Detail:
Vasopentol HCT 80/12,5 mg tbl flm 28x80/12,5 mg (blis.)
Názov lieku:
Vasopentol HCT 80/12,5 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 28x80/12,5 mg (blis.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.2 k notifikácii o zmene v registrácii, ev. č.: 2009/06675,
2009/06676, 2009/06677

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Vasopentol HCT 80/12,5 mg
Vasopentol HCT 160/12,5 mg
Vasopentol HCT 160/25 mg
filmom obalené tablety
valsartan/hydrochlorotiazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Vasopentol HCT a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Vasopentol HCT
3. Ako užívať Vasopentol HCT
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Vasopentol HCT
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE VASOPENTOL HCT A NA ČO SA POUžÍVA

Filmom obalené tablety Vasopentol HCT obsahujú dve liečivá, nazvané
valsartan a hydrochlorotiazid. Obe tieto látky pomáhajú upravovať vysoký
krvný tlak (hypertenziu).
( Valsartan patrí do skupiny liekov označovaných ako „antagonisty
receptora angiotenzínu II“, ktoré pomáhajú znižovať vysoký krvný tlak.
Angiotenzín II je látka v tele, ktorá spôsobuje zúženie ciev a tým
vyvoláva zvýšenie krvného tlaku. Valsartan bráni účinku angiotenzínu II.
Následkom je uvoľnenie ciev a zníženie krvného tlaku.
( Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných tiazidové
diuretiká (známe aj ako „tablety na odvodnenie“). Hydrochlorotiazid
zvyšuje tvorbu moču, čím sa tiež znižuje krvný tlak.

Vasopentol HCT sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku, ktorý nie je
dostatočne znížený iba jednou z týchto látok.

Vysoký krvný tlak zvyšuje pracovnú záťaž srdca a tepien. Ak sa nelieči,
môže poškodiť cievy mozgu, srdca a obličiek a môže vyústiť do mŕtvice a
zlyhania srdca alebo obličiek. Vysoký krvný tlak zvyšuje riziko srdcového
infarktu. Zníženie krvného tlaku na normálne hodnoty znižuje riziko vzniku
týchto ochorení.


2. SKÔR AKO UžIJETE VASOPENTOL HCT

Neužívajte Vasopentol HCT
- keď ste alergický (precitlivený) na valsartan, hydrochlorotiazid,
deriváty sulfónamidov (látky chemicky príbuzné hydrochlorotiazidu)
alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Vasopentolu HCT.
- keď ste viac ako 3 mesiace tehotná (je lepšie vyhnúť sa užívaniu
Vasopentolu HCT aj na začiatku tehotenstva - pozri časť o tehotenstve).
- keď máte závažné ochorenie pečene.
- keď máte závažné ochorenie obličiek.
- keď nemôžete močiť.
- keď Vás liečia pomocou umelej obličky.
- keď máte hladinu draslíka alebo sodíka v krvi nižšiu, než je obvyklé,
alebo ak máte hladinu vápnika v krvi napriek liečbe vyššiu, než je
obvyklé.
- keď máte dnu.

Ak sa Vás niečo z uvedeného týka, neužite tento liek a porozprávajte sa
so svojím lekárom.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Vasopentolu HCT
- ak užívate lieky šetriace draslík, doplnky draslíka, náhrady soli
obsahujúce draslík alebo iné lieky, ktoré zvyšujú množstvo draslíka
v krvi napríklad heparín. Možno bude potrebné, aby Váš lekár pravidelne
kontroloval množstvo draslíka vo Vašej krvi.
- ak máte nízke hladiny draslíka v krvi.
- ak máte hnačku alebo prudko vraciate.
- ak užívate vysoké dávky tabliet na odvodnenie (diuretík).
- ak máte závažné ochorenie srdca.
- ak máte zúženú obličkovú tepnu.
- ak ste nedávno dostali novú obličku.
- ak máte hyperaldosteronizmus. To je ochorenie, pri ktorom nadobličkové
žľazy tvoria príliš veľa hormónu aldosterónu. Ak sa Vás to týka,
použitie Vasopentolu HCT sa neodporúča.
- ak máte ochorenie obličiek alebo pečene.
- ak máte horúčku, vyrážky a bolesť kĺbov, čo môžu byť prejavy
systémového lupus erythematosus (SLE, takzvaná autoimunitná choroba).
- ak máte cukrovku, dnu, vysokú hladinu cholesterolu alebo tukov v krvi.
- ak ste mali alergické reakcie pri použití iných liekov na zníženie
krvného tlaku patriacich do tejto skupiny (antagonisty receptorov
angiotenzínu II), alebo máte alergiu alebo astmu.
- môže zvyšovať citlivosť kože na slnko.

Použitie Vasopentolu HCT u detí a dospievajúcich (mladších ako 18 rokov) sa
neodporúča.

Musíte upozorniť svojho lekára, keď si myslíte, že ste tehotná (alebo že
môžete otehotnieť). Vasopentol HCT sa neodporúča užívať na začiatku
tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože
môže spôsobiť závažné poškodenie Vášho dieťaťa, keď sa užíva v tomto období
(pozri časť o tehotenstve).

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie Vasopentolu HCT s niektorými inými liekmi môže ovplyvniť účinok
liečby. Možno bude potrebné zmeniť dávku, urobiť iné opatrenia alebo
v niektorých prípadoch ukončiť užívanie niektorého z liekov. Platí to najmä
pre nasledujúce lieky:

- lítium, liek používaný na liečbu niektorých typov duševných ochorení
- lieky, ktoré ovplyvňujú alebo môžu byť ovplyvnené hladinami draslíka v
krvi, napríklad digoxín, liek na úpravu srdcového rytmu, niektoré lieky
na liečbu psychóz
- lieky, ktoré môžu zvyšovať množstvo draslíka v krvi, napríklad doplnky
draslíka, náhrady soli obsahujúce draslík, lieky šetriace draslík,
heparín
- lieky, ktoré môžu znižovať množstvo draslíka v krvi, napríklad
kortikosteroidy, niektoré preháňadlá
- diuretiká (tablety na odvodnenie), lieky na liečbu dny, napríklad
alopurinol, liečebné doplnky vitamínu D a vápnika, lieky na liečbu
cukrovky (lieky užívané vnútorne alebo inzulíny)
- iné lieky na znižovanie krvného tlaku, napríklad betablokátory alebo
metyldopa, alebo lieky na zúženie krvných ciev alebo podporu činnosti
srdca, napríklad noradrenalín alebo adrenalín
- lieky na zvyšovanie hladiny cukru v krvi, napríklad diazoxid
- lieky na liečbu nádorových ochorení, napríklad metotrexát alebo
cyklofosfamid
- lieky proti bolesti
- lieky proti zápalu kĺbov
- lieky na uvoľňovanie svalstva, napríklad tubokurarín
- anticholinergiká, napríklad atropín alebo biperidén
- amantadín (liek používaný na prevenciu chrípky)
- cholestyramín a kolestipol (lieky používané na liečbu vysokých hladín
tukov v krvi)
- cyklosporín, liek používaný pri transplantácii orgánov na zabránenie
odvrhnutia orgánu
- niektoré antibiotiká (tetracyklíny), anestetiká a sedatíva
- karbamazepín, liek používaný na liečbu záchvatov kŕčov

Užívanie Vasopentolu HCT s jedlom alebo nápojmi
Vasopentol HCT môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.
Vyvarujte sa pitia alkoholických nápojov, kým sa neporozprávate so svojím
lekárom. Alkohol môže zosilniť pokles krvného tlaku a/alebo zvýšiť riziko
závratov alebo mdloby.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

( Musíte upozorniť svojho lekára, keď si myslíte, že ste tehotná (alebo že
môžete otehotnieť)
Lekár Vás zvyčajne požiada, aby ste prestali užívať Vasopentol HCT ešte
pred otehotnením, alebo ihneď, keď budete vedieť, že ste tehotná a odporučí
Vám užívať namiesto Vasopentolu HCT iný liek. Vasopentol HCT sa neodporúča
užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná viac ako
3 mesiace, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie Vášho dieťaťa, keď sa
užíva po 3. mesiaci tehotenstva.


( Upozornite svojho lekára, keď dojčíte alebo začínate dojčiť


Vasopentol HCT sa neodporúča pre dojčiace matky a ak chcete dojčiť, lekár
Vám môže vybrať iný liek. Platí to najmä vtedy, ak je Vaše dieťa
novorodenec alebo sa narodilo predčasne.


Vedenie vozidla a obsluha strojov
Skôr, ako budete viesť vozidlo, obsluhovať stroje alebo vykonávať iné
činnosti, ktoré vyžadujú sústredenie, musíte vedieť, aké účinky má na Vás
Vasopentol HCT. Tak ako mnohé iné lieky, ktoré sa používajú na liečbu
vysokého krvného tlaku, aj Vasopentol HCT môže v zriedkavých prípadoch
vyvolať závraty a ovplyvniť sústredenie.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Vasopentolu HCT
Liek obsahuje laktózu, ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré
cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
Vasopentol HCT obsahuje sójový olej. Ak ste alergický na arašidy alebo
sóju, neužívajte tento liek.
Vasopentol HCT 160/12,5 mg obsahuje aj oranžovú žlť FCF (E110), ktorá môže
vyvolať alergické reakcie.


3. AKO UžÍVAť VASOPENTOL HCT

Vždy užívajte Vasopentol HCT presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Pomôže
Vám to dosiahnuť čo najlepšie výsledky a znížiť riziko vedľajších účinkov.
Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ľudia, ktorí majú vysoký krvný tlak, si často nevšimnú žiadne príznaky
tohto ochorenia. Mnohí sa môžu cítiť celkom normálne. Preto je veľmi
dôležité, aby ste chodili k svojmu lekárovi na dohodnuté vyšetrenia, aj keď
sa budete cítiť dobre.

Váš lekár Vám presne povie, koľko tabliet Vasopentolu HCT máte užívať.
V závislosti od Vašej odpovede na liečbu Váš lekár môže navrhnúť zvýšenie
alebo zníženie dávky.

( Zvyčajná dávka Vasopetnolu HCT je jedna tableta denne.
( Dávku nemeňte, ani neprerušte liečbu bez toho, aby ste sa poradili so
svojím lekárom.
( Liek sa má užívať každý deň v rovnakom čase, obvykle ráno.
( Vasopentol HCT môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.
( Tabletu zapite pohárom vody.

Ak užijete viac Vasopentolu HCT, ako máte
Ak sa u Vás vyskytnú silné závraty a/alebo mdloby, ľahnite si a ihneď sa
spojte so svojím lekárom.
Ak ste nedopatrením užili príliš veľa tabliet, spojte sa so svojím lekárom,
lekárnikom alebo nemocnicou.

Ak zabudnete užiť Vasopentol HCT
Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete. Ak je však už
takmer čas na ďalšiu dávku, vynechajte dávku, na ktorú ste zabudli.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Vasopentol HCT
Ukončenie liečby Vasopentolom HCT môže zhoršiť Váš vysoký krvný tlak.
Neprerušte užívanie lieku, kým Vám to neodporučí Váš lekár.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Vasopentol HCT môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť s určitou častosťou, ktorá je
určená takto:
( veľmi časté: postihujú viac ako 1 z 10 používateľov
( časté: postihujú 1 až 10 zo 100 používateľov
( menej časté: postihujú 1 až 10 z 1 000 používateľov
( zriedkavé: postihujú 1 až 10 z 10 000 používateľov
( veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 z 10 000 používateľov
( neznáme: častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a vyžadujú okamžitú liečbu:

Okamžite navštívte svojho lekára, ak sa u Vás objavia príznaky angioedému,
napríklad:
( opuch tváre, jazyka alebo hrtana
( ťažkosti pri prehĺtaní
( žihľavka a ťažkosti s dýchaním

Ďalšie vedľajšie účinky:

/Menej časté/
( kašeľ
( nízky krvný tlak
( slabé závraty
( odvodnenie (príznaky sú smäd, suchosť úst a jazyka, zriedkavé močenie,
tmavý moč, suchosť kože)
( bolesť svalov
( únava
( mravčenie alebo strata citlivosti
( neostré videnie
( zvuky (napríklad syčanie, bzučanie) v ušiach

/Veľmi zriedkavé/
( závraty
( hnačka
( bolesť kĺbov

/Neznáme/
( ťažkosti s dýchaním
( závažné zníženie tvorby moču
( nízka hladina sodíka v krvi (niekedy spojená s nutkaním na vracanie,
únavou, zmätenosťou,
celkovou nevoľnosťou, záchvatmi kŕčov)
( nízka hladina draslíka v krvi (niekedy spojená so slabosťou svalov,
svalovými kŕčmi, poruchami srdcového rytmu)
( nízka hladina bielych krviniek v krvi (s prejavmi ako horúčka, kožné
infekcie, bolesť hrdla alebo vredy v ústach spôsobené infekciami,
slabosť)
( zvýšená hladina bilirubínu v krvi (ktorá v závažných prípadoch môže
spôsobovať zožltnutie kože a očí)
( zvýšená hladina močovinového dusíka a kreatinínu v krvi (ktorá môže
naznačovať poruchu funkcie obličiek)
( zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi (ktorá v závažných prípadoch
môže vyvolať dnu)
( mdloba

Vedľajšie účinky hlásené pri samotnom valsartane alebo hydrochlorotiazide,
ktoré sa ale nepozorovali pri Vasopentole HCT:

Valsartan

/Menej časté/
( pocit, že sa krúti okolie
( bolesť brucha

/Neznáme/
( kožné vyrážky so svrbením alebo bez neho, s niektorým z nasledujúcich
príznakov alebo prejavov: horúčka, bolesť kĺbov, bolesť svalov, zdurené
lymfatické uzliny a/alebo príznaky podobné chrípke
( vyrážky, purpurovočervené škvrny, horúčka, svrbenie (príznaky zápalu
krvných ciev)
( nízka hladina krvných doštičiek (niekedy s neobvyklým krvácaním alebo
podliatinami)
( vysoká hladina draslíka v krvi (niekedy so svalovými kŕčmi, poruchou
srdcového rytmu)
( alergické reakcie (s prejavmi ako vyrážky, svrbenie, žihľavka,
ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, závraty)
( opuch, najmä tváre a hrdla; vyrážky; svrbenie
( zvýšenie hodnôt funkcie pečene
( znížená hladina hemoglobínu a znížený percentuálny obsah červených
krviniek v krvi (obe môžu v závažných prípadoch vyvolať anémiu)
( zlyhanie obličiek

Hydrochlorotiazid

/Časté/
( svrbivé vyrážky a iné typy vyrážok
( znížená chuť do jedenia
( slabé nutkanie na vracanie a vracanie
( slabosť, mdloba pri postavení sa
( impotencia.

/Zriedkavé/
( opuch a pľuzgiere na koži (spôsobené zvýšenou citlivosťou na slnko)
( zápcha, nepríjemné pocity v žalúdku alebo črevách, poruchy pečene
(žltá koža alebo oči)
( nepravidelný tep srdca
( bolesť hlavy
( poruchy spánku
( smutná nálada (depresia)
( nízka hladina krvných doštičiek (niekedy s krvácaním alebo
podliatinami pod kožou)

/Veľmi zriedkavé/
( zápal krvných ciev s prejavmi ako vyrážky, purpurovočervené škvrny,
horúčka
( svrbenie alebo sčervenanie kože
( pľuzgiere na perách, očiach alebo ústach
( odlupovanie kože
( horúčka
( vyrážky na tvári spojené s bolesťou kĺbov
( svalové poruchy
( horúčka (kožný lupus erythematosus)
( silná bolesť v hornej časti brucha; nedostatok alebo nízke hladiny
rôznych krviniek
( závažné alergické reakcie
( ťažkosti s dýchaním
( pľúcna infekcia; dýchavičnosť

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ VASOPENTOL HCT

? Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

? Blister:
Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

? Liekovka:
Liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.

? Nepoužívajte Vasopentol HCT po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli, blistri a liekovke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na
posledný deň v mesiaci.

? Nepoužite balenie Vasopentolu HCT, ktoré je poškodené alebo nesie
známky nedovoleného
zaobchádzania.

? Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom.
Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť
životné prostredie.

? Tablety sa nemôžu deliť na dve polovice.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Vasopentol HCT obsahuje

4. Liečivá v tabletách Vasopentol HCT sú valsartan a hydrochlorotiazid.
Vasopentol HCT 80/12,5 mg: Jedna filmom obalená tableta obsahuje 80 mg
valsartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.
Vasopentol HCT 160/12,5 mg: Jedna filmom obalená tableta obsahuje 160 mg
valsartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.
Vasopentol HCT 80/25 mg: Jedna filmom obalená tableta obsahuje 160 mg
valsartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu.
5. Ďalšie zložky sú: /jadro tablety:/ mikrokryštalická celulóza, monohydrát
laktózy, sodná soľ kroskarmelózy, povidón K29-32, mastenec,
magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý bezvodý; /obal tablety/:
Vasopentol HCT 80/12,5 mg tablety: polyvinylalkohol, mastenec, oxid
titaničitý (E171), makrogol 3350, lecitín (obsahuje sójový olej) (E322),
červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172), čierny oxid
železitý (E172).
Vasopentol HCT 160/12,5 mg tablety: polyvinylalkohol, mastenec, oxid
titaničitý (E171), makrogol 3350, lecitín (obsahuje sójový olej) (E322),
červený oxid železitý (E172), oranžová žlť FCF (E110).
Vasopentol HCT 160/25 mg tablety: polyvinylalkohol, mastenec oxid
titaničitý (E171), makrogol 3350, lecitín (obsahuje sójový olej) (E322),
červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172), čierny oxid
železitý (E172).

Ako vyzerá Vasopentol HCT a obsah balenia

Vasopentol HCT 80/12,5 mg filmom obalené tablety: Ružová, oválna bikonvexná
filmom obalená tableta, 11 x 5,8 mm, s označením „V“ na jednej strane a „H“
na druhej strane tablety.
Vasopentol HCT 160/12,5 mg filmom obalené tablety: Červená, oválna
bikonvexná filmom obalená tableta, 15 x 6 mm, s označením „V“ na jednej
strane a „H“ na druhej strane tablety.
Vasopentol HCT 160/25 mg filmom obalené tablety: Oranžová, oválna
bikonvexná filmom obalená tableta, 15 x 6 mm, s označením „V“ na jednej
strane a „H“ na druhej strane tablety.

Obsah balenia:
Blister:
7, 14, 28, 30, 56, 98 a 280 tabliet

Liekovka:
7, 14, 28, 30, 56, 98 a 280 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38
Maďarsko

Výrobca:
Actavis Ltd.
BLB016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN3000
Malta
Tel.: +356 2169 3533, fax: +356 2169 3604
E-mail: info@actavis.com.mt

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledujúcimi názvami:
Belgicko: SARTEG HCT
Česko: BLESSIN PLUS H
Maďarsko: TENSART HCT
Litva: TENSART HCT
Lotyšsko: TENSART HCT
Poľsko: TENSART HCT
Rumunsko: BLESSIN 80mg/12,5mg, BLESSIN 160mg/12,5mg, BLESSIN 160mg/25mg
Slovensko: VASOPENTOL HCT

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 12/2009.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2009/06675,
2009/06676, 2009/06677


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Vasopentol HCT 80/12,5 mg
Vasopentol HCT 160/12,5 mg
Vasopentol HCT 160/25 mg
filmom obalené tablety2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tableta Vasopentolu HCT 80/12,5 mg obsahuje 80 mg valsartanu a
12,5 mg hydrochlorotiazidu.
Jedna tableta Vasopentolu HCT 160/12,5 mg obsahuje 160 mg valsartanu
a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.
Jedna tableta Vasopentolu HCT 160/25 mg obsahuje 160 mg valsartanu a 25 mg
hydrochlorotiazidu.

Pomocné látky: Jedna Vasopentol HCT 80/12,5 mg filmom obalená tableta
obsahuje 29,72 mg monohydrátu laktózy a 0,25 mg lecitínu
(obsahuje sójový olej).
Jedna Vasopentol HCT 160/12,5 mg filmom obalená tableta
obsahuje 71,94 mg monohydrátu laktózy, 0,50 mg lecitínu
(obsahuje sójový olej) a 0,56 mg oranžovej žlti FCF (E110).
Jedna Vasopentol HCT 160/25 mg filmom obalená tableta obsahuje
59,44 mg monohydrátu laktózy a 0,50 mg lecitínu (obsahuje
sójový olej).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Vasopentol HCT 80/12,5 mg: Ružové, oválne bikonvexné filmom obalené
tablety, 11 x 5,8 mm, s označením „V“ na jednej strane a „H“ na druhej
strane tablety.
Vasopentol HCT 160/12,5 mg: Červené, oválne bikonvexné filmom obalené
tablety, 15 x 6 mm, s označením „V“ na jednej strane a „H“ na druhej strane
tablety.
Vasopentol HCT 160/25 mg: Oranžové, oválne bikonvexné filmom obalené
tablety, 15 x 6 mm, s označením „V“ na jednej strane a „H“ na druhej strane
tablety.4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikácie


Liečba esenciálnej hypertenzie u dospelých.

Vasopentol HCT ako fixná kombinácia je indikovaný u pacientov, ktorých
krvný tlak nie je dostatočne znížený monoterapiou valsartanom alebo
hydrochlorotiazidom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


/Dávkovanie/

Odporúčaná dávka Vasopentolu HCT je jedna filmom obalená tableta raz denne.
Odporúča sa titrácia dávok jednotlivých zložiek. V každom prípade sa má
dodržať titrácia jednotlivých zložiek nahor k najbližšej dávke, aby sa
znížilo riziko hypotenzie a iných nežiaducich udalostí.
Ak je to klinicky vhodné, možno zvážiť priamu zmenu z monoterapie na fixnú
kombináciu u pacientov, ktorých krvný tlak nie je dostatočne znížený
monoterapiou valsartanom alebo hydrochlorotiazidom za predpokladu, že sa
dodržuje odporúčané poradie titrácie dávok jednotlivých zložiek.

Klinická odpoveď na Vasopentol HCT sa má hodnotiť po začiatku liečby a ak
sa krvný tlak neupraví, dávka sa môže zvýšiť zvyšovaním ktorejkoľvek zo
zložiek až na maximálnu dávku Vasopentolu HCT 320 mg/25 mg.

Antihypertenzný účinok sa v zásade dosiahne do 2 týždňov.
U väčšiny pacientov sa maximálne účinky pozorujú do 4 týždňov. U niektorých
pacientov však môže byť potrebných 4-8 týždňov liečby. Počas titrácie dávok
sa to má vziať do úvahy.

/Spôsob podávania/
Vasopentol HCT sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla a má sa podávať
s vodou.

/Osobitné populácie/

/Poškodenie funkcie obličiek/
U pacientov s ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens
kreatinínu ( 30 ml/min) sa nevyžaduje úprava dávkovania. Pre
hydrochlorotiazidovú zložku je Vasopentol HCT kontraindikovaný u pacientov
s ťažkým poškodením funkcie obličiek (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2).

/Poškodenie funkcie pečene/
U pacientov s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene bez
cholestázy dávka valsartanu nemá prekročiť 80 mg (pozri časť 4.4).
Vasopentol HCT je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie
pečene (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2).

/Starší pacienti/
U starších pacientov úprava dávky nie je potrebná.

/Pediatrickí pacienti/
Vasopentol HCT sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov kvôli
chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.


4.3 Kontraindikácie


- Precitlivenosť na valsartan, hydrochlorotiazid, iné liečivá odvodené
od sulfónamidov, sójový olej,
podzemnicový olej alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
- Druhý a tretí trimester gravidity (časť 4.4 a 4.6).
- Ťažké poškodenie funkcie pečene, biliárna cirhóza a cholestáza.
- Ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min),
anúria.
- Refraktérna hypokaliémia, hyponatriémia, hyperkalciémia a
symptomatická hyperurikémia.4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Zmeny sérových elektrolytov
/Valsartan/
Súčasné použitie s doplnkami draslíka, diuretikami šetriacimi draslík,
náhradami solí obsahujúcimi draslík alebo inými liekmi, ktoré môžu hladinu
draslíka zvyšovať (heparín atď.) sa neodporúča. Podľa potreby sa má
monitorovať hladina draslíka.

/Hydrochlorotiazid/
Pri liečbe tiazidovými diuretikami, vrátane hydrochlorotiazidu, sa
zaznamenala hypokaliémia.
Odporúča sa časté monitorovanie draslíka v sére.
Liečba tiazidovými diuretikami, vrátane hydrochlorotiazidu, sa spája
s hyponatriémiou a hypochloremickou alkalózou. Tiazidy, vrátane
hydrochlorotiazidu, zvyšujú vylučovanie horčíka močom, čo môže spôsobiť
hypomagneziémiu. Tiazidové diuretiká znižujú vylučovanie vápnika. Môže to
spôsobiť hyperkalciémiu.
Tak ako u každého pacienta, ktorý dostáva diuretickú liečbu, vo vhodných
intervaloch sa majú pravidelne stanovovať elektrolyty v sére.

Pacienti s depléciou sodíka a/alebo objemu
U pacientov, ktorí dostávajú tiazidové diuretiká vrátane
hydrochlorotiazidu, sa majú sledovať klinické
príznaky nerovnováhy tekutín alebo elektrolytov.

U pacientov so závažnou depléciou sodíka a/alebo objemu, napríklad
u takých, ktorí dostávajú vysoké dávky diuretík, sa môže po začatí liečby
Vasopentolom HCT v zriedkavých prípadoch vyskytnúť symptomatická
hypotenzia. Deplécia sodíka a/alebo objemu sa musí upraviť pred začiatkom
liečby Vasopentolom HCT, napríklad znížením dávky diuretika.

Pacienti so závažným chronickým zlyhávaním srdca alebo inými ochoreniami
so stimuláciou systému renín-angiotenzín-aldosterón
U pacientov, ktorých funkcia obličiek môže závisieť od aktivity systému
renín-angiotenzín-aldosterón (napr. pacientov s ťažkým kongestívnym
zlyhaním srdca), liečba inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín bola
spojená s oligúriou a/alebo progresívnou azotémiou a v zriedkavých
prípadoch s akútnym zlyhaním obličiek. Použitie Vasopentolu HCT u pacientov
s ťažkým chronickým zlyhávaním srdca sa nehodnotilo.
Preto nemožno vylúčiť, že pre inhibíciu systému renín-angiotenzín-
aldosterón aj použitie Vasopentolu HCT sa môže spájať s poruchou funkcie
obličiek. Vasopentol HCT sa nemá používať u týchto pacientov.

Stenóza renálnej artérie
Vasopentol HCT sa nemá používať na liečbu hypertenzie u pacientov
s jednostrannou alebo obojstrannou stenózou renálnej artérie alebo so
stenózou artérie solitárnej obličky, pretože hladina močoviny v krvi
a kreatinínu v sére sa u týchto pacientov môže zvýšiť.

Primárny hyperaldosteronizmus
Pacienti s primárnym hyperaldosteronizmom nemajú byť liečení Vasopentolom
HCT, pretože ich systém renín-angiotenzín nie je aktivovaný.

Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne, hypertrofická obštrukčná
kardiomyopatia
Tak ako pri všetkých ostatných vazodilatanciách, osobitná opatrnosť sa
vyžaduje u pacientov s aortálnou alebo mitrálnou stenózou alebo
hypertrofickou obštrukčnou kardiomyopatiou (HOCM).

Poškodenie funkcie obličiek
U pacientov s poškodením funkcie obličiek s klírensom kreatinínu
? 30 ml/min sa nevyžaduje úprava dávkovania (pozri časť 4.2). Pri použití
Vasopentolu HCT u pacientov s poškodením funkcie obličiek sa odporúča
pravidelné monitorovanie hladín draslíka, kreatinínu a kyseliny močovej
v sére.

Transplantácia obličky
V súčasnosti nie sú skúsenosti s bezpečným použitím Vasopentolu HCT u
pacientov, ktorým nedávno
transplantovali obličku.

Poškodenie funkcie pečene
U pacientov s ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene bez
cholestázy sa Vasopentol HCT má používať opatrne (pozri časti 4.2 a 5.2).

Systémový lupus erythematosus
Tiazidové diuretiká, vrátane hydrochlorotiazidu, spôsobujú podľa hlásení
exacerbáciu alebo aktiváciu
systémového lupus erythematosus.

Iné metabolické poruchy
Tiazidové diuretiká, vrátane hydrochlorotiazidu, môžu zmeniť glukózovú
toleranciu a zvýšiť hladiny cholesterolu, triacylglycerolov a kyseliny
močovej v sére. U pacientov s diabetes môže byť potrebné upraviť dávkovanie
inzulínu alebo perorálnych antidiabetík.
Tiazidy môžu znižovať vylučovanie vápnika močom a spôsobovať prechodné
a mierne zvýšenie hladín vápnika v sére, aj keď nie sú prítomné známe
poruchy metabolizmu vápnika. Výrazná hyperkalciémia môže svedčiť o
základnom hyperparatyreoidizme. Tiazidy sa majú vysadiť ešte pred vykonaním
testov funkcie prištítnych teliesok.

Fotosenzitivita
Pri tiazidových diuretikách boli hlásené prípady reakcií z fotosenzitivity
(pozri časť 4.8). Ak sa počas liečby vyskytne reakcia z fotosenzitivity,
odporúča sa liečbu ukončiť. Ak sa opätovné podanie diuretika považuje za
potrebné, odporúča sa chrániť oblasti vystavené slnečnému žiareniu alebo
umelému UVA.

Gravidita
Liečba antagonistami receptorov angiotenzínu II (AIIRA) sa nemá začať počas
gravidity. Ak sa nepretržitá liečba AIIRA nepovažuje za nevyhnutnú,
pacientky plánujúce graviditu je potrebné previesť na alternatívnu
antihypertenznú liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pri použití
počas gravidity. Keď sa potvrdí gravidita, liečba AIIRA sa má okamžite
ukončiť a ak je to potrebné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti
4.3 a 4.6).

Všeobecné upozornenia
Opatrnosť je potrebná u pacientov, u ktorých sa v minulosti preukázala
precitlivenosť na iné antagonisty receptorov angiotenzínu II. Reakcie
z precitlivenosti na hydrochlorotiazid sú pravdepodobnejšie u pacientov
s alergiou a astmou.

Galaktózová intolerancia, laponský deficit laktázy, glukózo-galaktózová
malabsorbcia
Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie,
lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú
užívať tento liek.

Lecitín
Ak je pacient precitlivený na arašidy alebo sóju, nesmie užívať tento liek.

Vasopentol HCT 160/12,5 mg filmom obalené tablety obsahuje aj oranžovú žlť
FCF (E110), ktorá môže vyvolať alergické reakcie.4.5 Liekové a iné interakcie

Interakcie spojené s valsartanom aj hydrochlorotiazidom

/Súčasné použitie sa neodporúča/
/Lítium/
Počas súčasného podávania s inhibítormi ACE a tiazidom, vrátane
hydrochlorotiazidu, sa zaznamenalo reverzibilné zvýšenie sérových
koncentrácií a toxicity lítia. Kvôli nedostatku skúseností so súčasným
použitím valsartanu a lítia sa táto kombinácia neodporúča. Ak sa preukáže,
že táto kombinácia je potrebná, odporúča sa starostlivé sledovanie hladín
lítia v sére.

/Súčasné použitie vyžadujúce opatrnosť/
/Iné antihypertenzíva/
Vasopentol HCT môže zvyšovať účinky iných liekov s antihypertenznými
vlastnosťami (napr. ACEI, betablokátorov, blokátorov kalciových kanálov).

/Presorické amíny/ (napr. noradrenalín, adrenalín)
Je možná znížená odpoveď na presorické amíny, ale nie natoľko, aby sa
vylúčilo ich použitie.

/Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), vrátane selektívnych inhibítorov/
/COX-2, kyseliny acetylsalicylovej (>3 g/deň) a neselektívne NSAID/
NSAID môžu oslabiť antihypertenzný účinok antagonistov angiotenzínu II aj
hydrochlorotiazidu, ak sa podávajú súčasne. Okrem toho súčasné použitie
Vasopentolu HCT a NSAID môže viesť zhoršeniu funkcie obličiek a zvýšeniu
draslíka v sére. Preto sa odporúča sledovanie funkcie obličiek na začiatku
liečby, ako aj náležitá hydratácia pacienta.

Interakcie spojené s valsartanom

/Súčasné použitie sa neodporúča/
/Diuretiká šetriace draslík, doplnky draslíka, náhrady solí s obsahom/
/draslíka a iné látky, ktoré môžu/
zvýšiť hladiny draslíka
Ak sa liek, ktorý ovplyvňuje hladiny draslíka, považuje za potrebný v
kombinácii s valsartanom,
odporúča sa sledovanie hladín draslíka v plazme.

/Žiadna interakcia/
V liekových interakčných štúdiách s valsartanom sa nezistili žiadne
klinicky významné farmakokinetické interakcie s valsartanom alebo s
niektorou z nasledujúcich látok: cimetidín, warfarín, furosemid, digoxín,
atenolol, indometacín, hydrochlorotiazid, amlodipín, glibenklamid.
Digoxín a indometacín môžu interagovať s hydrochlorotiazidovou zložkou
Vasopentolu HCT (pozri
interakcie spojené s hydrochlorotiazidom).

Interakcie spojené s hydrochlorotiazidom

/Súčasné použitie vyžadujúce opatrnosť/
/Lieky spojené s úbytkom draslíka a hypokaliémiou/ (napr. kaliuretické
diuretiká, kortikosteroidy,
laxatíva, ACTH, amfotericín, karbenoxolón, penicilín G, kyselina salicylová
a deriváty)
Ak sa tieto lieky majú predpísať s kombináciou hydrochlorotiazidu a
valsartanu, odporúča sa sledovať
hladinu draslíka v plazme. Tieto lieky môžu potenciovať účinok
hydrochlorotiazidu na draslík v sére
(pozri časť 4.4).

/Lieky, ktoré môžu vyvolať torsades de pointes/
. Antiarytmiká triedy Ia (napr. chinidín, hydrochinidín, dizopyramid)
. Antiarytmiká triedy III (napr. amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid)
. Niektoré antipsychotiká (napr. tioridazín, chlórpromazín,
levomepromazín, trifluoperazín, cyamemazín, sulpirid, sultoprid,
amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol)
. Iné (napr. bepridil, cisaprid, difemanil, i.v. erytromycín,
halofantrín, ketanserín, mizolastín, pentamidín, sparfloxacín,
terfenadín, i.v. vinkamín)
Vzhľadom na riziko hypokaliémie sa hydrochlorotiazid má podávať opatrne v
spojení s liekmi, ktoré
môžu vyvolať torsades de pointes.

/Digitálisové/ /glykozidy/
Hypokaliémia alebo hypomagneziémia vyvolané tiazidmi sa môžu vyskytnúť ako
neželané účinky
napomáhajúce vzniku srdcových arytmií vyvolaných digitálisom.

/Soli vápnika a vitamín D/
Podávanie tiazidových diuretík, vrátane hydrochlorotiazidu, s vitamínom D
alebo soľami vápnika môže potenciovať zvýšenie vápnika v sére.

/Antidiabetiká/ (perorálne lieky a inzulín)
Liečba tiazidom môže ovplyvniť glukózovú toleranciu. Môže byť potrebná
úprava dávky antidiabetika.
Metformín sa má používať opatrne vzhľadom na riziko laktátovej acidózy
vyvolanej možným funkčným zlyhaním obličiek
pripisovaným hydrochlorotiazidu.

/Betablokátory a diazoxid/
Súčasné užívanie tiazidových diuretík, vrátane hydrochlorotiazidu,
s betablokátormi môže zvýšiť riziko hyperglykémie. Tiazidové diuretiká,
vrátane hydrochlorotiazidu, môžu zosilniť hyperglykemizujúci účinok
diazoxidu.

/Lieky používané na liečbu dny/ (probenecid, sulfínpyrazón a alopurinol)
Môže byť potrebná úprava dávok urikosurík, pretože hydrochlorotiazid môže
zvýšiť hladinu kyseliny močovej v sére. Môže byť potrebné zvýšiť dávkovanie
probenecidu alebo sulfínpyrazónu. Súčasné podávanie tiazidových diuretík,
vrátane hydrochlorotiazidu, môže zvyšovať incidenciu reakcií
z precitlivenosti na alopurinol.

/Anticholinergiká/ (napr. atropín, biperidén)
Biologická dostupnosť diuretík tiazidového typu sa môže zvýšiť
anticholinergikami, zjavne pre
zníženie gastrointestinálnej motility a rýchlosti vyprázdňovania žalúdka.

/Amantadín/
Tiazidy, vrátane hydrochlorotiazidu, môžu zvyšovať riziko nežiaducich
účinkov spôsobených amantadínom.

/Cholestyramínové a kolestipolové živice/
Absorpcia tiazidových diuretík, vrátane hydrochlorotiazidu, je zhoršená v
prítomnosti aniónových iónomeničových živíc.

/Cytotoxické látky/ (napr. cyklofosfamid, metotrexát)
Tiazidy, vrátane hydrochlorotiazidu, môžu znižovať vylučovanie
cytotoxických látok obličkami a potenciovať ich myelosupresívne účinky.

/Nedepolarizujúce relaxanciá kostrového svalstva/ (napr. tubokurarín)
Tiazidy, vrátane hydrochlorotiazidu, potenciujú účinok derivátov kurare.

/Cyklosporín/
Súčasná liečba cyklosporínom môže zvýšiť riziko hyperurikémie a komplikácií
typu dny.

/Alkohol, anestetiká a sedatíva/
Môže sa vyskytnúť potenciovanie ortostatickej hypotenzie.

/Metyldopa/
Vyskytli sa ojedinelé hlásenia hemolytickej anémie u pacientov, ktorí
dostávali súčasnú liečbu
metyldopou a hydrochlorotiazidom.

/Karbamazepín/
U pacientov, ktorí dostávajú hydrochlorotiazid súčasne s karbamazepínom,
môže vzniknúť hyponatriémia. Takých pacientov je preto potrebné informovať
o možnosti hyponatriemických reakcií a je potrebné ich náležite sledovať.

/Kontrastné látky obsahujúce jód/
V prípade dehydratácie vyvolanej diuretikami je zvýšené riziko akútneho
zlyhania obličiek, najmä pri vysokých dávkach jódovanej látky. Pacienti
majú byť pred podaním rehydratovaní.


4.6 Gravidita a laktácia


/Gravidita/

Valsartan
Použitie antagonistov receptora angiotenzínu II (AIIRA) sa neodporúča počas
prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Použitie AIIRA je
kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti
4.3 a 4.4).

Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po expozícii
inhibítorom ACE počas prvého trimestra gravidity neposkytli jednoznačné
závery, malé zvýšenie rizika však nemožno vylúčiť. Zatiaľ čo nie sú
kontrolované epidemiologické údaje o riziku pri inhibítoroch receptorov
angiotenzínu II (AIIRA), podobné riziká pre túto skupinu liekov môžu
existovať. Ak sa nepretržitá liečba AIIRA nepovažuje za nevyhnutnú,
pacientky plánujúce graviditu je potrebné previesť na alternatívnu
antihypertenznú liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pri použití
počas gravidity. Keď sa potvrdí gravidita, liečba AIIRA sa má okamžite
ukončiť a ak je to potrebné, má sa začať alternatívna liečba.
Je známe, že expozícia AIIRA pri liečbe počas druhého a tretieho trimestra
gravidity vyvoláva u ľudí fetotoxické účinky (zníženie funkcie obličiek,
oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a toxické účinky u
novorodencov (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri aj časť
5.3).
Ak dôjde k expozícii AIIRA od druhého trimestra gravidity, odporúča sa
ultrazvukové vyšetrenie funkcie obličiek a lebky.
Dojčatá, ktorých matky užívali AIIRA, je potrebné dôsledne sledovať pre
hypotenziu (pozri aj časti 4.3 a 4.4).

Hydrochlorotiazid
S použitím hydrochlorotiazidu počas gravidity, najmä počas prvého
trimestra, sú obmedzené
skúsenosti. Štúdie na zvieratách sú nedostatočné. Hydrochlorotiazid
prechádza cez placentu. Na
základe farmakologického mechanizmu účinku môže použitie hydrochlorotiazidu
počas druhého a
tretieho trimestra ohroziť fetoplacentárnu perfúziu a môže mať účinky na
plod a novorodenca, ako sú
žltačka, poruchy rovnováhy elektrolytov a trombocytopénia.

/Laktácia/
Nie sú dostupné informácie o použití valsartanu počas dojčenia.
Hydrochlorotiazid sa vylučuje do
ľudského mlieka. Preto sa použitie Vasopentolu HCT počas dojčenia
neodporúča. Vhodnejšie sú iné
druhy liečby s lepšie stanovenými bezpečnostnými profilmi počas dojčenia,
najmä pri dojčení

novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch Vasopentolu HCT na schopnosť
viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov
je potrebné vziať do úvahy, že občas sa môžu vyskytnúť závraty alebo únava.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce reakcie hlásené v klinických skúšaniach a laboratórne nálezy
vyskytujúce sa častejšie pri valsartane s hydrochlorotiazidom ako pri
placebe a individuálne postmarketingové hlásenia sú uvedené nižšie podľa
triedy orgánových systémov. Nežiaduce reakcie, o ktorých je známe, že sa
vyskytujú pri každej zložke lieku podávanej osobitne, ale ktoré sa
nepozorovali v klinických
skúšaniach, sa môžu vyskytnúť počas liečby valsartanom/hydrochlorotiazidom.

Nežiaduce liekové reakcie sú zoradené podľa frekvencie, najčastejšie ako
prvé, pomocou nasledovnej konvencie: veľmi časté (? 1/10); časté (? 1/100
až < 1/10); menej časté (? 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (? 1/10 000 až
< 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).
V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané
v poradí klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1. Frekvencia nežiaducich reakcií pri valsartane/hydrochlorotiazide

/Poruchy metabolizmu a výživy/
Menej časté Dehydratácia
/Poruchy nervového systému/
Veľmi zriedkavé Závraty
Menej časté Parestézia
Neznáme Synkopa
/Poruchy oka/
Menej časté Neostré videnie
/Poruchy ucha a labyrintu/
Menej časté Tinnitus
/Poruchy ciev/
Menej časté Hypotenzia
/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína/
Menej časté Kašeľ
Neznáme Pľúcny edém nekardiogénneho pôvodu
/Poruchy gastrointestinálneho traktu/
Veľmi zriedkavé Hnačka
/Poruchy/ /kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/
Menej časté Myalgia
Veľmi zriedkavé Artralgia
/Poruchy obličiek a močových ciest/
Neznáme Zhoršená funkcia obličiek
/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania/
Menej časté Únava
/Laboratórne a funkčné vyšetrenia/
Neznáme Zvýšená kyselina močová v sére, zvýšený bilirubín a kreatinín
v sére, hypokaliémia, hyponatriémia,
zvýšenie močovinového dusíka v krvi,
neutropénia

Ďalšie informácie o jednotlivých zložkách
Nežiaduce reakcie hlásené v minulosti pri jednej z jednotlivých zložiek
môžu byť aj potenciálnymi nežiaducimi účinkami Vasopentolu HCT, aj keď sa
nepozorovali v klinických skúšaniach alebo v období po uvedení na trh.

Tabuľka 2. Frekvencia nežiaducich reakcií pri valsartane

/Poruchy krvi a lymfatického systému/
Neznáme Zníženie hemoglobínu, zníženie hematokritu, trombocytopénia
/Poruchy imunitného systému/
Neznáme Iné reakcie z precitlivenosti/alergické reakcie, vrátane sérovej
choroby
/Poruchy metabolizmu a výživy/
Neznáme Zvýšenie draslíka v sére
/Poruchy ucha a labyrintu/
Menej časté Vertigo
/Poruchy ciev/
Neznáme Vaskulitída
/Poruchy gastrointestinálneho traktu/
Menej časté Bolesť brucha
/Poruchy pečene a žlčových ciest/
Neznáme Zvýšenie hodnôt funkcie pečene
/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
Neznáme Angioedém, exantém, svrbenie
/Poruchy obličiek a močových ciest/
Neznáme Zlyhanie obličiek

Tabuľka 3. Frekvencia nežiaducich reakcií pri hydrochlorotiazide

Hydrochlorotiazid sa vo veľkom rozsahu predpisoval po mnoho rokov, často vo
vyšších dávkach, ako
sú dávky podávané vo Vasopentole HCT. U pacientov liečených monoterapiou
tiazidovými diuretikami, vrátane hydrochlorotiazidu, boli hlásené
nasledujúce nežiaduce reakcie:

/Poruchy krvi a lymfatického systému/
Zriedkavé Trombocytopénia niekedy s purpurou
Veľmi zriedkavé Agranulocytźa, leukopénia, hemolytická anémia, útlm
kostnej drene
/Poruchy imunitného systému/
Veľmi zriedkavé Reakcie z precitlivenosti
/Psychické poruchy/
Zriedkavé Depresia, poruchy spánku
/Poruchy nervového systému/
Zriedkavé Bolesť hlavy
/Poruchy srdca a srdcovej činnosti/
Zriedkavé Srdcové arytmie
/Poruchy ciev/
Časté Posturálna hypotenzia
/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína/
Veľmi zriedkavé Ťažkosti s dýchaním vrátane pneumonitídy a pľúcneho
edému
/Poruchy gastrointestinálneho traktu/
Časté Strata chuti do jedenia, slabá nauzea a vracanie
Zriedkavé Zápcha, nepríjemné pocity v žalúdku a črevách
Veľmi zriedkavé Pankreatitída
/Poruchy pečene a žlčových ciest/
Zriedkavé Intrahepatálna cholestáza alebo žltačka
/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
Časté Urtikária a iné formy exantému
Zriedkavé Fotosenzibilizácia
Veľmi zriedkavé Nekrotizujúca vaskulitída a toxická epidermálna
nekrolýza, kožné reakcie podobné lupus erythematosus, reaktivácia
kožného lupus erythematosus
/Poruchy reprodukčného sysému a prsníkov/
Časté Impotencia


4.9 Predávkovanie


/Symptómy/
Predávkovanie valsartanom môže mať za následok výraznú hypotenziu, ktorá
môže viesť k poruchám
vedomia, obehovému kolapsu a/alebo šoku. Okrem toho sa následkom
predávkovania
hydrochlorotiazidovou zložkou môžu objaviť aj nasledujúce príznaky a
prejavy: nauzea, somnolencia,
hypovolémia a porucha elektrolytov spojená so srdcovými arytmiami a
svalovými kŕčmi.

/Liečba/
Terapeutické opatrenia závisia od času požitia a typu a závažnosti
symptómov, pričom prvoradý význam má stabilizovanie stavu cirkulácie.
Ak vznikne hypotenzia, pacienta je potrebné uložiť na chrbát a urýchlene sa
mu majú doplniť tekutiny
a soli.
Valsartan sa nedá odstrániť hemodialýzou pre silnú väzbu na plazmu, zatiaľ
čo odstránenie
hydrochlorotiazidu sa dosiahne dialýzou.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antagonisty angiotenzínu II a diuretiká,
valsartan a diuretiká; ATC kód: C09DA03.

/Valsartan/hydrochlorotiazid/
V dvojito slepom, randomizovanom skúšaní kontrolovanom účinnou látkou u
pacientov s krvným
tlakom nedostatočne zníženým hydrochlorotiazidom 12,5 mg sa pozorovalo
významne väčšie
priemerné zníženie systolického/diastolického TK pri kombinácii
valsartanu/hydrochlorotiazidu
80/12,5 mg (14,9/11,3 mmHg) v porovnaní s hydrochlorotiazidom 12,5 mg
(5,2/2,9 mmHg)
a hydrochlorotiazidom 25 mg (6,8/5,7 mmHg). Navyše významne vyšší
percentuálny podiel pacientov
reagoval (diastolický TK <90 mmHg alebo zníženie ?10 mmHg) na
valsartan/hydrochlorotiazid
80/12,5 mg (60%) v porovnaní s hydrochlorotiazidom 12,5 mg (25%) a
hydrochlorotiazidom 25 mg
(27%).

V dvojito slepom, randomizovanom skúšaní kontrolovanom účinnou látkou u
pacientov s krvným
tlakom nedostatočne zníženým valsartanom 80 mg sa pozorovalo významne
väčšie priemerné zníženie
systolického/diastolického TK pri kombinácii valsartanu/hydrochlorotiazidu
80/12,5 mg (9,8/8,2 mmHg) v porovnaní s valsartanom 80 mg (3,9/5,1 mmHg) a
valsartanom 160 mg (6,5/6,2 mmHg). Navyše významne vyšší percentuálny
podiel pacientov reagoval (diastolický TK<90 mmHg alebo zníženie ?10 mmHg)
na valsartan/hydrochlorotiazid 80/12,5 mg (51%) v porovnaní s valsartanom
80 mg (36%) a valsartanom 160 mg (37%).

V dvojito slepom, randomizovanom, placebom kontrolovanom skúšaní s
faktoriálovým usporiadaním
porovnávajúcom rôzne kombinácie dávok valsartanu/hydrochlorotiazidu s ich
príslušnými zložkami sa
pozorovalo významne väčšie priemerné zníženie systolického/diastolického TK
pri kombinácii
valsartanu/hydrochlorotiazidu 80/12,5 mg (16,5/11,8 mmHg) v porovnaní s
placebom (1,9/4,1 mmHg)
a hydrochlorotiazidom 12,5 mg (7,3/7,2 mmHg) aj valsartanom 80 mg (8,8/8,6
mmHg). Navyše
významne vyšší percentuálny podiel pacientov reagoval (diastolický TK <90
mmHg alebo zníženie
?10 mmHg) na valsartan/hydrochlorotiazid 80/12,5 mg (64%) v porovnaní s
placebom (29%)
a hydrochlorotiazidom (41%).

V dvojito slepom, randomizovanom skúšaní kontrolovanom účinnou látkou u
pacientov s krvným
tlakom nedostatočne zníženým hydrochlorotiazidom 12,5 mg sa pozorovalo
významne väčšie
priemerné zníženie systolického/diastolického TK pri kombinácii
valsartanu/hydrochlorotiazidu
160/12,5 mg (12,4/7,5 mmHg) v porovnaní s hydrochlorotiazidom 25 mg
(5,6/2,1 mmHg). Navyše
významne vyšší percentuálny podiel pacientov reagoval (TK <140/90 mmHg
alebo zníženie STK
?20 mmHg alebo zníženie DTK ?10 mmHg) na valsartan/hydrochlorotiazid
160/12,5 mg (50%)
v porovnaní s hydrochlorotiazidom 25 mg (25%).

V dvojito slepom, randomizovanom skúšaní kontrolovanom účinnou látkou u
pacientov s krvným
tlakom nedostatočne zníženým valsartanom 160 mg sa pozorovalo významne
väčšie priemerné
zníženie systolického/diastolického TK pri kombinácii
valsartanu/hydrochlorotiazidu 160/25 mg
(14,6/11,9 mmHg) aj valsartan/hydrochlorotiazid 160/12,5 mg (12,4/10,4
mmHg) v porovnaní
s valsartanom 160 mg (8,7/8,8 mmHg). Rozdiel v znížení TK medzi dávkami
160/25 mg a
160/12,5 mg dosiahol tiež štatistickú významnosť. Navyše významne vyšší
percentuálny podiel
pacientov reagoval (diastolický TK <90 mmHg alebo zníženie ?10 mmHg) na
valsartan/hydrochlorotiazid 160/25 mg (68%) a 160/12,5 mg (62%) v porovnaní
s valsartanom
160 mg (49%).

V dvojito slepom, randomizovanom, placebom kontrolovanom skúšaní s
faktoriálovým usporiadaním
porovnávajúcom rôzne kombinácie dávok valsartanu/hydrochlorotiazidu s ich
príslušnými zložkami sa
pozorovalo významne väčšie priemerné zníženie systolického/diastolického TK
pri kombinácii
valsartanu/hydrochlorotiazidu 160/12,5 mg (17,8/13,5 mmHg) a 160/25 mg
(22,5/15,3 mmHg) v
porovnaní s placebom (1,9/4,1 mmHg) a príslušnými monoterapiami, t.j.
hydrochlorotiazidom
12,5 mg (7,3/7,2 mmHg), hydrochlorotiazidom 25 mg (12,7/9,3 mmHg) a
valsartanom 160 mg
(12,1/9,4 mmHg). Navyše významne vyšší percentuálny podiel pacientov
reagoval (diastolický TK
<90 mmHg alebo zníženie ?10 mmHg) na valsartan/hydrochlorotiazid 160/25 mg
(81%) a
valsartan/hydrochlorotiazid 160/12,5 mg (76%) v porovnaní s placebom (29%)
a príslušnými
monoterapiami, t.j. hydrochlorotiazidom 12,5 mg (41%), hydrochlorotiazidom
25 mg (54%) a
valsartanom 160 mg (59%).

V kontrolovaných klinických štúdiách s valsartanom + hydrochlorotiazidom sa
vyskytol pokles draslíka v sére závislý od dávky. Zníženie draslíka v sére
sa vyskytovalo častejšie u pacientov, ktorí dostávali 25 mg
hydrochlorotiazidu, než u tých, ktorí dostávali 12,5 mg hydrochlorotiazidu.
V kontrolovaných klinických skúšaniach s valsartanom/hydrochlorotiazidom
bolo zníženie hladiny draslíka vyvolané hydrochlorotiazidom zmiernené
šetrením draslíka účinkom valsartanu.

V súčasnosti nie sú známe priaznivé účinky valsartanu v kombinácii
s hydrochlorotiazidom na kardiovaskulárnu mortalitu a morbiditu.
Epidemiologické štúdie ukázali, že dlhodobá liečba hydrochlorotiazidom
znižuje riziko kardiovaskulárnej mortality a morbidity.

/Valsartan/
Valsartan je perorálne účinný a špecifický antagonista receptora
angiotenzínu II (Ang II). Pôsobí selektívne na podtyp receptora AT1, ktorý
zodpovedá za známe účinky angiotenzínu II. Zvýšené plazmatické hladiny Ang
II po blokáde receptora AT1 valsartanom môžu stimulovať neblokovaný
receptor AT2, čo zjavne vyvažuje účinok receptora AT1. Valsartan nemá
žiadnu čiastočnú agonistickú aktivitu na receptore AT1 a má mnohonásobne
(asi 20 000-krát) väčšiu afinitu k receptoru AT1 ako k receptoru AT2. O
valsartane nie je známe, že by sa viazal alebo blokoval iné receptory
hormónov alebo iónové kanály, o ktorých sa vie, že sú významné v
kardiovaskulárnej regulácii.

Valsartan neinhibuje ACE, známy aj ako kinináza II, ktorý premieňa Ang I na
Ang II a rozkladá bradykinín. Keďže neexistuje žiadny účinok na ACE a
žiadne potenciovanie bradykinínu ani substancie P, je nepravdepodobné, že
by antagonisty angiotenzínu II boli spojené s kašľom. V klinických
skúšaniach porovnávajúcich valsartan s inhibítorom ACE bola incidencia
suchého kašľa významne (P <0,05) nižšia u pacientov liečených valsartanom
ako u tých, ktorí sa liečili inhibítorom ACE (2,6 % oproti 7,9 %). V
klinickom skúšaní s pacientmi s anamnézou suchého kašľa počas liečby
inhibítorom ACE malo kašeľ 19,5% zúčastnených pacientov liečených
valsartanom a 19,0%
pacientov liečených tiazidovým diuretikom v porovnaní so 68,5% pacientov
liečených inhibítorom
ACE (P <0,05).

Podávanie valsartanu pacientom s hypertenziou spôsobí zníženie krvného
tlaku bez ovplyvnenia srdcovej frekvencie. U väčšiny pacientov po
jednorazovom podaní perorálnej dávky nastupuje antihypertenzný účinok
v priebehu 2 hodín a maximálne zníženie krvného tlaku sa dosiahne počas 4-
6 hodín. Antihypertenzný účinok pretrváva viac ako 24 hodín po podaní
dávky. Počas opakovaného podávania sa maximálne zníženie krvného tlaku
akoukoľvek dávkou všeobecne dosahuje do 2-4 týždňov a udržiava sa počas
dlhodobej liečby. V kombinácii s hydrochlorotiazidom sa dosahuje významné
ďalšie zníženie krvného tlaku.

Náhle vysadenie valsartanu nebolo spojené s nárazovou hypertenziou, ani
ďalšími nežiaducimi
klinickými udalosťami.
U pacientov s hypertenziou a s diabetom typu 2 a mikroalbuminúriou sa
preukázalo, že valsartan
znižoval vylučovanie albumínu močom. Štúdia MARVAL (Micro Albuminuria
Reduction with
Valsartan) hodnotila znižovanie vylučovania albumínu močom (UAE)
valsartanom (80-160 mg/raz
denne) oproti amlodipínu (5-10 mg/raz denne) u 332 pacientov s diabetom
typu 2 (priemerný vek:
58 rokov; 265 mužov) s mikroalbuminúriou (valsartan: 58 ?g/min; amlodipín:
55,4 ?g/min),
normálnym alebo vysokým krvným tlakom a zachovanou funkciou obličiek
(kreatinín v krvi
<120 ?mol/l). Po 24 týždňoch sa UAE znížilo (p <0,001) o 42% (–24,2 ?g/min;
95% CI: –40,4 až –
19,1) pri valsartane a asi o 3% (–1,7 ?g/min; 95% CI: –5,6 až 14,9) pri
amlodipíne, napriek podobnej
miere zníženia krvného tlaku v oboch skupinách. Štúdia zníženia proteinúrie
Diovanom (Diovan
Reduction of Proteinuria (DROP)) ďalej skúmala účinnosť valsartanu pri
znížení UAE u
391 pacientov s hypertenziou (TK = 150/88 mmHg), s diabetom typu 2,
albuminúriou (priemer =
102 ?g/min; 20-700 ?g/min) a zachovanou funkciou obličiek (priemerný
kreatinín v sére =
80 ?mol/l). Pacienti boli randomizovaní na jednu z 3 dávok valsartanu (160,
320 a 640 mg/raz denne)
a liečení 30 týždňov. Cieľom štúdie bolo stanovenie optimálnej dávky
valsartanu na zníženie UAE u
pacientov s hypertenziou a s diabetom typu 2. Po 30 týždňoch bola
percentuálna zmena UAE oproti
východiskovej hodnote významne znížená o 36% pri 160 mg valsartanu (95% CI:
22 až 47%), a
o 44% pri 320 mg valsartanu (95% CI: 31 až 54%). Záverom štúdie bolo, že
160-320 mg valsartanu u
pacientov s hypertenziou a s diabetom typu 2 vyvolalo klinicky významné
zníženie UAE.

/Hydrochlorotiazid/
Miesto účinku tiazidových diuretík je primárne v distálnom stočenom tubule
obličiek. Ukázalo sa, že
v kôre obličiek sa vyskytuje vysokoafinitný receptor ako primárne väzbové
miesto pre pôsobenie
tiazidových diuretík a inhibíciu transportu NaCl v distálnom stočenom
tubule. Tiazidy účinkujú
prostredníctvom inhibície symportéra Na+Cl-, možno kompetíciou o miesto
Cl-, čím ovplyvňujú
mechanizmy reabsorpcie elektrolytov: priamo zvyšujú vylučovanie sodíka a
chloridu v približne
rovnakom rozsahu, a týmto diuretickým účinkom nepriamo znižujú objem plazmy
s následným
zvýšením plazmatickej aktivity renínu, sekrécie aldosterónu a strát
draslíka močom, aj znížením
draslíka v sére. Spojenie renínu a aldosterónu je sprostredkované
angiotenzínom II, takže pri
súčasnom podávaní valsartanu je pokles draslíka v sére menej výrazný, než
je pokles pozorovaný pri
monoterapii hydrochlorotiazidom.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


/Valsartan/hydrochlorotiazid/
Systémová dostupnosť hydrochlorotiazidu je pri súčasnom podaní s
valsartanom znížená asi o 30 %. Kinetika valsartanu nie je výrazne
ovplyvnená súčasným podávaním hydrochlorotiazidu. Táto pozorovaná
interakcia nemá žiadny dopad na kombinované použitie valsartanu a
hydrochlorotiazidu, pretože kontrolované klinické skúšania ukázali jasný
antihypertenzný účinok, a to väčší, ako účinok dosiahnutý pri podávaní
každého liečiva samotného alebo pri podávaní placeba.

/Valsartan/
/Absorpcia/
Po perorálnom podaní samotného valsartanu sa maximálne koncentrácie
valsartanu v plazme dosahujú za 2–4 hodiny. Priemerná absolútna biologická
dostupnosť je 23 %. Jedlo znižuje expozíciu (meranú ako AUC) valsartanu asi
o 40 % a maximálnu koncentráciu v plazme (Cmax) asi o 50 %, hoci asi
8 hodín po podaní sú koncentrácie valsartanu v plazme podobné v skupinách,
ktoré ho užili s jedlom a nalačno. Toto zníženie AUC však nesprevádza
klinicky významné zníženie terapeutického účinku, a valsartan sa preto môže
podávať s jedlom alebo bez jedla.

/Distribúcia/
Rovnovážny distribučný objem valsartanu po intravenóznom podaní je asi 17
litrov, čo naznačuje, že valsartan sa do tkanív významne
nedistribuuje. Vysoký podiel valsartanu sa viaže na bielkoviny séra
(94–97 %), predovšetkým na sérový albumín.

/Biotransformácia/
Valsartan vo veľkej miere nepodlieha biotransformácii, keďže asi len 20 %
dávky sa nájde vo forme metabolitov. V plazme sa identifikoval
hydroxymetabolit v nízkych koncentráciách (menej ako 10 % AUC valsartanu).
Tento metabolit nie je farmakologicky aktívny.

/Eliminácia/
Valsartan preukazuje multiexponenciálnu kinetiku rozkladu (t˝? <1 h a
t˝ß okolo 9 h). Valsartan sa eliminuje predovšetkým stolicou (asi 83 %
dávky) a močom (asi 13 % dávky), hlavne ako nezmenený liek. Po
intravenóznom podaní je plazmatický klírens valsartanu asi 2 l/h a
obličkový klírens je 0,62 l/h (asi 30 % celkového klírensu). Polčas
valsartanu je 6 hodín.

/Hydrochlorotiazid/
/Absorpcia/
Absorpcia hydrochlorotiazidu po perorálnom podaní je rýchla (tmax približne
2 h) a absorpčné vlastnosti sú podobné pri liekových formách suspenzie
aj tabliet. Absolútna biologická dostupnosť hydrochlorotiazidu po
perorálnom podaní je 60-80%. Súčasné podávanie s jedlom podľa hlásení
zvyšuje aj znižuje systémovú dostupnosť hydrochlorotiazidu v porovnaní
s podávaním nalačno. Tieto účinky sú malé a majú minimálny klinický význam.
V terapeutickom rozmedzí je vzostup priemernej
AUC lineárny a úmerný dávke. Po opakovanom podávaní hydrochlorotiazidu sa
kinetika nemení
a akumulácia je minimálna, keď sa podáva raz denne.
/Distribúcia/
Kinetika distribúcie a eliminácie bola všeobecne popísaná biexponenciálnou
funkciou rozkladu.
Zdanlivý distribučný objem je 4-8 l/kg.
Cirkulujúci hydrochlorotiazid sa viaže na sérové bielkoviny (40-70 %),
hlavne na sérový albumín.
Hydrochlorotiazid sa tiež akumuluje v erytrocytoch v hladine približne 1,8-
krát vyššej ako v plazme.

/Eliminácia/
Pri hydrochlorotiazide sa >95% absorbovanej dávky vylúči ako nezmenená
látka močom. Obličkový
klírens sa skladá z pasívnej filtrácie a aktívnej sekrécie do renálneho
tubulu. Terminálny polčas je
6-15 hodín.

/Osobitné populácie pacientov/

/Starší pacienti/
U niektorých starších osôb sa pozorovala o niečo vyššia systémová expozícia
valsartanu v porovnaní s mladšími osobami, hoci sa nepreukázal žiadny
klinický význam tohto zistenia.
Obmedzené údaje naznačujú, že systémový klírens hydrochlorotiazidu je
znížený u zdravých aj hypertenzných starších osôb v porovnaní s mladými
zdravými dobrovoľníkmi.

/Poškodenie funkcie obličiek/
U pacientov s klírensom kreatinínu 30-70 ml/min nie je potrebná úprava
odporúčaných dávok Vasopentolu HCT.

Nie sú dostupné žiadne údaje o Vasopentole HCT u pacientov so závažným
poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) a u pacientov
podrobujúcich sa dialýze. Valsartan sa vo vysokej miere viaže na
plazmatické bielkoviny a preto sa nedá odstrániť dialýzou, zatiaľ čo
hydrochlorotiazid sa odstráni dialýzou.

Obličkový klírens hydrochlorotiazidu pozostáva z pasívnej filtrácie
a aktívnej sekrécie do renálneho tubulu. Funkcia obličiek významne
ovplyvňuje kinetiku hydrochlorotiazidu, ako sa dá očakávať
pri látke, ktorá sa eliminuje takmer výlučne obličkami (pozri časť 4.3).

/Poškodenie funkcie pečene/
Vo farmakokinetickej štúdii u pacientov s ľahkou (n=6) až stredne ťažkou
(n=5) poruchou funkcie pečene bola expozícia valsartanu zvýšená približne 2-
násobne v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi.
Nie sú dostupné žiadne údaje o použití valsartanu u pacientov s ťažkým
poškodením funkcie pečene (pozri časť 4.3). Ochorenie pečene významne
neovplyvňuje farmakokinetiku hydrochlorotiazidu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Potenciálna toxicita kombinácie valsartanu a hydrochlorotiazidu po
perorálnom podávaní sa skúmala u potkanov a opíc kozmáčov v štúdiách
trvajúcich až šesť mesiacov. Nevyskytli sa žiadne nálezy, ktoré by
vylučovali použitie terapeutických dávok u človeka.

Zmeny vyvolané kombináciou v štúdiách chronickej toxicity boli
najpravdepodobnejšie spôsobené zložkou valsartanu. Toxikologickým cieľovým
orgánom boli obličky, pričom reakcia bola výraznejšia u kozmáčov než u
potkanov. Kombinácia viedla k poškodeniu obličiek (nefropatia s tubulárnou
bazofíliou, vzostup močoviny v plazme, plazmatického kreatinínu a draslíka
v sére, zvýšenie objemu moču a elektrolytov v moči od 30 mg/kg/deň
valsartanu + 9 mg/kg/deň hydrochlorotiazidu u potkanov
a 10 + 3 mg/kg/deň u kozmáčov), pravdepodobne prostredníctvom zmeny
renálnej hemodynamiky.
Tieto dávky u potkanov predstavujú 0,9- a 3,5-násobok maximálnej
odporúčanej dávky valsartanu a
hydrochlorotiazidu u ľudí (MRHD) prerátané na mg/m2. Tieto dávky u kozmáčov
predstavujú 0,3-
a 1,2-násobok maximálnej odporúčanej dávky valsartanu a hydrochlorotiazidu
u ľudí (MRHD)
prerátané na mg/m2. (Výpočty predpokladajú perorálnu dávku 320 mg/deň
valsartanu v kombinácii s
25 mg/deň hydrochlorotiazidu a pacienta s hmotnosťou 60 kg.)

Vysoké dávky kombinácie valsartanu a hydrochlorotiazidu spôsobili zníženie
ukazovateľov červených
krviniek (počet červených krviniek, hemoglobín, hematokrit, od 100 + 31
mg/kg/deň u potkanov
a 30 + 9 mg/kg/deň u kozmáčov). Tieto dávky u potkanov predstavujú 3,0- a
12-násobok maximálnej
odporúčanej dávky valsartanu a hydrochlorotiazidu u ľudí (MRHD) prerátané
na mg/m2. Tieto dávky
u kozmáčov predstavujú 0,9- a 3,5-násobok maximálnej odporúčanej dávky
valsartanu a
hydrochlorotiazidu u ľudí (MRHD) prerátané na mg/m2. (Výpočty predpokladajú
perorálnu dávku
320 mg/deň valsartanu v kombinácii s 25 mg/deň hydrochlorotiazidu a
pacienta s hmotnosťou 60 kg).

U kozmáčov sa pozorovalo poškodenie sliznice žalúdka (od 30 + 9 mg/kg/deň).
Kombinácia spôsobila
tiež hyperpláziu aferentných arteriol obličiek (pri 600 + 188 mg/kg/deň u
potkanov a od
30 + 9 mg/kg/deň u kozmáčov). Tieto dávky u kozmáčov predstavujú 0,9- a 3,5-
násobok maximálnej
odporúčanej dávky valsartanu a hydrochlorotiazidu u ľudí (MRHD) na mg/m2.
Tieto dávky
u potkanov predstavujú 18- a 73-násobok maximálnej odporúčanej dávky
valsartanu a
hydrochlorotiazidu u ľudí (MRHD) na mg/m2. (Výpočty predpokladajú perorálnu
dávku 320 mg/deň
valsartanu v kombinácii s 25 mg/deň hydrochlorotiazidu a pacienta s
hmotnosťou 60 kg.)

Zdá sa, že vyššie uvedené účinky sú spôsobené farmakologickými účinkami
vysokých dávok
valsartanu (blokáda inhibície uvoľňovania renínu vyvolanej angiotenzínom
II, so stimuláciou buniek
produkujúcich renín) a vyskytujú sa tiež pri inhibítoroch ACE. Zdá sa, že
tieto nálezy nie sú
významné pre použitie terapeutických dávok valsartanu u ľudí.

Kombinácia valsartanu a hydrochlorotiazidu nebola testovaná na mutagenitu,
poškodenie
chromozómov alebo karcinogenitu, pretože nie sú dôkazy o interakcii medzi
týmito dvoma látkami.
Tieto testy sa však vykonali osobitne s valsartanom a hydrochlorotiazidom a
neposkytli žiadny dôkaz
mutagenity, poškodenia chromozómov alebo karcinogenity.

Maternálne toxické dávky u potkanov (600 mg/kg/deň) počas posledných dní
gestácie a laktácie viedli u potomkov k nižšiemu prežívaniu, nižšiemu
prírastku hmotnosti a oneskorenému vývoju (oddelenie vonkajšej chrupavkovej
časti ucha a otvorenie ušného kanála) (pozri časť 4.6). Tieto dávky u
potkanov (600 mg/kg/deň) sú približne 18-krát vyššie ako maximálna
odporúčaná dávka pre ľudí na mg/m2 (výpočty predpokladajú perorálnu dávku
320 mg/deň a pacienta s hmotnosťou 60 kg). Podobné nálezy sa pozorovali pri
valsartane/hydrochlorotiazide u potkanov a králikov. V štúdiách
embryofetálneho vývoja (Segment II) s valsartanom/hydrochlorotiazidom u
potkanov a králikov sa nenašli dôkazy o teratogenite; pozorovala sa však
fetotoxicita spojená s toxicitou pre matky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Mikrokryštalická celulóza
Monohydrát laktózy
Sodná soľ kroskarmelózy
Povidón K29-32
Mastenec
Magnéziumstearát
Koloidný oxid kremičitý bezvodý

/Obal/
Vasopentol HCT 80/12,5 mg
Polyvinylalkohol
Mastenec
Oxid titaničitý (E171)
Makrogol 3350
Lecitín (obsahuje sójový olej) (E322)
Červený oxid železitý (E172)
Žltý oxid železitý (E172)
Čierny oxid železitý (E172)

Vasopentol HCT 160/12,5 mg
Polyvinylalkohol
Mastenec
Oxid titaničitý (E171)
Makrogol 3350
Lecitín (obsahuje sójový olej) (E322)
Červený oxid železitý (E172)
Oranžová žlť FCF (E110)

Vasopentol HCT 160/25 mg
Polyvinylalkohol
Mastenec
Oxid titaničitý (E171)
Makrogol 3350
Lecitín (obsahuje sójový olej) (E322)
Červený oxid železitý (E172)
Žltý oxid železitý (E172)
Čierny oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


Blister: 30 mesiacov
Liekovka: 3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Blister:
Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Liekovka:
Liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.
6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PE/PVdC/Al blistre:
7, 14, 28, 30, 56, 98 a 280 tabliet.

PE liekovka:
7, 14, 28, 30, 56, 98 a 280 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38
Maďarsko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Vasopentol HCT 80/12,5 mg: 58/0020/09-S
Vasopentol HCT 160/12,5 mg: 58/0021/09-S
Vasopentol HCT 160/25 mg: 58/0022/09-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


30.1.200910. DÁTUM REVÍZIE TEXTUDecember 2009


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C64616
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09DA03 - valsartanum a diuretiká
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
HU -
Účinná látka:
ibandronasum
Výrobca lieku:
EGIS Pharmaceuticals Ltd., Budapešť, MADARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
12.63 € / 380.49 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
12.63 € / 380.49 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien