Detail:
Cabest 0,5 mg tbl , 30x0,5 mg
Názov lieku:
Cabest 0,5 mg
Doplnok názvu:
tbl , 30x0,5 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č. 2 K NOTIFIKÁCII O ZMENU V REGISTRÁCII, EV. Č.: 2011/03870PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Cabest 0,5 mg
tablety

Kabergolín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Cabest 0,5 mg a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Cabest 0,5 mg
3. Ako užívať Cabest 0,5 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Cabest 0,5 mg
6. Ďalšie informácie1. ČO JE Cabest 0,5 mg A NA ČO SA POUŽÍVA

Cabest 0,5 mg patrí do skupiny liekov známych ako inhibítory prolaktínu.
Cabest 0,5 mg zabraňuje laktácii (tvorbe mlieka) tým, že znižuje hladinu
hormónu nazývaného prolaktín.

Cabest 0,5 mg sa môže používať aj na zníženie nadmerného množstva hormónu
prolaktínu v krvi.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Cabest 0,5 mg

Neužívajte Cabest 0,5 mg
- keď ste precitlivený/á na kabergolín alebo iné ergotové alkaloidy
(napr. bromokryptín) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Cabestu
0,5 mg,
- keď trpíte (alebo ste v minulosti trpeli) psychózou alebo je u Vás
riziko výskytu psychózy po pôrode,
- keď trpíte závažnou poruchou funkcie pečene,
- keď Vám počas tehotenstva opúchajú ruky, nohy a máte vysoký tlak krvi
(preeklampsia, eklampsia),
- keď máte nekontrolovateľný vysoký tlak krvi alebo vysoký tlak krvi po
pôrode,
- keď sa u Vás už v minulosti prejavili vedľajšie účinky ovplyvňujúce
pľúca, ako je fibróza, ktorá súvisela s užívaním agonistov dopamínu
(napr. bromokryptín, pergolid),
- keď sa Cabestom 0,5 mg budete liečiť dlhodobo a keď Vám v súčasnosti
alebo v minulosti diagnostikovali problém označovaný ako fibrózne
reakcie (zjazvenie tkaniva) postihujúce srdce.

Buďte zvlášť opatrný/á pri užívaní Cabestu 0,5 mg
Ak máte niektorý z nasledujúcich zdravotných problémov, musíte o tom
informovať svojho lekára pred začatím užívania Cabestu 0,5 mg, pretože
tento liek nemusí byť pre Vás vhodný.
. Kardiovaskulárne ochorenie
. Žalúdočný vred alebo krvácanie v gastrointestinálnom trakte (tieto
problémy sa môžu prejaviť ako čierna stolica alebo môžete vracať krv).
. Porucha funkcie obličiek
. Raynaudová choroba (ak je chladno, konce prstov sa Vám sfarbujú na
bielo a sčasti na modrasto, sú bez pulzu, chladné, necitlivé
a nemotorné).
. Nízky krvný tlak
. Vážne hrudníkové problémy (napr. bolesť na hrudníku pri dýchaní,
tekutina v pľúcach, zápal alebo infekcia pľúc).
. Ak máte alebo ste mali fibrózne reakcie (zjazvenie tkaniva) postihujúce
srdce, pľúca alebo brušnú dutinu. Ak sa Cabestom 0,5 mg budete liečiť
dlhodobo, Váš lekár pred začatím liečby skontroluje, či máte srdce,
pľúca a obličky v dobrom stave. Urobí Vám aj echokardiogram
(ultrazvukové vyšetrenie srdca), a to pred začatím liečby
a v pravidelných intervaloch počas liečby. Ak sa u Vás vyskytnú
fibrózne reakcie, liečba sa bude musieť ukončiť.
. Ak ste v minulosti mali vážne duševné, najmä psychotické poruchy


Užívanie kabergolínu bolo spájané s patologickým hazardovaním, zvýšením
libida a hypersexualitou. Toto je zvýčajne návratné po znížení dávky
lieku alebo ukončení liečby.

Vplyv alkoholu na znášanlivosť kabergolínu nie je známy.

U žien, ktoré užívajú Cabest 0,5 mg, môže dôjsť k zvráteniu neplodnosti
a tehotenstvo sa môže objaviť ešte predtým, ako sa obnoví menštruačný
cyklus. Preto sa odporúča vykonávať tehotenský test najmenej raz za 4
týždne, do obnovenia menštruácie, a od tej doby zakaždým, keď sa
menštruácia oneskorí o viac ako 3 dni. Počas liečby Cabestom 0,5 mg ako aj
po jej ukončení mate používať vhodné prostriedky antikoncepcie až do
obnovenia ovulácie (pozri časť „Tehotenstvo“).

Bezpečnosť a účinnosť používania Cabestu 0,5 mg u jedincov mladších ako
16 rokov sa nestanovila.

Užívanie iných liekov
Niektoré lieky, ktoré sa používajú na zníženie krvného tlaku a niektoré
ďalšie lieky (napr. fenotiazíny, butyrofenóny, tioxantény), ktoré sa
používajú na liečbu psychických porúch (schizofrénia alebo psychóza),
ak sa užívajú v tom istom čase ako Cabest 0,5 mg, môžu ovplyvniť účinok
kabergolínu. Váš ošetrujúci lekár by mal byť preto upovedomený
o takomto súbežnom užívaní liekov.

K ďalším liekom, ktoré môžu ovplyvniť účinok a znášanlivosť Cabestu 0,5 mg
patria iné ergotové alkaloidy, lieky proti vracaniu (metoklopramid)
a makrolidové antibiotiká (ako je erytromycín).

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a tiež
prírodné liečivá, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

Užívanie Cabestu 0,5 mg s jedlom a nápojmi
Cabest 0,5 mg je určený na vnútorné použitie a je najlepšie ho užívať
s jedlom.

Tehotenstvo

K dispozícii sú len obmedzené skúsenosti s užívaním Cabestu 0,5 mg počas
tehotenstva. Ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, informujte
o tom svojho lekára ešte pred začatím liečby. Ak počas liečby Cabestom
0,5 mg zistíte, že ste tehotná, okamžite prestaňte liek užívať
a kontaktujte svojho lekára. Pred začiatkom užívania kabergolínu sa
musí vylúčiť, že ste tehotná. Okrem toho si musíte dávať pozor, aby ste
neotehotneli, ešte minimálne jeden mesiac po skončení liečby
kabergolínom.

Dojčenie
Nie je známe, či kabergolín prechádza do materského mlieka. Matky, ktoré sa
rozhodli dojčiť, by nemali Cabest 0,5 mg užívať, pretože liek braní
laktácie.

Nemáte liek užívať ak plánujete dojčiť keďže Cabest 0,5 mg zabraňuje tvorbe
mlieka.
Ak potrebujete užívať Cabest 0,5 mg požívajte iný spôsob kŕmenia Vášho
dieťaťa.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Cabest 0,5 mg môže negatívne ovplyvniť schopnosť reagovať, čo je potrebné
vziať do úvahy pri činnostiach, ktoré si vyžadujú vysoký stupeň
ostražitosti, napr. vedenie vozidla a precízna práca.
Cabest 0,5 mg môže spôsobiť ospalosť (veľkú únavu) a náhly nástup spánku.
V takomto prípade by ste nemali viesť vozidlo alebo zúčastňovať sa
činností, pri ktorých Vás znížená ostražitosť môže vystaviť riziku
vážneho zranenia (napr. obsluha strojov) až dovtedy, kým takéto
opakujúce sa epizódy náhleho nástupu spánku a ospalosť neprekonáte.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Cabestu 0,5 mg
Cabest 0,5 mg tablety obsahujú laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že
neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto
lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ Cabest 0,5 mg

Vždy užívajte Cabest 0,5 mg presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý/á, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávku Vám stanoví Váš lekár a prispôsobí ju Vašej individuálnej potrebe.
Tablety by sa mali užívať s jedlom, aby sa znížil výskyt niektorých
vedľajších účinkov ako je nutkanie na vracanie, vracanie a bolesť žalúdka.
Na zabránenie tvorby mlieka: zvyčajná dávka je 1 mg (ako jednorazová dávka)
podaná v priebehu 24 hodín po pôrode.
Na zníženie koncentrácie prolaktínu v tele: zvyčajne sa liečba začína
dávkou 0,5 mg za týždeň, môže byť však potrebné užívať aj vyššie dávky. Váš
lekár Vám povie, ako dlho musíte tablety užívať.

Cabest 0,5 mg tablety majú deliacu ryhu, ktorá umožní rozdeliť tabletu na
dve rovnaké polovice.

Ak užijete viac Cabestu 0,5, ako máte
Je dôležité, aby ste neužívali viac tabliet ako máte. Ak užijete viac
tabliet alebo si myslíte, že Vaše dieťa nejakú prehltlo, okamžite
navštívte pohotovosť v najbližšej nemocnici alebo kontaktujte svojho
lekára. K prejavom predávkovania patrí nutkanie na vracanie, vracanie,
zníženie krvného tlaku, bolesť žalúdka, zmeny správania, zmätenosť
alebo halucinácie (videnie vecí, ktoré neexistujú). Túto písomnú
informáciu a tablety, ktoré Vám ostali, zoberte so sebou a ukážte ich
lekárovi.

Ak zabudnete užiť Cabest 0,5 mg
Ak ste zabudli užiť tabletu v správnom čase, užite ju hneď ako si na to
spomeniete. Ak je už však čas na užitie ďalšej dávky, zabudnutú dávku
vynechajte a užite ďalšiu dávku ako zvyčajne.

Ak prestanete užívať Cabest 0,5 mg
Ak prestanete kabergolín užívať, môžu sa príznaky Vašej choroby zhoršiť
a preto predtým, než prestanete liek užívať, poraďte sa so svojim
lekárom. Trvá niekoľko dní, kým sa kabergolín vylúči z krvného obehu,
po 2 týždňoch sa účinky môžu zhoršiť a to vedie k zvýšenej tvorbe
mlieka.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Cabest 0,5 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Keď sa liek používa na zabránenie tvorby mlieka, približne u 14 zo
100 pacientov/pacientok sa prejavia niektoré z vedľajších účinkov.
Najčastejšími sú nízky krvný tlak, závrat a bolesť hlavy. Pri liečbe
zvýšenej hladiny prolaktínu sa vedľajšie účinky vyskytujú častejšie, ak
sa tablety užívajú dlhodobo. Prejavia sa u približne 70 zo
100 pacientov/pacientok, avšak väčšinou približne po 2 týždňoch
zoslabnú alebo vymiznú.

/Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 používateľov)/
Poruchy srdcovej chlopne a súvisiace poruchy, napr. zápal perikardu
(osrdcovníka) (perikarditída) alebo nahromadenie tekutiny v perikarde
(perikardiálny výpotok). Medzi včasné príznaky môže patriť jeden alebo
viaceré z nasledujúcich príznakov: ťažkosti s dýchaním, namáhavé
dýchanie, bolesť na hrudníku alebo bolesť chrbta a opuchnuté nohy. Ak
sa u Vás objaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, musíte to ihneď povedať
svojmu lekárovi.
Závrat, vertigo (pocit závratu alebo krutenia hlavy), bolesť hlavy;
Nauzea (nutkanie na vracanie), bolesť žalúdka, zápal sliznice žalúdka
(gastritída)
Vyčerpanosť (asténia) a únava.

/Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 zo 100 používateľov):/ ospalosť
(veľká únava), nízky krvný tlak (ktorý môže spôsobiť závraty najmä pri
vstávaní), depresia, poruchy spánku, vracanie (nevoľnosť),, zápcha,
bolesť prsníkov, zčervenanie tváre, bolesť na hrudi (angina pectoris),
, halucinácie, návaly tepla.

/Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 z 1 000 používateľov):/
problémy s cievami, zmeny videnia, krvácanie z nosa, kŕče v nohach,
mdloby, pocit, že niečo lezie po koži, pocity mravčenia a brnenia
v tele, palpitácie (zrýchlený pulz), nízke hodnoty hemoglobínu v krvi
(lekár vám to povie z výsledkov krvných testov), fibróza pľúc (príznaky
môžu zahŕňať dýchavičnosť, obmedzený pohyb na hrudi a ťažkosti
s dýchaním), pleurálny výpotok (nadbytočná tekutina v priestore okolo
pľúc).

/Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 z 10 000 používateľov):/
bolesť v hornej strednej časti brucha , kŕče v prstoch a lýtkach.

/Neznáme (memôžu byť stanovené z dostúpných údajov):/
Návaly náhleho spánku, patologické hazardovanie, zvýšenie libida a
hypersexuality.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Cabest 0,5 mg

/Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí./

/Tablety nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale./

Uchovávajte v pôvodnom balení na ochranu pred vlhkosťou. Kapsuly vysúšadla
alebo vrecko so silikagélom sa nesmú z fľaše odstrániť.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Cabest 0,5 mg obsahuje

- Liečivo je kabergolín. Každá tableta obsahuje 0,5 mg kabergolínu.
- Ďalšie zložky sú bezvodá laktóza, L-leucín a magnéziumstearát.


Ako vyzerá Cabest 0,5 mg a obsah balenia

Biele, oválne, ploché skosené tablety. Jedna strana tablety je hladká a na
druhej strane je deliaca ryha. Na jednej polovici tejto strany tablety je
označenie „CBG“ a na druhej polovici „0,5“.

Cabest 0,5 mg je dostupný v baleniach po 2, 8, 14, 15, 16, 20, 28, 30, 32,
40, 48, 50, 60, 90, 96, 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o
Bratislava, Slovenská republika

Výrobca:
Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29, č.p. 305
Opava, Komárov, PSČ 747 70
Česká republika

AWD.pharma GmbH & Co. KG
Wasastra(e 50
01445 Rabebeul
Nemecko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Švédsko: Kabergolin IVAX 0,5 mg Tablet
Rakúsko: Cabergolin Teva 0,5 mg Tabletten
Belgicko: Cabergoline TEVA 0,5 mg Tabletten
Nemecko: Cabergolin-TEVA 0,5 mg Tabletten.
Írsko: Dalzior 0,5 mg tablets
Taliansko: Cabergolina TEVA 0,5 mg compresse
Luxembursko: Cabergoline TEVA 0,5 mg comprimés
Holandsko: Cabergoline 0,5 PCH, Tabletten 0,5 mg
Slovensko: Cabest 0,5 mg

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy revidovaná v marci
2012.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 1 K NOTIFIKÁCII O ZMENU V REGISTRÁCII, EV. Č.: 2011/03870SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Cabest 0,5 mg
tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje 0,5 mg kabergolínu.

Pomocná látka: laktóza 75,8 mg
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta

Biele, oválne, ploché skosené tablety. Jedna strana tablety je hladká a na
druhej strane je deliaca ryha. Na jednej polovici tejto strany tablety je
označenie „CBG“ a na druhej polovici „0,5“.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Inhibícia laktácie z medicínskych dôvodov.
Poruchy spojené s hyperprolaktinémiou.
Adenóm hypofýzy secernujúci prolaktín.
Idiopatická hyperprolaktinémia.

Odporúča sa, aby liek na začiatku liečby predpísal špecialista, alebo aby
sa predpísal po konzultácii so špecialistom.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Kabergolín je určený na perorálne použitie.
Pri všetkých terapeutických indikáciách sa odporúča kabergolín užívať
s jedlom, aby sa znížilo riziko gastrointestinálnych nežiaducich účinkov.
Nesmie sa prekročiť maximálna dávka 3 mg kabergolínu denne.

Dospelí:

Liečba porúch spojených s hyperprolaktinémiou:

Odporúčané počiatočné dávkovanie je 0,5 mg kabergolínu za týždeň, podaných
v jednej alebo dvoch dávkach (napr. v pondelok a vo štvrtok). Týždenná
dávka sa má zvyšovať postupne, najlepšie tak, že sa v mesačných intervaloch
pridáva ďalších 0,5 mg kabergolínu za týždeň až do dosiahnutia optimálnej
terapeutickej odpovede.

Zvyčajné terapeutické dávkovanie je 1 mg kabergolínu za týždeň a pohybuje
sa v rozmedzí od 0,25 mg až do 2 mg kabergolínu za týždeň. U pacientov
s hyperprolaktinémiou sa použili dávky až do 4,5 mg kabergolínu za týždeň.

Týždenná dávka sa môže podať jednorazovo alebo rozdelená do dvoch alebo
viacerých dávok za týždeň v závislosti od pacientovej znášanlivosti.
Rozdelenie týždennej dávky na viacero dávok sa odporúča vtedy, ak sa majú
používať dávky vyššie ako 1 mg kabergolínu za týždeň, pretože dávky vyššie
ako 1 mg kabergolínu podané ako jednorazová týždenná dávka tolerovalo len
niekoľko pacientov.
Počas zvyšovania dávky je potrebné pacientov sledovať za účelom stanovenia
najnižšej dávky, ktorou je možné zabezpečiť terapeutický účinok.

Inhibícia laktácie:

Kabergolín sa má podať v priebehu prvých 24 hodín po pôrode. Odporúčané
terapeutické dávkovanie je 1 mg kabergolínu podaných ako jednorazová dávka.

Použitie u pacientov s hepatálnou alebo renálnou dysfunkciou:

Použitie u pacientov s hepatálnou insuficienciou a renálnou insuficienciou
pozri v časti 4.4.

/Inhibícia/potlačenie fyziologického kojenia:/

Jednotlivá dávka 0,25 mg kabergolínu by nemala byť prekročená u dojčiacich
žien liečených na potlačenie laktácie. Vyhneme sa tak potenciálnej
posturálnej hypotenzii.


Použitie u detí a dospievajúcich:

Bezpečnosť a účinnosť kabergolínu u jedincov mladších ako 16 rokov nebola
stanovená.

Použitie u starších pacientov:

Skúsenosti s použitím kabergolínu v daných indikáciách u starších pacientov
sú veľmi obmedzené. Dostupné údaje nenaznačujú špecifické riziko.

4.3 Kontraindikácie

Preeklampsia, eklampsia.
Popôrodná hypertenzia alebo nekontrolovateľná hypertenzia.
Precitlivenosť na kabergolín, ktorýkoľvek ergotový alkaloid alebo na
ktorúkoľvek pomocnú látku lieku.
Pulmonálne, perikardiálne a retroperitoneálne fibrotické poruchy
v anamnéze.
Psychóza alebo riziko popôrodnej psychózy v anamnéze.
Pri dlhodobej liečbe: nález srdcovej valvulopatie preukázaný
echokardiografickým vyšetrením pred začatím liečby (Pozri časť 4.4 Osobitné
upozornenia a opatrenia pri používaní – Fibróza a srdcová valvulopatia
a pravdepodobne súvisiace klinické javy).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Všeobecne:

Tak ako iné ergotové deriváty, tak aj kabergolín sa má s opatrnosťou
podávať jedincom so závažným kardiovaskulárnym ochorením, hypotenziou,
Raynaudovým syndrómom, peptickým vredom alebo gastrointestinálnym
krvácaním, alebo so závažnými, najmä psychotickými mentálnymi ochoreniami
v anamnéze.

Vplyv alkoholu na celkovú znášanlivosť kabergolínu nie je v súčasnosti
známy.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie,
lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú
užívať tento liek.

Hepatická insuficiencia:
U pacientov so závažnou hepatickou insuficienciou, ktorí dostávajú
predĺženú liečbu kabergolínom, sa majú zvážiť nižšie dávky. V porovnaní
s normálnymi dobrovoľníkmi a tými s nižším stupňom hepatickej insuficiencie
bolo pozorované zvýšenie AUC u pacientov so závažnou hepatickou
insuficienciou (Child-Pugh trieda C), ktorí dostali jednorazovú dávku 1 mg.

Posturálna hypotenzia:
Posturálna hypotenzia sa môže objaviť po podaní kabergolínu. Starostlivosť
sa má venovať pri súbežnom podaní kabergolínu s inými liekmi, o ktorých je
známe, že znižujú krvný tlak.

Fibróza a srdcová valvulopatia a pravdepodobne súvisiace klinické javy:

Po dlhodobom podávaní derivátov ergotu s agonistickým účinkom na
serotonínový receptor 5HT2B, ako je kabergolín, sa vyskytli fibrózne zmeny
a zápal seróznych blán, napríklad pleuritída, pleurálny výpotok, fibróza
pleury, fibróza pľúc, perikarditída, perikardiálny výpotok, srdcová
valvulopatia postihujúca jednu alebo viaceré srdcové chlopne (aortálnu,
mitrálnu a trojcípu) alebo retroperitoneálna fibróza. V niektorých
prípadoch príznaky alebo prejavy srdcovej valvulopatie po vysadení
kabergolínu ustúpili.

V súvislosti s pleurálnym výpotkom/fibrózou pleury sa zistila abnormálne
zvýšená rýchlosť sedimentácie erytrocytov (ESR). V prípade
nevysvetliteľného zvýšenia hodnôt ESR na abnormálne hodnoty sa odporúča
röntgenologické vyšetrenie hrudníka.

Valvulopatia sa spájala s kumulatívnymi dávkami, a preto sa pacienti majú
liečiť najnižšou účinnou dávkou. Pri každej kontrole sa musí prehodnotiť
riziko a prínos liečby kabergolínom pre pacienta, aby bolo možné určiť, či
je pokračovanie liečby kabergolínom vhodné.

Pred začatím dlhodobej liečby:
Všetci pacienti sa majú podrobiť kardiovaskulárnemu vyšetreniu, vrátane
echokardiogramu, hodnotiacemu možnú prítomnosť asymptomatického ochorenia
srdcových chlopní. Pred začatím liečby je taktiež vhodné vykonať vyšetrenie
východiskových hodnôt rýchlosti sedimentácie erytrocytov alebo iných
zápalových markerov, vyšetrenie funkcie pľúc/röntgenologické vyšetrenie
hrudníka a vyšetrenie funkcie obličiek.

Nie je známe, či u pacientov s regurgitáciou chlopne môže liečba
kabergolínom zhoršiť ich základné ochorenie. Ak sa zistí fibrózne
poškodenie srdcových chlopní, pacient sa nemá liečiť kabergolínom (pozri
časť 4.3 Kontraindikácie).

Počas dlhodobej liečby:
Fibrózne zmeny majú pozvoľný nástup a pacienti majú byť pravidelne
sledovaní kvôli možným prejavom progresívnej fibrózy. Počas liečby sa má
preto venovať pozornosť prejavom a príznakom:

. ochorenia pleury a pľúc, akými sú dyspnoe, namáhavé dýchanie,
pretrvávajúci kašeľ alebo bolesť na hrudníku.
. renálnej insuficiencie alebo obštrukcie močovodu/obštrukcie ciev
v brušnej dutine, ktoré môžu byť sprevádzané bolesťou v
bedrách/slabinách a edémom dolných končatín, ako aj akýmkoľvek možným
masám v brušnej dutine alebo citlivosti brucha na dotyk, ktoré môžu
svedčiť o retroperitoneálnej fibróze.
. srdcového zlyhania; prípady fibrózy chlopní a perikardu sa často
prejavovali ako srdcové zlyhanie.
Preto sa má vylúčiť fibróza chlopní (konstrikčná perikarditída), ak sa
takéto príznaky objavia.

Je nutné náležité klinické diagnostické monitorovanie zamerané na vznik
fibróznych zmien. Po začatí liečby sa musí prvý echokardiogram vykonať v
priebehu 3 - 6 mesiacov, potom sa má frekvencia echokardiografického
vyšetrenia určiť podľa náležitého individuálneho zhodnotenia klinického
stavu s osobitným dôrazom na vyššie uvedené prejavy a príznaky, musí sa
však vykonávať aspoň raz za 6 až 12 mesiacov.

Liečba kabergolínom sa má ukončiť, ak echokardiogram odhalí novo vzniknutú
alebo zhoršenú regurgitáciu chlopne, obmedzenú pohyblivosť alebo zhrubnutie
cípov chlopne (pozri časť 4.3 Kontraindikácie).

Potreba ďalšieho klinického monitorovania (napr. fyzikálne vyšetrenie,
vrátane auskultácie srdca, röntgenologického vyšetrenia, CT vyšetrenia) sa
má určiť individuálne.

Ďalšie náležité vyšetrenia, napríklad stanovenie rýchlosti sedimentácie
erytrocytov a hladín kreatinínu v sére, sa majú vykonať, ak je to potrebné
na podporu diagnózy fibróznych zmien.

/Hypotenzia:/
V priebehu 6 hodín po podaní kabergolínu sa môže objaviť symptomatická
hypotenzia: pri podávaní kabergolínu súčasne s iným liekom, o ktorom je
známe, že znižuje krvný tlak, je potrebná mimoriadna opatrnosť. Vzhľadom na
jeho polčas eliminácie môžu hypotenzívne účinky pretrvávať niekoľko dní po
ukončení liečby. Počas prvých 3-4 dní po začatí liečby sa odporúča
monitorovanie liečby s pravidelnými kontrolami krvného tlaku.

V priebehu 3-4 dní po podaní jednorazovej dávky 1 mg kabergolínu
v popôrodných štúdiách bol hlásený nízky krvný tlak (systolický tlak
? 20 mmHg a diastolický tlak ? 10 mmHg). Nežiaduce účinky sa zvyčajne
objavia počas prvých dvoch týždňov a potom ustúpia alebo vymiznú. 3 %
pacientov prerušilo liečbu kvôli nežiaducim účinkom.

Somnolencia/náhly nástup spánku:
Kabergolín bol spájaný s výskytom somnolencie. Dopamínoví agonisty sa môžu
spájať s náhlym nástupom spánku u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Je
potrebné zvážiť zníženie dávky alebo ukončenie liečby (Pozri časť 4.7
Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje).

Inhibícia/potlačenie fyziologickej laktácie:
Tak ako aj iné ergotové deriváty, kabergolín sa nemá používať u žien
s hypertenziou indukovanou graviditou , napríklad preeklampsia alebo
popôrodná hypertenzia, pokiaľ sa zváži, že prínos preváži možné riziko.

Jednorazová dávka 0,25 mg kabergolínu sa nemá prekročiť u dojčiacich žien
liečených pre potlačenie stanovenej laktácie, aby sa predišlo potenciálnej
posturálnej hypotenzii. (Pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania –
Inhibícia/potlačenie fyziologickej laktácie a podsekciu vyššie – Posturálna
hypotenzia).

Liečba hyperprolaktinemických porúch:
Keďže hyperprolaktinémia spojená s amenoreou/galaktoreou a infertilitou
môže byť spojená s nádorom hypofýzy, pred začatím liečby kabergolínom je
indikované kompletné posúdenie hypofýzy.

Kabergolín obnovuje ovuláciu a fertilitu u žien s hyperprolaktinemickým
hypogonadizmom.

Pred podaním kabergolínu sa má vylúčiť gravidita. Pretože klinické
skúsenosti sú stále obmedzené a liek má dlhý polčas rozpadu, odporúča sa
ako preventívne opatrenie, aby v momente, keď je dosiahnutý ovulačný
cyklus, ženy snažiace sa otehotnieť ukončili liečbu kabergolínom jeden
mesiac pred plánovaným počatím.

Pretože gravidita sa môže objaviť pred opätovným začatím menštruácie,
odporúča sa tehotenský test najmenej každé 4 týždne počas amenoreického
obdobia a v momente, kedy znovu začne menštruácia, vždy keď menštruácia
mešká viac ako 3 dni. Ženám, ktoré si želajú predísť gravidite, sa má
poradiť použitie mechanickej antikoncepcie počas liečby kabergolínom a po
prerušení liečby kabergolínom až do obnovenia anovulácie. Ako preventívne
opatrenie sa majú ženy, ktoré otehotneli, monitorovať pre zistenie znakov
zväčšenia hypofýzy, keďže rozšírenie pre-existujúcich nádorov hypofýzy sa
môže objaviť počas gravidity.

Odporúča sa sledovať hladiny prolaktínu v sére v mesačných intervaloch,
pretože ak sa dosiahne terapeutický účinný režim dávkovania, k normalizácii
hladín prolaktínu v sére dôjde zvyčajne už v priebehu dvoch až štyroch
týždňov.

Po vysadení kabergolínu bol zvyčajne pozorovaný opätovný výskyt
hyperprolaktinémie. Supresia hladín prolaktínu však u niektorých pacientov
pretrvávala niekoľko mesiacov.

Renálna insuficiencia:
Pri stredne závažnom až závažnom renálnom ochorení neboli pozorované
rozdiely vo farmakokinetike kabergolínu. U pacientov v terminálnom štádiu
renálneho zlyhania alebo u pacientov podstupujúcich hemodialýzu sa
farmakokinetika kabergolínu neštudovala, a preto sa musia títo pacienti
liečiť s opatrnosťou.

Psychiatrické:
U pacientov s Parkinsonovou chorobou liečených agonistami dopamínu, vrátane
kabergolínu, boli hlásené prípady patologického hazardovania, zvýšené
libido a hypersexualita. To bolo zvyčajne návratne po znížení dávky alebo
ukončení liečby.

4.5 Liekové a iné interakcie

Súbežné užívanie sa neodporúča:


Nie sú dostupné informácie o interakcii medzi kabergolínom a inými
ergotovými alkaloidmi; použitie týchto liekov sa preto neodporúča počas
dlhodobej liečby kabergolínom.

Vzhľadom k tomu, že kabergolín využíva pre svoj terapeutický účinok priamu
stimuláciu dopamínových receptorov, nemá sa súbežne podávať s liekmi, ktoré
majú antagonistický účinok na dopamín (ako sú fenotiazíny, butyrofenóny,
tioxantény, metoklopramid), pretože môžu znížiť prolaktín-znižujúci účinok
kabergolínu.

Tak ako aj ostatné ergotové deriváty, kabergolín sa nemá používať
s makrolidovými antibiotikami (napr. erytromycín) kvôli zvýšenej
systemickej biologickej dostupnosti kabergolínu.

Opatrenia:
Je potrebné brať do úvahy interakcie s inými liekmi, ktoré znižujú krvný
tlak.

U pacientov s Parkinsonovou chorobou neboli v štúdiách pozorované žiadne
farmakokinetické interakcie s levodopou alebo selegilínom. Na základe
dostupných informácií o metabolizme kabergolínu nie je možné predpokladať
farmakokinetické interakcie s inými liekmi.4.6 Gravidita a laktácia

/Gravidita/
V dvanásťročnej observačnej štúdii na výsledky gravidity po liečbe
kabergolínom sú dostupné informácie o 256 graviditách. Sedemnásť z týchto
256 gravidít (6,6 %) malo za následok veľké kongenitálne malformácie alebo
potrat. Informácie sú dostupné u 23/258 dojčiat, ktoré mali spolu 27
neonatálnych abnormalít, veľké aj malé. Kostrové a svalové malformácie boli
najčastejšou neonatálnou abnormalitou (10), po ktorej nasledovali kardio-
pulmonárne abnormality (5). Nie sú dostupné informácie o perinatálnych
poruchách alebo dlhodobom vývoji dojčiat vystavených kabergolínu počas
vnútromaternicového vývoja. Na základe nedávno publikovanej literatúry bola
u bežnej populácie hlásená prevalencia veľkých kongenitálnych malformácií
6,9 % alebo viac. Výskyt kongenitálnej abnormality sa líši medzi rôznymi
populáciami. Nie je možné presne určiť, či existuje zvýšené riziko, nakoľko
nebola zahrnutá žiadna kontrolná skupina.

Pred podaním kabergolínu sa má vylúčiť gravidita a po ukončení liečby je
potrebné najmenej počas jedného mesiaca zabrániť gravidite. Keďže
kabergolín má polčas eliminácie 79-115 hodín u hyperprolaktinemických
pacientov, v momente ako sa dosiahne pravidelný ovulačný cyklus, ženy
plánujúce graviditu majú ukončiť liečbu kabergolínom jeden mesiac pred
plánovaným počatím. To zabráni možnej expozícii plodu liekom a neovplyvní
možnosť počatia, pretože ovulačné cykly trvajú v niektorých prípadoch ešte
šesť mesiacov po vysadení lieku. Ak sa objaví počatie počas liečby, liečba
sa má ukončiť, akonáhle sa potvrdí gravidita, aby sa obmedzila expozícia
plodu liekom.

Po ukončení liečby kabergolínom je potrebné zabrániť otehotneniu ešte
minimálne 4 týždne.

Kabergolín obnovuje ovuláciu a fertilitu u žien s hyperprolaktinemickým
hypogonadizmom: k otehotneniu môže dôjsť ešte pred prvým nástupom
menštruačného krvácania, a preto sa odporúča vykonávať testy gravidity už
počas amenorey a v prípade, že už došlo k obnoveniu menštruačného
krvácania, vždy keď sa nástup menštruácie oneskorí o viac ako tri dni.
Ženám, ktoré neplánujú graviditu, sa odporúča počas liečby a po ukončení
liečby kabergolínom používať účinnú nehormonálnu antikoncepciu. Vzhľadom
na to, že skúsenosti s bezpečnosťou vystavenia plodu kabergolínu sú
obmedzené, odporúča sa plánovať graviditu s odstupom minimálne jedného
mesiaca po ukončení liečby kabergolínom. Ako dôležité preventívne opatrenie
musia byť u žien, ktoré otehotnejú, sledované známky zväčšenia hypofýzy,
pretože počas gestácie môže dôjsť k rastu preexistujúcich hypofyzárnych
tumorov.

/Laktácia/
U potkanov sa kabergolín a/alebo jeho metabolity vylučovali do mlieka. Nie
sú dostupné informácie o vylučovaní do materského mlieka u ľudí; napriek
tomu sa má matkám odporúčať nedojčiť v prípade zlyhania inhibície/supresie
laktácie spôsobenej kabergolínom. Pretože zabraňuje laktácii, kabergolín sa
nemá podávať matkám s hyperprolaktinemickými poruchami, ktoré chcú dojčiť
svoje deti.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Kabergolín znižuje krvný tlak, čo môže zhoršiť reakcie niektorých
pacientov. To je potrebné vziať do úvahy v situáciách, ktoré vyžadujú
zvýšenú pozornosť, napríklad pri riadení auta alebo obsluhe strojov.

Pacienti liečení kabergolínom, u ktorých sa objaví somnolencia a/alebo
epizódy náhleho nástupu spánku musia byť poučení, že sa v takom prípade
musia vyhnúť vedeniu vozidiel a aktivitám, pri ktorých zhoršená pozornosť
môže spôsobiť im alebo ostatným riziko vážneho poranenia alebo smrť (napr.
obsluha strojov), pokiaľ pacienti majú prekonať také príznaky somnolencie
(pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní –
Somnolencia/náhly nástup spánku).

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sú zvyčajne závislé od dávky a môžu sa redukovať postupným
znižovaním dávky.

Inhibícia laktácie: Približne u 14% pacientok sa prejavili nežiaduce
účinky. K najčastejším patrí nízky krvný tlak (12%), závrat (6%) a bolesť
hlavy (5%). Dlhodobá liečba zvyšuje frekvenciu nežiaducich účinkov na
približne 70%.

Nasledujúce nežiaduce účinky boli pozorované a hlásené počas liečby
kabergolínom v nasledujúcich frekvenciách: veľmi časté (( 1/10); časté
(( 1/100 až < 1/10); menej časté (( 1/1 000 až ? 1/100); zriedkavé
(( 1/10 000 až ? 1/1 000); veľmi zriedkavé (? 1/10 000), neznáme
(z dostupných údajov).

|Všeobecné |
|Trieda |Frekvenci|Nežiaduce účinky |
|orgánových |a | |
|systémov podľa | | |
|MedDRA | | |
|Poruchy ciev |Časté |Kabergolín vo všeobecnosti spôsobuje |
| | |hypotenzný účinok u pacientov s dlhodobou |
| | |liečbou; posturálna hypotenzia |
| |Menej |Digitálny vazospazmus, mdloby |
| |časté | |
|Poruchy |Menej |Kŕče v nohách |
|kostrovej |časté | |
|a svalovej | | |
|sústavy | | |
|a spojivového | | |
|tkaniva | | |
|Laboratórne |Menej |Zníženie hodnôt hemoglobínu sa pozorovalo |
|a funkčné |časté |u amenoreických žien počas prvých pár |
|vyšetrenia | |mesiacov po menštruácii |
|Poruchy hyperprolaktinémie |
|Trieda |Frekvenci|Nežiaduce účinky |
|orgánových |a | |
|systémov podľa | | |
|MedDRA | | |
|Psychické |Časté |Depresia, poruchy spánku |
|poruchy | | |
| |Neznáme |Agresivita, hypersexualita, patologické |
| | |hráčstvo |
|Poruchy |Veľmi |Závrat/vertigo, bolesť hlavy |
|nervového |časté | |
|systému | | |
| |Neznáme |Náhly nástup spánku, synkopa |
| |Menej |Parestéza |
| |časté | |
|Poruchy ciev |Časté |Návaly horúčavy |
|Poruchy |Veľmi |Bolesť brucha/dyspepsia/gastritída, nauzea |
|gastrointestinál|časté | |
|neho traktu | | |
| |Časté |Zápcha, vracanie |
|Poruchy |Časté |Bolesť prsníkov |
|reprodukčného | | |
|systému | | |
|a prsníkov | | |
|Celkové poruchy |Veľmi |Asténia/únava |
|a reakcie |časté | |
|v mieste podania| | |
|Inhibícia/potlačenie laktácie |
|Trieda |Frekvenci|Nežiaduce účinky |
|orgánových |a | |
|systémov podľa | | |
|MedDRA | | |
|Poruchy |Časté |Závrat/vertigo, bolesť hlavy, somnolencia |
|nervového | | |
|systému | | |
| |Menej |Prechodná hemianopsia, synkopa |
| |časté | |
|Poruchy srdca |Menej |Palpitácie |
|a srdcovej |časté | |
|činnosti | | |
| |Veľmi |Valvulopatia (vrátane regurgitácie) |
| |časté |a súvisiace poruchy (perikarditída |
| | |a perikardiálny výpotok) |
|Poruchy dýchacej|Menej |Krvácanie z nosa |
|sústavy, |časté | |
|hrudníka | | |
|a mediastina | | |
| |Menej |Pleurálny výpotok, pulmonárna fibróza |
| |časté | |
|Poruchy |Časté |Bolesť brucha, nauzea |
|gastrointestinál| | |
|neho traktu | | |
| |Menej |Vracanie |
| |časté | |
| |Zriedkavé|Epigastrická bolesť |
|Laboratórne |Časté |Asymptomatické zníženie krvného tlaku |
|a funkčné | |(? 20 mmHg systolický a ? 10 mmHg |
|vyšetrenia | |diastolický) |
|Poruchy ciev |Menej |Návaly horúčavy |
| |časté | |
|Celkové poruchy |Menej |Asténia |
|a reakcie |časté | |
|v mieste podania| | |
|Poruchy oka |Neznáme |Abnormálne videnie |

/Iné/

/Poruchy srdca a srdcovej činnosti/
Časté: bolesť na hrudníku

/Poruchy oka/
Menej časté: hemianopsia
/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
Časté: zčervenenie tváre

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/
Zriedkavé: kŕče v prstoch a lýtkach.

V súvislosti s kabergolínom boli pozorované nasledovné nežiaduce účinky:
Halucinacie.

4.9 Predávkovanie

Príznaky predávkovania môžu zodpovedať prejavom nadmernej stimulácie
dopamínových receptorov, napr. nauzea, vracanie, žalúdočné ťažkosti,
posturálna hypotenzia, zníženie krvného tlaku, zmätenosť/psychóza alebo
halucinácie.

Ak je to potrebné, majú sa urobiť podporné opatrenia na odstránenie
nevstrebaného lieku a stabilizovať krvný tlak. Okrem toho môže byť vhodné
podanie antagonistov dopamínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Inhibítor prolaktínu
ATC kód: G02CB03

Kabergolín je syntetický ergotový alkaloid a ergolínový derivát
s vlastnosťami dlhodobo pôsobiaceho agonistu dopamínu a inhibítora
prolaktínu. Centrálny dopaminergný účinok je vyvolaný stimuláciou
D2-receptorov pri vyšších dávkach ako tých, ktoré znižujú hladiny
prolaktínu v sére.

Prolaktín-znižujúci účinok je závislý od dávky, nastupuje v priebehu
3 hodín a pretrváva 2-3 týždne. Dlhodobý účinok znamená, že jednorazová
dávka je vo všeobecnosti postačujúca na zastavenie sekrécie mlieka. Pri
liečbe hyperprolaktinémie sa sérové hladiny prolaktínu zvyčajne normalizujú
v priebehu 2-4 týždňov a normalizácia sa dosiahne optimálnou dávkou.
Sekrécia prolaktínu môže byť významne znížená ešte niekoľko mesiacov po
ukončení liečby.

Pokiaľ ide o iné endokrinologické účinky kabergolínu ako je jeho
antiprolaktinemický účinok, dostupné údaje získané od ľudí potvrdili
experimentálne nálezy z pokusov na zvieratách, že pôsobenie testovanej
látky je veľmi selektívne a nemá žiadny vplyv na bazálnu sekréciu ostatných
hypofyzárnych hormónov alebo kortizolu.

Z farmakodynamických účinkov kabergolínu, ktoré nesúvisia s jeho
terapeutickým účinkom, sa uplatňuje iba zníženie krvného tlaku. Maximálny
hypotenzný účinok kabergolínu po jednorazovej dávke sa dosiahne v priebehu
prvých 6 hodín po podaní liečiva, pričom maximálne zníženie a frekvencia sú
závislé od dávky.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Kabergolín sa po perorálnom podaní rýchle absorbuje z gastrointestinálneho
traktu a maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnú v priebehu 0,5-
4 hodín po podaní.

Predpokladá sa, že príjem potravy neovplyvňuje absorpciu a dispozíciu
kabergolínu.

Distribúcia

Experimenty /in vitro/ preukázali, že väzba kabergolínu na plazmatické
bielkoviny v koncentráciách 0,1-10 ng/ml je 41-42%.

Biotransformácia

Hlavný metabolit nájdený v moči je 6-allyl-8?-karboxy-ergolín, ktorý
predstavuje 4-6% dávky. V moči boli zistené ešte ďalšie tri metabolity,
ktoré predstavujú menej ako 3% dávky. Inhibičný účinok týchto metabolitov
na sekréciu prolaktínu /in vitro/ je oveľa slabší.

Eliminácia

Polčas eliminácie kabergolínu je dlhý; 63-68 hodín u zdravých dobrovoľníkov
a 79-115 hodín u pacientov s hyperprolaktinémiou.

Podľa eliminačného polčasu by sa rovnovážny stav mal dosiahnuť po
4 týždňoch, čo potvrdzujú priemerné maximálne plazmatické hladiny
kabergolínu dosiahnuté po podaní jednorazovej dávky (37±8 pg/ml) a po 4-
týždennom opakovanom podávaní dávky 0,5 mg kabergolínu (101±43 pg/ml).

10 dní po podaní sa približne 18% dávky vylúči močom a 72% stolicou.
Nezmenený kabergolín v moči predstavuje 2-3% dávky.

Linearita/Nelinearita

Farmakokinetický profil je lineárny až do dennej dávky 7 mg.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Takmer všetky zistenia zaznamenané počas predklinických štúdií bezpečnosti
sú výsledkom centrálneho dopaminergného účinku alebo dlhodobej inhibície
prolaktínu u zvieracích druhov (hlodavcov), ktorých špecifická hormonálna
fyziológia sa líši od ľudskej.
Predklinické štúdie bezpečnosti naznačujú, že kabergolín vykazuje rozsiahly
bezpečnostný interval u hlodavcov a opíc a nevykazuje teratogénny,
mutagénny alebo karcinogénny potenciál.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Bezvodá laktóza
L-leucín
Magnéziumstearát (E572)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom balení na ochranu pred vlhkosťou. Kapsuly vysúšadla
alebo vrecko so silikagélom sa nesmú z fľaše odstrániť.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Hnedá sklenená fľaša (typ III) obsahujúca kapsuly vysúšadla alebo vrecko so
silikagélom. Hnedá sklenená fľaša má tesniacu hliníkovú membránu bezpečnú
pred deťmi a HDPE alebo PP uzáver bezpečný pred deťmi.

Veľkosti balenia: 2, 8, 14, 15, 16, 20, 28, 30, 32, 40, 48, 50, 60, 90, 96,
100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Bratislava
Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

34/0500/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie/:/ 06.12.2006
Dátum posledného predĺženia/:/ november 2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2012

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C37262
Skupina ATC:
G02 - Iné gynekologiká
Skupina ATC:
G02CB03 - cabergolinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Účinná látka:
calcii hydrogenophosphas
Výrobca lieku:
IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Opava, CESKA REPUBLIKA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať v druhej línii pri hyperprolaktinémii po zlyhaní bromokriptínu alebo quinagolidu.
Predajná cena:
207.16 € / 6240.90 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
207.16 € / 6240.90 SK
Posledná aktualizácia:
2016-09-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.53 € ÚP:21.82 € DP:0.71 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:207.16 € ÚP:0.00 € DP:207.16 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien