Detail:
Galantamin - Teva 4 mg tbl flm 56x4 mg
Názov lieku:
Galantamin - Teva 4 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 56x4 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.2 k zmene v registrácii, evid.č.2010/01979


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Galantamin-Teva 4 mg
Galantamin-Teva 8 mg
Galantamin-Teva 12 mg
Filmom obalené tablety
Galantamín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Galantamin-Teva a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Galantamin-Teva
3. Ako užívať Galantamin-Teva
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Galantamin-Teva
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE GALANTAMIN-TEVA A NA ČO SA POUžÍVA

Galantamín sa používa na liečbu príznakov miernej až stredne ťažkej
demencie Alzheimerovho typu, ochorenia, ktoré mení fungovanie mozgu.
Príznaky zahŕňajú postupnú stratu pamäti, zvýšujúcu sa zmätenosť a zmeny
správania. V dôsledku toho sa stáva čoraz ťažším vykonávať bežné každodenné
činnosti.
Demencia Alzheimerovho typu je spojená s nedostatkom acetylcholínu, látky
zodpovednej za prenos informácií medzi mozgovými bunkami. Galantamín
zvyšuje množstvo tejto látky a tým zmierňuje príznaky ochorenia.

Ak Vám Váš lekár predpíše Galantamin-Teva kvôli inému ochoreniu, musíte
dodržiavať pokyny lekára.


2. SKÔR AKO UžIJETE GALANTAMIN-TEVA

Neužívajte Galantamin-Teva
- keď ste alergický (precitlivený) na galantamín alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Galantamin-Teva.
- keď máte závažné ochorenie pečene alebo obličiek.
- Overte si, či nie ste alergický na zložky tohto lieku, ktoré sú uvedené
v časti 6. Ďalšie informácie. Alergická reakcia sa môže prejavovať ako
vyrážka, svrbenie, opuchnutá tvár alebo opuchnuté pery alebo
dýchavičnosť.
- ak máte závažné ťažkosti s pečeňou a zároveň aj závažné ťažkosti s
obličkami.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Galantamin-Teva
Tak ako iné podobné liečivá, galantamín môže mať vedľajšie účinky, ak
trpíte akýmkoľvek zdravotnými ťažkosťami, ku ktorým patria:
- niektoré druhy ochorení srdca,
- porucha rovnováhy elektrolytov, napríklad nadmerné alebo nedostatočné
hladiny draslíka,
- žalúdkový alebo dvanástnikový vred, alebo ak ste niekedy mali žalúdkový
alebo dvanástnikový vred,
- akútna (náhla) bolesť brucha,
- niektoré poruchy nervového systému (napr. epilepsia, Parkinsonova
choroba),
- ochorenia dýchacej sústavy, ktoré postihujú dýchanie (napr. astma),
- ťažkosti s pečeňou a/alebo obličkami: vždy informujte svojho lekára
o ťažkostiach s pečeňou alebo obličkami. V závislosti od povahy týchto
ťažkostí lekár rozhodne, či je Galantamin-Teva pre Vás vhodný alebo či
je potrebná úprava jeho dávky.
- nedávna operácia čreva alebo močového mechúra alebo ťažkosti s močením,
- neznášanlivosť galaktózy, nedostatok laktázy alebo porucha vstrebávania
glukózy a galaktózy. Keďže tablety Galantamin-Teva obsahujú laktózu,
nemusia byť pre Vás vhodné.

Lekár musí byť informovaný o akýchkoľvek takýchto zdravotných ťažkostiach.
Liečba musí byť pod starostlivým lekárskym dohľadom a môže byť potrebná
úprava dávkovania. Lekár bude počas liečby kontrolovať aj pacientovu
telesnú hmotnosť.

Ak je potrebné, aby ste sa podrobili operácii v celkovej anestézii,
informujte svojho lekára, že užívate Galantamin-Teva.

Je potrebné, aby liečbu s Galantaminom-Teva viedol a kontroloval lekár.

Deti
Galantamin-Teva sa neodporúča pre deti.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, rastlinných
liekov a iných prírodných prípravkov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi. Súbežné užívanie niektorých liekov môže byť škodlivé.

Galantamín sa nesmie užívať spolu s inými liečivami, ktoré účinkujú
rovnakým spôsobom (napr. s donepezilom a rivastigmínom). Ak užívate lieky
na hnačku, Parkinsonovu chorobu alebo astmu, overte si u svojho lekára, či
tieto lieky nemajú vplyv na účinok Galantaminu-Teva.
Ak užívate liečivá na niektoré ochorenia srdca alebo na vysoký krvný tlak
(napr. digoxín alebo takzvané betablokátory), povedzte to svojmu lekárovi.
Váš lekár Vám môže predpísať nižšiu dávku Galantaminu-Teva, ak súbežne
užívate niektoré liečivá, napríklad niektoré antidepresíva (napr.
paroxetín, fluoxetín alebo fluvoxamín), chinidín (používa sa na poruchy
srdcového rytmu), ketokonazol (liečivo proti plesniam), erytromycín
(antibiotikum) alebo ritonavir (protivírusové liečivo).

Užívanie Galantaminu-Teva s jedlom a nápojmi
Galantamín je najlepšie užívať s jedlom.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná, neužívajte tento liek, pokiaľ sa o tom neporozprávate so
svojím lekárom. Ak počas užívania tohto lieku otehotniete, okamžite sa
poraďte so svojím lekárom.

Nie je známe, či sa galantamín vylučuje do materského mlieka. Ženy
užívajúce Galantamin-Teva preto nesmú dojčiť.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Galantamín, rovnako ako samotné ochorenie, môže ovplyvniť schopnosť viesť
vozidlo alebo obsluhovať stroje. Z tohto dôvodu sa o tejto téme
porozprávajte so svojím lekárom.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Galantaminu-Teva
Upozornenie: Tento liek obsahuje okrem liečiva aj neúčinné zložky potrebné
pre jeho zloženie. Niektoré z týchto látok však môžu spôsobovať nežiaduce
účinky.
- Ak Vám Váš lekár povedal, že zle tolerujete niektoré cukry, poraďte sa
so svojím lekárom skôr, ako užijete Galantamin-Teva.
- 12 mg tablety obsahujú oranžovú žlť FCF (E110), ktorá môže spôsobiť
reakcie alergického typu vrátane astmy. Alergia je častejšia u ľudí,
ktorí sú alergickí na kyselinu acetylsalicylovú (napr. aspirín).


3. AKO UžÍVAť GALANTAMIN-TEVA

Galantamín sa má užívať dvakrát denne, najlepšie počas raňajok a večere,
a má sa zapiť vodou. Tablety sa nesmú rozlomiť, rozdrviť ani žuvať.
Liečba galantamínom sa zvyčajne začína nízkou dávkou, ktorá sa pomaly
zvyšuje, až kým sa nedosiahne najvhodnejšia dávka. Lekár Vám vysvetlí, akou
dávkou máte začať a kedy máte dávku zvýšiť.

- Liečba galantamínom sa začína dávkou 4 mg (1 biela tableta), ktorá sa
užíva dvakrát denne.
- Po štyroch týždňoch liečby sa dávka zvýši na 8 mg (2 biele tablety
alebo 1 ružová tableta), ktoré sa užívajú dvakrát denne.
- Táto dávka sa bude užívať počas najmenej 4 ďalších týždňov. Potom sa
Váš lekár môže rozhodnúť, že Vašu dávku zvýši na 12 mg (3 biele tablety
alebo 1 ružová a 1 biela tableta alebo 1 oranžová tableta) dvakrát
denne.

Vždy užívajte Galantamin-Teva presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak užijete viac Galantaminu-Teva, ako máte
Ak užijete príliš veľkú dávku Galantaminu-Teva, môže sa u Vás vyskytnúť
jeden alebo viaceré z nasledujúcich príznakov: závažná nevoľnosť (pocit na
vracanie), vracanie, svalová slabosť, kŕče v bruchu, pomočenie a odchod
stolice, slziace oči, potenie, pomalá srdcová frekvencia, nízky krvný tlak,
ťažkosti s dýchaním, záchvat alebo kolaps.
Ak sa u Vás vyskytne niektorý z týchto príznakov, okamžite kontaktujte
lekára alebo nemocnicu. Možno budete potrebovať lekárske ošetrenie.

Ak zabudnete užiť Galantamin-Teva
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak vynecháte dávku Galantaminu-Teva, vynechanú dávku neužívajte
a pokračujte v liečbe nasledujúcou dávkou, ktorú užijete v obvyklom čase.
Ak vynecháte viac ako jednu dávku, poraďte sa so svojím lekárom.

Ak prestanete užívať Galantamin-Teva
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Galantamin-Teva môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sa zvyčajne vyskytujú na začiatku liečby alebo po zvýšení
dávky a obvykle postupne vymiznú, akonáhle si organizmus privykne na
liečbu. Napríklad nežiaduce účinky ako je nevoľnosť a vracanie zvyčajne
vymiznú po niekoľkých dňoch.

Ďalšie možné vedľajšie účinky zahŕňajú:

Veľmi časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u viac než 1 z 10 používateľov):
Nevoľnosť spojená s napínaním na vracanie a/alebo s vracaním. Ak sa tieto
nežiaduce účinky vyskytnú, objavia sa hlavne na začiatku liečby alebo po
zvýšení dávky. Obvykle postupne vymiznú, akonáhle si organizmus privykne na
liečbu, a zvyčajne netrvajú dlhšie než niekoľko dní. Ak sa u Vás tieto
nežiaduce účinky vyskytnú, Váš lekár Vám môže odporučiť, aby ste pili viac
tekutín a v prípade potreby Vám môže predpísať liek proti nevoľnosti.

Časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u 1 až 10 zo 100 používateľov):
Nádcha alebo upchaný nos, infekcia močových ciest, úbytok telesnej
hmotnosti alebo strata chuti do jedla, halucinácie (vnímanie vecí, ktoré
neexistujú), zmätenosť, depresia (vo veľmi zriedkavých prípadoch dokonca aj
myšlienky na samovraždu alebo na sebapoškodzovanie), ťažkosti so spánkom,
závraty, ospalosť, mdloby alebo chvenie, ľahostajnosť, pomalší než zvyčajný
tlkot srdca, vysoký krvný tlak, brušný diskomfort alebo bolesť brucha,
hnačka, žalúdočná nevoľnosť a/alebo pálenie záhy, zvýšené potenie, svalové
kŕče, celkový pocit choroby, bolesť hlavy, horúčka, únava alebo nedostatok
energie a pády (niekedy spojené so zranením).

Menej časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u 1 až 10 z 1 000 používateľov):
Dehydratácia, videnie vecí alebo počutie zvukov, ktoré neexistujú,
necitlivosť a/alebo mravčenie v rukách alebo v nohách, zmenené vnímanie
chuti, extrémna ospalosť, rozmazané videnie, zvonenie alebo bzučanie v
ušiach (tinitus), zmenený tlkot srdca (pomalý, rýchly alebo nepravidelný),
palpitácie (búšenie srdca) alebo srdcový záchvat, nízky krvný tlak, návaly
tepla alebo iné stavy ako cievna mozgová príhoda alebo strata vedomia,
napínanie na vracanie, kŕče v nohách, svalová slabosť, zvýšenie množstva
pečeňových enzýmov (látky, ktoré ukazujú, ako funguje pečeň) v krvi.

Zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa u 1 až 10 z 10 000 používateľov):
Nízke hladiny draslíka v krvi, agresivita alebo poruchy správania ako
agitovanosť (telesný nepokoj), hepatitída (zápal pečene) a kožné vyrážky.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa u menej než 1 z 10 000
používateľov):
Záchvaty (kŕče), ťažkosti s prehĺtaním, vracanie krvi alebo hmoty podobnej
kávovej usadenine alebo vylučovanie dechtovo čiernej stolice. Pacienti s
Parkinsonovou chorobou môžu zaznamenať zhoršenie príznakov Parkinsonovej
choroby, napríklad chvenia.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAť GALANTAMIN-TEVA

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Galantamin-Teva po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Galantamin-Teva obsahuje

- Liečivo je galantamín.
Každá 4 mg filmom obalená tableta obsahuje 4 mg galantamínu (vo forme
galantamín-hydrobromidu).
Každá 8 mg filmom obalená tableta obsahuje 8 mg galantamínu (vo forme
galantamín-hydrobromidu).
Každá 12 mg filmom obalená tableta obsahuje 12 mg galantamínu (vo forme
galantamín-hydrobromidu).
- Ďalšie zložky sú nasledovné:
Jadro tablety: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza,
krospovidón, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát.
Filmový obal: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 4000,
mastenec a žltý oxid železitý (E172).

Tablety okrem toho obsahujú nasledovné farbivá:
- 8 mg tablety: červený oxid železitý (E172) a čierny oxid železitý
(E172).
- 12 mg tablety: červený oxid železitý (E172), hlinitý lak oranžovej žlti
FCF (E129) a hlinitý lak červene allura AC (E129).

Ako vyzerá Galantamin-Teva a obsah balenia
Galantamín sa dodáva v 3 rôznych silách tabliet, ktoré je možné rozpoznať
podľa farby a označenia:

/Filmom obalené tablety Galantamin-Teva/ /4 mg/: Sivobiela až svetložltá,
oválna filmom obalená tableta s
označením „602“ na jednej strane
a „93“ na druhej strane.
/Filmom obalené tablety Galantamin-Teva/ /8 mg/: Ružová, oválna filmom
obalená tableta s označením „689“ na
jednej strane
a „93“ na druhej strane.
/Filmom obalené tablety Galantamin-Teva/ /12 mg/: Oranžová, oválna filmom
obalená tableta
s označením „7417“ na jednej strane

a „93“ na druhej strane.

4 mg tablety sa dodávajú v balení so 14, 30, 56, 60 a 100 filmom obalenými
tabletami.
8 mg tablety sa dodávajú v balení so 14, 30, 56, 60, 100 a 112 filmom
obalenými tabletami.
12 mg tablety sa dodávajú v balení so 14, 30, 56, 60, 100, 112 a 168 filmom
obalenými tabletami.

Uvedené budú len dostupné veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.,
Bratislava, Slovenská republika

Výrobca:

|TEVA UK Ltd |Pharmachemie B.V. |
|Brampton Road, Hampden Park, |Swensweg 5, Postbus 552, |
|Eastbourne, East Sussex, BN22 |2003 RN Haarlem |
|9AG |Holandsko |
|Anglicko | |
|TEVA Santé |TEVA Pharmaceutical Works Private |
|Rue Bellocier, |Limited Company |
|89107 Sens |MIESTO 1 |
|Francúzsko |Pallagi ůt 13, |
| |4042 Debrecen |
| |Maďarsko |
| |MIESTO 2 |
| |Táncsics Mihály út 82, |
| |2100Gödöllo |
| |Maďarsko |


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 07/2010[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k zmene v registrácii, evid.č.2010/01979

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
1. NÁZOV LIEKU


Galantamin-Teva 4 mg, filmom obalené tablety
Galantamin-Teva 8 mg, filmom obalené tablety
Galantamin-Teva 12 mg, filmom obalené tablety2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


4 mg
Každá filmom obalená tableta Galantamin-Teva 4 mg obsahuje 4 mg galantamínu
(vo forme hydrobromidu).

8 mg
Každá filmom obalená tableta Galantamin-Teva 8 mg obsahuje 8 mg galantamínu
(vo forme hydrobromidu)

12 mg
Každá filmom obalená tableta Galantamin-Teva 12 mg obsahuje 12 mg
galantamínu (vo forme hydrobromidu)

Pomocné látky:
4 mg: Každá filmom obalená tableta obsahuje 25,874 mg monohydrátu laktózy.
8 mg: Každá filmom obalená tableta obsahuje 51,747 mg monohydrátu laktózy.
12 mg: Každá filmom obalená tableta obsahuje 77,621 mg monohydrátu laktózy
a 0,194 mg oranžovej žlti FCF (E110).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3 LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

4 mg
Tablety Galantamin-Teva 4 mg: Sivobiela až svetložltá, oválna filmom
obalená tableta s označením „602“ na jednej strane a „93“ na druhej
strane.

8 mg
Tablety Galantamin-Teva 8 mg: Ružová, oválna filmom obalená tableta s
označením „689“ na jednej strane a „93“ na druhej strane.

12 mg
Tablety Galantamin-Teva 12 mg: Oranžová, oválna filmom obalená tableta s
označením „7417“ na jednej strane a „93“ na druhej strane.4 KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Galantamín je indikovaný na symptomatickú liečbu miernej až stredne ťažkej
demencie Alzheimerovho typu.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Perorálne použitie.

/Dospelí/Starší pacienti/

Podávanie
Galantamín sa má podávať dvakrát denne, najlepšie počas raňajok a večere.
Tablety sa majú prehltnúť vcelku a zapiť vodou a nesmú sa rozlomiť,
rozdrviť ani žuvať. Počas liečby je potrebné zabezpečiť dostatočný príjem
tekutín (pozri časť 4.8).

Pred začiatkom liečby
Diagnóza demencie pravdepodobne Alzheimerovho typu má byť dostatočne
potvrdená podľa súčasných klinických odporúčaní (pozri časť 4.4).

Počiatočná dávka
Odporúčaná počiatočná dávka je 8 mg/deň (4 mg dvakrát denne) počas štyroch
týždňov.

Udržiavacia dávka
. Znášanlivosť a dávka galantamínu má byť pravidelne prehodnocovaná,
najlepšie v priebehu troch mesiacov po začatí liečby. Potom sa má
klinický prínos galantamínu a pacientova znášanlivosť liečby
prehodnocovať pravidelne podľa súčasných klinických odporúčaní. V
udržiavacej liečbe sa môže pokračovať tak dlho, ako bude terapeutický
prínos priaznivý a ako bude pacient znášať liečbu galantamínom.
Prerušenie liečby galantamínom sa má zvážiť vtedy, keď už viac nebude
prítomný preukázateľný terapeutický prínos alebo ak pacient nebude
znášať liečbu.
. Počiatočná udržiavacia dávka je 16 mg/deň (8 mg dvakrát denne) a
pacient má užívať udržiavaciu dávku 16 mg/deň počas najmenej 4
týždňov.
. Zvýšenie na udržiavaciu dávku 24 mg/deň (12 mg dvakrát denne) sa má
zvážiť individuálne po náležitom vyšetrení zahŕňajúcom hodnotenie
klinického prínosu a znášanlivosti.
. U jednotlivých pacientov, ktorí nevykazujú zvýšenú odpoveď na liečbu
alebo neznášajú dávku 24 mg/deň, sa má zvážiť zníženie dávky na
16 mg/deň.
. Po náhlom prerušení liečby nedochádza k tzv. „rebound“ efektu (napr. v
rámci prípravy na chirurgický zákrok).

/Deti/
Použitie galantamínu u detí sa neodporúča kvôli chýbajúcim údajom
o bezpečnosti a účinnosti.

/Porucha funkcie pečene a obličiek/
U pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie pečene alebo
obličiek môžu byť plazmatické hladiny galantamínu zvýšené. U pacientov so
stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa na základe farmakokinetického
modelovania odporúča začať liečbu dávkou 4 mg jedenkrát denne, ktorú je
najlepšie užívať ráno, počas najmenej jedného týždňa. Potom pacienti majú
pokračovať dávkou 4 mg dvakrát denne počas najmenej 4 týždňov. U týchto
pacientov nemá denná dávka prekročiť 8 mg dvakrát denne. U pacientov s
ťažkou poruchou funkcie pečene (Child-Pugh skóre vyššie ako 9) je použitie
galantamínu kontraindikované (pozri časť 4.3). U pacientov s miernou
poruchou funkcie pečene úprava dávky nie je potrebná.
U pacientov s hodnotou klírensu kreatinínu vyššou ako 9 ml/min úprava dávky
nie je potrebná. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (hodnota
klírensu kreatinínu nižšia ako 9 ml/min) je použitie galantamínu
kontraindikované (pozri časť 4.3).

/Súbežná liečba/
U pacientov liečených silnými inhibítormi CYP2D6 alebo CYP3A4 (napr.
ketokonazolom) sa môže zvážiť zníženie dávky (pozri časť 4.5).


7 Kontraindikácie


. Precitlivenosť na galantamín hydrobromid alebo na ktorúkoľvek z
pomocných látok.
. Vzhľadom k tomu, že nie sú k dispozícii žiadne údaje o použití
galantamínu u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene (Child-Pugh
skóre vyššie ako 9) a ťažkou poruchou funkcie obličiek (hodnota
klírensu kreatinínu nižšia ako 9 ml/min), galantamín je u týchto
skupín pacientov kontraindikovaný. Galantamín je kontraindikovaný u
pacientov, ktorí majú závažnú poruchu funkcie obličiek a zároveň aj
závažnú poruchu funkcie pečene.


8 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Galantamín je určený pre pacienta s miernou až stredne ťažkou demenciou
Alzheimerovho typu. U pacientov s inými typmi demencie alebo s inými typmi
poruchy pamäti sa prínos galantamínu nepreukázal. V 2 klinických štúdiách
trvajúcich dva roky, ktoré sa uskutočnili u jedincov s takzvanou miernou
kognitívnou poruchou (mierne typy poruchy pamäti nespĺňajúce kritériá pre
Alzheimerovu demenciu), sa nepreukázal prínos liečby galantamínom v
spomalení úpadku kognitívnych funkcií ani v obmedzení premeny klinického
stavu na demenciu. Miera mortality v skupine s galantamínom bola významne
vyššia ako v skupine s placebom, 14/1026 (1,4%) pacientov liečených
galantamínom a 3/1022 (0,3%) pacientov liečených placebom. Úmrtie bolo
spôsobené rôznymi príčinami. Približne polovica úmrtí v skupine s
galantamínom sa zdala byť dôsledkom rôznych cievnych príčin (infarkt
myokardu, mŕtvica a náhle úmrtie). Význam tohto zistenia pre liečbu
pacientov s Alzheimerovou demenciou nie je známy. Pokiaľ ide o Alzheimerovu
demenciu, uskutočnili sa placebom kontrolované štúdie trvajúce len 6
mesiacov. V týchto štúdiách sa v skupinách s galantamínom nepozorovala
zvýšená mortalita.

Diagnózu Alzheimerovej demencie má stanoviť skúsený lekár podľa súčasných
odporúčaní. Liečba galantamínom má prebiehať pod dohľadom lekára a má sa
začať len vtedy, ak je k dispozícii ošetrovateľ, ktorý bude u pacienta
pravidelne kontrolovať užívanie lieku.

U pacientov s Alzheimerovou chorobou dochádza k zníženiu telesnej
hmotnosti. U týchto pacientov je liečba inhibítormi cholínesterázy, vrátane
galantamínu, spojená so znížením telesnej hmotnosti. Počas liečby sa má
sledovať pacientova telesná hmotnosť.

Tak ako iné cholinomimetiká, galantamín sa má podávať opatrne pri
nasledujúcich ochoreniach:

Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Kvôli svojmu farmakologickému účinku môžu mať cholinomimetiká vagotonické
účinky na srdcovú frekvenciu (môžu spôsobiť napr. bradykardiu). Potenciál
pre tento účinok môže byť obzvlášť závažný u pacientov so „syndrómom
chorého sínusového uzla“ alebo inými poruchami supraventrikulárneho
srdcového vedenia, alebo u pacientov súbežne užívajúcich lieky, ktoré
významne znižujú srdcovú frekvenciu, ako sú digoxín a betablokátory, alebo
u pacientov s nekorigovanou poruchou elektrolytov (napr. hyperkaliémiou,
hypokaliémiou).

Z tohto dôvodu je potrebná opatrnosť pri podávaní galantamínu pacientom s
kardiovaskulárnymi ochoreniami, napr. pacientom v bezprostrednom stave po
infarkte myokardu, pacientom s novovzniknutou fibriláciou predsiení, so
srdcovou blokádou druhého alebo vyššieho stupňa, nestabilnou angínou
pectoris, alebo kongestívnym srdcovým zlyhaním, hlavne NYHA triedy III -
IV.

V súhrnnej analýze placebom kontrolovaných štúdií bola u pacientov s
Alzheimerovou demenciou liečených galantamínom pozorovaná zvýšená
incidencia niektorých kardiovaskulárnych nežiaducich udalostí (pozri časť
4.8).

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Pacienti vystavení zvýšenému riziku vzniku peptických vredov, napr.
pacienti s vredovou chorobou v anamnéze alebo pacienti predisponovaní
k takýmto ochoreniam, vrátane pacientov, ktorí súbežne užívajú nesteroidné
protizápalové lieky (NSAID), majú byť sledovaní kvôli príznakom takýchto
ochorení. Použitie galantamínu sa neodporúča u pacientov
s gastrointestinálnou obštrukciou alebo ktorí sa zotavujú po chirurgickom
zákroku v oblasti gastrointestinálneho traktu.

Poruchy nervového systému
Hoci sa predpokladá sa, že cholinomimetiká môžu spôsobovať záchvaty,
záchvatová aktivita môže byť taktiež prejavom Alzheimerovej choroby.
V klinických štúdiách nedošlo pri používaní galantamínu v porovnaní
s placebom k zvýšeniu incidencie kŕčov. V zriedkavých prípadoch môže
zvýšený cholinergný tonus zhoršiť príznaky parkinsonizmu. V súhrnnej
analýze placebom kontrolovaných štúdií boli u pacientov s Alzheimerovou
demenciou liečených galantamínom pozorované menej časté cerebrovaskulárne
príhody (pozri časť 4.8). Toto sa musí vziať do úvahy pri podávaní
galantamínu pacientom s cerebrovaskulárnym ochorením.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Cholinomimetiká sa majú predpisovať opatrne pacientom s ťažkou astmou alebo
obštrukčnou chorobou pľúc v anamnéze alebo s aktívnymi pľúcnymi infekciami
(napr. s pneumóniou).

Poruchy obličiek a močových ciest
Použitie galantamínu sa neodporúča u pacientov s prekážkou v odtoku moču
alebo ktorí sa zotavujú po operácii močového mechúra.

Chirurgické a liečebné postupy
Galantamín ako cholinomimetikum počas anestézie pravdepodobne zosilní
účinok svalových relaxancií sukcinylcholínového typu, najmä v prípadoch
deficitu pseudocholínesterázy.

Iné
Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie,
lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú
užívať tento liek.

12 mg: oranžová žlť FCF (E110) môže spôsobiť alergické reakcie.
4.5 Liekové a iné interakcie


/Farmakodynamické interakcie/

Kvôli svojmu mechanizmu účinku sa galantamín nemá podávať súbežne s inými
cholinomimetikami (akými sú ambenónium, donepezil, neostigmín,
pyridostigmín, rivastigmín alebo systémovo podávaný pilokarpín). Galantamín
má schopnosť antagonizovať účinok anticholinergík. Ak sa liečba
anticholinergikom, napríklad atropínom, náhle ukončí, existuje možné riziko
zosilnenia účinku galantamínu. Tak ako sa očakáva pri cholinomimetikách, je
možná farmakodynamická interakcia s liekmi, ktoré významne znižujú srdcovú
frekvenciu, akými sú digoxín a betablokátory, niektoré blokátory kalciových
kanálov a amiodarón. Opatrnosť je potrebná aj pri podávaní liekov
s potenciálom vyvolať /torsades de pointes/. V takých prípadoch sa má zvážiť
vyšetrenie EKG.

Galantamín ako cholinomimetikum počas anestézie pravdepodobne zosilní
účinok svalových relaxancií sukcinylcholínového typu, najmä v prípadoch
deficitu pseudocholínesterázy.

/Farmakokinetické interakcie/

Na vylučovaní galantamínu sa podieľajú viaceré metabolické cesty a renálna
exkrécia. Možnosť klinicky závažných interakcií je nízka. Výskyt významných
interakcií však môže byť v jednotlivých prípadoch klinicky závažný.

Súbežné podávanie s jedlom spomaľuje rýchlosť absorpcie galantamínu, ale
neovplyvňuje rozsah absorpcie. Odporúča sa užívať galantamín spolu
s jedlom, aby sa minimalizovali cholinergné vedľajšie účinky.

Iné lieky, ktoré ovplyvňujú metabolizmus galantamínu
Formálne interakčné štúdie preukázali zvýšenie biologickej dostupnosti
galantamínu približne o 40% počas súbežného podávania paroxetínu (silný
inhibítor CYP2D6) a o 30% počas súbežnej liečby ketokonazolom (inhibítor
CYP3A4) a o 12% počas súbežnej liečby erytromycínom (inhibítor CYP3A4). Na
začiatku liečby silnými inhibítormi CYP2D6 (napr. chinidín, paroxetín,
fluoxetín alebo fluvoxamín) alebo CYP3A4 (napr. ketokonazol alebo
ritonavir) sa preto u pacientov môžu častejšie vyskytovať cholinergné
nežiaduce reakcie, hlavne nauzea a vracanie. Za týchto okolností sa podľa
znášanlivosti môže zvážiť zníženie udržiavacej dávky galantamínu (pozri
časť 4.2).

Memantín, antagonista /N/-metyl-/D/-aspartátového (NMDA) receptora, podávaný
2 dni v dávke 10 mg jedenkrát denne a následne 12 dní v dávke 10 mg dvakrát
denne, nemal žiaden vplyv na farmakokinetiku galantamínu (vo forme kapsúl
s predĺženým uvoľňovaním v dávke 16 mg jedenkrát denne) v rovnovážnom
stave.

Vplyv galantamínu na metabolizmus iných liekov
Terapeutické dávky galantamínu (24 mg/denne) nemali žiadny vplyv na
kinetiku digoxínu, hoci môžu nastať farmakodynamické interakcie (pozri aj
farmakodynamické interakcie).

Terapeutické dávky galantamínu (24 mg/denne) nemali žiadny vplyv na
kinetiku a protrombínový čas warfarínu.


4.6 Gravidita a laktácia


/Gravidita/

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených
účinku galantamínu. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu
(pozri časť 5.3). Pri predpisovaní lieku gravidným ženám je potrebná
opatrnosť.

/Laktácia/

Nie je známe, či sa galantamín vylučuje do ľudského materského mlieka
a neuskutočnili sa žiadne štúdie u dojčiacich žien. Ženy liečené
galantamínom preto nemajú dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Galantamín má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje. Príznaky zahŕňajú závrat a somnolenciu, ktoré sa
vyskytujú hlavne v priebehu prvých týždňov po začatí liečby.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie boli nauzea a vracanie. Vyskytovali
sa hlavne počas obdobia titrácie dávky, trvali vo väčšine prípadov kratšie
ako týždeň a u väčšiny pacientov sa vyskytli len raz. V týchto prípadoch
môže byť užitočné užívanie antiemetík a zabezpečenie dostatočného príjmu
tekutín.

Odhadovaná frekvencia výskytu: veľmi časté (? 1/10), časté (? 1/100 až
< 1/10), menej časté (? 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (? 1/10 000 až
< 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000).

Nežiaduce udalosti pozorované počas klinických štúdií a postmarketingových
skúseností.
|Trieda |Veľmi časté|Časté |Menej časté|Zriedkavé |Veľmi |
|orgánových | | | | |zriedkavé |
|systémov | | | | | |
|Infekcie | |Rinitída | | | |
|a nákazy | |Infekcie | | | |
| | |močových | | | |
| | |ciest | | | |
|Poruchy | |Znížená |Dehydratáci|Hypokaliémi| |
|metabolizmu| |chuť do |a |a | |
| | |jedla | | | |
|a výživy | |Anorexia | | | |
|Psychické | |Halucinácie|Zrakové |Agresivita | |
|poruchy | | |halucinácie|Agitácia | |
| | |Zmätenosť | | | |
| | |Depresia |Sluchové | | |
| | |(veľmi |halucinácie| | |
| | |zriedkavo | | | |
| | |spojená so | | | |
| | |suicidalito| | | |
| | |u) | | | |
| | |Insomnia | | | |
|Poruchy | |Synkopa |Parestézia | |Zhoršenie |
|nervového | |Závrat |Dysgeúzia | |parkinsoniz|
|systému | |Tremor |Hypersomnia| |muZáchvaty |
| | |Bolesť | | | |
| | |hlavy | | | |
| | |Somnolencia| | | |
| | |Letargia | | | |
|Poruchy oka| | |Rozmazané | | |
| | | |videnie | | |
|Poruchy | | |Tinitus | | |
|ucha | | | | | |
|a labyrintu| | | | | |
|Poruchy | |Bradykardia|Supraventri| | |
|srdca | | |-kulárne | | |
|a srdcovej | | |extra-systo| | |
|činnosti | | |ly | | |
| | | |Atrioventri| | |
| | | |ku-lárna | | |
| | | |blokáda | | |
| | | |prvého stup| | |
| | | |ňa | | |
| | | |Infarkt | | |
| | | |myokardu | | |
| | | |Ischémia | | |
| | | |myokardu | | |
| | | |Palpitácie | | |
|Poruchy | |Hypertenzia|Hypotenzia | | |
|ciev | | |Návaly | | |
| | | |tepla | | |
| | | |Cerebrovas-| | |
| | | |kulárne | | |
| | | |ochorenie | | |
| | | |Tranzitórny| | |
| | | |ischemický | | |
| | | |atak | | |
|Poruchy |vracanie |Bolesť |napínanie | |Dysfágia |
|gastrointes|Nauzea |brucha |na vracanie| |Gastrointes|
|ti-nálneho | |Bolesť | | |ti-nálne |
|traktu | |v hornej | | |krvácanie |
| | |časti | | | |
| | |brucha | | | |
| | |Hnačka | | | |
| | |Dyspepsia | | | |
| | |Žalúdočný | | | |
| | |diskomfort | | | |
| | |Brušný | | | |
| | |diskomfort | | | |
|Poruchy | | | |Hepatitída | |
|pečene | | | | | |
|a žlčových | | | | | |
|ciest | | | | | |
|Poruchy | |Hyperhidróz| |Vyrážka | |
|kože a | |a | | | |
|podkožného | | | | | |
|tkaniva | | | | | |
|Poruchy | |Svalové |Svalová | | |
|kostrovej a| |kŕče |slabosť | | |
|svalovej | | |Kŕče v | | |
|sústavy a | | |nohách | | |
|spojivového| | | | | |
|tkaniva | | | | | |
|Celkové | |Únava | | | |
|poruchy | |Asténia | | | |
|a reakcie | |Horúčka | | | |
|v mieste | |Nevoľnosť | | | |
|podania | | | | | |
|Laboratórne| |Zníženie |Zvýšené | | |
|a funkčné | |telesnej |hladiny | | |
|vyšetrenia | |hmotnosti |pečeňových | | |
| | | |enzýmov | | |
|Úrazy, | |Pády | | | |
|otravy a | |Poranenie | | | |
|komplikácie| | | | | |
|liečebného | | | | | |
|postupu | | | | | |

Niektoré z týchto nežiaducich udalostí je možné pripísať cholinomimetickým
vlastnostiam galantamínu alebo v niektorých prípadoch môžu predstavovať
prejavy alebo zhoršenie sprievodných ochorení častých v populácii starších
pacientov.


4.9 Predávkovanie


/Príznaky/

Predpokladá sa, že prejavy a príznaky významného predávkovania galantamínom
sú podobné prejavom a príznakom predávkovania inými cholinomimetikami.
Tieto účinky obvykle postihujú centrálny nervový systém, parasympatický
nervový systém a neuromuskulárne spojenie. Okrem svalovej slabosti alebo
fascikulácie môžu vzniknúť aj niektoré alebo všetky prejavy cholinergnej
krízy: ťažká nauzea, vracanie, kŕče v gastrointestinálnej oblasti,
slinenie, slzenie, pomočenie, defekácia, potenie, bradykardia, hypotenzia,
kolaps a kŕče. Zvýšená svalová slabosť spolu s tracheálnou hypersekréciou a
bronchospazmom môže viesť k ohrozeniu dýchania.

V postmarketingovom období boli v súvislosti s neúmyselným predávkovaním
galantamínom hlásené prípady /torsades de pointes/, predĺženia QT intervalu,
bradykardie, ventrikulárnej tachykardie a krátkej straty vedomia. V jednom
prípade, v ktorom bola známa dávka, bolo požitých osem 4 mg tabliet
(celkovo 32 mg) v jeden deň.

Dva ďalšie prípady náhodného požitia 32 mg lieku (nauzea, vracanie a sucho
v ústach; nauzea, vracanie a bolesť pod hrudnou kosťou) a jeden prípad
požitia 40 mg lieku (vracanie) si vyžiadali krátkodobú hospitalizáciu kvôli
pozorovaniu do úplného zotavenia. Jeden pacient s dvojročnou anamnézou
výskytu halucinácií, ktorému lekár predpísal dávku 24 mg/deň, omylom užíval
počas 34 dní dávku 24 mg dvakrát denne, čo spôsobilo vznik halucinácií
vyžadujúcich hospitalizáciu. U ďalšieho pacienta, ktorému lekár predpísal
dávku 16 mg/deň vo forme perorálneho roztoku, a ktorý neúmyselne požil
160 mg (40 ml), sa vyskytlo potenie, vracanie, bradykardia a po hodine od
požitia stav blízky synkope, ktorý si vyžiadal hospitalizáciu. Príznaky
u tohto pacienta ustúpili v priebehu 24 hodín.

/Liečba/

Tak ako v každom prípade predávkovania, majú sa vykonať všeobecné podporné
opatrenia. V závažných prípadoch sa ako všeobecné antidotum pre
cholinomimetiká môžu použiť anticholinergiká ako je atropín. Odporúča sa
počiatočná dávka 0,5 až 1,0 mg intravenózne s následnými dávkami podľa
klinickej odpovede.

Vzhľadom k tomu, že stratégie liečby predávkovania sa kontinuálne vyvíjajú,
odporúča sa kontaktovať toxikologické informačné centrum za účelom zistenia
najnovších odporúčaní pre liečbu predávkovania.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Anticholínesterázy.
ATC kód: N06DA04

Galantamín, terciárny alkaloid, je selektívny, kompetitívny a reverzibilný
inhibítor acetylcholínesterázy. Galantamín okrem toho zvyšuje intrinzický
účinok acetylcholínu na nikotínových receptoroch, pravdepodobne
prostredníctvom väzby na alosterické miesto receptora. V dôsledku toho je
u pacientov s demenciou Alzheimerovho typu možné dosiahnuť zvýšenú aktivitu
cholinergného systému spojenú so zlepšenou kognitívnou funkciou.

/Klinické štúdie/

Dávky galantamínu účinné v placebom kontrolovaných klinických štúdiách
trvajúcich 5 až 6 mesiacov boli 16, 24 a 32 mg/deň. Zistilo sa, že z týchto
dávok mali najlepší pomer medzi prínosom a rizikom dávky 16 mg/deň and
24 mg/deň a sú to odporúčané udržiavacie dávky. Účinnosť galantamínu bola
preukázaná pomocou výsledkov hodnotení zameraných na tri hlavné komplexy
príznakov ochorenia a pomocou globálnej škály: ADAS-Cog/11 (hodnotenie
kognitívnej výkonnosti), DAD a ADCS-ADL dotazník (hodnotenie základných
a inštrumentálnych aktivít každodenného života), Neuropsychiatrický
dotazník (škála hodnotiaca poruchy správania) a CIBIC-plus (globálne
hodnotenie nezávislým lekárom na základe klinického rozhovoru s pacientom a
ošetrovateľom).

Kombinovaná analýza osôb odpovedajúcich na liečbu založená na zlepšení
najmenej o 4 body v ADAS-Cog/11 v porovnaní s východiskovým stavom a na
nezmenenom + zlepšenom skóre v CIBIC-plus (1-4) a nezmenenom + zlepšenom
skóre v DAD/ADL.

| |Zlepšenie najmenej o 4 body od východiskového stavu v |
| |ADAS-Cog/11 a nezmenené + zlepšené skóre v CIBIC-plus |
| |Zmena v DAD ?0 |Zmena v ADCS/ADL dotazníku ?0 |
| |GAL-USA-1 a GAL-INT-1 (6. |GAL-USA-10 (5. mesiac) |
| |mesiac) | |
|Liečba | | |Porovnanie | | |Porovnanie |
| | | |s placebom | | |s placebom |
| |n |počet (%) | |n |počet (%) | |
| | |pacientov | | |pacientov | |
| | |odpovedajú| | |odpovedajúc| |
| | |cich na | | |ich na | |
| | |liečbu | | |liečbu | |
| |
|Placebo |
|Placebo |

Výsledky 26-týždňovej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdie,
do ktorej boli zaradení pacienti s cievnou demenciou a pacienti
s Alzheimerovou chorobou a sprievodným cerebrovaskulárnym ochorením
(„zmiešaná demencia“) svedčia o tom, že účinok galantamínu na symptómy je
zachovaný u pacientov s Alzheimerovou chorobou a sprievodným
cerebrovaskulárnym ochorením (pozri časť 4.4, Poruchy nervového systému).
V post-hoc analýze podskupín nebol v podskupine so samotnou cievnou
demenciou pozorovaný štatisticky významný účinok.

V druhej 26-týždňovej, placebom kontrolovanej štúdii u pacientov
s pravdepodobnou cievnou demenciou sa nepreukázal klinický prínos liečby
galantamínom.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Galantamín je alkalická zlúčenina s jednou ionizačnou konštantou (pKa 8,2).
Je mierne lipofilný a má rozdeľovací koeficient (Log P) v systéme n-
oktanol/tlmivý roztok (pH 12) 1,09. Rozpustnosť vo vode (pH 6) je 31 mg/ml.
Galantamín má tri chirálne centrá, S, R, S-forma sa vyskytuje prirodzene.
Galantamín sa čiastočne metabolizuje prostredníctvom rôznych cytochrómov,
hlavne CYP2D6 a CYP3A4. Dokázalo sa, že niektoré metabolity vytvorené počas
degradácie galantamínu sú aktívne /in vitro/, ale /in vivo/ nie sú významné.

/Všeobecné charakteristické vlastnosti galantamínu/

Absorpcia
Po podaní vo forme tabliet aj perorálneho roztoku je absorcia rýchla,
pričom tmax je približne 1 hodina. Absolútna biologická dostupnosť
galantamínu je vysoká, 88,5 ± 5,4%. Prítomnosť jedla spomaľuje rýchlosť
absorpcie a znižuje Cmax približne o 25%, ale nemá žiadny vplyv na rozsah
absorpcie (AUC).

Distribúcia
Priemerný distribučný objem je 175 l. Väzba na plazmatické bielkoviny je
nízka, 18%.

Metabolizmus
Až 75% podanej dávky galantamínu sa vylučuje metabolizmom. /In vitro/ štúdie
svedčia o tom, že CYP2D6 sa podieľa na tvorbe O-desmetylgalantamínu a
CYP3A4 sa podieľa na tvorbe N-oxid-galantamínu. Hladina celkovej
rádioaktivity vylučenej v moči a stolici nebola rozdielna
medzi slabými a extenzívnymi metabolizátormi CYP2D6. V plazme získanej od
slabých a extenzívnych metabolizátorov predstavoval nezmenený galantamín
a jeho glukuronid hlavný zdroj rádioaktivity vzorky. V plazme získanej od
slabých a extenzívnych metabolizátorov po jednorazovej dávke nebolo možné
detegovať žiadny z aktívnych metabolitov galantamínu (norgalantamín, O-
desmetylgalantamín a O-desmetyl-norgalantamín) v nekonjugovanej forme.
Norgalantamín bol detegovateľný v plazme získanej od pacientov po
opakovanom podávaní, ale nepredstavoval viac ako 10% hladín galantamínu. /In/
/vitro/ štúdie svedčili o tom, že inhibičný potenciál galantamínu voči
hlavným formám ľudského cytochrómu P450 je veľmi nízky.

Eliminácia
Plazmatická koncentrácia galantamínu klesá biexponenciálne s terminálnym
polčasom 7 - 8 h u zdravých jedincov. Typický perorálny klírens v cieľovej
populácii je približne 200 ml/min s 30% interindividuálnou variabilitou
zistenou v populačnej analýze. Po siedmich dňoch po podaní jednorazovej
perorálnej dávky 4 mg łH-galantamínu sa 90 - 97% rádioaktivity zistilo
v moči a 2,2 - 6,3% v stolici. Po intravenóznej infúzii a perorálnom podaní
sa 18 - 22% dávky vylučilo močom vo forme nezmeneného galantamínu
v priebehu 24 hodín, s renálnym klírensom 68,4 ± 22,0 ml/min, čo
predstavuje 20 - 25% celkového plazmatického klírensu.

Vzťah medzi dávkou a linearitou
Po opakovanom podávaní perorálnej dávky 12 a 16 mg galantamínu dvakrát
denne sa priemerné minimálne („trough“) plazmatické koncentrácie pohybovali
medzi 29 - 97 ng/ml a maximálne plazmatické koncentrácie sa pohybovali
medzi 42 - 137 ng/ml. Farmakokinetika galantamínu je lineárna v rozmedzí
dávky 4 - 16 mg dvakrát denne. U pacientov užívajúcich 12 alebo 16 mg
dvakrát denne sa medzi 2. a 6. mesiacom nepozorovala žiadna kumulácia
galantamínu.

/Charakteristické vlastnosti u pacientov/

Údaje z klinických štúdií u pacientov svedčia o tom, že plazmatické
koncentrácie galantamínu u pacientov Alzheimerovou chorobou sú o 30 - 40%
vyššie ako u zdravých mladých jedincov, najmä z dôvodu pokročilého veku a
zníženej funkcie obličiek. Podľa populačnej farmakokinetickej analýzy je
klírens u žien o 20% nižší ako u mužov. Nezistil sa žiadny významný vplyv
veku na pohlavie alebo rasu na klírens galantamínu. Klírens galantamínu
u slabých metabolizátorov CYP2D6 je o približne 25% nižší ako
u extenzívnych metabolizátorov, ale v populácii sa nezistila žiadna
bimodalita. Z tohto dôvodu sa v celkovej populácii metabolický stav
pacienta nepovažuje za klinicky významný.

Farmakokinetika galantamínu u jedincov s miernou poruchou funkcie pečene
(Child-Pugh skóre 5-6) bola porovnateľná s farmakokinetikou galantamínu
u zdravých jedincov. U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene
(Child-Pugh skóre 7-9) bola hodnota AUC a polčasu galantamínu zvýšená
približne o 30% (pozri časť 4.2).

V štúdii s jedincami s poruchou funkcie obličiek sa zistilo, že vylučovanie
galantamínu sa znižuje so znižujúcim sa klírensom kreatinínu. V porovnaní
s pacientmi s Alzheimerovou chorobou nie sú maximálne a minimálne
(„trough“) plazmatické koncentrácie zvýšené u pacientov s klírensom
kreatinínu ? 9 ml/min. Z tohto dôvodu sa neočakáva zvýšený výskyt
nežiaducich udalostí a nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časť 4.2).

/Vzťah medzi farmakokinetikou a farmakodynamikou/

Vo veľkých štúdiách III. fázy s dávkovacou schémou s 12 a 16 mg dvakrát
denne sa nepozorovala žiadna zjavná korelácia medzi priemernými
plazmatickými koncentráciami a parametrami účinnosti (t.j. zmena v ADAS-
Cog11 a CIBIC-plus v 6. mesiaci). Tieto výsledky svedčia o tom, že pri
dávkach použitých v štúdiách je možné dosiahnuť maximálne účinky.

Plazmatické koncentrácie u pacientov so synkopami boli v rovnakom rozmedzí
ako u iných pacientov, ktorí užívali rovnakú dávku.

Dokázalo sa, že výskyt nauzey koreluje s vyššími maximálnymi plazmatickými
koncentráciami (pozri časť 4.5).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí okrem toho,
ktoré sa očakáva v súvislosti s farmakodynamickým účinkom galantamínu.
Tento predpoklad sa zakladá na obvyklých štúdiách farmakologickej
bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity
a karcinogenického potenciálu.

Štúdie reprodukčnej toxicity preukázali malé oneskorenie vývoja potkanov
a králikov, a to pri dávkach, ktoré sú pod prahovou hodnotou toxicity
u gravidných samíc.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Všetky sily
/Jadro tablety:/
Monohydrát laktózy
Mikrokryštalická celulóza
Krospovidón
Koloidný oxid kremičitý
Magnéziumstearát

/Obal:/
Polyvinylalkohol
Oxid titaničitý (E171)
Makrogol 4000
Mastenec
Žltý oxid železitý (E172)

8 mg:
Červený oxid železitý (E172)
Čierny oxid železitý (E172)

12 mg:
Červený oxid železitý (E172)
Hlinitý lak oranžovej žlti FCF (E110)
Hlinitý lak červene allura AC (E129)
6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.
6.3 Čas použiteľnosti


30 mesiacov.
6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PE/PVdC - hliníkové blistre.
4 mg: Blistrové balenie s 1, 14, 30, 56, 60 a 100 filmom obalenými
tabletami.
8 mg: Blistrové balenie s 1, 14, 30, 56, 60, 100 a 112 filmom obalenými
tabletami.
12 mg: Blistrové balenie s 1, 14, 30, 56, 60, 100, 112 a 168 filmom
obalenými tabletami.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.,
Bratislava, Slovenská republika8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Galantamin-Teva 4 mg: 06/0164/07-S
Galantamin-Teva 8 mg: 06/0165/07-S
Galantamin-Teva 12 mg: 06/0166/07-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


30.04.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2010

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C39541
Skupina ATC:
N06 - Psychoanalepiká
Skupina ATC:
N06DA04 - galantaminum
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
griseofulvinum
Výrobca lieku:
TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.,Izrael
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri ľahkom a stredne ťažkom stupni demencie Alzheimerovho typu, pričom stupeň postihnutia je vyjadrený škálou MMSE rozsahom dosiahnutého skóre 13 až 24 bodov vrátane. Hradená liečba sa môže indikovať pri klinickom potvrdení demencie Alzheimerovho typu (vylúčenie systémového ochorenia ako príčiny demencie). Každé tri mesiace počas podávania AchE I sa opakuje testovanie kognitívnych funkcií MMSE a zhodnotí sa celkový stav pacienta vrátane hodnotenia globálneho fungovania v denných aktivitách a posúdenia porúch správania. Ak skóre MMSE klesne pod 13 bodov, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Predajná cena:
26.96 € / 812.20 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
26.96 € / 812.20 SK
Posledná aktualizácia:
2016-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.23 € ÚP:0.00 € DP:14.23 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:30.22 € ÚP:0.00 € DP:30.22 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:110.84 € ÚP:0.00 € DP:110.84 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:19.38 € ÚP:0.00 € DP:19.38 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:42.78 € ÚP:0.00 € DP:42.78 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.16 € ÚP:20.16 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:23.62 € ÚP:23.62 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien