Detail:
ENAP 20 tbl 30x20 mg
Názov lieku:
ENAP 20
Doplnok názvu:
tbl 30x20 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č: 2009/01009PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Enap 2,5
Enap 5

Enap 10

Enap 20
tablety
enalapriliummaleinát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Enap a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Enap
3. Ako užívať Enap
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Enap
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ENAP A NA ČO SA POUŽÍVA

Antihypertenzívum.

Enap patrí do skupiny liekov označovaných ako inhítory angiotenzín
konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítory). Enap vyvoláva rozšírenie ciev
(vazodilatáciu), čo má za následok zníženie krvného tlaku a zvýšenie
zásobenia srdcového svalu a iných orgánov krvou a kyslíkom.
Najlepší účinok lieku sa dosiahne po 6 až 8 hodinách. Účinok zvyčajne trvá
24 hodín.
Liek je určený na liečbu všetkých stupňov esenciálnej hypertenzie (vysoký
krvný tlak), renovaskulárnej hypertenzie (vysoký krvný tlak s postihnutím
obličiek) a všetkých stupňov srdcového zlyhania, prevenciu srdcového
zlyhania a prevenciu príhod nedokrvenosti tepien zásobujúcich srdcový sval
u pacientov s poruchou funkcie ľavej srdcovej komory.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ENAP

Neužívajte Enap
- keď ste alergický (precitlivený) na enalapril alebo podobné liečivo
alebo na niektorú z ďalších zložiek Enapu,
- keď ste mali v minulosti reakcie z precitlivenosti s náhlym opuchom
najmä na tvári spojené s dusením a chripením,
- keď trpíte porfýriou,
- keď ste tehotná viac ako 3 mesiace. (Je tiež lepšie vyhnúť sa užívaniu
Enapu v rannom štádiu tehotenstva.)

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Enapu
- ak trpíte ťažkým zlyhaním srdca alebo ťažkou obličkovou
nedostatočnosťou, poruchou metabolizmu vody a elektrolytov (spôsobenou
liečbou liekmi zvyšujúcimi vylučovanie moču, neslanou diétou, hnačkou,
vracaním) alebo ste hemodialyzovaný, môže sa u Vás vyskytnúť výrazné
zníženie krvného tlaku (hypotenzia), najmä niekoľko hodín po prvej
dávke. Hypotenzia sa zvyčajne prejaví ako nevoľnosť, zrýchlená činnosť
srdca a mdloby.
Ak sa u Vás objaví hypotenzia, ľahnite si tak, aby ste mali hlavu
položenú nižšie a zavolajte lekára. Hypotenzia a jej následky sú
zriedkavé a prechodné. Prechodná hypotenzia nie je prekážkou pre
budúcu liečbu týmto liekom. Po odoznení hypotenzie, ktorá sa môže
vyskytnúť po prvej dávke, budete normálne tolerovať nasledujúce dávky.
Pri opakujúcej sa hypotenzii sprevádzanej príznakmi (nevoľnosť,
zrýchlená činnosť srdca a mdloby), Vám lekár zníži dávku alebo preruší
liečbu.
- ak máte bilaterálnu stenózu renálnej artérie (obojstranné zúženie
obličkovej cievy) alebo stenózu artérie v solitárnej obličke (zúženie
obličkovej cievy u pacientov s jednou obličkou), nesmiete liek užívať.
Ak máte vysoký krvný tlak spôsobený ochorením obličiek, lekár Vás
odporučí k skúsenému špecialistovi.
- ak máte ťažkú aortálnu stenózu (závažné zúženú aortu), idiopatickú
hypertrofickú subaortálnu stenózou (ochorenie srdcového svalu neznámeho
pôvodu) alebo generalizovanú aterosklerózu (kôrnatenie ciev v celom
tele), je potrebná zvýšená opatrnosť pri užívaní Enapu.
- ak trpíte chronickým obličkovým zlyhaním, neodporúča sa súčasné
užívanie enalaprilu a draslík-šetriacich diuretík ako sú spironolaktón,
amilorid, triamterén alebo tablety obsahujúce draslík. Počas liečby
enalaprilom sa môže najmä u týchto pacientov zvýšiť sérová hladina
draslíka. Ak je potrebné dodať draslík pre jeho nízke hladiny v krvi
(hypokaliémia), musíte postupovať podľa inštrukcií lekára. Ak pocítite
svalovú slabosť alebo poruchy srdcového rytmu počas liečby, ihneď sa
poraďte so svojím lekárom.
- ak sa liečite na alergiu (precitlivenosť) na včelí alebo osí jed,
podstupujete tzv. desenzibilizáciu, môžu sa u Vás vyskytnúť neočakávané
precitlivenostné reakcie. Ak Váš lekár plánuje takýto druh liečby,
musíte ho informovať o užívaní Enapu.
- ak podstupujete hemodialýzu alebo iné druhy filtrovania krvi a súčasne
užívate Enap, môže dôjsť k reakciám podobným reakcii z precitlivenosti.
Ak Váš lekár plánuje takýto druh liečby, musíte ho informovať o užívaní
Enapu.
Počas liečby Enapom sa môže znížiť počet bielych krviniek. V prípade
náhlej horúčky, triašky a ťažkého prehĺtania, sa ihneď poraďte so svojím
lekárom.
Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, povedzte to svojmu
lekárovi. Neodporúča sa, aby ste užívali Enap v rannom štádiu tehotenstva
a nesmiete ho užívať ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože jeho
užívanie môže v tomto období vážne poškodiť Vaše dieťa (pozri časť
Tehotenstvo).
Účinnosť a bezpečnosť enalaprilu v liečbe detí nebola doteraz stanovená,
preto sa deťom nepodáva.

Užívanie iných liekov
Súčasné užívanie Enapu a liekov na zvýšenie vylučovania moču alebo iných
liekov na liečbu zvýšeného krvného tlaku zosilňuje ich účinok.

Pred možným chirurgickým zákrokom informujte lekára, že užívate Enap,
pretože počas celkovej anestézie môže dôjsť k výraznému poklesu krvného
tlaku.

Pri súčasnom užívaní Enapu a liekov proti horúčke a bolestiam (vrátane
voľnopredajných liekov) sa môže účinok Enapu znížiť a môže sa zvýšiť riziko
zhoršenia obličkových funkcií.

Súčasné užívanie niektorých liekov na zvýšenie vylučovania moču
(spironolaktón, amilorid alebo triamterén) a/alebo tabliet s obsahom
draslíka môže spôsobiť zvýšenie hladiny draslíka v krvi (hyperkaliémia). Ak
počas takejto liečby pocítite svalovú ochabnutosť a poruchy srdcového
rytmu, okamžite o tom informujte svojho lekára.

Enap zoslabuje účinok liekov obsahujúcich teofylín. Súčasné užívanie Enapu
a liekov obsahujúcich lítium môže spôsobiť otravu lítiom. Lieky obsahujúce
cimetidín predlžujú pôsobenie Enapu.

Ak užívate spomenuté lieky alebo Vám bolo odporučené užívať ich, informujte
svojho lekára, že užívate Enap. Ak užívate alebo ste v poslednom čase
užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na
lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
On/ona Vám povie, či môžete tieto lieky užívať.

Užívanie Enapu s jedlom a nápojmi
Užitie Enapu po jedle nemá vplyv na jeho účinok.

Počas liečby Enapom nepite alkoholické nápoje, pretože alkohol zosilňuje
účinok Enapu na zníženie krvného tlaku.

Tehotenstvo a dojčenie
/Tehotenstvo/
Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, povedzte to svojmu
lekárovi. Váš lekár Vám odporučí, aby ste prestali užívať Enap predtým, ako
otehotniete alebo hneď ako zistíte, že ste tehotná a poradí Vám aby ste
užívali iný liek namiesto Enapu. Neodporúča sa, aby ste užívali Enap v
rannom štádiu tehotenstva a nesmiete ho užívať ak ste tehotná viac ako
3 mesiace, pretože jeho užívanie po treťom mesiaci tehotenstva môže vážne
poškodiť Vaše dieťa.
/Dojčenie/
Ak dojčíte alebo ste začali dojčiť, povedzte to svojmu lekárovi. Neodporúča
sa, aby ste počas užívania Enapu dojčili novorodencov (prvé týždne po
narodení) a najmä predčasne narodené deti. V prípade starších detí, Vás má
lekár informovať o prínosoch a rizikách užívania Enapu počas dojčenia v
porovnaní s inými liečbou.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Vaša schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť, najmä na
začiatku liečby, prechodne ovplyvnená v dôsledku výrazného zníženia krvného
tlaku a únavy.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Enapu
Enap obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré
cukry, kontaktujte svojho lekára pred použitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ ENAP

Vždy užívajte Enap presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Liek sa užíva 1-krát denne, zvyčajne ráno s malým množstvom tekutiny.
Počiatočná dávka pri liečbe zvýšeného krvného tlaku je obvykle 10 až 20 mg
denne v jednej dávke, v závislosti od stupňa hypertenzie. Pri miernej
hypertenzii sa odporúča úvodná dávka 10 mg denne. Pri ďalších stupňoch je
úvodná dávka 20 mg denne. Obvyklá udržiavacia dávka je 20 mg denne.
Dávkovanie Vám upraví lekár individuálne podľa Vašich potrieb. Maximálna
dávka je 40 mg denne v jednej alebo v dvoch dávkach.

Počiatočná dávka pri liečbe srdcovej nedostatočnosti je 2,5 mg denne
v jednej dávke, zvyčajne spolu s liekmi na liečbu srdcového zlyhania.
Maximálny účinok lieku sa dostaví po 2 až 4 týždňoch liečby. Udržiavacia
dávka je zvyčajne 5 až 20 mg. Maximálna dávka je 40 mg denne v jednej alebo
v dvoch dávkach.

Pri vysokom krvnom tlaku v dôsledku ochorenia obličiek lekár liečbu
upravuje s ohľadom na funkciu obličiek. Pri ľahšej poruche obličiek je
počiatočná dávka 5 mg denne, pri ťažšej poruche 2,5 mg denne. Lekár Vám
bude postupne upravovať dávku, až kým sa nedosiahne uspokojivý účinok.

Ak sa podrobujete hemodialýze, v deň dialýzy užite 2,5 mg. Lekár Vám bude
postupne upravovať dávku na základe krvného tlaku.

Ak užijete viac Enapu ako máte
Najčastejším príznakom užitia príliš vysokej dávky je výrazný pokles
krvného tlaku. V takom prípade sa uložte do polohy s nižšie položenou
hlavou a zavolajte lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Pred
príchodom lekára sa pokúste vyvolať vracanie.

Ak zabudnete užiť Enap
Ak zabudnete užiť Váš liek, neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili
tú vynechanú; užite až ďalšiu nasledovnú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Enap môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Počas užívania Enapu sú vedľajšie účinky zvyčajne mierne a nevedú
k prerušeniu liečby. Patrí k nim najmä závrat, točenie hlavy, bolesť hlavy,
únava a nevoľnosť. Zriedkavo sa môžu objaviť hnačky, žltačka, svalové kŕče,
kožné vyrážky, zmena chuti alebo zmena hlasu.

Počas liečby Enapom sa môže vyskytnúť suchý, dráždivý kašeľ. Poraďte sa
s lekárom, ktorý zistí príčinu kašľa a odporučí Vám ďalší postup liečby.

Pri precitlivenosti na liek, ktorý sa môže prejaviť opuchom pier, tváre,
krku ako aj horných a dolných končatín, chrapotom a poruchami dýchania,
prerušte užívanie lieku a okamžite sa poraďte so svojím lekárom, rovnako
ako pri náhlom výskyte horúčky, triašky a zhoršeného prehĺtania.
Pri liečbe Enapom sa môžu vyskytnúť mierne poruchy pečeňových a obličkových
funkcií a veľmi zriedkavo aj žltačka.

Po prerušení liečby vedľajšie účinky zvyčajne vymiznú.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ENAP

Uchovávajte pri teplote do 25 °C, chráňte pred vlhkom.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Neužívajte Enap po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum
exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Enap obsahuje

- Liečivo je enalapriliummaleinát. Každá tableta obsahuje 2,5 mg, 5 mg,
10 mg alebo 20 mg enalapriliummaleinátu.

- Ďalšie zložky sú:


Enap 2,5 tablety: monohydrát laktózy, hypromelóza, hydrogénuhličitan
sodný, kukuričný škrob, mastenec, magnéziumstearát.
Enap 5 tablety: monohydrát laktózy, hypromelóza, hydrogénuhličitan sodný,
kukuričný škrob, mastenec, magnéziumstearát.
Enap 10 tablety: monohydrát laktózy, hypromelóza, hydrogénuhličitan
sodný, kukuričný škrob, mastenec, magnéziumstearát, červený oxid železitý
(E172).
Enap 20 tablety: monohydrát laktózy, hypromelóza, hydrogénuhličitan
sodný, kukuričný škrob, mastenec, magnéziumstearát, červený oxid železitý
(E172), žltý oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Enap a obsah balenia
Enap 2,5: biele okrúhle bikonvexné tablety so skosenými hranami.
Enap 5: biele okrúhle ploché tablety so skosenými hranami a s deliacou
ryhou na jednej strane.
Enap 10: okrúhle ploché červenohnedé tablety so skosenými hranami a
s deliacou ryhou na jednej strane a s bielymi škvrnami na povrchu a vo
vnútri tabliet.
Enap 20: okrúhle ploché svetlooranžové tablety so skosenými hranami a
s deliacou ryhou na jednej strane a s bielymi škvrnami na povrchu a vo
vnútri tabliet.

Tablety sú dostupné v OPA/Al/PVC blistrovom balení: 20, 30, 60,
100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovinsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
KRKA Slovensko, s.r.o., Moyzesova 4, 811 05 Bratislava,
krka.slovakia@krka.biz, 02/571 04 501

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 08/2009.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č: 2009/01009


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Enap 2,5
Enap 5
Enap 10
Enap 20
tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje 2,5 mg; 5 mg; 10 mg alebo 20 mg enalaprili maleas.

Pomocné látky:
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta.

Enap 2,5: biele okrúhle bikonvexné tablety so skosenými hranami.
Enap 5: biele okrúhle ploché tablety so skosenými hranami a s deliacou
ryhou na jednej strane.
Enap 10: okrúhle ploché červenohnedé tablety so skosenými hranami,
s deliacou ryhou na jednej strane a s bielymi škvrnami na povrchu a vo
vnútri tabliet.
Enap 20: okrúhle ploché svetlooranžové tablety so skosenými hranami,
s deliacou ryhou na jednej strane a s bielymi škvrnami na povrchu a vo
vnútri tabliet.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liek je určený na liečbu všetkých stupňov esenciálnej hypertenzie,
renovaskulárnej hypertenzie a všetkých stupňov srdcového zlyhania.
U pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním je Enap indikovaný aj na
zlepšenie prežitia, spomalenie progresie srdcového zlyhania, zníženie
hospitalizácie pre srdcové zlyhanie.


Prevencia symptomatického srdcového zlyhania

U asymptomatických pacientov s dysfunkciou ľavej komory je Enap indikovaný
na spomalenie vývoja symptomatického srdcového zlyhania, zníženie
hospitalizácie pre srdcové zlyhanie.

Pri prevencii koronárnych ischemických príhod u pacientov s dysfunkciou
ľavej komory je indikovaný na zníženie incidencie infarktu myokardu
a zníženie hospitalizácie pre nestabilnú angínu pektoris.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania
Odporúčané dávkovanie: Dávkovanie enalaprilu sa určuje podľa stavu pacienta
a jeho potrieb. Podľa možnosti majú pacienti prerušiť diuretickú liečbu
(alebo redukovať dávku diuretík) alebo zvýšiť užívanie soli aspoň dva až
tri dni pred začatím liečby enalaprilom. Odporúča sa lekársky dohľad
po prvej dávke a časté sledovanie krvného tlaku v priebehu prvých niekoľko
hodín po podaní. U pacientov s vysokým rizikom hypotenzie po prvej dávke sa
odporúča podať prvú dávku v nemocnici a tam ho pozorne sledovať aspoň
5 hodín. V tom čase má ležať na chrbte.

Liečba Enapom si vyžaduje pravidelné lekárske kontroly, najmä na začiatku
liečby a/alebo v čase nastavovania na optimálnu dávku. Lekár určí
frekvenciu kontrol.


Esenciálna hypertenzia: počiatočná dávka je obyčajne 10 až 20 mg denne
v jednej dávke. Pri miernej hypertenzii je odporúčaná počiatočná dávka
10 mg denne. Obvyklá udržiavacia dávka je 20 mg jedenkrát denne. Úprava
dávky závisí od dosiahnutého zníženia krvného tlaku, maximálne 40 mg denne.


Renovaskulárna hypertenzia: terapia sa začína nižšou úvodnou dávkou (napr.
5 mg alebo menej). Dávkovanie sa potom upraví podľa odozvy a potrieb
pacienta. U väčšiny pacientov je dostačujúca dávka 20 mg jedenkrát denne.
Opatrnosť je potrebná u pacientov, ktorí boli nedávno liečení diuretikami
(pozri ďalší odsek).Súbežná diuretická liečba pri hypertenzii: možnosť vzniku symptomatickej
hypotenzie je pravdepodobnejšia u pacientov, ktorí užívajú diuretiká. Preto
sa pred začatím liečby Enapom odporúča diuretiká na 2-3 dni vysadiť alebo
začať liečbu nízkou dávkou Enapu (5 mg alebo menej). Dávkovanie sa potom
upraví podľa potrieb pacienta.


Dávkovanie pri renálnej insuficiencii:
|Stav obličiek |Klírens kreatinínu |Počiatočná dávka |
| |ml/min |mg/deň |
|Mierne poškodenie |( 30 - ( 80 ml /min |5 – 10 mg |
|Stredne ťažké poškodenie |( 10 - ( 30 ml /min |2,5 – 5 mg |
|Ťažké poškodenie |( 10 ml /min |2,5 mg v dňoch |
|Títo pacienti sú obvykle na | |dialýzy |
|dialýze* | | |


/* pozri Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní – Hemodialyzovaní/
/pacienti/
enalaprilát je dialyzovateľný. Dávkovanie v dňoch bez dialýzy lekár bude
postupne upravovať dávku na základe výšky krvného tlaku.

Liečba kongestívneho srdcového zlyhania: odporúčaná úvodná dávka je 2,5 mg
v jednej dávke. Dávka Enapu sa môže pomaly zvyšovať, pokiaľ sa nedosiahne
maximálny klinický účinok, zvyčajne po 2 až 4 týždňoch. Udržiavacia dávka
je zvyčajne 2,5 až 10 mg podávaných dva razy denne. Maximálna udržiavacia
dávka je 20 mg dva razy denne.

Liečba asymptomatickej dysfunkcie ľavej komory: Odporúčaná úvodná dávka je
2,5 mg dva razy denne. Úprava dávky závisí od tolerancie lieku. Zvyčajná
udržovacia dávka je 10 mg dva razy denne.
/Pacienti na hemodialýze/: v deň dialýzy pacient užije 2,5 mg, ostatné dni sa
dávka enalaprilu upraví podľa krvného tlaku.

Tablety sa prehĺtaju celé a zapijú tekutinou. Môžu sa užiť pred, počas
alebo po jedle. Majú sa užívať pravidelne v rovnakú dennú dobu.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na enalapril a/alebo enalaprilát alebo na niektorú z
pomocných látok alebo na iné ACE inhibítory. Enalapril je kontraindikovaný
u pacientov s výskytom angioneurotického edému počas liečby inými
inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu v anamnéze, alebo s výskytom
angioneurotického edému v minulosti, u pacientov s anamnézou hereditárneho
alebo idiopatického angioedému, u pacientov s porfýriou a v druhom
a treťom trimestri gravidity (pozri časť 4.4 a 4.6).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Hypotenzia/ s klinickými dôsledkami (v rozsahu od vertiga a nauzey až po
akútne renálne zlyhanie, mŕtvicu alebo infarkt myokardu a/alebo smrť) sa
môže vyskytnúť niekoľko hodín po podaní prvej dávky najmä u pacientov
v hyponatriémii alebo u hypovolemických pacientov, ktorých stav je
dôsledkom liečby vysokými dávkami diuretík alebo hemodialýzy.
Pacientmi so zvýšeným rizikom hypotenzie po prvej dávke sú pacienti so
zlyhaním srdca (s renálnym zlyhaním alebo bez renálneho zlyhania), ktorí
sú hyponatriemickí, pacienti liečení vysokými dávkami diuretík a pacienti,
ktorým bola zvýšená dávka diuretík pred začatím liečby enalaprilom,
pacienti s intenzívnou diurézou alebo závažnými stratami tekutín alebo soli
(neslaná diéta, hnačka, vracanie). Hypotenzia po prvej dávke môže byť
nebezpečná tiež pre pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo
cerebrovaskulárnym ochorením u starších pacientov.
Hypotenzia a jej závažné dôsledky sú zriedkavé a prechodné. Dá sa im
predísť prerušením liečby diuretikami a neslanej diéty pred začatím liečby
Enapom, ak je to možné. U ostatných spomínaných stavov alebo ak sa nedá
liečba diuretikami prerušiť, sa odporúča začať liečbu enalaprilom
s najnižšími dávkami (2,5 mg).
Ak sa vyskytne hypotenzia, pacient sa uloží do ležiacej polohy s nižšie
položenou hlavou. V prípade potreby sa upraví plazmatický objem
intravenóznou infúziou fyziologického roztoku (0,9 % roztok NaCl).
Prechodná hypotenzia nie je kontraindikáciou pre liečbu enalaprilom. Po
úprave objemu plazmy a kontroly krvného tlaku pacient zvyčajne toleruje
jednotlivé dávky dobre.
Ak je symptomatická hypotenzia rekurentná, buď sa upraví dávka alebo sa
preruší liečba Enapom.
U pacientov /s bilaterálnou stenózou renálnej artérie/ sa môže objaviť
prechodné poškodenie obličkovej funkcie alebo dokonca akútne obličkové
zlyhanie pre vazodilatáciu eferentných arteriol glomerulu. U pacientov
s arteriálnou stenózou solitárnej obličky sa môže objaviť prechodné
poškodenie obličkovej funkcie alebo dokonca akútne obličkové zlyhanie.
Preto musia byť monitorované renálne funkcie pred liečbou a počas nej.
Pacienti s dokázanou alebo suspektnou renovaskulárnou hypertenziou musia
byť liečení skúsenými odborníkmi.
Enap sa musí užívať s opatrnosťou u pacientov s hemodynamicky významnou
/aortálnou stenózou/ alebo inými stenózami vo výstupe ľavej komory,
s generalizovanou aterosklerózou pre riziko hypotenzie a u pacientov so
srdcovou, cerebrálnou a renálnou ischémiou. Pacienti s periférnym
obštrukčným ochorením ciev alebo generalizovanou aterosklerózou môžu tiež
mať renovaskulárne ochorenie, preto je pri ich liečbe potrebná zvýšená
opatrnosť a liečba sa musí vždy začať s najnižšími dávkami enalaprilu.
Počas liečby enalaprilom sa môže zvýšiť sérová hladina kália, najmä
u pacientov s chronickým obličkovým zlyhaním, cukrovkou, u pacientov, ktorí
súčasne užívajú kálium-šetriace diuretiká (spironolaktón, amilorid,
triamterén) alebo náhrady kália a/alebo soli obsahujúce kálium. Preto sa
súčasné užívanie Enapu a týchto liekov neodporúča.
/Hypersenzitivita/angioneurotický edém/
Počas liečby Enapom sa môže vyskytnúť angioedém tváre a krku, jazyka,
hlasiviek, hrdla a končatín. Ak sa objaví, je zvyčajne dostačujúce prerušiť
liečbu a monitorovať pacientov stav, pokiaľ symptómy neustúpia. Angioedém
tváre, pier, krku a končatín zvyčajne ustúpi bez liečby, antihistaminiká
môžu byť užitočné pri zmiernení symptómov. Angioedém jazyka, hlasiviek a
hrdla sa musí okamžite liečiť adrenalínom (0,3 ml až 0,5 ml roztoku
adrenalínu riedeného 1:1 000 podať subkutánne) a udržiavať prechodné
dýchacie cesty intubáciou a ak je potrebné laryngotómiou.
U černochov užívajúcich ACE inhibítory bola hlásená vyššia incidencia
angioedému v porovnaní s inými rasami.

/Operácia/anestézia/

Pacientom podstupujúcim chirurgické zákroky, ktorí dostávajú počas
anestézie látky spôsobujúce hypotenziu, enalapril blokuje tvorbu
angiotenzínu II po kompenzačnom uvoľnení renínu. Ak sa spozoruje
hypotenzia, vzniknutá pravdepodobne týmto mechanizmom, koriguje sa zvýšením
objemu.

/Anafylaktické reakcie počas desenzibilizácie/

Uvádzajú sa taktiež správy o anafylaktických reakciách u pacientov, ktorí
boli liečení enalaprilom a súčasne dostávali imunoterapiu
(desenzibilizáciu) včelím jedom. Preto pacienti liečení Enapom nesmú
podstúpiť desenzibilizáciu včelím alebo osím jedom. Pred začatím
desenzibilizácie sa musí Enap vysadiť a nahradiť iným antihypertenzívom.

/Hemodialyzovaní pacienti/

Existuje niekoľko správ o nebezpečných anafylaktických reakciách (opuch
tváre, začervenanie hypotenzia a dyspnoe) u pacientov, ktorí dostávali ACE
inhibítory počas hemodialýzy na polyakrylonitrilových membránach
alebo počas aferézy absorpciou na dextran sulfát. Preto sa počas liečby
enalaprilom odporúča výber inej hemodialyzačnej membrány alebo použitie
alternatívnej medikamentóznej liečby.
/Kašeľ/
V súvislosti s použitím ACE inhibítorov bol hlásený kašeľ. Tento kašeľ je
charakterizovaný ako neproduktívny, pretrvávajúci a ustupuje po prerušení
liečby. Túto skutočnosť treba brať do úvahy pri diferenciálnej diagnostike
kašľa.
/Draslík v sére/ – pozri časť 4.5.
/Znížené renálne funkcie/
Na začiatku liečby ACE inhibítormi môže dôjsť u niektorých pacientov
k zhoršeniu renálnych funkcií, dokonca až k akútnemu renálnemu zlyhaniu,
ktoré je zvyčajne reverzibilné. Pacienti s renálnou insuficienciou môžu
potrebovať redukované a/alebo menej časté dávky Enapu (pozri časť 4.2).
U niektorých pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo
stenózou artérie solitárnej obličky sa pozorovalo zvýšenie urey
a kreatinínu v sére, ktoré bolo po vysadení liečby zvyčajne reverzibilné.
To je pravdepodobné najmä u pacientov s renálnou insuficienciou.
Účinnosť a bezpečnosť Enapu v liečbe detí nebola doteraz stanovená.
Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie,
lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú
užívať tento liek.
/Gravidita/
ACE inhibítory sa nemajú začať podávať počas gravidity. Pokiaľ sa
nepovažuje pokračovanie liečby ACE inhibítormi za nevyhnutné, pacientky
plánujúce graviditu majú byť prevedené na iný typ antihypertenzívnej
liečby, ktorej bezpečnosť pri použití v gravidite je známa. Ak sa už
gravidita diagnostikuje, liečba ACE inhibítormi má byť okamžite prerušená a
pacientke má byť ordinovaný iný terapeutický režim (pozri časť 4.3 a 4.6).
/Laktóza/
Enap obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-
galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Pacienti sa majú počas liečby Enapom vyvarovať konzumácie alkoholických
nápojov, pretože alkohol zosilňuje účinok Enapu a redukciu krvného tlaku.
Súčasné užívanie enalaprilu a diuretík má synergický efekt na zníženie
krvného tlaku. U niektorých pacientov došlo k miernemu prechodnému zvýšeniu
urey a kreatinínu v sére, ak sa Enap užíval súčasne s diuretikom. Toto si
môže vyžadovať zníženie dávkovania a/alebo vysadenie diuretika a/alebo
vysadenie Enapu.
Súčasné užívanie Enapu a srdcových glykozidov, beta-blokátorov, metyldopy,
nitrátov, blokátorov kalcia, hydralazínu alebo prazosínu má mierny
synergický účinok.
Súčasné užívanie Enapu a spironolaktónu, amiloridu, triamterenu alebo
káliových náhrad môže viesť k hyperkaliémii, najmä u pacientov s chronickou
renálnou insuficienciou. Preto, ak je indikované súčasné užívanie týchto
látok pre hypokaliémiu, musia sa užívať opatrne s častým sledovaním hladín
sérového kália. Súčasné užívanie enalaprilu a lítia znižuje klírens lítia
a môže viesť k lítiovej intoxikácii. Koncentrácia lítia v sére sa musí
počas liečby monitorovať a dávka upravovať. Je potrebné vyhnúť sa súčasnému
podávaniu enalaprilu a lítia, ak je to možné.
Súčasné užívanie Enapu a nesteroidových protizápalových liekov a analgetík
(pre inhibíciu syntézy prostaglandínov) môže znížiť účinok Enapu a zvýšiť
riziko poškodenia renálnych funkcií a/alebo srdcového zlyhania.
V literatúre boli uvedené dva prípady akútneho renálneho zlyhania po
transplantácii obličiek. Pacienti dostávali súčasne enalapril a
cyklosporín. Predpokladá sa, že akútne renálne zlyhanie bolo následkom
zníženia krvného prietoku obličkami, spôsobené cyklosporínom a znížením
glomerulárnej filtrácie spôsobenej enalaprilom. Preto je potrebná
opatrnosť, ak sa enalapril a cyklosporín užívajú súčasne.
Enap môže skrátiť biologický polčas teofylínu.
Ukázalo sa, že cimetidín predlžuje biologický polčas Enapu.

4.6 Gravidita a laktácia

/Gravidita/
Podávanie ACE inhibítorov sa neodporúča v prvom trimestri gravidity (pozri
časť 4.4).
Podávanie ACE inhibítorov je kontraindikované počas druhého a tretieho
trimestra gravidity (pozri časť 4.3 a 4.4).
Epidemiologické dôkazy teratogenity po expozícii ACE inhibítorom počas
prvého trimestra gravidity nie sú presvedčivé, avšak malý vzostup rizika
nemožno vylúčiť. Pokiaľ sa nepovažuje pokračovanie liečby ACE inhibítormi
za nevyhnutné, pacientky plánujúce graviditu majú byť prevedené na iný typ
antihypertenzívnej liečby, ktorej bezpečnosť pri použití v tehotenstve je
známa. Ak je už gravidita diagnostikovaná, liečba ACE inhibítormi má byť
okamžite prerušená a pacientke má byť ordinovaný iný terapeutický režim.
O expozícii ACE inhibítorom počas druhého a tretieho trimestra je známe, že
môžu indukovať u ľudí fetotoxicitu (pokles renálnych funkcií,
oligohydramnión, oneskorenie osifikácie lebky) a novorodeneckú toxicitu
(obličkové zlyhanie, hypotenziu, hyperkaliémiu) (pozri časť 5.3).
Ak sa expozícia ACE inhibítorom vyskytovala od druhého trimestra gravidity,
odporúča sa ultrazvuková kontrola obličiek a lebky.
Deti, ktorých matky užívali ACE inhibítory, majú byť prísne sledované pre
možnosť hypotenzie (pozri časť 4.3 a 4.4).

/Laktácia/
Obmedzené farmakokinetické dáta poukazujú na veľmi nízku koncentráciu
v materskom mlieku (pozri časť 5.2). Aj keď sa tieto koncentrácie zdajú byť
klinicky nevýznamné, používanie Enapu sa neodporúča počas dojčenia
predčasne narodených detí a v prvých týždňoch po narodení z dôvodu
hypotetického rizika vplyvu na kardiovaskulárny systém a obličky a pre
nedostatok klinických skúseností. V prípade starších detí sa môže zvažovať
podávanie Enapu dojčiacim matkám, ak je táto liečba pre matku nevyhnutná
a dieťa je sledované z dôvodu možného výskytu nežiaducich účinkov.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť u niektorých
pacientov, najmä na začiatku liečby, prechodne ovplyvnená v dôsledku
výrazného zníženia krvného tlaku a únavy.

4.8 Nežiaduce účinky

Počas užívania Enapu sú nežiaduce účinky zvyčajne mierne a prechodné a
nevyžadujú si prerušenie liečby. Po prerušení liečby sú väčšinou
reverzibilné a zvyčajne sa nevrátia pri opakovanej liečbe. V kontrolovaných
klinických štúdiách bol výskyt nežiaducich účinkov enalaprilu (okrem tých,
ktoré vychádzajú z liečebného účinku) porovnateľný s výskytom nežiaducich
účinkov placeba. Najčastejšími nežiaducimi účinkami sú neproduktívny kašeľ,
závrat, točenie hlavy, bolesť hlavy, únava a slabosť.
Zriedkavo sa môže objaviť hypotenzia, ortostatická hypotenzia, synkopa,
nevoľnosť, hnačka, svalové kŕče, kožné vyrážky, renálna insuficiencia
a oligúria.
Veľmi zriedkavo sa môzu objaviť reakcie z precitlivenosti (angioedém,
fotosenzitivita) a zmena chuti alebo zmena hlasu.
Môžu sa tiež prejaviť neutropénia, trombocytopénia, depresia kostnej drene
alebo agranulocytóza. Preto sa počas liečby Enapom odporúča pravidelné
monitorovanie krvného obrazu.
U pacientov s chronickým renálnym zlyhaním alebo u tých, ktorí sa podrobili
transplantácii bolo po dlhodobom užívaní enalaprilu pozorované 10 až 15 %
zníženie koncentrácie hemoglobínu. Je to výsledok inhibície tvorby
renálneho erytropoetínu.
Počas liečby Enapom sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky:
proteinúria, zvýšenie koncentrácie urey, kreatinínu, draslíka, bilirubínu
v sére, hepatálnych enzýmov alebo zníženie sérovej koncentrácie sodíka
alebo hemoglobínu a hematokritu.
Nežiaduce účinky zaznamenané počas klinických štúdií alebo po uvedení lieku
na trh sú rozdelené podľa orgánových systémov a uvedené v poradí klesajúcej
frekvencie.
Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania: anafylaktické reakcie.
Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti: infarkt myokardu alebo porážka
(po nadmernej hypotenzii u rizikových pacientov), poruchy srdcového rytmu,
angína pektoris, palpitácie, Raynaudov fenomén.
Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu: ileus, pankreatitída,
bolesti brucha, vracanie, dyspepsia, zápcha, anorexia, glositída,
stomatitída, sucho v ústach.
Ochorenia pečene a žlčových ciest: pečeňová nedostatočnosť, hepatocelulárna
alebo cholestatická hepatitída, žltačka.
Ochorenia krvi a lymfatického systému: neutropénia, trombocytopénia,
depresia kostnej drene, anémia, agranulocytóza, eozinofília, inhibícia
agregácie krvných doštičiek.
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva: svalové kŕče.
Poruchy nervového systému: vertigo, konfúzia, ataxia, nekľud, periférna
neuropatia (parestézia, dyzestézia), zmeny chuti, strata čuchu.
Psychiatrické poruchy a ochorenia: depresia, somnolencia, insomnia,
abnormálne sny.
Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: bronchospazmus, dyspnoe,
pneumónia, bronchitída, kašeľ, upchatý nos, výtok z nosa, sucho v hrdle,
chrapľavosť, astma, zápal horných dýchacích ciest, pľucna infiltrácia.
Poruchy kože a podkožného tkaniva: exfoliatívna dermatitída, toxická
epidermálna nekrolýza, Stevensov – Johnsonov syndróm, pemfigus, pásový
opar, multiformný erytém, urtikária, pruritus, alopécia, začervenanie,
potenie, fotosenzitivita.
Ochorenia oka: neostré videnie, konjunktivitída, sucho v očiach, slzenie.
Ochorenia ucha a labyrintu: tinnitus, hluchota.
Poruchy obličiek a močovej sústavy: renálna insuficiencia, oligúria, močové
infekcie, bolesť v oblasti obličiek.
Ochorenia reprodukčného systému a prsníkov: gynekomastia, impotencia.
Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia: zriedkavo zvýšenie urey v krvi
a kreatinínu v sére, zvýšenie pečeňových enzýmov a/alebo bilirubínu v sére.
Tieto zmeny sú zvyčajne reverzibilné. Vyskytla sa tiež hyperkaliémia,
hyponatriémia, zníženie hemoglobínu a hematokritu, neutropénia,
trombocytopénia, útlm kostnej drene, agranulocytóza.

Bol zaznamenaný komplex symptómov, zahŕňajúci niektoré alebo všetky z
nasledovných príznakov: horúčka, serozitída, vaskulitída, myalgia,
artralgia/artritída, pozitívne ANA, zvýšená sedimentácia erytrocytov,
leukocytóza, eozinofília, fotosenzitivita, exantém alebo iné dermatologické
prejavy.

4.9 Predávkovanie

Hlavným dôsledkom predávkovania je hypotenzia. Ak sa vyskytne hypotenzia,
uložte pacienta do ležiacej polohy s nižšie položenou hlavou. V prípade
potreby sa môže korigovať plazmatický objem infúziou fyziologického roztoku
0,9 % NaCl.
Intoxikácia: boli popísané dva prípady úmyselného predávkovania
(intoxikácia 225 mg a 440 mg). V oboch prípadoch bola hypotenzia hlavným
symptómom. Bola liečená infúziou 0,9 % roztoku NaCl. Obaja pacienti boli
zachránení.
V prípade požitia väčšieho množstva tabliet sa odporúča okamžitý výplach
žalúdka (ak od požitia uplynul krátky čas), podanie aktívneho uhlia. Je
potrebné sledovanie krvného tlaku, respirácie, sérových hladín urey,
kreatinínu a kália a diurézy. Hypotenzia sa lieči podaním infúzie 0,9 %
roztoku NaCl a v prípade potreby aj infúziou angiotenzínu II.
V ťažších prípadoch sa enalapril sa môže odstrániť z krvného obehu
hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antihypertenzíva, inhibítory angiotenzín
konvertujúceho enzýmu, ATC kód: C09AA02.

Enalapril je inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu. Enalapril je
prodrug, látka ktorá sa stáva aktívnou po metabolickej aktivácii na
enalaprilát, ktorý je účinným inhibítorom angiotenzín konvertujúceho
enzýmu. Inhibícia angiotenzín konvertujúceho enzýmu spôsobuje redukciu
koncentrácie angiotenzín II, zvýšenie plazmatickej renínovej aktivity
a redukcie sekrécie aldosterónu.
Antihypertenzívny a hemodynamický účinok Enapu u pacientov so zvýšeným
krvným tlakom spočíva v dilatácii rezistentných ciev a redukcii systémovej
periférnej rezistencie, čo postupne redukuje krvný tlak. Srdcový pulz
a minútový objem zvyčajne zostávajú nezmenené.
U pacientov s hypertenziou enalapril redukuje krvný tlak o 15 až 20 % po 6
až 8 hodinách. Účinok enalaprilu zvyčajne pretrváva do 24 hodín, čo
umožňuje dávkovanie jedenkrát alebo dvakrát denne. Optimálny terapeutický
účinok na krvný tlak sa dosahuje po niekoľkých týždňoch liečby. Prerušenie
liečby enalaprilom nespôsobuje bezprostredné zvýšenie krvného tlaku.
Podávanie tabliet Enapu , ktoré sú pacientom so srdcovým zlyhaním zvyčajne
podávané s digoxínom a diuretikami, zlepšuje hemodynamiku a inhibuje
neurohormonálny účinok aktivácie renínového-angiotenzínového systému. Enap
redukuje venózny preload a afterload, čiže uvoľňuje komoru, znižuje
ventrikulárnu hypertrofiu a expanziu kolagénu a predchádza poškodeniu
myokardiálnych buniek. Enap redukuje srdcovú frekvenciu a znižuje vtok, čím
zlepšuje koronárnu hemodynamiku, redukuje spotrebu kyslíka v myokardiálnych
bunkách, následkom čoho sa znižuje vnímavosť srdca na ischémiu a redukuje
sa frekvencia a nebezpečenstvo ventrikulárnych arytmií.
Terapeutický hemodynamický účinok enalaprilu sa zvyčajne spozoruje 2 hodiny
po užití a pretrváva do 12 hodín. Maximálny klinický účinok sa zvyčajne
pozoruje po 2 až 4 týždňoch. Enalapril sa zvyčajne podáva dvakrát denne
pacientom so srdcovým zlyhaním a normálnymi renálnymi funkciami. Dlhodobé
účinky liečby Enapom sú: menej výrazné prejavy symptómov, zvýšená
tolerancia cvičenia, menšia potreba hospitalizácie, lepšia kvalita života
a dlhší život (zlepšené prežívanie).
Zo všetkých liekov, používaných na liečbu hypertenzie sú ACE inhibítory
najúčinnejšie aj pre ich vplyv na obličky. Enap redukuje renovaskulárnu
rezistenciu, zlepšuje krvnú cirkuláciu v obličkách, glomerulárnu filtráciu,
exkréciu sodíka a vody, chráni draslík, redukuje vylučovanie proteínov
a akumuláciu makromolekúl v mezangiu, čím predchádza poškodeniu mezangia
a rozvoju glomerulosklerózy. Takto udržuje a dokonca zlepšuje renálne
funkcie a spomaľuje rozvoj chronických progresívnych renálnych ochorení
taktiež u pacientov, ktorí nemajú doposiaľ rozvinutú hypertenziu. Všetky
tieto účinky spolu zlepšujú kvalitu života a znižujú mortalitu. Pri
renálnom zlyhaní je vylučovanie enalaprilu spomalené, čo môže viesť k jeho
akumulácii. Adekvátnym opatrením je redukcia dávky Enapu, nie predĺženie
dávkovacieho intervalu. Interval dlhší ako 24 hodín sa neodporúča pre
možnosť spôsobenia veľkých výkyvov v sérových koncentráciách enalaprilu.
U pacientov s renálnym zlyhaním sa dávka musí upraviť podľa potreby
pacienta a podľa renálnych funkcií (klírens kreatinínu).
Po infarkte myokardu Enap znižuje myokardiálnu nekrózu, zvyšuje
metabolizmus a redukuje incidenciu arytmií po reperfúzii myokardu, redukuje
ventrikulárnu hypertrofiu, expanziu kolagénu a predchádza poškodeniu
myokardiálnych buniek. Užívanie enalaprilu po infarkte myokardu môže
predísť dysfunkcii ľavej komory a výskytu srdcového zlyhania. Enap má
priaznivý vplyv aj na cerebrálnu cirkuláciu u pacientov s hypertenziou
a chronickým cerebrovaskulárnym ochorením.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Enalapril sa rýchlo vstrebáva z gastrointestinálneho traktu. 60 % lieku sa
absorbuje. Absorpcia nezávisí od príjmu potravy. Maximálnu sérovú
koncentráciu dosahuje do 1 hodiny. Koncentrácia rýchlo klesne do 4 hodín.
Biologický polčas je 2 hodiny. V pečeni sa metabolizuje na aktívnu formu
enalaprilát. Maximálnu sérovú koncentráciu dosahuje do 3 až 5 hodín po
užití.
Enalaprilát sa distribuuje takmer do všetkých telesných tkanív, najmä do
pľúc, obličiek a krvných ciev, nie sú však dôkazy o prechode terapeutických
dávok do mozgu. Distribučný polčas je 4 hodiny. 50 až 60 % lieku sa viaže
na sérové proteíny. Enalaprilát sa ďalej nemetabolizuje a v 100 % sa
vylučuje močom. Vylučovanie je kombináciou glomerulárnej filtrácie
a tubulárnej sekrécie. Polčas vylučovania je asi 11 hodín. Obličkový
klírens enalaprilu je 18 l/h a enalaprilátu 8,1 až 9,5 l/h.
Enalaprilát prestupuje cez placentárnu bariéru a vylučuje sa do materského
mlieka.
Enalaprilát sa môže odstrániť z organizmu hemodialýzou alebo peritoneálnou
dialýzou. Hemodialyzačný klírens enalaprilátu je 38 až 62 ml/min., sérová
koncentrácia enalaprilátu po 4 hodinovej hemodialýze sa redukuje o 45 až
57 %.
Vylučovanie enalaprilátu je spomalené u pacientov s poškodenými obličkami,
preto je nevyhnutné upraviť dávky podľa funkcie obličiek (pozri časť 4.2).
Vylučovanie enalaprilátu môže byť u starších pacientov spomalené aj napriek
primeranému klírensu kreatinínu. U týchto pacientov sa liečba začína
nízkymi dávkami Enapu a dávka sa upraví podľa klírensu kreatinínu.
U pacientov so srdcovým zlyhaním sú absorpcia a metabolizmus enalaprilu
spomalené, distribučný objem je redukovaný. Možné obličkové poškodenie
spomaľuje vylučovanie a liek sa kumuluje v organizme. Preto sa liečba
pacientov so srdcovým zlyhaním začína nízkymi dávkami. U pacientov
s pečeňovou nedostatočnosťou je metabolizmus enalaprilu spomalený.
Farmakokinetika a farmakodynamika enalaprilu je u pacientov so srdcovým
zlyhaním alebo pečeňovou nedostatočnosťou nezmenená.
Laktácia: Po jednorazovej perorálnej dávke 20 mg 5 ženám po pôrode bola po
4 až 6 hodinách po užití priemerná maximálna hladina enalaprilu v materskom
mlieku 1,7 ?g/l (rozmedzie od 0,54 do 5,9 ?g/l). Priemerná maximálna
hladina enalaprilátu bola 1,7 ?g/l (rozmedzie od 1,2 do 2,3 ?g/l);
maximálne koncentrácie sa vyskytovali v rôznych časoch v priebehu 24-
hodinového obdobia. Berúc do úvahy údaje o maximálnych koncentráciách
enalaprilu v materskom mlieku, odhadovaný maximálny príjem enalaprilu u
výlučne dojčených detí má byť asi 0,16 % dávky prerátanej na hmotnosť
matky. U žien, ktoré 11 mesiacov užívali perorálne 10 mg enalaprilu boli po
4 hodinách maximálne hladiny enalaprilu v mlieku 2 ?g/l a maximálne hladiny
enalaprilátu po približne 9 hodinách po užití boli 0,75 ?g/l. Celkový objem
enalaprilu nameraný počas 24 hodín bol 1,44 ?g/l mlieka a enalaprilátu bol
0,63 ?g/l mlieka. Hladiny enalaprilátu boli nedetegovateľné (<0,2 g/l)
4 hodin po podaní dávky 5 mg enalaprilu jednej matke a 10 mg dvom matkám;
hladiny enalaprilu neboli stanovené.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxikologické štúdie sa uskutočnili na množstve laboratórnych zvierat a
potvrdili nízku toxicitu enalapriliummaleinátu a enalaprilu po jednotlivej
dávke.
Perorálna LD50 enalaprilu bola viac ako 2 g/kg u myší a potkanov (alebo len
málo pod uvedenú dávku), 250 mg/kg u psov a 125 mg/kg u feniek.
LD50 u hlodavcov bola po intraperitoneálnej aplikácii enalaprilátu medzi
300 a 600 mg/kg a viac ako 1 g/kg po subkutánnej aplikácii a okolo
900 mg/kg po intravenóznej aplikácii. Enalaprilát nebol toxický po
intraperitoneálnej a intravenóznej aplikácii u myší. LD50 bola viac ako
7 g/kg resp. viac ako 2 g/kg.
LD50 u potkanov po intraperitoneálnej a intravenóznej aplikácii nebola
úplne stanovená, ale bola približne viac ako 600 mg/kg. Toxikologické
štúdie zaznamenali nízku toxicitu enalapriliummaleinátu aj po viacnásobných
dávkach. Avšak dlhodobé užívanie vysokých dávok môže vyvolať zmeny
renálnych funkcií a zmeny v štruktúre obličiek. Viacnásobná intravenózna
a intramuskulárna aplikácia injekcií Enapu (Krka) nespôsobila systémovú
toxicitu. Len u niektorých zvierat bolo výraznejšie poškodenie tkaniva
v mieste vpichu injekcie (krvné cievy, svaly) v porovnaní s kontrolnou
skupinou. Reprodukčné testy ukázali, že enalapril nemá teratogénny účinok.
Fetotoxický účinok testovanej látky bol pozorovaný u rôznych druhov
zvierat. /In vivo/ a /in vitro/ testy dokázali, že enalapriliummaleinát nie je
mutagénny. Takisto nie sú údaje o možnom karcinogénnom účinku lieku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Enap 2,5: lactosum monohydricum, hypromellosum, natrii hydrogenocarbonas,
maydis amylum, talcum, magnesii stearas.
Enap 5: lactosum monohydricum, hypromellosum, natrii hydrogenocarbonas,
maydis amylum, talcum, magnesii stearas.
Enap 10: lactosum monohydricum, natrii hydrogenocarbonas, maydis amylum,
talcum, magnesii stearas, ferri oxidum rubrum E172
Enap 20: lactosum monohydricum, natrii hydrogenocarbonas, maydis amylum,
talcum, magnesii stearas, ferri oxidum rubrum E172, ferri oxidum flavum
E172

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25 (C . Chrániť pred vlhkom. Uchovávať mimo dosahu
detí.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

OPA/Al/PVC blister:
Enap 2,5: 20, 30, 60,100 tabliet
Enap 5: 20, 30, 60, 100 tabliet
Enap 10: 20, 30, 60, 100 tabliet
Enap 20: 20, 30, 60, 100 tabliet
Papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

58/0053/91-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

17.6.1992


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

August 2009


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C45275
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09AA02 - enalaprilum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
SI -
Účinná látka:
estradiolum hemihydricum
Výrobca lieku:
KRKA d.d., Novo Mesto, SLOVINSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
3.23 € / 97.31 SK
Úhrada poisťovňou:
1.80 € / 54.23 SK
Doplatok pacienta:
1.43 € / 43.08 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.48 € ÚP:0.00 € DP:8.48 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.23 € ÚP:0.45 € DP:0.78 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.04 € ÚP:0.00 € DP:13.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.06 € ÚP:0.00 € DP:3.06 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:17.46 € ÚP:0.00 € DP:17.46 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.23 € ÚP:1.80 € DP:1.43 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:26.06 € ÚP:0.00 € DP:26.06 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.06 € ÚP:0.00 € DP:9.06 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.28 € ÚP:0.00 € DP:12.28 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.89 € ÚP:0.00 € DP:2.89 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien