Detail:
VISIPAQUE 320MG I/ML (SKL.FĽ.) sol inj 6x200 ml
Názov lieku:
VISIPAQUE 320MG I/ML (SKL.FĽ.)
Doplnok názvu:
sol inj 6x200 ml
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.2 k rozhodnutiu o Zmene v registrácie lieku ev. č.:
Písomná informácia pre používateľov


VISIPAQUE 150 mg l/ml
VISIPAQUE 270 mg l/ml

VISIPAQUE 320 mg l/ml

(IODIXANOLUM)
Injekčný roztok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

GE Healthcare AS
Nycoveien 1-2,
P.O.Box 4220, Nydalen
N-0401 Oslo, Nórsko


Zloženie lieku:


|Liečivo: |Koncentrácia: |Obsah v 1 ml |
|lodixanolum |150 mg l/ml |305 mg, tomu zodpovedá 150|
| | |mg I |
|lodixanolum |270 mg l/ml |550 mg, tomu zodpovedá 270|
| | |mg I |
|lodixanolum |320 mg l/ml |652 mg, tomu zodpovedá 320|
| | |mg I |

Pomocné látky:
Trometamolum (trometamol), natrii chloridum (chlorid sodný), calcii
chloridum (chlorid vápenatý), natrii calcii edetas (edetan sodno-vápenatý),
acidum hydrochloricum (kyselina chlorovodíková) (na úpravu pH) aqua ad
iniectabilia (voda na injekciu). pH prípravku je 6,8 - 7,6.

Fyzikálno - chemické údaje:
Osmolalita a viskozita VISIPAQUE:

|Koncentrácia: |Osmolalita: |Viskozita |
| |(mOsm/kg H2O) |(mPa.s) |
| |37°C |20°C |37°C |
|150 mg l/ml |290 |2,7 |1,7 |
|270 mg l/ml |290 |11,3 |5,8 |
|320 mg l/ml |290 |25,4 |11,4 |


* Metóda: Vapour-tlaková osmometria.


Farmakoterapeutická skupina

Diagnostikum

Charakteristika
lodixanol je neiónová, dimérna, hexajódovaná vo vode rozpustná röntgenová
kontrastná látka. Čisté vodné roztoky iodixanolu majú vo všetkých
klinických významných koncentráciách nižšiu osmolalitu ako krv a príslušné
koncentrácie neiónových monomérnych kontrastných látok. Pridaním
elektrolytov sa dosiahlo, že je VISIPAQUE izotonický s normálnymi telesnými
tekutinami.

VlSIPAQUE injekcie sa dodávajú pripravené na použitie ako číry, bezfarebný
až bledo žltý vodný roztok.
Injekčný roztok je určený na intravenózne, intraarteriálne a intratekálne
použitie.

Organicky viazaný jód absorbuje žiarenie v cievach a tkanivách, do ktorých
je aplikovaný.

Po intravenóznej injekcii iodixanolu zdravým dobrovoľníkom sa pri väčšine
sledovaných hemodynamických, klinicko-chemických a koagulačných parametroch
nezistili žiadne významné odchýlky od hodnôt týchto parametrov pred podaním
injekcie. Zriedkavé zmeny laboratórnych parametrov boli malé a sú
považované za klinicky bezvýznamné.

VISIPAQUE minimálne ovplyvňuje funkciu obličiek pacientov. Uvoľnenie
enzýmov (alkalická fosfatáza a N-acetyl-beta-glukozaminidáza) z buniek
proximálneho tubulu je menšie ako po podaní neiónových monomérnych
kontrastných látok pričom sa rovnaký trend pozoroval aj pri porovnaní s
iónovými dimérnymi kontrastnými látkami. VlSIPAQUE je tiež dobre tolerovaný
v glomeruloch.

Kardiovaskulárne parametre ako sú, LVEDP, LVSP, pulzová frekvencia, QT
interval a prietok femorálnymi cievami sú menej ovplyvnené po VISIPAQUE,
než po podaní iných kontrastných látok.

Iodixanol sa rýchlo distribuuje v organizme, pričom jeho priemerný polčas
distribúcie je približne 21 minút. Veľkosť zdanlivého distribučného objemu
je totožná s objemom extracelulárnej tekutiny (0,26 l/kg telesnej
hmotnosti), čo naznačuje, že iodixanol sa distribuuje výhradne v
extracelulárnom priestore.

Nezistila sa prítomnosť žiadnych metabolitov. Väzba na proteíny plazmy je
menej ako 2%.

Priemerný polčas eliminácie sú približne 2 hodiny. Iodixanol sa vylučuje
prevažne glomerulárnou filtráciou obličkami. U zdravých dobrovoľníkov sa po
intravenóznej injekcii vylúči močom približne 80% nemetabolizovaného
podielu z podanej dávky po 4 hodinách a 97% po 24 hodinách. Iba približne
1,2% z podanej dávky sa vylúči stolicou v priebehu 72 hodín. Maximálna
koncentrácia látky v moči sa dosiahne približne 1 hodinu po jej podaní.

V rozmedzí odporúčaných dávok sa nepozorovala dávkovo-závislá kinetika.

lndikácie
Röntgenová kontrastná látka na použitie u dospelých pacientov za účelom
angiokardiografie, cerebrálnej angiografie (konvenčná aj i.a. DSA),
periférnej artériografie (konvenčná aj i.a. DSA), abdominálnej angiografie
(i.a. DSA), urografie, venografie, zvýšenia kontrastu pri vyšetrení CT a u
detí za účelom angiokardiografie, urografie a zvýšenia kontrastu pri
vyšetrení CT. Lumbálna, torakálna, cervikálna myelografia.

Kontraindikácie
Manifestná hypertyreóza. Ťažké reakcie precitlivenosti na iodixanol v
anamnéze.

Nežiaduce účinky
Nižšie je uvedený zoznam možných nežiaducich účinkov v súvislosti s
rádiologickými postupmi, ktoré zahŕňajú použitie VISIPAQUE.

/lntravaskuláme použitie:/
Nežiaduce účinky spojené s použitím jódových kontrastných látok sú vo
všeobecnosti mierneho až stredného a prechodného charakteru. Ich výskyt u
látok neiónovej povahy je nižší ako u iónových kontrastných látok. Závažné
reakcie ako aj prípady úmrtia sú veľmi zriedkavé.

Najčastejším nežiaducim účinkom je mierny celkový pocit tepla alebo chladu.
Pri periférnej angiografii sa pocit tepla vyskytuje často (výskyt je vyšší
ako 1:10), kým periférna bolestivosť je zriedkavá (výskyt je nižší ako
1:10, ale vyšší ako 1:100).

Abdominálny diskomfort/bolesť brucha sú veľmi vzácne (výskyt je nižší ako
1:1000) a tráviace ťažkosti, ako je nevoľnosť a vracanie sú vzácne (výskyt
je nižší ako 1:100, ale vyšší ako 1:1000).

Reakcie precitlivenosti sa vyskytujú príležitostne a obyčajne sa prejavujú
ako mierne dýchacie alebo kožné symptómy, ako napr. dýchavičnosť, vyrážka,
erytém, urtikária, svrbenie a angioedém. Môžu sa objaviť bezprostredne po
podaní injekcie alebo až o niekoľko dní.
Môže dôjsť k hypotenzii alebo horúčke. Popísali sa prípady ťažkých až
toxických kožných reakcií. Závažné prejavy ako edém laryngu,
bronchospazmus, edém pľúc alebo anafylaktický šok, sú veľmi zriedkavé.

Anafylaktoidné reakcie sa môžu vyskytnúť bez ohľadu na veľkosť dávky a
spôsob podania, pričom mierne príznaky precitlivenosti môžu predstavovať
prvé známky závažnej reakcie. Vtedy je potrebné okamžite prerušiť podávanie
kontrastnej látky a v prípadne potreby začať špecifickú liečbu použitím
venózneho prístupu. Pacienti užívajúci beta-blokátory môžu mať atypické
anafylaktické príznaky, ktoré je možné omylom považovať za vagovú reakciu.

Vagové reakcie spôsobujúce hypotenziu a bradykardiu sa pozorovali vo veľmi
zriedkavých prípadoch.

Jodizmus alebo jódový mumps predstavuje veľmi zriedkavú komplikáciu po
podaní jódových kontrastných látok, ktorá sa prejavuje opuchom a
bolestivosťou slinných žliaz približne až do 10 dní po vyšetrení.

Po podaní jódových kontrastných látok sa často pozoruje menšie prechodné
zvýšenie hladiny S-kreatinínu, ktoré však obyčajne nemá žiadny klinický
význam. Prípady renálneho zlyhania sú veľmi zriedkavé. Avšak u vysoko-
rizikových pacientov sa zaznamenali prípady úmrtia.

Injekcia kontrastnej látky do koronárnych, cerebrálnych alebo renálnych
artérií môže vyvolať ich spazmus, čo môže viesť k prechodnej ischémii.

Neurologické reakcie sú veľmi zriedkavé. Zahŕňajú bolesti hlavy, závrat,
kŕče a prechodné motorické alebo senzorické poruchy. Vo veľmi zriedkavých
prípadoch môže kontrastná látka preniknúť cez hematoencefalickú bariéru, čo
vedie k jej vychytaniu v mozgovej kôre, ktorá je viditeľná pri CT vyšetrení
ešte na nasledujúci deň. Niekedy pritom dochádza k prechodnej zmätenosti
a prechodnej slepote.

Závažné kardiálne komplikácie, ako sú arytmie, depresie a známky ischémie
sú veľmi zriedkavé. Môže vzniknúť hypertenzia.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch dochádza po flebografii k trombóze alebo
tromboflebitíde. Taktiež sa opísalo niekoľko prípadov artralgie.

Môžu sa vyskytnúť závažné respiračné symptómy a znaky (vrátane dyspnoe
a nekardiogénneho pľúcneho edému) a kašeľ.

Intratekálne podanie:
Nežiaduce účinky po intratekálnom podaní sa môžu objaviť neskôr, t.j.
niekoľko hodín až dní po vyšetrení. Ich výskyt je podobný ako po samotnej
lumbálnej punkcii.

Bolesti hlavy, nevoľnosť, vracanie alebo závrat patria medzi časté
nežiaduce účinky a prevažne vznikajú v dôsledku poklesu tlaku v
subarachnoidálnom priestore po úniku likvoru v mieste vpichu. U niektorých
pacientov pretrvávajú ťažké bolesti hlavy aj niekoľko dní. Na minimalizáciu
poklesu tlaku sa nesmie odobrať väčšie množstvo mozgovomiešneho moku.

Mierne miestne bolesti a radikulárne bolesti sa môžu vyskytnúť v mieste
vpichu injekcie.

Po podaní kontrastnej látky sa prechodne môže vyskytnúť meningeálne
dráždenie spojené s fotofóbiou a meningizmom. Môže vzniknúť chemická
meningitída. Možnosť vzniku infekčnej meningitídy nie je vylúčená.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa popísali prejavy prechodnej mozgovej
dysfunkcie, medzi ktoré patria kŕče, prechodná zmätenosť alebo prechodné
motorické alebo senzorické poruchy. U niektorých pacientov sa pozorovali
zmeny na EEG.

Interakcie
Všetky jódové kontrastné látky môžu ovplyvniť funkčné testy štítnej žľazy.
Z toho dôvodu môže mať štítna žľaza zníženú väzbovú schopnosť pre jód až do
niekoľkých týždňov.

Vyššie koncentrácie kontrastnej látky v sére a moči môžu ovplyvňovať
výsledky laboratórnych vyšetrení bilirubínu, bielkovín alebo anorganických
látok (napr. železa, medi, vápnika a fosfátov). Preto sa tieto parametre
neodporúča vyšetrovať v deň kontrastného vyšetrenia.

Použitie jódovej kontrastnej látky môže viesť k prechodnému zhoršeniu
funkcie obličiek, čo môže vyvolať laktátovú acidózu u diabetikov, ktorí sú
liečení metformínom (pozri časť Špeciálne upozornenia).

U pacientov liečených interleukínom-2 počas obdobia dvoch týždňov pred
podaním jódovej kontrastnej látky sa pozorovalo zvýšené riziko oneskorených
reakcií (príznaky podobné chrípke alebo kožné reakcie).

Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie sa môže líšiť v závislosti od druhu vyšetrenia, veku, telesnej
hmotnosti, srdcového výdaja a od celkového zdravotného stavu pacienta a od
použitej techniky vyšetrenia. Obyčajne sa používa rovnaká koncentrácia a
objem jódu ako pri iných jódových röntgenových kontrastných látkach
používaných v súčasnosti, hoci sa v niektorých štúdiách získali dostatočné
informácie na diagnostiku pomocou iodixanolovej injekcie s mierne nižšou
koncentráciou jódu. Tak ako pri iných kontrastných látkach sa pred
aplikáciou aj po nej odporúča zabezpečiť primeranú hydratáciu pacienta.
Kontrastná látka sa používa na intravenóznu, intraarteriálnu a intratekálnu
aplikáciu.

Nasledujúce dávkovanie môže slúžiť ako návod. Dávky uvedené na
intraarteriálne podanie platia pre jednorazovú injekciu, ktorú možno
opakovať.

Indikácia/vyšetrenie Koncentrácia Objem

Intraarteriálna aplikácia

Atrériografia

Selektívna cerebrálna 270/320(1) mg I/ml 5-10 ml/inj

Selektívna cerebrálna i.a. DSA 150 mg I/ml 5-10 ml/inj

Aortografia 270/320 mg I/ml 40-60 ml/inj

Periférna 270/320 mg I/ml 30-60 ml/inj

Periférna i.a. DSA 150 mg I/ml 30-60 ml/inj

Selektívna viscerálna i.a. DSA 270 mg I/ml 10-40
ml/inj

Angiokardiografia; dospelí
Nástrek ľavej komory a koreňa
aorty 320 mg l/ml 30-60 ml/inj.
Selektívna koronarografia 320 mg l/ml 4-8
ml/inj.

Deti: 270/320 mg l/ml Podľa veku, telesnej hmotnosti


a patolog. procesu (odporučená
max.
celková dávka je 10 mg/kg).


Intravenózna aplikácia

Urografia

Dospelí: 270/320 mg I/ml 40-80 ml(2)

Deti < 7 kg 270/320 mg I/ml 2-4 ml/kg

Deti > 7 kg 270/320 mg I/ml 2-3 ml/kg
Všetky dávky závisia od veku, telesnej
hmotnosti a patolog. procesu
(max. 50 ml)


Venografia 270 mg I/ml 50-150 ml/končatina

Zvýšenie kontrastu pri CT


CT hlavy, dospelí 270/320 mg I/ml 50-150 ml

CT tela, dospelí 270/320 mg I/ml 75-150 ml

Deti: CT hlavy a tela 270/320 mg I/ml 2-3 ml/kg až do 50
ml
(v niektorých prípadoch je
možné podať až do 150 ml)Intratekálna aplikácia (iba dospelí)
Lumbálna a torakálna 270 mg I/ml 10-12 ml(3)
myelografia alebo 320 mg I/ml 10 ml(3)
(Iumb. vpich)
Cervikálna 270 mg l/mI 10-12 ml(3)

myelografia
(cerv. a Iumb. vpich) alebo 320 ml I/ml 10 ml(3)

(1) Používajú sa obe koncentrácie hoci väčšinou sa odporúča 270 mg I/ml.
(2) Pri vysoko dávkovej urografii možno použiť vyššie dávky.
(3) Na minimalizáciu nežiaducich účinkov sa neodporúča prekročiť celkovú
dávku 3,2 g jódu.

Starší pacienti: rovnaké dávkovanie ako u dospelých.

Dodatočné pokyny pre automatickú striekačku/pumpu
Kontrastné látky balené v 500 ml infúznych fľašiach alebo
v polypropylénových fľašiach sa môžu použiť iba s automatickými
striekačkami/pumpami určenými na tento objem. Používa sa metóda jedného
napichnutia. Spojovacia hadička z automatickej striekačky/pumpy k
pacientovi sa musí vymeniť po každom pacientovi. Nepoužitý zvyšok
kontrastnej látky v infúznej fľaši alebo v polypropylénovej fľaši a všetky
spojovacie hadičky sa musia na konci dňa znehodnotiť. Možno tiež použiť
infúzne fľaše alebo polypropylénové fľaše s menším objemom. Je potrebné
dodržiavať všetky inštrukcie výrobcu automatickej striekačky/pumpy.

Predávkovanie
Predávkovanie je nepravdepodobné u pacientov s normálnou funkciou obličiek.
Dĺžka výkonu je dôležitá z hľadiska renálnej tolerancie vysokých dávok
kontrastnej látky (t1/2 - 2 hod). Pri náhodnom predávkovaní je nutné
nahradiť straty tekutín a iónov infúziami. Funkciu obličiek je potrebné
sledovať najmenej počas 3 nasledujúcich dní. V prípade potreby možno
iodixanol odstrániť z organizmu pacienta pomocou hemodialýzy. Nie je k
dispozícii špecifické antidotum.

Špeciálne upozornenia
Všeobecné špeciálne upozornenia týkajúce sa používania neiónových
kontrastných látok:
Pozitívna anamnéza alergie, astmy alebo nežiaducej reakcie na jódovú
kontrastnú látku poukazuje na nutnosť osobitnej opatrnosti. V týchto
prípadoch možno zvážiť premedikáciu kortikosteroidmi alebo H1 alebo H2
antagonistmi.

Riziko závažných reakcií v súvislosti s používaním VISIPAQUE je nízke.
Jódované kontrastné látky však môžu vyvolať anafylaktoidné reakcie alebo
iné prejavy precitlivenosti. Z toho dôvodu musia byť vopred zabezpečené
lieky a vybavenie potrebné na okamžitú liečbu prípadných závažných reakcií.
Počas celého röntgenového vyšetrenia je vhodné mať vždy zavedenú
intravenóznu kanylu alebo katéter kvôli rýchlemu venóznemu prístupu.

V porovnaní s kontrastnými látkami iónovej povahy majú neiónové kontrastné
látky menší vplyv na koagulačný systém /in vitro/. Počas cievnej katetrizácie
je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť angiografickej manipulácii a často
preplachovať katéter (napr. heparinizovaným fyziologickým roztokom) na
minimalizáciu rizika vzniku trombózy a embólie.

Pred podaním kontrastnej látky a po jej podaní je potrebné zabezpečiť
primeranú hydratáciu pacienta. To sa týka najmä pacientov s mnohopočetným
myelómom, diabetom, renálnou dysfunkciou, ako aj dojčiat, malých detí a
starších pacientov. Dojčatá (vek<1 rok) a najmä novorodenci sú náchylní na
poruchy elektrolytov a hemodynamickú nestabilitu.

Zvýšenú pozornosť si taktiež vyžadujú pacienti s ťažkým ochorením srdca a
pľúcnou hypertenziou, u ktorých môže dojsť k hemodynamickým zmenám alebo
arytmiám.

Pacienti s akútnym ochorením mozgu, nádorovým ochorením alebo anamnézou
epilepsie majú sklon k záchvatom a vyžadujú si osobitnú starostlivosť.
U alkoholikov a narkomanov je tiež zvýšené riziko záchvatov a
neurologických reakcií.

Na prevenciu akútneho renálneho zlyhania po podaní kontrastnej látky je u
rizikových pacientov s poškodením funkcie obličiek a diabetom potrebná
osobitná starostlivosť. Riziko je tiež u pacientov s paraproteinémiou
(myelomatózou a Waldenstromovou makroglobulinémiou).

Medzi preventívne opatrenia patrí:

. Identifikácia vysoko-rizikových pacientov.
. Zabezpečenie primeranej hydratácie. Ak je to nevyhnutné aj podávaním
i.v. infúzie pred vyšetrením až do vylúčenia kontrastnej látky
obličkami.
. Prevencia ďalšej záťaže obličiek nefrotoxickými liekmi, perorálnymi
cholecystografickými látkami, svorkovaním aorty, renálnou arteriálnou
angioplastikou alebo veľkým chirurgickým zákrokom až do vylúčenia
kontrastnej látky z organizmu.
. Odloženie opakovaného vyšetrenia kontrastnou látkou, až kým funkcia
obličiek nedosiahne hodnoty pred prvým vyšetrením.

U diabetických pacientov liečených metformínom je pred intravaskulárnou
aplikáciou jódovej kontrastnej látky potrebné zmerať sérovú hladinu
kreatinínu na prevenciu vzniku laktátovej acidózy.
Normálna hladina sérového kreatinínu/renálne funkcie: Podávanie metformínu
je potrebné prerušiť v čase podávania kontrastnej látky a možno v ňom
pokračovať po 48 hodinách alebo až po normalizácii renálnych
funkcií/sérovej hladiny kreatinínu.
Abnormálna hladina sérového kreatinínu/renálne funkcie: Podávanie
metformínu je potrebné prerušiť a vyšetrenie kontrastnou látkou vykonať 48
hodín po vysadení metformínu. Jeho podávanie možno obnoviť ak sú renálne
funkcie/ hladina sérového kreatinínu nezmenené.
V mimoriadnych prípadoch kde sú renálne funkcie abnormálne alebo neznáme
musí lekár zvážiť pomer rizika k úžitku vyšetrenia kontrastnou látkou, je
potrebné vykonať bezpečnostné opatrenia: podávanie metformínu je potrebné
prerušiť, pacienta hydratovať a monitorovať renálne funkcie a u pacienta
sledovať symptómy laktátovej acidózy.

Mimoriadna starostlivosť je potrebná u pacientov s ťažkou poruchou funkcie
obličiek a pečene, u ktorých je signifikantne znížený klírens kontrastnej
látky. Hemodialyzovaní pacienti sa môžu podrobiť vyšetreniu kontrastnou
látkou.Korelácia času medzi podaním kontrastnej látky a hemodialýzou nie je
potrebná.

Podávanie jódovej kontrastnej látky môže zhoršiť symptómy myasthenie
gravis. U pacientov s feochromocytómom, ktorí sa podrobujú invazívnemu
zákroku, by mali profylakticky užívať alfa-blokátory na prevenciu
hypertenznej krízy. Osobitnú starostlivosť si vyžadujú pacienti s
hypertyreózou. U pacientov s multinodálnou strumou je zvýšené riziko
hypertyreózy po podaní jódovej kontrastnej látky. Je tiež potrebné myslieť
na možnosť vzniku indukovanej prechodnej hypotyreózy po podaní kontrastnej
látky u predčasne narodených detí.

Extravazácia VISIPAQUE nebola doposiaľ zaznamenaná, ale je pravdepodobné,
že VISIPAQUE v dôsledku jeho izotonicity spôsobuje menší lokálny pocit
bolesti a extravaskulárny opuch ako hyperosmolárne kontrastné látky. V
prípade extravazácie sa ako štandardný postup odporúča zdvihnutie končatiny
a použitie studených obkladov na postihnuté miesto. V prípade vzniku
"compartment" syndrómu je nevyhnutná chirurgická dekompresia.

Dĺžka sledovania:
Po podaní kontrastnej látky sa musí pacient sledovať najmenej 30 minút,
pretože v tomto období sa objavuje väčšina závažných nežiaducich účinkov.
Skúsenosti však potvrdili, že reakcie precitlivenosti sa môžu objaviť až do
niekoľkých hodín až dní po podaní injekcie.

Intratekálne použitie:
Po myelografii je potrebné ponechať pacienta na lôžku aspoň 1 hodinu
v polohe so zdvihnutou hlavou a trupom v 20° uhle. Po tomto čase môže
pacient opatrne chodiť, ale nesmie sa predkloniť. Ak pacient zotrvá na
lôžku, jeho hlava a hrudník musia zostať vo zdvihnutej polohe počas ďalších
6 hodín. Pacienti, u ktorých sa predpokladá znížený prah pre kŕče, sa musia
starostlivo sledovať. Ambulantní pacienti nesmú zostať úplne sami 24 hodín
po vyšetrení.

Používanie v tehotenstve a počas dojčenia
Bezpečnosť použitia VlSIPAQUE v tehotenstve sa doteraz u človeka
nepotvrdila. Vyhodnotenia experimentálnych štúdií vykonaných na zvieratách
nenaznačujú žiadny priamy alebo nepriamy negatívny vplyv na reprodukciu,
vývoj zárodku alebo plodu, priebeh tehotenstva a na perinatálny a
postnatálny vývoj.

V tehotenstve je potrebné sa vždy vyhnúť radiačnej expozícii, ak je to
možné. V nevyhnutných prípadoch je nutné starostlivo zvážiť pomer medzi
možným rizikom a prínosom röntgenového vyšetrenia s použitím kontrastnej
látky alebo bez nej. Počas gravidity sa VISIPAQUE môže aplikovať iba vtedy,
ak po zvážení lekára prínos prevýši riziko.

Ak sa jódované kontrastné látky podávajú matkám v dojčení možno normálne
pokračovať.
Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Počas prvých 24 hodín po intratekálnom podaní sa neodporúča riadiť motorové
vozidlá, ani manipulovať so strojmi.

Pokyny pred použitím
I napriek tomu, že nebola zistená žiadna inkompatibilita, VISIPAQUE sa
nesmie priamo miešať s inými liečivami a musí sa použiť samostatná
striekačka.
Podobne ako pri iných parenterálnych prípravkoch, aj VISIPAQUE je potrebné
pred použitím vizuálne preveriť, či neobsahuje tuhé čiastočky, či nedošlo k
zmene jeho zafarbenia, resp. či nie je porušený obal.
Kontrastná látka sa natiahne do striekačky bezprostredne pred použitím.
Liekovky sú určené výhradne na jedno použitie, pričom nepoužitý zvyšok je
potrebné znehodnotiť. Pred podaním je možné VISIPAQUE zohriať na telesnú
teplotu.


Varovanie

Nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti uvedenom na obale.


Balenie

Injekčná liekovka (20 ml) z bezfarebného a vysoko odolného borosilikátového
skla (Ph.Eur. Type I), čierna chlorobutylová gumená zátka (Ph. Eur. Type
I), ktorá je zaistená odstrániteľnou poistkou s farebnou plastovou vrchnou
časťou, papierová skladačka, písomná informácia pre používateľa.
Infúzna fľaša (50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml) z bezfarebného a vysoko
odolného borosilikátového skla (Ph.Eur. Typ I), čierna chlorobutylová
gumená zátka (Ph. Eur. Typ I), ktorá je zaistená odstrániteľnou poistkou s
farebnou plastovou vrchnou časťou, papierová skladačka, písomná informácia
pre používateľa.
Polypropylénové fľaše s objemom 10 ml, 20 ml, 40 ml, 50 ml sú dodávané s
odstrániteľným uzáverom. Polypropylénové fľaše s objemom 75 ml, 100 ml, 150
ml, 175 ml, 200 a 500 ml sú dodávané s plastovým uzáverom na závit a s
odstrániteľným bezpečnostným prstencom, papierová skladačka, písomná
informácia pre používateľa.
Injekčné liekovky/infúzne fľaše:
VISIPAQUE 150 mg l/ml
10 x 50 ml
6 x 200 ml
6 x 500 ml
VISIPAQUE 270 mg l/ml
10 x 20 ml
10 x 50 ml
10 x 100 ml
6 x 200 ml
6 x 500 ml
VISIPAQUE 320 mg l/ml
10 x 20 ml
10 x 50 ml
10 x 100 ml
6 x 200 ml
6 x 500 ml

Polypropylénové fľaše:
VISIPAQUE 150 mg l/ml
10 x 50 ml
10 x 100 ml
10 x 200 ml
VISIPAQUE 270 mg l/ml
10 x 10 ml
10 x 20 ml
10 x 40 ml
10 x 50 ml
10 x 75 ml
10 x 100 ml
10 x 150 ml
10 x 175 ml
10 x 200 ml
6 x 500 ml
VISIPAQUE 320 mg l/ml
10 x 10 ml
10 x 20 ml
10 x 40 ml
10 x 50 ml
10 x 75 ml
10 x 100 ml
10 x 150 ml
10 x 175 ml
10 x 200 ml
6 x 500 ml

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Uchovávanie

VISIPAQUE sa musí uchovávať pri teplotách do 30°C a chrániť pred svetlom. V
sklených nádobách a v polypropylénových fľašiach s obsahom 40, 50, 75, 100,
150, 175, 200 a 500 ml možno prípravok uchovávať 1 mesiac pred použitím pri
teplote 37°C. V polypropylénových fľašiach s obsahom 10 a 20 ml možno
prípravok uchovávať 1 týždeň pred použitím pri teplote 37°C.
Uschovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Dátum poslednej revízie textu
Jún 2010
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k rozhodnutiu o Zmene v registrácie lieku ev. č.:

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

VISIPAQUE 150 mg l/ml
VISIPAQUE 270 mg l/ml
VISIPAQUE 320 mg l/ml


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

|Liečivo: |Koncentrácia: |Obsah v 1 ml |
|Iodixanolum |150 mg l/ml |305 mg, tomu zodpovedá 150|
| | |mg I |
|lodixanolum |270 mg l/ml |550 mg, tomu zodpovedá 270|
| | |mg I |
|lodixanolum |320 mg l/ml |652 mg, tomu zodpovedá 320|
| | |mg I |lodixanol je neiónová, dimérna, hexajódovaná vo vode rozpustná röntgenová
kontrastná látka. Čisté vodné roztoky iodixanolu majú vo všetkých
klinických významných koncentráciách nižšiu osmolalitu ako krv a príslušné
koncentrácie neiónových monomérnych kontrastných látok. Pridaním
elektrolytov sa dosiahlo to, že je VISIPAQUE izotonický s normálnymi
telesnými tekutinami. Hodnoty osmolality a viskozity VlSIPAQUE sú
nasledovné:

|Koncentrácia: |Osmolalita* |Viskozita |
| |(mOsm/kg H2O) |(mPa.s) |
| |37°C |20 °C |37 °C |
|150 mg l/ml |290 |2,7 |1,7 |
|270 mg l/ml |290 |11,3 |5,8 |
|320 mg l/ml |290 |25,4 |11,4 |


* Metóda: Vapour-tlaková osmometria.


3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok.

VlSIPAQUE injekcie sa dodávajú pripravené na použitie ako číry bezfarebný
až bledo žltý vodný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

Röntgenová kontrastná látka na použitie u dospelých pacientov za účelom
angiokardiografie, cerebrálnej angiografie (konvenčná aj intraarteriálna
DSA), periférnej artériografie (konvenčná aj i.a. DSA), abdominálnej
angiografie (i.a. DSA), urografie, venografie, zvýšenia kontrastu pri
vyšetrení CT a u detí za účelom angiokardiografie, urografie a zvýšenia
kontrastu pri vyšetrení CT. Lumbálna, torakálna, cervikálna myelografia.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie sa môže líšiť v závislosti od druhu vyšetrenia, veku, telesnej
hmotnosti, srdcového výdaja a od celkového zdravotného stavu pacienta a od
použitej techniky vyšetrenia. Obyčajne sa používa rovnaká koncentrácia a
objem jódu ako pri iných jódových röntgenových kontrastných látkach
používaných v súčasnosti, hoci sa v niektorých štúdiách získali dostatočné
informácie na diagnostiku pomocou iodixanolovej injekcie s mierne nižšou
koncentráciou jódu. Tak ako pri iných kontrastných látkach sa pred
aplikáciou aj po nej odporúča zabezpečiť primeranú hydratáciu pacienta.
Kontrastná látka sa používa na intravenóznu, intraarteriálnu a intratekálnu
aplikáciu.
Nasledujúce dávkovanie môže slúžiť ako návod. Dávky uvedené na
intraarteriálne podanie platia pre jednorazovú injekciu, ktorú možno
opakovať.

Indikácia/vyšetrenie Koncentrácia Objem

Intraarteriálna aplikácia

Atrériografia

Selektívna cerebrálna 270/320(1) mg I/ml 5-10 ml/inj

Selektívna cerebrálna i.a. DSA 150 mg I/ml 5-10 ml/inj

Aortografia 270/320 mg I/ml 40-60 ml/inj

Periférna 270/320 mg I/ml 30-60 ml/inj

Periférna i.a. DSA 150 mg I/ml 30-60 ml/inj

Selektívna viscerálna i.a. DSA 270 mg I/ml 10-40
ml/inj

Angiokardiografia; dospelí
Nástrek ľavej komory a koreňa
aorty 320 mg l/ml 30-60 ml/inj.
Selektívna koronarografia 320 mg l/ml 4-8
ml/inj.

Deti: 270/320 mg l/ml Podľa veku, telesnej hmotnosti


a patolog. procesu (odporučená
max.
celková dávka je 10 mg/kg).


Intravenózna aplikácia

Urografia

Dospelí: 270/320 mg I/ml 40-80 ml(2)

Deti < 7 kg 270/320 mg I/ml 2-4 ml/kg

Deti > 7 kg 270/320 mg I/ml 2-3 ml/kg
Všetky dávky závisia od veku, telesnej
hmotnosti a patolog. procesu
(max. 50 ml)


Venografia 270 mg I/ml 50-150 ml/končatina

Zvýšenie kontrastu pri CT


CT hlavy, dospelí 270/320 mg I/ml 50-150 ml

CT tela, dospelí 270/320 mg I/ml 75-150 ml

Deti: CT hlavy a tela 270/320 mg I/ml 2-3 ml/kg až do 50
ml
(v niektorých prípadoch je
možné podať až do 150 ml)Intratekálna aplikácia (iba dospelí)
Lumbálna a torakálna 270 mg I/ml 10-12 ml(3)
myelografia alebo 320 mg I/ml 10 ml(3)
(Iumb. vpich)
Cervikálna 270 mg l/mI 10-12 ml(3)

myelografia
(cerv. a Iumb. vpich) alebo 320 ml I/ml 10 ml(3)

(1) Používajú sa obe koncentrácie hoci väčšinou sa odporúča 270 mg I/ml.
(2) Pri vysoko dávkovej urografii možno použiť vyššie dávky.
(3) Na minimalizáciu nežiaducich účinkov sa neodporúča prekročiť celkovú
dávku 3,2 g jódu.

Starší pacienti: rovnaké dávkovanie ako u dospelých.

4.3. Kontraindikácie

Manifestná hypertyreóza. Ťažké reakcie precitlivenosti na iodixanol v
anamnéze.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Všeobecné špeciálne upozornenia týkajúce sa používania neiónových
kontrastných látok:
Pozitívna anamnéza alergie, astmy alebo nežiaducej reakcie na jódovú
kontrastnú látku poukazuje na nutnosť osobitnej opatrnosti. V týchto
prípadoch možno zvážiť premedikáciu kortikosteroidmi alebo H1 alebo H2
antagonistmi.

Riziko závažných reakcií v súvislosti s používaním VISIPAQUE je nízke.
Jódované kontrastné látky všakmôžu vyvolať anafylaktoidné reakcie alebo iné
prejavy precitlivenosti. Z toho dôvodu musia byť vopred zabezpečené lieky a
vybavenie potrebné na okamžitú liečbu prípadných závažných reakcií. Počas
celého röntgenového vyšetrenia je vhodné mať vždy zavedenú intravenóznu
kanylu alebo katéter kvôli rýchlemu venóznemu prístupu.

V porovnaní s kontrastnými látkami iónovej povahy majú neiónové kontrastné
látky menší vplyv na koagulačný systém /in vitro/. Počas cievnej katetrizácie
je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť angiografickej manipulácii a často
preplachovať katéter (napr. heparinizovaným fyziologickým roztokom) na
minimalizáciu rizika vzniku trombózy a embólie.

Pred podaním kontrastnej látky a po jej podaní je potrebné zabezpečiť
primeranú hydratáciu pacienta. To sa týka najmä pacientov s mnohopočetným
myelómom, diabetom, renálnou dysfunkciou, ako aj dojčiat, malých detí a
starších pacientov. Dojčatá (vek<1 rok) a najmä novorodenci sú náchylní na
poruchy elektrolytov a hemodynamickú nestabilitu.

Zvýšenú pozornosť si taktiež vyžadujú pacienti s ťažkým ochorením srdca a
pľúcnou hypertenziou, u ktorých môže dojsť k hemodynamickým zmenám alebo
arytmiám.

Pacienti s akútnym ochorením mozgu, nádorovým ochorením alebo anamnézou
epilepsie majú sklon k záchvatom kŕčov a vyžadujú si osobitnú
starostlivosť. U alkoholikov a narkomanov je tiež zvýšené riziko záchvatov
kŕčov a neurologických reakcií.

Na prevenciu akútneho renálneho zlyhania po podaní kontrastnej látky je u
rizikových pacientov s poškodením funkcie obličiek a diabetom potrebná
osobitná starostlivosť. Riziko je tiež u pacientov s paraproteinémiou
(myelomatózou a Waldenstromovou makroglobulinémiou).

Medzi preventívne opatrenia patrí:

. Identifikácia vysoko-rizikových pacientov.
. Zabezpečenie primeranej hydratácie. Ak je to nevyhnutné aj podávaním
i.v. infúzie pred vyšetrením až do vylúčenia kontrastnej látky
obličkami.
. Prevencia ďalšej záťaže obličiek nefrotoxickými liekmi, perorálnymi
cholecystografickými látkami, svorkovaním aorty, renálnou arteriálnou
angioplastikou alebo veľkým chirurgickým zákrokom až do vylúčenia
kontrastnej látky z organizmu.
. Odloženie opakovaného vyšetrenia kontrastnou látkou, až kým funkcia
obličiek nedosiahne hodnoty pred prvým vyšetrením.

U diabetických pacientov liečených metformínom je pred intravaskulárnou
aplikáciou jódovej kontrastnej látky potrebné zmerať sérovú hladinu
kreatinínu na prevenciu vzniku laktátovej acidózy.
Normálna hladina sérového kreatinínu/renálne funkcie: Podávanie metformínu
je potrebné prerušiť v čase podávania kontrastnej látky a možno v ňom
pokračovať po 48 hodinách alebo až po normalizácii renálnych
funkcií/sérovej hladiny kreatinínu.
Abnormálna hladina sérového kreatinínu/renálne funkcie: Podávanie
metformínu je potrebné prerušiť a vyšetrenie kontrastnou látkou vykonať 48
hodín po vysadení metformínu. Jeho podávanie možno obnoviť ak sú renálne
funkcie/ hladina sérového kreatinínu nezmenené.
V mimoriadnych prípadoch kde sú renálne funkcie abnormálne alebo neznáme
musí lekár zvážiť pomer rizika k prínosu vyšetrenia kontrastnou látkou, je
potrebné vykonať bezpečnostné opatrenia: podávanie metformínu je potrebné
prerušiť, pacienta hydratovať a monitorovať renálne funkcie a u pacienta
sledovať symptómy laktátovej acidózy.

Mimoriadna starostlivosť je potrebná u pacientov s ťažkou poruchou funkcie
obličiek a pečene, u ktorých je signifikantne znížený klírens kontrastnej
látky. Hemodialyzovaní pacienti sa môžu podrobiť vyšetreniu kontrastnou
látkou. Korelácia času medzi podaním kontrastnej látky a hemodialýzou nie
je potrebná.

Podávanie jódovej kontrastnej látky môže zhoršiť symptómy myasténie
gravis. U pacientov s feochromocytómom, ktorí sa podrobujú invazívnemu
zákroku, majú mali profylakticky užívať alfa-blokátory na prevenciu
hypertenznej krízy. Osobitnú starostlivosť si vyžadujú pacienti s
hypertyreózou. U pacientov s multinodálnou strumou je zvýšené riziko
hypertyreózy po podaní jódovej kontrastnej látky. Je tiež potrebné myslieť
na možnosť vzniku indukovanej prechodnej hypotyreózy po podaní kontrastnej
látky u predčasne narodených detí.

Extravazácia VISIPAQUE nebola doposiaľ zaznamenaná, ale je pravdepodobné,
že VISIPAQUE v dôsledku jeho izotonicity spôsobuje menší lokálny pocit
bolesti a extravaskulárny opuch ako hyperosmolárne kontrastné látky. V
prípade extravazácie sa ako štandardný postup odporúča zdvihnutie končatiny
a použitie studených obkladov na postihnuté miesto. V prípade vzniku
"compartment" syndrómu je nevyhnutná chirurgická dekompresia.

Dĺžka sledovania:
Po podaní kontrastnej látky sa musí pacient sledovať najmenej 30 minút,
pretože v tomto období sa objavuje väčšina závažných nežiaducich účinkov.
Skúsenosti však potvrdili, že reakcie precitlivenosti sa môžu objaviť až do
niekoľkých hodín až dní po podaní injekcie.

Intratekálne použitie:
Po myelografii je potrebné ponechať pacienta na lôžku aspoň 1 hodinu
v polohe so zdvihnutou hlavou a trupom v 20 ° uhle. Po tomto čase môže
pacient opatrne chodiť, ale nesmie sa predkloniť. Ak pacient zotrvá na
lôžku, jeho hlava a hrudník musia zostať vo zdvihnutej polohe počas ďalších
6 hodín. Pacienti, u ktorých sa predpokladá znížený prah pre kŕče, sa musia
starostlivo sledovať. Ambulantní pacienti nesmú zostať úplne sami 24 hodín
po vyšetrení.

4.5. Liekové a iné interakcie

Všetky jódové kontrastné látky môžu ovplyvniť funkčné testy štítnej žľazy.
Z toho dôvodu môže mať štítna žľaza zníženú väzbovú schopnosť pre jód až do
niekoľkých týždňov.

Vyššie koncentrácie kontrastnej látky v sére a moči môžu ovplyvňovať
výsledky laboratórnych vyšetrení bilirubínu, bielkovín alebo anorganických
látok (napr. železa, medi, vápnika a fosforu). Preto sa tieto parametre
neodporúča vyšetrovať v deň kontrastného vyšetrenia.

Použitie jódovej kontrastnej látky môže viesť k prechodnému zhoršeniu
funkcie obličiek, čo môže vyvolať laktátovú acidózu u diabetikov, ktorí sú
liečení metformínom (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri
používaní).

U pacientov liečených interleukínom-2 počas obdobia dvoch týždňov pred
podaním jódovej kontrastnej látky sa pozorovalo zvýšené riziko neskorých
reakcií (príznaky podobné chrípke alebo kožné reakcie).

4.6 Gravidita a laktácia

Bezpečnosť použitia VlSIPAQUE v gravidite sa doteraz u človeka nepotvrdila.
Vyhodnotenia experimentálnych štúdií vykonaných na zvieratách nenaznačujú
žiadny priamy alebo nepriamy negatívny vplyv na reprodukciu, vývoj zárodku
alebo plodu, priebeh gravidity a na perinatálny a postnatálny vývoj.

V gravidite je potrebné sa vždy vyhnúť radiačnej expozícii, ak je to možné.
V nevyhnutných prípadoch je nutné starostlivo zvážiť pomer medzi možným
rizikom a prínosom röntgenového vyšetrenia s použitím kontrastnej látky
alebo bez nej. Počas gravidity sa VISIPAQUE môže aplikovať iba vtedy, ak po
zvážení lekára prínos prevýši riziko.

Ak sa jódované kontrastné látky podávajú matkám v dojčení možno normálne
pokračovať.
4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Počas prvých 24 hodín po intratekálnom podaní sa neodporúča riadiť motorové
vozidlá, ani manipulovať so strojmi.

4.8 Nežiaduce účinky

Nižšie je uvedený zoznam možných nežiaducich účinkov v súvislosti s
rádiologickými postupmi, ktoré zahŕňajú použitie VISIPAQUE.

/lntravaskuláme použitie:/
Nežiaduce účinky spojené s použitím jódových kontrastných látok sú vo
všeobecnosti mierneho až stredného a prechodného charakteru. Ich výskyt u
látok neiónovej povahy je nižší ako u iónových kontrastných látok. Závažné
reakcie ako aj prípady úmrtia sú veľmi zriedkavé.

Najčastejším nežiaducim účinkom je mierny celkový pocit tepla alebo chladu.
Pri periférnej angiografii sa pocit tepla vyskytuje často (výskyt je vyšší
ako 1:10), kým periférna bolestivosť je zriedkavá (výskyt je nižší ako
1:10, ale vyšší ako 1:100).

Abdominálny diskomfort/bolesť brucha sú veľmi vzácne (výskyt je nižší ako
1:1000) a tráviace ťažkosti, ako je nevoľnosť a vracanie sú vzácne (výskyt
je nižší ako 1:100, ale vyšší ako 1:1000).

Reakcie precitlivenosti sa vyskytujú príležitostne a obyčajne sa prejavujú
ako mierne dýchacie alebo kožné symptómy, ako napr. dýchavičnosť, vyrážka,
erytém, urtikária, svrbenie a angioedém. Môžu sa objaviť bezprostredne po
podaní injekcie alebo až o niekoľko dní.
Môže dôjsť k hypotenzii alebo horúčke. Popísali sa prípady ťažkých až
toxických kožných reakcií. Závažné prejavy ako edém laryngu,
bronchospazmus, edém pľúc alebo anafylaktický šok, sú veľmi zriedkavé.

Anafylaktoidné reakcie sa môžu vyskytnúť bez ohľadu na veľkosť dávky a
spôsob podania, pričom mierne príznaky precitlivenosti môžu predstavovať
prvé známky závažnej reakcie. Vtedy je potrebné okamžite prerušiť podávanie
kontrastnej látky a v prípadne potreby začať špecifickú liečbu použitím
venózneho prístupu. Pacienti užívajúci beta-blokátory môžu mať atypické
anafylaktické príznaky, ktoré je možné omylom považovať za vagovú reakciu.

Vagové reakcie spôsobujúce hypotenziu a bradykardiu sa pozorovali vo veľmi
zriedkavých prípadoch.

Jodizmus alebo jódový mumps predstavuje veľmi zriedkavú komplikáciu po
podaní jódových kontrastných látok, ktorá sa prejavuje opuchom a
bolestivosťou slinných žliaz približne až do 10 dní po vyšetrení.

Po podaní jódových kontrastných látok sa často pozoruje menšie prechodné
zvýšenie hladiny S-kreatinínu, ktoré však obyčajne nemá žiadny klinický
význam. Prípady renálneho zlyhania sú veľmi zriedkavé. Avšak u vysoko-
rizikových pacientov sa zaznamenali prípady úmrtia.

Injekcia kontrastnej látky do koronárnych, cerebrálnych alebo renálnych
artérií môže vyvolať ich spazmus, čo môže viesť k prechodnej ischémii.

Neurologické reakcie sú veľmi zriedkavé. Zahŕňajú bolesti hlavy, závrat,
kŕče a prechodné motorické alebo senzorické poruchy. Vo veľmi zriedkavých
prípadoch môže kontrastná látka preniknúť cez hematoencefalickú bariéru, čo
vedie k jej vychytaniu v mozgovej kôre, ktorá je viditeľná pri CT vyšetrení
ešte na nasledujúci deň. Niekedy pritom dochádza k prechodnej zmätenosti
a prechodnej slepote.

Závažné kardiálne komplikácie, ako sú arytmie, depresie a známky ischémie
sú veľmi zriedkavé. Môže vzniknúť hypertenzia.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch dochádza po flebografii k trombóze alebo
tromboflebitíde. Taktiež sa opísalo niekoľko prípadov artralgie.

Môžu sa vyskytnúť závažné respiračné symptómy a znaky (vrátane dyspnoe
a nekardiogénneho pľúcneho edému) a kašeľ.

Intratekálne podanie:
Nežiaduce účinky po intratekálnom podaní sa môžu objaviť neskôr, t.j.
niekoľko hodín až dní po vyšetrení. Ich výskyt je podobný ako po samotnej
lumbálnej punkcii.

Bolesti hlavy, nevoľnosť, vracanie alebo závrat patria medzi časté
nežiaduce účinky a prevažne vznikajú v dôsledku poklesu tlaku v
subarachnoidálnom priestore po úniku likvoru v mieste vpichu. U niektorých
pacientov pretrvávajú ťažké bolesti hlavy aj niekoľko dní. Na minimalizáciu
poklesu tlaku sa nesmie odobrať väčšie množstvo mozgovomiešneho moku.

Mierne miestne bolesti a radikulárne bolesti sa môžu vyskytnúť v mieste
vpichu injekcie.

Po podaní kontrastnej látky sa prechodne môže vyskytnúť meningeálne
dráždenie spojené s fotofóbiou a meningizmom. Môže vzniknúť chemická
meningitída. Možnosť vzniku infekčnej meningitídy nie je vylúčená.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa popísali prejavy prechodnej mozgovej
dysfunkcie, medzi ktoré patria kŕče, prechodná zmätenosť alebo prechodné
motorické alebo senzorické poruchy. U niektorých pacientov sa pozorovali
zmeny na EEG.

4.9. Predávkovanie

Predávkovanie je nepravdepodobné u pacientov s normálnou funkciou obličiek.
Dĺžka výkonu je dôležitá z hľadiska renálnej tolerancie vysokých dávok
kontrastnej látky (t1/2 - 2 hod). Pri náhodnom predávkovaní je nutné
nahradiť straty tekutín a iónov infúziami. Funkciu obličiek je potrebné
sledovať najmenej počas 3 nasledujúcich dní. V prípade potreby možno
iodixanol odstrániť z organizmu pacienta pomocou hemodialýzy. Nie je k
dispozícii špecifické antidotum.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Diagnostikum, RTG kontrastná látka

ATC kód: V08AB09


Organicky viazaný jód absorbuje žiarenie v cievach a tkanivách kde je
aplikovaný.

Po intravenóznej injekcii iodixanolu zdravým dobrovoľníkom sa pri väčšine
sledovaných hemodynamických, klinicko-chemických a koagulačných parametroch
nezistili žiadne významné odchýlky od hodnôt týchto parametrov pred podaním
injekcie. Zriedkavé zmeny laboratórnych parametrov boli malé a sú
považované za klinicky bezvýznamné.

VISIPAQUE minimálne ovplyvňuje funkciu obličiek pacientov. U diabetických
pacientov s hladinami kreatinínu v sére 1,3-3,5 mg/dl viedlo použitie
VISIPAQUE u 3 % pacientov k zvýšeniu kreatinínu o ( 0,5 mg/dl a u 0 %
pacientov k zvýšeniu nad ( 1,0 mg/dl. Uvoľnenie enzýmov (alkalická
fosfatáza a N-acetyl-beta-glukozaminidáza) z buniek proximálneho tubulu je
menšie ako po podaní neiónových monomérnych kontrastných látok a rovnaký
trend sa pozoroval aj pri porovnaní s iónovými dimérnymi kontrastnými
látkami. VlSIPAQUE je tiež dobre tolerovaný v obličkách.

Kardiovaskulárne parametre ako sú, LVEDP, LVSP, srdcová frekvencia, QT
interval a prietok femorálnymi cievami sú menej ovplyvnené po VISIPAQUE,
než po podaní iných kontrastných látok.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Iodixanol sa rýchlo distribuuje v organizme, pričom jeho priemerný polčas
distribúcie je približne 21 minút. Veľkosť zdanlivého distribučného objemu
je totožná s objemom extracelulárnej tekutiny (0,26 l/kg telesnej
hmotnosti), čo naznačuje, že iodixanol sa distribuuje výhradne v
extracelulárnom priestore.

Nebola zistená prítomnosť žiadnych metabolitov. Väzba na proteíny plazmy je
menej ako 2 %.

Priemerný polčas eliminácie sú približne 2 hodiny. Iodixanol sa vylučuje
prevažne glomerulárnou filtráciou obličkami. U zdravých dobrovoľníkov sa po
intravenóznej injekcii vylúči močom približne 80 % nemetabolizovaného
podielu z podanej dávky po 4 hodinách a 97 % po 24 hodinách. Iba približne
1,2 % z podanej dávky sa vylúči do stolice v priebehu 72 hodín. Maximálna
koncentrácia látky v moči sa dosiahne približne 1 hodinu po jej podaní.

V odporučenom dávkovom rozmedzí sa nepozorovala dávkovo-závislá kinetika.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

V reprodukčných štúdiách vykonaných na potkanoch a králikoch sa nepotvrdili
teratogénne účinky, resp. negatívny vplyv iodixanolu na plodnosť.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

Trometamolum, natrii chloridum, calcii chloridum, natrii calcii edetas,
acidum hydrochloricum (na úpravu pH) aqua ad iniectabilia. pH lieku je 6,8
- 7,6.

6.2. Inkompatibility

I napriek tomu, že nebola zistená žiadna inkompatibilita, VISIPAQUE sa
nesmie priamo miešať s inými liečivami a musí sa použiť samostatná
striekačka.

6.3. Čas použiteľnosti

36 mesiacov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

VISIPAQUE sa musí uchovávať pri teplotách do 30 °C a chrániť pred svetlom.
V sklených nádobách a v polypropylénových fľašiach s obsahom 40, 50, 75,
100, 150, 175, 200 a 500 ml možno liek uchovávať 1 mesiac pred použitím
pri teplote 37 °C. V polypropylénových fľašiach s obsahom 10 a 20 ml možno
liek uchovávať 1 týždeň pred použitím pri teplote 37 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Injekčná liekovka (20 ml) z bezfarebného a vysoko odolného borosilikátového
skla (Ph.Eur.Type I), čierna chlorobutylová gumená zátka (Ph. Eur. Type I),
ktorá je zaistená odstrániteľnou poistkou s farebnou plastovou vrchnou
časťou, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.
Infúzna fľaša (50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml) z bezfarebného a vysoko
odolného borosilikátového skla (Ph.Eur. Typ I), čierna chlorobutylová
gumená zátka (Ph. Eur. Typ I), ktorá je zaistená odstrániteľnou poistkou s
farebnou plastovou vrchnou časťou, papierová škatuľka, písomná informácia
pre používateľov.
Polypropylénové fľaše s objemom 10 ml, 20 ml, 40 ml, 50 ml sú dodávané s
odstrániteľným uzáverom. Polypropylénové fľaše s objemom 75 ml, 100 ml, 150
ml, 175 ml, 200 a 500 ml sú dodávané s plastovým uzáverom na závit a s
odstrániteľným bezpečnostným prstencom, papierová škatuľka, písomná
informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia:
Injekčné liekovky/infúzne fľaše:
VISIPAQUE 150 mg l/ml
10 x 50 ml
6 x 200 ml
6 x 500 ml

VISIPAQUE 270 mg l/ml
10 x 20 ml
10 x 50 ml
10 x 100 ml
6 x 200 ml
6 x 500 ml

VISIPAQUE 320 mg l/ml
10 x 20 ml
10 x 50 ml
10 x 100 ml
6 x 200 ml
6 x 500 ml

Polypropylénové fľaše:
VISIPAQUE 150 mg l/ml
10 x 50 ml
10 x 100 ml
10 x 200 ml

VISIPAQUE 270 mg l/ml
10 x 10 ml
10 x 20 ml
10 x 40 ml
10 x 50 ml
10 x 75 ml
10 x 100 ml
10 x 150 ml
10 x 175 ml
10 x 200 ml
6 x 500 ml

VISIPAQUE 320 mg l/ml
10 x 10 ml
10 x 20 ml
10 x 40 ml
10 x 50 ml
10 x 75 ml
10 x 100 ml
10 x 150 ml
10 x 175 ml
10 x 200 ml
6 x 500 ml

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Podobne ako pri iných parenterálnych liekoch, aj VISIPAQUE je potrebné pred
použitím vizuálne preveriť, či neobsahuje tuhé čiastočky, či nedošlo k
zmene jeho zafarbenia, resp. či nie je porušený obal.
Kontrastná látka sa natiahne do striekačky bezprostredne pred použitím.
Liekovky sú určené výhradne na jedno použitie, pričom sa nepoužitý zvyšok
musí znehodnotiť. Pred podaním je možné VISIPAQUE zohriať na telesnú
teplotu.

Dodatočné pokyny pre automatickú striekačku/pumpu
Kontrastné látky balené v 500 ml infúznych fľašiach alebo
v polypropylénových fľašiach sa môžu použiť iba s automatickými
striekačkami/pumpami určenými na tento objem. Používa sa metóda jedného
napichnutia. Spojovacia hadička z automatickej striekačky/pumpy k
pacientovi sa musí vymeniť po každom pacientovi. Nepoužitý zvyšok
kontrastnej látky v infúznej fľaši alebo v polypropylénovej fľaši všetky
spojovacie hadičky sa musia na konci dňa znehodnotiť. Infúzne fľaše alebo
polypropylénové fľaše s menším objemom sa môžu tiež použiť. Je potrebné
dodržiavať všetky inštrukcie výrobcu automatickej striekačky/pumpy.


7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

GE Healthcare AS
Nycoveien 1-2,
P.O.Box 4220, Nydalen
N-0401 Oslo, Nórsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

48/0216/96-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹžENIA REGISTRÁCIE

05.03.1996


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Jún 2010

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C84348
Skupina ATC:
V08 - Kontrastné látky
Skupina ATC:
V08AB09 - iodixanolum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
NO -
Účinná látka:
labetaloli hydrochloridum
Výrobca lieku:
NYCOMED IMAGING AS, SPOJENE STATY AMERICKE
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
444.00 € / 13375.94 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
444.00 € / 13375.94 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:74.00 € ÚP:0.00 € DP:74.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:185.00 € ÚP:165.00 € DP:20.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:326.56 € ÚP:326.56 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:740.00 € ÚP:660.00 € DP:80.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien