Detail:
Calofra 10 mg tbl flm 28x10 mg
Názov lieku:
Calofra 10 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 28x10 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2011/08147, 2011/08148

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Calofra 5 mg
Calofra 10 mg
filmom obalené tablety

donepeziliumchlorid


Pred tým, než začnete užívať liek, pozorne si prečítajte celú písomnú
informáciu.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste
si ju znovu prečítali.
1. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na ošetrujúceho lekára
alebo lekárnika.
2. Tento liek predpísali Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť
dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, ošetrujúcemu lekárovi
alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov nájdete:
1. Čo je Calofra a na čo sa používa.
2. Skôr ako užijete Calofru.
3. Ako užívať Calofru.
4. Možné vedľajšie účinky.
5. Ako uchovávať Calofru.
6. Ďalšie informácie.


1. ČO JE CALOFRA A NA ČO SA POUžÍVA

Calofra (donepeziliumchlorid) patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory
acetylcholínesterázy.

Používa sa na liečbu príznakov demencie (porucha racionálneho správania) u
ľudí, u ktorých bola stanovená diagnóza miernej až stredne ťažkej
Alzheimerovej choroby (chronické duševné ochorenie). Používa sa len u
dospelých pacientov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE CALOFRU

Nesmiete užiť Calofru:
- ak ste alergický (precitlivený) na donepeziliumchlorid, piperidínové
deriváty alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku,
- ak ste tehotná, alebo ak sa domnievate, že môžete byť tehotná alebo
ak dojčíte.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Calofry
Povedzte ošetrujúcemu lekárovi alebo lekárnikovi:
. ak ste niekedy mali žalúdočný alebo dvanástnikový vred,
. ak ste niekedy mali epileptický záchvat,
. ak máte srdcové ochorenie,
. ak máte astmu (dýchavičnosť) alebo iné dlhodobé pľúcne ochorenie,
. ak ste niekedy mali akékoľvek problémy s pečeňou alebo hepatitídu
(zápal pečene),
. ak máte ťažkosti s močením.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v ostatnom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, ošetrujúcemu lekárovi alebo lekárnikovi.
Povedzte ošetrujúcemu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate okrem Calofry
ešte iné lieky naviac ako:
lieky proti bolesti alebo lieky na artritídu,
antibiotiká alebo protiplesňové lieky (lieky, ktoré ničia plesne alebo
zabraňujú ich rozmnožovaniu),
svalové relaxanciá (lieky, ktoré uvoľňujú priečne pruhované svaly),
antidepresíva (lieky proti depresii),
antikonvulzíva (lieky, ktoré sa používajú na kontrolu (prevenciu)
epileptických záchvatov (kŕčov) alebo na zastavenie prebiehajúcej série
epileptických záchvatov),
liek na srdcové ochorenie.
Ak sa máte podrobiť operácii, pri ktorej je potrebná celková anestézia
(narkóza), ošetrujúcemu lekárovi a anesteziológovi musíte povedať, že
užívate Calofru.

Užívanie Calofry s jedlom a nápojmi
Calofru treba užívať s tekutinou (zapiť pohárom vody). Jedlo nemá žiadny
vplyv na účinok tohto lieku. Počas užívania donepezilu sa má obmedziť
požívanie alkoholu, pretože alkohol môže znížiť účinok donepezilu.

Tehotenstvo a dojčenie
Neužívajte Calofru, ak ste tehotná, alebo ak sa domnievate, že môžete byť
tehotná alebo ak dojčíte.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa s ošetrujúcim lekárom
alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neveďte vozidlo, pretože Alzheimerova choroba môže narušiť Vašu schopnosť
viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje a tieto činnosti nesmiete vykonávať,
pokiaľ Vám lekár nepovie, že je to bezpečné.
Nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje, pretože Váš liek
môže spôsobiť únavu, závrat a svalové kŕče a v prípade ich výskytu nesmiete
viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Calofry
Tento liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak Vám lekár povedal, že
neznášate niektoré cukry, skontaktujte sa s lekárom pred užitím tohto
lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ CALOFRU

Vždy užívajte Calofru presne tak, ako Vám predpísal lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u ošetrujúceho lekára alebo lekárnika.
Prehltnite tabletu Calofry a zapite ju pohárom vody večer pred spaním.
Sila tablety, ktorú budete užívať, sa môže zmeniť v závislosti od dĺžky
užívania tohto lieku a od toho, čo Vám odporučí ošetrujúci lekár. Liečba sa
zvyčajne začína užívaním 5 mg každý večer. Po mesiaci Vám lekár môže
povedať, aby ste užívali 10 mg každý večer. Maximálna odporúčaná dávka je
10 mg každý večer.
Vždy sa musíte riadiť odporúčaním lekára alebo lekárnika ako a kedy liek
užívať. Nemeňte si dávku sami bez odporúčania lekára. Lekár alebo lekárnik
Vám odporučí, ako dlho máte pokračovať v užívaní tabliet. Bude potrebné,
aby ste z času na čas prišli na kontrolu k ošetrujúcemu lekárovi, ktorý
posúdi Vašu liečbu a zhodnotí príznaky.

Ak užijete viac Calofry ako máte
Neužívajte viac ako jednu tabletu každý deň. Ak užijete viac tabliet ako
máte, môže sa u Vás vyskytnúť nevoľnosť, vracanie, slinenie, potenie,
bradykardia (zníženie tepovej frekvencie srdca), hypotenzia (zníženie
krvného tlaku), ťažkosti s dýchaním, kolaps a kŕče. Okamžite sa
skontaktujte s ošetrujúcim lekárom alebo s najbližšou nemocnicou
(pohotovostné oddelenie). Vždy si so sebou do nemocnice vezmite tablety a
škatuľku od nich, aby lekár vedel, čo ste užili.

Ak zabudnete užiť Calofru
Ak zabudnete užiť tabletu, stačí, ak užijete jednu tabletu až na ďalší deň
v obvyklom čase. Ak zabudnete užiť liek počas času dlhšieho ako týždeň,
obráťte sa na ošetrujúceho lekára skôr, ako užijete akúkoľvek ďalšiu
tabletu tohto lieku. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili
vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať Calofru
Neprestaňte užívať tablety, pokiaľ Vám to neodporučí ošetrujúci lekár.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to
lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, môže aj Calofra spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.
Vo väčšine prípadov tieto vedľajšie účinky vymiznú bez toho, že by bolo
potrebné ukončiť liečbu. Informujte lekára, ak máte niektoré z týchto
nežiaducich účinkov a ak sú pre Vás príliš nepríjemné.
Pacienti užívajúci Calofru hlásili nasledujúce vedľajšie účinky:

Veľmi časté (odhadovaná frekvencia výskytu je u viac ako 1 z 10 liečených
pacientov)
|hnačka |
|nevoľnosť (pocit na dávenie) |
|bolesť hlavy |

Časté (odhadovaná frekvencia výskytu je u viac ako 1 zo 100, ale u menej
ako 1 z 10 liečených pacientov)
|nádcha |dávenie |
|nechutenstvo |tráviace ťažkosti |
|halucinácie |vyrážka |
|agitovanosť (vzrušenosť, nepokoj) |svrbenie |
|agresívne správanie |svalové kŕče |
|mdloba |neschopnosť zadržať moč |
|závrat |únava |
|insomnia (ťažkosti so spánkom) |bolesť |
| úrazy | |


Menej časté (odhadovaná frekvencia výskytu je u viac ako 1 z 1000, ale u
menej ako 1 zo 100 liečených pacientov)
|epileptické záchvaty |
|krvácanie z tráviaceho systému |
|pomalý tlkot srdca |
|žalúdkové a dvanástnikové vredy |
|mierne zvýšenie sérovej koncentrácie svalovej kreatínkinázy |

Zriedkavé (u viac ako 1 z 10 000, ale u menej ako 1 z 1000 liečených
pacientov)
|ochorenia pečene vrátane hepatitídy |
|triaška |
|sinoatriálna blokáda, atrioventrikulárna blokáda |
|stuhnutosť alebo nekontrolovateľné pohyby, hlavne tváre a jazyka, ale aj|
|končatín |

|Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak |
|spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej |
|informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, ošetrujúcemu lekárovi |
|alebo lekárnikovi. |


5. AKO UCHOVÁVAŤ CALOFRU

Uschovávajte pri teplote do 30 şC mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte tablety Calofry po dátume použiteľnosti ktorý je uvedený na
škatuľke (EXP.). Dátum požiteľnosti sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte
sa u lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto
opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Calofra obsahuje

Liečivom Calofry je donepeziliumchlorid.
5 mg tableta: každá tableta obsahuje 5 mg donepeziliumchloridu, čo
zodpovedá 4,56 mg voľnej bázy donepezilu.
10 mg tableta: každá tableta obsahuje 10 mg donepeziliumchloridu, čo
zodpovedá 9,12 mg voľnej bázy donepezilu.

Ďalšie zložky sú: /Jadro tablety//:/ monohydrát laktózy, kukuričný škrob,
hyprolóza, mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát.
/Filmový obal:/ HPMC 2910/hypromelóza 5 cP (E646), oxid titaničitý (E171),
propylénglykol, mastenec.

Ako vyzerá Calofra a obsah balenia
5 mg tableta: biele okrúhle filmom obalené tablety s priemerom približne
7,5 mm.
10 mg tableta: biele okrúhle filmom obalené tablety s priemerom približne
9,3 mm a s deliacou ryhou na jednej strane.

Balenia: 14, 28, 42, 56, 84, 98, 112 tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
ICN Polfa Rzeszów S.A., Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, Poľsko.


Výrobca:
Specifar S.A. 1, 28 Octovriou str.123 51 Ag. Varvara Athens, Grécko.
ICN Polfa Rzeszów S.A., Ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, Poľsko.


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári
2012.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2011/08147, 2011/08148

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Calofra 5 mg
Calofra 10 mg
filmom obalené tablety2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Calofra 5 mg:
Každá tableta obsahuje 5 mg donepeziliumchloridu, čo zodpovedá 4,56 mg
voľnej bázy donepezilu.
Pomocná látka: 79,32 mg monohydrátu laktózy v 1 tablete.

Calofra 10 mg:
Každá tableta obsahuje 10 mg donepeziliumchloridu, čo zodpovedá 9,12 mg
voľnej bázy donepezilu.
Pomocná látka: 158,64 mg monohydrátu laktózy v 1 tablete.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

5 mg: biele okrúhle tablety s priemerom približne 7,5 mm.
10 mg: biele okrúhle tablety s priemerom 9,3 mm a s deliacou ryhou na
jednej strane.
Deliaca ryha iba napomáha rozlomeniu pre ľahšie prehĺtanie a neslúži pre
rozdelenie na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Filmom obalené tablety Calofra sú indikované na symptomatickú liečbu
miernej až stredne ťažkej formy Alzheimerovej demencie.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

/Dospelí/starší pacienti/
Liečba sa začína dávkou 5 mg/deň (dávkovanie jedenkrát denne). Calofra sa
má užívať perorálne, večer, krátko pred spaním. Dávka 5 mg/deň sa má
podávať aspoň jeden mesiac, aby bolo možno zhodnotiť počiatočnú klinickú
odpoveď na liečbu a aby sa umožnilo dosiahnutie rovnovážnych koncentrácií
donepeziliumchloridu. Po klinickom zhodnotení mesačnej liečby dávkou
5 mg/deň sa dávka Calofry môže zvýšiť na 10 mg/deň (dávkovanie jedenkrát
denne). Maximálna odporúčaná denná dávka je 10 mg. Dávky vyššie ako
10 mg/deň sa v klinických štúdiách neskúmali.

Liečbu má začať a viesť lekár so skúsenosťami v diagnostikovaní a liečbe
Alzheimerovej demencie. Diagnóza sa má stanoviť v súlade so schválenými
odporúčaniami (napr. DSM IV, ICD 10). Liečba donepezilom sa má začať len
vtedy, ak je k dispozícii opatrovateľ, ktorý bude u pacienta pravidelne
kontrolovať užívanie lieku. V udržiavacej liečbe možno pokračovať tak dlho,
kým bude pre pacienta terapeutickým prínosom. Klinický prínos donepezilu sa
má preto pravidelne prehodnocovať. Ukončenie liečby sa má zvážiť vtedy, ak
sa už viac nepreukáže terapeutický účinok. Individuálnu odpoveď na
donepezil nemožno predvídať.

Po ukončení liečby dochádza k postupnému zoslabeniu priaznivých účinkov
Calofry.

/Porucha funkcie obličiek a pečene/
U pacientov s poruchou funkcie obličiek možno použiť podobnú dávkovaciu
schému, pretože takýto stav nemá vplyv na klírens donepeziliumchloridu.

Vzhľadom k možnej zvýšenej expozícii u pacientov s miernou až stredne
ťažkou poruchou funkcie pečene (pozri časť 5.2) sa má zvyšovanie dávky
vykonávať podľa individuálnej znášanlivosti. Údaje týkajúce sa pacientov s
ťažkou poruchou funkcie pečene nie sú k dispozícii.

/Deti/
Relevantná indikácia pre podanie Calofry u detí neexistuje.

4.3 Kontraindikácie

Calofra je kontraindikovaná u pacientov so známou precitlivenosťou na
donepeziliumchlorid, piperidínové deriváty alebo na niektorú z pomocných
látok v liekovej forme.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Použitie donepezilu u pacientov s ťažkou Alzheimerovou demenciou, s inými
typmi demencie alebo inými typmi poruchy pamäti (napr. vekom podmienený
kognitívny úpadok) sa neskúmalo.

/Anestézia:/ Donepeziliumchlorid - ako inhibítor cholínesterázy -
pravdepodobne prehĺbi počas anestézie účinok svalových relaxancií
sukcinylcholínového typu.

/Kardiovaskulárne ochorenia:/ inhibítory cholínesterázy môžu mať svojim
farmakologickým účinkom vagotonické účinky na srdcovú frekvenciu (môžu
spôsobiť napr. bradykardiu). Tento účinok môže byť obzvlášť závažný u
pacientov so „syndrómom chorého sinusového uzla“ (sick sinus syndrome)
alebo inými poruchami supraventrikulárneho srdcového vedenia, ako je
sinoatriálna alebo atrioventrikulárna blokáda.

Boli hlásené prípady synkopy a záchvatov. Pri vyšetrovaní pacientov s
takýmito príznakmi sa má zvážiť možnosť srdcovej blokády alebo dlhej
sinusovej pauzy.

/Gastrointestinálne ochorenia:/ pacienti vystavení zvýšenému riziku vzniku
vredov, napr. pacienti s vredovou chorobou v anamnéze alebo pacienti
súbežne liečení nesteroidovými protizápalovými účinnými látkami (NSAID), sa
majú sledovať kvôli príznakom vredov. Klinické štúdie s donepezilom však v
porovnaní s placebom nepreukázali zvýšenie incidencie peptickej vredovej
choroby alebo gastrointestinálneho krvácania.

/Urogenitálne ochorenia:/ cholinomimetiká môžu spôsobiť obštrukciu odtoku
moču z močového mechúra, aj keď v klinických štúdiách s donepezilom sa to
nepozorovalo.

/Neurologické ochorenia:/ Epileptické záchvaty: predpokladá sa, že
cholinomimetiká môžu spôsobovať generalizované kŕče. Záchvatová aktivita
však môže byť taktiež prejavom Alzheimerovej choroby.

Cholinomimetiká môžu zhoršiť alebo vyvolať extrapyramídové príznaky.

/Pľúcne ochorenia:/ vzhľadom k cholinomimetickým účinkom sa inhibítory
cholínesterázy majú predpisovať opatrne pacientom, ktorí majú v anamnéze
astmu alebo obštrukčnú chorobu pľúc.

Donepeziliumchlorid sa nemá podávať súbežne s inými inhibítormi
acetylcholínesterázy, agonistami alebo antagonistami cholínergného systému.

/Ťažká porucha funkcie pečene:/ nie sú k dispozícii údaje týkajúce sa
pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene.

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-
galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

Úmrtnosť v klinických štúdiách cievnej demencie

Boli vykonané tri klinické štúdie trvajúce 6 mesiacov, ktoré skúmali
jedincov spĺňajúcich kritériá NINDS-AIREN pre pravdepodobnú alebo možnú
cievnu demenciu (VaD). Cieľom kritérií NINDS-AIREN je identifikovať
pacientov, ktorých demencia je pravdepodobne dôsledkom výlučne cievnych
príčin a vylúčiť pacientov s Alzheimerovou chorobou. V prvej štúdii bola
miera úmrtnosti 2/198 (1 %) pri liečbe donepeziliumchloridom v dávke 5 mg,
5/206 (2,4 %) pri liečbe donepeziliumchloridom v dávke 10 mg a 7/199 (3,5
%) pri liečbe placebom. V druhej štúdii bola miera úmrtnosti 4/208 (1,9 %)
pri liečbe donepeziliumchloridom v dávke 5 mg, 3/215 (1,4 %) pri liečbe
donepeziliumchloridom v dávke 10 mg a 1/193 (0,5%) pri liečbe placebom. V
tretej štúdii bola miera úmrtnosti 11/648 (1,7 %) pri liečbe
donepeziliumchloridom v dávke 5 mg a 0/326 (0 %) pri liečbe placebom.
Kombinovaná miera úmrtnosti v troch štúdiách VaD bola v skupine
s donepeziliumchloridom (1,7 %) numericky vyššia ako v skupine s placebom
(1,1 %), avšak tento rozdiel nebol štatisticky významný. Väčšina úmrtí u
pacientov užívajúcich buď donepeziliumchlorid, alebo placebo je
pravdepodobne dôsledkom rôznych cievnych príčin, ktoré možno očakávať u
starších pacientov so základným cievnym ochorením. Analýza všetkých
závažných nefatálnych a fatálnych cievnych príhod nepreukázala rozdiel
v miere ich výskytu v skupine s donepeziliumchloridom v porovnaní s
placebom.

V súhrnných štúdiách Alzheimerovej choroby (n=4146) a pri skombinovaní
týchto štúdií Alzheimerovej choroby s inými štúdiami demencie, vrátane
štúdií cievnej demencie (celkovo n=6888), miera úmrtnosti v skupinách s
placebom numericky prevyšovala mieru úmrtnosti v skupinách s
donepeziliumchloridom.

4.5 Liekové a iné interakcie

Donepeziliumchlorid a/alebo niektorý z jeho metabolitov neinhibujú u ľudí
metabolizmus teofylínu, warfarínu, cimetidínu alebo digoxínu. Metabolizmus
donepeziliumchloridu nie je ovplyvnený súbežným podávaním digoxínu alebo
cimetidínu. Štúdie /in vitro/ dokázali, že na metabolizme donepezilu sa
podieľa izoenzým 3A4 cytochrómu P450 a v malej miere aj izoenzým 2D6.
Štúdie liekových interakcií vykonané /in vitro/ dokázali, že ketokonazol a
chinidín, inhibítory CYP3A4 a 2D6, inhibujú metabolizmus donepezilu.
Z tohto dôvodu by tieto a iné inhibítory CYP3A4, ako je itrakonazol a
erytromycín, a inhibítory CYP2D6, ako je fluoxetín, mohli inhibovať
metabolizmus donepezilu. V štúdii u zdravých dobrovoľníkov ketokonazol
zvýšil priemerné koncentrácie donepezilu približne o 30 %. Induktory
enzýmov, ako sú rifampicín, fenytoín, karbamazepín a alkohol môžu znižovať
hladiny donepezilu. Vzhľadom na to, že rozsah inhibičného a indukčného
pôsobenia nie je známy, kombinácie takýchto liečiv sa majú používať
opatrne. Donepeziliumchlorid môže interagovať s liekmi, ktoré majú
anticholínergný účinok. Pri súbežnej liečbe sa taktiež môže prejaviť
synergické pôsobenie s liečivami ako sú sukcinylcholín, iné neuromuskulárne
blokátory alebo cholínergné agonisty alebo betablokátory, ktoré majú vplyv
na srdcové vedenie.

4.6 Gravidita a laktácia

/Gravidita/
Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití donepezilu u gravidných
žien.

Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénny účinok, ale preukázali
perinatálnu a postnatálnu toxicitu (pozri časť 5.3 Predklinické údaje o
bezpečnosti). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí.

Calofra by sa nemala používať počas gravidity, iba v nevyhnutných
prípadoch/./

/Laktácia/
Donepezil sa vylučuje do mlieka potkanov. Nie je známe, či sa
donepeziliumchlorid vylučuje do materského mlieka a neuskutočnili sa štúdie
u dojčiacich žien. Ženy užívajúce donepezil preto nemajú dojčiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Donepezil má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.

Demencia môže spôsobiť oslabenie vodičských zručností alebo zhoršiť
schopnosť obsluhovať stroje. Donepezil môže navyše vyvolať únavu, závrat a
svalové kŕče, hlavne na začiatku liečby alebo pri zvyšovaní dávky.
Ošetrujúci lekár má pravidelne posudzovať schopnosť pacientov liečených
donepezilom naďalej viesť vozidlo alebo obsluhovať zložité stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce reakcie hlásené vo viac ako v jednotlivom prípade sa uvádzajú
nižšie podľa triedy orgánových systémov a podľa frekvencie:
|Orgánový systém|Veľmi |Časté |Menej časté |Zriedkavé |
| |časté |((1/100, |((1/1,000, |((1/10,000, |
| |((1/10) |<1/10) |<1/100) |<1/1,000) |
|Infekcie a | |bežné | | |
|nákazy | |nachladnutie | | |
|Poruchy | |anorexia | | |
|metabolizmu a | | | | |
|výživy | | | | |
|Psychiatrické | |halucinácie | | |
|poruchy a | |agitovanosť | | |
|ochorenia | |agresívne | | |
| | |správanie | | |
|Poruchy | |synkopa |záchvaty |extrapyramídov|
|nervového | |závrat | |é príznaky |
|systému | |insomnia | | |
|Ochorenia srdca| | |bradykardia |sinoatriálna |
|a poruchy | | | |blokáda |
|srdcovej | | | |atrioventrikul|
|činnosti | | | |árna blokáda |
|Poruchy a |hnačka |dávenie |gastrointestin| |
|ochorenia |nauzea |tráviace |álne krvácanie| |
|gastrointestiná| |ťažkosti | | |
|lneho systému | | |žalúdočné a | |
| | | |dvanástnikové | |
| | | |vredy | |
|Ochorenia | | | |porucha |
|pečene a | | | |funkcie pečene|
|žlčových ciest | | | |vrátane |
| | | | |hepatitídy* |
|Poruchy kože a | |vyrážka | | |
|podkožného | |pruritis | | |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy | |svalové kŕče | | |
|kostrovej a | | | | |
|svalovej | | | | |
|sústavy a | | | | |
|spojivového | | | | |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy | |urinárna | | |
|obličiek a | |inkontinencia | | |
|močovej sústavy| | | | |
|Celkové |bolesť |únava | | |
|ochorenia a |hlavy |bolesť | | |
|reakcie v | | | | |
|mieste podania | | | | |
|Abnormálne | | |mierne | |
|laboratórne a | | |zvýšenie | |
|funkčné | | |sérovej | |
|vyšetrenia | | |koncentrácie | |
| | | |svalovej | |
| | | |kreatínkinázy | |
|Úrazy a otravy | |úraz | | |
| | | | | |

*Pri vyšetrovaní pacientov kvôli synkope alebo záchvatom sa má zvážiť
možnosť srdcovej blokády alebo dlhej sinusovej pauzy (pozri časť 4.4).
Bolo hlásené, že halucinácie, agitovanosť a agresívne správanie ustúpili
po znížení dávky alebo ukončení liečby.
*V prípade nevysvetliteľnej poruchy funkcie pečene sa má zvážiť vysadenie
Calofry.4.9 Predávkovanie

Odhadovaná stredná letálna dávka donepeziliumchloridu po podaní
jednorazovej perorálnej dávky je 45 mg/kg pri myšiach a 32 mg/kg
pri potkanoch, čo je približne 225-násobok a 160-násobok maximálnej
odporúčanej dávky 10 mg denne u ľudí. Pri zvieratách sa pozorovali prejavy
cholínergnej stimulácie závislé od dávky, ktoré zahŕňali zníženú spontánnu
pohyblivosť, polohu ležmo na bruchu, tackavú chôdzu, slzenie, klonické
kŕče, spomalené dýchanie, slinenie, miózu, fascikuláciu a zníženú teplotu
povrchu tela.

Predávkovanie inhibítormi cholínesterázy môže spôsobiť cholínergnú krízu,
ktorej charakteristickými prejavmi sú ťažká nauzea, dávenie, slinenie,
potenie, bradykardia, hypotenzia, útlm dýchania, kolaps a kŕče. Môže dôjsť
k zvýšenej svalovej slabosti, ktorá v prípade postihnutia dýchacích svalov
môže spôsobiť smrť.

Pri každom prejave predávkovania treba vykonať všeobecné podporné
opatrenia. Pri predávkovaní Calofrou sa ako antidotum môžu použiť terciárne
anticholínergiká, napr. atropín. Odporúča sa titrácia intravenózneho
atropíniumsulfátu do dosiahnutia požadovaného účinku: počiatočná dávka 1 až
2 mg i. v. s následnými dávkami upravenými podľa klinickej odpovede. Pri
súbežnom podaní iných cholínomimetík s kvartérnymi anticholínergikami
(glykopyrolát), boli hlásené atypické odpovede krvného tlaku a srdcovej
frekvencie. Nie je známe, či sa donepeziliumchlorid a/alebo jeho metabolity
dajú odstrániť dialýzou (hemodialýzou, peritoneálnou dialýzou alebo
hemofiltráciou).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: lieky proti demencii; anticholínesteráza.

ATC kód: N06DA02

Donepeziliumchlorid je špecifický a reverzibilný inhibítor
acetylcholínesterázy, prevládajúcej cholínesterázy v mozgu.
Donepeziliumchlorid je /in vitro/ viac ako 1000-násobne účinnejší inhibítor
tohto enzýmu ako butyrylcholínesterázy, enzýmu nachádzajúceho sa hlavne
mimo centrálneho nervového systému.

Alzheimerova demencia

U pacientov s Alzheimerovou demenciou - účastníkov klinických štúdií,
viedlo podávanie jednej dennej dávky 5 mg alebo 10 mg donepeziliumchloridu
po dosiahnutí rovnovážneho stavu k 63,6 % (pri 5 mg dávke) a 77,3 % (pri
10 mg dávke) inhibícii aktivity acetylcholínesterázy (meranej v membránach
erytrocytov) nameranej po podaní dávky. Dokázalo sa, že inhibícia
acetylcholínesterázy (AChE) v červených krvinkách donepeziliumchloridom
koreluje so zmenami v ADAS-cog, čo je citlivá škála hodnotiaca vybrané
aspekty kognitívnych funkcií. Schopnosť donepeziliumchloridu ovplyvniť
priebeh základnych neuropatologických zmien sa neskúmala. Z tohto dôvodu
nemožno určiť, či má donepeziliumchlorid nejaký vplyv na progresiu
ochorenia.


Účinnosť liečby donepeziliumchloridom sa skúmala v štyroch placebom
kontrolovaných štúdiách, v 2 štúdiách trvajúcich 6 mesiacov a v 2 štúdiách
trvajúcich 1 rok.

V 6-mesačnej klinickej štúdii bola po dokončení liečby donepezilom urobená
analýza s použitím kombinácie troch kritérií účinnosti: ADAS-Cog
(hodnotenie kognitívnej výkonnosti), dojem zmeny na základe klinického
rozhovoru lekára s pacientom a opatrovateľom (CIBIC+, hodnotenie globálneho
fungovania) a podškála hodnotiaca činnosti každodenného života, ktorá je
súčasťou klinickej škály hodnotiacej demenciu (hodnotenie spôsobilostí
v nasledujúcich oblastiach: spoločenský život, domov a koníčky
a starostlivosť o seba samého).

Pacienti, ktorí splnili nižšie uvedené kritériá, sa považovali za
pacientov, ktorí dosiahli odpoveď na liečbu.

Odpoveď = zlepšenie v ADAS-Cog aspoň o 4 body

Žiadne zhoršenie v CIBIC +

Žiadne zhoršenie v podškále hodnotiacej činnosti každodenného života, ktorá
je súčasťou klinickej škály hodnotiacej demenciu

| |Odpoveď [%] |
| |Celý počiatočný súbor|súbor pacientov |
| |pacientov |n=352 |
| |n=365 | |
|Skupina s placebom |10 % |10 % |
|Skupina s 5 mg |18 % |18 % |
|donepezilom | | |
|Skupina s 10 mg |21 % |22 %* |
|donepezilom | | |

p<0,05, * p<0,01

Donepezil spôsobil v závislosti od dávky štatisticky významné zvýšenie
percentuálneho podielu pacientov, u ktorých sa liečba prejavila.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Absorpcia:/ Maximálne plazmatické hladiny sa dosiahnu približne do 3 až 4
hodín po perorálnom podaní. Plazmatické koncentrácie a plocha pod krivkou
koncentrácie sa zvyšujú úmerne dávke. Konečný eliminačný polčas je
približne 70 hodín a preto podávanie opakovaných jednorazových denných
dávok vedie k postupnému dosiahnutiu rovnovážneho stavu. Rovnovážny stav sa
dosiahne približne do 3 týždňov od začiatku liečby. Po dosiahnutí
rovnovážneho stavu vykazujú plazmatické koncentrácie donepeziliumchloridu
a s tým súvisiaci farmakodynamický účinok v priebehu dňa nízku variabilitu.

Príjem potravy neovplyvňuje absorpciu donepeziliumchloridu.

/Distribúcia:/ Väzba donepeziliumchloridu na ľudské plazmatické bielkoviny je
približne 95 %. Väzba účinného metabolitu 6-O-desmetyldonepezilu na
plazmatické bielkoviny nie je známa. Distribúcia donepeziliumchloridu do
rôznych tkanív tela sa úplne nepreskúmala. Avšak v štúdii hmotnostnej
rovnováhy („mass balance study“) so zdravými dobrovoľníkmi mužského
pohlavia sa po 1 dávke 5 mg donepeziliumchloridu označeného 14C nevylúčilo
približne 28 % označeného donepezilu. To svedčí o tom, že
donepeziliumchlorid a/alebo jeho metabolity môžu zotrvávať v tele počas
viac ako 10 dní.

/Metabolizmus/vylučovanie/: Donepeziliumchlorid sa vylučuje močom v
nezmenenej forme a tiež sa metabolizuje cytochrómom P450 na viaceré
metabolity, z ktorých sa nie všetky identifikovali. Po podaní jednorazovej
5 mg dávky 14C-značeného donepeziliumchloridu bola rádioaktivita v plazme
(vyjadrená ako percento podanej dávky) prítomná predovšetkým vo forme
nezmeneného donepeziliumchloridu (30 %), 6-O-desmetyldonepezilu (11 % -
jediný metabolit, ktorý vykazuje podobný účinok ako donepeziliumchlorid),
donepezil-cis-N-oxidu (9 %), 5-O-desmetyldonepezilu (7 %) a glukuronidového
konjugátu 5-O-desmetyldonepezilu (3 %). Približne 57 % celkovej podanej
rádioaktivity sa zistilo v moči (17 % vo forme nezmeneného donepezilu) a
14,5 % sa zistilo v stolici, čo poukazuje na to, že hlavnými cestami
vylučovania sú biotransformácia a urinárna exkrécia. Nie sú k dispozícii
údaje svedčiace o enterohepatálnej recirkulácii donepeziliumchloridu
a/alebo niektorého z jeho metabolitov.


Plazmatické koncentrácie donepezilu klesajú s polčasom približne 70 hodín.

Pohlavie, rasa a anamnéza fajčenia nemajú žiadny klinicky významný vplyv na
plazmatické koncentrácie donepeziliumchloridu. Farmakokinetika donepezilu
sa formálne neskúmala u zdravých starších jedincov a u pacientov s
Alzheimerovou alebo vaskulárnou demenciou. Priemerné plazmatické hladiny
u pacientov sa však takmer zhodovali s plazmatickými hladinami u mladých
zdravých dobrovoľníkov.
U pacientov s miernym až ťažkým stupňom poškodenia pečene sa zistili
zvýšené ustálené plazmatické koncentrácie donepezilu; priemerná hodnota PPK
o 48 % a priemerná hodnota Cmax o 39 % (pozri časť 4.2).5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Rozsiahle sledovanie na experimentálnych zvieratách preukázalo, že táto
látka spôsobuje málo iných účinkov, ako predpokladané farmakologické účinky
vyplývajúce zo skutočnosti, že ide o cholínergný stimulátor (pozri časť
4.9). Donepezil nebol mutagénny v testoch mutagenity na baktériách
a cicavčích bunkách. /In vitro/ boli pozorované niektoré klastogénne
účinky pri koncentráciách zjavne toxických pre bunky a viac ako 3000-
násobne vyšších ako sú rovnovážne plazmatické koncentrácie. V /in vivo/
mikronukleovom teste na myšiach neboli pozorované žiadne klastogénne alebo
iné genotoxické účinky. V dlhodobých štúdiách karcinogenity sa ani
pri potkanoch ani pri myšiach nepreukázal onkogénny potenciál.

Donepeziliumchlorid nemal vplyv na fertilitu potkanov a nebol teratogénny
pri potkanoch alebo králikoch, ale mal mierny vplyv na počet
mŕtvonarodených mláďat a na prežívanie mláďat krátko po narodení, ak sa
podával gravidným potkaním samiciam v dávke 50-násobne vyššej ako je dávka
u ľudí (pozri časť 4.6).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Jadro tablety//:/ monohydrát laktózy, kukuričný škrob, hyprolóza,
mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát.
/Filmový obal//:/ obalová sústava Opadry biela: HPMC 2910/hypromelóza 5 cP
(E646), oxid titaničitý (E171), propylénglykol, mastenec.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

30 mesiacov.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uschovávajte pri teplote do 30 şC.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Tablety sa dodávajú v blistrových baleniach (blister z PVC-PE-PVDC/hliníka)
so 14, 28, 42, 56, 84, 98, 112 tabletami.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ICN Polfa Rzeszów S.A., Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, Poľsko.


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Calofra 5 mg: 06/0232/08-S
Calofra 10 mg: 06/0233/08-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

január 2012

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C51082
Skupina ATC:
N06 - Psychoanalepiká
Skupina ATC:
N06DA02 - donepezilum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Účinná látka:
epinephrini hydrochloridum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri ľahkom a stredne ťažkom stupni demencie Alzheimerovho typu, pričom stupeň postihnutia je vyjadrený škálou Mini Mental State Examination (MMSE) rozsahom dosiahnutého skóre 13 až 24 bodov vrátane. Hradená liečba sa môže indikovať pri klinickom potvrdení demencie Alzheimerovho typu (vylúčenie systémového ochorenia ako príčiny demencie). Každé tri mesiace počas podávania AchE I sa opakuje testovanie kognitívnych funkcií (MMSE) a zhodnotí sa celkový stav pacienta vrátane hodnotenia globálneho fungovania v denných aktivitách a posúdenia porúch správania. Ak skóre MMSE klesne pod 13 bodov, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Predajná cena:
15.75 € / 474.48 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
15.75 € / 474.48 SK
Posledná aktualizácia:
2015-09-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.58 € ÚP:13.58 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.56 € ÚP:13.66 € DP:0.90 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.16 € ÚP:4.55 € DP:3.61 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:39.87 € ÚP:39.87 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.61 € ÚP:13.61 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.16 € ÚP:0.00 € DP:13.16 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:39.47 € ÚP:0.00 € DP:39.47 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.24 € ÚP:14.24 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:42.71 € ÚP:42.71 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien