Detail:
Enalapril Vitabalans 20 mg tablety tbl 100x20 mg (blister)
Názov lieku:
Enalapril Vitabalans 20 mg tablety
Doplnok názvu:
tbl 100x20 mg (blister)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2011/03294,
2011/03295, 2011/03296

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Enalapril Vitabalans 5 mg tablety


Enalapril Vitabalans 10 mg tablety

Enalapril Vitabalans 20 mg tablety
(enalapriliummaleinát)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať
tento liek.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť,
dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo sú Enalapril Vitabalans tablety a na čo sa používajú
2. Skôr ako užijete Enalapril Vitabalans tablety
3. Ako užívať Enalapril Vitabalans tablety
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Enalapril Vitabalans tablety
6. Ďalšie informácie


1. ČO SÚ ENALAPRIL VITABALANS TABLETY A NA ČO SA POUŽÍVAJÚ

Enalapril Vitabalans patrí do skupiny liekov nazývaných ACE inhibítory.
Tento liek účinkuje tak, že rozširuje krvné cievy, čím uľahčuje srdcu cez
ne pumpovať krv do všetkých častí tela. Toto pomáha znižovať zvýšený krvný
tlak.

Enalapril Vitabalans sa používa na liečbu:
- vysokého krvného tlaku (arteriálnej hypertenzie),
- symptomatického srdcového zlyhania (stav, kedy srdce nie je schopné
pumpovať dostatočné množstvo krvi potrebné pre organizmus),
- predchádzania bezpríznakového stavu symptomatického srdcového zlyhania
s poškodenou funkciou pumpovania srdca.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ENALAPRIL VITABALANS TABLETY

Neužívajte Enalapril Vitabalans tablety:
- keď ste precitlivený (alergický) na enalapriliummaleinát alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek Enalaprilu Vitabalans tabliet alebo na
niektorý iný ACE inhibítor,
- keď ste po užití ACE inhibítora zaznamenali alergickú reakciu nazývanú
angioedém, spôsobujúci opuch kože Vašich rúk, nôh, tváre alebo opuch
Vašich pier, jazyka alebo hrdla a problémy s prehĺtaním alebo dýchaním,
- keď ste mali angioedém z neznámych príčin alebo ak mal angioedém Váš
pokrvný príbuzný – táto tendencia sa môže vyskytnúť v rodine,
- keď ste tehotná viac ako 3 mesiace. (Lepšie je tiež vyhnúť sa Enalaprilu
Vitabalans počas prvých troch mesiacov tehotenstva, pozri časť
„Tehotenstvo“).

Neužívajte Enalapril Vitabalans tablety počas posledných šiestich mesiacov
tehotenstva (pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Enalapril Vitabalans tabliet
- keď máte dlhotrvajúcu ťažkú hnačku alebo vracanie,
- keď užívate lieky, ktoré zvyšujú produkciu moču napr. diuretiká
(lieky na odvodnenie),
- keď dodržiavate prísnu neslanú diétu,
- keď trpíte na iné srdcové ochorenie alebo ochorenie ciev ako napr.
koronárne ochorenie srdca (angína pektoris), poruchy cirkulácie
krvi v mozgu, chlopňové poruchy srdca, zúženie Vašej aorty alebo
ochorenie srdcového svalu nazývané kardiomyopatia,
- keď máte problémy s obličkami, podstupujete hemodialyzačnú liečbu
alebo máte transplantovanú obličku,
- keď máte kvôli zúženiu obličkovej artérie vysoký krvný tlak,
- keď trpíte ochorením pečene,
- keď trpíte kolagénovým ochorením, ako je Raynaudov syndróm alebo
skleroderma,
ktoré postihuje krvné cievy,
- keď ste skôr užívali ACE inhibítory a vyskytol sa u Vás
pretrvávajúci suchý kašeľ (pozri časť 4. Možné vedľajšie účinky),
- keď podstupujete desenzibilizačnú liečbu napr. proti poštípaniu
včelou alebo osou,
- keď podstupujete liečbu zvanú LDL aferéza (odstránenie cholesterolu
z Vašej krvi pomocou prístroja),
- keď trpíte cukrovkou (pozri časť 2. Užívanie iných liekov),
- keď máte kolagénové cievne ochorenie, užívate imunosupresíva (lieky
používané na liečbu autoimunitných ochorení, ako je reumatoidný
zápal kĺbov alebo po transplantačnom zákroku), užívate alopurinol
(používaný na liečbu dny) alebo užívate prokaínamid (používaný na
liečbu abnormálneho srdcového rytmu). Váš lekár Vám môže pravidelne
odoberať vzorky krvi, aby skontroloval množstvo Vašich bielych
krviniek. Ak sa niečo z tohto vzťahuje na Vás a vyvinula sa u Vás
infekcia (príznaky môžu byť zvýšená teplota, horúčka), ihneď
informujte svojho lekára.
- keď užívate doplnky draslíka alebo náhrady soli s obsahom draslíka,
- keď užívate lítium, používané na liečbu niektorých psychických
ochorení,
- keď ste príslušník tmavej rasy, keďže môžete mať zníženú odpoveď na
enalapril.

Ihneď oznámte, prosím, svojmu lekárovi, ak počas užívania Enalaprilu
Vitabalans spozorujete niektorý z nasledujúcich príznakov:
- po prvej dávke pociťujete závraty. Niekoľko ľudí na svoju prvú
dávku alebo ak je ich dávka zvýšená reaguje pocitom závratu,
slabosti, mdloby a nevoľnosti,
- náhly opuch pier a tváre, jazyka, hlasiviek, hrtanu, krku a tiež
možným opuchom rúk a nôh alebo dýchavičnosťou alebo zachrípnutím.
Tento stav sa nazýva angioedém. Môže nastať kedykoľvek počas
liečby. ACE inhibítory spôsobujú vyšších výskyt angioedému
u černošských pacientov ako u pacientov inej rasy.
- horúčka, bolesť hrdla alebo vredy v ústach (môžu byť príznakmi
infekcie spôsobenej znížením počtu bielych krviniek),
- žltnutie pokožky a očných bielok (žltačka) môžu byť príznakmi
ochorenia pečene.

Ak sa Vás týka alebo týkal niektorý z vyššie uvedených stavov, oznámte to,
prosím, pred začatím liečby s Enalapril Vitabalans tabletami, svojmu
lekárovi.

Ak máte podstúpiť chirurgický zákrok v celkovej narkóze alebo spinálnej
anestézii (znecitlivie iba určitú časť tela), oznámte, prosím,
anesteziológovi, že užívate Enalapril Vitabalans tablety.

Ak si myslíte, že ste alebo môžete byť tehotná, musíte to oznámiť Vášmu
lekárovi. Enalapril Vitabalans sa neodporúča užívať počas prvých troch
mesiacov tehotenstva a nemôže byť užívaný ak ste tehotná viac ako 3
mesiace, pretože môže spôsobiť vážne poškodenie Vášho dieťaťa ak sa užíva
počas tohto obdobia (pozri časť „Tehotenstvo“).

Užívanie iných liekov:

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, rastlinných
liečebných prípravkov a prírodných produktov, oznámte to, prosím, svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi. Váš lekár má byť informovaný, obzvlášť, ak
užívate:
- diuretiká (lieky na odvodnenie),
- draslík šetriace diuretiká ako amilorid, spironolaktón alebo
triamterén,
- doplnky draslíka (napríklad tablety s obsahom draslíka alebo
draselné roztoky),
- iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku,
- iné lieky, ktoré môžu znižovať krvný tlak ako sú nitráty na liečbu
koronárneho srdcového ochorenia, tricyklické antidepresíva, lieky
na liečbu psychických ochorení (nazývané aj fenotiazíny) alebo
barbituráty používané na liečbu epilepsie, narkotiká a anestetiká,
- lítium (na liečbu manicko-depresívneho ochorenia),
- lieky na liečbu diabetes mellitus (cukrovky), (inzulíny a ústami
užívané lieky) – dávky môžu vyžadovať úpravu,
- alopurinol (na liečbu dny) alebo prokaínamid (na liečbu porúch
srdcového rytmu),
- lieky na potlačenie imunitného systému napr. po orgánovej
transplantácii,
- nesteroidné protizápalové analgetiká ako je kyselina
acetylsalicylová, ibuprofén alebo ketoprofén užívaný pravidelne
alebo dlhodobo. Zapamätajte si, že malé denné dávky kyseliny
acetylsalicylovej proti krvným zrazeninám (50 mg alebo 100 mg) môžu
byť bezpečne užívané s Enalapril Vitabalans tabletami.
- sympatomimetiká (lieky, ktoré stimulujú centrálny nervový systém),
- liečba zlúčeninami zlata môže viesť k sčervenaniu tváre,
nevoľnosti, vracaniu alebo zníženiu krvného tlaku.

Užívanie Enalapril Vitabalans tabliet s jedlom a nápojmi:

Jedlo a nápoje nemajú žiadny účinok na vstrebávanie enalaprilu. Tablety
môžu byť užité na prázdny žalúdok alebo s dostatočným množstvom tekutín,
napríklad s pohárom vody.

Nadmerné používanie soli (chloridu sodného) môže oslabiť účinok Enalaprilu
Vitabalans.

Užívanie doplnkov výživy s obsahom draslíka a náhrad soli sa spolu
Enalaprilom Vitabalans neodporúča, pretože sa môže koncentrácia draslíka
v krvi príliš zvýšiť.

Alkohol môže zosilniť účinok Enalaprilu Vitabalans na krvný tlak.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak si myslíte že ste alebo môžete byť tehotná, musíte to oznámiť svojmu
lekárovi. Váš lekár Vám zvyčajne odporučí prestať užívať Enalapril
Vitabalans pred tým ako otehotniete alebo akonáhle budete vedieť, že ste
tehotná a odporučí Vám namiesto Enalaprilu Vitabalans užívať iný liek.
Enalapril Vitabalans sa neodporúča užívať počas prvých troch mesiacov
tehotenstva a nemôže byť užívaný ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože
môže spôsobiť vážne poškodenie Vášho dieťaťa ak je užívaný po 3. mesiaci
tehotenstva.
Dojčenie


Ak dojčíte alebo začínate dojčiť povedzte to, prosím, Vášmu lekárovi. Počas
užívania Enalaprilu Vitabalans sa dojčenie novorodencov (prvé štyri týždne
po narodení) a najmä predčasne narodených detí neodporúča.
V prípade staršieho dojčaťa Vás má Váš lekár poučiť o prínosoch a rizikách
užívania Enalaprilu Vitabalans počas dojčenia v porovnaní s inými liečbami.

Vedenie vozidla a obsluha strojov:

Počas vedenia vozidla alebo obsluhy strojov sa má vziať do úvahy, že sa
môže vyskytnúť príležitostný závrat alebo únava.

Enalapril Vitabalans môže spôsobovať u niektorých pacientov vedľajšie
účinky súvisiace s poklesom krvného tlaku ako závraty, mdloby alebo
rozmazané videnie (pozri časť 4. Možné vedľajšie účinky). Tieto sú viac
pravdepodobné po začatí liečby alebo po zvýšení dávky a pod dostatočnou
kontrolou sú nepravdepodobné. Ak máte tieto príznaky, je potrebné vyhnúť sa
vedeniu vozidla a iným činnostiam, ktoré si vyžadujú ostražitosť.


3. AKO UŽÍVAŤ ENALAPRIL VITABALANS TABLETY

Vždy užívajte Enalapril Vitabalans tablety presne podľa pokynov svojho
lekára. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo
lekárnika.

Enalapril Vitabalans tablety je možné užívať na prázdny žalúdok alebo
s jedlom s dostatočným množstvom tekutín, napríklad pohárom vody.


Dospelí


/Liečba vysokého krvného tlaku:/
Úvodná dávka je zvyčajne 5 až 20 mg 1-krát denne. Zvyčajná udržiavacia
dávka je 20 mg 1-krát denne.

/Liečba srdcového zlyhania:/
Úvodná dávka je zvyčajne 2,5 mg denne. Lekár zvyšuje dávku postupne, kým
nie je dosiahnutá vhodná dávka. Zvyčajná udržiavacia dávka je 20 mg denne
podaná ako jednotlivá dávka alebo v dvoch rozdelených dávkach.

/Starší pacienti a pacienti s poškodením obličiek:/
Lekár sa rozhodne o správnej dávke na základe funkcie obličiek u pacienta.

Deti:
Lekár sa rozhodne o správnej dávke na základe hmotnosti pacienta.

Ak máte pocit, že účinok Enalaprilu Vitabalans je príliš silný alebo príliš
slabý, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užijete viac Enalapril Vitabalans tabliet, ako máte
Ak užijete príliš veľa tabliet, spojte sa ihneď so svojím lekárom,
pohotovosťou alebo najbližšou nemocnicou. Najčastejším znakom a príznakom
predávkovania je pokles krvného tlaku a stupor (stav takmer úplnej straty
vedomia). Ostatné príznaky môžu zahŕňať závraty, mdloby v súvislosti
s poklesom krvného tlaku, silný a zrýchlený srdcový tep, zrýchlený pulz,
úzkosť, kašeľ, zlyhanie obličiek a zrýchlené dýchanie.

Ak zabudnete užiť Enalapril Vitabalans tablety
Neužívajte dvojnásobnú dávku (alebo vyššiu), aby ste nahradili vynechanú
dávku. Užite nasledujúcu dávku ako zvyčajne.

Ak prestanete užívať Enalapril Vitabalans tablety
Ak ukončíte užívanie Vášho lieku, Váš krvný tlak sa môže zvýšiť. Ak sa Váš
krvný tlak príliš zvýši, môže ovplyvniť funkciu Vášho srdca a obličiek.
Neprestaňte užívať Váš liek, pokiaľ Vám tak Váš lekár neodporučil.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Enalapril Vitabalans tablety môžu spôsobovať
vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

/Veľmi časté/ (vyskytujúce sa u viac ako 1 pacienta z 10):
- rozmazané videnie,
- závraty, unavenosť
- suchý kašeľ (ak máte pretrvávajúci kašeľ počas liečby Enalaprilom
Vitabalan, navštívte svojho lekára),
- nauzea (nevoľnosť)
- zvýšenie hladiny draslíka v sére, zvýšenie hladiny kreatinínu v sére.

/Časté/ (vyskytujúce sa u 1 až 10 pacientov zo 100):
- bolesť hlavy, depresia, pocit únavy
- prílišný pokles krvného tlaku, alebo pokles krvného tlaku pri
dosiahnutí vzpriamenej polohy (spôsobujúci závraty a mdloby),
- bolesť na hrudníku, poruchy srdcového rytmu, rýchly srdcový tep
(tachykardia),
- dýchavičnosť,
- hnačka, bolesť brucha, zmeny chuti,
- vyrážka a ostatné alergické reakcie (pozri nižšie „angioedém“).

/Menej časté (vyskytujúce sa u 1 až 10 pacientov z 1 000):/
- anémia (chudokrvnosť),
- príliš nízka hladiny cukru v krvi (hypogkykémia) u diabetických
pacientov,
- zmätenosť, nervozita, poruchy citlivosti ako pocity pálenia alebo
mravčenia (parestézia), vertigo (pocit točenia), ospalosť, nespavosť,
- pocit rýchleho búšenia srdca (palpilácie),
- nádcha, bolesť hrdla, zachrípnutie, nepriechodnosť dýchacích ciest,
- zvonenie v ušiach,
- sucho v ústach, vracanie, pálenie záhy, dráždenie v žalúdku, zápcha,
strata hmotnosti,
- žalúdočný alebo dvanástnikový vred, nepriechodnosť čriev (ileus,
spôsobujúci bolesť brucha),
zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitída) (spôsobuje bolesť
brucha),
- nadmerné potenie, svrbenie, urtikária (žihľavka), strata vlasov,
začervenanie,
- poškodenie funkcie obličiek, bielkoviny v moči,
- impotencia,
- svalové kŕče, pocit choroby, horúčka (pozri časť „Neočakávaná
horúčka“).

/Zriedkavé/ (vyskytujúce sa u 1-10 pacientov z 10 000):
- zníženie počtu bielych krvných buniek (pozri časť „Neočakávaná
horúčka“),
- zníženie počtu krvných doštičiek (môže spôsobiť krvácanie z nosa alebo
náchylnosť na tvorbu podliatin),
- zväčšenie lymfatických uzlín, prepuknutie autoimunitného ochorenia,
- nezvyčajné sny, poruchy spánku,
- zhoršenie Raynaudovho syndrómu (bolesť prstov a palcov, najprv ich
zbelenie, potom zmodrenie a nakoniec sčervenanie),
- pľúcne infiltráty, alergická alveolitída (alergický zápal alveol),
eozinofilná pneumónia (zriedkavý typ zápalu pľúc),
- stomatitída (zápal ústnej dutiny), aftózne vriedky v ústach, zápal
jazyka,
- poškodenie funkcie pečene, hepatitída (zápal pečene), upchatie žlčových
ciest a žltačka (žlté zafarbenie pokožky a očných bielok),
- závažné reakcie pokožky a slizničných membrán s tvorbou pľuzgierov a
šupín (erythema multiforme, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická
epidermálna nekrolýza, pemfigus, erytroderma),
- príznaky zahrňujúce horúčku, zápal svalových membrán alebo krvných
ciev, bolesť svalov a kĺbov (pozri časť „Neočakávaná horúčka“),
- znížené množstvo moču,
- zväčšenie pŕs u mužov (gynekomastia),
- zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov alebo hladiny sérového bilirubínu.


Angioedém

Ak počas liečby Enalaprilom Vitabalans spozorujete opuch pokožky rúk, nôh,
tváre alebo opuch jazyka, hrdla, ktorý môže spôsobiť problémy s dýchaním
alebo prehĺtaním, ihneď kontaktujte svojho lekára.


Neočakávaná horúčka

Ak počas liečby Enalaprilom Vitabalans spozorujete neočakávanú horúčku
s príznakmi podobnými chrípke ako bolesť hrdla, ihneď kontaktujte Vášho
lekára.

Ak spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii pre používateľov, informujte, prosím, svojho lekára
alebo lekárnika.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ENALAPRIL VITABALANS TABLETY

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte ENALATIN po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Enalapril Vitabalans tablety obsahujú

Liečivo je enalapriliummaleinát 5 mg, 10 mg alebo 20 mg.
Ďalšie zložky sú: hydrolyzát škrobu, dihydrát fosforečnanu vápenatého,
mastenec, magnéziumstearát, mikrokryštalická celulóza, hydrogénuhličitan
sodný a povidón.

Enalapril Vitabalans 10 mg ešte obsahuje farbivo (červený oxid železitý E
172).
Enalapril Vitabalans 20 mg ešte obsahuje farbivo (červený a žltý oxid
železitý E 172).
Enalapril Vitabalans tablety neobsahujú laktózu a cukor.

Ako vyzerá Enalapril Vitabalans a obsah balenia


Ako Enalapril Vitabalans tablety vyzerajú


Enalapril Vitabalans 5 mg: tablety sú biele, okrúhle a ploché s ryhovaním
na jednej strane, s priemerom 8 mm.
Enalapril Vitabalans 10 mg: tablety sú červeno-hnedé, okrúhle a ploché
s ryhovaním na jednej strane, s priemerom 8 mm.
Enalapril Vitabalans 20 mg: tablety sú svetlo oranžové, okrúhle a ploché
s ryhovaním na jednej strane, s priemerom 8 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

Veľkosť balenia:

28, 30, 56, 60, 98 a 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Vitabalans Oy
Varastokatu 8
FI- 13 500 Hämeenlinna
Fínsko
Tel.: +358 (3) 615600
Fax: +358 (3) 6183130

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Enalapril Vitabalans (Fínsko, Švédsko, Poľsko, Česko, Slovensko, Slovinsko,
Nemecko, Dánsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko)

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 01/2012.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2011/02111,
2011/02112, 2011/02113
Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2011/03294,
2011/03295, 2011/03296


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU

Enalapril Vitabalans 5 mg tablety
Enalapril Vitabalans 10 mg tablety
Enalapril Vitabalans 20 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje enalapriliummaleinát 5 mg, 10 mg alebo 20 mg.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta

Enalapril Vitabalans 5 mg: biele, okrúhle, ploché tablety s ryhovaním na
jednej strane, s priemerom 8 mm.
Enalapril Vitabalans 10 mg: červenkasto-hnedé, okrúhle, ploché tablety s
ryhovaním na jednej strane, s priemerom 8 mm.
Enalapril Vitabalans 20 mg: svetlo oranžové, okrúhle, ploché tablety s
ryhovaním na jednej strane, s priemerom 8 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

- Liečba hypertenzie.
- Liečba symptomatického srdcového zlyhania.
- Prevencia symptomatického srdcového zlyhania u pacientov
s asymptomatickou dysfunkciou ľavej komory (ejekčná frakcia ? 35 %),
(pozri časť 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Spôsob podania: Na perorálne použitie.
Absorpcia enalaprilu nie je ovplyvnená potravou.
Dávka sa musí individualizovať podľa profilu pacienta a odpovede krvného
tlaku (pozri časť 4.4).

Hypertenzia
Počiatočná dávka je 5 až 20 mg (maximálne) v závislosti od stupňa
hypertenzie a klinického stavu pacienta (pozri nižšie). Enalapril sa podáva
raz denne. Pri miernej hypertenzii je odporučená počiatočná dávka 5 až 10
mg. Po počiatočnej dávke u pacientov so silne aktivovaným systémom renín-
angiotenzín-aldosterón (napr. renovaskulárna hypertenzia, soľná a/alebo
objemová deplécia, srdcová dekompenzácia alebo závažná hypertenzia) sa môže
vyskytnúť výrazný pokles krvného tlaku. U takých pacientov sa odporúča
štartovacia dávka 5 mg alebo nižšia a začiatok liečby sa musí uskutočniť
pod dohľadom lekára.

Na začiatku liečby enalaprilom môže predchádzajúca liečba vysokými dávkami
diuretík vyústiť do objemovej deplécie a rizika hypotenzie. U takýchto
pacientov sa odporúča štartovacia dávka 5 mg alebo nižšia. Ak je to možné,
má sa liečba diuretikom ukončiť 2-3 dni pred začatím liečby enalaprilom.
Musí sa monitorovať funkcia obličiek a sérový draslík.
Zvyčajná udržiavacia dávka je 20 mg denne. Maximálna udržiavacia dávka je
40 mg denne.

Srdcové zlyhanie / asymptomatická dysfunkcia ľavej komory
V manažmente symptomatického srdcového zlyhania sa enalapril používa spolu
s diuretikami a, kde je to vhodné, digoxínom alebo beta-blokátormi.
Počiatočná dávka Enalaprilu Vitabalans u pacientov so symptomatickým
srdcovým zlyhaním alebo asymptomatickou dysfunkciou ľavej komory je 2,5 mg,
a má sa podávať pod prísnym lekárskym dohľadom, aby sa určil počiatočný
účinok na krvný tlak. Ak sa po začatí liečby Enalaprilom Vitabalans pri
srdcovom zlyhaní symptomatická hypotenzia nevyskytne, alebo po jej
efektívnej liečbe, musí sa dávka postupne zvyšovať do zvyčajnej udržiavacej
dávky 20 mg podávanej v jednotlivej dávke alebo v dvoch rozdelených
dávkach, podľa tolerancie pacienta. Odporúča sa vykonať túto titráciu dávky
počas 2 až 4 týždňov. Maximálna dávka je 40 mg denne podaná v dvoch
rozdelených dávkach.

Návrh titrácie dávok enalaprilu u pacientov so srdcovým zlyhaním /
asymptomatickou dysfunkciou ľavej komory

|Týždeň |Dávka |
| |mg/deň |
|1. týždeň |1. až 3. deň: 2,5 mg/deň* |
| |v jednotlivej dávke |
| |4. až 7. deň: 5 mg/deň v dvoch |
| |rozdelených dávkach |
|2. týždeň |10 mg/deň v jednotlivej dávke alebo|
| |v dvoch rozdelených dávkach |
|3. a 4. týždeň |20 mg/deň v jednotlivej dávke alebo|
| |v dvoch rozdelených dávkach |


*U pacientov s poškodením renálnej funkcie alebo užívajúcich diuretiká sa
musia dodržiavať špeciálne opatrenia (pozri časť 4.4).

Krvný tlak a renálne funkcie sa musia prísne monitorovať aj pred aj po
začatí liečby enalaprilom (pozri časť 4.4), pretože bola hlásená hypotenzia
a (zriedkavejšie) následné zlyhanie obličiek. U pacientov liečených
diuretikami sa musí znížiť dávka, ak je to možné pred začatím liečby
enalaprilom. Výskyt hypotenzie po počiatočnej dávke nenaznačuje, že
hypotenzia sa vráti počas chronickej liečby enalaprilom a nebráni
kontinuálnemu užívaniu lieku. Tiež sa musí monitorovať sérový draslík
a renálne funkcie.

Dávkovanie pri renálnej insuficiencii
Všeobecne, intervaly medzi podávaním enalaprilu sa musia predĺžiť a/alebo
dávky redukovať.

|Klírens kreatinínu (CrCL) |Počiatočná dávka |
|ml/min |mg/deň |
|30 < CrCL < 80 ml/min |5 – 10 mg |
|10 < CrCL < 30 ml/min |2,5 mg |
|CrCL ? 10 ml/min |2,5 mg počas dní dialýzy* |


*Pozri časť 4.4 – Hemodialyzovaní pacienti. Enalaprilát je dialyzovateľný.
Dávkovanie počas dní bez dialýzy sa musí upraviť v závislosti od odpovede
krvného tlaku.

Použitie u starších
Dávka musí byť v zhode s renálnymi funkciami starších pacientov (pozri časť
4.4 - Poškodenie renálnej funkcie).

Použitie v pediatrii
Skúsenosti z klinických štúdií použitia enalaprilu u pediatrických
pacientov s hypertenziou sú obmedzené (pozri časť 4.4, 5.1 a 5.2).
U pacientov, ktorí vedia prehĺtať tablety, sa má dávka individualizovať
podľa profilu pacienta a odpovede krvného tlaku. Odporúčaná počiatočná
dávka je 2,5 mg u pacientov s telesnou hmotnosťou 20 až < 50 kg a 5 mg
u pacientov ? 50 kg. Enalapril sa podáva raz denne. Dávkovanie sa musí
upravovať podľa potrieb pacienta na maximálne 20 mg denne u pacientov
s telesnou hmotnosťou 20 až < 50 kg a 40 mg u pacientov ? 50 kg (pozri časť
4.4).

Enalapril sa neodporúča u novorodencov a u pediatrických pacientov
s rýchlosťou glomerulárnej filtrácie < 30 ml/min/1,73 m2, keďže nie sú
k dispozícii žiadne údaje.

4.3 Kontraindikácie

- Precitlivenosť na enalapril, ktorúkoľvek z pomocných látok alebo
akýkoľvek iný ACE inhibítor.
- Angioedém spojený s predchádzajúcou liečbou ACE inhibítorom
v anamnéze.
- Hereditárny alebo idiopatický angioedém.
- Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časť 4.4 a 4.6).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Symptomatická hypotenzia
Symptomatická hypotenzia sa zriedkavo vyskytuje u nekomplikovaných
hypertenzných pacientov. U hypertenzných pacientov, ktorí dostávajú
enalapril, sa symptomatická hypotenzia pravdepodobnejšie vyskytne, ak mal
pacient objemovú depléciu napr. po diuretickej liečbe, diéte s obmedzením
solí, dialýze, hnačke alebo vracaní (pozri časť 4.5 a 4.8). U pacientov so
srdcovým zlyhaním, s pridruženou renálnou insuficienciou alebo bez nej, sa
pozorovala symptomatická hypotenzia. Najpravdepodobnejšie sa vyskytne
u pacientov s ťažším stupňom srdcového zlyhania, čo sa odráža v používaní
vysokých dávok kľučkových diuretík, pri hyponatriémii alebo funkčnom
poškodení obličiek. U týchto pacientov sa musí začať s liečbou pod
lekárskym dohľadom a pacienti musia byť prísne sledovaní, keď sa upravuje
dávka enalaprilu a/alebo diuretík. Podobné závery možno aplikovať
u pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrovaskulárnym
ochorením, u ktorých výrazný pokles krvného tlaku môže vyústiť do infarktu
myokardu alebo cerebrovaskulárnej príhody.

Ak sa vyskytne hypotenzia, pacienta treba uložiť do polohy ležmo na chrbte
a, ak je to potrebné, musí dostať intravenóznu infúziu fyziologického
roztoku. Prechodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou pre ďalšie
dávky, ktoré možno podať zvyčajne bez ťažkostí, keď sa krvný tlak zvýši po
expanzii objemu.

U niektorých pacientov so srdcovým zlyhaním, ktorí majú normálny alebo
nízky krvný tlak, sa môže pri enalaprile vyskytnúť ďalšie zníženie
systémového krvného tlaku. Tento účinok možno predvídať a zvyčajne nie je
dôvodom na prerušenie liečby. Ak sa hypotenzia stane symptomatickou, môže
si vyžiadať zníženie dávky a/alebo prerušenie diuretík a/alebo enalaprilu.

Stenóza aortálnej alebo mitrálnej chlopne/Hypertrofická kardiomyopatia
Ako pri všetkých vazodilatanciách, ACE inhibítory sa musia podávať
s opatrnosťou u pacientov s obštrukciou chlopne ľavej komory a výtokového
traktu a nesmú sa podávať v prípadoch kardiogénneho šoku a hemodynamicky
signifikantnej obštrukcie.

Poškodenie renálnej funkcie
V prípadoch renálneho poškodenia (klírens kreatinínu < 80 ml/min) sa musí
počiatočná dávka enalaprilu upraviť podľa klírensu kreatinínu pacienta
(pozri časť 4.2) a potom ako funkcia odpovede pacienta na liečbu. Rutinné
monitorovanie draslíka a kreatinínu pri týchto pacientoch je súčasťou
štandardnej lekárskej praxe.

V spojitosti s enalaprilom bolo hlásené renálne zlyhanie a vyskytlo sa
hlavne u pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním alebo prebiehajúcim ochorením
obličiek, vrátane stenózy renálnej artérie. Pri rýchlom rozpoznaní
a adekvátnej liečbe je renálne zlyhanie spojené s liečbou enalaprilom
zvyčajne reverzibilné.

U niektorých hypertenzných pacientov s nejasnou už existujúcou chorobou
obličiek stúpla sérová urea a kreatinín, keď sa enalapril podával súčasne
s diuretikom. Môže si to vyžiadať redukciu dávky enalaprilu a/alebo
prerušenie diuretickej liečby. Táto situácia zvyšuje možnosť výskytu
primárnej stenózy renálnej artérie (pozri časť 4.4 Renovaskulárna
hypertenzia).

Renovaskulárna hypertenzia
Riziko hypotenzie a renálnej insuficiencie sa zvyšuje, keď pacienti
s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie jedinej
fungujúcej obličky sa liečia ACE inhibítormi. Strata renálnej funkcie sa
môže vyskytnúť s iba miernymi zmenami sérového kreatinínu. U týchto
pacientov sa musí liečba začať nízkymi dávkami, starostlivou titráciou
a monitorovaním renálnej funkcie pod prísnym lekárskym dohľadom.

Transplantácia obličiek
Nie sú žiadne skúsenosti týkajúce sa podávania enalaprilu u pacientov
s predchádzajúcou transplantáciou obličky. Liečba enalaprilom sa preto
neodporúča.

Zlyhanie pečene
Zriedkavo boli ACE inhibítory spojené so syndrómom, ktorý začína
cholestatickou žltačkou alebo hepatitídou a progreduje do fulminantnej
hepatálnej nekrózy a (niekedy) smrti. Mechanizmus tohto syndrómu nie je
známy. Pacienti dostávajúci ACE inhibítory, u ktorých sa vyvinie žltačka
alebo výrazné zvýšenie hepatálnych enzýmov, musia ukončiť užívanie ACE
inhibítora a poskytnúť náležitú liečbu.

Neutropénia / agranulocytóza
U pacientov dostávajúcich ACE inhibítory bola hlásená neutropénia /
agranulocytóza, trombocytopénia a anémia. U pacientov s normálnou renálnou
funkciou a bez žiadnych iných komplikujúcich faktorov sa neutropénia
vyskytuje zriedkavo. Enalapril sa musí používať s mimoriadnou opatrnosťou
u pacientov s kolagénovým vaskulárnym ochorením, imunosupresívnou liečbou,
liečbou alopurinolom alebo prokaínamidom, alebo pri kombinácii týchto
komplikujúcich faktorov, zvlášť ak je prítomné už existujúce poškodenie
renálnej funkcie. U niektorých týchto pacientov sa rozvinuli ťažké
infekcie, ktoré v niektorých prípadoch neodpovedali na intenzívnu
antibiotickú liečbu. Ak sa používa u takýchto pacientov enalapril, odporúča
sa robiť pravidelné monitorovanie počtu bielych krviniek a pacienti musia
byť poučení, aby hlásili akúkoľvek známku infekcie.

Hypersenzitivita / angioneurotický edém
U pacientov liečených inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu, bol
hlásený angioneurotický edém tváre, končatín, pier, jazyka, hlasiviek
a/alebo hrtanu. Môže sa to vyskytnúť kedykoľvek počas liečby. V takýchto
prípadoch sa musí rýchlo ukončiť liečba enalaprilom a musí sa zabezpečiť
vhodné monitorovanie, aby sa zaistilo kompletné odznenie príznakov pred
prepustením pacienta. V tých prípadoch, kde opuch zasiahol len jazyk, bez
respiračnej tiesne, môžu pacienti vyžadovať dlhšie pozorovanie, pretože
liečba antihistaminikami a kortikosteroidmi nemusí byť postačujúca.

Fatálny angioneurotický edém spojený s edémom hrtanu alebo jazyka bol
hlásený veľmi zriedkavo.
Pacienti s postihnutím jazyka, hlasiviek alebo hrtana sú náchylnejší na
vznik obštrukcie dýchacích ciest, najmä tí, ktorý majú chirurgický zákrok
v anamnéze.
Tam, kde je postihnutý jazyk, hlasivky alebo hrtan, ktoré pravdepodobne
spôsobujú obštrukciu dýchacích ciest, musí sa rýchlo podať vhodná liečba,
ktorá môže zahŕňať subkutánny roztok adrenalínu 1:1000 (0,3 ml až 0,5 ml)
a/alebo opatrenia na zaistenie priechodnosti dýchacích ciest pacienta.

Boli hlásenia, že černošskí pacienti dostávajúci ACE inhibítory mali vyššiu
incidenciu angioedému v porovnaní s pacientmi inej rasy.

Pacienti s anamnézou angioedému bez spojitosti s liečbou ACE inhibítormi,
môžu mať zvýšené riziko angioedému, keď dostávajú ACE inhibítor (pozri časť
4.3).

Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie proti hmyzu z čeľade
blanokrídlych
U pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas desenzibilizácie jedom
blanokrídlych sa zriedkavo vyskytli život ohrozujúce anafylaktoidné
reakcie. Týmto reakciám sa možno vyhnúť prechodným prerušením liečby
inhibítorom ACE pred každou desenzibilizáciou.

Anafylaktoidné reakcie počas LDL aferézy
U pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas aferézy nízko-denzitných
lipoproteínov (LDL) so sulfátom dextránu sa zriedkavo vyskytli život
ohrozujúce anafylaktoidné reakcie. Týmto reakciám sa možno vyhnúť
prechodným prerušením liečby inhibítorom ACE pred každou aferézou.

Hemodialyzovaní pacienti
U pacientov dialyzovaných s vysoko priepustnými membránami (napr. AN 69®),
ktorí sa súčasne liečili ACE inhibítorom, boli hlásené anafylaktoidné
reakcie. U týchto pacientov sa musí použiť iný typ dialyzačnej membrány
alebo liek z inej skupiny antihypertenzív.

Hypoglykémia
U diabetických pacientov liečených perorálnymi antidiabetikami alebo
inzulínom po začatí liečby ACE inhibítorom sa musí starostlivo monitorovať
kontrola glykémie, obzvlášť počas prvého mesiaca kombinovaného užívania
(pozri časť 4.5).

Kašeľ
Pri používaní ACE inhibítorov bol hlásený kašeľ. Typický kašeľ je
neproduktívny, pretrvávajúci a ustúpi po prerušení liečby. Kašeľ vyvolaný
ACE inhibítorom sa musí vziať do úvahy pri diferenciálnej diagnóze kašľa.

Chirurgia/anestézia
U pacientov podstupujúcich veľký chirurgický zákrok alebo počas anestézie
za použitia liekov vyvolávajúcich hypotenziu enalapril blokuje tvorbu
angiotenzínu II pri druhotnom kompenzačnom uvoľnení renínu. Ak sa objaví
hypotenzia a je pravdepodobne zapríčinená týmto mechanizmom, možno ju
korigovať zväčšením objemu.

Hyperkaliémia
U niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane enalaprilu, sa
pozorovalo zvýšenie sérového draslíka. Medzi pacientov s rizikom rozvoja
hyperkaliémie patria pacienti s renálnou insuficienciou, so zhoršenou
funkciou obličiek, starší nad 70 rokov, diabetes mellitus, pridruženými
stavmi, najmä dehydratácia, akútna kardiálna dekompenzácia, metabolická
acidóza alebo súbežné užívanie draslík šetriacich diuretík (napr.
spironolaktón, eplerenón, triamterén alebo amilorid), doplnkov draslíka
alebo soľných náhrad obsahujúcich draslík; alebo pacienti užívajúci iné
lieky, ktoré spôsobujú zvýšenie sérového draslíka (napr. heparín). Užívanie
doplnkov draslíka, diuretík šetriacich draslík alebo soľných náhrad
obsahujúcich draslík môže viesť k signifikantnému zvýšeniu sérového
draslíka. Hyperkaliémia môže spôsobiť závažné niekedy fatálne arytmie. Ak
je potrebné súbežné užívanie vyššie spomenutých látok s enalaprilom, majú
byť užívané s obozretnosťou a s pravidelným monitorovaním sérového draslíka
(pozri časť 4.5).

Lítium
Kombinácia lítia a enalaprilu sa všeobecne neodporúča (pozri časť 4.5).

Použitie u detí
U hypertenzných detí starších ako 6 rokov sú obmedzené skúsenosti
s účinnosťou a bezpečnosťou, ale neexistujú žiadne skúsenosti pri iných
indikáciách. Obmedzené farmakokinetické údaje sú dostupné u detí starších
ako 2 mesiace. (pozri časti 4.2, 5.1 a 5.2). U detí sa enalapril neodporúča
pri inej indikácii ako je hypertenzia.

Enalapril sa neodporúča u novorodencov a pediatrických pacientov
s rýchlosťou glomerulárnej filtrácie < 30 ml/min/1,73 m2, keďže nie sú
žiadne dostupné údaje (pozri časť 4.2).

Gravidita
ACE inhibítory sa počas gravidity nemajú používať. Pokiaľ je pokračovanie v
liečbe ACE inhibítormi nevyhnutné, má byť liečba u pacientok, ktoré plánujú
otehotnieť zmenená na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má dobre
stanovený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve.
Keď sa zistí gravidita, liečba ACE inhibítormi sa musí ukončiť ihneď a, ak
je to odporúčané, má sa začať alternatívna liečba (pozri časť 4.3 a 4.6).


Laktácia

Užívanie enalaprilu sa neodporúča počas dojčenia.

Etnické rozdiely
Tak ako iné inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, enalapril je
zjavne menej účinný pri znižovaní krvného tlaku u černochov ako u pacientov
inej rasy, pravdepodobne pre vyššiu prevalenciu stavov s nízkym renínom
u černošskej hypertenznej populácie.

4.5 Liekové a iné interakcie

Diuretiká šetriace draslík alebo doplnky draslíka
ACE inhibítory zmierňujú stratu draslíka vyvolanú diuretikom. Diuretiká
šetriace draslík (napr. spironolaktón, eplerenón, triamterén alebo
amilorid), doplnky draslíka alebo soľné náhrady obsahujúce draslík môžu
viesť k významnému zvýšeniu sérového draslíka. Ak je indikované súbežné
užívanie z dôvodu preukázanej hypokaliémie, musia sa užívať s opatrnosťou
a s častým monitorovaním sérového draslíka (pozri časť 4.4).

Diuretiká (tiazid alebo kľučkové diuretiká)
Pri začatí liečby enalaprilom môže predchádzajúca liečba vysokými dávkami
diuretík vyústiť do objemovej deplécie a rizika hypotenzie (pozri časť
4.4). Hypotenzné účinky možno zredukovať ukončením liečby diuretikom,
zvýšením objemu alebo príjmom solí alebo začatím liečby s nízkou dávkou
enalaprilu (pozri časť 4.2).

Iné antihypertenzné lieky
Súbežné užívanie týchto liekov môže zosilniť hypotenzné účinky enalaprilu.
Súbežné užívanie nitroglycerínu a iných nitrátov alebo iných vazodilatancií
môže ďalej znižovať krvný tlak.

Lítium
Počas súbežného podávania lítia s ACE inhibítormi bolo hlásené reverzibilné
zvýšenie sérových koncentrácií lítia a toxicita. Súbežné užívanie
tiazidových diuretík môže ďalej zvyšovať hladiny lítia a zosilňovať riziko
toxicity lítia pri užívaní ACE inhibítorov. Užívanie enalaprilu s lítiom sa
neodporúča, ale ak sa táto kombinácia ukáže ako nevyhnutná, musí sa zaviesť
starostlivé monitorovanie hladín sérového lítia (pozri časť 4.4).


Tricyklické antidepresíva / antipsychotiká / anestetiká / narkotiká
Súbežné užívanie určitých anestetík, tricyklických antidepresív
a antipsychotík s ACE inhibítormi môže vyústiť do ďalšieho poklesu krvného
tlaku (pozri časť 4.4).

Nesteroidové protizápalové lieky (NSAIDs)
Chronické podávanie NSAIDs môže zoslabiť antihypertenzný účinok ACE
inhibítora.

NSAIDs (vrátane COX-2 inhibítorov) a ACE inhibítory vykazujú aditívny
účinok na zvýšenie sérového draslíka a môžu vyústiť do poškodenia renálnej
funkcie. Tieto účinky sú zvyčajne reverzibilné. Zriedkavo sa môže vyskytnúť
akútne renálne zlyhanie, zvlášť u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek,
ako sú starší alebo dehydratovaní pacienti, vrátane pacientov liečených
diuretikom. Pacienti majú byť dostatočne hydratovaní a po nasadení súbežnej
liečby a následne v pravidelných intervaloch sa má zvážiť monitorovanie
renálnej funkcie.


Zlato

U pacientov liečených injekciami zlata (sodium aurothiomalate) a súbežne
s ACE inhibítormi vrátane enalaprilu, boli zriedkavo hlásené nitritoidné
reakcie (symptómy ako sčervenanie tváre, nauzea, vracanie a hypotenzia).

Sympatomimetiká
Sympatomimetiká môžu zoslabovať antihypertenzné účinky ACE inhibítorov.

Antidiabetiká
Epidemiologické štúdie naznačujú, že súčasné podávanie ACE inhibítorov
a antidiabetík (inzulíny, perorálne antidiabetiká) môžu spôsobiť zosilnenie
účinku na zníženie krvného cukru s rizikom hypoglykémie. Zdá sa, že tento
fenomén sa pravdepodobnejšie vyskytuje počas prvých týždňov kombinovanej
liečby a u pacientov s renálnym poškodením (pozri časti 4.4 a 4.8).

Alkohol
Alkohol zosilňuje hypotenzný účinok ACE inhibítorov.

Kyselina acetylsalicylová, trombolytiká a beta-blokátory
Enalapril môže byť bezpečne podávaný spolu s kyselinou acetylsalicylovou (v
kardiologických dávkach), trombolytikami a beta-blokátormi.

Alopurinol, imunosupresíva a prokaínamid
Súbežné užívanie s ACE inhibítormi zvyšuje riziko leukocytopénie.

4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Užívanie ACE inhibítorov počas prvého trimestra gravidity sa neodporúča
(pozri časť 4.4).
Užívanie ACE inhibítorov počas druhého a tretieho trimestra gravidity je
kontraindikované (pozri časť 4.3 a 4.4).

Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po vystavení sa ACE
inhibítorom počas prvého trimestra gravidity neboli presvedčujúce, avšak
malé zvýšenie rizika nie je možné vylúčiť.

Pokiaľ sa nepovažuje pokračovanie podávania ACE inhibítorov za nevyhnutné,
má byť liečba u pacientok, ktoré plánujú otehotnieť zmenená na alternatívnu
antihypertenzívnu liečbu, ktorá má dobre stanovený bezpečnostný profil pre
použitie v tehotenstve.
Keď sa zistí gravidita, liečba ACE inhibítormi sa musí ukončiť ihneď a, ak
je to odporúčané, má sa začať alternatívna liečba.

Je známe, že vystavenie sa liečbe ACE inhibítorom počas druhého a tretieho
trimestra indukuje ľudskú fetotoxicitu (znížená renálna funkcia,
oligohydramnión, oneskorenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu
(renálne zlyhanie, hypotenziu, hyperkaliémiu), (pozri časť 5.3).

Pokiaľ sa vyskytne použitie ACE inhibítora od druhého alebo tretieho
trimestra gravidity, odporúča sa ultrasonografická kontrola renálnej
funkcie a lebky.

Deti, ktorých matky užívali ACE inhibítory, musia byť starostlivo sledované
pre hypotenziu (pozri časti 4.3 a 4.4).

Laktácia
Odmedzené farmakokinetické údaje preukazujú veľmi malé koncentrácie
v materskom mlieku (pozri časť 5.2). I keď sa tieto koncentrácie zdajú byť
klinicky irelevantné, počas dojčenia predčasne narodených detí a počas
prvých týždňov po pôrode sa použitie Enalaprilu Vitabalans neodporúča
v dôsledku možného rizika kardiovaskulárnych a renálnych účinkov a kvôli
nedostatočným klinickým skúsenostiam. V prípade staršieho dojčaťa sa
použitie Enalaprilu Vitabalans počas dojčenia môže zvážiť ak je takáto
liečba pre matku nevyhnutná a u dieťaťa je sledovaný vedľajší účinok.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Enalapril Vitabalans má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať
stroje. Pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov sa musí vziať do úvahy, že
ojedinele sa môže vyskytnúť závrat alebo únava.

4.8 Nežiaduce účinky

Klasifikácia frekvencie nežiaducich reakcií je nasledovná:
. veľmi časté (? 1/10),
. časté (? 1/100 až < 1/10),
. menej časté (? 1/1000 až < 1/100),
. zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1000),
. veľmi zriedkavé (< 1/10 000),
. neznáme (nie je možné odhadnúť ich z dostupných údajov).

Hlásené nežiaduce účinky v súvislosti s enalaprilom zahŕňajú:

Poruchy krvi a lymfatického systému:
- menej časté: anémia (vrátane aplastickej a hemolytickej)
- zriedkavé: neutropénia, zníženie hemoglobínu, zníženie v hematokrite,
trombocytopénia, agranulocytóza, útlm kostnej drene, pancytopénia,
lymfadenopatia, autoimunitné ochorenia.

Poruchy endokrinného systému:
- neznáme: syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH)

Poruchy metabolizmu a výživy:
- menej časté: hypoglykémia (pozri časť 4.4).

Poruchy nervového systému a psychické poruchy:
- časté: bolesti hlavy, depresia,
- menej časté: zmätenosť, ospalosť, nespavosť, nervozita, parestézie,
vertigo,
- zriedkavé: abnormálne sny, poruchy spánku.

Poruchy oka:
- veľmi časté: rozmazané videnie.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti:
- veľmi časté: závraty,
- časté: hypotenzia (vrátane ortostatickej hypotenzie), synkopa, bolesť
hrudníka, arytmie, angína pektoris, tachykardia,
- menej časté: ortostatická hypotenzia, palpitácie, infarkt myokardu alebo
cerebrovaskulárna príhoda* možno sekundárne k excesívnej hypotenzii
u vysoko rizikových pacientov (pozri časť 4.4),
- zriedkavé: Raynaudov fenomén.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:
- veľmi časté: kašeľ,
- časté: dýchavičnosť,
- menej časté: nádcha, bolesť hrdla a chrapľavosť, bronchospazmus/astma,
- zriedkavé: pľúcne infiltráty, rinitída, alergická alveolitída /
eozinofilná pneumónia.

Poruchy gastrointestinálneho traktu:
- veľmi časté: nauzea,
- časté: hnačka, bolesť brucha, zmeny chuti,
- menej časté: ileus, pankreatitída, vracanie, dyspepsia, zápcha, anorexia,
podráždenie žalúdka, sucho v ústach, peptický vred,
- zriedkavé: stomatitída / aftózne ulcerácie, glositída,
- veľmi zriedkavé: intestinálny angioedém.

Poruchy pečene a žlčových ciest:
- zriedkavé: zlyhanie pečene, hepatitída – buď hepatocelulárna alebo
cholestatická, hepatitída zahŕňajúca nekrózu, cholestáza (vrátane
žltačky).

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
- časté: vyrážka, hypersenzitivita / angioneurotický edém: bol hlásený
angioneurotický edém tváre, končatín, pier, jazyka, hlasiviek a/alebo
hrtanu, (pozri časť 4.4),
- menej časté: diaforéza, pruritus, urtikária, alopécia,
- zriedkavé: erythema multiforme, Stevensov - Johnsonov syndróm,
exfoliatívna dermatitída, toxická epidermálna nekrolýza, pemfigus,
erytrodermia.

Bol hlásený komplex symptómov, ktorý môže zahŕňať niektoré alebo všetky
z nasledovných: horúčka, zápal serózy, vaskulitída, myalgia/myozitída,
artralgia/artritída, pozitívne antinukleárne látky (ANA), zvýšenie ESR,
eozinofília a leukocytóza. Môžu sa vyskytnúť vyrážky, fotosenzitivita alebo
iné dermatologické prejavy.

Poruchy obličiek a močovej sústavy:
- menej časté: poškodenie funkcie obličiek, zlyhanie obličiek, proteinúria,
- zriedkavé: oligúria.

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:
- menej časté: impotencia,
- zriedkavé: gynekomastia.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
- veľmi časté: asténia,
- časté: únava,
- menej časté: svalové kŕče, sčervenanie, tinnitus, pocit celkového
dyskomfortu, horúčka.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia:
- časté: hyperkaliémia, zvýšený kreatinín v krvi,
- menej časté: zvýšená urea v krvi, hyponatriémia,
- zriedkavé: zvýšenie pečeňových enzýmov, zvýšenie bilirubínu v krvi.

* Pomer incidencie bol porovnávaný počas klinických štúdií medzi skupinou
užívajúcou placebo a skupinou užívajúcou účinnú látku.

4.9 Predávkovanie

Údaje o predávkovaní u ľudí sú k dispozícii v obmedzenej miere. Za
najvýznamnejšie prejavy predávkovania sa označujú výrazná hypotenzia,
začínajúca asi šesť hodín po požití tabliet, ako sprievodný jav blokády
systému renín-angiotenzín-aldosterón, a stupor. Symptómy spojené
s predávkovaním ACE inhibítormi môžu zahŕňať obehový šok, poruchy
elektrolytov, zlyhanie obličiek, hyperventiláciu, tachykardiu, palpitácie,
bradykardiu, závraty, úzkosť a kašeľ. Po požití 300 mg, resp. 440 mg
enalaprilu sa zaznamenali 100-, resp. 200-násobne vyššie hladiny sérového
enalaprilátu, než sú obvyklé po terapeutických dávkach.

Odporúčaná liečba pri predávkovaní zahrňuje podanie intravenóznej infúzie
fyziologického roztoku. Ak sa vyskytne hypotenzia, pacient sa musí uložiť
do polohy ako pri šoku. Vhodná je tiež infúzia angiotenzínu II a/alebo
intravenózne podané katecholamíny, pokiaľ sú k dispozícii. Ak došlo k
požitiu len nedávno, treba použiť prostriedky na elimináciu
enalapriliummaleinátu (napr. vracanie, výplach žalúdka, podanie adsorbencií
a nátriumsulfátu). Enalaprilát sa môže odstrániť z celkového obehu
hemodialýzou (pozri časť 4.4). Použitie kardiostimulátora je indikované pri
bradykardii rezistentnej na liečbu. Sústavne sa musia monitorovať vitálne
známky, sérové elektrolyty a koncentrácie kreatinínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu,
samotné.
ATC kód: C09AA02

Enalapril Vitabalans je maleátová soľ enalaprilu, derivátu dvoch
aminokyselín, L-alanínu a L-prolínu. Angiotenzín konvertujúci enzým (ACE)
je peptidyldipeptidáza, ktorá katalyzuje premenu angiotenzínu I na
substanciu zvyšujúcu krvný tlak – angiotenzín II. Po absorpcii sa enalapril
hydrolyzuje na enalaprilát, ktorý inhibuje ACE. Inhibícia ACE má za
následok pokles plazmatického angiotenzínu II, ktorý vedie k zvýšeniu
plazmatickej aktivity renínu (spôsobenej odstránením negatívnej spätnej
väzby na uvoľňovanie renínu) a k poklesu sekrécie aldosterónu.

ACE je identický s kininázou II. Týmto spôsobom môže enalaprilát blokovať
aj degradáciu bradykinínu, významného vazopresorického peptidu. Avšak,
úloha tohto mechanizmu v terapeutickom účinku Enalaprilu Vitabalans sa
zatiaľ neobjasnila.

Hoci sa mechanizmus, ktorým enalapril znižuje krvný tlak, primárne spája s
potlačením účinku systému renín-angiotenzín-aldosterón, enalapril je účinné
antihypertenzívum aj u pacientov s nízkou hladinou renínu.

Podanie enalaprilu pacientom s hypertenziou má za následok zníženie krvného
tlaku v ľahu aj v stoji bez významného vzostupu srdcovej frekvencie.

Symptomatická posturálna hypotenzia nie je častá. U niektorých pacientov si
vývoj optimálneho zníženia krvného tlaku môže vyžiadať niekoľko týždňov
terapie. Náhle ukončenie podávania enalaprilu sa nespájalo s prudkým
vzostupom krvného tlaku.

Účinná inhibícia aktivity ACE nastáva zvyčajne 2 až 4 hodiny po perorálnom
podaní individuálnej dávky enalaprilu. Nástup antihypertenznej aktivity sa
pozoroval zvyčajne po jednej hodine s vrcholom zníženia krvného tlaku,
ktorý sa dosiahol o 4 až 6 hodín po podaní lieku. Trvanie účinku súvisí s
dávkou. Ukázalo sa však, že pri odporúčaných dávkach antihypertenzné a
hemodynamické účinky pretrvávajú najmenej 24 hodín.

V hemodynamických štúdiách u pacientov s esenciálnou hypertenziou pokles
krvného tlaku sprevádzalo zníženie periférnej arteriálnej rezistencie so
zvýšením minútového objemu srdca a malou, prípadne žiadnou, zmenou srdcovej
frekvencie. Pri nasledujúcom podávaní enalaprilu sa zvýšil prietok krvi
obličkami; glomerulárna filtrácia sa nezmenila. Nezistila sa retencia
sodíka alebo vody. Avšak u pacientov s nízkou úrovňou glomerulárnej
filtrácie pred liečbou nastalo zvyčajne jej zvýšenie.

Počas krátkeho obdobia klinických štúdií u diabetických a nediabetických
pacientov s ochorením obličiek sa pozorovalo po podaní enalaprilu zníženie
albuminúrie a celkovej bielkoviny v moči a zníženie vylučovania IgG močom.
Pokiaľ sa podáva spolu s tiazidovým diuretikom, účinky enalaprilu na
zníženie krvného tlaku sú prinajmenšom aditívne. Enalapril môže znižovať
alebo predchádzať vzniku hypokaliémie vyvolanej tiazidom.

U pacientov so srdcovým zlyhaním, liečených digitálisom a diuretikami, sa
liečba perorálnym alebo injekčným enalaprilom spájala s poklesom periférnej
rezistencie a krvného tlaku. Minútový objem srdca stúpol, zatiaľ čo srdcová
frekvencia (zvyčajne zvýšená u pacientov so srdcovým zlyhaním) klesla.
Pľúcny kapilárny tlak v zaklinení tiež poklesol. Tolerancia záťaže a
závažnosť srdcového zlyhania posudzovaná podľa kritérií /New York Heart/
/Association/ sa zlepšila. Tieto účinky sa zachovávajú aj v priebehu
dlhodobej terapie. U pacientov s miernym až stredným stupňom srdcového
zlyhania enalapril spomaľoval progresívnu dilatáciu/zväčšenie srdca a
srdcové zlyhanie, čo potvrdzuje aj zníženie systolických objemov ľavej
komory a objemov na konci diastoly a zlepšenie ejekčnej frakcie.

Multicentrická, randomizovaná, placebom kontrolovaná, dvojito slepá štúdia
(SOLVD Prevention trial) hodnotila populáciu s asymptomatickou dysfunkciou
ľavej komory (LVEF < 35 %). Bolo randomizovaných 4 228 pacientov, ktorí
dostávali buď placebo (n=2 117) alebo enalapril (n=2 111). V skupine
s placebom malo 818 pacientov zlyhanie srdca alebo zomreli (38,6 %)
v porovnaní so 630 v skupine s enalaprilom (29,8 %) (redukcia rizika: 29 %;
95 % CI; 21 – 36 %; p<0,001). 518 pacientov v skupine s placebom (24,5 %)
a 434 v skupine s enalaprilom (20,6 %) zomrelo alebo bolo hospitalizovaných
pre nové srdcové zlyhanie alebo jeho zhoršenie (redukcia rizika 20 %; 95 %
CI; 9 – 30 %; p<0,001).

Multicentrická, randomizovaná, placebom kontrolovaná, dvojito slepá štúdia
(SOLVD Treatment trial) hodnotila populáciu so symptomatickým kongestívnym
zlyhaním srdca z dôvodu systolickej dysfunkcie (ejekčná frakcia<35 %). Bolo
randomizovaných 2 569 pacientov užívajúcich konvenčnú liečbu pri srdcovom
zlyhaní, ktorí dostávali buď placebo (n=1 284) alebo enalapril (n=1 285).
V skupine s placebom bolo 510 úmrtí (39,7 %) v porovnaní so 452 v skupine
s enalaprilom (35,2 %) (redukcia rizika: 16 %; 95 % CI; 5 – 26 %;
p=0,0036). Kardiovaskulárnych úmrtí bolo 461 v skupine s placebom
v porovnaní s 399 v skupine s enalaprilom (redukcia rizika 18 %; 95 % CI; 6
– 28 %; p<0,002), hlavne kvôli poklesu úmrtí na progresívne zlyhanie srdca
(251 v skupine s placebom vs 209 v skupine s enalaprilom; redukcia rizika
22 %; 95 % CI, 6 – 35 %). Menej pacientov zomrelo alebo bolo
hospitalizovaných pre zhoršenie srdcového zlyhania (736 v skupine
s placebom a 613 v skupine s enalaprilom; redukcia rizika 26 %; 95 % CI; 18
– 34 %; p<0,0001). Celkovo v SOLVD štúdii u pacientov s dysfunkciou ľavej
komory enalapril znížil riziko infarktu myokardu o 23 % (95 % CI; 11 – 34
%; p<0,001) a znížil riziko hospitalizácie pre nestabilnú angínu pektoris
o 20 % (95 % CI;
9 –29 %; p<0,001).

S použitím u hypertenzných pediatrických pacientov starších ako 6 rokov sú
obmedzené skúsenosti. V klinickej štúdii zahŕňajúcej 110 hypertenzných
pediatrických pacientov vo veku 6 až 16 rokov s telesnou hmotnosťou ? 20 kg
a rýchlosťou glomerulárnej filtrácie > 30 ml/min/1,73 m2, pacienti, ktorí
vážili < 50 kg, dostávali 0,625; 2,5 alebo 20 mg enalaprilu denne
a pacienti, ktorí vážili ? 50 kg, dostávali 1,25; 5 alebo 40 mg enalaprilu
denne. Enalapril podávaný raz denne znižoval krvný tlak v závislosti od
dávky. Antihypertenzná účinnosť enalaprilu, ktorá závisí od dávky, bola
konzistentná vo všetkých podskupinách (vek, stupeň vývinu, pohlavie, rasa).
Avšak najnižšie skúšané dávky 0,625 mg a 1,25 mg zodpovedajúce priemeru
0,02 mg/kg raz denne neposkytovali konzistentnú antihypertenznú účinnosť.
Maximálna skúšaná dávka bola 0,58 mg/kg (až do 40 mg) raz denne. Profil
nežiaducich účinkov u pediatrických pacientov sa nelíšil od profilu
u dospelých pacientov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorbcia

Po perorálnom podaní sa enalapril rýchlo absorbuje, pričom maximálne sérové
koncentrácie enalaprilu sa dosiahnu v priebehu jednej hodiny. Na základe
získania z moču, rozsah absorpcie enalaprilu z perorálnych tabliet
enalaprilu je približne 60 %. Prítomnosť potravy v gastrointestinálnom
trakte neovplyvňuje absorpciu perorálneho enalaprilu.

Po absorpcii sa perorálny enalapril rýchlo a rozsiahle hydrolyzuje na
enalaprilát, silný inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu. Maximálne
sérové koncentrácie enalaprilátu sa dosiahnu asi o 4 hodiny po perorálnej
dávke tablety enalaprilu. Efektívny polčas pre elimináciu enalaprilátu po
mnohonásobných dávkach perorálneho enalaprilu je 11 hodín. U ľudí
s normálnou renálnou funkciou sa dosiahli rovnovážne koncentrácie
enalaprilátu v sére po 4 dňoch liečby.


Distribúcia

Ani pri vyšších koncentráciách, ako sú terapeuticky významné, nepresahuje
väzba enalaprilátu na ľudské plazmatické proteíny 60 %.


Biotransformácia

Okrem premeny na enalaprilát sa nezaznamenal významný metabolizmus
enalaprilu.


Eliminácia

Vylučovanie enalaprilátu je primárne obličkami. Hlavnými zložkami v moči sú
enalaprilát, ktorý predstavuje asi 40 % dávky, a intaktný enalapril (okolo
20 %).


Poškodenie funkcie obličiek

Expozícia enalaprilu a enalaprilátu je vyššia u pacientov s renálnou
insuficienciou. U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie
obličiek (klírens kreatinínu 40-60 ml/min) rovnovážny stav AUC (plocha pod
krivkou) enalaprilátu bol približne dvakrát vyšší ako u pacientov
s normálnou funkciou obličiek po podaní 5 mg raz denne. Pri ťažkom
poškodení funkcie obličiek (klírens kreatinínu ?30 ml/min) sa AUC zväčšila
približne 8-krát. Efektívny polčas enalaprilátu po mnohonásobných dávkach
enalapriliummaleinátu sa predlžuje podľa stupňa renálnej insuficiencie
a čas dosiahnutia rovnovážneho stavu sa oneskoruje (pozri časť 4.2).

Enalaprilát sa môže odstrániť z celkového obehu hemodialýzou. Klírens
dialýzy je 62 ml/min.


Deti a adolescenti

U 40 hypertenzných mužských a ženských pediatrických pacientov vo veku 2
mesiace až 16 rokov sa vykonala mnohodávková farmakokinetická štúdia po
dennom perorálnom podávaní 0,07 až 0,14 mg/kg enalapriliummaleinátu.
Nezistili sa žiadne väčšie rozdiely vo farmakokinetike enalaprilátu u detí
pri porovnaní historických údajov u dospelých. Údaje indikujú zväčšenie AUC
(normalizovaného k dávke na telesnú hmotnosť) so zvyšujúcim sa vekom; avšak
zväčšenie AUC sa nepozoruje, keď sa údaje normalizujú k ploche telesného
povrchu. Pri rovnovážnom stave bol priemerný efektívny polčas eliminácie
enalaprilátu 14 hodín.


Laktácia

Po podaní jednorazovej 20 mg perorálnej dávky u žien po pôrode bola
priemerná maximálna hladina enalaprilu v materskom mlieku po 4 až 6
hodinách 1,7 µg/l (rozpätie od 0,54 do 5,9 µg/l). Priemerná maximálna
hladina enalaprilátu bola 1,7 (g/l (rozpätie od 1,2 do 2,3 (g/l), maximálne
hladiny sa objavili po rôznych časových intervaloch počas 24-hodinového
obdobia. Použitím údajov o maximálnej hladine v materskom mlieku, by
predpokladaný maximálny príjem bol u výdatne dojčeného dieťaťa približne
0,16 % dávky upravenej na základe hmotnosti matky. Ženy, ktoré perorálne
užívali 10 mg enalaprilu denne počas 11 mesiacov mali 4 hodiny po užití
maximálnu hladinu enalaprilu v materskom mlieku 2 (g/l a maximálnu hladinu
enalaprilátu 0,75 (g/l po 9 hodinách po podaní dávky. Celkové množstvo
enalaprilu a enalaprilátu namerané v materskom mlieku počas 24-hodinového
obdobia bolo 1,44 (g/l a 0,63 (g/l v uvedenom poradí. Hladiny enalaprilátu
v materskom mlieku po 4 hodinách po jednorazovej 5 mg dávke enalaprilu
nebolo možné stanoviť (<0,2 (g/l) u jednej matky a po jednorazovej 10 mg
dávke u dvoch matiek, hladiny enalaprilu neboli stanovované.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií
toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu
neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdie reprodukčnej toxicity u
potkanov naznačujú, že enalapril nemá žiadne účinky na plodnosť a nie je
teratogénny. Avšak, v štúdii, v ktorej boli potkanie samičky vystavené
enalaprilu pred párením až do tehotenstva, sa počas laktácie vyskytla
zvýšená incidencia úmrtí ich potomkov. Dokázalo sa, že zlúčenina prechádza
placentou a je vylučovaná mliekom. Ukázalo sa, že inhibítory angiotenzín
konvertujúceho enzýmu ako trieda sú fetotoxické (spôsobujú poškodenie
a/alebo smrť plodu), keď sa podávajú v druhom alebo treťom trimestri.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Amylum pregalatinosum
Lactosum monohydricum
Calcium hydrogen phosphate dihydrate
Mastenec
Magnesii stearas
Cellulosum microcrystallinum
Povidonum K-29/32
Sodium hydrogen carbonate

Enalapril Vitabalans 10 mg: červený oxid železitý (E 172)
Enalapril Vitabalans 20 mg: červený a žltý oxid železitý (E 172)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

28, 30, 56, 60, 98, 100 tabliet v Al/Al blistri.

Nie všetky balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s
národnými požiadavkami


7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Vitabalans Oy
Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna
Fínsko
Tel.: +358 (3) 615600
Fax: +358 (3) 6183130


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

58/0207/09-S
58/0208/09-S
58/0209/09-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

31.3.2009


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Január 2012

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C68737
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09AA02 - enalaprilum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
FI -
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
5.15 € / 155.15 SK
Úhrada poisťovňou:
5.15 € / 155.15 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.48 € ÚP:0.00 € DP:8.48 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.23 € ÚP:0.45 € DP:0.78 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.04 € ÚP:0.00 € DP:13.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.06 € ÚP:0.00 € DP:3.06 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:17.46 € ÚP:0.00 € DP:17.46 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.23 € ÚP:1.80 € DP:1.43 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:26.06 € ÚP:0.00 € DP:26.06 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.06 € ÚP:0.00 € DP:9.06 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.28 € ÚP:0.00 € DP:12.28 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.89 € ÚP:0.00 € DP:2.89 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien