Detail:
Atorvastatin Actavis 20mg tbl flm 30x20 mg
Názov lieku:
Atorvastatin Actavis 20mg
Doplnok názvu:
tbl flm 30x20 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Atorvastatin Actavis 10 mg
Atorvastatin Actavis 20 mg
Atorvastatin Actavis 40 mg
Atorvastatin Actavis 80 mg
filmom obalené tablety

atorvastatín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste
si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Atorvastatin Actavis a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Atorvastatin Actavis
3. Ako užívať Atorvastatin Actavis
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Atorvastatin Actavis
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ATORVASTATIN ACTAVIS A NA ČO SA POUŽÍVA

Atorvastatin Actavis patrí do skupiny liekov známych ako statíny, čo sú
lieky upravujúce lipidy (tuky).

Atorvastatin Actavis sa používa na zníženie lipidov, známych ako
cholesterol a triacylglyceroly, v krvi, pokiaľ samotná diéta s obmedzením
tukov a zmeny v životnom štýle neviedli k dostatočnému účinku. Ak ste vo
zvýšenom riziku vzniku srdcovej choroby, Atorvastatin Actavis sa tiež môže
použiť na zníženie takéhoto rizika dokonca aj vtedy, keď je hladina Vášho
cholesterolu v norme. Počas liečby musíte pokračovať v štandardnej diéte
zameranej na zníženie cholesterolu.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ATORVASTATIN ACTAVIS

Neužívajte Atorvastatin Actavis
- keď ste precitlivený (alergický) na atorvastatín alebo na ktorékoľvek
podobné lieky, ktoré sa používajú na zníženie tukov v krvi, alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku – podrobné informácie pozri
v časti 6.
- keď máte alebo ste niekedy mali ochorenie, ktoré postihuje pečeň
- keď ste mali niektoré neobjasnené abnormálne hodnoty krvných testov
pečeňových funkcií
- keď ste žena v reprodukčnom (plodnom) veku a nepoužívate spoľahlivú
antikoncepciu
- keď ste tehotná, alebo sa pokúšate otehotnieť
- keď dojčíte.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Atorvastatinu Actavis
Nasledujúce príčiny môžu byť dôvodom, prečo Atorvastatin Actavis nemusí byť
pre Vás vhodný:
- ak ste mali predtým náhlu cievnu mozgovú príhodu s krvácaním do mozgu
alebo máte po predchádzajúcich mozgových príhodách v mozgu malé
ohraničené ložiská s tekutinou
- ak máte problémy s obličkami
- ak máte zníženú činnosť štítnej žľazy (hypotyreózu)
- ak ste mali opakované alebo neobjasnené svalové bolesti alebo bodanie
vo svaloch, svalové problémy v minulosti alebo sa vyskytli u niektorého
Vášho člena rodiny
- ak ste mali v minulosti svalové problémy počas liečby inými liekmi na
zníženie lipidov (napr. inými ‘statínmi’ alebo ‘fibrátmi’)
- ak pravidelne pijete veľké množstvo alkoholu
- ak ste v minulosti mali ochorenie pečene
- ak máte viac ako 70 rokov.

Skôr ako užijete Atorvastatin Actavis, overte si u svojho lekára alebo
lekárnika:
- či nemáte vážne respiračné zlyhanie.

Keď niektorý z vyššie uvedených dôvodov sa týka aj Vás, Váš lekár Vám bude
musieť urobiť vyšetrenie krvi pred a pravdepodobne aj počas Vašej liečby
Atorvastatinom Actavis, aby mohol predpovedať Vaše riziko vzniku vedľajších
svalových účinkov. Je známe, že riziko vedľajších účinkov súvisiacich so
svalmi, napr. rabdomyolýza, sa zvyšuje pri jeho užívaní s určitými liekmi
v rovnakom čase (pozri časť 2 “Užívanie iných liekov”).

Užívanie iných liekov
Niektoré lieky môžu meniť účinok Atorvastatinu Actavis alebo ich účinok sa
môže meniť pôsobením Atorvastatinu Actavis. Tento druh vzájomného pôsobenia
liekov by mohol spôsobiť to, že jeden alebo oba tieto lieky by boli menej
účinné. Alebo by mohol zvýšiť riziko alebo závažnosť vedľajších účinkov
vrátane dôležitého stavu prejavujúceho sa rozpadom svalových vlákien,
známeho ako rabdomyolýza, opísaného v časti 4:
- lieky používané na zmenu spôsobu, akým funguje Váš imunitný systém,
napr. cyklosporín
- určité antibiotiká alebo antimykotiká, napr. erytromycín,
klaritromycín, telitromycín, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol,
flukonazol, posakonazol, rifampicín, kyselina fusidová
- ostatné lieky na úpravu hladiny lipidov, napr. gemfibrozil, ostatné
fibráty, kolestipol
- niektoré blokátory kalciových kanálov používané na liečbu angíny
pektoris alebo vysokého tlaku krvi, napr. amlodipín, diltiazem; lieky
na úpravu Vášho srdcového rytmu, napr. digoxín, verapamil, amiodarón
- lieky používané na liečbu HIV, napr. ritonavir, lopinavir, atazanavir,
indinavir, darunavir, atď.
- ostatné lieky, o ktorých je známe, že vzájomne pôsobia s Atorvastatinom
Actavis, vrátane ezetimibu (ktorý znižuje cholesterol), warfarínu
(ktorý znižuje zrážavosť krvi), perorálnych (ústami užívaných)
antikoncepčných prípravkov, stiripentolu (lieku proti kŕčom na
epilepsiu), cimetidínu (používaného na pálenie záhy a vredovú chorobu
žalúdka) a antacíd (prípravky na tráviace ťažkosti obsahujúce hliník
alebo horčík)
- lieky, ktoré sa vydávajú bez lekárskeho predpisu: ľubovník bodkovaný

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie Atorvastatinu Actavis s jedlom a nápojmi
Pre pokyny, ako užívať Atorvastatin Actavis, pozri v časti 3. Všimnite si,
prosím, nasledovné informácie:

/Grapefruitová šťava/
Nevypite viac ako jeden alebo dva malé poháre grapefruitovej šťavy denne,
lebo veľké množstvá grapefruitovej šťavy môžu meniť účinky Atorvastatinu
Actavis.

/Alkohol/
Počas užívania tohto lieku sa vyhýbajte pitiu príliš veľkého množstva
alkoholu. Podrobné informácie pozri v časti 2 “Buďte zvlášť opatrný pri
užívaní Atorvastatinu Actavis“

Tehotenstvo a dojčenie
Neužívajte Atorvastatin Actavis, ak ste tehotná alebo, ak sa pokúšate
otehotnieť.
Neužívajte Atorvastatin Actavis, ak môžete otehotnieť a nepoužívate
spoľahlivú antikoncepciu.
Neužívajte Atorvastatin Actavis, ak dojčíte.
Bezpečnosť Atorvastatinu Actavis počas tehotenstva a dojčenia nebola ešte
dokázaná.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Tento liek normálne neovplyvňuje Vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať
stroje. Avšak neveďte vozidlo, ak tento liek ovplyvňuje Vašu schopnosť
viesť vozidlo. Nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje, ak
má tento liek vplyv na Vašu schopnosť používať ich.


3. AKO UŽÍVAŤ ATORVASTATIN ACTAVIS

Pred začatím liečby Vám lekár predpíše diétu s nízkym obsahom cholesterolu,
ktorú budete musieť dodržiavať aj počas liečby Atorvastatinom Actavis.

Zvyčajná začiatočná dávka Atorvastatinu Actavis je 10 mg jedenkrát denne
u dospelých a detí vo veku 10 rokov alebo starších. Túto dávku Vám môže
lekár v prípade potreby zvyšovať, až kým nedosiahnete množstvo, ktoré
potrebujete. Váš lekár bude upravovať dávku s odstupom 4 týždňov a viac.
Maximálna dávka Atorvastatinu Actavis je 80 mg jedenkrát denne pre
dospelých a 20 mg jedenkrát denne pre deti.

Tablety Atorvastatinu Actavis sa majú prehltnúť celé a zapiť vodou a môžu
sa užívať kedykoľvek počas dňa, spolu s jedlom alebo bez jedla. Pokúste sa
však užívať Vaše tablety každý deň v rovnakom čase.

Vždy užívajte Atorvastatin Actavis presne tak, ako Vám povedal Váš lekár.
Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

/Dĺžku liečby Atorvastatinom Actavis určí Váš lekár./

Poraďte sa, prosím, so svojím lekárom, ak si myslíte, že účinok
Atorvastatinu Actavis je príliš silný alebo príliš slabý.

Ak užijete viac Atorvastatinu Actavis, ako máte
Ak náhodou užijete príliš veľa tabliet Atorvastatinu Actavis (viac, ako je
Vaša zvyčajná denná dávka), poraďte sa so svojím lekárom alebo navštívte
najbližšiu nemocnicu.

Ak zabudnete užiť Atorvastatin Actavis
Ak zabudnete užiť dávku, užite až Vašu nasledujúcu dávku v plánovanom čase.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Atorvastatin Actavis
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku alebo si želáte
ukončiť Vašu liečbu, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Atorvastatin Actavis môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak pociťujete niektorý z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov,
prestaňte užívať Vaše tablety a okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo
choďte do najbližšej nemocnice na pohotovostné oddelenie.

Zriedkavé: postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000:

- Závažná alergická reakcia, ktorá zapríčiňuje opuch tváre, jazyka
a hrdla, čo môže spôsobiť veľké ťažkosti pri dýchaní.

- Závažné ochorenie prejavujúce sa bolestivým odlupovaním a opuchom kože,
tvorbou pľuzgierov na koži, v ústach, očiach, na pohlavných orgánoch
a horúčkou. Kožné vyrážky s ružovo-červenými vriedkami, zvlášť na
dlaniach rúk alebo chodidlách nôh, ktoré môžu vytvárať pľuzgiere.

- Svalová slabosť, bolestivosť alebo bolesť svalov a najmä, ak sa zároveň
necítite dobre alebo máte vysokú teplotu, môže to byť spôsobené
nezvyčajným rozpadom svalov, ktorý môže byť život ohrozujúci a viesť
k problémom s obličkami.

Veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000:

- Ak pociťujete ťažkosti prejavujúce sa neočakávaným alebo neobvyklým
krvácaním alebo podliatinami, môže to poukazovať na ochorenie pečene.
Oznámte to čo možno najskôr Vášmu lekárovi.

Ostatné možné vedľajšie účinky v súvislosti s Atorvastatinom Actavis:

Časté vedľajšie účinky (postihujúce 1 až 10 pacientov zo 100) zahŕňajú:
. zápal nosových ciest, bolesť v hrdle, krvácanie z nosa
. alergické reakcie
. zvýšenie hladín cukru v krvi (ak máte cukrovku, pokračujte
v starostlivom monitorovaní Vašich hladín cukru v krvi), zvýšenie
kreatínkinázy v krvi
. bolesť hlavy
. pocit na vracanie, zápchu, "vetry", tráviace ťažkosti, hnačku
. bolesť kĺbov, bolesť svalov, bolesť chrbta
. výsledky krvných testov, ktoré poukazujú na možnosť poruchy pečeňových
funkcií

Menej časté vedľajšie účinky (postihujúce 1 až 10 pacientov z 1 000)
zahŕňajú:
. anorexiu (nechutenstvo), prírastok na hmotnosti, poklesy hladín cukru
v krvi (ak máte cukrovku, musíte si naďalej starostlivo monitorovať
hladiny cukru v krvi).
. nočné mory, nespavosť
. závrat, zníženú citlivosť alebo bodanie v prstoch na rukách a nohách,
zníženie citlivosti na bolesť alebo dotyk, zmenu vnímania chuti, stratu
pamäti
. zahmlené videnie
. zvonenie v ušiach a/alebo v hlave,
. vracanie, grganie, bolesť v hornej a dolnej časti brucha, pankreatitídu
(zápal podžalúdkovej žľazy vedúci k bolestiam žalúdka)
. hepatitídu (zápal pečene)
. vyrážku, kožnú vyrážku a svrbenie, žihľavku, vypadávanie vlasov
. bolesť krku, svalovú únavu
. únavu, celkový pocit choroby, slabosť, bolesť na hrudi, opuch, zvlášť
členkov (edém), zvýšenú teplotu
. pozitívnu reakciu vyšetrenia moču na biele krvinky

Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujúce 1 až 10 pacientov z 10 000)
zahŕňajú:
. poruchu zraku
. nepredvídané krvácanie alebo podliatiny
. cholestázu (zožltnutie kože a očných bielkov)
. poranenie šľachy

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujúce menej ako 1 pacienta
z 10 000) zahŕňajú:
. alergickú reakciu – príznaky môžu zahŕňať náhly sipot a bolesť na hrudi
alebo napätie, opuch očných viečok, tváre, pier, úst, jazyka alebo
hrdla, ťažkosti pri dýchaní, kolaps
. stratu sluchu
. gynekomastiu (zväčšenie prsných žliaz u mužov a žien)

Možné vedľajšie účinky hlásené u niektorých statínov (lieky rovnakého
druhu):
1. sexuálne problémy
2. depresia
3. problémy s dýchaním, vrátane pretrvávajúceho kašľa a/alebo
dýchavičnosti alebo horúčky

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ATORVASTATIN ACTAVIS

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte Atorvastatin Actavis po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
vnútornom a vonkajšom obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na
posledný deň v mesiaci.

pre 10 mg, 20 mg a 40 mg: Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
pre 80 mg: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Atorvastatin Actavis obsahuje
- Liečivo je atorvastatín. Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg,
20 mg, 40 mg alebo 80 mg atorvastatínu (ako trihydrát vápenatej soli
atorvastatínu).
- Ďalšie zložky sú manitol E421, mikrokryštalická celulóza, uhličitan
vápenatý, povidón, sodná soľ kroskarmelózy, nátriumlaurylsulfát,
koloidný oxid kremičitý, bezvodý, magnéziumstearát, hyprolóza, oxid
titaničitý E171, makrogol 6000.

Ako vyzerá Atorvastatin Actavis a obsah balenia

Atorvastatin Actavis 10 mg sú: Biele okrúhle obojstranne vypuklé 7 mm
filmom obalené tablety.
Atorvastatin Actavis 20 mg sú: Biele okrúhle obojstranne vypuklé 9 mm
filmom obalené tablety.
Atorvastatin Actavis 40 mg sú: Biele oválne obojstranne vypuklé 8,2 x 17 mm
filmom obalené tablety.
Atorvastatin Actavis 80 mg sú: Biele oválne obojstranne vypuklé 9,2 x 18,4
mm filmom obalené tablety.

Blistre (hliník/hliník): 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98, 100, 200
(10x20), 500 pre všetky sily.
Plastové fľaše (HDPE) s poistným patentným viečkom (LDPE): 10, 20, 30, 50,
100, 200 pre všetky sily.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Tento liek je dostupný ako 10 mg, 20 mg, 40 mg a 80 mg filmom obalené
tablety.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Actavis hf
Reykjavíkurvegi 76-78
220 Hafnarfjörđur
Island

Výrobca
Actavis hf
Reykjavíkurvegi 76-78
220 Hafnarfjörđur
Island

[len pre 10 mg, 20 mg a 40 mg]
Balkanpharma – Dupnitsa AD
3 Samokovsko Str.
Dupnitsa 2600
BulharskoTento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho
priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

|Island |Atacor 10, 20, 40 mg a 80 mg |
|Česká republika |Atorvastatin Actavis 10, 20, 40 mg |
|Slovenská republika|Atorvastatin Actavis 10, 20, 40, 80 mg |
|Slovinsko |Torvalipin 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg filmsko |
| |obložene tablete |
|Estónsko |Atorvastatin Actavis |
|Litva |Atorvastatin Actavis |
|Lotyšsko |Atoravastatin Actavis |
|Poľsko |Torvalipin |
|Maďarsko |Torvalipin |
|Malta |Atacor 10, 20, 40, 80 mg |


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
03/2012.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č.:
2010/06345-PRE, 2010/06373-PRE
2010/06372-PRE
Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2011/08338-
ZME
Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2010/06969-REG
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Atorvastatin Actavis 10 mg
Atorvastatin Actavis 20 mg
Atorvastatin Actavis 40 mg
Atorvastatin Actavis 80 mg
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje: 10 mg, 20 mg, 40 mg alebo 80 mg
atorvastatínu (ako vápenatú soľ atorvastatínu).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.
Atorvastatin Actavis 10 mg sú: Biele okrúhle bikonvexné 7 mm filmom obalené
tablety.
Atorvastatin Actavis 20 mg sú: Biele okrúhle bikonvexné 9 mm filmom obalené
tablety.
Atorvastatin Actavis 40 mg sú: Biele oválne bikonvexné 8,2 x 17 mm filmom
obalené tablety.
Atorvastatin Actavis 80 mg sú: Biele oválne bikonvexné 9,2 x 18,4 mm filmom
obalené tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

1. Terapeutické indikácie

Hypercholesterolémia

Atorvastatin Actavis je indikovaný ako prídavná liečba so súčasne
navrhovanou diétou na zníženie celkového cholesterolu (celkový C), LDL-
cholesterolu (LDL-C), apolipoproteínu B a hladiny triacylglycerolov u
dospelých, dospievajúcich a detí vo veku 10 rokov alebo starších s
primárnou hypercholesterolémiou vrátane familiárnej hypercholesterolémie
(heterozygotná forma) alebo kombinovanou (zmiešanou) hyperlipidémiou
(zodpovedajúcou typu IIa alebo typu IIb podľa Fredricksona), pokiaľ diéta a
iné nefarmakologické postupy neviedli k dostatočnému účinku.

Atorvastatin Actavis je taktiež indikovaný na zníženie celkového
cholesterolu a LDL- cholesterolu u dospelých s homozygotnou familiárnou
hypercholesterolémiou ako prídavná liečba k ďalšej hypolipidemickej terapii
(ako je napr. LDL aferéza) alebo v prípadoch, ak tieto liečebné metódy nie
sú dostupné.

Prevencia kardiovaskulárneho ochorenia

Prevencia kardiovaskulárnych príhod u pacientov s očakávaným vysokým
rizikom prvej
kardiovaskulárnej príhody (pozri časť 5.1.), ako doplnok k náprave iných
rizikových faktorov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Pacient má byť nastavený na štandardnú nízkocholesterolovú diétu pred
začatím užívania Atorvastatinu Actavis a má pokračovať v diéte v priebehu
liečby s Atorvastatinom Actavis.

Dávky sú stanovené individuálne podľa východiskových hodnôt LDL-
cholesterolu, cieľovej liečby a reakcie pacienta na liečbu.

Obvyklá počiatočná dávka je 10 mg jedenkrát denne. Úprava dávkovania sa
uskutočňuje s odstupom 4 a viac týždňov. Maximálna dávka je 80 mg jedenkrát
denne.

/Primárna hypercholesterolémia a kombinovaná (zmiešaná) hyperlipidémia/

Pre väčšinu pacientov je dávka 10 mg Atorvastatinu Actavis jedenkrát denne
dostačujúca.
Terapeutický účinok sa prejaví do 2 týždňov a maximálny terapeutický účinok
sa spravidla dosiahne
v priebehu 4 týždňov. Pri dlhodobej liečbe účinok pretrváva.

/Heterozygotná familiárna hypercholesterolémia/

Pacienti majú začať liečbu 10 mg Atorvastatinu Actavis denne. Dávky sú
stanovené pre každého pacienta a úpravy dávkovania sa majú prevádzať po 4
týždňoch až do dávky 40 mg denne. Potom môže byť dávkovanie zvyšené až na
maximálnu dávku 80 mg denne alebo sa môže kombinovať sekvestrant žlčových
kyselín so 40 mg atorvastatínu.

/Homozygotná familiárna hypercholesterolémia/

K dispozícii sú iba obmedzené údaje (pozri časť 5.1).

Dávka atorvastatínu u pacientov s homozygotnou familiárnou
hypercholesterolémiou je 10 až 80 mg denne (pozri časť 5.1). Atorvastatín
sa má u týchto pacientov používať ako prídavná liečba k ďalšej
hypolipidemickej terapii (ako je napr. LDL aferéza) alebo v prípadoch, ak
tieto liečebné metódy nie sú dostupné.

/Prevencia kardiovaskulárneho ochorenia/

V štúdiách primárnej prevencie bola dávka 10 mg/deň. Vyššie dávky môžu byť
potrebné na to, aby sa
dosiahli hladiny LDL-cholesterolu zodpovedajúce súčasným odporúčaniam.

/Poškodenie funkcie obličiek/

Úprava dávky sa nevyžaduje (pozri časť 4.4).

/Poškodenie funkcie pečene/

Atorvastatin Actavis sa má používať s opatrnosťou u pacientov s poškodením
funkcie pečene (pozri
časti 4.4 a 5.2). Atorvastatin Actavis je kontraindikovaný u pacientov
s aktívnym ochorením pečene
(pozri časť 4.3).

/Použitie u starších pacientov/

Účinnosť a bezpečnosť u pacientov starších ako 70 rokov užívajúcich
odporúčané dávky je
porovnateľná s ostatnou populáciou.


/Použitie u detí a dospievajúcich/


/Hypercholesterolémia:/
Liečbu u detí a dospievajúcich majú vykonávať iba lekári so skúsenosťami
s liečbou detskej
hyperlipidémie a pacienti sa majú pravidelne kontrolovať, aby sa posúdil
priebeh liečby.

Pre pacientov vo veku 10 rokov a viac sa odporúča začať dávkou 10 mg
atorvastatínu denne a titrovať
do 20 mg denne. Titrácia sa má u pediatrických pacientov uskutočňovať podľa
individuálnej odpovede
na liečbu a tolerancie. Informácie o bezpečnosti u pediatrických pacientov
liečených dávkou vyššou
ako 20 mg zodpovedajúcou asi 0,5 mg/kg sú obmedzené.

Skúsenosti s použitím u detí vo veku 6 - 10 rokov sú obmedzené (pozri časť
5.1). Atorvastatín nie je
indikovaný na liečbu pacientov mladších ako 10 rokov.

Iné liekové formy/sily môžu byť vhodnejšie pre túto skupinu pacientov.

Spôsob podania

Atorvastatin Actavis je určený na perorálne podanie. Každá denná dávka
atorvastatínu sa podáva celá
naraz a môže sa podať kedykoľvek počas dňa s jedlom alebo bez jedla.

4.3 Kontraindikácie

Atorvastatin Actavis je kontraindikovaný u pacientov:
- s precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok
tohto lieku
- s aktívnym ochorením pečene alebo neobjasneným pretrvávajúcim zvýšením
sérových transamináz na viac ako trojnásobok hornej hranice
referenčných hodnôt
- počas gravidity, v období dojčenia a u žien v reprodukčnom veku, ktoré
nepoužívajú vhodnú antikoncepciu (pozri časť 4.6)

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Vplyv na pečeň

Pečeňové testy sa majú robiť pred začiatkom liečby a pravidelne počas
liečby. Pacientom, u ktorých sa zistia akékoľvek náznaky alebo symptómy
poškodenia pečene, sa majú urobiť pečeňové testy. Pacienti, u ktorých sa
zistia zvýšené hodnoty transamináz, musia byť monitorovaní až do doby, kým
sa hodnoty opäť znormalizujú. Pokiaľ zvýšené hodnoty transamináz o viac než
trojnásobok hornej hranice referenčných hodnôt (ULN) pretrvávajú, odporúča
sa znížiť dávku alebo liečbu Atorvastatinom Actavis ukončiť (pozri časť
4.8).

Atorvastatin Actavis sa musí používať s opatrnosťou u pacientov, ktorí
konzumujú veľké množstvo alkoholu a/alebo majú v anamnéze ochorenie pečene.

Prevencia náhlej cievnej mozgovej príhody agresívnym znížením hladín
cholesterolu (“Stroke
Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels“, SPARCL)

V “post-hoc“ analýze podtypov náhlej cievnej mozgovej príhody u pacientov
bez ischemickej choroby
srdca (ICHS), ktorí nedávno prekonali náhlu cievnu mozgovú príhodu alebo
tranzitórny ischemický
atak (TIA), bol v porovnaní s placebom vyšší výskyt hemoragických náhlych
cievnych mozgových
príhod (NCMP) u pacientov, ktorí začali liečbu atorvastatínom v dávke
80 mg. Zvýšené riziko sa
pozorovalo zvlášť u pacientov s hemoragickou NCMP v anamnéze alebo
lakunárnym mozgovým
infarktom pri vstupe do štúdie. U pacientov s prekonanou hemoragickou NCMP
alebo lakunárnym
mozgovým infarktom je pomer rizika a prínosu 80 mg atorvastatínu neistý,
a preto sa pred začatím
liečby musí starostlivo zvážiť možné riziko hemoragickej NCMP (pozri
časť 5.1)/./
Vplyv na kostrové svalstvo


Atorvastatín, podobne ako iné inhibítory HMG-CoA reduktázy, môže
v zriedkavých prípadoch
postihnúť kostrové svalstvo a spôsobiť myalgiu, myozitídu a myopatiu, ktoré
sa môžu ďalej vyvinúť
do rabdomyolýzy, potenciálne život ohrozujúceho stavu, ktorý je
charakterizovaný výrazným
zvýšením hodnôt kreatínkinázy (CK) (> 10-krát ULN), myoglobinémiou
a myoglobinúriou, ktoré
môžu viesť ku zlyhaniu obličiek.

/Pred liečbou/

Atorvastatín sa má predpisovať s opatrnosťou u pacientov s predispozíciou
na rabdomyolýzu. Hodnota
CK sa má vyšetriť pred začiatkom liečby statínmi v nasledujúcich prípadoch:
- renálne poškodenie
- hypotyreóza
- pozitívna osobná alebo rodinná anamnéza hereditárnej svalovej poruchy
- pozitívna anamnéza výskytu svalového poškodenia v súvislosti s liečbou
statínmi alebo fibrátmi
- pozitívna anamnéza výskytu ochorenia pečene a/alebo pitia väčšieho
množstva alkoholu
- u starších pacientov (vek > 70 rokov), má sa zvážiť nutnosť takéhoto
vyšetrenia, a to v závislosti od prítomnosti ostatných predispozičných
faktorov pre vznik rabdomyolýzy
- situácie, kedy môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín, ako sú
interakcie (pozri časť 4.5) a osobitné skupiny pacientov vrátane
genetických podskupín (pozri časť 5.2)

V týchto prípadoch sa musí starostlivo zvážiť potenciálne riziko liečby v
porovnaní s možným prínosom. Je odporučené klinické monitorovanie.
Ak sú CK hladiny významne zvýšené (5 krát vyššie oproti hornej hranici
normálnych hodnôt), liečba sa nemá začať.

/Vyšetrenie hladiny kreatínkinázy/

Kreatínkináza (CK) sa nemá vyšetrovať po namáhavom cvičení alebo v prípade
akejkoľvek inej
možnej príčiny zvýšenia CK, keďže to sťažuje interpretáciu hodnôt. Ak sú
hodnoty CK na začiatku
signifikantne zvýšené (> 5-krát ULN), musia sa hodnoty opäť vyšetriť
o 5 až 7 dní neskôr, aby sa
potvrdili výsledky.

/Počas liečby/

- Pacientov musíte požiadať, aby okamžite hlásili bolesti svalov, svalové
kŕče alebo svalovú slabosť, zvlášť, ak je sprevádzaná celkovým pocitom
choroby alebo horúčkou.
- Ak sa takéto príznaky vyskytnú počas liečby pacienta atorvastatínom,
musia sa vyšetriť hodnoty CK. Ak sa zistí, že tieto hodnoty sú
signifikantne zvýšené (> 5-krát ULN), liečba sa musí ukončiť.
- Ak sú svalové príznaky závažné a zapríčiňujú denný dyskomfort, dokonca
aj keď sú hodnoty CK zvýšené na ( 5-krát ULN, má sa zvážiť prerušenie
liečby.
- Ak príznaky ustúpia a hodnoty CK sa vrátia k normálu, potom možno
zvážiť opätovné nasadenie atorvastatínu alebo začatie liečby
alternatívnym statínom na najnižšej hranici dávkovania s prísnym
monitoringom.
- Liečba atorvastatínom sa musí prerušiť, ak dôjde k významnému zvýšeniu
hodnôt CK (> 10-krát ULN), alebo v prípade diagnostikovanej či
suspektnej rabdomyolýzy.

/Súčasná liečba s inými liekmi/

Riziko rabdomyolýzy sa zvýši pri súčasnom podávaní atorvastatínu s určitými
liekmi, ktoré môžu
zvýšiť plazmatické koncentrácie atorvastatínu, ako sú silné inhibítory
CYP3A4 alebo transportných
proteínov (napr. cyklosporín, telitromycín, klaritromycín, delavirdín,
stiripentol, ketokonazol,
vorikonazol, itrakonazol, posakonazol a inhibítory HIV proteáz vrátane
ritonaviru, lopinaviru,
atazanaviru, indinaviru, darunaviru, atď.). Riziko myopatie sa môže tiež
zvýšiť pri súčasnom užívaní
gemfibrozilu a iných fibrátov, erytromycínu, niacínu a ezetimibu. Ak je to
možné, majú sa namiesto
týchto liekov zvážiť alternatívne (vzájomne sa neovplyvňujúce) formy
liečby.

V prípadoch, kde je súčasné podávanie týchto liekov s atorvastatínom
nevyhnutné, má sa starostlivo
zvážiť prínos a riziko súbežnej liečby. Keď pacienti dostávajú lieky, ktoré
zvyšujú plazmatické
koncentrácie atorvastatínu, odporúča sa nižšia maximálna dávka
atorvastatínu. Navyše, v prípade
silných inhibítorov CYP3A4 sa má zvážiť nižšia začiatočná dávka
atorvastatínu a odporúča sa
primerané klinické monitorovanie týchto pacientov (pozri časť 4.5).

Súčasné použitie atorvastatínu a kyseliny fusidovej sa neodporúča, preto sa
má počas liečby
kyselinou fusidovou zvážiť dočasné prerušenie liečby atorvastatínom (pozri
časť 4.5).

Intersticiálne ochorenie pľúc

Pri používaní statínov, hlavne pri dlhodobej liečbe, boli hlásené výnimočné
prípady výskytu
intersticiálneho ochorenia pľúc (pozri časť 4.8). Medzi prejavy patrí
dyspnoe, suchý (neproduktívny)
kašeľ a celkové zhoršenie zdravotného stavu (únava, chudnutie a horúčka).
Ak je podozrenie, že sa
u pacienta prejavilo intersticiálne ochorenie pľúc, je nutné prerušiť
liečbu statínmi.

Použitie u detí a dospievajúcich

Bezpečnosť v súvislosti s duševným vývojom u detí a dospievajúcich nebola
stanovená (pozri časť 4.8).

5. Liekové a iné interakcie

Vplyv súčasne podávaných liekov na atorvastatín

Atorvastatín je metabolizovaný cytochrómom P450 3A4 (CYP3A4) a je
substrátom pre transportné
bielkoviny, napr. hepatocytárny transportér vychytávania OATP1B1. Súbežné
podávanie
liekov, ktoré sú inhibítormi CYP3A4 alebo transportných proteínov môže
viesť ku zvýšeným
koncentráciám atorvastatínu v plazme a zvýšenému riziku myopatie. Riziko sa
tiež môže zvýšiť pri
súbežnom podávaní atorvastatínu s inými liekmi, ktoré majú potenciál
vyvolať myopatiu, ako sú
fibráty a ezetimib (pozri časť 4.4).

/Inhibítory CYP3A4/

Bolo dokázané, že silné inhibítory CYP3A4 vedú k výrazne zvýšeným
koncentráciám atorvastatínu
(pozri tabuľku 1 a dole uvedené osobitné informácie). Súčasnému podávaniu
silných inhibítorov
CYP3A4 (napr. cyklosporínu, telitromycínu, klaritromycínu, delavirdínu,
stiripentolu, ketokonazolu,
vorikonazolu, itrakonazolu, posakonazolu a inhibítorov HIV proteáz vrátane
ritonaviru, lopinaviru,
atazanaviru, indinaviru, darunaviru, atď.) sa má, pokiaľ je to možné,
vyhnúť. V prípadoch, kedy sa
súčasnému podávaniu týchto liekov s atorvastatínom nedá vyhnúť, sa má
zvážiť nižšia začiatočná
a maximálna dávka atorvastatínu a odporúča sa primerané klinické
monitorovanie týchto pacientov
(pozri tabuľku 1).

Stredne silné inhibítory CYP3A4 (napr. erytromycín, diltiazem, verapamil
a flukonazol) môžu zvýšiť
koncentrácie atorvastatínu v plazme (pozri tabuľku 1). Zvýšené riziko
myopatie sa pozorovalo pri
užívaní erytromycínu v kombinácii so statínmi. Interakčné štúdie hodnotiace
účinky amiodarónu alebo
verapamilu na atorvastatín sa neuskutočnili. Je známe, že amiodarón ako aj
verapamil inhibujú
aktivitu CYP3A4 a ich súčasné podávanie s atorvastatínom môže mať za
následok zvýšenú expozíciu
atorvastatínu. Preto sa pri súčasnom užívaní so stredne silnými inhibítormi
CYP3A4 má zvážiť
nižšia maximálna dávka atorvastatínu a odporúča sa primerané klinické
monitorovanie týchto
pacientov. Primerané klinické monitorovanie sa odporúča po začatí liečby
inhibítorom alebo po
úprave dávke inhibítora.

/Induktory CYP3A4/

Súčasné podávanie atorvastatínu s induktormi cytochrómu P450 3A4 (napr.
efavirenzom, rifampínom,
ľubovníkom bodkovaným) môže viesť k variabilnému poklesu plazmatických
koncentrácií
atorvastatínu. Súčasné podávanie atorvastatínu s rifampínom sa odporúča
vďaka duálnemu
mechanizmu interakcií rifampínu (indukcia cytochrómu P450 3A a inhibícia
vychytávania transportéra
OATP1B1 hepatocytom), keďže podanie atorvastatínu až po určitom čase po
podaní rifampínu bolo
spojené so signifikantným poklesom plazmatických koncentrácií
atorvastatínu. Účinok rifampínu na
koncentrácie atorvastatínu v hepatocytoch však nie je známy a ak sa
súčasnému podávaniu nedá
vyhnúť, pacienti musia byť starostlivo monitorovaní z hľadiska účinnosti.

/Inhibítory transportných proteínov/

Inhibítory transportných proteínov (napr. cyklosporín) môžu zvýšiť
systémovú expozíciu
atorvastatínu (pozri tabuľku 1). Vplyv inhibície vychytávania transportérov
hepatocytmi na
koncentrácie atorvastatínu nie je známy. Ak sa súčasnému podávaniu nedá
vyhnúť, odporúča sa
zníženie dávky a klinické monitorovanie účinnosti (pozri tabuľku 1).

/Gemfibrozil / fibráty/

Použitie samotných fibrátov sa príležitostne spája s účinkami na svaly,
vrátane rabdomyolýzy. Riziko
týchto účinkov sa môže zvýšiť pri konkomitantnom použití fibrátov
a atorvastatínu. Ak sa súčasnému
podávaniu nedá vyhnúť, musí sa použiť najnižšia dávka atorvastatínu na
dosiahnutie terapeutického
cieľa a pacienti majú byť primerane monitorovaní (pozri časť 4.4).

/Ezetimib/

Použitie ezetimibu samotného je spojené s účinkami na svaly, vrátane
rabdomyolýzy. Riziko týchto
účinkov môže byť preto pri súčasnom použití ezetimibu a atorvastatínu
zvýšené. Odporúča sa
primerané klinické monitorovanie týchto pacientov.

/Kolestipol/

Plazmatické koncentrácie atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov boli
nižšie (asi o 25 %) pri
súčasnom užívaní kolestipolu s atorvastatínom. Hypolipidemický účinok bol
však väčší pri súčasnom
podávaní atorvastatínu s kolestipolom než pri podávaní každého lieku
samostatne.

/Kyselina fusidová/

Interakčné štúdie s atorvastatínom a kyselinou fusidovou sa neuskutočnili.
Ako v prípade iných
statínov, boli po uvedení na trh v rámci skúseností so súčasným podávaním
atorvastatínu a kyseliny
fusidovej hlásené účinky na svaly, vrátane rabdomyolýzy. Mechanizmus tejto
interakcie nie je známy.
Pacienti majú byť starostlivo monitorovaní a môže byť vhodné aj dočasné
prerušenie liečby
atorvastatínom.

Vplyv atorvastatínu na súčasne podávané lieky

/Digoxín/

Pri súčasnom opakovanom podávaní digoxínu a 10 mg atorvastatínu sa mierne
zvýšili rovnovážne
koncentrácie digoxínu. Pacienti užívajúci digoxín majú byť náležite
monitorovaní.

/Perorálne kontraceptíva/

Súčasné podávanie Atorvastatinu Actavis s perorálnymi kontraceptívami
viedlo ku zvýšeniu
plazmatických koncentrácií noretisterónu a etinylestradiolu.

/Warfarín/

V klinickej štúdii u pacientov, ktorí dostávali chronickú liečbu
warfarínom, súčasné užívanie
atorvastatínu 80 mg s warfarínom viedlo počas prvých 4 dní podávania
k miernemu skráteniu asi
o 1,7 sekundy protrombínového času, ktorý sa do 15 dní liečby
atorvastatínom opäť normalizoval.
Hoci boli hlásené iba veľmi zriedkavé prípady klinicky významných
antikoagulačných interakcií,
u pacientov užívajúcich kumarínové antikoagulanciá sa protrombínový čas
musí stanoviť pred začatím
liečby atorvastatínom a dostatočne často počas prvého obdobia liečby, aby
sa zabezpečilo, že nedôjde
k žiadnej signifikantnej zmene protrombínového času. Hneď ako je
zdokumentovaný stabilný
protrombínový čas, protrombínový čas sa môže monitorovať v intervaloch,
ktoré sa zvyčajne
odporúčajú pre pacientov užívajúcich kumarínové antikoagulanciá. Ak sa
dávka atorvastatínu zmení
alebo sa liečba preruší, musí sa opakovať rovnaký postup. Liečba
atorvastatínom nebola spojená
s krvácaním alebo so zmenami protrombínového času u pacientov, ktorí
neužívajú antikoagulanciá.

Tabuľka 1: Vplyv súčasne podávaných liekov na farmakokinetiku atorvastatínu

|Súčasne podávaný liek|Atorvastatín |
|a dávkovacia schéma | |
| |Dávka (mg) |Zmena AUC& |Klinické odporúčanie# |
|tipranavir 500 mg |40 mg na |^ 9,4-násobo|V prípadoch, kde |
|BID/ |1. deň, |k |súčasné |
|ritonavir 200 mg BID,|10 mg na | |podávanie |
|8 dní |20. deň | |s atorvastatínom je |
|(14. až 21 deň) | | |nevyhnutné, |
| | | |neprekročte |
| | | |10 mg atorvastatínu |
| | | |denne. |
| | | |Odporúča sa klinické |
| | | |monitorovanie týchto |
| | | |pacientov. |
|cyklosporín |10 mg OD |^ 8,7-násobo| |
|5,2 mg/kg/deň, |počas |k | |
|stabilná dávka |28 dní | | |
|lopinavir 400 mg BID/|20 mg OD |^ 5,9-násobo|V prípadoch, kde |
| |počas |k |súčasné |
|ritonavir 100 mg BID,|4 dní | |podávanie |
|14 dní | | |s atorvastatínom je |
| | | |nevyhnutné, sa |
| | | |odporúčajú |
| | | |nižšie udržiavacie |
| | | |dávky |
| | | |atorvastatínu. Pri |
| | | |dávkach |
| | | |atorvastatínu vyšších |
| | | |ako |
| | | |20 mg sa odporúča |
| | | |klinické |
| | | |monitorovanie týchto |
| | | |pacientov. |
|klaritromycín 500 mg |80 mg OD |^ 4,4-násobo| |
|BID, |počas |k | |
|9 dní |8 dní | | |
|sachinavir 400 mg |40 mg OD |^ 3,9-násobo|V prípadoch, kde |
|BID/ |počas |k |súčasné |
|ritonavir (300 mg BID|4 dní | |podávanie |
|od | | |s atorvastatínom je |
|5. - 7. dňa, zvýšenie| | |nevyhnutné, sa |
|na | | |odporúčajú |
|400 mg BID na | | |nižšie udržiavacie |
|8. deň), | | |dávky |
|5. - 18. deň, 30 min | | |atorvastatínu. Pri |
|po dávke | | |dávkach |
|atorvastatínu | | |atorvastatínu vyšších |
| | | |ako |
| | | |40 mg sa odporúča |
| | | |klinické |
| | | |monitorovanie týchto |
| | | |pacientov. |
|darunavir 300 mg BID/|10 mg OD |^ 3,3-násobo| |
| |počas |k | |
|ritonavir 100 mg BID,|4 dní | | |
|9 dní | | | |
|itrakonazol 200 mg |40 mg SD |^ 3,3-násobo| |
|OD, | |k | |
|4 dni | | | |
|fosamprenavir 700 mg |10 mg OD |^ 2,5-násobo| |
|BID/ |počas |k | |
|ritonavir 100 mg BID,|4 dní | | |
|14 dní | | | |
|fosamprenavir |10 mg OD |^ 2,3-násobo| |
|1 400 mg |počas |k | |
|BID, 14 dní |4 dní | | |
|nelfinavir 1 250 mg |10 mg OD |^ 1,7-násobo|Žiadne osobitné |
|BID, |počas |k^ |odporúčania |
|14 dní |28 dní | | |
|grapefruitová šťava, |40 mg, SD |^ 37 % |Súčasný príjem veľkých|
|240 ml | | | |
|OD * | | |množstiev |
| | | |grapefruitovej |
| | | |šťavy a atorvastatínu |
| | | |sa |
| | | |neodporúča. |
|diltiazem 240 mg OD, |40 mg, SD |^ 51 % |Po začatí liečby |
|28 dní | | |diltiazemom |
| | | |alebo po úprave dávky |
| | | | |
| | | |diltiazemu sa odporúča|
| | | | |
| | | |primerané klinické |
| | | |monitorovanie týchto |
| | | |pacientov. |
|erytromycín 500 mg |10 mg, SD |^ 33 %^ |Odporúča sa nižšia |
|QID, | | |maximálna |
|7 dní | | |dávka a klinické |
| | | |monitorovanie týchto |
| | | |pacientov. |
|amlodipín 10 mg, |80 mg, SD |^ 18 % |Žiadne osobitné |
|jednorazová dávka | | |odporúčania. |
|cimetidín 300 mg QID,|10 mg OD |v menej ako |Žiadne osobitné |
| |počas |1 %^ |odporúčania. |
|2 týždne |4 týždňov | | |


|antacidová suspenzia |10 mg OD |v 35 %^ |Žiadne osobitné |
| |počas | |odporúčania. |
|hydroxidu horečnatého|4 týždňov | | |
| | | | |
|a hydroxidu | | | |
|hlinitého, 30 ml | | | |
|QID, 2 týždne | | | |
|efavirenz 600 mg OD, |10 mg počas |v 41 % |Žiadne osobitné |
|14 dní |3 dní | |odporúčania. |
|rifampín 600 mg OD, |40 mg, SD |^ 30 % |Ak sa súčasnému |
|7 dní | | |podávaniu |
|(podávaný súčasne) | | |nedá vyhnúť, odporúča |
| | | |sa |
| | | |simultánne súčasné |
| | | |podávanie |
| | | |atorvastatínu |
| | | |s rifampínom |
| | | |spolu s klinickým |
| | | |monitorovaním |
|rifampín 600 mg OD, |40 mg, SD |v 80 % | |
|5 dní | | | |
|(samostatné dávky) | | | |
|gemfibrozil 600 mg |40 mg, SD |^ 35 % |Odporúča sa nižšia |
|BID, | | |začiatočná |
|7 dní | | |dávka a klinické |
| | | |monitorovanie týchto |
| | | |pacientov. |
|fenofibrát 160 mg OD,|40 mg, SD |^ 3 % |Odporúča sa nižšia |
|7 dní | | |začiatočná |
| | | |dávka a klinické |
| | | |monitorovanie týchto |
| | | |pacientov. |

& Údaje uvedené ako x -násobok zmeny predstavujú jednoduchý pomer medzi
súčasným podávaním a atorvastatínom samotným (tzn. 1-násobok = žiadna
zmena). Údaje uvedené ako % zmeny predstavujú % rozdiel voči
atorvastatínu samotnému (tzn. 0 % = žiadna zmena).
# Klinický význam pozri v častiach 4.4 a 4.5.
* Obsahuje jednu alebo viac zložiek, ktoré inhibujú CYP3A4 a môžu
zvýšiť plazmatické koncentrácie liekov metabolizovaných pomocou CYP3A4.
Požitie jedného 240 ml pohára grapefruitovej šťavy malo za následok
tiež pokles AUC aktívneho ortohydroxymetabolitu o 20,4 %. Veľké
množstvá grapefruitovej šťavy (nad 1,2 l denne počas 5 dní) zvýšili AUC
atorvastatínu 2,5-násobne a AUC aktívnych zložiek (atorvastatínu
a metabolitov).
^ Aktivita zodpovedajúca celkovému atorvastatínu
Zvýšenie sa označuje ako “^”, pokles ako “v”
OD (once daily) = jedenkrát denne; SD (single dose) = jednorazová dávka;
BID (/bis in die/) = dvakrát denne; QID (/quater in die/) = štyrikrát denne

Tabuľka 2: Vplyv atorvastatínu na farmakokinetiku súčasne podávaných liekov

|Atorvastatín|Súčasne podávaný liek |
| | |
|a dávkovacia| |
| | |
|schéma | |
| |Liek/Dávka (mg) |Zmena |Klinické odporúčanie |
| | |v AUC& | |
|80 mg OD |digoxín 0,25 mg OD, |^ 15 % |Pacienti užívajúci |
|počas 10 dní|20 dní | |digoxín majú |
| | | |byť náležite |
| | | |monitorovaní. |
|40 mg OD |perorálne |^ 28 % |Žiadne osobitné |
|počas 22 dní|kontraceptívum OD, |^ 19 % |odporúčania. |
| |2 mesiace | | |
| |- noretindrón 1 mg | | |
| |- etinylestradiol | | |
| |35 µg | | |
|80 mg OD |* fenazón, 600 mg, SD |^ 3 % |Žiadne osobitné |
|počas 15 dní| | |odporúčania. |

& Údaje uvedené ako % zmeny predstavujú % rozdiel voči
atorvastatínu samotnému (tzn. 0 % = žiadna zmena)
* Súčasné podávanie opakovaných dávok atorvastatínu a fenazónu malo len
malý alebo nedetegovateľný účinok na klírens fenazónu.
Zvýšenie je označené ako “^”, pokles ako “v”
OD (once daily) = jedenkrát denne; SD (single dose) = jednorazová dávka

/Deti a dospievajúci/

Liekové interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých. Rozsah interakcií
u detí a dospievajúcich nie
je známy. Vyššie spomínané interakcie u dospelých a upozornenia v časti 4.4
sa majú vziať u detí
a dospievajúcich do úvahy.

4.6. Fertilita, gravidita a laktácia

Ženy v reprodukčnom veku

Ženy v reprodukčnom veku majú počas liečby používať vhodné antikoncepčné
metódy (pozri časť
4.3).

Gravidita

Atorvastatin Actavis je kontraindikovaný počas gravidity (pozri časť 4.3).
Bezpečnosť u gravidných
žien nebola potvrdená. U gravidných žien sa neuskutočnili žiadne kontrolné
klinické skúšania
s atorvastatínom. Boli prijaté zriedkavé hlásenia kongenitálnych anomálií
po vnútromaternicovej
expozícii inhibítorom HMG-CoA reduktázy. Štúdie na zvieratách preukázali
toxicitu na reprodukciu
(pozri časť 5.3).

Liečba matky s atorvastatínom môže znížiť fetálne hladiny mevalonátu, ktorý
je prekurzorom
biosyntézy cholesterolu. Ateroskleróza je chronický proces a spravidla
prerušenie liečby liekmi
znižujúcimi lipidy počas gravidity by malo mať malý vplyv na dlhodobé
riziko spojené s primárnou
hypercholesterolémiou.

Z týchto dôvodov sa Atorvastatin Actavis nesmie používať u žien, ktoré sú
gravidné, pokúšajú sa
otehotnieť alebo majú podozrenie, že sú gravidné. Liečba s Atorvastatinom
Actavis sa musí prerušiť
počas gravidity alebo pokiaľ sa nepotvrdí, že žena nie je gravidná (pozri
časť 4.3).

Laktácia

Nie je známe, či sa atorvastatín alebo jeho metabolity vylučujú do ľudského
mlieka. Plazmatické
koncentrácie atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov u potkanov sú
podobné ako v mlieku (pozri
časť 5.3). Vzhľadom na možný výskyt závažných nežiaducich reakcií nesmú
ženy užívajúce
Atorvastatin Actavis dojčiť svoje deti (pozri časť 4.3). Atorvastatín je
kontraindikovaný počas laktácie
(pozri časť 4.3).

Fertilita

V štúdiách na zvieratách nemal atorvastatín žiaden účinok na samčiu alebo
samičiu fertilitu (pozri časť
5.3).

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Atorvastatin Actavis nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť
viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.

4.8. Nežiaduce účinky

V databáze placebom kontrolovaných klinických skúšaní s atorvastatínom zo
16 066 pacientov (8 755 užívajúcich atorvastatín voči 7 311 užívajúcich
placebo) liečených počas priemerného obdobia 53 týždňov prerušilo liečbu
v dôsledku nežiaducich reakcií 5,2 % pacientov na atorvastatíne v porovnaní
so 4,0 % pacientov na placebe.

Nasledujúca tabuľka uvádza profil nežiaducich reakcií atorvastatínu
podložený údajmi
z klinických štúdií a bohatými skúsenosťami získanými po uvedení lieku na
trh.

Zistené frekvencie výskytu nežiaducich reakcií boli zoradené podľa
nasledujúcej konvencie: časté
(( 1/100 až ( 1/10); menej časté (( 1/1 000 až ( 1/100); zriedkavé
(( 1/10 000 až ( 1/1 000); veľmi
zriedkavé (? 1/10 000).

Infekcie a nákazy:
Časté: nazofaryngitída.

Poruchy krvi a lymfatického systému
Zriedkavé: trombocytopénia.

Poruchy imunitného systému
Časté: alergické reakcie.
Veľmi zriedkavé: anafylaxia.

Poruchy metabolizmu a výživy
Časté: hyperglykémia.
Menej časté: hypoglykémia, prírastok na hmotnosti, anorexia

Psychické poruchy
Menej časté: nočná mora, nespavosť.

Poruchy nervového systému
Časté: bolesť hlavy.
Menej časté: závrat, parestézia, hypoestézia, dysgeúzia, amnézia.
Zriedkavé: periférna neuropatia.

Poruchy oka
Menej časté: zahmlené videnie.
Zriedkavé: porucha zraku.

Poruchy ucha a labyrintu
Menej časté: tinnitus.
Veľmi zriedkavé: strata sluchu.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:
Časté: faryngolaryngeálna bolesť, epistaxa.

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Časté: zápcha, nadúvanie, dyspepsia, nauzea, hnačka.
Menej časté: vracanie, bolesť v hornej a dolnej časti brucha, grganie,
pankreatitída.

Poruchy pečene a žlčových ciest
Menej časté: hepatitída.
Zriedkavé: cholestáza.
Veľmi zriedkavé: zlyhanie pečene.

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Menej časté: žihľavka, kožná vyrážka, pruritus, alopécia.
Zriedkavé: angioneurotický edém, bulózna dermatitída vrátane multiformného
erytému,
Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Časté: myalgia, artralgia, bolesť končatín, svalové kŕče, opuch kĺbov,
bolesť chrbta.
Menej časté: bolesť krku, svalová únava.
Zriedkavé: myopatia, myozitída, rabdomyolýza, tendopatia, niekedy
komplikovaná ruptúrou.

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
Veľmi zriedkavé: gynekomastia.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Menej časté: celkový pocit choroby, asténia, bolesť na hrudi, periférny
edém, únava, pyrexia.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Časté: abnormálne hodnoty pečeňových testov, zvýšená hodnota kreatínkinázy
v krvi.
Menej časté: pozitívny nález bielych krviniek v moči.

Rovnako ako u iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy sa u pacientov liečených
atorvastatínom
pozoroval vzostup transamináz v sére. Tieto zmeny boli obvykle mierne,
prechodné
a nevyžadovali prerušenie liečby. Klinicky významné (> 3-násobok hornej
hranice referenčných
hodnôt) zvýšenie sérových transamináz sa vyskytlo u 0,8 % pacientov
liečených atorvastatínom. Toto zvýšenie bolo závislé na dávke
a u všetkých pacientov bolo reverzibilné.

Zvýšené hodnoty sérovej kreatínkinázy (CK) na viac než 3-násobok hornej
hranice referenčných
hodnôt sa vyskytli u 2,5 % pacientov liečených atorvastatínom, podobne ako
v klinických
skúšaniach s inými inhibítormi HMG-CoA reduktázy. Hodnoty vyššie ako 10-
násobok hornej hranice
referenčných hodnôt sa vyskytli u 0,4 % pacientov liečených Atorvastatinom
Actavis (pozri časť 4.4).

Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené v súvislosti s niektorými
statínmi:

- sexuálne problémy
- depresia
- výnimočné prípady intersticiálneho ochorenia pľúc, najmä pri
dlhodobej liečbe statínmi (pozri časť 4.4)

Deti a dospievajúci

Databáza klinickej bezpečnosti zahŕňa údaje o bezpečnosti
u 249 pediatrických pacientov, ktorí
dostávali atorvastatín, z ktorých 7 pacientov malo < 6 rokov, 14 pacientov
bolo vo vekovom rozmedzí
6 až 9 rokov a 228 pacientov bolo vo veku 10 až 17 rokov.

Poruchy nervového systému
Časté: bolesť hlavy

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Časté: bolesť brucha

Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Časté: zvýšené hodnoty alanínaminotransferázy, zvýšené hodnoty
kreatínfosfokinázy v krvi

Na základe dostupných údajov sa očakáva, že frekvencia, druh a závažnosť
nežiaducej reakcie u detí
budú rovnaké ako u dospelých. V súčasnosti sú obmedzené skúsenosti týkajúce
sa dlhodobej
bezpečnosti u detí a dospievajúcich.

4.9. Predávkovanie

Špeciálna liečba pri predávkovaní Atorvastatinom Actavis nie je známa. V
prípade predávkovania má byť pacient liečený symptomaticky a ak je to
potrebné, má sa použiť podporná liečba. Je nutné monitorovať funkciu pečene
a CK hodnoty v krvnom sére. Liečivo sa viaže signifikantne na plazmatické
bielkoviny, a preto sa neočakáva, že hemodialýza významne zvýši klírens
atorvastatínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: liečivá ovplyvňujúce hladinu lipidov,
inhibítory HMG-CoA reduktázy,
ATC kód: C10AA05

Atorvastatín je selektívny, kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy. Tento
enzým katalyzuje
premenu 3-hydroxy-3-metyl-glutaryl-koenzýmu A na mevalonát, čo je prekurzor
sterolov vrátane
cholesterolu. V pečeni sú triacylglyceroly a cholesterol zabudované do
lipoproteínov s veľmi nízkou
hustotou (VLDL) a plazmou sú transportované do periférnych tkanív.
Lipoproteíny o nízkej hustote
(LDL) sa tvoria z VLDL a sú primárne katabolizované receptormi s vysokou
afinitou k LDL
(LDL receptor).

Atorvastatín znižuje plazmatické koncentrácie cholesterolu a sérové
koncentrácie lipoproteínov inhibíciou HMG-CoA-reduktázy a následne
inhibíciou biosyntézy cholesterolu v pečeni a zvyšuje počet LDL receptorov
pečene na povrchu bunky, čím sa urýchľuje absorpcia a katabolizmus LDL.

Atorvastatín znižuje tvorbu LDL a počet LDL častíc. Atorvastatín
zapríčiňuje výrazné a trvalé zvýšenie aktivity LDL receptorov spojené
s výhodnými zmenami kvality cirkulujúcich LDL častíc. Atorvastatín účinne
znižuje hladiny LDL-cholesterolu u pacientov s homozygotnou familiárnou
hypercholesterolémiou, čo je populácia, ktorá obvykle nereaguje na
hypolipidemickú liečbu.

V klinickej štúdii sledujúcej odozvu liečby v závislosti na dávke bolo
dokázané, že atorvastatín znižuje hladiny celkového cholesterolu
(30 – 46 %), LDL-cholesterolu (41 % – 61 %), apolipoproteínu B
(34 % – 50 %) a triacylglycerolov (14 % – 33 %), pričom súčasne vyvolal vo
variabilnej miere zvýšenie HDL-cholesterolu a apolipoproteínu A1. Tieto
výsledky sú zhodné u pacientov s heterozygotnou familiárnou
hypercholesterolémiou, nefamiliárnymi formami hypercholesterolémie
a zmiešanými hyperlipidémiami vrátane pacientov s diabetom mellitus
nezávislým na inzulíne.

Bolo dokázané, že zníženie celkového-C, LDL-C a apolipoproteínu B znižuje
riziko
kardiovaskulárnych príhod a kardiovaskulárnej mortality.

Homozygotná familiárna hypercholesterolémia

V multicentrickej 8 týždňov trvajúcej otvorenej štúdii umožňujúcej
poskytnúť pacientovi liek
z humanitárnych dôvodov s dobrovoľnou pokračujúcou fázou variabilnej dĺžky
bolo zaradených
335 pacientov, pričom 89 z nich bolo identifikovaných ako pacienti
s homozygotnou familiárnou
hypercholesterolémiou. U týchto 89 pacientov došlo k priemernému
percentuálnemu zníženiu LDL-C
asi o 20 %. Atorvastatín sa podával v dávkach až do 80 mg/deň.

Ateroskleróza

V štúdii REVERSAL (“Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid-
Lowering“ = Reverzia
aterosklerózy agresívnym znížením lipidov) bol u pacientov s ischemickou
chorobou srdca
posudzovaný účinok intenzívneho zníženia lipidov atorvastatínom 80 mg denne
a štandardného stupňa
zníženia lipidov pravastatínom 40 mg denne na koronárnu
aterosklerózu pomocou intravaskulárneho
ultrazvuku (IVUS) počas koronarografie. V tejto randomizovanej, dvojito-
zaslepenej, multicentrickej,
kontrolovanej klinickej štúdii bol IVUS vykonaný na začiatku (“baseline“)
a v 18. mesiaci sledovania
u 502 pacientov. V atorvastatínovej skupine (n = 253) nebola žiadna
progresia aterosklerózy.

Stredná zmena v celkovom objeme aterómu vyjadrená v percentách (primárne
kritérium štúdie) bola
oproti hodnote na začiatku sledovania (“baseline“) - 0,4 % (p = 0,98)
v atorvastatínovej skupine
a + 2,7 % (p = 0,001) v pravastatínovej skupine (n = 249). Pri porovnaní
s pravastatínom boli účinky
atorvastatínu štatisticky významné (p = 0,02). V tejto štúdii nebol skúmaný
účinok intenzívneho
zníženia lipidov na kardiovaskulárne konečné ukazovatele štúdie (napr.
potreba revaskularizácie,
nefatálny infarkt myokardu, koronárna smrť).

V atorvastatínovej skupine sa LDL-C oproti hodnote na začiatku sledovania
(“baseline“)
3,89 mmol/l ± 0,7 (150 mg/dl ± 28) znížil na priemernú hodnotu
2,04 mmol/l ± 0,8 (78,9 mg/dl ± 30)
a v pravastatínovej skupine sa LDL-C oproti hodnote na začiatku sledovania
“baseline“
3,89 mmol/ ± 0,7 (150 mg/dl ± 26) (p < 0,0001) znížil na priemernú hodnotu
2,85 mmol/l ± 0,7
(110 mg/dl ± 26). Atorvastatín tiež signifikantne znížil priemernú hodnotu
celkového cholesterolu
“TC“ o 34,1 % (pravastatín: - 18,4 %, p < 0,0001), priemernú hodnotu
triacylglycerolov “TG“ o 20 %
(pravastatín: - 6,8 %, p < 0,0009) a priemernú hodnotu apolipoproteínu B
o 39,1 % (pravastatín:
- 22,0 %, p < 0,0001). Atorvastatín zvýšil priemernú hodnotu HDL-C o 2,9 %
(pravastatín: + 5,6 %,
p = nesignifikantné “NS“). V atorvastatínovej skupine bola priemerná
hodnota zníženia CRP 36,4 %
v porovnaní s 5,2 % znížením v pravastatínovej skupine (p < 0,0001).

Výsledky štúdie boli získané pri dávke 80 mg. Preto ich nemožno
extrapolovať na nižšie dávky.

Profily bezpečnosti a tolerability dvoch liečených skupín boli
porovnateľné.

Účinok intenzívneho zníženia lipidov na hlavné kardiovaskulárne ciele sa
v tejto štúdii nezisťoval.
Preto klinický význam výsledkov týchto zobrazovacích štúdií vzhľadom na
primárnu a sekundárnu
prevenciu kardiovaskulárnych príhod nie je známy.

Akútny koronárny syndróm

V štúdii MIRACL sa atorvastatín v dávke 80 mg hodnotil u 3086 pacientov
(atorvastatín n = 1538;
placebo n = 1548) s akútnym koronárnym syndrómom (infarktom myokardu bez
Q vlny alebo
nestabilnou anginou pectoris). Liečba začala počas akútnej fázy po prijatí
do nemocnice a trvala
16 týždňov. Liečba atorvastatínom 80 mg/deň predĺžila čas do výskytu
kombinovaného primárne
sledovaného parametra definovaného ako smrť z akejkoľvek príčiny, nefatálny
infarkt myokardu,
resuscitované zastavenie srdca alebo angina pectoris s prejavmi ischémie
myokardu vyžadujúcimi
hospitalizáciu, čo svedčí o znížení rizika o 16 % (p = 0,048). Toto bolo
podmienené hlavne 26 %
poklesom opakovanej hospitalizácie pre anginu pectoris s prejavmi ischémie
myokardu (p = 0,018).
Ostatné sekundárne sledované parametre nedosiahli samé osebe štatistickú
významnosť (celkovo:
placebo: 22,2 %, atorvastatín: 22,4 %).

Bezpečnostný profil atorvastatínu v štúdii MIRACL bol v súlade s tým, čo je
opísané v časti 4.8.

Prevencia kardiovaskulárneho ochorenia

Účinok atorvastatínu na ischemickú chorobu srdca s fatálnymi a nefatálnymi
prejavmi bol hodnotený
v randomizovanej, dvojito-zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii ASCOT-
LLA
(“Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Lipid Lowering Arm” = Anglo-
škandinávska štúdia
zameraná na kardiálne výsledky v hypolipidemickom ramene). Pacienti boli
hypertonici vo veku
40 - 79 rokov bez predchádzajúceho infarktu myokardu alebo liečby anginy
pectoris a s hladinami
celkového cholesterolu (TC) ? 6,5 mmol/l (251 mg/dl). Všetci pacienti mali
aspoň 3 z vopred
definovaných kardiovaskulárnych rizikových faktorov: mužské pohlavie,
vek ? 55 rokov, fajčenie,
diabetes mellitus, pozitívnu anamnézu ICHS u prvostupňového príbuzného,
TC:HDL-C > 6,
periférne cievne ochorenie, hypertrofiu ľavej srdcovej komory,
cerebrovaskulárnu príhodu
v minulosti, špecifické zmeny na EKG, proteinúriu/albuminúriu. Nie
u všetkých zaradených pacientov
bolo zistené vysoké riziko vzniku kardiovaskulárnej príhody.

Pacienti dostávali antihypertenznú liečbu (buď amlodipín alebo režim na
báze atenololu) a buď
atorvastatín 10 mg denne (n = 5 168) alebo placebo (n = 5 137).

Účinok atorvastatínu na zníženie absolútneho a relatívneho rizika bol
nasledovný:

|Príhoda |Zníženie |Počet príhod|Zníženie |p-hodnota|
| |relatívne| |absolútneh| |
| |ho |(atorvastatí|o | |
| |rizika |n |rizika1 | |
| |(%) |oproti |(%) | |
| | |placebu) | | |
|Fatálna ICHS plus |36 % |100 oproti 1|1,1 % |0,0005 |
|nefatálny IM | |54 | | |
|Všetky kardiovaskulárne| | | | |
| |20 % | |1,9 % |0,0008 |
|príhody |29 % |389 oproti 4|1,4 % |0,0006 |
|a revaskularizačné | |83 | | |
|zákroky | |178 oproti 2| | |
|Všetky koronárne | |47 | | |
|príhody | | | | |


1Na základe rozdielu v približnom výskyte príhod počas priemerného
obdobia sledovania 3,3 roka.
ICHS = ischemická choroba srdca; IM = infarkt myokardu.

Celková mortalita a kardiovaskulárna mortalita sa signifikantne neznížili
(185 oproti 212 príhodám,
p = 0,17 a 74 oproti 82 príhodám, p = 0,51). V analýzach podskupín podľa
pohlavia (81 % mužov,
19 % žien) sa pozoroval pozitívny účinok atorvastatínu u mužov, ale nedal
sa zistiť u žien,
pravdepodobne v dôsledku nízkeho výskytu príhod v podskupine žien. Celková
a kardiovaskulárna
mortalita boli číselne vyššie u pacientok (38 oproti 30 a 17 oproti 12),
ale toto nebolo štatisticky
významné. Zaznamenala sa signifikantná interakcia s liečbou v dôsledku
antihypertenznej liečby
v úvode štúdie. Primárne sledovaný parameter (fatálna ICHS plus nefatálny
IM) sa signifikantne znížil
atorvastatínom u pacientov liečených amlodipínom (“Hazard ratio“
HR 0,47 (0,32 – 0,69),
p = 0,00008), ale neznížil sa u tých, ktorí boli liečení atenololom
(HR 0,83 (0,59 – 1,17), p = 0,287).

Účinok atorvastatínu na fatálne a nefatálne kardiovaskulárne choroby sa
tiež posudzoval
v randomizovanej, dvojito-zaslepenej, multicentrickej, placebom
kontrolovanej štúdii CARDS
(“Collaborative Atorvastatin Diabetes Study” = Štúdia zameraná na podporný
účinok atorvastatínu pri
diabete) u pacientov s diabetom mellitus 2. typu vo veku 40 - 75 rokov bez
pozitívnej anamnézy
kardiovaskulárneho ochorenia a s LDL-C ? 4,14 mmol/l (160 mg/dl)
a TG ? 6,78 mmol/l (600 mg/dl).
Všetci pacienti mali aspoň 1 z nasledujúcich rizikových faktorov:
hypertenziu, aktívne fajčenie,
retinopatiu, mikroalbuminúriu alebo makroalbuminúriu.

Pacienti boli liečení buď atorvastatínom 10 mg denne (n = 1 428) alebo
placebom (n = 1 410) počas
priemerného obdobia sledovania 3,9 roka.

Účinok atorvastatínu na zníženie absolútneho a relatívneho rizika bol
nasledovný:

|Príhoda |Zníženie |Počet |Zníženie |p-hodnota|
| | |príhod |absolútneh| |
| |relatívne|(atorvastat|o | |
| |ho |ín |rizika1 | |
| |rizika |oproti |(%) | |
| |(%) |placebu) | | |
|Závažné kardiovaskulárne|37 % |83 oproti 1|3,2 % |0,0010 |
| | |27 | | |
|príhody (fatálny | | | | |
|a nefatálny | | | | |
|AIM, tichý IM, akútna | | | | |
|smrť pri | | | | |
|ICHS, nestabilná angina |42 % | |1,9 % |0,0070 |
|pectoris, | |38 oproti 6| | |
|CABG, PTCA, |48 % |4 |1,3 % |0,0163 |
|revaskularizácia, | | | | |
|mŕtvica) | |21 oproti 3| | |
|IM (fatálny a nefatálny | |9 | | |
|akútny | | | | |
|IM, tichý IM) | | | | |
|Mŕtvica (fatálna | | | | |
|a nefatálna) | | | | |


1Na základe rozdielu v približnom výskyte príhod počas priemerného
obdobia sledovania 3,9 roka.
AIM = akútny infarkt myokardu; CABG (coronary artery bypass
graft) = aortokoronárny bypass; ICHS = ischemická choroba srdca;
IM = infarkt myokardu; PTCA = perkutánna transluminálna koronárna
angioplastika.

Nedokázal sa žiadny rozdiel v účinku liečby v závislosti od pohlavia
pacienta, jeho veku alebo
hodnoty LDL-C v úvode štúdie. Priaznivý trend sa pozoroval čo sa týka
výskytu mortality (82 úmrtí
v placebovej skupine oproti 61 úmrtiam v atorvastatínovej skupine,
p = 0,0592).


Rekurentnánáhla cievna mozgová príhoda

V štúdii SPARCL (Prevencia náhlej cievnej mozgovej príhody agresívnym
znížením hladín
cholesterolu) sa hodnotil účinok 80 mg atorvastatínu denne alebo placeba na
náhlu cievnu mozgovú
príhodu u 4 731 pacientov, ktorí mali náhlu cievnu mozgovú príhodu alebo
tranzitórny ischemický
atak (TIA) v priebehu predchádzajúcich 6 mesiacov a nemali pozitívnu
anamnézu ischemickej
choroby srdca (ICHS). 60 % pacientov boli muži vo veku 21 – 92 rokov
(priemerný vek 63 rokov)
a ich priemerná hodnota LDL cholesterolu na začiatku sledovania bola
3,4 mmol/l (133 mg/dl).
Priemerná hodnota LDL-C počas liečby atorvastatínom bola 1,9 mmol/l
(73 mg/dl) a 3,3 mmol/l
(129 mg/dl) počas liečby placebom. Stredná hodnota sledovania bola
4,9 rokov.

Atorvastatín 80 mg znižoval riziko primárne sledovaného parametra fatálnej
alebo nefatálnej náhlej
cievnej mozgovej príhody o 15 % (HR 0,85; 95 % IS, 0,72 – 1,00; p = 0,05
alebo 0,84; 95 % IS,
0,71 – 0,99; p = 0,03 po úprave faktorov na začiatku sledovania)
v porovnaní s placebom. Celková
mortalita pri použití atorvastatínu bola 9,1 % (216/2365) oproti 8,9 %
(211/2366) pri placebe.

V “/post-hoc/“ analýze znižoval atorvastatín 80 mg výskyt ischemickej náhlej
cievnej mozgovej
príhody (218/2365, 9,2 % oproti 274/2366, 11,6 %, p = 0,01) a zvyšoval
výskyt hemoragickej náhlej
cievnej mozgovej príhody (55/2365, 2,3 % oproti 33/2366, 1,4 %, p = 0,02)
v porovnaní s placebom.

- Riziko hemoragickej náhlej cievnej mozgovej príhody bolo zvýšené
u pacientov, ktorí vstúpili do štúdie s anamnézou už prekonanej
hemoragickej náhlej cievnej mozgovej príhody (7/45 u atorvastatínu
oproti 2/48 u placeba; HR 4,06; 95 % IS, 0,84 – 19,57) a riziko
ischemickej náhlej cievnej mozgovej príhody bolo v oboch skupinách
podobné (3/45 u atorvastatínu oproti 2/48 u placeba; HR 1,64; 95 % IS,
0,27 – 9,82).

- Riziko hemoragickej náhlej cievnej mozgovej príhody bolo zvýšené
u pacientov, ktorí vstúpili do štúdie s anamnézou už prekonaného
lakunárneho mozgového infarktu (20/708 u atorvastatínu oproti 4/701
u placeba; HR 4,99; 95 % IS, 1,71 – 14,61), ale u týchto pacientov bolo
tiež znížené riziko ischemickej náhlej cievnej mozgovej príhody (79/708
u atorvastatínu oproti 102/701 u placeba; HR 0,76; 95 % IS,
0,57 – 1,02). Je možné, že výsledné riziko náhlej cievnej mozgovej
príhody je zvýšené u pacientov s anamnézou už prekonaného lakunárneho
mozgového infarktu, ktorí dostávajú 80 mg atorvastatínu/deň.

V podskupine pacientov s anamnézou už prekonanej hemoragickej náhlej
cievnej mozgovej príhody
bola celková mortalita pri použití atorvastatínu 15,6 % (7/45) oproti
10,4 % (5/48) pri placebe.
V podskupine pacientov s anamnézou už prekonaného lakunárneho mozgového
infarktu bola celková
mortalita pri použití atorvastatínu 10,9 % (77/708) oproti 9,1 % (64/701)
pri placebe.

Deti a dospievajúci

/Heterozygotná familiárna hypercholesterolémia u pediatrických pacientov vo/
/veku 6 - 17 rokov/

U detí a dospievajúcich s geneticky potvrdenou heterozygotnou familiárnou
hypercholesterolémiou a východiskovou hodnotou LDL-C ? 4 mmol/l sa
uskutočnila 8 týždňov trvajúca otvorená štúdia na vyhodnotenie
farmakokinetiky, farmakodynamiky a bezpečnosti a tolerancie atorvastatínu.
Zaradených bolo celkovo 39 detí a dospievajúcich vo veku 6 až 17 rokov.
Skupina A zahŕňala 15 detí vo veku 6 až 12 rokov a v Tannerovom štádiu 1.
Skupina B zahŕňala 24 detí vo veku 10 až 17 rokov a v Tannerovom štádiu
? 2.

V skupine A bola začiatočná dávka atorvastatínu 5 mg denne vo forme
žuvacích tabliet a v skupine B 10 mg atorvastatínu denne vo forme tabliet.
Dávka atorvastatínu sa mohla zdvojnásobiť, ak pacient nedosiahol vo
4. týždni cieľovú hodnotu LDL-C < 3,35 mmol/l a ak sa atorvastatín dobre
toleroval.

Priemerné hodnoty LDL-C, TC, VLDL-C a Apo B sa znížili v 2. týždni
u všetkých pacientov.
U pacientov, u ktorých sa dávka zdvojnásobila, sa pozoroval ďalší pokles už
do 2 týždňov, hneď pri
prvom vyhodnotení po zvýšení dávky. Priemerný percentuálny pokles
v hladinách lipidov bol
podobný v oboch skupinách bez ohľadu na to, či pacient zotrval na
začiatočnej dávke, alebo jeho
začiatočná dávka sa zdvojnásobila. V 8. týždni bol priemerný percentuálny
pokles voči východiskovej
hodnote u LDL-C približne 40 % a u TC približne 30 % v celom rozsahu
expozícií.

/Heterozygotná familiárna hypercholesterolémia u pediatrických pacientov vo/
/veku 10 - 17 rokov/

V dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii pokračujúcej otvorenou
fázou bolo 187 chlapcov
a postmenarchálnych dievčat vo veku 10 - 17 rokov (priemerný vek
14,1 rokov) s heterozygotnou
familiárnou hypercholesterolémiou alebo ťažkou hypercholesterolémiou
randomizovaných na liečbu
atorvastatínom (n = 140) alebo placebom (n = 47) počas 26 týždňov
a následne sa všetkým podával
atorvastatín ďalších 26 týždňov. Dávka atorvastatínu bola 10 mg (raz
denne) počas prvých 4 týždňov
a potom sa titrovala na 20 mg, ak bola hladina LDC-L > 3,36 mmol/l. Počas
26 týždňov dvojito
zaslepenej fázy atorvastatín signifikantne znížil plazmatické hladiny
celkového cholesterolu, LDL-C,
triacylglycerolov a apolipoproteínu B. Počas 26 týždňov dvojito zaslepenej
fázy priemerná dosiahnutá
hladina LDL-C bola 3,38 mmol/l (interval: 1,81 - 6,26 mmol/l)
v atorvastatínovom ramene
v porovnaní s 5,91 mmol/l (interval: 3,93 - 9,96 mmol/l) v ramene
s placebom.

Ďalšia štúdia u detí a dospievajúcich porovnávajúca atorvastatín
s kolestipolom u pacientov
s hypercholesterolémiou vo veku 10 - 18 rokov ukázala, že v 26. týždni
atorvastatín (N = 25) dosiahol
signifikantné zníženie hladiny LDL-C (p < 0,05) v porovnaní s kolestipolom
(N = 31).

Štúdia umožňujúca poskytnúť liek pacientovi z humanitárnych dôvodov pred
schválením registrácie
lieku (“compassionate use study”) u pacientov s ťažkou
hypercholesterolémiou (vrátane homozygotnej
hypercholesterolémie) zahŕňala 46 detských a dospievajúcich pacientov
liečených atorvastatínom v
titrovanej dávke podľa odpovede (niektorí pacienti dostávali 80 mg
atorvastatínu denne). Štúdia trvala
3 roky: LDL cholesterol sa znížil o 36 %.

Dlhotrvajúca účinnosť liečby atorvastatínom v detstve za účelom zníženia
morbidity a mortality
v dospelosti nebola potvrdená.

Európska lieková agentúra udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky
štúdií pre atorvastatín v
liečbe heterozygotnej hypercholesterolémie u detí do 6 rokov a v liečbe
homozygotnej
hypercholesterolémie u detí a dospievajúcich do 18 rokov, kombinovanej
(zmiešanej)
hypercholesterolémie, primárnej hypercholesterolémie a v prevencii
kardiovaskulárnych príhod (pozri
časť 4.2 – Použitie u detí a dospievajúcich).

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia:

Atorvastatín sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje, maximálne
plazmatické koncentrácie (Cmax) sa
dosiahnu do 1 – 2 hodín. Miera absorpcie vzrastá proporcionálne s dávkou
atorvastatínu. Po
perorálnom podaní majú filmom obalené tablety atorvastatínu v porovnaní
s perorálnym roztokom
95 – 99 % biologickú dostupnosť. Absolútna biologická dostupnosť
atorvastatínu je približne 12 %
a systémovo dosiahnuteľná inhibičná aktivita voči HMG–CoA reduktáze je asi
30 %. Nízka systémová
dostupnosť býva pripisovaná presystémovému klírensu na sliznici GIT a/alebo
tzv. “first-pass“
metabolizmu v pečeni.

Distribúcia

Priemerný distribučný objem atorvastatínu je približne 381 l. Atorvastatín
sa viaže asi z ( 98 % na
plazmatické bielkoviny.

Biotransformácia

Atorvastatín je metabolizovaný cytochrómom P450 3A4 na orto-
a parahydroxylové deriváty a rôzne
betaoxidačné produkty. Okrem iných ciest sa tieto produkty ďalej
metabolizujú glukuronidáciou.
/In vitro/ je inhibícia HMG–CoA reduktázy orto– a parahydroxylovými
metabolitmi ekvivalentná
inhibícii atorvastatínom. Približne 70 % cirkulujúcej inhibičnej aktivity
voči HMG–CoA reduktáze sa
pripisuje biologicky aktívnym metabolitom.

Vylučovanie

Atorvastatín sa primárne vylučuje žlčou po hepatálnej a extrahepatálnej
metabolizácii. Nezdá sa však,
že by liek prechádzal signifikantnou enterohepatálnou recirkuláciou.
Stredný eliminačný polčas
atorvastatínu v plazme je u človeka približne 14 h. Polčas inhibičnej
aktivity voči HMG–CoA reduktáze je
asi 20 až 30 h vzhľadom na príspevok aktívnych metabolitov.

Osobitné skupiny pacientov

/Starší pacienti/: Plazmatické koncentrácie atorvastatínu a jeho aktívnych
metabolitov sú vyššie
u zdravých starších pacientov ako u mladých dospelých osôb, pričom účinky
na lipidy boli
porovnateľné s účinkami u populácie mladších pacientov.

/Deti a dospievajúci/: V otvorenej, 8 týždňov trvajúcej štúdii, sa
pediatrickí pacienti (vo veku
6 - 17 rokov) v Tannerovom štádiu 1 (N = 15) a v Tannerovom štádiu ? 2
(n = 24) s heterozygotnou
familiárnou hypercholesterolémiou a východiskovou hodnotou LDL-C ? 4 mmol/l
liečili
jednorazovou dennou dávkou 5 mg alebo 10 mg atorvastatínu vo forme žuvacích
tabliet alebo 10 mg
a 20 mg vo forme filmom obalených tabliet. Telesná hmotnosť bola jedinou
signifikantnou premennou
v atorvastatínovom populačnom farmakokinetickom modeli. Zdanlivý klírens
atorvastatínu po
perorálnom podaní u pediatrických pacientov sa zdal byť podobný klírensu
u dospelých, keď sa meral
alometricky podľa telesnej hmotnosti. Konzistentné poklesy hladín LDL-C
a TC sa pozorovali
v celom rozsahu expozícií atorvastatínu a o-hydroxyatorvastatínu.

/Pohlavie/: Koncentrácie atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov u žien sa
líšia od koncentrácií
u mužov (ženy: približne o 20 % vyššie Cmax a o 10 % nižšia hodnota AUC).
Tieto rozdiely nie sú
klinicky významné a nemajú za následok žiadne klinicky signifikantné
rozdiely v účinku na lipidy
medzi mužmi a ženami.

/Renálna insuficiencia/: Ochorenie obličiek nemá vplyv na plazmatické
koncentrácie alebo účinky
atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov na lipidy.

/Pečeňová insuficiencia/: Plazmatické koncentrácie atorvastatínu a jeho
aktívnych metabolitov sú
výrazne zvýšené (asi 16-násobne u Cmax a asi 11-násobne u AUC) u pacientov
s chronickým
alkoholickým poškodením pečene (“Childovo-Pughovo skóre B“).

/Polymorfizmus SLOC1B1//:/ Na vychytávaní všetkých inhibítorov HMG-CoA
reduktázy, vrátane
atorvastatínu, hepatocytom, sa podieľa transportér OATP1B1. U pacientov
s polymorfizmom
SLCO1B1 existuje riziko zvýšenej expozície atorvastatínu, ktoré môže viesť
ku zvýšenému riziku
rabdomyolýzy (pozri časť 4.4). Polymorfizmus v géne s kódovaním OATP1B1
(SLCO1B1 c.521CC)
je spojený s 2,4-násobne vyššou expozíciou atorvastatínu (AUC) než
u jedincov bez tohto
genotypového variantu (c.521TT). U týchto pacientov je tiež možné geneticky
poškodené
vychytávanie atorvastatínu hepatocytom. Možné dôsledky pre účinnosť nie sú
známe.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Atorvastatín mal negatívny mutagénny a klastogénny potenciál v súbore 4 /in/
/vitro/ testov a 1 /in vivo/
skúške. Bolo zistené, že atorvastatín nebol karcinogénny u potkanov, ale
vysoké dávky u myší (vedúce
k 6 - 11-násobku AUC0-24h dosiahnutému u ľudí pri najvyššej odporúčanej
dávke) preukázali
hepatocelulárne adenómy u samcov a hepatocelulárne karcinómy u samíc.
Na základe experimentálnych štúdií na zvieratách bolo dokázané, že
inhibítory HMG-CoA reduktázy
môžu ovplyvňovať vývin embryí alebo plodov. U potkanov, králikov a psov
nemal atorvastatín žiaden
účinok na fertilitu a nebol teratogénny, u potkanov a králikov sa však
pozorovala fetálna toxicita pri
toxických dávkach pre matku. Vývin potkaních potomkov bol oneskorený
a postnatálne prežívanie
pokleslo počas expozície potkaních matiek vyšším dávkam atorvastatínu.
U potkanov bol dokázaný
transfer cez placentu. Plazmatické koncentrácie atorvastatínu u potkanov sú
podobné koncentráciám
v mlieku. Nie je známe, či sa atorvastatín alebo jeho metabolity vylučujú
do ľudského mlieka.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
Manitol (E421)
Mikrokryštalická celulóza
Uhličitan vápenatý
Povidón ( typ K-30)
Sodná soľ kroskarmelózy
Nátriumlaurylsulfát
Koloidný oxid kremičitý, bezvodý
Magnéziumstearát

Obal tablety:
Hydroxypropylmetylcelulóza
Oxid titaničitý (E 171)
Makrogol 6000

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

Al/Al blistre: 2 roky
HDPE fľaše: 18 mesiacov

pre 80 mg: Al/Al blistre a HDPE fľaše: 2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blistre (hliník/hliník): 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98, 100, 200
(10x20), 500 pre všetky sily.
HDPE fľaše s poistným patentným viečkom (LDPE): 10, 20, 30, 50, 100, 200
pre všetky sily.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Uchovávajte pri teplote do 25°C.

pre 80 mg:
Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group hf
Reykjavíkurvegi 76-78
220 Hafnarfjörđur, Island
Tel: +354 550 3300 Fax: +354 550 3301


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Atorvastatin Actavis 10 mg:31/0100/07-S
Atorvastatin Actavis 20 mg:31/0101/07-S
Atorvastatin Actavis 40 mg:31/0102/07-S
Atorvastatin Actavis 80 mg: 31/0161/12-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2012[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C38841
Skupina ATC:
C10 - Látky redukujúce sérové lipidy
Skupina ATC:
C10AA05 - atorvastatinum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
IS Island
Účinná látka:
azidamphenicolum
Výrobca lieku:
Actavis hf.
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať v indikáciách schválených pri registrácii. Pred začatím hradenej liečby, po troch mesiacoch a následne v polročných intervaloch sa monitoruje aktivita enzýmov alanínaminotransferázy (ALT) a kreatinínkinázy (CK) s cieľom eliminovať možné významné nežiaduce účinky. Liečba je kontraindikovaná, ak aktivita enzýmu a) ALT pred začiatkom alebo počas liečby presahuje trojnásobok hornej hranice normy, b) CK presahuje päťnásobok hornej hranice normy alebo sa v priebehu liečby objaví myalgia alebo myopatia. Efekt liečby na lipidové spektrum sa zhodnotí po troch mesiacoch od začiatku liečby. Podmienkou hradenej liečby je abstinencia alkoholu, fajčenia a nedostatočný efekt minimálne trojmesačného diétneho stravovania s nízkym obsahom cholesterolu a živočíšnych tukov spolu s trojmesačným pravidelným telesným cvičením. Pri hodnotách BMI nad 30 je podmienkou začiatku hradenej liečby statínmi pokles hmotnosti najmenej o tri kg po trojmesačnom diétnom režime.
Predajná cena:
1.76 € / 53.02 SK
Úhrada poisťovňou:
1.38 € / 41.57 SK
Doplatok pacienta:
0.38 € / 11.45 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.57 € ÚP:0.00 € DP:3.57 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.17 € ÚP:0.00 € DP:11.17 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien