Detail:
PROSPAN sir 1x100 ml
Názov lieku:
PROSPAN
Doplnok názvu:
sir 1x100 ml
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/00290

Písomná informácia pre používateľa


PROSPAN


suchý extrakt z brečtanových listov


sirup


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať
tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej
informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho
lekárnika.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára
alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú
uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 7 dní alebo ak sa zhoršia,
musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je Prospan a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Prospan
3. Ako užívať Prospan
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Prospan
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Prospan a na čo sa používa

Prospan je rastlinný liek.
Prospan obsahuje účinnú zložku výťažok z listov brečtana popínavého (suchý
extrakt z brečtanových listov), ktorý uvoľňuje hlieny v dýchacích cestách
a uľahčuje vykašliavanie.

Prospan sa používa na liečbu akútnych zápalov dýchacích ciest sprevádzaných
kašľom a na liečbu chronických zápalov priedušiek.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Prospan

Neužívajte Prospan
- ak ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať
Prospan.
Prospan obsahuje sorbitol. 2,5 ml sirupu obsahuje 0,963 g sorbitolu, t.j.
0,08 BE. Ak sa liek užíva podľa pokynov na dávkovanie, pri dávke 2,5 ml
pacient užije 0,96 g sorbitolu a pri dávke 5 ml - 1,9 g sorbitolu.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho
lekára pred užitím tohto lieku.

Deti a dospievajúci
Dojčatám do 12 mesiacov je možné Prospan podávať len po konzultácii
s lekárom.

Iné lieky a Prospan
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp budete užívať ďalšie
lieky povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Doposiaľ nie sú známe vedľajšie účinky súvisiace so súbežným používaním
iných liekov v kombinácii s Prospanom. Preto možno liek bezpečne kombinovať
s inými liekmi ako sú napr. antibiotiká.

Prospan a jedlo a nápoje
Prospan sa môže užívať v odporúčených intervaloch a dávke. Neboli hlásené
žiadne interakcie s jedlom a nápojmi.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak
plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom
predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Prospan nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať
stroje


3. Ako užívať Prospan

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii
alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý,
overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Použitie u detí a dospievajúcich:
/Deti od 0 do 5 rokov:/
2,5 ml roztoku 2-krát denne (čo zodpovedá 35 mg suchého extraktu
z brečtanových listov alebo 17,5 mg suchého extraktu z brečtanových listov
na dávku).

/Deti od 6 do 12 rokov/:
5 ml roztoku 2-krát denne (čo zodpovedá 70 mg suchého extraktu
z brečtanových listov alebo 35 mg suchého extraktu z brečtanových listov na
dávku).

/Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov:/
5 ml roztoku 3-krát denne (čo zodpovedá 105 mg suchého extraktu
z brečtanových listov alebo 35 mg suchého extraktu z brečtanových listov na
dávku).

Sirup sa dávkuje pomocou priloženej odmerky.
Sirup sa má užívať pri dávkovaní 3-krát denne, ráno, na obed a večer a pri
dávkovaní 2-krát denne, ráno a večer.

Dĺžka liečby závisí od typu a závažnosti príznakov. Liečba však má trvať
minimálne jeden týždeň aj pri miernych zápaloch dýchacích ciest. Liečba
Prospanom má pokračovať ešte 2-3 dni po ústupe príznakov, aby sa
zabezpečila jej úspešnosť.

Ak sa príznaky ochorenia do 7 dní nezlepšia alebo ak sa zhoršia, poraďte sa
so svojím lekárom.

Ak užijete viac Prospanu ako máte
Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Požitie významne vyšších dávok (viac
ako trojnásobok dennej dávky) môže vyvolať nevoľnosť, vracanie a hnačku.

Ak zabudnete užiť Prospan
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Menej často (menej ako 1 zo 100 osôb) sa u precitlivených pacientov môžu
objaviť tráviace ťažkosti ako je nevoľnosť, vracanie a hnačka a v dôsledku
obsahu sorbitolu sa môže prejaviť laxatívny účinok (môže vyvolať hnačku).

Veľmi zriedkavo (menej ako 1 z 10 000 osôb) po požití prípravkov s obsahom
brečtanu boli pozorované alergické reakcie, ako je dýchavičnosť, opuch
hrtanu (tzv. angioneurotický edém), vyrážka a žihľavka.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára
alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú
uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Prospan

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Po prvom otvorení spotrebujte do 3 mesiacov.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli
po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa
vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek
vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Prospan obsahuje

- Liečivo je 700 mg suchého extraktu z brečtanových listov /DER 5-
7,5:1/ v 100 ml sirupu. Extrakčné činidlo: etanol 30 % (m/m).
- Ďalšie zložky sú káliumsorbát, bezvodá kyselina citrónová,
kryštalizujúci sorbitol 70 %, xantánová guma, čerešňová aróma, čistená
voda.

Ako vyzerá Prospan a obsah balenia

Prospan je žltkastá, sladká tekutina s vôňou a chuťou čerešní.
Obsah balenia: 1 fľaša s obsahom 100 ml sirupu

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG
Herzbergstrasse 3
611 38 Niederdorfelden
Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná
v 05/2012.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/00290

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU
PROSPAN

sirup


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

100 ml sirupu obsahuje 700 mg suchého extraktu z brečtanových listov
(Hederae helicis folii extractum siccum) /DER 5-7,5:1/.
Extrakčné činidlo: etanol 30 % (m/m).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Sirup
Žltkastá, sladká tekutina s vôňou a chuťou čerešní.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Prospan sa používa na liečbu akútnych zápalov dýchacích ciest sprevádzaných
kašľom a na symptomatickú liečbu chronických bronchitíd.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

/Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov:/
5 ml roztoku 3-krát denne (čo zodpovedá 105 mg suchého extraktu
z brečtanových listov alebo 35 mg suchého extraktu z brečtanových listov na
dávku).

/Deti od 6 do 12 rokov/:
5 ml roztoku 2-krát denne (čo zodpovedá 70 mg suchého extraktu
z brečtanových listov alebo 35 mg suchého extraktu z brečtanových listov na
dávku).

/Deti od 0 do 5 rokov:/
2,5 ml roztoku 2-krát denne (čo zodpovedá 35 mg suchého extraktu
z brečtanových listov alebo 17,5 mg suchého extraktu z brečtanových listov
na dávku).

Sirup sa dávkuje pomocou priloženej odmerky.
Sirup sa má užívať pri dávkovaní 3-krát denne ráno, na obed a večer a pri
dávkovaní 2-krát denne ráno a večer.

Dĺžka liečby
Dĺžka liečby závisí od typu a závažnosti klinického stavu. Liečba však má
trvať minimálne jeden týždeň aj pri miernych zápaloch dýchacích ciest.
Liečba Prospanom má pokračovať ešte 2-3 dni po ústupe príznakov, aby sa
zabezpečila jej úspešnosť.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených
v časti 6.1.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

V prípade, že sa objaví dyspnoe, horúčka alebo hnisavé spútum, je potrebné
poradiť sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Dojčatám do 12 mesiacov je možné Prospan podávať len po konzultácii
s lekárom. V prípade predávkovania sa môžu objaviť gastrointestinálne
ťažkosti, nauzea a vracanie.

Obsahuje sorbitol. Ak sa liek užíva podľa pokynov na dávkovanie, pri dávke
2,5 ml pacient užije 0,96 g sorbitolu a pri dávke 5 ml - 1,9 g.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy nesmú
užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Doposiaľ nie sú známe nežiaduce účinky súvisiace so súbežným používaním
iných liekov v kombinácii s Prospanom.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o bezpečnosti použitia lieku počas
gravidity a laktácie.
Liek možno počas gravidity a laktácie používať len po konzultácii
s lekárom.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Prospan nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať
stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Odporúčaná frekvencia podľa konvencií MedDRA:

Veľmi časté: (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
Časté: (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
Menej časté: (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
Zriedkavé: (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb)
Veľmi zriedkavé: (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
Neznáme: (z dostupných údajov nemožno stanoviť frekvenciu)

Menej časté: u precitlivených pacientov sa môžu objaviť gastrointestinálne
ťažkosti ako je nauzea, vracanie a hnačka a v dôsledku obsahu sorbitolu sa
môže prejaviť laxatívny účinok.
Veľmi zriedkavé: po požití prípravkov s obsahom brečtanu boli pozorované
alergické reakcie, ako je dyspnoe, angioneurotický edém, exantém
a urtikária.

4.9 Predávkovanie

Odporúčaná denná dávka sa nemá prekročiť. Požitie významne vyšších dávok
(viac ako trojnásobok dennej dávky) môže vyvolať nauzeu, vracanie a hnačku.
Predávkovanie sa lieči symptomaticky.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: fytofarmakum, expektorans; mukolytikum
ATC skupina: R05CA

V klinickej štúdii sa zaznamenal bronchospazmolytický účinok suchého
extraktu z brečtanových listov. Taktiež pokusy na zvieratách preukázali
spazmolytický účinok.

Sekretolytický účinok je vyvolaný podráždením žalúdočnej sliznice reflexnou
stimuláciou bronchiálnych hlienových žliaz prostredníctvom
parasympatikových nervových vlákien.

Imunohistochemické a biofyzikálne procedúry /in vitro/ preukázali inhibíciu
internalizácie ß2 receptorov ?-hederínom – dokonca aj pri vysoko
stimulačných podmienkach – v epitelových alveolárnych bunkách typu II.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V testoch na akútnu toxicitu na rôznych druhoch zvierat sa potvrdilo, že
suchý extrakt z brečtanových listov nemá žiadnu toxicitu po perorálnych
dávkach do 3 g/kg telesnej hmotnosti ani po subkutánnych dávkach do 0,5
g/kg telesnej hmotnosti.

V štúdiách chronickej toxicity dostávali potkany Wistar počas troch
mesiacov perorálnu priemernú dávku suchého extraktu z brečtanových listov
30 - 750 mg /kg telesnej hmotnosti.
Zistilo sa, že dokonca maximálna dávka bola dobre tolerovaná a u zvierat sa
nedetekovali žiadne poškodenia orgánov ani iné patologické nálezy. Jediný
rozdiel v porovnaní s kontrolnou skupinou bolo reverzibilné zvýšenie
hematokritu a len po vyšších dávkach zníženie sekrécie hormónu
stimulujúceho intersticiálne bunky semenníka (ICSH).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Káliumsorbát, bezvodá kyselina citrónová, xantánová guma, čerešňová aróma,
kryštalizujúci sorbitol 70 %, čistená voda.

2,5 ml roztoku obsahuje 0,963 g sorbitolu nahrádzajúceho cukor = 0,08 BE.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky
Po prvom otvorení obalu: 3 mesiace

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

100 ml fľaša z hnedého skla s PP závitovým uzáverom a s PP odmerným
dávkovacím pohárom.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG
Herzbergstrasse 3
611 38 Niederdorfelden
Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

94/0221/07 - S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

27.06.2007

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Máj 2012

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C43560
Skupina ATC:
R05 - Expectoranciá, mukolytiká a antitusiká
Skupina ATC:
R05CA - Expektorancia
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
D Spolkova republika nemecko
Účinná látka:
chamomillae floris
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
0.00 € / 0.00 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.00 € ÚP:0.00 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.83 € ÚP:0.00 € DP:1.83 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.01 € ÚP:0.00 € DP:3.01 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.01 € ÚP:0.00 € DP:6.01 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien