Detail:
Dolforin 50 ug/h transdermálna náplasť emp tdm 5x50 mcg/h
Názov lieku:
Dolforin 50 ug/h transdermálna náplasť
Doplnok názvu:
emp tdm 5x50 mcg/h
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.2 k notifikácii zmeny ev.č: 2011/03016PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

/Dolforin/ 25 µg/h transdermálna náplasť
/Dolforin/ 50 µg/h transdermálna náplasť
/Dolforin/ 75 µg/h transdermálna náplasť
/Dolforin/ 100 µg/h transdermálna náplasť

fentanyl

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať
tento liek.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť,
dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je /Dolforin/ a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete /Dolforin/
3. Ako používať /Dolforin/
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať /Dolforin/
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE DOLFORIN A NA ČO SA POUŽÍVA

Fentanyl patrí medzi silné lieky proti bolesti, ktoré sa nazývajú opioidy.
Liečivo proti bolesti, fentanyl, pomaly prechádza z náplasti cez kožu a do
tela.

/Dolforin/ sa používa na liečbu silnej a dlhotrvajúcej bolesti, ktorá si
vyžaduje liečbu silnými liekmi na potlačenie bolesti.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE DOLFORIN

Nepoužívajte /Dolforin/
- keď ste alergický (precitlivený) na fentanyl alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek lieku.
- keď trpíte bolesťou, ktorá trvá iba krátko, napr. po chirurgickom
zákroku.
- keď je Váš centrálny nervový systém ťažko poškodený, napr. po úraze
mozgu.
- keď je vaše dieťa, ktoré má bolesť, mladšie než 2 roky.
- keď vaše dieťa nebolo liečené silnými liekmi proti bolesti, ako je
morfín.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní /Dolforinu/

UPOZORNENIE:
/Dolforin/ sa nemá používať pri liečení akútnej alebo pooperačnej bolesti,
pretože počas krátkodobého použitia nie je možnosť titrovania dávky
a pretože môže dôjsť k závažnej alebo život ohrozujúcej hypoventilácii.
/Dolforin/ je liek, ktorý môže byť pre deti životu nebezpečný.
Toto platí aj pre použité transdermálne náplasti.
Majte na pamäti, že vzhľad tohto lieku môže byť pre deti lákavý.
U ľudí, ktorí nepoužívajú predpísané opioidné lieky pravidelne, môže mať
/Dolforin/ život ohrozujúce vedľajšie účinky.
Pacienti, u ktorých sa prejavili závažné nežiaduce účinky, majú byť po
odstránení /Dolforinu/ až do 24 hodín sledovaní kvôli poklesu sérových
koncentrácií fentanylu.

Skôr ako použijete /Dolforin/, mali by ste informovať svojho lekára, ak
trpíte niektorým z nižšie uvedených ochorení, nakoľko riziko vedľajších
účinkov je vyššie a/alebo Vám Váš lekár bude chcieť predpísať nižšiu dávku
fentanylu.
- astma, útlm dýchania alebo akékoľvek ochorenie pľúc
- nízky krvný tlak
- poškodenie funkcie pečene
- poškodenie funkcie obličiek
- keď ste niekedy mali poranenie hlavy, mozgový nádor, príznaky
zvýšeného vnútrolebečného tlaku (napr. bolesti hlavy, poruchy
videnia), zmeny stavu vedomia alebo stratu vedomia, alebo kómu
- pomalý nepravidelný tep srdca (bradyarytmie)
- myasthenia gravis (ochorenie, spôsobujúce únavu alebo slabosť svalov)

Informujte svojho lekára, ak sa u Vás počas liečby vyskytne horúčka,
pretože zvýšená telesná teplota môže spôsobiť zvýšený prechod liečiva cez
kožu. Z rovnakého dôvodu nevystavujte náplasť na koži priamemu pôsobeniu
tepla, ako sú vyhrievacie podložky, ohrievacie fľaše, sauna, solárium alebo
horúci kúpeľ. Je dovolené zostať na slnku, ale počas horúcich letných dní
si musíte náplasť chrániť oblečením.

Ak používate /Dolforin/ dlhší čas, môže vzniknúť tolerancia, fyzická
alebo psychická závislosť. Počas liečby bolesti spôsobenej rakovinou je to
však zriedkavé.

Ak ste starší pacient, alebo ste vo veľmi zlom fyzickom stave
(kachektický), Váš lekár Vás bude sledovať pozornejšie, nakoľko môže byť
potrebné predpísať Vám nižšiu dávku.

Náplasti sa nemajú strihať na menšie časti, nakoľko kvalita, účinnosť a
bezpečnosť takto rozdelených náplastí nebola preukázaná.


Deti

/Dolforin/ sa nemá podávať deťom mladším ako 2 roky, pretože s použitím u
detí sú obmedzené skúsenosti. Môže byť urobená výnimka v prípade, že lekár
vyslovene predpíše /Dolforin/.
Používanie iných liekov
Prosím, povedzte svojmu lekárovi, či užívate barbituráty (na liečbu porúch
spánku), buprenorfín, nalbufín alebo pentazocín (iné silné lieky proti
bolesti). Používanie týchto liekov spolu s /Dolforinom/ sa neodporúča.

Ak súčasne užívate lieky, ktoré ovplyvňujú funkciu mozgu, je
pravdepodobnejšie, že sa u Vás vyskytnú vedľajšie účinky, najmä dýchacie
ťažkosti. To sa napr. vzťahuje na:
- lieky na liečbu úzkosti (trankvilizéry)
- lieky na liečbu depresie (antidepresíva)
- lieky na liečbu psychických porúch (neuroleptiká)
- anestetiká, ak predpokladáte, že máte dostať anestézu, povedzte
svojmu lekárovi alebo zubárovi, že používate /Dolforin/
- lieky na liečbu porúch spánku (hypnotiká, sedatíva)
- lieky na liečbu alergií alebo nevoľností pri cestovaní
(antihistaminiká/antiemetiká)
- iné silné lieky proti bolesti (opioidy)
- alkohol

Pokiaľ nie ste pod pozorným dohľadom svojho lekára, neužívajte spolu s
/Dolforinom/ nižšie uvedené lieky.
Tieto lieky môžu zvýšiť účinok a vedľajšie účinky /Dolforinu/. Týka sa to
napr.:
- ritonavir (na liečbu AIDS)
- ketokonazol, itrakonazol (na liečbu hubových ochorení)
- diltiazem (na liečbu srdcových ochorení)
- makrolidové antibiotiká (na liečbu infekcií)

Prosím, povedzte svojmu lekárovi, ak užívate inhibítory MAO (napr.
moklobemid proti depresii alebo selegilín proti Parkinsonovej chorobe)
alebo ste ich užívali počas predchádzajúcich 14 dní. Ak sa tieto lieky
užívajú súčasne, môže dôjsť k zvýšeniu ich toxicity.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Používanie /Dolforinu/ s jedlom a nápojmi

Súčasné podávanie /Dolforinu/ a alkoholických nápojov zvyšuje riziko
závažných nežiaducich účinkov a môže spôsobiť dýchacie ťažkosti, pokles
krvného tlaku, hlboký útlm a kómu.


Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.
Neodporúča sa používať /Dolforin/ počas pôrodných bolestí a pôrodu (vrátane
pôrodu cisárskym rezom), pretože fentanyl môže u novorodenca spôsobiť
dýchacie ťažkosti. Ak počas liečby /Dolforinom/ otehotniete, poraďte sa so
svojím lekárom. /Dolforin/ sa nemá počas tehotenstva a dojčenia používať,
pokiaľ to nie je vyslovene nevyhnutné. Bezpečnosť používania počas
tehotenstva nebola stanovená. Fentanyl prechádza do materského mlieka
a môže u dojčaťa spôsobiť vedľajšie účinky, ako je celkový útlm a útlm
dýchania. Všetko materské mlieko vytvorené počas liečby alebo počas 72
hodín po odstránení poslednej náplasti treba znehodnotiť.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
/Dolforin/ má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. To
sa dá očakávať najmä na začiatku liečby a pri akejkoľvek zmene dávkovania,
ako aj v spojení s alkoholom alebo trankvilizérmi. Ak už používate
/Dolforin/ v rovnakej dávke dlhší čas, môže Váš lekár rozhodnúť o povolení
viesť vozidlá alebo obsluhovať nebezpečné stroje. Neveďte vozidlá ani
neobsluhujte nebezpečné stroje, keď používate /Dolforin/, pokým Vám to Váš
lekár nepovolil.


3. AKO POUŽÍVAŤ DOLFORIN

Vždy používajte /Dolforin/ presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

O tom, ktorá sila /Dolforinu/ je pre Vás najvhodnejšia rozhodne Váš lekár.
Váš lekár sa rozhodne podľa: veľkosti Vašej bolesti, Vášho celkového stavu
a typu liečby bolesti, ktorú ste dostávali doteraz.
Sila náplasti alebo počet náplastí sa bude upravovať podľa Vašej reakcie.
Účinok sa dostavuje do 24 hodín po aplikácii prvej náplasti a postupne sa
znižuje po jej odstránení. Neprerušujte liečbu bez konzultácie s lekárom.

Vaša prvá náplasť začne pôsobiť pomaly, môže to trvať aj jeden deň, takže
Váš lekár Vám môže dať
ďalšie lieky proti bolesti, kým nezačne fentanylová transdermálna náplasť
plne účinkovať. Potom bude /Dolforin/ uvoľňovať bolesť bez prerušenia, a Vy
budete môcť prestať užívať ďalšie lieky proti bolesti. Avšak niekedy budete
stále potrebovať lieky proti bolesti navyše.

Ako aplikovať /Dolforin/
- Nájdite rovnú časť hornej časti tela (trup) alebo ramena, kde je koža
bez chlpov, rezov, škvŕn alebo iných kožných defektov. Táto časť tela
nesmie byť ožiarená v súvislosti s radiačnou liečbou.
- Ak je koža ochlpená, ostrihajte chlpy nožničkami. Nehoľte ju, pretože
holenie dráždi kožu. Ak je potrebné kožu umyť, umývajte ju vodou.
Nepoužívajte mydlo, olej, telové mlieka, alkohol alebo iné čistiace
prostriedky, ktoré môžu kožu podráždiť. Pred aplikáciou náplasti musí
byť pokožka úplne suchá.
- Náplasť treba nalepiť ihneď po otvorení balenia. Po odstránení
odnímateľnej fólie sa náplasť aplikuje na kožu pevným pritlačením
dlaňou asi na 30 sekúnd, aby ste sa uistili, že sa náplasť dobre
prichytila o kožu. Obzvlášť veľkú pozornosť venujte okrajom náplasti,
či sú dobre prilepené.
- Fentanylová transdermálna náplasť sa zvyčajne používa 72 hodín (3
dni). Na vonkajšie balenie si môžete napísať dátum a čas aplikovania
náplasti. Toto Vám môže pomôcť zapamätať si, kedy si máte náplasť
vymeniť.
- Miesto aplikácie náplasti sa nemá vystavovať účinkom vonkajších
zdrojov tepla (pozri „Buďte zvlášť opatrný pri používaní /Dolforinu/”).
- Nakoľko je transdermálna náplasť chránená vonkajším vodovzdorným
krycím filmom, môžete sa s ňou sprchovať.

Ako vymeniť transdermálnu náplasť
- Odstráňte náplasť po čase, ktorý Vám predpísal lekár. Vo väčšine
prípadov je to po 72 hodinách (3 dni), u niektorých pacientov po 48
hodinách (2 dni). Zvyčajne sa náplasť neodlepí sama. Ak po odstránení
transdermálnej náplasti zostanú na pokožke jej zvyšky, možno ich
očistiť hojným množstvom mydla a vody.
- Zložte použitú náplasť na polovicu tak, aby lepivé strany k sebe
priľnuli. Použitú náplasť vložte do vonkajšieho obalu a zničte, alebo
kedykoľvek môžete, odovzdajte ju svojmu lekárnikovi.
- Novú náplasť aplikujte vyššie popísaným spôsobom, ale na iné miesto
na koži. Musí uplynúť minimálne 7 dní, kým použijete to isté miesto.


Ak použijete viac /Dolforinu,/ ako máte

Ak ste si nalepili viacej náplastí, ako je predpísané, odstráňte náplasti
a kontaktujte Vášho lekára alebo nemocnicu, aby posúdili riziko.

Najčastejším znakom predávkovania je znížená schopnosť dýchať. Príznaky sú
také, že osoba dýcha príliš pomaly alebo slabo. Ak toto nastane – odstráňte
náplasť a ihneď kontaktujte lekára. Počas čakania na lekára udržujte osobu
v bdelom stave hovorením alebo s ním/s ňou sem tam zatraste.
Iné znaky a symptómy predávkovania sú ospanlivosť, nízka telesná teplota,
pomalý tep srdca, znížené svalové napätie, výrazný útlm, strata koordinácie
svalov, zúženie zreníc a kŕče.


Ak zabudnete použiť /Dolforin/

Za žiadnych okolností nepoužívajte dvojnásobnú dávku.
Pokiaľ Vám Váš lekár nenariadil inak, vymieňajte si náplasť v rovnakom čase
každé tri dni (každých 72 hodín). Ak zabudnete, vymeňte si náplasť ihneď
ako si spomeniete. Ak je to však príliš neskoro, kontaktujte svojho lekára,
pretože je možné, že budete potrebovať ďalšie lieky proti bolesti.


Ak prestanete používať /Dolforin/

Ak si prajete prerušiť alebo ukončiť liečbu, porozprávajte sa s Vaším
lekárom o dôvodoch jej ukončenia a o Vašej ďalšej liečbe.
Dlhodobé používanie /Dolforinu/ môže vyvolať fyzickú závislosť. Ak prestanete
používať náplasti, môžete sa cítiť zle.
Keďže je riziko príznakov z vysadenia (nevoľnosť, vracanie, hnačka, úzkosť
a svalový tras) pri náhlom ukončení liečby vyššie, nikdy neukončujte liečbu
/Dolforinom/ sami, ale vždy sa najprv poraďte s Vaším lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj /Dolforin/ môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Ak si všimnete alebo máte podozrenie na akýkoľvek z nasledujúcich
vedľajších účinkov, odstráňte náplasť a ihneď kontaktujte svojho lekára
alebo navštívte najbližšiu nemocnicu. Môžete potrebovať bezodkladnú
lekársku starostlivosť.

Pocit neobvyklej ospalosti, čoraz pomalšie alebo slabšie dýchanie, než by
sa čakalo.

Tieto ťažkosti s dýchaním môžu byť veľmi zriedkavo život ohrozujúcimi alebo
dokonca fatálnymi, najmä u ľudí, ktorí predtým silné opioidné lieky proti
bolesti (ako je Dolforin) nepoužívali. Ak vy alebo Váš partner, či
opatrovateľ zistí, že vy alebo vaše dieťa dýchate oveľa pomalšie alebo
slabo, postupujte podľa pokynov uvedených vyššie a udržujte sa v pohybe
a čo najviac hovorte.

Náhly opuch tváre alebo krku, silné podráždenie, začervenanie alebo
pľuzgiere na koži.

Môžu byť príznakmi závažnej alergickej reakcie. Vyskytnú sa iba u malého
počtu pacientov.
Kŕče, záchvaty alebo epileptické záchvaty. Postihujú menej ako 1 zo 100
pacientov.

Boli tiež hlásené nasledujúce nežiaduce účinky

Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov):
Pocit nevoľnosti (nauzea) alebo nevoľnosť (vracanie), zápcha
Závraty, ospalosť alebo nespavosť
Bolesť hlavy

Časté (postihujú menej ako 1 z 10 pacientov):
Alergická reakcia
Uvedomenie si nezvyčajného búšenia srdca (ktoré sa nazýva palpitácie),
zrýchlený tep
Vysoký krvný tlak
Strata chuti do jedla alebo sucho v ústach
Pocit nervozity, strachu alebo depresie
Zmätenosť, halucinácie (videnie, cítenie alebo počutie vecí, ktoré
neexistujú)
Pocit mravčenia, tras, pocit závratu
Svalové kŕče
Bolesť žalúdka, tráviace ťažkosti, problémy pri močení
Hnačka
Pocit chladu, nadmerné potenie
Všeobecné pocity nevoľnosti, únavy, slabosti
Opuch rúk, členkov alebo nôh
Svrbenie kože, vyrážky alebo sčervenanie kože

Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 pacientov):
Príznaky podobné chrípke
Pomalý srdcový tep
Nízky krvný tlak
Zníženie citlivosti, obzvlášť v koži
Modrasté sfarbenie kože
Stavy nepokoja, dezorientácie, vzrušenia alebo nezvyčajnej bezstarostnosti
Strata pamäti
Ekzém a/alebo iné kožné problémy, vrátane dermatitídy, v mieste nalepenia
náplasti
Poruchy sexuálnej funkcie
Úplná obštrukcia čreva
Svalové zášklby
Zmeny telesnej teploty
Príznaky z vysadenia (ako je nevoľnosť, vracanie, hnačka, úzkosť či svalový
tras)

Zriedkavé vedľajšie účinky (pravdepodobne postihujú menej ako 1 z 1000
pacientov):
Malé zrenice
Neúplná obštrukcia tenkého alebo hrubého čreva

Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené počas klinických štúdií u detí
(do 18 rokov veku):

Veľmi časté vedľajšie účinky (pravdepodobne postihujú viac ako 1 z 10
pacientov):
Bolesť hlavy
Pocit nevoľnosti alebo nevoľnosť
Zápcha, hnačka
Svrbenie

Časté vedľajšie účinky (pravdepodobne postihujú až 1 z 10 pacientov):
Alergická reakcia
Strata chuti do jedla, bolesť brucha
Nespavosť, ospalosť, únava, pocit slabosti
Pocit strachu alebo depresia, halucinácie (videnie, cítenie alebo počutie
vecí, ktoré neexistujú), závraty,
Tras, znížená citlivosť alebo vnímavosť, najmä kože
Sucho v ústach
Vyrážka, nadmerné potenie, začervenanie kože
Svalové kŕče
Ťažkosti pri močení
Opuchy rúk, členkov alebo nôh
Kožné reakcie v mieste nalepenia náplasti

Menej časté vedľajšie účinky (pravdepodobne postihujú menej ako 1 zo 100
pacientov):
Zmätok
Pocit mravčenia
Malé zrenice
Pocit závratu
Modrasté sfarbenie kože, ekzém a/alebo iné kožné problémy v mieste
nalepenia náplasti, vrátane dermatitídy

Príznaky z vysadenia (ako je nevoľnosť, vracanie, hnačka, úzkosť či svalový
tras), príznaky podobné chrípke.

Ak sa u vás prejavia niektoré z týchto vedľajších účinkov, informujte
svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika.
Kožné vyrážky, svrbenie alebo potenie (postihujú menej ako 1 z 10
pacientov). Môžete si všimnúť vyrážky, sčervenanie alebo mierne svrbenie
kože v mieste nalepenia náplasti. Sú zvyčajne mierne a vymiznú po
odstránení náplasti. Ak tomu tak nie je, alebo ak náplasť dráždi kožu
veľmi, informujte svojho lekára.
Boli zaznamenané prípady abstinenčných príznakov u novorodencov, ktorých
matky dlhodobo počas tehotenstva užívali lieky podobné Dolforinu.
Ak prechádzate z iného lieku proti bolesti na náplasti Dolforin, môže dôjsť
k účinkom, ako je nevoľnosť, vracanie, hnačka, úzkosť či tras. Informujte
svojho lekára, ak spozorujete niektorý z týchto účinkov.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ DOLFORIN


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí, dokonca aj po použití. Veľké
množstvo liečiva zostáva v transdermálnej náplasti aj po použití.

Nepoužívajte /Dolforin/ po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Z bezpečnostných dôvodov ako aj z dôvodov ochrany životného prostredia sa
majú použité, nepoužité ako aj náplasti po dátume exspirácie znehodnotiť
alebo vrátiť do lekárne na likvidáciu. Použité náplasti preložte na
polovicu lepiacimi stranami k sebe a ponechajte ich vo vonkajšom obale, až
kým ich neznehodnotíte alebo neodnesiete do lekárne.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo /Dolforin/ obsahuje

. Liečivom je fentanyl.
/Dolforin 25 µg/h/: Jedna transdermálna náplasť (15 cm2 aktívnej plochy)
obsahujúca 4,8 mg fentanylu. To zodpovedá uvoľňovaniu 25 mikrogramov
fentanylu za hodinu.

/Dolforin 50 µg/h/: Jedna transdermálna náplasť (30 cm2 aktívnej plochy)
obsahujúca 9,6 mg fentanylu. To zodpovedá uvoľňovaniu 50 mikrogramov
fentanylu za hodinu.

/Dolforin 75 µg/h/: Jedna transdermálna náplasť (45 cm2 aktívnej plochy)
obsahujúca 14,4 mg fentanylu. To zodpovedá uvoľňovaniu 75 mikrogramov
fentanylu za hodinu.

/Dolforin 100 µg/h/: Jedna transdermálna náplasť (60 cm2 aktívnej plochy)
obsahujúca 19,2 mg fentanylu. To zodpovedá uvoľňovaniu 100 mikrogramov
fentanylu za hodinu.

. Ďalšími zložkami sú:
/Adhézna vrstva:/ poly(2-etylhexylakrylát, vinylacetát) (50:50) poly[2-
etylhexyl)akrylát-co-metylakrylát-co-akrylová kyselina-co(2,3-
epoxypropyl)metakrylát] (61.5:33:5. 5:0.02) dodekán-1-ol
/Odnímateľná fólia:/ polyesterový film, ošetrený silikónom,
/Krycia fólia:/ polyesterová/etylénvinylacetátová fólia,
tlačiarenský atrament


Ako vyzerá /Dolforin/ a obsah balenia

/Dolforin 25, 50, 75 a 100 µg/h/ je tenká priehľadná transdermálna náplasť so
zaoblenými rohmi a nasledovnou potlačou:
fentanyl 25 µg/h
fentanyl 50 µg/h
fentanyl 75 µg/h
fentanyl 100 µg/h

/Dolforin 25, 50, 75 a 100 µg/h/ je dostupný v baleniach po 5, 10 alebo 20
transdermálnych náplastí.

Sú dostupné nasledovné sily: /Dolforin 25 µg/h, Dolforin 50 µg/h, Dolforin/
/75 µg/h a Dolforin 100 µg/h/

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103 Budapešť
Maďarsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Nemecko: Fentanyl HPC 25, 50, 75, 100 µg/h Transdermales Pflaster
Maďarsko: Dolforin 25, 50, 75, 100 ?g/h transzdermális tapasz
Rumunsko: Dolforin 25, 50, 75, 100 ?g/h plasture transdermic
Slovensko: Dolforin 25, 50, 75, 100 µg/h transdermálna náplasť
Česká republika: Dolforin 25, 50, 75, 100 ?g/h transdermálni náplast
Poľsko: Dolforin (25, 50, 75, 100 ?g/h system transdermalny)
Litva: Dolforin 25, 50, 75 mikrogramai/valanda 100 mikrogram?/valanda
transderminis pleistras
Lotyšsko: Dolforin 25, 50, 75, 100 ?g/h transderm?ls pl?ksteris

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v máji
2012.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k notifikácii zmeny ev.č: 2011/03016


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Dolforin 25 µg/h transdermálna náplasť
Dolforin 50 µg/h transdermálna náplasť
Dolforin 75 µg/h transdermálna náplasť
Dolforin 100 µg/h transdermálna náplasť


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

/Dolforin 25 µg/h/: Jedna transdermálna náplasť (15 cm2 aktívnej plochy)
obsahuje 4,8 mg fentanylu. To zodpovedá uvoľňovaniu 25 mikrogramov
fentanylu za hodinu.

/Dolforin 50 µg/h/: Jedna transdermálna náplasť (30 cm2 aktívnej plochy)
obsahuje 9,6 mg fentanylu. To zodpovedá uvoľňovaniu 50 mikrogramov
fentanylu za hodinu.

/Dolforin 75 µg/h/: Jedna transdermálna náplasť (45 cm2 aktívnej plochy)
obsahuje 14,4 mg fentanylu. To zodpovedá uvoľňovaniu 75 mikrogramov
fentanylu za hodinu.

/Dolforin 100 µg/h/: Jedna transdermálna náplasť (60 cm2 aktívnej plochy)
obsahuje 19,2 mg fentanylu. To zodpovedá uvoľňovaniu 100 mikrogramov
fentanylu za hodinu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Transdermálna náplasť

/Dolforin 25, 50, 75 a 100 µg/h/ je tenká priehľadná transdermálna náplasť so
zaoblenými rohmi s nasledovnou potlačou:
fentanyl 25 µg/h
fentanyl 50 µg/h
fentanyl 75 µg/h
fentanyl 100 µg/h


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

/Dospelí/
Dolforin transdermálna náplasť je určený
– na liečbu chronickej nezvládnuteľnej bolesti spôsobenej rakovinou
– na liečbu chronickej nezvládnuteľnej bolesti


/Deti/
– na dlhodobú liečbu závažnej chronickej bolesti u detí, ktoré sú
liečené opioidmi od 2 rokov veku.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na transdermálne použitie.
Dolforin transdermálna náplasť sa má aplikovať na nepodráždenú a neožiarenú
kožu na rovný povrch trupu alebo hornú časť ramena. U malých detí sa
odporúča prednostne umiestniť náplasť na hornú časť chrbta, aby sa zmenšila
možnosť dieťaťa odstrániť náplasť. Má sa vybrať neochlpená oblasť.

Ak to nie je možné, chlpy v mieste aplikácie sa majú pred nalepením
náplasti ostrihať (nie oholiť). V prípade potreby očistenia možno miesto
pred aplikáciou Dolforin transdermálnej náplasti očistiť čistou vodou.
Nemajú sa pri tom používať mydlá, oleje, pleťové vody alebo akékoľvek iné
prostriedky, ktoré môžu dráždiť kožu alebo zmeniť jej vlastnosti. Pred
aplikáciou náplasti treba kožu dôkladne vysušiť. Náplasti je potrebné pred
použitím skontrolovať. Náplasti, ktoré sú rozrezané, rozdelené alebo
nejakým iným spôsobom poškodené sa nemajú používať.


Dolforin transdermálna náplasť sa má vybrať z ochranného obalu najprv
prehnutím zárezu na vrecku (umiestnený v blízkosti hrotu šípky na štítku
obalu) a potom opatrným roztrhnutím obalu vrecka. Ak sa použijú nožnice,
vrecko sa má otvoriť v blízkosti uzavretého okraja, aby nedošlo k
poškodeniu náplasti vo vnútri.


Dolforin transdermálna náplasť sa má aplikovať ihneď po vybratí z
ochranného uzatvoreného vrecka. Vyhnite sa dotyku lepiacej strany náplasti.
Po odstránení oboch častí ochrannej fólie sa má transdermálna náplasť pevne
pritlačiť na miesto dlaňou ruky asi na 30 sekúnd, pričom sa uistite, že
spojenie je úplné a že sú okraje náplasti správne prilepené. Potom si umyte
ruky čistou vodou.


Dolforin transdermálna náplasť sa má ponechať na koži nepretržite 72 hodín.
Po odstránení predchádzajúcej transdermálnej náplasti sa nová náplasť
aplikuje na iné miesto kože. Nová náplasť sa môže aplikovať na tú istú
oblasť kože až po uplynutí niekoľkých dní.
Potreba pokračovania v liečbe sa má posudzovať v pravidelných časových
intervaloch.


/Dospelí/


Výber úvodnej dávky


Odporúča sa, aby sa Dolforin transdermálna náplasť používala u pacientov,
ktorí predtým tolerovali opioidy. Úvodné dávkovanie Dolforinu transdermálna
náplasť má byť založené na predchádzajúcom podávaní opioidov, zahŕňajúc
stupeň tolerancie opioidov, ak existuje, rovnako ako súčasný celkový stav a
zdravotný stav pacienta.
U pacientov, ktorí predtým neužívali opioidy, sa má ako úvodná dávka použiť
Dolforin transdermálna náplasť 25 µg/h.


Klinické skúsenosti s Dolforin transdermálna náplasť u pacientov, ktorí
doteraz neboli liečení opioidmi, sú obmedzené. V prípade, že sa liečba
Dolforinom transdermálna náplasť považuje za vhodnú pre pacientov doteraz
neliečených opioidmi, odporúča sa, aby boli títo pacienti spočiatku
titrovaní s nízkymi dávkami krátko pôsobiacich opioidov. Neskôr môžu
pacienti prejsť na Dolforin transdermálnu náplasť 25 µg/h. Ak je to
potrebné, dávka sa môže dodatočne titrovať smerom nahor alebo nadol v
prírastkoch 12 alebo 25 µg/h, aby sa dosiahla najnižšia vhodná dávka lieku
Dolforinu transdermálna náplasť v závislosti na odpovedi a potrebe
dodatočnej analgézie (pozri tiež časť 4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia
pri používaní).


U pacientov tolerujúcich opioidy má byť úvodná dávka Dolforinu
transdermálna náplasť stanovená podľa dávky analgetík potrebných počas
posledných 24 hodín. V tabuľke 1 je uvedená odporúčaná schéma prepočtu
perorálneho morfínu na Dolforin transdermálnu náplasť:
|Perorálna dávka morfínu |Transdermálne uvoľňovanie |
|(mg/24 h) |fentanylu (?g/h) |
|< 90 |25 |
|90-134 |37 |
|135-189 |50 |
|190-224 |62 |
|225-314 |75 |
|315-404 |100 |
|405-494 |125 |
|495-584 |150 |
|585-674 |175 |
|675-764 |200 |
|765-854 |225 |
|855-944 |250 |
|945-1034 |275 |
|1035-1124 |300 |

Predchádzajúca analgetická liečba sa má postupne vysadzovať od prvej
aplikácie náplasti Dolforin transdermálna náplasť až do dosiahnutia jej
úplnej analgetickej účinnosti. U oboch skupín pacientov, u pacientov
doteraz neliečených opioidmi ako i u pacientov tolerujúcich opioidy, sa má
prvé vyhodnotenie analgetického účinku Dolforinu transdermálnej náplasti
vykonať až po uplynutí 24-hodinového pôsobenia transdermálnej náplasti z
dôvodu postupného zvyšovania koncentrácií fentanylu v sére počas prvých 24
hodín po prvej aplikácii náplasti.


/Titrácia dávky a udržiavacia liečba/
Dolforin transdermálna náplasť sa má vymieňať každých 72 hodín. Dávka sa má
titrovať individuálne až do dosiahnutia analgetickej účinnosti. Ak na konci
prvej aplikácie nie je analgézia dostatočná, môže sa dávka zvýšiť. Úprava
dávky sa má v prípade potreby bežne vykonávať v týchto titračných krokoch
od 25 ?g/h do 75 µg/h: 25 µg/h, 37 µg/h, 50 µg/h, 62 µg/h a 75 µg/h;
neskoršie sa úprava dávkovania zvyčajne vykonáva prídavkom 25 µg/h, hoci
treba brať do úvahy doplnkové analgetické požiadavky (perorálny morfín 90
mg/deň ? Dolforin transdermálna náplasť 25 µg/h) a stav bolesti u pacienta.
Na dosiahnutie požadovanej dávky sa môže použiť viacero transdermálnych
náplastí Dolforin. Pacienti môžu vyžadovať pravidelné doplňujúce dávky
krátko pôsobiacich analgetík pri náhlom zhoršení bolesti. Keď dávka
Dolforin transdermálnej náplasti prekročí 300 µg/h, treba zvážiť doplnkové
alebo alternatívne metódy analgézie.

/Ukončenie liečby Dolforinom transdermálna náplasť/
Ak je nutné prerušiť liečbu Dolforin transdermálnou náplasťou, akékoľvek
nahrádzanie inými opioidmi má byť postupné, začínajúce nízkou dávkou,
postupne sa zvyšujúcou. Je to preto, lebo hladiny fentanylu po odstránení
náplasti klesajú postupne; trvá najmenej 17 hodín, kým koncentrácie
fentanylu v plazme klesnú o 50 % (pozri Časť 5.2 Farmakokinetické
vlastnosti). Všeobecne platí zásada, že prerušenie opioidnej analgézie má
byť postupné, aby sa predišlo abstinenčným príznakom.
Abstinenčné príznaky (pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky) sa môžu objaviť u
niektorých pacientov po prechode z predchádzajúceho opioidného analgetika
alebo po úprave dávkovania.


/Použitie u starších pacientov/
Údaje z intravenóznych štúdií s fentanylom naznačujú, že starší pacienti
môžu mať znížený klírens, predĺžený polčas a môžu byť citlivejší na liečivo
ako mladší pacienti. Starší, kachektickí alebo oslabení pacienti sa majú
starostlivo sledovať kvôli príznakom toxicity fentanylu a v prípade potreby
im znížiť dávku (pozri časť 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).


/Pediatrická populácia/
Deti vo veku 16 rokov a vyššie: dodržujte dávku pre dospelých
Deti vo veku od 2 do 16 rokov:
Dolforin transdermálna náplasť má byť podávaná iba detským pacientom
tolerantným voči opioidom (vo veku 2 až 16 rokov), ktorí už užívajú
najmenej 30 mg ekvivalentu perorálneho morfínu denne. Na prevod
pediatrických pacientov z perorálnych opioidov na transdermálnu náplasť
Dolforin sa vzťahuje tabuľka 2, Odporúčaná dávka Dolforinu transdermálna
náplasť na základe dennej perorálnej dávky morfínu.


Tabuľka 2: Odporúčaná dávka Dolforinu transdermálna náplasť na základe
dennej perorálnej dávky morfínu.
|Perorálna dávka morfínu |Transdermálne uvoľňovanie |
|(mg/24 h) u pediatrických |fentanylu (?g/h) |
|pacientov2 | |
|30-44 |12 |
|45-134 |25 |


1. V klinických štúdiách sa tieto rozsahy dennej dávky perorálneho morfínu
použili ako základ prepočtu na Dolforin transdermálnu náplasť
2. Prepočet na dávky Dolforin transdermálna náplasť vyššie ako 25 µg/h je
rovnaký pre dospelých aj detských pacientov


V súčasnosti sú k dispozícii len obmedzené informácie z klinických skúšaní
u detí, ktoré dostávajú perorálnu dennú dávku morfínu viac ako 90 mg.
V pediatrických štúdiách sa požadovaná dávka fentanylu v transdermálnej
náplasti vypočítala konzervatívne: perorálna denná dávka 30-45 mg morfínu
alebo jej ekvivalentná dávka opioidu boli nahradené jednou transdermálnou
náplasťou s fentanylom 12,5 µg/h. Je potrebné poznamenať, že táto schéma
konverzie pre deti platí len pri prechode z morfínu podávaného perorálne
(alebo jeho ekvivalentu) na Dolforin transdermálnu náplasť. Schéma
konverzie sa nemôže použiť pri prechode z Dolforin transdermálnej náplasti
na iné opioidy z dôvodu rizika predávkovania.
Analgetický účinok prvej dávky Dolforinu transdermálnej náplasti nebude
v priebehu prvých 24 hodín optimálny. Z toho dôvodu má pacient po prechode
na Dolforin transdermálnu náplasť počas prvých 12 hodín užívať aj
predchádzajúce analgetiká v pravidelnej dávke. Počas ďalších 12 hodín sa
majú tieto analgetiká podávať podľa klinickej potreby.
Maximálne hladiny fentanylu sa dosiahnu po 12-24 hodinách liečby, a preto
sa 48 hodín po začatí liečby Dolforinom transdermálnou náplasťou alebo pri
titrácii dávky (pozri tiež časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri
používaní) odporúča pediatrických pacientov sledovať kvôli nežiaducim
udalostiam, ktoré môžu zahŕňať hypoventiláciu.


Titrácia dávky a udržiavacia liečba
Ak je analgetický účinok Dolforinu transdermálnej náplasti nedostatočný,
majú sa podávať doplnkové dávky morfínu alebo iného krátko účinkujúceho
opioidu. V závislosti od potreby ďalšej analgézie a stavu bolesti
u dieťaťa, sa môže rozhodnúť o zvýšení dávky. Dávka sa má upravovať
v krokoch po 12,5 µg/h.


4.3 Kontraindikácie


Dolforin transdermálna náplasť je kontraindikovaný u pacientov so známou
precitlivenosťou na fentanyl alebo na pomocné látky prítomné v náplasti.
Dolforin transdermálna náplasť je prípravok s riadeným uvoľňovaním určený
na liečbu chronickej nezvládnuteľnej bolesti a je kontraindikovaný pri
akútnej alebo pooperačnej bolesti v dôsledku nedostatku príležitostí pre
titráciu dávky počas krátkotrvajúceho použitia a možnosti ťažkej alebo
život ohrozujúcej respiračnej depresie.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

DOLFORIN TRANSDERMÁLNA NÁPLASť SA NEMÁ POUŽÍVAť NA LIEČBU AKÚTNEJ ALEBO
POOPERAČNEJ BOLESTI, PRETOžE POČAS KRÁTKOTRVAJÚCEHO POUžITIA NIE JE MOžNÉ
DÁVKU PRESNE TITROVAť A PRETOžE MÔžE NASTAť ZÁVAžNÁ ALEBO žIVOT OHROZUJÚCA
HYPOVENTILÁCIA.
PACIENTI, U KTORÝCH SA PREJAVILI ZÁVAžNÉ NEžIADUCE ÚČINKY, MAJÚ BYť PO
ODSTRÁNENÍ DOLFORIN TRANSDERMÁLNEJ NÁPLASTI SLEDOVANÍ EšTE 24 HODÍN,
PRETOžE KONCENTRÁCIE FENTANYLU V SÉRE POSTUPNE KLESAJÚ A ZNÍžENIE ASI O 50
% DOSIAHNU PO 17 HODINÁCH (ROZSAH 13-22). (Pozri časť 5.2, Farmakokinetické
vlastnosti)


Nie je možné zabezpečiť zameniteľnosť rôznych značiek fentanylových
transdermálnych náplastí u jednotlivých pacientov. Preto je potrebné
zdôrazniť, že pacienti nemajú meniť jeden typ fentanylovej transdermálnej
náplasti na iný bez konkrétnych rád svojich zdravotníckych pracovníkov
týkajúcich sa zmeny.

Dolforin transdermálna náplasť sa má uchovávať mimo dosahu detí pred aj po
použití.

Dolforin transdermálne náplasti nestrihajte. Náplasť, ktorá bol rozdelená,
porušená alebo poškodená sa v žiadnom prípade nemá používať.

Použitie lieku Dolforin transdermálna náplasť sa u pacientov, ktorí neboli
doteraz liečení opioidmi, vo veľmi zriedkavých prípadoch spájalo s
významným útlmom dýchania a/alebo úmrtnosťou, keď sa liek použil ako úvodná
opioidná liečba. U týchto pacientov existuje možnosť vývoja vážnej alebo
život ohrozujúcej hypoventilácie, aj v prípade, ak sa na úvod liečby
použije najnižšia dávka Dolforinu transdermálna náplasť. Odporúča sa, aby
sa Dolforin transdermálna náplasť používal u pacientov, ktorí preukázateľne
tolerujú liečbu opioidmi (pozri časť 4.2. Dávkovanie a spôsob podávania).

Keď sa Dolforin transdermálna náplasť podáva pri chronickej nezvládnuteľnej
bolesti, ktorá budú vyžadovať dlhodobú liečbu, dôrazne sa odporúča, aby
lekár zadefinoval výsledky liečby s ohľadom na úľavu od bolesti a funkčné
zlepšenia v súlade s miestnymi pokynmi pre liečbu bolesti. Lekár a pacient
sa majú dohodnúť na ukončení liečby, ak stanovené ciele neboli splnené.

Útlm dýchania
Ako pri všetkých silných opioidoch, niektorí pacienti môžu pri Dolforin
transdermálnej náplasti zažiť významný útlm dýchania; kvôli týmto účinkom
musia byť pacienti sledovaní. Útlm dýchania môže pokračovať aj po
odstránení Dolforin transdermálnej náplasti. Výskyt respiračnej depresie
stúpa s dávkou v Dolforine transdermálnej náplasti (pozri Časť 4.9,
Predávkovanie). Látky pôsobiace na CNS môžu respiračnú depresiu zosilniť
(pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie).

/Liekové interakcie:/

/Interakcie s inhibítormi CYP3A4/
Súbežné použitie Dolforin transdermálnej náplasti s inhibítormi cytochrómu
P450 3A4 (napr. ritonavir, ketokonazol, itrakonazol, troleandomycín,
klaritromycín, erytromycín, nelfinavir, nefazodon, verapamil, diltiazem a
amiodarón) môže viesť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií fentanylu, čo
môže zvýšiť alebo predĺžiť terapeutické ako aj nežiaduce účinky a môže
spôsobiť ťažký útlm dýchania. V tomto prípade je potrebná osobitná
starostlivosť a sledovanie pacienta. Súbežné užívanie transdermálneho
fentanylu a inhibítorov cytochrómu P450 3A4 sa preto neodporúča, pokiaľ
pacient nie je prísne sledovaný. Zvlášť pacienti, ktorí používajú Dolforin
transdermálnu náplasť a CYP3A4 inhibítory, majú byť kvôli príznakom útlmu
dýchania sledovaní a v prípade potreby sa im má upraviť dávka.

/Súčasné používanie zmiešaných agonistov/antagonistov/
Súčasné podávanie buprenorfínu, nalbufínu alebo pentazocínu sa neodporúča.
(pozri tiež Časť 4.5 Liekové a iné interakcie).

/Chronická choroba pľúc/
U pacientov s chronickou obštrukčnou alebo inou pľúcnou chorobou fentanyl,
podobne ako ostatné opioidy, môže viesť k ešte závažnejším nežiaducim
účinkom. U týchto pacientov, opioidy môžu spomaliť dýchací rytmus a zvýšiť
odpor dýchacích ciest.

/Lieková závislosť a možnosť zneužitia/
Po opakovanom podávaní opioidov, ako je fentanyl, sa môže vyvinúť
tolerancia a fyzická a psychická závislosť. Iatrogénna závislosť po podaní
opioidov je vzácna. Pri liečbe opioidmi je riziko vzniku závislosti
a zneužívania značne zvýšené u pacientov s liekovou alebo drogovou
závislosťou alebo alkoholizmom v anamnéze. Pacienti so zvýšeným rizikom
zneužívania opiátov môžu byť vhodne liečení upravenými prípravkami vo forme
opiátov; i keď títo pacienti budú vyžadovať sledovanie, či nejavia známky
nesprávneho použitia, zneužitia alebo závislosti. Fentanyl môže byť
zneužitý podobným spôsobom ako ostatné opioidy. Zneužitie alebo nesprávne
použitie Dolforinu transdermálnej náplasti môže viesť k predávkovaniu
a/alebo smrti.

/Zvýšený vnútrolebečný tlak/
Dolforin transdermálna náplasť sa má u pacientov, ktorí môžu byť obzvlášť
citliví na vnútrolebečné účinky zadržiavania CO2, ako sú pacienti so
zdokumentovaným zvýšením vnútrolebečného tlaku, poruchami vedomia alebo
kómou, používať opatrne. Dolforin transdermálna náplasť sa má používať
opatrne u pacientov s nádorom mozgu.

/Ochorenia srdca/
Fentanyl môže vyvolať bradykardiu, a preto sa má Dolforin transdermálna
náplasť podávať pacientom s bradyarytmiou iba so zvýšenou opatrnosťou.
Opioidy môžu spôsobiť hypotenziu, najmä u pacientov s akútnou hypovolémiou.
Základná, symptomatická hypotenzia a/alebo hypovolémia by mali byť upravené
ešte predtým, ako začne liečba transdermálnym fentanylom v náplasti.

/Poškodenie funkcie pečene/
Pretože sa fentanyl na neaktívne metabolity metabolizuje v pečeni,
ochorenie pečene môže spomaliť jeho elimináciu. Keď sa pacientom
s poškodením pečene aplikuje Dolforin transdermálna náplasť, majú byť kvôli
príznakom toxicity fentanylu starostlivo sledovaní a v prípade potreby sa
im má znížiť dávka (pozri časť 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).

/Poškodenie funkcie obličiek/
Menej ako 10 % fentanylu sa vylučuje obličkami v nezmenenej forme a na
rozdiel od morfínu nemá žiadne známe aktívne metabolity, ktoré sa eliminujú
obličkami. Ak sa pacientom s poškodením funkcie obličiek aplikuje Dolforin
transdermálna náplasť, treba ich starostlivo sledovať kvôli príznakom
toxicity fentanylu a v prípade potreby im znížiť dávku (pozri časť 5.2
Farmakokinetické vlastnosti).

/Pacienti s horúčkou/externé teplo/
Farmakokinetický model naznačuje, že pri zvýšení teploty kože na 40°C sa
koncentrácia fentanylu v krvi môže zvýšiť o jednu tretinu. Pacientov
s horúčkou je preto potrebné veľmi dôkladne sledovať kvôli možnému výskytu
nežiaducich reakcií opioidov a ak je to nevyhnutné, dávka Dolforinu
transdermálnej náplasti sa má upraviť.


Potenciálne na teplote závislé zvýšenia fentanylu uvoľneného zo systému
môžu viesť k predávkovaniu a smrti. V klinickej farmakologickej štúdii
uskutočnenej na zdravých dospelých jedincoch sa zistilo, že aplikáciou
tepla na Dolforin transdermálnu náplasť sa zvýšila priemerná hodnota AUC
fentanylu o 120 % a priemerná hodnota Cmax o 61 %.


Pacientom sa má odporúčať, aby sa v čase nosenia náplasti vyhli
vystavovaniu miesta aplikácie Dolforinu transdermálnej náplasti priamym
účinkom vonkajších zdrojov tepla, ako sú ohrievacie podušky, termofory,
elektrické prikrývky, vyhrievané vodné postele, ohrievacie a solárne
lampy, intenzívne opaľovanie, dlhé horúce kúpele, sauny alebo horúce vírivé
kúpele, pretože teplota môže zvyšovať uvoľňovanie fentanylu z náplasti.


/Použitie u starších pacientov/
Údaje z intravenóznych štúdií s fentanylom naznačujú, že starší pacienti
môžu mať znížený klírens, predĺžený biologický polčas a môžu byť citlivejší
na liečivo ako mladší pacienti. Ak sa starším pacientom aplikuje
transdermálna náplasť s obsahom fentanylu, majú byť starostlivo sledovaní
kvôli príznakom toxicity fentanylu a v prípade potreby im má byť znížená
dávka (pozri časť 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).

/Použitie u pediatrických pacientov/
Dolforin transdermálna náplasť sa nemá používať u pediatrických pacientov,
ktorí ešte nikdy neužívali opioidy (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob
podávania). U detí existuje možnosť vážnej alebo život ohrozujúcej
hypoventilácie bez ohľadu na dávku podanú v transdermálnej náplasti s
obsahom fentanylu (pozri tabuľku 2 v časti 4.2, Dávkovanie a spôsob
podávania).
Použitie transdermálnej náplasti s obsahom fentanylu sa neštudovalo u detí
mladších ako 2 roky, a preto sa náplasť nemá u týchto detí používať.
Dolforin transdermálna náplasť sa má aplikovať iba deťom vo veku 2 roky
a starším, ktoré tolerujú opioidy (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob
podávania).
Pri výbere miesta aplikácie Dolforinu transdermálnej náplasti sa musí
postupovať obozretne, aby sa zabránilo náhodnému požitiu náplasti dieťaťom
(pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania) a priľnavosť náplasti sa má
dôkladne sledovať.


/Nakladanie s náplasťou/
Použité náplasti môžu obsahovať značné množstvo účinnej látky. Po
odstránení sa preto majú použité náplasti pevne zložiť na polovicu
lepiacimi stranami k sebe tak, aby adhézna vrstva nebola nechránená, potom
bezpečne zlikvidovať mimo dosahu detí podľa pokynov v balení.


/Laktácia/
Nakoľko sa fentanyl vylučuje do materského mlieka, počas liečby Dolforinom
transdermálnou náplasťou má byť dojčenie prerušené (pozri tiež Časť 4.6
Gravidita a laktácia).

/Pacienti s myastheniou gravis/
Môžu sa vyskytnúť neepileptické (myo)klonické reakcie. Pri liečbe pacientov
s myastheniou gravis je potrebná zvýšená opatrnosť.

4.5. Liekové a iné interakcie

Súčasné užívanie iných liečiv tlmiacich centrálny nervový systém, vrátane
iných opioidov, sedatív, anxiolytík, hypnotík, celkových anestetík,
fenotiazínov, trankvilizérov, antipsychotík, myorelaxancií, antihistaminík
so sedatívnym účinkom a alkoholických nápojov môže viesť k prehĺbeniu
tlmivého účinku; môže sa objaviť hypoventilácia, hypotenzia a výrazná
sedácia, kóma alebo úmrtie. Preto, súčasné užívanie niektorého z takýchto
liekov vyžaduje osobitnú starostlivosť a sledovanie pacienta.

Fentanyl, liečivo s vysokým klírensom, sa rýchlo a vo veľkej miere
metabolizuje najmä
prostredníctvom CYP3A4.
Súbežné použitie transdermálneho fentanylu s inhibítormi cytochrómu P450
3A4 (CYP3A4) (napr. ritonavir, ketokonazol, itrakonazol, flukonazol,
vorikonazol, troleandomycín, klaritromycín, nelfinavir, nefazodon,
verapamil, diltiazem a amiodarón) môže viesť k zvýšeniu plazmatických
koncentrácií fentanylu, čo môže zvýšiť alebo predĺžiť terapeutické ako aj
nežiaduce účinky a môže viesť k ťažkému útlmu dýchania. V tomto prípade je
potrebná osobitná starostlivosť a sledovanie pacienta. Súbežné užívanie
inhibítorov CYP3A4 a transdermálneho fentanylu sa neodporúča, pokiaľ
pacient nie je prísne sledovaný (pozri časť 4.4, Osobitné upozornenia a
opatrenia pri používaní).

Inhibítory monoaminooxidázy (IMAO)
Dolforin transdermálna náplasť sa neodporúča na použitie u pacientov, ktorí
vyžadujú súčasné podávanie IMAO. Boli pozorované závažné a nepredvídateľné
interakcie s IMAO, vrátane zosilnenia účinkov opioidov alebo potenciácia
serotonínergných účinkov. Preto sa Dolforin transdermálna náplasť nesmie
podávať počas 14 dní od ukončenia liečby inhibítormi MAO.

Súčasné používanie zmiešaných agonistov/antagonistov
Súčasné podávanie buprenorfínu, nalbufínu alebo pentazocínu sa neodporúča.
Majú vysokú afinitu k opioidným receptorom s relatívne nízkou vnútornou
aktivitou, a tak čiastočne antagonizujú analgetický účinok fentanylu a môžu
navodiť abstinenčné príznaky u pacientov závislých na opioidoch (pozri tiež
Časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).

4.6. Gravidita a laktácia

Neexistujú dostatočné údaje o použití transdermálnej náplasti s obsahom
fentanylu u tehotných žien. Štúdie na zvieratách preukázali určitú
reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3, Predklinické údaje o bezpečnosti).
Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe, hoci sa zistilo, že v iných
prípravkoch fentanyl ako intravenózne anestetikum prechádza cez placentu
v raných štádiách tehotenstva. Neonatálny abstinenčný syndróm bol hlásený u
novorodencov matiek s dlhodobým používaním Dolforinu transdermálnej
náplasti počas gravidity. Dolforin transdermálna náplasť sa nemá používať
počas gravidity, pokiaľ to nie je nevyhnutné.

Použitie transdermálnej náplasti Dolforin počas pôrodu sa neodporúča,
pretože sa nemá používať pri liečbe akútnej alebo pooperačnej bolesti
(pozri časť 4.3, Kontraindikácie a 4.4, Osobitné upozornenia a opatrenia).
Navyše, pretože fentanyl prechádza placentou, môže mať použitie Dolforinu
transdermálnej náplasti v priebehu pôrodu za následok respiračnú depresiu
novorodenca.

Fentanyl sa vylučuje do materského mlieka a môže u dojčeného dieťaťa
spôsobiť sedáciu a útlm dýchania. Z tohto dôvodu sa má počas liečby a
najmenej na 72 hodín po odstránení /Dolforinu/ transdermálna náplasť dojčenie
prerušiť.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Dolforin transdermálna náplasť môže narušiť duševné a/alebo fyzické
schopnosti potrebné na výkon potenciálne rizikových činností, akými sú
riadenie motorových vozidiel alebo obsluha strojov.

4.8. Nežiaduce účinky

Bezpečnosť transdermálnej náplasti s obsahom fentanylu bola hodnotená u
1854 dospelých a pediatrických pacientov, ktorí sa zúčastnili 11 klinických
štúdií (dvojito zaslepených štúdií s transdermálnou náplasťou s obsahom
fentanylu [placebo alebo aktívna kontrola] a/alebo otvorených štúdií s
transdermálnou náplasťou s obsahom fentanylu [žiadna kontrola alebo aktívna
kontrola]), využívaných v liečbe chronickej malígnej alebo nemalígnej
bolesti. Títo jedinci dostali aspoň jednu dávku náplasti obsahujúcej
fentanyl a dodali údaje o bezpečnosti. Na základe súhrnných údajov z týchto
klinických štúdií boli najčastejšie hlásenými (t.j. s výskytom > 10 %)
nežiaducimi účinkami (NÚL) (s výskytom v %): nauzea (35,7 %), vracanie
(23,2 %), zápcha (23,1 % ), somnolencia (15,0 %), závrat (13,1 %), bolesti
hlavy (11,8 %) a nespavosť (10,2 %).
Nežiaduce účinky hlásené pri používaní transdermálnej náplasti s obsahom
fentanylu z týchto klinických štúdií, vrátane vyššie uvedených nežiaducich
účinkov a post-marketingových skúseností sú uvedené nižšie v tabuľke A.

Zobrazené kategórie frekvencií používajú túto konvenciu: veľmi časté
(?1/10); spoločné (?1/100 až <1/10); menej časté (?1/1 000 až <1/100),
zriedkavé (?1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), a neznáme
(nedajú sa odhadnúť z dostupných klinických údajov)

|Tabuľka A: Nežiaduce účinky lieku u dospelých a detí |
| |Nežiaduce účinky lieku |
|Trieda |Kategórie podľa frekvencie |
|orgánových | |
|systémov | |
| |Veľmi |Časté |Menej časté|Zriedkavé |Neznáme |
| |časté |([pic]1/100| |([pic]1/10,| |
| |([pic]1/1|až <1/10) |([pic]1/1,0|000 až | |
| |0) | |00 až |<1/1,000) | |
| | | |<1/100) | | |
|Poruchy | |Hypersenzit| | |Anafylakti|
|imunitného | |ivita | | |cký šok, |
|systému | | | | |anafylakti|
| | | | | |cká |
| | | | | |reakcia, |
| | | | | |anafylakto|
| | | | | |idná |
| | | | | |reakcia |
|Poruchy | |Anorexia | | | |
|metabolizmu a| | | | | |
|výživy | | | | | |
|Psychické |Insomnia,|Depresia, |Agitácia, | | |
|poruchy |somnolenc|úzkosť, |dezorientác| | |
| |ia |stavy |ia, | | |
| | |zmätenosti,|euforická | | |
| | |halucinácie|nálada | | |
|Poruchy |Závraty, |Tremor, |Hypestézia,| | |
|nervového |bolesť |parestézia |kŕče | | |
|systému |hlavy | |(vrátane | | |
| | | |klonických | | |
| | | |kŕčov | | |
| | | |a kŕčov | | |
| | | |typu grand | | |
| | | |mal), | | |
| | | |amnézia | | |
|Poruchy oka | | | |Mióza | |
|Poruchy ucha | |Vertigo | | | |
|a labyrintu | | | | | |
|Poruchy srdca| |Palpitácie,|Bradykardia| | |
|a srdcovej | |tachykardia|, cyanóza | | |
|činnosti | | | | | |
|Poruchy ciev | |hypertenzia|hypotenzia | | |
|Poruchy | |Dyspnoe |Respiračná |Apnoe, |Bradypnoe,|
|dýchacej | | |depresia, |hypoventilá| |
|sústavy, | | |respiračná |cia | |
|hrudníka a | | |tieseň | | |
|mediastína | | | | | |
|Poruchy |Nauzea, |Hnačka, |Ileus |Subileus | |
|gastrointesti|vracanie,|sucho v | | | |
|nálneho |zápcha |ústach, | | | |
|traktu | |abdominálna| | | |
| | |bolesť, | | | |
| | |abdominálna| | | |
| | |bolesť | | | |
| | |v hornej | | | |
| | |časti, | | | |
| | |dyspepsia | | | |
|Poruchy kože | |Hyperhidróz|Ekzém, | | |
|a podkožného | |a, |alergická | | |
|tkaniva | |pruritus, |dermatitída| | |
| | |vyrážka, |, poruchy | | |
| | |erytém |kože, | | |
| | | |dermatitída| | |
| | | |, kontaktná| | |
| | | |dermatitída| | |
|Poruchy | |Svalové |Svalové | | |
|kostrovej | |spazmy |zášklby | | |
|a svalovej | | | | | |
|sústavy | | | | | |
|a spojivového| | | | | |
|tkaniva | | | | | |
|Poruchy | |Retencia | | | |
|obličiek | |moču | | | |
|a močových | | | | | |
|ciest | | | | | |
|Poruchy | | |Erektilná | | |
|reprodukčného| | |dysfunkcia,| | |
|systému a | | |sexuálna | | |
|prsníkov | | |dysfunkcia | | |
|Celkové | |Únava, |Reakcie |Dermatitída| |
|poruchy | |periférny |v mieste |a ekzém | |
|a reakcie | |edém, |podania, |v mieste | |
|v mieste | |asténia, |príznaky |podania | |
|podania | |telesná |podobné | | |
| | |slabosť, |chrípke, | | |
| | |pocit |pocit zmeny| | |
| | |chladu |telesnej | | |
| | | |teploty, | | |
| | | |hypersenzit| | |
| | | |ivita | | |
| | | |v mieste | | |
| | | |podania, | | |
| | | |abstinenčný| | |
| | | |syndróm | | |

Detskí pacienti
Profil nežiaducich účinkov u detí a mladistvých liečených transdermálnou
náplasťou s obsahom fentanylu bol podobný ako u dospelých. V detskej
populácii nebolo identifikované žiadne riziko okrem toho, ktoré možno
očakávať pri použití opioidov na úľavu od bolesti spojenej s vážnou
chorobou, a zatiaľ sa nezdá, že by existovalo nejaké špecifické pediatrické
riziko súvisiace s transdermálnou náplasťou s obsahom fentanylu používanou
u detí vo veku 2 rokov, ak sa používa podľa pokynov. Veľmi častými
nežiaducimi účinkami hlásenými v pediatrických klinických štúdiách boli
horúčka, vracanie a nevoľnosť.
Bezpečnosť transdermálnej náplasti s obsahom fentanylu bola hodnotená u 289
detských pacientov (mladších ako 18 rokov), ktorí sa zúčastnili 3
klinických štúdií o liečbe chronickej alebo kontinuálnej bolesti malígneho
alebo nemalígneho pôvodu. Títo pacienti prijali minimálne jednu dávku
náplasti obsahujúcej fentanyl a poskytli údaje o bezpečnosti. Hoci kritériá
pre nábor do pediatrických štúdií obmedzili výber na jedincov vo veku
minimálne 2 rokov, 2 deti z týchto štúdií dostali prvú dávku transdermálnej
náplasti s obsahom fentanylu vo veku 23 mesiacov.

Na základe súhrnných údajov o bezpečnosti u detských pacientov získaných z
týchto 3 klinických štúdií najčastejšie hlásenými (t.j. [pic]10 % výskyt)
nežiaducimi účinkami (NÚL) boli (podľa % výskytu): vracanie (33,9 %),
nauzea (23,5 %), bolesť hlavy (16,3 %), zápcha (13,5 %), hnačka (12,8 %), a
svrbenie (12,8 %). Tabuľka B zobrazuje všetky hlásené nežiaduce účinky
transdermálnej náplasti s obsahom fentanylu pri liečení detských pacientov
vo vyššie spomenutých klinických štúdiách.

|Tabuľka B: Nežiaduce účinky lieku u pediatrických pacientov v |
|klinických štúdiách |
|Trieda orgánových systémov |Nežiaduce účinky lieku |
| |Kategórie podľa frekvencie |
| |Veľmi časté |Časté |Menej časté |
| |([pic]1/10) |([pic]1/100 |([pic]1/1,000|
| | |až <1/10) |až <1/100) |
|Poruchy imunitného systému | |Hypersenzitiv| |
| | |ita | |
|Poruchy metabolizmu a výživy| |Anorexia | |
|Psychické poruchy | |Insomnia, |Stavy |
| | |somnolencia, |zmätenosti |
| | |úzkosť, | |
| | |depresia, | |
| | |halucinácie | |
|Poruchy nervového systému |Bolesť hlavy |Závraty, |Parestézia |
| | |tremor, | |
| | |hypestézia | |
|Poruchy oka | | |Mióza |
|Poruchy ucha a labyrintu | | |Vertigo |
|Poruchy srdca a srdcovej | | |Cyanóza |
|činnosti | | | |
|Poruchy dýchacej sústavy, | |Respiračná | |
|hrudníka a mediastína | |depresia | |
|Poruchy gastrointestinálneho|Vracanie, |Abdominálna | |
|traktu |nauzea, |bolesť, | |
| |zápcha, |abdominálna | |
| |hnačka |bolesť | |
| | |v hornej | |
| | |časti, sucho | |
| | |v ústach | |
|Poruchy kože a podkožného |Pruritus |Vyrážka, |Kontaktná |
|tkaniva | |hyperhidróza,|dermatitída, |
| | |erytém |poruchy kože,|
| | | |alergická |
| | | |dermatitída, |
| | | |ekzém |
|Poruchy kostrovej a svalovej| |Svalové kŕče | |
|sústavy a spojivového | | | |
|tkaniva | | | |
|Poruchy obličiek a močových | |Retencia moču| |
|ciest | | | |
|Celkové poruchy a reakcie | |Periférny |Abstinenčný |
|v mieste podania | |edém, únava, |syndróm, |
| | |reakcie v |príznaky |
| | |mieste |podobné |
| | |podania, |chrípke |
| | |asténia | |

NÚL (nežiaduce účinky lieku) pre skupinu detí uvedené v tabuľke B boli
priradené do kategórií podľa frekvencií na základe rovnakých zásad ako v
tabuľke A.

Tabuľka B: Nežiaduce účinky u pediatrických pacientov v klinických štúdiách
Pri opakovanom používaní transdermálnej náplasti s obsahom fentanylu sa
rovnako ako pri ostatných opioidných analgetikách môže vyvinúť tolerancia a
fyzická a psychická závislosť (pozri časť 4.4, Osobitné upozornenia a
opatrenia pri používaní).

Príznaky z vysadenia opioidov (akými sú nevoľnosť, vracanie, hnačka, úzkosť
a triaška) sú možné u niektorých pacientov po zmene predchádzajúcich
opioidných analgetík na transdermálnu náplasť s obsahom fentanylu alebo po
náhlom vysadení liečby (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania).

U novorodencov matiek dlhodobo používajúcich transdermálne náplasti s
obsahom fentanylu počas gravidity bol zaznamenaný výskyt novorodeneckého
abstinenčného syndrómu (pozri časť 4.6, Gravidita a laktácia).

4.9. Predávkovanie

/Príznaky/
Príznakom predávkovania fentanylom je vystupňovanie jeho farmakologických
účinkov, z ktorých najzávažnejším je vznik respiračnej depresie.

/Liečba/
Zvládnutie útlmu dýchania vyžaduje okamžité prijatie protiopatrení, ktoré
zahŕňajú odstránenie Dolforinu transdermálnej náplasti a fyzickú alebo
verbálnu stimuláciu pacienta. Po týchto krokoch môže nasledovať podanie
špecifického antagonistu opioidov, ako je naloxon. Útlm dýchania ako
dôsledok predávkovania môže trvať dlhšie ako účinok opioidného antagonistu.
Interval medzi intravenóznymi dávkami antagonistu sa má zvoliť starostlivo
z dôvodu možnosti opätovnej narkotizácie po odstránení náplasti, môže byť
potrebné aj opakované podanie alebo kontinuálna infúzia naxolonu.
Blokáda narkotického účinku môže viesť k náhlemu nástupu bolesti
a uvoľneniu katecholamínov.
Ak si to klinická situácia vyžaduje, má sa zabezpečiť a udržať priechodnosť
dýchacích ciest pacienta podľa možnosti pomocou orofaryngeálneho
vzduchovodu alebo endotracheálnej kanyly a podľa potreby sa má podať kyslík
a podporná alebo riadená ventilácia. Má sa udržiavať primeraná telesná
teplota tela a dodržať príjem tekutín.
Ak sa prejaví závažná alebo pretrvávajúca hypotenzia, treba zvážiť, či nie
je spôsobená hypovolémiou, a stav pacienta sa má zvládnuť vhodným
parenterálnym prívodom tekutín.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: opioidy; deriváty fenylpiperidínu
ATC kód: N02AB03
Fentanyl je opioidné analgetikum, ktoré má vysokú afinitu k µ–receptoru.

Pediatrickí pacienti
Bezpečnosť transdermálnej náplasti obsahujúcej fentanyl sa hodnotila
v troch otvorených štúdiách u 289 pediatrických pacientov s chronickou
bolesťou vo veku od 2 do 18 rokov, z ktorých 66 bolo vo veku od 2 do 6
rokov. V týchto štúdiách sa nahradilo 30 – 45 mg perorálneho morfínu za deň
jednou transdermálnou náplasťou obsahujúcou fentanyl 12 µg/h. Začiatočná
dávka 25 µg/h a vyššia sa použila u 181 pacientov, ktorí už predtým
dostávali dennú dávku opioidov minimálne 45 mg prepočítanú na dávku
perorálneho morfínu.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

/Dospelí/
Transdermálna náplasť s obsahom fentanylu zaisťuje nepretržitú systémovú
dodávku fentanylu počas 72 hodín od jeho podania. Rýchlosť uvoľňovania
fentanylu je relatívne konštantná. Koncentračný gradient existujúci medzi
matricou a nižšou koncentráciou v koži vedie k uvoľňovaniu liečiva. Po
prvej aplikácii Dolforinu transdermálnej náplasti sa koncentrácie fentanylu
v plazme zvyšujú postupne, rovnovážny stav sa zvyčajne dosiahne za 12 až 24
hodín a zostáva relatívne konštantný počas 72-hodinového obdobia aplikácie.
Dosiahnuté sérové koncentrácie fentanylu sú úmerné veľkosti transdermálnej
náplasti fentanylu. Počas druhej 72 hodinovej aplikácii sa dosiahne
rovnovážny stav koncentrácie v sére a udrží sa aj počas ďalších aplikáciách
náplastí rovnakej veľkosti.
Farmakokinetický model poukázal na to, že sa koncentrácia fentanylu v sére
môže zvýšiť o 14 % (v rozmedzí 0-26 %) v prípade, že sa nová náplasť
aplikuje už po 24 hodinách na rozdiel od odporúčanej 72 hodinovej
aplikácie.

/Distribúcia/
Väzba fentanylu na plazmové proteíny je asi 84 %.

/Metabolizmus/
Fentanyl je liečivo s vysokým klírensom, ktoré sa rýchlo a intenzívne
metabolizuje hlavne prostredníctvom CYP3A4 v pečeni. Hlavný metabolit,
norfentanyl, je neaktívny. Nezdá sa, že by sa fentanyl po transdermálnom
podaní metabolizoval v koži. Zistilo sa to vo vzorke ľudských keratinocytov
a v klinických štúdiách, v ktorých 92 % dávky dodanej zo systému bolo v
nezmenenej forme fentanylu, ktorý sa objavil v systémovom obehu.

/Eliminácia/
Po odstránení transdermálnej náplasti s obsahom fentanylu sa sérové
koncentrácie fentanylu postupne znižujú, klesnú asi o 50 % po približne 17
hodinách po 24-hodinovej aplikácii (rozsah 13-22). Priemerný polčas
eliminácie sa po 72-hodinovej aplikácii pohybuje v rozmedzí 20-27 hodín.
Pokračujúca absorpcia fentanylu z kože vedie k pomalšiemu vymiznutiu
liečiva zo séra, než je to po intravenóznej infúzii, kde je zdanlivý polčas
približne 7 hodín (rozsah 3-12). Fentanyl sa metabolizuje hlavne v pečeni.
Do 72 hodín po i.v. podaní fentanylu sa približne 75 % dávky fentanylu
vylučuje do moču najmä vo forme metabolitov, pričom menej ako 10 % vo forme
nezmeneného liečiva. Asi 9 % dávky sa zachytí v stolici, najmä vo forme
metabolitov. Odhaduje sa, že priemerné hodnoty voľných frakcií fentanylu v
plazme sú medzi 13 až 21 %.

/Špeciálne skupiny pacientov/

/Starší pacienti/
Údaje z intravenóznych štúdií s fentanylom naznačujú, že starší pacienti
môžu mať znížený klírens, predĺžený polčas a môžu byť citlivejší na liečivo
ako mladší pacienti. V štúdii s transdermálnou náplasťou s obsahom
fentanylu sa farmakokinetika fentanylu u zdravých starších osôb významne
nelíšila od zdravých mladých jedincov, hoci maximálne sérové koncentrácie
mali tendenciu byť nižšími a priemerné hodnoty polčasu sa predĺžili na
približne 34 hodín. Starší pacienti sa majú pozorne sledovať z hľadiska
známok toxicity fentanylu a dávka sa má v prípade potreby znížiť (pozri
časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania).

/Deti/
Prispôsobením telesnej hmotnosti sa zdá byť klírens (l/h/kg)
u pediatrických pacientov o 82 % vyšší u detí od 2 do 5 rokov a o 25 %
vyšší u detí od 6 do 10 rokov v porovnaní s deťmi od 11 do 16 rokov, ktoré
majú tendenciu mať rovnaký klírens ako dospelí. Tieto zistenia sa brali do
úvahy pri určovaní odporúčaných dávok pre pediatrických pacientov.

/Poškodenie funkcie pečene/
V štúdii s pacientmi s cirhózou pečene bola hodnotená farmakokinetika
jedinej aplikácie transdermálnej náplasti s obsahom fentanylu 50 µg/h. Hoci
sa tmax a t1/2 nezmenili, hodnoty priemernej plazmatickej Cmax a AUC
vzrástli u týchto pacientov približne o 35 %, resp. o 73 %. Pacienti s
poruchou funkcie pečene sa majú starostlivo sledovať kvôli príznakom
toxicity fentanylu a dávka transdermálnej náplasti s obsahom fentanylu sa
má prípade potreby znížiť (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia
pri používaní).

/Poškodenie funkcie obličiek/
Údaje získané zo štúdie s intravenóznym podaním fentanylu pacientom, ktorí
podstúpili transplantáciu obličiek, naznačujú, že u nich môže byť znížený
klírens fentanylu. Ak sa pacientom s poškodením funkcie obličiek
transdermálne aplikuje fentanyl, majú byť starostlivo sledovaní kvôli
príznakom toxicity fentanylu a v prípade potreby sa im má znížiť dávka
(pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

U fentanylu, tak ako aj u iných opioidov, sa /in vitro/ preukázal mutagénny
účinok vo vzorkách kultúr buniek cicavcov, avšak len v cytotoxických
koncentráciách a počas metabolickej aktivácie. V štúdiách uskutočnených na
hlodavcoch a na vzorkách baktérií sa /in vivo/ nepreukázala žiadna mutagenita
fentanylu. V dvojročnej štúdii karcinogenity u potkanov nebolo podávanie
fentanylu pri podkožných dávkach do 33 µg/kg/deň u samcov alebo 100
µg/kg/deň u samíc spojené so zvýšením výskytu nádorov. Celková expozícia
(AUC 0-24 h) dosiahnutá v tejto štúdii bola < 40 %, čo pravdepodobne bolo
dosiahnuté klinicky pri najvyššej dávke obsahu fentanylu v transdermálnej
náplasti 100 µg/h, vzhľadom na maximálne tolerované koncentrácie v plazme u
potkanov.
Boli hodnotené účinky fentanylu na vývoj plodu u potkanov a králikov.
Niektoré testy na samiciach potkanov preukázali zníženú plodnosť, rovnako
ako embryonálnu mortalitu a prechodné oneskorenie vývoja. Tieto nálezy
súviseli s toxicitou u samíc a nie s priamym účinkom lieku na vyvíjajúce sa
embryo. Takéto zmeny boli pozorované pri zodpovedajúcich plazmatických
koncentráciách rovnovážneho stavu (rovnovážny stav u potkanov/rovnovážny
stav u ľudí = 1,1) a pri denných expozíciách o niečo väčších (AUC0-24 u
potkanov/AUC0-24 u ľudí = 1,5) ako boli tie, ktoré sa pozorovali po
klinickej aplikácii náplasti s dávkou 100 µg/h. U králikov, kde sa dosiahli
pri fentanyle maximálne plazmatické koncentrácie 6,6-násobne vyššie ako
plazmatické koncentrácie rovnovážneho stavu u ľudí, neboli pozorované
žiadne účinky. Pomer dennej expozície (AUC4-24 u králikov/AUC0-24 u ľudí =
1,1) bol zodpovedajúci ako pri klinickej aplikácii náplasti 100 µg/h.
Teratogénne účinky však neboli preukázané.
6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

/Adhézna vrstva:/ poly(2-etylhexylakrylát, vinylacetát) (50:50) poly[2-
etylhexyl)akrylát-co-metylakrylát-co-akrylová kyselina-co(2,3-
epoxypropyl)metakrylát] (61,5:33:5,5:0,02) dodekán-1-ol

/Krycia fólia:/ polyesterová/etylénvinylacetátová fólia

/Odnímateľná fólia:/ polyesterový film, ošetrený silikónom,

tlačiarenský atrament

6.2. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3. Čas použiteľnosti

36 mesiacov

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale.

6.5. Druh obalu a obsah balenia

Každá transdermálna náplasť je balená v zatavenom
polyester/alumínium/polypropylénovom vrecku.

Veľkosti balení:
Balenie obsahujúce 5 transdermálnych náplastí.
Balenie obsahujúce 10 transdermálnych náplastí.
Balenie obsahujúce 20 transdermálnych náplastí.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Pozrite si časť 4.2 s návodom, ako aplikovať náplasť. Nie sú žiadne
dostupné údaje o bezpečnosti a farmakokinetike pre rôzne miesta aplikácie.

Po odstránení sa má použitá náplasť zložiť na polovicu priľnavými povrchmi
k sebe tak, aby sa priľnavé časti zlepili, vloží sa do pôvodného vrecka a
potom sa bezpečne zlikviduje mimo dosahu detí.

Po aplikácii alebo odstránení náplasti si umyte ruky čistou vodou.

Akýkoľvek nepoužitý liek sa má bezpečne zlikvidovať alebo vrátiť do
lekárne.
7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103 Budapešť
Maďarsko
8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Dolforin 25 µg/h transdermálna náplasť: 65/0019/08-S
Dolforin 50 µg/h transdermálna náplasť: 65/0020/08-S
Dolforin 75 µg/h transdermálna náplasť: 65/0021/08-S
Dolforin 100 µg/h transdermálna náplasť: 65/0022/08-S
9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

18.2.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU 5/2012[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C47478
Skupina ATC:
N02 - Analgetiká
Skupina ATC:
N02AB03 - fentanylum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
HU -
Účinná látka:
fluoridum retinolum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri liečbe záchvatov prelomovej bolesti u onkologických pacientov, ktorí sú liečení na chronickú bolesť, ak pacient na udržiavacej liečbe opioidmi denne užíva aspoň 60 mg perorálne podávaného morfínu, aspoň 25 mikrogramov transdermálneho fentanylu za hodinu, aspoň 30 mg oxykodónu denne, aspoň 8 mg perorálne podávaného hydromorfónu denne alebo ekvianalgetickú dávku iného opioidu počas dvoch týždňov alebo dlhšie.
Predajná cena:
27.11 € / 816.72 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
27.11 € / 816.72 SK
Posledná aktualizácia:
2014-04-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:40.05 € ÚP:40.05 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:18.63 € ÚP:18.63 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.65 € ÚP:13.65 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:37.70 € ÚP:37.70 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.80 € ÚP:0.00 € DP:13.80 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:19.73 € ÚP:0.00 € DP:19.73 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:41.96 € ÚP:0.00 € DP:41.96 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien