Detail:
Gemcitabine Hospira 38 mg/ml infúzny koncentrát con inf 1x5,3 ml/200 mg (liek.inj.skl.)
Názov lieku:
Gemcitabine Hospira 38 mg/ml infúzny koncentrát
Doplnok názvu:
con inf 1x5,3 ml/200 mg (liek.inj.skl.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľovPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Gemcitabine Hospira 38 mg/ml infúzny koncentrát
Gemcitabín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
používať Váš liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú
sestru alebo lekárnika.
3. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi,
zdravotnej sestre alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Gemcitabine Hospira infúzny koncentrát a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Gemcitabine Hospira infúzny koncentrát
3. Ako používať Gemcitabine Hospira infúzny koncentrát
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Gemcitabine Hospira infúzny koncentrát
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE GEMCITABINE HOSPIRA INFÚZNY KONCENTRÁT A ČO SA POUŽÍVA

Gemcitabine Hospira infúzny koncentrát (Gemcitabine Hospira) patrí do
skupiny liekov nazývaných „cytotoxické látky“. Tieto lieky zabíjajú deliace
sa bunky, vrátane rakovinových buniek.

Gemcitabine Hospira sa môže podávať samostatne alebo v kombinácii s inými
protirakovinovými liekmi (napr. cisplatina, paklitaxel, karboplatina)
v závislosti od typu rakoviny, ktorú máte.

Gemcitabine Hospira sa používa na liečbu nasledujúcich typov rakoviny:

. nemalobunkového karcinómu pľúc (NSCLC), podáva sa samostatne alebo
spolu s cisplatinou
. rakoviny podžalúdkovej žľazy
. rakoviny prsníka, podáva sa spolu s paklitaxelom
. rakoviny vaječníkov, podáva sa spolu s karboplatinou
. rakoviny močového mechúra, podáva sa spolu s cisplatinou


2. SKÔR AKO POUŽIJETE GEMCITABINE HOSPIRA

Nepoužívajte Gemcitabine Hospira
- keď ste alergický (precitlivený) na gemcitabín alebo na ktorúkoľvek z
ďalších zložiek Gemcitabinu Hospira.
- keď dojčíte.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Gemcitabinu Hospira
Pred prvou infúziou Vám odoberú vzorky Vašej krvi, aby sa zistilo, ako
dobre pracujú Vaše obličky a pečeň. Pred každou infúziou Vám odoberú vzorky
krvi, aby sa zistilo, či máte dostatočné množstvo krviniek, aby ste mohli
dostávať Gemcitabine Hospira.

Váš lekár sa môže rozhodnúť, že zmení dávku alebo oddiali liečbu v
závislosti od Vášho zdravotného stavu alebo ak máte príliš nízke množstvá
krvných buniek.

Pravidelne Vám budú odoberať vzorky krvi na zhodnotenie funkcie Vašich
obličiek a pečene.

Oznámte, prosím, svojmu lekárovi:
- ak máte alebo ste niekedy mali poruchu pečene, srdca alebo ciev;
- ak ste nedávno podstúpili rádioterapiu alebo sa na ňu chystáte;
- ak ste boli nedávno očkovaný;
- ak sa u Vás vyskytnú problémy s dýchaním alebo pocit veľkej slabosti a
ste veľmi bledý (môže to byť znak zlyhania obličiek).

Mužom sa odporúča nesplodiť dieťa počas liečby a ešte 6 mesiacov po
skončení liečby Gemcitabinom Hospira. Ak chcete splodiť dieťa v tomto čase,
poraďte sa o tom so svojím lekárom alebo zdravotnou sestrou. Existuje
riziko, že liečba gemcitabínom môže viesť k mužskej neplodnosti a možno
budete mať záujem o informácie týkajúce sa uchovania spermií pred začiatkom
liečby.

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
vakcín a liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte
to, prosím, svojmu lekárovi, zdravotnej sestre alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Počas tehotenstva sa má použitie Gemcitabinu Hospira prerušiť.

Ak ste žena v plodnom veku, musíte prijať kroky, aby sa zabránilo
otehotneniu počas liečby a určitý čas po ukončení liečby. Ak ste otehotneli
počas liečby, oznámte to okamžite svojmu lekárovi. Tiež oznámte svojmu
lekárovi, ak ste otehotneli krátko po ukončení liečby.

Ak už ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, oznámte to svojmu lekárovi,
ktorý Vás oboznámi o možnom riziku použitia gemcitabínu počas tehotenstva.

Počas liečby Gemcitabinom Hospira nesmiete dojčiť. Ak práve dojčíte,
oznámte to svojmu lekárovi.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Gemcitabine Hospira môže vyvolať ospalosť, hlavne ak ste požili alkohol.
Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, ak si nie ste istý, že liečba
Gemcitabinom Hospira u Vás nevyvoláva ospalosť.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Gemcitabinu Hospira
Gemcitabine Hospira infúzny koncentrát obsahuje do 2,4 mg sodíka (< 1 mmol)
v každej injekčnej liekovke s obsahom 200 mg, do 12,1 mg sodíka (< 1 mmol)
v každej injekčnej liekovke s obsahom 1 g a do 24,2 mg sodíka v každej
injekčnej liekovke s obsahom 2 g. To je potrebné vziať do úvahy u pacientov
s diétou s obmedzeným príjmom sodíka.


3. AKO POUŽÍVAŤ GEMCITABINE HOSPIRA

Vašu počiatočnú dávku Gemcitabinu Hospira vypočíta Váš lekár a bude
závisieť od typu rakoviny, ktorú máte a povrchovej plochy tela v metroch
štvorcových (m2).
Na určenie povrchovej plochy Vášho tela Vám odmerajú Vašu výšku a hmotnosť.
Túto informáciu použije Váš lekár na určenie správnej dávky pre Vás.
Zvyčajná dávka Gemcitabinu Hospira je medzi 1 g/m2 a 1,25 g/m2.

Toto dávkovanie sa môže upraviť alebo sa môže oddialiť liečba v závislosti
od počtu krviniek, Vášho celkového zdravotného stavu a výskytu vedľajších
účinkov.

Ako často budete dostávať infúziu gemcitabínu bude závisieť od typu
rakoviny, na ktorú sa liečite.

Gemcitabine Hospira sa Vám bude podávať vždy vo forme infúzie (pomalá
injekcia po kvapkách) do žily. Infúzia bude trvať približne 30 minút.

Keďže sa Vám bude Gemcitabine Hospira podávať pod dohľadom lekára, nie je
pravdepodobné, že dostanete nesprávnu dávku. Avšak, ak máte akékoľvek obavy
o dávke, ktorú ste dostali alebo ak máte akékoľvek otázky, o použití lieku,
opýtajte sa svojho lekára, zdravotnej sestry alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Gemcitabine Hospira môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Frekvencie pozorovaných vedľajších účinkov sú definované takto:
. veľmi časté: postihujú viac ako 1pacienta z 10
. časté: postihujú 1 až 10 pacientov zo 100
. menej časté: postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000
. zriedkavé: postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000
. veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000
. neznáme: frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov

Ak sa u Vás objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich účinkov, ihneď to oznámte
svojmu lekárovi:
. Horúčka alebo infekcia (časté). Ak máte teplotu 38 °C alebo vyššiu,
potenie alebo iné znaky infekcie (pretože je veľmi časté, že máte menej
bielych krviniek ako je normálna hodnota).
. Nepravidelný rytmus srdca (arytmia) (frekvencia neznáma).
. Bolesť, začervenanie, opuch alebo ranky v ústach (časté).
. Alergické reakcie: ak sa u Vás objaví kožná vyrážka (veľmi časté)
/svrbenie (časté) alebo horúčka (veľmi časté).
. Únava, mdloby, ľahko sa zadýchate alebo vyzeráte bledý (pretože je veľmi
časté, že máte menej hemoglobínu ako je normálna hodnota).
. Krvácanie z ďasien, nosa alebo úst alebo akékoľvek krvácanie, ktoré sa
nezastavuje, červenkastý alebo ružovkastý moč, nečakané sinky (pretože
je veľmi časté, že máte menej krvných doštičiek ako je normálna
hodnota).
. Problémy s dýchaním. Je veľmi časté, že máte mierne problémy s dýchaním,
ktoré čoskoro ustupujú, krátko po podaní infúzie Gemcitabinu Hospira.
Menej často alebo zriedkavo sa však môžu vyskytnúť závažnejšie problémy
s pľúcami.

Vedľajšie účinky Gemcitabinu Hospira môžu zahŕňať:

Veľmi časté vedľajšie účinky
. Nízka hladina hemoglobínu (anémia)
. Nízky počet bielych krviniek
. Nízky počet krvných doštičiek
. Problémy s dýchaním
. Vracanie
. Nevoľnosť
. Kožná vyrážka – alergická kožná vyrážka, často svrbivá
. Strata vlasov
. Pečeňové problémy: zistené prostredníctvom nezvyčajných výsledkov
krvných testov
. Krv v moči
. Nezvyčajné testy moču: bielkoviny v moči
. Príznaky podobné chrípke vrátane horúčky
. Edém (opuch členkov, prstov, chodidiel, tváre)

Časté vedľajšie účinky
. Horúčka sprevádzaná nízkym počtom bielych krviniek (febrilná
neutropénia)
. Anorexia (slabá chuť do jedla)
. Bolesť hlavy
. Nespavosť
. Ospalosť
. Kašeľ
. Nádcha
. Zápcha
. Hnačka
. Bolesť, začervenanie, opuch alebo ranky v ústach
. Svrbenie
. Potenie
. Bolesť svalov
. Bolesť chrbta
. Horúčka
. Slabosť
. Zimnica

Menej časté vedľajšie účinky
. Intersticiálna pneumonitída (zjazvenie vzduchových vačkov v pľúcach)
. Nezvyčajný röntgenom/röntgenová snímka hrudníka
. Spazmus dýchacích ciest (pískanie)

Zriedkavé vedľajšie účinky
. Srdcový infarkt (infarkt myokardu)
. Nízky krvný tlak
. Tvorba šupín, vriedkov alebo pľuzgierov na koži
. Reakcie v mieste vpichu


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky
. Zvýšený počet krvných doštičiek
. Anafylaktická reakcia (závažná hypersenzitívna/alergická reakcia)
. Olupovanie kože a závažná tvorba pľuzgierov

Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou výskytu
. Nepravidelný srdcový rytmus (arytmia)
. Syndróm respiračnej tiesne u dospelých (závažný zápal pľúc vyvolávajúci
zlyhanie dýchania)
. Návrat reakcie z ožiarenia (kožná vyrážka podobná závažnému spáleniu,
ktorá sa môže objaviť na koži, ktorá bola nedávno vystavená
rádioterapii)
. Tekutina v pľúcach
. Radiačná toxicita (zjazvenie vzduchových vačkov v pľúcach v súvislosti
s rádioterapiou)
. Ischemická kolitída (zápal výstelky hrubého čreva spôsobený zníženým
zásobovaním krvou)
. Srdcový infarkt
. Zlyhanie obličiek
. Gangréna prstov na rukách alebo nohách
. Závažné poškodenie pečene, vrátane zlyhania pečene
. Mozgová príhoda

Môže sa u Vás objaviť ktorýkoľvek z týchto príznakov a/alebo ochorení. Ak
sa ktorýkoľvek z tých vedľajších účinkov u Vás vyskytne, ihneď to musíte
oznámiť svojmu lekárovi.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

Ak máte obavy z ktoréhokoľvek vedľajšieho účinku, oznámte to svojmu
lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ GEMCITABINE HOSPIRA

Gemcitabine Hospira bude uchovávať a podávať zdravotnícky personál, ktorý
bude postupovať v súlade s nasledujúcich pokynmi:

. Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
. Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku injekčnej
liekovky a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň
v mesiaci.
. Uchovávajte v chladničke (2 – 8 °C).
. Tento liek je len na jednorazové použitie; nepoužitý roztok sa má
zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Gemcitabine Hospira obsahuje
. Liečivo je gemcitabín (vo forme gemcitabíniumchloridu). Koncentrovaný
roztok má silu 38 mg/ml, čo znamená, že každý mililiter koncentrátu
obsahujú 38 miligramov gemcitabínu (vo forme gemcitabíniumchloridu).
. Ďalšie zložky sú voda na injekciu, kyselina chlorovodíková (na úpravu
pH) a hydroxid sodný (na úpravu pH).


Ako vyzerá Gemcitabine Hospira a obsah balenia

. Gemcitabine Hospira infúzny koncentrát je číry, bezfarebný až svetlo
slamovo sfarbený roztok
. Gemcitabine Hospira infúzny koncentrát je balený v sklenených injekčných
liekovkách
. Dostupné sú 3 veľkosti sklenených injekčných liekoviek obsahujúcich buď:
o 200 mg gemcitabínu (vo forme hydrochloridu) v 5,3 ml roztoku alebo
o 1 g gemcitabínu (vo forme hydrochloridu) v 26,3 ml roztoku alebo
o 2 g gemcitabínu (vo forme hydrochloridu) v 52,6 ml roztoku
. Každá injekčná liekovka je balená v samostatnej škatuli.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Držiteľ rozhodnutia o registrácii je Hospira UK Limited, Queensway, Royal
Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW, Veľká Británia.

Výrobca je Hospira UK Limited, Queensway, Royal Leamington Spa,
Warwickshire, CV31 3RW, Veľká Británia.

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko: Gemcitabine Hospira 38 mg/ml Concentraat voor oplossing
voor infusie
Gemcitabine Hospira 38 mg/ml Solution ŕ diluer pour
perfusion
Gemcitabine Hospira 38 mg/ml Konzentrat zur
Herstellung einer Infusionslösung
Bulharsko, Poľsko: Gemcitabine Hospira
Cyprus, Grécko: Gemcitabine/Hospira 38 mg/ml ?v??? ????v?? ???
???????v? ?????????? ???? ???v??
Česká republika: Gemcitabine Hospira 38 mg/ml Koncentrát pro
přípravu infuzního roztoku
Dánsko: Gemcitabin Hospira
Estónsko: Gemcitabine Hospira 38mg/ml
Fínsko: Gemcitabin Hospira 38 mg/ml Infuusiokonsentraatti,
liuosta varten
Francúzsko, Luxembursko: Gemcitabine Hospira 38 mg/ml, Solution ŕ
diluer pour perfusion
Holandsko: Gemcitabine Hospira 38 mg/ml Concentraat voor oplossing
voor infusie
Island: Gemcitabin Hospira 38 mg/ml Innrennslisţykkni,
lausn
Írsko, Malta, Veľká Británia: Gemcitabine 38 mg/ml Concentrate for
Solution for Infusion
Litva: Gemcitabine Hospira 38 mg/ml Koncentratas
infuziniam tirpalui
Lotyšsko: Gemcitabine Hospira 38 mg/ml Koncentr?ts inf?ziju š??duma
pagatavošanai
Maďarsko: Gemcitabine Hospira 38 mg/ml Koncentrátum oldatos
infúzióhoz
Nórsko: Gemcitabin Hospira 38 mg/ml Konsentrat til
infusjonsvćske
Portugalsko: Gemcitabina Hospira 38 mg/ml Concentrado para
soluçăo para perfusăo
Rakúsko, Nemecko: Gemcitabin Hospira 38 mg/ml Konzentrat zur
Herstellung einer Infusionslösung
Rumunsko: Gemcitabină Hospira 38 mg/ml Concentrat pentru
soluţie perfuzabilă
Slovenská republika: Gemcitabine Hospira 38 mg/ ml Infúzny
koncentrát
Slovinsko: Gemcitabin Hospira 38 mg/ml Koncentrat za raztopino za
infundiranje
Španielsko: Gemcitabina Hospira 38 mg/ml Concentrado para
solución para perfusión
Švédsko: Gemcitabin Hospira 38 mg/ml Koncentrat till
infusionsvätska, lösning
Taliansko: Gemcitabina Hospira Italia

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 02/2011.-------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov:

Gemcitabine Hospira 38 mg/ml infúzny koncentrát

Pokyny na použitie, zaobchádzanie s liekom a likvidáciu

Použitie

. V súlade so Súhrnom charakteristických vlastností lieku si vypočítajte
potrebnú dávku a počet injekčných liekoviek.
. Ďalšie nariedenie roztoku: Odporúčaným rozpúšťadlom pre Gemcitabine
Hospira infúzny koncentrát je injekčný roztok chloridu sodného 9 mg/ml
(0,9 %) (bez konzervačných látok). Pred podaním použite aseptickú
techniku počas následného nariedenia koncentrátu Gemcitabinu Hospira.
. Parenterálne lieky sa majú pred podaním vizuálne skontrolovať, či sa v
nich nevyskytujú častice alebo či nedošlo ku zmene farby. Ak sa objavia
častice, liek nepoužívajte.
. Chemická a fyzikálna stabilita pri používaní sa stanovila na 24 hodín pri
25 (C. Z mikrobiologického hľadiska sa liek má použiť ihneď. Ak sa
nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky pred použitím je
zodpovedný používateľ a nemali by byť za normálnych okolností dlhšie ako
24 hodín pri teplote 2 – 8 °C, pokiaľ sa nariedenie nevykoná za
kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

Zaobchádzanie s liekom

. Pri príprave a likvidácii infúzneho roztoku sa musí postupovať podľa
obvyklých bezpečnostných pokynov pre cytotoxické látky. S koncentrátom sa
má manipulovať v bezpečnostnom boxe a používať pri tom ochranné plášte a
rukavice. Ak nie je k dispozícii bezpečnostný box, vybavenie má obsahovať
tiež masku a ochranné okuliare.
. Ak sa preparát dostane do kontaktu s očami, môže dôjsť k závažnému
podráždeniu. Oči treba ihneď a dôkladne vypláchnuť vodou. Ak podráždenie
pretrváva, poraďte sa s lekárom. Ak sa roztok vyleje na kožu, dôkladne
umyte kožu vodou.

Likvidácia

. Gemcitabine Hospira infúzny koncentrát je na jednorazové použitie.
Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidované v súlade
s národnými požiadavkami.
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Gemcitabine Hospira 38 mg/ml infúzny koncentrát
2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jeden ml Gemcitabine Hospira 38 mg/ml infúzneho koncentrátu obsahuje
gemcitabín hydrochlorid, čo zodpovedá 38 mg gemcitabínu.


Kvantitatívne zloženie každého balenia je uvedené v tabuľke nižšie:

|Balenie |Sila |Množstvo |Objem roztoku |
| | |gemcitabínu | |
| | |(vo forme | |
| | |hydrochloridu) | |
|200 mg/5,3 ml |38 mg/ml |200 mg |5,3 ml |
|1 g/26,3 ml |38 mg/ml |1 g |26,3 ml |
|2 g/52,6 ml |38 mg/ml |2 g |52,6 ml |

Jeden ml koncentrátu obsahuje do 0,46 mg sodíka.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Infúzny koncentrát

Číry, bezfarebný alebo svetlo slamovo sfarbený roztok, takmer bez
viditeľných čiastočiek.

pH: 2,0 – 3,0
Osmolarita: 266 mOsmol/l


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Gemcitabín je indikovaný na liečbu lokálne pokročilého alebo
metastázujúceho karcinómu močového mechúra v kombinácii s cisplatinou.

Gemcitabín je indikovaný na liečbu pacientov s lokálne pokročilým alebo
metastázujúcim adenokarcinómom pankreasu.

Gemcitanín v kombinácii s cisplatinou je indikovaný ako liečba prvej línie
u pacientov s lokálne pokročilým alebo metastázujúcim nemalobunkovým
karcinómom pľúc (NSCLC). Monoterapia gemcitabínom sa môže zvážiť u starších
pacientov alebo u pacientov s výkonnostným stavom 2.

Gemcitabín je indikovaný na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo
metastázujúcim epiteliálnym karcinómom vaječníkov v kombinácii
s karboplatinou, u pacientok s relapsom ochorenia po minimálne 6-mesačnom
období bez recidívy po liečbe prvej línie platinou.

Gemcitabín je v kombinácii s paklitaxelom indikovaný na liečbu pacientok
s neresekovateľným, lokálne rekurentným alebo metastázujúcim karcinómom
prsníka, s relapsom po adjuvantnej/neoadjuvantnej chemoterapii.
Predchádzajúca chemoterapia má obsahovať antracyklíny, pokiaľ nie sú
klinicky kontraindikované.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Gemcitabín má predpisovať len lekár kvalifikovaný v používaní
protirakovinovej chemoterapie.

Odporúčané dávkovanie


/Karcinóm močového mechúra/

/Používanie v kombinácii/
Odporúčaná dávka gemcitabínu je 1 000 mg/m2 podávaná vo forme 30-minútovej
infúzie. Dávka sa má podávať 1., 8. a 15. deň každého 28-dňového cyklu v
kombinácii s cisplatinou. Cisplatina sa podáva v odporúčanej dávke
70 mg/m2 1. deň po gemcitabíne alebo 2. deň každého 28-dňového cyklu. Tento
4-týždňový cyklus sa potom opakuje. Dávkovanie vo všetkých cykloch alebo v
jednom z cyklov sa môže znížiť v závislosti od miery toxicity pozorovanej u
pacienta.


/Karcinóm pankreasu/

Odporúčaná dávka gemcitabínu je 1 000 mg/m2 podávaná vo forme 30-minútovej
intravenóznej infúzie. Toto sa má opakovať raz za týždeň počas 7 týždňov,
potom nasleduje jednotýždňová prestávka. Nasledujúce cykly majú pozostávať
z injekcií raz týždenne počas 3 po sebe nasledujúcich týždňov, každý 4.
týždeň je bez liečby. Dávkovanie vo všetkých cykloch alebo v jednom z
cyklov sa môže znížiť v závislosti od miery toxicity pozorovanej u
pacienta.


/Nemalobunkový karcinóm pľúc/

/Monoterapia/
Odporúčaná dávka gemcitabínu je 1 000 mg/m2 podávaná vo forme 30-minútovej
intravenóznej infúzie. Toto sa má opakovať raz za týždeň počas 3 týždňov a
potom nasleduje 1-týždňová prestávka. Tento 4-týždňový cyklus sa potom
opakuje. Dávkovanie vo všetkých cykloch alebo v jednom z cyklov sa môže
znížiť v závislosti od miery toxicity pozorovanej u pacienta.

/Používanie v kombinácii/
Odporúčaná dávka gemcitabínu je 1 250 mg/m2 povrchovej plochy tela podávaná
vo forme 30-minútovej intravenóznej infúzie 1. a 8. deň liečebného cyklu
(21 dní). Dávkovanie sa môže vo všetkých cykloch alebo v jednom z cyklov
znížiť v závislosti od miery toxicity pozorovanej u pacienta.
Cisplatina sa používala v dávkach v rozmedzí 75 – 100 mg/m2 raz za 3
týždne.


/Karcinóm prsníka/

/Používanie v kombinácii/
Odporúča sa gemcitabín v kombinácii s paklitaxelom, pričom paklitaxel
(175 mg/m2) sa podáva 1. deň počas približne 3 hodín vo forme intravenóznej
infúzie, následne gemcitabín (1 250 mg/m2) vo forme 30-minútovej
intravenóznej infúzie 1. a 8. deň každého 21-dňového cyklu. Dávkovanie sa
môže vo všetkých cykloch alebo v jednom z cyklov znížiť v závislosti od
miery toxicity pozorovanej u pacientky. Pred začatím podania kombinácie
gemcitabín + paklitaxel majú mať pacientky absolútny počet granulocytov
minimálne 1 500 (x106/l).


/Karcinóm vaječníkov/

/Používanie v kombinácii/
Odporúča sa gemcitabín v kombinácii s karboplatinou, pričom gemcitabín
1 000 mg/m2 sa podáva 1. a 8. deň každého 21-dňového cyklu vo forme 30-
minútovej intravenóznej infúzie. Po gemcitabíne sa podáva karboplatina 1.
deň do dosiahnutia hodnoty plochy pod krivkou (AUC) 4,0 mg/ml/min.
Dávkovanie vo všetkých cykloch alebo v jednom z cyklov sa môže znížiť
v závislosti od miery toxicity pozorovanej u pacientky.

Monitorovanie toxicity a úprava dávky z dôvodu toxicity

/Úprava dávky z dôvodu nehematologickej toxicity/
Na odhalenie nehematologickej toxicity sú potrebné pravidelné vyšetrenia a
kontroly obličkových a pečeňových funkcií. Dávkovanie vo všetkých cykloch
alebo v jednom z cyklov sa môže znížiť v závislosti od miery toxicity
pozorovanej u pacienta. Vo všeobecnosti pri závažnej (3. alebo 4. stupeň)
nehematologickej toxicite, s výnimkou nevoľnosti/vracania, sa má liečba
gemcitabínom prerušiť alebo znížiť v závislosti od posúdenia ošetrujúceho
lekára. Dávky sa nemajú podávať, až kým, podľa názoru lekára, toxicita
nevymizne.

Úpravu dávkovania cisplatiny, karboplatiny a paklitaxelu pri kombinovanej
liečbe nájdete v príslušnom Súhrne charakteristických vlastností lieku.

/Úprava dávkovania z dôvodu hematologickej toxicity/
/Začiatok cyklu/
Pri všetkých indikáciách sa musí pred každou dávkou u pacienta sledovať
počet krvných doštičiek a granulocytov. Pred začiatkom cyklu majú mať
pacienti absolútny počet granulocytov minimálne 1 500 (x106/l) a krvných
doštičiek 100 000 (x106/l).

/V priebehu cyklu/
Dávky gemcitabínu sa majú v priebehu cyklu upravovať podľa nasledujúcich
tabuliek:

|Úprava dávkovania gemcitabínu v priebehu cyklu pri karcinóme močového |
|mechúra, NSCLC a karcinóme pankreasu, podávaného v monoterapii alebo v |
|kombinácii s cisplatinou |
|Absolútny počet |Počet krvných |Percento štandardnej |
|granulocytov |doštičiek |dávky gemcitabínu (%) |
|(x 106/l) |(x 106/l) | |
|> 1 000 |> 100 000 |100 |
|a | | |
|500 – 1 000 |50 000 – 100 000 |75 |
|alebo | | |
|< 500 |< 50 000 |Vynechajte dávku* |
|alebo | | |


/*Vynechaná liečba sa v priebehu cyklu neobnoví, kým absolútny počet/
/granulocytov nedosiahne minimálne 500 (x 10//6///l) a počet krvných doštičiek/
/nedosiahne 50 000 (x 10//6///l)./


|Úprava dávkovania gemcitabínu v priebehu cyklu pri karcinóme prsníka, |
|podávaného v kombinácii s paklitaxelom |
|Absolútny počet granulocytov|Počet krvných |Percento štandardnej|
| |doštičiek |dávky gemcitabínu |
|(x 106/l) |(x 106/l) |(%) |
|? 1 200 |> 75 000 |100 |
|a | | |
|1 000 – < 1 200 |50 000 – 75 000 |75 |
|alebo | | |
|700 – < 1 000 |? 50 000 |50 |
|a | | |
|< 700 |< 50 000 |Vynechajte dávku* |
|alebo | | |


/*Vynechaná liečba sa v priebehu cyklu neobnoví. Liečba sa začne 1. deň/
/nasledujúceho cyklu, ak absolútny počet granulocytov dosiahne minimálne/
/1 500 (x 10//6///l) a počet krvných doštičiek dosiahne 100 000 (x 10//6///l)./


|Úprava dávkovania gemcitabínu v priebehu cyklu pri karcinóme |
|vaječníkov, podávaného v kombinácii s karboplatinou |
|Absolútny počet |Počet krvných |Percento štandardnej |
|granulocytov |doštičiek |dávky gemcitabínu (%) |
|(x 106/l) |(x 106/l) | |
|> 1 500 |? 100 000 |100 |
|a | | |
|1 000 – 1 500 |75 000 – 100 000 |50 |
|alebo | | |
|< 1 000 |< 75 000 |Vynechajte dávku* |
|alebo | | |


/*Vynechaná liečba sa v priebehu cyklu neobnoví. Liečba sa začne 1. deň/
/nasledujúceho cyklu, ak absolútny počet granulocytov dosiahne minimálne/
/1 500 (x 10//6///l) a počet krvných doštičiek dosiahne 100 000 (x 10//6///l)./

/Úprava dávkovania z dôvodu hematologickej toxicity v nasledujúcich cykloch,/
/pre všetky indikácie/
Dávka gemcitabínu sa má znížiť na 75 % počiatočnej dávky pôvodného cyklu
v prípade nasledujúcich hematologických toxicít:
. absolútny počet granulocytov < 500 x 106/l viac ako 5 dní
. absolútny počet granulocytov < 100 x 106/l viac ako 3 dni
. febrilná neutropénia
. krvné doštičky < 25 000 x 106/l
. odklad cyklu o viac ako 1 týždeň kvôli toxicite

Spôsob podania
Gemcitabín sa počas infúzie dobre znáša a môže sa podávať ambulantne. Ak sa
objaví extravazácia, infúzia sa musí zvyčajne ihneď zastaviť a môže sa
znovu aplikovať do inej krvnej cievy. Po podaní treba pacienta starostlivo
sledovať.

Pokyny na nariedenie roztoku, pozri časť 6.6.

Špeciálne skupiny pacientov

/Pacienti s poškodením obličiek alebo pečene/
Gemcitabín sa má u pacientov s poškodením pečene alebo obličiek používať
opatrne, pretože nedostatok informácií z klinických štúdií nedovoľuje
odporučiť presné dávkovanie pre tieto skupiny pacientov (pozri časti 4.4
a 5.2).

/Starší pacienti (> 65 rokov)/
Gemcitabín sa u pacientov vo veku nad 65 rokov dobre znášal. Neexistuje
žiadny dôkaz o potrebe úpravy dávkovania u starších pacientov, s výnimkou
tých, ktoré sa odporúčajú u všetkých pacientov (pozri časť 5.2).

/Deti a dospievajúci (< 18 rokov)/
Gemcitabín sa nemá používať u detí mladších ako 18 rokov vzhľadom na
nedostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
Dojčenie (pozri časť 4.6).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Ukázalo sa, že predĺženie doby infúzie a zvýšená frekvencia dávok zvyšujú
toxicitu.

Hematologická toxicita
Gemcitabín môže potlačiť funkciu kostnej drene, čo sa prejavuje
leukopéniou, trombocytopéniou a anémiou.

U pacientov užívajúcich gemcitabín sa má pred každou dávkou sledovať počet
krvných doštičiek, leukocytov a granulocytov. Ak sa potvrdí depresia
kostnej drene vyvolaná liekom, má sa uvažovať o prerušení alebo úprave
liečby (pozri časť 4.2). Myelosupresia je však krátkodobá a zvyčajne
nevyžaduje zníženie dávky a zriedkavo je potrebné prerušenie liečby.

Po skončení podania gemcitabínu môže periférny krvný obraz aj naďalej
klesať. U pacientov s poruchou funkcie kostnej drene sa má liečba začať
opatrne. Rovnako ako pri iných cytotoxických liečbach, keď sa liečba
gemcitabínom podáva spolu s inou chemoterapiou, musí sa zobrať do úvahy
riziko kumulatívnej supresie kostnej drene.

Poruchy pečene
Podanie gemcitabínu u pacientov s prítomnými pečeňovými metastázami alebo s
anamnézou prekonanej hepatitídy, alkoholizmu alebo pečeňovej cirhózy môže
viesť k zhoršeniu existujúcej poruchy pečene.

Laboratórne hodnotenie funkcie obličiek a pečene (vrátane virologických
testov) sa má vykonávať pravidelne.

Gemcitabín sa má používať opatrne u pacientov s poruchou pečene alebo s
poruchou funkcie obličiek, pretože nedostatok informácií z klinických
štúdií nedovoľuje odporučiť presné dávkovanie pre túto skupinu pacientov
(pozri časť 4.2).

Súbežná rádioterapia
Súbežná rádioterapia (podávaná súčasne alebo s odstupom ( 7 dní): bola
hlásená toxicita (pozri časť 4.5, kde sú podrobnosti a odporúčania na
používanie).

Živé vakcíny
Vakcína proti žltej zimnici a iné živé oslabené vakcíny sa neodporúčajú
u pacientov liečených gemcitabínom (pozri časť 4.5).

Kardiovaskulárne
Z dôvodu rizika srdcových a/alebo cievnych porúch v súvislosti
s gemcitabínom je potrebná špeciálna opatrnosť u pacientov
s kardiovaskulárnymi príhodami v anamnéze.

Pľúcne
V súvislosti s liečbou gemcitabínom boli hlásené pulmonálne účinky, niekedy
závažného charakteru (ako sú edém pľúc, intersticiálna pneumonitída alebo
syndróm respiračnej tiesne u dospelých (ARDS)). Etiológia týchto účinkov
nie je známa. Ak sa takéto účinky objavia, treba zvážiť ukončenie liečby
gemcitabínom. Rýchle nasadenie podpornej liečby môže pomôcť k zlepšeniu
zdravotného stavu.

Renálne
U pacientov užívajúcich gemcitabín boli veľmi zriedkavo hlásené klinické
nálezy zodpovedajúce hemolytickému uremickému syndrómu (HUS) (pozri časť
4.8). Gemcitabín sa má vysadiť pri prvých znakoch mikroangiopatickej
hemolytickej anémie, ako sú náhly pokles hemoglobínu súčasne
s trombocytopéniou, zvýšenie sérového bilirubínu, sérového kreatinínu,
dusíka močoviny v krvi alebo LDH. Zlyhanie obličiek nemusí byť reverzibilné
ani po skončení liečby a možno bude potrebná dialýza.

Fertilita
V reprodukčných štúdiách spôsoboval gemcitabín hypospermatogenézu u myších
samcov (pozri časť 5.3). Preto treba mužov, ktorí sa budú liečiť
gemcitabínom, upozorniť, aby nesplodili dieťa počas liečby a ešte 6
mesiacov po jej skončení a aby sa informovali o možnosti kryokonzervácie
spermií pred liečbou z dôvodu možnej neplodnosti spôsobenej liečbou
gemcitabínom (pozri časť 4.6).

Sodík
Gemcitabine Hospira 200 mg infúzny koncentrát obsahuje maximálne 2,4 mg
(<1 mmol) sodíka v injekčnej liekovke.
Gemcitabine Hospira 1 g infúzny koncentrát obsahuje maximálne 12,1 mg
(<1 mmol) sodíka v injekčnej liekovke.
Gemcitabine Hospira 2 g infúzny koncentrát obsahuje maximálne 24,2 mg
(<1 mmol) sodíka v injekčnej liekovke.
Je to potrebné zvážiť u pacientov s diétou s obmedzeným príjmom sodíka.

4.5 Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne špecifické interakčné štúdie (pozri časť 5.2).

Rádioterapia
Súbežná (podaná súbežne alebo s odstupom ( 7 dní) – toxicita spojená s
touto multimodalitnou liečbou závisí od mnohých faktorov, vrátane dávky
gemcitabínu, frekvencie podania gemcitabínu, dávky ožiarenia,
rádioterapeutickej plánovacej techniky, cieľového tkaniva a cieľového
objemu. Predklinické a klinické štúdie ukázali rádiosenzibilizačnú aktivitu
gemcitabínu. V jedinej štúdii, kde sa gemcitabín podával v dávke
1 000 mg/m2 súbežne počas až 6 po sebe idúcich týždňov s liečebným hrudným
ožiarením pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc, bola pozorovaná
významná toxicita vo forme závažnej a potenciálne život ohrozujúcej
mukozitídy, hlavne ezofagitídy a pneumonitídy, zvlášť u pacientov s veľkými
ožarovanými objemami (medián ožarovaného objemu 4 795 cm3). Následne
vykonané štúdie naznačili, že je možné podať gemcitabín v nižších dávkach
súbežne s rádioterapiou s predvídateľnou toxicitou, ako napríklad v štúdii
fázy II u nemalobunkového karcinómu pľúc, kde sa dávky ožiarenia hrudníku
66 Gy aplikovali súbežne s podaním gemcitabínu (600 mg/m2, štyrikrát) a
cisplatiny (80 mg/m2, dvakrát) v priebehu 6 týždňov. Optimálny režim pre
bezpečné podanie gemcitabínu súbežne s terapeutickými dávkami radiácie ešte
nebol stanovený pre všetky typy nádoru.

Nesúbežná (podaná s odstupom > 7 dní) – analýza dát neukazuje žiadne
zvýraznenie toxicity, pokiaľ sa gemcitabín podá viac ako 7 dní pred alebo
po ožarovaní, s výnimkou návratu reakcie z ožiarenia. Údaje napovedajú, že
liečba gemcitabínom môže začať po odznení akútnych účinkov ožiarenia alebo
najmenej jeden týždeň po ožiarení.

V súvislosti so súbežným aj nesúbežným podaním gemcitabínu bolo hlásené
radiačné poškodenie v cieľových tkanivách (napr. ezofagitída, kolitída a
pneumonitída).

Iné
Vakcína proti žltej zimnici a iné živé oslabené vakcíny sa neodporúčajú z
dôvodu rizika systémového, možného fatálneho ochorenia, najmä u pacientov
s potlačenou imunitou.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití gemcitabínu u gravidných
žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť
5.3). Na základe výsledkov zo štúdií na zvieratách a mechanizmu účinku
gemcitabínu sa táto látka nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je
evidentne nevyhnutné. Ženy treba informovať, aby neotehotneli počas liečby
gemcitabínom a aby ihneď upozornili svojho lekára, ak predsa otehotnejú.

Laktácia
Nie je známe, či sa gemcitabín vylučuje do materského mlieka u ľudí
a nežiaduce účinky na dojčené dieťa sa nedajú vylúčiť. Počas liečby
gemcitabínom sa musí dojčenie ukončiť.

Fertilita
V reprodukčných štúdiách spôsoboval gemcitabín hypospermatogenézu u myších
samcov (pozri časť 5.3). Preto mužov, ktorí sa liečia gemcitabínom treba
upozorniť, aby nesplodili dieťa počas liečby a ešte 6 mesiacov po jej
skončení a aby sa informovali o možnosti kryokonzervácie spermií pred
liečbou z dôvodu možnej neplodnosti spôsobenej liečbou gemcitabínom.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje. Ukázalo sa však, že gemcitabín spôsobuje miernu až
stredne závažnú ospalosť, obzvlášť v kombinácii s požívaním alkoholu.
Pacientov treba upozorniť, aby neviedli motorové vozidlá a neobsluhovali
stroje, pokiaľ na sebe po podaní gemcitabínu pozorujú príznaky ospalosti.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky v súvislosti s liečbou Gemcitabinom
Hospira sú: nevoľnosť s vracaním alebo bez neho, zvýšenie pečeňových
transamináz (AST/ALT) a alkalickej fosfatázy, hlásené u približne 60 %
pacientov; proteinúria a hematúria boli hlásené u približne 50 % pacientov;
dýchavičnosť bola hlásená u 10 – 40 % pacientov (najvyšší výskyt
u pacientov s karcinómom pľúc); alergické kožné vyrážky sa objavujú
u približne 25 % pacientov a sú spojené so svrbením u 10 % pacientov.

Frekvencia a závažnosť nežiaducich reakcií je ovplyvnená dávkou, rýchlosťou
infúzie a intervalmi medzi dávkami (pozri časť 4.4). Nežiaduce reakcie, ako
sú zníženie počtu trombocytov, leukocytov a granulocytov, obmedzujú veľkosť
dávky (pozri časť 4.2).

Údaje z klinických štúdií
Frekvencie sú definované ako: Veľmi časté (( 1/10), Časté (( 1/100 až
< 1/10), Menej časté (( 1/1 000 až < 1/100), Zriedkavé (( 1/10 000 až
< 1/1 000), Veľmi zriedkavé (< 1/10 000).

Nasledujúca tabuľka nežiaducich účinkov a frekvencií vychádza z údajov
z klinických štúdií. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce
účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

|Trieda orgánových|Skupina frekvencie |
|systémov | |
|Poruchy krvi a |Veľmi časté |
|lymfatického |Leukopénia (neutropénia 3. stupeň = 19,3 %; 4. |
|systému |stupeň = 6 %). Supresia kostnej drene je |
| |zvyčajne mierna až stredne závažná a väčšinou |
| |ovplyvňuje počet granulocytov (pozri časť 4.2) |
| |Trombocytopénia |
| |Anémia |
| | |
| |Časté |
| |Febrilná neutropénia |
| | |
| |Veľmi zriedkavé |
| |Trombocytóza |
|Poruchy |Veľmi zriedkavé |
|imunitného |Anafylaktoidná reakcia |
|systému | |
|Poruchy |Časté |
|metabolizmu |Anorexia |
|a výživy | |
|Poruchy nervového|Časté |
|systému |Bolesť hlavy |
| |Nespavosť |
| |Somnolencia |
|Poruchy srdca a |Zriedkavé |
|srdcovej činnosti|Infarkt myokardu |
|Poruchy ciev |Zriedkavé |
| |Hypotenzia |
|Poruchy dýchacej |Veľmi časté |
|sústavy, hrudníka|Dýchavičnosť – zvyčajne mierna a ustupuje rýchlo|
|a mediastína |bez liečby |
| | |
| |Časté |
| |Kašeľ |
| |Rinitída |
| | |
| |Menej časté |
| |Intersticiálna pneumonitída (pozri časť 4.4) |
| |Bronchospazmus – zvyčajne mierny a prechodný, |
| |môže však vyžadovať parenterálnu liečbu |
|Poruchy |Veľmi časté |
|gastrointestináln|Vracanie |
|eho traktu |Nevoľnosť |
| | |
| |Časté |
| |Hnačka |
| |Stomatitída a ulcerácia v ústach |
| |Zápcha |
|Poruchy pečene a |Veľmi časté |
|žlčových ciest |Zvýšenie pečeňových transamináz (AST a ALT) |
| |a alkalickej fosfatázy |
| | |
| |Časté |
| |Zvýšenie bilirubínu |
| | |
| |Zriedkavé |
| |Zvýšenie gamma-glutamyl transferázy (GGT) |
|Poruchy kože a |Veľmi časté |
|podkožného |Alergická kožná vyrážka často spojená so |
|tkaniva |svrbením |
| |Alopécia |
| | |
| |Časté |
| |Svrbenie |
| |Potenie |
| | |
| |Zriedkavé |
| |Ulcerácia |
| |Tvorba pľuzgierov a rán |
| |Tvorba šupín |
| | |
| |Veľmi zriedkavé |
| |Závažné kožné reakcie, vrátane deskvamácie |
| |a bulóznych kožných exantémov |
|Poruchy kostrovej|Časté |
|a svalovej |Bolesť chrbta |
|sústavy a |Myalgia |
|spojivového | |
|tkaniva | |
|Poruchy obličiek |Veľmi časté |
|a močových ciest |Hematúria |
| |Mierna proteinúria |
|Celkové poruchy a|Veľmi časté |
|reakcie v mieste |Príznaky podobné chrípke – najčastejšie príznaky|
|podania |sú horúčka, bolesť hlavy, zimnica, myalgia, |
| |asténia a anorexia. Boli tiež hlásené kašeľ, |
| |rinitída, malátnosť, potenie a problémy so |
| |spánkom. |
| |Edém/periférny edém – vrátane edému tváre. Edém |
| |je zvyčajne reverzibilný po skončení liečby. |
| | |
| |Časté |
| |Horúčka |
| |Asténia |
| |Zimnica |
| | |
| |Zriedkavé |
| |Reakcie v mieste vpichu – prevažne mierneho |
| |charakteru |
|Úrazy, otravy a |Radiačná toxicita (pozri časť 4.5). |
|komplikácie | |
|liečebného | |
|postupu | |

Postmarketingové skúsenosti (spontánne hlásenia) s neznámou frekvenciou
(nemožno odhadnúť z dostupných údajov)

/Poruchy nervového systému/
Cerebrovaskulárna príhoda

/Poruchy srdca a srdcovej činnosti/
Arytmie, prevažne supraventrikulárneho charakteru
Zlyhanie srdca

/Poruchy ciev/
Klinické znaky periférnej vaskulitídy a gangrény

/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína/
Edém pľúc
Syndróm respiračnej tiesne u dospelých (pozri časť 4.4)

/Poruchy gastrointestinálneho traktu/
Ischemická kolitída

/Poruchy pečene a žlčových ciest/
Závažná hepatotoxicita, vrátane zlyhania pečene a smrti

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
Závažné kožné reakcie, vrátane deskvamácie a bulóznych kožných exantémov,
Lyellov syndróm (toxická epidermálna nerkrolýza), Stevens-Johnsonov syndróm

/Poruchy obličiek a močových ciest/
Zlyhanie obličiek (pozri časť 4.4)
Hemolytický uremický syndróm (pozri časť 4.4)

/Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu/
Návrat reakcie z ožarovania („radiation recall“)

/Používanie v kombinácii pri karcinóme prsníka/
Frekvencia hematologickej toxicity 3. a 4. stupňa, najmä neutropénie, sa
zvyšuje, keď sa gemcitabín používa v kombinácii s paklitaxelom. Zvýšenie
týchto nežiaducich reakcií sa však nespája so zvýšeným výskytom infekcií
alebo hemoragických príhod. Únava a febrilná neutropénia sa vyskytujú
častejšie, keď sa gemcitabín používa v kombinácii s paklitaxelom. Únava,
ktorá nie je spojená s anémiou, zvyčajne ustúpi po prvom cykle.

|Nežiaduce reakcie 3. a 4. stupňa |
|Paklitaxel verzus gemcitabín plus paklitaxel |
| |Počet (%) pacientov |
| |Skupina |Skupina gemcitabín |
| |paklitaxel |plus paklitaxel |
| |(N = 259) |(N = 262) |
| |3. |4. |3. stupeň|4. stupeň|
| |stupeň |stupeň | | |
|Laboratórne | | | | |
| Anémia |5 (1,9) |1 (0,4) |15 (5,7) |3 (1,1) |
| Trombocytopénia |0 |0 |14 (5,3) |1 (0,4) |
| Neutropénia |11 (4,2)|17 |82 (31,3)|45 |
| | |(6,6) | |(17,2) |
|Nelaboratórne | | | | |
| Febrilná neutropénia |3 (1,2) |0 |12 (4,6) |1 (0,4) |
| Únava |3 (1,2) |1 (0,4) |15 (5,7) |2 (0,8) |
| Hnačka |5 (1,9) |0 |8 (3,1) |0 |
| Motorická neuropatia |2 (0,8) |0 |6 (2,3) |1 (0,4) |
| Senzorická neuropatia |9 (3,5) |0 |14 (5,3) |1 (0,4) |


/* Neutropénia 4. stupňa trvajúca viac ako 7 dní sa vyskytovala u 12,6 %/
/pacientov v kombinovanej skupine a u 5,0 % pacientov v paklitaxelovej/
/skupine./

/Používanie v kombinácii pri karcinóme močového mechúra/

|Nežiaduce reakcie 3. a 4. stupňa |
|MVAC verzus gemcitabín plus cisplatina |
| |Počet (%) pacientov |
| |Skupina MVAC* |Gemcitabín plus |
| |(N = 196) |cisplatina |
| | |(N = 200) |
| |3. |4. |3. stupeň|4. stupeň|
| |stupeň |stupeň | | |
|Laboratórne | | | | |
| Anémia |30(16) |4(2) |47(24) |7(4) |
| Trombocytopénia |15(8) |25(13) |57(29) |57(29) |
|Nelaboratórne | | | | |
| Nevoľnosť a vracanie |37(19) |3(2) |44(22) |0(0) |
| Hnačka |15(8) |1(1) |6(3) |0(0) |
| Infekcia |19(10) |10(5) |4(2) |1(1) |
| Stomatitída |34(18) |8(4) |2(1) |0(0) |


/* metotrexát, vinblastín, doxorubicín a cisplatina/
/Používanie v kombinácii pri karcinóme vaječníkov/

|Nežiaduce reakcie 3. a 4. stupňa |
|Karboplatina verzus gemcitabín plus karboplatina |
| |Počet (%) pacientov |
| |Skupina |Skupina gemcitabín |
| |karboplatina |plus karboplatina |
| |(N=174) |(N=175) |
| |3. |4. |3. stupeň|4. stupeň|
| |stupeň |stupeň | | |
|Laboratórne | | | | |
| Anémia |10(5,7) |4(2,3) |39(22,3) |9(5,1) |
| Neutropénia |19(10,9)|2(1,1) |73(41,7) |50(28,6) |
| Trombocytopénia |18(10,3)|2(1,1) |53(30,3) |8(4,6) |
| Leukopénia |11(6,3) |1(0,6) |84(48,0) |9(5,1) |
|Nelaboratórne | | | | |
| Hemorágia |0(0.0) |0(0.0) |3(1.8) |(0.0) |
| Febrilná neutropénia |0(0.0) |0(0.0) |2(1.1) |(0.0) |
| Infekcia bez |0(0) |0(0.0) |(0.0) |1(0.6) |
|neutropénie | | | | |

Senzorická neuropatia bola tiež častejšia v kombinovanej skupine ako pri
samotnej karboplatine.

4.9 Predávkovanie

Nie je známe žiadne antidotum pri predávkovaní gemcitabínom. Dávky vo výške
5 700 mg/m2 sa podávali vo forme intravenóznej infúzie po dobu 30 minút
každé 2 týždne s klinicky prijateľnou toxicitou. V prípade podozrenia na
predávkovanie sa má pacient sledovať, kontrolovať krvný obraz a v prípade
potreby poskytnúť podpornú liečbu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antineoplastické látky/analógy pyrimidínu,
ATC: L01BC05

Cytotoxická aktivita v modeloch bunkových kultúr
Gemcitabín vykazuje významné cytotoxické účinky proti veľkému počtu
kultivovaných myších a ľudských nádorových buniek. Jeho účinok je fázovo
špecifický, gemcitabín primárne zabíja bunky, v ktorých prebieha syntéza
DNA (S-fáza) a za určitých okolností blokuje progresiu buniek z G1 do S
fázy. /In vitro/ je cytotoxický účinok gemcitabínu závislý od koncentrácie aj
času.

Protinádorová aktivita na predklinických modeloch
Na zvieracích modeloch nádorov je protinádorová aktivita gemcitabínu
závislá od frekvencie podávania. Keď sa gemcitabín podáva denne, pozoruje
sa vysoká mortalita zvierat, ale minimálna protinádorová aktivita. Ak sa
však gemcitabín podáva každý 3. alebo 4. deň, môže sa podávať v neletálnych
dávkach s významnou protinádorovou aktivitou proti širokému spektru myších
nádorov.

Spôsob účinku
Bunkový metabolizmus a mechanizmus účinku: Gemcitabín (dFdC), ktorý je
antimetabolitom pyrimidínu, sa intracelulárne metabolizuje pomocou
nukleozidkinázy na aktívny nukleoziddifosfát (dFdCDP) a nukleozidtrifosfát
(dFdCTP). Cytotoxický účinok gemcitabínu spočíva v inhibícii syntézy DNA
dvomi mechanizmami účinku prostredníctvom dFdCDP a dFdCTP. Pri prvom dFdCDP
inhibuje ribonukleotid reduktázu, ktorá jediná zodpovedá za katalýzu
reakcií generujúcich deoxynukleozidtrifosfáty (dCTP) na syntézu DNA.
Inhibícia tohto enzýmu pomocou dFdCDP všeobecne znižuje koncentráciu
deoxynukleozidov, a predovšetkým koncentrácie dCTP. Pri druhom dFdCTP
súťaží s dCTP o zaradenie do reťazca DNA (autopotenciácia).

Rovnako sa môže malé množstvo gemcitabínu zaradiť do RNA. Takýmto spôsobom
znížená intracelulárna koncentrácia dCTP potencuje zaradenie dFdCTP do DNA.
DNA polymeráza epsilon nie je schopná odstraňovať gemcitabín a opraviť
vytvárané reťazce DNA. Po zaradení gemcitabínu do DNA sa do vytváraného
reťazca pridá ďalší nukleotid. Po tomto pridaní dôjde v podstate k úplnej
inhibícii ďalšej syntézy DNA (skryté ukončenie reťazca). Po zaradení do DNA
sa zdá, že gemcitabín indukuje programovú bunkovú smrť známu ako apoptóza.

Klinické údaje
/Karcinóm močového mechúra/
Randomizovaná štúdia fázy III so 405 pacientmi s pokročilým alebo
metastazujúcim karcinómom močového mechúra z prechodného
epitelu nepreukázala žiadny rozdiel medzi oboma liečebnými skupinami,
gemcitabín/cisplatina oproti metotrexát/vinblastín/adriamycín/cisplatina
(MVAC) v zmysle mediánu prežitia (12,8 a 14,8 mesiaca, p = 0,547), času do
progresie ochorenia (7,4 a 7,6 mesiaca, p = 0,842) a miery odpovedí (49,4 %
a 45,7 %, p = 0,512). Kombinácia gemcitabínu s cisplatinou mala však lepší
profil toxicity ako MVAC.

/Karcinóm pankreasu/
V randomizovanej štúdii fázy III so 126 pacientmi s pokročilým alebo
metastazujúcim karcinómom pankreasu preukázal gemcitabín štatisticky
významne vyššiu početnosť odpovedí v zmysle klinického zlepšenia ako 5-
fluorouracil (23,8 % a 4,8 %, p = 0,0022). Taktiež bolo pozorované
štatisticky významné predĺženie času do progresie z 0,9 na 2,3 mesiaca (log-
rank p < 0,0002) a štatisticky významné predĺženie mediánu prežitia zo 4,4
na 5,7 mesiaca (log-rank p < 0,0024) u pacientov liečených gemcitabínom v
porovnaní s pacientmi liečenými 5-fluoruracilom.

/Nemalobunkový karcinóm pľúc/
V randomizovanej štúdii fázy III s 522 pacientmi s inoperabilným lokálne
pokročilým alebo metastazujúcim nemalobunkovým karcinómom pľúc preukázal
gemcitabín v kombinácii s cisplatinou štatisticky signifikantne vyššiu
početnosť odpovedí ako cisplatina samotná (31,0 % a 12,0 %, p < 0,0001).
Pozorovalo sa tiež štatisticky významné predĺženie času do progresie z 3,7
na 5,6 mesiaca (log-rank p < 0,0012) a štatisticky významné predĺženie
mediánu prežitia zo 7,6 mesiaca na 9,1 mesiaca (log-rank p < 0,004) u
pacientov liečených kombináciou gemcitabín/cisplatina v porovnaní
s pacientmi liečenými cisplatinou.

V ďalšej randomizovanej štúdii fázy III s 135 pacientmi s nemalobunkovým
karcinómom pľúc v štádiu IIIb alebo IV preukázala kombinácia gemcitabínu a
cisplatiny štatisticky významne vyššiu početnosť odpovedí ako kombinácia
cisplatina a etopozid (40,6 % a 21,2 %, p = 0,025). Pozorovalo sa
štatisticky významné predĺženie času do progresie zo 4,3 na 6,9 mesiaca
(p = 0,014) u pacientov liečených kombináciou gemcitabín/cisplatina
v porovnaní s pacientmi liečenými kombináciou etopozid/cisplatina.

V oboch štúdiách sa zistilo, že tolerovateľnosť bola podobná v oboch
liečebných skupinách.

/Karcinóm vaječníkov/
V randomizovanej štúdii fázy III bolo 356 pacientok s pokročilým
epiteliálnym karcinómom vaječníkov s relapsom najmenej 6 mesiacov po
ukončení liečby platinou randomizovaných na liečbu gemcitabínom s
karboplatinou (GCb) alebo liečbu karboplatinou (Cb). Štatisticky významné
predĺženie času do progresie ochorenia 5,8 na 8,6 mesiaca (log-rank
p = 0,0038) sa pozorovalo u pacientok liečených s GCb v porovnaní
s pacientkami liečenými s Cb. Rozdiely v početnosti odpovedí 47,2 %
v skupine GCb verzus 30,9 % v skupine Cb (p = 0,0016) a v mediáne prežitia
18 mesiacov (GCb) verzus 17,3 (Cb) (p = 0,73) pre skupinu GCb.

/Karcinóm prsníka/
V randomizovanej štúdii fázy III s 529 pacientkami s inoperabilným
lokálne recidivujúcim alebo metastázujúcim karcinómom prsníka s relapsom po
adjuvantnej/neoadjuvantnej chemoterapii preukázal gemcitabín v kombinácii s
paklitaxelom štatisticky významné predĺženie času do dokumentovanej
progresie ochorenia z 3,98 na 6,14 mesiaca (log-rank p = 0,0002) u
pacientok liečených kombináciou gemcitabín/paklitaxel v porovnaní s
pacientkami liečenými paklitaxelom. Po 377 úmrtiach bolo celkové prežitie
18,6 mesiacov verzus 15,8 mesiacov (log-rank p = 0,0489, HR 0,82)
u pacientok liečených kombináciou gemcitabín/paklitaxel v porovnaní
s pacientkami liečenými paklitaxelom a celková početnosť odpovedí bola
41,4 % a 26,2 % (p = 0,0002).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika gemcitabínu sa sledovala v 7 štúdiách s 353 pacientmi. Vek
121 žien a 232 mužov sa pohyboval v rozmedzí 29 až 79 rokov. Približne 45 %
z týchto pacientov trpelo nemalobunkovým karcinómom pľúc a 35 % karcinómom
pankreasu. Pre dávky v rozmedzí 500 až 2 592 mg/m2, ktoré sa podávali
infúziou trvajúcou od 0,4 do 1,2 hodiny, sa získali nasledovné
farmakokinetické parametre.

Maximálne plazmatické koncentrácie (dosiahnuté v priebehu 5 minút po
skončení infúzie) boli 3,2 až 45,5 ?g/ml. Plazmatické koncentrácie
východiskovej látky po podaní dávky 1 000 mg/m2/30 minút sú vyššie ako
5 µg/ml počas približne 30 minút po skončení infúzie a vyššie ako 0,4 µg/ml
počas ďalšej hodiny.

Distribúcia
Distribučný objem v centrálnom kompartmente bol 12,4 l/m2 u žien
a 17,5 l/m2 u mužov (interindividuálna variabilita bola 91,9 %).
Distribučný objem v periférnom kompartmente bol 47,4 l/m2. Objem
v periférnom kompartmente nezávisel od pohlavia. Väzba na plazmatické
proteíny sa považovala za zanedbateľnú.

Polčas: Pohybuje sa od 42 do 94 minút v závislosti od veku a pohlavia. Pri
odporúčanom dávkovacom režime sa gemcitabín takmer úplne eliminuje
v priebehu 5 až 11 hodín od začiatku infúzie. Pri podávaní raz týždenne sa
gemcitabín nekumuluje.

Metabolizmus
Gemcitabín sa rýchle metabolizuje cytidíndeaminázou v pečeni, obličkách,
krvi a iných tkanivách. V rámci intracelulárneho metabolizmu vytvára
gemcitabín monofosfáty, difosfáty a trifosfáty (dFdCMP, dFdCDP a dFdCTP),
z ktorých difosfáty a trifosfáty sa považujú za aktívne. Tieto
intracelulárne metabolity sa v plazme ani v moči nenašli. Primárny
metabolit 2’-deoxy-2’, 2’-difluorouridín (dFdU) nie je aktívny a nachádza
sa v plazme a v moči.

Vylučovanie
Systémový klírens sa pohyboval od 29,2 l/hod/m2 do
92,2 l/hod/m2 v závislosti od pohlavia a veku (interindividuálna
variabilita bola 52,2 %). Klírens u žien bol asi o 25 % nižší ako hodnoty
u mužov. Ukazuje sa pokles klírensu s vekom u mužov aj žien, stále však
zostáva rýchly. Pri odporúčanej dávke gemcitabínu 1 000 mg/m2 podanej vo
forme 30-minútovej infúzie, nižšie hodnoty klírensu u žien ani u mužov si
nemusia vyžadovať zníženie dávky gemcitabínu. Eliminácia močom: Menej ako
10 % sa vylúči v nezmenenej forme. Renálny klírens bol 2 až 7 l/hod/m2.

V priebehu týždňa po podaní sa vylúči 92 až 98 % dávky podaného
gemcitabínu, 99 % močom, prevažne vo forme dFdU a 1 % dávky sa vylučuje
stolicou.

Kinetika dFdCTP
Tento metabolit sa môže nachádzať v mononukleárnych bunkách v periférnej
krvi a nižšie uvedené informácie sa týkajú týchto buniek. Intracelulárne
koncentrácie sa zvyšujú proporcionálne s dávkami gemcitabínu 35 –
350 mg/m2/30 minút, čoho výsledkom sú koncentrácie v rovnovážnom stave 0,4
– 5 ?g/ml. Pri plazmatických koncentráciách gemcitabínu vyšších ako 5 ?g/ml
sa hladiny dFdCTP nezvyšujú, čo naznačuje saturáciu v týchto bunkách.

Polčas terminálnej eliminácie: 0,7 – 12 hodín.

Kinetika dFdU
Maximálne plazmatické koncentrácie (3 – 15 minút po skončení 30-minútovej
infúzie dávky 1 000 mg/m2): 28 – 52 ?g/ml.
Najnižšia koncentrácia po podávaní raz týždenne: 0,07 – 1,12 ?g/ml bez
zjavnej kumulácie.
Trojfázový graf plazmatickej koncentrácie a času, stredný polčas
terminálnej fázy - 65 hodín (rozmedzie 33 – 84 hodín).

Tvorba dFdU z východiskovej látky: 91 % – 98 %.
Stredný distribučný objem v centrálnom kompartmente: 18 l/m2 (rozmedzie 11
– 22 l/m2).
Stredný distribučný objem v rovnovážnom stave (Vss): 150 l/m2 (rozmedzie 96
– 228 l/m2).
Distribúcia v tkanivách: rozsiahla.
Stredný zjavný klírens: 2,5 l/h/m2 (rozmedzie 1 – 4 l/h/m2)
Vylučovanie močom: úplné.

Kombinovaná liečba gemcitabínom a paklitaxelom
Kombinovaná liečba neovplyvňovala farmakokinetiku gemcitabínu ani
paklitaxelu.

Kombinovaná liečba gemcitabínom a karboplatinou
Pri podávaní kombinácie s karboplatinou sa farmakokinetika gemcitabínu
ovplyvnila.

Porucha funkcie obličiek

Mierna až stredne závažná renálna insuficiencia (GFR od 30 ml/min do
80 ml/min) nemala žiadny trvalý, významný vplyv na farmakokinetiku
gemcitabínu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách toxicity po opakovanom podaní trvajúcich až do 6 mesiacov u myší
a psov bolo hlavným nálezom potlačenie hematopoézy závislé od schémy
dávkovania a dávky. Potlačenie hematopoézy bolo reverzibilné.

Gemcitabín je mutagénny v /in vitro/ teste na mutagenitu a v /in/
/vivo/ mikronukleus teste kostnej drene. Dlhodobé štúdie na zvieratách na
hodnotenie karcinogénneho potenciálu gemcitabínu sa neuskutočnili.

V štúdiách na hodnotenie fertility spôsoboval gemcitabín reverzibilnú
hypospermatogenézu u myších samcov. Vplyv na fertility samíc sa
nepozoroval.

Zhodnotenie experimentálnych štúdií na zvieratách preukázalo reprodukčnú
toxicitu, napr. vrodené chyby a iné účinky na vývoj embrya alebo plodu,
priebeh gravidity alebo peri- a postnatálny vývoj.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok


Voda na injekciu


Kyselina chlorovodíková (E507) (na úpravu pH)


Hydroxid sodný (E524) (na úpravu pH)


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené
v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti

Neotvorená injekčná liekovka
18 mesiacov

Pri používaní: po nariedení
Chemická a fyzikálna stabilita pri používaní sa stanovila počas 24 hodín
pri 25 (C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť ihneď. Ak sa nepoužije
ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky pred použitím je zodpovedný
používateľ a nemajú byť za normálnych okolností dlhšie ako 24 hodín pri 2 –
8 (C, pokiaľ sa nariedenie nevykoná za kontrolovaných a validovaných
aseptických podmienok.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 – 8 (C).

6.5 Druh obalu a obsah balenia

200 mg/5,3 ml balenie
10 ml injekčná liekovka z číreho skla typu I s chlórbutylovou zátkou
a hliníkovou pečaťou s vyklápacím viečkom.
Jedna injekčná liekovka 200 mg balenia obsahuje 5,3 ml koncentrátu. Jedno
balenie obsahuje 1 injekčnú liekovku.

1 g/26,3 ml balenie
30 ml injekčná liekovka z číreho skla typu I s chlórbutylovou zátkou
a hliníkovou pečaťou s vyklápacím viečkom.
Jedna injekčná liekovka 1 g balenia obsahuje 26,3 ml koncentrátu. Jedno
balenie obsahuje 1 injekčnú liekovku.

2 g/52,6 ml balenie
100 ml injekčná liekovka z číreho skla typu I s chlórbutylovou zátkou
a hliníkovou pečaťou s vyklápacím viečkom.
Jedna injekčná liekovka 2 g balenia obsahuje 52,6 ml koncentrátu. Jedno
balenie obsahuje 1 injekčnú liekovku

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Zaobchádzanie
Pri príprave a likvidácii infúzneho roztoku sa musí postupovať podľa
obvyklých bezpečnostných pokynov pre cytotoxické látky. S koncentrátom sa
má manipulovať v bezpečnostnom boxe a používať pri tom ochranné plášte a
rukavice. Ak nie je k dispozícii bezpečnostný box, vybavenie má obsahovať
tiež masku a ochranné okuliare.
Ak sa roztok dostane do kontaktu s očami, môže dôjsť k závažnému
podráždeniu. Oči sa majú ihneď a dôkladne vypláchnuť vodou. Ak podráždenie
pretrváva, poraďte sa s lekárom. Ak sa roztok vyleje na kožu, dôkladne
umyte kožu vodou.

Pokyny na nariedenie
Jediným schváleným rozpúšťadlom pre roztok gemcitabínu je chlorid sodný
9 mg/ml (0,9%) injekčný roztok (bez konzervačných látok).

1. Použite aseptickú techniku počas nariedenia gemcitabínu na podanie
intravenóznej infúzie.


2. Parenterálne lieky sa majú pred podaním vizuálne skontrolovať, či
sa v nich nevyskytujú častice alebo či nedošlo ku zmene farby. Ak
sa objavia častice, liek nepoužívajte.

3. Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v
súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Hospira UK Limited
Queensway
Royal Leamington Spa
Warwickshire
Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0295/11-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

29.04.2011

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Február 2012

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C07373
Skupina ATC:
L01 - Cytostatiká
Skupina ATC:
L01BC05 - gemcitabinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
8.00 € / 241.01 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
8.00 € / 241.01 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:18.72 € ÚP:13.74 € DP:4.98 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:93.59 € ÚP:68.70 € DP:24.89 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:15.26 € ÚP:0.00 € DP:15.26 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:76.28 € ÚP:0.00 € DP:76.28 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:23.99 € ÚP:13.74 € DP:10.25 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:120.00 € ÚP:68.70 € DP:51.30 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.67 € ÚP:6.67 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:33.40 € ÚP:33.40 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien