Detail:
PARAMAX-COD tbl 20x500 mg /30 mg
Názov lieku:
PARAMAX-COD
Doplnok názvu:
tbl 20x500 mg /30 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k rozhodnutiu o prevode registrácie, ev. č.: 2009/01083.PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

PARAMAX-COD
tableta
paracetamol/hemihydrát kodeíniumfosfátu

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
1. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
2. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je PARAMAX-COD a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete PARAMAX-COD
3. Ako užívať PARAMAX-COD
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať PARAMAX-COD
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE PARAMAX-COD A NA ČO SA POUŽÍVA

PARAMAX-COD je liek, ktorý obsahuje fixnú kombináciu dvoch liečiv:
paracetamolu a hemihydrátu kodeíniumfosfátu (= kodeín). PARAMAX-COD patrí
do skupiny liekov nazývaných analgetiká (lieky na utíšenie bolesti).

PARAMAX-COD tablety sa používajú pri rôznych druhoch bolesti. PARAMAX-COD
tablety sú určené na krátkodobé užívanie pre dospelých a deti od 12
rokov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE PARAMAX-COD

Neužívajte PARAMAX-COD

- keď ste alergický (precitlivený) na paracetamol, hemihydrát
kodeíniumfosfát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek PARAMAXu-COD
- ak máte akútny záchvat astmy alebo závažné ťažkosti s dýchaním;
- pri poranení hlavy a pri zvýšenom vnútrolebkovom tlaku (napr.
v dôsledku krvácania do mozgu či nádoru);
- pri akútnom zlyhaní pečene a pri závažnom poškodení pečene;
- ak ste nedávno podstúpili operáciu pečene, žlčníka alebo žlčových
ciest;
- ak užívate lieky proti depresii, ktoré sa volajú inhibítory
monoaminooxidázy (MAO) alebo ste ich užívali v posledných dvoch
týždňoch;
- ak máte paralytický ileus (stav, pri ktorom svalstvo čriev nedovoľuje
potrave prechádzať, čo má za následok upchanie čriev);
- ak ste oboznámený, že máte nedostatok enzýmu glukózo-6-
fosfátdehydrogenázy.

Liek sa nesmie podávať deťom do 12 rokov.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní PARAMAXu-COD
Tento kombinovaný liek sa nemá používať,
- ak máte akútne poškodenie funkcie pečene;
- ak máte závažné poškodenie funkcie obličiek;
- ak trpíte abúzom (nadmerným užívaním) alkoholu alebo omamných a
psychotropných látok alebo ak ste závislý od opiátov (morfín, kodeín). Pri
súčasnom užívaní PARAMAXu-COD a konzumovaní alkoholu môže u alkoholikov
dôjsť k poškodeniu pečene;
- ak máte poruchy vedomia.

Opatrnosť je nutná aj v prípade, že
- máte chronickú zápchu, zápalové alebo obštrukčné ochorenie čriev, silnú
hnačku, nadmerné potenie alebo závažné krvácanie, nepravidelný tep srdca,
ťažkú myasténiu (autoimunitné ochorenie, ktoré spôsobuje svalovú slabosť),
ak máte žlčové kamene, silné bolesti brucha, alebo zväčšenie prostaty.

Pri poruche funkcie pečene alebo obličiek a u dialyzovaných pacientov je
potrebné znížiť dávku alebo predĺžiť interval medzi jednotlivými dávkami.
PARAMAX-COD sa nesmie podávať súčasne s inými liekmi obsahujúcimi
paracetamol a kodeín.
Pri nutnosti dlhodobého užívania PARAMAXu-COD je potrebné sledovať pečeňové
enzýmy.
Pri dlhšom užívaní vysokých dávok PARAMAXu-COD, ktoré nezodpovedá
odporúčaniu lekára, sa /môžu vyskytnúť bolesti hlavy. V tom prípade/
/nezvyšujte dávky lieku. Liek vysaďte a vyhľadajte lekára./
Užívanie vyšších ako odporúčaných dávok môže viesť k vážnemu poškodeniu
pečene.
Pri dlhšie trvajúcom užívaní vyšších dávok je možný rozvoj závislosti.

Užívanie iných liekov
/Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane/
/liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte/
/to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi./
- PARAMAX-COD môže zvyšovať účinok iných liekov, ktoré tlmia nervový
systém, napr. liekov na spanie, na upokojenie, liekov proti alergii,
depresii, iných liekov proti bolesti. Súčasné užívanie PARAMAXu-COD a
niektorých liekov na spanie, liekov proti epilepsii alebo rifampicínu
(antibiotikum) môže spôsobiť poškodenie pečene.

- Pri súčasnom podávaní PARAMAXu-COD a lamotrigínu (liek proti epilepsii)
môže dôjsť k zníženiu účinnosti lamotrigínu.
- Užívanie PARAMAXu-COD spolu s chloramfenikolom (antibiotikum) môže viesť
k hromadeniu antibiotika v organizme a zvýšeniu jeho škodlivosti.
- Nástup účinku PARAMAXu-COD môže byť oneskorený pri súčasnom užívaní
látok, ktoré spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka (napr. propantelín)alebo
látky, ktorá znižuje hladinu cholesterolu (kolestyramín). Účinok PARAMAXu-
COD môže urýchliť súčasné užívanie látok, ktoré urýchľujú vyprázdňovanie
žalúdka (napr. metoklopramid alebo domperidón).
- Perorálne kontraceptíva (lieky proti otehotneniu užívané ústami) môžu
oslabovať účinok paracetamolu.
- Súčasné užívanie kodeínu spolu s liekmi na vykašliavanie (napr. ambroxol)
nie je vhodné, pretože kodeín môže potláčať reflex kašľa.
- Súčasné užívanie paracetamolu (liečivo PARAMAXu-COD) a zidovudínu
(protivírusový liek) môže viesť k zníženiu počtu bielych krviniek a
poškodeniu pečene.
- Pri súčasnom dlhodobom užívaní vyšších dávok PARAMAXu-COD (viac ako 4
tablety denne) súčasne s niektorými liekmi znižujúcimi zrážavosť krvi
(warfarín alebo kumarínové deriváty) sa zaznamenala zvýšená krvácavosť.
Preto je pri takejto súčasnej liečbe vhodné častejšie kontrolovať zrážavosť
krvi.

Užívanie PARAMAXu-COD s jedlom a nápojmi
Liek užívajte pred jedlom alebo počas jedla.
Pri užívaní PARAMAXu-COD sa nesmú piť alkoholické nápoje. Abúzus (nadmerné
požívanie) alkoholu spolu s podávaním PARAMAXu-COD môže viesť až
k poškodeniu pečene. Najvyššie riziko poškodenia pečene nastáva
u chronických konzumentov alkoholu, ak užijú liek po krátkodobej
abstinencii (12 hodín).

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

PARAMAX-COD možno užívať počas tehotenstva len v nutných prípadoch a len po
dôkladnom medicínskom zvážení prospechu a rizika liečby.

Ak dojčíte, poraďte sa s lekárom skôr, ako začnete užívať tento liek. Liek
prechádza do materského mlieka. Z tohto dôvodu sa má PARAMAX-COD užívať
v najnižšej možnej dávke a čo možno najkratší čas (najviac 1 týždeň). ).
Ukončite liečbu a navštívte najbližšie zdravotné stredisko, ak sa u dieťaťa
prejavujú príznaky ako ospalosť, malé zreničky, ťažkosti pri kŕmení,
ochabnuté svaly alebo sťažené dýchanie, prípadne ak Vy pociťujete takéto
príznaky alebo Vás trápi nevoľnosť, vracanie a zápcha.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Kodeín spôsobuje únavu. PARAMAX-COD môže preto nepriaznivo ovplyvniť
schopnosť viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ PARAMAX-COD

Vždy užívajte PARAMAX-COD presne tak, ako Vám povedal Váš lekár.
Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Zvyčajná dávka je 1 až 2 tablety s odstupom najmenej 4-6 hodín.
Neužívajte viac ako 8 tabliet počas jedného dňa.

/Starší ľudia:/
Dávkovanie je rovnaké ako u dospelých, avšak lekár musí určiť, či
nepotrebujete znížené dávky.

/Pacienti so zníženou funkciou pečene a/alebo obličiek:/
Dávkovanie určuje lekár. U týchto pacientov je obvykle nutné znížiť dávku
alebo predĺžiť interval medzi jednotlivými dávkami. Pri zníženej funkcii
obličiek možno podať maximálne 1 tabletu s odstupom od predchádzajúcej
dávky najmenej 6 - 8 hodín.

Tablety sa majú užiť s dostatočným množstvom tekutiny.

Ak užijete viac PARAMAXu-COD, ako máte:

Pri predávkovaní alebo náhodnom požití lieku dieťaťom ihneď vyhľadajte
lekársku pomoc.
Predávkovanie sa môže prejaviť útlmom dychu, ospalosťou, zúžením zreníc,
nevoľnosťou, vracaním, bolesťou hlavy, zadržiavaním moču a stolice,
modrastým sfarbením pokožky a slizníc, chladnou pokožkou, nadmerným
potením, žltačkou.

Ak zabudnete užiť PARAMAX-COD

Zabudnutú dávku užite ihneď, ako si spomeniete. Ak sa blíži čas
nasledujúcej dávky, vynechajte predchádzajúcu dávku a vyčkajte na
nasledujúcu dávku. Vždy dodržiavajte odstup medzi jednotlivými dávkami
aspoň 4 hodiny.
/Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú./

Ak prestanete užívať PARAMAX-COD
V prípade náhleho prerušenia liečby po dlhšom užívaní vyšších než
odporúčaných dávok PARAMAXu-COD sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy a únava,
bolesti svalov, nervozita, poruchy trávenia. Po vysadení ťažkosti
odznievajú v priebehu niekoľkých dní. Potom, možno PARAMAX-COD užívať len
vtedy, ak to nariadi lekár.

Ak máte ďalšie otázky, týkajúce sa použitia tohto lieku, spýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj PARAMAX-COD môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Liek ihneď vysaďte a okamžite vyhľadajte lekára, ak sa objaví opuch tváre,
pokožky a slizníc alebo dýchavičnosť.

Pri užívaní paracetamolu a kodeínu (liečivá PARAMAXu-COD) sa môžu vyskytnúť
nasledujúce nežiaduce účinky (zoradené podľa častosti výskytu):
/Časté (možnosť výskytu u 1 - 10 pacientov zo 100):/ únava, mdloby, závraty,
slabšie bolesti hlavy, pokles krvného tlaku, zápcha a najmä na začiatku
liečby nevoľnosť a vracanie.

/Menej časté/ /(možnosť výskytu u 1 - 10 pacientov z 1 000):/ poruchy spánku,
svrbenie, sčervenenie pokožky, žihľavka.

/Zriedkavé (možnosť výskytu u 1 - 10 pacientov z 10 000):/ ušný šelest,
dýchavičnosť, sucho v ústach, alergická vyrážka.

/Veľmi zriedkavé (možnosť výskytu u menej než 1 pacienta z 10 000):/ zníženie
počtu bielych a červených krviniek, krvných doštičiek, precitlivenosť (s
opuchom hrtanu, dýchavicou, návalmi potu, nevoľnosťou, poklesom krvného
tlaku), zúženie priedušiek (astma).

Pri užívaní vyšších než odporúčaných dávok PARAMAXu-COD sa môžu vyskytnúť
krátke straty vedomia, poruchy videnia, zúženie zreníc, zhoršenie
pohybových
schopností, zmeny nálady.
Pri užívaní vyšších dávok alebo u pacientov so zvýšeným vnútrolebkovým
tlakom
alebo poranením hlavy sa môže vyskytnúť útlm dychu.
Pri užívaní vysokých dávok a najmä u pacientov s poruchami funkcie pľúc
môže
dôjsť k opuchu pľúc.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ PARAMAX-COD

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte tablety po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo PARAMAX-COD obsahuje

- Liečivá sú paracetamol 500 mg a hemihydrát kodeíniumfosfátu 30 mg v 1
tablete.
- Ďalšie zložky sú:
Mikrokryštalická celulóza, predželatínovaný škrob, sodná soľ
karboxymetylškrobu, povidón, kyselina stearová, magnéziumstearát, farbivo
indigokarmín (E132).
PARAMAX-COD neobsahuje laktózu ani cukor.

Ako vyzerá PARAMAX-COD a obsah balenia

Ako vyzerá PARAMAX-COD
Svetlomodrá tableta kapsulovitého tvaru s deliacou ryhou. Hrúbka tablety je
7,5 mm a dĺžka je 18 mm.

Obsah balenia:
10, 20, 30,50 a 100 tabliet vo fľaši z HDPE.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna, Fínsko
Tel: +358 (3) 615600
Fax: +358 (3) 6183130

Výrobca
Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna, Fínsko
Tel: +358 (3) 615600
Fax: +358 (3) 6183130

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 03/2009.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o prevode registrácie, ev. č.: 2009/01083SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

PARAMAX-COD


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna tableta obsahuje 500 mg paracetamolu a 30 mg hemihydrátu
kodeíniumfosfátu.

Pomocné látky:
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta
Svetlomodrá tableta kapsulovitého tvaru s deliacou ryhou. Hrúbka tablety je
7,5 mm a dĺžka je 18 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Krátkodobá liečba stredne silnej bolesti.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Pre dospelých a adolescentov starších ako 12 rokov (> 40 kg) 1-2 tablety
s odstupom 4-6 hodín. Maximálna denná dávka je 6 tabliet. Nie je vhodný pre
deti do 12 rokov.
Aby sa zabránilo vytvoreniu tolerancie má sa liečba podávať iba v prípade
potreby. Kontinuálna liečba má byť obmedzená na 2 týždne.
Pri poškodení funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) je
jednotlivá dávka 1 tableta a interval medzi dávkami musí byť minimálne 6
hodín.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na paracetamol, kodeín alebo na niektorú z pomocných látok
lieku PARAMAX-COD (pozri časť 6.1).
Respiračná depresia, závažná bronchiálna stma, spazmy žlčovodov alebo
močovodov, alebo spazmy tráviacej sústavy, paralytický ileus, akútne
zlyhanie pečene, ťažká porucha funkcie pečene, poranenia hlavy, zvýšený
vnútrolebkový tlak, deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy, súbežne
s inhibítormi MAO alebo v priebehu 14 dní po ich vysadení (pozri časť 4.4).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Táto kombinácia sa nesmie používať:
- pri akútnom ochorení pečene
- pri ťažkej renálnej insuficiencii (klírens kreatinínu ( 10 ml/min)
- pri alkoholizme a abúze omamných a psychotropných látok
- pri závislosti od opiátov
- pri poruchách vedomia
- pri kraniocerebrálnych poraneniach a stavoch so zvýšeným
intrakraniálnym tlakom.

Zníženie dávky alebo predĺženie intervalu medzi jednotlivými dávkami je
nutné pri:
- poruchách pečeňových funkcií (napr. pri chronickom ochorení pečene,
dlhodobej konzumácii alkoholu). U pacientov s Gilbertovým syndrómom
môže za určitých okolností dochádzať k zníženému metabolizmu
paracetamolu. V takom prípade je potrebné znížiť dávku;
- poruchách funkcie obličiek a u dialyzovaných pacientov.

Je potrebné opatrne podávať liek pacientom, u ktorých sa stav môže zhoršiť
vplyvom opiátov, najmä starším ľuďom, ktorí môžu byť citliví na ich
centrálne a gastrointestinálne účinky, ďalej chorým, ktorí súčasne užívajú
lieky utlmujúce činnosť CNS, pacientom s hypertrofiou prostaty alebo so
zápalovou alebo obštrukčnou chorobou čriev.

Paracetamol je vo vysokých dávkach (nad 6 g denne) hepatotoxický.
Poškodenie pečene sa však môže vyvinúť aj pri oveľa nižších dávkach, ak
spolupôsobí alkohol, induktory pečeňových enzýmov alebo iné hepatotoxické
lieky (pozri časť 4.5). Dlhodobá konzumácia alkoholu významne zvyšuje
riziko hepatotoxicity paracetamolu, najvyššie riziko nastáva u chronických
alkoholikov, ktorí krátkodobo abstinujú (12 h). Počas liečby PARAMAXom-COD
sa nesmie konzumovať alkohol.


Ak je nevyhnutná dlhodobá liečba, je potrebné monitorovať pečeňové enzýmy.

Pacientov treba upozorniť, aby súčasne neužívali iné lieky obsahujúce
paracetamol a kodeín.

Opatrnosť je nutná pri hypovolemických stavoch, srdcových arytmiách,
myasténii gravis, akútnom bruchu, žlčových kameňoch a chronickej zápche.

Pri dlhšom užívaní vysokých dávok paracetamolu, ktoré nezodpovedá
odporučeniam, sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy, ktoré sa nesmú liečiť
zvýšenými dávkami lieku. V týchto prípadoch sa analgetikum bez konzultácie
s lekárom nesmie ďalej užívať.

Pacienti s ultrarýchlou metabolickou aktivitou a intoxikácia morfínom
U asi 5,5 % belošskej populácie sa môžu tvoriť väčšie množstvá aktívnych
metabolitov kodeínu-morfínu aj pri terapeutickom dávkovaní z dôvodu vysokej
aktivity enzýmu CYP2D6 (ultrarýchly metabolizmus) (pozri aj časť 5.2).

Pri náhlom vysadení po dlhšom užívaní vysokých dávok analgetík, ktoré
nebolo v súlade s odporúčaním, sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy a únava,
bolesti svalov, nervozita a vegetatívne príznaky. Tieto príznaky odznejú
v priebehu niekoľkých dní po vysadení liečby. Dovtedy sa analgetiká nesmú
znova užívať a liek sa nesmie opätovne podávať bez konzultácie s lekárom.

4.5 Liekové a iné interakcie

Hepatálny mikrozomálny izoenzým CYP2E1 katalyzuje metabolizmus paracetamolu
a CYP2D6 katalyzuje demetyláciu kodeínu na morfín.

Pri súčasnom užívaní s inými liekmi spôsobujúcimi centrálny útlm (napr.
sedatívami alebo hypnotikami, čiastočne tiež inými analgetikami,
antihistaminikami, neuroleptikami, antidepresívami) a pri súčasnej
konzumácii alkoholu môže dôjsť k zosilneniu sedatívneho účinku alebo
k útlmu dychových funkcií.

Pri súčasnom užívaní s liekmi, ktoré indukujú pečeňové enzýmy, napr.
určitými hypnotikami a antiepileptikami (okrem iných glutetimid,
fenobarbital, fenytoín, karbamazepín), a s rifampicínom môžu dávky
paracetamolu, ktoré sú inak neškodné, spôsobiť poruchy funkcie pečene. To
isté platí aj pre abúzus alkoholu.

Pri kombinácii s chloramfenikolom môže dôjsť k zreteľnému spomaleniu jeho
vylučovania spojenému so zvýšením toxicity.
Pri súčasnom dlhodobom podávaní warfarínu alebo kumarínových derivátov
s paracetamolom vo vyšších dávkach (nad 2 g denne) bol hlásený zvýšený
antikoagulačný účinok s prejavmi krvácania. Pri takejto súčasnej liečbe je
preto vhodné častejšie monitorovať protrombínový čas.

Pri súčasnom užívaní liekov alebo látok, ktoré vedú k spomalenému
vyprázdňovaniu žalúdka, napr. propantelínu, môže dôjsť k spomaleniu
resorpcie a oneskorenému nástupu účinku paracetamolu.

Pri súčasnom podávaní paracetamolu a lamotrigínu bolo hlásené zníženie
účinnosti lamotrigínu pri zvýšení jeho pečeňového klírensu.
Súčasné dlhodobé podávanie paracetamolu a nesteroidových antiflogistík
(predovšetkým kyseliny acetylsalicylovej) vo vyšších dávkach zvyšuje riziko
analgetickej nefropatie a ďalších renálnych nežiaducich účinkov.

Perorálne kontraceptíva zvyšujú rýchlosť klírensu paracetamolu.

Súčasnému užívaniu kodeínu s expektoranciami sa treba vyhýbať, pretože
kodeín môže inhibovať reflex kašľa.

Rýchlosť absorpcie paracetamolu sa môže pôsobením metoklopramidu alebo
domperidónu zvýšiť a pôsobením cholestyramínu znížiť.

Pri súčasnom užívaní paracetamolu a zidovudínu sa pozoroval zvýšený sklon k
rozvoju neutropénie a hepatotoxicity. Tento liek sa preto má užívať súčasne
so zidovudínom len po starostlivom zvážení prínosu a rizika liečby.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita
Bezpečnosť užívania kombinácie paracetamolu a kodeínu v gravidite u ľudí sa
nepreukázala. V tejto súvislosti nie sú k dispozícii žiadne údaje zo
skúšaní na zvieratách.
Kombinovaný liek obsahujúci paracetamol a kodeín sa počas gravidity
odporúča len na dočasné použitie v malých dávkach. Kodeín môže spôsobiť
malformácie respiračnej sústavy a ak sa používa počas pôrodu vo vysokých
dávkach, môže spôsobiť respiračnú depresiu u novorodenca.

Laktácia
Paracetamol a kodeín sa vylučujú do materského mlieka, ale keď sa užijú
v odporúčaných dávkach, je ich účinok na dojča nepravdepodobný.
Novorodenci, nedonosené a zdravotne oslabené deti môžu byť citlivejšie
a pri vyšších dávkach sa u nich môže objaviť apnoe alebo dychový útlm.

Dojčiace matky majú preto užívať najnižšie možné dávky kodeínu čo možno
najkratší čas a treba ich poučiť, aby starostlivo pozorovali svoje dieťa so
zreteľom na možné príznaky/známky predávkovania morfínom (ako je
somnolencia, vracanie, zápcha, malé zreničky, ťažkosti pri dojčení,
ospalosť a sťažené dýchanie). V prípade, že matka alebo dieťa pociťuje
takéto príznaky, je nutné ihneď ukončiť liečbu a vyhľadať lekársku pomoc
vzhľadom na podozrenie, že ide o intoxikáciu morfínom.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

PARAMAX-COD môže nepriaznivo ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať
stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Podávanie liekov obsahujúcich kombináciu paracetamolu s kodeínom môže
spôsobiť nasledujúce nežiaduce účinky rozdelené do tried orgánových
systémov podľa terminológie MedDRA a uvedené v kategóriách podľa frekvencie
výskytu:
Veľmi časté (? 1/10)
Časté (? 1/100 až < 1/10)
Menej časté (( 1/1 000 až < 1/100)
Zriedkavé (( 1/10 000, < 1/1 000)
Veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Časté ((1/100 až <1/10) nežiaduce účinky:
/Poruchy nervového systému/: únava, závraty, ľahké bolesti hlavy,
/Cievne poruchy/: pokles krvného tlaku, synkopa - mdloby (pri užití vysokých
dávok)
/Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu/: nevoľnosť, vracanie (najmä
na začiatku liečby), zápcha
Menej časté ((1/1 000 až <1/100):
/Poruchy nervového systému/: poruchy spánku
/Poruchy kože a podkožného tkaniva/: pruritus, sčervenanie kože, žihľavka
(urtikária)
Zriedkavé ((1/10 000 až <1/1 000):
/Ochorenia oka/: poruchy videnia/mióza (pri vysokých dávkach)
/Ochorenia ucha a labyrintu/: tinnitus
/Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína/: dýchavica
/Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu/: sucho v ústach
/Poruchy kože a podkožného tkaniva/: alergický exantén.
Veľmi zriedkavé (< 1/10 000):
/Ochorenia krvi a lymfatického systému/: alergická trombocytopénia,
leukocytopénia
/Poruchy imunitného systém/: reakcie precitlivenosti ako angioedém,
dýchavica, výrony (návaly) potu, nevoľnosť, pokles krvného tlaku až šok
(ojedinelé prípady)
/Poruchy nervového systému/: útlm dychových funkcií (pri vyšších dávkach
alebo u pacientov so zvýšeným vnútrolebkovým tlakom alebo poranením hlavy),
eufória/dysfória (pri vysokých dávkach)
zhoršenie vizuálnej motorickej koordinácie (pri vyšších dávkach)
/Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína/: bronchospazmus
(analgetická astma),
edém pľúc (pri vysokých dávkach, najmä u osôb s poruchou funkcie pľúc)
Neznáme (z dostupných údajov): agranulocytóza, pancytopénia a apnoe.

4.9 Predávkovanie

Paracetamol sa v pečeni metabolizuje na glukuronidové a sulfátové konjugáty
(pozri časť 5.2). Pri predávkovaní paracetamolom, keď sú tieto metabolické
cesty saturované, zvyšuje sa tvorba toxických metabolitov. Glutatión
inaktivuje tieto metabolity. Acetylcysteín zvyšuje množstvo glutatiónu
v pečeni a znižuje možnosť ireverzibilného poškodenia pečene. Dávka
paracetamolu, ktorá pravdepodobne spôsobuje poškodenie pečene je 150 mg/kg
(10 g u dospelých).

/Príznaky/
Prvé príznaky po predávkovaní sú nauzea, vracanie a bolesť brucha. Klinické
príznaky poškodenia pečene a elevácia pečeňových enzýmov sa objavia až po
niekoľkých dňoch.
Methemoglobinémia indukuje cyanózu.
Najzávažnejší škodlivý účinok predávkovania kodeínom je respiračná
depresia, ktorá sa prehlbuje, keď sa zníži úroveň vedomia. Iné príznaky sú
zvyčajne reverzibilné: obstipácia, ťažkosti s močením, biliárna kolika,
zmeny nálady, nepokoj, mióza, únava a možno arytmie.

/Liečba/
Okamžitá liečba predávkovania je laváž žalúdka a použitie aktívneho uhlia.
Ak je podaná dávka paracetamolu vyššia ako 125 mg/kg alebo ak hladina
paracetamolu presahuje nasledovné hodnoty: 1350 µmol/l za 4 hodiny, 990
µmol/l za 6 hodín a 660 µmol/l za 9 hodín po ingescii paracetamolu, musí sa
čím skôr zahájiť intravenózna liečba acetylcysteínom. U alkoholikov
a u pacientov, ktorí užívajú lieky, ktoré sa metabolizujú v pečeni, sa majú
použiť nižšie hladiny koncentrácie. Acetylcysteín sa rozpustí v 5 % roztoku
glukózy a najprv sa infunduje 150 mg/kg počas 15 minút. Liečba pokračuje
infundovaním 50 mg/kg počas 4 hodín a 100 mg/kg počas 16 hodín.
Per os: Acetylcysteín sa môže alternatívne podať per os: najprv 140 mg/kg
a potom 70 mg/kg každé 4 hodiny. Ak sa acetylcysteín podáva perorálne,
nesmie sa súbežne podávať aktívne uhlie.
Liečba acetylcysteínom môže byť užitočná ešte po 24-42 hodinách po
predávkovaní.
Liečba predávkovania kodeínom je hlavne symtomatická: otvorenie dýchacích
ciest, dodávanie kyslíka a tekutín. Výplach žalúdka je užitočný ešte po
niekoľkých hodinách, pretože kodeín spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka. Ak je
dávka kodeínu pravdepodobne viac ako 500 mg, má sa zvážiť liečba ópiovým
antagonistom ako je naloxón. Hepatálna a renálna funkcia a zrážavosť krvi
a bilancia elektrolytov sa majú sledovať pomocou laboratórnych testov.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: opioidy, ATC kód: N02AA59

PARAMAX-COD obsahuje paracetamol a kodeín, ktoré majú periférny a centrálny
účinok. Paracetamol má rovnaký druh analgetických a antipyretických
vlastností ako salicyláty. Má však len zanedbateľný protizápalový účinok,
pretože len slabo inhibuje periférnu syntézu prostaglandínov. Paracetamol
neovplyvňuje agregáciu trombocytov alebo čas krvácania. Nedráždi žalúdok
a pacienti citliví na kyselinu acetylsalicylovú a tí, ktorí majú vred
žalúdka zvyčajne tolerujú paracetamol.
Kodeín, 3-metyl-morfín je opioidný agonista s jednou desatinou afinity k
µ-receptorom oproti morfínu. Okolo 1/10 kodeínu sa demetyluje na morfín
a účinok kodeínu je založený hlavne na morfínových metabolitoch. Účinnosť
iného hlavného metabolitu, norkodeínu je podobná ako kodeínu. Analgetický
účinok je založený na stimulácii ópiových receptorov v centrálnej nervovej
sústave. Periférne ópiové receptory sú lokalizované napr. v hladkej
svalovine gastrointestinálnej sústavy, najmä v svaloch sfinkterov.
Kombinovaný liek paracetamolu a kodeínu je určený na krátkodobú liečbu
nezápalovej bolesti, ako je pooperačná, poúrazová, neuropatická alebo
nociceptívna bolesť.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Absorpcia/
Paracetamol a kodeín sa rýchlo a takmer úplne (> 90 %) absorbujú z
gastrointestinálneho systému. Vrchol plazmatickej koncentrácie nastáva za
jednu hodinu, analgetický účinok sa pozoruje ta ˝ - 1 hodinu a maximálny
účinok po 2 hodinách.

/Distribúcia/
Paracetamol sa v tele distribuuje celkom rovnomerne a slabo (< 20 %) sa
viaže na plazmatické bielkoviny. Väzba kodeínu na plazmatické bielkoviny je
nesignifikantná (< 10 %).
Priemerný distribučný objem u paracetamolu je 0,9 l/kg a u kodeínu 3,5
l/kg.

/Metabolizmus/
Paracetamol sa takmer kompletne (> 95 %) metabolizuje v pečeni hlavne na
glukuronidové a sulfátové konjugáty (okolo 90% celkove). Malá cesta
(< 5 %), katalyzovaná cytochrómom P450 enzýmom CYP2E1 vedie k tvorbe
toxického medziproduktu N-acetyl-p-benzochinónimín. Ten sa za normálnych
podmienok detoxikuje glutatiónom a po konjugácii s cysteínom
a merkaptopurínom (pozri časť 4.9) eliminuje močom.
Metabolizmus prvého prechodu u kodeínu je signifikantný a variabilný (20 –
40 %). Kodeín sa metabolizuje čiastočne v pečeni O-demetyláciou
a katalyzuje CYP2D6 a DBI (pozri časť 4.5) na morfín (10 – 15 % dávky) a N-
demetyláciou na norkodeín (15 – 25 % dávky).
Osobitné skupiny pacientov
Pacienti s pomalou a ultrarýchlou metabolickou aktivitou vzhľadom na CYP2D6
Kodeín sa metabolizuje prevažne glukuronidáciou, ale prostredníctvom
slabšej metabolicej cesty sa kodeín O-demetyluje na morfín. Tento krok
metabolizmu katalyzuje enzým CYP2D6. Vzhľadom na genetickú variabilitu asi
u 7 % belochov nedostatočne funguje enzým CYP2D6 a uvádza sa, že majú
pomalú metabolickú aktivitu. Títo ľudia môžu pociťovať slabší účinok preto,
lebo u nich nevzniká morfín. Asi 5,5 % belošskej populácie má ultrarýchlu
metabolickú aktivitu. Títo jedinci majú jeden alebo viac duplikátov svojich
génov kódujúcich CYP2D6, a preto majú výrazne zvýšenú aktivitu CYP2D6.
U nich bude dochádzať k zvýšenej koncentrácii morfínu v plazme, a teda im
hrozí vyššie riziko nežiaducich reakcií súvisiacich s morfínom (pozri tiež
časť 4.4). Tento fakt je zvlášť dôležité mať na pamäti vtedy, ak pacient má
zároveň zníženú funkciu obličiek, čo môže v konečnom dôsledku viesť
k zvýšenej koncentrácii aktívneho metabolitu morfín-6-glukuronidu.
Genetická variabilita so zreteľom na CYP2D6 sa dá určiť genotypovaním.

/Eliminácia/
Stredný zdanlivý polčas paracetamolu v plazme je 2,3 hodiny. Jeho
metabolity sa vylučujú prevažne kompletne obličkami. Pri závažnej renálnej
alebo hepatálnej insuficiencii sú metabolizmus a vylučovanie spomalené
(pozri časť 4.2 a 4.4).
Stredný zdanlivý polčas kodeínu v plazme je 2,5 – 3,5 hodiny a vylučuje sa
hlavne ako kodeínové- (cca 50 %) a norkodeínové konjugáty a voľný kodeín
(< 10 %). Exkrécia nastáva hlavne obličkami (85 % absorbovaného množstva).
Časť kodeínu sa vylučuje žlčou v konjugovanej forme.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Pri chronickej expozícii paracetamolu sa u potkanov a myší pozorovali
gastrointestinálne lézie, zmeny počtu krvných buniek a degenerácia
pečeňového a obličkového parenchýmu. Prahové dávkovania pre tieto zmeny sú
desaťkrát vyššie ako tie, ktoré sú odporúčané pre klinické použitie.
Paracetamol sa však neodporúča na podávanie počas dlhého obdobia (viac
mesiacov). Dlhodobé štúdie n potkanov a myší s paracetamolom nepreukázali
žiadny genotoxický, teratogénny alebo karcinogénny účinok.
Použitie opiátov (napr. kodeín) počas gravidity môže spomaliť fetálny vývoj
a indukovať malformácie respiračnej sústavy. Obidve zložky prechádzajú
placentou a vylučujú sa do materského mlieka.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Mikrokryštalická celulóza, predželatínovaný škrob, sodná soľ
karboxymetylškrobu, povidón, kyselina steárová, magnéziumstearát, farbivo
indigokarmín (E132).

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

10, 20, 30, 50 a 100 tabliet vo fľaši (HDPE fľaša s LDPE uzáverom).

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna, Fínsko
Tel: +358 (3) 615600
Fax: +358 (3) 6183130


8. REGISTRAČNÉ ÍSLO

07/0678/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

17.12.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2009


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C59583
Skupina ATC:
N02 - Analgetiká
Skupina ATC:
N02AA59 - codeinum, kombinácie
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
FI -
Účinná látka:
policresulenum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
3.88 € / 116.89 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
3.88 € / 116.89 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.02 € ÚP:0.00 € DP:2.02 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.88 € ÚP:0.00 € DP:3.88 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien