Alu
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 K OZNÁMENIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č.: 2011/03879


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

CIPROLON 750
filmom obalené tablety
Ciprofloxacín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je CIPROLON 750 a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete CIPROLON 750
3. Ako užívať CIPROLON 750
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať CIPROLON 750
6. Ďalšie informácie1. ČO JE CIPROLON 750 A NA ČO SA POUŽÍVA

CIPROLON je antibiotikum patriace do skupiny fluorochinolónov. Liečivo je
ciprofloxacín. Ciprofloxacín účinkuje usmrcovaním baktérií, ktoré spôsobujú
infekcie. Účinkuje iba na špecifické kmene baktérií.

/Dospelí/

CIPROLON sa používa u dospelých na liečbu nasledovných bakteriálnych
infekcií:

. infekcie dýchacích ciest
. dlhotrvajúce alebo opakované infekcie ucha alebo dutín
. infekcie močových ciest
. infekcie semenníkov
. infekcie pohlavných orgánov u žien
. infekcie tráviaceho traktu a vnútrobrušné infekcie
. infekcie kože a mäkkých tkanív
. infekcie kostí a kĺbov
. na liečbu infekcií u pacientov s veľmi nízkym počtom bielych krviniek
(neutropénia)
. na prevenciu infekcií u pacientov s veľmi nízkym počtom bielych
krviniek (neutropénia)
. na prevenciu infekcie spôsobenej baktériou /Neisseria meningitidis/
. vdýchnutie snete slezinnej (antraxu)

Ak máte ťažkú infekciu alebo takú, ktorá je spôsobená viac ako jedným typom
baktérií, môžete dostávať okrem CIPROLONU ďalšiu antibiotickú liečbu.

/Deti a mladiství/

CIPROLON sa používa u detí a mladistvých, pod dohľadom lekára špecialistu,
na liečbu nasledovných bakteriálnych infekcií:

. pľúcne a prieduškové infekcie u detí a mladistvých s cystickou
fibrózou
. komplikované infekcie močových ciest vrátane infekcií, ktoré sa
dostali až do obličiek (pyelonefritída)
. vdýchnutie snete slezinnej (antraxu)

Ak lekár rozhodne, že je to nevyhnutné, CIPROLON sa môže použiť aj na
liečbu iných špecifických ťažkých infekcií u detí a mladistvých.


2. SKÔR AKO UŽIJETE CIPROLON 750

Neužívajte CIPROLON, ak:

. ste alergický (precitlivený) na liečivo, na iné chinolónové liečivá
alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek CIPROLONU (pozri časť 6)
. užívate tizanidín (pozri časť 2: Užívanie iných liekov)


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní CIPROLONU

Skôr ako užijete CIPROLON

Povedzte svojmu lekárovi, ak:

. ste niekedy mali problémy s obličkami, pretože Vašu liečbu môže byť
potrebné upraviť
. máte epilepsiu alebo iné neurologické stavy
. ste mali v minulosti problémy so šľachami počas predchádzajúcej liečby
antibiotikami, ako je CIPROLON
. máte myasténiu gravis (typ svalovej slabosti)
. ste mali v minulosti abnormálne srdcové rytmy (arytmie)

Problémy so srdcom
Je potrebné byť opatrný pri užívaní lieku, ak máte vrodený predĺžený QT
interval /viditeľný na EKG/, nerovnováha solí v krvi / predovšetkým nízka
hladina draslíka alebo horčíka/, ak máte pomalý rytmus srdca /
bradykardia/, ak máte slabé srdce / zlyhanie srdca/, ak máte v
rodinnej anamnéze infarkt
/ infarkt myokardu/, ak ste žena alebo ľudia staršieho veku alebo užívate
iné lieky, ktorých dôsledkom sú abnormálne zmeny na EKG / viď. odstavec
užívanie iných liekov/

Užívanie iných liekov
Ak užívate iné lieky, ktoré môžu zmeniť rytmus vášho srdca , povedzte to
svojmu lekárovi: lieky ktoré patria do skupiny antiarytmík /napr. chinidín,
hydrochinidín,disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid/,
tricyklické antidepresíva, niektoré antimikrobiálne látky /patriace do
skupiny makrolidov/ , niektoré antipsychotiká.Počas liečby CIPROLONOM

Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak sa počas liečby CIPROLONOM vyskytne
čokoľvek z nasledovného. Váš lekár rozhodne, či je potrebné liečbu
CIPROLONOM ukončiť.

. Závažná, náhla alergická reakcia (anafylaktická reakcia/šok,
angioedém). Aj pri prvej dávke existuje malá pravdepodobnosť výskytu
závažnej alergickej rekcie s nasledovnými príznakmi: tlak v hrudi,
pocit závratu, napínanie na vracanie a mdloba alebo závrat pri
vstávaní. Ak sa tak stane, prestaňte užívať CIPROLON a okamžite
vyhľadajte svojho lekára.


. Občas sa môže vyskytnúť bolesť a opuch kĺbov a zápal šliach, najmä ak
ste starší a zároveň sa liečite kortikosteroidmi. Pri prvom znaku
akejkoľvek bolesti alebo zápalu prestaňte užívať CIPROLON a bolestivé
miesto nechajte odpočívať. Vyhýbajte sa akejkoľvek telesnej aktivite,
pretože to môže zvyšovať riziko natrhnutia šliach.

. Ak máte epilepsiu alebo iné neurologické stavy, ako je nedokrvenosť
mozgu alebo mozgová mŕtvica, môžu sa u Vás vyskytnúť vedľajšie účinky
súvisiace s centrálnym nervovým systémom. Ak sa tak stane, prestaňte
užívať CIPROLON a okamžite vyhľadajte svojho lekára.

. Pri prvom užití CIPROLONU sa môžu vyskytnúť psychiatrické reakcie. Ak
máte depresiu alebo psychózu, Vaše príznaky sa môžu počas liečby
CIPROLONOM zhoršiť. Ak sa tak stane, prestaňte užívať CIPROLON
a okamžite vyhľadajte svojho lekára.

. Môžu sa u Vás vyskytnúť príznaky neuropatie, ako je bolesť,
pálenie, brnenie, strata citlivosti a/alebo slabosť. Ak sa tak stane,
prestaňte užívať CIPROLON a okamžite vyhľadajte svojho lekára.


. Počas užívania antibiotík vrátane CIPROLONU alebo aj niekoľko týždňov
po ich vysadení sa môže objaviť hnačka. Ak sa stane závažnou alebo
pretrváva alebo ak si všimnete, že Vaša stolica obsahuje krv alebo
hlien, okamžite ukončite užívanie CIPROLONU, pretože to môže ohrozovať
život. Neužívajte lieky, ktoré zastavujú alebo spomaľujú pohyb čriev
a vyhľadajte svojho lekára.

. Ak musíte poskytnúť vzorku krvi alebo moču, povedzte lekárovi alebo
pracovníkovi laboratória, že užívate CIPROLON.

. CIPROLON môže spôsobovať poškodenie pečene. Ak spozorujete akékoľvek
príznaky, ako je strata chuti do jedla, žltačka (žltnutie pokožky),
tmavý moč, svrbenie alebo citlivosť žalúdka, prestaňte užívať CIPROLON
a okamžite vyhľadajte svojho lekára.

. CIPROLON môže spôsobovať zníženie počtu bielych krviniek a Vaša
odolnosť voči infekciám môže byť znížená. Ak sa u Vás vyskytne
infekcia s príznakmi, ako je horúčka a závažné zhoršenie celkového
zdravotného stavu alebo horúčka s lokálnymi príznakmi infekcie, ako je
bolesť v hrdle, hrtane, ústach alebo močové ťažkosti, mali by ste
okamžite vyhľadať lekára. Vykoná sa krvný test na zistenie možného
zníženia počtu bielych krviniek (agranulocytóza). Je dôležité
informovať lekára o tom, aký liek užívate.

. Ak sa u Vás alebo u člena Vašej rodiny vyskytol nedostatok glukózo-6-
fosfátdehydrogenázy (G6PD), povedzte to svojmu lekárovi, pretože po
ciprofloxacíne môže vzniknúť riziko anémie.

Vaša pokožka bude pri liečbe CIPROLONOM citlivejšia na slnečné svetlo alebo
ultrafialové (UV) svetlo. Vyhýbajte sa silnému slnečnému svetlu
alebo umelému ultrafialovému svetlu, ako je solárium.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Nepoužívajte CIPROLON spolu s tizanidínom, pretože to môže spôsobovať
vedľajšie účinky, ako je nízky krvný tlak a ospalosť (pozri časť 2:
Neužívajte CIPROLON“).

O nasledovných liekoch je známe, že v tele vzájomne reagujú s CIPROLONOM.
Používanie CIPROLONU spolu s týmito liekmi môže ovplyvniť liečebný účinok
týchto liekov. Môže takisto zvyšovať pravdepodobnosť výskytu vedľajších
účinkov.

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate:

. warfarín alebo iné perorálne antikoagulanciá (na zriedenie krvi)
. probenecid (na liečbu pakostnice)
. metotrexát (na liečbu niektorých typov rakoviny, psoriázy, reumatickej
artritídy)
. teofylín (na liečbu problémov s dýchaním)
. tizanidín (na liečbu svalových kŕčov pri roztrúsenej skleróze)
. klozapín (liek proti psychózam)
. ropinirol (na liečbu Parkinsonovej choroby)
. fenytoín (na liečbu epilepsie)

CIPROLON môže zvyšovať hladiny nasledovných liekov v krvi:

. pentoxifylín (na liečbu porúch krvného obehu)
. kofeín

Niektoré lieky znižujú účinok CIPROLONU. Povedzte svojmu lekárovi, ak
užívate alebo chcete užívať:

. antacidá
. minerálne doplnky výživy
. sukralfát
. polymérny viazač fosfátov (napr. sevelamér)
. lieky alebo doplnky výživy obsahujúce vápnik, horčík, hliník alebo
železo
Ak sú tieto lieky pre Vás bezpodmienečne nutné, CIPROLON užívajte približne
dve hodiny pred alebo najskôr štyri hodiny po ich užití.

Užívanie CIPROLONU s jedlom a nápojmi

Ak užívate CIPROLON s jedlom, pri užívaní tabliet nejedzte ani nepite
žiadne mliečne výrobky (ako je mlieko alebo jogurt) ani nápoje obohatené
vápnikom, pretože môžu ovplyvniť absorpciu liečiva.

Tehotenstvo a dojčenie

CIPROLON sa počas tehotenstva neodporúča užívať. Ak plánujete otehotnieť,
povedzte to svojmu lekárovi.

Neužívajte CIPROLON počas dojčenia, pretože ciprofloxacín sa vylučuje do
materského mlieka a môže byť škodlivý pre Vaše dieťa.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

CIPROLON môže znížiť ostražitosť. Môžu sa vyskytnúť niektoré neurologické
vedľajšie účinky. Preto sa pred vedením vozidla alebo obsluhovaním strojov
uistite, že viete, ako reagujete na CIPROLON. Ak máte pochybnosti, povedzte
to svojmu lekárovi.


3. AKO UŽÍVAŤ CIPROLON 750

Váš lekár Vám vysvetlí, koľko CIPROLONU budete musieť presne užívať a ako
často a ako dlho. To bude závisieť od typu infekcie, ktorú máte a jej
závažnosti.

Ak máte problémy s obličkami, povedzte to svojmu lekárovi, pretože môže byť
potrebné upraviť Vašu dávku.

Liečba zvyčajne trvá 5 až 21 dní, ale pri ťažkých infekciách môže trvať
dlhšie. Tablety užívajte presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste istý, koľko tabliet CIPROLONU užiť a ako ich máte užívať, overte si to
u svojho lekára alebo lekárnika.

a. Tablety prehltnite celé a zapite ich dostatočným množstvom tekutín.
Tablety nehryzte, pretože majú nepríjemnú chuť.
b. Tablety užívajte každý deň v približne rovnakom čase.
c. Tablety môžete užívať s jedlom alebo medzi jedlami. Vápnik ako
súčasť stravy nebude závažne ovplyvňovať absorpciu. Neužívajte však
tablety CIPROLONU s mliečnymi výrobkami, ako je mlieko alebo
jogurt, ani s obohatenými ovocnými džúsmi (napr. pomarančový džús
obohatený vápnikom).

Počas užívania CIPROLONU nezabudnite piť dostatočné množstvo tekutín.

Ak užijete viac CIPROLONU, ako máte

> Ak užijete viac než predpísanú dávku, okamžite vyhľadajte lekársku
pomoc. Ak je to možné, zoberte si tablety alebo škatuľu so sebou
k lekárovi.

Ak zabudnete užiť CIPROLON

> Užite zvyčajnú dávku hneď, ako to bude možné, a potom pokračujte podľa
predpisu. Ak je však už takmer čas na užitie nasledujúcej dávky,
neužite vynechanú dávku a pokračujte ako zvyčajne. Neužívajte
dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Je potrebné, aby
ste dokončili celý liečebný cyklus.

Ak prestanete užívať CIPROLON

> Je dôležité dokončiť celý liečebný cyklus, a to aj v prípade, ak sa po
niekoľkých dňoch začnete cítiť lepšie. Ak prestanete užívať tento liek
príliš skoro, infekcia sa nemusí úplne vyliečiť a príznaky infekcie sa
môžu vrátiť alebo ešte zhoršiť. Môže sa u Vás tiež rozvinúť
rezistencia na antibiotikum.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj CIPROLON môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.Časté vedľajšie účinky (pravdepodobne sa vyskytnú u 1 až 10 ľudí zo100):

- nevoľnosť, hnačka
- bolesť kĺbov u detí

Menej časté vedľajšie účinky (pravdepodobne sa vyskytnú u 1 až 10 ľudí
z 1 000):

- plesňové superinfekcie
- vysoká koncentrácia eozinofilov, druh bielych krviniek
- strata chuti do jedla (anorexia)
- hyperaktivita alebo nepokoj
- bolesť hlavy, závrat, problémy so spaním alebo poruchy chuti
- vracanie, bolesť brucha, tráviace ťažkosti, ako je žalúdočná nevoľnosť
(pokazený žalúdok/pálenie záhy) alebo vetry
- zvýšené množstvá niektorých látok v krvi (transamináz a/alebo bilirubínu)
- vyrážka, svrbenie alebo žihľavka
- bolesť kĺbov u dospelých
- zhoršená funkcia obličiek
- bolesť svalov a kostí, pocit choroby (asténia) alebo horúčka
- zvýšená alkalická fosfatáza v krvi (určitá látka v krvi)

Zriedkavé vedľajšie účinky (pravdepodobne sa vyskytnú u 1 až 10 ľudí
z 10 000):

- zápal čriev (kolitída) súvisiaci s užívaním antibiotika (v zriedkavých
prípadoch môže končiť smrťou) (pozri časť 2: Buďte zvlášť opatrný pri
užívaní CIPROLONU)
- zmeny počtu krviniek (leukopénia, leukocytóza, neutropénia, anémia),
zvýšenie alebo zníženie počtu faktorov zrážavosti krvi (krvných
doštičiek)
- alergická reakcia, opuch (edém) alebo rýchly opuch pokožky a slizníc
(angioedém)
- zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémia)
- zmätenosť, dezorientácia, úzkostné reakcie, abnormálne sny, depresia
alebo halucinácie
- mravčenie, nezvyčajná citlivosť na zmyslové podnety, znížená citlivosť
pokožky, tras, záchvaty (pozri časť 2: Buďte zvlášť opatrný pri užívaní
CIPROLONU) alebo závrat
- problémy so zrakom
- zvonenie v ušiach, strata sluchu, zhoršenie sluchu
- rýchly srdcový rytmus (tachykardia)
- rozšírenie krvných ciev (vazodilatácia), nízky krvný tlak alebo mdloba
- dýchavičnosť vrátane astmatických príznakov
- ochorenia pečene, žltačka (cholestatická žltačka) alebo hepatitída
- citlivosť na svetlo (pozri časť 2: Buďte zvlášť opatrný pri užívaní
CIPROLONU)
- bolesť svalov, zápal kĺbov, zvýšený svalový tonus alebo svalové kŕče
- zlyhanie obličiek, krv alebo kryštáliky v moči (pozri časť 2: Buďte
zvlášť opatrný pri užívaní CIPROLONU), zápal močových ciest
- zadržiavanie tekutín alebo nadmerné potenie
- abnormálne hladiny faktora zrážavosti (protrombínu) alebo zvýšené hladiny
enzýmu amylázy

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (pravdepodobne sa vyskytnú u menej ako
1 človeka z 10 000):

- špeciálny typ poklesu počtu červených krviniek (hemolytická anémia);
nebezpečný pokles určitého typu bielych krviniek (agranulocytóza), pokles
počtu červených a bielych krviniek a krvných doštičiek (pancytopénia),
ktorý môže ohroziť život, útlm činnosti kostnej drene, ktorý môže tiež
ohroziť život (pozri časť 2: Buďte zvlášť opatrný pri užívaní CIPROLONU)
- závažné alergické reakcie (anafylaktická reakcia alebo anafylaktický šok,
ktoré môžu končiť smrťou - sérová choroba) (pozri časť 2: Buďte zvlášť
opatrný pri užívaní CIPROLONU)
- duševného poruchy (psychotické reakcie) (pozri časť 2: Buďte zvlášť
opatrný pri užívaní CIPROLONU)
- migréna, poruchy koordinácie, neistá chôdza (porucha chôdze), porucha
čuchového zmyslu (čuchové poruchy), tlak na mozog (intrakraniálny tlak)
- poruchy vizuálneho rozlišovania farieb
- zápal steny krvných ciev (vaskulitída)
- zápal podžalúdkovej žľazy
- smrť pečeňových buniek (nekróza pečene) veľmi zriedkavo vedúca k život
ohrozujúcemu zlyhaniu pečene
- malé, bodkovité podkožné krvácanie (petechie), rôzne kožné výsevy alebo
vyrážky (napríklad potenciálne smrteľný Stevensonov-Johnsonov syndróm
alebo toxická epidermálna nekrolýza)
- svalová slabosť, zápal šliach, natrhnutie šliach – najmä veľkej šľachy na
zadnej strane členka (Achillova šľacha) (pozri časť 2: Buďte zvlášť
opatrný pri užívaní CIPROLONU); zhoršenia príznakov myasténie gravis
(pozri časť 2: Buďte zvlášť opatrný pri užívaní CIPROLONU)

Frekvencia nie je známa (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov)
- problémy súvisiace s nervovým systémom, ako je bolesť, pálenie, brnenie,
strata citlivosti a/alebo slabosť v končatinách
- závažné abnormality srdcového rytmu, nepravidelný srdcový rytmus
(Torsades de Pointes)
- Problémy so srdcom
- Abnormálne zrýchlený srdcový rytmus, život ohrozujúci nepravidelný
srdcový rytmus, zmena srdcového rytmu /nazývaná predĺženie QT intervalu
viditeľného na EKG/.


5. AKO UCHOVÁVAŤ CIPROLON 750

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte CIPROLON po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri
alebo škatuli za označením „EXP“: Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný
deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo CIPROLON obsahuje

- Liečivo je ciprofloxacín – 750 mg v jednej filmom obalenej tablete.
Ciprofloxacín je prítomný vo forme ciprofloxacíniumchloridu.
- Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob,
hydrogenovaný rastlinný olej, sodná soľ karboxymetylškrobu, koloidný
oxid kremičitý, magnéziumstearát, mastenec, oxid titaničitý, makrogol
6000, hypromelóza, simetikónová emulzia, polyakrylátová disperzia
(kopolymér metylakrylátu a etylakrylátu), čistená voda.

Ako vyzerá CIPROLON a obsah balenia

CIPROLON 750 sú biele filmom obalené tablety kapsulovitého tvaru s deliacou
ryhou na jednej strane. Dodávajú sa v balení po 10 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Hikma Farmacęutica (Portugal), S.A.
Estrada do Rio da Mo
No 8, 8A e 8B, Fervenca
2705-906 Terrugem SNT
Portugalsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Hikma Pharmaceuticals Ltd. Co.
Kladnianska 35
821 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 556 489 71


Táto písomná informácia pre používateľov bola schválená v auguste 2011.Lekárske rady/poučenia

Antibiotiká sa používajú na liečbu bakteriálnych infekcií. Sú neúčinné
proti vírusovým infekciám.
Ak Vám lekár predpísal antibiotiká, potrebujete ich presne na Vaše súčasné
ochorenie.
Napriek podávaniu antibiotík môžu niektoré baktérie prežiť alebo sa
rozmnožovať. Tento fenomén sa nazýva rezistencia: liečba niektorými
antibiotikami sa stáva neúčinnou.
Nesprávne používanie antibiotík zvyšuje rezistenciu. Môžete dokonca pomôcť
baktériám získať rezistenciu, a tým oneskoriť Vaše vyliečenie alebo znížiť
účinnosť antibiotika, ak nebudete dostatočne dodržiavať:
- dávkovanie
- dávkovací režim
- dĺžku liečby

Z tohto dôvodu je nutné na zachovanie účinnosti tohto lieku:
1 – Používať antibiotiká iba ak ich lekár predpíše.
2 – Striktne dodržiavať pokyny.
3 – Bez lekárskeho predpisu nepoužívať znovu antibiotikum, a to ani vtedy,
ak chcete liečiť podobné
ochorenie.
4 – Nikdy nepodávať svoje antibiotikum inej osobe; nemusí byť vhodné pre
jej/jeho ochorenie.
5 – Po ukončení liečby vrátiť všetky nespotrebované lieky do lekárne, aby
sa zaručila ich správna likvidácia.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 K OZNÁMENIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č.: 2011/03879


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

CIPROLON 750


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 filmom obalená tableta obsahuje 879 mg ciprofloxacíniumchloridu, čo
zodpovedá 750 mg ciprofloxacínu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

CIPROLON 750 je indikovaný na liečbu nasledovných infekcií (pozri časti 4.4
a 5.1). Pred začatím liečby je potrebné venovať osobitnú pozornosť
dostupným informáciám o rezistencii na ciprofloxacín.

Je potrebné zohľadniť oficiálne odporúčania týkajúce sa náležitého použitia
antibakteriálnych látok.

/Dospelí/

. Infekcie dolných dýchacích ciest spôsobené gramnegatívnymi baktériami:
- exacerbácie chronického obštrukčného ochorenia pľúc
- infekcie priedušiek a pľúc pri cystickej fibróze alebo pri bronchiektázii
- zápal pľúc

. Chronický hnisavý zápal stredného ucha

. Akútna exacerbácia chronickej sínusitídy, najmä ak je spôsobená
gramnegatívnymi baktériami

. Infekcie močových ciest

. Gonokoková uretritída a cervicitída

. Epididymoorchitída vrátane prípadov vyvolaných /Neisseria gonorrhoeae/

. Zápalové ochorenie panvy vrátane prípadov vyvolaných /Neisseria/
/gonorrhoeae/
Ak sa u vyššie uvedených infekcií pohlavného traktu predpokladá alebo je
známe, že sú spôsobené
/Neisseria gonorrhoeae/, je obzvlášť dôležité získať miestne informácie
o prevalencii rezistencie na
ciprofloxacín a potvrdiť citlivosť na základe laboratórnych testov.

. Infekcie gastrointestinálneho traktu (napr. hnačka cestovateľov)

. Intraabdominálne infekcie

. Infekcie kože a mäkkých tkanív spôsobené gramnegatívnymi baktériami

. Malígny zápal vonkajšieho ucha

. Infekcie kostí a kĺbov

. Liečba infekcií u pacientov s neutropéniou

. Profylaxia infekcií u pacientov s neutropéniou

. Profylaxia invazívnych infekcií spôsobených /Neisseria meningitidis/

. Inhalačný antrax (poexpozičná profylaxia a následná liečba)

/Deti a mladiství/

. Infekcie priedušiek a pľúc pri cystickej fibróze spôsobené /Pseudomonas/
/aeruginosa/
. Komplikované infekcie močových ciest a pyelonefritída
. Inhalačný antrax (poexpozičná profylaxia a následná liečba)

Ak sa to považuje za nevyhnutné, ciprofloxacín možno u detí a mladistvých
použiť aj na liečbu ťažkých infekcií.

Liečbu majú začínať iba lekári so skúsenosťami s liečbou cystickej fibrózy
a/alebo závažných infekcií u detí a mladistvých (pozri časti 4.4 a 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie sa určuje podľa indikácie, závažnosti a miesta infekcie,
citlivosti mikroorganizmu (mikroorganizmov) spôsobujúceho ochorenie na
ciprofloxacín, funkcie obličiek pacienta a u detí a mladistvých podľa
telesnej hmotnosti.
Dĺžka liečby závisí od závažnosti ochorenia a klinického
a mikrobiologického priebehu ochorenia.
Liečba infekcií spôsobená určitou baktériou (napr. /Pseudomonas aeruginosa/,
/Acinetobacter/ alebo /Stafylococci)/ si môže vyžadovať vyššie dávky
ciprofloxacínu a súbežné podávanie inej vhodnej antibakteriálnej látky
(látok).

Liečba niektorých infekcií (napr. zápalové ochorenie panvy,
intraabdominálne infekcie, infekcie u pacientov s neutropéniou a infekcie
kostí a kĺbov) si môžu vyžadovať súbežné podávanie s inými vhodnými
antibakteriálnymi látkami v závislosti od prítomných patogénov.

/Dospelí/

|Indikácie |Denná dávka v mg |Celková dĺžka liečby |
| | |(potenciálne |
| | |zahŕňajúca úvodnú |
| | |parenterálnu liečbu |
| | |ciprofloxacínom) |
|Infekcie dolných dýchacích ciest |500 mg dvakrát |7 až 14 dní |
| |denne až 750 mg | |
| |dvakrát denne | |
|Infekcie horných|Akútna |500 mg dvakrát |7 až 14 dní |
|dýchacích ciest |exacerbácia |denne až 750 mg | |
| |chronickej |dvakrát denne | |
| |sínusitídy | | |
| |Chronický hnisavý|500 mg dvakrát |7 až 14 dní |
| |zápal stredného |denne až 750 mg | |
| |ucha |dvakrát denne | |
| |Malígny zápal |750 mg dvakrát |28 dní až 3 mesiace |
| |vonkajšieho ucha |denne | |
| | | | |
|Infekcie |Nekomplikovaná |250 mg dvakrát |3 dni |
|močových ciest |cystitída |denne až 500 mg | |
| | |dvakrát denne | |
| | |U premenopauzálnych žien možno použiť |
| | |jednorazovú dávku 500 mg |
| |Komplikovaná |500 mg dvakrát |7 dní |
| |cystitída, |denne | |
| |nekomplikovaná | | |
| |pyelonefritída | | |
| |Komplikovaná |500 mg dvakrát |minimálne 10 dní, |
| |pyelonefritída |denne až 750 mg |v niektorých |
| | |dvakrát denne |špecifických prípadoch|
| | | |možno pokračovať |
| | | |dlhšie než 21 dní |
| | | |(napr. pri abscesoch) |
| |Prostatitída |500 mg dvakrát |2 až 4 týždne (akútna)|
| | |denne až 750 mg |až po 4 až 6 týždňov |
| | |dvakrát denne |(chronická) |
|Infekcie |Gonokoková |500 mg ako |1 deň (jednorazová |
|pohlavného |uretritída |jednorazová dávka |dávka) |
|traktu |a cervicitída | | |
| |Epididymoorchitíd|500 mg dvakrát |minimálne 14 dní |
| |a a zápalové |denne až 750 mg | |
| |ochorenia panvy |dvakrát denne | |
|Infekcie |Hnačka spôsobená |500 mg dvakrát |1 deň |
|gastrointestinál|bakteriálnymi |denne | |
|neho traktu |patogénmi vrátane| | |
|a intraabdominál|Shigella spp. | | |
|ne infekcie |inými než | | |
| |Shigella | | |
| |dysenteriae typu | | |
| |1 a empirická | | |
| |liečba ťažkej | | |
| |cestovateľskej | | |
| |hnačky | | |
| |Hnačka spôsobená |500 mg dvakrát |5 dní |
| |Shigella |denne | |
| |dysenteriae typu | | |
| |1 | | |
| |Hnačka spôsobená |500 mg dvakrát |3 dni |
| |Vibrio cholerae |denne | |
| |Týfusová horúčka |500 mg dvakrát |7 dní |
| | |denne | |
| |Intraabdominálne |500 mg dvakrát |5 až 14 dní |
| |infekcie |denne až 750 mg | |
| |spôsobené |dvakrát denne | |
| |gramnegatívnymi | | |
| |baktériami | | |
|Infekcie kože a mäkkých tkanív |500 mg dvakrát |7 až 14 dní |
| |denne až 750 mg | |
| |dvakrát denne | |
|Infekcie kostí a kĺbov |500 mg dvakrát |max. 3 mesiace |
| |denne až 750 mg | |
| |dvakrát denne | |
|Liečba infekcie alebo profylaxia |500 mg dvakrát |Liečba má pokračovať |
|infekcie u pacientov |denne až 750 mg |počas celého obdobia |
|s neutropéniou. |dvakrát denne |neutropénie |
|Ciprofloxacín sa musí podávať | | |
|súbežne s vhodnými | | |
|antibakteriálnymi liečivami | | |
|v súlade s oficiálnymi | | |
|odporúčaniami. | | |
|Profylaxia invazívnych infekcií |500 mg ako |1 deň (jednorazová |
|spôsobených Neisseria |jednorazová dávka |dávka) |
|meningitidis | | |
|Poexpozičná profylaxia a následná|500 mg dvakrát |60 dní od potvrdenia |
|liečba inhalačného antraxu u |denne |expozície Bacillus |
|osôb, ktoré možno liečiť | |anthracis |
|perorálne, ak je to klinicky | | |
|opodstatnené. Podávanie lieku sa | | |
|musí začať čo najskôr po | | |
|podozrení alebo po potvrdení | | |
|expozície. | | |

/Deti a mladiství/

|Indikácie |Denná dávka v mg |Celková dĺžka |
| | |liečby (potenciálne|
| | |zahŕňajúca úvodnú |
| | |parenterálnu liečbu|
| | |ciprofloxacínom) |
|Cystická |20 mg/kg telesnej hmotnosti dvakrát |10 až 14 dní |
|fibróza |denne, maximálne 750 mg v dávke. | |
|Komplikované |10 mg/kg telesnej hmotnosti dvakrát |10 až 21 dní |
|infekcie |denne až 20 mg/kg telesnej hmotnosti | |
|močových ciest |dvakrát denne, maximálne 750 mg | |
|a pyelonefritíd|v dávke. | |
|a | | |
|Poexpozičná |10 mg/kg telesnej hmotnosti dvakrát |60 dní od |
|profylaxia |denne až 15 mg/kg telesnej hmotnosti |potvrdenia |
|a následná |dvakrát denne, maximálne 500 mg |expozície Bacillus |
|liečba |v dávke. |anthracis |
|inhalačného | | |
|antraxu u osôb,| | |
|ktoré možno | | |
|liečiť | | |
|perorálne, ak | | |
|je to klinicky | | |
|opodstatnené. | | |
|Podávanie lieku| | |
|sa musí začať | | |
|čo najskôr po | | |
|podozrení alebo| | |
|po potvrdení | | |
|expozície. | | |
|Iné ťažké |20 mg/kg telesnej hmotnosti dvakrát |Podľa typu |
|infekcie |denne, maximálne 750 mg v dávke. |infekcie |

/Geriatrickí pacienti/

Geriatrickým pacientom sa musí podávať určená dávka v závislosti od
závažnosti ochorenia a klírensu kreatinínu pacienta.


/Poškodenie funkcie obličiek a pečene/

Odporúčané začiatočné a udržiavacie dávky pre pacientov s poškodením
funkcie obličiek:|Klírens kreatinínu |Kreatinín v sére|Perorálna dávka |
|[ml/min/1,73 m2] | |[mg] |
| |[µmol/l] | |
|> 60 |< 124 |Pozri zvyčajné |
| | |dávkovanie. |
|30–60 |124 až 168 |250-500 mg |
| | |každých 12 h |
|< 30 |> 169 |250-500 mg |
| | |každých 24 h |
|Hemodialyzovaní pacienti |> 169 |250-500 mg |
| | |každých 24 h (po|
| | |dialýze) |
|Peritoneálne dialyzovaní |> 169 |250-500 mg |
|pacienti | |každých 24 h |

U pacientov s poškodením funkcie pečene sa nevyžaduje žiadna úprava dávky.

Dávkovanie u detí s poškodením funkcie obličiek a/alebo pečene sa
neskúmalo.

/Spôsob podávania/

Tablety sa prehĺtajú nerozhryzené a zapíjajú sa tekutinou. Možno ich užívať
nezávisle od času príjmu potravy. Ak sa užívajú na lačný žalúdok, liečivo
sa absorbuje rýchlejšie. Tablety s ciprofloxacínom sa nemajú užívať iba s
mliečnymi výrobkami (napr. mlieko, jogurt) alebo ovocnými džúsmi
obohatenými minerálmi (napr. pomarančový džús obohatený vápnikom) (pozri
časť 4.5).

V závažných prípadoch alebo ak pacient nedokáže užívať tablety (napr.
pacienti na umelej výžive) sa odporúča vykonávať liečbu intravenóznou
formou ciprofloxacínu, až kým nie je možné prestavenie na perorálne
podávanie.

4.3 Kontraindikácie

. Precitlivenosť na liečivo, iné chinolóny alebo na ktorúkoľvek z
pomocných látok (pozri časť 6.1).

. Súbežné podávanie ciprofloxacínu a tizanidínu (pozri časť 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Závažné infekcie a zmiešané infekcie s grampozitívnymi a anaeróbnymi/
/patogénmi/
Ciprofloxacín nie je vhodný na monoterapiu závažných infekcií a infekcií,
ktoré môžu byť spôsobené grampozitívnymi alebo anaeróbnymi patogénmi. Pri
takýchto infekciách sa ciprofloxacín musí podávať v kombinácii s inými
vhodnými antibakteriálnymi látkami.

/Streptokokové infekcie (vrátane Streptococcus pneumoniae)/
Ciprofloxacín sa neodporúča na liečbu streptokokových infekcií z dôvodu
neadekvátnej účinnosti./Infekcie pohlavného traktu/
Epididymoorchitídu a zápalové ochorenia panvy môže spôsobovať
/Neisseria/ /gonorrhoeae/ rezistentná na fluorochinolóny. Ciprofloxacín sa má
podávať súbežne s iným vhodným antibakteriálnym liečivom, pokiaľ nemožno
vylúčiť /Neisseria/ /gonorrhoeae/ rezistentnú na ciprofloxacín. Ak sa po
3 dňoch liečby nedosiahne klinické zlepšenie, liečba sa má prehodnotiť.

/Intraabdominálne infekcie/
O účinnosti ciprofloxacínu v liečbe intraabdominálnych infekcií po
chirurgickom výkone sú obmedzené údaje.

/Hnačka cestovateľov/
Pri výbere ciprofloxacínu sa musí zohľadniť informácia o rezistencii na
ciprofloxacín u príslušných patogénov v navštívenej krajine.

/Infekcie kostí a kĺbov/
Ciprofloxacín sa musí použiť v kombinácii s inými antibakteriálnymi
liečivami podľa záverov mikrobiologickej dokumentácie.

/Inhalačný antrax/
Použitie u ľudí je založené na údajoch citlivosti /in vitro/ a na
experimentálnych údajoch na
zvieratách spolu s obmedzenými údajmi u ľudí. Ošetrujúci lekári musia
zohľadniť národné a/alebo
medzinárodné konsenzuálne dokumenty ohľadom liečby antraxu.

/Deti a mladiství/
Používanie ciprofloxacínu u detí a mladistvých musí byť v súlade s
dostupnými oficiálnymi odporúčaniami. Liečbu ciprofloxacínom musia začať
iba lekári, ktorí majú skúsenosti s liečbou cystickej fibrózy a/alebo
závažných infekcií u detí a mladistvých.

Ciprofloxacín preukázateľne spôsoboval artropatiu nosných kĺbov juvenilných
zvierat. Údaje o bezpečnosti z randomizovanej dvojito zaslepenej štúdie s
ciprofloxacínom použitom u detí (ciprofloxacín: n=335, priemerný vek =
6,3 roka; komparátory: n=349, priemerný vek = 6,2 roka; vekový rozsah = 1
až 17 rokov) odhalili výskyt suspektnej artropatie súvisiacej s liekom
(rozpoznané z klinických znakov a symptómov súvisiacich s kĺbmi) v deň +42,
a to 7,2 % a 4,6 % . Výskyt artropatie súvisiacej s liekom po 1 roku od
ukončenia liečby bol 9,0 % a 5,7 %. Postupné zvyšovanie prípadov suspektnej
artropatie súvisiacej s liekom nebolo medzi jednotlivými skupinami
štatisticky významné. Liečba sa má začať až po dôkladnom vyhodnotení
prospechu voči rizikám z dôvodu možných nežiaducich udalostí súvisiacich s
kĺbmi a/alebo okolitým tkanivom.

/Infekcie priedušiek a pľúc pri cystickej fibróze/
Klinické štúdie zahŕňali deti a mladistvých vo veku 5-17 rokov. S liečbou
detí vo veku 1 až 5 rokov sú k dispozícii obmedzenejšie skúsenosti.

/Komplikované infekcie močových ciest a pyelonefritída/
Keď nemožno použiť inú liečbu, musí sa zvážiť liečba infekcií močových
ciest ciprofloxacínom. Má byť založená na záveroch mikrobiologickej
dokumentácie. Klinické štúdie zahŕňali deti a mladistvých vo veku 1-
17 rokov.

/Iné špecifické závažné infekcie/
Iné závažné infekcie v súlade s oficiálnym odporúčaním alebo po dôkladnom
vyhodnotení prospechu voči rizikám, keď sa nedajú použiť iné spôsoby
liečby, alebo po zlyhaní konvenčnej liečby a keď mikrobiologická
dokumentácia môže odôvodniť použitie ciprofloxacínu.
Použitie ciprofloxacínu na liečbu špecifických závažných infekcií iných než
tie, ktoré sú uvedené vyššie sa nevyhodnotilo v klinických štúdiách a
klinické skúsenosti sú obmedzené. Z tohto dôvodu sa odporúča opatrnosť pri
liečbe pacientov s týmito infekciami.

/Precitlivenosť/
Precitlivenosť a alergické reakcie, vrátane anafylaxie a anafylaktoidných
reakcií, sa môžu vyskytnúť po jednorazovej dávke (pozri časť 4.8) a môžu
byť život ohrozujúce. Ak sa vyskytne takáto reakcia, ciprofloxacín sa musí
vysadiť a vyžaduje sa adekvátna medicínska liečba.

/Muskuloskeletálny systém/
Ciprofloxacín sa vo všeobecnosti nemá používať u pacientov s anamnézou
ochorení/poškodením šliach súvisiacich s liečbou chinolónmi. Napriek tomu
možno vo veľmi zriedkavých prípadoch, po mikrobiologickom vyšetrení
organizmu spôsobujúceho ochorenie a po vyhodnotení pomeru rizík a
prospechu, ciprofloxacín predpísať týmto pacientom na liečbu niektorých
závažných infekcií, najmä v prípade zlyhania štandardnej liečby alebo
bakteriálnej rezistencie, keď mikrobiologické údaje môžu odôvodniť použitie
ciprofloxacínu.
Pri liečbe ciprofloxacínom sa môže počas prvých 48 hodín vyskytnúť
tendinitída a natrhnutie šľachy (najmä Achillovej šľachy), niekedy
bilaterálne. Riziko tendinopatie sa môže zvýšiť u starších pacientov alebo
u pacientov súbežne liečených kortikosteroidmi (pozri časť 4.8).
Pri akýchkoľvek znakoch tendinitídy (napr. bolestivý opuch, zápal) sa má
liečba ciprofloxacínom vysadiť. Postihnutú končatinu treba ušetriť od
fyzickej aktivity.
Ciprofloxacín sa má používať opatrne u pacientov s myasténiou gravis (pozri
časť 4.8).

/Fotosenzitivita/
Ciprofloxacín preukázateľne spôsoboval reakcie precitlivenosti na svetlo.
Pacientov užívajúcich ciprofloxacín treba upozorniť, aby sa počas liečby
vyhýbali priamej expozícii silnému slnečnému žiareniu alebo UV žiareniu
(pozri časť 4.8).

/Centrálny nervový systém/
Chinolóny sú známym spúšťačom záchvatov alebo znižujú prah vzniku
záchvatov. U pacientov s poruchami CNS, ktorí majú predispozíciu na vznik
záchvatov, sa má ciprofloxacín použiť s opatrnosťou.
V prípade výskytu záchvatov sa musí ciprofloxacín vysadiť (pozri časť 4.8).
Po prvom podaní ciprofloxacínu sa môžu dokonca vyskytnúť psychiatrické
reakcie. V zriedkavých prípadoch sa môže depresia alebo psychóza rozvinúť
do samoohrozujúceho správania. V takýchto prípadoch sa musí ciprofloxacín
vysadiť.
U pacientov liečených ciprofloxacínom sa hlásili prípady polyneuropatie (na
základe neurologických symptómov, ako je bolesť, pálenie, senzorické
poruchy alebo svalová slabosť, samostatne alebo v kombinácii).
Ciprofloxacín sa musí vysadiť u pacientov so symptómami neuropatie,
zahŕňajúcej bolesť, pálenie, brnenie, stratu citlivosti a/alebo slabosť,
aby sa zabránilo vzniku ireverzibilného stavu (pozri časť 4.8).

/Ochorenia srdca/
Keďže ciprofloxacín súvisí s prípadmi predĺženia intervalu QT (pozri
časť 4.8), pri liečbe pacientov s rizikom arytmie torsades de pointes treba
postupovať opatrne.

/Gastrointestinálny systém/
Výskyt závažnej a pretrvávajúcej hnačky počas liečby alebo po liečbe
(vrátane niekoľkých týždňov po liečbe) môže indikovať kolitídu súvisiacu s
antibiotikami (život ohrozujúci stav, ktorý môže končiť smrťou), ktorá si
vyžaduje okamžitú liečbu (pozri časť 4.8). V takýchto prípadoch sa musí
ciprofloxacín okamžite vysadiť a začať vhodná liečba. Lieky, ktoré inhibujú
peristaltiku, sú v takomto prípade kontraindikované.

/Obličky a močový systém/
Hlásila sa kryštalúria v súvislosti s použitím ciprofloxacínu (pozri časť
4.8). Pacienti dostávajúci ciprofloxacín majú byť dobre hydratovaní a treba
zabrániť nadmernej alkalite moču.

/Hepatobiliárny systém/
Po ciprofloxacíne sa hlásili prípady pečeňovej nekrózy a život ohrozujúce
zlyhanie pečene (pozri časť 4.8). V prípade akýchkoľvek znakov a symptómov
ochorenia pečene (ako napríklad anorexia, žltačka, tmavý moč, pruritus
alebo citlivé brucho) sa musí liečba vysadiť.

/Deficiencia glukózo-6-fosfátdehydrogenázy/
U pacientov s deficienciou glukózo-6-fosfátdehydrogenázy sa po
ciprofloxacíne hlásili hemolytické reakcie. U týchto pacientov sa
ciprofloxacín nemá používať pokiaľ potenciálny prospech nepreváži možné
riziká. V takomto prípade sa má monitorovať potenciálny výskyt hemolýzy.

/Rezistencia/
Počas alebo po priebehu liečby ciprofloxacínom možno izolovať baktérie,
ktoré vykazujú rezistenciu na ciprofloxacín, s klinicky zjavnou
superinfekciou alebo bez nej. Počas predĺženého trvania liečby a pri liečbe
nemocničných infekcií a/alebo infekcií spôsobených kmeňmi /Staphylococcus/ a
/Pseudomonas/ je možné významné riziko selekcie baktérií rezistentných na
ciprofloxacín.

/Cytochróm P450/
Ciprofloxacín inhibuje CYP1A2, a preto môže zvýšiť sérovú koncentráciu
súbežne podávaných liečiv metabolizovaných týmto enzýmom (napr. duloxetínu,
klozapínu, ropinirolu, tizanidínu). Súbežné podávanie ciprofloxacínu
a tizanidínu je kontraindikované. Preto sa musia u pacientov užívajúcich
tieto liečivá súbežne s ciprofloxacínom dôkladne sledovať klinické znaky
predávkovania a môže byť potrebné stanovenie koncentrácie v sére (napr.
teofylín) (pozri časť 4.5).

/Metotrexát/
Súbežné užívanie ciprofloxacínu s metotrexátom sa neodporúča (pozri časť
4.5).

/Interakcia s testami/
/In vitro/ aktivita ciprofloxacínu proti /Mycobacterium tuberculosis/ môže
dávať negatívne falošné výsledky mikrobiologických testov na vzorkách
pacientov súčasne užívajúcich ciprofloxacín.

/Srdcové poruchy/
Je potrebné byť opatrný ak užívate fluorochinolóny, vrátane Ciprolonu,
u pacientov so známymi rizikovými faktormi ako predĺženie QT intervalu ako
napríklad:
-vrodený syndróm dlhého QT
-súčasné užívanie liekov predlžujúcich QT interval /napr, antiarytmiká
skupiny IA a III, tricyklické antidepresíva, makrolidy, antipsychotiká/
-nekorigovateľná elektrolytová nerovnováha /napr. hypokalémia,
hypomagneziémia/
- osoby staršieho veku
- srdcové ochorenia /napr. zlyhanie srdca, infarkt myokardu, bradykardia/
Pozri časť 4.2. dospelí, časť 4.5, 4.8., 4.9.

4.5 Liekové a iné interakcie

/Účinky iných liekov na ciprofloxacín:/

/Tvorba chelátového komplexu/

Súbežné podávanie ciprofloxacínu (perorálne) a viacmocných liečiv
obsahujúcich katióny a minerálnych výživových doplnkov (napr. vápnika,
horčíka, hliníka, železa), polymérových viazačov fosfátov (napr.
sevelameru), sukralfátu alebo antacíd a vysoko pufrovaných liekov (napr.
tabliet didanozínu) obsahujúcich horčík, hliník alebo vápnik znižuje
absorpciu ciprofloxacínu. Z tohto dôvodu sa má ciprofloxacín podávať buď 1-
2 hodiny pred alebo najmenej 4 hodiny po týchto prípravkoch. Toto
obmedzenie sa nevzťahuje na antacidá patriace do triedy blokátorov H2
receptorov.

/Strava a mliečne výrobky/

Vápnik obsiahnutý v potrave významne neovplyvňuje absorpciu. Má sa však
vyvarovať súbežnému podávaniu samotných mliečnych výrobkov alebo nápojov
obohatených minerálmi (napr. mlieko, jogurt, pomarančový džús obohatený
vápnikom) s ciprofloxacínom, pretože sa môže znížiť absorpcia
ciprofloxacínu.

/Probenecid/

Probenecid ovplyvňuje vylučovanie ciprofloxacínu obličkami. Súbežné
podávanie probenecidu a ciprofloxacínu zvyšuje koncentrácie ciprofloxacínu
v sére.

/Účinky ciprofloxacínu na iné lieky:/

/Tizanidín/

Tizanidín sa nesmie podávať spolu s ciprofloxacínom (pozri časť 4.3). V
klinickej štúdii so zdravými jedincami došlo k zvýšeniu koncentrácie
tizanidínu (zvýšenie hodnoty Cmax 7-násobné, rozsah: 4 až 21-násobné;
zvýšenie hodnoty AUC: 10-násobné, rozsah: 6 až 24-násobné) pri súbežnom
podávaní s ciprofloxacínom. Zvýšená koncentrácia tizanidínu súvisí so
zosilneným hypotenzným a sedatívnym účinkom.

/Metotrexát/

Transport metotrexátu tubulami obličiek môže byť inhibovaný súbežným
podaním ciprofloxacínu, čo môže viesť k zvýšeniu hladín metotrexátu
v plazme a zvýšenému riziku toxických reakcií v súvislosti s metotrexátom.
Súbežné používanie sa neodporúča (pozri časť 4.4).

/Teofylín/

Súbežné podávanie ciprofloxacínu a teofylínu môže spôsobovať nežiaduce
zvýšenie koncentrácie teofylínu v sére. To môže viesť k nežiaducim účinkom
vyvolaným teofylínom, ktoré môžu byť zriedkavo život ohrozujúce alebo
smrteľné. Pri kombinácii sa má koncentrácia teofylínu v sére kontrolovať
a ak je potrebné dávka teofylínu sa má znížiť (pozri časť 4.4).

/Iné deriváty xantínu/

Pri súbežnom podávaní ciprofloxacínu a kofeínu alebo pentoxifylínu
(oxpentifylínu) sa hlásili zvýšené koncentrácie týchto derivátov xantínu v
sére.

/Fenytoín/

Súbežné podávanie ciprofloxacínu a fenytoínu môže spôsobiť zvýšenie alebo
zníženie hladín fenytoínu v sére, a preto sa odporúča monitorovanie hladín
liečiva.

/Perorálne antikoagulanciá/

Súbežné podávanie ciprofloxacínu s warfarínom môže umocniť jeho
antikoagulačné účinky. U pacientov dostávajúcich antibakteriálne liečivá,
vrátane fluorochinolónov, je veľa hlásení o zvýšeniach aktivity perorálneho
antikoagulancia. Riziko sa môže meniť v závislosti od danej infekcie, veku
a celkového stavu pacienta, a preto je obtiažne vyhodnotiť príspevok
fluorochinolónov na zvýšenie INR (medzinárodný normalizovaný pomer).
Odporúča sa časté monitorovanie INR počas a krátko po súbežnom podávaní
ciprofloxacínu a perorálneho antikoagulancia.

/Ropinirol/

V jednej klinickej štúdii bolo preukázané, že súbežné používanie ropinirolu
s ciprofloxacínom, stredne silným inhibítorom izoenzýmu CYP450 1A2,
spôsobuje zvýšenie Cmax ropinirolu o 60 % a AUC o 84 %. Počas a krátko po
súbežnom podávaní s ciprofloxacínom sa odporúča kontrola nežiaducich
účinkov súvisiacich s ropinirolom a náležitá úprava dávky (pozri časť 4.4).

/Klozapín/

Po súbežnom podávaní 250 mg ciprofloxacínu s klozapínom počas 7 dní sa
koncentrácie klozapínu v sére zvýšili o 29 % a N-desmetylklozapínu o 31 %.
Počas a krátko po súbežnom podávaní ciprofloxacínu sa odporúča klinický
dohľad a náležitá úprava dávkovania klozapínu (pozri časť 4.4).

Lieky ktoré sú známe tým, že predlžujú interval QT interval

Ciprolon, tak ako ostatné fluorochinolóny, by mal byť užívaný opatrne
pacientami užívajúcimi lieky, ktoré predlžujú QT interval / napríklad
antiarytmiká triedy IA a III, tricyklické antidepresíva, makrolidy,
antipsychotiká/ viď. časť 4.4

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita
Údaje, ktoré sú dostupné o podávaní ciprofloxacínu gravidným ženám,
nenaznačujú žiadnu malformačnú ani feto/neonatálnu toxicitu ciprofloxacínu.
Štúdie na zvieratách z hľadiska reprodukčnej toxicity nenaznačujú žiadne
priame ani nepriame škodlivé účinky. U juvenilných a prenatálnych zvierat
vystavených účinku chinolónov sa pozorovali vplyvy na nezrelú chrupavku.
Preto sa nedá vylúčiť, že toto liečivo môže v nezrelom ľudskom
organizme/plode zapríčiniť poškodenie chrupavky kĺbov (pozri časť 5.3).
Ako preventívne opatrenie sa odporúča nepoužívať ciprofloxacín počas
gravidity.

Laktácia
Ciprofloxacín sa vylučuje do materského mlieka. Z dôvodu potenciálneho
rizika poškodenia kĺbov sa ciprofloxacín nemá používať počas laktácie.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Ciprofloxacín môže z dôvodu jeho neurologických účinkov ovplyvniť reakčnú
dobu. Schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje môže byť preto zhoršená.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami lieku (ADRs) sú nevoľnosť
a hnačka.

Nežiaduce reakcie lieku získané z klinických štúdií a počas dohľadu nad
liekom po uvedení CIPROLONU na trh (perorálna, intravenózna a sekvenčná
liečba) zoradené podľa kategórií frekvencie sú uvedené nižšie. Analýza
frekvencie zohľadňuje údaje o perorálnom aj intravenóznom podávaní
ciprofloxacínu.

|Trieda |Časté |Menej časté |Zriedkavé |Veľmi |Frekvencia |
|orgánových |((1/100 |((1/1 000 až |((1/10 000 až |zriedkavé |nie je |
|systémov |až <1/10)|<1/100) |<1/1 000) |(<1/10 000) |známa |
| | | | | |(nedá sa |
| | | | | |určiť |
| | | | | |z dostupnýc|
| | | | | |h údajov) |
|Infekcie | |Mykotické |Kolitída | | |
|a nákazy | |superinfekcie |súvisiaca | | |
| | | |s antibiotikami | | |
| | | |(veľmi zriedkavo| | |
| | | |môže končiť | | |
| | | |smrťou) (pozri | | |
| | | |časť 4.4) | | |
|Poruchy | |Eozinofília |Leukopénia |Hemolytická | |
|krvi a | | |Anémia |anémia | |
|lymfatickéh| | |Neutropénia |Agranulocytó| |
|o systému | | |Leukocytóza |za | |
| | | |Trombocytopénia |Pancytopénia| |
| | | |Trombocytémia |(život | |
| | | | |ohrozujúca) | |
| | | | |Pokles | |
| | | | |tvorby | |
| | | | |kostnej | |
| | | | |drene (život| |
| | | | |ohrozujúci) | |
|Poruchy | | |Alergická |Anafylaktick| |
|imunitného | | |reakcia |á reakcia | |
|systému | | |Alergický edém /|Anafylaktick| |
| | | |angioedém |ý šok (život| |
| | | | |ohrozujúci) | |
| | | | |(pozri | |
| | | | |časť 4.4) | |
| | | | |Reakcia | |
| | | | |podobná | |
| | | | |sérovej | |
| | | | |chorobe | |
|Poruchy | |Anorexia |Hyperglykémia | | |
|metabolizmu| | | | | |
|a výživy | | | | | |
|Psychické | |Psychomotorick|Zmätenosť |Psychotické | |
|poruchy | |á |a dezorientácia |reakcie | |
| | |hyperaktivita |Úzkostná reakcia|(pozri | |
| | |/ nepokoj | |časť 4.4) | |
| | | |Abnormálne sny | | |
| | | |Depresia | | |
| | | |Halucinácie | | |
|Poruchy | |Bolesť hlavy |Parestézia |Migréna |Periférna |
|nervového | |Závrat |a dyzestézia |Narušená |neuropatia |
|systému | |Poruchy spánku|Hypoestézia |koordinácia |(pozri |
| | | |Triaška |Poruchy |časť 4.4) |
| | |Poruchy chuti |Záchvaty kŕčov |chôdze | |
| | | |(pozri časť 4.4)|Poruchy | |
| | | | |čuchového | |
| | | |Vertigo |nervu | |
| | | | |Intrakraniál| |
| | | | |na | |
| | | | |hypertenzia | |
|Poruchy oka| | |Poruchy zraku |Poruchy | |
| | | | |vizuálneho | |
| | | | |rozlišovania| |
| | | | |farieb | |
|Poruchy | | |Tinitus | | |
|ucha a | | |Strata sluchu | | |
|labyrintu | | |/ zhoršenie | | |
| | | |sluchu | | |
|Poruchy | | |Tachykardia | |Ventrikulár|
|srdca a | | | | |na arytmia |
|srdcovej | | | | |Predĺženie |
|činnosti | | | | |intervalu |
| | | | | |QT, torsade|
| | | | | |de pointes |
| | | | | |/ hlásené|
| | | | | |prevažne |
| | | | | |u pacientov|
| | | | | |s rizikom |
| | | | | |faktorov |
| | | | | |pre |
| | | | | |predĺženie |
| | | | | |QT |
| | | | | |intervalu/,|
| | | | | |EKG |
| | | | | |preĺženie |
| | | | | |QT |
|Poruchy | | |Vazodilatácia |Vaskulitída | |
|ciev | | |Hypotenzia | | |
| | | |Synkopa | | |
|Poruchy | | |Dyspnoe (vrátane| | |
|dýchacej | | |astmatického | | |
|sústavy, | | |stavu) | | |
|hrudníka a | | | | | |
|mediastína | | | | | |
|Poruchy |Nevoľnosť|Vracanie | |Pankreatitíd| |
|gastrointes| |Bolesti | |a | |
|ti-nálneho |Hnačka |tráviaceho | | | |
|traktu | |traktu | | | |
| | |a brucha | | | |
| | |Dyspepsia | | | |
| | |Plynatosť | | | |
|Poruchy | |Zvýšené |Poškodenie |Nekróza | |
|pečene a | |transaminázy |funkcie pečene |pečene | |
|žlčových | |Zvýšený |Cholestatický |(veľmi | |
|ciest | |bilirubín |ikterus |zriedkavo | |
| | | |Hepatitída |prechádzajúc| |
| | | | |a do život | |
| | | | |ohrozujúceho| |
| | | | |zlyhania | |
| | | | |pečene) | |
| | | | |(pozri časť | |
| | | | |4.4) | |
|Poruchy | |Vyrážka |Reakcie |Petechie | |
|kože | |Svrbenie |fotosenzitivity |Multiformný | |
|a podkožnéh| |Urtikária |(pozri časť 4.4)|erytém | |
|o tkaniva | | | |Nodózny | |
| | | | |erytém | |
| | | | |Stevensov-Jo| |
| | | | |hnsonov | |
| | | | |syndróm | |
| | | | |(potenciálne| |
| | | | |ohrozujúci | |
| | | | |život) | |
| | | | |Toxická | |
| | | | |epidermálna | |
| | | | |nekrolýza | |
| | | | |(potenciálne| |
| | | | |ohrozujúca | |
| | | | |život) | |
|Poruchy | |Bolesť svalov |Myalgia |Svalová | |
|kostrovej | |a kostí (napr.|Artritída |slabosť | |
|a svalovej | |bolesť |Zvýšený svalový |Tendinitída | |
|sústavy | |končatín, |tonus a kŕče |Natrhnutie | |
|a spojivové| |bolesť chrbta,| |šľachy | |
|ho tkaniva | |bolesť | |(najmä | |
| | |v hrudi) | |Achillovej | |
| | |Artralgia | |šľachy) | |
| | | | |(pozri časť | |
| | | | |4.4) | |
| | | | |Exacerbácia | |
| | | | |symptómov | |
| | | | |myasthenia | |
| | | | |gravis | |
| | | | |(pozri časť | |
| | | | |4.4) | |
|Poruchy | |Poškodenie |Zlyhanie | | |
|obličiek | |funkcie |obličiek | | |
|a močových | |obličiek |Hematúria | | |
|ciest | | |Kryštalúria | | |
| | | |(pozri časť 4.4)| | |
| | | | | | |
| | | |Tubulointerstici| | |
| | | |álna nefritída | | |
|Celkové | |Asténia |Edém | | |
|poruchy a | |Horúčka |Potenie | | |
|reakcie v | | |(hyperhidróza) | | |
|mieste | | | | | |
|podania | | | | | |
|Laboratórne| |Zvýšenie |Abnormálna | | |
|a funkčné | |alkalickej |hladina | | |
|vyšetrenia | |fosfatázy |protrombínu | | |
| | |v krvi |Zvýšená amyláza | | |


* Tieto príhody sa hlásili po uvedení lieku na trh a pozorovali sa
najmä u pacientov s ďalšími rizikovými faktormi pre predĺženie
intervalu QT (pozri časť 4.4).

/Pediatrickí pacienti/
Incidencia artropatie uvedená vyššie sa vzťahuje na údaje zhromaždené zo
štúdií s dospelými. U detí sa často hlásil výskyt artropatie (pozri tiež
4.4).
4.9 Predávkovanie

Hlásilo sa predávkovanie 12 g, ktoré viedlo k miernym symptómom toxicity.
Hlásilo sa akútne predávkovanie 16 g, ktoré spôsobovalo akútne zlyhanie
obličiek.
Medzi symptómy predávkovania patria závrat, tras, bolesť hlavy, únava,
záchvaty, halucinácie, zmätenosť, brušné ťažkosti, poškodenie funkcie
obličiek a pečene ako aj kryštalúria a hematúria. Hlásila sa reverzibilná
toxicita obličiek.

Okrem rutinnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa odporúča
monitorovať funkciu obličiek, ak je potrebné vrátane hodnoty pH a kyslosti
moču, aby sa zabránilo vzniku kryštalúrie. Pacienti sa majú udržiavať dobre
hydratovaní.
Iba malé množstvo ciprofloxacínu (< 10 %) sa odstráni hemodialýzou alebo
peritoneálnou dialýzou.

V prípade predávkovania je odporúčaná symptomatická terapia. Odporúča sa
vykonať EKG pre možnosť predĺženia QT intervalu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Fluorochinolóny
ATC kód: J01MA02

/Mechanizmus účinku:/

Baktericídny účinok ciprofloxacínu ako fluorochinolónového antibiotika
vyplýva z inhibície oboch topoizomeráz typu II (DNA gyrázy) a topoizomerázy
IV, ktoré sú potrebné na replikáciu, transkripciu, reparáciu a rekombináciu
bakteriálnej DNA.

/FK/FD vzťah:/

Účinnosť závisí najmä od vzťahu medzi maximálnou koncentráciou v sére
(Cmax) a minimálnou inhibičnou koncentráciou (MIC) ciprofloxacínu pre
bakteriálny patogén a vzťahu medzi plochou pod krivkou (AUC) a MIC.


/Mechanizmus rezistencie:/

/In-vitro/ rezistencia na ciprofloxacín sa môže získať prostredníctvom
postupného procesu mutácií cieľového miesta na DNA gyráze aj topoizomeráze
IV. Dosiahnutý stupeň skríženej rezistencie medzi ciprofloxacínom a inými
fluorochinolónmi je variabilný. Jednotlivé mutácie nemusia viesť ku
klinickej rezistencii, kým mnohostupňové mutácie vo všeobecnosti vyústia do
klinickej rezistencie na mnoho alebo všetky liečivá v triede. Mechanizmy
rezistencie založené na nepriepustnosti a/alebo efluxnej pumpe liečiva môžu
mať rozličný vplyv na citlivosť fluorochinolónov, čo závisí od fyziologicko-
chemických vlastností rôznych liečiv v triede a afinity transportných
systémov každého liečiva. Všetky /in-vitro/ mechanizmy rezistencie sú často
pozorované na klinických izolátoch. Mechanizmy rezistencie, ktoré
inaktivujú iné antibiotiká, ako sú permeačné bariéry (bežné u /Pseudomonas/
/aeruginosa/) a efluxné mechanizmy môžu tiež ovplyvniť citlivosť na
ciprofloxacín.
Hlásila sa rezistencia sprostredkovaná plazmidmi kódovaná qnr-génmi.

/Spektrum antibakteriálnej aktivity:/

Limity citlivosti oddeľujú citlivé kmene od kmeňov so strednou citlivosťou
a tieto od rezistentných kmeňov:

/Odporúčania EUCAST/

|Mikroorganizmy |Citlivé |Rezistentné |
|Enterobacteria | S ( 0,5 mg/l |R ( 1 mg/l |
|Pseudomonas | S ( 0,5 mg/l |R ( 1 mg/l |
|Acinetobacter |S ( 1 mg/l |R ( 1 mg/l |
|Staphylococcus spp.1 |S ( 1 mg/l |R ( 1 mg/l |
|Haemophilus influenzae a| S ( 0,5 mg/l | R ( 0,5 mg/l |
| | | |
|Moraxella catarrhalis | | |
|Neisseria gonorrhoeae | S ( 0,03 mg/l | R ( 0,06 mg/l |
|Neisseria meningitidis | S ( 0,03 mg/l | R ( 0,06 mg/l |
|Limity citlivosti |S ( 0,5 mg/l | R ( |
|súvisiace s | |1 mg/l |
|nešpecifickými druhmi* | | |
|Staphylococcus spp. - limity citlivosti ciprofloxacínu súvisia |
|s liečbou vysokými dávkami. |
|* Limity citlivosti súvisiace s nešpecifickými druhmi sa stanovili |
|predovšetkým na základe údajov FK/FD a sú nezávislé od distribúcií |
|MIC špecifických druhov. Používajú sa iba pre druhy, pre ktoré sa |
|nestanovil limit citlivosti pre špecifické druhy a nie pre tie druhy,|
|pri ktorých sa testovanie citlivosti neodporúča. |

Prevalencia získanej rezistencie sa môže u vybraných druhov geograficky a
s časom meniť a osobitne pri liečbe závažných infekcií je potrebné poznať
lokálne charakteristiky o rezistencii. V prípade potreby si treba vyžiadať
radu odborníka, ak lokálna prevalencia rezistencie je taká, že je otázna
účinnosť minimálne u niektorých typov infekcií.

Skupiny príslušných druhov podľa citlivosti na ciprofloxacín (kmene
/Streptococcus/ pozri časť 4.4)

|BEžNE CITLIVÉ DRUHY |
|Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy |
|Bacillus anthracis (1) |
|Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy |
|Aeromonas spp. |
|Brucella spp. |
|Citrobacter koseri |
|Francisella tularensis |
|Haemophilus ducreyi |
|Haemophilus influenzae* |
|Legionella spp. |
|Moraxella catarrhalis* |
|Neisseria meningitidis |
|Pasteurella spp. |
|Salmonella spp.* |
|Shigella spp.* |
|Vibrio spp. |
|Yersinia pestis |
|Anaeróbne mikroorganizmy |
|Mobiluncus |
|Iné mikroorganizmy |
|Chlamydia trachomatis ($) |
|Chlamydia pneumoniae ($) |
|Mycoplasma hominis ($) |
|Mycoplasma pneumoniae ($) |
|DRUHY, PRI KTORÝCH MÔžE BYť PROBLÉMOM ZÍSKANÁ REZISTENCIA |
|Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy |
|Enterococcus faecalis ($) |
|Staphylococcus spp.* (2) |
|Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy |
|Acinetobacter baumannii+ |
|Burkholderia cepacia+* |
|Campylobacter spp.+* |
|Citrobacter freundii* |
|Enterobacter aerogenes |
|Enterobacter cloacae* |
|Escherichia coli* |
|Klebsiella oxytoca |
|Klebsiella pneumoniae* |
|Morganella morganii* |
|Neisseria gonorrhoeae* |
|Proteus mirabilis* |
|Proteus vulgaris* |
|Providencia spp. |
|Pseudomonas aeruginosa* |
|Pseudomonas fluorescens |
|Serratia marcescens* |
|Anaeróbne mikroorganizmy |
|Peptostreptococcus spp. |
|Propionibacterium acnes |
|SPRAVIDLA REZISTENTNÉ ORGANIZMY |
|Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy |
|Actinomyces |
|Enteroccus faecium |
|Listeria monocytogenes |
|Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy |
|Stenotrophomonas maltophilia |
|Anaeróbne mikroorganizmy |
|Okrem tých, ako sú uvedené vyššie |
|Iné mikroorganizmy |
|Mycoplasma genitalium |
|Ureaplasma urealitycum |
|* Klinická účinnosť bola dokázaná pre citlivé izoláty |
|v schválených klinických indikáciách. |
|+ Miera rezistencie ? 50 % v jednej alebo viacerých krajinách EU |
|($): Prirodzená stredná citlivosť bez prítomnosti získaného |
|mechanizmu rezistencie |
|(1): Z dôvodu inhalácií spór Bacillus anthracis sa vykonali štúdie |
|experimentálnych infekcií zvierat; tieto štúdie odhalili, že |
|nasadenie antibiotík skoro po expozícii zabraňuje výskytu |
|ochorenia, ak sa liečba zameria na zníženie počtu spór v organizme |
|pod infekčnú dávku. Odporúčané použitie u ľudí sa zakladá primárne |
|na in-vitro citlivosti a na experimentálnych údajoch na zvieratách |
|spolu s obmedzenými údajmi u ľudí. Dvojmesačná liečba u dospelých |
|s perorálne podávaným ciprofloxacínom v dávke 500 mg dvakrát denne |
|sa považuje za účinnú prevenciu infekcie antraxom u ľudí. |
|Ošetrujúci lekár má zohľadniť národné alebo medzinárodné |
|konsenzuálne dokumenty ohľadom liečby antraxu. |
|(2): S. aureus rezistentný na meticilín veľmi často vykazuje |
|súbežnú rezistenciu na fluorochinolóny. Miera rezistencie na |
|meticilín je asi 20 až 50 % u všetkých druhov stafylokokov a je |
|zvyčajne vyššia u nemocničných izolátov. |

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Absorpcia/

Po perorálnom podaní jednorazových dávok tabliet 250 mg, 500 mg a 750 mg
ciprofloxacínu sa ciprofloxacín rýchlo a rozsiahle vstrebáva predovšetkým
z tenkého čreva, maximálne koncentrácie v sére sa dosahujú o 1-2 hodiny
neskôr.
Jednorazové dávky 100-750 mg viedli k maximálnym koncentráciám v sére
v závislosti od dávky (Cmax) v rozmedzí 0,56 až 3,7 mg/l. Koncentrácie
v sére sa zvyšujú úmerne s dávkami až do 1 000 mg.
Absolútna biologická dostupnosť je približne 70-80 %.
Dokázalo sa, že perorálna dávka 500 mg podávaná každých 12 hodín viedla
k vzniku plochy pod krivkou koncentrácie v sére v závislosti od času (AUC)
ekvivalentnej tej, ktorá sa vytvorila po intravenóznej infúzii 400 mg
ciprofloxacínu podávanej počas 60 minút každých 12 hodín.

/Distribúcia/

Väzba ciprofloxacínu na bielkoviny je nízka (20–30 %). Ciprofloxacín je
v plazme prítomný predovšetkým v neionizovanej forme a má rozsiahly objem
distribúcie v rovnovážnom stave 2-3 l/kg telesnej hmotnosti. Ciprofloxacín
dosahuje vysoké koncentrácie v rôznych tkanivách, ako sú pľúca (epitelová
tekutina, alveolárne makrofágy, bioptické tkanivo), v dutinách, zápalových
léziách (tekutina pľuzgierov spôsobených španielskou muškou) a
v urogenitálnom trakte (moč, prostata, endometrium), kde sa dosahujú
celkové koncentrácie prekračujúce koncentrácie v plazme.

/Metabolizmus/

Hlásili sa nízke koncentrácie štyroch metabolitov, ktoré boli
identifikované nasledovne: desetylénciprofloxacín (M1), sulfociprofloxacín
(M2), oxociprofloxacín (M3) a formylciprofloxacín (M4). Metabolity vykazujú
/in-vitro/ antimikrobiálnu aktivitu, ale nižšieho stupňa než východisková
zlúčenina.
Ciprofloxacín je známym stredným inhibítorom izo-enzýmov CYP 450 1A2.

/Eliminácia/

Ciprofloxacín sa vylučuje zväčša v nezmenenej forme obličkami a v menšom
rozsahu aj stolicou. Polčas eliminácie v sére u pacientov s normálnou
funkciou obličiek je približne 4-7 hodín.

|Vylučovanie ciprofloxacínu (% z dávky) |
| |Perorálne podávanie |
| |Moč |Stolica |
|Ciprofloxacín |44,7 |25,0 |
|Metabolity (M1–M4) |11,3 |7,5 |

Obličkový klírens je v rozmedzí 180-300 ml/kg/h a celkový telesný klírens
je v rozmedzí 480-600 ml/kg/h. Ciprofloxacín prechádza glomerulárnou
filtráciou aj tubulárnou sekréciou. Závažné poškodenie funkcie obličiek
vedie k predĺženiu polčasu vylučovania ciprofloxacínu až na 12 hodín.

K neobličkovému klírensu ciprofloxacínu dochádza najmä z dôvodu aktívneho
transintestinálneho vylučovania a metabolizmu. 1 % dávky sa vylučuje
prostredníctvom žlče. Ciprofloxacín je prítomný v žlči vo vysokých
koncentráciách.

/Pediatrickí pacienti/

Farmakokinetické údaje u pediatrických pacientov sú obmedzené.

V štúdii s deťmi neboli Cmax a AUC závislé od veku (staršie ako jeden rok).
Po opakovanom dávkovaní (10 mg/kg/trikrát denne) sa pozoroval bezvýznamný
nárast Cmax a AUC.

U 10 detí so závažnou sepsou vo veku menej ako 1 rok bola Cmax 6,1 mg/l
(rozpätie 4,6–8,3 mg/l) po 1 hodinovej intravenóznej infúzii 10 mg/kg
v porovnaní so 7,2 mg/l (rozpätie 4,7–11,8 mg/l) u detí vo veku od 1 do
5 rokov. Hodnoty AUC boli 17,4 mgh/l (rozpätie 11,8–32,0 mgh/l) a
16,5 mgh/l (rozpätie 11,0-23,8 mgh/l) v príslušných vekových skupinách.

Tieto hodnoty sa nachádzajú v rámci rozpätia hláseného u dospelých pri
terapeutických dávkach. Na základe farmakokinetickej analýzy v populácii
pediatrických pacientov s rôznymi infekciami je u detí predpokladaný
stredný polčas približne 4-5 hodín a biologická dostupnosť perorálnej
suspenzie je v rozpätí od 50 až 80 %.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií toxicity po
jednorazovej dávke, toxicity po opakovanom podávaní, karcinogénneho
potenciálu alebo reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko
pre ľudí.
Tak ako mnohé iné chinolóny, aj ciprofloxacín je fototoxický na zvieratách
pri klinicky významných hladinách expozície. Údaje
o fotomutagenicite/fotokarcinogenicite naznačujú slabý fotomutagénny alebo
fototumorogénny účinok ciprofloxacínu /in-vitro/ a v štúdiách na zvieratách.
Tento účinok bol porovnateľný s inými inhibítormi gyrázy.

Štúdie kĺbovej znášanlivosti
Tak ako sa hlásilo pre iné inhibítory gyrázy, aj ciprofloxacín spôsobuje
poškodenie veľkých nosných kĺbov u nedospelých zvierat. Stupeň poškodenia
chrupky sa mení podľa veku, druhu a dávky. Poškodenie môže byť obmedzené
znížením zaťaženia kĺbov. V štúdiách na dospelých zvieratách (potkany, psy)
sa neodhalili žiadne znaky poškodenia chrupiek. V štúdii s mladými psami
beagle ciprofloxacín spôsobil závažné kĺbové zmeny pri terapeutických
dávkach po dvoch týždňoch liečby, ktoré boli pozorovateľné ešte po
5 mesiacoch.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, hydrogenovaný rastlinný olej,
sodná soľ karboxymetylškrobu, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát,
mastenec, oxid titaničitý, makrogol 6000, hypromelóza, simetikónová
emulzia, polyakrylátová disperzia (kopolymér metylakrylátu a etylakrylátu),
čistená voda

6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov
10 filmom obalených tabliet

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Hikma Farmacęutica (Portugal) S.A.
Estrada do Rio Da Mó,
No.8, 8A e 8B – Fervença,
2705-906 Terrugem SNT
Portugalsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

42/0253/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

20.04.2009

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

August 2011


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C71855
Skupina ATC:
J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie
Skupina ATC:
J01MA02 - ciprofloxacinum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
PT -
Účinná látka:
cloranololi chloridum
Výrobca lieku:
HIKMA PHARMACEUTICALS, JORDANSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať v Centre pre liečbu cystickej fibrózy pre ambulantnú intravenóznu liečbu u pacientov s cystickou fibrózou (diagnóza E84 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10) s kultivačným záchytom citlivých kmeňov.
Predajná cena:
5.41 € / 162.98 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
5.41 € / 162.98 SK
Posledná aktualizácia:
2016-01-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.41 € ÚP:0.00 € DP:5.41 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.52 € ÚP:1.32 € DP:1.20 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.79 € ÚP:0.00 € DP:1.79 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien