Detail:
Carboplatin Ebewe 10 mg/ml con inf 1x60 ml/600 mg
Názov lieku:
Carboplatin Ebewe 10 mg/ml
Doplnok názvu:
con inf 1x60 ml/600 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č. 2011/08586


Písomná informácia pre používateľov

CARBOPLATIN "EBEWE" 10 mg/ml
infúzny koncentrát

karboplatina


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať
tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
4. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho
lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,
ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Carboplatin "Ebewe" a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Carboplatin "Ebewe"
3. Ako používať Carboplatin "Ebewe"
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Carboplatin "Ebewe"
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Carboplatin "Ebewe" a na čo sa používa

Carboplatin "Ebewe" obsahuje liečivo karboplatinu. Patrí do skupiny liekov
nazývaných cytostatiká, ktoré sa používajú na liečbu rakoviny.

Carboplatin "Ebewe" sa používa na liečbu nádorov vaječníkov, prsníka,
prostaty, semenníkov, nádorov v oblasti hlavy a krku, pľúc.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Carboplatin "Ebewe"


Nepoužívajte Carboplatin "Ebewe"

- ak ste alergický (precitlivený) na karboplatinu alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
5. ak máte závažnú myelosupresiu (útlm aktivity kostnej drene, útlm
krvotvorby).
6. ak máte závažné poškodenie funkcie obličiek.
7. ak ste tehotná alebo dojčíte.
8. ak máte nádor, ktorý krváca.
9. ak vám bola podaná vakcína proti žltej horúčke.

Upozornenia a opatrenia
Buďte zvlášť opatrný pri používaní lieku Carboplatin "Ebewe“
. ak máte problémy s obličkami. Účinok karboplatiny na hematopoetický
systém môže byť výraznejší a pôsobiť dlhšie ako pri normálnej funkcii
obličiek. U pacientov s poškodenou funkciou obličiek boli po užívaní
dávok karboplatiny vyšších ako odporúčané dávky hlásené poruchy zraku.
. ak sa u vás, tak ako pri iných liekoch obsahujúcich platinu, objavia
alergické reakcie.
. ak ste starší pacient, pretože u starších pacientov liečených
karboplatinou je väčšia pravdepodobnosť rozvinutia závažnej
trombocytopénie (zníženého počtu krvných doštičiek) ako u mladších
pacientov. Pri stanovovaní dávky sa má vziať do úvahy vaša funkcia
obličiek.
. ak sa u vás objaví znížená citlivosť. Ak ste starší ako 65 rokov alebo
ste boli liečený cisplatinou, može sa vyskytovať častejšie. Váš lekár
vám bude pravidelne vykonávať neurologické vyšetrenia.
. ak u vás dôjde k poruche sluchu. Ototoxicita (škodlivý účinok na váš
sluch) môže byť výraznejšia u detí.
. ak vám bola podaná vakcína. U pacientov užívajúcich karboplatinu sa má
vyhnúť očkovaniu živou vakcínou. Usmrtené alebo inaktivované vakcíny sa
môžu podávať; avšak odpoveď na tieto vakcíny môže byť znížená.

Iné lieky a Carboplatin "Ebewe"
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie
lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri liečbe antikoagulanciami (lieky na zníženie rizika vzniku krvných
zrazenín) môže dôjsť k vzájomnému ovplyvneniu s karboplatinou.
Neodporúča sa súbežné používanie so živými atenuovanými vakcínami. Ak sú
k dispozícii, majú sa použiť inaktivované vakcíny.
Pri užívaní karboplatiny s fenytoínom a fosfenytoínom existuje riziko
vzniku kŕčov alebo riziko zvýšenej toxicity alebo strata účinnosti
cytotoxickej látky.
Má sa zvážiť súbežné používanie s cyklosporínom (imunosupresívum, na
potlačenie obranyschopnosti organizmu), aminoglykozidmi (antibiotikum) a
kľučkovými diuretikami (lieky na odvodnenie).

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Carboplatin "Ebewe" sa nesmie používať počas tehotenstva, pretože môže
spôsobiť poškodenie plodu. Nie je známe, či sa karboplatina vylučuje do
materského mlieka. Ak je Vaša liečba počas obdobia dojčenia nevyhnutná,
dojčenie musíte ukončiť.

Mužom v plodnom veku, ktorí sú liečení karboplatinou, sa neodporúča splodiť
dieťa počas liečby a do 6 mesiacov po jej ukončení a kvôli možnej
neplodnosti spôsobenej liečbou karboplatinou sa pred začiatkom liečby
odporúča, aby sa informovali o možnosti konzervácie spermií.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Karboplatina môže vyvolať nevoľnosť, vracanie, poruchy zraku a ototoxicitu
(škodlivý účinok na váš sluch) a nepriamo tak viesť k narušeniu schopnosti
viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako používať Carboplatin "Ebewe"

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Carboplatin "Ebewe" vám bude podávať iba odborník na liečbu rakoviny.
Budete sa liečiť pod lekárskym dohľadom.

Odporúčaná dávka karboplatiny je 400 mg/m2 telesného povrchu, podaná
jednorazovou infúziou do vašej žily, trvajúcou 15 – 60 minút. Liečba sa
nesmie opakovať skôr ako 4 týždne po predchádzajúcej liečbe karboplatinou
a/alebo kým počet neutrofilov (typ krvných buniek) nedosiahne aspoň 2x109/l
a počet krvných doštičiek nedosiahne aspoň 100x109/l.

Každý týždeň počas úvodnej liečby karboplatinou bude váš lekár sledovať
stav vašej krvi, aby mohol rozhodnúť o veľkosti nasledujúcej dávky
Ak použijete viac lieku Carboplatin "Ebewe", ako máte

Je nepravdepodobné, že by ste dostali nadmernú dávku tohto lieku.
Predpokladané komplikácie z predávkovania by sa týkali myelosupresie (útlmu
krvotvorby) a poškodenia funkcie pečene, obličiek a sluchu. Použitie
vyšších ako odporúčaných dávok karboplatiny sa dáva do súvislosti so
stratou zraku.


Ak zabudnete použiť Carboplatin "Ebewe"

Keďže vaša liečba bude prebiehať pod dohľadom lekára, je nepravdepodobné,
že by ste vynechali dávku svojho lieku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho
lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené
v tejto písomnej informácii pre používateľov.

/Hematologické poruchy:/
Myelosupresia (útlm aktivity kostnej drene, útlm krvotvorby):
trombocytopénia (znížený počet krvných doštičiek), neutropénia (znížený
počet neutrofilov, čo je určitý druh bielych krviniek), leukopénia (znížený
počet bielych krviniek), anémia (málokrvnosť), hemorágia (krvácanie),
febrilná neutropénia (stav charakterizujúci pacientov s horúčkou a so
zníženým počtom určitého druhu bielych krviniek), hematologicko-uremický
syndróm (ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu obličiek, málokrvnosti
a poklesu počtu krvných doštičiek).

/Poruchy metabolizmu a výživy:/
Dehydratácia, anorexia, hyponatriémia (nedostatok sodíka v krvi).

/Gastrointestinálne poruchy:/
Vracanie, nevoľnosť, hnačka, bolesť brucha, porucha mukóznych (slizničných)
membrán, stomatitída (zápal sliznice ústnej dutiny).

/Neurologické poruchy:/
Periférna neuropatia (poškodenie periférnych nervov), parestézia (znížená
citlivosť), poruchy zmyslov (poruchy zraku a zmeny vnímania chute),
zníženie reflexov hlbokých šliach, dysgeúzia (porucha chute),
cerebrovaskulárna (mozgovocievna) príhoda.

/Poruchy oka:/
Poruchy zraku, zriedkavé prípady straty zraku.

/Poruchy ucha a labyrintu:/
Poruchy sluchu. Boli hlásené veľmi zriedkavé prípady hypoakúzie (čiastočnej
straty sluchu).

/Poruchy srdca a srdcovej činnosti:/
Srdcovocievna porucha, zlyhanie srdca.
/Poruchy ciev:/
Embólia (uzatvorenie krvnej cievy napr. krvnou zrazeninou), hypertenzia
(vysoký krvný tlak), hypotenzia (nízky krvný tlak).

/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:/
Porucha dýchania, intersticiálne pľúcne ochorenie, bronchospazmus (kŕč
svalov dýchacích ciest).

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/
Alopécia (vypadávanie vlasov), porucha kože, žihľavka, vyrážka,
začervenanie, svrbenie.

/Poruchy obličiek:/
Porucha urogenitálneho traktu.

/Elektrolyty:/
Zníženie hladiny sodíka, draslíka, vápnika a horčíka. Straty elektrolytov
sú len mierne a väčšinou majú priebeh bez akýchkoľvek klinických príznakov.

/Poruchy pečene:/
Zmena vo funkcii pečene, vrátane zvýšenia celkového bilirubínu,
aspartátaminotransferázy (AST) a alkalickej fosfatázy. Tieto zmeny boli vo
všeobecnosti mierne a reverzibilné u približne jednej polovice pacientov.
Po podaní vysokých dávok karboplatiny sa vyskytli prípady akútnej
fulminantnej nekrózy pečeňových buniek (odumretie pečeňových buniek) .

/Alergické reakcie:/
Hypersenzitivita (precitlivenosť), reakcie anafylaktického typu: edém
(opuch) tváre, dyspnoe (sťažené dýchanie), tachykardia (zrýchlenie
srdcového rytmu), nízky tlak krvi, urtikária (žihľavka), anafylaktický šok,
bronchospazmus (kŕč svalov dýchacích ciest).

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:/
Asténia (celková slabosť), reakcie v mieste podania injekcie (pálenie,
bolesť, začervenanie, opuch, žihľavka, odumretie tkaniva spôsobené náhodným
podaním lieku do tkaniva v okolí cievy).

/Laboratórne a funkčné vyšetrenia:/
Znížený renálny klírens kreatinínu, znížená hladina močoviny v krvi,
zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi, zvýšená hladina
aspartátaminotransferázy, abnormálne výsledky testov funkcie pečene,
znížená hladina sodíka v krvi, znížená hladina draslíka v krvi, znížená
hladina vápnika v krvi, znížená hladina horčíka v krvi, zvýšená hladina
bilirubínu v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi, zvýšená hladina
kyseliny močovej v krvi.

/Iné nežiaduce účinky:/
Po cytostatickej kombinovanej liečbe s obsahom karboplatiny bola hlásená
sekundárna akútna malignita.
Infekcie.
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy.


5. Ako uchovávať Carboplatin "Ebewe"

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 (C, chráňte pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli
po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia lieku.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek
vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Carboplatin "Ebewe" obsahuje

10. Liečivo je karboplatina.
Jedna injekčná liekovka s 5 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 50 mg
karboplatiny.
Jedna injekčná liekovka s 15 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 150 mg
karboplatiny.
Jedna injekčná liekovka so 45 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 450 mg
karboplatiny.
Jedna injekčná liekovka so 60 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 600 mg
karboplatiny.


11. Ďalšie zložky sú voda na injekciu, dusík.

Ako vyzerá Carboplatin "Ebewe" a obsah balenia

Carboplatin "Ebewe" 10 mg/ml je číry bezfarebný alebo takmer bezfarebný
roztok.

Liek je dostupný v injekčných liekovkách s ochranným plastovým viečkom
(Onco-Safe) alebo bez viečka. Viečko „Onco-Safe“ neprichádza do kontaktu
s liekom a poskytuje dodatočnú ochranu počas transportu, ktorá zvyšuje
bezpečnosť pri manipulácii zdravotníckym a farmaceutickým personálom.
Veľkosť balenia:

1 x 5 ml/50 mg
1 x 15 ml/150 mg
1 x 45 ml/450 mg
1 x 60 ml/600 mg

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG
Mondseestrasse 11
4866 Unterach
Rakúsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná
v 05/2012.

(------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov:

Pokyny pre použitie a manipuláciu:
. Carboplatin "Ebewe" sa môže podávať len pod dohľadom lekára so
skúsenosťami s použitím protinádorových chemoterapeutických liekov.
. Pri manipulácii sa vyžaduje opatrnosť (používanie rukavíc, rúšok na
tvár, ochranného odevu a digestora.)
. Roztok sa musí nariediť 0,9 % roztokom chloridu sodného alebo 5 %
roztokom glukózy.
. Nepodávajte nenariedený.
. Je potrebné zabrániť kontaktu karboplatiny s kožou a sliznicami.
Postihnuté miesto sa má umyť veľkým množstvom vody a mydlom. Pri pálení
sa má pokožka natrieť krémom. Gravidné ženy sa musia vyhýbať
manipulácii s karboplatinou.
Po nariedení s 0,9 % roztokom chloridu sodného alebo 5 % roztokom glukózy
je roztok stabilný 24 hodín, ak sa uchováva pri teplote 2 °C – 8 (C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má pripravený roztok použiť ihneď. Ak sa
nepoužije okamžite, môže sa použiť do 24 hodín, ak sa uchováva pri teplote
2 °C – 8 (C a nariedenie sa uskutočnilo za kontrolovaných a validovaných
aseptických podmienok.

Inkompatibilty:

Medzi karboplatinou a hliníkom dochádza k reakcii, pri ktorej sa tvoria
precipitáty platiny, ktoré znižujú terapeutický účinok karboplatiny. Preto
sa majú používať infúzne súpravy a injekčné ihly, ktoré neobsahujú hliník.

Likvidácia:

Zvyšky lieku ako aj všetok materiál, ktorý bol použitý pri príprave, na
riedenie a podanie, sa musí zlikvidovať podľa štandardných predpisov
zdravotníckeho zariadenia na zaobchádzanie s cytotoxickými látkami v súlade
s miestnymi požiadavkami na likvidáciu nebezpečného odpadu.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č. 2011/08586


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

CARBOPLATIN "EBEWE" 10 mg/ml


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 10 mg karboplatiny.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny koncentrát

Číry bezfarebný alebo takmer bezfarebný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Terapia nádorových ochorení. Karboplatina sa podáva samostatne alebo v
kombinácii s inými antineoplastickými liečivami. Používa sa na liečbu
karcinómu ovária, prsníka, prostaty, testikulárnych nádorov, nádorov ORL
oblasti a bronchogénneho karcinómu.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Infúzny koncentrát karboplatiny je určený len na intravenózne použitie.
Odporúčaná dávka infúzneho koncentrátu karboplatiny u doteraz neliečených
dospelých pacientov s normálnou funkciou obličiek je 400 mg/m2 telesného
povrchu, podaná jednorazovou intravenóznou infúziou počas 15 – 60 minút.
Liečba sa nesmie opakovať skôr ako 4 týždne po predchádzajúcej liečbe
infúznym koncentrátom karboplatiny a/alebo kým počet neutrofilov nedosiahne
aspoň 2x109/l
a počet krvných doštičiek nedosiahne aspoň 100x109/l.

Zníženie úvodnej dávky o 20-25 % sa odporúča u pacientov s rizikovými
faktormi ako je predchádzajúca liečba myelosupresívami a nízky výkonnostný
stupeň (ECOG-Zubrod 2-4 alebo Karnofsky menej ako 80).
Každý týždeň počas úvodnej liečby karboplatinou je nutné stanoviť maximálny
pokles hematologických parametrov vyšetrením krvného obrazu, aby sa
zabezpečila úprava ďalších dávok.

Ihly alebo intravenózne súpravy obsahujúce hliníkové časti, ktoré môžu
prísť do kontaktu s karboplatinou sa nemajú používať na prípravu alebo
podanie. Reakcia hliníka s karboplatinou vedie k tvorbe precipitátu a/alebo
strate účinnosti.

Bezpečnostné opatrenia pri príprave a podávaní musia vyhovovať opatreniam
pre nebezpečné látky. Prípravu musí vykonávať personál zaškolený
na bezpečné používanie, s použitím ochranných rukavíc, rúška na tvár
a ochranného odevu.

Poškodenie funkcie obličiek
Pacienti s hodnotami klírensu kreatinínu menej ako 60 ml/l majú zvýšené
riziko rozvoja myleosupresie. Výskyt závažnej leukopénie, neutropénie alebo
trombocytopénie sa udržiava na 25 % pri nasledujúcom odporúčanom dávkovaní:

Východisková hodnota klírensu kreatinínu Uvodná dávka (Deň 1)
41-59 ml/min 250 mg/m2 i.v.
16-40 ml/min 200 mg/m2 i.v.

U pacientov s klírensom kreatinínu 15 ml/min alebo nižším pre odporučenie
liečby neexistujú dostatočné údaje o používaní karboplatiny.

Všetky uvedené odporúčania dávkovania sa týkajú úvodnej liečby. Ďalšie
dávky sa musia prispôsobiť znášanlivosti pacienta a prijateľnej hladine
myelosupresie.

Kombinovaná liečba
Optimálne využitie karboplatiny v kombinácii s ďalšími myelosupresívnymi
liekmi si vyžaduje úpravu dávky podľa režimu a harmonogramu liečby.

Použitie u detí
Nie sú dostupné dostatočné informácie, aby sa odporučilo dávkovanie
karboplatiny v pediatrickej populácii.

Starší pacienti
U pacientov starších ako 65 rokov je potrebné upraviť úvodnú dávku a
následné dávky karboplatiny celkovému stavu pacienta.

4.3 Kontraindikácie

Infúzny koncentrát karboplatiny je kontraindikovaný:
- pri precitlivenosti na karboplatinu.
- u pacientov s existujúcim závažným poškodením funkcie obličiek
(klírens kreatinínu < 30 ml/min), pokiaľ podľa zváženia lekára
i pacienta možné prínosy liečby neprevážia riziká.
- u pacientov so závažnou myelosupresiou.
- u pacientov s krvácajúcimi nádormi.
- pri súbežnom podaní vakcíny proti žltej horúčke (pozri časť 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Karboplatinu má podávať len lekár so skúsenosťami s použitím
protinádorových chemoterapeutických liekov. Pravidelne sa má vyšetrovať
krvný obraz a funkcia obličiek a pečene a liečba sa má ukončiť, ak dôje
k abnormálnemu útlmu kostnej drene alebo abnormálnej funkcii obličiek alebo
pečene.

Hematologická toxicita
Leukopénia, neutropénia a trombocytopénia závisia od dávky a limitujú
dávku. Počas liečby infúznym koncentrátom karboplatiny sa má často sledovať
periférny krvný obraz, aj v prípade toxicity, kým nedôjde k vyliečeniu.
Priemerný deň maximálneho poklesu hematologických parametrov je na 21. deň
u pacientov užívajúcich samotnú karboplatinu a 15. deň u pacientov
užívajúcich karboplatinu v kombinácii s inými chemoterapeutikami. Vo
všeobecnosti, liečba karboplatinou sa nemá opakovať, kým sa počet
leukocytov, neutrofilov a krvných doštičiek nedostane na normálnu hodnotu.
Liečba sa nesmie opakovať skôr ako 4 týždne po predchádzajúcej liečbe
infúznym koncentrátom karboplatiny a/alebo kým počet neutrofilov nedosiahne
aspoň 2x109/l a počet krvných doštičiek nedosiahne aspoň 100x109/l.
Častá je anémia a veľmi zriedkavo si vyžaduje transfúziu.

Stupeň závažnosti myelosupresie je zvýšený u pacientov s predchádzajúcou
liečbou (obzvlášť cisplatinou) a/alebo poškodenou funkciou obličiek. Úvodné
dávky karboplatiny v tejto skupine pacientov sa majú vhodne znížiť (pozri
časť 4.2) a účinky majú byť starostlivo sledované častými vyšetreniami
krvného obrazu medzi liečebnými cyklami. Kombinovaná liečba karboplatinou
s inými myelosupresívnymi látkami sa musí naplánovať veľmi starostlivo
s ohľadom na dávku a čas podania, aby sa minimalizovali nežiaduce účinky.

Alergické reakcie
Tak ako pri iných liekoch obsahujúcich platinu, môžu sa objaviť alergické
reakcie, ktoré sa vyskytujú najčastejšie počas perfúzie a môžu si vyžadovať
ukončenie perfúzie a vhodnú symptomatickú liečbu.
Pri všetkých platinových zlúčeninách boli hlásené skrížené reakcie, niekedy
fatálne (pozri časť 4.3 a časť 4.8).

Renálna toxicita
U pacientov s poškodenou funkciou obličiek je účinok karboplatiny na
hematopoetický systém výraznejší a pôsobí dlhšie ako u pacientov
s normálnou funkciou obličiek. V tejto rizikovej skupine sa musí liečba
karboplatinou vykonávať so zvýšenou opatrnosťou (pozri časť 4.2).

Neurologická toxicita
Hoci periférna neurologická toxicita je vo všeobecnosti častá a mierna,
vzťahuje sa na parestéziu a zníženie reflexov hlbokých šliach, jej výskyt
sa zvyšuje u pacientov starších ako 65 rokov a/alebo u pacientov
s predchádzajúciou liečbou cisplatinou. V pravidelných intervaloch sa majú
sledovať a vykonávať neurologické vyšetrenia.

U pacientov s poškodenou funkciou obličiek boli po užívaní dávok
karboplatiny vyšších ako odporúčané dávky hlásené poruchy zraku, vrátane
straty zraku. Zrak sa upravil úplne alebo do značnej miery v priebehu
niekoľkých týždňov po ukončení užívania týchto vysokých dávok.

Použitie u starších pacientov
V štúdii, ktorá zahŕňala kombinovanú liečbu karboplatinou
a cyklofosfamidom, bola u starších pacientov liečených karboplatinou väčšia
pravdepodobnosť rozvinutia závažnej trombocytopénie ako u mladších
pacientov. Keďže funkcia obličiek je u starších pacientov často znížená,
funkcia obličiek sa má vziať do úvahy pri stanovovaní dávky (pozri časť
4.2).

Iné
Počas liečby karboplatinou boli hlásené poruchy sluchu. Ototoxicita môže
byť výraznejšia u detí. U pediatrických pacientov boli hlásené prípady
straty sluchu s oneskoreným nástupom. V tejto populácii sa odporúča
dlhodobé audiometrické sledovanie.

Podávanie živých alebo živých atenuovaných vakcín pacientom s imunitným
systémom oslabeným chemoterapeutickými látkami môže viesť k závažným alebo
fatálnym infekciám. U pacientov užívajúcich karboplatinu sa má vyhnúť
vakcinácii živou vakcínou. Usmrtené alebo inaktivované vakcíny sa môžu
podávať; avšak odpoveď na tieto vakcíny može byť znížená.

4.5 Liekové a iné interakcie

Vzhľadom na zvýšené riziko vzniku krvných zrazenín pri nádorových
ochoreniach sa často používa liečba antikoagulanciami. Vysoký stupeň
individuálnej variability zrážavosti pri ochoreniach a možnosť interakcie
medzi perorálnymi antikoagulanciami a protinádorovou chemoterapiou si
vyžadujú, pri rozhodnutí liečiť pacienta perorálnymi antikoagulanciami,
častejšiu kontrolu sledovania INR.

Kontraindikované súbežné používanie:
- s vakcínou proti žltej horúčke: riziko generalizovaného smrteľného
ochorenia po očkovaní (pozri časť 4.3).

Súbežné používanie sa neodporúča:
- so živými atenuovanými vakcínami (okrem žltej horúčky): riziko
systémového ochorenia s možnými smrteľnými následkami. Riziko je
zvýšené u pacientov s oslabeným imunitným systémom z dôvodu ich
základného ochorenia. Ak sú k dispozícii, majú sa použiť inaktivované
vakcíny (poliomyelitída).
- s fenytoínom, fosfenytoínom. Existuje riziko vzniku kŕčov vyplývajúce
zo zníženia absorpcie fenytoínu v tráviacom trakte pôsobením
cytotoxickej látky alebo riziko zvýšenej toxicity alebo strata
účinnosti cytotoxickej látky z dôvodu zvýšeného metabolizmu v pečeni
pôsobením fenytoínu.

Má sa zvážiť súbežné používanie:
- s cyklosporínom (extrapoláciou s takrolimom a sirolimom): silná
imunosupresia s rizikom lymfoproliferácie.
- s aminoglykozidmi: súbežné používanie karboplatiny
s aminoglykozidovými antibiotikami sa má zvážiť z dôvodu kumulatívnej
nefrotoxicity a ototoxicity, obzvlášť u pacientov s poškodenou
funkciou obličiek.
- s kľučkovými diuretikami: súbežné používanie karboplatiny s kľučkovými
diuretikami sa má zvážiť z dôvodu kumulatívnej nefrotoxicity
a ototoxicity.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Karboplatina môže pri podávaní gravidným ženám spôsobiť poškodenie plodu.
Zistilo sa, že karboplatina mala embryotoxické a teratogénne vlastnosti
u potkanov, ktoré užívali toto liečivo počas organogenézy. U gravidných
žien neboli vykonané žiadne kontrolované štúdie. Ak sa toto liečivo používa
počas gravidity, alebo ak pacientka otehotnie počas užívania, má byť
oboznámená s možným rizikom pre plod. Ženám v plodnom veku sa má odporučiť,
aby zabránili otehotneniu.

Nie je známe, či sa karboplatina vylučuje do materského mlieka. Ak je
liečba počas obdobia laktácie nevyhnutná, dojčenie sa musí ukončiť.

/Fertilita/
Gonadálna supresia, ktorá vedie k vynechaniu meštruácie alebo azospermii sa
môže vyskytnúť u pacientov s antineoplastickou liečbou. Zdá sa, že tieto
účinky súvisa s dávkou a dĺžkou trvania liečby a môžu byť reverzibilné.
Stanovenie stupňa poškodenia funkcie testes a ovárií je zložité z
dôvodu bežne používaných kombinácií niekoľkých antineoplastík, čo sťažuje
posúdenie účinkov jednotlivých agens.

Mužom v plodnom veku, ktorí sú liečení karboplatinou, sa neodporúča splodiť
dieťa počas liečby a do 6 mesiacov po jej ukončení a kvôli možnej
ireverzibilnej neplodnosti spôsobenej liečbou karboplatinou sa pred
začiatkom liečby odporúča, aby sa informovali o možnosti konzervácie
spermií.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje. Avšak karboplatina môže vyvolať nauzeu, vracanie,
poruchy zraku a ototoxicitu. Preto pacienti majú byť upozornení na možný
vplyv týchto účinkov na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Frekvencia výskytu hlásených nežiaducich účinkov je založená na
kumulatívnej databáze, ktorá zahŕňala 1893 pacientov užívajúcich samotnú
karboplatinu a z hlásení po uvedení lieku na trh.

Zoznam nežiaducich účinkov je prezentovaný triedou orgánových systémov
v MedDRA terminológii a s použitím nasledovných kategórií frekvencie: veľmi
časté (?1/10), časté (?1/100 až <1/10), menej časté (?1/1000 až <1/100),
zriedkavé (?1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z
dostupných údajov).

|Trieda orgánových |Frekvencia |MedDRA terminológia |
|systémov | | |
|Benígne a malígne |Neznáme |Sekundárna malignita súvisiaca |
|nádory, vtátane | |s liečbou |
|nešpecifikovaných | | |
|novotvarov (cysty a | | |
|polypy) | | |
|Infekcie a nákazy |Časté |Infekcie* |
|Poruchy krvi |Veľmi časté |Trombocytopénia, neutropénia, |
|a lymfatického systému| |leukopénia, anémia |
| | | |
| |Časté |Hemorágia* |
| |Neznáme |Útlm kostnej drene, febrilná |
| | |neutropénia, |
| | |hemolyticko-uremický syndróm |
|Poruchy imunitného |Časté |Hypersenzitivita, reakcia |
|systému | |anafylaktoidného typu |
|Poruchy metabolizmu a |Neznáme |Dehydratácia, anorexia, |
|výživy | |hyponatriémia |
|Poruchy nervového |Časté |Periférna neuropatia, |
|systému | |parestézia, zníženie reflexov |
| | |hlbokých šliach, porucha |
| | |zmyslov, dysgeúzia |
| |Neznáme |Cerebrovaskulárna príhoda* |
|Poruchy oka |Časté |Poruchy zraku, zriedkavé |
| | |prípady straty zraku |
|Poruchy ucha a |Časté |Ototoxicita |
|labyrintu | | |
|Poruchy srdca a |Časté |Kardiovaskulárna porucha* |
|srdcovej činnosti | | |
| |Neznáme |Zlyhanie srdca* |
|Poruchy ciev |Neznáme |Embólia*, hypertenzia, |
| | |hypotenzia |
|Poruchy dýchacej |Časté |Respiratórna porucha, |
|sústavy, hrudníka a | |intersticiálne pľúcne |
|mediastína | |ochorenie, bronchospazmus |
|Poruchy |Veľmi časté |Vracanie, nauzea, abdominálna |
|gastrointestinálneho | |bolesť |
|traktu | | |
| |Časté |Hnačka, zápcha, porucha |
| | |mukóznych membrán |
| |Neznáme |Stomatitída |
|Poruchy kože a |Časté |Alopécia, porucha kože |
|podkožného tkaniva | | |
| |Neznáme |Urtikária, vyrážka, erytém, |
| | |svrbenie |
|Poruchy kostrovej a |Časté |Porucha kostrovej a svalovej |
|svalovej sústavy | |sústavy |
|a spojivového tkaniva | | |
|Poruchy obličiek a |Časté |Porucha urogenitálneho traktu |
|močových ciest | | |
|Celkové poruchy a |Časté |Asténia |
|reakcie v mieste | | |
|podania | | |
| |Neznáme |Nekróza v mieste podania, |
| | |reakcia v mieste podania, |
| | |extravazácia v mieste podania, |
| | |erytém v mieste podania, |
| | |nevoľnosť |
|Laboratórne a funkčné |Veľmi časté |Znížený renálny klírens |
|vyšetrenia | |kreatinínu, znížená hladina |
| | |močoviny v krvi, zvýšená |
| | |hladina alkalickej fosfatázy v |
| | |krvi, zvýšená hladina |
| | |aspartátaminotransferázy, |
| | |abnormálne výsledky testov |
| | |funkcie pečene, znížená hladina|
| | |sodíka v krvi, znížená hladina |
| | |draslíka v krvi, znížená |
| | |hladina vápnika v krvi, znížená|
| | |hladina horčíka v krvi |
| |Časté |Zvýšená hladina bilirubínu v |
| | |krvi, zvýšená hladina |
| | |kreatinínu v krvi, zvýšená |
| | |hladina kyseliny močovej v krvi|


* Fatálne u < 1 %, fatálne kardiovaskulárne príhody u < 1 % zahŕňali
zlyhanie srdca, embóliu a cerebrovaskulárnu príhodu.

Hematologické poruchy:
Toxicita myelosupresie limituje dávku karboplatiny. U pacientov
s normálnymi východiskovými hodnotami sa objavuje trombocytopénia s počtom
krvných doštičiek nižším ako 50x109/l u 25 % pacientov, neutropénia
s počtom granulocytov nižším ako 1x109/l u 18 % pacientov a leukopénia
s počtom bielych krviniek nižším ako 2x109/l u 14 % pacientov. Najnižšie
hodnoty sa zvyčajne dosahujú v 21.deň. Myelosupresia sa môže zhoršiť
kombináciou karboplatiny s inými myelosupresívnymi látkami alebo formami
liečby.

Myelotoxicita je závažnejšia u pacientov s predchádzajúcou liečbou, najmä
u pacientov, ktorí boli predtým liečení cisplatinou a u pacientov
s poškodenou funkciou obličiek. U pacientov so zhoršeným celkovým
zdravotným stavom sa tiež prejavila zvýšená leukopénia a trombocytopénia.
Tieto účinky, hoci zvyčajne vratné, viedli k infekciám u 4 % a hemoragickým
komplikáciám u 5 % pacientov užívajúcich karboplatinu. Tieto komplikácie
viedli k úmrtiu u menej ako 1 % pacientov.

Anémia s hodnotami hemoglobínu nižšími ako 80 g/l sa pozorovala u 15 %
pacientov s normálnymi východiskovými hodnotami. Výskyt anémie sa zvyšuje
so zvýšením expozície karboplatinou.

Gastrointestinálne poruchy:
Vracanie sa vyskytuje u 65 % pacientov, z ktorých u jednej tretiny je
závažné. Nauzea sa vyskytuje u ďalších 15 %. Zdá sa, že pacienti
s predchádzajúcou liečbou (najmä pacienti, ktorí boli predtým liečení
cisplatinou), sú viac náchylní na vracanie. Tieto účiky zvyčajne vymiznú
v priebehu 24 hodín po liečbe a vo všeobecnosti reagujú na antiemetickú
liečbu alebo sa im dá predísť antiemetickou liečbou. Vracanie je
pravdepodobnejšie, ak sa karboplatina podáva v kombinácii a inými
emetogénnymi zlúčeninami.
Iné gastrointestinálne ťažkosti zahŕňali bolesť u 8 % pacientov, hnačku
a zápchu u 6 % pacientov.

Neurologické poruchy:
Periférna neuropatia (predovšetkým parestézie a zníženie reflexov hlbokých
šliach) sa vyskytla u 4 % pacientov, ktorým bol podávaný infúzny koncentrát
karboplatiny. Zdá sa, že pacienti starší ako 65 rokov a pacienti, ktorí
boli predtým liečení cisplatinou a tiež pacienti, ktorí sú dlhodobo liečení
karboplatinou, majú zvýšené riziko.
Klinicky významné poruchy zmyslov (t.j. poruchy zraku a zmeny vnímania
chute) sa vyskytli u 1 % pacientov. Celkový výskyt neurologických
nežiaducich účinkov sa zdá byť zvýšený u pacientov, ktorým sa podáva
karboplatina v kombinácii. Môže súvisť aj s dlhšou kumulatívnou
expozíciou.

Ototoxicita:
V mnohonásobných audiometrických vyšetreniach sa zaznamenali poruchy sluchu
mimo rozsahu reči s poškodením pri vysokej frekvencii (4000 - 8000 Hz)
s frekvenciou výskytu 15 %. Boli hlásené veľmi zriedkavé prípady
hypoakúzie.

Počas liečby karboplatinou sa môže niekedy objaviť ďalšie zhoršenie funkcie
sluchu u pacientov, ktorí majú poškodenie sluchového orgánu spôsobené
predchádzajúcou liečbou cisplatinou.

Poruchy obličiek:
Pri podávaní zvyčajných dávok býva rozvinutie abnormálnej funkcie obličiek
menej časté, i keď sa karboplatina podáva bez hydratácie veľkým objemom
tekutín a/alebo nútenej diurézy. Zvýšenie sérového kreatinínu sa vyskytuje
u 6 % pacientov, zvýšenie koncentrácie dusíka močoviny v krvi u 14 %
a kyseliny močovej u 5 % pacientov. Zvyčajne sú mierne a reverzibilné
u približne jednej polovice pacientov. Ukázalo sa, že klírens kreatinínu je
najcitlivejším parametrom funkcie obličiek u pacientov, ktorým bola
podávaná karboplatina. U 27 % pacientov s východiskovou hodnotou 60 ml/min
alebo vyššou došlo k zníženiu klírensu kreatinínu počas liečby infúznym
koncentrátom karboplatiny.

Elektrolyty:
Zníženie hladiny sodíka sa vyskytlo u 29 %, draslíka u 20 %, vápnika u 22 %
a horčíka u 29 % pacientov. Obzvlášť sa hlásili prípady skorého štádia
hyponatriémie. Straty elektrolytov sú len mierne a väčšinou majú priebeh
bez akýchkoľvek klinických príznakov.

Poruchy pečene:
U pacientov s normálnymi východiskovými hodnotami sa pozorovala zmena vo
funkcii pečene, vrátane zvýšenia celkového bilirubínu u 5 %,
aspartátaminotransferázy (AST) u 15 % a alkalickej fosfatázy u 24 %
pacientov. Tieto zmeny boli vo všeobecnosti mierne a reverzibilné
u približne jednej polovice pacientov. U limitovaných skupín pacientov,
ktorým boli podávané vysoké dávky karboplatiny a podstúpili autológnu
transplantáciu kostnej drene sa objavilo závažné zvýšenie hodnôt funkcie
pečene.
Po podaní vysokých dávok karboplatiny sa vyskytli prípady akútnej
fulminantnej nekrózy pečeňových buniek.

Alergické reakcie:
Reakcie anafylaktického typu, niekedy fatálne sa môžu objaviť do niekoľkých
minút po podaní infúzneho koncentrátu: edém tváre, dyspnoe, tachykardia,
nízky tlak krvi, urtikária, anafylaktický šok, bronchospazmus.

Iné nežiaduce účinky:
Po cytostatickej kombinovanej liečbe s obsahom karboplatiny bola hlásená
sekundárna akútna malignita.
Občas sa pozorovala alopécia, horúčka a triaška, mukozitída, asténia,
nevoľnosť a tiež dysgeúzia.
V ojedinelých prípadoch sa vyskytol hemolyticko-uremický syndróm.
Boli hlásené ojedinelé prípady kardiovaskulárnych príhod (srdcová
insuficiencia, embólia) a tiež ojedinelé prípady cerebrovaskulárnych
príhod.
Boli hlásené prípady hypertenzie.

Reakcie v mieste podania:
Boli hlásené reakcie v mieste podania injekcie (pálenie, bolesť,
začervenanie, opuch, urtikária, nekróza v súvislosti s extravazáciou).

4.9 Predávkovanie

Neexistuje žiadne známe antidotum pri predávkovaní karboplatinou.
Predpokladané komplikácie z predávkovania by sa týkali myelosupresie a
poškodenia funkcie pečene, obličiek a sluchu. Použitie vyšších ako
odporúčaných dávok karboplatiny sa dáva do súvislosti so stratou zraku
(pozri časť 4.4).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Cytostatiká.
ATC kód: L01XA02

Karboplatina je antineoplastická látka. Jej účinok sa dokázal na niekoľkých
líniách myších a ľudských buniek. Karboplatina má účinok porovnateľný
s účinkom cisplatiny na širokom rozsahu nádorov bez ohľadu na implantované
miesto.
Techniky alkalickej elúcie a štúdie väzby DNA dokázali kvalitatívne podobný
mechanizmus účinku karboplatiny a cisplatiny. Karboplatina, podobne ako
cisplatina, vyvoláva zmeny v superhélixovej konformácii DNA, ktoré
zodpovedajú účinku skrátenia DNA.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Karboplatina má biochemické vlastnosti podobné cisplatine, pričom vytvára
hlavne vnútroreťazcové a medzireťazcové priečne väzby DNA.
Pri podávaní karboplatiny u ľudí existuje lineárna závislosť medzi dávkou a
koncentráciou celkovej a voľne ultrafiltrovateľnej platiny v plazme. Plocha
pod krivkou závislosti koncentrácie celkovej platiny v plazme od času
vykazuje tiež lineárnu závislosť od veľkosti dávky.
Opakované dávky počas štyroch za sebou nasledujúcich dní nespôsobujú
kumuláciu platiny v plazme. Po podaní karboplatiny sa zaznamenal konečný
polčas eliminácie voľnej ultrafiltrovateľnej platiny a karboplatiny asi 6
hodín prípadne 1,5 hodiny. V počiatočnej fáze je väčšia časť voľnej
ultrafiltrovateľnej platiny prítomnej ako karboplatina. Konečný polčas pre
celkovú platinu v plazme je 24 hodín. Asi 87 % platiny sa viaže na
plazmatické bielkoviny do 24 hodín po podaní.
Karboplatina sa vylučuje hlavne močom, pričom sa do 24 hodín vylúči asi
70 % podanej platiny. Väčšina lieku sa vylúči počas prvých 6 hodín.
Celkový telesný a renálny klírens voľnej ultrafiltrovateľnej platiny
koreluje s rýchlosťou glomerulárnej filtrácie, ale nie tubulárnej sekrécie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Zistilo sa, že karboplatina je embryotoxická a teratogénna u potkanov
(pozri časť 4.6). Je mutagénna /in vitro/ aj /in vivo/ a hoci sa neštudoval jej
karcinogénny potenciál, zlúčeniny s podobným mechanizmom účinku a
mutagenitou sú karcinogénne.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok

Voda na injekciu, dusík.

6.2 Inkompability

Karboplatina môže tvoriť pri kontakte s hliníkom zrazeniny.

6.3 Čas použiteľnosti

18 mesiacov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 (C, chráňte pred svetlom.

Po nariedení 0,9 % roztokom chloridu sodného alebo 5 % roztokom glukózy je
roztok stabilný 24 hodín pri teplote 2 °C - 8 (C. Z mikrobiologického
hľadiska sa má roztok použiť bezprostredne po nariedení. Ak sa nepoužije
okamžite, môže sa použiť do 24 hodín, ak sa uchováva pri teplote 2 °C
- 8 (C a riedenie sa uskutočnilo v kontrolovaných a validovaných
aseptických podmienkach.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Injekčná liekovka zo skla hydrolytickej triedy I (Ph. Eur.)
s chlórbutylovou zátkou a plastovým ochranným viečkom (Onco-Safe) alebo bez
neho. Viečko „Onco-Safe“ neprichádza do kontaktu s liekom a poskytuje
dodatočnú ochranu počas transportu, ktorá zvyšuje bezpečnosť pri
manipulácii zdravotníckym a farmaceutickým personálom.


Veľkosť balenia:

1 x 5 ml/50 mg
1 x 15 ml/150 mg
1 x 45 ml/450 mg
1 x 60 ml/600 mg

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Dodržujte zásady zaobchádzania s cytotoxickými látkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG


Mondseestrasse 11


4866 Unterach


Rakúsko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0204/00-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 5. 5. 2000
Dátum posledného predĺženia: 12. 9. 2007/bez časového obmedzenia

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Máj 2012[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C44882
Skupina ATC:
L01 - Cytostatiká
Skupina ATC:
L01XA02 - carboplatinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
AT -
Účinná látka:
caryophylli etheroleum thymi etheroleum
Výrobca lieku:
EBEWE Pharma GmbH, Nfg.KG, Unterach, RAKUSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
77.67 € / 2339.89 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
77.67 € / 2339.89 SK
Posledná aktualizácia:
2016-01-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien