Detail:
Carboplatin Kabi 10 mg/ml con inf 1x5 ml/50 mg (liek.inj.skl.)
Názov lieku:
Carboplatin Kabi 10 mg/ml
Doplnok názvu:
con inf 1x5 ml/50 mg (liek.inj.skl.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Carboplatin Kabi 10 mg/ml
infúzny koncentrát
(50 mg/5 ml, 150 mg/15 ml, 450 mg/45 ml a 600 mg/60 ml)
karboplatina

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať
tento liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste
si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika alebo zdravotnú sestru.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
zdravotnej sestre.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Carboplatin Kabi 10 mg/ml a na čo sa používa
2. Skôr ako Vám podajú Carboplatin Kabi 10 mg/ml
3. Ako Vám podajú Carboplatin Kabi 10 mg/ml
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Carboplatin Kabi 10 mg/ml
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE CARBOPLATIN KABI 10 MG/ML A NA ČO SA POUžÍVA

Tento liek obsahuje karboplatinu, ktorá patrí do skupiny liekov známej pod
názvom koordinačné zlúčeniny platiny, ktoré sa používajú sa na liečbu
rakoviny.

Tento liek sa používa na liečbu pokročilej rakoviny vaječníkov
a malobunkovej rakoviny pľúc.


2. SKÔR AKO VÁM PODAJÚ CARBOPLATIN KABI 10 MG/ML

Nepoužívajte Carboplatin Kabi 10 mg/ml:
• ak ste alergický (precitlivený) na karboplatinu alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek toho lieku.
• ak ste alergický na iný liek, ktorý patrí do skupiny zlúčenín
obsahujúcich platinu
• ak máte závažné problémy s Vašimi obličkami (klírens kreatinínu sa
rovná alebo je menší ako 30 ml/min) alebo s funkciou pečene
• ak máte nerovnováhu krviniek (závažná myelosupresia)
• ak máte nádor, ktorý krváca
• ak dojčíte
• ak máte v pláne dať sa zaočkovať vakcínou proti žltej zimnici, alebo
ste práve boli zaočkovaný.

Ak sa Vás čokoľvek z uvedeného týka a doteraz ste sa o tom nerozprávali
s Vaším lekárom alebo zdravotnou sestrou, máte tak urobiť čo najskôr a pred
podaním infúzie.

Carboplatin Kabi 10 mg/ml sa zvyčajne podáva pacientom v nemocnici. Za
normálnych okolností nemáte s týmto liekom manipulovať. Tento liek Vám podá
Váš lekár alebo zdravotná sestra a bude Vás pozorne a často sledovať počas
liečby a po jej skončení. Pred každým podaním lieku Vám budú robiť krvné
testy.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Carboplatin Kabi 10 mg/ml
Ak ste tehotná alebo existuje možnosť že ste tehotná
Ak dojčíte
Ak budete počas liečby týmto liekom pravdepodobne piť alkohol
Ak podstupujete rádioterapiu (liečbu ožarovaním)
Ak ste boli zaočkovaný alebo Vás budú očkovať vakcínami vrátane živých
alebo oslabených vakcín.

Ak Vaše obličky nefungujú správne, účinky karboplatiny na krv
(hematopoetický systém) sa zvýšia a predĺžia v porovnaní s pacientmi
s normálnou funkciou obličiek. Keď Vaše obličky nefungujú správne, lekár
Vás pravdepodobne bude kontrolovať častejšie.

Poruchy zraku vrátane dočasnej straty videnia sa hlásili po použití
karboplatiny vo vyšších dávkach, ako sú odporúčané u pacientov s funkciou
obličiek mimo normy. Zrak sa môže celkom obnoviť alebo výrazne zlepšiť po
ukončení podávania tohto lieku.

Ak sa Vás čokoľvek z uvedeného týka a doteraz ste sa o tom nerozprávali
s Vaším lekárom alebo zdravotnou sestrou, máte tak urobiť čo najskôr a pred
podaním infúzie.

Tento liek sa pred podaním môže zriediť iným roztokom. Porozprávajte sa
o tom so svojím lekárom aby ste sa uistili, že je to pre Vás vhodné.

Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to
svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.

Ak užívate akýkoľvek z nasledujúcich liekov, povedzte to svojmu lekárovi,
pretože môže ovplyvňovať účinok karboplatiny:

. iné lieky, o ktorých je známe, že ovplyvňujú tvorbu krviniek v kostnej
dreni
. iné lieky, o ktorých je známe, že sú škodlivé pre Vaše obličky (napr.
aminoglykozidové antibiotiká)
. iné lieky, o ktorých je známe, že poškodzujú sluch a udržiavanie
rovnováhy zabezpečovanej uchom (napr. aminoglykozidové antibiotiká,
furosemid (používaný na liečbu srdcového zlyhávania a opuchu))
. iné lieky, ktoré znižujú aktivitu imunitného systému ( napr.
cyklosporín, tarcolimus a iné protirakovinové lieky)
. vakcína proti žltej zimnici a iné živé vakcíny
. fenytoín a fosfenytoín (používaný na liečbu rôznych typov kŕčov
a záchvatov)

Používanie Carboplatin Kabi 10 mg/ml s jedlom a nápojmi
Nie je známa interakcia medzi karboplatinou a alkoholom. Poraďte sa však so
svojím lekárom, pretože karboplatina môže ovplyvniť schopnosť pečene
vyrovnať sa s alkoholom.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak
plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete
užívať tento liek.

Ak sa Vás čokoľvek z uvedeného týka a doteraz ste sa o tom nerozprávali
s Vaším lekárom alebo zdravotnou sestrou, máte tak urobiť čo najskôr a pred
podaním infúzie.

Tehotenstvo
Tento liek sa nesmie používať počas tehotenstva, len za veľmi výnimočných
okolností pri liečbe rakoviny kedy je možný prínos pre matku považovaný za
väčší ako riziko pre plod.

Dojčenie
Ak je liečba počas dojčenia nevyhnutná, dojčenie sa má ukončiť.

Plodnosť
Karboplatina môže spôsobiť genetické poškodenie. Ženy majú byť poučené aby
na zabránenie otehotnenia používali účinnú metódu antikoncepcie pred
liečbou a počas nej. Ženám, ktoré sú tehotné, alebo otehotneli počas liečby
sa má poskytnúť genetické poradenstvo.

Mužom liečeným karboplatinou sa odporúča, aby nesplodili dieťa počas liečby
a 6 mesiacov po jej skončení. Vzhľadom na možnosť vzniku trvalej
neplodnosti majú byť pred liečbou informovaní o možnosti konzervácie
spermií.

Poraďte sa so svojím lekárom alebo zdravotnou sestrou predtým, ako začnete
užívať akýkoľvek liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Karboplatina neovplyvňuje Vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Buďte však veľmi opatrní pri prvom podaní infúzie, hlavne ak máte závraty
alebo sa cítite neistý.


3. AKO VÁM PODAJÚ CARBOPLATIN KABI 10 MG/ML

Infúziu Vám bude vždy podávať zdravotná sestra alebo lekár. Zvyčajne sa
podáva pomalou kvapkovou infúziou do žily (intravenózne) a podanie zvyčajne
trvá 15 až 60 minút. Veľkosť Vašej dávky bude závisieť od Vašej výšky
a telesnej hmotnosti, funkcie krvotvorného (hematopoetického) systému
a funkcie obličiek. Lekár pre Vás určí najvhodnejšiu dávku. Tento liek sa
zvyčajne pred použitím zriedi.

Dospelí
Zvyčajná dávka je 400 mg/m˛ telesného povrchu (vypočíta sa podľa Vašej
výšky a hmotnosti).

Starší pacienti
U starších pacientov (starší ako 65 rokov) bude možno potrebné na základe
zdravotného stavu a vyhodnotenia laboratórnych vyšetrení dávku upraviť.

Problémy s obličkami
Množstvo podanej dávky sa môže meniť v závislosti od toho, ako dobre
pracujú Vaše obličky. Ak trpíte problémami s obličkami, Váš lekár môže
znížiť dávku a vykonávať častejšie krvné testy a tiež sledovať funkciu
obličiek. Tento liek podá lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou rakoviny.

Deti a dospievajúci
Nie je dostatok skúseností s použitím karboplatiny u detí, aby bolo možné
odporučiť špecifické dávkovanie.

Počas liečby karboplatinou môžete cítiť nevoľnosť. Pred liečbou týmto
liekom Vám lekár môže dať iný liek, ktorý zmierni tieto príznaky.

Medzi každou dávkou karboplatiny bude zvyčajne prestávka 4 týždne. Váš
lekár bude chcieť každý týždeň po podaní tohto lieku vykonať niektoré krvné
testy, aby mohol rozhodnúť o správnej veľkosti nasledujúcej dávky.

Ak dostanete viac Carboplatiny Kabi 10 mg/ml, ako máte
Je nepravdepodobné, že dostanete príliš veľa karboplatiny. Ak sa však
takýto prípad vyskytne, môžete mať problémy s obličkami. Ak sa obávate, že
ste dostali príliš veľkú dávku, alebo ak máte akékoľvek otázky o podanej
dávke, informujte sa u lekára alebo zdravotnej sestry, ktorý(á) Vám liek
podal(a).

Ak vynecháte dávku Carboplatiny Kabi 10 mg/ml
Je nepravdepodobné, že vynecháte dávku Vášho lieku, pretože lekár bude mať
záznamy o tom, kedy Vám má liek podať. Ak si myslíte, že ste vynechali
dávku, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

Ak prestanete používať Carboplatin Kabi 10 mg/ml
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte
sa svojho lekára, alebo zdravotnej sestry.


4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Okamžite informujte svojho lekára, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich
stavov:
. nezvyčajná tvorba modrín, krvácanie alebo príznaky infekcie, ako sú
bolesť hrdla a vysoká teplota
. závažné svrbenie kože (s prítomnosťou hrčiek) alebo opuch tváre, pier,
jazyka a/alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo
dýchaním (angioedém)
. stomatitída/mukozitída (napr. zápal pier alebo vredy v ústach)

Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov)
. zmeny Vašich červených a bielych krviniek a krvných doštičiek
(myelosupresia). Váš lekár Vás možno bude chcieť sledovať
. anémia (stav, keď sa zníži počet červených krviniek, čo spôsobuje
únavu)
. zvýšenie hladiny kreatinínu a močoviny vo Vašej krvi. Váš lekár Vás
možno bude chcieť sledovať
. mierne zhoršenie sluchu
. nezvyčajné hladiny pečeňových enzýmov. Váš lekár Vás možno bude chcieť
sledovať
. zvýšené hladiny kyseliny močovej v krvi, čo môže spôsobiť dnu
. pocit na vracanie alebo vracanie
. bolesť žalúdka a kŕč
. nezvyčajné pocity únavy alebo slabosti
. zníženie hladín solí vo Vašej krvi. Váš lekár Vás možno bude chcieť
sledovať
. poškodenie obličiek (renálna toxicita)

Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100)
. nezvyčajná tvorba modrín alebo krvácanie (hemoragické komplikácie)
. znížená funkcia Vašich obličiek
. hnačka, zápcha, boľavé pery alebo vredy v ústach (mukozitída)
. alergické reakcie vrátane vyrážky, žihľavky, začervenania kože,
svrbenia a vysokej teploty
. zvonenie v ušiach (tinitus), poškodenie a strata sluchu
. mravenčenie (periférna neuropatia)
. vypadávanie vlasov
. pocit nepohody
. zníženie sérových hladín vápnika
. príznaky podobné chrípke
. strata alebo nedostatok telesnej sily
. horúčka
. intersticiálna choroba pľúc (zápal pľúc)
. znížené hlboké šľachové reflexy

Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1až 10 pacientov z 1 000)
. sekundárne malignity (zhubné nádory)
. príznaky centrálneho nervového systému, často spojené s liekom, ktorý
užívate na zmiernenie pocitu na vracanie alebo vracania
. horúčka a triaška bez dôkazu infekcie
. začervenanie, opuch a bolesť alebo odumretá koža okolo miesta vpichu
injekcie (reakcie v mieste podania injekcie)
. infekcia
. nezvyčajný úbytok hmotnosti
. zmena tlaku krvi (hypertenzia alebo hypotenzia).

Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000)
. pocit nepohody s vysokou teplotou v dôsledku nízkych hodnôt bielych
krviniek (febrilná neutropénia)
. život ohrozujúce infekcie a krvácanie
. zmeny chuti
. strata chuti do jedla (anorexia)
. závažné poškodenie funkcie pečene, poškodenie alebo odumretie
pečeňových buniek. Váš lekár Vás možno bude chcieť sledovať
. dočasné zhoršenie zraku vrátane dočasnej straty zraku
. zápal očného nervu, ktorý môže spôsobiť úplnú alebo čiastočnú stratu
zraku (optická neuritída)
. hemolyticko-uremický syndróm (ochorenie charakterizované akútnym
zlyhávaním obličiek, zníženým počtom červených krviniek
(mikroangiopatická hemolytická anémia) a nízkym počtom krvných
doštičiek)
. závažné alergické reakcie (anafylaxia/anafylaktické reakcie)
. symptómy závažných alergických reakcií zahŕňajú náhly chrapot alebo
pocit tlaku na hrudi, opuchnutie očných viečok, tváre alebo pier, nával
horúčavy do tváre, hypotenziu, tachykardiu, urtikáriu, dyspnoe, závraty
a anafylaktický šok

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000)
. zlyhávanie srdca, blokáda v cievach srdca, vysoký krvný tlak
. krvácanie do mozgu, ktoré môže mať za následok mŕtvicu alebo stratu
vedomia
. zjazvenie pľúc, ktoré spôsobuje dýchavičnosť a/alebo kašeľ (pulmonálna
fibróza)

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
zdravotnej sestre.


5. AKO UCHOVÁVAť CARBOPLATIN KABI 10 MG/ML

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku po
EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Chemická a fyzikálna stabilita pred použitím, po zriedení v 5 % glukóze,
bola preukázaná počas 96 hodín pri 2 °C až 8 °C a 96 hodín pri 20 °C až
25 °C.

Chemická a fyzikálna stabilita pred použitím, po zriedení v 0,9 % chloride
sodnom, bola preukázaná počas 24 hodín pri 2 °C až 8 hodín pri 20 °C až
25 °C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije
okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ
a za normálnych okolností by nemali prekročiť 24 hodín pri 2 °C až 8 °C,
pokiaľ sa riedenie nevykonalo v kontrolovaných a validovaných aseptických
podmienkach.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALšIE INFORMÁCIE


Čo Carboplatin Kabi 10 mg/ml obsahuje
- Liečivo je karboplatina. Jeden ml infúzneho koncentrátu obsahuje 10 mg
karboplatiny.
Jedna 5 ml injekčná liekovka obsahuje 50 mg karboplatiny.
Jedna 15 ml injekčná liekovka obsahuje 150 mg karboplatiny.
Jedna 45 ml injekčná liekovka obsahuje 450 mg karboplatiny.
Jedna 60 ml injekčná liekovka obsahuje 600 mg karboplatiny.


- Ďalšia zložka je voda na injekciu.

Ako vyzerá Carboplatin Kabi 10 mg/ml a obsah balenia

Carboplatin Kabi 10 mg/ml je číry, bezfarebný roztok bez viditeľných
častíc. Každý mililiter (ml) infúzneho koncentrátu obsahuje 10 miligramov
(mg) karboplatiny. Tento liek je dostupný v čírych, bezfarebných injekčných
liekovkách zo skla typu I s gumovými zátkami flurotec so zeleným (6 ml),
modrým (20 ml), červenými (50 ml) a žltým (100 ml) hliníkovým flip-off
uzáverom.
5 ml injekčná liekovka obsahuje 50 mg karboplatiny, 15 ml injekčná liekovka
obsahuje 150 mg karboplatiny, 45 ml injekčná liekovka obsahuje 450 mg
karboplatiny a 60 ml injekčná liekovka obsahuje 600 mg karboplatiny.

Štandardné injekčné liekovky sú dostupné v jednotlivých baleniach po 5 ml,
15 ml, 45 ml alebo 60 ml.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Fresenius Kabi Oncology Plc.
Lion Court, Farnham Road, Bordon,
Hampshire, GU350NF
Veľká Británia

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:
|Belgicko |Carboplatine Fresenius Kabi 10 mg/ml concentraat |
| |voor oplossing voor infusie |
|Cyprus |Carboplatin Kabi 10 mg/ml ?v??? ????v?? ??? ???v??|
|Česká republika |Carboplatin Kabi 10 mg/ml koncentrát pro přípravu |
| |infuzního roztoku |
|Nemecko |Carboplatin Kabi 10 mg/ml Konzentrat zur |
| |Herstellung einer Infusionslösung |
|Dánsko |Carboplatin Fresenius Kabi |
|Estónsko |Carboplatin Kabi 10 mg/ml |
|Grécko |Carboplatin Kabi 10 mg/ml ?v??? ????v?? ??? ???v??|
|Španielsko |Carboplatino Kabi 10 mg/ml concentrado para |
| |solución para perfusión EFG |
|Fínsko |Carboplatin Fresenius Kabi 10 mg/ml |
| |infuusiokonsentraatti, liuosta varten |
|Francúzko |Carboplatine Kabi 10 mg/ml solution ŕ diluer pour |
| |perfusion |
|Maďarsko |Carboplatin Kabi 10 mg/ml koncentrátum oldatos |
| |infúzióhoz |
|Írsko |Carboplatin 10 mg/ml concentrate for solution for |
| |infusion |
|Írsko |Carboplatin Fresenius Kabi |
|Taliansko |Carboplatino Kabi 10 mg/ml concentrato per |
| |soluzione per infusione |
|Lotyšsko |Carboplatin Kabi 10 mg/ml koncentr?ts inf?ziju |
| |š??duma pagatavošanai |
|Litva |Carboplatin Kabi 10 mg/ml koncentratas infuziniam |
| |tirpalui |
|Luxembursko |Carboplatin Kabi 10 mg/ml Konzentrat zur |
| |Herstellung einer Infusionslösung |
|Malta |Carboplatin 10 mg/ml concentrate for solution for |
| |infusion |
|Holandsko |Carboplatine Fresenius Kabi 10 mg/ml concentraat |
| |voor oplossing voor infusie |
|Nórsko |Carboplatin Fresenius Kabi 10 mg/ml konsentrat til|
| |infusjonsvćske |
|Poľsko |Carboplatin Kabi |
|Portugalsko |Carboplatina Kabi |
|Rumunsko |Carboplatin Kabi 10 mg/ml concentrat pentru |
| |soluţie perfuzabilă |
|Švédsko |Carboplatin Fresenius Kabi 10 mg/ml koncentrat |
| |till infusionsvätska, lösning |
| | |
| Veľká Británia |Carboplatin 10 mg/ml concentrate for solution for |
| |infusion |

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci
2012.
----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov:

Tento liek je len na jednorazové použitie. Všetok nepoužitý roztok sa má
zlikvidovať.

Pokyny na riedenie

Karboplatina môže interagovať s hliníkom a tvoriť čierny precipitát.
Injekčné ihly, injekčné striekačky, katétre alebo infúzne súpravy
obsahujúce hliníkové časti, ktoré môžu prísť do kontaktu s karbolpatinou,
sa nemajú používať na prípravu a podávanie karboplatiny.

Liek sa musí pred infúziou zriediť 5 % injekčným roztokom glukózy alebo 0,9
% injekčným roztokom chloridu sodného na koncentráciu 0,5 mg/ml
(500 mikrogramov/ml).

Chemická a fyzikálna stabilita pred použitím, po zriedení v 5 % glukóze,
bola preukázaná počas 96 hodín pri 2 °C až 8 °C a 96 hodín pri 20 °C až
25 °C.

Chemická a fyzikálna stabilita pred použitím, po zriedení v 0,9 % chloride
sodnom, bola preukázaná počas 24 hodín pri 2 °C až 8 °C a 8 hodín pri 20 °C
až 25 °C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije
okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ
a za normálnych okolností by nemali prekročiť 24 hodín pri 2 °C až 8 °C,
pokiaľ sa riedenie vykonalo v kontrolovaných a validovaných aseptických
podmienkach.

Roztok sa má pred podaním vizuálne skontrolovať či neobsahuje pevné
čiastočky alebo zmenu sfarbenia. Roztok sa má použiť len ak je číry a bez
viditeľných častíc.

Pokyny na bezpečné zaobchádzanie s cytostatikami:
1. Karboplatinu majú pripraviť na podanie len kvalifikovaní pracovníci,
ktorí boli vyškolení v oblasti bezpečného používania chemoterapeutík.
2. Táto činnosť sa má vykonávať vo vyhradenom priestore.
3. Majú sa používať ochranné rukavice, maska na tvár a ochranné oblečenie.
4. Je potrebné postupovať opatrne, aby sa zabránilo náhodnému kontaktu
lieku s očami. V prípade kontaktu s očami ich opláchnite vodou a/alebo
fyziologickým roztokom.
5. Tehotné pracovníčky nemajú zaobchádzať s cytostatikami.
6. Likvidácii predmetov použitých na prípravu cytostatík (injekčné
striekačky, injekčné ihly, atď.) sa má venovať náležitá pozornosť
a postupovať opatrne. Zvyšný a biologický materiál sa môže zlikvidovať
tak, že sa umiestni do polyetylénového vrecúška s dvojitým tesnením
a spáli pri teplote 1 000 °C.
7. Pracovná plocha má byť pokrytá absorbujúcim jednorazovým papierom
s vrstvou z plastu.
8. Na všetky injekčné striekačky a súpravy použite konektor luer-lock.
Odporúča sa použiť hrubé injekčné ihly, aby sa minimalizoval tlak
a možnosť tvorby aerosólov. Tvorbu aerosólov možno tiež znížiť použitím
odvzdušňovacej ihly.

Likvidácia
Zvyšky karboplatiny tak, ako aj všetok materiál použitý na riedenie
a podávanie sa musí zlikvidovať v súlade so smernicami nemocničného
zariadenia o zaobchádzaní s cytotoxickými látkami a v súlade s miestnymi
požiadavkami na zaobchádzanie s nebezpečným odpadom.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Carboplatin Kabi 10 mg/ml
infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 10 mg karboplatiny.
Jedna 5 ml injekčná liekovka obsahuje 50 mg karboplatiny.
Jedna 15 ml injekčná liekovka obsahuje 150 mg karboplatiny.
Jedna 45 ml injekčná liekovka obsahuje 450 mg karboplatiny.
Jedna 60 ml injekčná liekovka obsahuje 600 mg karboplatiny.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny koncentrát


Číry bezfarebný roztok bez viditeľných častíc.

pH: 5,0 až 7,0

Osmolalita: 200 – 300 mOsmol


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Karboplatina je indikovaná na liečbu:
1. epiteliálneho ovariálneho karcinómu v pokročilom štádiu ako:
liečba prvej voľby,
liečba druhej voľby, ak zlyhali iné spôsoby liečby.
2. malobunkového karcinómu pľúc.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie a podávanie:

Karboplatina sa má používať iba intravenózne. Odporúčaná dávka karboplatiny
u doteraz neliečených dospelých pacientov s normálnou funkciou obličiek,
t.j. klírens kreatinínu > 60 ml/min, je 400 mg/m˛ ako jednotlivá krátkodobá
intravenózna dávka, ktorá sa podá infúziou počas 15 až 60 minút. Na určenie
dávky možno tiež použiť nižšie uvedený Calvertov vzorec:

Dávka (mg) = cieľová AUC (mg/ml x min) x [GFR ml/min + 25]

|Dávka (mg) = cieľová AUC (mg/ml x min) x [GFR ml/min + 25] |
|Cieľová AUC |Plánovaná chemoterapia|Stav liečby pacienta |
|5 – 7 mg/ml x |monoterapia |doteraz neliečený |
|min |karboplatinou | |
|4 – 6 mg/ml x |monoterapia |už liečený |
|min |karboplatinou | |
|4 – 6 mg/ml x |karboplatina plus |doteraz neliečený |
|min |cyklofosfamid | |

Poznámka: Pomocou Calvertovho vzorca sa vypočíta celková dávka karboplatiny
v mg, nie v mg/m˛.
Calvertov vzorec sa nemá používať u pacientov, ktorým sa podávala
predchádzajúca rozsiahla liečba.
Ak sa pacientom podala niektorá z nasledujúcich terapií, považujú sa za
intenzívne liečených:
- mitomycín C,
- nitrózomočovina,
- kombinovaná liečba doxorubicín/cyklofosfamid/cisplatina,
- kombinovaná liečba 5 alebo viacerými liekmi,
- rádioterapia ? 4 500 rad, zameraná na pole 20 x 20 cm alebo na viac ako
jedno pole liečby.

Liečba karboplatinou sa má prerušiť v prípade, ak nádor neodpovedá na
liečbu, ochorenie progreduje a/alebo sa vyskytnú nežiaduce účinky, ktoré
nie sú tolerovateľné.

Liečba sa nemá opakovať skôr ako štyri týždne po predchádzajúcej liečbe
karboplatinou, a/alebo kým počet neutrofilov nedosiahne minimálne
2 000 buniek/mmł a počet krvných doštičiek minimálne 100 000 buniek/mmł.

Zníženie úvodnej dávky o 20 – 25 % sa odporúča u pacientov s rizikovými
faktormi, ako je predchádzajúca myelosupresívna liečba a nízky výkonnostný
stupeň (ECOG-Zubrod 2 – 4 alebo Karnofsky menej ako 80).

Na úpravu ďalšej dávky sa počas začiatočnej liečby karboplatinou odporúča
každý týždeň stanoviť maximálny pokles hematologických parametrov
vyšetrením krvného obrazu.

Pri príprave a podávaní je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia na
zaobchádzanie s nebezpečnými látkami. Prípravu musia vykonávať pracovníci,
ktorí sú školení v oblasti bezpečného používania a používajú ochranné
rukavice, masku na tvár a ochranné oblečenie.

Poškodenie funkcie obličiek:
Pacienti s hodnotami klírensu kreatinínu menej ako 60 ml/min majú zvýšené
riziko rozvoja myelosupresie.

Optimálne použitie karboplatiny u pacientov s poškodením funkcie obličiek
si vyžaduje adekvátne prispôsobenie dávky a časté monitorovanie minimálnych
hodnôt hematologických parametrov a funkcie obličiek.

Ak je rýchlosť glomerulárnej filtrácie ? 30 ml/min, karboplatina sa nemá
vôbec používať.

Kombinovaná liečba:
Optimálne použitie karboplatiny v kombinácii s inými myelosupresívami si
vyžaduje úpravu dávky podľa zvoleného režimu a harmonogramu liečby.

Použitie u detí a dospievajúcich:
Keďže nie je dostatok skúseností s použitím karboplatiny u detí, nie je
možné určiť žiadne špecifické odporúčania na dávkovanie.

Starší pacienti:
U pacientov starších ako 65 rokov je potrebné na základe celkového
zdravotného stavu upraviť dávku karboplatiny už počas prvého
a nasledujúcich terapeutických cyklov.

Riedenie a príprava:
Liek sa musí pred infúziou zriediť, pozri časť 6.6.

4.3 Kontraindikácie

Karboplatina je kontraindikovaná:
- u pacientov s precitlivenosťou na karboplatinu alebo na iné látky
obsahujúce platinu
- počas laktácie
- u pacientov so závažnou myelosupresiou
- u pacientov s krvácajúcimi nádormi
- u pacientov s preexistujúcim závažným poškodením obličiek (klírens
kreatinínu ? 30 ml/ml).
- pri súbežnom použití s očkovacou látkou proti žltej zimnici (pozri časť
4.5)

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Upozornenia:
Karboplatina sa má podávať len pod dohľadom kvalifikovaného lekára, ktorý
má skúsenosti s použitím protinádorovej liečby. Diagnostické a liečebné
vybavenie na zvládnutie liečby a možných komplikácií má byť ľahko dostupné.

Pravidelne sa musia robiť vyšetrenia krvného obrazu ako aj funkčné
vyšetrenia obličiek a pečene, a ak sa spozoruje nezvyčajný útlm kostnej
drene, abnormálna funkcia obličiek a pečene, podávanie lieku sa má ukončiť.

/Myelosupresia/
Myelosupresia vyvolaná karboplatinou sa úzko spája s jej renálnym
klírensom. U pacientov s abnormálnou funkciou obličiek alebo u pacientov
súbežne liečených inými liekmi s nefrotoxickým potenciálom sa pravdepodobne
prejaví závažnejšia a predĺžená myelotoxicita. Z tohto dôvodu sa majú pred
liečbou a počas nej dôsledne vyšetriť parametre funkcie obličiek.

/Hematologická toxicita/
Leukopénia, neutropénia a trombocytopénia sú závislé od dávky a obmedzujú
dávku. Anémia je častá a kumulatívna.
Za normálnych okolností sa infúzie karboplatiny nemajú opakovať častejšie
ako v mesačných intervaloch. Počas liečby karboplatinou a po nej sa
odporúčajú časté kontroly periférneho krvného obrazu. Kombinovaná liečba
karboplatiny spolu s inými myelosupresívnymi látkami sa musí naplánovať
veľmi starostlivo s ohľadom na dávku a čas podania, aby sa minimalizovali
aditívne účinky. U pacientov so závažnou myelosupresiou môže byť potrebná
podporná transfúzna liečba.

Celkovo sa jednotlivé cykly infúzie karboplatiny nemajú opakovať kým sa
počet leukocytov, neutrofilov a trombocytov nevráti na referenčné hodnoty.
Liečba sa nemá opakovať 4 týždne po predchádzajúcej liečbe karboplatinou
a/alebo kým počet neutrofilov nedosiahne minimálne 2 000 buniek/mmł a počet
trombocytov minimálne 100 000 buniek/mmł.

Anémia sa vyskytuje často a kumulatívne a zriedkavo si vyžaduje podanie
transfúzie.

U pacientov s poškodením funkcie obličiek je účinok karboplatiny na
hematopoetický systém výraznejší a pôsobí dlhšie ako u pacientov
s fyziologickou funkciou obličiek. V tejto rizikovej skupine sa musí liečba
s Carboplatinou Kabi 10 mg/ml vykonať so zvláštnou opatrnosťou (pozri časť
4.2).

/Renálna a/alebo hepatálna insuficiencia/
Pri liečbe karboplatinou môže dôjsť k poškodeniu funkcie obličiek a pečene.
Veľmi vysoké dávky karboplatiny (( 5-násobok jednotlivej odporúčanej dávky)
mali za následok závažné abnormality funkcie pečene a/alebo obličiek. Nie
je jasné, či vhodný hydratačný program môže prekonať účinky na funkciu
obličiek. Zníženie dávky alebo prerušenie liečby je potrebné pri stredne
závažnej až závažnej zmene funkcie obličiek alebo funkčných pečeňových
testov (pozri časť 4.8).

Poškodenie funkcie obličiek je pravdepodobnejšie u pacientov, ktorí mali
nefrotoxicitu v dôsledku liečby cisplatinou.

/Alergické reakcie/
Hlásili sa zriedkavé alergické reakcie na karboplatinu ako napr.
erytematózne vyrážky, horúčka bez zjavnej príčiny alebo pruritus. Zriedkavo
sa vyskytla anafylaxia, angioedém a anafylaktoidné reakcie vrátane
bronchospazmu, urtikárie a edému tváre.

Tak, ako pri iných liekoch obsahujúcich platinu sa alergické reakcie
vyskytujú častejšie počas perfúzie a vyžadujú jej prerušenie a primeranú
symptomatickú liečbu. Skrížené reakcie niekedy smrteľné, sa hlásili pre
všetky zlúčeniny platiny (pozri časť 4.3 a časť 4.8).

Pacienti sa majú kvôli možným alergickým reakciám pozorne sledovať
a v prípade potreby sa má zabezpečiť vhodná podporná liečba vrátane
antihistaminík, adrenalínu a/alebo glukokortikoidov.

Častejší výskyt, väčšia závažnosť a dlhšie trvanie toxicity je
pravdepodobnejšie u pacientov s rozsiahlou predchádzajúcou liečbou,
u pacientov v celkovo zlom zdravotnom stave a u pacientov v pokročilom
veku. Parametre funkcie obličiek sa majú zhodnotiť pred, počas a po liečbe
karboplatinou.

/Použitie u starších pacientov/
V štúdiách zahŕňajúcich kombinovanú liečbu s karboplatinou
a cyklofosfamidom, bol vývoj závažnej trombocytopénie pravdepodobnejší
u starších pacientov liečených karboplatinou, ako u mladších pacientov.
Keďže funkcia obličiek je u starších pacientov často znížená, pri stanovení
dávky sa má zvážiť funkcia obličiek (pozri časť 4.2).

/Neurotoxicita/
Neurotoxicita, ako parestézia, znížené hlboké šľachové reflexy
a ototoxicita sú pravdepodobnejšie u pacientov starších ako 65 rokov
a/alebo u pacientov už liečených inými zlúčeninami platiny a ďalšími
ototoxickými látkami.

U pacientov, ktorý mali v dôsledku liečby cisplatinou nefrotoxicitu je
pravdepodobnejšie poškodenie funkcie obličiek.

Karcinogénny potenciál karboplatiny sa neštudoval, avšak zlúčeniny
s podobným mechanizmom účinku a podobnou mutagenitou boli hlásené ako
karcinogénne (pozri časť 5.3).

Sledovanie a neurologické vyšetrenia sa majú vykonávať v pravidelných
intervaloch.

/Poruchy zraku/
Poruchy zraku vrátane straty videnia sa hlásili po použití karboplatiny vo
vyšších dávkach, ako sú odporúčané u pacientov s poškodením funkcie
obličiek. Zrak sa celkovo obnoví alebo výrazne zlepší počas niekoľkých
týždňov po ukončení podávania týchto vysokých dávok.

/Ototoxicita/
Počas liečby karboplatinou sa hlásili poruchy sluchu.

/Ototoxicita u detí/
Ototoxicita môže byť zjavnejšia u detí. U detských a dospievajúcich
pacientov sa hlásili prípady straty sluchu s oneskoreným nástupom. V tejto
populácii sa odporúča dlhodobé následné audiometrické sledovanie.

/Očkovanie živými vakcínami/
Očkovanie živými alebo živými oslabenými vakcínami sa neodporúča
u pacientov s imunitným systémom oslabeným chemoterapeutickými látkami
vrátene karboplatiny a môže viesť k závažným alebo smrteľným infekciám.
U pacientov dostávajúcich karboplatinu sa má vyhnúť očkovaniu živými
vakcínami. Môžu sa podávať usmrtené alebo inaktivované vakcíny avšak
odpoveď na takéto vakcíny môže byť znížená.

Vybavenie obsahujúce hliník sa nemá používať pri príprave a podávaní
karboplatiny (pozri časť 6.2).

4.5 Liekové a iné interakcie

Súbežná liečba nefrotoxickými alebo ototoxickými látkami, ako sú
aminoglykozidy, vankomycín, kapreomycín a diuretiká sa neodporúča, nakoľko
to môže viesť k zvýšeniu alebo k zhoršeniu toxicity v dôsledku
karboplatinou indukovaných zmien renálneho klírensu týchto látok.

Súbežné použitie s očkovacou látkou proti žltej zimnici je kontraindikované
kvôli riziku smrteľnej choroby (pozri časť 4.3).

Súbežné použitie s inými živými oslabenými vakcínami sa neodporúča kvôli
riziku systémovej, potenciálne smrteľnej choroby. Zvýšené riziko je
u pacientov s imunitným systémom oslabeným základným ochorením. Ak je
k dispozícii, použite inaktivovanú vakcínu.

Pri kombinácii karboplatiny s inými myelosupresívami (napr. cytotoxické
látky, cyklosporín takrolimus a sirolimus) alebo radiačnou terapiou môže
byť myelosupresívny účinok karboplatiny a/alebo iných zlúčenín výraznejší.

Pacienti súbežne liečení inými nefrotoxickými látkami sú náchylnejší na
závažnú a predĺženú myelotoxicitu kvôli zníženému renálnemu klírensu
karboplatiny.

Opatrnosť a častejšie sledovanie INR (international normalized ratio) sa
odporúča pri súbežnom použití warfarínu a karboplatiny, keďže boli hlásené
prípady zvýšenia INR.

Súbežné použitie, ktoré sa neodporúča
Fenytoín, fosfenytoín: riziko exacerbácie kŕčov následkom zníženej
absorpcie fenytoínu v tráviacom trakte vyvolanej cytotoxickým liekom alebo
riziko zvýšenej toxicity alebo straty účinnosti cytotoxického lieku
následom zvýšeného hepatálneho metabolizmu vyvolaného fenytoínom.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Bezpečnosť použitia karboplatiny počas gravidity nebola stanovená. Štúdie
na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Preukázalo
sa, že karboplatina je embryotoxická a teratogénna pre potkany a mutagénna
/in vitro/ a /in vivo/.

Karboplatina sa nesmie používať u gravidných žien alebo u žien vo fertilnom
veku, ktoré môžu otehotnieť, pokiaľ potenciálne prínosy pre matku
neprevýšia možné riziká pre plod.

Fertilita
Ženám vo fertilnom veku sa má odporučiť, aby neotehotneli a používali
účinnú antikoncepciu počas liečby a ešte 6 mesiacov po skončení liečby.
Ženám, ktoré sú tehotné, alebo otehotneli počas liečby, sa má poskytnúť
genetické poradenstvo.

Gonadálna supresia vedúca k amenoree a azospermii sa môže vyskytnúť
u pacientov dostavajúcich antineoplastickú liečbu. Tieto účinky sa javia
ako súvisiace s dávkou a dĺžkou liečby a môžu byť ireverzibilné. Kvôli
bežne používaným kombináciám niekoľkých antineoplastík je komplikované
predpokladať stupeň poškodenia testikulárnych a ovariálnych funkcií,
pretože tieto kombinácie komplikujú hodnotenie účinkov jednotlivých látok.

Mužom v plodnom veku, ktorí sú liečení Carboplatinom Kabi 10 mg/ml, sa
neodporúča splodiť dieťa počas liečby a do 6 mesiacov po ukončení liečby
a majú sa informovať o možnosti konzervácie spermií pred začiatkom liečby
kvôli možnej ireverzibilnej neplodnosti spôsobenej karboplatinou.

Laktácia
Ak je liečba počas obdobia laktácie nevyhnutná, dojčenie sa má ukončiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Karboplatina nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť
vozidlá a obsluhovať stroje. Karboplatina však môže spôsobiť nauzeu,
vracanie, zmeny videnia a ototoxicitu preto musia byť pacienti upozornení
na možné účinky týchto udalostí na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať
stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Výskyty nežiaducich reakcií uvedených nižšie vychádzajú z kumulatívnych
údajov, ktoré sa získali na veľkej skupine pacientov s rôznou prognózou
pred liečbou.

Použili sa nasledujúce frekvencie:
Veľmi časté (? 1/10)
Časté (? 1/100 až < 1/10)
Menej časté (? 1/1 000 až ? 1/100)
Zriedkavé (? 1/10 000 až ? 1/1 000)
Veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty
a polypy)
/Menej časté:/ Po podaní samotnej karboplatiny alebo v kombinácii s inými
liekmi (nebola zistená príčinná súvislosť) sa hlásili sekundárne malignity
(vrátane promyelocytovej leukémie, ktorá sa objavila 6 rokov po monoterapii
karboplatinou a predchádzajúcej rádioterapii).

Poruchy krvi a lymfatického systému
/Veľmi časté:/ Myelosupresia je toxicitou limitujúcou dávku karboplatiny.
Myelosupresia môže byť závažnejšia a dlhšie trvajúca u pacientov
s poškodenou funkciou obličiek, s rozsiahlou predchádzajúcou liečbou, zlým
zdravotným stavom a u pacientov starších ako 65 rokov. Myelosupresia sa
zhoršuje aj kombináciou karboplatiny s inými liekmi, ktoré sú
myelosupresívne. Myelosupresia je zvyčajne reverzibilná a nekumulatívna, ak
sa karboplatina používa v monoterapii v odporúčaných dávkach a frekvencii
podávania.

Pri maximálnych tolerovaných dávkach karboplatiny podaných v monoterapii sa
u približne tretiny pacientov vyskytla trombocytopénia, s maximálnym
poklesom krvných doštičiek na menej ako 50 x 109/l. Maximálny pokles sa
zvyčajne pozoruje medzi 14. a 21. dňom, s návratom k pôvodným hodnotám do
35 dní od začatia liečby.

U 20 % pacientov sa vyskytla aj leukopénia, avšak návrat k pôvodným
hodnotám odo dňa maximálneho poklesu (14. – 28. deň) môže prebiehať
pomalšie a zvyčajne nastane do 42 dní od začatia liečby. Približne u pätiny
pacientov sa vyskytla neutropénia s počtom granulocytov menej ako
1 x 109/l.

/Časté/: Hlásili sa aj hemoragické komplikácie, zvyčajne menej závažného
charakteru.

/Menej časté/: Občas sa hlásili aj infekčné komplikácie.

/Zriedkavé/: Hlásili sa aj prípady febrilnej neutropénie. Vyskytli sa
ojedinelé prípady život ohrozujúcich infekcií a krvácania.

Anémia s hodnotami hemoglobínu do 8 g/dl sa pozorovala u 15 % pacientov
s normálnymi východiskovými hodnotami. Výskyt anémie sa zvyšuje so
zvyšujúcou expozíciou infúzie karboplatiny.

Poruchy imunitného systému
/Časté/: U menej ako 2 % pacientov sa hlásili alergické reakcie na
karboplatinu, napr. kožná vyrážka, žihľavka, erytematózna vyrážka, horúčka
bez zjavnej príčiny alebo pruritus. Tieto reakcie sú podobné ako pri
podávaní iných zlúčenín platiny a v prípade ich výskytu je potrebné
poskytnúť vhodnú podpornú liečbu.

/Zriedkavé/: Vyskytla sa anafylaxia, anyfylaktický šok, angioedém
a anafylaktoidné reakcie vrátane bronchospazmu, žihľavky, faciálneho edému
a sčervenania tváre, dyspnoe, hypotenzie, závratov, piskotu a tachykardie
(pozri časť 4.4).

Poruchy metabolizmu a výživy
/Veľmi časté:/ Po liečbe karboplatinou sa hlásil pokles hladiny elektrolytov
(sodíka, horčíka, draslíka a vápnika) v sére, ale nebol dostatočne závažný
aby sa prejavili jeho klinické príznaky alebo symptómy.

/Zriedkavé/: Hlásili sa hlavne prípady včasnej hyponatriémie. Straty
elektrolytov sú malé a väčšinou bez akýchkoľvek klinických symptómov.

Poruchy nervového systému
/Časté/: Výskyt periférnych neuropatií po liečbe karboplatinou je 6 %.
U väčšiny pacientov je neurotoxicita obmedzená na parestéziu a zníženie
hlbokých šľachových reflexov. Frekvencia a intenzita tohto nežiaduceho
účinku sa zvyšuje u starších pacientov a u pacientov v minulosti liečených
cisplatinou. Parestézia prítomná pred začiatkom liečby karboplatinou, najmä
ak je spojená s predchádzajúcou liečbou cisplatinou, môže ďalej pretrvávať
alebo sa zhoršiť (pozri „Upozornenia“).

/Menej časté/: Boli hlásené symptómy centrálneho nervového systému, tie sa
však často spájali so súbežne podávanou antiemetickou liečbou.

Poruchy oka
/Zriedkavé/: V súvislosti s liečbou platinou sa zriedkavo hlásili prechodné
poruchy zraku, strata videnia, niekedy vrátane prechodnej stratu zraku.
Spravidla sú spojené s liečbou vysokými dávkami u pacientov s poškodením
funkcie obličiek. Po uvedení lieku na trh bola hlásená optická neuritída.

Poruchy ucha a labyrintu
/Veľmi časté/: U 15 % pacientov liečených karboplatinou sa hlásil subklinický
pokles sluchovej ostrosti, spočívajúci v strate sluchu pri vysokej
frekvencii (4 000 – 8 000 Hz) zistenej z audiogramu.

/Časté/: Klinická ototoxicita. Len 1 % pacientov má klinické príznaky, ktoré
sa prejavujú vo väčšine prípadov hučaním v ušiach.

Pri podaní vyšších ako odporučených dávkach karboplatiny, v kombinácii
s inými ototoxickými látkami, boli hlásené klinicky signifikantné straty
sluchu u detských a dospievajúcich pacientov.

/Ototoxicita/
U pacientov s poškodeným sluchovým orgánom v súvislosti s predchádzajúcou
liečbou cisplatinou sa niekedy vyskytla ďalšia exacerbácia počas liečby
karboplatinou.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti
/Veľmi zriedkavé/: Hlásili sa ojedinelé prípady kardiovaskulárnych príhod
(zlyhávanie srdca, embólia), ako aj cerebrovaskulárnych príhod (mŕtvica)
(príčinná súvislosť s karboplatinou nebola preukázaná). Hlásili sa
ojedinelé prípady hypertenzie.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
/Časté:/ Intersticiálne pľúcne ochorenie
/Veľmi zriedkavé/: Pľúcna fibróza prejavujúca sa tiesňou na hrudníku
a dýchavičnosťou. Toto je potrebné zvážiť ak je vylúčená pľúcna
precitlivenosť (pozri „Celkové poruchy a reakcie v mieste podania“ nižšie).

Poruchy gastrointestinálneho traktu
/Veľmi časté/: Približne u štvrtiny pacientov liečených karboplatinou sa
hlásila nauzea bez vracania. Vracanie sa zaznamenalo u viac ako polovice
pacientov a asi tretina z týchto pacientov trpela závažným vracaním. Nauzea
a vracanie sa vo všeobecnosti vyskytnú s omeškaním 6 až 12 hodín po podaní
karboplatiny a obvykle ustúpia do 24 hodín po liečbe a zvyčajne odpovedajú
na antiemetiká (ktoré možno podávať preventívne). Štvrtina pacientov netrpí
nauzeou ani vracaním. Vracanie, ktoré nie je kontrolovateľné liekmi bolo
pozorované iba u 1 % pacientov. Zdá sa, že sa vracanie vyskytuje častejšie
u pacientov, ktorí už boli liečení, najmä u pacientov, ktorí boli liečení
cisplatinou. Bolestivé gastrointestinálne poruchy sa vyskytli u 8 %
pacientov.

/Časté/: Hnačka a zápcha (6 %), mukozitída.

/Zriedkavé/: Zmeny chuti. Hlásili sa prípady anorexie.

Poruchy pečene a žlčových ciest
/Veľmi časté/: Pri podávaní karboplatiny boli hlásené abnormality pečeňových
funkčných testov (zvyčajne mierne až stredne závažné) u približne jednej
tretiny pacientov s normálnymi východiskovými hodnotami. Hladina alkalickej
fosfatázy je zvýšená častejšie ako hodnoty AST, ALT alebo celkový
bilirubín. Väčšina týchto odchýlok sa počas liečby spontánne upraví.

/Zriedkavé/: Po podaní vyššej ako odporučenej dávky karboplatiny sa vyskytli
prípady akútnej nekrózy pečene.

Poruchy kože a podkožného tkaniva
/Časté/: Alopécia.

Poruchy obličiek a močových ciest
/Veľmi časté/: Renálna toxicita zvyčajne nelimituje dávku u pacientov
dostávajúcich karboplatinu, nevyžaduje si ani preventívne opatrenia, ako
hydratáciu veľkým objemom tekutín alebo forsírovanú diurézu. Napriek tomu
sa môžu vyskytnúť zvýšené hladiny močoviny v krvi, nitrózomočoviny v krvi
a sérového kreatinínu.

/Časté/: Môže sa pozorovať aj poškodenie funkcie obličiek definované ako
pokles klírensu kreatinínu na menej ako 60 ml/min. Výskyt a závažnosť
nefrotoxicity môže vzrásť u pacientov, ktorí mali poškodenú funkciu
obličiek pred liečbou karboplatinou.

Nie je jasné, či vhodný hydratačný program pomôže prekonať tento účinok,
ale pri stredne závažnej zmene funkcie obličiek (klírens kreatinínu 41 –
59 ml/min) alebo pri závažnom poškodení funkcie obličiek (klírens
kreatinínu 21 – 40 ml/min) je potrebné zníženie dávky alebo prerušenie
liečby. Liečba karboplatinou je kontraindikovaná u pacientov s klírensom
kreatinínu < 20 ml/min.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
/Veľmi časté/: Hyperurikémia sa pozorovala u približne štvrtiny pacientov.
Alopurinol môže znížiť sérové hladiny kyseliny močovej. Asténia.

/Časté/: Malátnosť, urtikária, syndróm podobný chrípke, erytematózna vyrážka,
pruritus.

/Menej časté/: Horúčka a zimnica bez prítomnosti infekcie, reakcie v mieste
injekcie, napr. bolesť, erytém, opuch, žihľavka a nekróza.

/Zriedkavé/: Hemolyticko-uremický syndróm.

Ďalšie nežiaduce reakcie
Po cytostatickej kombinovanej liečbe s karboplatinou sa hlásili sekundárne
akútne malignity.

Zriedkavo sa pozorovali alopécia, horúčka a triaška, mukozitída, asténia,
nepokoj ako aj dyzegúzia.

V zriedkavých prípadoch sa vyskytol hemolyticko-uremický syndróm.

Hlásili sa ojedinelé prípady kardiovaskulárnych príhod (zlyhávanie srdca,
embólia), ako aj ojedinelé prípady cerebrovaskulárnych príhod.

Lokálne reakcie:
Hlásili sa reakcie v mieste podania injekcie (pálenie, bolesť,
začervenanie, opuch, urtikária, nekróza v súvislosti s extravazáciou).

4.9 Predávkovanie

Symptómy predávkovania
Počas fázy I klinických skúšaní sa karboplatina podávala v dávkach do
1 600 mg/m˛ intravenózne v rámci jedného cyklu. Pri tomto dávkovaní sa
pozorovali život ohrozujúce hematologické nežiaduce účinky
s granulocytopéniou, trombocytopéniou a anémiou. Maximálny pokles hodnôt
granulocytov, trombocytov a hemoglobínu sa pozoroval medzi 9. – 25. dňom
(medián: 12. – 17. deň). Granulocyty dosiahli hodnoty ? 500/?l po 8 –
14 dňoch (medián: 11) a trombocyty ? 25 000/?l po 3 – 8 dňoch (medián: 7).

Vyskytli sa aj nasledujúce nehematologické nežiaduce účinky: poruchy
funkcie obličiek s 50 % poklesom glomerulárnej filtrácie, neuropatia,
ototoxicita, strata zraku, hyperbilirubinémia, mukozitída, hnačka, nauzea
a vracanie s bolesťami hlavy, erytém a závažná infekcia. Vo väčšine
prípadov boli poruchy sluchu prechodné a reverzibilné.

Liečba predávkovania
Neexistuje žiadne známe antidotum pri predávkovaní karboplatinou.
Predpokladané komplikácie z predávkovania budú súvisieť s myelosupresiou
a poškodením funkcie pečene a obličiek. Efektívnym spôsobom zvládnutia
hematologických nežiaducich účinkov môže byť transplantácia kostnej drene
a transfúzie (trombocyty, krv).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Cytostatiká, zlúčeniny platiny, ATC kód:
L01XA02.

Karboplatina je antineoplastická látka. Jej účinok sa dokázal na niekoľkých
líniách myších a ľudských buniek.

Karboplatina má účinok porovnateľný s cisplatinou na široké spektrum
nádorov bez ohľadu na miesto implantácie.

Techniky alkalickej elúcie a štúdie väzby na DNA preukázali kvalitatívne
podobné mechanizmy účinku karboplatiny a cisplatiny. Karboplatina, podobne
ako cisplatina, vyvoláva zmeny v superhélixe DNA, ktoré zodpovedajú účinku
skrátenia DNA.

Detskí a dospievajúci pacienti: bezpečnosť a účinnosť použitia u detí
nebola stanovená.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po podávaní karboplatiny existuje u ľudí lineárna závislosť medzi dávkou
a koncentráciou celkovej a voľne ultrafiltrovateľnej platiny v plazme.
Plocha pod krivkou závislosti koncentrácie celkovej platiny v plazme od
času vykazuje tiež lineárnu závislosť od veľkosti dávky pri klírense
kreatinínu ? 60 ml/min.

Opakované dávkovanie počas štyroch za sebou nasledujúcich dní nespôsobilo
kumuláciu platiny v plazme. Po podaní karboplatiny je u ľudí konečný polčas
eliminácie voľnej ultrafiltrovateľnej platiny približne 6 hodín
a karboplatiny asi 1,5 hodiny. V začiatočnej fáze je najväčšia časť voľnej
ultrafiltrovateľnej platiny prítomná ako karboplatina. Konečný polčas pre
celkovú platinu v plazme je 24 hodín. Približne 87 % platiny v plazme sa
viaže na bielkoviny do 24 hodín po podaní.

Karboplatina sa vylučuje hlavne močom, pričom do 24 hodín sa vylúči asi
70 % podanej platiny. Najväčšia časť lieku sa vylúči počas prvých 6 hodín.
Celkový telesný a renálny klírens voľnej ultrafiltrovateľnej platiny
koreluje s rýchlosťou glomerulárnej filtrácie, nie však tubulárnej
sekrécie.

Bolo hlásené, že klírens karboplatiny sa u detských a dospievajúcich
pacientov mení 3- až 4-násobne. Údaje z literatúry naznačujú, že
u dospelých pacientov môže funkcia obličiek prispieť ku zmenám klírensu
karboplatiny.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Preukázalo sa, že u potkanov je karboplatina embryotoxická a teratogénna.
Je mutagénnna i/n vivo/ a /in vitro/, a hoci sa neštudoval jej karcinogénny
potenciál, zlúčeniny s podobným mechanizmom účinku a mutagenitou sú
karcinogénne.

Štúdie toxicity preukázali, že extravazálne podanie karboplatiny spôsobuje
nekrózu tkanív.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené
v časti 6.6.

Karboplatina môže interagovať s hliníkom a tvoriť čierny precipitát.
Injekčné ihly, injekčné striekačky, katétre alebo infúzne súpravy
obsahujúce hliníkové časti, ktoré môžu prísť do kontaktu s karbolpatinou,
sa nemajú používať na prípravu a podávanie karboplatiny.

6.3 Čas použiteľnosti

Neotvorené:
2 roky

Po zriedení

Chemická a fyzikálna stabilita pred použitím, po zriedení v 5 % glukóze,
bola preukázaná počas 96 hodín pri 2 °C až 8 °C a 96 hodín pri 20 °C až
25 °C.

Chemická a fyzikálna stabilita pred použitím, po zriedení v 0,9 % chloride
sodnom, bola preukázaná počas 24 hodín pri 2 °C až 8 °C a počas 8 hodín
pri 20 °C až 25 °C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije
okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ
a za normálnych okolností by nemali prekročiť 24 hodín pri 2 °C až 8 °C,
pokiaľ sa riedenie vykonalo v kontrolovaných a validovaných aseptických
podmienkach.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky na uchovávanie po riedení lieku, pozri časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

5 ml/15 ml/45 ml/60 ml infúzneho koncentrátu v injekčnej liekovke
z bezfarebného skla typu I (Ph. Eur.) s gumovou zátkou flurotec a každá
veľkosť balenia má zelený/modrý/červený alebo žltý flip-off uzáver. Každá
injekčná liekovka môže mať ochranné tesnenie a môže/nemusí byť zabalená
v obale z plastu.


Veľkosť balenia:

1 injekčná liekovka

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Tento liek je len na jednorazové použitie. Všetok nepoužitý roztok sa musí
zlikvidovať.

Pokyny na riedenie
Liek sa musí pred infúziou zriediť 5 % injekčným roztokom glukózy alebo 0,9
% injekčným roztokom chloridu sodného na koncentráciu 0,5 mg/ml
(500 mikrogramov/ml).

Roztok sa má pred podaním vizuálne skontrolovať či neobsahuje pevné
čiastočky alebo zmenu sfarbenia. Roztok sa má použiť len ak je číry a bez
viditeľných častíc.

Pokyny na bezpečné zaobchádzanie s cytostatikami:
1. Karboplatinu majú pripraviť na podanie len kvalifikovaní pracovníci,
ktorí boli vyškolení v oblasti bezpečného používania chemoterapeutík.
2. Táto činnosť sa má vykonávať vo vyhradenom priestore.
3. Majú sa používať ochranné rukavice, maska na tvár a ochranné oblečenie.
4. Je potrebné postupovať opatrne, aby sa zabránilo náhodnému kontaktu
lieku s očami. V prípade kontaktu s očami ich opláchnite vodou a/alebo
fyziologickým roztokom.
5. Tehotné pracovníčky nemajú zaobchádzať s cytostatikami.
6. Likvidácii predmetov použitých na prípravu cytostatík (injekčné
striekačky, injekčné ihly, atď) sa má venovať náležitá pozornosť
a postupovať opatrne. Zvyšný a biologický materiál sa môže zlikvidovať
tak, že sa umiestni do polyetylénového vrecúška s dvojitým tesnením
a spáli sa pri teplote 1 000 °C.
7. Pracovná plocha má byť pokrytá absorbujúcim jednorazovým papierom
s vrstvou z plastu.
8. Na všetky injekčné striekačky a súpravy použite konektor luer-lock.
Odporúča sa použiť hrubé injekčné ihly, aby sa minimalizoval tlak
a možnosť tvorby aerosólov. Tvorbu aerosólov možno tiež znížiť použitím
odvzdušňovacej ihly.

Likvidácia
Zvyšky karboplatiny tak, ako aj všetok materiál použitý na riedenie
a podávanie sa musí zlikvidovať v súlade so smernicami nemocničného
zariadenia o zaobchádzaní s cytotoxickými látkami a v súlade s miestnymi
požiadavkami na zaobchádzanie s nebezpečným odpadom.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCIIFresenius Kabi Oncology Plc.
Lion Court, Farnham Road, Bordon,
Hampshire, GU350NF
Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0165/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C0069A
Skupina ATC:
L01 - Cytostatiká
Skupina ATC:
L01XA02 - carboplatinum
Spôsob úhrady:
Podávané v ambulancii - Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
UK ?
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Klinická onkológia
Predajná cena:
6.31 € / 190.10 SK
Úhrada poisťovňou:
4.55 € / 137.07 SK
Doplatok pacienta:
1.76 € / 53.02 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien