Detail:
Pegasys 180 mcg/0,5 ml sol inj 1x180 mcg/0,5 ml
Názov lieku:
Pegasys 180 mcg/0,5 ml
Doplnok názvu:
sol inj 1x180 mcg/0,5 ml
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C20237
Skupina ATC:
L03 - Imunomodulátory
Skupina ATC:
L03AB11 - peginterferonum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
polygonii avicularis herba
Výrobca lieku:
F. Hoffmann-La Roche, Ltd., Bazilej, SVAJCIARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať len u dospelých pacientov pri a) chronickej vírusovej hepatitíde B, ak je 1. trvale alebo intermitentne zvýšená ALT trvajúca najmenej šesť mesiacov pred začatím liečby, (dĺžka trvania nie je rozhodujúca v prípadoch histologicky dokázanej chronickej hepatitídy B), 2. pozitivita HBsAg v sére trvajúca minimálne šesť mesiacov pred začatím liečby a pozitivita HBeAg alebo HBeAg negativita v sére s overenou replikáciou vírusu vyšetrovaním HBV-DNA v sére metódou PCR, 3. nález chronickej hepatitídy pri histologickom vyšetrení pečeňovej biopsie nie staršom ako jeden rok, ak nie je takéto vyšetrenie kontraindikované; Terapeutický postup pri hradenej liečbe: Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádza dávka 180 mq jedenkrát týždenne; liečba trvá 48 týždňov. Podmienkou hradenej liečby je v pravidelných trojmesačných intervaloch počas liečby a šesť mesiacov po ukončení liečby vyhodnocovanie efektivity indikovanej liečby a zaznamenávanie jej výsledkov v zdravotnej dokumentácii pacienta. Podmienkou hradenej liečby u drogovo závislých pacientov je preukázanie aspoň šesť mesiacov trvajúcej abstinencie doloženej psychiatrickým vyšetrením a potvrdenie o abstinencii v trojmesačných intervaloch. b) chronickej hepatitíde C Iniciálna liečba: Liek sa podáva prevažne v kombinácii s ribavirínom, v monoterapii len, ak je ribavirín kontraindikovaný. Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádza dávka 180 µg jedenkrát týždenne (aj v monoterapii). Pri genotype 1 liečba trvá 48 týždňov a pri ostatných genotypoch 24 týždňov. Podmienkou hradenej liečby je vyhodnocovanie efektivity indikovanej liečby a zaznamenávanie jej výsledkov v zdravotnej dokumentácii pacienta v pravidelných trojmesačných intervaloch počas liečby a šesť mesiacov po ukončení liečby; Podmienky schválenia: 1. pri trvale alebo intermitentne zvýšenej ALT trvajúcej najmenej šesť mesiacov pred začatím liečby (dĺžka trvania nie je rozhodujúca v prípadoch histologicky dokázanej chronickej hepatitídy C). 2. pri normálnej aktivite ALT individuálne schválenie u pacientov s histologickým dôkazom chronickej hepatitídy(stupeň fibrózy 2) 3. pri overenej replikácii vírusu vyšetrovaním HCV-RNA v sére metódou PCR, podľa výsledkov nie starších ako dva mesiace, 4. pri náleze chronickej hepatitídy pri histologickom vyšetrení pečeňovej biopsie nie staršom ako jeden rok, ak nie je takéto vyšetrenie kontraindikované, 5. pri neprítomnosti hepatálnej dekompenzácie. Opakovaná liečba: Po zlyhaní predchádzajúcej liečby interferónom alfa (pegylovaným alebo nepegylovaným) v monoterapii alebo kombinovanej liečby s ribavirínom; pri opakovanej liečbe je odporúčaná celková dĺžka liečby u genotypu 1 72 týždňov, u všetkých ostatných genotypov 48 týždňov; u pacientov, ktorí nemajú v 12. týždni negatívne HCV-RNA (alebo menej ako 50 IU/ml) sa má liečba predčasne ukončiť; Podmienky schválenia: 1. uplynutie min. 6 mesiacov od ukončenia predchádzajúcej liečby, u pacientov, ktorí reagovali na predchádzajúcu liečbu (v 12. týždni liečby došlo k poklesu HCV RNA >= 2 log), 2. nie je prítomná závažná dekompenzácia pečene, 3. z prostriedkov verejného zdravotného poistenia je hradená liečba pegylovaným interferónom v kombinácii s ribavirínom max. 2 krát, vrátane iniciálnej. Podmienkou hradenej liečby u drogovo závislých pacientov je preukázanie aspoň šesť mesiacov trvajúcej abstinencie doloženej psychiatrickým vyšetrením a potvrdenie o abstinencii v trojmesačných intervaloch. Hradená liečba sa môže indikovať na týchto pracoviskách: a) infektologické pracoviská 1. Klinika infektológie a geografickej medicíny, Bratislava, 2. Infekčná klinika Univerzitnej nemocnice, Martin, 3. Infekčné oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica, 4. Klinika pre infekčné choroby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice, 5. Detské infekčné oddelenie Detskej fakultnej nemocnice, Košice, 6. Infekčná klinika Fakultnej nemocnice Trnava, Trnava, 7. Infekčné oddelenie, Nemocnice Poprad, a.s., Poprad, 8. Infekčná klinika Fakultnej nemocnice, Nitra, 9. Infekčné oddelenie Všeobecnej nemocnice s poliklinikou n.o., Lučenec, 10. Oddelenie prenosných chorôb Fakultnej nemocnice s poliklinikou J.A. Reimana, Prešov, b) hepatologické a gastroenterologické pracoviská 1. Hepatologická ambulancia, Ústav farmakológie a klinickej farmakológie Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava, 2. Hepatologická ambulancia, 1. interná klinika SZU a Univerzitnej nemocnice, Bratislava - Kramáre 3. Hepatologická ambulancia, 3. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice, Bratislava – Kramáre, 4. Hepatologická ambulancia, Gastroenterologická klinika Univerzitnej nemocnice a SZU, Bratislava – Petržalka, 5. Gastroenterologicko - hepatologické centrum THALION, Bratislava, 6. Hepatologická ambulancia, Interné oddelenie Fakultnej nemocnice, Trenčín, 7. Hepatologická ambulancia, Klinika vnútorného lekárstva II Fakultnej nemocnice s poliklinikou, Nové Zámky, 8. Hepatologická ambulancia, KM Management spol s.r.o., Nitra, 9. Hepatologická ambulancia, Interná klinika Fakultnej nemocnice, Trnava, 10. Hepatologická ambulancia, Interná klinika Fakultnej nemocnice F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, 11. Gastroenterologická a hepatologická ambulancia, Oddelenie vnútorného lekárstva Všeobecnej nemocnice s poliklinikou n.o., Lučenec, 12. Hepatologická ambulancia, 1. interná klinika UNLP a Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice, 13. Gastroenterologická ambulancia, II. Klinika vnútorného lekárstva Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov, 14. Hepatologická ambulancia, Nemocnica Poprad, a.s., Poprad, 15. Hepatologická ambulancia, 5. interná klinika Univerzitná nemocnica, Bratislava – Ružinov. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Môže predpísať:
Gastroenterológia, aj detská, Prenosné choroby
Predajná cena:
160.87 € / 4846.37 SK
Úhrada poisťovňou:
160.87 € / 4846.37 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:334.17 € ÚP:0.00 € DP:334.17 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1336.68 € ÚP:0.00 € DP:1336.68 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:288.67 € ÚP:0.00 € DP:288.67 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1154.69 € ÚP:0.00 € DP:1154.69 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien