Detail:
NEURONTIN 100 mg cps 20x100 mg
Názov lieku:
NEURONTIN 100 mg
Doplnok názvu:
cps 20x100 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

NEURONTIN 100 mg tvrdé kapsuly
NEURONTIN 300 mg tvrdé kapsuly
NEURONTIN 400 mg tvrdé kapsuly
gabapentín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je NEURONTIN a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete NEURONTIN
3. Ako užívať NEURONTIN
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať NEURONTIN
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE NEURONTIN A NA ČO SA POUŽÍVA

NEURONTIN patrí do skupiny liekov, ktoré sa používajú na liečbu epilepsie
a periférnej neuropatickej bolesti (dlhodobá bolesť spôsobená poškodením
nervov).

Liečivo v NEURONTINe je gabapentín.

NEURONTIN sa používa na liečbu:

- rôznych foriem epilepsie (záchvaty, ktorých výskyt je spočiatku
obmedzený len na určité časti mozgu, bez ohľadu na to, či sa záchvat
ďalej rozšíri do ostatných častí mozgu alebo nie). Váš lekár Vám
predpíše NEURONTIN, aby Vám pomohol v liečbe epilepsie, pokiaľ Vaša
doterajšia liečba nedostatočne upravuje Vaše ochorenie. NEURONTIN
musíte užívať popri svojej doterajšej liečbe, pokiaľ Vám lekár nepovie
inak. NEURONTIN sa môže tiež používať samostatne na liečbu dospelých
a detí nad 12 rokov.

- periférnej neuropatickej bolesti (dlhodobej bolesti spôsobenej
poškodením nervov). Periférnu neuropatickú bolesť (ktorá sa vyskytuje
najmä v rukách a nohách) môže spôsobiť množstvo rôznych ochorení, ako
je diabetes alebo pásový opar. Pocity bolesti sa môžu opísať ako
horúčava, pálenie, búšenie, bodanie, vystreľujúca bolesť, kŕče,
bolestivosť, štípanie, znížená citlivosť, mravčenie, atď.


2. SKÔR AKO UŽIJETE NEURONTIN

Neužívajte NEURONTIN
- keď ste alergický (precitlivený) na gabapentín alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek NEURONTINu.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní NEURONTINu
- ak máte problémy s obličkami, lekár Vám môže predpísať iný dávkovací
režim
- ak ste na hemodialýze (za účelom odstránenia odpadových látok kvôli
zlyhaniu obličiek), povedzte Vášmu lekárovi, ak sa u Vás objaví bolesť
svalov a/alebo slabosť
- ak sa u Vás objavia príznaky, ako je pretrvávajúca bolesť brucha,
nutkanie na vracanie alebo vracanie, kontaktujte ihneď na svojho
lekára, pretože to môžu byť príznaky akútnej pankreatitídy (zapaleného
pankreasu)

Malý počet ľudí liečených antiepileptikami, akým je gabapentín, mal
sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Ak máte kedykoľvek takéto
myšlienky, kontaktujte ihneď svojho lekára.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Lieky obsahujúce morfín
Ak užívate akékoľvek lieky obsahujúce morfín, povedzte to, prosím, svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi, pretože morfín môže zvýšiť účinok NEURONTINu.

Antacidá na poruchy trávenia
Ak sa NEURONTIN a antacidá obsahujúce hliník a horčík užívajú v rovnakom
čase, vstrebávanie NEURONTINu zo žalúdka sa môže znížiť. Preto sa odporúča,
aby sa NEURONTIN užil najskôr dve hodiny po užití antacida.

NEURONTIN:
- neočakáva sa, že bude vzájomne reagovať s inými antiepileptikami alebo
s perorálnou antikoncepciou.
- môže rušiť niektoré laboratórne testy; ak budete potrebovať vyšetriť
moč, povedzte svojmu lekárovi alebo v nemocnici, čo užívate.

Užívanie NEURONTINu s jedlom a nápojmi
NEURONTIN sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo
NEURONTIN sa nesmie užívať počas tehotenstva, ak Vám Váš lekár nepovie
inak. Ženy v plodnom veku musia používať spoľahlivú antikoncepciu.

U tehotných žien sa nerobili žiadne štúdie zamerané na používanie
gabapentínu, ale u iných liekov používaných na liečbu záchvatov bolo
hlásené zvýšené riziko poškodenia vyvíjajúceho sa dieťaťa, zvlášť keď sa
súčasne užívalo viac protizáchvatových liekov. Preto vždy, keď je to možné,
a len na základe odporúčania Vášho lekára, musíte sa počas tehotenstva
pokúsiť užívať iba jeden protizáchvatový liek.

Ak počas užívania NEURONTINu otehotniete, myslíte si, že môžete byť
tehotná, alebo plánujete otehotnieť, oznámte to ihneď Vášmu lekárovi.
Neprerušte užívanie tohto lieku odrazu, pretože to môže viesť ku vzniku
náhlych záchvatov, ktoré by mohli mať vážne následky pre Vás a Vaše dieťa.

Dojčenie
Gabapentín, liečivo v NEURONTINe, prechádza do materského mlieka. Keďže
účinok na bábätko nie je známy, neodporúča sa, aby ste počas užívania
NEURONTINu dojčili.

Skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
NEURONTIN môže spôsobiť závraty, ospalosť a únavu. Nesmiete viesť vozidlo,
obsluhovať zložité stroje alebo sa venovať iným potenciálne nebezpečným
aktivitám, pokiaľ neviete, či tento liek ovplyvňuje Vašu schopnosť
vykonávať tieto činnosti.

Dôležité informácie o niektorých zložkách NEURONTINu
NEURONTIN tvrdé kapsuly obsahujú laktózu (druh cukru). Ak Vám Váš lekár
povedal, že netolerujete niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára ešte
pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ NEURONTIN

Vždy užívajte NEURONTIN presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Váš lekár Vám presne určí, aká dávka je pre Vás vhodná.

Ak máte dojem, že účinok NEURONTINu je príliš silný alebo príliš slabý,
oznámte to čo najskôr svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak ste starší pacient (vo veku nad 65 rokov), užívajte normálnu dávku
NEURONTINu, pokiaľ nemáte problémy s obličkami. Ak máte problémy
s obličkami, lekár Vám môže predpísať iný dávkovací rozvrh a/alebo dávku.

Pokračujte v užívaní NEURONTINu, pokým Vám lekár nepovie, aby ste ju
ukončili.

Spôsob a cesta podávania
NEURONTIN je na perorálne použitie. Kapsuly vždy prehltnite celé
s dostatočným množstvom vody.

Epilepsia, zvyčajná dávka je:
Dospelí a dospievajúci:
Užívajte také množstvo kapsúl, aké máte nariadené. Váš lekár Vám obyčajne
bude zvyšovať dávku postupne. Úvodná dávka bude spravidla medzi 300 mg
a 900 mg denne. Dávka sa potom môže zvyšovať podľa pokynov Vášho lekára až
na maximum 3 600 mg denne, pričom lekár Vám povie, aby ste ju užívali
v troch samostatných dávkach, napr. raz ráno, raz na obed a raz večer.

Deti vo veku od 6 rokov:
Dávku pre Vaše dieťa určí lekár na základe výpočtu podľa hmotnosti dieťaťa.
Liečba začína nízkou úvodnou dávkou, ktorá sa postupne zvyšuje počas
približne 3 dní. Zvyčajná dávka na liečbu epilepsie je 25 – 35 mg na kg za
deň. Zvyčajne sa podáva v troch samostatných dávkach, pričom kapsula
(kapsuly) sa užívajú každý deň, obvykle raz ráno, raz na obed a raz večer.

NEURONTIN sa neodporúča používať u detí mladších ako 6 rokov.

Periférna neuropatická bolesť, zvyčajná dávka je:
Dospelí:
Užívajte také množstvo kapsúl, aké Vám nariadil Váš lekár. Lekár Vám
obyčajne bude zvyšovať dávku postupne. Úvodná dávka bude spravidla medzi
300 mg a 900 mg denne. Dávka sa potom môže zvyšovať podľa pokynov Vášho
lekára až na maximum 3 600 mg denne, pričom lekár Vám povie, aby ste ju
užívali v troch samostatných dávkach, napr. raz ráno, raz na obed a raz
večer.

Ak máte problémy s obličkami alebo ste na hemodialýze
Ak máte problémy s Vašimi obličkami alebo podstupujete hemodialýzu, lekár
Vám môže predpísať iný dávkovací režim a/alebo dávku.

Ak užijete viac NEURONTINu, ako máte
Vyššie ako odporúčané dávky môžu mať za následok zvýšenie počtu vedľajších
účinkov vrátane straty vedomia, závratu, dvojitého videnia, nezrozumiteľnej
reči, ospalosti a hnačky. Zavolajte svojmu lekárovi, alebo choďte ihneď na
najbližšiu pohotovosť do nemocnice, ak užijete viac NEURONTINu, ako Vám
predpísal Váš lekár. Zoberte si so sebou všetky kapsuly, ktoré ste neužili,
spolu s obalom a písomnou informáciou pre používateľov, aby v nemocnici
ľahko zitili, aký liek ste užili.

Ak zabudnete užiť NEURONTIN
Ak zabudnete užiť dávku, užite ju, akonáhle si na to spomeniete, ak však
nie je čas pre ďalšiu dávku. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste
nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať NEURONTIN
NEURONTIN neprestaňte užívať, pokiaľ Vám to nepovie Váš lekár. Ak sa má
Vaša liečba ukončiť, musí sa to urobiť postupne minimálne počas 1 týždňa.
Ak prestanete užívať NEURONTIN odrazu alebo skôr, ako Vám to povie lekár,
vystavujete sa zvýšenému riziku vzniku záchvatov.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj NEURONTIN môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Kontaktujte okamžite svojho lekára, ak sa u Vás po užití tohto lieku
objavia akékoľvek z nasledujúcich príznakov, pretože môžu byť závažné:

. závažné kožné reakcie, ktoré si vyžadujú okamžitú starostlivosť, opuch
pier a tváre, kožná vyrážka a sčervenenie kože a/alebo vypadávanie
vlasov (môžu to byť príznaky závažnej alergickej reakcie)
. pretrvávajúca bolesť žalúdka, nutkanie na vracanie a vracanie, keďže to
môžu byť príznaky akútnej pankreatitídy (zapáleného pankreasu)

Ak ste na hemodialýze, povedzte Vášmu lekárovi, ak sa u Vás objaví bolesť
svalov a/alebo slabosť.

Ostatné nežiaduce účinky zahŕňajú:
Veľmi časté vedľajšie účinky
(ktoré môžu ovplyvniť viac ako 1 osobu z 10):
. vírusové infekcie
. pocit ospalosti, závraty, nedostatočná koordinácia
. pocit únavy, horúčka

Časté vedľajšie účinky
(ktoré môžu ovplyvniť viac ako 1 osobu zo 100):
. zápal pľúc, infekcie dýchacej sústavy, infekcia močových ciest, zápal
ucha alebo iné infekcie
. nízky počet bielych krviniek
. nechutenstvo, zvýšená chuť do jedla
. hnev voči ostatným, zmätenosť, náhle zmeny nálady, depresia, úzkosť,
nervozita, ťažkosti pri premýšľaní
. kŕče, trhavé pohyby, ťažkosti pri rozprávaní, strata pamäti, tras,
nespavosť, bolesť hlavy, precitlivená pokožka, zníženie
citlivosti (znecitlivenie), ťažkosti s koordináciou, neobvyklé pohyby
očí, zosilnené, zoslabené alebo chýbajúce reflexy
. rozmazané videnie, dvojité videnie
. závrat
. vysoký krvný tlak, návaly alebo rozšírenie krvných ciev
. ťažkosti pri dýchaní, zápal priedušiek, bolesť hrdla, kašeľ, sucho
v nose
. vracanie (dávenie), nutkanie na vracanie (pocit nevoľnosti), problémy
so zubami, zápal ďasien, hnačka, bolesť žalúdka, tráviace ťažkosti,
zápcha, sucho v ústach alebo hrdle, nadúvanie
. opuch tváre, modriny, vyrážka, svrbenie, akné
. bolesť kĺbov, bolesť svalov, bolesť chrbta, zášklby
. problémy s erekciou (impotencia)
. opuch nôh a rúk, ťažkosti pri chôdzi, slabosť, bolesť, indispozícia,
príznaky podobné chrípke
. zníženie počtu bielych krviniek, nárast hmotnosti
. úraz, zlomeniny, odreniny

Naviac, v klinických štúdiách u detí bolo často hlásené agresívne správanie
a trhavé pohyby.

Menej časté vedľajšie účinky
(ktoré môžu ovplyvniť viac ako 1 osobu z 1 000):
. alergická reakcia, ako je žihľavka
. znížená hybnosť
. zrýchlený pulz
. opuch, ktorý môže postihnúť tvár, trup a končatiny
. odchýlky výsledkov vyšetrenia krvi naznačujúce problémy s pečeňou

Od uvedenia na trh boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky:
. znížený počet trombocytov (krvných doštičiek)
. halucinácie
. problémy s nezvyčajnými pohybmi, ako sú zvíjanie sa, trhavé pohyby
a strnulosť
. zvonenie v ušiach
. skupina nežiaducich účinkov, ktoré môžu zahŕňať spolu sa vyskytujúce
zdurené lymfatické uzliny (izolované malé zväčšené hrčky pod kožou),
horúčku, vyrážku a zápal pečene
. žltnutie pokožky a očí (žltačka), zápal pečene
. akútne zlyhanie obličiek, neschopnosť udržať moč
. nárast prsného tkaniva, zväčšenie prsníkov
. nežiaduce účinky po náhlom prerušení liečby gabapentínom (úzkosť,
nespavosť, nutkanie na vracanie, bolesť, potenie), bolesť na hrudi
. kolísanie hladiny cukru v krvi u pacientov s cukrovkou

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ NEURONTIN

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte NEURONTIN po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

NEURONTIN tvrdé kapsuly uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo NEURONTIN obsahuje

NEURONTIN tvrdé kapsuly
- Liečivo je gabapentín. Každá tvrdá kapsula obsahuje buď 100 mg, 300 mg
alebo 400 mg gabapentínu.

- Ďalšie zložky v tvrdých kapsulách NEURONTINu sú:
Obsah kapsuly: monohydrát laktózy, kukuričný škrob a mastenec.
Obal kapsuly: želatína, čistená voda a laurylsulfát sodný.

100 mg kapsuly obsahujú farbivo E171 (oxid titaničitý), 300 mg
kapsuly obsahujú farbivá E171 (oxid titaničitý) a E172 (žltý oxid
železitý) a 400 mg kapsuly obsahujú farbivá E171 (oxid titaničitý) a E172
(červený a žltý oxid železitý). Potlač použitá na všetkých kapsulách
obsahuje šelak, E171 (oxid titaničitý) a E132 (hlinitý lak
indigokarmínu).


Ako vyzerá NEURONTIN a obsah balenia

Tvrdá kapsula
100 mg kapsuly sú biele tvrdé kapsuly s označením “Neurontin 100 mg“
a “PD“.
300 mg kapsuly sú žlté tvrdé kapsuly s označením “Neurontin 300 mg“
a “PD“.
400 mg kapsuly sú oranžové tvrdé kapsuly s označením
“Neurontin 400 mg“ a “PD“.

Dodávajú sa v blistrových baleniach PVC/PVDC/hliníková fólia obsahujúcich
20, 30, 50, 60, 84, 90, 98, 100, 200, 500, 1 000 kapsúl.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Pfizer Limited
Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ
Veľká Británia

Výrobca
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Betriebsstätte Freiburg
Mooswaldalle 1
D-790 90 Freiburg
Nemecko

Tvrdé kapsuly NEURONTIN sú schválené v členských štátoch Európskeho
hospodárskeho priestoru (EHP) pod obchodným názvom NEURONTIN.

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 04/2010.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

NEURONTIN 100 mg tvrdé kapsuly
NEURONTIN 300 mg tvrdé kapsuly
NEURONTIN 400 mg tvrdé kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá 100 mg tvrdá kapsula obsahuje 100 mg gabapentínu.

Každá 300 mg tvrdá kapsula obsahuje 300 mg gabapentínu.

Každá 400 mg tvrdá kapsula obsahuje 400 mg gabapentínu.

Pomocné látky:

Každá 100 mg tvrdá kapsula obsahuje 13 mg laktózy (ako monohydrátu).

Každá 300 mg tvrdá kapsula obsahuje 41 mg laktózy (ako monohydrátu).

Každá 400 mg tvrdá kapsula obsahuje 54 mg laktózy (ako monohydrátu).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tvrdá kapsula

NEURONTIN 100 mg tvrdé kapsuly: Dvojdielna nepriehľadná tvrdá kapsula
bielej farby s vytlačeným nápisom “Neurontin 100 mg“ a “PD“ obsahujúca
biely až takmer biely prášok.

NEURONTIN 300 mg tvrdé kapsuly: Dvojdielna nepriehľadná tvrdá kapsula žltej
farby s vytlačeným nápisom “Neurontin 300 mg“ a “PD“ obsahujúca biely až
takmer biely prášok.

NEURONTIN 400 mg tvrdé kapsuly: Dvojdielna nepriehľadná tvrdá kapsula
oranžovej farby s vytlačeným nápisom “Neurontin 400 mg“ a “PD“ obsahujúca
biely až takmer biely prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Epilepsia

Gabapentín je indikovaný ako prídavná terapia na liečbu parciálnych
záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých a detí vo
veku od 6 rokov (pozri časť 5.1).

Gabapentín je indikovaný ako monoterapia na liečbu parciálnych záchvatov so
sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých a adolescentov vo veku
od 12 rokov.

Liečba periférnej neuropatickej bolesti

Gabapentín je indikovaný na liečbu periférnej neuropatickej bolesti, ako je
bolestivá diabetická polyneuropatia a postherpetická neuralgia,
u dospelých.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Na perorálne použitie.

Gapapentín sa môže podávať s jedlom alebo nezávisle od jedla a má sa
prehltnúť celý a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody).


Titračná schéma pre všetky indikácie na začiatku liečby je uvedená
v Tabuľke 1, ktorá sa odporúča pre dospelých a adolescentov vo veku od
12 rokov. Pokyny na dávkovanie pre deti do 12 rokov sú uvedené
nižšie v tejto časti pod samostatným nadpisom.

|Tabuľka 1 |
|DÁVKOVACIA SCHÉMA – INICIÁLNA TITRÁCIA |
|1. deň |2. deň |3. deň |
|300 mg jedenkrát |300 mg dvakrát |300 mg trikrát |
|denne |denne |denne |

Ukončenie liečby gabapentínom
V súlade so súčasnou klinickou praxou, ak sa musí liečba gabapentínom
ukončiť, sa odporúča, aby sa to urobilo postupne počas minimálne 1 týždňa,
nezávisle od indikácie.

Epilepsia

Epilepsia si zvyčajne vyžaduje dlhodobú liečbu. Dávkovanie určuje
ošetrujúci lekár podľa individuálnej znášanlivosti a účinnosti.

/Dospelí a adolescenti:/

Účinná dávka v klinických štúdiách bola v intervale 900 až 3 600 mg/deň.
Liečba sa môže začať titrovaním dávky, ako je uvedené v Tabuľke 1, alebo
prvý deň podaním dávky 300 mg trikrát denne (TID). V závislosti od odpovede
a znášanlivosti individuálneho pacienta sa potom dávka môže ďalej zvyšovať
každý 2. – 3. deň o prídavok 300 mg/deň až na maximálnu dávku 3 600 mg/deň.
Pre jednotlivých pacientov môže byť vhodná pomalšia titrácia dávky
gabapentínu. Najkratší čas na dosiahnutie dávky 1 800 mg/deň je jeden
týždeň, na dosiahnutie 2 400 mg/deň sú to celkovo 2 týždne a na dosiahnutie
3 600 mg/deň sú to celkovo 3 týždne. V dlhodobých nezaslepených klinických
štúdiách sa dobre tolerovali dávky až do 4 800 mg/deň. Celková denná dávka
má byť rozdelená do troch samostatných dávok, pričom maximálny časový
interval medzi dávkami nesmie byť dlhší než 12 hodín, aby sa predišlo
náhlemu vzniku záchvatov.

/Deti vo veku od 6 rokov:/

Úvodná dávka sa má pohybovať v rozpätí od 10 do 15 mg/kg/deň a účinná dávka
sa dosiahne postupnou titráciou počas približne troch dní. Účinná dávka
gabapentínu u detí vo veku od 6 rokov je 25 až 35 mg/kg/deň. V dlhodobých
klinických štúdiách sa dobre tolerovali dávky až do 50 mg/kg/deň. Celková
denná dávka má byť rozdelená do troch samostatných dávok, pričom maximálny
časový interval medzi dávkami nesmie prekročiť 12 hodín.

Na optimalizáciu liečby nie je potrebné monitorovať plazmatické
koncentrácie gabapentínu. Navyše sa gabapentín môže kombinovať s inými
antiepileptikami bez obavy z ovplyvnenia plazmatických koncentrácií
gabapentínu alebo sérových koncentrácií iných antiepileptík.

Periférna neuropatická bolesť

/Dospelí/

Liečba sa môže začať titráciou dávky, ako je uvedené v Tabuľke 1. Alebo je
úvodná dávka 900 mg/deň, ktorá sa podáva rozdelená do troch rovnakých
dávok. V závislosti od odpovede a znášanlivosti individuálneho pacienta sa
potom dávka môže ďalej zvyšovať každý 2. – 3. deň o prídavok 300 mg/deň až
na maximálnu dávku 3 600 mg/deň. Pre jednotlivých pacientov môže byť vhodná
pomalšia titrácia dávky gabapentínu. Najkratší čas na dosiahnutie dávky
1 800 mg/deň je jeden týždeň, na dosiahnutie 2400 mg/deň sú to celkovo
2 týždne a na dosiahnutie 3 600 mg/deň sú to celkovo 3 týždne.

Účinnosť a bezpečnosť liečby periférnej neuropatickej bolesti, ako je
bolestivá diabetická polyneuropatia a postherpetická neuralgia, sa
nesledovala v klinických štúdiách počas obdobia dlhšieho ako 5 mesiacov. Ak
liečba periférnej neuropatickej bolesti vyžaduje u pacienta podávanie lieku
dlhšie ako 5 mesiacov, ošetrujúci lekár musí posúdiť klinický stav pacienta
a rozhodnúť o potrebe ďalšej liečby.

Pokyny pre všetky terapeutické indikácie

U pacientov v zlom zdravotnom stave, t.j. s nízkou telesnou hmotnosťou, po
transplantácii orgánov, atď., sa má dávka titrovať oveľa pomalšie, buď
užívaním nižších dávok alebo dlhšími intervalmi medzi jednotlivými
zvýšeniami dávok.

Použitie u starších pacientov (vo veku nad 65 rokov)

Keďže s vekom sa znižuje funkcia obličiek, starší pacienti môžu vyžadovať
úpravu dávkovania (pozri Tabuľku 2). U starších pacientov sa môže častejšie
vyskytnúť somnolencia, periférny edém a asténia.

Použitie u pacientov s poškodenou funkciou obličiek

U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek, ako je uvedené v Tabuľke 2,
a/alebo u hemodialyzovaných pacientov sa odporúča úprava dávky. 100 mg
kapsuly gabapentínu sa môžu používať podľa odporúčaného dávkovania pre
pacientov s renálnou insuficienciou.

|Tabuľka 2 |
|DÁVKOVANIE GABAPENTÍNU U DOSPELÝCH V ZÁVISLOSTI OD RENÁLNYCH FUNKCIÍ |
|Klírens kreatinínu (ml/min) |Celková denná dávkaa (mg/deň) |
|( 80 |900 – 3 600 |
|50 – 79 |600 – 1 800 |
|30 – 49 |300 – 900 |
|15 – 29 |150b – 600 |
|< 15c |150b – 300 |


a Celková denná dávka sa má podávať rozdelená do 3 dávok. Znížené dávky sú
určené pre pacientov s poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu
< 79 ml/min).
b Podáva sa ako 300 mg každý druhý deň.
c U pacientov s klírensom kreatinínu < 15 ml/min sa denná dávka musí znížiť
úmerne ku klírensu kreatinínu (napr. pacienti s klírensom kreatinínu
7,5 ml/min majú dostať polovicu dennej dávky pacientov s klírensom
kreatinínu 15 ml/min).

Použitie u hemodialyzovaných pacientov

U anurických hemodialyzovaných pacientov, ktorí nikdy neužívali gabapentín,
sa odporúča nasycovacia dávka 300 - 400 mg a ďalej 200 - 300 mg gabapentínu
nasledujúce každé 4 hodiny počas hemodialýzy. V dňoch, keď pacient nie je
dialyzovaný, sa nemá gabapentín užívať.

U hemodialyzovaných pacientov s poškodenou funkciou obličiek sa má
udržiavacia dávka stanoviť podľa odporúčaného dávkovania uvedeného
v Tabuľke 2. Okrem udržiavacej dávky sa nasledujúce každé 4 hodiny počas
hemodialýzy odporúča podávať ďalšia 200 - 300 mg dávka.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Samovražedné myšlienky a správanie boli hlásené u pacientov liečených
antiepileptikami pri niekoľkých indikáciách. Meta-analýza randomizovaných
placebom kontrolovaných klinických skúšaní antiepileptík tiež ukázala malé
zvýšené riziko samovražedných myšlienok a správania. Mechanizmus tohto
rizika nie je známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika
u gabapentínu.

Pacienti majú byť preto sledovaní kvôli príznakom samovražedných myšlienok
a správania a má sa u nich zvážiť vhodná liečba. Pacienti (a ich
opatrovatelia) majú byť upozornení, aby vyhľadali lekársku pomoc, ak sa
príznaky samovražedných myšlienok alebo správania objavia.

Ak sa u pacienta počas liečby gabapentínom vyvinie akútna pankreatitída, má
sa zvážiť prerušenie liečby gabapentínom (pozri časť 4.8).

Hoci neexistujú dôkazy o návrate záchvatov po vysadení gabapentínu
(“rebound“), náhle vysadenie protizáchvatových liekov môže u pacientov
trpiacich na epilepsiu viesť k vzniku status epilepticus. (pozri časť 4.2).

Tak ako u ostatných antiepileptík, aj počas liečby gabapentínom môže dôjsť
u niektorých pacientov k zvýšenej frekvencii záchvatov alebo ku vzniku
nových typov záchvatov.

Tak ako u ostatných antiepileptík, pokusy o vysadenie sprievodných
antiepileptík v liečbe zle kontrolovateľných pacientov, ktorí užívajú viac
ako jedno antiepileptikum, za účelom dosiahnutia monoterapie
s gabapentínom, má malú úspešnosť.

Gabapentín sa nepovažuje za účinný voči primárne generalizovaným záchvatom,
ako sú absencie, pričom u niektorých pacientov môže tieto záchvaty zhoršiť.
Preto sa gabapentín musí používať s opatrnosťou u pacientov so zmiešanými
záchvatmi vrátane absencií.

U pacientov vo veku od 65 rokov neboli vykonané žiadne systematické štúdie
s gabapentínom. V jednej dvojito-zaslepenej štúdii u pacientov
s neuropatickou bolesťou sa somnolencia, periférny edém a asténia vyskytli
v o niečo vyššom percente u pacientov vo veku od 65 rokov než u mladších
pacientov. Napriek týmto zisteniam klinické vyšetrenia v tejto vekovej
skupine nepreukázali odlišný profil nežiaducich účinkov od toho, ktorý sa
pozoroval u mladších pacientov.

Účinok dlhodobej (dlhšej ako 36 mesiacov) liečby gabapentínom na schopnosť
učiť sa, inteligenciu a vývoj detí a adolescentov nebol dostatočne
študovaný. Preto sa musí zvážiť prínos dlhodobej liečby voči potenciálnemu
riziku takejto terapie.

Laboratórne testy
Pri semikvantitatívnom stanovení celkového obsahu bielkovín v moči
indikátorovým papierikom sa môžu získať falošne pozitívne nálezy. Preto sa
odporúča overiť pozitívny výsledok indikátorového testu metódami založenými
na inom analytickom princípe, ako sú Biuretova metóda, turbidimetria alebo
vyfarbovacie metódy, alebo použiť tieto alternatívne metódy hneď na
začiatku.

NEURONTIN tvrdé kapsuly obsahujú laktózu. Pacienti so zriedkavými vrodenými
poruchami, ako sú intolerancia galaktózy, laponský deficit laktázy alebo
glukózo-galaktózová malabsorpcia, nesmú tento liek užívať.

4.5 Liekové a iné interakcie

Keď sa v štúdii so zdravými dobrovoľníkmi (N = 12) podávala kapsula
s riadeným uvoľňovaním s dávkou 60 mg morfínu 2 hodiny pred podaním kapsuly
s dávkou 600 mg gabapentínu, zvýšila sa priemerná hodnota AUC gabapentínu
o 44 % v porovnaní s hodnotami gabapentínu podaného bez morfínu. Z toho
dôvodu musia byť pacienti starostlivo sledovaní, či sa u nich nevyvíjajú
príznaky útlmu CNS, ako je somnolencia a dávka gabapentínu alebo morfínu sa
musí primerane znížiť.

Nepozorovali sa žiadne interakcie gabapentínu s fenobarbitalom, fenytoínom,
kyselinou valproovou alebo karbamazepínom.

Farmakokinetické parametre gabapentínu v rovnovážnom stave sú u zdravých
jedincov podobné ako u pacientov epileptikov užívajúcich tieto
antiepileptiká.

Súčasné podávanie gabapentínu s perorálnymi kontraceptívami obsahujúcimi
noretisterón a/alebo etinylestradiol neovplyvňuje v rovnovážnom stave
farmakokinetické parametre žiadneho z nich.

Súčasné podávanie gabapentínu s antacidami obsahujúcimi alumínium
a magnézium znižuje biologickú dostupnosť gabapentínu až o 24 %. Gabapentín
sa odporúča užiť najskôr dve hodiny po podaní antacíd.

Probenecid neovplyvňuje renálnu exkréciu gabapentínu.

Nepredpokladá sa, že mierny pokles renálnej exkrécie gabapentínu, ktorý sa
pozoroval pri súčasnom podávaní s cimetidínom, má klinický význam.

4.6 Gravidita a laktácia

Riziko spojené s epilepsiou a antiepileptikami vo všeobecnosti

Potomkovia matiek liečených antiepileptikami majú 2 – 3-násobne zvýšené
riziko vzniku vrodených chýb. Najčastejšie sú hlásené rozštepy pery,
kardiovaskulárne malformácie a defekty neurálnej trubice. Kombinovaná
liečba antiepileptikami môže byť v porovnaní s monoterapiou spojená
s vyšším rizikom vzniku kongenitálnych malformácií, preto je dôležité, aby
sa všade tam, kde to je možné, uprednostnila monoterapia. Ženy, u ktorých
existuje pravdepodobnosť otehotnenia, alebo ktoré sú v reprodukčnom veku,
majú byť poučené odborníkom a potreba liečby antiepileptikami sa musí
prehodnotiť, keď žena plánuje otehotnieť. Liečba antiepileptikami sa nesmie
ukončiť náhle, pretože to môže viesť k náhlemu vzniku záchvatov, ktoré môžu
mať závažné následky pre matku i dieťa. Zriedkavo sa u detí matiek
s epilepsiou pozorovalo spomalenie vývoja. Nedá sa rozlíšiť, či je toto
spomalenie spôsobené genetickými alebo sociálnymi faktormi, epilepsiou
matky alebo liečbou antiepileptikami.

Riziko spojené s gabapentínom

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití gabapentínu u gravidných
žien.

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie
je známe potenciálne riziko u ľudí. Gabapentín sa má užívať počas gravidity
iba v nevyhnutných prípadoch, keď potenciálny prínos liečby pre matku
prevyšuje potenciálne riziko pre plod.

Vzhľadom na samotnú epilepsiu a prítomnosť konkomitantných antiepileptík
počas každej hlásenej gravidity, nie je možné urobiť jednoznačný záver, či
je užívanie gabapentínu počas gravidity spojené so zvýšeným rizikom vzniku
kongenitálnych malformácií.

Gabapentín sa vylučuje materským mliekom. Vzhľadom na to, že účinok na
dojčené dieťa nie je známy, pri podávaní gabapentínu dojčiacim matkám je
potrebná opatrnosť. Gabapentín sa má dojčiacim matkám podávať len
v prípade, keď prínos liečby jasne prevažuje nad rizikom.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Gabapentín môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje. Gabapentín pôsobí na centrálny nervový systém a môže
spôsobiť únavu, závraty alebo iné súvisiace príznaky. Aj keď môžu byť len
mierneho stupňa, tieto nežiaduce účinky môžu predstavovať potenciálne
riziko u pacientov vedúcich vozidlá alebo obsluhujúcich stroje. Toto platí
najmä na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky, ktoré sa pozorovali počas klinických štúdií zameraných na
epilepsiu (prídavnú terapiu a monoterapiu) a neuropatickú bolesť, sú
zoradené nižšie v jednom zozname podľa triedy a frekvencie: veľmi časté
(( 1/10); časté (( 1/100 až < 1/10), menej časté (( 1/1 000 až ( 1/100);
zriedkavé (( 1/10 000 až ( 1/1 000); veľmi zriedkavé (( 1/10 000). Pokiaľ
sa nežiaduci účinok vyskytol v klinických štúdiách v rôznych frekvenciách,
bol zaradený do skupiny s najvyššie hlásenou frekvenciou.

Ďalšie reakcie hlásené po uvedení lieku na trh sú zahrnuté v zozname nižšie
kurzívou s frekvenciou neznáme (z dostupných údajov).

V rámci jednotlivých skupín sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí
klesajúcej závažnosti.

|Telový systém |Nežiaduce reakcie lieku |
|Infekcie a nákazy |
|Veľmi časté |vírusové infekcie |
|Časté |pneumónia, respiračné infekcie, infekcia |
| |močového traktu, infekcia, zápal stredného |
| |ucha |
|Poruchy krvi a lymfatického systému |
|Časté |leukopénia |
|Neznáme |trombocytopénia |
|Poruchy imunitného systému |
|Menej časté |alergické reakcie (napr. urtikária) |
|Neznáe |syndróm precitlivenosti, systémová reakcia |
| |s rozmanitými prejavmi, ktoré môžu zahŕňať |
| |horúčku, vyrážku, hepatitídu, lymfadenopatiu, |
| |eozinofíliu a niekedy iné znaky a príznaky |
|Poruchy metabolizmu a výživy |
|Časté |anorexia, zvýšená chuť do jedla |
|Psychické poruchy |
|Časté |nepriateľstvo, zmätenosť a emočná labilita, |
| |depresia, úzkosť, nervozita, abnormálne |
| |myslenie |
|Neznáme |halucinácie |
|Poruchy nervového systému |
|Veľmi časté |somnolencia, závraty, ataxia |
|Časté |kŕče, hyperkinéza, dyzartria, strata pamäti, |
| |tremor, nespavosť, bolesť hlavy, zmeny |
| |citlivosti, ako parestézia, hypestéza, |
| |abnormálna koordinácia, nystagmus, |
| |hyperreflexia, hyporeflexia alebo areflexia |
|Menej časté |hypokinéza |
|Neznáme |ostatné poruchy hybnosti (napr. choreoatetóza,|
| |dyskinéza, dystónia) |

|Poruchy oka |
|Časté |poruchy videnia, ako amblyopia, diplopia |
|Poruchy ucha a labyrintu |
|Časté |vertigo |
|Neznáme |tinitus |
|Poruchy srdca a srdcovej činnosti |
|Menej časté |palpitácie |
|Poruchy ciev |
|Časté |hypertenzia, vazodilatácia |
|Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína |
|Časté |dyspnoe, bronchitída, faryngitída, kašeľ, |
| |nádcha |
|Poruchy gastrointestinálneho traktu |
|Časté |vracanie, nauzea, stomatologické poruchy, |
| |gingivitída, hnačka, bolesť brucha, dyspepsia,|
| |zápcha, sucho v ústach alebo hrdle, |
| |flatulencia |
|Neznáme |pankreatitída |
|Poruchy pečene a žlčových ciest |
|Neznáme |hepatitída, žltačka |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva |
|Časté |opuch tváre, purpura, najčastejšie popisovaná |
| |ako modrina po telesnom poranení, vyrážka, |
| |pruritus, akné |
|Neznáme |Stevensov-Johnsonov syndróm, angioedém, |
| |multiformný erytém, alopécia |
|Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva |
|Časté |artralgia, myalgia, bolesť chrbta, zášklby |
|Neznáme |myoklónia |
|Poruchy obličiek a močových ciest |
|Neznáme |akútne renálne zlyhanie, inkontinencia |
|Poruchy reprodukčného systému a prsníkov |
|Časté |impotencia |
|Neznáme |hypertrofia prsníkov, gynekomastia |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste podania |
|Veľmi časté |únava, horúčka |
|Časté |periférny edém, abnormálna chôdza, asténia, |
| |bolesť, nevoľnosť, chrípkový syndróm |
|Menej časté |generalizovaný edém |
|Neznáme |abstinenčné príznaky (hlavne anxiozita, |
| |nespavosť, nauzea,bolesti, potenie), bolesť na|
| |hrudi. Náhle, nevysvetlené úmrtia boli hlásené|
| |v prípadoch, kedy sa nezistila kauzálna |
| |súvislosť s liečbou gabapentínom |
|Laboratórne a funkčné vyšetrenia |
|Časté |zníženie počtu bielych krviniek (white blood |
| |cell count, WBC), prírastok na hmotnosti |
|Menej časté |zvýšené hodnoty pečeňových testov SGOT (AST), |
| |SGPT (ALT) a bilirubínu |
|Neznáme |kolísanie hladiny cukru u pacientov s diabetes|
| |mellitus |
|Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu |
|Časté |úraz, zlomeniny, odreniny |

Pri liečbe gabapentínom boli hlásené prípady akútnej pankreatitídy.
Príčinná súvislosť s gabapentínom nie je jasná (pozri časť 4.4).

U pacientov na hemodialýze kvôli poslednému štádiu renálneho zlyhávania
bola hlásená myopatia so zvýšenými hladinami kreatínkinázy.

Infekcie dýchacích ciest, zápal stredného ucha, kŕče a bronchitída boli
hlásené iba v klinických štúdiách u detí. Naviac, v klinických štúdiách
bolo u detí často hlásené agresívne správanie a hyperkinéza.

4.9 Predávkovanie

Akútna, život ohrozujúca toxicita nebola zaznamenaná pri predávkovaní
gabapentínom až do dávky 49 g. Príznaky predávkovania zahŕňali závraty,
dvojité videnie, zlú výslovnosť, únavu, letargiu a miernu hnačku. Všetci
pacienti sa plne uzdravili po zavedení podpornej liečby. Znížená absorpcia
gabapentínu pri vyšších dávkach môže limitovať absorpciu lieku pri
predávkovaní, a tým minimalizovať jeho toxicitu z predávkovania.

Predávkovania gabapentínom, zvlášť v kombinácii s inými antidepresívami
CNS, môžu mať za následok kómu.

I keď sa dá gabapentín odstrániť hemodialýzou, predchádzajúce skúsenosti
ukazujú, že to obvykle nie je potrebné. Hemodialýza však môže byť
indikovaná u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek.

Perorálna letálna dávka gabapentínu u myší a potkanov, ktorí dostali dávky
až vo výške 8 000 mg/kg, sa nezistila. Znaky akútnej toxicity u zvierat
zahrňovali ataxiu, namáhavé dýchanie, ptózu, hypoaktivitu alebo excitáciu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: ostatné antiepileptiká, ATC kód: N03AX12

Presný mechanizmus účinku gabapentínu nie je známy.
Gabapentín je štrukturálnym analógom neurotransmiteru GABA
(gama–aminomaslová kyselina), ale jeho mechanizmus účinku je odlišný od
účinku viacerých iných liečiv, ktoré interagujú s GABA synapsami, vrátane
valproátu, barbiturátov, benzodiazepínov, inhibítorov GABA-transaminázy,
inhibítorov vychytávania GABA, GABA agonistov a GABA prekurzorov
(“prodrugs“). /In vitro/ štúdie so značkovaným gabapentínom popísali nové
peptidové väzobné miesta v mozgovom tkanive potkana vrátane neokortexu
a hipokampu, ktoré môžu súvisieť s protizáchvatovou a analgetickou
aktivitou gabapentínu a jeho štrukturálnych derivátov. Väzobné miesto pre
gabapentín bolo identifikované ako alfa2-delta podjednotka napäťovo
riadených kalciových kanálov.

Gabapentín sa v klinicky relevantných koncentráciách neviaže na iné bežné
liekové a neurotransmiterové mozgové receptory vrátane receptorov GABAA,
GABAB, benzodiazepínov, glutamátu, glycínu alebo N-metyl-D-aspartátu.

Gabapentín neinteraguje /in vitro/ so sodíkovými kanálmi, a tým sa odlišuje
od fenytoínu a karbamazepínu. Gabapentín v niektorých testovacích systémoch
/in vitro/ čiastočne redukuje odpoveď na agonistu glutamátu, N-metyl-D-
aspartát (NMDA), ale len v koncentráciách vyšších než 100 ?mol/l, ktoré sa
nedosiahnu /in vivo/. Gabapentín /in vitro/ mierne redukuje uvoľňovanie
monoamínových neurotransmiterov/./ Podávanie gabapentínu u potkanov zvyšuje
obrat GABA vo viacerých regiónoch mozgu spôsobom podobným, ako to robí
valproát sodný, hoci v iných regiónoch mozgu. Významnosť týchto rôznych
účinkov gabapentínu pre jeho protizáchvatový účinok treba ešte objasniť.
U zvierat gabapentín rýchlo vstupuje do mozgu a zabraňuje záchvatom
z maximálnych elektrošokov, z chemických látok vyvolávajúcich záchvaty
vrátane inhibítorov GABA syntézy a záchvatom generovaným v genetických
modeloch.

Klinická štúdia prídavnej liečby parciálnych záchvatov u pediatrických
pacientov vo veku od 3 do 12 rokov ukázala číselný, ale nie štatisticky
významný rozdiel u 50 % pacientov, ktorí odpovedali na liečbu, v prospech
gabapentínovej skupiny v porovnaní s placebom. Dodatočná následná analýza
počtu pacientov odpovedajúcich na liečbu podľa veku neodhalila štatisticky
významný vplyv veku, či už ako kontinuálnej alebo ako dichotomickej
premennej veličiny (rozdelenej na vekové skupiny 3 - 5 rokov a 6 -
12 rokov). Údaje z tejto ďalšej následnej analýzy sú zhrnuté nižšie
v tabuľke:

|Odpoveď (( 50 % zlepšenie) podľa liečby a veku populácie |
|MITT* |
|veková kategória|placebo |gabapentín |p-hodnota |
| | | | |
|< 6 rokov |4/21 (19,0 %)|4/17 (23,5 %)|0,7362 |
|6 až 12 rokov |17/99 |20/96 |0,5144 |
| |(17,2 %) |(20,8 %) | |

*Modifikovaný zámer liečiť (modified intent to treat, MITT) populáciu bol
definovaný ako všetci pacienti randomizovaní na liečbu v štúdii, ktorí tiež
mali k dispozícii hodnotiteľné denníky záchvatov za obdobie 28 dní počas
oboch fáz, fázy na začiatku sledovania a dvojito–zaslepenej fázy.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Po perorálnom podaní sa maximálne plazmatické koncentrácie gabapentínu
dosiahnu počas 2 až 3 hodín. Biologická dostupnosť gabapentínu (podiel
absorbovanej dávky) so stúpajúcou dávkou klesá. Absolútna biologická
dostupnosť 300 mg kapsuly gabapentínu je približne 60 %. Jedlo, vrátane
jedla s vysokým obsahom tuku, nemá klinicky významný vplyv na
farmakokinetiku gabapentínu.

Farmakokinetika gabapentínu nie je ovplyvnená opakovaným podávaním. Hoci
plazmatické koncentrácie gabapentínu v klinických štúdiách boli vo
všeobecnosti v rozmedzí 2 ?g/ml a 20 ?g/ml, z takýchto koncentrácií sa nedá
predpovedať jeho bezpečnosť alebo účinnosť. Farmakokinetické parametre sú
uvedené v Tabuľke 3.

Tabuľka 3
Súhrn priemerných (% CV) rovnovážnych farmakokinetických parametrov
gabapentínu
po podávaní každých osem hodín.

|Farmakokineti|300 mg |400 mg |800 mg |
|cký |(N = 7) |(N = 14) |(N = 14) |
|parameter | | | |
| |Prieme|% CV |Priemer|% CV |Priemer|% CV |
| |r | | | | | |
|Cmax ((g/ml) |4,02 |(24) |5,74 |(38) |8,71 |(29) |
|tmax (h) |2,7 |(18) |2,1 |(54) |1,6 |(76) |
|T1/2 (h) |5,2 |(12) |10,8 |(89) |10,6 |(41) |
|AUC(0-8) |24,8 |(24) |34,5 |(34) |51,4 |(27) |
|((g(h/ml) | | | | | | |
|Ae% (%) |NA |NA |47,2 |(25) |34,4 |(37) |
|Cmax = maximálna plazmatická koncentrácia v rovnovážnom|
|stave |
|tmax = čas potrebný na dosiahnutie Cmax |
|T1/2 = eliminačný polčas |
|AUC(0-8) = plocha zodpovedajúca rovnovážnemu stavu pod |
|krivkou závislosti plazmatickej koncentrácie od času |
|v čase od 0 do 8 hodín po podaní dávky |
|Ae% = percentuálne množstvo dávky vylúčenej |
|v nezmenenej forme močom v čase od 0 do 8 hodín po |
|podaní dávky |
|NA = údaje nie sú dostupné |

Distribúcia

Gabapentín sa neviaže na plazmatické bielkoviny a má distribučný objem
57,7 litra. U pacientov s epilepsiou dosahujú koncentrácie gabapentínu
v cerebrospinálnom moku približne 20 % zodpovedajúcich plazmatických
koncentrácií v rovnovážnom stave. Gabapentín sa nachádza v materskom mlieku
dojčiacich žien.

Metabolizmus

O metabolizme gabapentínu u ľudí neexistujú dôkazy. Gabapentín neindukuje
tvorbu pečeňových oxidáz zmiešaných funkcií zodpovedných za metabolizmus
liekov.

Eliminácia

Gabapentín sa eliminuje výlučne obličkami v nezmenenej forme. Eliminačný
polčas gabapentínu je nezávislý na dávke a dosahuje v priemere 5 – 7 hodín.

U starších pacientov a u pacientov s poškodenou funkciou obličiek je
znížený plazmatický klírens gabapentínu. Eliminačná rýchlostná konštanta
gabapentínu, plazmatický klírens a obličkový klírens sú priamo úmerné
klírensu kreatinínu.

Gabapentín možno z plazmy odstrániť hemodialýzou. U pacientov so zhoršenou
funkciou obličiek alebo dialyzovaných pacientov sa odporúča úprava
dávkovania (pozri časť 4.2).

Farmakokinetika gabapentínu u detí sa skúmala u 50 zdravých jedincov vo
veku od 1 mesiaca do 12 rokov. Plazmatické koncentrácie gabapentínu u detí
starších ako 5 rokov sú vo všeobecnosti podobné koncentráciám u dospelých,
pokiaľ je dávka stanovená na základe prepočtu v mg/kg.

Linearita/Nelinearita

Biologická dostupnosť gabapentínu (podiel absorbovanej dávky) klesá so
zvyšujúcou sa dávkou, čo vnáša nelinearitu do farmakokinetických
parametrov, ktoré zahŕňajú parameter biologickej dostupnosti (F), napr.
Ae%, CL/F, Vd/F. Farmakokinetika eliminácie (farmakokinetické parametre,
ktoré nezahŕňajú F, ako sú CLr a T1/2) sa dá najlepšie popísať lineárnou
farmakokinetikou. Plazmatické koncentrácie gabapentínu v rovnovážnom stave
sa dajú predpovedať z údajov jednej dávky.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Karcinogenéza

Gabapentín sa podával v potrave myšiam v dávkach 200, 600 a 2 000 mg/kg/deň
a potkanom v dávkach 250, 1 000 a 2 000 mg/kg/deň počas 2 rokov.
Štatisticky významný nárast incidencie pankreatického tumoru acinárnych
buniek sa zistil len u potkaních samcov pri najvyššej dávke. Maximálne
plazmatické koncentrácie lieku u potkanov pri dávke 2 000 mg/kg/deň sú 10-
krát vyššie než plazmatické koncentrácie u ľudí pri dávke 3 600 mg/deň.
Pankreatické acinárne tumory u potkaních samcov vykazujú nízky stupeň
malignity, neovplyvňovali prežívanie, nemetastázovali, ani nenapadali
okolité tkanivo a boli podobné tumorom, ktoré sa zistili u súbežných
kontrolných skupín. Významnosť týchto pankreatických acinárnych tumorov
u potkaních samcov pre karcinogénne riziko u človeka nie je jasná.

Mutagenéza

Gabapentín nevykazoval genotoxický potenciál. Nebol mutagénny /in/
/vitro/ v štandardných skúškach s bakteriálnymi a cicavčími bunkami.
Gabapentín /in vitro/ alebo /in vivo/ neindukoval štrukturálne chromozomálne
aberácie v cicavčích bunkách a neindukoval tvorbu mikronukleov v kostnej
dreni škrečkov.

Poškodenie fertility

Nepozorovali sa žiadne nežiaduce účinky na fertilitu alebo reprodukciu
u potkanov pri dávkach do 2 000 mg/kg (približne päťnásobok maximálnej
dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2 povrchu tela).

Teratogenéza

Gabapentín nezvyšoval incidenciu malformácií v porovnaní s kontrolnými
skupinami u potomkov myší, potkanov alebo králikov v dávkach do 50-, 30-,
resp. 25-násobku 3 600 mg dennej dávky pre človeka (čo predstavuje 4-, 5-,
resp. 8-násobok dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2).

Gabapentín indukoval oneskorenú osifikáciu lebky, stavcov, predných
a zadných končatín hlodavcov, čo svedčí o retardácii rastu plodu. Tieto
účinky sa objavili u gravidných myší, ktoré dostávali perorálne dávky 1 000
alebo 3 000 mg/kg/deň počas organogenézy a u potkanov pri dávkach 500,
1 000 alebo 2 000 mg/kg podaných pred a počas párenia, ako i počas celej
gestácie. Tieto dávky predstavujú približne 1 až 5-násobok 3 600 mg dávky
pre človeka vyjadrenej v mg/m2.

Žiadne účinky sa nepozorovali u gravidných myší po podaní 500 mg/kg/deň
(približne ˝ dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2).

Zvýšený výskyt hydrouréteru a/alebo hydronefrózy sa pozoroval u potkanov po
dávke 2 000 mg/kg/deň v štúdii fertility a všeobecnej reprodukcie, po dávke
1 500 mg/kg/deň v teratologickej štúdii a po dávke 500, 1 000
a 2 000 mg/kg/deň v perinatálnej a postnatálnej štúdii. Významnosť týchto
nálezov nie je známa, ale súvisia so spomalením vývoja. Tieto dávky sú tiež
približne 1 až 5-násobkom 3 600 mg dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2.

V teratologickej štúdii s králikmi sa pozoroval zvýšený výskyt
postimplantačných fetálnych odumretí po podaní dávok 60, 300
a 1 500 mg/kg/deň počas organogenézy. Tieto dávky tvoria približne Ľ až 8-
násobok 3 600 mg dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Tvrdé kapsuly
Každá tvrdá kapsula obsahuje nasledujúce pomocné látky: monohydrát laktózy,
kukuričný škrob, mastenec.

Obal kapsuly: želatína, čistená voda a laurylsulfát sodný.

100 mg tvrdé kapsuly obsahujú farbivo E171 (oxid titaničitý), 300 mg tvrdé
kapsuly obsahujú farbivá E171 (oxid titaničitý) a E172 (žltý oxid železitý)
a 400 mg tvrdé kapsuly obsahujú farbivá E171 (oxid titaničitý) a E172
(červený a žltý oxid železitý).

Potlač použitá na všetkých tvrdých kapsulách obsahuje šelak, E171 (oxid
titaničitý) a E132 (hlinitý lak indigokarmínu).

6.2 Inkompability

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

Tvrdé kapsuly: 3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tvrdé kapsuly: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Tvrdé kapsuly: blistrové balenie PVC/PVDC/hliníková fólia
Dodávajú sa v baleniach obsahujúcich 20, 30, 50, 60, 84, 90, 98, 100, 200,
500, 1 000 kapsúl.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Limited
Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ
Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

NEURONTIN 100 mg: 21/0070/97–S
NEURONTIN 300 mg: 21/0393/08–S
NEURONTIN 400 mg: 21/0394/08–S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Tvrdé kapsuly:
Dátum prvej registrácie: 03.03.1997
Dátum posledného predĺženia: 28.05.2007 bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

12/2009
[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C26480
Skupina ATC:
N03 - Antiepileptiká
Skupina ATC:
N03AX12 - gabapentinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
glycyrrhizae radix
Výrobca lieku:
PFIZER H.C.P. Corporation, New York, USA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
4.20 € / 126.53 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
4.20 € / 126.53 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:65.24 € ÚP:0.00 € DP:65.24 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:162.74 € ÚP:0.00 € DP:162.74 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:49.77 € ÚP:0.00 € DP:49.77 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:121.99 € ÚP:0.00 € DP:121.99 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:66.12 € ÚP:0.00 € DP:66.12 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:36.65 € ÚP:0.00 € DP:36.65 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien