Detail:
Gabatem 300 mg cps dur 60 x 300 mg
Názov lieku:
Gabatem 300 mg
Doplnok názvu:
cps dur 60 x 300 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č.1 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č. 2010/01566


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Gabatem 100 mg tvrdé kapsuly
Gabatem 300 mg tvrdé kapsuly
Gabatem 400 mg tvrdé kapsuly
gabapentín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Gabatem a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Gabatem
3. Ako užívať Gabatem
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Gabatem
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Gabatem A NA ČO SA POUŽÍVA

Gabatem patrí do skupiny liekov, ktoré sa používajú na liečbu epilepsie
a periférnej neuropatickej bolesti.


Epilepsia: Gabatem sa používa na liečbu rôznych foriem epilepsie
(záchvaty, ktorých výskyt je spočiatku obmedzený len na určité časti
mozgu, bez ohľadu na to, či sa záchvat ďalej rozšíri do ostatných častí
mozgu alebo nie). Váš lekár Vám predpíše Gabatem, aby Vám pomohol v
liečbe epilepsie, pokiaľ Vaša doterajšia liečba nedostatočne upravuje
Vaše ochorenie. Gabatem musíte užívať popri svojej doterajšej liečbe,
pokiaľ Vám lekár nepovie inak. Gabatem sa môže tiež používať samostatne
na liečbu dospelých a detí nad 12 rokov.


Periférna neuropatická bolesť: Gabatem sa používa na liečbu dlhodobej
bolesti spôsobenej poškodením nervov. Periférnu neuropatickú bolesť
(ktorá sa vyskytuje najmä v rukách a nohách) môže spôsobiť množstvo
rôznych ochorení, ako je diabetes alebo pásový opar. Pocity bolesti sa
môžu opísať ako horúčava, pálenie, búšenie, bodanie, vystreľujúca
bolesť, kŕče, bolestivosť, štípanie, znížená citlivosť, mravčenie, atď.
2. SKÔR AKO UŽIJETE Gabatem

Neužívajte Gabatem
-ak ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek lieku Gabatem.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Gabatem
- ak máte problémy s obličkami
- ak sa u Vás objavia príznaky, ako je pretrvávajúca bolesť brucha,
nutkanie na vracanie alebo vracanie, kontaktujte ihneď na svojho
lekára.
- u malého počtu pacientov liečených antiepileptikami akým je napríklad
gabapentín sa vyskytli
myšlienky na samopoškodenie alebo samovraždu. Ak sa kedykoľvek u Vás
vyskytnú tieto myšlienky, okamžite kontaktujte vášho lekára.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím,
oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užívate akékoľvek lieky obsahujúce morfín, povedzte to, prosím,
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, pretože morfín môže zvýšiť účinok
lieku Gabatem.


Neočakáva sa, že Gabatem bude vzájomne reagovať s inými
antiepileptikami alebo s perorálnou antikoncepciou.


Gabatem môže rušiť niektoré laboratórne testy; ak budete potrebovať
vyšetriť moč, povedzte svojmu lekárovi alebo v nemocnici, že užívate
Gabatem.


Ak sa Gabatem užíva súčasne s antacídami obsahujúcimi hliník a horčík,
absorpcia lieku Gabatem zo žalúdka sa môže znížiť. Preto sa odporúča,
aby sa Gabatem užil najskôr dve hodiny po užití antacída.

Užívanie lieku Gabatem s jedlom a nápojmi
Gabatem sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom
alebo lekárnikom.


Gabatem sa nesmie užívať počas tehotenstva, ak Vám Váš lekár nepovie
inak. Ženy v plodnom veku musia používať spoľahlivú antikoncepciu.


U tehotných žien sa nerobili žiadne štúdie zamerané na používanie
gabapentínu, ale u iných liekov používaných na liečbu záchvatov bolo
hlásené zvýšené riziko poškodenia plodu, zvlášť keď sa súčasne užívalo
viac protizáchvatových liekov. Preto vždy, keď je to možné a len na
základe odporúčania Vášho lekára, musíte sa počas tehotenstva pokúsiť
užívať iba jeden protizáchvatový liek.


Neprerušte užívanie tohto lieku odrazu, pretože to môže viesť ku vzniku
náhlych záchvatov, ktoré by mohli mať vážne následky pre Vás a Vaše
dieťa.


Ak počas užívania lieku Gabatem otehotniete, myslíte si, že môžete byť
tehotná, alebo plánujete otehotnieť, oznámte to ihneď Vášmu lekárovi.


Gabapentín, liečivo v lieku Gabatem, sa vylučuje do materského mlieka.
Keďže účinok na dojčené dieťa nie je známy, neodporúča sa, aby ste Vaše
dieťa počas užívania lieku Gabatem dojčili.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Gabatem môže spôsobiť závraty, ospalosť a únavu. Nesmiete viesť
vozidlo, obsluhovať zložité stroje alebo sa venovať iným potenciálne
nebezpečným aktivitám, pokiaľ neviete, či tento liek ovplyvňuje Vašu
schopnosť vykonávať tieto činnosti.

Dôležité informácie o niektorých zložkách X
Kapsuly obsahujú laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že netolerujete
niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára ešte pred užitím tohto lieku.
3. AKO UŽÍVAŤ Gabatem

Vždy užívajte Gabatem presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár Vám presne určí, aká dávka je pre Vás vhodná.
Ak máte dojem, že účinok lieku Gabatem je príliš silný alebo príliš
slabý, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak ste starší pacient (vo veku nad 65 rokov), mali by ste užívať liek
Gabatem podľa obvyklého dávkovania okrem prípadu, keď máte problémy s
obličkami.


Ak máte problémy s obličkami, lekár Vám môže predpísať iný dávkovací
rozvrh a/alebo dávku.


Kapsuly vždy prehltnite celé s dostatočným množstvom vody.


Pokračujte v užívaní lieku Gabatem, pokým Vám lekár nepovie, aby ste
prestali.


Periférna neuropatická bolesť:


Užívajte také množstvo kapsúl, aké Vám nariadil Váš lekár. Lekár Vám
obyčajne bude zvyšovať dávku postupne. Úvodná dávka bude spravidla
medzi 300 mg a 900 mg denne.


Dávka sa potom môže zvyšovať postupne až na maximum 3 600 mg denne,
pričom lekár Vám povie, aby ste ju užívali rozdelenú do troch dávok,
napr. raz ráno, raz na obed a raz večer.


Epilepsia


/Dospelí a dospievajúci:/


Užívajte také množstvo kapsúl, aké máte nariadené. Váš lekár Vám
obyčajne bude zvyšovať dávku postupne. Úvodná dávka bude spravidla
medzi 300 mg a 900 mg denne. Dávka sa potom môže zvyšovať postupne až
na maximum 3 600 mg denne, pričom lekár Vám povie, aby ste ju užívali
rozdelenú do troch dávok, napr. raz ráno, raz na obed a raz večer.


/Deti vo veku od 6 rokov:/


Dávku pre Vaše dieťa určí lekár na základe výpočtu podľa hmotnosti
dieťaťa. Liečba začína nízkou úvodnou dávkou, ktorá sa postupne zvyšuje
počas približne 3 dní. Zvyčajná dávka na liečbu epilepsie je 25 – 35
mg/kg/deň. Zvyčajne sa podáva rozdelená do troch dávok, pričom kapsula
(kapsuly) sa užívajú každý deň, obvykle raz ráno, raz na obed a raz
večer.


Gabatem sa neodporúča používať u detí mladších ako 6 rokov.

Ak užijete viac lieku Gabatem, ako máte
Zavolajte svojmu lekárovi, alebo choďte ihneď na najbližšiu pohotovosť
do nemocnice. Zoberte si so sebou všetky kapsuly, čo zostali, obal a
písomnú informáciu pre používateľov, aby v nemocnici ľahko zistili, aký
liek ste užili.

Ak zabudnete užiť Gabatem
Ak zabudnete užiť dávku, užite ju, ako náhle si na to spomeniete, ak
však nie je čas pre ďalšiu dávku.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Gabatem
Neprestaňte užívať Gabatem, pokiaľ Vám to nepovie Váš lekár. Ak sa má
Vaša liečba ukončiť, musí sa to urobiť postupne minimálne počas 1
týždňa. Ak prestanete užívať
Gabatem odrazu alebo skôr, ako Vám to povie lekár, vystavujete sa
zvýšenému riziku vzniku záchvatov.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky aj Gabatem môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.


Veľmi časté vedľajšie účinky, ktoré môžu ovplyvniť viac ako 1 osobu z
10, sú uvedené nižšie:
• vírusové infekcie
• pocit ospalosti, závraty, nedostatočná koordinácia
• pocit únavy, horúčka


Časté vedľajšie účinky, ktoré môžu ovplyvniť viac ako 1 osobu zo 100,
sú uvedené nižšie:
• zápal pľúc, pľúcna infekcia, infekcia močových ciest, infekcia, zápal
ucha
• nízky počet bielych krviniek
• nechutenstvo, zvýšená chuť do jedla
• hnev voči ostatným, zmätenosť, náhle zmeny nálady, depresia, úzkosť,
nervozita, ťažkosti pri premýšľaní
• kŕče, trhavé pohyby, ťažkosti pri rozprávaní, strata pamäte, tras,
nespavosť, bolesť hlavy, precitlivená pokožka, zníženie citlivosti,
ťažkosti s koordináciou, neobvyklé pohyby očí, zosilnené, zoslabené
alebo chýbajúce reflexy
• rozmazané videnie, dvojité videnie
• závrat
• vysoký krvný tlak, návaly alebo rozšírenie krvných ciev
• ťažkosti pri dýchaní, zápal priedušiek, bolesť hrdla, kašeľ, sucho v
nose
• vracanie (dávenie), nutkanie na vracanie (pocit nevoľnosti), problémy
so zubami, zápal ďasien,
• hnačka, bolesť žalúdka, tráviace ťažkosti, zápcha, sucho v ústach
alebo hrdle, nadúvanie
• opuch tváre, modriny, vyrážka, svrbenie, akné
• bolesť kĺbov, bolesť svalov, bolesť chrbta, zášklby
• neschopnosť udržať moč
• problémy s erekciou
• opuch nôh a rúk alebo opuch, ktorý môže zahŕňať tvár, trup a
končatiny, ťažkosti pri chôdzi, slabosť, bolesť, indispozícia, príznaky
podobné chrípke
• zníženie počtu bielych krviniek, nárast telesnej hmotnosti
• úraz, zlomeniny, odreniny


Zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré môžu ovplyvniť menej ako 1 osobu z 1
000, sú uvedené nižšie:
• znížený počet trombocytov (krvných doštičiek)
• alergická reakcia, ako je žihľavka
• halucinácie
• problémy s nezvyčajnými pohybmi, ako sú zvíjanie sa, trhavé pohyby a
strnulosť
• zvonenie v ušiach
• zrýchlený pulz
• zápal pankreasu
• zápal pečene, žltnutie pokožky a očí
• závažné kožné reakcie, ktoré vyžadujú okamžitú lekársku
starostlivosť, opuch pier a tváre, kožná vyrážka a začervenanie,
vypadávanie vlasov,
• akútne zlyhanie obličiek
• nežiaduce účinky po náhlom prerušení liečby gabapentínom (úzkosť,
nespavosť, nutkanie na vracanie, bolesť, potenie), bolesť na hrudi
• kolísanie hladiny cukru v krvi u pacientov s cukrovkou, odchýlky
výsledkov vyšetrenia krvi nasvedčujúce o problémoch s pečeňou

Naviac, v klinických štúdiách u detí bolo často hlásené agresívne
správanie a trhavé pohyby.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ Gabatem

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Gabatem po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote nepresahujúcej 25 °C. Kvôli ochrane pred
svetlom a vlhkosťou uchovávajte v pôvodnom balení.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Gabatem obsahuje

– Liečivo je gabapentín. Každá tvrdá kapsula obsahuje 100mg, 300 mg alebo
400 mg gabapentínu.

Každá kapsula obsahuje nasledujúce pomocné látky:
monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mastenec.

Obal 100 mg kapsuly (n°3) obsahuje: chinoleínovú žltú (E104),
indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171), žltý oxid železa (E172),
želatínu.


Obal 300 mg kapsuly (n°1) obsahuje: žltý oxid železa (E172),
indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171), želatínu.


Obal 400 mg kapsuly (n°0) obsahuje: žltý oxid železa (E172),
indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171), želatínu.


Ako Gabatem vyzerá a obsah balenia

Tvrdé kapsuly
Gabatem je balený do PVC+PVDC/Al blistrov.


Veľkosti balení sú:
100 mg: 20, 50, 60, 90, 100 alebo 500 tvrdých kapsúl
300 mg, 400 mg: 30, 50, 60, 90, 100 alebo 500 tvrdých kapsúl
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Temapharm Sp. z o. o.
ul. Żwirki i Wigury 81
02-091 Warszawa
Pol’sko

Výrobca:

West Pharma – Produçőes de Especialidades Farmacęuticas, SA, Rua Joăo de
Deus, nş11, Venda Nova, 2700 Amadora, Portugalsko

Atlantic Pharma – Produçőes Farmacęuticas S.A.,
Rua da Tapada Grande, n.ş 2, Abrunheira, 2710-089 Sintra
Portugalsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho
priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko: Doc Gabapentine
Česká republika: Gabatem
Nemecko: Gabapentin Farmoz
Grécko: Belgabin
Taliansko: Gabapentina Farmoz
Luxembursko: Doc Gabapentine
Holandsko: Gabapentine Apothecon
Poľsko: Gabatem
Portugalsko: Gabapentina Farmoz
Slovensko: Gabatem
Španielsko: Gabapentina Tecnigen
Spojené kráľovstvo: Gabapentin 100 mg, Gabapentin 300 mg, Gabapentin
400 mg


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júni
2010.
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti liekuPRÍLOHA Č. 2 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č. 2010/00844;
2010/00845; 2010/00846


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU


Gabatem 100 mg tvrdé kapsuly
Gabatem 300 mg tvrdé kapsuly
Gabatem 400 mg tvrdé kapsuly2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Každá 100 mg kapsula obsahuje 100 mg gabapentínu.
Každá 300 mg kapsula obsahuje 300 mg gabapentínu.
Každá 400 mg kapsula obsahuje 400 mg gabapentínu.


Každá 100 mg kapsula obsahuje 14,25 mg monohydrátu laktózy.
Každá 300 mg kapsula obsahuje 42,75 mg monohydrátu laktózy.
Každá 400 mg kapsula obsahuje 57 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula.


100 mg kapsula: kapsula svetlozelenej farby a farby slonoviny.
300 mg kapsula: kapsula tmavozelenej a bielej farby.
400 mg kapsula: kapsula zelenej a bielej farby.4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Epilepsia
Gabatem je indikovaný ako prídavná terapia pri liečení parciálnych
záchvatov so sekundárnou generalizáciou a bez nej u dospelých a detí vo
veku 6 rokov a starších (pozri časť 5.1).


Gabatem je indikovaný ako monoterapia pri liečení parciálnych záchvatov
so sekundárnou
generalizáciou a bez nej u dospelých a u adolescentov vo veku 12 rokov
a starších.


Periferálna neuropatická bolesť

Gabatem je indikovaný na liečbu periférnej neuropatickej bolesti, ako je
bolestivá diabetická polyneuropatia a postherpetická neuralgia
u dospelých.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na perorálne použitie.
Gabatem sa môže podávať s jedlom alebo bez neho a má sa prehltnúť celý,
s dostatočným množstvom tekutín (napr. pohár vody).
Pre všetky indikácie je v Tabuľke 1 uvedená titračná schéma na začiatku
liečby, ktorá sa odporúča dospelým a adolescentom vo veku 12 rokov
a starším. Pokyny na dávkovanie pre deti mladšie ako 12 rokov sú uvedené
nižšie v tejto časti pod samostatným nadpisom.
|Tabuľka 1 |
|DÁVKOVACIA SCHÉMA – INICIÁLNA TITRÁCIA |
|1. deň |2. deň |3. deň |
|300 mg jedenkrát |300 mg dvakrát |300 mg trikrát |
|denne |denne |denne |Epilepsia
Epilepsia si obvykle vyžaduje dlhodobú terapiu. Dávkovanie stanoví
ošetrujúci lekár podľa individuálnej tolerancie a účinnosti. Ak lekár
usúdi, že je potrebné zníženie dávky, prerušenie liečby alebo nahradenie
iným liekom, má sa to uskutočniť postupne, minimálne počas jedného týždňa.


/Dospelí a adolescenti:/
Účinná dávka v klinických štúdiách bola v intervale 900 až 3 600 mg/deň.
Terapia sa môže začať titráciou dávky ako je uvedené v Tabuľke 1 alebo v 1.
deň podaním dávky 300 mg trikrát denne (TID). Potom, na základe
individuálnej odpovede a tolerancie pacienta sa dávka môže ďalej zvyšovať v
prírastkoch o 300 mg/deň každé 2 – 3 dni až na maximálnu dávku 3600 mg/deň.
Pre jednotlivých pacientov môže byť vhodná pomalšia titrácia dávky
gabapentínu. Minimálny čas na dosiahnutie dávky 1800 mg/deň je jeden
týždeň, na dosiahnutie 2400 mg/deň sú to celkovo 2 týždne a na dosiahnutie
3600 mg/deň sú to celkovo 3 týždne. V dlhodobých nezaslepených klinických
štúdiách sa dobre tolerovali dávky až do 4 800 mg/deň. Celková denná dávka
sa má rozdeliť do troch jednotlivých dávok, maximálny časový interval medzi
dávkami nemá presiahnuť 12 hodín, aby sa zabránilo náhlemu vzniku
záchvatov.


/Deti vo veku 6 rokov a staršie:/
Počiatočná dávka má byť v rozsahu od 10 do 15 mg/kg/deň a účinná dávka sa
dosiahne postupnou titráciou počas obdobia približne troch dní. Účinná
dávka gabapentínu u detí vo veku 6 rokov a starších je 25 až 35 mg/kg/deň.
V dlhodobých klinických štúdiách sa dobre tolerovali dávky až do
50 mg/kg/deň Celková denná dávka má byť rozdelená do troch jednotlivých
dávok, pričom maximálny časový interval medzi dávkami nemá presiahnuť 12
hodín.

Nie je potrebné monitorovať koncentrácie gabapentínu v plazme na
optimalizáciu terapie gabapentínom. Ďalej sa môže gabapentín používať
v kombinácii s inými antiepileptikami bez obavy z ovplyvnenia koncentrácií
gabapentínu v plazme alebo koncentrácií iných antiepileptík v sére./Periferálna neuropatická bolesť//Dospelí/
Terapia sa môže začať titráciou dávky ako je uvedené v Tabuľke 1.
Alternatívne je počiatočná dávka 900 mg/deň podávaná ako 3 rovnomerne
rozdelené dávky. Potom, na základe individuálnej odpovede pacienta
a tolerancie sa dávka môže ďalej zvyšovať v prírastkoch 300 mg/deň každé 2
– 3 dni až po maximálnu dávku 3600 mg/deň. Pre individuálnych pacientov
môže byť vhodná pomalšia titrácia dávky gabapentínu. Minimálny čas na
dosiahnutie dávky 1800 mg/deň je jeden týždeň, na dosiahnutie 2400 mg/deň
sú to celkovo 2 týždne a na dosiahnutie 3600 mg/deň sú to celkovo až 3
týždne.

Účinnosť a bezpečnosť liečby periférnej neuropatickej bolesti, ako je
bolestivá diabetická polyneuropatia a postherpetická neuralgia, sa
nesledovala v klinických štúdiach počas obdobia dlhšieho ako 5 mesiacov. Ak
liečba periférnej neuropatickej bolesti vyžaduje u pacienta podávanie
dlhšie ako 5 mesiacov, ošetrujúci lekár musí posúdiť klinický stav pacienta
a rozhodnúť o potrebe ďalšej liečby.


Pokyny pre všetky terapeutické indikácie
U pacientov v zlom zdravotnom stave, t.j. s nízkou telesnou hmotnosťou, po
transplantácii orgánov atď., sa má dávka titrovať oveľa pomalšie, buď
užívaním nižších dávok, alebo dlhšími intervalmi medzi jednotlivými
zvýšeniami dávok.


Použitie u starších pacientov (vo veku nad 65 rokov)
Starší pacienti môžu vyžadovať úpravu dávkovania kvôli vekom sa zhoršujúcej
funkcie obličiek ( pozri Tabuľku 2). U starších pacientov sa môže častejšie
vyskytnúť somnolencia, periférny edém a asténia.
Použitie u pacientov s poškodenou funkciou obličiek
U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek, ako je uvedené v Tabuľke 2,
a/alebo u hemodializovaných pacientov sa odporúča úprava dávky. Gabatem
100 mg kapsuly sa môžu používať podľa odporúčaného dávkovania pre pacientov
s renálnou insuficienciou.|Tabuľka 2 |
|DÁVKOVANIE GABAPENTÍNU U DOSPELÝCH V ZÁVISLOSTI OD RENÁLNYCH FUNKCIÍ |
|Klírens kreatinínu (ml/min) |Celková denná dávkaa (mg/deň) |
|?80 |900-3600 |
|50-79 |600-1800 |
|30-49 |300-900 |
|15-29 |150b-600 |
|<15c |150b-300 |


a) Celková denná dávka sa má podávať rozdelená do 3 dávok. Znížené dávky
sú určené pre pacientov s poškodenou funkciou obličiek ( klírens
kreatinínu < 79 ml/min).
b) Podáva sa 300 mg každý druhý deň.
c) U pacientov s klírensom kreatinínu <15 ml/min. sa denná dávka musí
znížiť úmerne ku klírensu kreatinínu (napr. pacienti s klírensom
kreatinínu 7,5 ml/min. majú dostať polovicu dennej dávky pacientov
s klírensom kreatinínu 15 ml/min).


Použitie u hemodialyzovaných pacientov
U anurických hemodialyzovaných pacientov, ktorí nikdy neužívali gabapentín,
sa odporúča nasycovacia dávka 300 až 400 mg, potom 200 mg až 300 mg
gabapentínu po každých štyroch hodinách hemodialýzy. Počas dní bez
hemodialýzy sa nemá gabapentín užívať.

U hemodialyzovaných pacientov s poškodenou funkciou obličiek sa
má udržiavacia dávka gabapentínu stanoviť podľa odporúčaného dávkovania
uvedeného v Tabuľke 2. Okrem udržiavacej dávky sa nasledujúce každé
4 hodiny počas hemodialýzy odporúča podávať ďalšia 200 – 300 mg dávka.
4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.1 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaníAk sa u pacienta počas liečby gabapentínom vyvinie akútna pankreatitída, má
sa zvážiť prerušenie liečby gabapentínom ( pozri časť 4.8).


Hoci neexistujú dôkazy o návrate záchvatov po vysadení gabapentínu
(„rebound“), náhle vysadenie protizáchvatových liekov môže u pacientov
trpiacich epilepsiou viesť k vzniku status epilepticus ( pozri časť 4.2).

Tak ako u ostatných antiepileptík, aj počas liečby gabapentínom môže dôjsť
u niektorých pacientov k zvýšenej frekvencii záchvatov alebo ku vzniku
nových typov záchvatov.


Tak ako u iných antiepileptík, pokusy o vysadenie sprievodných
antiepileptík v liečbe zle kontrolovateľných pacientov, ktorí užívajú viac
ako jedno antiepileptikum, aby sa dosiahla monoterapia gabapentínom, majú
malú úspešnosť.

Gabapentín sa nepovažuje za účinný proti primárne generalizovaným
záchvatom, ako sú absencie a u niektorých pacientov môže tieto záchvaty
zhoršiť. Preto sa gabapentín musí používať s opatrnosťou u pacientov so
zmiešanými záchvatmi vrátane absencií.

U pacientov vo veku 65 rokov a starších sa nevykonali žiadne systematické
štúdie s gabapentínom. V jednej dvojito-zaslepenej štúdii u pacientov
s neuropatickou bolesťou sa somnolencia, periférny edém a asténia vyskytli
v o niečo vyššom percente u pacientov vo veku 65 rokov a starších ako
u mladších pacientov. Okrem týchto zistení, klinické vyšetrenia v tejto
vekovej skupine nepreukázali odlišný profil nežiaducich účinkov od toho,
ktorý sa pozoroval u mladších pacientov.

Účinok dlhodobej (dlhšej ako 36 týždňov) terapie gabapentínom na schopnosť
učiť sa, inteligenciu a vývoj detí a adolescentov nebol dostatočne
študovaný. Preto sa musí zvážiť prínos dlhodobej liečby voči potenciálnemu
riziku takejto terapie.

Samovražedné myšlienky a správanie boli hlásené v niekoľkých prípadoch
u pacientov, ktorí sa liečili antiepileptikami. V meta-analýze
randomizovanej placebom kontrolovanej štúdii antiepileptík sa taktiež
ukázalo malé zvýšené riziko samovražedných myšlienok a správania.
Mechanizmus tohto rizika nie je známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť
zvýšeného rizika u gabapentinu.

Preto sa majú pacienti sledovať na príznaky samovražedných myšlienok
a správania a má sa zvážiť vhodná liečba . Pacienti (a ošetrovatelia
pacientov) sa majú upozorniť na vyhľadanie lekárskej pomoci pri príznakoch
samovražedných myšlienok alebo zmene správania.

Laboratórne testy
Pri semikvantitatívnom stanovení celkového obsahu bielkovín v moči
indikátorovým papierikom sa môžu získať falošne pozitívne nálezy. Preto sa
odporúča overiť každý pozitívny výsledok indikátorového testu metódami
založenými na inom analytickom princípe, ako sú Biuretova metóda,
turbidimetria alebo vyfarbovacie metódy, alebo požiť tieto alternatívne
metódy hneď od začiatku.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie,
nedostatkom laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať
tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Keď sa v štúdii so zdravými dobrovoľníkmi (N=12), podávala kapsula
s riadeným uvoľňovaním s dávkou 60 mg morfínu 2 hodiny pred podaním kapsuly
s dávkou 600 mg gabapentínu, zvýšila sa priemerná hodnota AUC gabapentínu
o 44 % v porovnaní s hodnotami gabapentínu podaného bez morfínu. Z tohto
dôvodu musia byť pacienti starostlivo sledovaní, , či sa u nich nevyvíjajú
príznaky
útlmu CNS, ako je somnolencia a dávka gabapentínu alebo morfínu sa musí
primerane redukovať.


Nepozorovala sa žiadne interakcia gabapentínu a fenobarbitalom, fenytoínom,
kyselinou valproovou alebo karbamazepínom.


Farmakokinetické parametre gabapentínu v rovnovážnom stave sú u zdravých
jedincov podobné ako u pacientov s epilepsiou užívajúcich tieto
antiepileptiká.

Súčasné podávanie gabapentínu s perorálnymi kontraceptívami, ktoré obsahujú
noretisterón a/alebo etinylestradiol neovplyvňuje v rovnovážnom stave
farmakokinetické parametre žiadneho z nich.

Súčasné podávanie gabapentínu s antacidami, ktoré obsahujú hliník a horčík,
znižuje biologickú dostupnosť gabapentínu až o 24 %. Odporúča sa užiť
gabapentín najskôr dve hodiny po podaní antacíd.


Probenecid neovplyvňuje renálnu exkréciu gabapentínu.


Nepredpokladá sa, že mierny pokles renálnej exkrécie gabapentínu, ktorý sa
pozoroval pri súčasnom podávaní s cimetidínom, má klinický význam.

4.6 Gravidita a laktácia


Riziko spojené s epilepsiou a antiepileptikami vo všeobecnosti
Riziko vzniku vrodených chýb je 2 – 3 násobne vyššie u potomkov matiek
liečených antiepileptikami. Najčastejšie sú hlásené rozštepy pery,
kardiovaskulárne malformácie a defekty neurálnej trubice. Kombinovaná
liečba antiepileptikami môže byť v porovnaní s monoterapiou spojená
s vyšším rizikom vzniku kongenitálnych malformácií, preto je dôležité, aby
sa monoterapia používala vždy, keď je to možné. Ženy, u ktorých existuje
pravdepodobnosť otehotnenia, alebo ktoré sú v reprodukčnom veku, majú byť
poučené odborníkom a potreba liečby antiepileptikami sa musí prehodnotiť,
keď žena plánuje otehotnieť. Antiepileptická terapia sa nesmie náhle
ukončiť, pretože toto môže viesť k náhlemu vzniku záchvatov, ktoré môžu mať
vážne dôsledky pre matku i dieťa. Zriedkavo sa u detí matiek s epilepsiou
pozorovalo spomalenie vývoja. Nie je možné rozlíšiť, či je toto spomalenie
spôsobené genetickými alebo sociálnymi faktormi, epilepsiou matky alebo
antiepileptickou terapiou.


Riziko spojené s gabapentínom
Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití gabapentínu u gravidných
žien.

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).
Potenciálne riziko u ľudí nie je známe. Gabapentín sa nemá užívať počas
gravidity, pokiaľ potenciálny prínos liečby pre matku jasne neprevýši
potenciálne riziko pre plod.

Vzhľadom na samotnú epilepsiu a prítomnosť konkomitantných antiepileptík
počas každej hlásenej gravidity, nie je možné urobiť jednoznačný záver, či
je užívanie gabapentínu počas gravidity spojené so zvýšeným rizikom vzniku
vrodených malformácií,


Gabapentín sa vylučuje do materského mlieka. Pretože účinok na dojčené deti
nie je známy, je potrebná opatrnosť pri podávaní gabapentínu dojčiacim
matkám. Gabapentín by sa mal užívať u dojčiacich matiek, iba ak výhody
jasne prevažujú nad rizikami.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Gabapentín môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Gabapentín pôsobí na centrálny nervový systém a môže spôsobiť ospalosť,
závraty alebo iné súvisiace symptómy. Dokonca aj keď sú iba mierne alebo
stredne závažné, tieto nežiadúce účinky môžu byť potenciálne nebezpečné
u pacientov, ktorí riadia vozidlá alebo obsluhujú stroje. Toto platí najmä
na začiatku liečby a po zvýšení dávky.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky pozorované počas klinických štúdií zameraných na epilepsiu
(prídavnú liečbu a monoterapiu) a neuropatickú bolesť, sú uvádzané nižšie
v jednom zozname podľa triedy a frekvencie (veľmi časté (?1/10), časté
(?1/100, <1/10), menej časté (?1/1000, <1/100) a zriedkavé (?1/10,000;
<1/1,000). Pokiaľ sa nežiaduci účinok vyskytol v klinických štúdiách v
rôznych frekvenciách, bol zaradený do skupiny s najvyššie hlásenou
frekvenciou.


V rámci každej skupiny frekvencií sú nežiaduce účinky uvádzané v poradí
klesajúcej závažnosti.


/Infekcie a nákazy/
Veľmi časté: vírusová infekcia
Časté: pneumónia, respiračná infekcia, infekcia močového traktu,
infekcia, zápal stredného ucha

/Poruchy a lymfatického systému/
Časté: leukopénia
Zriedkavé: trombocytopénia

/Poruchy imunitného systému/
Zriedkavé: alergické reakcie (napr. urtikária)

/Poruchy metabolizmu a výživy/
Časté: anorexia, zvýšená chuť do jedla

/Psychické poruchy/
Časté: nepriateľstvo, zmätenosť a emočná labilita, depresia,
úzkosť, nervozita, abnormálne myslenie
Zriedkavé: halucinácie


/Poruchy nervového systému/
Veľmi časté: somnolencia, závraty, ataxia,
Časté: kŕče, hyperkinéza, dyzartria , strata pamäti, tremor,
nespavosť, bolesť hlavy, zmeny citlivosti, ako je parestézia,
hypestézia, abnormálna koordinácia, nystagmus, hyperreflexia,
hyporeflexia alebo areflexia
Zriedkavé: poruchy hybnosti (napríklad choreoatetóza, dyskinéza,
dystónia)


/Poruchy oka/
Časté: poruchy videnia ako amblyopia, diplopia

/Poruchy ucha a labyrintu/
Časté: vertigo
Zriedkavé: tinitus


/Poruchy srdca a srdcovej činnosti/
Zriedkavé: búšenie srdca


/Cievne poruchy/
Časté: hypertenzia, vazodilatácia


/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínia/
Časté: dyspnoe, bronchitída, faryngitída, kašeľ, nádcha


/Poruchy gastrointestinálneho traktu/
Časté: vracanie, nauzea, stomatologické poruchy , gingivitída,
hnačka, bolesť brucha,
dyspepsia , zápcha, sucho v ústach alebo v
hrdle, nadúvanie,
Zriedkavé: pankreatitída


/Poruchy pečene a žlčových ciest/
Zriedkavé: hepatitída, žltačka


/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
Časté: opuch tváre, purpura, často opisovaná ako podliatina
spôsobená fyzickým poranením, vyrážka, svrbenie, akné
Zriedkavé: Stevensov-Johnsonov syndróm, angioedém, erythema
multiforme, alopécia

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojiivového tkaniva/
Časté: artralgia, myalgia, bolesť chrbta, zášklby


/Poruchy obličiek a močových ciest/
Časté: inkontinencia
Zriedkavé: akútne zlyhanie obličiek

/Poruchy reprodukčného systému a prsníkov/
Časté: impotencia


/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania/
Veľmi časté: únava, horúčka
Časté: periférny alebo generalizovaný edém, abnormálna chôdza,
asténia, bolesť, nevoľnosť,
chrípkový syndróm
Zriedkavé: abstinenčné príznaky ( hlavne anxiozita nespavosť, nauzea,
bolesti, potenie), bolesť na
hrudi. Náhle, nevysvetlené úmrtia boli hlásené
v prípadoch, kedy sa nezistila kauzálna
súvislosť s liečbou gabapentínom.

/Abnormálne laboratórne a funkčnévyšetrenia/
Časté: zníženie počtu bielych krviniek (white blood cell count, WBC),
) prírastok na hmotnosti,
Zriedkavé: kolísanie hladiny cukru v krvi u pacientov s diabetes mellitus,
zvýšené hodnoty pečeňových testov
/Úrazy a otravy a komplikácie liečebného postupu/
Časté: náhodné zranenie, zlomenina, odreniny

Pri liečbe s gabapentínom boli uvádzané prípady akútnej pankreatitídy.
Príčinná súvislosť s gabapentínom nie je jasná (Pozri časť 4.4).


Infekcie dýchacích ciest, zápal stredného ucha, kŕče a bronchitída boli
hlásené iba v klinických štúdiách u detí. Okrem toho, v klinických štúdiách
bolo u detí sa často hlásené agresívne správanie a hyperkinéza.
4.9 Predávkovanie


Akútna, život ohrozujúca toxicita nebola pozorovaná pri predávkovaní
gabapentínom až do dávky 49 g. Symptómy predávkovania zahŕňali závraty,
dvojité videnie, zlú výslovnosť, ospalosť, letargiu a miernu hnačku. Všetci
pacienti sa úplne zotavili po zavedení podpornej starostlivosti. Znížená
absorpcia gabapentínu pri vyšších dávkach môže obmedziť absorpciu lieku
v čase predávkovania, a tým minimalizovať jeho toxicitu z predávkovania.


Hoci sa gabapentín môže odstrániť hemodialýzou, predchádzajúce skúsenosti
ukazujú, že to obvykle nie je potrebné. Avšak u pacientov so závažným
poškodením funkcie obličiek môže byť hemodialýza indikovaná.


Perorálna letálna dávka gabapentínu nebola zistená u myší a potkanov, ktorí
dostávali dávky až vo výške 8 000 mg/kg. Znaky akútnej toxicity u zvierat
zahŕňali ataxiu, namáhavé dýchanie, ptózu, hypoaktivitu alebo excitáciu.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ostatné antileptiká, ATC kód: N03AX12


Presný mechanizmus účinku gabapentínu nie je známy.

Gabapentín je štrukturálnym analógom neurotransmiteru GABA (kyselina gama-
aminomaslová) ale jej mechanizmus účinku sa líši od účinku viacerých iných
účinných látok, ktoré interagujú s GABA synapsami, vrátane valproátu,
barbiturátov, benzodiazepínov, inhibítorov GABA - transaminázy, inhibítorov
vychytávania GABA, GABA agonistov a GABA prekurzorov. /In vitro/ štúdie so
značeným gabapentínom popísali nové peptidové väzbové miesta v tkanivách
mozgu potkana vrátane neokortexu a hipokampu, ktoré môžu súvisieť
s protizáchvatovou a analgetickou aktivitou gabapentínu a jeho
štrukturálnych derivátov. Väzbové miesto pre gabapentín bolo identifikované
ako alfa2-delta podjednotka napäťovo riadených kalciových kanálov.


Gabapentín sa v klinicky relevantných koncentráciách neviaže na iné bežné
liekové a neurotransmiterové mozgové receptory vrátane receptorov GABAA,
GABAB, benzodiazepínov, glutamátu, glycínu alebo N-metyl-D-aspartátu.


Gabapentín neinteraguje /in vitro/ so sodíkovými kanálmi, a tým sa líši od
fenytoínu a karbamazepínu. Gabapentín v niektorých testovacích systémoch /in/
/vitro/ čiastočne redukuje odpoveď na agonistu glutamátu, N-metyl-D-aspartát
(NMDA)/,/ ale iba pri koncentráciách vyšších ako 100 µmol/l, ktoré sa
nedosiahnu /in vivo./ Gabapentín /in vitro/ mierne znižuje uvoľňovanie
monoamínových neurotransmiterov/./ Podávanie gabapentínu u potkanov zvyšuje
obrat GABA vo viacerých oblastiach mozgu spôsobom podobným, ako to robí
valproát sodný, hoci v iných oblastiach mozgu. Významonosť týchto rôznych
účinkov gabapentínu pre jeho protizáchvatový účinok treba ešte objasniť.
U zvierat gabapentín rýchlo vstupuje do mozgu a zabraňuje záchvatom
z maximálnych elektrošokov, z chemických látok, ktoré vyvolávajú záchvaty
vrátane inhibítorov GABA syntézy a záchvatom generovaným v genetických
modeloch.


Klinická štúdia prídavnej liečby parciálnych záchvatov u pediatrických
pacientov vo veku od 3 do 12 rokov ukázala číselný, ale nie štatisticky
významný rozdiel u 50 % pacientov, ktorí odpovedali na liečbu, v prospech
gabapentínovej skupiny v porovnaní s placebom. Dodatočná následná analýza
počtu pacientov odpovedajúcich na liečbu podľa veku neodhalila štatisticky
významný vplyv veku, buď ako kontinuálnej alebo dichotomickej premennej
veličiny( rozdelenej na vekové skupiny 3 – 5 rokov a 6 – 12 rokov). Údaje
z tejto ďalšej analýzy sú zhrnuté nižšie v tabuľke:|Odpoveď (~ 50% zlepšenie) podľa liečby a veku populácie |
|MITT* |
|veková kategória|placebo |gabapentín | p- hodnota |
|< 6 rokov veku |4/21 (19,0 %)|4/17 (23,5 %)|0,7362 |
|6 až 12 rokov |17/99 (17,2 |20/96 (20,8 |0,5144 |
| |%) |%) | |*Modifikovaný zámer liečiť populáciu bol definovaný ako všetci pacienti
randomizovaní na liečbu v štúdii, ktorí tiež mali k dispozícii
hodnotiteľné denníky záchvatov za obdobie 28 dní počas oboch fáz, fázy na
začiatku sledovania a dvojito - zaslepenej fázy.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Po perorálnom podaní sa maximálne koncentrácie gabapentínu v plazme
dosiahnu do 2 až 3 hodín. Biologická dostupnosť gabapentínu (podiel
absorbovanej dávky) s narastajúcou dávkou klesá. Absolútna biologická
dostupnosť 300 mg kapsuly gabapentínu je približne 60 %. Jedlo, vrátane
jedla s vysokým obsahom tuku, nemá klinicky významný vplyv na
farmakokinetiku gabapentínu.


Farmakokinetika gabapentínu nie je ovplyvnená opakovaným podávaním. Hoci
koncentrácie gabapentínu v plazme boli v klinických štúdiách vo
všeobecnosti v rozmedzí 2 µg/ml a 20 µg/ml, z takýchto koncentrácií sa nedá
predpovedať jeho bezpečnosť alebo účinnosť. Farmakokinetické parametre sú
uvedené v Tabuľke 3.


Tabuľka 3
Prehľad priemerných farmakokinetických parametrov gabapentínu v ustálenom
stave (% CV) po podávaní každých osem hodín


|Farmakokinetic|300 mg| |400 mg | |800 mg | |
|ký | | | | | | |
|Parameter |(N = | |(N = | |(N=14) | |
| |7) | |14) | | | |
| |Prieme| % CV|Priemer|% CV |Priemer|% CV |
| |r | | | | | |
|Cmax (µg/ml) |4,02 |(24) |5,74 |(38) |8,71 |(29) |
|tmax (hod) |2,7 |(18) |2,1 |(54) |1,6 |(76) |
|T1/2 (hod) |5,2 |(12) |10,8 |(89) |10,6 |(41) |
|AUC (0-8) |24,8 |(24) |34,5 |(34) |51,4 |(27) |
|µg•hod/ml) | | | | | | |
|Ae% (%) |NA |NA |47,2 |(25) |34,4 |(37) |

Cmax = Maximálna koncentrácia v plazme v ustálenom stave
tmax = Čas pre Cmax
T1/2 = Polčas vylučovania
AUC(0-8) = Plocha pod krivkou ustáleného stavu plazmatickej
koncentrácie od času 0 do 8 hodín po dávke.
Ae% = Percento dávky, ktorá sa vylúčila v nezmenenej podobe močom
v čase od 0 do 8 hodín po dávke.
NA = Nie je k dispozícii


Distribúcia
Gabapentín sa neviaže na plazmatické bielkoviny a má distribučný objem 57,7
litra. U pacientov s epilepsiou dosahujú koncentrácie gabapentínu
v cerebrospinálnom moku približne 20 % zodpovedajúcich plazmatických
koncentrácií v rovnovážnom stave. Gabapentín sa nachádza v materskom mlieku
dojčiacich žien.

Metabolizmus
Neexistujú žiadne dôkazy o metabolizme gabapentínu u ľudí. Gabapentín
neindukuje tvorbu pečeňových oxidáz zodpovedných za metabolizmus liekov.


Eliminácia
Gabapentín sa eliminuje výlučne obličkami v nezmenenej forme. Eliminačný
polčas gabapentínu nezávisí od dávky a dosahuje v priemere 5 až 7 hodín.


U starších pacientov a u pacientov s poškodenou funkciou obličiek je
znížený plazmatický klírens gabapentínu. Eliminačná rýchlostná konštanta
gabapentínu, plazmatický klírens a obličkový klírens sú priamo úmerné
klírensu kreatinínu.

Gabapentín možno z plazmy odstrániť hemodialýzou. U pacientov so zhoršenou
funkciou obličiek alebo dialyzovaných pacientov sa odporúča úprava
dávkovania (pozri časť 4.2).

Farmakokinetika gabapentínu u detí sa skúmala u 50 zdravých jedincov vo
veku od 1 mesiaca do 12 rokov. Vo všeobecnosti sú koncentrácie gabapentínu
v plazme u detí starších ako 5 rokov podobné koncentráciám u dospelých,
pokiaľ je dávka stanovená na základe prepočtu mg/kg.


Linearita/Nelinearita
Biologická dostupnosť gabapentínu (podiel absorbovanej dávky) sa znižuje so
zvyšujúcou sa dávkou, čo vnáša nelinearitu do farmakokinetických
parametrov, ktoré zahŕňajú parameter biologickej dostupnosti (F) napr. Ae
%, CL/F, Vd/F. Farmakokinetika eliminácie (farmakokinetické parametre,
ktoré nezahŕňajú F, napríklad CLr a T1/2) sa dá najlepšie popísať lineárnou
farmakokinetikou. Koncentrácie gabapentínu v plazme v ustálenom stave sa
dajú predpovedať z údajov jednej dávky.
5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Karcinogenéza
Gabapentín sa podával v potrave myšiam v dávkach 200, 600 a 2000 mg/kg/deň
a potkanom v dávkach 250, 1000 a 2000 mg/kg/deň počas dvoch rokov.
Štatisticky významný nárast incidencie pankreatického acinárnobunkového
tumoru sa zistil iba u potkaních samcov pri najvyššej dávke. Maximálne
koncentrácie lieku v plazme u potkanov pri dávke 2000 mg/kg/deň sú
desaťkrát vyššie ako koncentrácie v plazme u ľudí, ktorí dostávajú 3600
mg/deň. Pankreatické acinárne tumory u potkaních samcov vykazujú nízky
stupeň malignity, neovplyvňovali prežívanie, nemetastázovali, ani
nenapadali okolité tkanivo a boli podobné tumorom, ktoré sa zistili u
súbežných kontrolných skupín. Významnosť týchto pankreatických acinárnych
tumorov u potkaních samcov pre karcinogénne riziko u človeka nie je jasná.


Mutagenéza
Gabapentín nevykazoval genotoxický potenciál. Nebol mutagénny /in vitro/ v
štandardných skúškach s bakteriálnymi bunkami a bunkami cicavcov.
Gabapentín /in vitro/ alebo /in vivo/ neindukoval štrukturálne chromozomálne
aberácie v cicavčích bunkách a neindukoval tvorbu mikronukleov v kostnej
dreni škrečkov.


Poškodenie fertility
Nepozorovali sa žiadne nežiaduce účinky na fertilitu alebo reprodukciu
u potkanov pri dávkach do 2000 mg/kg (približne päťnásobok maximálnej
dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2 povrchu tela).


Teratogenéza
Gabapentín nezvyšoval incidenciu malformácií v porovnaní s kontrolnými
skupinami u potomkov myší, potkanov alebo králikov v dávkach do 50-, 30-,
resp. 25-násobku 3 600 mg dennej dávky pre človeka ( čo predstavuje 4-, 5-,
resp. 8-násobok dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2).

Gabapentín indukoval oneskorenú osifikáciu lebky, stavcov, predných
končatín a zadných končatín u hlodavcov, čo svedčí o retardácii rastu
plodu. Tieto účinky sa objavili u gravidných myší, ktoré dostávali
perorálne dávky 1000 alebo 3000 mg/kg/deň počas organogenézy a u potkanov
pri dávkach 500, 1000 alebo 2000 mg/kg podaných pred a počas párenia, ako i
počas celej gestácie. Tieto dávky predstavujú približne 1 až 5-násobok
3 600 mg dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2.

Nepozorovali sa žiadne účinky u gravidných myší po podaní 500 mg/kg/deň
(približne 1/2 dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2).


Zvýšený výskyt hydrouréteru a/alebo hydronefrózy sa pozoroval u potkanov po
dávke 2000 mg/kg/deň v štúdii fertility a všeobecnej reprodukcie, po dávke
1500 mg/kg/deň v teratologickej štúdii a po dávke 500, 1000 a 2000
mg/kg/deň v perinatálnej a postnatálnej štúdii. Významnosť týchto nálezov
nie je známa, ale súvisia so spomalením vývoja. Tieto dávky sú tiež
približne 1 až 5-násobkom 3 600 mg dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2.


V teratologickej štúdii s králikmi sa pozoroval zvýšený výskyt
postimplantačných fetálnych odumretí po podaní dávok 60, 300
a 1 500 mg/kg/deň počas ogranogenézy. Tieto dávky tvoria približne Ľ až 8-
násobok 3 600 mg dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


/Obsah kapsuly:/
Monohydrát laktózy
Kukuričný škrob
Mastenec


/Obal 100 mg kapsuly obsahuje:/
Chinolínová žltá (E 104)
Indigokarmín (E 132)
Oxid titaničitý (E 171)
Žltý oxid železitý (E 172)
Želatína


/Obal 300 mg kapsuly obsahuje:/
Žltý oxid železitý (E 172)
Indigokarmín (E 132)
Oxid titaničitý (E 171)
Želatína


/Obal 400 mg kapsuly obsahuje:/
Žltý oxid železitý (E 172)
Indigokarmín (E 132)
Oxid titaničitý (E 171)
Želatína


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 şC.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu proti vlhkosti.6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC+PVDC/Al blister


Veľkosť balenia:
100 mg: 20, 50, 60, 90, 100 alebo 500 tvrdých kapsúl.
300 mg, 400 mg: 30, 50, 60, 90, 100 alebo 500 tvrdých kapsúl


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Temapharm Sp. z o.o.
02-091 Varšava
Poľsko
8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Gabatem 100 mg tvrdé kapsuly: 21/0364/08-S
Gabatem 300 mg tvrdé kapsuly: 21/0365/08-S
Gabatem 400 mg tvrdé kapsuly: 21/0366/08-S
9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE
10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2010


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C51904
Skupina ATC:
N03 - Antiepileptiká
Skupina ATC:
N03AX12 - gabapentinum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
PL Polsko
Účinná látka:
glycyrrhizae radix
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
13.49 € / 406.40 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
13.49 € / 406.40 SK
Posledná aktualizácia:
2013-08-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:65.24 € ÚP:0.00 € DP:65.24 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:162.74 € ÚP:0.00 € DP:162.74 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:49.77 € ÚP:0.00 € DP:49.77 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:121.99 € ÚP:0.00 € DP:121.99 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:66.12 € ÚP:0.00 € DP:66.12 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:36.65 € ÚP:0.00 € DP:36.65 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien