Detail:
Ketilept 200mg tbl flm 30x200mg (blis.)
Názov lieku:
Ketilept 200mg
Doplnok názvu:
tbl flm 30x200mg (blis.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č.: 2010/04131,
2010/04132, 2010/04133, 2010/04130, 2010/04134
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Ketilept 25 mg
Ketilept 100 mg
Ketilept 150 mg
Ketilept 200 mg
Ketilept 300 mg
filmom obalené tablety
kvetiapín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Ketilept a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Ketilept
3. Ako užívať Ketilept
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Ketilept
6. Ďalšie informácieČO JE KETILEPT A NA ČO SA POUžÍVA


Názov lieku, ktorý Vám bol predpísaný, je Ketilept. Liečivo je kvetiapín.
Ketilept patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká, ktoré zlepšujú
príznaky určitých duševných chorôb ako sú halucinácie (napr. počutie
nevysvetliteľných hlasov), nezvyklé a desivé myšlienky, zmeny správania,
pocit osamelosti a zmätenosti.

Ketilept možno tiež použiť na liečbu ľudí s ochorením, ktoré ovplyvňuje ich
náladu, keď sa cítia neprimerane vybudení alebo sú rozrušení. Ľudia v tejto
situácii môžu pociťovať nižšiu potrebu spánku ako zvyčajne, sú viac
zhovorčiví a môžu sa tiež cítiť nezvyčajne podráždení.

Navyše Ketilept možno použiť aj na liečbu pacientov s depresívnou náladou,
stratou energie, pocitom viny, stratou chuti k jedlu alebo neschopnosťou
zaspať.
Váš lekár môže pokračovať v liečbe Ketileptom aj keď došlo k zlepšeniu
Vášho stavu, aby predišiel opätovnému návratu príznakov.
Možno Vám pomôže, keď sa so svojimi problémami zveríte Vaším priateľom
alebo príbuzným a požiadate ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu.
Môžete ich požiadať, aby Vám povedali, keď sa im bude zdať, že sa Vaše
príznaky v priebehu liečby zhoršujú, alebo ak budú znepokojení inými
zmenami vo Vašom chovaní.


1. SKÔR AKO UžIJETE KETILEPT

Neužívajte Ketilept
? ak ste alergický (precitlivený) na kvetiapín alebo na ktorúkoľvek z
ďalších zložiek Ketileptu (pozrite časť 6).
? ak užívate, alebo ste nedávno užívali inhibítory HIV-proteázy,
azolové antimykotiká, erytromycín, klaritromycín (antibiotiká) alebo
nefazodón (antidepresívum).

Predtým ako začnete užívať Ketilept informujte svojho lekára, že užívate
niektoré z vyššie uvedených liekov.

Bezpečnosť a účinnosť kvetiapínu nebola stanovená u detí a dospievajúcich.
Ketilept sa neodporúča užívať u detí a dospievajúcich vo veku menej ako 18
rokov kvôli nedostatku údajov týkajúcich sa bezpečnosti a účinnosti.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Ketileptu
Predtým ako užijete liek, povedzte svojmu lekárovi ak:
? máte akékoľvek zdravotné problémy (napr. problémy so srdcom,
„predĺženie QT intervalu“, nízky alebo vysoký krvný tlak),
? ste mali mozgovú mŕtvicu, hlavne ak ste starší pacient,
? sa u Vás alebo u niekoho z Vašej rodiny už niekedy vyskytli krvné
zrazeniny, pretože užívanie podobných liekov ako je tento sa spája s
tvorbou krvných zrazenín,
? máte problémy s pečeňou,
? ste niekedy mali epileptický záchvat (kŕče),
? ak máte horúčku, zrýchlené dýchanie, nadmerne sa potíte, pociťujete
zmenu vedomia a vyvinula sa u Vás svalová stuhnutosť. Pozrite časť 4
„neuroleptický malígny syndróm“,
? trpíte závažnou nespavosťou,
? ak máte cukrovku, alebo rizikové faktory pre cukrovku (prítomnosť
cukrovky v rodine alebo vysoké hladiny cukru v krvi v priebehu
tehotenstva),
? máte vysokú hladinu cholesterolu a triglyceridov. Toto sú určité typy
tukov prítomné vo Vašej krvi.
? viete, že ste v minulosti mali nízky počet bielych krviniek, ktorý
mohol alebo nemusel byť spôsobený inými liekmi,
? užívate súčasne ešte iné lieky.

Ak pôjdete do nemocnice, je dôležité, aby ste informovali zdravotnícky
personál o tom, že užívate Ketilept.

Ketilept nemajú užívať starší pacienti s demenciou (zníženie mozgovej
funkcie), a to kvôli tomu, že skupina liekov, do ktorej patrí Ketilept môže
zvýšiť riziko mozgovej mŕtvice, alebo v niektorých prípadoch aj riziko
úmrtia.

Samovražedné myšlienky a zhoršenie depresie
Ak trpíte depresiou a/alebo máte úzkostné stavy, môžete niekedy uvažovať
o sebapoškodzovaní alebo samovražde. Tieto myšlienky sa môžu prejaviť
častejšie v dobe, keď prvýkrát začínate užívať antidepresíva, pretože trvá
určitú dobu, kým tieto lieky začnú pôsobiť, obvykle približne 2 týždne, ale
niekedy aj dlhšie.
Tieto myšlienky sa môžu prejaviť častejšie:
- ak ste nedávno uvažovali o samovražde alebo o sebapoškodzovaní,
- ak ste mladý dospelý. Údaje získané z klinických štúdií ukázali
zvýšené riziko samovražedného správania u dospelých vo veku menej ako
25 rokov s psychiatrickým ochorením, ktorí sa liečili antidepresívami.
Ak sa u Vás kedykoľvek vyskytnú myšlienky na sebapoškodzovanie alebo na
samovraždu, vyhľadajte ihneď svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu.
Možno bude užitočné, keď poviete príbuznému alebo blízkemu priateľovi, že
máte depresiu alebo úzkostný stav a požiadate ho, aby si prečítal túto
písomnú informáciu. Možno by ste ich mohli požiadať, aby Vám povedali, keď
si budú myslieť, že sa Vaša depresia alebo úzkosť zhoršuje alebo ak budú
znepokojení zmenami vo Vašom chovaní.
Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi.
Predovšetkým oznámte svojmu lekárovi ak užívate niektorý z nasledujúcich:
? lieky na infekciu (ako je erytromycín, čo je antibiotikum alebo
ketokonazol, čo je antimykotikum alebo inhibítory HIV-proteázy)
? lieky na úzkosť
? lieky na depresiu
? lieky na epilepsiu (napr. fenytoín alebo karbamazepín)
? lieky na vysoký krvný tlak
? rifampicín (na tuberkulózu)
? barbituráty (na poruchy spánku)
? tioridazín (na psychotické poruchy).

Poraďte sa prosím so svojím lekárom predtým ako prestanete užívať niektorý
z Vašich liekov.

Špeciálna opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní Ketileptu s inými
liekmi, o ktorých je známe, že spôsobujú elektrolytovú nerovnováhu alebo
predlžujú QT interval.

Užívanie Ketileptu s jedlom a nápojmi
Ketilept môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.
Počas liečby Ketileptom nekonzumujte alkoholické nápoje. Ak pijete alkohol
pravidelne, povedzte o tom svojmu lekárovi predtým, ako začnete užívať
Ketilept.
Nepite grapefruitový džús počas liečby Ketileptom.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.
Predtým ako začnete užívať Ketilept povedzte svojmu lekárovi ak ste
tehotná, snažíte sa otehotnieť, alebo dojčíte.
Ketilept neužívajte ak dojčíte.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Ketilept môže spôsobovať ospalosť, avšak tá môže vymiznúť pri dlhodobom
užívaní. Preto na začiatku liečby Ketileptom – na dobu určenú individuálne
– je nutné zakázať vedenie motorových vozidiel a obsluhu strojov. Neskôr je
možné zmeniť rozsah zákazu na základe individuálneho posúdenia Vašim
lekárom.
Nepite alkohol pokiaľ užívate tento liek.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Ketileptu
Pri neznášanlivosti laktózy treba vziať do úvahy, že každá Ketilept 25 mg,
100 mg, 150 mg, 200 mg alebo 300 mg filmom obalená tableta obsahuje 4,00
mg, 16,0 mg, 24,0 mg, 32,0 mg alebo 48,0 mg laktózy, v tomto poradí.
Ak Vám lekár oznámil, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, poraďte
sa so svojím lekárom skôr ako začnete užívať tento liek.


3. AKO UžÍVAť KETILEPT

Vždy užívajte Ketilept filmom obalené tablety presne tak, ako Vám povedal
Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo
lekárnika.
Váš lekár Vám stanoví koľko tabliet denne máte užívať. Dodržujte
inštrukcie, ktoré Vám dal Váš lekár ohľadom času a spôsobu užívania
tabliet. Ak si nie ste niečím istý, opýtajte sa svojho lekára.

Dávka sa môže pohybovať od 150 mg do 800 mg denne, v závislosti od Vašej
individuálnej liečby a potreby.
Ak ste staršia osoba, alebo máte ochorenie pečene, Váš lekár môže rozhodnúť
o znížení dávky Ketileptu.

Ketilept filmom obalené tablety prehltnite celé – nepožuté – a zapite
vodou.
Neprestaňte tablety užívať aj keď sa cítite lepšie, kým Vám lekár nepovie,
že tak máte urobiť.

Deti a dospievajúci
Ketilept sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich vo veku do 18
rokov.

Ak užijete viac Ketileptu, ako máte
Ak užijete viac ako je Vaša bežná dávka, okamžite sa spojte so svojím
lekárom alebo najbližšou nemocnicou.
Vo všeobecnosti boli hlásené nasledovné príznaky a prejavy: ospalosť
a útlm, zrýchlená činnosť srdca a znížený tlak krvi.

Ak zabudnete užiť Ketilept
Ak ste zabudli užiť dávku, užite zabudnutú dávku hneď ako si spomeniete.
Neužívajte zabudnutú dávku a Vašu nasledujúcu dávku v rovnakom čase alebo
krátko predtým. Potom pokračujte v liečbe tak a s takou dávkou akú Vám
predpísal Váš lekár.
Neužite dvojitú dávku, aby ste nahradili zabudnutú dávku.

Ak prestanete užívať Ketilept
Neprestaňte užívať Ketilept filmom obalené tablety aj keď sa cítite lepšie,
kým Vám lekár nepovie, že tak máte urobiť.
Ak náhle prestanete užívať Ketilept, môžu sa objaviť nasledovné príznaky:
pocit choroby, vracanie, nespavosť, závraty a podráždenosť, alebo sa môže
vrátiť Vaše pôvodné ochorenie. Váš lekár Vám odporučí postupné znižovanie
dávky pred ukončením liečby.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Ketilept môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Ak sa u Vás objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, okamžite
prestaňte užívať Ketilept a spojte sa s lekárom alebo najbližšou
nemocnicou.
? Horúčka, pretrvávajúca bolesť hrdla alebo vredy v ústach (môžu byť
následokom výrazného zníženia počtu bielych krviniek),
? Vysoká horúčka, zrýchlené dýchanie, výrazné zvýšenie krvného tlaku
alebo zrýchlená činnosť srdca, potenie, svalová stuhnutosť, pocit
nezvyklej ospalosti alebo slabosti (príznaky neuroleptického malígneho
syndrómu),
? Epileptické kŕče alebo záchvaty,
? Alergické reakcie, ktoré zahŕňajú zvýšený počet modrín
(podliatin), opuch kože a opuchy okolo úst,
? Dlhotrvajúca a bolestivá erekcia,
? Krvné zrazeniny v žilách, hlavne dolných končatín (príznaky zahŕňajú
opuch, bolesť a začervenanie dolnej končatiny), ktoré môžu putovať
žilovým riečiskom do pľúc a môžu zapríčiniť bolesť na hrudi a problémy
s dýchaním.

Toto sú všetko zriedkavé vedľajšie účinky. Väčšina z nich sú vážne, preto
môžete potrebovať rýchlu zdravotnú starostlivosť.
Ak musíte užívať Ketilept dlhodobo, môžu sa objaviť nekontrolovateľné
pohyby, hlavne tváre a jazyka. Ak sa u Vás objavia, oznámte to okamžite
svojmu lekárovi.

Oznámte svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre ak si myslíte,
že máte niektorý z týchto vedľajších účinkov alebo akýkoľvek iný problém
s tabletami Ketilept:

Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov):
Závrat (môže spôsobiť pády)
Bolesť hlavy
Ospanlivosť (môže časom vymiznúť pri pokračovaní v liečbe
Ketileptom) (môže spôsobiť pády)
Sucho v ústach
Zvyšovanie hmotnosti
Zvýšené hodnoty tukov v krvi (triglyceridy v sére, celkový
cholesterol, LDL cholesterol, znížené hodnoty určitých tukov (HDL
cholesterol)
Príznaky z vysadenia lieku (t.j. príznaky vznikajúce po
ukončení liečby Ketileptom), zahŕňajúce pocit choroby, nevoľnosť,
bolesť hlavy, hnačku, nespavosť, závrat a podráždenosť. Užívanie
lieku sa má ukončovať postupne.

Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 zo 100 pacientov):
Rýchly tlkot srdca
Zápcha
Poruchy trávenia
Pocit slabosti (môže spôsobiť pády)
Opuch rúk alebo nôh
Odpadnutie
Upchatý nos
Nízky tlak krvi v stojacej polohe, ktorý môže vyvolať závrate alebo
pocit na odpadnutie (môže spôsobiť pády)
Zníženie počtu bielych krviniek
Zvýšenie niektorých pečeňových enzýmov (transamináz)
Zvýšenie ladiny prolaktínu v krvi
Zvýšené hladiny cukru v krvi
Rozmazané videnie
Neobvyklé pohyby svalov. Môžu zahŕňať problémy pri pohybe svalov,
tras, pocit nepokoja alebo nebolestivú svalovú stuhnutosť.
Nočné mory
Zvýšený pocit hladu
Podráždenosť
Poruchy reči.


Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 z 1000 pacientov):
Alergické reakcie, ktoré zahŕňajú zvýšený počet modrín
(podliatin), opuch kože
a opuchy okolo úst
Epileptické záchvaty (kŕče)
Zvýšenie niektorých pečeňových enzýmov (gama-
glutamyltransferáza)
Syndróm nepokojných nôh
Zvýšenie počtu eozinofilov – určitý typ bielych krviniek
Sťažené prehĺtanie.
Vôľou neovládateľné trhané pohyby tváre, jazyka, čeľustí, trupu
a končatín (tardívna dyskinéza)
Abnormálne vedenie elektrických vzruchov v srdci
(predĺženie QT intervalu)

Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 zo 10 000
pacientov):
Horúčka, veľmi výrazná ospalosť, svalová stuhnutosť, výrazné zmeny
krvného tlaku alebo tepu srdca, znížené vedomie (príznaky
neuroleptického malígneho syndrómu)
Žltačka
Zväčšenie prsníkov u mužov aj žien a neočakávaná tvorba
mlieka u mužov a žien
Dlhotrvajúca a bolestivá erekcia
Krvné zrazeniny v žilách (pozri vyššie v časti „Buďte zvlášť opatrný
pri užívaní Ketileptu)

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10
000 pacientov):
Diabetes mellitus (cukrovka; za prítomnosti rizikových
faktorov)
Anafylaktická reakcia (ťažká alergická reakcia, ktorá môže vyvolať
závažné problémy s dýchaním a šok)
Zápal pečene (hepatitída)

Neznáme (frekvenciu nie je možné určiť z dostupných údajov)
Zníženie počtu určitých krvných buniek (neutropénia)


Nasledovné vedľajšie účinky možno zistiť až pri kontrolách krvi počas
užívania Ketileptu:
Zníženie počtu bielych krviniek (vymizne po prerušení liečby
Ketileptom)
Zníženie počtu krvných doštičiek (bunky, ktoré zabezpečujú zrážanie
krvi)
Eozinofília – zvýšenie počtu určitého typu bielych krviniek, čo
môže spôsobiť alergickú reakciu
Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov (časom vymizne pri pokračovaní
v liečbe Ketileptom)
Zvýšené hladiny určitých tukov (zvýšené hladiny lipidov, napr.
triglyceridov a cholesterolu)
Zvýšené hladiny kreatinfosfokinázy (stavebná zložka svalov)
Zvýšené hladiny cukru v krvi
Zvýšené hladiny prolaktínu (čo môže zriedkavo spôsobiť zväčšenie
prsníkov u mužov aj žien a nepravidelnú alebo žiadnu menštruáciu
u žien).
Pokles hladiny sodíka v krvi.

Liečba kvetiapínom je spojená s miernym, od dávky závislým, znížením hladín
hormónov štítnej žľazy. Prakticky vo všetkých prípadoch bolo ukončenie
liečby kvetiapínom spojené s vymiznutím týchto vedľajších účinkov, bez
ohľadu na dĺžku liečby. Klinicky významné zníženie hladín hormónov štítnej
žľazy nebolo pozorované.
Neznepokojujte sa týmto zoznamom možných vedľajších účinkov. U Vás sa
nemusí prejaviť žiaden z nich.
Ak ste užívali iný liek na toto ochorenie, a tento liek spôsobil zastavenie
Vášho menštruačného krvácania, zmena lieku na Ketilept môže viesť k jeho
obnoveniu.

Deti a dospievajúci
U detí a dospievajúcich sa môžu objaviť niektoré rovnaké vedľajšie účinky
ako u dospelých.

Nasledujúce vedľajšie účinky boli pozorované iba u detí a dospievajúcich:
/Veľmi časté/ (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov):
Zvýšenie krvného tlaku.

Nasledujúce vedľajšie účinky boli pozorované častejšie u detí
a dospievajúcich:
/Veľmi časté/ (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov):
Zvýšenie hladiny hormónu prolaktínu v krvi. Zvýšenie prolaktínu môže
zriedkavo viesť k nasledovnému:
o u chlapcov a dievčat zväčšenie prsníkov a neočakávaná tvorba
mlieka
o u dievčat nepravidelná alebo žiadna menštruácia.
Zvýšený pocit hladu.
Neobvyklé pohyby svalov. Môžu zahŕňať problémy pri pohybe svalov,
tras, pocit nepokoja alebo nebolestivú svalovú stuhnutosť.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ KETILEPT

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Neužívajte Ketilept po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum
exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALšIE INFORMÁCIE

Čo Ketilept obsahuje
/Liečivo:/ 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg alebo 300 mg kvetiapínu (vo forme
28,78 mg, 115,13 mg, 172,7 mg, 230,26 mg a 345,4 mg kvetiapíniumfumarátu) v
každej filmom obalenej tablete.

/Pomocné látky:/
/Ketilept 25 mg filmom obalené tablety/
magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý, povidón K-90, sodná soľ
karboxymetylškrobu A, monohydrát laktózy (4,00 mg), mikrokryštalická
celulóza.
Obal: Opadry II 33G28523 biely (triacetín, makrogol 3350, monohydrát
laktózy, oxid titaničitý (E171), hypromelóza).
/Ketilept 100 mg filmom obalené tablety/
magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý, povidón K-90, sodná soľ
karboxymetylškrobu A, monohydrát laktózy (16,0 mg), mikrokryštalická
celulóza.
Obal: Opadry II 33G28523 biely (triacetín, makrogol 3350, monohydrát
laktózy, oxid titaničitý (E171), hypromelóza).
/Ketilept 150 mg filmom obalené tablety/
magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý, povidón K-90, sodná soľ
karboxymetylškrobu A, monohydrát laktózy (24,0 mg), mikrokryštalická
celulóza.
Obal:
Opadry II 33G28523 biely (triacetín, makrogol 3350, monohydrát laktózy,
oxid titaničitý (E171), hypromelóza).
Opadry II 33G24283 ružový (žltý oxid železitý (E 172), červený oxid
železitý (E 172), triacetín, makrogol 3350, monohydrát laktózy, oxid
titaničitý (E171), hypromelóza).
/Ketilept 200 mg filmom obalené tablety/
magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý, povidón K-90, sodná soľ
karboxymetylškrobu A, monohydrát laktózy (32,0 mg), mikrokryštalická
celulóza.
Obal:
Opadry II 33G28523 biely (triacetín, makrogol 3350, monohydrát laktózy,
oxid titaničitý (E171), hypromelóza).
Opadry II 33G24283 ružový (žltý oxid železitý (E 172), červený oxid
železitý (E 172), triacetín, makrogol 3350, monohydrát laktózy, oxid
titaničitý (E171), hypromelóza).
/Ketilept 300 mg filmom obalené tablety/
magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý, povidón K-90, sodná soľ
karboxymetylškrobu A, monohydrát laktózy (48,0 mg), mikrokryštalická
celulóza.
Obal:
Opadry II 33G28523 biely (triacetín, makrogol 3350, monohydrát laktózy,
oxid titaničitý (E171), hypromelóza).

Ako vyzerá Ketilept a obsah balenia
Vzhľad
Ketilept 25 mg filmom obalené tablety – biele alebo takmer biele, bez
zápachu alebo takmer bez zápachu, okrúhle, bikonvexné filmom obalené
tablety s vytlačeným číslom “201” na jednej strane a vytlačeným písmenom
“E” na strane druhej.
Ketilept 100 mg filmom obalené tablety – biele alebo takmer biele, bez
zápachu alebo takmer bez zápachu, okrúhle, bikonvexné filmom obalené
tablety s vytlačeným znakom “E202” na jednej strane.
Ketilept 150 mg filmom obalené tablety – svetloružové, bez zápachu alebo
takmer bez zápachu, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s vytlačeným
znakom “E203” na jednej strane.
Ketilept 200 mg filmom obalené tablety – ružové, bez zápachu alebo takmer
bez zápachu, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s vytlačeným znakom
“E204” na jednej strane.
Ketilept 300 mg filmom obalené tablety – biele alebo takmer biele, bez
zápachu alebo takmer bez zápachu, okrúhle, bikonvexné filmom obalené
tablety s vytlačeným znakom “E205” na jednej strane.

Balenie:
Bezfarebný, priesvitný PVC/PVdC//Al blister alebo hnedá sklenená fľaša (typ
III.) uzatvorená bielym PE uzáverom obsahujúce 30 alebo 60 filmom obalených
tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
EGIS Pharmaceuticals Public Limited Company
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
MAĎARSKO


Výrobca
EGIS Pharmaceuticals Public Limited Company
1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120.
MAĎARSKOTento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho
priestoru (EHP) pod
nasledovnými názvami:

Maďarsko: Ketilept 25/100/150/200/300 mg filmtabletta
Česká republika: Ketilept 25/100/150/200/300 mg
Litva: Ketilept 25/100/150/200/300 mg plévele dengtos
tabletés
Lotyšsko: Ketilept 25/100/150/200/300 mg film-coated tablets
Poľsko: Ketilept
Rumunsko: Ketilept 25/100/150/200/300 mg comprimate filmate
Slovinsko: Ketilept 25/100/150/200/300 mg

Slovensko: Ketilept 25/100/150/200/300 mg

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 05/2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č.: 2010/04131,
2010/04132, 2010/04133, 2010/04130, 2010/04134

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU (SPC)


1. NÁZOV LIEKU

Ketilept 25 mg
Ketilept 100 mg
Ketilept 150 mg
Ketilept 200 mg
Ketilept 300 mg
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVE ZLOŽENIE

25 mg filmom obalená tableta: každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg
kvetiapínu (vo forme 28,78 mg kvetiapíniumfumarátu).
100 mg filmom obalená tableta: každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg
kvetiapínu (vo forme 115,13 mg kvetiapíniumfumarátu).
150 mg filmom obalená tableta: každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg
kvetiapínu (vo forme 172,7 mg kvetiapíniumfumarátu).
200 mg filmom obalená tableta: každá filmom obalená tableta obsahuje 200 mg
kvetiapínu (vo forme 230,26 mg kvetiapíniumfumarátu).
300 mg filmom obalená tableta: každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg
kvetiapínu (vo forme 345,4 mg kvetiapíniumfumarátu).

Pomocná látka:
Každá filmom obalená tableta Ketileptu 25 mg obsahuje 4 mg monohydrátu
laktózy
Každá filmom obalená tableta Ketileptu 100 mg obsahuje 16 mg monohydrátu
laktózy
Každá filmom obalená tableta Ketileptu 150 mg obsahuje 24 mg monohydrátu
laktózy
Každá filmom obalená tableta Ketileptu 200 mg obsahuje 32 mg monohydrátu
laktózy
Každá filmom obalená tableta Ketileptu 300 mg obsahuje 48 mg monohydrátu
laktózy

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Ketilept 25 mg filmom obalené tablety – biele alebo takmer biele, bez
zápachu alebo takmer bez zápachu, okrúhle, bikonvexné filmom obalené
tablety s vytlačeným číslom “201” na jednej strane a vytlačeným písmenom
“E” na strane druhej.
Ketilept 100 mg filmom obalené tablety – biele alebo takmer biele, bez
zápachu alebo takmer bez zápachu, okrúhle, bikonvexné filmom obalené
tablety s vytlačeným označením “E202” na jednej strane.
Ketilept 150 mg filmom obalené tablety – svetloružové, bez zápachu alebo
takmer bez zápachu, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s vytlačeným
znakom “E203” na jednej strane.
Ketilept 200 mg filmom obalené tablety – ružové, bez zápachu alebo takmer
bez zápachu, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s vytlačeným znakom
“E204” na jednej strane.
Ketilept 300 mg filmom obalené tablety – biele alebo takmer biele, bez
zápachu alebo takmer bez zápachu, okrúhle, bikonvexné filmom obalené
tablety s vytlačeným znakom “E205” na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba schizofrénie.
Liečba stredne závažných až závažných manických epizód spojených s
bipolárnou poruchou.
Liečba depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy.
Prevencia rekurencie depresívnych, manických alebo zmiešaných epizód
u pacientov, ktorých manické, zmiešané alebo depresívne epizódy odpovedali
na liečbu kvetiapínom.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

/Dospelí:/

/Liečba schizofrénie./
Ketilept sa podáva dvakrát denne, počas jedla alebo nezávisle od jedla.
Celková denná dávka na prvé 4 dni liečby je 50 mg (1.deň), 100 mg (2.deň),
200 mg (3.deň) a 300 mg (4.deň).
Od 4.dňa je zvyčajná účinná dávka Ketileptu 300 – 450 mg denne.
V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti jednotlivých pacientov
sa dávka môže upraviť v rozmedzí od 150 do 750 mg denne.

/Liečba manických epizód spojených s bipolárnou poruchou./
Na liečbu manických epizód spojených s bipolárnou poruchou je celková denná
dávka na prvé štyri dni liečby 100 mg (1.deň), 200 mg (2.deň), 300 mg
(3.deň) a 400 mg (4.deň). Ďalšie zvyšovanie dávky na 800 mg denne do dňa 6
má byť maximálne o 200 mg denne. V závislosti od klinickej odpovede na
liečbu a znášanlivosti jednotlivých pacientov sa dávka môže upraviť v
rozmedzí od 200 do 800 mg denne. Zvyčajná účinná dávka je v rozmedzí od 400
do 800 mg denne.


/Liečba depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy./

Ketilept sa má podávať jedenkrát denne pred spaním.
Celková denná dávka počas prvých štyroch dní liečby je 50 mg (1.deň), 100
mg (2.deň), 200 mg (3.deň) a 300 mg (4.deň). Odporúčaná denná dávka je 300
mg. V závislosti od klinickej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na 600
mg denne. Antidepresívny účinok sa dokázal pri dávke 300 mg a 600 mg denne,
avšak počas krátkodobej liečby sa nepozoroval ďalší úžitok liečby v skupine
užívajúcej 600 mg v porovnaní so skupinou užívajúcou 300 mg (pozri časť
5.1).

/Prevencia rekurencie manických, depresívnych alebo zmiešaných epizód/
/v rámci bipolárnej poruchy./
Pacienti, ktorí reagovali na akútnu liečbu bipolárnej poruchy majú
pokračovať v liečbe kvetiapínom rovnakou dávkou lieku. Dávka sa môže
individuálne upraviť v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti
pacienta v rozmedzí 300 – 800 mg/deň podávaná dvakrát denne. Je dôležité,
že najnižšia účinná dávka sa používa na udržiavaciu liečbu.

Liečbu bipolárnej depresie majú začať lekári so skúsenosťou s liečbou
bipolárnej poruchy.

/Starší pacienti:/
Tak ako je to aj v prípade iných antipsychotík, Ketilept je potrebné
používať u starších pacientov opatrne, a to najmä v počiatočnej fáze
titrácie dávky.
U starších pacientov je odporúčaná počiatočná dávka 25 mg denne, pričom tá
sa titruje pomalšie s denným zvýšením o 25 až 50 mg až na účinnú dávku,
ktorá je všeobecne nižšia ako dávka u mladších pacientov.
Na základe výsledkov klinických štúdií môže perorálny plazmatický klírens
kvetiapínu klesnúť o 30-50% u pacientov vo veku 65 rokov a starších a
úprava dávkovania môže byť v takýchto prípadoch nevyhnutnosťou.

Účinnosť a bezpečnosť nebola skúmaná u pacientov starších ako 65 rokov
s depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy.

/Deti a dospievajúci:/
Ketilept sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov,
pretože chýbajú údaje, ktoré by podporovali použitie v tejto vekovej
skupine. Dostupné údaje z placebom kontrolovaných klinických štúdií sú
uvedené v častiach 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2.

/Porucha funkcie obličiek:/
Dávkovanie nie je potrebné upravovať u pacientov s poruchou funkcie
obličiek.

/Porucha funkcie pečene:/
Kvetiapín sa extenzívne metabolizuje v pečeni. Preto sa má Ketilept
u pacientov s hepatálnym poškodením podávať opatrne, hlavne na začiatku
liečby. U pacientov so známym hepatálnym poškodením sa má začať liečba
dávkou 25 mg/deň.
Dávka sa každý deň zvyšuje o 25 až 50 mg, až na účinnú dávku v závislosti
od klinickej odpovede a individuálnej znášanlivosti pacienta.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látkok (pozri
časť 6.1).

Súbežné podávanie inhibítorov cytochrómu P450 3A4, akými sú inhibítory HIV-
proteázy, azolové antimykotiká, erytromycín, klaritromycín a nefazodón
(pozri tiež časti 4.5 a 5.2).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Deti a dospievajúci (vo veku 10 až 17 rokov)/
Ketilept sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich do 18 rokov,
vzhľadom na nedostatok údajov o použití v tejto vekovej skupine. Klinické
štúdie ukázali, že okrem známeho bezpečnostného profilu zisteného u
dospelých (pozri časť 4.8), sa niektoré nežiaduce účinky vyskytli vo vyššej
frekvencii u detí a dospievajúcich v porovnaní s dospelými (zvýšená chuť do
jedla, zvýšenie prolaktínu v sére a extrapyramídové príznaky)
a identifikoval sa jeden nežiaduci účinok, ktorý sa predtým nepozoroval v
štúdiách s dospelými pacientami (zvýšenie krvného tlaku). Zmeny testov
funkcie štítnej žľazy boli tiež pozorované u detí a dospievajúcich.
Navyše dlhodobý vplyv bezpečnosti liečby na rast a dospievanie sa neskúmal
dlhšie ako 26 týždňov. Dlhodobý vplyv na kognitívny a behaviorálny vývoj
nie je známy.
V placebom kontrolovaných klinických štúdiách s detskými a dospievajúcimi
pacientami, bol kvetiapín spojený so zvýšeným výskytom extrapyramídových
symptómov v porovnaní s placebom u pacientov so schizofréniou a bipolárnou
mániou (pozri časť 4.8).

/Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie/
Depresia je spojená so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok,
sebapoškodzovania a samovraždy. Toto riziko pretrváva pokiaľ nedôjde ku
signifikantnej remisii. Ak nedôjde k zlepšeniu počas prvých niekoľkých
týždňov alebo počas dlhšej liečby, pacienti sa majú starostlivo
monitorovať, kým sa neprejaví zlepšenie. Existuje všeobecná skúsenosť, že
riziko samovraždy sa môže zvyšovať vo včasných štádiách liečby.
V klinických skúšaniach pacientov s veľkými depresívnymi epizódami v rámci
bipolárnej poruchy sa pozorovalo zvýšené riziko príznakov súvisiacich so
samovraždou u mladých dospelých pacientov vo veku menej ako 25 rokov, ktorí
boli liečení kvetiapínom v porovnaní s tými liečenými palcebom (3,0 % vs. 0
%).

Okrem toho lekári majú zvážiť potenciálne riziko príhod súvisiacich so
samovraždou po náhlom ukončení liečby kvetiapínom vzhľadom na rizikové
faktory ochorenia, na ktoré boli liečení.


/Somnolencia/

Liečba kvetiapínom je spojená so somnolenciou a podobnými symptómami ako je
sedácia (pozri časť 4.8). V klinických skúšaniach sa počas liečby pacientov
s bipolárnou depresiou začiatok účinku prejavil počas prvých 3 dní liečby
a bol prevažne miernej až stredne silnej intenzity. Pacienti s bipolárnou
depresiou so skúsenosťou somnolencie ťažkej intenzity môžu častejšie
vyžadovať kontakt minimálne počas 2 týždňov od začiatku somnolencie alebo
pokiaľ sa symptómy nezlepšia a je
potrebné zvážiť ukončenie liečby.

/Kardiovaskulárne ochorenia:/
Ketilept sa má používať opatrne u pacientov so známym kardiovaskulárnym
ochorením, cerebrovaskulárnym ochorením, alebo inými stavmi, ktoré by mohli
vyvolať hypotenziu.

Kvetiapín môže vyvolať ortostatickú hypotenziu predovšetkým pri úvodnom
zvyšovaní dávok, preto ak dôjde k takémuto stavu, je potrebné zvážiť
redukciu dávok alebo pomalšiu titráciu dávok.

/Predĺženie QT intervalu:/
V klinických štúdiách a pri užívaní v súlade s SPC, kvetiapín nespôsobil
perzistujúce predĺženie absolútneho QT intervalu. V postmarketingovom
sledovaní bolo pozorované predĺženie QT intervalu pri terapeutických
dávkach (pozri časť 4.8) a pri predávkovaní (pozri časť 4.9). Podobne ako
je to v prípade iných antipsychotík, zvýšená opatrnosť je potrebná
v prípade, keď sa kvetiapín predpíše pacientom s kardiovaskulárnym
ochorením alebo s predĺženým QT intervalom v rodinnej anamnéze. Zvýšená
opatrnosť je tiež potrebná pri súbežnom podávaní s liekmi, o ktorých je
známe, že predlžujú QT interval pri súbežnom podávaní s neuroleptikami, čo
platí najmä u starších pacientov, u pacientov s kongenitálnym syndrómom
predĺženého QT intervalu, s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, hypertrofiou
srdca, hypokaliémiou alebo hypomagneziémiou (pozri časť 4.5).

/Starší pacienti s psychózou vzniknutou v súvislosti s demenciou:/
Ketilept sa nesmie používať na liečbu psychózy vzniknutej v súvislosti
s demenciou.

Pri liečbe niektorými atypickými antipsychotikami v randomizovaných,
placebom kontrolovaných klinických skúšaniach populácie trpiacej demenciou
sa vyskytlo približne trojnásobne zvýšené riziko cerebrovaskulárnych
nežiaducich udalostí, hoci s kvetiapínom sa nepozorovalo. Mechanizmus
vzniku tohto zvýšenia rizika v tejto skupine pacientov nie je známy. V
placebom kontrolovaných štúdiách so staršími pacientami so psychózou v
súvislosti s demenciou nebola incidencia cerebrovaskulárnych nežiaducich
účinkov na 100 pacientorokov vyššia v skupine liečenej kvetiapínom ako v
skupine liečenej placebom.
Preto u pacientov s rizikovými faktormi pre vznik cievnej mozgovej príhody
je potrebná zvýšená opatrnosť pri všetkých typoch liečby.

V metaanalýze atypických antipsychotík sa zistilo, že starší pacienti
s psychózou vzniknutou v súvislosti s demenciou, majú zvýšené riziko úmrtia
v porovnaní s placebom.
V dvoch 10-týždňových placebom kontrolovaných štúdiách s kvetiapínom
u rovnakej populácie pacientov (n=710; priemerný vek: 83 rokov; vekové
rozpätie: 56-99 rokov) však bola incidencia mortality u pacientov liečených
kvetiapínom 5,5% v porovnaní s 3,2% v skupine pacientov, ktorí dostávali
palcebo. Pacienti v tejto štúdii zomierali z rôznych príčin, ktoré
zodpovedali očakávaniam pre túto populáciu. Tieto údaje nedokazujú kauzálny
vzťah medzi liečbou kvetiapínom a úmrtím u starších pacientov s demenciou.

/Epileptické záchvaty:/
V placebom kontrolovaných klinických štúdiách sa nepreukázal žiaden rozdiel
vo výskyte epileptických záchvatov u pacientov liečených kvetiapínom, od
tých liečených placebom. Rovnako ako v prípade iných antipsychotík,
osobitnú pozornosť treba venovať pacientom užívajúcim Ketilept, ktorí majú
v anamnéze epileptické záchvaty (pozri časť 4.8).

/Tardívna dyskinéza:/
Ak sa prejavia príznaky tardívnej dyskinézy, treba zvážiť zníženie dávky
alebo vysadenie Ketileptu. Príznaky tardívnej dyskinézy sa môžu zhoršiť
alebo dokonca objaviť aj po prerušení liečby (pozri časť 4.8).

/Extrapyramídové symptómy:/
V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u dospelých pacientov bol
kvetiapín spojený so zvýšeným výskytom extrapyramídových symptómov
v porovaní s placebom u pacientov liečených na veľké depresívne epizódy
v rámci bipolárnej poruchy (pozri časť 4.8).

/Neuroleptický malígny syndróm (NMS):/
Neuroleptický malígny syndróm je potenciálne život ohrozujúci stav, ktorý
sa objavil v súvislosti s podávaním antipsychotík, vrátane kvetiapínu.
Klinickými prejavmi sú hypertermia, zmenený duševný stav, svalová rigidita,
nestabilita autonómneho nervového systému (nepravidelný pulz alebo krvný
tlak, potenie, srdcová arytmia) a zvýšená hladina kreatínfosfokinázy. V
takých prípadoch sa musí ukončiť podávanie Ketileptu a nasadiť vhodná
liečba.


/Ťažká neutropénia/

V klinických skúšaniach s kvetiapínom bol v menej častých prípadoch hlásený
výskyt ťažkej neutropénie (počet neutrofilov <0,5 x 109/l). Väčšina
prípadov ťažkej neutropénie sa vyskytla počas prvých dvoch mesiacov od
začiatku liečby kvetiapínom. Súvislosť s dávkou lieku nebola potvrdená. Na
základe postmarketingových skúseností sa leukopénia a/alebo neutropénia po
ukončení liečby kvetiapínom upravila. Možné rizikové faktory vzniku
neutropénie zahŕňajú preexistujúci nízky počet bielych krviniek (WBC)
a neutropénia vyvolaná liekmi v anamnéze. Liečba kvetiapínom sa má prerušiť
u pacientov s počtom neutrofilov <1,0 x 109/l. U týchto pacientov je treba
sledovať príznaky infekcie a pravidelne kontrolovať počet neutrofilov (až
kým nepresiahnu hodnotu 1,5 x 109/l). (pozri časť 4.8).

/Venózny tromboembolizmus/
V súvislosti s užívaním antipsychotík boli hlásené prípady venózneho
tromboembolizmu (VTE). Vzhľadom k tomu, že u pacientov liečených
antipsychotikami sú často prítomné získané rizikové faktory pre VTE, majú
byť pred aj počas liečby Ketileptom tieto rizikové faktory pre VTE
identifikované a následne majú byť vykonané preventívne opatrenia.

/Interakcie (pozri tiež časť 4.5)/
Súbežné podávanie kvetiapínu so silnými induktormi hepatálnych enzýmov, ako
je karbamazepín alebo fenytoín, podstatne znižuje plazmatické koncentrácie
kvetiapínu, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom. U pacientov,
ktorí užívajú induktor hepatálnych enzýmov, iniciácia liečby Ketileptom je
možná len ak lekár rozhodne, že benefity kvetiapínu prevýšia riziko spojené
s ukončením podávania induktora hepatálnych enzýmov. Dôležité je, aby bola
každá zmena induktora postupná, a v prípade nutnosti aby bol nahradený non-
induktorom (napr. valproátom sodným).

/Hyperglykémia/
V priebehu liečby kvetiapínom sa vyskytla hyperglykémia alebo exacerbácia
preexistujúceho diabetu. U diabetikov a u pacientov s rizikovými faktormi
pre vznik diabetu sa odporúča adekvátne klinické monitorovanie (pozri tiež
časť 4.8).

/Lipidy/
V klinických skúšaniach s kvetiapínom sa pozorovalo zvýšenie hladín
triglyceridov, LDL a celkového cholesterolu a zníženie HDL cholesterolu
(pozri časť 4.8). Zmeny v hladine lipidov sa majú liečiť na základe
klinického stavu pacienta.

/Metabolické riziko/
Vzhľadom na zistené zmeny hmotnosti, hladiny glukózy v krvi (pozri
hyperglykémia) a lipidov v krvi v klinických skúšaniach môže u jednotlivých
pacientov dôjsť k zhoršeniu profilu metabolického rizika, ktorý sa má
liečiť na základe klinického stavu pacienta (pozri tiež časť 4.8).

/Dysfágia/
Pri užívaní kvetiapínu sa pozorovala dysfágia (pozri časť 4.8). Hoci
kauzálny vzťah s aspiračnou pneumóniou nebol zistený, Ketilept sa má
používať opatrne u pacientov s rizikom aspiračnej pneumónie.

/Ďalšie informácie/
Údaje o liečbe s kvetiapínom v kombinácii s divalproexom alebo lítiom pri
stredne závažných až závažných manických epizódach sú limitované;
kombinovaná terapia bola však dobre tolerovaná (pozri časti 4.8 a 5.1).
Údaje ukázali aditívny efekt v 3. týždni.

/Ukončenie liečby/
Akútne symptómy z náhleho vysadenia lieku, akými sú insomnia, nauzea
a vracanie, boli zaznamenané po náhlom vysadení antipsychotík, vrátane
kvetiapínu. Odporúča sa liečbu ukončovať postupným znižovaním dávky lieku
(pozri časť 4.8).

/Laktóza/
Keďže Ketilept obsahuje monohydrát laktózy, pacienti so zriedkavými
dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy
alebo glukózo - galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Vzhľadom k primárnemu účinku kvetiapínu na centrálny nervový systém je
potrebná zvýšená opatrnosť pri užívaní Ketileptu v kombinácii s inými
centrálne pôsobiacimi liekmi a s alkoholom.

Inhibítory cytochrómu P450 3A4:
Cytochróm P450 (CYP) 3A4 je hlavný enzým, ktorý sa podieľa na metabolizme
kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450. V interakčnej štúdii na
zdravých dobrovoľníkoch sa po súbežnom podaní kvetiapínu (dávka 25 mg)
s ketokonazolom, čo je inhibítor CYP3A4, zistilo 5-8 násobné zvýšenie AUC
kvetiapínu. Preto je súbežné podávanie kvetiapínu a inhibítorov CYP3A4
kontraindikované. Takisto sa neodporúča užívať kvetiapín spolu
s grapefruitovou šťavou.

/Účinky iných liekov na Ketilept:/

/Fenytoín:/
Súbežné užívanie kvetiapínu s fenytoínom (induktor mikrozomálnych enzýmov)
spôsobilo enormné zvýšenie klírensu kvetiapínu, približne o 450 %.
Pacientom, ktorí užívajú induktory pečeňových enzýmov, sa má podávať
Ketilept iba v tom prípade, ak lekár vyhodnotí, že prínos liečby Ketileptom
prevýši možné riziko z vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité,
aby akákoľvek zmena v liečbe induktorom bola postupná, niekedy je potrebné
zameniť induktor za liek neindukujúci pečeňové enzýmy (napr. valproát
sodný) (pozri tiež časť 4.4).

/Karbamazepín:/
V klinickej štúdii u pacientov s viacnásobnou dávkou na zistenie
farmakokinetiky kvetiapínu podaného pred a počas liečby karbamazepínom
(známy induktor hepatálnych enzýmov), súbežné podávanie karbamazepínu
výrazne zvýšilo klírens kvetiapínu. Toto zvýšenie klírensu znížilo
systémovú expozíciu kvetiapínu (merané ako AUC) na priemerne 13% expozície
počas podávania samotného kvetiapínu, hoci u niektorých pacientov sa
pozorovali silnejšie účinky. V dôsledku tejto interakcie môže dôjsť
k zníženiu plazmatickej koncentrácie, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby
kvetiapínom.

/Cimetidín:/
Farmakokinetika kvetiapínu nie je ovplyvnená súbežným podávaním cimetidínu,
známy inhibítor enzýmu P450.

/Tioridazín:/
Tioridazín (200 mg dvakrát denne) zvýšil perorálny plazmatický klírens
kvetiapínu (300 mg dvakrát denne) o 70%.

/Risperidón a haloperidol:/
Súčasné podávanie antipsychotika haloperidolu (7,5 mg dvakrát denne) alebo
risperidónu
(3 mg dvakrát denne) s kvetiapínom (300 mg dvakrát denne) nezmenilo
rovnovážny stav farmakokinetiky kvetiapínu.

/Fluoxetín a imipramín:/
Súčasné podávanie antidepresíva fluoxetínu (60 mg raz denne; známy
inhibítor CYP3A4 a CYP2D6) alebo imipramínu (75 mg dvakrát denne; známy
inhibítor CYP2D6) s kvetiapínom (300 mg dvakrát denne) nezmenilo rovnovážny
stav farmakokinetiky kvetiapínu.

/Účinok Ketileptu na iné lieky:/

/Antipyrín:/
Podávanie rôznych dávok (v schéme trikrát denne max. 750 mg denne)
kvetiapínu nemalo žiaden klinicky relevantný účinok na klírens antipyrínu
alebo metabolitov antipyrínu. Tieto výsledky nasvedčujú tomu, že kvetiapín
neindukuje signifikantne hepatálne enzýmy, ktoré sú zodpovedné za
metabolizmus antipyrínu sprostredkovaný cytochrómom P450.

/Lítium:/
Súčasné podávanie kvetiapínu (250 mg trikrát denne) s lítiom nemalo žiaden
účinok na rovnovážne farmakokinetické parametre lítia.

/Lorazepam:/
Priemerný perorálny plazmatický klírens lorazepamu (2 mg, jednorazová
dávka) sa v prítomnosti kvetiapínu (250 mg trikrát denne) znížil o 20%.

/Valproát sodný:/
Pri súčasnom podávaní valproátu sodného s kvetiapínom nebola
farmakokinetika oboch látok klinicky významne ovplyvnená.

/Kardiovaskulárne lieky:/
Formálne interakčné štúdie s bežne používanými kardiovaskulárnymi liekmi
neboli vykonané.

Zvýšená opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní kvetiapínu s liekmi,
ktoré môžu vyvolať elektrolytovú nerovnováhu alebo predĺžiť QTc interval.

4.6 Gravidita a laktácia

/Gravidita:/
Bezpečnosť a účinnosť podávania kvetiapínu počas gravidity u ľudí neboli
stanovené. V skúškach na zvieratách sa doteraz nezistili žiadne náznaky
škodlivosti, aj keď možné účinky na zrak plodu neboli hodnotené.
Ketilept sa počas gravidity môže používať len po dôkladnom vyhodnotení
pomeru prospech/riziko v tom prípade, ak prospech prevyšuje potenciálne
riziká.
Ak sa kvetiapín podával počas gravidity, u novorodencov sa pozorovali
účinky spôsobené vysadením lieku.

/Laktácia:/
Nie je známe, či sa kvetiapín vylučuje do materského mlieka, alebo nie.
Preto by dojčiace ženy mali byť poučené, že nemajú dojčiť počas užívania
Ketileptu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Vzhľadom k tomu, že Ketilept pôsobí na centrálny nervový systém, môže
ovplyvňovať činnosti vyžadujúce bdelosť. Preto sa neodporúča viesť vozidlá
a obsluhovať stroje, kým nie je známa reakcia pacienta na liek.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami, ktoré sprevádzajú podávanie
kvetiapínu sú spavosť, závraty, suché ústa, mierna asténia, zápcha,
tachykardia, ortostatická hypotenzia a dyspepsia.

Na základe zozbieraných údajov z klinických štúdií bol počet pacientov,
ktorí prerušili liečbu z dôvodu nežiaducich účinkov pri liečbe placebom
približne rovnaký ako pri liečbe kvetiapínom.

Podobne ako pri iných antipsychotikách, aj podávanie kvetiapínu sa spája
s výskytom prírastku hmotnosti, synkopy, neuroleptického malígneho
syndrómu, leukopénie, neutropénie a periférneho edému.

Nežiaduce účinky pri liečbe kvetiapínom sú klasifikované podľa orgánových
systémov a sú uvedené nižšie ako: veľmi časté (?1/10); časté (?1/100 až
<1/10); menej časté (?1/1 000 až <1/100); zriedkavé (?1/10 000 až <1/1
000); veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme (nemožno stanoviť z dostupných
údajov)


|Poruchy krvi a lymfatického systému | |
|Časté: |leukopénia1 |
|Menej časté: |eozinofília, trombocytopénia |
|Neznáme: |neutropénia1 |
| |
|Poruchy imunitného systému |
|Menej časté: |hypersenzitivita |
|Veľmi |anafylaktická reakcia6 |
|zriedkavé: | |
| |
|Poruchy endokrinného systému |
|Časté: |hyperprolaktémia16 |
| |
|Poruchy metabolizmu a výživy |
|Časté: |zvýšená chuť do jedla |
|Menej časté: |hyponatriémia20 |
|Veľmi |diabetes mellitus1, 5, 6 |
|zriedkavé: | |
| |
|Psychické poruchy |
|Časté: abnormálne sny a nočná mora |
| |
|Poruchy nervového systému |
|Veľmi časté: |závrat4, 17, somnolencia2, 17, bolesť hlavy |
|Časté: |synkopa 4, 17, extrapyramídové symptómy1, 13, dyzartria |
|Menej časté: |záchvat kŕčov1, syndróm nepokojných nôh, tardívna |
| |dyskinéza1 |
| |
|Poruchy oka |
|Časté: rozmazané videnie |
| |
|Poruchy srdca a srdcovej činnosti |
|Časté: |tachykardia4 |
| | |
|Poruchy ciev | |
|Časté: |ortostatická hypotenzia4, 17 |
| |
|Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína |
|Časté: |rinitída |
| |
|Poruchy gastrointestinálneho traktu |
|Veľmi časté: |sucho v ústach |
|Časté: |zápcha, dyspepsia |
|Menej časté: |dysfágia8 |
| |
|Poruchy pečene a žlčových ciest |
|Zriedkavé: |žltačka6 |
|Veľmi |hepatitída6 |
|zriedkavé: | |
| |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva |
|Veľmi |angioedém6, Stevensov-Johnsonov syndróm6 |
|zriedkavé: | |
| |
|Poruchy reprodukčného systému a prsníkov |
|Zriedkavé: |priapizmus, galaktorea |
| |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste podania |
|Veľmi časté: |symptómy súvisiace s vysadením lieku1, 10 |
|Časté: |ľahká asténia, periférny edém, podráždenosť |
|Zriedkavé: |malígny neuroleptický syndróm1 |
| |
|Laboratórne a funkčné vyšetrenia |
|Veľmi časté: |zvýšenie hladín sérových triglyceridov11, zvýšenie |
| |celkového cholesterolu (hlavne LDL-cholesterolu)12, |
|Časté: |zníženie hladiny HDL-cholesterolu18, zvýšenie hmotnosti9 |
| |zvýšenie sérových transamináz (ALT, AST)3, zníženie počtu |
|Menej časté: |neutrofilov, zvýšenie glukózy v krvi až do |
| |hyperglykemických hodnôt7 |
|Zriedkavé: |zvýšenie hladín gamaglutamyltranspeptidázy3, zníženie |
| |počtu trombocytov14, predĺženie QT intervalu1, 13, 19 |
| |zvýšenie kreatinínfosfokinázy v krvi15, venózny |
| |tromboembolizmus1 |

(1) Pozri časť 4.4.

(2) Počas prvých dvoch týždňov liečby sa môže vyskytnúť ospalosť, ktorá
zvyčajne pokračovaním liečby kvetiapínom ustúpi.

(3) U niektorých pacientov užívajúcich kvetiapín dochádzalo k
asymptomatickému zvýšeniu sérových transamináz (ALT, AST) alebo
gamaglutamyltranspeptidázy.

(4) Kvetiapín môže rovnako ako ďalšie antipsychotiká, ktoré spôsobujú
blokádu ?1-adrenergných receptorov, spôsobiť ortostatickú hypotenziu so
závratom, tachykardiou a u niektorých pacientov so synkopou. Uvedené
nežiaduce účinky sa vyskytujú najmä pri úvodnej titrácii dávky. (Pozri časť
4.4).

(5) Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa vyskytla exacerbácia latentnej formy
diabetu.

(6) Frekvencia týchto nežiaducich účinkov sa zistila len
z postmarketingových údajov.

(7) Hladina glukózy v krvi nalačno ?7,0 mmol/l alebo ?11,1 mmol/l po jedle
minimálne v jednom prípade.

(8) Zvýšený výskyt dysfágie pri užívaní kvetiapínu v porovnaní s placebom
bol pozorovaný len v klinických skúšaniach zameraných na bipolárnu
depresiu.

(9) Založené na >7 % zvýšení hmotnosti zo základnej hodnoty. Vyskytuje sa
najmä počas prvých týždňov liečby dospelých.

(10) V krátkodobých, placebom kontrolovaných, monoterapeutických klinických
skúšaniach zameraných na zhodnotenie symptómov súvisiacich s vysadením
lieku boli pozorované nasledujúce symptómy z vysadenia lieku: nespavosť,
nauzea, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závraty a podráždenosť. Incidencia
týchto príznakov zvyčajne ustúpila po 1 týždni po vysadení lieku.

(11) Triglyceridy 2,258 mmol/l (vek pacienta ?18 rokov) alebo 1,694 mmol/l
(vek pacienta <18 rokov) zaznamenané minimálne raz.

(12) Cholesterol ?6,2064 mmol/l (vek pacienta ?18 rokov) alebo ?5,172
mmol/l (vek pacienta <18 rokov) zaznamenaný minimálne raz. Zvýšenie LDL-
cholesterolu o ?0,769 mmol/l sa pozorovalo veľmi často. Priemerná zmena
hodnoty u pacientov, pri ktorých sa pozorovalo toto zvýšenie bola ?1,07
mmol/l.

(13) Pozri text nižšie.

(14) Trombocyty ?100x109/l zaznamenané minimálne raz.

(15) Založené na hláseniach nežiaducich účinkov z klinických skúšaní
zvýšenia kreatínfosfokinázy v krvi nesúvisiacej s neuroleptickým malígnym
syndrómom.

(16) Hladiny prolaktínu (vek pacienta >18 rokov): >20 (g/l (>869,56 pmol/l)
u mužov; >30 (g/l (>1304,34 pmol/l) kedykoľvek u žien.

(17) Môže spôsobiť pád.

(18) HDL-cholesterol: <40 mg/dl (1,025 mmol/l) u mužov; <50 mg/dl (1,282
mmol/l) kedykoľvek u žien.

(19) Incidencia pacientov, ktorí mali posun QTc od <450 msek po ?450 msek
s nárastom ?30 msek. V placebom kontrolovaných štúdiách s kvetiapínom
priemerná zmena a výskyt u pacientov, ktorí mali klinicky významný posun
bol rovnaký v skupine s kvetiapínom a placebom.
(20) Zmena z >132mmol/l na <132 mmol/l minimálne raz.


Pri užívaní neuroleptík boli veľmi zriedkavo zaznamenané prípady predĺženia
QT intervalu, komorovej arytmie, náhleho nevysvetliteľného úmrtia,
zastavenia činnosti srdca a „torsades de pointes“ a sú považované za
skupinový efekt (pozri časť 4.4).

V krátkodobých, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach zameraných na
liečbu pacientov so schizofréniou a bipolárnou mániou bola celková
incidencia extrapyramídových symptómov porovnateľná s placebom.
V krátkodobých, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach zameraných na
liečbu pacientov s bipolárnou depresiou bola celková incidencia
extrapyramídových symptómov 8,9% pre kvetiapín v porovnaní s 3,8% pre
placebo, hoci incidencia jednotlivých extrapyramídových nežiaducich
udalostí (napr. akatízia, extrapyramídová porucha, tremor, dyskinéza,
dystónia, nepokoj, mimovoľné svalové kontrakcie, psychomotorická
hyperaktivita a svalová rigidita) bola celkovo nízka a nepresiahla 4 %
v žiadnej z liečených skupín. V krátkodobých, placebom kontrolovaných
klinických skúšaniach u pacientov so schizofréniou a bipolárnou mániou bol
celkový výskyt extrapyramídových symptómov porovnateľný s placebom
(schizofrénia: 7,8% pre kvetiapín a 8,0% pre placebo; bipolárna mánia:
11,2% pre kvetiapín a 11,4% pre placebo).

Terapia kvetiapínom bola spojená s miernym, od dávky závislým, poklesom
hladín tyreoidálnych hormónov, hlavne celkového T4 a voľného T4.. Pokles
celkového T4 a voľného T4 bol najväčší počas prvých 2 až 4 týždňov terapie
kvetiapínom a v priebehu ďalšieho dlhodobého užívania sa už ďalej
neznižoval. Takmer vo všetkých prípadoch bolo vysadenie kvetiapínu
sprevádzané reverzibilnou zmenou účinku na celkový a voľný T4, bez
závislosti od dĺžky liečby. Menšie poklesy celkového T3 a reverzného T3
boli pozorované iba pri vyšších dávkach. Hladiny TBG (thyroxine-binding
globuline) neboli ovplyvnené a nezaznamenalo sa ani žiadne recipročné
zvýšenie hladín TSH (thyroid stimulating hormone). Nie sú žiadne náznaky,
že kvetiapín spôsobuje klinické prejavy hypotyreoidizmu.

/Deti a dospievajúci (vo veku 10 až 17 rokov)/
Tie isté nežiaduce účinky uvedené vyššie pre dospelých možno predpokladať
u detí a dospievajúcich. Nasledujúca tabuľka zhŕňa nežiaduce účinky, ktoré
sa vyskytujú u detí a dospievajúcich pacientov (10 – 17 rokov) vo vyššej
frekvencii ako v dospelej populácii alebo nežiaduce účinky, ktoré sa
v dospelej populácii neidentifikovali.
Frekvencie nežiaducich účinkov sú klasifikované nasledovne: veľmi časté
(?1/10); časté (?1/100 až <1/10); menej časté (?1/1 000 až <1/100);
zriedkavé (?1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme
(nemožno stanoviť z dostupných údajov).


/Poruchy metabolizmu a výživy/


/Veľmi časté:/ zvýšená chuť do jedla


/Poruchy nervového systému/
/Veľmi časté:/ extrapyramídové symptómy1
/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania/


/Časté:/ podráždenosť2

/Laboratórne a funkčné vyšetrenia/


/Veľmi časté:/ zvýšenie hladiny prolaktínu3, zvýšenie krvného tlaku4


(1) Pozri časť 5.1.
(2) Poznámka: Frekvencia je zhodná, ako tá pozorovaná u dospelých, ale
podráždenosť môže byť sprevádzaná inými klinickými súvislosťami u detí
a dospievajúcich v porovnaní s dospelými.
(3) Hladiny prolaktínu (vek pacienta <18 rokov): >20 (g/l (>869,56 pmol/l)
u mužov; >26 (g/l (>1130,428 pmol/l) kedykoľvek u žien. Menej ako 1%
pacientov malo zvýšenie hladiny prolaktínu >100 (g/l.
(4) Na základe posunov nad klinicky signifikantné hranice (prispôsobené
podľa National Institute of Health criteria) buď zvýšenie >20 mmHg pre
systolický alebo >10 mmHg pre diastolický tlak krvi kedykoľvek v dvoch
krátkodobých (3-6 týždňov), placebom kontrolovaných skúšaní u detí
a dospievajúcich.

4.9 Predávkovanie

Prípad úmrtia bol hlásený v klinickom skúšaní pri akútnom predávkovaní
liekom v dávke 13,6 g a v postmarketingovom používaní pri dávkach 6 g
kvetiapínu samotného. Boli však hlásené aj prípady prežitia akútneho
predávkovania kvetiapínom v dávke až do 30 gramov. Väčšina pacientov, ktorí
sa predávkovali, nehlásili žiadne nežiaduce účinky alebo sa úplne zotavili
z hlásených nežiaducich účinkov. Avšak bolo hlásené úmrtie jedného pacienta
v klinickom skúšaní pri predávkovaní samotným kvetiapínom v dávke 13,6 g.
V postmarketingových štúdiách sa zaznamenali veľmi zriedkavé prípady
predávkovania kvetiapínom samotným, ktorých následkom bola smrť, kóma alebo
predĺženie QT intervalu.
Vo všeobecnosti, opísané príznaky zodpovedajú zvýrazneným známym
farmakologickým účinkom liečiva, ku ktorým patria ospalosť a útlm,
tachykardia a hypotenzia.
U pacientov s preexistujúcim ťažkým kardiovaskulárnym ochorením je zvýšené
riziko účinkov z predávkovania. (Pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia
a opatrenia pri používaní: Kardiovaskulárne ochorenia).

Manažment
Kvetiapín nemá špecifické antidotum. V prípade ťažkej intoxikácie je možné
uvažovať o použití viacerých liekov, odporúča sa intenzívna starostlivosť,
vrátane zabezpečenia priechodnosti dýchacích ciest, dostatočnej ventilácie,
prísunu kyslíka, pravidelného sledovania a podpory kardiovaskulárneho
systému. Prevencia absorpcie nadmernej dávky sa síce neskúmala, no môže sa
zvážiť v prípade ťažkej intoxikácie výplach žalúdka, ktorý treba vykonať
v priebehu jednej hodiny od podania dávky. Možno zvážiť podanie aktívneho
uhlia.
Starostlivý lekársky dohľad a sledovanie musí pokračovať až do úplného
vyliečenia pacienta.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Pharmakoterapeutická skupina: Antipsychotiká, diazepíny, oxazepíny
a tiazepíny.

ATC: N05A H04

Mechanizmus účinku:
Kvetiapín je atypické antipsychotikum. Kvetiapín a aktívny ľudský
plazmatický metabolit, norkvetiapín reagujú s celým radom
neurotransmiterových receptorov. Kvetiapín a norkvetiapín majú afinitu k
serotonínovým (5HT2) a k dopamínovým D1 a D2 receptorom v mozgu. Klinické
antipsychotické vlastnosti kvetiapínu a jeho slabý extrapyramídový
nežiaduci účinok sa pripisujú práve kombinácii receptorového antagonizmu s
vyššou selektivitou pre 5HT2 oproti D2 receptorom v porovnaní s typickými
antipsychotikami. Norkvetiapín má navyše vysokú afinitu k prenášaču
noradrenalínu (norepinephrine transporter; NET). Kvetiapín a norkvetiapín
majú tiež vysokú afinitu k histamínovým a adrenergným ?1-receptorom a nízku
afinitu k adrenergným ?2 a serotonínovým 5HT1A receptorom. Kvetiapín
nevykazuje afinitu k cholinergným muskarínovým ani benzodiazepínovým
receptorom.

Farmakodynamické účinky:
Kvetiapín je účinný v testoch na zistenie antipsychotického účinku, akými
sú napr. testy na podmienené obranné reflexy. Kvetiapín potláča účinky
dopamínových agonistov, čo sa dokázalo na základe elektrofyziologických
meraní a behaviorálnych hodnotení a zvyšuje koncentráciu metabolitov
dopamínu, čo je neurochemický index blokády D2 receptorov.

V predklinických testoch určených na predikciu vyvolania extrapyramídového
syndrómu, kvetiapín sa nepodobá štandardným antipsychotikám a má profil
atypického antipsychotika. Pri dlhodobom podávaní kvetiapínu nevzniká
supersenzitivita dopamínových D2 receptorov. Pri podávaní dávok, ktoré
dostatočne blokujú D2 receptory dochádza len k slabej katalepsii. Kvetiapín
má pri dlhodobom podávaní selektívny účinok na limbický systém, pretože
blokuje depolarizáciu A10 mezolimbických neurónov, nepôsobí však na A9
nigrostriatálne dopaminergné neuróny. Pri akútnom a chronickom podávaní
opiciam rodu Cebus, po predchádzajúcej senzibilizácii haloperidolom alebo
bez neho, vykazuje kvetiapín minimálnu tendenciu k vyvolaniu dystonických
reakcií.

Nie je známe, v akom rozsahu metabolit norkvetiapín prispieva k
farmakologickej aktivite kvetiapínu u ľudí.

Klinická účinnosť
/Schizofrénia/
V troch klinických štúdiách kontrolovaných placebom, v ktorých sa
schizofrenickým pacientom podávali rôzne dávky kvetiapínu, sa nezistil
rozdiel v incidencii extrapyramídových symptómov alebo v spotrebe súbežne
podávaných anticholinergík medzi skupinami pacientov, ktorí dostávali
kvetiapín alebo placebo. Placebom kontrolovaná skúška, v ktorej sa
hodnotila liečba fixnými dávkami kvetiapínu v rozmedzí od 75 do 750 mg/deň,
nepreukázala nárast extrapyramídových symptómov alebo vyššiu spotrebu
súbežne podávaných anticholinergík.

V klinických štúdiách bol kvetiapín účinný v liečbe pozitívnych ako aj
negatívnych symptómov schizofrénie. V porovnávacích klinických štúdiách s
chlórpromazínom a v dvoch s haloperidolom má kvetiapín podobnú krátkodobú
účinnosť.

/Bipolárna porucha/
V štyroch placebom kontrolovaných klinických štúdiách, v ktorých sa
hodnotil účinok kvetiapínu na liečbu manických epizód v dávkach až do 800
mg denne, v dvoch sa podával ako monoterapia a v dvoch ako kombinovaná
liečba s lítiom alebo valproátom sodným, sa nezistil rozdiel v incidencii
extrapyramídových symptómov a v spotrebe súbežne podávaných anticholinergík
medzi skupinami pacientov, ktorý dostávali kvetiapín alebo placebo.

V klinických štúdiách bol kvetiapín účinný v znížení manických príznakov v
monoterapii ako aj v prídavnej liečbe u pacientov s bipolárnou mániou.
Priemerná stredná dávka kvetiapínu bola približne 600 mg denne a približne
85% pacientov dostávalo dávku v rozmedzí 400 - 800 mg denne.

V 4 krátkodobých kontrolovaných skúšaniach vykonaných na pacientoch s
bipolárnou depresiou sa pozorovalo najmenej 50% zlepšenie celkového skóre
MADRS u 64% pacientov liečených kvetiapínom, zatiaľ čo v skupine liečenej
placebom u 46% pacientov.
V krátkodobých kontrolovaných skúšaniach 300 mg a 600 mg kvetiapínu malo
podobnú antidepresívnu účinnosť. Antidepresívny účinok kvetiapínu bol
signifikantne oddeliteľný od placeba v 8. deň.
Pozorovalo sa menej epizód mánie spôsobenej liečbou kvetiapínom v porovnaní
placebom. Antidepresívny účinok bol dokázaný počas 52 týždňov. Kvetiapín
znižoval riziko relapsu porúch nálady (manické a depresívne) o 49%.
Užívanie 300 mg a 600 mg kvetiapínu v porovnaní s placebom znižovalo riziko
o 41% resp. 55%. Kvetiapín bol účinnejší v liečbe príznakov úzkosti
spojených s bipolárnou depresiou v porovnaní s placebom, stanovené
priemernou zmenou hodnoty v 8. týždni od východiskových hodnôt celkového
skóre HAM-A.

V dvoch skúšaniach zameraných na prevenciu recidívy sa porovnávala účinnosť
kvetiapínu v kombinácii so stabilizátormi nálady u pacientov s manickými,
depresívnymi alebo zmiešanými epizódami a kombinácia s kvetiapínom
preukázala lepšiu účinnosť ako monoterapia stabilizátormi nálady čo sa týka
predĺženia času do návratu ochorenia. Riziko recidívy sa znížilo o 70%.
Kvetiapín sa podával 2-krát denne v celkovej dávke 400 mg až 800 mg denne
v kombinácii s lítiom alebo valproátom sodným.

V jednej dlhodobej štúdii zameranej na hodnotenie prevencie rekurencie
u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanými epizódami preukázal
lepší účinok kvetiapín v porovnaní s placebom čo sa týka predĺženia času do
rekurencie u pacientov s bipolárnou poruchou typu I.
Účinnosť bola nezávislá od veku, pohlavia a rasy, frekvencie rekurencie
epizód a geografickej oblasti.
U pacientov vyžadujúcich hospitalizáciu alebo zmenu liečby bolo zníženie
rizika 74% u všetkých typov epizód (manických, depresívnych alebo
zmiešaných) v porovnaní s placebom;
v prípade manických epizód to bolo 73% a v prípade depresívnych epizód 75%.

U pacientov, ktorí odpovedali na akútnu liečbu kvetiapínom
sa porovnávalo pokračovanie liečby kvetiapínom alebo zámena za liečbu
lítiom a výsledky naznačujú, že zámena za liečbu lítiom nie je spojená s
predĺžením času do rekurencie porúch nálady.
Kvetiapín nezvyšuje riziko samovraždy a samovražedných myšlienok
v porovnaní s placebom u pacientov s depresiou a v štúdiách prevencie
relapsu.

Klinické skúšania preukázali, že kvetiapín je účinný v liečbe schizofrénie
a mánie pri podávaní 2-krát denne, hoci farmakokinetický polčas je
približne 7 hodín. Tento výsledok podporila aj štúdia, ktorá využila
pozitrónovú emisnú tomografiu (PET), kde sa zistilo, že kvetiapín blokuje
5HT2 a D2 receptory až 12 hodín. Bezpečnosť a účinnosť dávok vyšších ako
800 mg/deň sa nehodnotili.

V placebom kontrolovaných monoterapeutických klinických skúšaniach u
pacientov s východiskovým počtom neutrofilov ?1,5x109/l bola incidencia
minimálne jedného prípadu počtu neutrofilov <1,5x109/l u pacientov
liečených kvetiapínom 1,72% v porovnaní s pacientami užívajúcimi placebo
0,73%. Vo všetkých klinických skúšaniach (placebom kontrolovaných,
otvorených, aktívne kontrolovaných; u pacientov s východiskovým počtom
neutrofilov ?1,5x109/l) bola incidencia minimálne jedného prípadu počtu
neutrofilov <0,5x109/l u pacientov liečených kvetiapínom 0,21% a u
pacientov užívajúcich placebo 0% a incidencia ?0,5 - <1,0 x 109/l bola u
pacientov liečených kvetiapínom 0,75% a u pacientov užívajúcich placebo
0,11%.

Deti a dospievajúci (vo veku 10 až 17 rokov)
Účinnosť a bezpečnosť kvetiapínu bola sledovaná v 3-týždňovej placebom
kontrolovanej štúdii liečby mánie (n = 284 pacientov z USA vo veku 10 až 17
rokov). Asi 45 % populácie pacientov malo ďalšiu diagnózu ADHD. Navyše bola
vykonaná 6-týždňová placebom kontrolovaná štúdia u pacientov so
schizofréniou (n = 222, vek 13 až 17 rokov). V oboch štúdiách boli vyradení
pacienti, ktorí neodpovedali na kvetiapín. Liečba kvetiapínom bola začatá
dávkou 50 mg/deň, druhý deň zvýšená na 100 mg/deň a následne bola dávka
titrovaná na cieľovú dávku (mánia 400-600 mg/deň; schizofrénia 400-800
mg/deň) vzostupne po 100 mg/deň, ktorá sa podávala v dvoch alebo troch
rozdelených denných dávkach.

V štúdii s mániou bol rozdiel priemernej zmeny LS od východiskovej hodnoty
v celkovom skóre YMRS (aktívna liečba mínus placebo) -5,21 pre kvetiapín
400 mg/deň a -6,56 pre kvetiapín 600 mg/deň. Podiel pacientov
odpovedajúcich na liečbu (zlepšenie YMRS ?50 %) bol 64 % pre kvetiapín 400
mg/deň, 58 % pre 600 mg/deň a 37 % pre placebo.

V štúdii so schizofréniou bol rozdiel priemernej zmeny LS od východiskovej
hodnoty v celkovom skóre PANSS (aktívna liečba mínus placebo) -8,16 pre
kvetiapín 400 mg/deň a -9,29 pre kvetiapín 800 mg/deň. Ani režim s nízkou
dávkou (400 mg/deň), ani vysokou dávkou (800 mg/deň) kvetiapínu nebol lepší
ako placebo s ohľadom na podiel pacientov, ktorí dosiahli odpoveď
definovanú ako pokles o ?30 % oproti východiskovej hodnote v celkovom skóre
PANNS. Vyššie dávky mali za následok číselne nižší podiel odpovedajúcich na
liečbu ako u mánie, tak aj u schizofrénie.

Nie sú k dispozícii údaje o udržiavacej liečbe alebo o prevencii rekurencie
v tejto vekovej kategórii.

26-týždňová otvorená fáza akútnych štúdií (n = 380 pacientov) s kvetiapínom
dávkovaným flexibilne v rozmedzí 400-800 mg/deň poskytli ďalšie
bezpečnostné údaje. U detí a dospievajúcich bolo hlásené zvýšenie krvného
tlaku; zvýšená chuť do jedla, extrapyramídové symptómy a zvýšenie sérových
hladín prolaktínu boli hlásené s vyššou frekvenciou u detí a dospievajúcich
ako u dospelých pacientov (pozri časť 4.4 a časť 4.8).

/Extrapyramídové symptómy/
V krátkodobej placebom kontrolovanej štúdii v monoterapii u dospievajúcich
pacientov (13-17 rokov) so schizofréniou bol kumulovaný výskyt
extrapyramídových symptómov 12,9 % pre kvetiapín a 5,3 % pre placebo, avšak
výskyt jednotlivých nežiaducich účinkov (napr. akatízia, tras,
extrapyramídová porucha, hypokinézia, nepokoj, psychomotorická
hyperaktivita, svalová stuhnutosť a dyskinéza) nepresiahol 4,1 % v žiadnej
liečenej skupine. V krátkodobej placebom kontrolovanej štúdii v monoterapii
u detí a dospievajúcich pacientov (10-17 rokov) s bipolárnou mániou bol
kumulovaný výskyt extrapyramídových symptómov 3,6 % pre kvetiapín a 1,1 %
pre placebo. V dlhodobej otvorenej fáze štúdie schizofrénie a bipolárnej
mánie bol kumulovaný výskyt EPS závislých na liečbe 10 %.

/Nárast telesnej hmotnosti/
V krátkodobej klinickej štúdii u pediatrických pacientov (10-17 rokov)
pribralo 17 % pacientov užívajúcich kvetiapín a 2,5 % pacientov užívajúcich
placebo ? 7 % svojej telesnej hmotnosti. Po korekcii na normálny rast v
priebehu ďalšej doby, bol vzostup minimálne 0,5 štandardnej odchýlky od
východiskovej hodnoty “Body Mass Index” (BMI) pokladaný za klinicky
významnú zmenu; 18,3 % pacientov liečených kvetiapínom počas minimálne 26
týždňov splnilo toto kritérium.

/Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie stavu/
V krátkodobých placebom kontrolovaných klinických štúdiách u pediatrických
pacientov so schizofréniou bol výskyt príznakov súvisiacich so samovraždou
1,4 % (2/147) pre kvetiapín a 1,3 % pre placebo (1/75) u pacientov < 18
rokov. V krátkodobých placebom kontrolovaných štúdiách u pediatrických
pacientov s bipolárnou mániou bol výskyt príznakov súvisiacich so
samovraždou 1,0 % (2/193) pre kvetiapín a 0 % pre placebo (0/90) u
pacientov < 18 rokov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Absorpcia:/
Kvetiapín sa po perorálnom podaní absorbuje veľmi rýchlo. Maximálna
plazmatická koncentrácia kvetiapínu sa dosiahne po 1,5 hodine. Rovnovážna
koncentrácia sa vytvorí za 2 dni.
Farmakokinetika kvetiapínu a norkvetiapínu je v rámci schváleného dávkového
rozpätia lineárna.
Biologická dostupnosť kvetiapínu nie je po požití jedla signifikantne
ovplyvnená.

/Distribúcia:/
Kvetiapín sa v tele rozsiahlo distribuuje, jeho zdanlivý distribučný objem
je 10(4 l/kg.
Pri terapeutických koncentráciách sa až 83% kvetiapínu viaže na plazmatické
bielkoviny.

/Metabolizmus:/
Kvetiapín sa intenzívne metabolizuje v pečeni, pričom sulfoxidácia a
oxidácia predstavujú primárne cesty biotransformácie.
/In vitro/ skúšky ukázali, že hlavným enzýmom, ktorý sa podieľa na
metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450, je CYP3A4.
Norkvetiapín sa tvorí a vylučuje najmä pomocou CYP3A4. Maximálne rovnovážne
molárne koncentrácie aktívneho metabolitu norkvetiapínu predstavujú 35%
koncentrácií kvetiapínu.

Zistilo sa, že kvetiapín a niekoľko jeho metabolitov (vrátane
norkvetiapínu) slabo inhibujú /in vitro/ aktivitu ľudských izoenzýmov
cytochrómu P450 (1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4), ale iba koncentrácie minimálne
5- až 50-krát vyššie než koncentrácie pozorované pri bežnej dávke (300 až
800 mg/deň) u ľudí. Na základe týchto výsledkov /in vitro/ je
nepravdepodobné, že súčasné podávanie Ketileptu s inými liekmi bude mať za
následok klinicky významnú liekovú inhibíciu cytochrómom P450
sprostredkovaného metabolizmu druhého lieku.

/Eliminácia:/
Po užití jednorazovej dávky kvetiapínu označeného 14C sa menej než 5% dávky
eliminovalo ako nezmenený liek, čo svedčí o tom, že kvetiapín sa výrazne
metabolizuje; približne 73% izotopom značenej látky sa vylúči močom a 21%
stolicou.
Eliminačný polčas je približne 7 hodín pre kvetiapín a 12 hodín pre
norkvetiapín.

Osobitné skupiny pacientov
Farmakokinetika kvetiapínu sa nelíši u mužov a žien.

/Starší pacienti/
Stredný klírens kvetiapínu je u starších pacientov približne o 30 až 50%
nižší ako u dospelých osôb vo veku od 18 do 65 rokov.

/Deti a dospievajúci (vo veku 10 až 17 rokov)/
Farmakokinetické údaje boli získané u 9 detí vo veku 10-12 rokov a 12
dospievajúcich, ktorí užívali v udržiavacej liečbe dávku 400 mg kvetiapínu
dvakrát denne. Dávkovo normalizované plazmatické hladiny pôvodnej látky,
kvetiapínu, v rovnovážnom stave u detí a dospievajúcich (vek 10-17 rokov)
boli všeobecne podobné tým, ktoré sa pozorovali u dospelých pacientov, hoci
hodnota Cmax bola u detí pri hornej hranici rozpätia, ktoré sa pozorovalo
u dospelých pacientov. Hodnoty AUC a Cmax aktívneho metabolitu,
norkvetiapínu, boli v porovnaní s hodnotami, ktoré sa pozorovali
u dospelých pacientov vyššie približne o 62% resp. 49% u detí (10-12 rokov)
a o 28% resp. 14% u dospievajúcich (13-17 rokov).

/Poškodenie funkcie pečene/
U osôb so známym poškodením funkcie pečene (kompenzovaná alkoholická
cirhóza) je stredný plazmatický klírens kvetiapínu asi o 25% nižší. Keďže
sa kvetiapín intenzívne metabolizuje v pečeni, očakávajú sa zvýšené
plazmatické hladiny u pacientov s poškodením funkcie pečene. U týchto
pacientov je potrebné upraviť dávkovanie (pozri časť 4.2).

/Poškodenie funkcie obličiek/
Stredný plazmatický klírens kvetiapínu za zmenšil o približne 25% u
pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu menší
než 30 ml/min/1,73m2), ale individuálne hodnoty klírensu sú v rozmedzí
hodnôt u zdravých jedincov. Menej ako 5% priemernej molárnej dávkovej
frakcie voľného kvetiapínu a aktívneho plazmatického metabolitu
norkvetiapínu sa vylučuje močom.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V niekoľkých /in vitro/ a /in vivo/ štúdiách zameraných na genotoxicitu sa
genotoxicita nedokázala. Pri podávaní klinicky významných dávok
laboratórnym zvieratám sa zistili nasledovné odchýlky, ktoré sa však
v dlhodobých klinických štúdiách nepotvrdili.

/Karcinogénny účinok:/
V štúdii vykonanej na potkanoch v dávkach 20, 75 a 250 mg/kg/deň
vykazujúcich pretrvávajúcu hyperprolaktinémiu bola u samíc potkanov
incidencia adenokarcinómov prsnej žľazy vyššia vo všetkých dávkovacích
režimoch.

U potkanov sa pozorovalo ukladanie pigmentu do tkaniva štítnej žľazy
a hypertrofia folikulárnych buniek a adenóm; u opíc rodu Cynomolgus sa
pozorovala hypertrofia tyreoidálnych folikulárnych buniek, zníženie
plazmatických hladín T3, znížená koncentrácia hemoglobínu a zníženie počtu
červených a bielych krviniek. U psov sa pozoroval zákal šošovky
a katarakta.

Tieto zistenia treba zvážiť pri porovnávaní prínosu liečby kvetiapínom
a možného rizika pre pacienta.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Ketilept 25 mg filmom obalené tablety/
Jadro:
Magnéziumstearát
Koloidný oxid kremičitý
Povidón K-90
Sodná soľ karboxymetylškrobu A
Monohydrát laktózy (4,00 mg)
Mikrokryštalická celulóza

Obal: Opadry II 33G28523 biely (triacetín, makrogol 3350, monohydrát
laktózy, oxid titaničitý (E171), hypromelóza).

/Ketilept 100 mg filmom obalené tablety/
Jadro:
Magnéziumstearát
Koloidný oxid kremičitý
Povidón K-90
Sodná soľ karboxymetylškrobu A
Monohydrát laktózy (16,0 mg)
Mikrokryštalická celulóza

Obal: Opadry II 33G28523 biely (triacetín, makrogol 3350, monohydrát
laktózy, oxid titaničitý (E171), hypromelóza).

/Ketilept 150 mg filmom obalené tablety/
Jadro:
Magnéziumstearát
Koloidný oxid kremičitý
Povidón K-90
Sodná soľ karboxymetylškrobu A
Monohydrát laktózy (24,0 mg)
Mikrokryštalická celulóza

Obal:
Opadry II 33G28523 biely (triacetín, makrogol 3350, monohydrát laktózy,
oxid titaničitý (E171), hypromelóza).
Opadry II 33G24283 ružový (žltý oxid železitý (E 172), červený oxid
železitý (E 172), triacetín, makrogol 3350, monohydrát laktózy, oxid
titaničitý (E171), hypromelóza).

/Ketilept 200 mg filmom obalené tablety/
Jadro:
Magnéziumstearát
Koloidný oxid kremičitý
Povidón K-90
Sodná soľ karboxymetylškrobu A
Monohydrát laktózy (32,0 mg)
Mikrokryštalická celulóza

Obal:
Opadry II 33G28523 biely (triacetín, makrogol 3350, monohydrát laktózy,
oxid titaničitý (E171), hypromelóza).
Opadry II 33G24283 ružový (žltý oxid železitý (E 172), červený oxid
železitý (E 172), triacetín, makrogol 3350, monohydrát laktózy, oxid
titaničitý (E171), hypromelóza).

/Ketilept 300 mg filmom obalené tablety/
Jadro:
Magnéziumstearát
Koloidný oxid kremičitý
Povidón K-90
Sodná soľ karboxymetylškrobu A
Monohydrát laktózy (48,0 mg)
Mikrokryštalická celulóza

Obal: Opadry II 33G28523 biely (triacetín, makrogol 3350, monohydrát
laktózy, oxid titaničitý (E171), hypromelóza).

6.2 Inkompatibility

Nie sú známe

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25°C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Ketilept 25 mg filmom obalené tablety – 30 alebo 60 filmom obalených
tabliet v bezfarebnom, priesvitnom PVC/PCdC//Al blistri alebo v hnedej
sklenenej fľaši (typ III.) uzatvorenej bielym PE uzáverom, papierová
skladačka.
Ketilept 100 mg filmom obalené tablety – 30 alebo 60 filmom obalených
tabliet v bezfarebnom, priesvitnom PVC/PCdC//Al blistri alebo v hnedej
sklenenej fľaši (typ III.) uzatvorenej bielym PE uzáverom, papierová
skladačka.
Ketilept 150 mg filmom obalené tablety – 30 alebo 60 filmom obalených
tabliet v bezfarebnom, priesvitnom PVC/PCdC//Al blistri alebo v hnedej
sklenenej fľaši (typ III.) uzatvorenej bielym PE uzáverom, papierová
skladačka.
Ketilept 200 mg filmom obalené tablety – 30 alebo 60 filmom obalených
tabliet v bezfarebnom, priesvitnom PVC/PCdC//Al blistri alebo v hnedej
sklenenej fľaši (typ III.) uzatvorenej bielym PE uzáverom, papierová
skladačka.
Ketilept 300 mg filmom obalené tablety – 30 alebo 60 filmom obalených
tabliet v bezfarebnom, priesvitnom PVC/PCdC//Al blistri alebo v hnedej
sklenenej fľaši (typ III.) uzatvorenej bielym PE uzáverom, papierová
skladačka.

6.6 Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom

Liek sa vydáva len na predpis po overení diagnózy odborníkom alebo
nemocnicou a len za neustáleho dohľadu odborníka.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

EGIS Pharmaceuticals PLC
1106 Budapešť,
Keresztúri út 30-38
Maďarsko
8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Ketilept 25 mg 68/0141/07-S
Ketilept 100 mg 68/0142/07-S
Ketilept 150 mg 68/0143/07-S
Ketilept 200 mg 68/0144/07-S
Ketilept 300 mg 68/0145/07-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

30.4.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Máj 2011


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C39418
Skupina ATC:
N05 - Psycholeptiká
Skupina ATC:
N05AH04 - quetiapinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
HU -
Účinná látka:
serpylli extractum fluidum
Výrobca lieku:
EGIS Pharmaceuticals Ltd., Budapešť, MADARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) ako ďalšia voľba pri nedostatočnej účinnosti alebo výskyte nežiadúcich účinkov po predchádzajúcej antipsychotickej liečbe perorálnym risperidónom, b) ak je liečba perorálnym risperidónom nevhodná podľa údajov v súhrne charakteristických vlastností lieku.
Predajná cena:
48.31 € / 1455.39 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
48.31 € / 1455.39 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:47.14 € ÚP:41.54 € DP:5.60 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:34.44 € ÚP:0.00 € DP:34.44 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.54 € ÚP:9.53 € DP:1.01 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.81 € ÚP:0.00 € DP:12.81 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:18.28 € ÚP:18.28 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.60 € ÚP:0.00 € DP:20.60 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.48 € ÚP:0.00 € DP:6.48 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.71 € ÚP:0.00 € DP:12.71 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.57 € ÚP:9.57 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.48 € ÚP:0.00 € DP:6.48 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien