Detail:
Zemplar 1 µg kapsuly cps mol 28x1 µg (blis.PVC/fluóropolymér/Al)
Názov lieku:
Zemplar 1 µg kapsuly
Doplnok názvu:
cps mol 28x1 µg (blis.PVC/fluóropolymér/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2010/05644

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOVZemplar 1 µg kapsuly


parikalcitol

mäkké kapsuly


|Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať |
|Váš liek. |
|Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si |
|ju znova prečítali. |
|Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo |
|lekárnika. |
|Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu |
|uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy. |
|Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak |
|spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej |
|informácii pre používateľov, povedzte to svojmu lekárovi alebo |
|lekárnikovi. |


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Zemplar a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Zemplar
3. Ako používať Zemplar
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Zemplar
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Zemplar A NA ČO SA POUŽÍVA

Zemplar je syntetická forma aktívneho vitamínu D.

Aktívny vitamín D je potrebný pre normálnu funkciu mnohých tkanív v ľudskom
tele, vrátane prištítnej žľazy a kostí. U ľudí s normálnou funkciou
obličiek sa táto aktívna forma vitamínu D prirodzene tvorí v obličkách,
avšak v zlyhávajúcich obličkách je tvorba aktívneho vitamínu významne
znížená. Zemplar sa preto používa ako zdroj aktívneho vitamínu D, ak ho
telo neprodukuje v dostatočnom množstve a pomáha predchádzať dôsledkom
nízkych hladín aktívneho vitamínu D u pacientov s ochorením obličiek
(štádium 3, 4 a 5), najmä s vysokými hladinami parathormónu (hormónu
prištítnej žľazy), ktoré môžu spôsobiť problémy s kosťami.
2. SKÔR AKO UŽIJETE Zemplar

Neužívajte Zemplar
. Ak ste alergický ( precitlivený) na parikalcitol alebo na niektorú
z ďalších zložiek Zemplaru.
. Ak máte veľmi vysoké hladiny vápnika alebo vitamínu D v krvi.

Váš lekár Vám povie, či sa Vás týkajú tieto okolnosti.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Zemplaru
. Skôr ako sa začne liečba, je dôležité upraviť množstvo fosforu vo Vašej
strave.
. Na kontrolu hladín fosforu môžu byť potrebné lieky viažuce fosfáty. Ak
užívate fosfáty viažuce lieky na báze vápnika, lekár možno upraví ich
dávku.
. Váš lekár bude potrebovať urobiť krvné testy na kontrolu Vašej liečby.


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.

Niektoré lieky môžu ovplyvniť účinok Zemplaru alebo zvýšiť pravdepodobnosť
vedľajších účinkov. Je veľmi dôležité, aby ste informovali svojho lekára ak
užívate ketokonazol (používa sa na liečbu plesňových infekcií ako je
kandidóza alebo infekcia sliznice), cholestyramín (používa sa na zníženie
hladín cholesterolu), lieky na srdce alebo krvný tlak (napr. digoxín a
diuretiká alebo lieky na odvodnenie) alebo lieky s vysokým obsahom vápnika.
Je dôležité zmieniť sa aj o liekoch obsahujúcich horčík a hliník, napr.
niektoré typy liekov na nevoľnosť (antacidá) a lieky viažuce fosfáty.

Užívanie Zemplaru s jedlom a nápojmi
Zemplar sa môže užívať s potravou alebo bez nej.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo zamýšľate otehotnieť, povedzte to svojmu lekárovi
skôr, ako začnete užívať Zemplar. Neexistujú dostatočné údaje o použití
parikalcitolu u tehotných žien. Možné riziko u ľudí nie je známe, a preto
sa parikalcitol nemá použiť, ak to nie je jednoznačne nevyhnutné.

Nie je známe, či sa parikalcitol vylučuje do materského mlieka. Skôr ako
začnete dojčiť, povedzte svojmu lekárovi, že užívate Zemplar.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Zemplar by nemal ovplyvniť Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať
stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Zemplaru
Tento liek obsahuje malé množstvo etanolu (alkohol), menej ako 100 mg
v jednej kapsule, čo môže znížiť alebo zvýšiť účinok iných liekov. Mohlo by
to byť škodlivé pre ľudí s ochorením pečene, alkoholizmom, epilepsiou,
poškodením alebo ochorením mozgu a pre tehotné alebo dojčiace ženy
a pre deti.


3. AKO UžÍVAť Zemplar

Vždy používajte Zemplar presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Chronické ochorenie obličiek štádium 3 a 4
Zvyčajná dávka je jedna kapsula každý deň, alebo každý druhý deň, až
trikrát týždenne. Váš lekár stanoví správnu dávku pre Vás na základe
výsledkov Vašich laboratórnych testov. Po začatí liečby Zemplarom bude
pravdepodobne potrebné dávku upraviť v závislosti od Vašej reakcie na
liečbu. Váš lekár rozhodne o správnej dávke Zemplaru pre Vás.

Chronické ochorenie obličiek štádium 5
Obvyklá dávka je jedna kapsula každý druhý deň, až trikrát týždenne. Váš
lekár stanoví správnu dávku pre Vás na základe výsledkov Vašich
laboratórnych skúšok. Po začatí liečby Zemplarom bude pravdepodobne
potrebné dávku upraviť v závislosti od Vašej reakcie na liečbu. Váš lekár
rozhodne o správnej dávke Zemplaru pre Vás.

Ochorenie pečene
Ak máte ľahké alebo stredne ťažké ochorenie pečene, Vaša dávka sa nemusí
upraviť. Avšak u pacientov s ťažkým ochorením pečene neexistujú skúsenosti.

Deti
Neexistujú informácie o použití Zemplaru u detí mladších ako 5 rokov,
skúsenosti u detí starších ako 5 rokov sú obmedzené.

Starší pacienti
Existuje obmedzené množstvo skúseností s použitím Zemplaru u pacientov vo
veku 65 rokov a viac. Všeobecne sa nepozorovali celkové rozdiely
v účinnosti alebo bezpečnosti medzi pacientmi vo veku 65 rokov a viac
a mladšími pacientmi.

Ak užijete viac Zemplaru ako máte
Predávkovanie Zemplarom môže zapríčiniť abnormálne vysoké hladiny vápnika
v krvi, čo môže byť nebezpečné. Príznaky, ktoré sa môžu objaviť čoskoro po
užití väčšej dávky Zemplaru môžu zahŕňať pocit slabosti a/alebo ospalosti,
bolesť hlavy, napínanie na vracanie alebo vracanie, pocit suchosti
v ústach, zápchu, bolesť svalov alebo kostí a kovovú chuť v ústach.

Príznaky, ktoré sa môžu vyvinúť po dlhšej dobe po užití väčšej dávky
Zemplaru zahŕňajú stratu chuti do jedla, ospalosť, chudnutie, zapálené oči,
nádchu, svrbenie kože, pocit tepla alebo horúčky, stratu sexuálnej túžby,
ťažkú bolesť brucha (spôsobenú zápalom pankreasu) a obličkové kamene. Môže
dôjsť k ovplyvneniu Vášho krvného tlaku a k výskytu nepravidelností
v činnosti srdca (palpitácie). Výsledky krvných a močových testov môžu
ukázať zvýšený cholesterol, močovinu, dusík a zvýšené hladiny pečeňových
enzýmov. Zemplar môže zriedkavo spôsobiť psychické zmeny vrátane
zmätenosti, ospalosti, nespavosti a nervozity.

Ak užijete viac Zemplaru, ako máte odporučené alebo pocítite akýkoľvek
z vyššie uvedených účinkov, okamžite požiadajte lekára o radu.

Ak zabudnete užiť Zemplar
Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si na to spomeniete. Ak sa
blíži čas na užitie nasledujúcej dávky, zmeškanú dávku neužite, ale
pokračujte v užívaní Zemplaru tak, ako predtým určil Váš lekár (dávka a čas
podania).

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Zemplar
Pokiaľ Váš lekár nepovie, aby ste ukončili Vašu liečbu, je dôležité
pokračovať v užívaní Zemplaru tak, ako určil Váš lekár.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Zemplar môže mať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia
u každého.

Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak sa u Vás vyskytol niektorý z týchto
príznakov:

U pacientov s chronickým ochorením obličiek v štádiu 3 a 4
Najčastejšie (najmenej 1 zo 100 pacientov) vedľajšie účinky zahŕňajú
vyrážku a žalúdočné ťažkosti.

Menej časté (najmenej 1 z 1000 pacientov) vedľajšie účinky: môžu sa
vyskytnúť alergické reakcie (namáhavé dýchanie, sipot, vyrážka, svrbenie
alebo opuch tváre alebo pier), svrbenie kože a žihľavka, rovnako ako aj
zápcha, pocit suchosti v ústach, svalové kŕče, závrat a neobvyklá chuť
v ústach. Môžu sa vyskytnúť aj zmeny v pečeňových testoch.

Ak sa u Vás vyskytne alergická reakcia, okamžite kontaktujte svojho lekára.

U pacientov s chronickým ochorením obličiek v štádiu 5
Najčastejšie (najmenej 1 zo 100 pacientov) vedľajšie účinky sú hnačka,
pálenie záhy (spätný tok kyslého obsahu žalúdka do pažeráka alebo
nevoľnosť), znížená chuť do jedla, závrat, bolesť prsníka a akné. Môžu sa
vyskytnúť aj abnormálne hladiny vápnika v krvi.

Najčastejšie (najmenej 1 zo 100 pacientov) vedľajšie účinky zistené
u pacientov počas podávania injekčného parikalcitolu sú: bolesť hlavy,
neobvyklá chuť v ústach, svrbenie, znížené hladiny parathormónu, zvýšené
hladiny vápnika a zvýšené hladiny fosfátov.

Menej časté (najmenej 1 z 1000 pacientov) vedľajšie účinky pozorované
u pacientov počas podávania injekčného parikalcitolu sú: nepravidelná
činnosť srdca, predĺžené krvácanie, abnormálne pečeňové testy, chudnutie,
zástava srdca, veľmi rýchla srdcová činnosť, nízky počet bielych krviniek,
nízky počet červených krviniek, zväčšené uzliny, náhla cievna mozgová
príhoda (mŕtvica), malá cievna mozgová príhoda, bezvedomie, mdloba, závrat,
mykanie, pocit mravčenia, znížená citlivosť, zvýšený vnútroočný tlak, zápal
spojovky, začervenané oči, bolesť ucha, voda v pľúcach, krvácanie z nosa,
namáhavé dýchanie, sipot, kašeľ, nedokrvenosť zažívacieho traktu, krvácanie
z konečníka, žalúdočná nevoľnosť, ťažkosti pri prehĺtaní, syndróm
dráždivého čreva, hnačka, zápcha, pálenie záhy, vracanie, napínanie na
vracanie, pocit suchosti v ústach, žalúdočné ťažkosti, svrbivá vyrážka,
vyrážka, pľuzgier, vypadávanie vlasov, rast ochlpenia, nočné potenie,
bolesť v mieste podania injekcie, pocit pálenia kože, bolesť kĺbu, svalová
bolesť, bolesť chrbta, stuhnutosť kĺbu, zášklby svalov, vysoké hladiny
parathormónu, strata chuti do jedla, znížená chuť do jedla, krvná infekcia,
zápal pľúc, chrípka, prechladnutie, bolesť v hrdle, vaginálna infekcia,
rakovina prsníka, nízky krvný tlak, vysoký krvný tlak, bolesť na hrudníku,
abnormálna chôdza, opuchlina na nohách, opuchlina, pocit tlaku na hrudníku,
horúčka, slabosť, bolesť, únava, celková slabosť, smäd, pocit
abnormálnosti, bolesť prsníka, alergia, ťažkosti s erekciou, porucha
vedomia, zmätenosť, úzkosť, nespavosť, nervozita, nepokoj.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Zemplar

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte Zemplar po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli
a blistri po skratke EXP, ktorá sa používa na označenie dátumu exspirácie.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte
sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto
opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Zemplar obsahuje


1. Liečivo je parikalcitol. Každá mäkká kapsula obsahuje 1 mikrogram
parikalcitolu.

2. Ďalšie zložky sú stredné nasýtené triacylglyceroly, etanol,
butylhydroxytoluén.
3. Obal kapsuly obsahuje želatínu, glycerol, vodu, oxid titaničitý (E
171), čierny oxid železitý (E 172).
4. Potlač obsahuje propylénglykol, čierny oxid železitý (E 172),
polyvinylacetátftalát, polyetyléneglykol 400, hydroxid amónny.

Ako Zemplar vyzerá a obsah balenia
Zemplar 1 ?g je oválna sivá mäkká kapsula s vytlačeným [pic] a ZA.
Každá škatuľa obsahuje 1 alebo 4 fóliové blistre. Každý blister obsahuje 7
kapsúl.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.,
Bratislava, Slovenská republika

Výrobca: Aesica Queenborough Ltd., Queenborough, Kent ME11 5EL, Veľká
Británia


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v máji
2012.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.
2010/05642, 2010/05643, 2010/05644SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Zemplar 1 µg kapsuly; mäkká kapsula
Zemplar 2 µg kapsuly; mäkká kapsula
Zemplar 4 µg kapsuly; mäkká kapsula


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE

Každá mäkká kapsula obsahuje

parikalcitol pomocné látky (etanol)
|Zemplar 1 µg |1 µg |0,71 mg |
|Zemplar 2 µg |2 µg |1,42 mg |
|Zemplar 4 µg |4 µg |1,42 mg |

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Mäkká kapsula

1 µg kapsula: oválna sivá mäkká kapsula s vytlačeným [pic] a ZA
2 µg kapsula: oválna oranžovohnedá mäkká kapsula s vytlačeným [pic] a ZF
4 µg kapsula: oválna zlatá mäkká kapsula s vytlačeným [pic] a ZK


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Zemplar je indikovaný na prevenciu a liečbu sekundárneho
hyperparatyreoidizmu, ktorý je sprievodným ochorením u pacientov
s chronickou obličkovou nedostatočnosťou (chronické obličkové ochorenie,
štádiá 3 a 4) a u pacientov s chronickým obličkovým zlyhaním (chronické
obličkové ochorenie, štádium 5) na hemodialýze alebo peritoneálnej dialýze.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Zemplar sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Chronické obličkové ochorenie (CKD), štádiá 3 a 4


Zemplar sa podáva raz denne a to buď každý deň alebo trikrát týždenne každý
druhý deň.

Úvodná dávka


Úvodná dávka sa vypočíta podľa východiskových koncentrácií intaktného
parathormónu (iPTH).

|Tabuľka 1 Úvodná dávka |
|Východisková |Denná dávka |Dávka podávaná trikrát|
|koncentrácia iPTH | |týždenne * |
|? 500 pg/ml (56 |1 µg |2 µg |
|pmol/l) | | |
|> 500 pg/ml (56 |2 µg |4 µg |
|pmol/l) | | |
|* Nepodávať častejšie ako každý druhý deň. |


Titrácia dávky


Dávkovanie musí byť individuálne na základe sérových alebo plazmatických
koncentrácií iPTH, s monitorovaním sérového vápnika a sérového fosforu.
V tabuľke 2 je uvedený navrhovaný postup na titráciu dávky.


|Tabuľka 2 Titrácia dávky |
|Koncentrácia iPTH |Úprava dávkovania v 2- až |
|v pomere k východiskovej|4-týždňových intervaloch |
|koncentrácii | |
| |Denná dávka |Dávka podávaná trikrát|
| | |týždenne1 |
| Rovnaká alebo zvýšená |Zvýšiť |Zvýšiť |
| |o 1 mikrogram |o 2 mikrogramy |
| Znížená o < 30 % | | |
| Znížená o ? 30 %, ?60 %|bez zmeny |bez zmeny |
| Znížená > 60 % |Znižiť2 |Znižiť2 |
| |o 1 mikrogram |o 2 mikrogramy |
| iPTH < 60 pg/ml | | |
|(7 pmol/l) | | |
|1 Nepodávať častejšie ako každý druhý deň. |
|2 Ak pacient užíva najnižšiu dávku v dennom režime alebo |
|v režime trikrát |
|týždenne, a je potrebné zníženie dávky, môže sa znížiť |
|frekvencia dávkovania. |

Po začatí liečby a počas obdobia titrácie dávky sa majú koncentrácie
vápnika v sére starostlivo monitorovať. Ak sa zistí hyperkalciémia alebo sa
opakovane vyskytne zvýšený kalciofosfátový produkt vyšší ako 55 mg2/dl2
(4,4 mmol2/l2), dávkovanie viazačov fosfátov na báze vápnika sa má znížiť
alebo sa má ich podávanie ukončiť. Alternatívne sa môže znížiť dávka
Zemplaru alebo sa môže dočasne prerušiť jeho podávanie. Ak sa jeho
podávanie preruší, opätovné podávanie má začať nízkou dávkou vtedy, keď
vápnik v sére a kalciofosfátový produkt sú v cieľovom rozpätí.


Chronické obličkové ochorenie (CKD), štádium 5


Zemplar sa podáva trikrát týždenne každý druhý deň.


Úvodná dávka


Úvodná dávka Zemplaru v mikrogramoch závisí od východiskovej koncentrácie
iPTH (pg/ml)/60 [(pmol/l)/7] do maximálnej úvodnej dávky 32 µg.


Titrácia dávky


Ďalšie dávkovanie má byť individuálne a založené na koncentráciách iPTH
a sérových koncentráciách vápnika a fosforu. Odporúčaná titrácia dávky
kapsúl parikalcitolu sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca:

titračná dávka (mikrogramy) = posledná stanovená koncentrácia iPTH (pg/ml)
60
alebo

titračná dávka (mikrogramy) = posledná stanovená koncentrácia iPTH (pmol/l)
7

Po začatí liečby, počas titrácie dávky a pri súčasnom podávaní silných
inhibítorov P450 3A sa majú starostlivo monitorovať koncentrácie vápnika
a fosforu v sére. Ak sa pozoruje zvýšená koncentrácia vápnika v sére alebo
zvýšený súčin Ca x P a pacientovi sa podáva viazač fosfátov na báze
vápnika, dávka viazača sa môže znížiť alebo jeho podávanie ukončiť alebo sa
pacientovi môžu podávať nekalciové viazače fosfátov.

Ak je sérový vápnik > 11,0 mg/dl (2,8 mmol/l) alebo súčin Ca x P >
70 mg2/dl2 (5,6 mmol2/l2) alebo iPTH ( 150 pg/ml, dávka parikalcitolu sa má
znížiť o 2 až 4 µg oproti tomu, ako bola vypočítaná podľa poslednej
stanovenej koncentrácie iPTH/60 (pg/ml) [iPTH/7 (pmol/l)]. Ak je potrebná
ďalšia úprava, dávka parikalcitolu podávaného v kapsulách sa má znížiť
alebo jeho podávanie sa má prerušiť dovtedy, kým sa tieto parametre
neupravia.

Keď sa iPTH priblíži k cieľovému rozpätiu (150-300 pg/ml), na dosiahnutie
stabilného iPTH môžu byť potrebné malé, individuálne úpravy dávkovania.
V situáciách keď sa monitorovanie iPTH, vápnika alebo fosforu robí
zriedkavejšie ako raz týždenne, sa môže použiť miernejší úvodný a titračný
pomer.

Špeciálne skupiny pacientov

Porucha funkcie pečene
U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nie je
potrebná úprava dávky.
Nie sú žiadne skúsenosti u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene
(pozri časť 5.2).

Pediatrickí pacienti
Bezpečnosť a účinnosť kapsúl Zemplaru u pediatrických pacientov sa
nestanovila (pozri časť 5.1).

Starší pacienti
Nezistili sa žiadne rozdiely v bezpečnosti a účinnosti medzi staršími
pacientmi (65 až 75-roční) a mladšími pacientmi, ale väčšiu precitlivenosť
niektorých starších jedincov nemožno vylúčiť.

4.3 Kontraindikácie

Parikalcitol sa nemá podávať pacientom s dôkazom toxicity vitamínu D,
hyperkalciémiou alebo precitlivenosťou na parikalcitol alebo na akúkoľvek
pomocnú látku lieku.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Supresia parathormónu môže mať za následok zvýšenie sérových koncentrácií
vápnika a môže viesť k nízkemu kostnému obratu. Na dosiahnutie príslušných
fyziologických hodnôt je potrebné pacienta monitorovať a individuálne
titrovať dávku.

Chronická hypercalciémia môže byť spojená s generalizovanou vaskulárnou
kalcifikáciou a kalcifikáciou iných mäkkých tkanív.

Ak dôjde k rozvoju klinicky významnej hyperkalciémie a pacient užíva lieky
na báze vápnika viažuce fosfáty, dávka týchto liekov sa má znížiť alebo ich
podávanie prerušiť.

Toxicita srdcových glykozidov (digoxín) je potencovaná hyperkalciémiou
akejkoľvek etiológie, preto je pri súčasnej preskripcii srdcových
glykozidov a parikalcitolu potrebná opatrnosť (pozri časť 4.5). Je to
potrebné vziať do úvahy u gravidných alebo dojčiacich žien, detí a vysoko
rizikových skupín, ako sú pacienti s ochorením pečene alebo epilepsiou.

Pri súčasnom podávaní parikalcitolu a ketokonazolu je potrebná opatrnosť
(pozri časť 4.5).

Upozornenie na pomocné látky:
Tento liek obsahuje malé množstvá etanolu (alkohol), menej ako 100 mg
v 1 µg, 2 µg a 3 µg kapsulách, čo môže byť škodlivé pre tých, ktorí trpia
alkoholizmom (pozri časti 2 a 4.2.). Je to potrebné vziať do úvahy
u gravidných alebo dojčiacich žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú
pacienti s ochorením pečene alebo epilepsiou.

4.5 Liekové a iné interakcie

Ketokonazol: je známe, že ketokonazol je nešpecifický inhibítor viacerých
enzýmov cytochrómu P450. /In vivo/ a /in vitro/ údaje, ktoré sú k dispozícii,
naznačujú, že ketokonazol môže interagovať s enzýmami, ktoré sú zodpovedné
za metabolizmus parikalcitolu a iných analógov vitamínu D. Je potrebná
obozretnosť, keď sa podáva parikalcitol s ketokonazolom. U zdravých
jedincov sa študoval účinok viacnásobných dávok ketokonazolu podávaných 5
dní v dávke 200 mg dvakrát denne (BID) na farmakokinetiku kapsúl
parikalcitolu. Cmax parikalcitolu bola ovplyvnená minimálne, ale
AUC0-? bola v prítomnosti ketokonazolu približne dvojnásobná. Priemerný
polčas parikalcitolu v prítomnosti ketokonazolu bol 17 hodín v porovnaní
s 9,8 hodinami pri samostatnom podávaní parikalcitolu (pozri časť 4.4).
Výsledky tejto štúdie naznačujú, že po perorálnom alebo intravenóznom
podaní parikalcitolu najvyššie zväčšenie AUCinf parikalcitolu pri liekovej
interakcii s ketokonazolom pravdepodobne nebude vyššie než asi dvojnásobné.

Špecifické interakčné štúdie sa neuskutočnili. Toxicita srdcových
glykozidov je potencovaná hyperkalciémiou akejkoľvek etiológie, preto je
pri súčasnej preskripcii srdcových glykozidov a parikalcitolu potrebná
opatrnosť.

Lieky s obsahom fosfátov alebo lieky obsahujúce liečivo podobné vitamínu D
sa nemajú používať súčasne s parikalcitolom kvôli zvýšenému riziku
hyperkalciémie a zvýšeniu produktu Ca x P.

Vysoké dávky lieku s obsahom vápnika alebo tiazidových diuretík môžu zvýšiť
riziko hyperkalciémie.

Lieky s obsahom horčíka (napr. antacidá) sa nemajú používať súčasne
s liekmi s obsahom vitamínu D, pretože sa môže vyskytnúť hypermagneziémia.

Lieky s obsahom hliníka (napr. antacidá, viazače fosfátov) sa nemajú
dlhodobo podávať s liekmi s obsahom vitamínu D, keďže sa môžu vyskytnúť
zvýšené koncentrácie hliníka a jeho toxicita na kosť.

Lieky, ktoré poškodzujú črevnú absorpciu vitamínov rozpustných v tukoch,
napríklad cholestyramín, môžu narušiť absorpciu Zemplaru.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití parikalcitolu u gravidných
žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť
5.3). Potenciálne riziko u ľudí nie je známe, preto sa má parikalcitol
užívať iba v nevyhnutných prípadoch.

Laktácia: nie je známe, či sa parikalcitol vylučuje do materského mlieka.
Štúdie na zvieratách preukázali vylučovanie parikalcitolu alebo jeho
metabolitov v malom množstve do materského mlieka. Pri rozhodovaní či
pokračovať v kojení alebo ho prerušiť alebo pokračovať v liečbe Zemplarom
alebo ju prerušiť, sa má zobrať do úvahy prínos kojenia pre dieťa a prínos
liečby Zemplarom pre ženu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá alebo
obsluhovať stroje, ale predpokladá sa, že parikalcitol má zanedbateľný
vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Chronické obličkové ochorenie, štádiá 3 a 4

Bezpečnosť kapsúl parikalcitolu sa študovala v troch 24-týždňových, dvojito
zaslepených, placebom kontrolovaných, multicentrických klinických štúdiách
zahŕňajúcich 220 pacientov s CKD, štádiá 3 a 4. Nezistili sa žiadne
štatisticky signifikantné rozdiely vo výskyte hyperkalciémie medzi
pacientmi, ktorým sa podával parikalcitol (Zemplar) (2/106, 2 %)
a pacientmi, ktorým sa podávalo placebo (0/111, 0 %) alebo zvýšeného
kalciofosfátového produktu (Zemplar) (13/106, 12 %) v porovnaní s placebom
(7/111, 6 %).

Najčastejšie hlásený nežiaduci účinok u pacientov liečených parikalcitolom
bola vyrážka, ktorá sa vyskytla u 2 % pacientov.

Všetky nežiaduce účinky s aspoň možným vzťahom k parikalcitolu, ako
klinické tak aj laboratórne, sú uvedené v tabuľke 3 podľa MedDRA triedy
orgánových systémov, na úrovni preferovaného termínu (PT) a frekvencie.
Použité sú nasledovné kategórie frekvencie: veľmi časté (( 1/10); časté
(( 1/100 až < 1/10); menej časté (( 1/1000 až < 1/100); zriedkavé
(( 1/10 000 až <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme (z dostupných
údajov).

Tabuľka 3. Nežiaduce reakcie hlásené v klinických štúdiách s CKD, štádiá 3
a 4

|Trieda orgánového |Preferovaný termín |Frekvencia |
|systému | | |
|Celkové ochorenia |abnormálne |menej časté |
|a reakcie v mieste |koncentrácie | |
|podania |hepatálnych enzýmov | |
|Poruchy nervového |závrat |menej časté |
|systému |porucha chuti |menej časté |
|Poruchy a ochorenia |žalúdočná nevoľnosť |časté |
|gastrointestinálneho |zápcha |menej časté |
|traktu |suchosť v ústach |menej časté |
|Poruchy kože |vyrážka |časté |
|a podkožného tkaniva |pruritus |menej časté |
| |urtikária |menej časté |
|Poruchy kostrovej |svalové kŕče |menej časté |
|a svalovej sústavy | | |
|a spojivového tkaniva| | |
|Poruchy imunitného |precitlivenosť |menej časté |
|systému | | |


Chronické obličkové ochorenie, štádium 5


Bezpečnosť kapsúl parikalcitolu sa študovala v jednej 24-týždňovej, dvojito
zaslepenej, placebom kontrolovanej, multicentrickej klinickej štúdii
zahŕňajúcej 88 pacientov s CKD, štádium 5. Nezistili sa žiadne
signifikantné rozdiely vo výskyte hyperkalciémie medzi pacientmi
s parikalcitolom (Zemplar) (1/61, 2 %) oproti placebu (0/26,
0,0 %) alebo zvýšeného kalciofosfátového produktu (Zemplar) (6/61, 10 %)
oproti placebu (1/26, 4 %).

Všetky nežiaduce účinky s aspoň možným vzťahom k parikalcitolu, ako
klinické tak aj laboratórne, sú uvedené v tabuľke 4 podľa MedDRA triedy
orgánových systémov, na úrovni preferovaného termínu (PT) a frekvencie.
Použité sú nasledovné kategórie frekvencie: veľmi časté (( 1/10); časté
(( 1/100 až < 1/10); menej časté (( 1/1,000 až < 1/100); zriedkavé
(( 1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme
(z dostupných údajov).

Tabuľka 4. Nežiaduce reakcie hlásené v kľúčovej štúdii s CKD, štádium 5,
fáza III

|Trieda orgánového |Preferovaný termín |Frekvencia |
|systému | | |
|Poruchy nervového |závrat |časté |
|systému | | |
|Poruchy a ochorenia |hnačka |časté |
|gastrointestinálneho |gastroezofagálny |časté |
|traktu |reflux | |
|Poruchy kože |akné |časté |
|a podkožného tkaniva | | |
|Poruchy metabolizmu |hyperkalciémia |časté |
|a výživy |hypokalciémia |časté |
| |znížená chuť do jedla |časté |
|Ochorenia |bolestivosť prsníka |časté |
|reprodukčného systému| | |
|a prsníkov | | |

V klinickom skúšaní a postmarketingovom sledovaní injekčného roztoku
Zemplar pozorované nasledujúce nežiaduce účinky

|Trieda orgánového |Preferovaný termín |Frekvencia |
|systému | | |
|Laboratórne a funkčné|predĺžená doba |menej časté |
|vyšetrenia |krvácania, zvýšenie | |
| |aspartátaminotransferá| |
| |zy, abnormálne | |
| |výsledky laboratórnych| |
| |testov, úbytok | |
| |hmotnosti | |
|Poruchy srdca |zastavenie srdca, |menej časté |
|a srdcovej činnosti |arytmia, atriálny | |
| |flutter | |
|Poruchy krvi |anémia, leukopénia, |menej časté |
|a lymfatického |lymfadenopatia | |
|systému | | |
|Poruchy nervového |bolesť hlavy, porucha |časté |
|systému |chuti | |
| |kóma, |menej časté |
| |cerebrovaskulárna | |
| |príhoda, tranzitórny | |
| |ischemický atak, | |
| |synkopa, myoklónia, | |
| |hypoestézia, | |
| |parestézia, závrat | |
|Poruchy oka |glaukóm, |menej časté |
| |konjunktivitída, | |
|Poruchy ucha |poruchy ucha |menej časté |
|a labyrintu | | |
|Poruchy dýchacej |pľúcny edém, astma, |menej časté |
|sústavy, hrudníka |dyspnoe, epistaxa, | |
|a mediastína |kašeľ | |
|Poruchy |rektálna hemorágia, |menej časté |
|gastrointestinálneho |kolitída, hnačka, | |
|traktu |gastritída, dyspepsia,| |
| |dysfágia, bolesť | |
| |brucha, zápcha, | |
| |nauzea, vracanie, | |
| |suchosť v ústach, | |
| |porucha | |
| |gastrointestinálneho | |
| |traktu | |
| |gastrointestinálne |neznáme |
| |krvácanie | |
|Poruchy kože |pruritus |časté |
|a podkožného tkaniva | | |
| |bulózna dermatitída, |menej časté |
| |alopécia, hirzutizmus,| |
| |vyrážka, hyperhidróza | |
|Poruchy kostrovej |atralgia, stuhnutosť |menej časté |
|a svalovej sústavy |kĺbov, bolesť chrbta, | |
|a spojivového tkaniva|svalové zášklby, | |
| |myalgia | |
|Poruchy endokrinného |hypoparatyreoidizmus |časté |
|systému | | |
| |hyperparatyreoidizmus |menej časté |
|Poruchy metabolizmu |hyperkalciémia, |časté |
|a výživy |hyperfosfatémia | |
| |hyperkaliémia, |menej časté |
| |hypokalciémia, | |
| |anorexia | |
|Infekcie a nákazy |sepsa, pneumónia, |menej časté |
| |infekcia, faryngitída,| |
| |vaginálna infekcia, | |
| |chrípka | |
|Benígne a malígne |rakovina prsníka |menej časté |
|nádory, vrátane | | |
|nešpecifikovaných | | |
|novotvarov (cysty | | |
|a polypy) | | |
|Poruchy ciev |hypertenzia, |menej časté |
| |hypotenzia | |
|Celkové poruchy |porucha chôdze, edém, |menej časté |
|a reakcie v mieste |periférny edém, | |
|podania |bolesť, bolesť v | |
| |mieste podania, | |
| |pyrexia, bolesť | |
| |na hrudníku, zhoršenie| |
| |stavu, asténia, | |
| |nevoľnosť, smäd | |
|Poruchy imunitného |hypersenzitivita |menej časté |
|systému | | |
| |laryngálny edém, |neznáme |
| |angioedém, žihľavka | |
|Poruchy reprodukčného|bolesť prsníkov, |menej časté |
|systému a prsníkov |erektilná dysfunkcia | |
| Psychické poruchy |stav zmätenosti, |menej časté |
| |delírium, | |
| |depersonalizácia, | |
| |nepokoj, nespavosť, | |
| |nervozita | |

4.9 Predávkovanie

Nadmerné užitie kapsúl Zemplaru môže spôsobiť hyperkalciémiu,
hyperkalciúriu, hyperfosfatémiu a nadmernú supresiu parathormónu. Vysoký
príjem vápnika a fosfátov spolu s kapsulami Zemplaru môže viesť k podobným
abnormalitám.

Liečba pacientov s klinicky signifikantnou hyperkalciémiou pozostáva
z okamžitého zníženia dávky alebo prerušenia liečby parikalcitolom a zahŕňa
diétu s nízkym obsahom vápnika, prerušenie podávania doplnkov s obsahom
vápnika, imobilizáciu pacienta, úpravu tekutinovej a elektrolytovej
nerovnováhy, zhodnotenie elektrokardiografických abnormalít (kritické
u pacientov užívajúcich srdcové glykozidy) a ak je to odôvodnené
hemodialýzu alebo peritoneálnu dialýzu cez nízkokalciový dialyzačný roztok.

Znaky a príznaky intoxikácie vitamínom D súvisiace s hyperkalciémiou sú:

Včasné: slabosť, bolesť hlavy, ospalosť, nauzea, vracanie, suchosť
v ústach, konstipácia, svalová bolesť, bolesť kosti a kovová chuť.

Neskoré: anorexia, úbytok hmotnosti, konjunktivitída (s tvorbou
kalcifikátov), pankreatitída, fotofóbia, rinorea, pruritus, hypertermia,
znížené libido, zvýšený dusík močoviny v sére, hypercholesterolémia,
zvýšená AST a ALT, ektopická kalcifikácia, hypertenzia, srdcové arytmie,
ospalosť, smrť a zriedkavo zjavná psychóza.

Koncentrácie sérového vápnika sa majú opakovane monitorovať až kým nedôjde
k normokalciémii.

Parikalcitol nie je dialýzou signifikantne odstránený.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiparatyreoidálne látky – ATC kód: H05BX02

Mechanizmus účinku

Parikalcitol je syntetický, biologicky aktívny analóg vitamínu D
(kalcitriolu) s modifikáciami na postrannom reťazci (D2) a A-kruhu (19-
nor). Parikalcitol je, na rozdiel od kalcitriolu, selektívny aktivátor
receptora pre vitamín D (VDR). Parikalcitol selektívne zvyšuje citlivosť
VDR v prištítnych telieskach bez zvýšenia citlivosti VDR v čreve a má menší
účinok na kostnú absorpciu. Parikalcitol taktiež zvyšuje citlivosť kalcium-
senzitívneho receptora (CaSR) v prištítnych telieskach. V dôsledku toho
parikalcitol inhibíciou paratyreoidálnej proliferácie a znížením syntézy
a sekrécie PTH znižuje koncentrácie parathormónu (PTH) s minimálnym vplyvom
na koncentrácie vápnika a fosforu, a môže pôsobiť priamo na kostné bunky na
udržanie kostného objemu a zlepšenie povrchovej mineralizácie. Úpravou
abnormálnych hodnôt PTH spolu s normalizáciou homeostázy vápnika a fosforu
môže predchádzať alebo liečiť metabolické ochorenie kostí spojené
s chronickým obličkovým ochorením.

Klinická účinnosť


Chronické obličkové ochorenie, štádiá 3 a 4


Primárny koncový ukazovateľ účinnosti aspoň dvoch následných > 30 % znížení
z východiskového iPTH sa dosiahol u 91 % pacientov liečených kapsulami
parikalcitolu a u 13 % pacientov, ktorým sa podávalo placebo (p< 0,001).
Sérová kostná špecifická alkalická fosfatáza a sérový osteokalcín sa
signifikantne znížili (p< 0,001) u pacientov liečených kapsulami
parikalcitolu v porovnaní s placebom, čo je dôsledkom úpravy vysokého
kostného obratu spôsobeného hyperparatyreoidizmom. Nezistilo sa žiadne
zhoršenie parametrov obličkovej funkcie hodnotené rýchlosťou glomerulárnej
filtrácie (MDRD rovnicou) a koncentrácie sérového kreatinínu u pacientov
liečených kapsulami parikalcitolu v porovnaní s pacientmi, ktorým sa
podávalo placebo. U signifikantne viac pacientov liečených kapsulami
parikalcitolu v porovnaní s pacientmi užívajúcimi placebo sa znížil výskyt
bielkoviny v moči stanovovaný semikvantitatívnym meracím prúžkom.


Chronické obličkové ochorenie, štádium 5


Primárny koncový ukazovateľ účinnosti aspoň dvoch následných > 30 % znížení
z východiskového iPTH sa dosiahol u 88 % pacientov liečených tabletami
parikalcitolu a u 13 % pacientov, ktorým sa podávalo placebo (p < 0,001).

Pediatrické klinické údaje u Zemplaru 5 µg/ml (IV)
Bezpečnosť a účinnosť Zemplaru IV sa študovala v 12-týždňovej
randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii u 29
pediatrických dialyzovaných pacientov vo veku 5 až 19 rokov v konečnom
štádiu obličkového ochorenia. Šesť najmladších pacientov liečených
Zemplarom IV v tejto štúdii bolo vo veku 5 až 12 rokov. Úvodná dávka
Zemplaru IV bola 0,04 µg/kg trikrát týždenne pri východiskovej koncentrácie
iPTH menej ako 500 pg/ml alebo 0,08 µg/kg trikrát týždenne pri
východiskovej koncentrácie iPTH ? 500 pg/ml. Na základe koncentrácie
sérového iPTH, koncentrácie vápnika a súčinu Ca x P sa dávka Zemplaru IV
zvyšovala o 0,04 µg/kg. Štúdiu ukončilo 67 % pacientov liečených Zemplarom
IV a 14 % pacientov, ktorým sa podávalo placebo. V skupine so Zemplarom IV
sa u 60 % pacientov dosiahli dve nadväzné 30 % zníženia východiskového iPTH
v porovnaní s 21 % pacientov v skupine s placebom. V skupine s placebom
prerušilo liečbu 71 % pacientov z dôvodu neúmerných zvýšení koncentrácií
iPTH. Ani u jedného pacienta v skupine so Zemplarom IV ani v skupine
s placebom nedošlo k hyperkalciémii. U pacientov mladších ako 5 rokov nie
sú k dispozícii žiadne údaje.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Parikalcitol je dobre absorbovaný. U zdravých jedincov po perorálnom podaní
parikalcitolu v dávke 0,24 µg/kg bola priemerná absolútna biodostupnosť
približne 72 %; maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) bola 0,630 ng/ml
(1,512 pmol/ml) po 3 hodinách a plocha pod krivkou koncentrácie (AUC0-()
bola 5,25 ng(h/ml (12,60 pmol•h/ml). Priemerná absolútna biodostupnosť
u hemodialyzovaných pacientov je 79 % s hornou hranicou 95 % intervalu
spoľahlivosti 93 % a u pacientov na peritoneálnej dialýze 86 % s hornou
hranicou 95 % intervalu spoľahlivosti 112 %. Interakčná štúdia s jedlom
u zdravých jedincov ukázala, že Cmax a AUC0-? sa nezmenili, keď sa
parikalcitol podal s jedlom s vysokým obsahom tuku v porovnaní
s hladovaním. Preto sa kapsuly Zemplaru môžu užívať bez ohľadu na jedlo.

Cmax a AUC0-? parikalcitolu sa zvýšili u zdravých jedincov proporcionálne
v rozpätí dávky 0,06 až 0,48 µg/kg. Po podaní opakovaných dávok buď denne
alebo trikrát týždenne zdravým jedincom sa rovnovážny stav dosiahol
v priebehu 7 dní.

Distribúcia

Parikalcitol sa značne viaže na plazmatické proteíny (> 99 %). Pomer
sérového parikalcitolu a plazmatického parikalcitolu v priemere 0,54 nad
rozpätie koncentrácie 0,01 až 10 ng/ml (0,024 až 24 pmol/ml) naznačuje, že
veľmi málo liečiva sa viazalo s červenými krvinkami. U zdravých jedincov
priemerný zdanlivý distribučný objem po dávke parikalcitolu 0,24 µg/kg bol
34 litrov.

Metabolizmus a vylučovanie

Po perorálnom podaní 3H-parikalcitolu v dávke 0,48 µg/kg bolo rodičovské
liečivo značne metabolizované, iba asi 2 % dávky boli vylúčené nezmenené
stolicou a žiadne rodičovské liečivo sa nezistilo v moči. Približne 70 %
rádioaktivity sa vylúčilo stolicou a 18 % sa zistilo v moči. Väčšina
systémovej expozície bola z rodičovského liečiva. V ľudskej plazme boli
detekované dva malé metabolity, príbuzné parikalcitolu. Jeden metabolit bol
identifikovaný ako 24(R)-hydroxyparikalcitol, zatiaľ čo druhý metabolit bol
neidentifikovateľný. V modeli /in vivo/ supresie PTH u potkana je 24(R)-
hydroxyparikalcitol menej účinný ako parikalcitol.

/In vitro/ údaje ukazujú, že parikalcitol je metabolizovaný viacerými
hepatálnymi a nehepatálnymi enzýmami, vrátane mitochondriálnej CYP24, ako
aj CYP3A4 a UGT1A4 . Identifikované metabolity zahŕňajú produkt 24(R)-
hydroxylácie, ako aj 24,26- a 24,28-dihydroxylácie a priamej
glukuronidácie.

Eliminácia

U zdravých jedincov priemerný eliminačný polčas parikalcitolu v študovanom
rozsahu dávky 0,06 až 0,48 µg/kg je 5 až 7 hodín. Stupeň akumulácie bol
zhodný s polčasom a frekvenciou dávkovania. Hemodialýza v zásade nemá
žiadny vplyv na elimináciu parikalcitolu.

Špeciálne skupiny pacientov

Starší pacienti

U pacientov starších ako 65 rokov sa farmakokinetika parikalcitolu
neskúmala.

Pediatrickí pacienti

U pacientov mladších ako 18 rokov sa farmakokinetika parikalcitolu
neskúmala.

Pohlavie

Farmakokinetika parikalcitolu po jednorazových dávkach v rozpätí
0,06 až 0,48 µg/kg nezávisela od pohlavia.

Poškodenie funkcie pečene

V štúdii uskutočnenej so Zemplarom IV vylučovanie parikalcitolu
(0,24 µg/kg) sa porovnalo u pacientov s miernym (n = 5) a stredne ťažkým
(n = 5) poškodením funkcie pečene (podľa Childovej-Pughovej klasifikácie)
a u jedincov s normálnou funkciou pečene (n = 10). Pri všetkých stupňoch
hepatálnej funkcie hodnotenej v tejto štúdii bola farmakokinetika voľného
parikalcitolu podobná. U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou
funkcie pečene sa nevyžaduje žiadna úprava dávkovania. Vplyv ťažkého
poškodenia funkcie pečene na farmakokinetiku parikalcitolu sa nehodnotil.

Poškodenie funkcie obličky

Farmakokinetika parikalcitolu po podaní jednorazovej dávky bola hodnotená
u pacientov s CKD, štádium 3 alebo stredne ťažkým poškodením obličkovej
funkcie (n = 15, GFR = 6,9 až 59,1 ml/min/1,73 m2), CKD, štádium 4 alebo
ťažkým poškodením obličkovej funkcie (n = 14, GFR = 13,1 až 29,4
ml/min/1,73 m2), CKD, štádium 5 alebo v konečnom štádiu obličkového
ochorenia [n = 14 pri hemodialýze (HD) a n = 8 u pacientov na peritoneálnej
dialýze (PD)]. Podobne ako u endogénneho 1,25(OH)2 D3, farmakokinetika
parikalcitolu po perorálnom podaní bola signifikantne ovplyvnená poškodením
obličkovej funkcie (pozri tabuľku 5). V porovnaní so zdravými jedincami
mali pacienti s CKD štádia 3 a 4 a 5 znížený CL/F a zvýšený polčas.

Tabuľka 5. Porovnanie priemerných ± SD farmakokinetických parameterov pri
rozličných štádiách zlyhania funkcie obličky oproti zdravým jedincom

|Farmakokinetic|Zdraví |CKD |CKD |CKD štádium 5 |
|ké parametre |jedinci |štádium 3 |štádium 4 | |
| | | | |HD |PD |
|n |25 |15 |14 |14 |8 |
|Dávka (µg/kg) |0,240 |0,047 |0,036 |0,240 |0,240 |
|CL/F (l/h) |3,6 ± |1,8 ± 0,5 |1,5 ± 0,4 |1,8 ± 0,8 |1,8 ± 0,8 |
| |1,0 | | | | |
|t˝(h) |5,9 ± |16,8 ± 2,6|19,7 ± 7,2|13,9 ± 5,1|17,7 ± 9,6|
| |2,8 | | | | |
|fu* (%) |0,06 ± |0,06 ± |0,07 ± |0,09 ± |0,13 ± |
| |0,01 |0,01 |0,02 |0,04 |0,08 |
|* Hodnotené pri koncentrácii parikalcitolu 15 nM. |

Po perorálnom podaní kapsúl parikalcitolu bol farmakokinetický profil
parikalcitolu pri CKD, štádiá 3 až 5 porovnateľný. Preto sa nevyžaduje
žiadna úprava dávkovania okrem tých, ktoré sa odporúčajú (pozri časť 4.2).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Charakteristické nálezy v toxikologických štúdiách po opakovanom podávaní
u hlodavcov a psov sa všeobecne prisudzovali kalcemickému účinku
parikalcitolu. Účinky bez jasného vzťahu k hyperkalciémii zahŕňali u psov
znížený počet bielych krviniek a týmusovú atrofiu a zmenené hodnoty APTT
(zvýšené u psov, znížené u potkanov). Pri klinickom skúšaní parikalcitolu
sa zmeny bielych krviniek nepozorovali.

Parikalcitol neovplyvňoval fertilitu potkanov a nebol žiadny dôkaz
teratogénnej aktivity u potkanov alebo králikov. Vysoké dávky iných liekov
s obsahom vitamínu D použité počas gravidity viedli u zvierat
k teratogenéze. Pri podaní dávok toxických pre matku preukázal parikalcitol
účinok na životaschopnosť plodov a prispieval aj k signifikantnému zvýšeniu
perinatálnej a postnatálnej úmrtnosti novonarodených potkanov.

V sérii /in vitro/ a /in vivo/ genotoxických skúšok parikalcitol nepreukázal
genotoxický potenciál.

Štúdie karcinogenicity u hlodavcov nenaznačili žiadne osobitné riziká pre
použitie u ľudí.

Podané dávky a/alebo systémové expozície parikalcitolu boli trochu vyššie
ako terapeutické dávky/systémové expozície.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Kapsula:
triacylglyceroly so strednou dĺžkou reťazcov
etanol
butylhydroxytoluén

Obal kapsuly:
1 µg 2 µg 4 µg
želatína želatína želatína
glycerol glycerol glycerol
voda voda voda
oxid titaničitý (E171) oxid titaničitý (E171) oxid
titaničitý (E171)
čierny oxid železitý (E172) červený oxid železitý (E172) žltý oxid
železitý (E172)
žltý oxid železitý (E172)

Čierny atrament:
propylénglykol
čierny oxid železitý (E172)
polyvinylacetátftalát
polyetylénglykol 400
koncentrovaný roztok amoniaku

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky uchovávania.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Vysokohustotné polyetylénové (HDPE) fľaše uzavreté polypropylénovými
viečkami. Každá fľaša obsahuje 30 kapsúl.

Balenia blistrov z PVC/fluóropolyméru/hliníka obsahujúce 7 alebo 28 kapsúl.
Každá škatuľka obsahuje 1 alebo 4 blistre. Každý blister obsahuje 7 kapsúl.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.
Bratislava
Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Zemplar 1 µg kapsuly: 87/0467/07-S
Zemplar 2 µg kapsuly: 87/0468/07-S
Zemplar 4 µg kapsuly: 87/0469/07-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

27. 11. 2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Máj 2012


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C46784
Skupina ATC:
H05 - Lieky ovpeyv ovplyňujúce homeostázu kalcia
Skupina ATC:
H05BX02 -
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
SK Slovenská republika
Účinná látka:
poloxamerum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Endokrinológia aj detská, Nefrológia
Predajná cena:
57.02 € / 1717.78 SK
Úhrada poisťovňou:
57.02 € / 1717.78 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:74.16 € ÚP:0.00 € DP:74.16 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:184.10 € ÚP:0.00 € DP:184.10 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:184.10 € ÚP:122.65 € DP:61.45 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:61.32 € ÚP:61.32 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:446.54 € ÚP:0.00 € DP:446.54 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:120.14 € ÚP:120.14 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien