Detail:
Somatuline Autogel 120 mg sol inj 1x0,5ml/120mg
Názov lieku:
Somatuline Autogel 120 mg
Doplnok názvu:
sol inj 1x0,5ml/120mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2009/10938,
2009/10937, 2009/10936

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Somatuline Autogel 60 mg
Somatuline Autogel 90 mg
Somatuline Autogel 120 mg
lanreotidi acetas
injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť,
dokonca aj vtedy,
ak má rovnaké príznaky ako Vy.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie
účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre
používateľov, povedzte to, prosím,
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Somatuline Autogel a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Somatuline Autogel
3. Ako používať Somatuline Autogel
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Somatuline Autogel
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE SOMATULINE AUTOGEL A NA ČO SA POUŽÍVA

Somatuline Autogel je dlhodobo pôsobiaca forma lanreotidu.

Lanreotid – liečivo – patrí do skupiny hormónov zastavujúcich rast. Je
podobný hormónu nazývanému somatostatín, ktorý sa vyskytuje prirodzene.
Lanreotid znižuje hladiny hormónov v tele, ako je GH (rastový hormón) a IGF-
I (rastový faktor–I podobný inzulínu) a inhibuje uvoľňovanie niektorých
hormónov tráviaceho traktu a črevných výlučkov.

Somatuline Autogel je indikovaný:
. na dlhodobú liečbu nadmerného rastu (akromegálie - ochorenia, pri
ktorom sa tvorí príliš veľa rastového hormónu),
. na zmiernenie príznakov spojených s nadmerným rastom (akromegáliou),
. na liečbu príznakov spojených s určitými neuroendokrinnými nádormi
(žliaz s vnútorným vylučovaním) tráviaceho traktu.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE SOMATULINE AUTOGEL

Nepoužívajte SOMATULINE AUTOGEL
- keď ste alergický (precitlivený) na lanreotid, somatostatín a liečivá
z tej istej skupiny (analógy somatostatínu) alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek lieku Somatuline Autogel.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní SOMATULINE AUTOGEL
. keď ste diabetik, pretože lanreotid môže ovplyvňovať Vašu hladinu
cukru v krvi. Váš lekár Vám môže kontrolovať hladinu cukru v krvi
a možno zmení Vašu liečbu cukrovky počas liečby liekom Somatuline
Autogel.


. keď máte žlčové kamene, pretože lanreotid môže vyvolať tvorbu žlčových
kameňov. Preto Vás bude možno potrebné pravidelne sledovať.

. keď máte akékoľvek problémy so štítnou žľazou, pretože lanreotid môže
mierne znížiť funkciu Vašej štítnej žľazy.

. keď máte srdcové poruchy, pretože počas liečby lanreotidom sa môže
vyskytnúť sínusová bradykardia (pomalší srdcový pulz). Na začiatku
liečby lanreotidom u pacientov s bradykardiou je potrebná zvláštna
opatrnosť.

. keď máte endokrinný nádor tráviaceho traktu, Váš lekár Vám nemôže
predpísať lanreotid, kým nevylúči prítomnosť obštrukčného
(prekážajúceho) črevného nádoru.

Ak sa Vás týka ktorýkoľvek z vyššie uvedených bodov, obráťte sa na svojho
lekára.

Užívanie alebo používanie iných liekov
Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok iných liekov. Ak užívate alebo ste
v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie
je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

Špeciálna opatrnosť je potrebná v prípade súčasného podávania s:
. cyklosporínom (liek, ktorý znižuje imunitnú reakciu napr. po
transplantácii alebo v prípade autoimunitného ochorenia).
. bromokryptínom (látka, ktorá pripomína svojím pôsobením dopamín,
používaná v liečbe nádorov podmozgovej žľazy a Parkinsonovej choroby
alebo na zabránenie vylučovania materského mlieka po pôrode).
. liekmi, ktoré vyvolávajú bradykardiu (lieky spomaľujúce srdcový pulz
napr. beta-blokátory).

Váš lekár môže zvážiť úpravu dávky týchto súčasne podávaných liekov.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.
Ak ste tehotná, myslíte si, že môžete byť tehotná alebo dojčíte, oznámte to
ihneď svojmu lekárovi. Ak sa Vás to týka, môžete dostávať lanreotid len, ak
je to jednoznačne nevyhnutné.

Používanie u detí
Somatuline Autogel sa neodporúča používať u detí.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Je nepravdepodobné, že by liečba liekom Somatuline Autogel narušila
schopnosť pacienta viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje, avšak
v súvislosti s liekom Somatuline Autogel sa môžu objaviť možné vedľajšie
účinky, ako je závrat. Ak sa u Vás objavia, buďte pri vedení vozidla
a obsluhe strojov opatrní.


3. AKO POUŽÍVAŤ SOMATULINE AUTOGEL

Vždy užívajte Somatuline Autogel presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak
si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Aká je zvyčajná dávka?
Zvyčajná dávka je jedna injekcia každých 28 dní. Váš lekár Vám môže
prispôsobiť dávku Vašej injekcie pomocou jednej z troch dostupných síl
lieku Somatuline Autogel (60, 90 alebo 120 mg).

Ak ste dobre kontrolovaný Vašou liečbou, lekár Vám môže predpísať jednu
injekciu lieku Somatuline Autogel 120 mg každých 42 alebo 56 dní.

Váš lekár tiež rozhodne, ako dlho sa máte liečiť.

Somatuline Autogel používajte vždy tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Všeobecné odporúčania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

|Sila lieku Somatuline Autogel |Frekvencia aplikácie injekcie |
|Somatuline Autogel 60 mg |každých 28 dní |
|Somatuline Autogel 90 mg |každých 28 dní |
|Somatuline Autogel 120 mg |podľa odporúčania svojho lekára: |
| |každých 28 dní alebo |
| |každých 42 dní alebo |
| |každých 56 dní |


Spôsob podávania

Somatuline Autogel má byť podaný hlbokou subkutánnou (podkožnou) injekciou.

Ak injekciu podáva zdravotnícky pracovník alebo niekto iný, kto bol
vyškolený (člen rodiny alebo priateľ), injekcia bude podaná v hornej,
vonkajšej časti sedacieho svalu (pozri obr. 5a).

Ak si po príslušnom vyškolení injekciu podávate sami, injekcia sa má podať
do vrchnej vonkajšej strany stehna (pozri obr. 5b).

O tom, či si injekciu podáte sami alebo Vám ju podá iná vyškolená osoba,
rozhodne Váš lekár.

Pokyny na použitie:
Nasledujúce pokyny vysvetľujú, ako injekčne podať Somatuline Autogel.

PRED ZAČIATKOM APLIKÁCIE INJEKCIE SI, PROSÍM, DÔKLADNE PREČÍTAJTE VšETKY
POKYNY.

Somatuline Autogel je dodávaný v naplnenej injekčnej striekačke pripravenej
na použitie vybavenej s automatickým bezpečnostným systémom, ktorý sa po
podaní lieku automaticky zablokuje a tak zabráni poraneniu ihlou po jej
použití.

[pic]

1. Vytiahnite Somatuline Autogel z chladničky 30 minút pred podaním. Puzdro
otvorte až bezprostredne pred aplikáciou.
2. Pred otvorením puzdra skontrolujte, či je neporušené a či neuplynula
doba exspirácie lieku. Dátum exspirácie je vyznačený na vonkajšej
škatuľke a na puzdre. NEPOUžÍVAJTE LIEK, AK UPLYNULA DOBA EXSPIRÁCIE
ALEBO AK JE LAMINOVANÉ PUZDRO AKÝMKOľVEK SPÔSOBOM POšKODENÉ.
3. Umyte si ruky mydlom a uistite sa, že miesto na prípravu je čisté.
4. Roztrhnutím otvorte puzdro a vyberte naplnenú injekčnú striekačku.
[pic]
5. Zvoľte si miesto vpichu:
5a horný vonkajší kvadrant sedacieho svalu (ak Vám injekciu podáva
zdravotnícky pracovník alebo niekto iný ako je vyškolený člen rodiny
alebo priateľ) alebo
5b hornú vonkajšiu stranu Vášho stehna (ak si budete injekciu vpichovať
sám/sama).
[pic] alebo [pic]Miesto vpichu striedajte medzi pravou a ľavou stranou pri každej
injekcii Somatuline Autogel.
6. Miesto vpichu očistite.
7. Pootočte a vytiahnite ochranný kryt piestu a odhoďte ho.
[pic]
8. Vytiahnite kryt ihly a odhoďte ho.
[pic]
9. Pomocou palca a ukazováka napnite kožu okolo miesta vpichu. Rýchlo a
úplne vpichnite ihlu (hlboká subkutánna injekcia) kolmo (90°) do kože bez
toho, aby ste kožu v mieste vpichu stláčali alebo prehýbali.
[pic]
10. Pomaly liek aplikujte. Aplikácia trvá zvyčajne 20 sekúnd. Vstreknite
plnú dávku, až kým sa piest nedá viac stlačiť. V tomto momente budete
počuť „cvaknutie“.
Poznámka: palcom udržujte tlak na piest, aby ste sa vyhli aktivácii
automatického bezpečnostného systému.
[pic]
11. Vytiahnite ihlu z miesta vpichu bez toho, aby ste uvoľnili tlak na
piest.
[pic]
12. Potom uvoľnite tlak na piest. Ihla sa automaticky vtiahne do ochranného
krytu ihly, kde sa natrvalo zablokuje.
[pic]
13. Na miesto vpichu jemne pritlačte suchý vatový tampón alebo sterilnú
gázu, aby ste zabránili krvácaniu. Miesto vpichu si po podaní
nepretierajte ani nemasírujte.
14. Použitú injekčnú striekačku zlikvidujte podľa pokynov svojho lekára
alebo zdravotníckeho pracovníka. Pomôcku NEODHADZUJTE do bežného domového
odpadu.

Ak použijete viac SOMATULINE AUTOGEL ako máte
Ak ste si podali viac lieku Somatuline Autogel ako ste mali, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi.
Ak ste si podali ale ak Vám podali príliš veľa lieku Somatuline Autogel,
môžu sa u Vás objaviť ďalšie alebo závažnejšie vedľajšie účinky (pozri časť
4 „Možné vedľajšie účinky“).

Ak zabudnete použiť SOMATULINE AUTOGEL
Hneď ako si spomeniete, že ste vynechali injekciu, kontaktuje svojho
zdravotníckeho pracovníka, ktorý Vám poradí, kedy si máte podať ďalšiu
injekciu. NEPODÁVAJTE si injekcie navyše, aby ste nahradili zabudnutú
injekciu. Ak ste raz zabudli jednu dávku, netrápte sa. Pri takej dlhodobej
liečbe ako je liečba liekom Somatuline Autogel, jedna vynechaná dávka
dramaticky neovplyvní úspešnosť Vašej liečby.

Ak prestanete používať SOMATULINE AUTOGEL
Prerušenie alebo predčasné ukončenie liečby liekom Somatuline Autogel môže
nepriaznivo ovplyvniť úspešnosť liečby. Pred ukončením liečby sa poraďte so
svojím lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Somatuline Autogel môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Najčastejšie očakávané vedľajšie účinky sú poruchy tráviaceho traktu,
problémy so žlčníkom a reakcie v mieste podania. Vedľajšie účinky, ktoré by
sa mohli objaviť v súvislosti s liekom Somatuline Autogel sú vymenované
nižšie podľa ich frekvencie.

Veľmi časté (u viac ako 1 pacienta z 10):
. hnačka, riedka stolica, bolesti brucha
. žlčové kamene a problémy so žlčníkom

Časté (u 1 až 10 pacientov zo 100):
. vyčerpanosť
. reakcie v mieste podania
. nevoľnosť, vracanie, zápcha, plynatosť, brušná distenzia (roztiahnutie
brucha), zažívacie ťažkosti, dyspepsia (porucha trávenia).
. žlčníková dilatácia (rozšírenie)
. sínusová bradykardia (pomalší srdcový rytmus)
. závrat, bolesť hlavy
. alopécia, hypotrichóza (vypadávanie vlasov alebo spomalený vývoj
vlasov)
. hypoglykémia (nízka hladina cukru v krvi)
. abnormálne laboratórne hodnoty (ALT, AST, bilirubínu v krvi, glukózy
v krvi, glykozylovaného hemoglobínu)
. pokles telesnej hmotnosti

Menej časté (u 1 až 10 pacientov z 1 000):
. návaly horúčavy
. zmena sfarbenia stolice
. diabetes mellitus, hyperglykémia (vysoká hladina cukru v krvi)
. asténia (celková fyzická slabosť)
. insomnia (problémy so spánkom)
. nezvyčajné laboratórne hodnoty (alkalická fosfatáza v krvi, sodík
v krvi)

Boli tiež hlásené príležitostné prípady zápalu podžalúdkovej žľazy
(pankreatitída).

Pretože lanreotid môže meniť hladiny cukru v krvi, Váš lekár Vám možno bude
chcieť sledovať hladiny cukru v krvi, najmä na začiatku liečby.

Podobne Vám možno bude chcieť sledovať Váš žlčník, pretože pri tomto type
lieku sa môžu objaviť problémy so žlčníkom a to na začiatku liečby liekom
Somatuline Autogel a potom z času na čas.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ SOMATULINE AUTOGEL

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte v chladničke (2 °C až 8 °C) v pôvodnom obale.

Nepoužívajte Somatuline Autogel po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuľke a štítku po exp. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň
v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo SOMATULINE AUTOGEL obsahuje

- Liečivo je:
Lanreotidi acetas (lanreotidacetát) 60 mg, 90 mg alebo 120 mg

- Ďalšie zložky sú:
aqua ad iniectabilia (voda na injekciu)
acidum aceticum glaciale (na úpravu pH)

Ako vyzerá SOMATULINE AUTOGEL a obsah balenia
Somatuline Autogel je biely až bledožltý injekčný roztok v naplnenej
injekčnej striekačke pripravenej na použitie vybavenej automatickým
bezpečnostným systémom.

Každá naplnená injekčná striekačka je zabalená vo vrecku a papierovej
škatuľke.

Škatuľka s jednou 0,5 ml injekčnou striekačkou s automatickým bezpečnostným
systémom a jednou ihlou (1,2 mm x 20 mm).

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Ipsen Pharma, 65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, Francúzsko

Výrobca:
IPSEN PHARMA BIOTECH, Signes, Francúzsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
Tel.: +421-2-45646322
E-mail: meszaros@b2i.sk

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 08/2010.-----------------------
5b.

5a.

Injekciu podáva zdravotnícky pracovník alebo vyškolená osoba

Injekciu si podávate svojpomocne[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2009/10938,
2009/10937, 2009/10936

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Somatuline Autogel 60 mg, injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Somatuline Autogel 90 mg, injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Somatuline Autogel 120 mg, injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Lanreotid 60 mg, 90 mg, 120 mg (prítomný vo forme lanreotidacetátu).
Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje presýtený roztok
lanreotidacetátu, čo zodpovedá 0,246 mg bázy lanreotidu na mg roztoku,
ktorý zaisťuje podanie dávky 60 mg, 90 mg, 120 mg lanreotidu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Biely až bledožltý injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Somatuline Autogel je indikovaný:

. na dlhodobú liečbu akromegálie, keď cirkulujúce hladiny GH (rastového
hormónu) a/alebo IGF-I (rastový faktor–I podobný inzulínu) zostávajú
abnormálne po chirurgickej liečbe a/alebo rádioterapii alebo
u pacientov, u ktorých chirurgická liečba a/alebo rádioterapia nie sú
možné,
. na zmiernenie príznakov spojených s akromegáliou,
. na liečbu symptómov spojených s neuroendokrinnými tumormi.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Akromegália a neuroendokrinné tumory:
Odporúčaná počiatočná dávka je 60 až 120 mg podávaných každých 28 dní.

Ak bol napríklad pacient predtým liečený jednou dávkou lieku SOMATULINE
P.R. 30 mg každých 14 dní, má byť počiatočná dávka lieku Somatuline Autogel
60 mg každých 28 dní. Ak bol pacient predtým liečený jednou dávkou lieku
SOMATULINE P.R. 30 mg každých 10 dní, počiatočná dávka lieku Somatuline
Autogel má byť 90 mg každých 28 dní.

Potom má byť dávka individualizovaná podľa odpovede pacienta (hodnotené ako
zníženie symptómov a/alebo zníženie hodnôt GH a/alebo IGF-I).

Ak nie je dosiahnutá požadovaná odpoveď, dávka sa môže zvýšiť.

Ak je dosiahnutá kompletná kontrola ochorenia (hodnota GH pod 1 ng/ml,
normalizácia IGF-I a/alebo vymiznutie príznakov), môže byť dávka znížená.

S analógom somatostatínu dobre stabilizovaní pacienti môžu byť liečení
liekom Somatuline Autogel 120 mg každých 42-56 dní.

Dlhodobé monitorovanie príznakov, hodnôt GH a IGF-I sa má vykonávať podľa
klinickej potreby.

Porucha funkcie obličiek a/alebo pečene:
U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene nie je potrebná žiadna
úprava dávkovania z dôvodu širokého terapeutického rozsahu lanreotidu
(pozri časť 5.2).

Starší pacienti:
U starších pacientov nie je potrebná žiadna úprava dávkovania z dôvodu
širokého terapeutického rozsahu lanreotidu (pozri časť 5.2).

Pediatrická populácia:
Somatuline Autogel sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich kvôli
chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Spôsob podávania


Somatuline Autogel má byť podaný hlboko pod kožu v hornom vonkajšom
kvadrante sedacieho svalu.

Pre pacientov, ktorí dostávajú stabilnú dávku Somatuline Autogelu a po
primeranom tréningu, liek môže byť aplikovaný buď samotným pacientom alebo
kvalifikovanou osobou. V prípade samovstreknutia, vstreknutie má byť
aplikované vo vrchnej vonkajšej časti stehna.

Rozhodnutie o aplikácii samotným pacientom alebo kvalifikovanou osobou má
byť uskutočnené zdravotníckym pracovníkom.

Bez ohľadu na polohu koža má byť vystretá a ihla má byť vpichnutá rýchlo
celou svojou dĺžkou, zvislo do kože.

Miesto vpichu sa má striedať medzi pravou a ľavou stranou.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na somatostatín alebo príbuzné peptidy alebo na ktorúkoľvek
z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Lanreotid môže znížiť motilitu žlčníka a viesť k tvorbe žlčového kameňa.
Preto je potrebné pacientov pravidelne sledovať.

Farmakologické štúdie u zvierat a u ľudí dokazujú, že lanreotid, rovnako
ako somatostatín a jeho analógy, inhibuje sekréciu inzulínu a glukagónu.
Z tohto dôvodu sa môže u pacientov liečených lanreotidom objaviť
hypoglykémia alebo hyperglykémia. Na začiatku liečby lanreotidom alebo pri
úprave dávky je potrebné kontrolovať hladiny glukózy v krvi a podľa toho
upraviť antidiabetickú liečbu.

Počas liečby lanreotidom bolo u akromegalických pacientov pozorované mierne
zníženie funkcie štítnej žľazy, hoci klinická hypotyreóza je zriedkavá.
Tam, kde je to klinicky indikované, sa má vykonať vyšetrenie funkcie
štítnej žľazy.

U pacientov bez prítomných srdcových problémov môže lanreotid viesť
k zníženiu srdcového rytmu, pričom nemusí dosiahnuť hranicu bradykardie.
U pacientov, ktorí pred liečbou lanreotidom trpeli srdcovými poruchami, sa
môže objaviť sínusová bradykardia. Na začiatku liečby lanreotidom
u pacientov s bradykardiou je potrebná opatrnosť (pozri časť 4.5).

Pred vylúčením prítomnosti obštrukčného intestinálneho tumoru sa pacientom
s karcinoidnými tumormi lanreotid nesmie predpisovať.

4.5 Liekové a iné interakcie

Farmakologické gastrointestinálne účinky lanreotidu môžu znížiť
intestinálnu absorpciu súbežne podávaných liečiv vrátane cyklosporínu.
Súčasné podanie cyklosporínu s lanreotidom môže znížiť relatívnu biologickú
dostupnosť cyklosporínu, preto môže byť nevyhnutné upraviť dávku
cyklosporínu a udržovať jeho terapeutické hladiny.

Interakcie s liekmi s vysokou väzbou na plazmu sú nepravdepodobné vzhľadom
k miernej väzbe lanreotidu na sérové proteíny.

Obmedzené publikované údaje naznačujú, že súbežné podávanie analógov
somatostatínu a bromokryptínu môže zvyšovať dostupnosť bromokryptínu.

Súbežné podávanie liečiv indukujúcich bradykardiu (napr. beta-blokátory)
môže mať aditívny účinok na mierne zníženie srdcového rytmu v súvislosti
s lanreotidom. Môže byť nevyhnutná úprava dávky takýchto súčasne podávaných
liekov.

Obmedzené publikované údaje naznačujú, že analógy somatostatínu môžu
znižovať metabolický klírens zložiek, o ktorých je známe, že sú
metabolizované enzýmami cytochrómu P450, čo môže byť dôsledkom supresie
rastového hormónu. Pretože nemožno vylúčiť, že lanreotid môže mať takýto
účinok, iné liečivá, predovšetkým tie, ktoré sú metabolizované CYP3A4
a ktoré majú úzky terapeutický index (napr. chinidín, terfenadín), sa preto
majú používať opatrne.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita

Neklinické údaje:

V štúdiách u zvierat sa nepreukázali teratogénne účinky v súvislosti
s lanreotidom počas organogenézy. U samíc potkanov sa pozorovala znížená
fertilita z dôvodu inhibície sekrécie GH pri dávkach oveľa vyšších ako sa
dosahujú u ľudí pri terapeutických dávkach.

Klinické údaje:

Údaje o obmedzenom počte gravidných žien užívajúcich lanreotid nepreukázali
žiadne nežiaduce účinky na graviditu alebo na zdravie plodu/novorodenca. V
súčasnosti, nie sú dostupné žiadne ďalšie významné epidemiologické údaje.

Pretože štúdie u zvierat nie vždy svedčia o odpovedi u ľudí, lanreotid sa
má podávať gravidným ženám len v prípade, že to je jednoznačne nevyhnutné.

Dojčenie

Nie je známe, či sa toto liečivo vylučuje do materského mlieka u ľudí.

Pretože sa veľa liečiv vylučuje do materského mlieka u ľudí, pri podávaní
lanreotidu počas laktácie je potrebná opatrnosť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Hoci sa nestanovil žiadny účinok na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať
stroje, v súvislosti s liekom Somatuline Autogel bol zaznamenaný závrat. Ak
sa u pacienta objaví závrat, nemá viesť motorové vozidlo ani obsluhovať
stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky hlásené u pacientov s akromegáliou liečených lanreotidom
v klinických štúdiách sú vymenované pod príslušnou triedou orgánových
systémov podľa nasledujúcej klasifikácie: veľmi časté (>1/10); časté
(>1/100 až <1/10); menej časté (>1/1 000 až <1/100).

Najčastejšie očakávané nežiaduce liekové reakcie po liečbe lanreotidom sú
gastrointestinálne poruchy (najčastejšie sú hlásené hnačka a bolesti
brucha, zvyčajne mierne alebo stredne závažné a prechodné), cholelitiáza
(často asymptomatická) a reakcie v mieste vpichu (bolesť, uzliny a
indurácie).

Profil nežiaducich účinkov je podobný ako pre iné indikácie.

|Trieda orgánového|Veľmi časté |Časté (?1/100 až |Menej časté |
|systému |(?1/10) |<1/10) |(?1/1 000 až |
| | | |<1/100) |
|Laboratórne a | |Zvýšené ALT, |Zvýšené AST, |
|funkčné | |abnormálne AST, |zvýšená hladina |
|vyšetrenia | |abnormálne ALT, |alkalickej |
| | |zvýšená hladina |fosfatázy v krvi,|
| | |bilirubínu v krvi, |abnormálna |
| | |zvýšená hladina |hladina |
| | |glukózy v krvi, |bilirubínu v |
| | |zvýšená hladina |krvi, znížená |
| | |glykozylovaného |hladina sodíka v |
| | |hemoglobínu, úbytok|krvi |
| | |telesnej hmotnosti | |
|Poruchy srdca a | |Sínusová | |
|srdcovej činnosti| |bradykardia | |
|Poruchy nervového| |Závrat, bolesť | |
|systému | |hlavy | |
|Poruchy |Hnačka, riedka |Nauzea, vracanie, |Zmena sfarbenia |
|gastrointestináln|stolica, bolesť|zápcha, |stolice |
|eho traktu |brucha |flatulencia, brušná| |
| | |distenzia, brušný | |
| | |dyskomfort, | |
| | |dyspepsia | |
|Poruchy kože a | |Alopécia, | |
|podkožného | |hypotrichóza | |
|tkaniva | | | |
|Poruchy | |Hypoglykémia |Diabetes |
|metabolizmu a | | |mellitus, |
|výživy | | |hyperglykémia |
|Poruchy ciev | | |Nával horúčavy |
|Celkové poruchy a| |Vyčerpanosť, |Asténia |
|reakcie v mieste | |reakcie v mieste | |
|podania | |vpichu (bolesť, | |
| | |vyvýšenina, | |
| | |indurácia, uzlina, | |
| | |pruritus) | |
|Poruchy pečene a |Cholelitiáza |Dilatácia žlčníka | |
|žlčových ciest | | | |
|Psychické poruchy| | |Insomnia |

Bezpečnosť používania po uvedení na trh

Bezpečnosť používania po uvedení na trh nestanovila žiadne iné dôležité
informácie okrem ojedinelých hlásení pankreatitídy.

4.9 Predávkovanie

Ak dôjde k predávkovaniu, liečba má byť symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Hormóny zastavujúce rast.
ATC kód: H01CB03.

Lanreotid je oktapeptidový analóg prirodzeného somatostatínu. Rovnako ako
somatostatín je lanreotid inhibítorom rôznych endokrinných,
neuroendokrinných, exokrinných a parakrinných funkcií. Lanreotid má vysokú
afinitu k ľudským receptorom pre somatostatín (SSTR) 2 a 5 a redukovanú
väzobnú afinitu k ľudským SSTR 1, 3 a 4. Zdá sa, že hlavným mechanizmom
zodpovedným za inhibíciu GH je účinok na ľudské SSTR 2 a 5.

Lanreotid, rovnako ako somatostatín, preukazuje všeobecný exokrinný
antisekretorický účinok. Inhibuje bazálnu sekréciu motilínu, žalúdočného
inhibičného peptidu a pankreatického polypeptidu, ale nemá signifikantný
účinok na sekretín na lačno alebo na sekréciu gastrínu. Lanreotid výrazne
inhibuje jedlom indukovaný zvýšený prietok krvi v arteria mesenterica
superior a vo vena portae. Lanreotid signifikantne znižuje prostaglandínom
E1 stimulovanú jejunálnu sekréciu vody, sodíka, draslíka a chloridov.
Lanreotid znižuje hladiny prolaktínu u dlhodobo liečených pacientov
s akromegáliou.

Lanreotid je jednoznačne účinnejší ako prirodzený somatostatín a vykazuje
omnoho dlhšie trvanie účinku.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Podstatné farmakokinetické parametre lanreotidu po intravenóznej aplikácii
u zdravých dobrovoľníkov ukázali limitovanú extravaskulárnu distribúciu,
s ustáleným distribučným objemom 16 l. Celkový klírens bol 23,7 l/hod,
terminálny polčas bol 1,14 hodiny a stredný čas pretrvávania bol 0,68
hodiny.
V štúdiách hodnotiacich vylučovanie sa menej ako 5 % lanreotidu vylúčilo
v moči a menej ako 0,5 % v nezmenenej forme v stolici, čo svedčí o malom
vylučovaní žlčou.

Po hlbokom subkutánnom podaní lieku Somatuline Autogel 60, 90 a 120 mg
u zdravých dobrovoľníkov dosiahli koncentrácie lanreotidu priemerné
maximálne sérové koncentrácie 4,25; 8,39 a 6,79 ng/ml. Tieto hodnoty
Cmax sa dosahujú v priebehu prvého dňa 8, 12 a 7 hodín (stredné hodnoty) po
podaní. Koncentrácie lanreotidu klesajú pomaly z maximálnych sérových
hladín kinetikou prvého rádu s terminálnym polčasom 23,3; 27,4 a 30,1 dní
a 4 týždne po podaní boli priemerné sérové hladiny lanreotidu 0,9; 1,11
a 1,69 ng/ml. Absolútna biodostupnosť bola 73,4; 69,0 a 78,4 %.

Po hlbokom subkutánnom podaní lieku Somatuline Autogel 60, 90 a 120 mg
pacientom s akromegáliou dosiahli koncentrácie lanreotidu priemerné
maximálne sérové koncentrácie 1,6; 3,5 a 3,1 ng/ml. Tieto hodnoty Cmax sa
dosahujú v priebehu prvého dňa 6, 6 a 24 hodín po podaní. Koncentrácie
lanreotidu pomaly klesajú z maximálnych sérových hladín kinetikou prvého
rádu a 4 týždne po podaní boli priemerné sérové hladiny lanreotidu 0,7; 1,0
a 1,4 ng/ml.

Sérové hladiny lanreotidu v rovnovážnom stave sa dosiahli v priemere po 4
injekciách každé 4 týždne. Po opakovanom podaní dávky každé 4 týždne boli
priemerné hodnoty Cmax v rovnovážnom stave 3,8; 5,7 a 7,7 ng/ml pre 60, 90
a 120 mg, priemerné hodnoty Cmin boli 1,8; 2,5 a 3,8 ng/ml. Index kolísania
maximálnej a minimálnej hodnoty bol mierny a pohyboval sa v rozmedzí od 81
do 108 %.

U pacientov s akromegáliou sa pozorovali po hlbokom subkutánnom podaní
lieku Somatuline Autogel 60, 90 a120 mg lineárne farmakokinetické profily
uvoľňovania. Najnižšie sérové hladiny lanreotidu dosiahnuté po troch
hlbokých subkutánnych injekciách lieku Somatuline Autogel 60, 90 alebo
120 mg podaných každých 28 dní boli podobné ako najnižšie sérové hladiny
lanreotidu v rovnovážnom stave u pacientov s akromegáliou, ktorí boli
predtým liečení intramuskulárnym podaním lieku SOMATULINE P.R. 30 mg
každých 14, 10 alebo 7 dní.

Porucha funkcie obličiek/pečene:

U osôb so závažnou poruchou funkcie obličiek klesol celkový sérový klírens
lanreotidu približne dvojnásobne, s následným zvýšením polčasu a AUC.
U osôb so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene sa
pozorovalo zníženie klírensu (30 %). Distribučný objem a stredný čas
pretrvávania sa zvýšil u osôb so všetkými stupňami insuficiencie pečene.

Nie je potrebné upravovať počiatočnú dávku u pacientov s poruchou funkcie
obličiek alebo pečene, pretože sérové koncentrácie lanreotidu u týchto
populácií sú pravdepodobne v rámci rozmedzia sérových koncentrácií, ktoré
sú bezpečne tolerované u zdravých jedincov.

Starší pacienti:

U starších pacientov sa preukázalo zvýšenie polčasu a stredného času
pretrvávania v porovnaní so zdravými mladými jedincami. Nie je potrebné
upravovať počiatočnú dávku u starších pacientov, pretože sérové
koncentrácie lanreotidu v tejto populácii sú pravdepodobne v rámci
rozmedzia sérových koncentrácií, ktoré sú bezpečne tolerované u zdravých
jedincov.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V karcinogénnych biologických testoch uskutočnených u potkanov a myší sa
nepozorovali žiadne systémové neoplastické zmeny pri dávkach oveľa vyšších
ako sú terapeutické dávky u ľudí. Zvýšená incidencia subkutánnych tumorov
sa pozorovala v mieste injekcie pravdepodobne z dôvodu zvýšenej frekvencie
podávania dávky u zvierat (denne) v porovnaní s dávkovaním raz mesačne
u ľudí, a preto nemusí byť klinicky významná.

V sérii štandardných /in vitro/ a /in vivo/ testov lanreotid nepreukázal žiadny
genotoxický potenciál.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Aqua ad iniectabilia, acidum aceticum glaciale (na úpravu pH).

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.

Po otvorení ochranného laminátového puzdra sa má liek podať okamžite.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2 °C až 8 °C) v pôvodnom obale.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Somatuline Autogel je dodávaný v naplnenej injekčnej striekačke (z
priehľadného polypropylénu) vybavenej automatickým bezpečnostným systémom,
ihlou (z nehrdzavejúcej ocele), puzdrom ihly z plastickej hmoty (LDPE)
a plunžerovým uzáverom (z brómbutylovej gumy).

Každá naplnená striekačka je balená v laminátovom puzdre (z
polyetylénteraftalátu/ hliníka/ polyetylénlaminátu) a v kartónovej
škatuľke.

Škatuľka s jednou 0,5 ml naplnenou injekčnou striekačkou s automatickým
bezpečnostným systémom a jednou ihlou (1,2 mm x 20 mm).

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke je pripravený na použitie.

Po prvom otvorení je na bezprostredné jednorazové použitie.
Je dôležité aplikovať liek presne podľa pokynov v písomnej informácii pre
používateľov.
Nepoužívajte, ak je laminátové puzdro poškodené alebo otvorené.
Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované
v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Ipsen Pharma, 65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, Francúzsko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Somatuline Autogel 60 mg: 56/0122/03-S
Somatuline Autogel 90 mg: 56/0123/03-S
Somatuline Autogel 120 mg: 56/0124/03-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

22.04.2003 / 17.09.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

August 2010


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C46343
Skupina ATC:
H01 - Hormony hypofýzy a hypotalamu
Skupina ATC:
H01CB03 - lanreotidum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
FR -
Účinná látka:
lyofilizovan
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradenú liečbu môže indikovať endokrinológ, gastroenterológ pri karcinoide v gastrointestinálnom trakte alebo onkológ pri karcinoide pri a) akromegálii neúspešne liečenej neurochirurgicky alebo radiačne (gama nožom, lineárnym urýchľovačom a pod.) a kde napriek doplnkovej liečbe dopamínovými agonistami pretrváva aktivita hypersomatotropizmu a pri závažných orgánových komplikáciách vyplývajúcich z hypersomatotropizmu, b) tyreotropinóme hypofýzy počas predoperačnej prípravy, prípadne dlhodobo pri neúspechu neurochirurgickej alebo iradiačnej liečby, c) karcinoide (najmä pri prejavoch karcinoidového syndrómu) krátkodobo počas predoperačnej prípravy alebo dlhodobo pri závažných kontraindikáciách operačnej liečby ako aj pri hormonálne aktívnych metastázach. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Môže predpísať:
Endokrinológia aj detská, Gastroenterológia, aj detská, Klinická onkológia
Predajná cena:
1135.47 € / 34207.17 SK
Úhrada poisťovňou:
1135.47 € / 34207.17 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:381.22 € ÚP:381.22 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1065.60 € ÚP:0.00 € DP:1065.60 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien